Page 1

‹BB Zab›ta’dan tüketicilere büyük kolayl›k

• Y›l: 2 • Say›: 13

• fi fiu ubat 2009

• HABER - AKTÜEL

• Zab›ta Vakf›n›n ücretsiz yay›n›d›r

Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Zekai Aktan

Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, yeni düzenlenen web sayfas› sayesinde tüketicilerin haklar› konusunda daha kolay bilgilenebileceklerini ve yeni düzenlenen flikayet formuna sorunlar›n› aktarabilecekleŸ 2’de rini söyledi.

Osmaniye Belediyesi Zab›ta Müdürü Hakan Do¤an

“Maktu mesailer gözden geçirilmeli”

“Tutanak, zab›tan›n son çözüm noktas› olmal›d›r”

Eskiflehir’deki baflar›l› zab›ta çal›flmalar› ve Zab›ta Teflkilat›’n›n sorunlar› konusunda önemli aç›klamalarda bulunan Eskiflehir Zab›ta Daire Baflkan› Zekai Aktan, gerekti¤i zaman belirlenen görev saatinden de fazlas›n› çal›fl›p, izinli günlerinden de görevi gere¤i feragat edebilen Zab›ta Personeline verilen maktu mesailerin günün koflullar›na göre yeniden gözden geçirilmesi gerekti¤ini söyledi.

Seçim öncesi kaçak inflaata izin verilmedi 29 Mart'ta yap›lacak yerel seçimleri f›rsat olarak gören kaçak inflaatç›lara göz açt›rmayan Küçükçekmece Belediyesi, yeni yap›lan çok say›da kaçak inflaat ve kaçak kat› y›kt›.

l Zafer S›tk› Tuna’n›n röportaj› sayfa 8-9’da

Silivri’nin yeni memurlar› yemin etti 1 y›ll›k görev süresinin ard›ndan s›nava tabi tutulan Silivri Belediyesi’nin yeni Zab›ta Memurlar›, yemin töreniyle göreve bafllad›. ¤renci Seçme ve Yerlefltirme Merkezi (ÖSYM) taraf›ndan Kamu Personel Seçme S›nav› (KPSS)’na girmifl olanlardan Silivri Belediyesi’nce Zab›ta Memuru al›m› için 1 y›l önce yap›lan mülakat s›nav›n› kazanan yeni zab›ta memurlar›, asalet tasdiki için

Ö Erdemli’de sa¤l›ks›z bal›klara el konuldu

2 Karabük Zab›ta Ekipleri, servis denetiminde 12

’de

’de

11

yap›lan s›navda ter döktü. Yeni zab›ta memurlar›, temel e¤itim, haz›rlay›c› e¤itim ve staj›n ard›ndan asalet s›nav›n› baflar›yla geçen Zab›ta Memurlar›n›n asaleti onayland› ve Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda yemin töreni düzenlendi.

Canik Zab›tas›’ndan gürültüye izin yok

Ÿ 4’te

Esenler Belediyesi Zab›ta Müdürü Özcan Yurdakul Aksu

“Zab›ta’n›n de¤erinin daha iyi anlafl›lmas›n› diliyorum”

14

Ÿ 4’te

12 ‹zmit Zab›tas›, flarküteri ve tavukçular› denetledi 13

’de

’te

Avc›lar Zab›tas›, ç›tay› yükseltiyor

2 Fethiyeli Kasaplar, kaçak et satm›yor 12

’de

’de


gündem

2

ED‹TÖR’DEN Bayram Ali ÇAKIRO⁄LU ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürü bacakiroglu@zabita.com / bacakiroglu@ibb.gov.tr

Yeni say› analizi… e¤erli meslektafllar›m, sizleri yeni say›m›zda sayg›yla selaml›yorum. Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi, Osmaniye Belediyesi ve Esenler Belediyesi röportajlar›na yer verdi¤imiz dopdolu bir say›yla karfl›n›zday›z. Zab›ta teflkilat›m›z›n en büyük sorunlar›ndan baz›lar› bu say›m›zda Eskiflehir Zab›ta Daire Baflkan› Zekai Aktan Bey’in dile getirdi¤i gibi, maktu mesailer, k›yafet al›mlar›nda belirlenen üst limitler ve y›pranma pay› konular›. Çal›flma arkadafllar›m›z›n motivasyonunu ve meslek kalitesini yükseltecek bu konularda art›k acilen ad›m at›lmas› gerekiyor. Meslektafllar›m›z›n daha iyi bir ortamda görevlerini ifa edebilmesi ve hak etti¤i de¤eri görebilmesi ad›na Zab›ta Vakf› ve Zab›ta Gazetesi olarak verdi¤imiz mücadelenin bir örne¤ini bu say›m›zda sergiliyoruz. Elimizden geldi¤i kadar teflkilat›m›z›n sorunlar›n›n çözümüne yönelik çal›flmalar›m›za da devam edece¤iz. De¤erli meslektafllar›m, Say›n Zekai Aktan ile yap›lan röportajda Eskiflehir’in zab›ta çal›flmalar›ndaki baflar›s› bak›m›ndan hangi seviyeye ulaflt›¤›n› görebiliyoruz. Elbette ülkemizin her köflesi ayr› bir mozaik oluflturuyor. Bu nedenle bölgelere ve illere göre sorunlar farkl›l›k gösterebiliyor. Eskiflehir’in konumuna göre gerçekten çok baflar›l› bir çizgide seyretti¤ini görüyor ve oradaki meslektafllar›m›z› tebrik ediyoruz. Di¤er yandan Osmaniye Zab›ta Müdürü Say›n Hakan Do¤an’›n sözlerine ise kat›lmamak mümkün de¤il. “Tutanak, zab›tan›n son çözüm noktas›d›r” ifadesi çok anlaml› ve do¤ru. Zab›tan›n imaj›na olumlu yönde katk›da bulunabilmek için bu sözü düstur edinmek gerekir. Ancak, bu durum yeri geldi¤inde gevfleme ve gere¤inden fazla ödün verme noktas›na ulaflmadan kararl› bir durufl ta gereklidir. Yine ayn› yönde Esenler Belediyesi Zab›ta Müdürü Özcan Yurdakul Aksu’nun görüflleri de bu düflüncelerimizi do¤rular nitelikte. De¤erli meslektafllar›m, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’n›n çal›flmalar›n›n zaman zaman hangi boyutlara ulaflt›¤›n› da gazetemiz arac›l›¤›yla sizlere iletme f›rsat›n› yakal›yoruz. Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’n›n ‹stanbul’un ulafl›m ana plan› çal›flmalar›ndaki aktif rolünü de bu say›m›zda görüyoruz. Öte yandan deniz kirlili¤iyle mücadele konusu da dikkat çekiyor. Zab›ta’n›n denizi kirletme suçundan dolay› bir gemiye 1 milyon YTL ceza kesebilmesi de takdire de¤er bir durumdur. De¤erli meslektafllar›m, sizleri Türkiye’nin dört bir yan›ndan derledi¤imiz ve gazetemizde yer verdi¤imiz haberlerle ve röportajlarla bafl bafla b›rak›yor, bir sonraki say›m›zda tekrar birlikte olmak dile¤iyle, çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyorum.

D

Zab›ta Teflflkkilat› ve BEZADAV’a dair herflfleey bu sitede...

www.

zabita.com

ziyaret ettiniz mi?

fiubat 2009

‹stanbul Büyükflehir Zab›ta’dan tüketicilere büyük kolayl›k ab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, yeni düzenlenen web sayfas› sayesinde tüketicilerin haklar› konusunda daha kolay bilgilenebileceklerini ve yeni düzenlenen flikayet formuna sorunlar›n› aktarabileceklerini söyledi. Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i kendilerine gelen tü-

Z

ketici flikayetlerini uzlaflma yoluyla çözmeye çal›flarak en k›sa sürede tüketiciye çözüm bilgisi veriyor. Amirlik, tüketici ile sat›c›y› uzlaflt›ramad›¤› takdirde tüketiciyi yasal haklar› konusunda bilgilendirerek yasal çözüm mercileri olan Tüketici Sorunlar› Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine yönlendiriyor.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz

Avc›lar Zab›tas›, ç›tay› yükseltiyor

vc›lar Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü, baflfla ar›l› geçirdi¤i 2008 y›l› sonras›, 2009 y›l›nda ç›tay› bir ad›m daha yükselterek, ça¤dafl Avc›lar’›n gülen yüzü olmay› hedefliyor. Be-

A

lediye Baflflk kan› Mustafa De¤irmenci’nin 2008 y›l› içerisinde ortaya koydu¤u 10 maddelik Zab›ta Rehberi’ne harfiyen uyan Zab›ta Müdürlü¤ü çal›flfla anlar›, görevlerini lay›k›yla yerine getirmenin

mutlulu¤unu yaflfl››yorlar. Zab›ta Müdürü Mehmet Cilven, “Say›n Baflflk kan›m›z De¤irmencinin hedefledi¤i do¤rultuda çal›flflm malar›m›z tüm h›z›yla sürüyor” diye konuflflttu.

Erdemli’de sa¤l›ks›z bal›klara el konuldu Mersin'in Erdemli ilçesinde zab›ta ekipleri taraf›ndan gerçeklefltirilen denetimler s›ras›nda menflei belgesi bulunmayan ve sa¤l›ks›z koflullarda sat›lmaya çal›fl›lan 150 kg. bal›¤a el konuldu. rdemli Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, Koyuncu Mahallesi'nde gerçeklefltirilen denetimler s›ras›nda kald›r›m üzerinde, sa¤l›ks›z koflullarda bal›k sat›fl›n›n yap›ld›¤› tespit etti. Zab›ta memurlar› seyyar sat›c› Mehmet K.’dan sat›lan bal›klara ait menflei belgesi ve di¤er

E

evraklar› istedi. Sat›fl› yap›lan bal›klara ait hiçbir belgenin bulunmamas› üzerine zab›ta ekipleri 150 kilogram bal›¤a el koydu. El konulan bal›klar daha sonra incelemesi yap›lmak üzere Tar›m ‹lçe Müdürlü¤üne götürüldü. Tar›m ‹lçe Müdürü Berdan Tun, yapt›¤› aç›klamada, "Nerede, nas›l üretildi¤i

ve sevkiyat›n›n nas›l yap›ld›¤› belli olmayan bir ürünle karfl› karfl›yay›z. Kay›t d›fl› ve sa¤l›k aç›s›ndan ne durumda oldu¤u belli olmayan bir ürün. Uzmanlar›m›z bal›klar üzerinde gerekli incelemeleri yapacaklar. Görüntüsünden bile sa¤l›kl› bir ürün olmad›¤› görülüyor" dedi. Kaynak: Mersin Bölge Gazetesi


haber

fiubat 2009

3

‹stanbul’un ulafl›m›na zab›ta deste¤i Karayollar› Bölge Müdürlü¤ü ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan ortaklafla yürütülen ‹stanbul Ulafl›m Ana Plan› çal›flmalar›na Zab›ta da destek veriyor.

evam eden ‹stanbul Ulaflfl››m Ana Plan› çal›flflm malar› (‹UAP) kapsam›nda yürütülen Trafik Üretim K›lavuzu Projesi ile Kentsel Lojistik Planlama Çal›flflm malar› kapsam›nda; D100 ve E80 Otoyollar›n›n ‹stanbul’dan ç›k›fl noktalar› Tuzla - Silivri civar› ve Ambarl› Liman› ile Pendik Ro-Ro Limanlar›n›n girifl noktalar›nda 07 – 10 OCAK 2009 günlerinde Karayollar› Bölge Müdürlü¤ü, ‹stanbul Büyükflfle ehir Belediyesi Trafik Müdürlü¤ü ve anketör elemanlar›nca toplam 60 saat kesintisiz flfle erit daraltma yöntemi kullan›larak yap›lan araç say›m› yap›ld›. Bunun yan›nda her 10 dakikada bir yük arac›, binek arac›, minibüs ve t›r durdurularak yap›lan anket çal›flflm mas›na, Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü Trafik Zab›ta Amirli¤i bünyesindeki toplam 19 (Ondokuz) Zab›ta Ekibiyle destek sa¤lad›.

D

Büyükflehir Zab›ta, deniz kirlili¤iyle de mücadele ediyor Çevre ve Orman Bakanl›¤›'n›n “Yetki Devri Genelgesi'yle” ‹stanbul deniz s›n›rlar› içinde denetim yetkisini kullanan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Ekipleri son dönemde denetimlerini s›klaflt›rd›. evre Kanunu'nda yap›lan düzenlemede ceza miktarlar›nda önemli oranda art›fl getirilmesiyle birlikte denizi kirleten gemilere kesilen cezalar›n toplam› 5 kat artt›. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi zab›ta ekipleri, Marmara'y› kirleten gemilere 2006 y›l›nda 2 milyon 500 bin YTL ceza keserken bu rakam 2008 y›l›nda 5 kat artarak 13 milyon YTL'yi aflt›. Büyükflehir Zab›tas›, 2000 2008 y›llan aras›nda Marmara'da denetledi¤i 96 bin 925 gemiden bin 154'üne yaklafl›k 40 milyon YTL ceza kesti.

Ç

Tahmaz: “Denizden, karadan ve havadan denetliyoruz” Marmara Denizi'nde yap›lan denetimleri Çevre Koruma Müdürlü¤ü ile birlikte yürüttüklerini belirten Zab›ta Daire Baflkan› Mus-

tafa Tahmaz, "30 zab›ta personelimiz deniz denetimi yap›yor. 2006 y›l›nda Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanununda yap›lan yeni düzenleme ile birlikte ceza miktarlar› ciddi oranda artt›r›ld›. Ayr›ca Çevre Kanunu'nda yer alan cezalar da ciddi miktarda artt›" diye konufltu. Çevre denetimi için bir gemi ve bir de helikopter al›nd›¤›n› belirten Tahmaz, "‹mkânlar art›nca denetimler de artt›. Denetimlerle birlikte cezalar da artt›. Bu iflin ev sahibi Çevre Koruma Müdürlü¤ü. Geminin iflledi¤i suça göre cezalar 16 bin YTL ile 1 milyon YTL aras›nda de¤ifliyor. Örne¤in bu y›l

ilk defa biyolojik at›k atma suçu nedeniyle bir gemiye 1 milyon YTL ceza kesildi" dedi. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi zab›ta ekipleri, il s›n›rlar› içerisinde deniz kirlili¤inin önlenmesi amac›yla Karadeniz'den Ambarl› aç›klar›na kadar denizi havadan ve denizden denetliyor. Zab›ta, Çevre Koruma Müdürlü¤ü ekipleriyle birlikte denizin kirletilmesini önlemek amac›yla denizden, karadan ve havadan 24 saat aral›ks›z denetimde bulunuyor. Haber Merkezi

‹stanbul Büyükfl fle ehir Belediyesi Zab›ta Daire Bafl flk kan› Mustafa Tahmaz


gündem

4

fiubat 2009

Seçimler öncesi kaçak inflaata f›rsat verilmedi 29 Mart'ta yap›lacak yerel seçimleri f›rsat olarak gören kaçak inflaatç›lara göz açt›rmayan Küçükçekmece Belediyesi, Güvercintepe Mahallesi’nde yeni yap›lan çok say›da kaçak inflaat ve kaçak kat› y›kt›. üçükçekmece Belediyesi, Alt›nflehir Güvercintepe Mahallesi'nde yeni yap›lan çok say›da kaçak inflaat ve kaçak kat› y›kt›. Evlerinin y›k›lmas›na karfl› ç›kan ev sahipleri polis ve y›k›m ekiplerine direndi. Çok say›da çevik kuvvet polisi zab›ta ekibi ve ifl maki-

K

nesi ile gerçeklefltirilen y›k›mlar s›ras›nda zaman zaman arbede yafland›. Belediye ekiplerinin önceden tespit etti¤i 35 ve 36. Sokak'taki evlere gelen ekipler, y›k›m çal›flmalar›n› bafllatt›. Önce sadece temeli at›lan bir binay› y›kan ekipler daha sonra bir kat› tamamlanan ancak içinde yerleflim olmayan baflka bir binay› y›kt›. Bina sahipleri y›k›m ekiplerine direnince devreye çevik kuvvet polisi girdi. Y›k›lmas›n› istemedikleri evin içinden ç›kmayan kad›nlar› çevik kuvvet polisleri ç›kartalar y›k›m bölgesinden uzaklaflt›rd›. Bu arada bir zab›ta memurunun kad›nlardan birine ait oldu¤u belirtilen küçük bir bebe¤in arbede s›ras›nda zarar görmemsi için kuca¤›na alarak koruma alt›na ald›. Bu arada, kaçak inflaatlar› y›kmaya devam eden ekipler

Kartal Belediyesi’nin 9. Futbol Turnuvas›nda, Zab›talar flampiyon oldu... artal Belediyesi birimler aras› 9. Futbol turnuvas›nda zab›ta tak›m›, finalde imar tak›m›n› 6-0 gibi farkl› bir sonuçla yenerek flampiyon oldu. Turnuva bitiminde zab›ta tak›m› birinci, imar tak›m› ikinci, özel kalem ve destek hizmetleri tak›mlar› üçüncülü¤ü paylaflt›lar. Ayr›ca, belediye flirketi Kartursafl A.fi. ve Bilgi ‹fllem tak›mlar› turnuvan›n en centilmen tak›mlar› seçildiler. Kartal sahili Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki spor tesislerinde oynanan final maç›n›; Kartal Belediye Baflkan› Arif Da¤lar, baflkan yard›mc›lar›, birim müdürleri ve çal›flanlar›n yan› s›ra Kartall› futbolseverler de ilgiyle izlediler. Maç sonras› düzenlenen ödül töreninde birinci olan tak›m oyuncular›na birer madalya ve tiflört ile birincilik kupas›n› Kartal Belediye Baflkan› Arif Da¤lar, ikinci ve üçüncü olan tak›mlarla, centilmen seçilen iki tak›ma kupalar›n› da baflkan yard›mc›lar› ile meclis üyeleri birlikte verdiler. Maç s›ras›nda zab›ta taraftarlar›, davul zurnalarla tak›mlar›n› maç boyunca coflkuyla desteklediler. Taraftarlar›n›n da deste¤iyle oldukça rahat bir oyun sergileyen ve maç›n bafl›ndan sonuna oyuna hakim olan zab›talar, arka arkaya att›klar› gollerle flampiyonluk kupas›n›n sahibi oldular.

K

35. Sokak'ta bulunan Ali Osman Meriç'e ait iki katl› binan›n üzerine yeni inflaa edilen 3. kat› da y›kmak istedi. Bu s›rada eline balyozu alan ev sahibi, kolonlar aras›na ördü¤ü duvarlar› kendisi y›kmaya bafllad›. Örülü tu¤lalar› tek tek y›kan ev sahibi Ali Osman Meriç, y›k›m›n bununla s›n›rl› kalaca¤›n› san›rken olay ye-

rine ifl makinesi geldi. ‹fl makinesinin kolonlar› y›kmas›yla birlikte ev sahibi Meriç, efli ve kardeflleri y›k›m ekiplerine sald›rd›. Polis ekipleri Meriç ailesini de y›k›m bölgesinden uzaklaflt›rd›. Çok say›da çevik kuvvet polisi panzer ve ifl makinesi ile bölgeye gelen y›k›m ekipleri yeni yap›lan kaçak inflaatlar› tamamen y›kt›.

Zab›ta Memurlar› asalet onay› için ter döktü 1 y›ll›k görev süresinin ard›ndan s›nava tabi tutulan Silivri Belediyesi’nin yeni Zab›ta Memurlar›, yemin töreniyle göreve bafllad›.

¤renci Seçme ve Yerlefltirme Merkezi (ÖSYM) taraf›ndan Kamu Personel Seçme S›nav› (KPSS)’na girmifl olanlardan Silivri Belediyesi’nce Zab›ta Memuru al›m› için 1 y›l önce yap›lan mülakat s›nav›n› kazanan yeni zab›ta memurlar›, asalet tasdiki için yap›lan s›navda ter döktü. Silivri Belediyesi’nde 1 y›l önce göreve bafllayan yeni zab›ta memurlar›, temel e¤itim, haz›rlay›c› e¤itim ve staj›n ard›ndan asalet tasdiki için s›nava tabi tutuldu. Temel ve haz›rlay›c› e¤itim e¤itim dönemleri sonunda yap›lacak de¤erlendirmeler için bilgi se-

Ö

• Y›l: 2 • Say›: 13 • fiubat 2009

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› BEZADAV Ad›na ‹mtiyaz Sahibi ‹ktisadi ‹flletme Müdürü Yavuz ÇAKIR Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Zafer TAHMAZ

viyesini ölçmeyi amaçlayan s›nav, Silivri Belediyesi ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Müdürlü¤ü taraf›ndan Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçeklefltirildi. ZABITA MEMURLARI SINAVI BAfiARIYLA GEÇT‹

S›nav› baflar›yla geçen Zab›ta Memurlar›n›n asaleti onayland› ve Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda yemin töreni düzenlendi. Bir a¤›zdan yemin ederek görevlerine bafllayan zab›ta memurlar›na Silivri Belediye Baflkan› Hüseyin Turan, “Bizim patronumuz halk›m›z. Biz halk›n iflçisiyiz.” mesaj›n› verdi.

Selçuklu’da Zab›ta Ekipleri, esnaftan memnun... onya’n›n merkez Selçuklu ‹lçe Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi resmi ve sivil zab›talardan oluflan 5 ekiple ilçede bulunan f›r›n, lokanta, kasap, market ve flarküteri gibi aç›k g›da satan ve üreten ifl yerlerini denetledi. Yiyecek üreten ve satan esnaflar›n çok dikkatli olmas› gerekti¤ini belirten Zab›ta Müdürlü¤ü yetkilileri, esnaflar›n durumunun genelde iyi oldu¤unu belirterek, "Selçuklu Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü olarak ilçemiz genelinde gerekli denetimleri yap›yoruz. Özellikle yiyecek üreten ve satan esnaflar›m›z›n çok daha dikkatli olmalar› gerekiyor. Bizler, bu konuda esnaflar›m›z› uyarmak, gerekti¤inde de yasalar çerçevesinde cezai uygulamalara gitmek durumunday›z. Halk sa¤l›¤›, hepimizin sorumluluk duymas› gereken çok önemli bir konudur" dedi.

K

Hukuk Dan›flman› Av. Musa GÜMÜfi

YÖNET‹M YER‹ Belediye Zab›tas› Dayan›flflm ma Vakf› ‹ktisadi ‹flfllletmesi Hasan Halife Mh. Sar›güzel Cd. No:54 Fatih / ‹STANBUL Tel: (0212) 621 22 23 Faks: (0212) 525 02 80 www.zabita.com gazete@zabita.com

Grafik- Tasar›m AKADEM‹ AJANS

Davutpafla Cad. Güven San. Sit.C Blok No: 230 Topkap› / ‹ST.

Genel Yay›n Editörü Bayram Ali ÇAKIRO⁄LU Yay›n Dan›flman› Aytaç Ifi fiIIKLI

Bask›: AKADEM‹ (0212) 493 24 67-68-69

✓ Gazetemiz bas›n meslek ilkelerine uyma sözü vermifltir. ✓ Gazetemizde yay›nlanan köfle yaz›lar›ndan, yazarlar› sorumludur, ayr›ca telif hakk› ödenmemektedir.


güncel

fiubat 2009 010 y›l› Avrupa Kültür Baflkenti seçilen ‹stanbul’umuz, bu süreçte tarih boyunca farkl› kültürleri bir arada yaflatman›n vermifl oldu¤u zenginlik ile tarihi ve kültürel kimli¤ini tüm dünya ile paylaflacakt›r. Her y›l ortalama 5 - 6 milyon turist a¤›rlayan kentimizi 2010 y›l› için 15 milyon turistin ziyaret edece¤i tahmin ediliyor. ‹stanbul’un Kültür Baflkenti seçilmesinde etkili olan merkezi ve yerel yönetim ile sivil toplum Kurulufllar›n›n ortak hareketini, süreç boyunca tüm halk katmanlar›na yayarak genellefltirmemiz gerekiyor. ‹stanbul’un mevcut eski eserlerinin restorasyonunun yan› s›ra yeni kültür tesisleri de ‹stanbul’a kazand›r›lacakt›r. Sütlüce Kültür Merkezinin ya-

2

ZABITA VE TEDB‹R ‹srafil AYDIN ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Zab›ta Tedbir Müdürü israfil.aydin@ibb.gov.tr

KÜLTÜR BAfi fiK KENT‹ ‹STANBUL p›m› ve Feshane ile bir köprü vas›tas›yla birlefltirilmesi, Atatürk Kültür Merkezi’nin yenilenmesi, Lütfi K›rdar Kongre Merkezi’nin bir kültür ve kongre vadisine dönüfltürülmesi, Küçük Ayasofya Camii’nin ve daha bir çok tarihi eserin etraf›ndaki çirkin yap›lar›n kamulaflt›r›larak y›k›lmas› bu çal›flmalardan verebilece¤imiz örneklerdir.

Asl›nda ‹stanbul’un kendini dünyaya tan›tmas› için yeni bir fleye gerek yok. Yeter ki biz ‹stanbul’un örttü¤ümüz tarihi miras›n› a盤a ç›kartal›m. Bir çok tarihi eserimizin etraf› çirkin binalarla veya kiraya verilen baraka tarz› dükkanlarla çevrilmifl ya da tabela kirlili¤i ile örtülmüfl vaziyetteler.

5

Bir an önce bu görüntü kirlili¤i oluflturan ve eski eserlerin silüetini bozan unsurlar› kald›rmak için çal›flmalar›m›za h›z vermeliyiz. ‹stanbul’a gelen misafirlerimize iyi bir ev sahipli¤i yapabilmek için de flimdiden kendimizi haz›rlamal›y›z. Kentimizin sahip oldu¤u tarihi mekanlar ile kültür ve gezi alanlar›n› ilçe ilçe tespit edip, buralarla ilgili k›sa tarihi bilgilerin yan› s›ra nas›l ulafl›laca¤›, nerede konaklanabilece¤i, nerede neler yenilip içilece¤i gibi günlük ihtiyac› karfl›layacak seviyede yabanc› dil de ö¤renmemiz gerekiyor. Üniformal› teflkilat olan zab›tan›n kendisine yöneltilen sorular, sorunlar karfl›s›nda çözüm sunabilecek dil bilgisi yeterlili¤ine sahip olmas› için flimdiden

belediyeler, bölgede çal›flacak personellerinin yabanc› dil sorununu çözmesi gerekir. Gelecek y›l ‹stanbul’u yeniden keflfedece¤iz. Her gün Bo¤az köprüsünden geçerken kan›ksam›fl oldu¤umuz o K›z Kulesi, tarihi yar›mada silüetinin denizle buluflmas›, ne var bunda diyece¤imiz bir çok fley s›radan olmaktan ç›kacakt›r. Eminim ki 15 milyon turisti a¤›rlarken onlar›n k›talar aras› seyahat heyecan›n› yaflamalar›, gördükleri her eserin yan›nda bir an› edinmek için deklanflöre basmalar›, sanat ve kültürümüzün çeflitlilik ve derinli¤i karfl›s›nda duyacaklar› hayranl›k bizlerde de sahip oldu¤umuz muhteflem de¤erleri bir kez daha hat›rlat›rken, böyle bir kentte yaflama flans›na sahip oldu¤umuz için gurur duyaca¤›z.

Kahreden Tesadüf! ‹zmit Belediyesi Zab›ta Memuru Salih Bozkurt, ziyaretine gitti¤i abisine '5 dakika sonra oraday›z' dedi. Polis abi, anons üzerine gitti¤i kaza yerinde annesi, kardefli ve ye¤eninin cesedini buldu.

Yozgat Zab›tas›’ndan f›r›nlara s›k› denetim abah›n erken saatlerinde denetim yapan Yozgat Zab›tas› bu kez f›r›nlar› gözden geçirdi. Tek tek gezilen f›r›nlarda ekme¤in gramaj›ndan, yap›ld›¤› mekan›n temizli¤ine kadar hiçbir fley atlanmad›. Yozgat Belediyesi Zab›ta ekipleri f›r›nlar›n hijyen kurallar›na ne kadar uydu¤unu tespit etmek amac›yla sabah erken saatlerde denetime ç›kt›. G›da mühendisinin de yer ald›¤› denetimlerde özellikle hijyen konusunda titiz davran›ld›¤› dikkat çekti. Zab›ta Müdürü Musa Baran ve zab›ta ekipleri sabah erken saatlerde f›r›n denetimine ç›kt›. Son y›llarda yapt›¤› denetimlerle özellikle g›da sektöründe hizmet veren kurulufllarda önemli bir etki yapan Yozgat Belediyesi

S

Zab›ta Amiri Musa Baran, f›r›n denetimlerinde özellikle hijyen ve gramaj konusunda son durumlar› tespit ettiklerini söyledi. Yozgat'ta g›da sektöründe ciddi sorunlar›n yaflanmad›¤›n› fakat buna ra¤men denetimleri aral›ks›z olarak sürdürdüklerini belirten Yozgat Belediyesi Zab›ta Müdürü Musa Baran; “Bu gün denetimlerimizi f›r›nlar üzerine yo¤unlaflt›rd›k. F›r›nlar halk›n tamam›na hitap eden sektörler. ‹nsanlar›n sofras›na koydu¤u ekme¤in gramaj› kadar yap›ld›¤› yerin sa¤l›¤› da çok önemlidir. Yozgat f›r›nlar› bu konuda duyarl›lar. Halk›n da duyarl› olup, gördükleri hatay›, eksi¤i bildirmelerini istiyoruz” dedi. F›r›n sahipleri de zab›taya gösterdikleri hassasiyetten ötürü teflekkür ettiler.

Zab›ta Teflflkkilat› ve BEZADAV’a dair herflfleey bu sitede...

www.

zabita.com

ziyaret ettiniz mi?

ocaeli'nden Ankara'daki polis kardeflini ziyarete giden zab›ta memuru geçirdi¤i kazada annesi, efli ve çocu¤uyla birlikte yaflam›n› yitirdi. ‹ki çocu¤u da yaraland›. Telsiz anonsu üzerine olay yerine giden polis ise 5 dakika önce telefonda kendisine "5 dakika sonra oraday›z" diyen kardefli ve di¤er yak›nlar›n›n ac› haberiyle flok yaflad›.

K

muru olarak görev yapan kardeflini ziyaret etmek üzere yola ç›kt›. Kendilerini

bekleyen faciadan habersiz yollar›na devam eden aile Ankara'n›n Nall›han ilçesine yaklaflt›klar›nda ayn› ilçede görev yapan polis kardefli Afl›r Bozkurt'u arad›. ANONS ÜZER‹NE G‹TT‹ Kardefline "fiimdi Nall›han'a giriyorum. Birazdan arada oluruz" dedi. Telefonu kapatt›ktan k›sa bir süre sonra Bozkurt'un kulland›¤› otomobil, karfl› yönden gelmekte olan TIR ile çarp›flt›. Kazada hurdaya dönen arac›n içerisinde bulunan Salih Bozkurt, annesi Hatice Bozkurt (72), efli Hatice (38), o¤lu Ferhat (12) feci flekilde can verdi.

A‹LE YOK OLDU ‹zmit Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü çal›flanlar›ndan Salih Bozkurt (39), efli, annesi ve 3 çocu¤unu da yan›na alarak Ankara'da polis me-

Sivas Zab›tas›, kaçak ürünlere geçit vermiyor ivas Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri denetimlerini aral›ks›z sürdürüyor. Geçti¤imiz günlerde okul kantinlerini denetmeyen zab›ta ekipleri, flehir merkezinde sat›fl› yap›lan plastik mini kahve makinalar›n›n denetimini yapt›. Zab›ta Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan aç›klama; can güvenli¤i ve insan sa¤l›¤›ndan ödün verilmeyece¤i gerçe¤inden hareket edilerek, 4703 say›l› ürünlere iliflkin Teknik Mevzuat›n Haz›rlanmas› ve Uygulanmas›na Dair Kanunun 11. maddesi uyar›nca, söz konusu plastik mini kahve pifliricilerinin Türkiye çap›nda, marka fark› gözetmeksizin piyasaya arz›n›n yasakland›¤› hat›rlat›ld›. Vatandafllar›n can ve mal güvenli¤i için üretici, sat›c› ve sa¤lay›c›lar taraf›ndan plastik mini kahve makinas›n›n piyasaya arz›

S

tüketicilerin de can kayb›na yol açacak düzeyde risk tafl›yan bu ürünleri sat›n almamalar›, daha önce ald›klar› ürünleri kullanmamalar› gerekti¤ine dikkat çekildi. Bu çerçevede, ucuz fiyatla sat›lan ve kaçak üretimle gerçeklefltirilen plastik ürünlerin denetimleri yap›larak, imhas›n› kapsamakta oldu¤u belirtildi.

Belediye zab›ta ekipleri taraf›ndan yap›lan denetimler sonucunda, kaynama suyuna do¤rudan elektrik ak›m› geçiren türdeki 323 adet plastik mini kahve makinas› piyasadan toplanarak imha edildi. Yap›lan aç›klamada, vatandafllar can güvenli¤i için, plastik mini kahve makinalar›n› kullanmamalar› konusunda uyar›ld›.

Batman Zab›ta’dan lokantalara fiyat denetimi... atman Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, kent merkezindeki iflyerlerinde fiyat tarife listesine uyulup uyulmad›¤›n› kontrol etti. Vatandafllar›n ücret ile ilgili lokantalardan flikâyetçi olmalar› üzerine bu yönde bir çal›flma bafllatt›klar›n› belirten Batman Belediyesi Zab›ta Müdürü Muzaffer Ç›nar, “Gerçeklefltirdi¤imiz kontrollerde fiyat raicine uymayan Alt› Lokantaya ihtarname verdik. Di¤er lokantalar›nda Batman Esnaf Sanatkârlar Odas› Baflkanl›¤›’n›n belirledi¤i fiyat listesine mutlaka riayet göstermesi gerekti¤ini bir kez daha hat›rlatt›k” dedi. Zab›ta Müdürü Ç›nar vatandafllar›n flikâyetlerini ALO 153 telefonuna bildirmelerini istedi.

B


‹stanbul

6

2008 y›l› fiyat etiketleri denetim sonuçlar› aç›kland›

fiubat 2009

Maltepe Zab›tas›, Hamza Müdür’le baflar›yor

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i 4077 Say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki kanunun 12 maddesiyle belediyelere verilen yetki çerçevesinde fiyat etiketi ve tarife denetimlerine devam ediyor. u kapsamda 2008 y›l› içerisinde toplam 18.503 iflyeri denetlenirken, bu iflyerlerinden etiket ve tarife bulundurmayan 1851 firmaya ‹dari para cezas› uyguland›. Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i etiket ve tarife denetimleri yapt›klar› iflyeri türlerini afla¤›daki flekilde aç›klad›. Ayakkab› ve giyim ma¤azalar›, beyaz eflya ma¤azalar›, elektronik ürün ma¤azalar›, su sat›fl istasyonlar›, bankalar, her türlü ev eflyas› satan ma¤azalar, özel hastaneler, otoparklar, pazar yerleri, her türlü g›da satan iflyerleri, marketler, f›r›nlar, lokanta ve resta-

B

urantlar, berber ve kuaförler, büfe-kantin ve kahvehaneler, cafe-bar ve diskolar. 2007 y›l› içerisinde 12.233 iflyeri denetlediklerini, 2008 y›l› içerisinde 18.503 iflyerini

denetleyerek bu say›y› %50 artt›rd›klar›n› söyleyen Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, denetimleri para cezas› yazmak amac›yla yapmad›klar›n›, muhakkak surette iflyeri sahiplerini

önceden bilgilendirdiklerini ve sat›fla sunduklar› ürün ve hizmetlerin fiyat etiket ve tarifelerini bulundurmalar›n› sa¤lad›klar›n› aç›klad›. Genel denetim sonuçlar› içerisinde bu sebepten dolay› %10 gibi küçük bir oran teflkil eden iflyerlerine para cezas› uygulad›¤›n› belirtti. Mustafa Tahmaz, verdikleri talimat do¤rultusunda Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤inin, iflyerlerini denetlerken, esnaf› di¤er ay›pl› mal, garanti flartlar› gibi tüketici haklar› konular›nda bilgilendirdi¤ini ve tüketici bilgi broflürü da¤›tt›¤›n› söyledi.

altepe Belediyesi Zab›ta Müdürü Hamza Baflhasano¤lu, baflar›l› çal›flmalar›yla ad›ndan s›kça söz ettiriyor. Zab›ta Vakf› yöneticileri, yapt›¤› baflar›l› çal›flmalar ve kararl› durufluyla tan›nan Maltepe Zab›ta Müdürü Hamza Baflhasano¤lu’nu makam›nda ziyaret etti. Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Sat›fl ve Pazarlama Sorumlusu Serkan Öztürk ve Zab›ta Gazetesi Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Zafer Tahmaz’›n bulundu¤u vak›f heye-

M

ti, Maltepe Zab›ta Müdürü Baflhasano¤lu’yla gündeme iliflkin konularda sohbet etti. Aslen Rizeli olan Hamza Baflhasano¤lu, 1980 y›l›nda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nde memuriyete bafllad›. S›ras›yla Komiser Muavini ve Komiser rütbeleriyle çal›flmalar›n› sürdüren Baflhasano¤lu, 2006 y›l›nda Maltepe Belediyesi Zab›ta Müdür Yard›mc›l›¤›na getirildi. 12 May›s 2008 tarihinden bu yana Maltepe Belediyesi’nde Zab›ta Müdürlü¤ü görevini yürüten Hamza Baflhasano¤lu, Maltepe’nin çehresini de¤ifltiren çal›flmalarda zab›ta birimi olarak aktif görev al›yor.

TÜRK‹YE ZABITASININ H‹ZMET‹NDEY‹Z ZABITA KARTI

‹TFA‹YE KARTI

BELED‹YE KARTLARI

H‹ZMET PERSONEL‹ KARTI

›m Kart› Kimlik & Tan›t iyi kaliteli ve en n e a d n r› la a çal›flm ... izmetinizdeyiz tasar›mlarla h

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› (BEZADAV) Kemalpafla Mh. Onsekiz Sekbanlar Sk. Sekban Apt. No: 22-24 D: 5 Saraçhane - ‹STANBUL (‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Arkas›) I Tel: (0212) 519 32 70 - 519 35 12 I kimlik@zabita.com I www.zabita.com


haber

fiubat 2009 u y›l 183. üncü yafl›n› kutlayaca¤›m›z Belediye Zab›tas›n›n temelleri 04 Eylül 1826 y›l›nda ‹htisap Nezareti ile at›lm›fl daha sonra 1930 y›l›nda ç›kart›lan Belediye Kanunu ile Belediye Zab›tas› olarak özel bir hizmet Zab›tas› fleklinde kanundaki yerini alm›fl ve 182 y›ld›r halk›n s›hhat, selamet ve esenli¤i için aral›ks›z çal›flmaktad›r. Belediye zab›tas›n›n asli görevi, görev yapt›¤› flehrin insanlar›n›n beledi anlamda huzurunu, s›hhatini, sa¤l›¤›n› ve refah›n› temin etmek, gördü¤ü olumsuzluklara yetkisi dahilinde müdahale etmek ve gerekiyorsa sorunlar›n yerinde çözümünü sa¤lamakt›r. Halk›m›z›n belediyelerden beklentilerinin oldu¤u gibi belediyelerin ve özellikle Belediye Zab›talar›n›n da vatandafltan beklentileri vard›r ve bu beklentiler de yine vatandafl›m›z›n sa¤l›k, s›hhat ve selameti içindir.

B

Örne¤in; Düzenli bir kent yaflant›s› isteyen vatandafllar›m›z›n, yine düzenli bir kent yaflant›s›n› temin için çal›flan belediye zab›talar›na yard›mc› olmalar› gerekmektedir. Zira insanlar›n ya-

HARMAN Sadettin ÖZYAZICI ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Müdür Yard›mc›s› sozyazici@zabita.com / sozyazici@ibb.gov.tr

BELED‹YE ZABITASI D‹YOR K‹! flamlar›n› kolaylaflt›rmak maksad› ile konmufl olan kurallar›n bozulmas› yine insanlar eliyle olmaktad›r. Esnaf›m›z kurallara ayk›r› kald›r›ma taflmasa, vatandafl›m›z rastgele etrafa çöp atmasa, kaçak binalar yap›lmasa, sa¤l›ks›z ürünler sat›lmasa, böylelikle insanlar›n refah› için konulan kurallarda bozulmam›fl olacakt›r. ‹flte belediye zab›talar›, hep bu olumsuzluklar ile mücadele etmektedir ve bu mücadelesinde zaman zaman halk›m›z›n anlafl›lmaz tepkisini almaktad›r. Belediye Zab›talar› yapt›¤› çal›flmalarda en çok vatandafl›n kendisine tepki göstermesi karfl›s›nda zorlanmaktad›r, kamuoyundaki kötü adam imaj›n› da bir türlü y›kamamaktad›r.

Nas›l y›k s›n ki; gariban›n evini y›kt›¤›m›z anlat›l›r hep medyada, bir lokma peflinde koflan seyyar sat›c›n›n tezgah›n› kald›rd›¤›m›z yazar gazetede, gücümüzün bir tek dilenciye yetti¤i anlat›l›r insanlara, namusu ile ekmek peflinde koflan gariban esnaf›n iflyerini kapatt›¤›m›z anlat›l›r medyada. Ama denmez ki bu zab›tan›n görevidir ve bu görevini de toplum ad›na yerine getirir. Halk›m›za ucuz mal satma bahanesi ile kald›r›mlar› iflgal eden, çürük ve özürlü mal satan, seyyar oldu¤u için iadesi mümkün olmayan ürünler satan, korsan ürün satan, devlete hiçbir vergi vermeyen ve en önemlisi baflkalar›n›n hakk›na sayg› göstermeyen seyyar sat›-

7 c›lar ile mücadelede genellikle vatandafl›m›z seyyar sat›c›dan yana tav›r almakta ve buda seyyar sat›c›y› cesaretlendirmektedir. Halk›m›z unutmamal›d›r, yap›lan çal›flma yine onlar içindir. Kaçak binalarla mücadelemiz yine onlar içindir, kald›r›mlar› iflgal edenlerle mücadelemiz, sa¤l›ks›z ve hileli g›da sat›fl› yapanlar ile mücadelemiz, çevreyi kirletenlerle mücadelemiz ve k›sacas› BELED‹YE ZABITASININ ÇALIfiMALARI HEP HALKIMIZ ‹Ç‹ND‹R. ‹flte bu yüzden diyoruz ki; - Hiçbir vergi ödemeden, cadde ve meydanlar› iflgal eden, bozuk yada hileli mal satan, iade flans›n›z olmayan ürünleri satan SEYYAR SATICILARDAN ALIfiVER‹fi YAPMAYIN, unutulmamalad›r ki talep olmaz ise arz da olmaz. - Devlet arazilerini iflgal eden, ya da çarp›k bir flekilde kaçak yap›laflmay› seçen insanlara f›rsat vermeyin, ma¤dur olamaman›z için sat›n alaca¤›n›z binalar için öncelikle ait oldu¤u belediyesine dan›fl›n, RUHSATSIZ ‹NfiAAT YAPMAYIN. - fiehrin temizli¤i, içinde yaflayan insanlar›n temizli¤i ile

orant›l›d›r, kirletilmez ise kirlilik olmas› mümkün de¤ildir, unutmayal›m ki yaflad›¤›m›z yerler temiz oldukça huzur ve sa¤l›k buluruz, ÇEVREM‹Z‹ K‹RLETMEYEL‹M, - Motorlu tafl›tlar insanlar›n hayat›n› kolaylaflt›rmak içindir, ama yayalara ayr›lm›fl alanlara araçlar›m›z› park ederek, insanlar›n hayatlar›n› zorlaflt›rmayal›m, KALDIRIMLARA VE YAYA YOLLARINA ARAÇ PARK ETMEYEL‹M. - ‹lgili kurumundan ruhsat almadan ticari faaliyette bulunmak yasakt›r, önce faaliyete geçeyim nas›l olsa ruhsat al›r›m düflüncesi ile hareket edip sonradan ma¤dur olmaman›z için, iflyerinizi faaliyete geçirmeden önce mutlaka RUHSAT ALINIZ. Bizler, belediye zab›talar› 24 saat halk›m›z›n hizmetindeyiz. Bu nedenle yapaca¤›m›z çal›flmalarda lütfen bizlere destek olunuz. UNUTMAYIN; YAfiADI⁄IMIZ fiEH‹R HEP‹M‹Z‹N VE BU fiEHR‹ S‹ZLERLE B‹RL‹KTE, YAfiANAB‹L‹R KILMAK ‹Ç‹N 24 SAAT ÇALIfiMAKTAYIZ.

Ümraniye Zab›tas›, e¤lence mekânlar›n› denetledi Uflak Zab›tas›’ndan servis denetimleri

Ümraniye Belediye Baflkanl›¤› Zab›ta Müdürlü¤ü, ilçede bulunan 43 e¤lence mekân›n› denetleyerek, halk›n huzurlu bir flekilde e¤lenmesi için çal›flmalar yapt›.

mraniye Merkez ve Dudullu’da dört ayr› gruba ayr›lan Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, y›lbafl› gecesinde aç›k olan içkili-içkisiz tüm e¤lence yerlerini, (pastane, kafeterya, birahane,

Ü

flak Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü trafik ekipleri taraf›ndan Organize sanayi Bölgesine iflçi servisi yapan tüm araçlar denetlendi. Denetimlerde S plakas›, çal›flma ruhsat› ve güzergah izin belgesi olmayan; ayr›ca çal›flma ruhsat› vizesini yapt›rmayan servis araçlar›na cezai ifllem uyguland›. 20 araca, Özel Servis Araçlar› Çal›flma ve Usul Esaslar› Yönetmeli¤ince, 5326 Say›l› Kabahatler Kanunun 32. maddesine göre 2 Bin 340 TL para cezas› kesildi. Denetimlerin belirli aral›klarla devam edece¤ini belirten Uflak Belediyesi Zab›ta Müdürü Zeki Türegün, korsan servis tafl›mac›l›¤› yapanlar›n hem para cezas›yla cezaland›r›laca¤›n› hem de söz konusu araçlar›n trafikten men edilece¤ini söyledi.

U

müzikhol, restaurant, tekel bayi) bu iflyerlerinde hijyenik flartlara uyulup uyulmad›¤›, etiket tarifelerinin olup olmad›¤›, son kullanma tarihi geçmifl ürünlerin bulunup bulunmad›¤›, ruhsat kontrolü v.b konular baflta olmak üzere iflyerlerini titizlikle denetleyerek, Ümraniye ilçemizde herhangi bir olumsuzlu¤un meydana gelmemesi için, sabah›n ilk saatlerine kadar görev bafl›ndayd›. Ümraniye ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan görevlendirilen polislerle birlikte denetimlerini gerçeklefltiren Üm-

raniye Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, halk›m›z›n yo¤un bulundu¤u mekânlar baflta olmak üzere, Ümraniye ilçemizde bu-

lunan tüm içkili ve içkisiz e¤lence mekânlar›n› denetledi ve olumsuzluk görülen 12 yer hakk›nda cezai ifllem yapt›.

Beyaz Y›k›mlar devam ediyor stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’na ba¤l› Zab›ta Tedbir Müdürlü¤ü’nce “Beyaz Y›k›m” çal›flmalar› Ba¤c›lar’daki 3 katl› binayla devam etti. Konuyla ilgili olarak Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’n›n resmi internet sitesinden afla¤›daki aç›klama yap›ld›: Ba¤c›lar ‹lçesi, Mahmutbey Mahallesi, Deve Kald›r›m› Caddesi, No:60 adresinde bulunan tafl›nmaz M‹A Bölgesinde imar uygulamas› sonucu yola terkin edilen alanlar içerisinde kalmas› nedeniyle Belediyemizce enkaz bedeli ödenen ve ilgililerince boflalt›lm›fl halde bulunan 3 katl› binan›n y›k›m ifllemi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›, Zab›ta Tedbir Müdürlü¤ü ekiplerince 12/01/2009 Pazartesi günü güvenli bir Haber Merkezi flekilde gerçeklefltirilmifltir.


güncel

10 009 fiubat ay› itibariyle en fazla ‹stanbul’da olmak üzere ‹zmit, Yalova ve ‹zmir’de toplam 70 mahallede 2.963 mahalle afet gönüllüsünün bulundu¤unu biliyor muydunuz? Türkiye’de bütüncül afet yönetimine yönelik olarak ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n fiubat 2001’de onaylad›¤› Mahalle Afet Destek Projesi (MADP) kapsam›nda yerel yönetimlerin deste¤i ile Valiliklere ba¤l› ‹l Sivil Savunma Müdürlüklerinin çat›s› alt›nda mahalle afet gönüllüleri ismi alt›nda sivillerden oluflan bir kurtarma ekibi oluflturulmufltur. Afetin hemen ard›ndan ilk müdahaleyi yapabilecek düzeyde 18–55 yafllar› aras›nda yaklafl›k 50 gönüllü, profesyonel ekiplere yard›mc› ve destekçi olmas› yönünde e¤itilmekte ve gerekli ekipmanla donat›lmaktad›r. Gönüllü ekiplerin bulundu¤u mahallelerde içinde el feneri, toz maskesi, demir kesiciler, kazma, kürek gibi de¤iflik tak›m ekipmanlar›n›n bulundu¤u bir konteyner bulunmaktad›r. Konteynerler, Mahalle Afet Destek Merkezleri olarak da kullan›lmaktad›r. Gönüllülerden oluflan mahalle afet kurulu üyelerinin bafl›nda muhtarlar yer almaktad›r. Mahalle Afet Destek Merkezi ile ‹l

2

SOSYAL YAKLAfiIM Prof. Dr. Ali SEYYAR Sakarya Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri Bölümü Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dal› Baflkan› aliseyyar@zabita.com / aliseyyar@sosyalsiyaset.com

Mahalle Afet Gönüllüleri Kriz Merkezi aras›nda VHF telsiz ba¤lant›s› sa¤lanmaktad›r. Mahalle Afet Destek Projesi Niçin Önemlidir? A¤ustos 1999 depremi, Türkiye’de afet yönetimine yönelik genel bir politikan›n olmad›¤›n› aç›kça göstermifltir. Marmara depreminden sonra yaflananlar, afet sonras› sosyal sorunlar›n çözümünde gerçekleri göz ard› etmeden yeni bir bak›fl aç›s›n›n gereklili¤ini ortaya sermifltir. Zaman›n hükümeti bu yönde 27 Aral›k 1999 tarihinde 11 ilde 120’fler kiflilik arama ve kurtarma birli¤inin kurulmas›na karar vermifltir. Bu 11 ilden biri olan Sakarya Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlü¤ü personel kadrosuna mesela 138 kifli uygun görülmüfltür. ‹çerik aç›s›ndan klâsik afet yönetimi modelinde hâkim

olan genel anlay›fl, afet an› ve sonras›na dönük kurtarma, ilk yard›m, iyilefltirme ve yeniden infla gibi afet sonras› hizmetler, k›sacas› ‘yara sarma’ eylemleriyle s›n›rl› kalmaktad›r. Hâlbuki bütüncül afet yönetimi modeli, muhtemel zarar› azaltmay› sa¤layacak tedbirlerin de önceden al›nmas›n› öngörmektedir. Dolay›s›yla bütüncül afet yönetimi anlay›fl›nda afetten önce belirlenen ve uygulamaya konulan koruyucu politikalar ve eylemler de yer almaktad›r. Bu kapsamda fertlerin, afet tehdidi alt›nda olduklar›n›n fark›na varmalar›n› ve tedbir almalar›n› sa¤layan bilgilendirme ve e¤itim faaliyetlerinin önemi büyüktür. Toplumun afetlere psikolojik ve teknik yönden haz›r olma yetene¤inin gelifltirilebilmesi için, sivil inisiyatifin ve gönüllülerin de bütüncül afet yönetim mo-

delinde yer almalar› gerekmektedir. Bu modele, belki de “sivil destekli bütüncül afet yönetimi” diyebiliriz. Onun için mahallelerde gönüllülerden oluflan bir kurtarma ekibinin varl›¤› önemlidir. Birçok ‹limizde “Mahalle Afet Gönüllüleri” Yok Türkiye’nin deprem bölgesinde olan dört önemli kentinde binlerce gönüllü ve e¤itimli kurtar›c› yetifltirildi¤i halde baz› belediyelerimizde bu yönde bir çal›flman›n yap›lmamas› nas›l izah edilebilir acaba? Halbuki deprem tehlikelerini de dikkate alan sivil destekli bütüncül afet yönetim organizasyonun oluflturulmas›, deprem bölgesi olan birçok belediye için son derece önemlidir. Ancak birçok yerde henüz ne bütüncül, ne de sivil destekli bir afet yönetimi modeli oluflturulmufltur. Mesela Sakarya ve Bolu illerimizde henüz bu anlamda bir çal›flma yap›lmam›flt›r. Baflta ‹stanbul olmak üzere “Mahalle Afet Gönüllüleri”ni oluflturan illerde elde edilen bilgi ve tecrübelerden yola ç›k›larak, di¤er il ve ilçelerde de en k›sa zamanda “Mahalle Afet Gönüllüleri” oluflturulmal›d›r. Valilikler (Kaymakaml›klar) ile Belediyeler, afet ve acil durumlarda etkin müdahale hizmetlerinde bulunmak istiyorsa, itfaiye, zab›ta, sivil

fiubat 2009 savunma, sa¤l›k ve kolluk kuvvetleri aras›nda s›k› bir iflbirli¤inin oluflturulmas› gerekmektedir. Genelde kurumlar aras› karfl›l›kl› iletiflim, samimî iflbirli¤i ve neticede güvenin tesis edilmesiyle birlikte ortak idarî giriflimler ve yap›lanmalara gitmek kolaylaflmaktad›r. Bunun sa¤lanamad›¤› yerlerde ise bazen tam tersine geliflmeler yaflanmaktad›r. Mesela ‹stanbul’da gerek Büyükflehir Belediyesi (Afet Koordinasyon Merkezi: AKM), gerekse Valilik bünyesinde (Afet Yönetim Merkezi: AYM) ayna gayeye yönelik iki farkl› örgütlenme modeli oluflturulmufltur. Ayr› ayr› afet merkezleri açmak yerine belki de bundan böyle di¤er illerde her iki idarî organ›n da yer ald›¤› tek bir afet merkezinin aç›lmas›, kaynaklar›n ve tecrübelerin yerinde ve birlikte kullan›lmas› aç›s›ndan daha isabetli olacakt›r. Sadece bir merkezin bulunmas›, afetten sorumlu bütün kurum ve kurulufllar aras›ndaki koordinasyonu kolaylaflt›raca¤› gibi, çok bafll›l›k, idarî zafiyetler ve yetki karmaflas›na da son verecektir. Tedbiri elden b›rakmayal›m ve do¤abilecek tehlikelere karfl› bütün illerimizde zab›tan›n ve sivil toplumun da yer alabilece¤i daha kapsaml› bir afet kontrol ve yönetim sistemi oluflturulmal›d›r.


röportaj

fiubat 2009

11

Osmaniye Belediyesi Zab›ta Müdürü Hakan Do¤an:

Tutanak, zab›tan›n son çözüm noktas› olmal›d›r “Zab›ta; halk›n problemlerini kendi problemi gibi görür ve çözüm getirir. Tutanak ifllemine kadar vatandafl› ikna edip gerekirse kanunlar›n verdi¤i yetki çerçevesinde yapt›r›m gücünü kullan›r, sorunlar› gidermeye çal›fl›r” diyen Osmaniye Belediyesi Zab›ta Müdürü Hakan Do¤an, Zab›tan›n yere kuvvetli bas›p daha iyi durmas› ve daha iyi görev yapabilmesi için, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunundaki haklar, y›pranma ve görev tazminat›n›n zab›taya da verilmesi gerekti¤ini söyledi.

✎ Röportaj

Zafer S›tk› Tuna

n Öncelikle sizi tan›yabilir miyiz? - 18.03.1972 y›l› Ankara do¤umluyum. ‹lk ve Orta ö¤retimi Hatay’›n Dörtyol ilçesinde, Lise ö¤renimimi Osmaniye Endüstri Meslek Lisesi Elektronik bölümünde tamamlad›m. ‹nönü Üniversitesi Endüstriyel Elektronik Bölümü ve Aç›k ö¤retim Fakültesi Halkla ‹liflkiler Bölümünü bitirdim. Halen Aç›k Ö¤retim Fakültesi ‹flletme Bölümü 3. s›n›f ö¤rencisiyim. Askerli¤imi Gaziantep Jandarma Komutanl›¤›nda tamamlad›m. 1993-1995 tarihleri aras›nda ticaretle u¤raflt›m. 1995-2001 y›llar› aras›nda özel sektörde çal›flt›m. 2001 y›l›nda memurluk s›nav›n› kazanarak Karaman Belediyesinde Zab›ta memuru olarak göreve bafllad›m. 2005 y›l›nda memleketim olan Osmaniye’ye nakille gelerek 18 ay Genel Gelir fiefli¤i yapt›m. 2007 y›l› ocak ay›ndan bu güne Zab›ta Müdürlü¤ü görevinde bulunmaktay›m. Evliyim ve 2 erkek çocu¤um var. kilat›n›z hakk›nda biraz n Zab›ta teflflk bilgi alabilir miyiz? - Zab›ta Müdürlü¤ümüz Bünyesinde 1 müdür, 1 amir, 25 memur, 21 zab›ta görevlisi, 3 sivil zab›ta görevlisi olmak üzere 51 personelle 200 bin nüfuslu Osmaniye’mize hizmet vermeye çal›flmaktay›z. Emekli olan personellerimizle hizmet veren personel say›m›z azalmaktad›r. Ayr›ca 5 hizmet arac› ile 24 saat hizmetleri aksatmadan devam etmekteyiz. malar›n›z hakk›nda bilgi ven Çal›flflm rir misiniz? Ne gibi çal›flflm malar yürütüyorsunuz? - Zab›ta müdürlü¤ü hizmet binam›z; 7 Ocak 2008 günü Osmaniye’nin düflman iflgalinden kurtuluflunun y›ldönümü gibi anlaml› bir günde Belediye Baflkan›m›z Say›n Davut Çuhadar taraf›ndan yapt›r›larak Osmaniye’nin hizmetine sunulmufltur. Çal›flmalar›m›z› 1 Müdür, 1 Amir, 3 personel yaz› iflleri, 2 personel trafik zab›ta, 3 personel hal, 4 personel otogar, 4 personel telsiz ve anons merkezi, 1 personel kademe amirli¤i, 1 personel baflkanl›k makam›, 1 personel kaçak su, 5 personel semt pazar› ve 25 personel de 7 ekip halinde motorize ve yaya olarak sürdürmekteyiz. Kanunlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde çal›flmalar›m›z› madde madde belirtmek isterim; 1-) Belediyemiz meclisinin 2005 y›l›nda alm›fl oldu¤u karar ile flehrimizde at arabac›l›¤› yasaklanm›fl ve bu çerçevede geçimine at arabac›l›¤› ile yapan vatandafllar›m›za sosyal proje ile semt pazarlar›nda ve çeflitli yerlerde ifl imkân› sa¤lanarak at arabac›l›¤›n›n önüne geçilmifltir. 2-) fiehir merkezinde faaliyet gösteren çevre ve görüntü kirlili¤ine sebebiyet veren odun, kömür, kum ve hurda ifli ile ifltigal eden esnafla-

200.000 nüfuslu flfle ehrimiz 8500 hektar genifl bir alana kurulmuflflttur. Bu nedenle hizmet alan›m›z çok geniflfl.. Sürekli göç alan bir konumda. 10 y›l içinde flfle ehrimizin nüfusu % 100’e yak›n bir oranda art›fl gösterdi.

Osmaniye Belediyesi Zab›ta Müdürü Hakan Do¤an

r›m›z›n siteleri oluflturularak faaliyetlerini sitede sürdürmeleri sa¤lanm›flt›r. 3-) 2. el oto galeri ifli ile ifltigal eden esnaf için 2. site oluflturularak bu iflle ifltigal eden esnaflar›m›z›n siteye tafl›nma ifllemi devam etmektedir. 4-) 7 gün semt pazar›m›z ayr› bölgelerde faaliyette olup, 1 kapal› semt pazar› oluflturularak vatandafllar›m›z›n rahat al›fl verifl yapmalar› sa¤lanm›fl ve 2. kapal› semt pazar› inflaat› devam etmektedir. 5-) fiehir merkezindeki 500 esnaf›n ticarethanelerinin önünde bulunan sundurmalar tek tip hale getirilerek yeniden düzenlemesi yap›lm›fl ve halen çal›flmalar devam etmektedir. 6-) Da¤›n›k halde bulunan seyyar tabla kebapç›lar›n›n daha hijyen bir ortamda hizmet vermesi için dükkanlara tafl›nmalar› sa¤lanm›flt›r. 7-) Trafik zab›ta ekibimiz engelli vatandafllar›m›z›n rahatça flehir merkezine ulaflmalar› için araç park yerleri oluflturmufltur. 8-) fiehir merkezindeki besi ah›rlar› flehir d›fl›na tafl›ma iflleminin % 90’n› tamamlanm›flt›r. 9-) Dilencilik ve seyyar sat›c›l›kla mücadelemiz devam etmektedir. n Bölgenizde gördü¤ünüz en önemli sorun hangisidir? Çözümü konusunda hangi çal›flflm malar› yapmaktas›n›z? Ya da nas›l çözdünüz?

- 200.000 nüfuslu flehrimiz 8500 hektar genifl bir alana kurulmufltur. Bu nedenle hizmet alan›m›z çok genifl. Sürekli göç alan bir konumda. 10 y›l içinde flehrimizin nüfusu % 100’e yak›n bir oranda art›fl gösterdi. Geliflmekte olan bir il görünümündedir.Yukar›da bahsetti¤imiz gibi tüm bunlara ra¤men görevli personellerimizle fedakâr bir flekilde çal›flmalar›m›z› sürdürerek sorunlar›n giderilmesi ve hizmetin devaml›l›¤›n› sa¤lamaya çal›flmaktay›z.

kilat›n›n konumu ve n Zab›ta teflflk gelecekteki konumu hakk›nda ne düflflü ünüyorsunuz? - Zab›ta teflkilat› Belediyelerin kolluk kuvvetidir. Belediye yetkili organlar›n›n alm›fl oldu¤u kararlar›

uygulamakla beraber yetkisi çerçevesinde kanun ve mevzuat hükümlerini de uygular. 5393 say›l› kanunun yürürlü¤e girmesi ile zab›ta üzerindeki yük artm›flt›r. Bu nedenle gelecekte daha güçlü bir zab›ta teflkilat›n›n oluflumu için ilgili kurumlar›n eline tafl›n alt›na koyup, zab›tal›k mesle¤inin gelifltirilmesi için tüm çabalar› göstermeleri gerekmektedir. n Zab›ta teflflk kilatlar›n›n ihtiyaçlar› noktas›nda hangi yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktad›r? - Zab›ta; halk›n problemlerini kendi problemi gibi görür ve çözüm getirir. Tutanak, zab›tan›n son çözüm noktas› olmal›d›r. Tutanak ifllemine kadar vatandafl› ikna edip gerekirse kanunlar›n verdi¤i yetki çerçevesinde yapt›r›m gücünü kullan›r, sorunlar› gidermeye çal›fl›r. Görevi s›ras›nda her fleyle karfl›laflabilir. Bazen darp edilir, bazen de daha üzücü olaylarla karfl›laflabilir. Zab›tan›n yere kuvvetli bas›p daha iyi durmas› ve daha iyi görev yapabilmesi için yeni zab›ta yönetmeli¤i ile birçok konu da düzenlemeler getirilmifl olsa da, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunundaki haklar, y›pranma, görev tazminat› verilerek zab›tan›n daha güçlü ve hak kazan›ml› olarak görevini yapmas› sa¤lanmal›d›r. n Özellikle baflfla armay› istedi¤iniz bir hedefiniz var m›? Neler yap-

mak istiyorsunuz? Zab›ta teflflk kilat›n›n hayalinizdeki yeri neresidir? - Osmaniye ekonomisi a¤›rl›kl› olarak tar›m üzerine kuruludur. Osmaniye f›st›¤› olarak tescillenen yer f›st›¤› üretiminin % 60‘› yer f›st›¤› ticaretinin % 90’› Osmaniye de gerçekleflmektedir. F›st›ktan yap›lan perakende ürünlerin yap›ld›¤› ve ifllendi¤i tesislerin kurularak ve yeni aç›lan organize sanayi bölgesinde kurulan fabrikalarda sanayi ve tekstil ürünlerini imal eden fabrikalara ve ayr›ca Amanoslardaki yaylar›, çevresindeki kalelerle, 20 km mesafedeki denizi ile flehrimiz turizm flehri olmas›n› ve tüm bunlarla birlikte flehrimizin refah düzeyinin geliflip memleketimizin en büyük sorunlar›ndan olan iflsizli¤in önüne geçilmesi temennimdir. Zab›ta teflkilat›m›z›n bahsetti¤im temennilerin gerçekleflmesinde üstüne düflen görevleri yerine getirece¤i inanc›nday›m. n Zab›ta Yüksek Okulu kurulmas› düflflü ünceleri konusunda düflflü ünceleriniz nelerdir? - Zab›ta hizmetleri kalite gelifliminin e¤itimle do¤ru orant›l› oldu¤unu düflünmekteyim. Kurulumsal yönetiminin kalitesinin artmas› ve zab›ta hizmetlerinin mesleki e¤itimle donat›lm›fl memurlar taraf›ndan yürütülmesi için zab›ta meslek yüksek okulunun kurulmas› çok önemli bir ad›m olur. Özellikle geliflmekte olan ülkemizde bu gereksinimin bir an önce yürürlü¤e girmesi zab›ta hizmetleri ad›na devrim niteli¤inde olaca¤› kanaatindeyim. n Halk›m›z›n gözündeki zab›ta imaj›n›n yenilenmesi anlam›nda herhangi bir çal›flflm man›z bulunmakta m›d›r? - Halk›m›z›n kanun ve mevzuatlar çerçevesinde Belediye hizmetlerinden en iyi flekilde faydalanmalar› ve Belediyemiz ile halk›m›z›n haklar›n›n korunmas› için zab›ta çok önemli bir misyon yürütmektedir. Vatandafllar›m›z›n dertlerini dinleyip çözüm getirmek haklar›n› korumak ve bunu vatandafllar›m›za hissettirmek önceli¤imiz olmufltur. Kanun ve mevzuatlardaki yenilikler, Belediyemiz ile Valili¤imizin yetkili organlar›ndan al›nan kararlar, halk›m›za ve esnaflar›m›za gerekti¤inde bilgilendirilerek vatandafllar›m›z bilinçlendirilmektedir. Diyalog yolu ile yap›lan çal›flmalar›m›z zab›ta ile halk›m›z aras›ndaki iyi iliflkilerin gelifliminde faydal› oldu¤unu düflünüyorum. n Zab›ta Gazetesi hakk›nda ne düflflü ünüyorsunuz? - “Bizim de bir gazetemiz var” diyebilece¤imiz bir yay›n›n olmas› zab›tan›n sesini daha fazla duyurdu¤unu ve içinde bulundu¤umuz iletiflim ça¤›nda önemli bir bofllu¤u doldurdu¤unu düflünüyorum. Çal›flmalar›n›z› destekliyor ve baflar›lar diliyorum.


Türkiye

12

fiubat 2009

Karabük Zab›ta ekipleri, servis denetiminde... Karabük Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, floförler odas›na ba¤l› servis araçlar›n› denetleyerek, eksikliklerini tamamlamalar› ve güzergah izin belgelerini 15 fiubat'a kadar almalar› konusunda uyar›da bulundu. üzergah izin belgelerini vermek amac› ile her y›l düzenli olarak yap›lan servis araçlar› denetimi Karabük Belediyesi zab›ta ekiplerince otobüsçüler kooperatifi garaj›nda yap›ld›. Denetimlere Karabük Belediyesi Zab›ta Müdürü Sedat Köse ve Destek Hizmetler Müdürü Mustafa Danap›nar kat›ld›. Servis araçlar› tek tek denetimden geçerken, tak›m, avadanl›k ve malzemeleri eksik olan araç floförleri uyar›larak güzergah belgelerini 15 fiubat'a kadar almalar› gerekti¤i konusunda uyar›ld›. Karabük Belediyesi Zab›ta Müdürü Sedat Köse, Karabük Belediye Baflkan› Hüseyin Eren’in talimat› ile yaklafl›k 3 bin kilometrelik yol kat ederek 4 Büyükflehir, 8 ‹l Belediyesini gezdikleri-

G

ni ve haz›rlanan servis araçlar› yönetmeli¤i ile Türkiye genelinde Karabük'ü örnek alan de¤il örnek olan bir il konumunda getirdiklerini söyledi. Karabük Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa Danap›nar ise tak›m, avadanl›k ve malzemeleri eksik olan araç

floförlerine uyar›larda bulunduklar›n› ifade ederek, "‹limizde bulunan personel servis araçlar›n›n yönetmeli¤e uygunlu¤unu , ayr›ca fenni ve teknik muayenelerini araçlarda bulunmas› zorunlu olan tak›m, avadanl›k ve malzemelerin kontrollerini yap›yoruz. Araçlar›n eksikleri varsa araç floförlerini uyar›yoruz. Arkadafllar›m›z›n kazas›z ve belas›z çal›flmalar›n› temenni ediyorum. Yapm›fl oldu¤umuz denetimlerde mutlaka araçlar›n›n teknik, fenni muayenelerinde iflaret etti¤imiz malzemeleri mutlaka bulundurmalar› konusunda ikaz›m›z› yineliyorum. Personel yönetmeli¤ine göre de uygunluklar›n› kontrol edip, uygunsa güzergah belgelerini veriyoruz" dedi. Haber Merkezi

Fethiyeli Kasaplar, kaçak et satm›yor... ethiye Belediyesi Zab›ta Ekipleri çeflitli ihbarlar üzerine ilçedeki kasaplarda kaçak et denetimi yapt›. Ancak ‹ran'dan yurda sokuldu¤u iddia edilen kaçak ete rastlanmad›. Tar›m ve Köy iflleri Bakanl›¤›'na ‹ran'dan Türkiye'ye kaçak et girdi¤i yönünde yap›lan ihbar sonucu bakanl›ktan gelen yaz› üzerine Fethiye'de alarma geçen ekipler tüm kasaplarda denetim yapt›. Fethiye'deki kasaplar› tek tek gezen denetim ekipleri evraklar›n› da incelerken, sat›fla haz›r halde bulunan etlerin menflei de kontrol edildi. Denetlemeler sonucunda Fethiye'de kaçak ete rastlanmazken, Fethiyeli kasaplar, "Biz d›flardan et alm›yoruz. Kendimiz kesiyoruz" dediler.

F

Tekirda¤ Zab›tas›’ndan kald›r›m iflgaline son...

Canik Zab›tas›’ndan T gürültüye izin yok Samsun'un Canik ‹lçe Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü Çevre Denetim Ekipleri, ‹lçe'nin belli noktalar›nda yapt›¤› ölçümlerle gürültüye izin vermiyor.

Aksaray’da “Sivil Zab›talar” iflbafl›nda ksaray Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, vatandafllar› rahats›z eden dilenci ve seyyar sat›c›lara karfl› sivil zab›ta ekibi oluflturarak mücadele bafllatt›. fiehrin baz› yerlerinde duygu sömürüsü yaparak para dilenen ve vatandafllara rahats›zl›k veren dilencilere karfl› daha önce resmi ekipleri görevlendiren Zab›ta Müdürlü¤ü yetkilileri, dilencilerin ve seyyarlar›n resmi elbiseli zab›talar› görünce kaçmas› üzerine sivil ekip oluflturdular. Sivil ekipler sayesinde denetimlerin daha etkin oldu¤u görüldü.

ekirda¤ Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri Tekirda¤'da büyük bir sorun haline gelen kald›r›m iflgallerine karfl› çal›flma bafllatt›. Zab›ta ekipleri Hükümet, Muratl› ve Pefltemalc› caddelerinde kald›r›m› iflgal eden esnaflar› denetledi. Kald›r›m iflgallerine uymayan esnaflar› uyaran zab›talar, gerekli tebligat› yaparak tezgahlar›n kald›r›lmas› için bir hafta süre verdi. Tekirda¤ Belediyesi Zab›ta Müdürü Fevzi Akyel kurallara uymayan esnaflara para cezas› veya kapatma cezas› verilece¤ini söyledi. Akyel öte yandan seyyar bal›kç›larla ilgili çal›flmalar›n da aral›ks›z sürdü¤ünü sözlerine ekledi.

A

amsun'un Canik ‹lçe Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü Çevre Denetim Ekipleri, ‹lçe'nin belli noktalar›nda yapt›¤› ölçümlerle gürültü kirlili¤inin önüne geçiyor. Zab›ta Müdürü Yakup Eray, ölçümlerin her mahallede yap›laca¤›n› söyledi.

S

RUH SA⁄LI⁄INI ETK‹L‹YOR

Antalya’da dilencilere göz açt›r›lm›yor... ntalya Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›'na ba¤l› ekipler flehir merkezinde bulunan cami önleri, türbe, park, kavflak ve kald›r›mlarda vatandafllar›n dini duygular›n› istismar ederek yard›m isteyen dilencilere yönelik operasyon düzenledi. 16 zab›ta personelinin kat›ld›¤› operasyonda çocuklar› ile birlikte dilenerek haks›z kazanç elde eden 23’ü bayan 28 dilenci yakaland›. Zab›ta ekipleri dilencileri Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Merkezine getirerek üst aramas› yapt›. Yap›lan aramada dilencilerin üzerinden 130 TL para ç›kt›.

A

Halk›n ruh sa¤l›¤›n› ve fizyolojik yap›s›n› etkileyen en önemli etkenin gürültü kirli¤i oldu¤unu belirten Eray, halk›n sa¤l›¤›n›n her fleyin üzerinde oldu¤unu vurgulad›. ‹lçede ölçümlerin yo¤un olarak sanayi bölgesinde ve iflyerlerinin yo¤un oldu¤u bölgelerde yap›ld›¤›na dikkat çeken Eray, "Sanayileflme ve teknolojik geliflmelere paralel olarak ortaya ç›kan gürültü ile mücadele, ça¤›m›zda zorunlu hale gelmifltir. Gerek ifl hayat›nda ve gerekse de konutlar›n yo¤un oldu¤u bölgelerde yüksek düzeydeki gürültü, insanlar›n sa¤l›¤›n› yak›ndan ilgilendirmektedir. Sosyal belediye-

cilik anlay›fl› içerisinde halk›n sa¤l›¤›n›n korunmas› elzem haline gelmifltir." dedi. SA⁄LIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR Gürültünün fliddetine ve süreklili¤ine ba¤l› olarak kulak ç›nlamalar›, sa¤›rl›klar, tansiyon yükselmeleri, yorgunluk, ifl ve zihinsel etkinli¤in azalmas›, uykusuzluklar, sosyal bozukluk ve bezginlikler görüldü¤ünü belirten Eray, flunlar› söyledi; "Canik Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü olarak günlük ilçemizin belli noktalar›nda ölçümlerimizi sürdürüyoruz. Bu zamana kadar ilçemizde gürültü kirlili¤i ile ilgili yap›lan bir çal›flma olmam›fl. Yapt›¤›m›z ölçümlerle hem bu eksikli¤imizi gideriyoruz, hemde halk›m›z›n sa¤l›¤›n› koruyoruz. Yo¤un kentleflmenin yafland›¤› bölgelerde gürültü kirlili¤i halk›m›z için önemli bir sorun haline gelmifltir. Gürültü ile ilgili sorun yaflayan halk›m›z›n telefonla bize ulaflmalar›n› istiyoruz.”

Pursaklar Zab›tas› pazar denetiminde nkara’n›n Pursaklar ‹lçe Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü, çal›flmalar›na ara vermeden devam ediyor. Pazar tezgâhlar›n› dolaflan zab›ta ekipleri, esnaf›n fiyat etiketlerini, resmi evraklar›n› ve k›yafetlerini kontrol etti. Zab›ta Müdürlü¤ünden yap›lan aç›klamaya göre hemflerilerinin sa¤l›¤› ve rahatl›¤› için Sal›, Cuma ve Pazar günleri ilçe merkezinde kurulan halk pazarlar›nda, di¤er günler ise Pursaklar içerisinde g›da üretimi ve sat›fl› yap›lan iflyerlerini denetlediklerini bildirildi. Kontrollerin düzenli olarak sürdürüldü¤ünü ifade eden Pursaklar Belediye Baflkan› Selçuk Çetin: “Hemflerilerimizin flikâyetçi olduklar› konularda esnaf›m›z› uyar›yoruz. Uyar›lar›m›z› dikkate almayan esnaflara ise cezai müeyyideler uyguluyoruz. Yap›lan denetimlerdeki amac›m›z hemflerilerimizin daha güzel ve sa¤l›kl› flartlarda ürün almalar›n› sa¤lamakt›r. Bunun için ekiplerimiz çal›flmalar›n› ara vermeden devam etmektedirler. Çal›flmalarda eme¤i geçen tüm ekip arkadafllar›ma teflekkür ediyorum” dedi.

A

Zab›ta’ya dair herflfle ey bu adreste...

zabita.com

www.


haber

fiubat 2009

13

Baflbakan’la ‹stanbul’da ulafl›m ata¤› fiiflhane - Taksim ve 4.Levent - Maslak Oto Sanayi Metro hatlar›, Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n kat›l›m›yla düzenlenen coflkulu törenle aç›ld›. fiiflhane Metro ‹stasyonu ç›k›fl›ndaki törende ‹stanbul Büyükflehir Baflkan› Kadir Topbafl ve çok say›da davetli yer ald›. ir hayali gerçeklefltiren toplam 7.17 kilometrelik yeni hatlarla, fiiflhane - Maslak aras› 21 dakika’ya indi. ‹stanbullular modern ve h›zl› bir ulafl›m aks›na daha kavufltu. Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, ‹stanbul milletvekilleri, AK Parti ‹stanbul ‹l Baflkan› Aziz Babuflçu ve Büyükflehir Belediyesi Bürokratlar›n›n da yer ald›¤› törene binlerce vatandafl Türk bayraklar›yla coflku katt›. Baflbakan Erdo¤an, fiiflhane - Atatürk Sanayi Sitesi aras› metro hatt›n›n aç›l›fl›n› yapt›ktan sonra metronun makinistli¤ini yapt›. Baflbakan Erdo¤an metroyu fiiflhane'den Atatürk Sanayi Sitesi istasyonuna kadar kulland›. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin yapt›¤› metronun yeni hatt›n›n aç›l›fl› Baflbakan Erdo¤an taraf›ndan gerçeklefltirildi. Aç›l›fl›n ard›ndan beraberindekilerle birlikte fiiflhane metro istasyonunu gezen Erdo¤an, makinist koltu¤una oturarak metroyu çal›flt›rarak hareket ettirdi. Yolculuk boyunca vagonlardakilere bilgiler veren Say›n Baflbakan Erdo¤an, ''Metroyla yola ç›k›yoruz. Yolculu¤umuz hay›rl› olsun. Daha nice metro aç›l›fllar›nda birlikte olma umuduyla...'' dedi.

B

Baflbakan Erdo¤an: ''‹stanbul'a aflkla bakamayanlar yolunu flafl›r›r...''

niz Baflbakan›n yan›nda ‹stanbullu olma s›fat›yla da konufluyor. Biz göreve gelmeden önce ‹stanbul çukurlarla, çamurlarla ve çöplerle an›lan bir kentti. Göreve geldi¤imizde çöpleri, çamuru ve çukuru bitirdik'' fleklinde konufltu. Bugün gelinen noktada ‹stanbul'un 1994 öncesiyle asla

Erdo¤an, törende ''‹stanbul bir aflkt›r, sevdad›r. Siyasi hayat›m›n ilk y›llar›ndan beri ‹stanbul'a farkl› görevlerle hizmet etmenin onurunu yafl›yorum. ‹stanbul’a aflkla, sevdayla hizmet etmenin bahtiyarl›¤›n› yafl›yoruz'' dedi. Baflbakan Erdo¤an, ‹stanbul'a aflkla bakmayanlar›n bu flehre hiçbir fley veremeyece¤ini ifade etti. Erdo¤an, ''‹stanbul'un mahallelerini, sokaklar›n› bilmeyenler ‹stanbul'a hiçbir fley veremezler. Ondan sonra Sultanbeyli'ye gideyim derken, Tuzla Tersanesi'ne giderler. ‹stanbul sürekli büyüyen bir marka flehir, bir vizyon flehridir. Bütün bunlar› ayn› anda gelifltirmek, daha da güzellefltirmek zorunday›z. Bu vizyona, bu yetene¤e sahip olmayanlar›n ‹stanbul'a kazand›rd›klar›, kazand›racaklar› hiçbir fley yoktur. Bu kardefli-

k›yaslanamayacak kadar geliflti¤ini, nüfus ve araç art›fl›na ra¤men ulafl›mda rahatlama yafland›¤›n› ve Büyükflehir Belediyesi'nin ‹stanbullular› susuz b›rakmamak için Ferhat gibi da¤lar› delerek 180 kilometre ötedeki Istrancalar'dan su getirdi¤ini anlatan Say›n Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, konuflmas›n› flöyle sürdürdü; ''Bak›n›z 12 kilometrelik ilk metroyu Taksim - 4. Levent aras›nda bizim belediye baflkanl›¤›m›z dönemimizde açt›k. ‹flinin ehli bir kadronun neleri baflarabilece¤ini ‹stanbul'dan tüm Türkiye'ye ilan ediyoruz. Bu dönem Büyükflehir Belediyesi sadece ulafl›ma 12 milyar TL yat›r›m yapt›. ‹SK‹ 4.5 katrilyon yat›r›m yaparak su, at›ksu, çevre sorunlar›n› büyük ölçüde bitirdi. ‹stanbul genelindeki içme suyu flebekesi yüzde 95 oran›nda yenilendi. Bu dönem ‹stanbul'da 17 milyon yeflil alan üretti AK Parti belediyecili¤i. 23 restorasyon, 19 kentsel tasar›m projesini hayata geçirdi. K‹PTAfi ile 27 bin konut üretti. Ö¤rencilere 37 trilyon burs sa¤land›. CHP bunu çekemedi ve Anayasa Mahkemesi'ne götürerek iptal ettirdi. Yine ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi bu dönem 120'yi aflk›n spor salonu yapt›. Bu salonlardan hafta içi ö¤renciler, haftasonu da aileler yararlan›yor. Bu hizmetleri görmeyenlere sesleniyorum. Bu millet bir çuval kömüre, bir kilo pirince oyunu satmayacak kadar onur ve haysiyet sahibidir.'' Baflkan Topbafl; ''6 ayda bir yeni metro hatt› açaca¤›z''

Törende konuflan ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl da çok büyük de¤iflim ve dönüflüm yaflayan ‹stanbul'a yapt›klar› hizmetlere h›z kesmeden devam ettiklerini belirterek, ‹stanbul trafi¤inin h›z›na h›z katacak yeni bir yat›r›m› daha hizmete açman›n huzuru ve mutlulu¤unu yaflad›klar›n› söyledi. Topbafl, ‹stanbul Metrosunun çok önemli iki aya¤›n› olan toplam 7.15 kilometrelik fiiflhane - Taksim, Levent - Oto Sanayi Metro Hatlar›n›n aç›l›fl›n› yaparak bu güzergahtaki trafi¤i önemli ölçüde rahatlatacaklar›n› vurgulad›.

Çorlu’da g›da üreten iflyerleri denetlendi ‹zmit Zab›tas›, flarküteri ve tavukçular› denetledi zmit Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü'ne ba¤l› ekipler, ‹zmit flehir merkezindeki flarküteri dükkanlar› ile tavukçular› denetledi. Denetimlerde iflyerlerinin hijyen flartlar›, çal›flanlar›n k›l›k k›yafet temizli¤i, aç›ktaki g›dalar›n saklanma koflullar›, ürün etiket kontrolü ve iflyeri ruhsatlar›na bak›ld›. Yap›lan aç›klamada ciddi bir olumsuzlukla karfl›lafl›lmad›¤› belirtildi. Zab›ta yetkilileri portör muayene eksi¤i olan ve g›da saklama koflullar›nda eksiklik tespit ettikleri 4 iflyerini uyar-

d›klar›n› ifade etti. Zab›ta Müdürü Ümit F›nd›k rutin kontrollerin sürece¤ini söyleyerek "denetlenen 11 iflyerinden 9 tanesinde hiçbir eksi¤e rastlanmamas› sevindiricidir. Tüketicilerin sa¤l›kl› flartlarda al›fl verifl yapabilmelerine katk› sa¤lamak için çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz" dedi. Denetimde eksi¤i olmayan esnaflara yetkililer taraf›ndan teflekkür edildi. ‹zmit Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekiplerinin denetimlerinde önemli bir aksakl›¤a rastlan›lmad›.

Tekirda¤'›n Çorlu ilçesinde tar›m müdürlü¤ü ve zab›ta ekipleri taraf›ndan g›da üretimi ve g›da sat›fl› yapan iflyerleri denetlendi. orlu ‹lçe Tar›m Müdürlü¤ü ve Çorlu Belediyesi Zab›ta Ekipleri, ilçede g›da maddelerinin üretim ile sat›fl noktalar›nda denetimlerde bulundu. Denetimlerde, ifl yerlerinin sa¤l›k koflullar›na uygun hareket edip etmedikleri yak›ndan incelendi. Çorlu ‹lçe Tar›m Müdürlü¤ü ve Çorlu Belediyesi Zab›ta ekipleri, iflyerlerinde yapt›klar› denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihlerinin uygun olmas›, g›dan›n özelliklerinin bozulmam›fl olmas›, iflyerinde hijyenik flartlar›n uygun olmas›, çal›flanlar›n

Ç

sa¤l›k karnelerinin olmas›, sat›lan ürünlerin sa¤l›kl› flekilde sunulmas› gibi flartlar› göz önünde bulundururken, ruhsat birimi de iflyerlerinin ruhsat kontrol-

lerini gerçeklefltirdi. Çorlu Belediye Baflkan Vekili Mehmet Bulut, vatandafllar›n al›rken ve kullan›rken dikkatli gerekti¤ini ifade ederek, "Çorlu ve

Çorlu ‹lçe Tar›m taraf›ndan rutin olarak yap›lan koflullara uyulmayan iflyerleri hakk›nda gerekli yapt›r›mlar uygulan›yor. Ancak halk›m›zdan menflei belli olmayan, Tar›m Bakanl›¤›'ndan izni olmayan g›dalara dikkat etmelerini istiyoruz" dedi. Çorlu ‹lçe Tar›m Müdürlü¤ü ve Çorlu Belediyesi Zab›ta ekipleri, iflletmeleri flartlar› yerine getirme konusunda uyar›rken, kurallara uyulmamas› halinde gerekli yapt›r›mlar›n uygulanaca¤›n› ve sa¤l›ks›z üretim yapan iflyerlerine göz açt›r›lmayaca¤›n› belirttiler. Kaynak: Önce Vatan


röportaj

14

fiubat 2009

Esenler Belediyesi Zab›ta Müdürü Özcan Yurdakul Aksu:

Zab›ta’n›n de¤erinin anlafl›lmas›n› diliyorum Zab›ta Gazetesine önemli aç›klamalarda bulunan Esenler Belediyesi Zab›ta Müdürü Aksu, amac› halk›n menfaatlerini gözetmek, ilçede huzuru, sa¤l›¤›, düzeni temin etmek ve bununla birlikte ekonomiye katk›da bulunmak olan zab›ta teflkilat›n›n, bu görevleri, günün 24 saati, bayram ve hafta tatili demeden, yaz-k›fl her türlü hava flartlar›nda can güvenli¤ini de hiçe sayarak yerine getirdi¤ini, fakat her türlü çabaya ra¤men yeterince anlafl›lamad›¤›n› söyledi.

✎ Röportaj

Zafer S›tk› Tuna

n Müdürüm öncelikle sizi tan›mak isteriz. - 1957 y›l›nda Gümüflhane ‹linin Torul ‹lçesinde do¤dum. ‹lk, Orta ve Lise tahsilimi Samsun’da tamamlad›m. Anadolu Üniversitesi Aç›kö¤retim Fakültesi ‹ktisadi ve ‹dari Programlar Bölümü Sosyal Bilimler Program› mezunuyum. Zab›ta teflkilat›na 1982 y›l›nda girdim. Halen Esenler Belediyesi’nde Zab›ta Müdürü olarak görev yapmaktay›m. Evli ve 2 çocuk babas›y›m.

Teflekkür ediyorum. Müdürlü¤ümüzce yerine getirilmeye çal›fl›lan tüm görevler, ‹SO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile standartlaflt›r›lm›fl, ve yine tüm çal›flmalar›m›z müdürlü¤ümüzün stratejik plan› do¤rultusunda verimlilik esas›na göre yerine getirilmektedir.

n Bölgenizde gördü¤ünüz en önemli so run hangisidir? Çözümü konusunda hangi çal›fl flm malar› yapmaktas›n›z? Ya da nas›l çözdünüz? - Bölgemizin temel sorunlar›n›, genelde roman vatandafllar›m›z›n oldu¤u bölgelerde at arabalar›, esnaf iflgalleri, iktisadi n Zab›ta tefl flk kilat›n›z hakk›nda bilgiler ve - kontroller ve bir y›lda müdürlü¤ümüze intirir misiniz? Esenler Halk›na kaç kifl fliiyle kal eden yaklafl›k 12.000 adet evrak›n intahizmet veriyorsunuz? c› olarak s›ralayabiliriz. Belediyemiz 1994 y›l›nda faaliyetine bafl- Zab›ta Müdürlü¤ümüzde; 1 müdür, 3 Zab›ta Teflflkkilat›, flfluu anda mevcut lad›¤›nda bölgemizde 1200’ü aflan amir, 4 komiser ve 45 kanunlar çerçevesinde yetki sahibi toplam büyük ve küçükbafl memur olmak üzere olmas›na ra¤men, maalesef hayvan ile 200’ü aflan toplam 53 kiflilik persoetkinlik aç›s›ndan yetersiz seviyede. et arabas› mevcut iken nel mevcut olup, 1’i çekibugün itibariyle bu saci araç, 1’i trafik arac›, 9 y›lar yok denecek kadar azalm›fl, iflgaller adeti de ekip otosu olmak üzere toplam 11 araç ile Esenler Halk›na ve seyyar faaliyetleri ile ilgili çal›flmalar›m›z her gün devam etmektedir. Ayr›ca, bölgehizmet veriyoruz. mizde bulunan 45 hurda sat›fl yeri de ‹sn Efendim biraz da çal›fl flm malar›n›zdan tanbul Büyükflehir Belediyesi ile ortaklafla bahsedelim. Son dönemde Esenler’de yap›lan çal›flmalar sonucu kald›r›lm›flt›r. neler yapt›n›z? flk kilat›n›n konumu ve gelecekte- Sebze ve Meyve Haline olan yak›nl›¤› n Zab›ta tefl flü ünüyorsunuz? nedeniyle seyyar sat›c› faaliyeti yönünden ki konumu hakk›nda ne düfl - Teflkilat›m›z, flu anda mevcut kanunlar dezavantajl› bulunan ilçemizde seyyar faaliyetini önleme çal›flmalar› sürekli yap›l- çerçevesinde yetki sahibi olmas›na ra¤makta, plakas›z hurda at›l durumda olan men, maalesef etkinlik aç›s›ndan yetersiz araçlar da dahil her türlü iflgalin önüne geçilmektedir. Görüntü kirlili¤i oluflturan tabelalar kald›r›lmakta, çanak antenlerin kald›r›lmas› için çal›flmalar yap›lmaktad›r. Yine hemen hemen tüm ilçelerde oldu¤u gibi ilçemizde de sorun teflkil eden ancak yap›lan çal›flmalarla yok denecek kadar azalt›lan dilencilerle mücadelemiz devam etmektedir. Ruhsat Sa¤l›k, Veteriner ve Zab›ta Müdürlü¤ünce “Ruhsat ve Genel Hijyen Kontrol Ekibi” ad› alt›nda oluflturulan denetim ekibi ile ilçemizdeki iflyerleri her çarflamba günü rutin olarak denetlenmektedir. Baflka bir ekiple seviyede. 11.Nisan.2007 tarihinde yürürlüde bölgemizdeki internet kafeler denetle- ¤e giren son yönetmelikle birlikte yaflanan nerek yasalara uygun hale gelmeleri sa¤- rütbe ve hiyerarfli s›k›nt›s›n›n norm kadrolar›n bir kez daha de¤erlendirilerek afl›lmas› lanmaktad›r. gerekti¤i kanaatindeyim. Ayr›ca, amac› n ISO 9001 Kalite Belgesine sahip oldu¤u- halk›n menfaatlerini gözetmek, ilçede hunuzu ö¤rendik. Tebrik etmek istiyoruz. zuru, sa¤l›¤›, düzeni temin etmek bununla birlikte ekonomiye katk›da bulunmak olan zab›ta teflkilat›, bu görevleri ve daha bir ço¤unu, günün 24 saati, bayram ve hafta tatili demeden yaz-k›fl her türlü hava flartlar›nda can güvenli¤ini de hiçe sayarak yerine getirmekte fakat her türlü çabaya ra¤men yeterince anlafl›lamamaktad›r. Zab›tan›n de¤erinin anlafl›laca¤›, yeterince kendini ifade edebilece¤i günleri hep beraber yaflamak dile¤imdir.

n Zab›tan›n ihtiyaçlar› konusunda hangi yasal düzenlemeleri gerekli görüyorsunuz? - Emniyet ve ‹tfaiyede oldu¤u gibi zor flartlarda görev yapan teflkilat›m›z mensuplar›na da öncelikle y›pranma hakk›n›n verilmesi, mevcut ve de¤iflen kanunlar hakk›nda mesleki temel e¤itim verilmesinin Büyükflehir baz›nda temin edilmesi, gündemde olan ancak henüz yasalaflmayan personel kanunu ile sosyal ve özlük haklar›n›n iyilefltirilmesi gereklidir. n Özellikle bafl fla armay› istedi¤iniz bir hedefiniz var m›? Neler yapmak istiyorsunuz? Zab›ta tefl flk kilat›n›n hayalinizdeki yeri neresidir? - Teflkilat›m›zda daha önceleri oldu¤u gibi Temel E¤itim Kurlar›n›n tekrar düzenlenmesi gereklidir. Zaten bu kanuni bir zorunluluktur. Benim hedefim özellikle yeni ç›kan ve teflkilat›m›z› ilgilendiren Kanunlarla ilgili seminer düzenlenmesidir. Hedeflere giden yolun E¤itim olmas› gerekir diye düflünüyorum. “Belediye Zab›ta Yönetmeli¤imizin” yürürlü¤e girmemesi teflkilat için büyük olumsuzluk. Biran önce girmesi gerekiyor.

“Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›” örnek çal›flmalar›n öncüsü. Bayram ali Bey baflta olmak üzere tüm çal›flanlar›na teflekkür ediyorum. Teflkilat›m›z›n benim için en büyük sorunu kendimizi ifade edemememizdir. Benim için ‹stanbul’daki zab›ta nas›lsa Türkiye’nin en ücra köflesindeki de ayn›d›r. Bunu en iyi flekilde dile getiren, yard›mc› olan, anlatan Bezadav’d›r. K›yafet ve kimliklerimizin tüm Türkiye’de ayn› olmas› bile küçümsenmeyecek derecede önemli bir geliflmedir. Birliktelik çözüm için en iyi yöntemdir. Tüm teflkilat›m›z için koordine flart. Tabiî ki tüm temennimiz genel müdürlük alt›nda toplan›p, y›pranma hakk›m›z›n verilmesidir. Bezadav’›n baflar›s› için ilçede görev yapan biri olarak üzerimize düflenleri yapmaya her zaman haz›r›z. n Zab›ta Gazetesi hakk›nda ne düfl flü ünüyorsunuz? Sizce ne gibi çal›fl flm malar yapmal›y›z? Tavsiyeleriniz nelerdir? - Tüm ülke geneline gazetenizin ulaflmas› sevindiricidir. Sürekli takip ediyorum. Her geçen gün kendini yeniliyor. Tavsiyelerimiz oldukça sizlerle paylaflaca¤›m›z kesindir. Baflar›lar›n›z›n devam›n› diliyorum.

n Halk›m›z›n gözündeki zab›ta imaj›n›n yenilenmesi anlam›nda tavsiye ve düfl flü ünceleriniz nelerdir? - Düzenlenecek kurslar ve seminerlerin halk gözündeki zab›ta imaj›n›n yenilenmesinde katk›s› olaca¤›n› düflünüyorum. K›l›k k›yafet görsel olarak önemli bir harekettir. Tüm Türkiye’de k›yafetin ayn› olmas›, ayn› e¤itimi almas› gerekirse psikolojik e¤itim almas› da faydal› olacakt›r kan›s›nday›m. Sürekli halkla temas halinde olan personelimiz icra organ› oluflu dolay›s›yla her an riskle karfl› karfl›yad›r. n Belediye Zab›tas› Dayan›fl flm ma Vakf›m›z›n çal›fl flm malar› hakk›nda düfl flü ünceleriniz nelerdir? - Son y›llarda özellikle ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin teflkilat›m›z için yapt›¤› çal›flmalar› takdirle karfl›l›yorum. Örne¤in

Esenler Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ziyaretimizi, Belediye Zab›tas› Dayan›fl flm ma Vakf›’ndan arkadafl flllar›m›zla birlikte gerçeklefl flttirdik.


aktüel

fiubat 2009 stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Zab›ta Tedbir Müdürlü¤ü emrinde görev yapan Amirli¤imizde, Kamulaflt›rma ‹flleri Evrak Ekibi, Emlak Müdürlü¤ü bünyesinde Emlak ‹flleri Ekibi ve Mesken Müdürlü¤ü bünyesinde Mesken ‹flleri Ekibi bulunmaktad›r. Amirli¤imiz, Belediyemizin (cadde, meydan, kavflak, viyadük, park, Metro ve Tünel Çal›flmalar› v.b.) projeleri kapsam›nda, 2942 Say›l› Kamulaflt›rma kanunu ile kamulaflt›r›lan tafl›nmazlar›n bulundu¤u alanlar›n, proje amac›na tahsisinin sa¤lanabilmesi için, y›k›m ifllemlerinin bir an önce yap›labilmesi hususunda gerekli tespit, tebligat, tahliye ve y›k›m ifllem-

M‹SAF‹R YAZAR ‹smail Alper KÖSE ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Müteferrik Hizmetler Zab›ta Amiri

MÜTEFERR‹K H‹ZMETLER ZABITA AM‹RL‹⁄‹ lerini yürütmektedir. Belediyemiz projelerinin uygulanaca¤› tafl›nmazlar üzerindeki yap›lar›n kald›r›lmas› amac›yla, kullan›c›lar›na tahliyeleri hususunda “süreli tebligat” yap›lmaktad›r. Tebligat’› almak istemeyen tafl›nmaz ilgililerine, 7201Say›l› Tebligat Kanunun

‹zmir Bornova Zab›tas›’n›n ac›s› büyük

Zab›ta Memuru Tacettin Kalkan vefat etti ornova Belediyesi zab›ta memuru Tacettin Kalkan (46), görev bafl fl››nda geçirdi¤i beyin kanamas› sonucu kald›r›ld›¤› Ege Üniversitesi Hastanesi'nde üç gün süren yafl fla am mücadelesini kaybederek hayata veda etti. Evli ve 2 k›z çocu¤u babas› olan Kalkan için Belediye Zab›ta Müdürlü¤ü önünde tören düzenlendi. ‹nönü Mahallesi Esentepe Camii'nde ikindi namaz›n› müteakip k›l›nan cenaze namaz›n dan sonra Kalkan'›n cenazesi ilçe mezarl›¤›n da topra¤a verildi. Törene ailesi, yak›nlar›, Bornova Belediye Bafl flk kan› S›rr› Aydo¤an, belediye meclis üyeleri ve ifl arkadafl flllar› kat›ld›.

B

Zab›ta Teflflkkilat› ve BEZADAV’a dair herflfleey bu sitede...

www

zabita com

21. Maddesi uyar›nca, Mahalle Muhtarl›¤› arac›l›¤›yla ihbarnameli tebligat yap›l›yor. ‹hbarname’nin bir nüshas› da tebligat› almayan tafl›nmaz ilgilisinin kap›s›na yap›flt›r›larak tebligat ifllemi tamamlan›r. Tafl›nmaz üzerindeki iflgaller kald›r›l›rken, maddi durumu ye-

rinde olmayan kullan›c›lar›na, tahliye edebilmesi için, araç ve eleman yard›m›nda bulunuyoruz. Böylece, tahliye ifllemi zaman kaybetmeden ve sorunsuzca yap›lmaktad›r. Kamulaflt›r›lan tafl›nmaz› kullananlar, tebligata ra¤men tahliye etmezlerse, bu kiflilerin listelerini düzenleyerek, 2942 Say›l› Kanunun 20. Maddesi uyar›nca (icra yoluyla tahliye) ifllem yap›lmak üzere Kamulaflt›rma Müdürlü¤ü’ne bildirimde bulunuyoruz. Belediyemizin halka sunulacak hizmet projelerini hayata geçirece¤i alanlarda bulunan tafl›nmazlar›n tahliyesinden sonra, y›k›m› yap›lacak yap› hakk›nda; ilgili mercilere alt yap› hizmetleri (elektrik, su, do¤algaz, telefon v.d.)’nin iptalleri

15 için yaz› gönderilmektedir. Müdürlü¤ümüzce yap›lan y›k›m program› do¤rultusunda Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’m›z bünyesinde bulunan Müdürlüklere ba¤l› zab›ta ekipleri ve Emniyet Müdürlü¤ü ekiplerince çevre güvenli¤i sa¤lanarak, Belediyemize ait ifl makinalar› ile y›k›m ifllemleri gerçeklefltirilmektedir. Yapm›fl oldu¤umuz bu görevler esnas›nda zaman zaman karfl›laflt›¤›m›z olumsuzluklara, zab›tan›n her daim halkla iç içe olmas›n›n vermifl oldu¤u tecrübe ve hoflgörü ile yaklaflarak büyütmeden çözmeye çaba göstermekteyiz. Belediyemiz projelerinin hayata geçirilmesinde, üzerimize düflün görevlerle ilgili çal›flmalar›m›z aral›ks›z devam etmektedir.

Personel Haberleri Çocu¤u olanlar Dilaver GÖKMEN ................ 29.12.2008’de ..................o¤lu oldu......................Zab›ta Memuru ........................‹BB Ali SARI............................... 15.01.2009’da ..................o¤lu oldu......................Zab›ta Memuru ........................‹BB Burhan AfiÇIO⁄LU ..............19.01.2009’da ....................k›z› oldu......................Zab›ta Memuru ........................‹BB Abdullah YILDIZLI............... 14.01.2009'da ..................o¤lu oldu......................Zab›ta Memuru ........................‹BB Not: Bu sat›rlar Türkiye’deki tüm zab›ta personeline aç›kt›r.

Lütfen bilgilerinizi zabitagazetesi@gmail.com adresine gönderiniz. HAZIRLAYAN

Aytaç Ifl›kl›

TAR‹HTE ZABITA KAR‹KATÜRLER‹

Komflu: U¤urlar olsun Çelebiler! Durup dururken, Anadolu’ya göç etmeye sebep ne? Karagöz: Ne olacak Azizim! Bu flehremaneti ‹stanbul’da kald›kça, flerrinden bütün flehir halk› bucak bucak kaçacak. Karagöz, 22 A¤ustos 1926

TAZiYE ‹zmit Belediyesi Zab›ta Memuru Salih BOZKURT’un ve Bornova Belediyesi Zab›ta Memuru Tacettin KALKAN’›n vefat›n› teessürle ö¤renmifl bulunmaktay›z. Merhum meslektafllar›m›za Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve çal›flma arkadafllar›na baflsa¤l›¤› dileriz. Tüm Zab›ta Çal›flanlar› ad›na, Zab›ta Gazetesi


www.zabita.com • Y›l: 2 • Say›: 13

• fi fiu ubat 2009

• HABER - AKTÜEL

• Zab›ta Vakf›n›n ücretsiz yay›n›d›r

Zab›ta Vakf›’ndan Eskiflehir ‹tfaiyesi’ne ziyaret skiflehir Büyükflehir Belediyesi ‹tfaiye Daire Baflkan› Mustafa Yeter’e nezaket ziyaretinde bulunan Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ve Zab›ta Gazetesi heyeti, itfaiye ve zab›ta çal›flmalar›yla ilgili bilgi al›flveriflinde bulundu. Serkan Öztürk, Zafer

E

Tahmaz ve Yavuz Y›lmaz’dan oluflan vak›f heyeti, Eskiflehir ‹tfaiyesi taraf›ndan ilgiyle karfl›land›. Vak›f heyeti taraf›ndan kendisine bir plaket takdim edilen ‹tfaiye Daire Baflkan› Mustafa Yeter, ziyaretten duydu¤u memnuniyeti dile getirdi. Haber Merkezi

ZABITA TAR‹H‹ MÜZES‹ çal›flmalar› devam ediyor Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›, gelen talepler do¤rultusunda geçmiflten günümüze zab›ta materyallerinin sergilenece¤i bir mini müze çal›flmas› bafllatt›. 182 y›ll›k bir geçmifle sahip olan Zab›ta Teflkilat›n›n tarihinin canl› olarak yaflanmas›na olanak sa¤layacak olan çal›flma için tüm Türkiye’de görev yapan zab›ta teflkilat› mensuplar›n›n ellerinde bulunan tarihi özellik tafl›yan belge, döküman ve k›yafetleri (üniforma, flapka, v.s.) Zab›ta Vakf›’na göndermesi gerekiyor. Bu arada, gönderilen malzemeler, sahiplerinin isimleriyle sergilenecek. Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› (0212) 519 32 70 Gençtürk Caddesi, Onsekiz Sekbanlar Sk. No: 22/5 Eminönü / ‹ST

YEREL SOSYAL POL‹T‹KALAR SEM‹NER‹ 1. KONU: KATILIM VE KALKINMA ‹ÇER‹KL‹ YEREL SOSYAL POL‹T‹KALAR Ÿ Sosyal Belediyecilik ve Örnek Uygulamalar› Ÿ Sosyal Entegrasyon ve Örnek Modeller Ÿ Sosyal Hizmet ve Kent Kültürüne Katk›lar›

‹htiyac›n›z olan herfley ZABITA VAKFI’nda

2. KONU: GRUPLARA YÖNEL‹K YEREL SOSYAL POL‹T‹KALAR Ÿ Özürlülere ve Yaflflll›lara Yönelik Ÿ Gençlere ve Çal›flflaanlara Yönelik Ÿ Kad›n ve Aileye Yönelik

3. KONU: YEREL YÖNET‹fi‹M VE YEREL KALKINMA Ÿ Yerel Gündem 21 ve Belediye Uygulamalar› Ÿ Kalk›nman›n Boyutlar› ve Sosyal Kalk›nma Ÿ Türkiye ve Dünya’dan Uygulama Örnekleri

ORGAN‹ZASYON 5-S E¤itim Dan›flmanl›k

YÖNET‹ME

ADAY OLANLAR

‹LET‹fi‹M 0532 270 52 52 - 0552 270 52 52 seminer@sosyalsiyaset.com www.sosyalsiyaset.com

E⁄‹T‹MC‹: Prof. Dr. Ali SEYYAR (Sosyal Siyaset Uzman›) 1960 do¤umlu Ali Seyyar, Sakarya Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’nde Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dal› Baflflkkan›d›r. Yüksek Lisans e¤itimini Mannheim Üniversitesi, Doktora e¤itimini ‹stanbul Üniversitesi’nde yapm›flfltt›r. 60’›n üzerinde makalesi ve 20’den fazla yay›nlanm›fl kitab› bulunan Seyyar, Sosyal Politikalar kitab›n›n yazar›d›r. Türkiye’nin halka yönelik ilk sosyal siyaset kürsüsünü web sitesi ortam›nda oluflfltturan Seyyar, Özürlüler Yüksek Kurulu üyesidir. Kat›l›m sertifikal› seminerlerimiz 3 saat sürmektedir. Gruplar en az 15 kiflfliilik olup, kiflflii baflfl›› ücret 100 YTL + KDV’dir.

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Hasan Halife Mh. Sar›güzel Cd. No:54 Fatih / ‹STANBUL Tel: (0212) 621 22 23 Faks: (0212) 525 02 80

www.zabita.com

ŞUBAT 2009  

zabita.com,zabita gazetesi

Advertisement