Page 1

Pendik Zab›ta’dan BEZADAV’a ziyaret

‹stanbul’a iki dev eser daha... Ka¤›thane - Piyalepafla Tünel Yolu ve Sütlüce Kongre Merkezi, Baflbakan Erdo¤an ve Baflkan Topbafl birlikte açt›. En ileri teknolojinin kullan›ld›¤› tünel yolun Ka¤›thane-Piyalepafla aras›n› 3 dakikaya indirdi¤ini belirten Erdo¤an, 3 bin 300 kifli kapasiteli Sütlüce Kültür Merkezi’nin de Türkiye’nin en büyük uluslararas› kongre merkezi oldu¤unu söyledi.

P

endik Belediyesi Zab›ta Müdürü Olcay Yücel ve Müdür Yard›mc›s› ‹brahim Hakk› Aysan, geçti¤imiz günlerde Zab›ta Vakf›’na bir ziyaret düzenleyerek, çal›flmalar hakk›nda bilgi ald›.

• 13’te

6

Gaziantep ‹tfaiyesi daha da güçlü...

• Y›l: 2 • Say›: 13 • fiubat 2009

• HABER - AKTÜEL

• Zab›ta Vakf›n›n ücretsiz yay›n›d›r

Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Sadettin ÖZALAY:

“Trafik Zab›tas›’na yeni yetkiler verilmeli” Zab›ta Teflkilat› görevini rahatl›kla yapabilecek yetkilere sahip olmas› gereklidir diyen Özalay, “Zab›ta, kendisini savunacak araç ve gereçlere sahip olmal›d›r. Mevcut Trafik Yasas›n›n iptal edilerek, yeni bir yasa ile flehiriçi trafi¤inin rahatlayabilece¤i kesindir. Yeni yasan›n Trafik Zab›tas›na yeni yetkiler vermesi gerekir” dedi.

5

Aksu: “Berberler pazar günü çal›flabilir”

erber ve kuaförlerin Pazar günleri çal›flmalar›n›n tamamen kendi insiyatiflerinde oldu¤unun alt›n› çizen Esenler Belediyesi Zab›ta Müdürü Özcan Yurdakul Aksu, "Belediyeden hafta sonu çal›flma ruhsat› almalar› kanuni bir hak. Belediyemiz, bunu veremem diyemez” fleklinde konufltu.

4

Beykoz ve Haraçç›’da kaçak yap›lar y›k›ld›

Zeytinburnu Belediyesi Zab›ta Müdürü Feruz KUTSAL:

Ad›yaman Belediyesi Zab›ta Müdürü Mustafa Aktan:

“Farkl› uygulamalar, bütünlü¤ümüze zarar veriyor”

“Zab›tan›n kendini koruyacak unsurlar› yetersiz!”

Zab›ta Teflkilat› bir bütün olam›yor diyen Zab›ta Müdürü Kutsal, “Zab›ta Teflkilat› Genel Müdürlük veya ‹l Müdürlü¤ü olursa tüm ilçelerde yap›lan uygulamalar ayn› olur ve Zab›ta teflkilat›n›n baflar›s› böylece mümkün olur” fleklinde konufltu.

Zab›ta’n›n kulland›¤› malzemeler konusunda eksiklikleri bulundu¤unu belirten Zab›ta Müdürü Aktan, “Öncelikle bu konuda mesafe kat edilmesi durumunda zab›ta teflkilat›n›n büyük bir problemi de çözülmüfl olacakt›r” fleklinde konufltu.

Kartal Voleybol Turnuvas›’nda Zab›talar flampiyon

aziantep Büyükflehir Belediyesi, ‹tfaiye Teflkilat› Araç filosuna bir yenisini daha ekledi. Filoya kat›lan NBC (Nükleer Biyolojik Silahlara karfl›) kullan›lacak olan araç bas›na tan›t›ld›.

B

 Zafer S›tk› Tuna’n›n röportaj› sayfa 8-9’da

‹zmir Konak’ta Zab›taya b›çakl› sald›r›

G

14

2 5

’de

Sahte ahraz, yakalan›nca konuflmaya bafllad›

’te

Cami avlusuna b›rak›lan yafll›lar, zab›ta korumas›nda

B

erber ve kuaförlerin Pazar günleri çal›flmalar›n›n tamamen kendi insiyatiflerinde oldu¤unun alt›n› çizen Esenler Belediyesi Zab›ta Müdürü Özcan Yurdakul Aksu, "Belediyeden hafta sonu çal›flma ruhsat› almalar› kanuni bir hak. Belediyemiz, bunu veremem diyemez” fleklinde konufltu.

11

12 15

4

’de

Fatih Zab›ta Müdürü Demir’den 8 Mart’ta bayan zab›talara jest

’te

Ankara Zab›tas›’ndan kaçak kömüre geçit yok

2 12

’de ’de


gündem

2

ED‹TÖR’DEN Bayram Ali ÇAKIRO⁄LU ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürü bacakiroglu@zabita.com / bacakiroglu@ibb.gov.tr

Yeni say› analizi…

M

erhaba de¤erli meslektafllar›m. Yepyeni bir say›yla daha birlikteyiz. Gazetemiz, zab›ta teflkilat›n›n ihtiyaçlar›na katk› sa¤lamaya yönelik çal›flmalar›na devam ediyor. Manflet haberimizde de gördü¤ünüz üzere, trafik denetimi konusundaki yetki sorununun çözümü noktas›nda Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Say›n Sadettin Özalay’›n aç›klamalar›na yer verdik. Say›n Özalay’›n belirtti¤i üzere zab›taya trafik denetimi konusunda yetki verilmesini bekliyoruz. Bu konuda yak›n zamanda ad›m at›laca¤›n› ümit ediyoruz. Bu arada Kocaeli röportaj›m›z› da okuman›z› tavsiye ediyorum. Son dönemde flehircilik anlam›nda büyük baflar›lara imza atan Kocaeli’nin zab›ta teflkilat›n›n bu baflar›daki pay›n› görmek ve örnek al›nacak çal›flmalar›n› müflahade etmek gerekiyor. Ben bu vesileyle Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’n› ve tüm personelini yürekten kutluyorum. De¤erli meslektafllar›m, her say›m›zda oldu¤u gibi yeni say›m›zda da il ve ilçe röportajlar›m›za yer verdik. ‹l belediyesi olarak Ad›yaman Zab›ta Müdürü Mustafa Aktan beyle ve ilçe olarak Zeytinburnu Belediyesi Zab›ta Müdürü Say›n Feruz Kutsal’la yapt›¤›m›z röportajlar çok önemli bilgileri de içeriyor. Say›n Kutsal’›n ülkemizin çeflitli noktalar›ndaki farkl› uygulamalara at›fta bulunmas› önemli bir tespiti içeriyor. Gerçekten, teflkilat›m›z›n baflar›s› için uygulama farkl›l›klar›n› kesinlikle önlemeliyiz. Bunun için gerekli personel e¤itim çal›flmalar›n›n h›zland›r›lmas› gerekmektedir. Meslek kalitemizin yükselmesi ancak bu flekilde mümkün olur. Di¤er yandan Ad›yaman Belediyesi Zab›ta Müdürü Mustafa Aktan’›n dile getirdi¤i, savunma araç ve gereçlerinin yetersizli¤i konusu da bu say›m›zda özet olarak teflkilat›m›z›n genel ihtiyaçlar›n›n dile getirildi¤ini göstermektedir. Personelimizin kendini savunacak unsurlardan yoksun olmas›, çeflitli tehditlere karfl› kendini koruyacak güce sahip olmamas›, baflar›l› bir teflkilat noktas›na ulaflmada en büyük engellerden biridir. Ben bu sorunlar›m›z› dile getiren, gazetemiz için zaman ay›r›p, önemli aç›klamalarda bulunan de¤erli müdürlerimize gazetemiz arac›l›¤›yla teflekkür etmek istiyorum. Gazetemizin yeni say›s›nda göze çarpan di¤er konu ise, seçimlerin arefesinde çeflitli y›k›m haberlerinin de yer ald›¤›n› görmemizdir. Özellikle ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin kaçak yap›laflmayla olan mücadelesi takdire de¤er. Son dönemde ulusal bas›nda ülkemizin çeflitli noktalar›nda kaçak yap›laflman›n artt›¤›na yönelik haberlerin yer almas› bizleri üzmektedir. Ancak ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, bu konuda kesinlikle taviz vermemektedir. Tüm belediyelerimizin, zab›ta teflkilat›n›n ve belediyecilik hizmetinin kalitesinin düflmesine neden olacak durumlardan sak›nmas›n› temenni ediyorum. Son olarak Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›m›z›n çal›flmalar›yla ilgili meslektafllar›m›zdan çeflitli övgüler almak bizleri fazlas›yla mutlu etmektedir. Gazetemiz ve internet sitemiz sayesinde ülkemizin her köflesine ulaflan Vakf›m›z, zab›ta teflkilatlar›m›z›n ihtiyaçlar›na yönelik çal›flmalar›na da devam ediyor. Kaliteden taviz vermeden, personelimizin memnuniyetini göz önünde bulundurarak yap›lan çal›flmalar›n meyvesini art›k görmeye bafll›yoruz. Tüm meslektafllar›m›zdan, vakf›m›za destek olmalar›n› rica ediyor, sizleri sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

Zab›ta Teflkilat› ve BEZADAV’a dair herfley bu sitede...

www.

zabita.com

ziyaret ettiniz mi?

Mart 2009

Fatih ve Sar›yer’de 12 gecekondu y›k›ld› BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Zab›ta Tedbir Müdürlü¤ü’nce, Fatih ‹lçesi, Yal› Mahallesi, Küçüklanga Caddesi, No:129 adresinde bulunan 6 adet gecekondu iflgali ile Seyit Ömer Mahallesi Ali fiir Nevaii Sokak No:75 adresindeki 1 adet gecekondu ve Sar›yer ‹lçesi, Reflitpafla Mahallesi, Postayolu Caddesi, No: 231, 233, 237, 239 ve Karanfil Sokak No:110 adreslerinde bulunan 5 adet gecekondu y›k›ld›. Konuyla ilgili Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’ndan yap›lan aç›klama flöyle: 1-Mülkiyeti ‹stanbul Büyükflehir Belediyesine ait Fatih ‹lçesi, Yal› Mahallesi, 210 pafta, 1118 ada, 47 parsel say›l› 3137,36 m_ alanl› tafl›nmaz, sokakta yaflamay› adet haline getirenler için banyo, yemek, giyim vb. ihtiyaçlar›n› giderebilecekleri bir bar›nma ye-

ri olmas› amac› ile ‹stanbul Darülaceze Müdürlü¤üne tahsis edildi¤inden tahsis edilen alanda inflaat tamamlanm›fl olup faaliyete geçirilebilmesi için tahsis edilen yerleflke s›n›rlar› belirlenerek alan›n kapat›lmas› gerekti¤inden bu do¤rultuda söz konusu mekanda faaliyete bafllan›labilmesi için tecavüz alanlar› ile ilgili gereken tahliye ve y›-

k›m ifllemleri yap›lm›flt›r. 2-Fatih ‹lçesi, Seyit Ömer Mahallesi Ali fiir Nevaii Sokak No:75 adresinde bulunan gecekondunun tapu tahsis belgesi iptal edildi¤inden y›k›m ifllemi gerçeklefltirilmifltir. 3-Sar›yer ‹lçesi, “Baltaliman› TEM Ba¤lany› Yolu ‹nflaat›” ifli kapsam›nda yol güzergah›nda kalan gecekondular ile ilgili Belediyemizce al›nan Baflkanl›k Onay› ve Encümen Karar› ile söz konusu tafl›nmaz üzerindeki gecekondu hak sahiplerine enkaz bedeli ödenmesine ve sosyal konut tahsis edilmesine karar verildi¤inden bahsi geçen gecekondular›n tasfiye ve y›k›m ifllemleri ilgililerince boflalt›lmas›na müteakip güvenli bir flekilde gerçeklefltirilmifltir. Haber Merkezi

Fatih Zab›ta Müdürü Demir’den 8 Mart’ta bayan zab›talara jest

F

atih Belediyesi Zab›ta Müdürü Nurhan Demir, 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü’nde bayan zab›ta memurlar›na bir jest yaparak çeflitli hediyeler verdi. Fatih Belediyesi Zab›ta Teflkilat› içerisinde bayan zab›talar›n büyük bir sorumluluk ve fedakarl›k duygular›yla hareket ettiklerini belirten Zab›ta Müdürü Demir, her gün olmasa da en az›ndan bu anlaml› günde onlar› mutlu edecek davran›fllar sergilemek gerekti¤ini belirtti. Bu anlamda bayan zab›ta memurlar›na teflekkür eden, günlerini kutlayan Demir, daha da ba-

flar›l› bir teflkilat olarak çal›flmalar›na devam etme arzusunda olduklar›n›, bunun için bayan memurlara büyük ifl düfltü¤ünü söyledi. Nurhan Demir

bayan zab›ta memurlar›yla birlikte hat›ra foto¤raf› çektirerek, günün an›s›na hediyelerini takdim etti. Haber Merkezi

Konak’ta zab›taya b›çakl› sald›r› K emeralt› Çarfl›s› giriflinde, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi zab›ta ekipleri ile seyyar sat›c›lar aras›nda ç›kan kavgada, 1 zab›ta memuru b›çakla yaraland›. Olayla ilgili 4 kifli gözalt›na al›nd›. Tarihi Kemeralt› Çarfl›s› giriflinde zab›talar ile seyyar sat›c›lar aras›nda ç›kan kavgada, 1 zab›ta memuru b›çakla yaraland›. Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, tarihi Kemeralt› Çarfl›s›'nda, tezgahlar›n› kald›rmalar› için daha önce 2 kez uyard›klar› seyyar sat›c›lara yönelik çal›flma bafllatt›. Zab›talar ile tezgahlar›n›

kald›rmalar›n› istedikleri seyyar sat›c›lar aras›nda bafllayan tart›flma, kavgaya dönüfltü. Bu s›rada bir y›ll›k zab›ta memuru oldu¤u ö¤renilen Harun Yi¤it, kalças›ndan b›çakla yaraland›. Kemeralt›'ndaki Polis Poliklini¤inde yap›lan ilk müdahalenin ard›ndan Alsancak Devlet Hastanesine kald›r›lan Yi¤it'in sa¤l›k durumunun iyi oldu¤u bildirildi. Polis ekipleri, kavgaya kar›flt›klar› belirlenen 4 seyyar sat›c›y› gözalt›na ald›. Kavgada b›çak kulland›klar› öne sürülen M.A. ve R.A. kardefllerin yakalanmas› için çal›flma bafllat›ld›.

Mersin’de eflek eti operasyonu… M

ersin'in merkez Akdeniz Belediyesi zab›ta ekipleri ile polisin birlikte düzenledi¤i operasyonda, 2 kesilmifl eflek ile 11 kesilmek üzere bekletilen eflek ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, bir istihbarat› de¤erlendiren Akdeniz Belediyesi zab›ta ekipleri ile So¤uksu Polis Merkezi ekipleri, Turgutreis Mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi. Yap›lan operasyonda, evin bir bölümünde kaçak olarak tek t›rnakl› hayvan kesimi yapan M. E. adl›

flah›s suçüstü yakaland›. Evde yap›lan aramada 2'si kesilmifl eflek eti ile 11 adet kesilmek üzere bekletilen eflek ele geçirildi. Akdeniz Belediyesi Zab›ta Müdürü Atilla Bal, tek t›rnakl› hayvan kesimi yapan M.E.'ye 140 lira para cezas› kesildi¤ini belirterek, ele geçen etlerin de imha edildi¤ini söyledi. Bal, canl› olarak ele geçen hayvanlar›n ise Tar›m ‹l Müdürlü¤ü kontrolünde do¤al yaflam ortamlar›na b›rak›lmak üzere hayvan bar›na¤›na teslim edildi¤ini kaydetti.


haber

Mart 2009

3

Beykoz ve Haraçç›’da kaçak yap›lar y›k›ld› ‹stanbul halk›n›n ortak kullan›m alanlar›nda yap›lan kaçak yap›lara geçit vermeyen Büyükflehir Zab›ta ekipleri, Beykoz Kavac›k Mah. ve Arnavutköy Haraçç› Beldesinde kaçak yap›lan toplam 12 adet yap›n›n y›k›m ifllemlerini gerçeklefltirdi. stanbul Büyükflehir Belediyesi resmi internet sitesinde y›k›m çal›flmalar›yla ilgili bir aç›klama yap›ld›.

YIKIMLARIN B‹R’‹ BEYKOZ’DA, ONB‹R’‹ HARAÇÇI’DA... ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Zab›ta Tedbir Müdürlü¤ünce, Beykoz ‹lçesi, Kavac›k Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, 16/1 pafta, 1011 ada, 54 parsel say›l› yerde BK+ZK+1NK+Çat› seviyesindeki ruhsats›z olarak yap›lan 1 adet kaçak inflaat ve Haraçç› ‹lk Kademe Belediyesi Türkköfle mevkiinde hazine ve mera vas›fl› kamu arazisi üzerinde kaçak olarak yap›lm›fl olan ço¤unlu¤u temel vaziyetindeki 11 adet gecekondular›n y›k›m ifllemi 15/01/2009 Perflembe günü gerçeklefltirilmifltir. 1-Beykoz ‹lçesi, Kavac›k Mahal-

lesi, Cumhuriyet Caddesi, 16/1 pafta, 1011 ada, 54 parsel say›l› yerde BK+ZK+1NK+Çat› seviyesindeki izinsiz olarak yap›lan kaçak inflaat ile ilgili olarak Beykoz Belediyesince Yap› Tatil Tutana¤› düzenlenerek Encümen Y›k›m Karar› al›nd›¤›, verilen yasal sürede ilgili Belediyesince herhangi bir y›k›m iflleminin yap›lmad›¤›ndan bahisle söz konusu yer ile ilgili olarak Büyükflehir Belediye Encümenince Encümen Y›k›m Karar› al›n-

d›¤›ndan 5216 say›l› Kanununun 11.maddesinde belirtilen yetkiye istinaden y›k›m ifllemi yap›lm›flt›r. 2-Arnavutköy Haraçç› Beldesinde Türkköfle mevkiinde ‹mar Müdürlü¤ünce yap›lan tespitler neticesinde hazine ve mera vas›fl› kamu arazisi üzerinde kaçak olarak yap›lm›fl olan 9 adet temel, 2 adet tamamlanm›fl olan gecekondular›n tahliye ve y›k›m ifllemi vukuats›z olarak gerçeklefltirilmifltir.

Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i 2008 Raporunu aç›klad›… stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› WEB sitesinde, tüketicilerin kolayca ulaflmas› ve dikkatlerini çekmek için, Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i eriflim linkleri, flafl program›yla tekrar düzenlenerek yenilendi. Bu sayfada 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanunun tan›m› ve temel tüketicilerin haklar› aç›klan›yor. Ayr›ca

‹ ‹BB Zab›ta’dan özürlülere tüketici haklar› semineri ‹stanbul Büyükflehir Belediyesinin iki birimi olan, Zab›ta Daire Baflkanl›¤› ve Özürlüler Müdürlü¤ü koordinasyon kurarak özürlü vatandafllar›m›za yönelik çok anlaml› bir iflbirli¤ine gitti. zürlüler Müdürlü¤ü’nün Tophane’de bulunan merkezinde gerçeklefltirilen organizasyonunda, özürlülere Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤ince, bir tüketici olarak karfl›laflt›klar› sorunlarla ilgili Tüketici Kanunda yer alan yasal çözümler anlat›ld›. Özürlüler, telefon, televizyon gibi elektronik araçlar›n yan› s›ra Akülü Tekerlekli Sandalyeler, ‹flitme Ci-

Ö

hazlar›, Protez Cihazlar gibi kulland›klar› ürünlerle ilgili, Tamir Hakk›, De¤iflim Hakk›, Para ‹adesi gibi Tüketici Kanununda yer alan yasal haklar›n› ö¤rendiler. Kendilerine verilen bu seminerden ve zab›tan›n ilgisinden memnun kalan özürlüler, semineri sunan Tüketici Haklar› Zab›ta Amiri Osman fiavkan’a yo¤un ilgi göstererek, çeflitli sorular sordular. BAfiKAN TAHMAZ’DAN TEfiEKKÜR

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz

Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›m›z›n Özürlülere yönelik hizmetlere çok büyük önem verdi¤ini belirterek, Zab›ta Teflkilat›na bu hususta katk› yapma imkan› sunan, Özürlüler Müdürlü¤üne teflekkür etti. Zab›ta Daire Baflkanl›¤› ve Özürlüler Müdürlü¤ü koordinasyonuyla önümüzdeki günlerde daha fazla Tüketici Haklar› Semineri gerçeklefltirilecek. • Haber Merkezi

sayfada Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤inin 2008 y›l› Faaliyet Raporu ve Bilinçli Tüketici Rehberi yer al›yor. Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürü Bayram Ali ÇAKIRO⁄LU, Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Web sitesinde yap›lan düzenlemeyle art›k Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤ine eriflimin daha kolay olaca¤›, bu sayede tüketicilerin haklar›n› kolayca ö¤renebilecekleri,

hemen bu sayfada internet ortam›nda flikayetlerini iletebileceklerini söyledi. Di¤er yandan sitede yer alan tüketici broflürü ve 2008 y›l› Faaliyet Raporu bilgilerinden, tüm il - ilçe zab›ta birimlerinin tüketici haklar›na yönelik çal›flmalar›nda rehber olarak faydalanabilecekleri bir sistem oluflturduklar›n› aç›klad›. Haber Merkezi

Fener Rum Lisesi’nde Zab›ta’dan seminer... stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’na ba¤l› Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i, Fatih ilçesinde ö¤renimine devam eden, Özel Fener Rum Lisesi ö¤ret-

men ve ö¤rencilerine ay›pl› mal-hizmet, garanti flartlar›, sözleflme flartlar›, yetkili servis hizmetleri, etiketli al›flverifller ve di¤er tüketici haklar› konular›nda bir bilgilendirme semi-

neri verdi. Verilen seminerde flikayetlerin Tüketici Hakem Heyetlerinde ne flekilde çözümlenece¤i de anlat›ld› ve tüketicilerin haklar›n› aramas›n›n önemi vurguland›. Okul müdürü Viktoria Lemopulo ve Bafl Müdür Yard›mc›s› Hikmet Konar, seminer sonunda ö¤rencilerin yo¤un soru sormas›n›n, Tüketici haklar›n›n öneminin ö¤renciler taraf›ndan kavranmas›na ba¤layarak, bu semineri sunan Tüketici Haklar› Zab›ta Amiri Osman fiavkan’a okulun resminin oldu¤u bir tablo hediye ettiler. Haber Merkezi


gündem

4

M

aliye Bakanl›¤›’nca yay›nlanan 24.01.2009 tarih ve 27120, 07.02.2009 tarih ve 27134, 10.12.2008 tarih ve 27016 ve 14.01.2009 tarih ve 27110 say›l› Resmi Gazetelerde yeralan Bütçe Uygulama Tebli¤lerinde kamu istihdam politikas› genel esaslar›n›, kadro ihdas›, serbest b›rakma ve kadro de¤iflikli¤ini, memur kadrolar›n›n kullan›m› ve ö¤retim eleman› kadrolar›na yap›lacak atamalar›, sürekli iflçi kadrolar›n›n de¤ifliklikleri ve kullan›mlar›n›, geçici iflçi pozisyonlar› ile il özel idareleri ve belediyelere ait uygulama hakk›nda genifl bir düzenlemeye yer verilmifltir. A-Kadrolar›n Kullan›m›na ‹liflkin Esaslar 31.12.2008 tarih ve 27097 say›l› Mükerrer Resmi Gazete’de yay›nlanan ve 27.12.2008 kabul tarihli 5828 say›l› 2009 y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22.maddesinin (1).f›kras›nda; “13/12/1983 tarihli ve 190 say›l› Genel Kadro ve Usulü Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kurulufllar›; serbest memur kadrolar›na 2008 y›l›nda emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayr›lan memur say›s›n›n yüzde 25’ini geçmeyecek flekilde aç›ktan veya di¤er kamu idare, kurum ve kurulufllar›ndan nakil suretiyle atama yapabilir. Bu s›n›rlar içinde memur ihtiyac›n› karfl›layamayacak söz konusu idare, kurum ve kurulufllardan yüksekö¤retim ku-

MEVZUAT VE ZABITA Vahdettin ÖZCAN Mülkiye Baflmüfettifli

‹l Özel ‹dare ve Belediyeler için 2009 y›l› merkezi yönetim bütçe kanununa göre kadro, pozisyon, sosyal tesisler ve istihdam esaslar› rumlar› için ilave 4.000 adet, di¤erleri için ilave 21.000 adet atama izni verilebilir.” (4).f›kras›nda; “Birinci f›kra kapsam›nda 657 say›l› Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri uyar›nca yap›lacak aç›ktan atamalar için Devlet Personel Baflkanl›¤›ndan izin al›nmas› zorunludur.” (8).f›kras›nda; “190 say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kurulufllar› ile 5018 say›l› Kanuna ekli (III) say›l› cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kadrolar› ile pozisyonlar›n›n dolu ve bofl durumu ile bunlarda meydana gelen de¤ifliklikleri gösterir cetvelleri Mart, Haziran, Eylül ve Aral›k aylar›n›n son günü itibar›yla düzenleyerek an›lan aylar› izleyen ay›n yirmisine kadar e-bütçe sisteminde Maliye Bakanl›¤›na bildirirler. Ayn› bilgileri içeren cetvelleri Devlet Personel Baflkanl›¤›na gönderirler.”

ve (9).f›kras›nda; “1/1/2009 tarihi itibar›yla, 3/7/2005 tarihli ve 5393 say›l› Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde belirtilen oranlar› aflm›fl olan belediyeler ve bunlar›n kurduklar› müessese ve iflletmeler ile 26/5/2005 tarihli ve 5355 say›l› Mahalli ‹dare Birlikleri Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen oran› aflm›fl olan mahalli idare birliklerinin bofl memur ve sürekli iflçi kadrolar›na yap›lacak atamalar hakk›nda 5393 say›l› Kanunun geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulan›r.”denilmifltir. B-Sözleflmeli Personele ‹liflkin Esaslar 5828 say›l› 2009 y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 23.maddesinde; “(1) 190 say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kurulufllar›nda, ilgili mevzuat› uyar›nca kadro karfl›l›ks›z, 657 say›l› Ka-

nunun 4 üncü maddesinin (B) f›kras› ve ek geçici 16 nc› maddesi ile yüksekö¤retim mevzuat› uyar›nca kullan›lacak sözleflmeli personel pozisyonlar›na iliflkin unvan, say› ve ücretler ile tip sözleflme örne¤i Maliye Bakanl›¤›n›n vizesine tâbidir. Kadro karfl›l›¤› çal›flt›r›lan sözleflmeli personel için sadece tip sözleflme örne¤i vizesi yap›l›r. An›lan idare, kurum ve kurulufllar›n 2008 y›l›ndaki vizeli mevcut pozisyon ve tip sözleflme örnekleri yeni bir vize yap›lmas›na gerek kalmaks›z›n 2009 y›l›nda kullan›lmaya devam olunur. Bu pozisyonlarda 2008 y›l›nda istihdam edilen personelden, 2009 y›l›nda görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerle, mevcut sözleflme ücretlerine 2009 y›l› için mevzuat uyar›nca yap›lacak art›fllar ilave edilmek suretiyle yeni sözleflme yap›l›r. (2) Birinci f›krada belirtilen idare, kurum ve kurulufllarda ilgili mevzuat hükümlerine dayan›larak istihdam edilecek yeni sözleflmeli personelin belirlenmesine yönelik herhangi bir ifllem yap›lmadan önce, personel say›s› ve nitelikleri hususunda Maliye Bakanl›¤›ndan izin al›nmas› flartt›r. (3) Genel bütçe kapsam›ndaki kamu idareleri ile 5018 say›l› Kanuna ekli (II) ve (IV) say›l› cetvellerde yer alan kamu idareleri, döner sermayeler, belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile bunlar›n müessese ve iflletmelerinde (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmufl olanlar hariç) ve 233 say›l› Kanun Hükmünde Kararname kapsam› d›fl›nda kalan

Mart 2009 kurulufllarda, sözleflmeyle çal›flt›r›lacak personel hakk›nda 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›n›n uygulanmas›na devam olunur. (4) Yukar›daki f›kralar kapsam›nda vize edilmifl pozisyonlarda birim, nitelik, unvan, isim, tip sözleflme de¤ifliklikleri ile mevzuat uyar›nca yap›lmas› gerekenler d›fl›ndaki ücret de¤ifliklikleri Maliye Bakanl›¤›na vize ettirilir. (5) Kanun, uluslararas› anlaflma, Bakanlar Kurulu karar› veya y›l› program›yla kurulmas› veya geniflletilmesi öngörülen birimler ile hizmetin gerektirdi¤i zorunlu haller için ve y›l› ödene¤ini aflmamak kayd›yla yap›lacak yeni vizeler d›fl›nda, 2008 y›l› sözleflmeli personel pozisyon say›lar› hiçbir flekilde afl›lamaz. (6) 5393 say›l› Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleflmeli personel çal›flt›r›lmas› konusunda birinci, ikinci, dördüncü ve beflinci f›kra hükümleri uygulanmaz. Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile bunlar›n müessese ve iflletmelerinde, an›lan Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleflmeli personel istihdam› mümkün olan hizmetlerde (an›lan maddenin dördüncü f›kras›nda say›lan unvanlar›n d›fl›nda olmak ve o hizmet için ihdas edilmifl kadro bulunmamak kayd›yla k›smi süreli olarak çal›flt›r›lacak sözleflmeli personel hariç) 657 say›l› Kanunun 4 üncü maddesinin (B) f›kras›na göre ayr›ca sözleflmeli personel istihdam edilemez.”denilmifltir. Devam edecek...

Esenler Belediyesi Zab›ta Müdürü Özcan Yurdakul Aksu:

“Berberlerin Pazar günü çal›flma haklar› var” Berber ve kuaförlerin Pazar günleri çal›flmalar›n›n tamamen kendi insiyatiflerinde oldu¤unun alt›n› çizen Esenler Belediyesi Zab›ta Müdürü Özcan Yurdakul Aksu, "Belediyeden hafta sonu çal›flma ruhsat› almalar› kanuni bir hak. Belediyemiz, bunu veremem diyemez” fleklinde konufltu. senler Belediyesi Zab›ta Müdürü Özcan Yurdakul Aksu, “Kanunun 8. maddesinde de bu iflyerlerinin belediyeden izin almak flart›yla hafta tatilinde de iflyerlerinin bu ruhsat› ald›ktan sonra pazar günü ister çal›fl›r, ister çal›flmaz. Bizim buna yapacak bir fleyimiz yok. Esnaf, toplu

E

olarak çal›flma veya çal›flmamaya kendi karar verebilir. Kendi aralar›nda bir karar al›rlar, çal›fl›rlar veya çal›flmazlar. Bu haklar›n› belediye olarak bizim engellememiz söz konusu de¤il. Buna müdahale etmemiz kanunsuzluk olur" dedi ve kuaförler aras›nda tart›flma konusu olan, bu esnaf ke-

simimin Pazar günü çal›flmalar›na bir aç›kl›k getirerek, "Berber ve kuaförlerin Pazar günleri çal›flmalar› 394 say›l› kanun gere¤i haklar›" dedi. Bakanl›klar aras› görüfl fark› yok Berber ve kuaförlerin özellikle yaz aylar›nda Pazar günleri izin kulla-

n›p, k›fl aylar›nda çal›flmak istemeleri gibi ikilemden kaynaklanan tart›flmalar bir türlü sona ermiyor. Son günlerde ‹stanbul'un baz› ilçelerinde, ilçe belediyeleri taraf›ndan kuaför ve berberlik mesle¤i ile ifltigal eden esnafa pazar günleri iflyerlerini açmamalar› yönünde bask› yap›ld›¤›, bu durumdan özellikle pazar günleri dü¤ün, niflan gibi merasimlerin olmas› dolay›s›yla vatandafl›n ve esnaf›n zor durumda kald›¤› konusunun Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar› Federasyonu'na esnaflar taraf›ndan iletildi¤ini belirten Esenler Belediyesi Zab›ta Müdürü Özcan Yurdakul Aksu, "Federasyonun Hukuk Müflavirli¤i taraf›ndan konu incelenerek, 394 say›l› Hafta Tatili Hakk›ndaki Kanunun 4. maddesinde say› engel bulunmad›¤› belir-

tilmifltir " dedi. Konu ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlü¤ünün 05.08.2003 tarih ve 1114 say›l› yaz›s›n›n bulundu¤unu hat›rlatan Aksu, "Bu yaz›da da bakanl›klar aras› görüfl fark› oluflmad›¤›ndan Baflbakanl›k Hukuk Müflavirli¤i'nin görüflünün al›nmas›na da gerek olmad›¤› mütalaa edildi¤ine dair yaz›, gere¤inin yap›lmas› için Esenler Kaymakaml›¤›'n›n 13.08.2004 tarih ve 798/993 say›l› yaz›s›na ekli olarak belediyemize gönderilmifltir. Dolay›s›yla; kuaför ve berberlik mesle¤iyle ifltigal eden esnaflar belediyelerden 394 say›l› kanun gere¤i, pazar ruhsat› almak flart›yla iflyerlerini pazar günleri de açabileceklerdir" fleklinde konufltu. Kaynak: Önce Vatan


güncel

Mart 2009 Merhaba dostlar, Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i ve Avrupa Birli¤i Komisyonu taraf›ndan ortaklafla düzenlenen kolluk kuvvetlerinin güç kullan›m› hakk›ndaki seminer 26 -27 fiubat 2009 tarihleri aras›nda Ankara’da yap›ld›. Kolluk kuvvetlerini temsilen Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün temsilcileri, Mülkiye Baflmüfettiflleri, Cumhuriyet Savc›lar›, Jandarma Genel Komutanl›¤›n›n temsilcileri, Sahil Güvenlik Komutanl›¤›n›n temsilcileri, Sivil Toplum örgütlerinin temsilcileri, Avrupa Polis Koleji Birli¤i Genel Sekreteri, Alman Federal Polis Temsilcileri, ‹nsan Haklar› izleme örgütü temsilcisi, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi eski yarg›c›, Birleflmifl Milletler Mülteciler Bölümü Temsilcisi, ‹ngiltere Crown Adli Kovuflturma Temsilcisi gibi Avrupa Birli¤i’nden ve ülkemizden bir çok kamu temsilcisi ve si-

BAKIfi Mehmet Akif CAN ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürü makif.can@ibb.gov.tr

KOLLUK KUVVET‹ OLAN ZABITA vil örgütün kat›ld›¤› seminere Kolluk Kuvveti kapsam›nda olan Zab›ta Teflkilatlar›n› temsilen de ‹stanbul Zab›tas› ad›na bizler davet edildik. Aç›l›fl konuflmas›n› Devlet Bakan›m›z Egemen BA⁄Ifi’›n yapt›¤›, oturum baflkanl›¤›n› Karl-Heinz GRUNDBÖCK’ün yapt›¤› iki günlük seminerde, kolluk kuvvetlerinin orant›s›z güç kullan›m›, adli soruflturmaya konu olmufl kolluk kuvvetleri-

nin, aleyhine olan tüm unsurlar›n örtbas edilmesi ve delilerin karart›lmas›, kolluk kuvvetlerinin oturum, miting, ve gösterilerde sert müdahalelerde bulunmas› vb. bir çok konu Avrupa Birli¤i Müktesebat›na uyum sürecinde de¤erlendirilerek bu konular üzerinde düzenleme çal›flmalar›n›n h›zla yap›lmas›n›n gere¤i üzerine konufluldu. Emniyet Teflkilat›m›z›n daha fazla konufluldu¤u bu seminer

5

do¤rusu benim için de çok ilginç bir deneyimdi. Yer yer kolluk kuvvetlerinin güç kullan›m› üzerinde fikirler, öneriler ve hararetli konuflmalar›n yap›ld›¤› bir seminer oldu. Orant›s›z güç kullan›m›n›n, sert müdahalelerin ve gücünü kolluk kuvvetinden alan kimi kamu görevlilerinin münferit yapm›fl oldu¤u yanl›fll›klar›n irdelendi¤i seminerde, Zab›ta Teflkilat› ad›na s›k›nt›lar›m›z›, eksikliklerimizi ve bunlar›n nedenlerini ifade eden bir konuflma f›rsat› buldum. Konuflmamda özetle Zab›ta Teflkilat›n›n öncelikle görev ve selahiyet kanununa sahip olmay›fl›n› ve bu yetki sorununun görevini yaparken gösterilen mukavemetlerde zab›tam›z aleyhine fiziki zararlar›n meydana geldi¤ini ve kolluk kuvveti olan zab›ta, üniformas›yla bu zorluklar›n üstesinden gelmeye çal›flt›¤›n› ifade ederek, belediye suçlar›n›n her geçen gün artt›¤› ve çeflitlilik gös-

terdi¤i günümüzde, 40 y›l öncesinin sorunlar›n› ve çözüm yöntemlerini bugün uygulaman›n mümkün olmad›¤›n› ve Avrupa’n›n bir çok kentinde oldu¤u gibi Belediye Zab›tas›’n›n da belediye suçu iflleyenlere daha etkin yapt›r›mlar uygulayabilmesi ad›na tutuklama, gözalt› ve savc›l›¤a sevk etme gibi yetkilerle donat›lmas›n›n gere¤ini ifade ettim. Bu iki günlük seminerin sonucunda haz›rlanan raporun AB Komisyonu ve TC Hükümetimize verilece¤i ifade edildi. Biz de bu rapora, Belediye Zab›tas›n›n sorunlar›n› ve çözüm önerilerini ekleme flans›n› bulduk. AB uyum süreci kapsam›nda Zab›ta Teflkilatlar›m›z›n yetki ve selahiyetlerinin kanun kapsam›nda artt›r›larak daha modern daha etkili ve daha ifllevsel bir yap›ya kavuflmas› temennisiyle bir baflka say›da görüflmek dile¤iyle.

Gaziantep Büyükflehir, ‹tfaiye filosunu güçlendirdi Kocaeli’de öncelik, ‘‹nsan Sa¤l›¤›’ ocaeli Büyükflehire ba¤l› Zab›ta Dairesi Baflkanl›¤›, Sa¤l›k ve Sosyal ifller Daire Baflkanl›¤›, ‹mar ve fiehircilik Dairesi Baflkanl›¤›, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl›¤› Kocaeli'nin gelece¤i ve hayallerdeki Avrupa kenti için koordineli olarak çal›flmalar›n› sürdürüyor. Birimler sa¤l›kl› bir gelecek için denetimleri s›k› tutuyor. Denetimler, Zab›ta Dairesi Baflkanl›¤›n›n öncülü¤ünde sürdürüyor. Et ve et ürünleri, market, imalathane denetimleri Sa¤l›k ve Sosyal Dairesi Baflkanl›¤›, reklam ve ilan yönetmeli¤ine göre tabela ile kaçak hafriyat dökümünün engellenmesi için yap›lan denetimler ‹mar ve fiehircilik Dairesi Baflkanl›¤› iflbirli¤iyle gerçeklefltiriliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl›¤› ile her gün denizden ve karadan denetimler yap›l›yor.

K

Gaziantep Büyükflehir Belediyesi, ‹tfaiye Teflkilat› Araç filosuna bir yenisini daha ekledi. Filoya kat›lan NBC (Nükleer Biyolojik Silahlara karfl›) kullan›lacak olan araç bas›na tan›t›ld›. tfaiye Teflkilat›’n›n araç filosuna yeni kat›lan araçlar›n tan›t›m program›nda bir aç›klama yapan Gaziantep Büyükflehir Belediyesi ‹tfaiye Daire Baflkan› Mustafa Karakufl yapt›¤› aç›klamada; Baflar›l› bir çal›flma sergileyen itfaiye teflkilat›m›z yine Türkiye’de bir ilke daha imza att›. Filomuza katt›¤›m›z N B C (Nükleer Biyolojik Kimyasal Silahlara Karfl›) kullan›lacak olan araç Türkiye'deki 81 ‹tfaiye Teflkilat›nda yok. Bu araç ola¤an üstü bir durumda. Yani herhangi bir yerde kimyasal bir madde at›ld›¤›nda, bölgeye müdahalemizi bu araçla ve özel kimyasal elbiselerle donat›lm›fl bu iflin e¤itimini alm›fl personellerimizle kontrol alt›na alabiliriz. O sahan›n temizli¤inin yap›lmas› için bu

özel elbiselerin olmas› gerekir. Bu elbiselerin hiçbir yerinden hiçbir flekilde bir fley s›zmaz. Elbisenin içinde oksijen maskesi var ve d›flar›daki de¤il içerideki havan›n solunumu sa¤l›yor. Bu modern arac› ve cihaz› biz bu nedenle Gaziantep'e kazand›rd›k. Herhangi bir olay oldu¤u zaman biz bu ekiple an›nda müdahale edecek ekip-

manlara ve güce sahibiz. Ekipmanlar›m›z özellikle çad›r›n içinde temizlenecekler (dekontaminasyon) ve içeride biriken suyu da d›flar› b›rakm›yoruz. Çünkü kimyasal sudur, pompa ile havuzdan da ayr› bir yerde dekontaminasyon etmek suretiyle kimyasal at›klar› imha ediyoruz” dedi. Haber Merkezi

B‹N 122 ADET MARKET Zab›ta Dairesi Baflkanl›¤›, 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun gere¤i ilçe ve alt kademe belediyelerinde sat›fla sunulan ürünlerin etiket ve son tüketim tarthierini kontrol ediyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde bin 122 market ve al›flverifl merkezi denetlendi. Vatandafllar›n yo¤un olarak tercih etti¤i beldelerde kurulan pazar yerlerinde de organik ürün sat›fl›n›n yap›l›p yap›lmad›¤›, ya da süt ve süt ürünlerinin sat›ld›¤› ortam›n mevzuata uyumlulu¤u araflt›r›l›yor. Esnafa yafl sebze harici ürünlerin sat›fl› hakk›nda bilgilendirme yap›l›yor. GIDALARA SIKI TAK‹P Ekmek ve un çeflitlerinin de mevzuata uygunlu¤u ve temizlik flartlar› kontrol ediliyor. Et ve et ürünleri sat›fl› yapan ticarethaneler denetleniyor. Denetimlerde iflyerinin temizli¤i, çal›flanlar›n sa¤l›k muayeneleri, sat›fla sunulan mallar›n sa¤l›kl› olup olmad›¤› ile mezbaha kesimi gibi önemli konular kontrol ediliyor. Büyükflehir koordinasyonunda halk›n temel g›das› olan ekmek çeflitlerinin mevzuata uygunlu¤u ve üretimdeki temizlik flartlar› da denetlenenler aras›nda yer al›yor.

Voleybol Turnuvas›’nda zab›talar flampiyon artal Belediyesi müdürlükler ve ba¤l› birimleri aras›nda yap›lan voleybol turnuvas›, zab›talar›n flampiyonlu¤u ile sona erdi. Finalde fen iflleri ile karfl›laflan zab›ta tak›m›, 3-1'lik skorla flampiyon oldu. fiampiyon tak›ma kupas›n›, Kartal Belediye Baflkan› Arif Da¤lar verdi. Ocak ay›nda bafllayan ve yaklafl›k bir ay süren voleybol turnuvas›nda, kültür ve sosyal ifller, mali hizmetler, zab›ta ve plan proje müdürlüklerinden oluflan A Grubu ile; fen iflleri, destek hizmetleri, imar ve flehircilik müdürlükleri ile Karyapsan A.fi. tak›mlar›ndan oluflan B Grubu k›yas›ya bir mücadele sergilediler.

K

Yap›lan karfl›laflmalar sonucunda zab›ta tak›m›, destek hizmetleri, fen iflleri ve mali hizmetler müdürlük tak›mlar› yar› finale ç›kt›. Yap›lan yar› final maçlar› sonucunda zab›ta tak›m› ile fen iflleri grup birincisi olarak final oynamaya hak kazand›lar. Kartal Belediye Baflkan› Arif Da¤lar, belediye meclis üyeleri, baflkan yard›mc›lar›, birim müdürleri ve çal›flanlar›n

da bizzat izledi¤i karfl›laflmalar sonucunda zab›ta müdürlü¤ü, fen iflleri müdürlü¤ü tak›m›n› oldukça çekiflmeli geçen maç sonucunda 3-1'lik skorla yenerek flampiyonu oldu. Karfl›laflman›n bitiminde flampiyonluk kupas›n› Baflkan Arif Da¤lar'›n elinden alan zab›ta tak›m›, sevincini birim çal›flanlar›yla paylaflt›. Zab›ta müdürlü¤ü tak›m›, tüm maçlar›nda kendilerini hiç yaln›z b›rakmayan ve coflkuyla destekleyen taraftarlar›na teflekkür ettiler. fiampiyonluk kupas›n›n yan› s›ra flampiyon tak›ma madalya ve tiflört, ikinci olan fen iflleri tak›m›na kupas›n› meclis üyeleri verdi. Kaynak: Anayurt


haber

6

Mart 2009

Pendik Zab›tas›’ndan Zab›ta Vakf›na ziyaret Pendik Belediyesi Zab›ta Müdürü Olcay Yücel ve Müdür Yard›mc›s› ‹brahim Hakk› Aysan, geçti¤imiz günlerde Zab›ta Vakf›’na bir ziyaret düzenleyerek, çal›flmalar hakk›nda bilgi ald›. ski Zab›ta Müdürü Köksal Ayabakan’›n Tuzla Belediye Baflkanl›¤›na aday aday› olmas›yla boflalan Pendik Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü’ne getirilen Olcay Yücel, Yard›mc›s› ‹brahim Hakk› Aysan’la birlikte ilk olarak Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesinin Fatih’teki hizmet binas›n› ziyaret etti. Burada vak›f çal›flanlar› taraf›ndan karfl›lanan Yücel ve Aysan, daha sonra ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› binas›nda Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürü ve Zab›ta Vakf› Baflkan› Bayram Ali Çak›ro¤lu’nu makam›nda ziyaret etti. Ziyaret s›ras›nda Zab›ta Vakf› Müdürü Yavuz Çak›r da haz›r bulundu.

E

Vak›f Merkezini gezdiler

BEZADAV Baflkan› Bayram Ali Çak›ro¤lu (solda), Pendik Belediyesi Zab›ta Müdürü Olcay Yücel’e ziyaret an›s›na bir plaket verdi.

Tan›flma ve sohbetin ard›ndan Zab›ta Vakf›’n›n merkez binas›na geçen heyete, Vak›f Baflkan› Bayram Ali Çak›ro¤lu taraf›ndan bina hakk›nda bilgi verildi. Karfl›l›kl› görüfl al›flveriflinin yap›ld›¤› sohbete ‹BB Zab›ta Müdür Yard›mc›lar› Y›lmaz Lazo¤lu ve Mahmut ‹slamo¤lu da kat›ld›. Zab›ta Vakf› Baflkan› Çak›ro¤lu’nun birer plaket takdim etti¤i Pendik Zab›ta Müdürü Olcay Yücel ve Müdür

Yard›mc›s› ‹brahim Hakk› Aysan, heyetle birlikte daha sonra ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’n›n Edirnekap› Tesislerine geçti. Burada ‹BB Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürü Mehmet Akif Can ve Zab›ta Müdür Yard›mc›s› R›fat Yel’in de kat›l›m›yla gerçekleflen yeme¤in ard›ndan ziyaret sona erdi. Haber: Zafer S›tk› Tuna

dir? Olcay YiküBceeleldiykeim S si trateji ve

3 y›ld›r Pend lü¤ü’nü yürüten Olcay dür Gelifltirme Mü 008 günü resmen Za2 k › l a r A 5 , l e bafllad›. Yüc larak göreve Yücel, o ü r ü b›ta Müd n a l ir do¤umlu o 1976 Eskifleh as›. 1998 y›l›nda Kara ab b k u evli 1 çoc . Askerlikn mezun oldu n Mara d n u l u k O p r Ha ale h l e c ü Y Olcay ten istifa eden inde Uluslararas› Kalis te mara Üniversi üksek ihtisas yap›yor. ey te Yönetimind

TÜRK‹YE ZABITASININ H‹ZMET‹NDEY‹Z ZABITA KARTI

‹TFA‹YE KARTI

BELED‹YE KARTLARI

H‹ZMET PERSONEL‹ KARTI

›m Kart› Kimlik & Tan›t en iyi en kaliteli ve çal›flmalar›nda ... izmetinizdeyiz tasar›mlarla h

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› (BEZADAV) Kemalpafla Mh. Onsekiz Sekbanlar Sk. Sekban Apt. No: 22-24 D: 5 Saraçhane - ‹STANBUL (‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Arkas›) I Tel: (0212) 519 32 70 - 519 35 12 I kimlik@zabita.com I www.zabita.com


yorum

Mart 2009

Ç

ok eski tarihlerden bu yana, çeflitli hukuk sistemlerinde (örne¤in, Roma hukukunda) tüketicinin aldat›lmas›n› önlemek maksad› ile bir tak›m hükümler yer alm›flt›r. Ancak tüketici haklar›n›n korunmas› konusuuzun süreler ve zorlu mücadeleler ile bu günkü konumuna gelmifltir. Türkiye’de tüketicinin korunmas›na yönelik düzenlemelerin geçmifli, Osmanl› dönemine dek uzan›r. ‹htisap( bugünkü belediye zab›tas›) ad› verilen ve üretici, da¤›t›c› ile tüketici aras›ndaki güç dengesini sa¤lamaya yönelik üçlü sistem, flehir temizli¤i gibi ifllerin yan›s›ra, esnaf›n mallar› eksik tartmamas›, yiyecek maddelerine hile kat›lmamas› gibi konularda da fonksiyonel bir sistem olmufltur. Ahilik sistemi de bu süreç içerisinde uzun süre kontrol ifllevi görmüfltür. Bugün tüketicinin korunmas› ile ilgili mevzuat›n bafl›nda 1982 Anayasas› gelir. Anayasam›z›n 172. maddesinde, “Devlet, tüketicileri koruyucu ve ayd›nlat›c› tedbirleri al›r, tüketicilerin kendilerini koruyucu giriflimlerini teflvik eder.” hükmü yer al›r. 23.02.1995 tarihli ve 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun’un 08.09.1995 tarihinde yürürlü¤e girmesinden önce sadece Borçlar Kanununun 1 ile 66. maddeleri aras›nda yer alan sözleflmeler ile ilgili düzenlemeler ve 194 ile 207. maddelerindeki ay›p ve gizli hükümleri; Türk Ticaret Kanunu’nunhaks›zrekabeteiliflkin hükümleri; Ceza Kanunu’nun baz› maddeleri geçerli geçerlili¤ini korumufltu. Ancak, 13.12.1994 tarihli 4054 say›l› Rekabetin Korunmas› Hakk›nda Kanun ve Tüketici Kanunu’nun yürürlü¤e girmesinden sonra, tüketici hukukunun yasal s›n›rlar› çizilmifltir. Ülkemize 1999 y›l›nda, Avrupa Birli¤i’ne adayl›k statüsü verilmesi süreci ile birlikte, tüketici haklar› hukuku konusunda yeni bir tart›flma bafllam›flt›r. Bu tart›flmalar ve yasalar ile korunmaya çal›fl›lan tüketici haklar› eksi¤i ve gedi¤i ile bu günkü halini alm›flt›r.

4077 SAYILI TÜKET‹C‹N‹N HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN ‹LE ‹LG‹L‹ BELED‹YEN‹N GÖREVLER‹ Tüketicinin sa¤l›¤›n›, ekonomik ç›karlar›n› koruyucu, ayd›nlat›c›, zararlar›n› tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmas›n› sa¤lay›c› önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu giriflimlerini, ekonominin gereklerine ve kamu yarar›na uygun olarak özendirmek ve bu konudaki politikalar›n oluflturulmas›nda gönüllü örgütlenmeleri teflvik etmek amac› güden 23.02.1995 tarihli 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun. 08.03.1995 tarihli 22221 say›l› Resmi Gazete'de yay›m›ndan alt› ay sonra, 08.09.1995 tarihinden itibaren yürürlü¤e

HARMAN Sadettin ÖZYAZICI ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Müdür Yard›mc›s› sozyazici@zabita.com / sozyazici@ibb.gov.tr

TÜKET‹C‹ HAKLARININ KORUNMASI girmifltir. Tüketim alan›nda mal ve hizmet sunan meslek mensuplar› ile tüketici aras›nda sa¤l›kl› bir iliflkinin kurulmas› ve yürüyebilmesi aç›s›ndan tüketim iliflkisinin taraflar›n› belirlemek gerekir. Tüketim mallan sektöründe mal ve hizmet sunan meslek mensuplar› gerçek ve tüzel kiflileri belirlemek ise pek zor de¤ildir. Zira, bu meslek mensuplar›, sat›c›, imalatç›, tüketici, bazen bunlar gibi sorumlu ithalatç› ve sat›c›lar ve tüketim kredisinin belirli bir sat›c› ile yap›lacak hukuki ifllem kofluluyla verilmesi halinde de, banka veya kredi kurumu olabilir. Buna karfl›l›k, bu iliflkinin di¤er yan›n› oluflturan tüketiciyi tan›mlamak daha zor olup, kanuni bir dayana¤› olmas›nda yarar bulunmaktad›r. Nitekim, 4077 say›l› Kanun 3.maddesinde; bu hukuk dal›nda yer alan temel kavramlar› ve bu arada da tüketiciyi tan›mlama yoluna gitmifltir. Buna göre, tüketici kavram› “bir mal veya hizmeti özel amaçlarla sat›n alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek ve tüzel kifli”yi ifade etmektedir. (4077-Md.3/f) 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanun’un Fiyat Etiketi bafll›kl› 12 inci maddesinin son f›kras›nda “sat›fla arz edilen ürünlerde fiyat etiketi bulundurmayanlar” ile ilgili olarak yapt›r›m uygulama konusunda yine 12 inci maddenin son f›kras›nda bakanl›k ve belediyeler yetkili k›l›nm›flt›r. Ayn› Kanun’un “Denetim” bafll›kl› 27 inci maddesinde de denetim ve kontrol yetkisinin belediyelerde “belediyelerce görevlendirilecek personel” taraf›ndan yap›laca¤› belirtilmifltir. fiimdi öncelikli olarak belediyelerin, söz konusu 12 inci maddeye ayk›r›l›¤›n denetiminde nas›l hareket edeceklerini inceleyelim: 4077 say›l› Kanun’un 27 inci maddesinde denetim ve kontrol yetkisinin belediyelerde “belediyelerce görevlendirilecek personel” taraf›ndan yap›lmas› zikredildi¤ine göre, öncelikli olarak belediyelerin bu hususta denetim yapacak personelini görevlendirmesi gerekmektedir. Bu durum iki farkl› anlafl›lmaya sebep olmaktad›r; Birinci durum; belediyeler tesbit etti¤i herhangi bir memur veya memurlar› vas›tas› ile bu görevi ifa edebilir mi? ‹kinci durum; belediyeler bu denetimlerini belediyelerin asli denetim eleman› vazifesi gören belediye zab›talar› arac›l›¤› ile

yerine getirebilir mi? Asl›nda konu iyi irdelendi¤i takdirde her iki durumunda geçerli olabilece¤i görülecektir. Zira belediyelerin mevcut memurlar› ile bu ifllemi yürütebilece¤i gibi, zaten asli denetim eleman› olan belediye zab›ta memurlar› eli ile de bu denetimleri yapabilece¤i aç›kça görülecektir. Ancak arada küçük bir nüans fark› bulunmaktad›r. Belediye zab›ta memurlar›n›n asli görevleri aras›nda denetim yetkisi var oldu¤undan, belediyelerin bu memurlar› için ayr›ca bir özel görevlendirme ç›karmas›na gerek yoktur, memur kadrosunda bulunan personelini bu ifller için kullanmak istedi¤i takdirde ise bu personel veya personeller için görevlendirme ç›karmas› gerekece¤i aç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Buraya kadar belediyelerin denetim yetkisini kimler vas›tas›yla yürütece¤ini inceledik. fiimdi, belediyelerin söz konusu 4077 say›l› Kanun’a göre denetim yetkilerini nas›l kullanaca¤› konusuna aç›kl›k getirelim. Öncelikle bu olay›n Büyükflehir belediyeleri ve ilçe ve ilk kademe belediyeleri aç›s›ndan incelenmesi daha do¤ru olacakt›r. Büyükflehir Belediyelerinde Tüketici Haklar› Denetimi: Büyükflehir belediyelerinde tüketici haklar›n›n denetiminde Büyükflehir belediyelerinin yetki s›n›rlar›n›n aç›kça bilinmesinde fayda bulunmaktad›r. Zira 5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanununun 7 inci maddesinin (d) bendi (Büyükflehir belediyesi taraf›ndan yap›lan veya iflletilen alanlardaki iflyerlerine büyükflehir belediyesinin sorumlulu¤unda bulunan alanlarda iflletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.) ile Büyükflehir belediyelerinin denetim yetkisini kullanaca¤› yerler belirlenmifltir. 4077 say›l› Kanunun 12 inci maddesinde “sat›fla arz edilen ürünlerin” etiketlerindenbahis olundu¤una göre bu anlamda denetim ancak ürünlerin sat›fla arz edildi¤i iflyerlerinde yap›labilmektedir ve bu yüzden Büyükflehir belediyeleri bu yetkilerini kendisinin iflletti¤i, yani meydanlarda bulunan büfeler, kendisine ba¤l› çarfl›larda bulunan iflyerleri geçit altlar›nda veya üstlerindeki iflyerlerinde kullanacakt›r, k›saca kendisinin ruhsat verdi¤i iflyerlerinde denetim yapma yetkisi Büyükflehir belediyelerinde oldu¤una göre, yetki s›n›r› belirlenmifl demektir. Ancak günümüz itibar› ile il-

çe belediyelerinin eleman yetersizli¤inden kaynaklanan denetim eksikli¤i görevini de Büyükflehir belediyesi ekiplerinin yerine getirmesinde bir sak›nca görülmemelidir. Büyükflehir belediyeleri bu yerlerde 4077 say›l› Kanuna istinaden denetim yapma yetkisini, görevlendirdi¤i memur personeli eli ile yürütebilece¤i gibi asli görevi denetim olan belediye zab›talar›na da bu konuda görev verebilir. ‹lçe ve ‹lk Kademe Belediyelerinde Tüketici Haklar› Denetimi: 5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanununun 7 inci maddesinin (d) bendi ile belirlenen yer ve alanlar›n d›fl›nda kalan yerlerde 4077 say›l› Kanuna istinaden denetim yapma görevi ilçe ve ilk kademe belediyelerinin sorumluluk alanlar› itibar› ile ilgili belediyelere verilmifltir. 2003 y›l›na kadar 4077 say›l› Kanunun 12 maddesine istinaden denetim yapan belediyelerin denetim sonucunda cezai müeyyide uygulama yetkisi kendi belediye encümenlerinde idi. Ancak 2003 y›l›nda yap›lan düzenleme ile ceza verme yetkisi belediye encümenlerinden al›narak, o yerin en büyük mülki amirine verilmifltir. Yani bu durumda, belediyeler denetim sonucunda tuttuklar› tutanaklar› bir üst yaz› ile ilgili mülki amire gönderecekler ve mülki amirlerin verece¤i ceza kararlar› geçerli olacakt›r. 4077 say›l› Kanun ile, tüketicileri bilgilendirmek ve aldat›lmalar›n› önlemek amac›yla, ticaret konusu olan perakende sat›fla sunulan mallar›n menfleini, cinsini ve fiyat›n› gösteren etiketleri koyma, hizmetlerin tarife ve fiyatlar›n› gösterin tarife ve fiyat listesi asma yükümlülü¤ü getirilmifltir. Perakende sat›fla sunulan mallar (ticaret konusu tafl›n›r eflyalar) ile hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin flekli, içeri¤i ile kullanma usul ve esaslar› "Etiket, Tarife ve Fiyat Listesi Yönetmeli¤i" ad› alt›nda Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›nca haz›rlanan bir yönetmelikle düzenlenmifltir. 29.8.1995 tarih ve 22389 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanan bu Yönetmelikte etiket ve fiyat koyma zorunlulu¤u olmayan mallara da yer verilerek (Md.6), bunlar d›fl›nda kalan mal ve hizmetlerle ilgili yükümlülüklere ayk›r› davran›fllar karfl›s›nda 25 inci maddenin ikinci f›kras›nda zikredildi¤i gibi 200 Türk Liras› para cezas›na karar verilece¤ibelirtilmektedir. Her sene bu miktar Maliye Bakanl›¤›nca aç›klanan yeniden de¤erleme oran›nda art›r›larak uygulanmaktad›r. Gerek Turizmi Teflvik Kanunu'na göre, turizm sektöründe faaliyet gösteren Turizm Bakanl›¤›ndan belgeli ve belgelendirilecek iflletmelerin muaf tutulduklar› yükümlülükler aras›nda ve gerekse Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunda böyle bir muafiyet aç›kça yer almamas›na ra¤men "Etiket, Tarife ve Fiyat Listesi Yönetmeli¤i"nde 2634 say›l› Turizm Tefl-

7 vik Kanunu uyar›nca Turizm Bakanl›¤› 'ndan belgeli ve belgelendirilecek iflletmeler, bu tür yükümlülüklerden muaf tutulmufltur. (Md.2) Etiket koyma yükümlülü¤ü ile ilgili bir baflka düzenleme ise, G›da Maddeleri Tüzü¤ü'nün 2.maddesinde öngörülmüfl olup buna göre her türlü g›da maddesi üzerine kolayca okunabilecek flekilde düzenlenmifl bir etiket konulmas› zorunludur. Etiketing›da türlerine göre içermesi gereken bilgileri içermemesi halinde, failin eyleminin an›lan tüzü¤ün 707/2 ve 388. maddeleri arac›l›¤›yla 412. maddesinin (c) f›kras› çerçevesinde de¤erlendirilmesi ve böylece g›da maddelerine hile kar›flt›rma suçuna iliflkin TCK/nün 396.maddesinin uygulanaca¤› Yarg›tay 2.Ceza Dairesi'nin 18.10.1991 tarih ve 1991/9412 E, 10632 K, say›l› ilam› ile do¤rulanm›flt›r. Ayn› fiil için iki kez cezaland›rma 4077 say›l› Kanun'un 25.maddesinin son f›kras›n›n aç›k hükmü karfl›s›nda bir zorunluluk haline dönüflmekte, bu ise ayn› amaca dönük iki düzenleme aras›nda bir tercih yapma yolunun benimsenmemesi aç›s›ndan olumsuz bir görünüm kazanmaktad›r. SONUÇ Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun’un yukar›da zikredilen belediyelerde uygulanmas› ile ilgili aç›klamalar ›fl›¤›nda ortaya ç›kan sonuç fludur: Belediyeler görev, yetki ve sorumluluk alanlar› ile sorumlu olmak flart›yla Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndakiKanun Kanun’un 12 inci maddesine istinaden denetimler yapabilirler ve bu denetimlerde gördükleri ilgili maddenin ihlali durumunda tutanak tanzim ederek, 25. ve 26. Maddeye göre karar al›nmak üzere bir üst yaz› ile bulunduklar› yerin en büyük mülki amirli¤ine gönderirler. Bu uygulamalar neticesinde baz› kaymakaml›klar al›nan ceza kararlar›n›n direk ilgilisine tebli¤ edilmesini sa¤lad›¤› gibi zaman zaman da verdi¤i ceza kararlar›n›, tutana¤› tutan belediyeye göndererek ilgilisine tebli¤ edilmesini istemektedir. Belediyeler kurduklar› tüketici bürolar› ya da tüketici masalar› arac›l›¤› ile vatandafllar›n 4077/12 inci madde d›fl›ndaki flikayetlerinin çözümü noktas›nda yol gösterici görevini de dilerlerse yerine getirebilirler. Ancak belediyelerin 12 inci maddenin ihlali d›fl›nda tüketici kanununun di¤er madde ihlallerinde yapt›r›m uygulama yetkisi bulunmamaktad›r. Bu ayki yaz›mda, özellikle Mart ay›nda kutlanacak olan Dünya Tüketici Haklar› Günü dolay›s› ile Tüketici Kanununun belediyeleri ilgilendiren boyutunu ele almaya çal›flt›m. Yaz›ma burada son verirken, tüm meslektafllar›m›n 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü kutluyor, huzur ve sa¤l›k dolu nice günler temenni ediyorum.


röportaj

8

Mart 2009

Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Za

Zab›ta Teflkilat› görevini rahatl›kla yapabilecek yetkile sini savunacak araç ve gereçlere sahip olmal›d›r. Mev hiriçi trafi¤inin rahatlayabilece¤i kesindir. Yeni yasan› Efendim öncelikle sizi tan›mak isteriz... - 1962 y›l›nda Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde dünyaya geldim. ‹lkö¤retimimi Karamürsel’de tamamlad›m. ‹zmit Ticaret Meslek Lisesi’ni bitirdikten sonra Üniversiteyi Bursa Uluda¤ Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesinde bitirdim ve ticaret hayat›na at›ld›m. 1999 - 2004 y›llar›nda do¤du¤um yer olan Karamürsel’de Belediye Baflkanl›¤› görevini yapt›m. 2004 y›l›nda Kocaeli Büyükflehir Belediyesi’nde Fuar Müdürü olarak görev yapt›m. 2005 y›l›nda Ulafl›m Dairesi Baflkan› olarak görev ald›m. 2006 y›l›ndan bugüne kadar Büyükflehir bünyesinde Zab›ta Dairesi Baflkanl›¤› görevini yürütmekteyim. Evliyim. Bir k›z, bir erkek olmak üzere 2 çocuk sahibiyim. Zab›ta Teflkilat›n›z hakk›nda bilgiler verir misiniz? Personel say›n›z nedir? - Zab›ta Teflkilat›m›z tüm Kocaeli ili s›n›rlar› içinde görev yapmaktad›r. fiu anki mevcudumuz 453’ tür. Da¤›l›m olarak; 1 Daire Baflkan›, 3 fiube Müdürü (‹htisas-Trafik-Güvenlik), 10 Zab›ta Amiri, 200 Zab›ta Memuru ve 240 Güvenlik Personeli’nden oluflmaktad›r. Kocaeli ilimize ba¤l› olan ilçelerden ‹zmit, Gebze, Gölcük, Karamürsel ve Kand›ra’da karakollar›m›z bulunmaktad›r. Mevcut olarak 5 adet karakolumuz faaliyet göstermektedir. Çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz? - Çal›flmalar›m›z Zab›ta Daire Bafl-

Röportaj

Zafer S›tk› Tuna

kanl›¤›ndaki merkez baflta olmak üzere Bölge karakollar›m›zla birlikte, belediyemizin di¤er birimleri olan çevre, Sa¤l›k, ‹mar, ‹zgaz, ‹su, ‹zaydafl gibi kurumlar ve birimlerle uyum içinde çal›flmaktay›z. Fen ‹flleri, Trafik Hizmetleri, Toplu Tafl›ma, iflgaliye, kaçak hafriyat, hal, Terminal, 1.s›n›f ‹flyerlerinin Ruhsat ve denetimi, ‹stimlak y›k›m gibi flehir yaflam›n› etkileyen her çal›flmada faaliyet göstermekteyiz. Çevreyi ve deniz kirlili¤ini havadan ve denizden takip etmekteyiz. Tüm ilçelerde nokta olarak kaçak hafriyatlar›n takibi yap›lmaktad›r.

Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Sadettin Özalay

da hangi çal›flmalar› yapmaktas›n›z? Ya da nas›l çözdünüz? - Bölgemizdeki sorunlar› s›ralayacak olursak;

 Bölgenizde gördü¤ünüz en önemli sorun hangisidir? Çözümü konusun-

K›yafet bedellerinin piyasa de¤erleriyle efl de¤er tutularak ödeneklerin sa¤lanmas›, di¤er meslektafllar›m›n de¤indi¤i gibi y›pranman›n yeniden de¤erlendirilmesi gerekmektedir.

a) Öncelikle flehiriçi trafik sorunu gelmektedir. fiehrimizin co¤rafi yap›s› ve dar alanda hizmet vermek sorunu artt›rmaktad›r. Trafikte yollar›n yetersizli¤i, toplu tafl›m araçlar›n›n kural ihlalleri. Özel araçlar›n say› olarak fazla olmas› sorunu büyütmektedir. Hizmetlerimizi Trafik çekicileri, Devriye ekipleri (araçla), yaya devriyeler ve motorize ekiplerle çözmeye çal›fl›yoruz. fiehir Merkezlerinin önemli kavflaklar›nda nokta görevi ile rahatlama sa¤lanmaktad›r. b) Çevre kirlili¤i önemli sorundur. Nitekim Sanayi flehri olmam›z bunun göstergesidir. Deniz ve do¤al alanlar h›zl› flekilde tahrip edilmektedir. Denizin ve do¤an›n korunmas› için Denizden bot ile havadan Deniz uça¤› ile birlikte s›k› bir denetimimiz vard›r. Gemilerin sintine at›klar› asgariye indirilmifltir. c) Kaçak yap›lanma tüm Türkiye gibi Kocaeli’nin de sorunudur. Bu çal›flmalar›m›zda ilçe belediye ekipleriyle birlikte hareket etmekteyiz.

Uydu takip s termektedir. ‹lim kip edilmektedir rimiz ve 153 Hab kayetler an›nda

 Zab›ta Teflkil konumu ve ge cekteki konum hakk›nda ne dü flünüyorsunuz? - Zab›ta Teflk lat›m›z›n flu and ve gelecekteki numu ile konu cak olursak bun sorun gibi görün d›r. Zab›ta Teflk yapabilecek yet reklidir. Kendisi gereçlere sahip fik Yasas›n›n ipt sa ile flehiriçi tra ¤i kesindir. Yeni s›na yeni yetkile


Mart 2009

röportaj

9

›ta Daire Baflkan› Sadettin Özalay:

e sahip olmas› gereklidir diyen Özalay, “Zab›ta, kendi cut Trafik Yasas›n›n iptal edilerek, yeni bir yasa ile fle Trafik Zab›tas›na yeni yetkiler vermesi gerekir” dedi.

 Zab›ta Teflkilatlar›n›n ihtiyaçlar› konusunda hangi yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktad›r? - Zab›ta Teflkilat›n›n ihtiyac› noktalar›nda yeni yasal düzenlemeler gereklidir. En son düzenlenen yönetmelikteki geliflim eksiksiz olarak ileri safhalara tafl›nmal› ve tatbik Silah›n cayd›r›c›l›¤› malumdur. edilmelidir. Maktu mesailerin artTalebimiz silahtan yanad›r, t›r›lmas› konusu ancak h›zl› bir flekilde eskiden oldu¤u gibi Ankara mersilahlanma olmamal›d›r. kezli de¤il, Belediye Meclislerinbir den geçirilerek tespit edilmesi gerekliönemli konular- dir. K›yafet bedellerinin piyasa de¤erleörevini rahatl›kla riyle efl de¤er tutularak ödeneklerin sahip olmas› ge- sa¤lanmas›, di¤er meslektafllar›m›n deunacak araç ve ¤indi¤i gibi y›pranman›n yeniden ded›r. Mevcut Tra- ¤erlendirilmesi gerekmektedir. erek, yeni bir yarahatlayabilece- Özellikle baflarmay› istedi¤iniz bir ›n Trafik Zab›ta- hedefiniz var m›? Neler yapmak istiyorsunuz? Zab›ta Teflkilat›n›n hayaliesi gerekir.

miz faaliyet gösücra köfleleri taa Devriye ekiplerkezine gelen fliendirilmektedir.

nizdeki yeri neresidir? - Hedeflerimiz bitmez devaml› yenilikçi bir yap›ya sahibiz. Zab›ta memurlar›m›z›n sürekli mesleki ve kiflisel e¤itimler vermekteyiz. Yap›lan e¤itimlerde vatandafla inand›r›c›l›k duygular› veren, empati yapabilen, kolay tahrik olmayan, ortam› sakinlefltiren, hemen cezaland›rmayan, vatandafl›n hatalar›n›n topluma ne zararlar verdi¤ini ikna eden, yanl›fltan döndüren, en son çare olarak cezay› kullanan kiflisel becerisi en üst seviyede olan diyalogçu bir zab›ta memuru oluflturmak. Zab›tan›n silahlanma talepleri konusunda ne düflünüyorsunuz? - Silah›n cayd›r›c›l›¤› malumdur. Talebimiz silahtan yanad›r, ancak h›zl› bir flekilde silahlanma olmamal›d›r. En az 6 ayl›k e¤itimlerden faydalanmak gerekir. Psikolojik e¤itim gereklidir. Zab›ta Genel Müdürlü¤ü tart›flmalar› ve Büyükflehirlerde zab›tan›n tek çat›

alt›nda toplanmas› önerisi konular›ndaki düflünceleriniz nelerdir? - Zab›tan›n yap›land›r›lmas›n›n Genel Müdürlük olarak de¤il, büyükflehirlerde tek çat› alt›nda toplanmas›n›n daha uygun olaca¤›n› düflünmekteyim.

 Halk›m›z›n gözündeki zab›ta imaj›n›n yenilenmesi anlam›nda herhangi bir çal›flman›z bulunmakta m›d›r? - Daha öncede belirtti¤im gibi devaml› e¤itim seminerleri düzenlemekteyiz. Kiflisel geliflim seminerleri önem verdi¤imiz konudur. Ümit ediyorum, en h›zl› flekilde imaj›m›z toplumda iyi bir konuma oturacakt›r. Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›m›z›n çal›flmalar› hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Tavsiye ve talepleriniz nelerdir? - Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›m›z›n çal›flmalar›n› dikkatle takip ediyorum. Daha genifl alanlara yay›lman›z ve hizmet vermenizi temenni ediyorum.

Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Sadettin Özalay


güncel

10

S

on dönemlerde "cinnet" diye adland›r›lan olaylar›n say›s›nda h›zl› bir art›fl görülmektedir. Sosyal hayat›m›z›n dengesini bozan bu tür olaylar›n sebeplerini ve bunlarla mücadele etmenin yöntemlerini bilmekte fayda vard›r. Genelde cinnet geçiren bir kifli, eline geçen b›çakla veya tabancayla etraf›ndaki insanlar› rast gele öldürür veya en yak›n akrabas› dahî olsa belirli kiflilere duyduklar› nefret ve kinin bir tezahürü olarak, onlar› öldürmek sûretiyle intikam duygular›n› tatmin etmek ister. Cinnet, bu yönüyle kontrol alt›nda tutulamayan bütün olumsuz duygular›n bir anda gün ›fl›¤›na ç›kmas› ile kendisi göstermekle beraber haddizat›nda insan iliflkilerinde yaflanan sorunlu bir sürecin kaç›n›lmaz bir sonucudur. Cinsiyetten ba¤›ms›z olarak ortaya ç›kabilen cinnet olaylar›n›n aktörleri, genelde kin, ihtiras, haset, k›skançl›k gibi iç dünyalar›nda besledikleri olumsuz duygulardan dolay› f›trî ve ahlâkî sapma içindedirler. Yarat›l›fl gayesinden uzaklaflan böyle tiplerin bencil, nihilist (nemelaz›mc›), hazc› ve egoist yönleri a¤›r basaca¤›ndan d›fl yans›malar› aç›s›ndan antisosyal tutum ve davran›fl sergilerler. Hangi e¤itimi alm›fl olursa olsun, refah seviyesi ne olursa ol-

SOSYAL YAKLAfiIM Prof. Dr. Ali SEYYAR Sakarya Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri Bölümü Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dal› Baflkan› aliseyyar@zabita.com / aliseyyar@sosyalsiyaset.com

Cinnet Olaylar› Toplumsal Patolojiye Dönüflmeden sun böyle bir kifli, netice itibariyle zihin, ak›l, vicdan, mant›k ve ruh dengesini yitirdi¤i için toplumsal bir tehlike oluflturur. Toplum olarak flefkat, sab›r, sevgi ve hoflgörü gibi sosyal ve manevî dayan›flmay› pekifltiren yaklafl›mlar sergilemedi¤imiz müddetçe yerine rekabetten kaynaklanan çekemezlik, baflar›lan bir iflten kendine pay ç›karamaman›n verdi¤i s›k›nt›lar, ön plana ç›kamamaktan kaynaklanan eziklikler, isteklerimizin gerçekleflmemesinden dolay› ortaya ç›kan nefret ve yok etme duygular› hâkim olur. Nefsi tahrik eden bu “fleytanî” duygular, kritik anlarda insanl›k d›fl› eylemlere dönüflebilir. Olumsuz duygular›n ve kaotik ortam›n oluflmas›na zemin haz›rlayan olgular›n bafl›nda pozitivist e¤itim sistemi, sosyal sorumluluk görevini yerine getirmeyen yay›n

organlar›, maneviyattan ve geleneksel de¤erlerden uzak yaflayan modern ve ça¤dafl aile modeli gelmektedir. Refah Toplumunda Cinnet Olaylar› Neden Yaflan›r? Sürdürülebilir manevî tekâmül ana hedefinden uzak bir flekilde gerçekleflen toplumsal refah art›fllar›, en büyük sosyal sermaye olan insan iliflkilerine ve dolay›s›yla güven ortam›na zarar verebilir. ‹deal maddî kalk›nma, manevî de¤erlerin de korundu¤u bir ortamda ancak gerekçeleflebilir. Tek tarafl› ekonomik geliflme ve maddî refah, belki geçici bireysel mutluluklar getirebilir ancak manevî ihtiyaçlara cevap vermedi¤i için, uzun vadede hem bireysel, hem de toplumsal huzursuzluklara sebebiyet verebilir. Dolay›s›yla cinnet olaylar›, ekonomik gelifl-

meden tamamen ba¤›ms›z bir olgudur ve daha çok insanî ve toplumsal zaaflar›n bir tezahürüdür. Cinnet olaylar›, klâsik psikolojik verilerle de aç›klanamaz. Pozitif bilimlere dayanan psikoloji, fizikî âlem ve varl›klar›n yan›nda kiflilerin tutum ve davran›fllar›n›n üzerinde yo¤unlafl›p, davran›fllar›n toplumsal normlara göre de¤ifltirilmesini amaçlamaktad›r. Halbukî burada hem insan›n manevî halleriyle, hem bunlar›n toplumsal yap› üzerindeki etkileriyle, hem de sosyal hizmetler alan›nda manevî rehberlik görevini üstlenen bütüncül bir psikolojiye ihtiyaç vard›r. ‹nsan bünyesinde ortaya ç›kan manevî hastal›klarla kiflinin sosyal problemleri aras›nda her zaman bir paralellik kurulabilir. Bu tarz sosyal patoloji, bireysel bir karakter tafl›sa da toplum içinde yaflayan manevî ve sosyal sorunlu fertlerin say›s› artt›kça süreç toplumsal patolojiye dönüflebilir. Çözüm Manevî Sosyal Hizmetlerde Toplumsal sapma veya suçlar›n, toplumun bütününde meydana gelen olumsuz de¤ifliklikler sonucu artma e¤ilime göstermesi durumunda sosyal devlet, sosyal bar›fl› temin etmek maksad›yla sosyal politikalar›n› güçlendirerek

Mart 2009 olumsuz sosyal gidiflata müdahale etmesi gerekmektedir. Özellikle sosyal bilimlerde ve sosyal mesleklerde manevî insan modeline dayanan bir e¤itim sistemine ihtiyaç vard›r. ‹nsan›n manevî kaynaklara sahip oldu¤u temelinden hareketle insan›n Yaratan taraf›ndan yarat›lm›fl en flerefli yarat›k oldu¤u, bu model çerçevesinde ruh ve nefis aras›ndaki iliflki, nefis terbiyesi, nefisle mücadelede ve manevî tekâmülde bireysel yöntemler, nefis ve benlik (Ene) aras›ndaki iliflkiler anlat›lmal›d›r. Bu ba¤lamda kiflilerin sosyal rehabilitasyonuna yönelik çal›flmalar yapan sosyal hizmetler, yeni bir manevî paradigma yoluna girmelidir. Kiflilerin baflta ruh olmak üzere kalp, vicdan, ak›l ve irade gibi manevî haslet ve kaynaklar› ele alan, hem manen (ruhen), hem de maddeten insan›n saadetini ve huzurunu temin etmeyi çal›flan sosyal hizmet uygulamalar›na ihtiyaç vard›r. Manevî rahats›zl›klar› olan sosyal sorunlu kiflilerin menavî rehabilitasyon yöntemleriyle güzel ahlâk sahibi olmalar› sa¤lanmal› ve yeniden toplum hayat›na kazand›r›lmal›d›r. Bu ba¤lamda din görevlilerinin ve ilahiyatç›lar›n sosyal hizmet alanlar›nda aktif olarak görev almalar›n›n toplumsal faydalar› büyük olacakt›r.


röportaj

Mart 2009

11

Ad›yaman Belediyesi Zab›ta Müdürü Mustafa AKTAN:

Zab›tan›n kendini koruyacak unsurlar› yetersiz! Zab›ta’n›n kulland›¤› malzemeler konusunda eksiklikleri bulundu¤unu belirten Ad›yaman Belediyesi Zab›ta Müdürü Mustafa Aktan, “Bunu zab›ta gazetemiz sayesinde di¤er müdür arkadafllar›m›zdan ve meslektafllar›m›zdan da duyuyoruz. Öncelikle bu konuda mesafe kat edilmesi durumunda zab›ta teflkilat›n›n büyük bir problemi de çözülmüfl olacakt›r” fleklinde konufltu.

✎ Röportaj

Zafer S›tk› Tuna

- Ülkemizin her ilinde görülece¤i üzere, dilencilik ve seyyar konusunda bizim de s›k›nt›lar›m›z mevcut. Ancak, büyük oranda bu sorunun çözümü konusunda aflama kaydettik. Yapt›¤›m›z çal›flmalar›n sonuç verdi¤ini görmek, bizleri ve Ad›yaman halk›m›z› memnun ediyor. Halk›m›z›n memnuniyeti ad›na fedakarca çal›flmalar›m›za devam edece¤iz.

meslektafllar›m›zdan da duyuyoruz. Öncelikle bu konuda mesafe kat edilmesi durumunda zab›ta teflkilat›n›n büyük bir problemi de çözülmüfl olacakt›r. Zab›tan›n gelecekte çok daha iyi noktalara ulaflaca¤›na olan inanc›m tamd›r. Zab›ta Memurlar›m›z›n kendilerini korumak için kask, silah, jop vb. malzemelere ihtiyac› oldu¤u kan›s›nday›m.

 Müdürüm, öncelikle okuyucular›m›za kendinizi tan›t›r m›s›n›z? - 1959 y›l›nda Ad›yaman Kahta ilçesinde do¤dum. ‹lk ö¤retimimi ve liseyi Ad›yaman Kahta ilçesinde okudum.1980 y›l›nda adalet bakanl›¤›nda göreve bafllad›m. Evli ve 5 çocuk babas› Özellikle baflarmay› arzu etti¤iy›m. 2005 y›l›nda Ad›yaman niz hedefleriniz nelerdir? Belediyesi’nde zab›ta müdü- Önemli bir yol kat etti¤imiz rü olarak göreve bafllad›m. Zab›ta Memurlar›m›z›n kendilerini dilencilik ve seyyar sat›c›l›k soHalen bu görevde çal›flmakorumak için kask, silah, runlar›n› kesin çözüme kavufllar›ma devam ediyorum. öncelikli hedefim. Bujop vb. malzemelere ihtiyac› turmak Zab›ta teflkilat›n›z hakk›nnun için mahalle aralar›nda saoldu¤u kan›s›nday›m. bit semt pazarlar› kurulmas›na da biraz bilgi alabilir miyiz? - Zab›ta Müdürlü¤üne yönelik çal›flmalar yap›yoruz. ba¤l› birimler a) Koruma Güvenlik Amirli¤i b) Trafik Amirli¤i Zab›ta müdürlü¤ümüzde 52 personel çal›flmaktad›r. 1 müdür ve 6 komiser ile 3 tane karakolumuz bulunmaktad›r. 153 Alo Zab›ta hatt›m›zda 24 saat nöbet tutan zab›ta memurlar›m›z bulunmaktad›r. Trafik amirimize ba¤l› olarak 4 trafik memurumuz çal›flmalar› yürütülmektedir. Zab›ta Personelimiz Sabah ve Gece olmak üzere iki vardiyal› çal›flmaktad›rlar. Sabah vardiyas› saat 07:30 ile 16:30, Gece Vardiyas› 16:30 ile 23:00 saatleri aras›nda çal›flmaktad›rlar. Çal›flmalar›n›z hakk›nda genel bir bilgi alabilir miyiz? - Ad›yaman ilimizin sorunlar›n› çözüme kavuflturmak ve gerekli düzeni sa¤lamak ad›na, az önce de bahsetti¤im gibi 52 personelimizle gece gündüz demeden çal›fl›yoruz. Zaman zaman önemli sorunlarla karfl›laflsak ta, büyük oranda sorunlar›n çözümüne ulafl›yoruz. Çal›flmalar›m›zda öncelikle belediye baflkan›m›z›n büyük oranda deste¤ini gördü¤ümüzü belirtmek istiyorum. Baflkan›m›za ve fedakarca çal›flan zab›ta personelimize teflekkür ediyorum. Bölgenizde gördü¤ünüz en önemli sorun nedir? Bu sorunun çözümü konusunda neler yap›yorsunuz?

 Zab›tan›n ihtiyaçlar› konusunda hangi yasal düzenlemeleri gerekli görüyorsunuz? - Öncelikle flu konuda hepimiz hemfikiriz. Zab›ta’n›n kendini koruyacak unsurlar› yetersizdir. Bunu zab›ta gazetemiz sayesinde di¤er müdür arkadafllar›m›zdan ve

Cadde ve sokaklar›m›z› iflgal eden seyyar sat›c›lardan kurtulman›n bir yolu, sabit pazarlar› oluflturmakt›r diye düflünüyorum. En az›ndan bu çal›flma, bizleri kesin çözüme ulaflt›racak bir basamak olacakt›r. Dilenciler için de be-

lediyemize ait yerlerde, kontrolümüz alt›nda ayakkab› boyac›l›¤› v.b. flekillerde çal›flmalar yapmak

istiyoruz. Bu durum karfl›l›ks›z kazanç elde etme konusunda ve halk›m›z›n manevi duygular›n› sömürerek kazanç elde etme konusunda önemli bir engel olacakt›r. ‹nsanlar›m›za çal›flmay› ö¤retmeliyiz. Bu flekilde haks›z kazanc›n önüne geçilebilir. Elbette bu sorunun di¤er bir boyutu e¤itim düzeyinin düflük olmas› ve iflsizlik konular›d›r. Belediye olarak ta bu sorunu derinlemesine iflleyerek, kal›c› çözümler üretme vizyonu ve misyonuyla hareket ediyoruz. Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›m›z›n çal›flmalar› konusunda ne düflünüyorsunuz? - Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›n›n çal›flmalar›n› gazetelerde ve internet ortam›nda takip ediyoruz. Zab›ta teflkilat›n›n yarar›na olacak çal›flmalara imza att›¤›n› düflünüyorum. Bu yolda her zaman destek verece¤imizi belirtiyor ve baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum.

 Son olarak Zab›ta Gazetesi hakk›ndaki görüfl ve düflüncelerinizi alabilir miyiz? - Gayet güzel bir gazete çal›flmas›ndan dolay› Ad›yaman Zab›tas› olarak baflar›n›z›n devam›n› diliyoruz. Her ay düzenli olarak yay›nlanan böyle bir gazeteye ihtiyaç vard›. Önemli bir eksikli¤i giderdiniz. Bu gazete sayesinde teflkilat›n›n sorunlar›n›n Cadde ve sokaklar›m›z› zab›ta çözümüne yönelik çal›flmalar›n iflgal eden seyyar sat›c›lardan h›zlanaca¤›n› ve birlikte zab›ta da düzelmifl bir ülkede kurtulman›n bir yolu, imaj›n›n çal›flaca¤›m›z› umut ediyorum. sabit pazarlar› oluflturmakt›r Eme¤i geçen herkesi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.


Türkiye

12

Bodrum'da bin 500 damacana su imha edildi Mu¤la'n›n Bodrum ilçesinde bin 500 adet damacana su "sa¤l›ks›z üretildi¤i" gerekçesi ile imha edildi. ab›ta ekipleri taraf›ndan raflardan indirilen sular›n, tutanak düzenlenerek imha edildi¤i belirtildi. Konuyla ilgili olarak aç›klamalarda bulunan Bodrum Belediyesi Zab›ta Müdürü Murat Bilgili, özel bir firmaya ait bin 500 damacana suyu "sa¤l›ks›z" oldu¤u gerekçesiyle imha ettiklerini söyledi. Bilgili, sa¤l›ks›z oldu¤u öne sürülen sular› ‹l Sa¤-

Z

l›k Müdürlü¤ü'nden gelen yaz› müracaat do¤rultusunda imha ettiklerini beyan etti. Bodrum Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü olarak üzerlerine düflen görevi yerine getirdiklerini ifade eden Murat Bilgili, "Bize ulaflan yaz›da, 25 Eylül 2008 tarihinden itibaren söz konusu firma taraf›ndan üretilen sular›n sa¤l›ks›z oldu¤u gerekçesiyle toplat›lmas› ve ayr›ca bu sular›n va-

tandafllarca içilmemesi konusunda uyar›da bulunuldu. Biz de bunun gere¤ini yapt›k. Sadece gelen yaz›larla de¤il, Bodrum Belediyesi olarak bu konuda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Denetimlerimiz sonu-

cunda daha öncede su imha etmifltik. Kimse insan sa¤l›¤› ile oynamas›n. Halk›n sa¤l›¤› için bu yöndeki çal›flmalar›m›zdaki duyarl›l›¤›m›z› sonuna kadar devam ettirece¤iz" dedi. Kaynak: Ege Telgraf

Mersin'de, boynuna "sa¤›r ve dilsiz" yaz›s› yazarak dilencilik yapan kad›n, zab›ta taraf›ndan yakalan›nca adeta bülbüle döndü. Sahte ahraz›n üzerinden bir de cep telefonu ç›kt›.

M

E¤irdir’de yemin töreni

E

¤irdir Belediyesi yeni memurlar›na yemin töreni düzenledi. Törene Baflkan Ömer fiengöl de kat›ld›. Belediyede yap›lan zab›ta memurlu¤u s›nav›nda baflar› göstererek aday zab›ta memurlu¤una atanan 7 memurdan 5'i bir y›ll›k süreyi tamamlad›¤›ndan asaletleri tasdik edilerek, baflkanl›k makam›nda yemin etti. Yemin eden memurlar Duygu Durdu, Mehmet Sabah, Ramazan Ayd›n, Ali Maden, Yasemin E¤dir olurken, di¤er iki memur Hülya Ayd›n ve Tamer Aykol'un yasal süreyi doldurduktan sonra yemin edece¤i aç›kland›.

Ad›yaman Zab›tas›’ndan dilenci operasyonu

Sahte ahraz, zab›ta taraf›ndan yakalan›nca konuflmaya bafllad›! ersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesine ba¤l› Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Bulvar›, Karayollar› kavfla¤›nda boynuna “sa¤›r ve dilsiz" yaz›s› asarak dilenen bir kad›n› yakalayarak belediyeye getirdi. Boynundaki yaz›yla sa¤›r ve dilsiz oldu¤unu belirtip, insanlar›n dini ve vicdani duygular›n› suiistimal eden F. Y. adl› kad›n, getirildi¤i merkezde zab›ta ekiplerini bile flaflk›na çevirdi. Üzerinde 7 lira para ve bir cep telefonu ç›kan sahte ahraz, zab›ta ekiplerinin sorular›na da ard› ard›na cevap verdi. Ahraz olmad›¤› anlafl›lan dilenci kad›n ile yan›ndaki S. B. adl› flahsa 70 lira para cezas› kesilece¤ini belirten Toroslar Belediyesi

Mart 2009

Zab›ta Müdürü Ergün Kayhan, haks›z kazanç elde etmenin hukuki bir suç oldu¤unu vurgulayarak, "Vatandafl›m›z, sa¤l›kl› bir vatandafl olmas›na ra¤men sa¤›r ve dilsiz imaj› oluflturup, halk›m›-

z›n duygular›n› suiistimal ederek haks›z kazanç elde etmektedir. Vatandaflla-

r›m›zdan önemli ricam›z, hak edene ve gerçekten ma¤dur olan vatandafllar›m›za yard›mda bulunsunlar. Bu gibi vatandafllar›m›z haks›z kazanç elde ettikleri gibi kendilerinin, çocuklar›n›n, ailesinin ve çevresinin de haks›z kazanç yöntemine baflvurmalar›na sebep olmaktad›rlar. Yakalanan flahs›n üzerinde yasalar›n bize verdi¤i yetkilere dayanarak yapt›¤›m›z aramalar neticesinde bir miktar bozuk para ç›kt›. Bu paray› müsadere edece¤iz ve al›nan kararlar do¤rultusunda kamulaflt›raca¤›z. Ayr›ca Kabahatler Kanununun ilgili maddesine istinaden 70 lira para cezas› kesece¤iz. Çal›flmalar›m›z aral›ks›z sürecek" dedi. Kaynak: Tercüman

A

d›yaman Belediyesi, Cuma namaz› sebebiyle cami ve caddelerde para toplayan dilencilere yönelik bir operasyon gerçeklefltirdi. ‹nsanlar›n yo¤un oldu¤u bölgelerde yap›lan dilenci operasyonunda çok say›da dilenci yakaland›. Zab›ta Müdürlü¤üne ba¤l› ekipler, flehir merkezinde dilencilere karfl› düzenledikleri operasyon sonucunda il d›fl›ndan Ad›yaman'a gelerek dilenen küçük bir k›z çocu¤u yakalad›. Ekiplerin çocu¤un üzerini aramas› sonucu, üzerinde çok miktarda bozuk para bulundu. Zab›ta Müdürlü¤üne ba¤l› ekiplerin flehir merkezinde çal›flmalar›n› aral›ks›z sürdürdüklerini belirten Ad›yaman Belediye Baflkan› Necip Büyükaslan, vatandafllar›n duygular›n› sömürerek para dilenen kiflileri bar›nd›rmayacaklar›n› ifade etti.

Ankara Zab›tas›’ndan kaçak kömüre geçit yok

A

nkara Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›'na ba¤l› ekipler, Mamak Bo¤aziçi Duralia¤aç Mahallesinde bofl bir garajda bulunan kömür sat›fl deposu ile eski Kayafl Caddesi 83. Sokak'ta bofl bir gecekondudaki ana depoya kaçak kömür bask›n› düzenledi. Rutin denetimler ve 3 gün süren takip sonucunda 15 ton kaçak kömür ele geçirildi. Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Mehmet Ercan, sat›fl deposunda yaklafl›k 2 ton, Kayafl'taki ana depoda ise yaklafl›k 13 ton olmak üzere toplam 15 ton kaçak kömüre el koyduklar›n› belirterek, "Hava kirlili¤ine neden oldu¤u için Ankara Valili¤i 11 Çevre Orman Müdürlü¤ü Mahalli Çevre Kurulu bu kömürün sat›fl›n› yasaklam›flt›" diye konufltu. Ankara Sabah

Gebze’de yasak kömür uyar›s› Gebze Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü, vatandafllardan gelen flikayetler üzerine flehrin de¤iflik mahallelerinde yap›lan kontrollerde sat›fl izni bulunmayan ve ›s›nma amaçl› olarak kullan›m› yasak olan kömürlerin yak›ld›¤›n›n tespit edildi¤ini belirterek, yasak kömür kullan›lmamas› yönünde vatandafllar› uyard›. adece sanayide kullan›labilen ve yak›l›rken filtre kullan›lmas› flart koflulan kömürlerin konutlarda kullan›lmas›n›n yasak oldu¤unu belirten Gebze Zab›ta Müdürlü¤ü Çevre Koruma ve Kontrol Servisi yetkilileri, toz fleklinde ve küçük taneler halinde sat›lan sanayi kömürünün yüksek düzeyde hava kirlili¤ine neden oldu¤unu vurgulad›. Is›nmadan Kaynakl› Hava Kirlili¤i Kontrolü Yönetmeli¤i'ne göre; sat›fla sunulan kömürlerin paketlenmifl, paketlerinin üzerinde kömür analiz de¤erleri, Valilik Makam›ndan izin tarih ve say›lar› ile menfleinin yaz›l› olmas› gerekti¤ini kaydeden Zab›ta yetkilileri, vatandafllar›n yasal mevzuata uygun kömürleri tüketmesinin zorunlu oldu¤unu bildirdi. Yasak kömürlerin kullan›lmas›n›n hava kalitesi ile insan sa¤l›¤›nda

S

olumsuz etkilere yol açt›¤›n› belirten Zab›ta yetkilileri, yasal olarak sat›fl izni bulunmayan kömürleri satan ve kullananlar›n ALO ZABITA 153 hatt›na bildirilme-

sini istedi. Zab›ta ekipleri kullan›m› yasak kömür konusunda mahallelerde denetim yapt›, uyar›larda bulundu. Kaynak: Özgür Kocaeli

Bilecik Zab›tas›’ndan tuvalet ve f›r›n denetimi

B

ilecik'te zab›ta ekipleri flehir merkezinde yer alan f›r›nlar ile cami, otogar gibi yerlerdeki umumi tuvaletleri denetledi. Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri f›r›nlara yapt›klar› flok bask›nlarla hijyen ve gramaj kontrolleri yapt›. Yap›lan denetimlerde noksan gramajl› ekmek üretip üretilmedi¤i, personelin önlük kullan›m›, hamur üretim yerleri, çal›flanlar›n portör, parazit muayenelerini, k›l›k, k›yafet ve temizlik kurallar›na uyulup uyulmad›¤›n› kontrol etti. F›r›nlar kaidelere uymalar› konusunda ikaz edildi. Zab›ta yetkilileri, "Vatandafllar›m›z›n evine daha sa¤l›kl› ve temiz ekmek götürmesi amac›yla yapt›¤›m›z denetimler olumlu sonuç verdi. Kanuni olmayan hiçbir fleye müsamaha göstermeyece¤iz" dedi. Öte yandan zab›ta ekipleri flehrin muhtelif yerlerindeki umumi helalar› da denetledi. Kaynak: Akis


haber

Mart 2009

stanbul, Türkiye’nin en büyük belediyesi. Tabi yapmas› gereken hizmetler büyüklü¤üyle orant›l› elbette. Gerekli hizmeti vermek, ortaya ç›kan sorunlar› çözmek, ancak güçlü bir kadro ile mümkündür. ‹BB’nin kanunla belirlenen kolluk görevlerini yerine getirmekte olan Zab›ta Teflkilat› da bu büyüklü¤e nispetle güçlü olmak zorunda. Bir teflkilat gücünü kaliteli personel ve bu personelin verimli çal›flmas› için gerekli olan araç gereç donan›m›ndan al›r. ‹kmal Zab›ta Amirli¤i, Zab›ta Daire Baflkanl›¤› personelinin daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli araç gereci ve uygun ortam› temin ederken, kanunla tan›nan mali haklar›n personele ulaflt›r›lmas› vazifesini de yerine getirir. ‹kmal Zab›ta Amirli¤i görevini yerine getirirken çeflitli kanunlar çerçevesinde hareket etmektedir. Bu kanunlar ve yap›lan ifller flöyle s›ralanabilir; Her türlü demirbafl›n ve sarf malzemesinin usulüne göre tedarik edilmesi. 4734 Say›l› ‹hale Kanuna göre ‹hale Dosyalar›n›n haz›rlanmas›. 5018 Say›l› Kanuna göre Avans Kredi dosyalar›n›n haz›rlanmas› takibi ve kapat›lmas›. Tedavi Yard›m›na ‹liflkin Uygulama Tebli¤ine göre, Perso-

M‹SAF‹R YAZAR Kadir ÇANKIR ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› ‹kmal Zab›ta Amiri

‹kmal Zab›ta Amirli¤i nelin Sa¤l›k yard›mlar›na ait fatura ve belgelerin Sa¤l›k ve H›fz›s›hha Müdürlü¤ü Memur Sa¤l›k fiefli¤ine iletilmesi. 657 Say›l› Devlet Memurlar› Kanununa Göre Memur Personel maafl› ile ilgili baz› bilgi ve belgelerin ‹nsan Kaynaklar› Müdürlü¤ü Memur Maafl fiefli¤ine iletilmesi. 5216 Say›l› Kanuna göre Memur Personelin melbusat istihkak›n›n tespiti temini, da¤›t›lmas›. 5326 Say›l› Kabahatler Kanununa göre ‹dari Yapt›r›m Karar Tutanaklar›n›n da¤›t›m›, takibi ve peflin ödemelerin banka kanal›yla belediye ad›na tahsili. ‹BB Meclis Karar›na göre belirlenen Eskort Makbuzlar›n›n da¤›t›m›, takibi ve tahsil edilen tutarlar›n bankaya yat›r›lmas›. Sabit ve Cep telefonlar›-

n›n faturalar›n›n takibi, enerji, yakacak ve su tesisat› aboneliklerinin ve faturalar›n›n tahakkukunun yap›lmas›. 6245 Say›l› Harc›rah Kanununa göre Geçici ve daimi harc›rah dosyalar›n›n haz›rlan›p tahakkuk ettirilmesi. Vergi iade ifllemlerinin yap›lmas› ve bilgilerin ‹nsan Kaynaklar› Müdürlü¤üne iletilmesi. Daire baflkanl›¤› ve ba¤l› müdürlüklerin y›ll›k ihtiyac› olan her türlü tüketim (sarf) ve demirbafl malzemenin tespiti, “1050 say›l› Ayniyat muhasebesi kanunu” ve “ Belediye Zab›ta k›yafet yönetmeli¤i” ne göre “Tafl›n›r malzeme talep formu” ile Levaz›m ve Ayniyat Müdürlü¤ü’ne talepte bulunulmas›, talep edilen bu malzemelerin al›m›n›n takip edilmesi. Al›nd›ktan

13 sonra depomuza konularak, belirlenen birimlere uygun flekilde da¤›t›m›n›n yap›lmas›. Elektronik malzemelerin (Telsiz, telefon, fotokopi makinesi, faks cihaz›, foto¤raf makinesi, video kamera, klima, buzdolab› bilgisayar, yaz›c› vb.) y›ll›k bak›m onar›m sözleflmelerini haz›rlamak, takip etmek. Zab›ta Daire Baflkanl›¤›m›za hibe edilen demirbafl malzemelerinin hibe ifllemini takip etmek bu malzemeleri demirbafl kay›tlar›m›za geçmek. Her mali y›lbafl›nda demirbafl ve tüketim malzemelerinin say›m›n› yapmak, icmalini ç›karmak, say›mlar›n neticesini kay›tlara geçmek. Y›l içinde al›nan malzemeleri demirbafl kay›tlar›na ifllemek, y›l içinde ç›kan malzemeleri (Hurdaya ayr›lan, baflka müdürlü¤e devredilen, sat›lan, kiralanan) Baflkanl›k onay›na istinaden demirbafl kay›tlar›m›zdan düflmek. ‹htiyaç fazlas› her türlü tüketim ve demirbafl malzemelerini usulüne uygun olarak muhafaza edilmesi, korunmas› önemli vazifelerimiz aras›nda say›labilir. Amirli¤imiz taraf›ndan yürütülmekte olan bu ifller “her y›l” rutin olarak devam etmektedir. Bu rutin ifllere ilaveten çeflitli dönemlerde amirli¤imizi ilgilendi-

ren yasal ifllemlerde ortaya ç›kabilmektedir. Geçti¤imiz dönemlerde yapt›¤›m›z Tasarrufu Teflvik Fonunda biriken nemalar›n ödenmesi ve halen devam etmekte olan Konut Edindirme Yard›m› geri ödemesi çal›flmas› bunlara örnek verilebilir. Arflive dayal› olarak yap›lan bu ifllemler epey bir toz yutmam›za sebep olsa da memur arkadafllar›n haklar›n› tam olarak alabilmesi bizi mutlu etmektedir. Devlet hizmetinin süreklili¤i ilkesi uyar›nca geçmiflte amirli¤imiz uhdesinde olan fakat zamanla baflka birimlere devredilen bir tak›m ifllemlerle ilgili olarak ta arflivimizde zaman zaman çeflitli çal›flmalar yapmaktay›z. ‹kmal Zab›ta Amirli¤i personel olarak küçük bir mevcuda sahip olsa da Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’n›n kilit birimlerinden biridir. Amirli¤imiz Daire Baflkanl›¤› bütçesini haz›rlamakta ve usulüne göre harcamaktad›r. Bu esnada belediyemizin di¤er birimleriyle iliflkiye girmekte, baflkanl›¤›m›z› en iyi flekilde temsil etmekte ve teflkilat›m›z için üstün bir gayretle çal›flmaktad›r. Personelimiz iflini benimsemekte verimli bir ortamda çal›flmaktan mutluluk duymaktad›r.

‹stanbul’da iki dev eseri Baflbakan Erdo¤an açt› Ka¤›thane - Piyalepafla Tünel Yolu ve Sütlüce Kongre Merkezi’ni, Baflbakan Erdo¤an ve Baflkan Topbafl birlikte açt›. En ileri teknolojinin kullan›ld›¤› tünel yolun Ka¤›thane-Piyalepafla aras›n› 3 dakikaya indirdi¤ini belirten Erdo¤an, 3 bin 300 kifli kapasiteli Sütlüce Kültür Merkezi’nin de Türkiye’nin en büyük uluslararas› kongre merkezi oldu¤unu söyledi. stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin iki dev eseri olan Ka¤›thane-Piyalepafla Tünel Yolu ile Sütlüce Kongre Merkezi’nin aç›l›fl›n› Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an yapt›. ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl’›n ev sahipli¤i yapt›¤› törene Baflbakan Erdo¤an’›n Efli Emine Erdo¤an, Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Naz›m Erken, Çevre ve Orman Bakan› Veysel Ero¤lu, ‹stanbul Milletvekilleri, ‹stanbul Valisi Muammer Güler, Büyükflehir Belediyesi Bürokratlar› ile vatandafllar da kat›ld›.

Herkes ilmini, düflüncesini, yorumunu burada ortaya koyacak” diye konufltu. Baflkan Topbafl; “Bir haftada 1 milyar 265 milyon TL’lik aç›l›fl yapt›k” ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl da medeniyetlerin befli¤i ‹stanbul’a hizmet etmenin ve Baflbakan Erdo¤an’›n belediye baflkanl›¤› döneminde bafllatt›¤› vizyonu devam ettirmenin onurunu yaflad›klar›n› belirterek, 5 y›lda ‹stanbul’a 25 milyar TL’lik yat›r›m yapt›klar›n› söyledi.

metre olan tünelin yol geniflli¤i 9.5 metre (2 flerit emniyet fleridi), yüksekli¤i 7,33 metre. Tünel yol kaplamas› tamamen yang›na dayan›kl› ve ›fl›k yans›tmas› yüksek özellikli beton ile kapland›. Böylelikle tünelin yang›n an›nda asfalt kaplamas›na göre çok daha dayan›kl› ol-

Ka¤›thane-Piyalepafla Tünel Yolu

Baflbakan Erdo¤an; “‹stanbul bilim ve düflünceyle kayn›yor” Ka¤›thane-Piyalepafla Tüneli ile Sütlüce Kongre Merkezi’nin aç›l›fl töreninde konuflan Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, yak›n bir zamanda önce 5. dünya Su Forumu’nun, ard›ndan da Dünya Bankas› toplant›lar›n›n yap›laca¤›n› belirterek, “Dünya Bankas› toplant›lar›na 10 bini aflk›n insan gelecek. ‹stanbul, sadece 2 gün sonra yap›lacak olan Dünya Su Forumu toplant›s›yla da bunun farkl› bir sinyalini veriyor. Bu forumun da ev sahipli¤i yap›yoruz. fiu ana kadar bu toplant›ya kat›laca¤›n› teyit eden 23 bin kifli var. ‹flte görüyorsunuz ‹stanbul'un bütün otelleri f›k›r f›k›r kaynayacak. Neyle? Düflünceyle. Neyle? Bilimle.

“7 Tepeye 7 Tünel” projesinin ilk etab› olan Ka¤›thane-Piyalepafla Tüneli’nin ard›ndan, Bomonti-Dolmabahçe Tüneli de k›sa bir süre sonra hizmete girecek. Dünyada birçok örne¤i olan flehir içi yer alt› karayolu, ‹stanbul trafi¤ini önemli noktalarda rahatlatacak. Aç›l›fl› gerçeklefltirilen Ka¤›thane-Piyalepafla Tüneli'ndeki iki tünelin toplam uzunlu¤u 7 bin 997 metre. Yeni "Avusturya Metodu" yöntemiyle infla edilen tünel için 900 bin metreküplük kaz› yap›ld›. Taban geniflli¤i 11,80 • Y›l: 2 • Say›: 14 • Mart 2009

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› BEZADAV Ad›na ‹mtiyaz Sahibi ‹ktisadi ‹flletme Müdürü Yavuz ÇAKIR Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Zafer TAHMAZ

Genel Yay›n Editörü Bayram Ali ÇAKIRO⁄LU

mas› sa¤land›. Tünel tüplerinin tek gidifl yönünde olmas› ve karfl›dan tafl›t gelmemesi, kaza riskini büyük bir oranda azalt›yor. Ayr›ca henüz ço¤u Avrupa ülkesinde bile bulunmayan ‘emniyet fleridi’ uygulamas›, tünellerdeki güvenlik düzeyini büyük oranda art›r›yor. Sütlüce Kültür ve Kongre Merkezi Sütlüce Kültür ve Kongre Merkezi, Türkiye’nin en büyük ve modern kongre ve kültür merkezi özelli¤ini tafl›yor. Yaklafl›k 65 bin metrekarelik bir alana kurulan merkez, 88 bin metrekarelik inflaat alan›na sahip. Merkezde, 3 bin 35 kiflilik konser, 1120 kiflilik tiyatro, 900 kifli kapasiteli 3 sinema salonu ve 14 çal›flma salonu yer al›yor. Ayr›ca, 650 kiflilik restoran, 7 bin 700 metrekarelik aç›k hava etkinlikleri alan› infla edildi. ‹nflaat alan› 8 bin 250 metrekare olan bir r›ht›ma sahip merkezde, 700 araçl›k otopark ile 17 bin metrekarelik yeflil alan bulunuyor. Avrupa’n›n say›l› merkezlerinden birisi olan Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi, 16 Mart Pazartesi günü bafllayacak Dünya Su Kongresi’ne ev sahipli¤i yapacak.

Hukuk Dan›flman› Av. Musa GÜMÜfi

YÖNET‹M YER‹ Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Hasan Halife Mh. Sar›güzel Cd. No:54 Fatih / ‹STANBUL Tel: (0212) 621 22 23 Faks: (0212) 525 02 80 www.zabita.com gazete@zabita.com

Grafik- Tasar›m AKADEM‹ AJANS

Davutpafla Cad. Güven San. Sit.C Blok No: 230 Topkap› / ‹ST.

Yay›n Dan›flman› Aytaç IfiIKLI

Bask›: AKADEM‹ (0212) 493 24 67-68-69

✓ Gazetemiz bas›n meslek ilkelerine uyma sözü vermifltir. ✓ Gazetemizde yay›nlanan köfle yaz›lar›ndan, yazarlar› sorumludur, ayr›ca telif hakk› ödenmemektedir.


röportaj

14

Mart 2009

Zeytinburnu Belediyesi Zab›ta Müdürü Feruz KUTSAL:

“Farkl› uygulamalar, bütünlü¤ümüze zarar veriyor” Zab›ta Teflkilat› bir bütün olam›yor diyen Zeytinburnu Belediyesi Zab›ta Müdürü Feruz Kutsal, “Nedeni de her ilçe belediyesi farkl› farkl› uygulamalar yap›yor. Zab›ta Teflkilat› Genel Müdürlük veya ‹l Müdürlü¤ü olursa tüm ilçelerde yap›lan uygulamalar ayn› olur ve Zab›ta teflkilat›n›n baflar›s› böylece mümkün olur” fleklinde konufltu.

✎ Röportaj

Semt pazarlar›m›zdaki olumsuzluklar› temizleyerek, pazarlar› yeniden ›slah edip halk›m›z›n çok daha düzenli ve rahat bir Kendinizi tan›t›r m›s›n›z? Zab›ta Müdürlü- flekilde al›flverifl yapmalar›n› sa¤lad›k. ‹lçe¤ü’ne giden yolda neler yaflad›n›z? mizde kaçak yap›laflmalar›n tamam› ön- Ocak 1961 tarihinde Erzincan'›n Refahi- lendik. Çok say›da olumsuz görünüm ve ye ilçesi P›naryolu Köyü'nde do¤dum. tehlike arz eden yap›lar›n y›k›m›n› yaparak Ortaokulu Erzincan ‹mam Hatip Lise- Zeytinburnu’nun modern bir flehir haline si'nde, liseyi ise ‹stanbul Gaziosmanpafla getirilmesi için çal›flmalar yapt›k. Plevne lisesi'nde okuyarak mezun oldum. Zeytinburnu’nda faaliyet gösteren, hurAskerlik görevini Ankara Muhabere Oku- dac›, ka¤›tç›, oto tamircileri ve mermer atöllu ve ‹stanbul Davutpafla Askeri K›flla's›nda yelerinin tamam›n›n faaliyeti durdurularak iltamamlad›m. 1980 y›l›nda Trabzon Orman çe d›fl›na tahliye ifllemleri gerçeklefltirdik. ‹lMuhafaza Okulunda 2 y›l okuduktan sonra çemizde daha evvel çok say›da esmer vadevlet memurlu¤una atatandafl ilçe girifl ve ç›k›flmam yap›larak, çeflitli ilçad›r kurarak Hedefim, ilçemiz genelinde lar›nda lerde kamu görevlerinde konaklama yapmakta uygulanacak Kentsel Dönüflüm idi. Bunlar›n tamam›n› bulundum ve 1991 y›l›nda Orman Bakanl›Projesi’nde aktif rol alarak, ilçe önledik. ‹lçemiz dahilin¤›’ndan ‹çiflleri Bakanl›köfle bafllar›nda halhalk›na hizmet etmek ve görev de, ¤›’na yatay geçifl yapak›n manevi duygular›n› yapt›¤›m sürece bünyesinde sömürerek dilencilik yarak Ka¤›thane Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü’nde bulundu¤um teflkilat›m›n, bütün panlar›n tamam›n› tegöreve bafllad›m. 2000 ‹lçemizde s›birimler içerisinde en üst mizledik. Y›l›nda Zeytinburnu Belen›rlar› dahilinde bulunan seviyeye ç›kmas›n› sa¤lamakt›r. Topkap›’da kurulmakta diyesi Zab›ta Müdürlü¤ü’nde göreve bafllad›m. olan Cumartesi günü Halen bu görevi yürütmekteyim. Evliyim, 2 Motosiklet ve bisiklet pazar›n›, Pazar günü erkek 1 k›z çocuk babas›y›m. kurulan bitpazar›n› y›l boyunca her hafta çal›flmalar yaparak temizledik. ‹lçemizde bulu Zab›ta teflkilat›n›z hakk›nda bilgiler ve- nan tüm Okul önlerinde, ö¤rencilerin girifl ç›rir misiniz? k›fllar›n› rahat bir flekilde yapabilmesi için y›l - Norm Kadro Standard›na göre kadro boyunca ekipler görevlendirerek, seyyar ve say›m›z 75’dir. Zab›ta Müdürlü¤ümüzde 1 kötü al›flkanl›klara maruz kalmamalar› husuMüdür, 2 Müdür yard›mc›s›, 2 Komiser, 7 sunda her gün periyodik olarak gerekli önKomiser Yard›mc›s›, 54 Zab›ta Memuru top- lemleri almaktay›z. Zeytinburnu’nda bulunan lam 66 personel ve 145 hizmetli personelle mevcut parklar›m›zda halk›n huzurlu bir fleZeytinburnu halk›na hizmet vermekteyiz. kilde oturabilmesi ve spor yapabilmesi için ekiplerimiz 24 saat çal›flma yap›lmaktad›r. Çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz? ‹lçemizde bulunan tüm cami önlerinde y›l - Zeytinburnu Belediyesi’nde göreve gel- boyunca Ramazan Ay›nda, Cuma günleri ve di¤imden bu yana, Zeytinburnu’nda fazla Mübarek gecelerde ilçe halk›m›z›n ibadetlesay›da bulunan seyyar faaliyetlerinin tama- rini huzurlu bir flekilde yapmalar› sa¤lamak m›n› temizledik. ‹flyerlerinin önüne konulan için ekipler görevlendirilerek olumsuzluklar iflgallerin tamam›n› minimuma indirerek tre- giderilmektedir. tuar iflgalleri‹lçemizde Dini ve Milli Bayramlarda yap›ni kald›rd›k. lan törenlerde herhangi bir olumsuzlu¤a sebebiyet vermemek için ekipler görevlendirilerek ilçe halk›n›n ve çocuklar›m›z›n huzur ve güvenli bir flekilde kutlamalar›n› yapmalar› sa¤lanmaktad›r. Trafikle ilgili ekip oluflturularak Ana arterler ve caddelerde kald›r›m üzerine parklanma yapan araçlara mani olunmakta, halk›m›z›n daha rahat bir flekilde yaya kald›r›mlar›nda yürümelerini sa¤lamaktay›z. ‹lçemizde bulunan Abdi ‹PEKÇ‹ kapal› spor salonunda yap›lan etkinliklerde, Siyasi Partilerin toplant›, gösterilerinde ve ayr›ca Zeytinburnuspor ve amatör maçlarda herhangi bir olumsuzlu¤a meydan vermemek için sürekli olarak ekipler görevlendirilmektedir. Biz bu iflleri yaparken gücümüzü, ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ümüz ve Büyükflehir Zab›ta Daire Baflkan-

Zafer S›tk› Tuna

Zeytinburnu Belediyesi Zab›ta Müdürü Feruz Kutsal

l›¤› Zab›ta ekipleriyle yapm›fl oldu¤umuz müflterek çal›flmalardan almaktay›z.

n› ve Zab›ta Teflkilat›na trafikle ilgili yetkilerin verilmesi gerekti¤ini düflünmekteyim.

 Bölgenizde gördü¤ünüz en önemli sorun hangisidir? Çözümü konusunda hangi çal›flmalar› yapmaktas›n›z? Ya da nas›l çözdünüz? - ‹lçemizin genel anlamda en önemli sorunlar› kaçak yap›laflma, seyyar ve iflyeri tretuar iflgalleriydi. Bu sorunlar› gece ve gündüz çal›flarak ve var olan ekip say›m›z› artt›rarak çözüme ulaflt›k.

 Zab›tan›n ihtiyaçlar› konusunda hangi yasal düzenlemeleri gerekli görüyorsunuz? - Zab›ta Teflkilat›n›n, Polis Teflkilat›n›n Polis Vazife Selahiyeti Kanunu gibi kendi teflkilat yap›s›na uygun kanununun olmas› gerekmektedir. Zab›ta yaz-k›fl, olumsuz hava flartlar› demeden gece ve gündüz çal›flmaktad›r. Ancak bu çal›flmalar›n karfl›l›¤›n› sosyal ve maddi olarak alamamaktad›r. Bunlar›n art›r›lmas› gerekmektedir. Özellikle baflarmay› istedi¤iniz bir hedefiniz var m›? Neler yapmak istiyorsunuz? Zab›ta teflkilat›n›n hayalinizdeki yeri neresidir? - Zeytinburnu ‹lçesi genelinde hedefledi¤imiz tüm stratejik planlar›m›z› gerçeklefltirdik. ‹lçemiz genelinde uygulanacak Kentsel Dönüflüm Projesinde aktif rol alarak ilçe halk›na hizmet etmek ve görev yapt›¤›m sürece bünyesinde bulundu¤um teflkilat›m›n, bütün birimler içerisinde en üst seviyeye ç›kararak onore etmektir. Halk›m›z›n gözündeki zab›ta imaj›n›n yenilenmesi anlam›nda herhangi bir çal›flman›z bulunmakta m›d›r? - ‹lçemiz genelinde bulunan Yeflil alanlar, parklar, okul ve cami önlerinde yapm›fl oldu¤umuz çal›flmalardan dolay› gerek okul müdürlerimiz, ö¤renci velilerimiz ve ilçe halk›m›zdan bu çal›flmalar›m›zdan dolay› takdir görmekteyiz.

 Zab›ta teflkilat›n›n konumu ve gelecekteki konumu hakk›nda ne düflünüyorsunuz? - Genel anlamda bir fley söylemek mümkün de¤il. Çünkü Zab›ta Teflkilat› bir bütün olam›yor. Nedeni de her ilçe belediyesi farkl› farkl› uygulamalar yap›yor. Zab›ta Teflkilat› Genel Müdürlük veya ‹l Müdürlü¤ü olursa tüm ilçelerde yap›lan uygulamalar ayn› olur ve Zab›ta teflkilat›n›n baflar›s› o ilde belli olur. Zab›ta teflkilat›n›n sevk ve idaresi yöneticiler taraf›ndan daha rahat ve organize olaca¤› kanaatindeyim. Zab›ta Teflkilat›n›n çal›flma flartlar›n›n zor olmas› münasebetiyle her ilçede haklar›n› savunacak bir avukat›n olmas›n›, Zab›ta Teflkilat›na kesinlikle y›pranma tazminat› ödenmesinin sa¤lanmas›-

 Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›’n›n çal›flmalar› hakk›nda düflünceleriniz nelerdir? - Zab›ta Vakf›n› yürekten destekliyorum. Zab›ta Vakf›n›n çal›flmalar› tüm ilçeleri kapsamal›, ilçe genelinde görev yapan Zab›ta personelini üye olarak kabul etmeli ve Zab›ta personelleri ile birebir ilgilenmelidir. Onlar›n sorunlar›n›n çözümünde anahtar görev üstlenmesi gerekti¤ini düflünüyorum. Zab›ta Gazetesi hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Sizce ne gibi çal›flmalar yapmal›y›z? Tavsiyeleriniz nelerdir? - Zab›ta Gazetesi sesimizi duyurmaktad›r. Bu gazeteyi ç›kartana ve sebep olana flükranlar›m› sunar, daha baflar›l› olmalar› için bana düflen bir görev oldu¤unda haz›r oldu¤umu bildirir, baflar›lar›n› Cenab› ALLAH’tan dilerim.


aktüel

Mart 2009

15

Cami avlusuna b›rak›lan yafll›lar, zab›ta korumas›nda

PENCEREMDEN GÖRÜNENLER Ekrem KEFAL Mali Müflavir

ekremkefal@zabita.com

Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, cami avlusuna yafll›lar›n da b›rak›lmaya baflland›¤›n› belirterek, "Eskiden bebek b›rak›l›rd›, flimdi dedelerini getirip b›rak›yorlar" dedi. ntalya Valisi Yüksel, "Her gün Muratpafla Camii'nin önünde bir dede buluyor arkadafllar. Köyden getirip b›rak›yorlar. Çocuklar›, torunlar› b›rak›yor cami önüne. Ya¤murda bekliyor. Köyden getirip b›rakm›fllar. Aile ba¤lar›yla ve gelenekleriyle övünen millettik, dedelerimizi cami önlerine b›rak›p kaçar hale geldik. Eskiden dedeler sofrada kafl›¤› çalmadan! hiç kimse yeme¤e bafllamazd›. Bu nas›l bir sosyal doku? Sorumlu bir yönetici olarak bunlar› analiz ettim. Türk toplumunu koruyacak yeni projelerin ortaya ç›kmas› laz›m" diye konufltu.

A

HAZIRLAYAN

Aytaç Ifl›kl›

Zab›ta memuru kredi kart› yüzünden can›na k›yd›

M Cami bahçesine b›rak›lan dedeleri alan polis, resmi bir ifllem yapmadan Sosyal Hizmetler Müdürlü¤ü'ne ve Büyükflehir Belediyesi Za-

b›ta Daire Baflkanl›¤›'na bilgi veriyor. ‹ki kurumun koordinesinde soka¤a terk edilen dede, huzurevi veya bak›m evine yerlefltiriliyor.

ersin'in Yeniflehir ‹lçe Belediyesi'nde çal›flan zab›ta memuru 42 yafl›ndaki Hakan Y›lmaz, "Kredi kart› borcumu ödeyemedim. Herkese karfl› rezil oldum. Art›k kimsenin yüzüne bakacak halim kalmad›" yaz›l› not b›rakt›ktan sonra kendini asarak yaflam›na son verdi. Zab›ta memuru Hakan Y›lmaz'›n çeflitli kredi kartlar›na toplam 20 bin TL civar›nda borcu bulundu¤u ö¤renildi. Kaynak: Sözcü

TAR‹HTE ZABITA KAR‹KATÜRLER‹

Hacivat: Kolay gele Karagöz, evin içi bitti de soka¤› m› temizliyorsun? Karagöz: Ne yapay›m birader, fiehremanetinin yeni nizamnamesini okumad›n m›? Herkes evinin önünü temizleyecek, bari fenerleri de biz yaksak da fiehremanetine ifli kalmasa. Karagöz, 4 Eylül 1926

S‹ZDEN GELENLER...

ZABITA GAZETES‹ YÖNET‹C‹LER‹NE

B

ir yafl›n› dolduran Zab›ta Gazetesinin yay›n ekibini, eme¤i geçenleri ve bizlere ulaflmas›n› sa¤layanlar› kutlar, sonsuz teflekkürlerimi sunar›m. Bizlere ›fl›k tutan gözümüz ve kula¤›m›z olan gazetemizin her sat›r›n› ilgi ile takip ediyorum. Bir sonraki say›s›n›n gelmesini de sab›rs›zl›kla bekliyorum. Ayr›ca; Toros Da¤lar›n›n zirvesinde bizleri de hat›rlay›p Zab›ta Gazetesini düzenli olarak gönderdi¤iniz için de teflekkür ederim. Bizlere de görev verilmesi halinde o görevi üslenip keyifle yapaca¤›m›z› bildirir, ‹lçemizin medar-› iftihar› olan Hz. Hadimi’nin veciz sözü ile yaz›ma son vermek isterim. Sayg›lar›mla… “Kamil odur ki koya her yerde bir eser, Eseri olmayan›n yerinde yeller eser.” Hz. Hadimi Durmufl YÜCE Konya Hadim Belediyesi Zab›ta Amiri

“Nerde o eski seçimler?”

D

e¤erli Zab›ta Gazetesi Okurlar›, bugün sizlerle belki sizin de fark etti¤iniz ama anlamland›ramad›¤›n›z, adland›ramad›¤›n›z bir konuyu enine boyuna tart›flmak, a盤a ve aç›kl›¤a kavuflturmak isterim. Yafl›m›z gere¤i olsa gerek bu güne kadar pek çok yerel, pek çok da genel seçim görme, hatta içinde olma, çal›flma, çal›flt›rma flans›m›z oldu. Genellikle aylar öncesinden bafllayan liste savafllar›, listelerin aç›klanmas›yla k›ran k›rana bir mücadeleye sahne olur, hele de seçimler yerel yönetimler içinse her yer bayraklarla donan›r, coflku ve adrenalin hiç düflmeden seçim gününe kadar devam ederdi. Adaylar kendilerini tan›tmak ad›na hiçbir toplant›y›, hiçbir daveti kaç›rmaz, her yerde herkesle olmak ad›na çal›fl›r dururlard›. fiimdi bana m› öyle geliyor yoksa her fley çok mu de¤iflti? Yerel seçimlere çeyrek kala ortal›k sütliman. Yaz›l› ve görsel medyada da çok bir fley yok. Bir kaç miting görüntüsü. O da sadece bir, iki partiye ait. Yerel yönetim adaylar›ndan ço¤unun sesi bile ç›km›yor. Halk adaylar›n kim oldu¤unu bile bilmiyor. Yoksa? Yoksa? Bütün bunlar birinci belli, ikinci kim olacak düflüncesinden mi kaynaklan›yor? Yoksa seçim bir dakikada kazan›ld› m›? Yoksa, Halk kime ne verece¤ini zaten biliyor bofluna u¤raflmayal›m fikri mi galip geldi? Yoksa seçimler yerel bile olsa Genel Baflkanlar›n karizmas›, etkisi, liderlik vasf› yerel adaylar›n iflini kolaylaflt›rd› m›? Bütün bunlar›n ayr› ayr› ama mutlaka tümünün etkisi olmufltur. Dünya de¤iflti. Tabi Türkiye ve Türk ‹nsan› da de¤iflti. Dünya art›k söylenmeyeni söyleyen, görülmeyeni gören, gerekti¤inde “Kral Ç›plak!!” diye ba¤›rabilen lider ar›yor. Politik konuflmalar›n, ürkek tav›rlar›n, bize dokunmayan y›lan bin yaflas›n mant›¤›yla suya sabuna dokunmayan durufllar›n devri geçti. Türk ‹nsan› özledi¤i, bekledi¤i, ç›k›fllar›- baz›lar›na sert bile gelse- yapacak liderini buldu. San›r›m bu lider, bütün seçimi içte, d›flta, Ortado¤u’da, Avrupa’da Amerika’da “One Minute”’da kazand›. Zalime dur diyemeyen, korku ve endifle ile ürkek tav›rlar sergileyen, bu gün söyledi¤i sözü daha yar›n olmadan geri alan liderlere inat “bir dakika” her fleyi de¤ifltirdi. Evet, hakikaten de art›k bütün dünyaya B‹R DAK‹KA Bir dakika, Çünkü, susan Türkiye buraya kadar. Bir dakika, Çünkü, boyun e¤en, gerçe¤i gören ama söyleyemeyen Türkiye buraya kadar. Bundan sonra hiçbir fley eskisi gibi olmayacak. Dünya de¤ifliyorsa, Türkiye de de¤iflecek ve hak etti¤i sayg›y›, hak etti¤i yeri gerekirse söke söke alacak. Herkese ve her fleye “bir dakika” Sayg›lar›mla.

TAZiYE Ordu Korgan Belediyesi Zab›ta Amiri

Hayri ÇÖL

’e merhum Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve çal›flma arkadafllar›na baflsa¤l›¤› dileriz.

Tüm Zab›ta Çal›flanlar› ad›na, Zab›ta Gazetesi


www.zabita.com • Y›l: 2 • Say›: 14 • Mart 2009

Tepebafl›’nda 12 yeni zab›ta yemin etti

• HABER - AKTÜEL • Zab›ta Vakf›n›n ücretsiz yay›n›d›r

‹htiyac›n›z olan herfley ZABITA VAKFI’nda

¤renci Seçme ve Yerlefltirme Merkezi (ÖSYM) taraf›ndan Kamu Personel Seçme S›nav› (KPSS)’na girerek yeterli puan› alanlardan bir y›l önce Tepebafl› Belediyesi taraf›ndan yap›lan mülakat s›nav›n› kazanan zab›ta memurlar› yemin ederek görevlerine bafllad›lar. Zab›ta memurlar›n›n belediyenin aynas› oldu¤unu söyleyen Tepebafl› Belediye Baflkan› Dr. M.Tacettin Sar›o¤lu “Görevinizi do¤ru ve dürüst yapman›z son derece önemli. Devletimizin sizlere sa¤lad›¤› imkânlar geçmifl dönemlerle k›yaslanamaya-

Ö

cak kadar iyi. Bunun k›ymetini bilin. Yine flunu unutmay›n ki hayat bir etkileflimdir. Sizden önceki amirler ve arkadafllar›n›z›n tecrübelerinden faydalanman›n yolunu bulun. Zab›ta bizim aynam›zd›r. Vatandafllar›m›zla karfl›laflt›¤›m›z ara yüzümüzdür. Halkla iliflkilerimizde olacak bir aksakl›k belediyemizin kusuru olarak görünür. Allah yolunuzu ve baht›n›z› aç›k etsin, hay›rl› ve u¤urlu olsun“ dedi. Törene, Tepebafl› Belediye Baflkan Yard›mc›s›, Baflkan Dan›flmanlar› ve Daire Müdürleri de kat›ld›. Haber Merkezi

YEREL SOSYAL POL‹T‹KALAR SEM‹NER‹ 1. KONU: KATILIM VE KALKINMA ‹ÇER‹KL‹ YEREL SOSYAL POL‹T‹KALAR Sosyal Belediyecilik ve Örnek Uygulamalar› Sosyal Entegrasyon ve Örnek Modeller Sosyal Hizmet ve Kent Kültürüne Katk›lar›

2. KONU: GRUPLARA YÖNEL‹K YEREL SOSYAL POL‹T‹KALAR Özürlülere ve Yafll›lara Yönelik Gençlere ve Çal›flanlara Yönelik Kad›n ve Aileye Yönelik

3. KONU: YEREL YÖNET‹fi‹M VE YEREL KALKINMA Yerel Gündem 21 ve Belediye Uygulamalar› Kalk›nman›n Boyutlar› ve Sosyal Kalk›nma Türkiye ve Dünya’dan Uygulama Örnekleri

ORGAN‹ZASYON 5-S E¤itim Dan›flmanl›k

YÖNET‹ME

ADAY OLANLAR

‹LET‹fi‹M 0532 270 52 52 - 0552 270 52 52 seminer@sosyalsiyaset.com www.sosyalsiyaset.com

E⁄‹T‹MC‹: Prof. Dr. Ali SEYYAR (Sosyal Siyaset Uzman›)

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Hasan Halife Mh. Sar›güzel Cd. No:54 Fatih / ‹STANBUL Tel: (0212) 621 22 23 Faks: (0212) 525 02 80

www.zabita.com

1960 do¤umlu Ali Seyyar, Sakarya Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’nde Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dal› Baflkan›d›r. Yüksek Lisans e¤itimini Mannheim Üniversitesi, Doktora e¤itimini ‹stanbul Üniversitesi’nde yapm›flt›r. 60’›n üzerinde makalesi ve 20’den fazla yay›nlanm›fl kitab› bulunan Seyyar, Sosyal Politikalar kitab›n›n yazar›d›r. Türkiye’nin halka yönelik ilk sosyal siyaset kürsüsünü web sitesi ortam›nda oluflturan Seyyar, Özürlüler Yüksek Kurulu üyesidir. Kat›l›m sertifikal› seminerlerimiz 3 saat sürmektedir. Gruplar en az 15 kiflilik olup, kifli bafl› ücret 100 YTL + KDV’dir.

ZABITA GAZETESİ MART 2009  
ZABITA GAZETESİ MART 2009  

zabita.com,zabita gazetesi

Advertisement