Page 1

vrupa Kültür Baflkentli¤i”ne haz›rlanan ‹stanbul’daki 23 büyük caminin güvenlik, rehberlik, temizlik, bak›m ve onar›m hizmetleri geçmifl y›llarda oldu¤u gibi 2010’da da Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan karfl›lanacak. Büyükflehir Belediye Meclisi, “Avrupa Kültür Baflkentli¤i”ne haz›rlanan ‹stanbul’daki 23 büyük caminin güvenlik, rehberlik, temizlik, bak›m ve onar›m hizmetlerinin 2010’da da Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan karfl›lanmas›na onay verdi.

A

Fatsa Belediyesi Zab›ta Müdürü Dursun Cemal Beflik

Hedefimiz, halk›m›za her türlü kirlilikten ar›nm›fl bir ortamda kent yaflam› sunmakt›r • Y›l: 2 • Say›: 16 • Haziran 2009

• HABER - AKTÜEL

• Zab›ta Vakf›n›n ücretsiz yay›n›d›r

Sakarya Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Yusuf Çelebi:

Zab›ta, bir çok belediyede henüz örgütlenemedi!

“‹nsanlar›n hedefleri olmal›, hedefi olmayanlar›n baflar›s› da mümkün olmaz” diyen Ordu Fatsa Belediyesi Zab›ta Müdürü Dursun Cemal Beflik, “Teflkilat›n hayalimdeki yeri, güven veren, güven duyulan bir teflkilat olmas›d›r” fleklinde konufltu. 11

Derince Belediyesi Zab›ta Müdürü Baki Aytepe

5393 say›l› kanun, Zab›ta’n›n yükünü artt›rd›!

Sakarya Büyükflehir Belediyesi’nin Yeni Daire Baflkan› Yusuf Çelebi gazetemize önemli aç›klamalarda bulundu. Çelebi, “Belediyelerdeki zab›ta kadro say›s›n›n beldenin nüfusu gözetilerek yeterli düzeye ç›kart›lmas› ve yönetmelik hükümlerine uygun örgütlenmenin sa¤lanmas› bir gerekliliktir” dedi. ■ Çelebi flöyle devam etti: Teflkilat›m›z›n asli görevi belde halk›n›n s›hhat selamet ve huzurunu temin maksad› ile Belediyenin di¤er birimleri ile koordinasyon halinde çal›flmak ve yetkili birimlerin alm›fl oldu¤u kararlar›n uygulanmas›n› sa¤lamakt›r. Zafer S›tk› Tuna’n›n röportaj› sayfa 8-9’da

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Anadolu Yakas› Zab›ta Müdürü ‹brahim Köse:

Mevzuat, günümüz flartlar›na uyarlanmal›!

“Mevzuat›n ve verilen yetkilerin günümüz flartlar›na uygun hale getirilmesi sa¤lanmal›d›r” diyen ‹brahim Köse, “Kullan›lmas›na izin verilen teçhizatlar›n ihtiyac› ne ölçüde karfl›lad›¤› yeniden de¤erlendirilmelidir” fleklinde konufltu.

‹brahim Köse flunlar› söyledi: Zab›tan›n görevlerinin ayr›nt›l› olarak yasal düzenlemelerle say›lm›fl olmas›na karfl›l›k, yetkileri konusunda tam bir netlik bulunmamaktad›r. Görev ve yetki bir bütündür ve her görevin yerine getirilmesi, göreve iliflkin yetkiyi de

Odunpazar› Zab›tas›’ndan bozuk g›da bask›n› Mardin Zab›tas› görüntü kirlili¤iyle mücadele ediyor

4 5

zorunlu k›lmaktad›r. Ancak görevleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda zab›tan›n yetkilerinin oldukça s›n›rl› olmas› büyük sorundur. Bu anlamda Zab›tan›n yetkilerinin, görev ve sorumluluklar› ile uyumu sa¤layacak biçimde geniflletilmesi gerekmektedir. Röportaj› 6’da

’te

Ankara’da tabela kirlili¤ine Zab›ta el koydu

’te

Sahtekarl›k türbesi y›k›ld›

12 10

5393 say›l› kanunun yürürlü¤e girmesiyle zab›ta üzerindeki yükün artt›¤›n› söyleyen ‹zmit Derince Belediyesi Zab›ta Müdürü Baki Aytepe, “Bu nedenle gelecekte daha güçlü bir zab›ta teflkilat›n›n oluflumu için ilgili kurumlar›n eline tafl›n alt›na koyup, zab›tal›k mesle¤inin gelifltirilmesi için çaba göstermeleri gerekiyor” dedi. 14

Zab›ta Vakf›’n›n Yeni Baflkan›:

Y›lmaz Lazo¤lu BEZADAV Yönetim Kurulu, 5 Haziran Cuma günü gerçeklefltirdi¤i toplant›da yeni baflkan› oybirli¤iyle seçti. Haberi 5’te

’de

Üsküdar Zab›ta kendini gelifltiriyor

’da

Eyüp Belediyesi’nden bisikletli zab›ta timi

7 4

’de

’’te


gündem

2

Haziran 2009

ED‹TÖRDEN Y›lmaz LAZO⁄LU ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Müdür Yard›mc›s› (BEZADAV Yönetim Kurulu Baflkan›) yilmazlazoglu@zabita.com

Merhaba iz de¤erli meslektafllar›mla gazetemezin bu yeni say›s›nda birlikte olmak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Amac›m›z bu hizmeti sizlerin de katk›lar›yla daha iyi ve etkin noktalara tafl›yabilmek. Bu ba¤lamda; çeflitli il ve ilçe zab›ta teflkilatlar›nda yap›lan çal›flmalar›, haber ya da görüfllerinizi Vakf›m›z›n ve gazetemizin eposta hesab›na gönderirseniz gerek gazetemizde ve gerekse zabita.com internet sitemizde yay›nland›¤›n› göreceksiniz. Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› olarak çeflitli il ve ilçe zab›ta teflkilatlar›n› ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu ziyaretler sayesinde hem yeni dostluklar kuruluyor ve hem de teflkilatlar aras›nda iletiflim sa¤lan›yor. Ziyaretlerimizle ilgili o ayki gazetemiz ve internet sitemizde haber ve mülakatlar yay›nlan›yor. Bölgenin sorunlar›na ve bu sorunlar›n çözümünde zab›tan›n görüfl ve önerilerine ›fl›k tutuluyor. Zab›ta teflkilatlar›n›n yöresel sorunlar›n çözümünde yapt›klar› orijinal çal›flmalar ayn› zamanda di¤er teflkilatlara da bir örnek oluyor. Zab›ta gazetesinin bu anlamda çok önemli bir görevi yerine getirdi¤ine inan›yorum. Vakf›m›z 18.05.2009 Tarihinde Ola¤an Mütevelli Heyeti toplant›s›n› gerçeklefltirdi. Toplant› gündemi dahilinde Vakf›n yönetim kurulu yeniden seçilerek göreve bafllad›. Yeni seçilen yönetim kurulu arkadafllar›m›za görevlerinde baflar›lar diler, bir önceki yönetim kurulunda yer alan ve çok baflar›l› görevler yapm›fl olan arkadafllar›m›za da Vak›f ad›na minnettarl›¤›m›z› bildirir ve teflekkürlerimizi sunar›z. Yeni Yönetim Kurulumuzun ayn› baflar›l› çal›flmalar› devam ettirece¤ini taahhüt ederiz. Tüm zab›ta teflkilatlar›m›za ve mensuplar›na çal›flmalar›nda baflar›lar diler, görüflmek umuduyla sa¤l›k ve esenlikler dileriz.

S

‹BB Zab›ta,“yemin töreni böyle olur”dedirtti! ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’na ba¤l› 145 Zab›ta Memurunun asalete geçifl yemin töreni Edirnekap› Tesisleri’nde gerçeklefltirildi. Tören düzeni ve memurlar›n disiplinli hareketleri dikkat çekti.

007 Y›l› Haziran ay› sonunda göreve bafllayan aday zab›ta memurlar› önce oryantasyon ve yönelim e¤itiminden geçirilerek, Avrupa, Anadolu, Tedbir

2

alarak göreve ve Destek Hizmetleri Zahaz›r hale gelb›ta Müdürlükleri ile meleri amaçba¤l› karakol ve amirlikland›. lerinde e¤itilip tecrüAday be edindiler. zab›ta Mesleki tememel e¤itim önmurlacesi s›k› bir disiplin alt›nda sürdürülen e¤itimler‹BB Zab›ta de, aday zaDaire Baflkan› b›talar›n mesMustafa Tahmaz le¤e intibaklar›n› sa¤lamak, tak›m ruhunu afl›lamak, toplu hareket kabiliyetlerini ve fiziksel kapasitelerini art›rmak, ast üst iliflkileri yan›nda, disiplin ve kondisyon e¤itimleri de

r›, Mesleki Temel E¤itim kapsam›nda, Anayasa, Atatürk ‹lkeleri, Türkçe Dil Bilgisi, Befleri ‹liflkiler, Resmi Yaz›flma Usulleri ve Dosyalama, Devletin ‹dari Yap›s›, 657 Say›l› Kanun Kapsam›nda Görev ve Yükümlülükleri, Belediye ve Büyükflehir Belediyesi Kanunlar›, Tebligat Kanunu, Kabahatler Kanunu, ‹mar ve Çevre Mevzuatlar›, Bilgi Edinme Kanunu, Belediye Zab›ta Yönetmeli¤i, fiehirlilik Bilinci, Meslek Ahlak› gibi zab›tay› ilgilendiren di¤er mevzuat e¤itimleri ald›lar. Haber Merkezi

Büyükflehir Zab›ta’dan havaliman› ma¤azalar›na etiket denetimi stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›, tüketicilerden gelen flikayetler üzerine, ‹stanbul Atatürk Havaliman› ve Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanlar› iç ve d›fl hatlar terminallerinde bulunan kozmetik, tekel, hediyelik eflya, cafe, fast-food türü iflyerlerinin, fiyat etiketlerini ve tarifelerini denetledi. 4077 Say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunun 12. Maddesine istinaden yap›lan denetimde, fiyat etiket ve tarifelerinin kolayl›kla görülebilir ve okunabilir flekilde bulundurulmas›na dikkat edildi.

• Y›l: 2 • Say›: 16 • Haziran 2009

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› BEZADAV Ad›na ‹mtiyaz Sahibi ‹ktisadi ‹flletme Müdürü Yavuz ÇAKIR Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Zafer TAHMAZ

‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i bu denetimleri, Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürlü¤ü ekipleriyle birlikte gerçeklefltirdi. Her iki

Genel Yay›n Editörü Y›lmaz LAZO⁄LU

havaliman›nda toplam 52 iflyeri denetlenerek, etiket ve tarifesi bulunmayan 21 iflyerine toplam 9.184 TL ‹dari Para Cezas› uyguland›.

Hukuk Dan›flman› Av. Musa GÜMÜfi

YÖNET‹M YER‹ Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Hasan Halife Mh. Sar›güzel Cd. No:54 Fatih / ‹STANBUL Tel: (0212) 621 22 23 Faks: (0212) 525 02 80 www.zabita.com gazete@zabita.com

Grafik- Tasar›m AKADEM‹ AJANS

Davutpafla Cad. Güven San. Sit.C Blok No: 230 Topkap› / ‹ST.

Yay›n Dan›flman› Aytaç IfiIKLI

Bask›: AKADEM‹ (0212) 493 24 67-68-69

✓ Gazetemiz bas›n meslek ilkelerine uyma sözü vermifltir. ✓ Gazetemizde yay›nlanan köfle yaz›lar›ndan, yazarlar› sorumludur, ayr›ca telif hakk› ödenmemektedir.


‹stanbul

Haziran 2009

3

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’n›n her y›l geleneksel olarak düzenledi¤i Zab›ta Futbol Turnuvas›, 11. kez renkli görüntülere sahne oldu. Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, flöhretler tak›m›yla gösteri maç› yaparken, final müsabakas›nda heyecanl› dakikalar yafland›. ab›ta Daire Baflkanl›¤›’n›n Edirnekap› Tesisleri’nde gerçekleflen ve Zab›ta Komiseri Zeki Karakelle’nin yönetti¤i final karfl›laflmas›nda Avrupa Yakas› ‹dari ve Mali ‹fller Zab›ta Amirli¤i ile Daire Zab›ta Amirli¤i karfl› karfl›ya geldi. Avrupa Yakas› ‹dari ve Mali ‹fller Zab›ta Amirli¤i’nin 7 – 1 galip geldi¤i maça karfl›l›kl› hoflgörü ve dostluk damgas›n› vurdu. Spor, sanat ve siyaset camias›ndan bir çok ünlü ismi bir araya getiren turnuva final program›nda, gösteri maç›nda forma giyen ‹BB Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz iki gol birden atarak, izleyenlere heyecanl› dakikalar yaflatt›. Gösteri maç›nda Tiyatrocu Behsat Uygur’un yan› s›ra Sanatç› Ç›lg›n Sedat, Tv ekranlar›n›n sevilen yüzü Mülayim, Befliktafl’›n unutulmaz oyuncusu Mehmet Ekfli, Befliktafl

Z

Futbol Kulübü Teknik Ekibi, Günay Restaurant’›n eski sahibi ‹fladam› Günay Tuncel, ‹fladam› Yücel Keser ve bir çok renkli sima yer ald›. Final karfl›laflmas› sonras›nda ödül töreninde dereceye giren tak›mlara ödüllerini Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, Giresun Görele Belediye Baflkan› Ertu¤rul Meliko¤lu, Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürü Mehmet Akif Can, Anadolu Yakas› Zab›ta Müdürü ‹brahim Köse, Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürü Bayram Ali Çak›ro¤lu ve Zab›ta Tedbir Müdürü ‹srafil Ayd›n verdi. Turnuvan›n 3.sü Bo¤aziçi ‹mar Zab›ta Amirli¤i olurken, Kontrol Noktalar› Zab›ta Amirli¤i de 4. oldu. Ödül törenin ard›ndan seyircilere ve dereceye giren tak›mlara verilen ikramla etkinlik sona erdi. Haber Merkezi


gündem

4

Haziran 2009

Eyüp Belediyesi’nden Bisikletli Zab›ta Timi Eyüp Belediyesi, Haliç k›y› fleridinde yaflanan sorunlar› çözmek için “Bisikletli Zab›ta Timi” kurdu.

H

aliç’te Feshane’den Alibeyköy’e kadar uzanan k›y›

fleridinde bisikletle dolaflan tim, bölgede izinsiz sat›fl yapmaya çal›flan

seyyar sat›c›lar›n ve dilencilerin korkulu rüyas› oldu. Eyüp Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü’ne ba¤l› olarak çal›flan Bisikletli Zab›ta Timi, Leyla Kaçar, Funda Kaya, Süleyman Tanr›verdi, Reflat A¤›rkan, Arif Eriflken ve Mehmet Ayd›n’dan olufluyor. Haliç k›y›s›nda turlayan tim, halk›n da ilgi oda¤› oluyor. Özellikle hafta-

sonlar› ailelerinden izinsiz gelerek Haliç’ten denize girmeye çal›flan çocuklara da engel olan Zab›ta Timi, bölgede görev yapan güvenlik elemanlar›n›n da yükünü azalt›yor. Daha önce Türkiye’de baz› il belediyelerinin uygulad›¤› “Bisikletli zab›ta timi” ‹stanbul’a ba¤l› ilçelerde ilk kez Eyüp Belediyesi’nde faaliyete geçti. • Haber Merkezi

Odunpazar› Zab›tas›’ndan g›da bask›n› Eskiflehir Odunpazar› Belediyesi, gerçeklefltirdi¤i flok bask›nla Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren seyyar sat›c›lar›n sat›fl yapmas›n› engelledi. abah›n erken saatlerinde gerçeklefltirilen denetimlerde Organize Sanayi Bölgesinde çal›flan iflçilere aç›kta ve sa¤l›ks›z koflullarda sat›lan ve tüketildi¤i takdirde olumsuz sonuçlara neden olabilecek kilolarca börek, po¤aça ve simide el konuldu. Sa¤l›ks›z

S

ortamlarda g›da sat›fl› yapan kifliler hakk›nda cezai ifllem gerçeklefltiren Odunpazar› Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü yetkilileri konu ile ilgili olarak yapt›klar› aç›klamada, Sa¤l›ks›z flartlarda üretim ve sat›fl yaparak vatandafllar›n sa¤l›¤›yla oynayanlara hiçbir zaman izin ver-

meyeceklerini belirttiler. Vatandafllar› da aç›kta ve sa¤l›ks›z koflullarda sat›lan g›da maddelerini tüketmemesi

lonu'nda verildi¤ini belirtti. Büyükflehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörleri taraf›ndan verilen e¤itimlerin 21 gün sürece¤ini bildiren Barand›r, zab›ta personelinin görev bafl›nda her an olumsuz durumlarla karfl›laflma ihtimali bulundu-

dana’n›n Seyhan ilçesinde bir kad›na ait çöp ev, ikinci kez boflalt›ld›. Seyhan Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, fiehit Duran Mahallesi 19026 Sokak'ta oturan îlya Kahraman'a (50) ait evde, mahalle sakinlerinin flikayeti üzerine inceleme yapt›. Evden yükselen kötü kokudan flikayetçi olunmas› üzerine olay yerine gelen ekipler, evde biriktirilen çöpleri boflaltt›. Daha sonra çevredeki konutlar› da kapsayacak flekilde ilaçlama yap›ld›. Evden, bir kamyon dolusu çöp y›¤›n› ç›kar›ld›. ‹lya Kahraman'›n çöp evinin geçen y›l da ihbar üzerine boflalt›ld›¤›, ancak kad›n›n, oturdu¤u sokaktaki vatandafllar›n toplanmas› için b›rakt›¤› çöpleri y›l boyunca kendi evine tafl›d›¤› belirtildi.

A

gerekti¤i konusunda uyaran yetkililer, yap›lan denetimlerin günün 24 saati gerçeklefltirildi¤ini vurgulad›lar.

Bu zab›talara yan bak›lmaz! zmir Büyükflehir Belediyesi’ne ba¤l› zab›ta memurlar›, yak›n dövüfl sporlar› e¤itimi al›yor. 197 zab›ta memuru e¤itim sonras› iflportac›lar›n korkulu rüyas› olacak. Belediyeden yap›lan aç›klamaya göre, Zab›ta Daire Baflkanl›¤›'nda göreve bafllayan 197 zab›ta memuru, yak›n dövüfl ve savunma sporlar› baflta olmak üzere birçok e¤itime tabi tutuluyor. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ‹tfaiye Daire Baflkan› Fuat Barand›r, 4 ana bafll›kta toplanan derslerin, 30'ar kiflilik gruplar halinde Kültürpark Celal Atik Spor Sa-

Seyhan’da bir kamyon dolusu çöp ç›kart›ld›!

¤unu, tüm personeli daha donan›ml› hale getirmeyi amaçlad›klar›n› kaydetti. Barand›r, zab›ta personeline dayan›kl›l›k kazand›rmay› amaçlayan yer hareketleri, germe hareketleri, a¤›rl›k çal›flmas› ve kondisyon gelifltirici hareketler ö¤rettikle-

rini, zab›tan›n mesle¤ini yaparken kendisini savunma ihtiyac› duydu¤unda baflvuraca¤› yak›n dövüfl hareketlerinin inceliklerini gösterdiklerini anlatt›. Barand›r, flunlar› ifade etti: "Zab›ta arkadafllar›m›z mesleklerini icra ederken, her fleyden önce kendilerine güvenmeleri gerekir. Onlara bir yandan savunma amaçl› fiziki e¤itim verirken, bir yandan da psikolojik e¤itimlerle kendilerine güvenmelerini sa¤l›yoruz. Ders program› kapsam›nda ayr›ca, da¤c›l›k, t›rmanma ve inifl tekniklerini de gösteriyoruz " Kaynak: Haber Ekspres

Nilüfer’de seyyar sat›c›ya geçit yok! ursa Nilüfer Belediyesi Zab›ta ekipleri seyyar sat›c›lara geçit vermiyor. Nilüfer Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü taraf›ndan gerçeklefltirilen operasyon sonucunda Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde seyyar olarak g›da sat›fl›nda bulunanlar›n tezgahlar›na el konuldu. Nilüfer Belediyesi Zab›ta Müdürü Abdullah Koç, "Gerçeklefltirilen çal›flmalarla halk sa¤l›¤›n› hiçe sayan seyyar sat›c›lara göz açt›rmayaca¤›m›z› herkes bilsin. Nilüfer'in s›n›rlar› genifllemesine ra¤men Zab›ta ekiplerimiz daha fazla özveri ile çal›flarak hiçbir aç›k ve eksik b›rakmamakta kararl›d›r” diye konufltu.

B


güncel

Haziran 2009

5

Mardin Zab›tas› görüntü kirlili¤iyle mücadele ediyor Mardin Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü, flehirdeki görüntü kirlili¤ine sebep olan yap›lar› temizleyerek, flehrin güzelli¤ine katk› sa¤l›yor. zun y›llardan beri hiçbir yönetim taraf›ndan müdahale edilememifl olan yap›lar, Mardin Belediyesi’nin yeni dönemde uzlafl› yöntemiyle yapt›¤› çal›flmalar neticesinde y›k›l›yor. Hiçbir direniflin ve müdahalenin yaflanmad›¤› y›k›mlarda, kimse ma¤dur edilmiyor. Y›llard›r göz yumulan çirkin yap›laflmayla mücadele eden Mardin Belediyesi Za-

U

Zab›ta Vakf›’n›n Yeni Baflkan›:

Y›lmaz Lazo¤lu BEZADAV Yönetim Kurulu, 5 Haziran Cuma günü gerçeklefltirdi¤i toplant›da yeni baflkan› oybirli¤iyle seçti.

ayram Ali Çak›ro¤lu’nun baflkanl›¤› döneminde önemli çal›flmalara imza atan Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›’nda bayra¤› Y›lmaz Lazo¤lu devrald›. Geçen hafta yap›lan genel kurul toplant›s›nda yeni yönetim kurulu belirlenmesinin ard›ndan vakf›n yeni baflkan› da seçilerek göreve bafllad›.

B

Lazo¤lu: Yeni dönemde var gücümüzle çal›flaca¤›z… Yönetim kurulunun oy birli¤iyle 2 y›ll›¤›na göreve seçti¤i baflkan Y›lmaz Lazo¤lu, kendisinden önce görev yapan Bayram Ali Çak›ro¤lu’na, gerçeklefltirdi¤i baflar›l› çal›flmalardan dolay› teflekkür etti. Lazo¤lu, bundan sonra da zab›ta teflkilat›n›n sorunlar›n›n çözümüne yönelik çal›flmalar›na büyük bir azimle devam edeceklerini belirtti. Vakf›n yeni yönetim kurulu ve görev da¤›l›mlar› da flu flekilde olufltu: Vak›f Baflkan› Y›lmaz Lazo¤lu Baflkan Vekili Mahmut ‹slamo¤lu Mali ve ‹dari ‹fller Bahtiyar Y›lmaz Hukuk ‹flleri Abdulla Tafldemir Tan›t›m ve Halkla ‹liflkiler ‹brahim Köse Araflt›rma ve Gelifltirme Vahit Karaca Sosyal ve Kültürel ‹fller Mehmet Akif Can

b›ta Müdürü Ahmet Olgaç, Mardin’in daha nezih ve ferah bir ortama sahip olabilmesi için çal›flmalara aral›ks›z devam ettiklerini söyledi. Y›k›m çal›flmalar› s›ras›nda Zab›ta Müdürü Ahmet Olgaç’›n yan› s›ra, Zab›ta Amiri S›racettin Öncül, Zab›ta Komiserleri Ahmet Ökmen ve Mehmet Güven ile Zab›ta Memuru ‹brahim Akhun da haz›r bulundu. Haber Merkezi

Korkuteli’nde dilenci operasyonu… ntalya Korkuteli Belediyesi zab›ta ekipleri, vatandafllar›n daha rahat ve güvenli bir ortamda yaflamas› için çal›flmalar›n› aral›ks›z sürdürüyor. Bu çal›flma çerçevesinde duygu sömürüsü ile dilencilik yapan iki kifli yakaland›. Zab›ta amirli¤ine getirilen dilencilerin üst aramas›n›n ard›ndan 5326 say›l› Kabahatler Kanunu'nun

A

33. maddesi gere¤ince yasal iflleme tabi tutularak üzerlerinde ç›kan para ve eflyalara el konulduktan sonra ilçe d›fl›na gönderildiler. Korkuteli Belediyesi Zab›ta Amiri Yusuf Demirkaya, dilenci operasyonlar›n› s›k s›k yapt›klar›n› belirterek, "‹lçe merkezinde dilencilere göz açt›rmayaca¤›z. Denetimlerimiz aral›ks›z sürecek" dedi.

Ümraniye Zab›tas›’ndan Semt Pazar› Operasyonu Ümraniye Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, ilçede bulunan semt pazarlar›nda ve çevresinde yapt›¤› bir dizi operasyonla, kanunsuz durumlar ve ölçü aletlerinin eksik tartma durumu olup olmad›¤›n› kontrol etti. mraniye Zab›ta Müdürü fienel Erdem yönetimindeki ekipler, halk›n pazaryerlerinde rahat bir flekilde al›flverifl yapmas›n› engelleyen, semt pazarlar› çevresinde kald›r›mlar› ve yollar› iflgal ederek kar›fl›kl›¤a sebebiyet veren ve haks›z kazanç temin eden seyyar sat›c›lara göz açt›rmad›. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan görevlendirilen ölçü ve ayar memuru ile ortaklafla yap›lan incelemelerle, pazar denetimlerini gerçeklefltiren Zab›ta ekipleri, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n ‘Ölçüler ve Ayar Kanunu’ kapsam›nda Pazar tezgâhlar›nda bulunan terazileri ve a¤›rl›klar› kontrol etti.

Ü

Ekipler, halk›m›z›n ma¤dur olmamas› yönünde çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›rarak esnaflar› denetledi ve pazar esnaflar› içerisinde eksik a¤›rl›klarla (kg. / gr.)

sat›fl yapan, terazisi bozuk olan, mührü olmayan, eksik tartan, kimlik tabelas› bulunmayan, tezgâh üzerinde etiket bulundurmayan, sa¤l›k muayene cüzdan› olmayan, ba¤›rarak sat›fl yapan, müflterisine kötü davranan pazar esnaflar›na yasal ifllem yapt›. Teraziler de kontrol edildi… Ümraniye Zab›ta Ekipleri taraf›ndan, halk›n sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkileyebilecek g›dalar ve haks›z kazanç sa¤lanmamas› yönünde, pazar tezgâhlar›nda bulunan teraziler kontrol edilerek, ek-

sik ve yanl›fl tartan ölçü aletlerine, gramaj› eksik olan a¤›rl›klara el konuldu, ilgililere Türk Ceza Kanunu kapsam›nda yasal ifllemler yap›ld›. Di¤er taraftan seyyar sat›c›lara yönelik operasyon yapan ekipler, seyyar sat›c›lar›n sat›fla arz etti¤i malzemelerine el konuldu. Yap›lan operasyonla, seyyar sat›c›lar›n kar›fl›kl›¤a sebebiyet vermesinin ve haks›z kazanç elde etmesinin önüne geçilirken, Pazar esnaf›na yap›lan denetimlerde görülen eksiklikler sebebiyle, Pazar esnaf›na gerekli ikaz ve uyar›lar yap›ld›. Haber Merkezi


haber

6

Haziran 2009

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Anadolu Yakas› Zab›ta Müdürü ‹brahim Köse:

Mevzuat, günümüz flartlar›na uyarlanmal›! Zab›taya verilen görevlerin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat›n ve verilen yetkilerin günümüz flartlar›na uygun hale getirilmesi sa¤lanmal›d›r” diyen ‹brahim Köse, “Kullan›lmas›na izin verilen teçhizatlar›n ihtiyac› ne ölçüde karfl›lad›¤› yeniden de¤erlendirilmelidir” fleklinde konufltu.

✎ Röportaj

Zafer S›tk› Tuna

Zab›ta teflkilat›n›z hakk›nda bilgi alabilir miyiz? Anadolu Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ümüz; ‹.B.B. Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’na ba¤l› olarak, 5393 say›l› Belediye Kanunu ve 5216 say›l› Büyükflehir Belediyesi Kanunu gere¤ince, 14/06/2006 tarihli ve 1038 say›l› Büyükflehir Belediye Meclisi Karar› ile kurulmufltur. Müdürlü¤ümüzde 273 erkek ve 11 bayan olmak üzere toplam 284 personel çal›flmaktad›r. Müdürlü¤ümüz; ‹dari ve Mali ‹fller, Anadolu Merkez, C Bölgesi ve D Bölgesi olmak üzere dört amirlikten oluflmaktad›r.

Çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz? Genel olarak neler yap›yorsunuz? Kanunlarla bize verilen yetkiler çerçevesinde vatandafllar›m›z›n daha sa¤l›kl›, huzurlu, düzenli ve kaliteli bir ortamda yaflayabilmeleri için çal›flmaktay›z. Yetki ve sorumlulu¤umuzda bulunan tüm ana arter, cadde, bulvar ve sahil kesimlerindeki seyyar sat›c› ve di¤er iflgaller kald›r›larak bu alanlar› halk›m›z›n rahat bir flekilde kullanmas›n› sa¤l›yoruz. Sahil güzergahlar›nda bulunan park alanlar›, çay bahçeleri ve yeflil alanlar›n kontrolleri aral›ks›z olarak yaparak ihlallere kesinlikle müsaade etmiyoruz. Kentsel Tasar›m Müdürlü¤ünden uygunluk görüflü al›nmadan konulan tüm ilan reklam unsurlar›n›n denetimi ve kald›r›lmas› ile ilgili yasal ifllemleri yapmaktay›z. (Bez afifl, pano, bilboard, vinyl vs.) Bölgemiz dahilindeki 1.s›n›f Gayri S›hhi Müesseseler ile ilgili GSM ‹ncele-

me Kurulunun alm›fl oldu¤u kararlar müdürlü¤ümüz taraf›ndan uygulanmaktad›r. Belediyemiz yetki ve tasarrufunda olup çeflitli yollarla iflgal edilerek, yasal olmayan yollarla otopark olarak iflletilen yerlerin iflgallerden ar›nd›r›larak ‹SPARK Afi.ye teslim edilmesi de müdürlü¤ümüz taraf›ndan yap›lan faaliyetlerdendir. Bölgemiz dahilinde oynanan süper lig ve uluslar aras› futbol karfl›laflmalar›nda stad çevresindeki zab›tai tedbirler müdürlü¤ümüz taraf›ndan al›nmaktad›r. 2010 Avrupa Kültür baflkenti seçilen ‹stanbul’umuzun dünyaya tan›t›lmas›nda büyük katk› sa¤layan Formula 1.Redbul Flugtag gibi uluslar aras› yar›fllar›n yap›ld›¤› alanlarda da zab›ta görev alan›na giren tedbirler müdürlü¤ü-

müz taraf›ndan al›nmaktad›r. Kurban bayram› dönemlerinde kurban komisyonunca belirlenmifl alanlar d›fl›nda ve özellikle yeflil alanlar üzerinde kesim ve sat›fl yap›lmas›na engel olunmakta olup geçmifl y›llardaki olumsuz görüntülerin yaflanmamas› konusunda büyük ölçüde iyileflme sa¤lanm›flt›r. Karfl›laflt›¤›n›z en önemli sorun hangisidir? Çözümü konusunda hangi çal›flmalar› yapmaktas›n›z? Ya da nas›l çözdünüz?

Zab›ta özel bir kolluk kuvveti olarak tan›mlanmas›na karfl›n, silahs›z bir kolluk gücü olarak kurumlaflm›fl ve görevlerini yerine getirirken herhangi bir silah kullanmas›, tafl›mas› veya bulundurmas› kendisine yasaklanm›flt›r. Bu durumun bir kolluk gücü aç›s›ndan önemli sak›ncalar› beraberinde getirmektedir. Kolluk görevlerinin yerine getirilmesinde silah›n cayd›r›c› etkisi vard›r. Zab›taya verilmifl olan baz› görevlerin (y›k›m ve seyyar sat›c›larla mücadele vb.) yerine getirilmesinin do¤uraca¤› tehlike riskini ortadan kald›rmak için, kelepçe takmak, elektrikli / normal cop kullanmak, silah tafl›ma veya kullanma yetkisini belli görevler için tan›mak ta çözüm olarak düflünülebilir. Ancak zab›ta personelinin silahl› olup olmamas›n›n yan› s›ra, belediye suçlar› konular›nda yeterli yapt›r›mlar›n öngörülmesi ve zab›tan›n faaliyetlerini ciddiyetle yürütmesi de gerekmektedir. Özellikle y›k›mlarda ve seyyar sat›c›larla mücadele çal›flmalar›nda silahl›, tafll›, sopal› ve b›çakl› sald›r›lara maruz kalmaktay›z. Bu tür çal›flmalar›m›zda can güvenli¤imizin sa¤lanabilmesi için emniyet güçlerinden yard›m talep etmekteyiz. Bu talepler ço¤u zaman çeflitli nedenlerle gecikmekte dolay›s›yla çeflitli darp ve yaralanma olaylar› gibi olumsuz durumlar yaflanmaktad›r. Zab›ta teflkilat›n›n konumu ve gelecekteki konumu hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Zab›tan›n hizmetleri yaln›zca belediye yasaklar›n› uygulamak, belediye suçlar›n› önlemek ve takip etmek, kural ve yasaklara ayk›r› davrananlar› cezaland›rmaktan ibaret de¤ildir. Zab›tan›n görevlerinin ayr›nt›l› olarak yasal düzenlemelerle say›lm›fl olmas›na karfl›l›k, yetkileri konusunda tam bir netlik bulunmamaktad›r. Görev ve yetki bir bütündür ve her görevin yerine getirilmesi, göreve iliflkin yetkiyi de zorunlu k›lmaktad›r. Ancak görevleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda zab›tan›n yetkilerinin oldukça s›n›rl› olmas› büyük sorundur. Bu anlamda Zab›tan›n yetkilerinin, görev ve sorumluluklar› ile uyumu sa¤layacak biçimde geniflletilmesi gerekmektedir. Zab›ta teflkilatlar›n›n ihtiyaçlar› noktas›nda hangi yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktad›r? Zab›taya verilen görevlerin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat›n ve verilen yetkilerin günümüz

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Anadolu Yakas› Zab›ta Müdürü ‹brahim Köse

flartlar›na uygun hale getirilmesi sa¤lanmal›d›r. Personel say›s› art›r›lmal›d›r. Kullan›lmas›na izin verilen teçhizatlar›n ihtiyac› ne ölçüde karfl›lad›¤› yeniden de¤erlendirilerek iyilefltirmeler yap›lmal›d›r. Zab›ta personelinin giyece¤i k›yafetin ve takaca¤› iflaretlerin kullanaca¤› araçlar›n renk ve flekilleri yönetmeli¤inde ayr›nt›l› olarak belirlenmesine ra¤men, özellikle büyük kentlerde kar›fl›kl›klara yol açabilecek flekilde belediyeden belediyeye ve hatta örgüt içinde çeflitli farkl›l›klar göstermektedir. Bu nedenle zab›ta içinde k›l›k k›yafette birlik ve uyumun sa¤lanabilmesi için Genel müdürlük yada Bölge müdürlü¤ü fleklinde yap›lanmaya ihtiyaç duyulmaktad›r.

Vatandafllar›m›za sa¤l›k, esenlik ve refah içerisinde, daha huzurlu ve düzenli, daha kaliteli ve yaflanabilir bir flehir ortam› sunmak en büyük hedefimizdir. Özellikle baflarmay› istedi¤iniz bir hedefiniz var m›? Neler yapmak istiyorsunuz? Vatandafllar›m›za sa¤l›k, esenlik ve refah içerisinde, daha huzurlu ve düzenli, daha kaliteli ve yaflanabilir bir flehir ortam› sunmak en büyük hedefimizdir. Yetki ve sorumlulu¤umuzdaki cadde, bulvar, meydanlar ile parklar ve sahil kesimlerindeki yeflil alanlarda yap›lmak istenen kay›t d›fl› ekonomik faaliyetleri engelleyerek, her türlü iflgalleri kald›rarak, bu alanlar›n vatandafllar›m›z›n ortak kullan›m alan› ve ailece gezebilece¤i yerler olarak kalmas›n› sa¤lamak için gereken denetim ve kontrolleri aksatmadan yaparak, çal›flmalar›m›za yasal mevzuat›n el verdi¤i ölçüde 7 gün 24 saat esas›na göre kararl›l›kla devam etmekteyiz. Halk›m›z›n gözündeki zab›ta imaj›n›n yenilenmesi konusunda düflünceleriniz nelerdir?

Geçmiflte çeflitli nedenlerle halk›m›z›n gözünde oluflan olumsuz imaj en büyük sorundur. Halk›n gözündeki bu olumsuz imaj›n de¤ifltirilmesi kolay olmamaktad›r. Bu konudaki en büyük ad›m Sn. Baflbakan›m›z Recep Tayyip ERDO⁄AN’›n ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› döneminde at›lm›flt›r. Bu dönemde yap›lan çeflitli yeniliklerle halk›n gözündeki “seyyar kovalayan, y›k›m yapan zab›ta” imaj›n› “halk› bilgilendiren zab›ta” haline getirmifltir. Zab›ta personeline verilen e¤itim ve seminerlerle, vatandafllar›n zab›tadan beklemifl olduklar› güler yüzlü, sayg›l› ve ilgili muamele konusundaki beklentileri büyük ölçüde karfl›lanm›flt›r. Yönetim anlay›fl› ve di¤er konularda meslektafllar›n›za tavsiyeleriniz nelerdir? Hayatlar›n›n her safhas›nda adaletli ve dürüst olmalar›, her ne konuda olursa olsun do¤ruluktan flaflmamalar›n› ve her zaman karfl›l›kl› sayg› ve sevgi çerçevesinde ifllerini yapmalar›n› tavsiye ederim. Görevlerini yerine getirmeleri için, kanunlar›n kendilerine vermifl oldu¤u yetkileri herkese karfl› eflit ve adaletli olarak kullanmal›d›rlar. Görevlerini yaparken bir ayna niteli¤i tafl›d›klar›n› ve birer temsilci olduklar›n› asla unutmamal›d›rlar. Baflar›l› olabilmek için ifllerini severek ve isteyerek yapmal›d›rlar. Çünkü severek yap›lmayan ve yap›l›rken heyecan duyulmayan ifllerin baflar›lamayaca¤›na inanmaktay›m. Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ve Zab›ta Gazetesi hakk›ndaki düflünceleriniz nelerdir? Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›’n›n bir hizmeti olan Zab›ta Gazetesi, zab›tan›n ve zab›ta hizmetlerinin anlat›lmas›nda, tan›t›lmas›nda ve bilinmesinde çok büyük faydalar› olmaktad›r. Bu alandaki eksiklik zab›ta gazetesiyle giderilmifltir. Zab›tan›n, kendisini halka ve ilgililere tan›tmada ki eksikli¤i zab›ta gazetesi ile giderilmeye çal›fl›lmaktad›r. Özellikle tüm il ve ilçe belediye zab›ta birimlerini ziyaret ederek çal›flmalar› hakk›nda görsel ve yaz›l› bilgiler vermesi çok güzel olmufltur. Gazete bu uygulamas›yla tüm zab›ta teflkilatlar› aras›nda ki iletiflim a¤› olmufltur.Zab›ta Gazetesini teflkilat›m›z için yapm›fl olduklar› faydal› çal›flmalar›ndan dolay› tebrik eder, çal›flma hayatlar›nda baflar›lar dilerim.


güncel

Haziran 2009 ilindi¤i üzere yap›lan son düzenlemeler ile 4207 Say›l› Tütün Mamüllerinin Zararlar›n›n Önlenmesine Dair Kanun’un baz› maddelerinin uygulamalar› 19 May›s 2008 itibar› ile yürürlü¤e girmifl bulunmaktad›r. Baz› maddelerinin ise yürürlü¤ünün 19 Temmuzdan itibaren uygulanaca¤› Kanunda aç›kça belirtilmifl idi. 19 Temmuzdaki uygulama sürecinin yaklaflmas› dolay›s› ile bu Kanunun uygulamas› noktas›nda belediyelerimizin üzerine düflen görevleri k›saca tekrar hat›rlayal›m istedim. Zira bu yasaklar›n takip ve sorumlulu¤u birinci derecede iflyerlerine ruhsat veren birimlerin üzerinde gözükmektedir. Bunun yan›nda Emniyet kuvvetlerininde yasadan do¤an haklar› sakl›d›r. Bu Kanun; kiflileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlar›ndan, bunlar›n al›flkanl›klar›n› özendirici reklam, tan›t›m ve teflvik kampanyalar›ndan koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sa¤lanmas› yönünde düzenlemeler yapmak amac› ile düzenlenmifltir. Bu düzenlemeler kapsam›nda, Kanunun uygulanmas› ve bu konudaki denetimlerde her kuruma ve kurum yetkililerine ayr› ayr› görevler düflmektedir. Özellikle, Emniyet birimleri, belediye zab›talar›, Jandarma ve baz› Kamu Kurum ve Kurulufllar›n›n yetkili k›ld›¤› kifliler bu Kanunun uygulanmas›ndan sorumlu tutulmufltur. Bu kapsamda, genel bir de¤erlendirme yapacak olursak, 2009 y›l› için;

B

HARMAN Sadettin ÖZYAZICI ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Müdür Yard›mc›s› sozyazici@zabita.com / sozyazici@ibb.gov.tr

19 Temmuz’a do¤ru sigara yasa¤›n›n son durumu 1- Toplu Tafl›ma araçlar›nda tütün mamüllerinin tüketilmemesi yönünde denetimler yap›lmas›, bu denetimler esnas›nda öncelikli olarak araç içerisinde BU ARAÇTA TÜTÜN MAMÜLLER‹N‹N KULLANILMASI YASAKTIR levhas›n›n bulunup bulunmad›¤›na bak›lmas›, flayet bu uyar› yaz›s› yok ise araç ilgilisi hakk›nda belediye zas›talar› taraf›ndan zab›t tanzim edilerek belediye encümene havale edilip encümence ilgilisi hakk›nda 560 ila 5600 TL. aras›nda cezaya karar verilmesi gerekmektedir. Ayr›ca bu uyar›c› yaz›lar d›fl›nda bir de araç içerisinde yolcu veya araç floförü taraf›ndan tütün mamülünün tüketildi¤i tespit edilir ise bu kifliler hakk›nda da Kabahatler Kanununa göre direk belediye zab›tas› ya da emniyet birimleri taraf›ndan 69 TL. para cezas› uygulanmas› gerekmektedir. 2- Uyar› levhalar› tütün mamüllerinin tüketiminin yasak oldu¤u her alanda bulundurulmak zorundad›r. Bu kurala uymayan belediyeden ruhsatl› iflletmelere önce belediye zab›tas› taraf›ndan uyar› yaz›s› yaz›lacak ve bu uyar› yaz›s›na ra¤men gere¤ini yerine

getirmeyen ilgilileri hakk›nda da belediye s›n›rlar› içerisinde belediye encümeni taraf›ndan 560 ila 5600 TL. aras›nda cezaya karar verilebilecektir. 3- Tütün mamüllerini tüketenlerin bu mamüllerin at›klar›n› gelifli güzel soka¤a b›rakmalar›/atmalar› halinde ilgilileri hakk›nda belediye zab›tas› veya emniyet birimleri taraf›ndan Kabahatler Kanununa göre 25 TL. para cezas› uygulanacakt›r. Ancak ilgili kifli bu at›¤› att›¤› yerden uyar› halinde al›r ve uygun yere atarsa, hakk›nda cezaya karar verilmesine gerek kalmayacakt›r. 4- Bu Kanunun Kamu Hizmet binalar›ndaki uygulamalar›nda ise bina içerisinde tütün mamülü tüketenler hakk›nda ifllem yapma ve ceza yazma yetkisi o Kamu kurumunun binas›ndaki en üst yetkili amirin görevlendirece¤i devlet memuru taraf›ndan takip edilecek ve bu kifliler yasa¤› ihlal edenler hakk›nda Kabahatler Kanununa göre 69 TL. para cezas› uygulayacakt›r. 5- Koridorlar› dahil olmak üzere her türlü e¤itim, sa¤l›k, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, e¤lence ve benzeri amaçl› özel hu-

7

kuk kiflilerine ait olan ve birden çok kiflinin girebilece¤i (ikamete mahsus konutlar hariç) binalar›n kapal› alanlar›nda (bu binalar›n ve tesislerin büyükflehir belediyesi taraf›ndan yap›lmas› veya ruhsatland›r›lmas› halinde büyükflehir belediyesi zab›tas› taraf›ndan, di¤er yerlerde ise ilçe belediyeleri ve emniyet birimleri taraf›ndan) tütün ürünlerini tüketenler hakk›nda Kabahatler Kanununa göre 69 TL. para cezas› uygulanacakt›r. Yasak olmas›na ra¤men tütün mamüllerinin tüketilmesine müsaade eden, göz yuman veya gerekli tedbirleri almayan iflletme sahipleri hakk›nda da belediye s›n›rlar› içerisinde belediye encümeni taraf›ndan 560 ila 5600 TL. aras›nda cezaya karar verilecektir. (Resmi kurum statüsündeki hastane, spor kompleksi, sosyal ve kültürel alanlar ve okul gibi yerlerde, sigara içenlere yönelik denetimler o kurumun yetkililerinin atayaca¤› görevliler taraf›ndan yap›lacakt›r.) 6- Kamu kurumlar› da binalar›nda tütün ürünlerinin kullan›lmas›n›n yasak oldu¤unu ve kullananlar›n nas›l bir ceza ile karfl›laflaca¤›n› anlatan uyar› levhalar›n› asmak zorundad›rlar. Tütün mamüllerinin tüketilmesinin yasak oldu¤u alanlar›n girifl kap›lar›na tütün ürünlerinin at›klar›n›n (izmaritlerin) at›labilece¤i uygun kaplar konmas› gerekmektedir. Hatta belediyeler sokakta vatandafl›n izmaritleri yere atmamas› için yeteri kadar çöp kab› veya sigara söndürme kaplar› tefrik etmek zorundad›r. 7- Aç›k havada yap›lan her türlü spor, kültür, sanat ve e¤len-

ce faaliyetlerinin yap›ld›¤› yerler ile bunlar›n seyir yerlerinde tütün ürünleri kullan›lamaz. Ancak bu etkinliklerde tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluflturulabilir, bu alanlar d›fl›nda tütün ürünleri kullananlar hakk›nda Kabahatler Kanununa göre 69 TL. para cezas› uygulanacakt›r. Bu tip organizasyonda sorumluluk organizasyonu düzenleyen kurum veya firmadad›r. Söz konusu organizasyonda gerekli tedbirler al›nmam›fl ise organizasyon sorumlusu hakk›nda zab›t tanzim edilerek belediye encümenine havale edilir ve encümen taraf›ndan 560 ila 5600 TL. aras›nda cezaya karar verilir. Bu Kanun ile amaçlanan as›l husus, öncelikli olarak tütün ürünlerinin toplu mekanlarda kullan›m›n›n ve reklam›n›n yap›lmas›n›n önüne geçmektir ki bunda da büyük oranda baflar› sa¤lanacakt›r. Fakat, vatandafllar›n aç›k alan veya aç›k m› kapal›m›, yar› aç›k m› veya k›smi aç›k m› tart›flmalar›n›n yap›ld›¤› bir pozisyonda bu yasa¤›n uygulanabilirli¤i zaman içerisinde kendisini gösterecektir. Sa¤l›¤a zararl› bir maddenin kiflisel tüketimi ile baflkalar›n›n rahats›z edilmesi hiç do¤ru olmad›¤› gibi, bu konuda insanlar› özendirmenin de do¤ru olmad›¤› kaç›n›lmaz bir gerçektir. DiP NOT: Özel hukuk kiflilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi e¤lence hizmeti verilen iflletmelerde, bu Kanun ile ilgili yasaklar 18/07/2009 tarihinde yürürlü¤e girecektir.

Üsküdar Zab›ta kendini gelifltiriyor Üsküdar Belediyesi, Zab›talara yönelik olarak iki büyük e¤itim çal›flmas›na imza att›.

erek Zab›talar›n esnaflara, gerekse esnaf›n Zab›talara karfl› yaklafl›m tarz›n› olumlu yönde de¤ifltirmek, sorunlar› ortadan kald›rmak ve imaj yenilemek amac›yla düzenlenen e¤itim çal›flmalar› kapsam›nda ilk olarak Zab›talara yönelik “‹letiflim, motivasyon, hizmette verimlilik, kalite ve anlay›fl” konular›nda e¤itim seminerleri düzenlendi. ‹lk e¤itimine Üsküdar Belediye Baflkan› Mustafa Kara ile Belediye

G

Baflkan Yard›mc›s› Ömer Saraç’›n da kat›ld›¤›, 1 hafta süren ve Dr. fiaban K›z›lda¤ taraf›ndan verilen seminerlerde kurum kültürünü oluflturmak ve paylaflmak ile hizmet kalitesini art›rmaya yönelik e¤itimler de yer ald›. Yaz aylar›n›n gelmesi ile birlikte turist say›s›ndaki art›fl göz önüne al›nd›¤›nda Üsküdar’da turistlerin temel sorunlar›n› gidermek ve yön göstermek amac›yla Zab›talara bir de ‹ngilizce e¤itimi veriliyor.

Dört hafta boyunca sürecek ‹ngilizce e¤itiminin amac›n› turistlerin tarihi ve turistik mekânlara en kolay flekilde ulaflmalar›n›n sa¤lanmas› ve temel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› için gerekli bilgilerin verilmesi oluflturuyor. Konuyla ilgili olarak bilgi veren Zab›ta hizmetlerinden sorumlu Belediye Baflkan Yard›mc›s› Ömer Saraç, Türkiye genelinde zab›talara karfl› olumsuz bir yaklafl›m bulundu¤unu, bu yaklafl›m› Üs-

küdar özelinde de¤ifltirmek ve esnaf ile zab›ta aras›nda olumlu yaklafl›m sergilenmesi ve ç›kabilecek sorunlar›n en kolay flekilde giderilmesine yönelik olarak karfl›l›kl› anlay›fl çerçevesinde iletiflimin sa¤lanmas›n› hedeflediklerini söyledi. Ömer Saraç Üsküdar’da turistlerin bilmedikleri tarihi ve turistik mekanlar›n tan›t›m›na yönelik bilgilendirme yapacaklar›n›, bunun da Üsküdar’a gelecek turistlere büyük fayda sa¤layaca¤›n›, uzun dönemde bu çal›flma sayesinde turist say›s›nda art›fl beklediklerinin alt›n› çizdi.

Göreve yeni bafllayan Üsküdar Belediyesi Zab›ta Müdürü Ömer Civil, etkin çal›flmalar›yla dikkat çekiyor...

‹BB Avrupa Yakas› Zab›ta, tarihi geçmifl ürünlere el koydu stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri taraf›ndan fiiflli’de yap›lan denetimde 130 adet 5 litrelik ayçiçe¤i ya¤›na el konuldu. Vatandafllar taraf›ndan yap›lan flikayetleri dikkate alan ‹stanbul Büyükflehir Zab›tas›, fiiflli’de bir iflyerine yapt›¤› bask›nda, sat›fla sunulmufl olan 130 adet 5 litrelik son kullanma tarihi geçmifl ayçiçek ya¤›n› ele geçirdi. Ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. ‹stanbul Büyükflehir Zab›tas›, vatandafllar›m›z›n sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkileyebilecek bu tür ürün sat›fllar›yla ilgili denetimlerine aral›ks›z devam ediyor.


r

ORTA SAYFA

Sakarya Büyükflehir Belediyesi Za

Zab›ta, bir çok belediyed

Sakarya Büyükflehir Belediyesi’nin Yeni Daire Baflkan› Yusuf Çelebi gazetem say›s›n›n beldenin nüfusu gözetilerek yeterli düzeye ç›kart›lmas› ve yönetm ✎ Röportaj

Zafer S›tk› Tuna

Yusuf Çelebi kimdir? 1959 y›l›nda Trabzon ili, Çaykara ilçesi Taflk›ran köyünde do¤du. ‹lk ö¤renimini Taflk›ran köyünde, Orta ve Lise ö¤renimini Trabzon ‹mam Hatip Lisesinde tamamlad›ktan sonra, Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik bölümünü kazand›. Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Mühendisli¤i bölümünü bitirdi. Vatani görevini K›br›s’ta yapan Çelebi, 1987 y›l›ndan itibaren, çeflitli alanlarda ticaretle u¤raflt›. 1988 y›l›nda Pankobirlik Pamukova fiubesinde 6 ay süren bir çal›flman›n ard›ndan, özel sektörde ‹nflaat, Hayvanc›l›k ve D›fl Mekan Süs Bitkicili¤i alanlar›nda çal›flt›. 1995 y›l›nda Marmara Üniversitesi Sosyal Birimler Enstitüsünde Uluslararas› D›fl Ticaret alan›nda master yapt›. 1997 y›l›nda D›fl Ticaret Müdür Yard›mc›l›¤› sertifikas›n› ald›. Ayn› y›l Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulunda Ö¤retim üyesi olarak göreve bafllad›. 27 Mart 2004 tarihinde yap›lan seçimlerde Ak Parti’den Arifiye Belediye Baflkan› seçildi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinin ard›ndan ise Sakarya Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan vekili olarak göreve bafllad›. ‹ngilizce bilen Çelebi, evli ve üç çocuk babas›d›r.

Personel say›n›z ve teflkilat›n›z hakk›nda bilgi alabilir miyiz? Sakarya Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Dairesi Baflkanl›¤› Zab›ta fiube Müdürlü¤ünün Personel Durumu flu flekildedir. Toplam 89 personelle çal›flmalar›m›z› yürütüyoruz. Kadro fiube Müdürü Zab›ta Amiri Zab›ta Komiseri Zab›ta Memuru Toplam

Mevcut 2 5 15 90 112

Dolu 1 9 79 89

Bofl 1 5 6 11 23

Çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi ve rir misiniz? Ne gibi çal›flmalar yürü tüyorsunuz? fiehir merkezinde faaliyet gösteren çevre ve görüntü kirlili¤ine sebebiyet veren odun, kömür, kum ve hurda ifli ile ifltigal eden esnaflar›m›z›n siteleri oluflturularak faaliyetleri-

ni sitede sürdürmeleri sa¤lanm›flt›r. ‹lçe Belediyeleri ile koordine sa¤lanarak seyyarla mücadele etkin bir flekilde sürdürülmektedir. Tar›m il Müdürlü¤ü, Çevre Mü-

eden araçlarla ilgili çal›flmalar devam etmektedir. Di¤er illerden flehrimize dilenmek amac›yla gelen dilencilerle ilgili çal›flmalar etkin bir flekilde devam etmektedir.

Sakarya Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’n›n Vizyonu

Bölgenizde gördü ¤ünüz en önemli sorun hangisidir? Çözü Yapt›¤› görevler ile ilgili olarak öncelikli hizmü konusunda hangi met verdi¤i kent halk›n›n memnuniyetini en üst çal›flmalar› yapmakta seviyede tutmak, kent halk›yla bütünlük içerisins›n›z? Ya da nas›l çözde hizmetlerini gelen taleplere göre de¤erlendünüz? dirmek ve bu amaçla geliflen teknoloji ve mev500.000 nüfuslu zuat› takip ederek sürekli kendini yenilemektir. Sakarya Büyükflehir Hizmet sundu¤u insan ö¤esini göz önünde buBelediyesi 128.000 lundurarak hizmet kalitesini yükseltmektir. hektar gibi genifl bir alana kurulmufltur. Bu dürlü¤ü ve 5846 say›l› Fikir ve Sa- nedenle hizmet alan›m›z çok genifl. nat eserlerini koruma kanunu çer- Sürekli göç alan bir konumda. 1999 çevesinde kurulan komisyonlarda depremi sonras› 2000 y›l›nda kuruçal›flmalar devaml› olarak sürdürü- lan Sakarya Büyükflehir Belediyesi, görevli personellerimizle fedakâr bir yoruz. fiehrin ana girifllerinde Jandarma flekilde çal›flmave Polis ile birlikte tonaj kontrolleri lar›n› sürdevaml› olarak yap›lmaktad›r. fiehir merkezinde faaliyet gösteren çevre ve görüntü kirlili¤ine sebebiyet veren odun, kömür, kum ve hurda ifli ile ifltigal eden esnaflar›m›z›n denetimlerinin yap›larak faaliyetlerini düzenli ve halk sa¤l›¤›n› etkilemeyecek flekilde sürdürmeleri sa¤lanm›flt›r. Trafik zab›ta ekibimiz vatandafllar›m›z›n rahatça flehir merkezine ulaflmalar› için araç park yerleri oluflturmufltur yaya yollar›na park

dürerek sorunlar›n giderilmesi ve hizmetin devaml›l›¤›n› sa¤lamaya çal›flmaktad›r.

Zab›ta teflkilat›n›n konumu ve gelecekteki konumu hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Günümüzde Türkiye’de kimi belediyelerde birkaç elemandan, kimilerinde ise yüzlerce elemandan oluflan belediye zab›ta örgütleri faaliyetlerini sürdürmektedir. Personel yönetmeli¤inin 2. maddesi, belediyelerin zab›ta kadrolar›n› “ihtiyaç ve imkanlar›na göre”, “yaklafl›k olarak 1.500 nüfusa bir zab›ta personeli isabet etmek üzere” oluflturmalar›n› öngörmesine ra¤men, uygulamada genel olarak ortalama 5.000 kifliye bir zab›ta memuru düflmektedir. Yine yönetmelikte “kuruluflunda 50’den fazla

zab›ta memuru b lerde” zab›ta müdü gun bir kadronun l›nm›flsa da birçok ta birimleri tam ola mifltir ve yine b müdürlük düzeyin ri kurulamam›flt›r. diyelerdeki za kadro say›s›n›n b denin -mümkün fiili- nüfusu göze lerek yeterli düze ç›kart›lmas› ve y netmelik hükümle uygun örgütlenm sa¤lanmas› bir ge liliktir. Belediye zab›ta hizmetleri yaln›zca lar›n› uygulamak, önlemek ve takip yasaklara ayk›r› d land›rmaktan ibare örgütü kolluk hizm ra; kent sa¤l›¤›n ulaflt›rmaya, tar›m kadar uzanan pe faaliyet gösterme


röportaj

HAZ‹RAN 2009

ab›ta Daire Baflkan› Yusuf Çelebi:

de henüz örgütlenemedi!

mize önemli aç›klamalarda bulundu. Çelebi, “Belediyelerdeki zab›ta kadro melik hükümlerine uygun örgütlenmenin sa¤lanmas› bir gerekliliktir” dedi.

bulunan belediye- zenlemelerde say›lmas›na karfl›l›k, ürlü¤ü s›fat›na uy- yetkiler konusunda tam bir netlik ihdas› zorunlu k›- bulunmamaktad›r. Görev ve yetki k belediyede zab›- bir bütündür ve her görevin yerine arak örgütleneme- getirilmesi, göreve iliflkin yetkiyi de irço¤unda henüz zorunlu k›lmaktad›r. Ancak görevlede zab›ta örgütle- ri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda belediye zaBeleb›tas›n›n yetkilerinin oldukça s›n›rl› b›ta belse etieye Teflkilat›m›z›n asli görevi belde halk›n›n s›hhat yöselamet ve huzurunu temin maksad› ile Beledierine yenin di¤er birimleri ile koordinasyon halinde menin çal›flmak ve yetkili birimlerin alm›fl oldu¤u kaerekrarlar›n uygulanmas›n› sa¤lamakt›r.

Sakarya Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’n›n Misyonu

as›n›n a belediye yasakbelediye suçlar›n› p etmek, kural ve davrananlar› cezaet de¤ildir. Zab›ta metlerinin yan› s›dan bay›nd›rl›¤a, mdan ekonomiye k çok alanda da ektedir. Belediye zab›tas›n›n görevlerinin ayr›nt›l› olarak yasal ve yönetsel dü-

oldu¤u belirtilebilir. Bu anlamda yetkilerin, görev ve sorumluluklar ile uyumu sa¤layacak biçimde geniflletilmesi gerekmektedir. Özellikle baflarmay› istedi¤iniz bir hedefiniz var m›? Neler yapmak istiyorsunuz? Zab›ta teflkilat›n›n hayalinizdeki yeri neresidir? Zab›ta hizmetleri kalite gelifliminin e¤itimle do¤ru orant›l› oldu¤unu düflünmekteyim. Kurumsal yönetiminin kalitesinin artmas› ve zab›ta hizmetlerinin mesleki e¤itimle donat›lm›fl memurlar taraf›ndan yürütülmesi için zab›ta meslek yüksek okulunun kurulmas› çok önemli bir ad›m olur. Özellikle geliflmekte olan ülkemizde bu gereksinimin bir an önce yürürlü¤e girmesi zab›ta hizmetleri ad›na devrim niteli¤inde olaca¤› kanaatindeyim.

Sakarya Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Yusuf Çelebi

Zab›ta Genel Müdürlü¤ü ve Bü yükflehirlerde zab›talar›n tek çat› alt›nda toplanmas› tekliflere konu sunda ne düflünüyorsunuz? Zab›ta teflkilat›n›n büyük flehirlerde bir çat› alt›nda toplanmas›, ‹l genelinde sorunlar ayn› kararl›l›kla ayn› uygulama flekilleriyle daha güçlü bir flekilde sorunlar›n çözülmesini sa¤layacakt›r. Halk›m›z›n gözündeki zab›ta ima j›n›n yenilenmesi anlam›nda her hangi bir çal›flman›z bulunmakta m›d›r? Zab›tan›n imaj›n›n düzeltilmesi için seminerler düzenlenmekte, halkla iliflkilere özen gösterilmekte, zab›ta e¤itimlerine önem verilmekte yeni memur al›mlar›nda yüksekokul mezunu tercih edilerek meslek okullar› mezunu yeni memurlar al›nmas›na önem verilmektedir. Bunun imaj›m›z›n gelece¤ine yönelik önemli bir ad›m oldu¤unu düflünüyorum. Son olarak neler söylemek ister siniz? Teflkilat›m›z, 5393 Say›l› Kanunun 51.maddesi ve 5216 Say›l› Kanunun 7. maddesinin ( k ) f›kras› do¤rultusunda görevlerini yerine getirmektedir. Büyükflehir Zab›tas›, ‹lçe Belediye Zab›talar›n›n görev ve yetki alanlar›nda koordinasyon ile görevlidir. Sakarya, dönüflüm yaratan ça¤-

lar›, kültürleri, dinleri ve uygarl›klar› buluflturan dünya tarihinin flehridir. Bu bilinçle Zab›ta Daire Baflkanl›¤› olarak, temiz, düzenli ve yaflanabilir bir Sakarya için üzerimize düflen görevi yerine getirmek maksad›yla

günün 24 saati y›l›n 365 günü tüm gücümüzle çal›flmak, halk›m›za sundu¤umuz hizmette adalet, dürüstlük ve kaliteden ödün vermemek temel ilkemiz olacakt›r.


güncel

10 ifliler aras› sosyal münasebetlerin dengeli, duyarl› ve dürüst olabilmesi neye ba¤l›d›r? Sosyal iliflkilerimizin sa¤l›kl›, dostane ve sürekli olabilmesi için, güzel ahlâk, sosyal fark›ndal›k ve duyarl›l›k gibi baz› sa¤lam temellerin önceden at›lmas› ve ruh dünyam›z›n ayr›lmaz unsurlar› hâline getirilmesi gerekmektedir. Önce kendi flahsiyetimizin tekâmülü aç›s›ndan baflkalar›na karfl› gösterebilece¤imiz olumsuz duygu ve düflüncelerimizin boyutunu daralt›p bunun yerine manevî de¤erlerle zenginlefltirilmifl olumlu düflünce yap›m›z› kuvvetlendirmemiz elzemdir. Bir baflka ifadeyle toplumsal alanda dostlu¤un ve kardeflli¤in tesisi için, egoizm, bencillik, cimrilik, k›skançl›k gibi ben merkezli negatif yaklafl›mlardan uzaklaflarak, sosyal duyarl› bir kimli¤in inflas›na yönelik kalbî ve vicdanî düflünce ve eylem hamlelerinin at›lmas› zaruridir. Bunun için de ilk önce sosyal ba¤lar› ciddî anlamda tahrip eden ben merkezli zararl› yaklafl›mlardan kaç›nmak gerekmektedir. Peki ben merkezli negatif duygular›n özellikleri nelerdir? Bunlar› dört ana kategoride toplamak mümkündür: “Ben Merkezli” Negatif Yaklafl›mlar 1.) Bende yok, o halde onda da olmas›n: Bir fleye sahip olmak istedi¤i halde ona bir türlü kavuflamayan ben merkezli bir insan, hasedinden dolay› baflkalar›n› afl›r› bir flekilde k›skan›r ve herkesin kendisi gibi o istenilen fleyden mahrum kalmas›n› ister. Hasette,

K

SOSYAL YAKLAfiIM Prof. Dr. Ali SEYYAR Sakarya Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri Bölümü Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dal› Baflkan› aliseyyar@zabita.com / aliseyyar@sosyalsiyaset.com

Befleri Münasebetlerde (Anti) Sosyal Boyut k›skançl›k, çekemezlik ve baflkas›n›n iyi hâlini istememek gibi kötü huylar ve sosyal hastal›klar vard›r. 2.) Bende var, ama onda olmas›n: H›rs›n›n bir kurban› olarak meflru gayri meflru demeden flu veya bu flekilde istedi¤ini elde eden bir kifli, bu sefer elde etti¤inin sadece kendisinde olmas›n› ve kalmas›n› ister. Mevcut olan› asla paylaflmak istemez. Cimrili¤i de, kendisini bir fley vermeyi engeller ve bu flekilde sevimsiz bir insan haline dönüflür. Kendisi baflkalar›na yard›mc› olmad›¤› gibi yard›m etmek isteyenleri de engeller. Herkese f›rsat eflitli¤inin sa¤lanmas›ndan son derece rahats›zl›k duyar. 3.) Onda yok, ama bende olsun: Ben merkezli bir insan, baflkalar›n›n yoksul veya e¤itimsiz kalmalar›ndan dolay› rahats›z duymaz. Hep öyle kalmalar›n› ister. Aksi halde kendinden bir fley kaybolaca¤›n› zanneder. Rekabet ortam›nda oldu¤unu düflünen cimri ve k›skanç bir insan, sahip oldu¤u konumu korumak ad›na her fleyi mübah görür. Statükoyu kollamak ve de¤iflimi engellemek, en büyük

çabas›d›r. 4.) Onda var olan bana geçsin: ‹htiras sahibi bir insan, elde etti¤i ile hiçbir zaman yetinmez. Hep gözü d›flar›da ve baflkalar›ndad›r. Baflkalar›nda olup da kendisinde olmayan fleyleri de ister. Baflkalar›na ait olan fleylere göz diker ve kendisine geçmedi¤i sürece psikolojik rahats›zl›klar duyar. Böyle bir insan, hiçbir zaman mesut olamayaca¤› gibi baflkalar›na da hep zarar verecek konumdad›r. “Ben D›fl›” Pozitif Yaklafl›mlar Toplumsal hastal›klar›n ve gerginliklerin artt›¤› bir dönemde ahlâkl› ve duyarl› bir insan olmak, geçmifle göre her ne kadar daha da zorlaflm›fl gibi görünse de bu gibi sosyal meziyetlere sahip olmak da o derece önemli ve zaruridir. O halde beflerî münasebetlerimizi ve dolay›s›yla toplumsal bar›fl› ve dayan›flmay› yeniden güçlendirecek olan güzel hasletler nelerdir? Kanaatimce ben d›fl› sosyal boyutlu düflünce ve davran›fllar, hem böyle bir insan›n as›l f›trî kiflili¤ini ortaya koyar, hem de sosyal fayda noktas›nda pozitif etkilerini göste-

Haziran 2009

rir. Kendinden ziyade baflkalar›n› düflünen insan, bunu, toplum içinde sosyal prestij veya statü elde etmek için de¤il de, sadece Allah r›zas›n› kazanmak niyetiyle yapmas› halinde durumun bir de manevî boyutunun oldu¤unu gösterir. Nitekim Peygamberimizin, “insanlar aras›nda kar›fl›p da onlar›n eziyetlerine sabreden mümin, kar›flmayan ve sabretmeyenden hay›rl›d›r” sözü, bizi sosyal aç›l›ml› bir flahsiyet olmam›z› telkin eden bir yaklafl›md›r. Öyle ise ben d›fl› sosyal aç›l›mlar›n kiflisel sorumluluklar› ve özellikleri üzerinde durmakta fayda vard›r. Ben merkezcilikten uzak sosyal aç›l›ml› insan›n hasletlerini de dört k›sma ay›rabiliriz: 1.) Ben de yok, ama onda olsun: Baflkalar›n›n dertleriyle yak›ndan ilgilenen sosyal aç›l›ml› insanlar, gerekti¤inde kendinden ziyade baflkalar›n›n ifllerine koflar ve onlar için fedakârl›kta bulunur. Hakk›ndan dahî feragat edebilen böyle bir insan, baflkalar›na karfl› kalbinde en derin ve samimî bir sevgi ve sempati besler. Baflkalar›n›n hissiyat›yla, baflkalar›n›n ihtiyac›yla kendisini do¤rudan mesul gören isâr ruhlu bir insan, baflkalar› için yaflar, baflkalar› için mücadele eder. 2.) Ben de var, onda da olsun: Sosyal aç›l›ml› zengin bir insan, sahip olduklar›yla övünmez ama sahip olduklar›n› özellikle muhtaç kesimlerle paylaflmaktan haz al›r. Kendi refah›n› sosyallefltirmek ad›na cömert davran›r ve herkesin en az kendisi kadar mutlu olmas›n› ister. Baflkalar›n›n mutlulu¤u, onun

mutlulu¤udur. Varl›kl› ama sosyal duyarl› insanlar, cömertlikleriyle merhamet ve flefkat kahramanlar›d›r. 3.) Onda yok, ben de olmas›n: Baflkalar›n› lüzumsuz yere k›skand›rmamak ve üzmemek ad›na sosyal duyarl› bir insan, bir fleyi elde edebilme noktas›nda muktedir olsun veya olmas›n mütevaz›l›¤›n ve paylaflman›n bir gere¤i olarak hakk›ndan feragat edip isteklerini erteleyebilir. Arzu etti¤i fleyi baflkalar›nda gördü¤ünde ancak giriflimde bulunan böyle bir insan, hassas ruhlu olmas› hasebiyle, manevî yönden zengin bir flahsiyettir. 4.) Onda var, ben de olabilir: Sosyal aç›l›ml› bir insan, baflkalar›n› takdir eder, onlar›n hâline ve makam›na ulaflmaya gayret eder ve onlar gibi olmaya çal›fl›r. Baflkas›nda olan bir güzel hasletin veya nimetin, ondan gitmesini istemeden, kendinde de olmas›n› istemek, ço¤u zaman sosyal ve ekonomik geliflimin sa¤lanmas› için de önemli bir unsurdur. Ne derece sosyal veya anti-sosyal olup olmad›¤›m›z› ö¤renmek istiyorsak dört boyutlu “ben merkezli” veya “ben d›fl›” aç›l›mlar›n özelliklerine bakmak yeterlidir. Samimî bir öz elefltiri ile kendimizin sosyal konumunu yeniden belirleyebilir ve manevî bir rehabilitasyon ile sosyal rolümüzü güçlendirebiliriz. ‹yili¤in, bar›fl›n, dayan›flman›n ve adaletin yayg›nlaflmas› genifl çapl› sosyal aç›l›mlar›m›z›n varl›¤›na ba¤l›d›r.

‘Sahtekarl›k türbesi’ y›k›ld› Alt›nda¤ Belediyesi Fen ‹flleri Müdürlü¤ü ekipleri toplu konut inflaat kalan›nda kalan gecekondular›n y›k›m› s›ras›nda f›kralara konu olacak bir “sahte türbe” olay› ile karfl›laflt›. Yasad›fl› ifller için paravan olarak kullan›l›yordu

lt›nda¤ Belediyesi ve TOK‹ iflbirli¤iyle Server Somuncuo¤lu Mahallesi’nde bafllat›lacak olan Gültepe 2. Etap Toplu Konut Projesi’nin etüt çal›flmalar›n› gerçeklefltirmek ve inflaat alan›n› gecekondulardan temizlemek üzere bölgeye giden ekipler, gecekondu y›k›mlar› devam ederken bir türbeyle karfl›laflt›. Üzerinde “Kay›p Evliyalardan On ‹ki ‹mamlardan Hazreti ‹mam Ali R›za Türbesi” yazan ve 05.01.1993 tarihli bir de kitabesi bulunan türbeyle ilgili bilgi almak için Kültür Bakanl›¤› ile irtibata geçen Alt›nda¤ Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar fiube Müdürlü¤ü’nün ald›¤› cevap ise flok ediciydi: “Hz. ‹mam Ali R›za’n›n mezar› ve türbesi ‹ran’›n Meflhed kentindedir.” Sahte türbeyle ilgili araflt›rmalar›n› sürdüren ve mekân›n, vatandafllar›n dini duygular› üzerinden para kazan›lan

A

ve uyuflturucu madde sat›lan bir paravan olarak kullan›ld›¤›n› ö¤renen ekipler ‘türbe’yi y›kt›lar. Konuyla ilgili bilgi veren Gecekondu ve Sosyal Konutlar fiube Müdürü Veli Karatepe, “Bu türbe, kitabesinden anlafl›ld›¤› üzere 1993 y›l›nda yap›lm›fl. ‹çinde Hz. Ali ve Atatürk’ün foto¤raflar› var, buray› ziyaret eden insanlar da türbenin temel dire¤ine eflarplar, çullar ba¤lam›fllar. Ekipler alanda y›k›m yaparken türbenin bulundu¤u bölgeye geldiklerinde baz› vatandafllar buran›n evliyalara ait bir türbe oldu¤unu söyleyerek

ekiplerimize direndi. Biz de tarihi ve dini önemi olabilece¤ini düflündük ve vatandafllar›n dini duyarl›l›klar›na hassasiyet göstermek aç›s›ndan Kültür Bakanl›¤› ile irtibata geçtik. Bakanl›k yetkilileri ad› geçen bölgede bu isimle bir türbe olmas›n›n mümkün olmad›¤›n› zira Abbasi Halifesi Me’mun taraf›ndan 822 y›l›nda zehirlenerek öldürüldü¤ü rivayet edilen Hazreti ‹mam Ali R›za’n›n, ‹ran'›n Meflhed kentinde gömülü oldu¤unu ve türbesinin de orada oldu¤unu bildirdiler. Bunun üzerine sözde türbeyi y›kt›k” dedi.

Yapt›klar› araflt›rmalar sonucunda hayret verici bilgilere ulaflt›klar›n› da söyleyen Karatepe, “Baz› vatandafllar buran›n yasad›fl› iflle için bir paravan olarak kullan›ld›¤›n›; türbe kisvesi alt›ndaki yerde uyar›c› ve uyuflturucu madde sat›ld›¤›n›; türbeyi ziyaret etmek isteyen kiflilerden belli bir miktar para al›nd›¤›n› ve “türbe sahibi” olan kiflinin bu yolla ciddi paralar kazand›¤›n› söylediler” diye konufltu. Y›k›lan sahte türbenin içinde sadece çimento dökülüp yeflile boyanarak kabir görünümü verilen alt› yükseklik bulundu¤unu ve herhangi bir tarihi, dini ya da kültürel ögenin bulunmad›¤›n› kaydeden Karatepe, “Vatandafllar›n dini duygular›n›n kazanç kap›s› haline dönüfltürüldü¤ü ve yasad›fl› ifllerin yürütüldü¤ü mekân ekiplerimizce y›k›ld›” dedi.


röportaj

Haziran 2009

11

Fatsa Belediyesi Zab›ta Müdürü Dursun Cemal Beflik:

Hedefimiz, halk›m›za her türlü kirlilikten ar›nm›fl bir ortamda kent yaflam› sunmakt›r “‹nsanlar›n hedefleri olmal›, hedefi olmayanlar›n baflar›s› da mümkün olmaz” diyen Ordu Fatsa Belediyesi Zab›ta Müdürü Dursun Cemal Beflik, “Teflkilat›n hayalimdeki yeri, güven veren, güven duyulan bir teflkilat olmas›d›r” fleklinde konufltu.

✎ Röportaj

maktad›r? Zab›ta görev ve sorumluluk aç›s›ndan belediye baflkanlar›na ba¤l› olmakla birlikte ihtiyaçlar›n›n çözümü noktas›nda baflkanl›klar taraf›ndan çözüm üretilememektedir. Dolay›s› ile Zab›ta teflkilat› ulusal bir teflkilat olarak yap›land›r›larak ülke genelinde tüm teflkilat mensuplar›n›n s›k›nt›lar›n›n çözülebilece¤ine inan›yorum.

Zafer S›tk› Tuna

Öncelikle kendinizi tan›t›r m›s›n›z? 1959 Ordu - Fatsa do¤umluyum. Evli ve üç çocuk babas›y›m. Fatsa Belediyesinde zab›ta memuru olarak göreve bafllad›m. Zab›ta amir yard›mc›l›¤› ve liman iflletme amirli¤inden sonra 2006 y›l›nda zab›ta müdürlü¤üne atand›m. ‹flletme fakültesi mezunuyum. Zab›ta teflkilat›n›z hakk›nda bilgiler verir misiniz? Personel say›n›z nedir? Teflkilat›m›z maalesef çok k›s›tl› personel say›s› ile hizmet üretmek durumundad›r. Y›llar önce mesle¤e bafllad›¤›m›z zaman teflkilat›m›z amirlik düzeyindeydi ve iki komiser bir amir olmak üzere 25 personel ile görev ifa ediyorduk. Bu gün müdürlük olan teflkilatta bir müdür bir komiser alt› memur ve befl yard›mc› hizmetli ile birlikte toplam 13 personel ile çal›fl›yoruz. Personel say›m›z›n eksikli¤i hiçbir zaman mazeretimiz olmam›flt›r. Görev ve sorumluk alanlar›nda zab›ta hizmetlerini 7 gün 24 saat aral›ks›z sürdürüyoruz. Çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz? Neler yap›yorsunuz? Çal›flmalar›m›z› rutin, periyodik ve program d›fl› olarak üç grupta de¤erlendirerek planlama yap›yoruz. Rutin çal›flmalar; belli say›da personeli flehrin ana arterlerinde yaya devriyeler halinde görevlendirerek görev ve sorumluluk alanlar›ndaki olumsuzluklar›n (iflgal, seyyar sat›c›, dilenci vs.) önlenmesidir. Periyodik çal›flmalar; ‹flyerleri s›n›fland›r›larak (bakkal, market, kahvehane, lokanta, sanayi iflyerleri vs.) sürekli denetim ve kontrollerinin yap›lmas› ve mevzuata ayk›r› ha-

reket edenlere ilgili yasalara göre ifllem yapmas›d›r. Program d›fl› çal›flmalar ise; Alo zab›ta hatt›na ve beyaz masaya gelen flikayetlerin an›nda de¤erlendirilerek (en fazla bir saat içinde) sonuçland›r›lmas› olarak tan›mlayabiliriz. Bölgenizde gördü¤ünüz en önemli sorun hangisidir? Çözümü konusunda hangi çal›flmalar› yapmaktas›n›z? Ya da nas›l çözdünüz? Fatsa çok genifl hinterland› olan bir sahil yerleflim alan›d›r. Kara Denizin sosyo-ekonomik ve nüfus yo¤unlu¤u aç›s›ndan en büyük iki ilçesinden biridir. Ordu ilinin 7 - 8 ilçesinin ve bu ilçelere ba¤l› köylerin ulafl›m, e¤itim, yat›r›m, ifl, sosyal ve kültürel merkezi Fatsa’d›r. Dolay›s› ile k›rsaldan yo¤un bir flekilde Fatsa’ya göç yaflanmaktad›r. Bu yerleflim alanlar›ndan Fatsa’ya gelip yerleflen halk›m›z kültürü ile ve al›flkanl›klar› ile birlikte geliyor. Kent kültüründen yoksun, kentlilik bilincinden yoksun, çöpünü istedi¤i zaman istedi¤i yere döken, istedi¤i alan› istedi¤i gibi iflgal eden, hal›s›n› - kilimini sokakta y›kayan, odununu evinin önünde depolayan, hayvan›n› evinin alt›nda besleyen ve aile ekonomisine katk› için seyyar sat›c›l›k yapan kitlelerle sadece zab›ta teflkilat›n›n muhatap k›l›nma-

s› iflimizin ne derece a¤›r ve ehemmiyetli oldu¤unun kan›t›d›r. Kiflisel gayretlerimize kamuoyu deste¤i sa¤lanmad›¤› sürece sorunlar›n çözümü çok zor olmaktad›r. Zab›ta teflkilat›n›n konumu ve gelecekteki konumu hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

Ülkemizde kolluk kuvveti olarak tan›mlan›p kendini savunma yetkisi verilmemifl bir teflkilat daha yoktur! Zab›ta, suçun önlenmesi için çal›flan ve oluflan suç ile mücadele eden bir kolluk kuvvetidir. Ülkemizde kolluk kuvveti olarak tan›mlan›p kendini savunma yetkisi verilmemifl bir teflkilat daha yoktur. Zab›ta teflkilat›n›n gerçekten teflkilat olabilmesi için en alt birimden en üst birime kadar yeniden tan›mlanarak mesle¤e odakl› alt yap›s›n›n oluflturulmas› ve desteklenmesi gerekmektedir.Aksi halde la¤vedilip görev ve sorumlulu¤unun devredilmesi daha uygun olur kan›s›nday›m. Zab›ta teflkilatlar›n›n ihtiyaçlar› noktas›nda hangi yasal düzenlemelere ihtiyaç duyul-

bir ba¤ olufltu¤u, görüfl, öneri, istek ve s›k›nt›lar›n gündeme getirildi¤i bir zemin yarat›ld›¤›n› düflünüyorum. Tavsiyelerim ise teflkilat›n taflra mensuplar›na gazetenin düzenli olarak ulaflt›r›lmas›, teflkilat mensuplar›n›n belli bölgelerde belli zamanlarda hizmet içi e¤itim almalar›na öncülük etmelerinin sa¤lanmas›d›r.

Özellikle baflarmay› istedi¤iniz bir hedefiniz var m›? Neler yapmak istiyorsunuz? Zab›ta teflkilat›n›n hayalinizdeki yeri neresidir? ‹nsan›n hedefleri olmal› hedefi olmayanlar›n baflar›s› da mümkün olmaz. Hedefimiz halk›m›za her türlü kirlilikten ar›nm›fl (görüntü, gürültü vs.) bir ortamda kent yaflam› sunmakt›r. Teflkilat›n hayalimdeki yeri, güven veren, güven duyulan bir teflkilat olmas›d›r. Zab›ta Yüksek Okulu kurulmas› düflüncelerine kat›l›yor musunuz? Teflkilata girdi¤im günden bu yana hayalimdeki tek fley zab›ta yüksek okulu ve zab›ta genel müdürlü¤ünün aç›lmas›d›r. Teflkilat ancak bu iki kurumun hayata geçirilmesi ile gerçek kimli¤ine kavuflmufl olacakt›r. Halk›m›z›n gözündeki zab›ta imaj›n›n yenilenmesi anlam›nda herhangi bir çal›flman›z bulunmakta m›d›r? Görüntü hiçbir fley ama imaj her fleydir. Teflkilat olarak kendimizi anlatma ve tan›tma becerisinden yoksunuz. Bas›n gecekondusu y›k›lan vatandafl›n y›k›m s›ras›ndaki zab›ta vatandafl arbedesinden baflka zab›ta görüntüsünden mahrum. Televizyonlardaki dizilerde zab›ta imaj›; ç›kar iliflkisi kovalayan bitirim ve kurnaz tipler olarak çizilmektedir. Bu flartlarda teflkilat olarak zab›tan›n imaj sorununun çözülmesi mümkün de¤ildir. Zab›ta Gazetesi hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Sizce ne gibi çal›flmalar yapmal›y›z? Tavsiyeleriniz nelerdir? Teflkilat olarak bir gazeteye sahip olmaktan mutluluk duyuyorum. Her zab›ta teflkilat› birbirinden ba¤›ms›z kendi görev ve sorumluluk alanlar›nda faaliyet göstermektedirler. Zab›ta gazetesi arac›l›¤› ile bütün teflkilat›n aralar›nda

Ordu Fatsa Belediyesi Zab›ta Müdürü Dursun Cemal Beflik


Türkiye

12

Haziran 2009

Tabela kirlili¤ine zab›ta el koydu Ankara Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›'n›n yapt›¤› denetimlerde, minibüslerdeki fazla yön tabelalar›na el konuluyor. aflkent'te hizmet veren minibüslerdeki tabela kargaflas› bitiyor. Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›'n›n yapt›¤› denetimlerde, minibüslerdeki tabelalar kontrol edilerek, fazla olanlara el konuluyor. Minibüslerin ön ve yan camlar›nda birden fazla yön tabelas› bulundu¤unu belirten Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Mehmet Ercan, bu durumun sürücünün görüfl mesafesini daraltt›¤›n› ve vatandafllar› yan›ltt›¤›n› söyledi. Mehmet Ercan: Fazla yolcuyu kamufle ediyorlar… Yönetmeli¤e göre, minibüslerin her iki yan›na çal›flt›klar› bölge ile takip edecekleri güzergahtan en çok

B

3 ana noktan›n yaz›labilece¤ini bildiren Ercan, kurallara uymayan sürücülerin vatandafllar›n yanl›fl yönlere gitmesine neden oldu¤unu kaydetti. Ercan, bu konuda vatandafllardan çok say›da

flikayet ald›klar›n› ifade etti. Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Mehmet Ercan, "Minibüslerin ön ve yan camlar›na yerlefltirilen tabelalarla ayakta tafl›nan yolcular kamufle edilmek is-

teniyor. Fazla yolcu tafl›mak güvenlik aç›s›ndan da uygun de¤il. Denetimler s›klaflt›r›larak, hem haks›z kazanç hem de güvenlik sorunu ortadan kald›r›lacak" diye konufltu. Minibüslerin takibe al›nd›¤›n› söyleyen Ercan, "Hareket noktalar› ve güzergahlarda yap›lan denetimlerle tek tabela uygulamas›na yönelik uyar›larda bulunuyoruz. Minibüsün ön ve yan camlar›ndaki fazla tabelalara da el koyuyoruz " dedi. Ercan, kurallara uymayanlara para cezas› verildi¤ini belirterek, "Durum tespit tutanaklar›n›, cezal› karara ba¤lamak üzere Belediye Encümeni'ne sevk ediyoruz" diye konufltu. Kaynak: Ankara Sabah

Zab›ta bast›rd›, hanutçu çekildi

Çal›nt› cep sat›c›lar›na bask›n dana'da polis ve zab›ta ekipleri, ikinci el cep telefonu sat›fl› yapan seyyar sat›c›lara yönelik operasyon düzenledi. 15 kifli hakk›nda ifllem yap›l›rken, incelenmek üzere bin 500 telefona el konuldu. Asayifl fiube Müdürlü¤ü'ne ba¤l› H›rs›zl›k Büro Amirli¤i ekipleri, Seyhan Belediyesi Zab›ta ekipleri ile birlikte "Cep telefonu h›rs›zl›¤›" olaylar›n›n önlenmesi amac›yla ‹nönü ve Çakmak Caddesi üzerindeki seyyar sat›c›lara yönelik operasyon gerçeklefltirildi. Operasyonda zab›ta ekipleri, 15 sat›c› hakk›nda ifllem yaparken sat›c›lar›n tezgahlar›na el koydu. Polis ekipleri de çal›nt› olup olmad›¤›n› incelemek üzere bin 500 adet cep telefonu toplad›. Kaynak: Bölge Gazetesi

A

Antalya'da hanutçu terörüne karfl› s›k› denetim bafllad›. Turistleri taciz eden hanutçular, denetimi görünce ortadan kayboldu. az sezonunun aç›lmas›yla birlikte yeniden ortaya ç›kan hanutçu terörüne iliflkin haberlerin ard›ndan harekete geçen Antalya Büyük-

Y

flehir Belediyesi Zab›ta ekipleri, turistlerin yo¤un oldu¤u bölgelerde denetimlerini art›rd›. Kalekap›s›, Kaleiçi, Atatürk ve Ifl›klar Caddesi'nde resmi ve

sivil ekiplerle denetim yapan ekipler, turistleri rahats›z eden esnaf› foto¤raf makinesi ve kameralarla görüntüledi. S›k› denetim karfl›s›nda geri ad›m atan iflletmeler, özel olarak tuttuklar› hanutçular› dükkan önlerinden çekti. Uygulamalar›n düzenli olarak devam edece¤ini bildiren Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Ahmet Özkan, "Ekiplerimiz y›l›n her an› görevinin bafl›nda. Tabii turizm sezonunun aç›lmas›yla artan

turist yo¤unlu¤u dikkate al›narak ek önlemler alm›yor. Amac›m›z Antalya'y› tercih eden konuklar›m›z› en iyi flekilde a¤›rlamak" diye konufltu. Yo¤un flekilde ihbar al›nan bölgeleri bizzat denetledi¤ini dile getiren Özkan, "Hanutçulukla ilgili haberleri inceledim. Bu konular›n el birli¤i ile çözülece¤ini düflünüyoruz" dedi ve denetimlerin gece gündüz devam edece¤ini söyledi. Kaynak: Hürriyet Akdeniz

‹zmir Zab›tas›, Kemeralt› için kollar› s›vad› emeralt›'ndaki iflportac›l›k faaliyetleri ve kald›r›m iflgallerini ortadan kald›rmak üzere harekete geçen ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz Kocaoglu'nun daveti üzerine, ‹zmir Ticaret Odas› Baflkan› Ekrem Demirtafl, Esnaf ve Sanatkar Odalar› Birli¤i Baflkan› Zekeriya Mutlu ve Tarihi Kemeralt› Esnaf Derne¤i Baflkan› Mehmet Gülaylar biraraya geldi. Baflkanlar›n böyle bir toplant›ya tam kadro kat›lmalar›n›n bir kararl›l›k göstergesi oldu¤unu belirten Baflkan Kocaoglu, ‹zmir'i daha yaflan›l›r ve temiz bir kent haline getirmek için elbirli¤iyle çal›flacaklar›n›

K

söyledi. Baflkan Aziz Kocaoglu, Mutlu, Demirtafl ve Gülaylar ile birlikte konuyu enine boyuna de¤erlendirdiklerini vurgulayarak, " Soka¤›, çarfl›y› daha yaflan›las›, daha temiz, ‹zmir'e daha yak›fl›r bir görünüme kavuflturmak konusunda en küçük taviz bile vermeyece¤iz" diye

konufltu. Geride kalan dönemde gerek kadro s›k›nt›s› nedeniyle iflporta, kald›r›m iflgalleri ve tabela kirlili¤i gibi konularda baflar›l› olamad›klar›n›, ancak flimdi zab›ta say›s›n›n 276'ya ç›kt›¤›m belirten Baflkan Kocaoglu, flöyle devam etti: "Daha önce hafta sonu ilçe belediye

baflkanlar›m›zla kampa girdi¤imizde bu konular› masaya yat›rd›k. Ard›ndan 11 metropol ilçenin belediyelerinin zab›ta müdürleri ve baflkan yard›mc›lar› ile koordinasyon toplant›s› gerçeklefltirdik. Bu toplant›lar› daha da s›k yapaca¤›z." Kaynak: Gözlem

Mersin’de at eti operasyonu ersin Zab›ta ekipleri ve polis, past›rma ve sucuk yap›lmak için haz›rlanan 850 kilo at eti ele geçirdi. Mersin’de polis ve zab›ta ekipleri, sucuk ve past›rma olarak piyasaya sürülmek üzere haz›rlanm›fl dondurulmufl halde 850 kilo at eti ele geçirdi. Akdeniz Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü'ne ba¤l› ekiplerin, ‹l Emniyet Müdürlü¤ü ekipleriyle birlikte, gece saatlerinde düzenledikleri operasyonda, Afyonkarahisar'da bir et ürünleri iflleme fabrikas›na götürülmek üzere kesilmifl 850 kilogram at eti ele geçirdi. Ele geçen etler imha edildi. Edinilen bilgiye göre, Ma¤azalar Polis Merkezi'ne ba¤l› ekipler, Mersin Otogar› civar›nda içerisinde at eti oldu¤u ihbar edilen bir sucuk ve past›rma firmas›na ait minibüsü durdurarak arama yapt›. Minibüste yap›lan aramada, pofletler içerisinde dondurulmufl halde et bulundu¤unu belirleyen ekipler, sürücüsü ile birlikte arac› polis merkezi önüne çekti. Burada veteriner taraf›ndan kontrol edilen etlerin, tek t›rnakl› hayvana ait oldu¤u belirlendi. Bunun üzerine soruflturmay› derinlefltiren polis ekipleri, at etlerini satt›¤› belirlenen ve ayn› suçtan sab›kas› bulunan R. Y. ile sat›fla arac›l›k eden 2 kifliyi daha gözalt›na ald›. Firma sahibi ‹. K, polisteki ilk ifadesinde etlerin at eti oldu¤unu bilmeden sat›n ald›¤›n› söyledi. Kaynak: Güneyde ‹mece

M


Haziran 2009

haber

13


röportaj

14

Haziran 2009

Kocaeli Derince Belediyesi Zab›ta Müdürü Baki Aytepe:

5393 Say›l› Kanun, zab›tan›n yükünü artt›rd›! 5393 say›l› kanunun yürürlü¤e girmesiyle zab›ta üzerindeki yükün artt›¤›n› söyleyen ‹zmit Derince Belediyesi Zab›ta Müdürü Baki Aytepe, “Bu nedenle gelecekte daha güçlü bir zab›ta teflkilat›n›n oluflumu için ilgili kurumlar›n eline tafl›n alt›na koyup, zab›tal›k mesle¤inin gelifltirilmesi için çaba göstermeleri gerekiyor” dedi.

Röportaj

Zafer S›tk› Tuna

Efendim, sizi tan›yabilir miyiz? 1960 y›l›nda ‹zmit’te do¤dum. E¤itimimi ‹zmit’te tamamlad›ktan sonra ifl hayat›na at›ld›m. Tüprafl ‹zmit Rafinerisinde Üst Düzey Yöneticilik yapt›ktan sonra 2004 y›l›nda ayr›larak Derince Belediyesi’nde Zab›ta Müdürlü¤ü görevine bafllad›m ve halen bu görevime devam etmekteyim. Zab›ta teflkilat›n›z hakk›nda bilgiler verir misiniz? Belediye Zab›tas›, ‹lçenin düzenini muhafaza eden, belde halk›n›n esenlik, sa¤l›k ve huzurunu koruyan, 5393 say›l› Belediye Kanununun verdi¤i yetkilere istinaden ‹lçemizde gayri s›hhi ve s›hhi iflyeri ve esnaf denetimlerini yapan, çevre konular›, imar müdürlü¤üyle koordineli kaçak yap›laflmalar› tespit ve y›k›m›nda müdahil olan, seyyar sat›c› ve iflgalleri sürekli kontrol ederek men eden, bölge karakol ekipleri ile vatandafllar›m›z›n her türlü flikayetini takip eden, trafik ekiplerimizle de ilçemiz ana caddeleri ve genelinde trafik ak›fl›n› düzenini ve park yasa¤› kontrollerini denetleyen, halk›m›za temiz ve nezih ortamlar,temiz çevre sa¤l›kl› g›da-

lar ve yaflanabilir güzel flehirlerin oluflmas›nda faaliyet gösteren belediyemizin önemli bir birimidir. Müdürlü¤ümüz 1 Zab›ta Müdürü, 1 Zab›ta Amiri ve 2 Zab›ta Komiseri, 19 Zab›ta Memuru, 5 Adet Binek Araç, 1 Adet Minibüs, 4 Adet Bilgisayar, 2 Adet Araç Telsizi ve 30 Adet El telsizi ile faaliyet göstermektedir. Çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz? ‹lçemizde bulunan (1031) adet s›hhi ve gayr› s›hhi iflyerinin denetimleri yap›lm›fl olup, kontrollerimiz düzenli olarak devam etmektedir. Denetlenen esnaflar›n ruhsat kontrolü, tarifeler, sa¤l›k karnelerinin tasdikinin kontrolü ve çevre hijyen koflullar›n›n kontrolü yap›lmaktad›r. ‹lçemizde ruhsats›z ve imar plan›na ayk›r› yap›land›r›lan bina tespit edilerek, imar müdürlü¤üne bildirilmifl, gerekli yasal ifllemler yerlerinde yap›lm›flt›r. Belediyemizden izin al›nmadan yap›lan kaçak hafriyat dökümleri ihbarlar ve yap›lan takipler sonucu yakalanm›fl, sahiplerine para cezalar› uygulanarak men edilmifltir. fiehir içine girmeleri yasak olan a¤›r tonajl› – yan›c› - parlay›c› tehlikeli madde yüklü araçlar›n sahiplerine uyar› makbuzu tanzim edilerek, araçlar›n› flehir d›fl›na veya t›r park›na çekmeleri bildirilmifltir. 2918 say›l› Karayollar› Trafik Kanununun 16. md. aç›kça belirtildi¤i üzere yasal ifllem yapma yetkisi bulundu¤undan, tespit edilen plakalar ilçe Trafik.Amirli¤ine bildirilmektedir. Yap›lan çal›flmalar neticesinde ilçemiz s›n›rlar› içinde metruk halde oldu¤u tespit edilen binalar fen iflleri ve imar müdürlü¤ü ekiplerince tutulan tutanaklarla tespit edilip y› k›m› gerçeklefltirilmifltir. Y›k›m çal›flmalar› es

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunundaki haklar, y›pranma, görev tazminat› verilerek zab›tan›n daha güçlü ve hak kazan›ml› olarak görevini yapmas› sa¤lanmal›d›r. nas›nda ekiplerimizce çevre, trafik ve genel güvenlik önlemleri al›nmaktad›r. ‹lçenizde gördü¤ünüz en önemli sorun hangisidir? Çözümü konusunda hangi çal›flmalar› yapmaktas›n›z? Ya da nas›l çözdünüz? ‹lçemizin en önemli sorunu trafik sorunudur. Bununla ilgili olarak müdürlü¤ümüz bünyesinde oluflturdu¤umuz trafik ekipleriyle ilçemiz ana caddeleri üzerinde yo¤un bir faaliyet göstererek trafik ak›fl›n› sorunsuz bir hale getirmeye çal›flmaktay›z.

Zab›ta teflkilat›n›n konumu ve gelecekteki konumu hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Zab›ta teflkilat›, belediyelerin kolluk kuvvetidir. Belediye yetkili organlar›n›n alm›fl oldu¤u kararlar› uygulamakla beraber yetkisi çerçevesinde kanun ve mevzuat hükümlerini de uygular.5393 say›l› kanunun yürürlü¤e girmesi ile zab›ta üzerindeki yük artm›flt›r. Bu nedenle gelecekte daha güçlü bir zab›ta teflkilat›n›n oluflumu için ilgili kurumlar›n eline tafl›n alt›na koyup, zab›tal›k mesle¤inin gelifltirilmesi için tüm çabalar› göstermeleri gerekmektedir. Zab›tan›n ihtiyaçlar› konusunda hangi yasal düzenlemeleri gerekli görüyorsunuz? Zab›ta, halk›n problemlerini kendi problemi gibi görür ve çözüm getirir. Görevi s›ras›nda her fleyle karfl›laflabilir. Bazen darp edilir, bazen de daha üzücü olaylarla karfl›laflabilir. Zab›tan›n yere kuvvetli bas›p daha iyi durmas› ve daha iyi görev yapabilmesi için yeni zab›ta yönetmeli¤i ile birçok konu da düzenlemeler getirilmifl olsa da, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunundaki haklar, y›pranma, görev tazminat› verilerek zab›tan›n daha güçlü ve hak kazan›ml› olarak görevini yapmas› sa¤lanmal›d›r.

Özellikle baflarmay› istedi¤iniz bir hedefiniz var m›? Neler yapmak istiyorsunuz? Zab›ta teflkilat›n›n hayalinizdeki yeri neresidir? ‹lçemizi halk›yla ve esnaf›yla birlikte yönetti¤i sorunlar›n› ve çözüm önerilerini ortaya koyarak uygulayabildi¤i birbirlerine karfl› sayg› ve sevgi besleyen ilçe halk› ve Zab›ta teflkilat› hedeflemekteyiz. Halk›m›z›n gözündeki zab›ta imaj›n›n yenilenmesi anlam›nda herhangi bir çal›flman›z bulunmakta m›d›r? fieffaf olmak halk›n gözündeki imaj›m›z›n düzeltilmesi için en geçerli yol oldu¤una inan›yoruz. ‹nsanlar›n birbirlerini tan›mas›yla, oluflan ön yarg›lar›n y›k›laca¤›n› düflünüyorum. Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›’n›n çal›flmalar› hakk›nda düflünceleriniz nelerdir? Ülkemizdeki tüm zab›talar›n tek çat› alt›nda örgütlenmesi ortadaki sorunlar›n çözümü noktas›nda güç birli¤i oluflmas›na yard›mc› olaca¤› kanaatindeyim. Vakf›n›z›m tüm ülke geneline hitap etmesini arzu ediyorum.

Zab›ta Gazetesi hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Sizce ne gibi çal›flmalar yapmal›y›z? Tavsiyeleriniz nelerdir? Gazetemizi sürekli takip ediyorum. Gazetemiz sayesinde di¤er belediyelerdeki meslektafllar›m›z›n faaliyetleri hakk›nda bilgi sahibi olarak eksiklerimizi giderme konusunda bizlere yön verici olmas›ndan dolay› sizlere çok teflekkür ediyor ve çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyorum.

Kocaeli Derince Belediyesi Zab›ta Müdürü Baki Aytepe


aktüel

Haziran 2009 BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› uhdesinde hizmet veren Yoksul Sevk Zab›ta Amirli¤i, Anadolu ve Avrupa Yakas›n› içine alan bölgede 5216 Say›l› Büyükflehir Belediye Kanunu ve 5393 Say›l› Belediye Kanunu çerçevesinde çal›flmalar›n› yürütüyor. ‹stanbul’da geçim s›k›nt›s›na düflüp, memleketine dönmek isteyen ancak ekonomik gücü olmad›¤› için dönemeyen vatandafllar›m›z›n eflyal› nakil ve biletli yolcu olarak talepleri ile ilgili ‹stanbul’dan tersine göç projesi kapsam›ndaki hizmet, Yoksul Sevk Zab›ta Amirli¤i taraf›ndan yürütülüyor. Hizmetin verilebilmesi için gerekli olan evraklar, ‹kametgah

M‹SAF‹R YAZAR Kubilay ‹SP‹RDEN ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Yoksul Sevk Zab›ta Amiri

‹stanbul’da Zab›ta ve tersine göç belgesi, Fakirlik belgesi, Nakil belgesi ve TC Nüfus Cüzdan›. Bu belgelerin ilgili birimlerden temin edilerek Yoksul Sevk Zab›ta Amirli¤imize müracaat edilmesi halinde ‹stanbul’dan tersine göç

ile ilgili süreç bafllat›lm›fl olmaktad›r. fiah›slar›n göç talepleri hususunda, ekonomik durumlar› ile ilgili bir araflt›rma yap›l›p, araflt›rma neticesinde ma¤dur ve yoksul oldu¤u tespit edilen ailelere hiz-

15

met verilmektedir. Tersine göç hizmeti ile ilgili süreç 3 ila 20 haftal›k bir zaman› kapsamaktad›r. Eflyal› nakil ifllemi eflyan›n evsaf›na göre 1 kamyona 2 ila 4 aile verilmek suretiyle gerçeklefltirilmektedir. Aile bireyleri de biletli yolcu olarak otobüs ile gönderilir. Halk›m›z›n büyük bir bölümü ‹stanbul’un tafl› topra¤› alt›nd›r düflüncesi ile memleketlerinden daha iyi bir yaflam amac› ile ‹stanbul’a gelmektedir. Fakat belli bir süre sonra ma¤dur duruma düflmek gibi bir sosyal problemle karfl› karfl›ya kalan, ayr›ca asker, ö¤renci ve sa¤l›k sorunlar› sebebiyle hastanelere tedavi için ge-

len, yolda kalan vatandafllar›m›za da otobüs bileti temin edilerek memleketimizin her köflesine gönderilmeleri sa¤lanmaktad›r. Ancak bu konuda herhangi bir maddi ve nakdi yard›m yap›lmamaktad›r. ‹stanbul’un herhangi bir köflesinde ma¤dur ve müracaat etmeye gelemeyecek durumda olan hasta ve yatalak vatandafllar›m›zla ilgili taleplerin amirli¤imize bildirilmesi halinde, ekiplerimiz taraf›ndan baflvuru adresinden al›nmaktad›r. ‹stanbul’dan tersine göç projesi kapsam›nda verilen hizmetin insan›m›za en güzel flekilde sunulabilmesi amirli¤imizce hedeflenmektedir.

fiehit Zab›tan›n ismi karakola verildi 2001 y›l›nda u¤rad›¤› b›çakl› sald›r› sonucu görevi bafl›nda flehit edilen Yenimahalle Belediyesi Zab›ta Müdürü¤ü'nde Komiser Yard›mc›s› olarak görev yapan Turgay Sunay'›n ismi ölümsüzlefltirildi.

unay'›n ismi Demetevler Zab›ta Karakolu'na verildi. fiehit edildi¤i y›l, ismi ayn› karakola verilen ve geçmifl dönemde belediye yönetimi taraf›ndan ismi kald›r›lan Sunaya vefal› davran›fl gösteren belediye yetkilileri, düzenlenen törenle, Demetevler Zab›ta Karakolu'nun ad›n› Turgay Sunay Demetevler Zab›ta Karakol Amirli¤i olarak de¤ifltirdi. Yenimahalle Belediyesi taraf›ndan düzenlenen törene Belediye Baflkan› Fethi Yaflar, fiehit Komiser Yard›mc›s› Turgay Sunay'›n ailesi ile ATO Baflkan› Sinan Aygün ve Sunay'›n mesai arkadafllar› kat›ld›. fiehit Komiser

S

Sunay'› rahmetle anmak için bir araya geldiklerini belirten Yenimahalle Belediye Baflkan› Fethi Yaflar, "Sunay'›n inand›¤›, savundu¤u de¤erleri yüceltmek için burada topland›k. Zab›ta, modem

bir kentteki huzurun silahs›z koruyucusudur. Fakat kimse zab›tay› savunmas›z sanmas›n. Zab›tan›n her zaman yan›nday›z" dedi. Vatandafl›n huzurunu sa¤layan ve düzenin bozulmamas› ad›na emek veren zab›ta birimlerine çok fley borçlu olduklar›n›n alt›n› çizen Yaflar, "Zab›ta, halk›n içinde, halkla bire bir iletiflim kurarak çal›fl›r. Üniformas›n›n fleffafl›¤› da bundan kaynaklan›r. Yenimahalle Belediyesi olarak, insan haklar›na sayg› duyulmas› ad›na çal›flan zab›tan›n, hak etti¤i sayg›y› görmesi için her fleyi yapaca¤›z" diye Kaynak: Yar›n konufltu.

Personel Haberleri

TEBR‹K 21 Haziran 2009 tarihinde Fatih K›l›ç ile dünyaevine giren ‹BB Avrupa Yakas› Zab›ta Müdür Asistan›

Gülizar Akba¤’› tüm zab›ta teflkilat›m›z ad›na tebrik eder, mutlu, huzurlu ve sa¤l›kl› günler dileriz.

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›

Çocu¤u olanlar Ahmet BEfi‹NC‹...................k›z› (Emine Ece) ............................. Zab›ta Memuru ...... Pendik Koray fiENEL.......................o¤lu (Muhammet Berat) ................ Zab›ta Memuru .......Pendik Evlenenler Gülizar Akba¤......................21 Haziran 2009 ............................ Zab›ta Memuru ......‹BB

Not: Bu sat›rlar Türkiye’deki tüm zab›ta personeline aç›kt›r.

GÖNDER‹N YAYINLAYALIM e-posta: zabitagazetesi@gmail.com HAZIRLAYAN

TAR‹HTE ZABITA KAR‹KATÜRLER‹ ÇARL‹STON DANSI YASAK ED‹L‹YOR Aytaç Ifl›kl›

Belediye Memuru: Hah yakalad›m. Polis: - Ne var. Kaçak rak› m›, cigara ka¤›d› m›? - Yok a can›m, içeride Çarliston oynuyorlar.

Zab›ta Teflkilat› ve BEZADAV’a dair herfley bu sitede...

www.

zabita.com

Karagöz, 20 Teflrinievvel 1926


www • Y›l: 2 • Say›: 16 • Haziran 2009

• HABER - AKTÜEL

• Zab›ta Vakf›n›n ücretsiz yay›n›d›r

t i b z com

‹htiyac›n›z olan herfley ZABITA VAKFI’nda Nevflehir’in ilk bayan Zab›talar› görevde Nevflehir Belediye tarihinin ilk bayan zab›talar› göreve bafllad›.

N

evflehir Belediyesi’nin de¤iflen ve geliflen Nevflehir imaj›na uygun bir konumda zab›ta hizmetlerinin etkinli¤inin art›r›lmas› çal›flmalar› kapsam›nda, göreve bafllayan bayan zab›talar bugünden itibaren Nevflehir’de denetim ve kontrollere bafllad›. 5 bayan Zab›tan›n göreve bafllad›¤› Nevflehir Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü’nde görev yapan zab›ta say›s› da 29 a ulaflt›.

Çatala¤z›’nda veterinerli market denetimi onguldak Çatala¤z› Belde Belediyesi Zab›ta Komiserli¤i ekipleri, belediye veteriner hekimiyle birlikte g›da sat›fl› yapan marketlerde denetim yapt›. Zab›ta Komiseri Engin Tafldemir yönetiminde yap›lan denetimde g›da sat›fl› yap›lan yerler tek tek kontrol edildi. Bu yerlerin, hijyen flartlar›n› tafl›y›p tafl›mad›¤›, sat›lan g›dalar›n sa¤l›kl› olup olmad›¤›, kullan›lan malzemelerin sa¤l›k yönünden uygun olup olmad›¤›, sat›fla sunulan ürünlerin üzerindeki son kullan›m tarihleri kontrol edildi. Ayr›ca çal›flanlar›n sa¤l›k karneleri ve portör muayenelerinin bulunup bulunmad›¤› da ekiplerce denetlendi. Zab›ta Komiseri Engin Tafldemir, “vatandafllar›m›z ürünlerini sat›n al›rken üzerindeki son kullan›m tarihlerini dikkat etmeli ve son kullan›m tarihi geçen ürün satan iflyerlerini bize bildirmeli” dedi.

Z

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Hasan Halife Mh. Sar›güzel Cd. No:54 Fatih / ‹STANBUL Tel: (0212) 621 22 23 Faks: (0212) 525 02 80

www.zabita.com

ZABITA GAZETESİ HAZİRAN 2009  

zabita gazetesi,zabita

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you