Page 1

‹stanbul Büyükflehir’e ‘e-belediyecilik’te

“Özel Baflar› Ödülü” Biliflim teknolojisinde çok önemli yat›r›mlara imza atan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, TÜS‹AD ve Türkiye Biliflim Vakf› taraf›ndan düzenlenen “6. eTR Ödülleri ve Kongresi”nde “e-belediyecilik Özel Baflar› Ödülü”ne lay›k görüldü. Ÿ 7’de Ayd›n Belediyesi ‹tfaiye ve Zab›ta Müdürü MEHMET SERDAR ADANIR

• Y›l: 1 • Say›: 11

• Aral›k 2008

• HABER - AKTÜEL

• Zab›ta Vakf›n›n ücretsiz yay›n›d›r

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Trafik Zab›ta Amiri Mustafa Ekinci:

Zab›ta, trafikte daha fazla yetkilendirilmeli Mustafa Ekinci

B

irçok belediyede oldu¤u gibi personel s›k›nt›s›n› daha fazla efor sarfederek kapatmaya çal›flan Adana Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Zafer Arslan,

Mersin Zab›tas› ‘Çöp Ev’ boflaltt›

2 Denizli Zab›tas›, izinsiz afifl asanlara ceza kesti 10

’de

’da

“Zab›ta, 5 y›l öncesine göre büyük mesafe katetti...”

Ÿ Sayfa 4’te

“‹lkemiz, az personelle çok ifl yapmak” “Daha önceleri oldu¤u gibi maktu mesaileri, belediye meclisi düzenlesin” fleklinde konufltu. Arslan; Zab›ta gazetesi hakk›nda ise “‹yi ki böyle “harika” bir gazetemiz Ÿ Sayfa 8’de var” dedi.

Prof. Dr. Ali Seyyar: “Zab›ta Meslek Yüksek Okulu aç›lmal›”

Fatih Belediyesi Zab›ta Müdürü NURHAN DEM‹R

Baflkanl›¤› Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Trafik Zab›ta Amiri Mustafa Ekinci, “Zab›tan›n bu konuda daha belirgin ve etkin olarak yetkilendirilmesiyle, önemli bir yol al›nabilece¤i düflüncesindeyim” fleklinde konufltu.

Adana Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Zafer Arslan:

11

“Zab›ta, çok boyutlu bir meslek olarak kabul edildi¤ine göre, mutlaka bu mesle¤e uygun genifl kapsaml› bir e¤itim müfredat›n›n da haz›rlanmas› gerekmektedir. E¤itim müfredat›n› uygulamakla görevli olan Zab›ta Meslek Yüksek Okulu’nun aç›lma kriterlerinin yan›nda buradan mezun olanlar›n yerel yönetimlerde istihdam edilebilme flartlar›n›n belirlenmesi de bir o kadar önemlidir” diyen Prof. Dr. Ali Seyyar’›n yaz›s› sayfa 10’da

‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Trafik Zab›ta Amiri Mustafa Ekinci, “Zab›tan›n trafik konusunda daha belirgin ve etkin olarak yetkilendirilmesiyle, önemli bir yol al›nabilir” dedi. ■ “2918 say›l› “Karayollar› Trafik Kanunu Yönetmeli¤i ile Belediyelerin görev ve yetkileri, il ve ilçe trafik komisyonlar›nca al›nan kararlara da uyulmak suretiyle mahalli trafik zab›tas› ile iflbirli¤i ve koordinasyon halinde yürütülmesini kaps›yor” diyen ‹BB Zab›ta Daire

“Zab›tan›n en büyük silah›, güleryüzü ve efendili¤i olmal›d›r...”

14

Eyüp, Üsküdar ve Pendik Zab›ta Müdürleri Aday Adayl›¤› için görevlerinden istifa etti

Üsküdar Belediyesi Zab›ta Müdürü Vahit Olgun, Eyüp Belediyesi Zab›ta Müdürü Cevdet Y›ld›z ve Pendik Belediyesi Zab›ta Müdürü Köksal Ayabakan, Ÿ Sayfa 6’da aday adayl›¤› için geçti¤imiz günlerde görevlerinden istifa etti.

fiiflli Zab›tas›’ndan bayram öncesi dilenci oparesyonu

6 Bal›kesir’de seyyarlara modern el arabas› 12

’da

’de

Gebze Zab›tas›’ndan ‘Tüketici Haklar› Masas›’

12 Uflak Zab›tas›’na ‘Trafik E¤itimi’ 13

’de

’te


gündem

2

Aral›k / 2008

ED‹TÖR’DEN Bayram Ali ÇAKIRO⁄LU ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürü bacakiroglu@zabita.com / bacakiroglu@ibb.gov.tr

Gündemden seçmeler... e¤erli meslektafllar›m, yeni bir say›yla birlikte sizlerle buluflman›n mutlulu¤unu yafl›yoruz. Zab›ta Gazetemizin 11. say›s›na ulaflt›¤›m›z bu say›da, ayr›ca 1. yafl›m›za yaklaflman›n da verdi¤i heyecan› paylaflmak istiyorum. Gazetemizde bu ay özellikle zab›tan›n trafikteki yetki talebini dile getirmeye çal›flt›k. Sorumluluktan kaçmayan ve sorunlar› derinlemesine iflleyerek, çözüm üreten bir düflünce yap›s›yla hareket eden ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, en büyük sorunlardan olan trafik konusunda da çözüme alternatifler sunacak ve bunu uygulayacak iradeye sahip. Bu konuda Zab›taya da büyük ifller düflüyor. ‹stanbul Büyükflehir Zab›tas›, trafik denetiminde yetkilerin artt›r›lmas›yla, trafik sorununa neflter vurmaya talip. Ayr›ca inan›yorum ki Türkiye’deki zab›ta teflkilatlar›m›z da kendi bölgelerinde bu sorumlulu¤u alacak iradeye sahiptir. De¤erli meslektafllar›m, yeni say›m›zda trafik konusunun yan› s›ra zab›ta teflkilatlar›m›z›n sorunlar› aras›nda bulunan nitelikli personel a盤›n› karfl›lamak üzere kurulmas› tavsiye ve talep edilen Zab›ta Meslek Yüksek Okulu konusunu da iflledik. Hemen hemen her röportajda bu konunun önemini vurgulayan ifadeleri sizler de takip edeceksiniz. Ayr›ca köfle yazar›m›z Sn. Prof. Dr. Ali Seyyar da enine boyuna bu konuyu sizlerle paylafl›yor. Kendisine bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaflt›¤› için teflekkür ediyorum. Gazetemizin yeni say›s›nda büyükflehir belediyelerinden Adana Zab›ta Daire Baflkan› Zafer Arslan, il belediyesi olarak Ayd›n Zab›ta Müdürü Serdar Adan›r ve ilçe olarak Fatih Belediyesi Zab›ta Müdürü Nurhan Demir’le gerçeklefltirdi¤imiz röportajlara yer verdik. Önemli ve dikkat çekici ifadelerin yer ald›¤› röportajlar› ilgiyle okuyaca¤›n›z› düflünüyorum. Ayr›ca çal›flmalar›n›n gazetemizde de yer bulmas› temennisiyle haberlerini yollayan di¤er zab›ta teflkilatlar›m›za da teflekkür ediyorum. Mümkün bulundu¤u sürece gönderilen haberleri inceleyerek gazetemizde yer vermeye gayret ediyoruz. Sevgili okuyucular, gazetemiz, gelecek say›da 1. yafl›n› dolduraca¤› için gazetemizin yay›n ekibini ve siz de¤erli okuyucular›m›z› flimdiden kutlamak istiyorum. Sizleri be¤eniyle okuyaca¤›n›z yeni say›m›zla bafl bafla b›rak›yor, çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyorum.

D

Mersin Zab›tas› ‘Çöp Ev’ boflaltt› ersin'in Akdeniz Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü'ne gelen bir ihbar› de¤erlendiren zab›ta ekipleri, Mesudiye Mahallesi 5.111 sokakta bulunan bir çöp evi ortaya ç›kard›. Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü ekipleri taraf›ndan temizlenen çöp evden bir adet de tabanca ç›kt›. Akdeniz Belediyesi Zab›ta Müdürü Atilla Bal, evden üç kamyon çöp ç›kard›klar›n› ve ilaçlama yapt›klar›n› vurgulad›. Bal, "N.T. isimli flahs›n kendine ait evde çöp biriktirdi¤i ve bu çöplerin oluflturdu¤u kötü kokular›n çevreye rahats›zl›k verdi¤i ihbar› üzerine ekiplerimiz ev sahibine çöplerin kald›r›lmas› için uyar›da bulundu. Çöplerin kald›r›lmas› için yapt›¤›m›z uyar›lara ra¤men çöp biriktirmeye devam eden flahs›n evinde bulunan çöplerin temizlenmesi için çal›flma bafllatt›k" diye konufltu. Çöp ev zab›ta ve belediye temizlik ekipleri taraf›ndan boflalt›ld›. Kaynak: Sabah Güney

M

Sakarya'da, bofl arsada kimyasal at›k bulundu... Sakarya'n›n Erenler ilçesinde bofl bir arsaya b›rak›lm›fl kimyasal at›klar bulundu. dinilen bilgiye göre, bir al›flverifl merkezinin arkas›nda bulunan bofl bir arsaya kimli¤i belirsiz kiflilerce plakas› belirlenemeyen bir kamyonla kimyasal at›k b›rak›ld›. At›ktan yay›lan keskin kokudan rahats›z olan vatandafllar, durumu belediyeye bildirdi. ‹hbar üzerine olay yerine giden zab›ta ve Çevre Koruma Müdürlü¤ü ekipleri, at›¤›n bulundu¤u alan› güvenlik kordonuyla kapatt›. Sakarya Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Gelifltirme fiube Müdürlü¤ünde görevli çevre mühendisi Eda Türk, yapt›¤› aç›klamada, kimyasal at›¤›n türünün yap›lacak analizler sonucu belirlenece¤ini söyledi. Keskin gaz kokusunun amonyaktan kaynakland›¤›n› ifade eden Türk, söz konusu at›¤›n su kaynaklar›na ulaflmamas› gereken bir madde oldu¤unu ve ciddi sa¤l›k problemlerine yol açabilece¤ini vurgulad›. At›¤›n s›cak bir halde bulundu¤unu belirten Türk, ''Ancak çuvallarda gördü¤ümüz flekliyle tam yanma

E

gerçekleflmiyor. Bir gaz ç›k›fl› var. Çevreye yay›lan keskin koku amonyaktan kaynaklan›yor. Bu gaz›n solunmas› ve temas› tehlikeli. Ciddi sa¤l›k sorunlar›na yol açabilir'' diye konufltu. Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Gelifltirme fiube Müdürü

Necdet Baflo¤lu ise at›¤› b›rakan kiflileri tespit etmeye çal›flt›klar›n› dile getirerek, ''At›klar› su kaynaklar›ndan uzak tutmam›z gerekiyor. Gerekirse ‹zmit At›k ve Art›klar› Ar›tma Yakma ve De¤erlendirme Afi'ye (‹ZAYDAfi) gönderece¤iz'' dedi. Kaynak: Zaman

Gemlik’te seyyar sat›c› operasyonu ursa Gemlik Belediyesi zab›ta ekipleri ilçe merkezinde kald›r›mlara tezgah açarak sat›fl yapan esnafa yönelik operasyon düzenledi. ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü ekiplerinin de kat›ld›¤› operasyonda seyyar sat›fl yapan tezgâh sahiplerine kabahatler kanununa göre ifllem yap›ld›. Baz› seyyar sat›c›lar kimlik numaralar›n› vermek istemeyince zab›ta ekipleri

B

taraf›ndan tezgâhlar›na el konuldu. Yetersiz zab›ta personeli ile hizmet vermeye çal›flan zab›ta ekiplerine baz› vatandafllar destek olurken, özellikle ekonomik kriz yaflanan ve daha çok alt gelir grubuna hitap eden seyyar sat›c›lar ise tepki gösterdiler. Zab›ta ekipleri bu tür çal›flmalar›n ilerleyen günlerde de aral›ks›z devam edece¤ini söyledi. Kaynak: Bursa Haber

www.zabita.com

YAYINDA


istanbul

Aral›k / 2008

3

Büyükflehir Zab›tadan, ‹SMEK’te tüketici seminerleri ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i, tüketicileri, haklar› konusunda bilgilendirmeye yönelik ‹SMEK Kurs Merkezleri’nde seminerler düzenliyor.

stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’n›n her kesimden çok takdir gören baflar›l› bir uygulamas› olan ‹SMEK kurs merkezlerinde, 2008-2009 ö¤retim y›l› meslek edindirme kurslar›n›n bafllamas›yla birlikte kursa kat›lanlara Tüketici Haklar› konusunda e¤itim verilmek üzere Zab›ta Daire Baflkanl›¤› ve ‹nsan Kaynaklar› E¤itim Daire Baflkanl›¤› iflbirli¤i yap›yor. Yap›lan programa göre her hafta Çarflamba günleri bir ‹SMEK kurs merkezinde Tüketici haklar›yla ilgili seminer veriliyor. Bu çerçevede Eyüp, Üsküdar ve Kad›köy de bulunan ‹SMEK merkezlerinde Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i seminerler vermeye bafllad›.

Kursiyerlere Tüketici Kanununda yer alan Ay›pl› Mal ve Hizmetler, Garanti fiartlar›, Servis Hizmetleri, Kap›dan Sat›fllar ve di¤er haklar› konusunda bilgiler verilerek bu yasal haklar›n, sat›c› taraf›ndan kulland›r›lmamas› durumunda, tüketicinin haklar›n› nas›l arayaca¤› ve yasal çözüm yollar› anlat›ld›. ‹SMEK kursiyerlerinin tüketici olarak potansiyel bir kitle oldu¤unu ifade

eden Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, geçen dönemde bu konuda seminerler verdiklerini, bu sayede Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i’ne yap›lan tüketici flikayetlerinde çok büyük bir art›fl gözlemlediklerini ve ‹stanbul’un dört bir yan›na da¤›lan ‹SMEK kurs merkezlerinde Zab›ta teflkilat› olarak bu hizmeti vermekten mutluluk duyduklar›n› söyledi. Haber Merkezi

Büyükflehir Zab›ta, ‹stanbul’a giriflleri denetliyor

Büyükflehir Belediyesi’nden Eminönü’nde beyaz y›k›m stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü Kontrol Noktalar› Zab›ta Amirli¤ine ba¤l› ekipler ‹stanbul’a girifl yap›lan Anadolu ve Avrupa yakas›ndaki noktalarda araç denetimlerini 24 saat aral›ks›z sürdürüyor. Bilindi¤i üzere ‹stanbul Valili¤i Kurban Hizmetleri Komisyonun ald›¤› karar neticesiyle 2008 y›l›nda ‹stanbul’a 28.11.2008 saat 23:00’den önce canl› hay-

van getirilmesi yasaklanm›flt›. Bu yasak daha önce Büyükflehir Zab›ta Daire Baflkanl›¤› ve ‹stanbul Valili¤i taraf›ndan ilan edilerek, konu hakk›nda Büyükflehir Zab›ta Daire Baflkanl›¤› çeflitli afifl ve broflürler haz›rlad›. Haz›rlanan afifl ve broflürler tüm ilçe ve belde belediye baflkanl›klar› ile ilçe müftülüklerine da¤›t›ld›. Ayr›ca al›nan kararlar do¤rultusunda denetimler devam ediyor. Haber Merkezi

stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Zab›ta Tedbir Müdürlü¤ü’nce yap›lan çal›flmalar neticesinde tahliye edilmesi sa¤lanan Eminönü ‹lçesi'nde bulunan 5 adet binan›n y›k›m› gerçeklefltirildi. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› resmi web sitesinden yap›lan aç›klamada flu ifadelere yer verildi: Eminönü ‹lçesi, Cankurtaran Mahallesi, ‹shakpafla Caddesi, No:5-17-31-3335 adreslerinde bulunan 59 pafta, 2 ada, 6875-76-90-91 parsel say›l› tafl›nmazlar 21.05.2008 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Eminönü Koruma Uygulama ‹mar Plan›nda

Park+ Kültürel Tesisler Alan›+ Yol+ Turizm alan›nda kalmalar› nedeni ile kamulaflt›r›larak, Belediyemiz ad›na tescil edildi¤inden y›k›m›n›n gerçeklefltirilmesi Baflkanl›¤›m›z Kamulaflt›rma Müdürlü¤ünce talep edilmifl olup, Zab›ta Tedbir Müdürlü¤ümüz ekiplerince y›k›m gününden önce yap›lan çal›flmalar neticesinde ilgililerince tahliye etmeleri sa¤lanan 2 adet tek katl›, 2 adet 2 katl› 1 adet 3 katl› olmak üzere toplam 5 adet binan›n y›k›m ifllemi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›, Zab›ta Tedbir Müdürlü¤ü ekiplerince 23 Kas›m 2008 Pazar günü güvenli bir flekilde gerçeklefltirildi.


gündem

4

Aral›k / 2008

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Trafik Zab›ta Amiri Mustafa Ekinci:

Zab›ta, trafikte daha fazla yetkilendirilmeli ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Trafik Zab›ta Amiri Mustafa Ekinci, “Zab›ta, trafik konusunda daha belirgin ve etkin olarak yetkilendirilmesiyle, önemli bir yol alabilir” dedi. 1. sayfadan devam... ve tesis etmek, bunlar›n destanbul trafi¤inde belediye vaml›l›¤›n› ve ifllerli¤ini sa¤lazab›tas› faktörünü ele alan mak, d) Trafi¤in ak›fl›n› kolaylafl‹BB Trafik Zab›ta Amiri Mustafa Ekinci, Uygarl›k tari- t›rma, gereksiz durma ve duhinde tekerle¤in bulunmas›yla, raklamalar› önleme bak›m›ntafl›t araçlar› yap›ld›. Uzun sü- dan, trafik ak›m› programlar› ren araflt›rmalar sonucunda ile toplu tafl›ma araçlar›n›n kalinsanlar bulufllar›n› tafl›tlara k›fl var›fl ve ara duraklar› için uygulad›lar. Kara tafl›tlar› der- zaman tarifeli programlar yapken, hava ve deniz tafl›tlar› mak ve uygulamaya koymak, e) Karayollar› yap›s› üzerinh›zla ço¤ald›. O kadar ki günümüzde bu ço¤alma bir sorun de ve kenar›nda yap›lan çal›flhaline geldi. Trafik sorunu! malarda Karayollar› Trafik KaTrafik sorununa çözüm getir- nununun 16 nc› maddesi ve mek, trafi¤i düzene koymak bu maddesine göre ç›kar›lan için deneyler ve araflt›rmalar Yönetmelik hükümleri uyar›nsonucunda kurallar belirlen- ca trafik düzen ve güvenli¤i mifltir. ‹nsan yaflam›nda özel- için gereken tedbirleri almak likle büyük kentlerde metro- (Trafik kontrol Merkezler EDS vs.), ald›rmak pollerde trafik ve çal›flmalar› deçok önemli bir netlemek, sorundur” dedi. f) Aç›k ve kapal› Mevcut kapark yerleri (otonun ve yönetpark) alt ve üst gemeliklerde zab›çitler yapmak, yaptan›n trafikteki t›rmak iflletmek ve yetkisini de saiflletilmesine izin yan Ekinci, aç›kvermek, lamalar›n› flöyle ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› g) Karayollar› sürdürdü: Kara- Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü yollar›nda, can Trafik Zab›ta Amiri MUSTAFA EK‹NC‹ Trafik Kanununun 17 nci maddesinde ve mal güvenli¤i yönünden trafik düzenini sa¤- say›lan ve belediye s›n›rlar› lamak ve trafik güvenli¤ini ilgi- içerisindeki karayollar› kenalendiren tüm konularda al›na- r›nda yap›lacak veya aç›lacak cak önlemleri belirlemek, tra- olan tesisler için yönetmelikte fik ile ilgili kurallar›, flartlar›, belirlenen flartlara göre izin hak ve yükümlülükleri, bunla- vermek, h) Halk›n trafik e¤itimine r›n uygulanmas›n› ve denetlenmesi ile ilgili kurulufllar› ve katk›da bulunmak üzere; çobunlar›n görev, yetki ve so- cuk trafik e¤itim parklar› yaprumluluk, çal›flma usulleri ile mak ve yap›lmas›na izin verdi¤er hükümleri kapsayan mek, ›) Yaya ve tafl›t yollar›nda 2918 say›l› “Karayollar› Trafik Kanunu, Yönetmeli¤i ile Bele- yayalar›n ve araçlar›n hareketdiyelerin görev ve yetkileri; lerini zorlaflt›ran ve trafi¤i tehYap›m ve bak›m›ndan sorumlu likeye düflüren, motorlu araçlar d›fl›ndaki her türlü engeli oldu¤u karayollar›nda; a) Yolun yap›s›n›, trafik dü- ortadan kald›rmak, Trafik için tehlike teflkil zeni ve güvenli¤ini sa¤layacak eden ancak, kald›r›lmas› durumda bulundurmak, b) Yol ve kavflak düzenle- mümkün olmayan engelleri gece veya gündüze göre komeleri yapmak, c) Trafi¤i düzenleme amac› layca görülebilecek flekilde iflaretlemek, (Yol iflgaline iliflile, kin Belediye Mevzuat› hüküm1) Trafik iflaret levhalar›, 2) Ifl›kl› ve sesli trafik iflaret- leri sakl›d›r.) i) Yol yap›s› veya iflaretleme leri (Bilgilendirme Panolar› – yetersizli¤i yüzünden trafik kaWiemes vs.) 3) Yer iflaretlemeleri, temin zalar›n›n vuku buldu¤u yerler-

de, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak, j) Karayollar› Trafik Kanununun 22 nci maddesi (d) bendine göre tar›m kesiminde kullan›lanlar hariç il trafik komisyonlar›nda karar almak flart›yla motorsuz tafl›tlardan gerekli görülenlerin tescilini yapmak, k) Karayollar› Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre ç›kar›lan yönetmeliklerle verilen di¤er görevleri yapmak. Belediyeler bu hizmetlerini; il ve ilçe trafik komisyonlar›nca al›nan kararlara da uyulmak

• Y›l: 1 • Say›: 11 • Aral›k 2008

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› BEZADAV Ad›na ‹mtiyaz Sahibi ‹ktisadi ‹flletme Müdürü Yavuz ÇAKIR Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Zafer TAHMAZ

suretiyle mahalli trafik zab›tas› ile iflbirli¤i ve koordinasyon halinde yürütürler. Belediyeler bu madde ile görev verilen hizmetlerin denetimi d›fl›nda, trafi¤i denetleyemez ve hiçbir halde trafik suç ve ceza tutana¤› düzenleyemezler. Bu birimlerde hizmet gören personelden resmi k›yafetli olanlar özel iflaret tafl›r. Trafik zab›tas› ile belediye trafik birimleri aras›ndaki iflbirli¤i ve koordinasyon esaslar›na iliflkin di¤er hükümler beldenin özelli¤ine göre bir protokolle belirlenebilir

Genel Yay›n Editörü Bayram Ali ÇAKIRO⁄LU

olarak hüküm alt›na al›nm›flt›r. Yine; 5216 Say›l› Büyükflehir Belediye Kanunun 7/f Maddesi 5393 Say›l› Belediye Kanunu’nun 15/p Maddesi “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iflletilen her türlü servis ve toplu tafl›ma araçlar› ile taksi say›lar›n›, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar›n› belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iflletmek, ifllettirmek veya kiraya vermek; kanunlar›n belediyelere verdi¤i trafik düzenlemesinin gerektirdi¤i bütün iflleri yürütmek” ve mevzuat (‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› Ticari Minibüs, Taksi, Taksi-Dolmufl ve Servis Araçlar› Yönetmelikleri, UKOME ve UTK Kararlar› hükümleri do¤rultusunda, Trafik Zab›ta Amirli¤i ekiplerince ‹stanbul Avrupa – Anadolu Yakas›nda; toplu tafl›ma araçlar›n›n denetimi, durak yerlerine girifl-ç›k›fllar›n›n ve yayalar›n kullan›m›na ayr›lan yerlerin nizam ve intizam›n›n sa¤lanmas› amac›yla 07:00 – 21:00 saatleri aras›nda çal›flmalar yap›lmakta ve aral›ks›z devam etmektedir. Ancak belirtilen mevzuat hükümleri incelendi¤inde Belediye Zab›tas›’n›n trafik uygulamalar› ile yetkileri s›n›rland›r›lm›flt›r. Kald› ki son zamanlarda, 1608 say›l› Kanunda yap›lan de¤ifliklik hükmü do¤rultusunda, daha önce toplu tafl›ma araçlar›nda yapt›¤›m›z denetimlerde tespit edilen olumsuzluklar›n giderilmesi amac›yla etkinli¤imiz yok denilecek kadar azalm›flt›r. Uygulamalar›m›z daha çok 5326 say›l› Kabahatler Kanunu hükümleri kapsam›ndad›r. ‹stanbul’da yo¤un olarak yaflanan trafik sorununun çözümünde; her ne kadar Belediye Zab›tas› yap›lan çal›flmalarda görünüyorsa da, bu konuda daha belirgin ve etkin olarak yetkilendirilmesiyle önemli bir yol al›nabilece¤i düflüncesindeyim.

Hukuk Dan›flman› Av. Musa GÜMÜfi

YÖNET‹M YER‹ Belediye Zab›tas› Dayan›flflm ma Vakf› ‹ktisadi ‹flfllletmesi Hasan Halife Mh. Sar›güzel Cd. No:54 Fatih / ‹STANBUL Tel: 0 212 621 22 23 Faks: 0 212 525 02 80 www.zabita.com gazete@zabita.com

Grafik- Tasar›m AKADEM‹ AJANS

Davutpafla Cad. Güven San. Sit.C Blok No: 230 Topkap› / ‹ST.

Yay›n Dan›flman› Aytaç Ifi fiIIKLI

Bask›: AKADEM‹ (0212) 493 24 67-68-69

✓ Gazetemiz bas›n meslek ilkelerine uyma sözü vermifltir. ✓ Gazetemizde yay›nlanan köfle yaz›lar›ndan, yazarlar› sorumludur, ayr›ca telif hakk› ödenmemektedir.


güncel

Aral›k / 2008 e¤erli dostlar, Venedik ‹talya’n›n kuzeydo¤usunda Adriyatik Denizinde kara parças›na 4 km uzakl›kta bulunan 65.000 nüfusa sahip tarihi mimarisiyle günümüzde de korunmakta olan bir ada kentidir. 118 adac›¤› 400’ün üzerinde köprüsü, küçücük dar sokaklar›, tüm ulafl›m›n› su kanallar›nda deniz araçlar› ve tarihi atmosfere uygun gondollar›yla sa¤layan bu kente ilk girdi¤inizde dikkatinizi çeken eflsiz do¤al ve tarihi dokusu oluyor. San Marco Meydan›ndaki Palazzo Ducale müzesi günümüzde ziyaretçilere aç›lm›fl olup, bir zamanlar 800 y›l boyunca hakimiyetini sürdüren Venedik Cumhuriyeti’nin yönetim binas›d›r. Venedik tarihte ticaretin en önemli merkezlerinden biri olmufltur. Günümüzde de turizmde önemli bir noktada oldu¤unu söylemek mümkündür. Yetkililerden ald›¤›m›z bilgiye göre bu flehri y›lda 20 milyona yak›n turist ziyaret ediyor.

D

BAKIfi Mehmet Akif CAN ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürü makif.can@ibb.gov.tr

Venedik notlar› Özellikle Murano adas›ndaki atölyelerde cam› iflleyerek yapm›fl olduklar› birbirinden güzel el eme¤i eflyalar›, kolyeler, tak›lar vs. Venedik’teki dükkanlar da turistlere sat›fla sunulmakta ve önemli bir sektör oluflturmaktad›r. Venedik’te Zab›ta Teflkilat›, Belediye Polis Teflkilat› olarak ismini alm›flt›r. Venedik Belediye Zab›tas› Müdürü Marco Agostini teflkilat› hakk›nda bilgi vererek sorular›m›z› cevaplad› ve çal›flmalar›n› yerinde inceleme imkan› vererek heyetimize yard›mc› oldu.

Venedik Zab›tas› Teflkilat›, Belediye Baflkan› ve Baflkanl›k Kuruluna ba¤l› olarak; MerkezAdalar, Mestre Bölgesi ve Operasyon Amirli¤i olarak 3 Amirlikte çal›flmalar›n› yürütüyor. Ayr›ca Savc›n›n baflkanl›¤›nda bir Devlet Polisi ile Belediye Polisinin atam›fl oldu¤u bir Amirin koordinasyonunda, suç ve suçlar›n engellenmesinde polis teflkilat› ile müflterek çal›fl›yorlar. Venedik Zab›tas› silah ve kelepçe tafl›makta, ayr›ca tutuklama yetkisine sahip. Seyyar sat›c›-

5

larla mücadelede 48 saat gözalt›na alma ve tekrar etmesi halinde hapis cezas›na çarpt›r›lmak üzere savc›l›k marifetiyle mahkemeye sevk edebiliyor. ‹mar konusunda Zab›ta Teflkilat›na çok fazla ifl düflmedi¤ini yapt›¤›m›z görüflmelerden anl›yoruz. Kaçak kat ve imara ayk›r› bir yap›laflma neredeyse olmuyor. Olmas› halinde ise tebligat yap›larak ilgililerine imara ayk›r› durumu düzeltmeleri istenildi¤inde, ilgili muhataplar›n ayk›r›l›¤› gidermek konusunda zorluk ç›karmad›klar›n› anlat›yorlar. Turizmin göbe¤i San Marco Meydan› dahil bir çok yerde görmüfl oldu¤umuz seyyar tekerlekli araba üzerinde sat›fl yapan sat›c›lar›n çirkin görüntüsü konusunda Zab›ta Müdürüne neden müsaade ettiklerini sordu¤umuzda bizim de yabanc› olmad›¤›m›z bir cevapla karfl›lafl›yoruz. Y›llar önce belediye ve sat›c›lar aras›nda yap›lan bir kira kontrat› oldu¤unun ancak bitifl tarihi kontratta belirtilmedi¤i

için kald›rmak için yapt›klar› bütün giriflimlerde mahkemece yürütmenin durdurulmas› karar› verildi¤ini anlat›yor. Venedik Zab›ta Teflkilat› flehir trafi¤ine ve deniz trafi¤ine do¤rudan müdahale etme ve gerekirse ceza yazma yetkisine sahip olup trafik 24 saat kamera takip sistemi ile gözetim alt›nda tutulmaktad›r. De¤erli meslektafllar›m, size bu say›da stratejik planlar›m›z aras›nda yer alan geliflmifl Avrupa kentlerindeki Zab›ta teflkilatlar›n›n ve çal›flmalar›n›n araflt›r›lmas› kapsam›nda 22 - 26 Eylül 2008 tarihlerinde Venedik Belediyesi’ne yapm›fl oldu¤umuz ziyaretteki araflt›rmalar›m›z ve gözlemlerimizden biraz bahsetmek istedim. Daha ayr›nt›l› bilgi almak isteyen meslektafllar internette www.ibb.gov.tr adresindeki zab›ta sayfas›nda Venedik Ziyareti raporunu inceleyebilirler. Baflka bir say›da görüflmek dile¤iyle…

Sakarya Çevre Zab›tas›’ndan ‹stanbul ziyareti Sakarya Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Gelifltirme fiube Müdürü Necdet Baflo¤lu ve beraberindeki heyet, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Çevre Zab›tas›’n› ve Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›’n› ziyaret etti.

Ümraniye Belediyesi 157 iflyerinde denetim yapt› Ümraniye Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri ilçedeki okul kantinleri ve okul çevrelerinde faaliyet gösteren iflyerlerini denetledi. 157 iflyerinde denetim yapan ekipler 32 iflletme hakk›nda yasal ifllem yapt›.

Ü

mraniye Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, ö¤rencilere g›da ve k›rtasiye sat›fl› yapan, Ümraniye'deki 69 adet okul kantinini ve 88 adet, okul çevrelerinde bulunan büfe, kafeterya, market, çay oca¤›, fastfood gibi ö¤rencilere g›da sat›fl› yapan iflyerlerini tek tek denetledi. Zab›ta ekipleri, 157 adet iflletmeyi kapsaml› bir denetime tabi tutarak, ö¤rencilerin sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkileyebilecek 32 iflletme hakk›nda yasal ifllem yapt›. Denetim yap›lan yerlerde ayr›ca çal›flan personelin önlük kullan›m›, t›rnak kontrolü, dolap ve di¤er araç gereçlerin temizli¤i, aç›kta ürün bulundurmama ve son kullanma tarihi uygunlu¤u kontrol edildi. Bu yerlerin hijyen sarflar›n› tafl›y›p tafl›mad›¤›, sat›lan g›dalar›n sa¤l›kl› olup olmad›¤›, kullan›lan malzemelerin sa¤l›k yönünden uygunlu¤u, çal›flanlar›n sa¤l›k karneleri ve portör muayenelerinin bulunup bulunmad›¤›, Zab›ta Müdürlü¤ü ekiplerince büyük bir hassasiyet içerisinde incelendi. ‹flyerlerinin ruhsat kontrolleri de yap›larak, tespit edilen eksikler, ekiplerce resmi olarak kayda geçirildi. Eksikleri tespit edilen iflyeri ilgililerine ayr›ca gerekli ikaz ve uyanlarda bulunularak, gerekli tedbirlerin al›nmas› sa¤land›.

akarya Büyükflehir Belediyesi’nden Zab›ta Komiseri Selami K›z›larslan’›n da haz›r bulundu¤u ziyarette zab›ta çal›flmalar›yla ilgili bilgi alan Çevre Koruma ve Gelifltirme fiube

S

lerindeki ö¤le yeme¤inin ard›ndan Zab›ta Vakf› çal›flanlar›yla vedalaflan fiube Müdürü Baflo¤lu, ziyaretten duydu¤u memnuniyeti dile getirerek, teflekkür etti. Haber: Zafer Tahmaz

Alt›nda¤’da kaçak deriye geçit yok… Ç

Hasan Can: “Denetimler devam edecek” Söz konusu denetimlerle özellikle çocuk ve gençlerin sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkileyecek flartlar› ortadan kald›rmaya çal›flt›klar›n› belirten Ümraniye Belediye Baflkan› Hasan Can, bu denetimlerin devam edece¤ini söyledi. Sa¤l›¤›n söz konusu oldu¤u bu tür durumlarda istismar ve ihmallere asla izin vermediklerini hat›rlatan Baflkan Can, vatandafllar›n da bu konularda hassas Haber Merkezi olmalar›n› istedi.

Müdürü Necdet Baflo¤lu, Zab›ta Vakf› Müdürü Yavuz Çak›r, ‹BB Çevre Koruma Zab›ta Amiri Ünsal Y›lmaz ve vak›f çal›flanlar›yla sohbet etti. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Florya Sosyal Tesis-

Alt›nda¤ Belediyesi Zab›ta Müdürü Abdurrahman Karabudak

evre ve görüntü kirlili¤ine izin vermeyen Ankara Alt›nda¤ Belediyesi zab›ta ekipleri, yaklaflan kurban bayram›nda kaçak olarak cadde ve sokaklarda yap›lacak olas› bir deri al›m sat›m›na engel olmak için haz›rl›klara bafllad›. Ankara Kalesi’nin tarihi yap›s›n› korumaya yönelik olarak kale civar›ndaki yafl deri alan-satan iflyerlerini iki y›l önce kapatt›klar›n› hat›rlatan Alt›nda¤ Belediyesi Zab›ta Müdürü Abdurrahman Karabudak, “ Kale civar›nda yafl deri al›p-satan tüm iflyerlerinin ruhsatlar›n› iptal ettik. Bu tür faali-

yetlere iki y›ld›r müsaade etmiyoruz. Tarihi ve turistik aç›dan önemi büyük olan Alt›nda¤’›n ça¤dafl bir flehir olmas› için yap›lan çal›flmalar kapsam›nda, deri al›m sat›m› yapan iflyerleri-

nin sitelerine tafl›nmas› sa¤lanm›flt›r’ dedi.

Bu yasa¤a ra¤men olabilecek kaçak deri al›m sat›mlar›n› önlemek amac›yla özellikle kale ve civar›nda ki cadde ve sokaklarda denetimleri s›klaflt›racaklar›n› belirten Karabudak, “Zab›ta ekiplerimiz, Alt›nda¤’da özellikle kale civar›nda uzun y›llard›r ihmal edilmifl bu soruna çözüm getirmifllerdir. Bundan sonra da kaçak olarak cadde ve sokaklarda yap›lan deri al›m sat›m›na engel olmak için çal›flmalar›m›za devam edece¤iz, tarihi ve turistik birçok yeri bar›nd›ran Alt›nda¤’da bu bayram da ham deri al›m sat›m› yapan kifli ve iflyerlerine müsaade edilmeyecek” dedi. Haber Merkezi


‹stanbul

6

Eyüp, Üsküdar ve Pendik Zab›ta Müdürleri Aday Adayl›¤› için görevlerinden istifa etti Üsküdar Belediyesi Zab›ta Müdürü Vahit Olgun, Eyüp Belediyesi Zab›ta Müdürü Cevdet Y›ld›z ve Pendik Belediyesi Zab›ta Müdürü Köksal Ayabakan, aday adayl›¤› için geçti¤imiz günlerde görevlerinden istifa etti.

Aral›k / 2008

Zab›talar, pazar esnaf›n› bilgilendiriyor ‹stanbul'un eski ve kalabal›k ilçelerinden Üsküdar'da, Büyükflehir Zab›ta Daire Baflkanl›¤› ile Üsküdar Zab›ta Müdürlü¤ü Birimleri pazar yerlerinde fiyat etiketi denetimlerini sürdürüyor. ‹lçe Belediyeleri taraf›ndan düzenlenerek, kontrol edilen pazar yerlerinde sat›lan meyve sebze, giyim eflyas› vb. ürünlerde fiyat etiketlerinin bulunmas› tüketiciler aç›s›ndan çok önemli. Üsküdar'da kurulan Ba¤larbafl› ve Barbaros pazarlar›, pazar esnaf›n›n satt›¤› ürünlere fiyat etiketi koymalar› konusunda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i ve Üsküdar Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü pazar yeri denetim ekipleriyle birlikte inceledi. ‹ncelemelerde 420 pazarc› esnaf› tüketici memnuniyetini ön planda tutmalar› ve sat›fla sunduklar› ürünlere etiket koymalar› için broflürlerle bilgilendirildi. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, para cezas› yazmaktan çok esnaf› bilgilendirmeyi ön planda tuttuklar›n› ve di¤er ‹lçelerde kurulan Pazar yerlerinde de ilçe Belediyesi Zab›ta Müdürlükleri ile de iflbirli¤ine gideceklerini söyledi. Haber Merkezi

Cevdet Y›ld›z

sküdar Belediyesi Zab›ta Müdürü Vahit Olgun’un Sultanbeyli Belediye Baflkanl›¤› için AK Parti’den aday aday› oldu¤u ö¤renil-

Ü

Vahit Olgun

di. Eyüp Belediyesi Zab›ta Müdürü Cevdet Y›ld›z ise 1 Aral›k günü görevinden istifa etti. Y›ld›z’›n da önümüzdeki günlerde Eyüp Belediyesi için AK Par-

ti’ye aday adayl›¤› baflvurusunu yapmas› bekleniyor. Di¤er yandan Pendik Belediyesi Zab›ta Müdürü Köksal Ayabakan da görevinden istifa ederek Tuzla Be-

Köksal Ayabakan

lediye Baflkanl›¤›na yine AK Parti’den aday aday› oldu. Zab›ta Gazetesi olarak müdürlerimize ç›kt›klar› bu yolda baflar›lar diliyoruz. Haber: Zafer Tahmaz

Beylikdüzü’nde ö¤rencilere Zab›ta deste¤i

B Zab›ta, Son Gazi’yi yaln›z b›rakmad› S on gazi Emekli Albay Mustafa fi fie ekip Birgöl’ün cenaze töreni, 1. Ordu Komutanl›¤›n›n Selimiye K›flflllas›’nda düzenlendi. Törene, son gazinin k›z› ‹pek ve eflflii Mehmet Artunç, Cumhurbaflflk kan› Vekili Köksal Toptan ve eflflii Saime Toptan, Baflflb bakan Yard›mc›s› Hayati Yaz›c›, Genelkurmay Baflflk kan› Orgeneral ‹lker Baflflb bu¤, MHP Grup Baflflk kanvekili Oktay Vural, ‹stanbul Valisi Muammer Güler, ‹stanbul Büyükflfle ehir Belediye Baflflk kan› Kadir Topbaflfl,, ‹stanbul Cumhuriyet Baflflssavc›s› Aykut Cengiz Engin, Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, baz› eski Genelkurmay Baflflk kanlar›, ‹BB Zab›ta Daire Baflfl-kan› Mustafa Tahmaz ve zab›ta müdürleri, askeri ve sivil erkan, gaziler ile ö¤renciler kat›ld›. Kalabal›k, avluya s›¤mad› Selimiye Camii’nde ‹stanbul Müftüsü Mustafa Ça¤r›c›, k›ld›rd›¤› cenaze namaz›ndan sonra yapt›¤› konuflflm mada “Keflflk ke bu k›ld›¤›m›z son flfle ehit ve son gazi cenaze namaz› olsa. Allah bir daha bu millete flfle ehit ve gazi cena-

Kurtulufl Savaflfl››’n›n son gazisi Emekli Albay Mustafa fi fie ekip Birgöl, ‹stanbul’da düzenlenen devlet töreninin ard›ndan Karacaahmet Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi. Törende, ‹stanbul Büyükflfle ehir Belediyesi Zab›ta teflflkkilat› da haz›r bulundu. ze namaz› k›ld›rmay› göstermesin ama hayat›n gerçe¤i bu” dedi. Cenaze namaz›na kat›lanlar cami avlusuna s›¤may›nca, aralar›nda Kore ve K›br›s gazilerinin de bulundu¤u bir grup cami d›flfl››nda kald›. Cenaze namaz›n›n ard›ndan son gazi Birgöl’ün tabutu askerler taraf›ndan bir süre omuzlarda taflfl››nd›ktan sonra top arabas›na konuldu. Birgöl’ün cenazesi top arabas›nda askeri bando ve oluflfltturulan kortej eflfl-li¤inde taflfl››nd›.

Üsküdar'da kaçak çat› kat› y›k›ld›... Üsküdar'da 3 katl› bir binan›n çat› kat›, "kaçak" oldu¤u gerekçesiyle ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta ekipleri taraf›ndan y›k›ld›. Hekimbafl› Çiftlik Caddesi Y›ld›z Sokak üzerinde bulunan Mustafa Aky›ld›z'a ait 3 katl› binan›n çat› kat› için al›nan y›k›m karar›n› uygulamak amac›yla olay yerine gelen zab›ta ve y›k›m ekiplerine, Aky›ld›z'›n çocuklar› ve yak›nlar› direnmek istedi. Soka¤a ve binan›n girifline benzin dökerek yakma tehdidinde bulunan Aky›ld›z ve yak›nlar›, çat› kat›na ç›karak inmek istemedi. Güvenlik amac›yla olay yerine ça¤r›lan polis yetkilileri taraf›ndan ikna edilen aile üyeleri, çat›dan indirilerek y›k›m gerçeklefltirildi. Binaya daha önce de yap›lan çat› kat›n›n, yine belediye ekiplerince y›k›ld›¤› ö¤renildi.

Balkonlardan karanfil att›lar Tabutun omuzlarda taflfl››nd›¤› s›rada vatandaflflllar›n da alk›fl ve el sallayarak Birgöl’ü son yolculu¤una u¤urlad›klar› görüldü. Baz› vatandaflflllar da evlerinin balkon ve pencerelerinden Birgöl’ün tabutuna karanfiller att›lar.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

fiiflli Zab›tas›’ndan dilenci operasyonu ‹stanbul fiiflli’de dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Özellikle cami önleri ve yol kenarlar›n› mesken tutan dilenciler zab›tadan kaçamazken, dilenirken yakalanan 65'lik nine ve 7 ayl›k hamile kad›n dikkat çekti. iflli Belediyesi zab›ta ekipleri yaklaflan Kurban Bayram› nedeniyle dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Özellikle cami önleri ve yol kenarlar›n› denetleyen ekipler, dilencileri tek tek toplad›. Bu s›rada operasyon düzenleyen zab›ta ekiplerini fark eden dilenci çocuklar kaçmak istedi. Zab›ta ve çocuklar aras›nda k›sa süreli kovalamaca

fi

eylikdüzü Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, okul girifl ve ç›k›fllar›nda, güvenli bir flekilde karfl›dan karfl›ya geçmeleri için ö¤rencilere yard›mc› oluyor. Kentte bulunan ilkö¤retim okullar›n›n önünde sabah ve akflam saatlerinde ö¤rencilere destek olan zab›ta ekipleri, kimi zaman ö¤rencilerin elinden tutarak yolun karfl›s›na geçiriyor, kimi zaman da h›zl› giden araçlar› uyararak güvenli¤i sa¤l›yor. Zab›ta Müdürü Bayram Turhan, ö¤rencilere ellerinden gelen her konuda destek olmaya çal›flt›klar›n› belirtti. Kaynak: Bugün

yafland›. Küçük yaflta dilenen çocuklar, zab›ta ekipleri taraf›ndan yakalan›rken, kameralara tepki gösterdi. Zab›ta ekipleri operasyon s›ras›nda 65 yafl›ndaki yafll› kad›n› da yakalad›. Dilencilik yapan yafll› kad›n, "Devlet utans›n" diye ba¤›rd›. Operasyonda, 7 ayl›k hamile kad›n da dilenirken yakaland›. Öte yandan, kuca¤›ndaki bebe¤iyle dilenirken yakalanan

kad›n›n ard›ndan dilenirken yakalanan genç bir k›z da kameralara sald›rd›. Yakalanan dilencilerin baz›lar›n›n üzerlerinden 100 YTL, baz›lar›n›n üzerlerinden de 350 YTL ç›karken, zab›ta ekipleri cami çevresinde gezerken, cami görevlisi, "Bayram yaklafl›yor. Dilencilerin say›s› artt›. Onlar› kovmaktan b›kt›m" diye konufltu. Kaynak: Önce Vatan

ZABITA VAKFI HiZMETiNiZDE Vakf›m›z bünyesinde yeni zab›ta yönetmeli¤ine uygun olarak haz›rlanm›fl bulunan k›l›k - k›yafet, rütbe, arma, apoletler, kimlik & tan›t›m kartlar›, araç tan›t›m yaz›lar› ve amblemleri hizmete sunulmufltur.

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Hasan Halife Mh. Sar›güzel Cd. No: 54 Fatih / ‹STANBUL Tel: (0212) 621 22 23 Faks: (0212) 525 02 80

www.zabita.com


yorum

Aral›k / 2008 ➟ Geçen say›dan devam... DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ceza Hükümleri Madde 14- (1) Bu yönetmelikte belirlenen kurallara ayk›r› hareket edilmesi halinde, ilgilileri hakk›nda 1608 say›l› “Umuru Belediyeye Müteallik Ahkam› Cezaiye Hakk›nda 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaral› Kanunun Baz› Maddelerini Muaddil Kanun”a göre ifllem yap›l›r. Madde 15 - (1)Umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerlerinden; a) Faaliyetten geçici olarak men edildi¤i halde süresinden önce aç›lan, b) Aç›k ve kapal› bulunaca¤› saatlere uymayan, c) Kanuni istisnalar sakl› kalmak üzere, e¤lence, oyun, içki ve benzeri amaçl› umuma aç›k ve aç›lmas› izne ba¤l› yerlerde onsekiz yafl›ndan küçükleri çal›flt›ran, ç) Bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile k›raathane ve oyun oynat›lan benzeri yerlere yanlar›nda veli ve vasileri olsa bile onsekiz yafl›n› doldurmam›fl küçüklerin görmesine müsaade eden, d) ‹flyeri Açma ve Çal›flma ruhsatlar›na iliflkin yönetmelik hükümlerine ayk›r› olarak iflletildi¤i tespit edilen, Umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerlerinin iflletmecilerine 2559 say›l› Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 6. maddesine istinaden idari para cezas› verilir. Bu maddede öngörülen idari para cezalar›, belediye s›n›rlar› içinde belediye encümeni, belediye s›n›rlar› d›fl›nda il daimi encümeni taraf›ndan verilir. Verilen idari para cezalar›na dair kararlar ilgililere 7201 say›l› Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli¤ edilir. Bu cezalara karfl› tebli¤ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. ‹tiraz, idarece verilen cezan›n yerine getirilmesini durdurmaz. ‹tiraz üzerine verilen karar kesindir. ‹tiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yap›larak en

HARMAN Sadettin ÖZYAZICI ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Müdür Yard›mc›s› sozyazici@zabita.com / sozyazici@ibb.gov.tr

Belediye emir ve yasaklar› uygulama yönetmeli¤i (5) k›sa sürede sonuçland›r›l›r. ‹dari para cezalar› 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Bu maddede belirtilen ayn› fiillerin bir y›l içinde tekrar› halinde, en son uygulanan para cezas› bir kat art›r›larak uygulan›r. Madde 16 - (1)Perakende olarak sat›fla arz edilen mallar›n veya ambalajlar›n›n yahut kaplar›n›n üzerine kolayl›kla görülebilir flekilde o malla ilgili tüm vergiler dahil fiyat, üretim yeri ve ay›r›c› özelliklerini içeren etiket konulmas›, etiket konulmas› mümkün olmayan hallerde ayn› bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek flekilde uygun yerlere as›lmas› zorunlulu¤una uymayanlar hakk›nda 4077 say›l› Tüketici Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, yine ayn› Kanun’un 25’nci maddesinde zikredilen cezai ifllemin uygulanabilmesi için belediye zab›talar› bir tutanak tutarlar ve karar al›nmak üzere bu tutana¤› o yerin en büyük mülki amirine gönderirler. Madde 17 - (1)Beldede ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi ve kay›t alt›na al›nmas› amac›yla izinsiz sat›fl yapan seyyar sat›c›lar faaliyetten men edilir, izinsiz sat›fl yapan seyyar sat›c›lar›n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas› ödenmeyerek iki gün içinde geri al›nmayan g›da maddeleri ilgili birim amirinin onay› ile g›da bankalar›na, cezas› ödenmeyerek otuz gün içinde geri al›nmayan g›da d›fl› mallar ise yine ilgili birim amirinin onay› ile yoksullara verilir.

BEfi fi‹‹NC‹ BÖLÜM Çeflfliitli Hükümler Kiflfliisel özel haller Madde 18 - (1)‹flledi¤i fiilin hukuki anlam ve sonuçlar›n› alg›lamayan ve bu fiille ilgili olarak davran›fllar›n› yönlendirme yetene¤i geliflmemifl 15 yafl›ndan küçüklere ve davran›fl yetene¤i önemli derecede azalm›fl ak›l hastal›¤›na maruz kiflilere bu Yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanmaz, ancak iflyerlerinde bu gibi insanlar› çal›flt›ranlar hakk›nda bu kiflilerin bu yönetmelikteki emir ve yasaklar› ihlalinden dolay› müeyyide iflyeri ilgilisine uygulan›r. Özel Mevzuat Hükümleri Madde 19 - (1)Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer alan hükümler aynen uygulan›r. (2) Bu yönetmelik hükümlerinden ilgili özel mevzuat hükümlerine ayk›r›l›klar› görülenler uygulanmaz. Uygulamaya ‹liflflkkin Hususlar Madde 20 - (1)Cezai müeyyidenin uygulanmas›nda flu hususlara uyulur: a) Kifli hakk›nda uygulanan ceza kararnameleri her ne surette olursa olsun bir suret ilgilisine verilmek üzere tebli¤ edilir. ‹lgilisi karar› tebellü¤den imtina ederse 7201 say›l› Tebligat Kanunu hükümlerine göre ifllem yap›l›r. b) Zab›t Varakalar› mahallinde ve görgü sonucu tanzim edilir. c) Zab›t Varakas›nda madde numaras› ve karfl›l›¤› kendi hanelerine aç›kça yaz›l›r. ç) Bu yönetmelikte belirlenen ku-

rallar›n ihlalinin ticari faaliyet çerçevesinde olmas› halinde, sorumlunun durumu dikkate al›narak ifllem yap›l›r. d) Zab›t Varakalar› en geç iki gün içinde Belediye Encümenine sevk edilir. e) Resmi bayram, genel tatil vb. durumlarda mesainin bafllang›ç günü dikkate al›n›r. (2) Al›nan kararlar›n infaz›nda flu hususlara uyulur: a) Bu yönetmelik kapsam›nda bulunan ihlallerdin dolay› verilecek Sanat ve Ticaretten men kararlar›n›n uygulanmas›nda, karar ilgiliye tebli¤ edilerek; bozulabilecek mallar›n zaruri ve flahsi eflyalar›n›n al›nmas›, iflyerinin haz›rlanmas› için 24 saat süre verilerek iflyeri sahibinin kapatma, iflleminde haz›r bulunmas› istenir. b) Verilen 24 saatlik sürenin dolmas› ile kapatma iflleminde; 1) Yang›n, su bask›n›, h›rs›zl›k gibi durumlar› önleyici tedbirler al›n›r. 2) Pencere ve kap›lar kapat›larak d›flar›yla temas› kesilir. 3) ‹flyerinin d›fla aç›lan bütün kap›lar› mühürlenir. 4) Kapatma tutana¤›nda kapatma nedeni, tarihi ve saati belirtilir ve imzalan›r. 5) ‹mzadan kaç›n›lmas› durumunda durum tutanakta belirtilerek alt› imzalan›r. c) Encümen karar› ile Sanat ve Ticaretten men edilen iflyeri, kararda belirtilen süreden önce aç›l›rsa mühür fekki tutana¤› tutularak Cumhuriyet Savc›l›¤›na suç duyurusunda bulunulur, iflyeri yeniden mühürlenir. Süresinin dolmas› durumunda Mühür Kald›rma Tutana¤› tanzim edilerek iflyeri sahibine veya temsilcisine bir suret teslim edilir. d) ‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na ‹liflkin Yönetmelik hükümlerince ruhsats›z faaliyet sonucu iflyerinin faaliyetten men edilmesi ifllemlerinde yönetmeli¤in ilgili hükmü belirtilir. ‹hlalin Tespitine ‹liflflkkin Hususlar Madde 21 - Afla¤›da belirtilen flekillerdeki tespitlere göre müey-

7 yide uygulan›r: a) Kurallara ayk›r› hareket edildi¤ine bizzat flahit olundu¤unda, b) Al›nan yaz›l› yada sözlü bir flikayette olay mahalline var›ld›¤›nda kural ihlalinin görülmesi ve bu ihlali gerçeklefltirenin bizzat tespiti veya civardaki kiflilerin yaz›l› flahitli¤i ile, c) Kural ihlalinin delilinin olay mahallinde bulunmas› ancak ilgilisinin tesbit edilmesine ra¤men kifliye ulafl›lamamas› durumunda yap›lacak araflt›rma sonucunda ilgilisi bulundu¤unda, d) Kural ihlalinin, baflka bir resmi kurum taraf›ndan, ihlali gerçeklefltirenin (varsa delilleri ile birlikte) kimlik bilgileri ve aç›k adresi bildirildi¤inde. Madde 22- (1)Büyükflehir Belediye Meclisince 30 Ocak 1987 tarih ve 1987/65 say›l› karar ile kabul edilen Belediye Zab›ta Yönetmeli¤i yürürlükten kald›r›lm›flt›r. ALTINCI BÖLÜM Uygulama Madde 23 - (1)Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmas›nda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesinin sorumlulu¤u, Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan yap›lan, iflletilen yerler, ruhsatland›r›lan iflyerleri ve bak›m ve onar›m›ndan sorumlu oldu¤u anaarter yerler ve di¤er mevzuat ile sorumlulu¤una verilen alanlar ile s›n›rl›d›r. Madde 24 - (1)Bu yönetmelik hükümlerini ‹stanbul Büyükflehir Belediyesinin sorumlu oldu¤u alanlar d›fl›nda ‹lçe ve ilk kademe belediyeleri uygulamakla görevli ve yetkilidirler. YED‹NC‹ BÖLÜM Yürürlük Madde 25 - (1)Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip onayland›ktan ve mutad yolla ilan edildikten sonra yürürlü¤e girer. Madde 26 - (1)Bu yönetmelik hükümlerini, sorumluluk alanlar›na göre Büyükflehir Belediye Baflkan›, ‹lçe ve ‹lk kademe Belediye Baflkanlar› yürütür. SON

‹stanbul Büyükflehir’e e-belediyecilik’te ‘Özel Baflar› Ödülü’ Biliflim teknolojisinde çok önemli yat›r›mlara imza atan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, TÜS‹AD ve Türkiye Biliflim Vakf› taraf›ndan düzenlenen “6. eTR Ödülleri ve Kongresi”nde “e-belediyecilik Özel Baflar› Ödülü”ne lay›k görüldü. stanbul Büyükflehir Belediyesi, TÜS‹AD (Türk Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i) ve TBV (Türkiye Biliflim Vakf›) taraf›ndan düzenlenen “6. eTR Ödülleri ve Kongresi”nde “ebelediyecilik Özel Baflar› Ödülü”ne lay›k görüldü. 2 Aral›k Sal› günü Ankara Sheraton Convention Center’da düzenlenen kongrede, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin ödülünü Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Naz›m Ekren’in elinden Bilgi Teknolojileri Daire Baflkan› Hakk› Tok ald›. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Bilgi ‹fllem Müdürü Harun Kaya’n›n da yer ald›¤› törende konuflan Hakk› Tok, Bilgi teknolojileri alan›nda özel sektör mant›¤›yla çal›flan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin bilgi sistemleri alt yap›s› ko-

nusunda ciddi yat›r›mlar yapt›¤›n› ve insanlar›n hayat›n› kolaylaflt›ran çok say›da hizmete imza att›¤›n› belirterek, “Avrupa Kültür Baflkentli¤ine haz›rlanan ‹stanbul, 2010’da teknoloji yat›r›mlar›yla da ‘AB Baflkenti’ olmaya aday” dedi. TÜS‹AD ve TBV, kamu yönetiminde, ekonomide ve toplumsal yaflamda kalitenin, verimlili¤in, rekabet gücünün artt›r›lmas›n›n ancak bilgi temelli ekonomi ve bilgi toplumuna geçiflle mümkün olabilece¤i inanc›yla, 2003 y›l›ndan itibaren her y›l “eTR Kongresi ve Ödülleri”ni düzenliyor. Ödül kazananlar “Kamudan Kamuya e-Hizmetler”, “Kamudan ‹fl Dünyas›na e-Hizmetler” ve “Kamudan Vatandafla e-Hizmetler” kategorilerinde jürinin elektronik oylamas›yla kamu ku-

rumlar› ve yerel yönetimler aras›ndan belirlendi. Ayr›ca, Avrupa’da 130’dan fazla flehir belediyesinin bir araya geldi¤i “EUROCITIES Knowledge Society Forum-Telecities ve Deloitte” taraf›ndan haz›rlanan “eCitizenship for All 2005” (Herkes için e-Vatandafll›k) k›yaslama çal›flmas›ndan esinlenerek, Türkiye’deki belediyeler için bu y›l ikinci kez anket çal›flmas›yla belediyelere özel bir ödül takdim edildi. E-Devlet uygulamalar›, bilgi toplumuna dönüflüm sürecinin en önemli yat›r›mlar›ndan biri olarak kamu kesimindeki verimlilik ve kaliteyi artt›r›yor. EDevlet ile bilgi ve iletiflim teknolojilerini en iyi flekilde kullanan, vatandafllar›na h›zl› ve kaliteli hizmet sunan, etkin bir kamu yönetimi anlay›fl› hedefleniyor.


güncel

10 elediye zab›ta personelinin günlük çal›flma hayat›nda baflar›l› olabilmesi, bilgili ve tecrübeli olmas›na ba¤l›d›r. Bu aç›dan zab›ta personelinin kendi meslekî alan›yla ilgili kanunî ve idarî düzenlemeleri bilmesi ve belde halk›na bu do¤rultuda nitelikli hizmetlerde bulunmas› da görev kapsam›na girmektedir. Mademki zab›ta hizmetleri, di¤er belediye hizmetleri kadar önemli bir misyon icra etmekte ve zab›tas›z bir belediye düflünülememekte, o halde zab›ta personelinin nitelikli e¤itimi de zorunlu olmal›d›r. Her mesle¤in bir e¤itim aya¤› oldu¤una göre zab›ta mesle¤i de kapsaml› bir e¤itime tâbi tutulmal›d›r. Belediye hizmetlerinde e¤itim seviyesi yüksek zab›ta personelinin istihdam› arzulan›yorsa bu alanda e¤itim verecek zab›ta Meslek Yüksek Okullar›’na da ihtiyaç duyulacakt›r. Gerçi belediyelerde istihdam edilmek üzere eleman yetifltiren baz› liseler mevcuttur ve meslek yüksek okullar›nda “mahallî idareler” programlar› aç›lm›flt›r. Ancak buralarda spesifik olarak zab›ta eleman› yetifltirmeye yönelik bir ihtisaslaflmaya gidilme-

B

SOSYAL YAKLAfiIM Prof. Dr. Ali SEYYAR Sakarya Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri Bölümü Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dal› Baflkan› aliseyyar@zabita.com / aliseyyar@sosyalsiyaset.com

Enine boyuna Zab›ta Meslek Yüksek Okulu mifltir ve dolay›s›yla memleketimizde zab›ta mesle¤i henüz müstakil bir meslek olarak kabul edilmemifltir. Türkiye’de her ne kadar K›r›kkale Üniversitesine ba¤l› Keskin Meslek Yüksek Okulu’nun Mahallî ‹dareler Bölümünde 1996-1997 e¤itim y›l›nda iki y›ll›k ”Zab›ta” program› aç›lm›fl ise de gerek bu programa kay›t yapt›ranlar›n azl›¤›, gerekse belediyelerin bu programlardan bîhaber olmas› ve(ya) buradan mezun olanlar› istihdam etmemesi gibi sebeplerden dolay› YÖK, 2002 y›l›nda Mahallî ‹dareler (Zab›ta) program›ndan “Zab›ta” ibaresini ç›kartm›fl ve 2004-2005 e¤itim-ö¤retim y›l›ndan itibaren Mahalli Îdareler program›n›n ad›n› “Yerel Yöne-

timler” olarak de¤ifltirmifltir. Buna göre zab›ta personeli olabilmek için, “Yerel Yönetimler”in programlar›ndan mezun olmak yeterlidir. Halbuki zab›tal›k, kendine has yönleriyle derinlik, çeflitlilik ve ihtisas gerektiren bir meslek alan›d›r. Modern zab›ta personeli genel sa¤l›¤›n korunmas›, g›da, imar, trafik, çevre ve esnaf denetimi gibi görevlerin yan›nda göç, iflsizlik, yoksulluk, yabanc›laflma ve çarp›k kentleflme gibi sosyal sorunlar›n bir yans›mas› olarak dilencilik, sokak çocuklar› ve seyyar sat›c›larla mücadele gibi genel asayifl ve sosyal alanlarda da aktif rol almas› gerekmektedir. Dolay›s›yla zab›ta personeli, teknik, idarî ve kanunî bilgilere sahip olmas›n›n

Aral›k / 2008

ötesinde psiko-sosyal yönden de bilgi sahibi olmas› kaç›n›lmazd›r. Dolay›s›yla bu karmafl›k görev kapsam› çerçevesinde zab›ta teflkilat›, kendi içinde de sosyal zab›ta, sa¤l›k zab›ta, g›da güvenli¤i zab›ta, çevre zab›ta, trafik zab›ta gibi branfllara ayr›lmal›d›r. Zab›ta teflkilat›n›n modern sosyal belediyecili¤in yeni ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmesi ve dolay›s›yla belde halk›n›n huzurunu sa¤layabilmesi için, teorik ve pratik e¤itim yaklafl›mlar›yla bu branfllaflmay› sa¤layacak Zab›ta Meslek Yüksek Okullar›n›n aç›lmas› flartt›r. Mesela bu ba¤lamda sosyal zab›ta e¤itimi kapsam›nda davran›fllar›n de¤iflik boyutlar›n› konu edinen sosyal bilimlere mutlaka yer verilmelidir. Sosyal politika, sosyal hizmetler, sosyal psikoloji, sosyoloji ve sosyal antropoloji baflta olmak üzere, insan davran›fllar›n› ve sosyal gruplar›n de¤iflik sosyo-ekonomik sorunlar›n› farkl› gayelerle de olsa incelemeyi konu edinen sosyal bilimlerin zab›ta meslek e¤itim programlar›na al›nmalar›, zab›ta personelinin halkla iletiflimini de kuvvetlendirecektir. Bu okullar›n etkin olabilmeleri ve buralar-

dan mezun olanlar›n da yerel yönetimlerde istihdam edilebilmeleri yönünde YÖK ve yerel yönetimleri bilgilendirme ve istihdam konusunda onlar› sorumlu tutma aç›s›ndan giriflimde bulunmas› gereken ‹çiflleri Bakanl›¤› aras›nda bu yönde bir protokolün imzalanmas› da faydal› olacakt›r. Bunun yan›nda zab›ta teflkilat›n›n meslekî görev ve yetki alanlar›yla birlikte KPSS’nin ard›ndan göreve bafllama flartlar›n›n kanunla belirlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede yeni kurulacak Zab›ta Meslek Yüksek Okullar›ndan mezun olanlar, KPSS’ye tâbi tutulmadan direkt ve tercihen belediyelerde görev alabilmeleri de düflünülmelidir. Ezcümle; zab›ta, çok boyutlu bir meslek olarak kabul edildi¤ine göre, mutlaka bu mesle¤e uygun genifl kapsaml› bir e¤itim müfredat›n›n da haz›rlanmas› gerekmektedir. E¤itim müfredat›n› uygulamakla görevli olan Zab›ta Meslek Yüksek Okulu’nun aç›lma kriterlerinin yan›nda buradan mezun olanlar›n yerel yönetimlerde istihdam edilebilme flartlar›n›n belirlenmesi de bir o kadar önemlidir.

Denizli Zab›tas›, izinsiz afifl asanlara ceza kesti B

Bal›kesir'de fakirlere da¤›t›lan yemekleri zab›talar denetliyor

enizli Belediyesi, belediye s›n›rlar› içinde direklere ve çeflitli yerlere izinsiz olarak afifl, el ilan› ve broflür yap›flt›ran 42 iflyerine ceza kesti. Denizli Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü personelinden oluflan ve aralar›nda veteriner hekim, g›da mühendisleri ve sa¤l›k memurlar› da bulunan denetim ekibi, K›br›s fiehitleri Caddesi, Lise Caddesi, ‹stiklal Caddesi ve Gazi Bulvar› üzerinde, çevre kirlili¤ini önlemek için denetim yapt›.

D

42 ‹fiYER‹NE CEZA KES‹LD‹ Denetimlerde, 87 iflyeri ile cadde ve bulvarlar üzerindeki direk, duvar ve otobüs duraklar›na bak›larak çevre kirlili¤ine yol açan firmalar›n afiflleri tespit edildi. Ekipler, 42 dilekte neredeyse her bir dire¤e 23 tane ya-

p›flt›r›lm›fl afifl buldu. Bunun üzerine, direk, duvar ve duraktaki afifller foto¤raflanarak afifl üzerindeki adresler al›nd›. Zab›ta Müdürlü¤ü Ekipleri, söz konusu ilanlar› yap›flt›ran 42 iflyeri için 125'er lira para cezas› kesti. Denizli Belediyesi Zab›ta Müdürü Süleyman Erdo¤an, belediye s›n›rlar› içinde ses, çevre ve görüntü kirlili¤ine izin verilmeyece¤ini kaydederek, “Söz konusu cadde ve bulvardaki denetimlerimizi tüm mahalleleri kapsayacak flekilde geniflletiyoruz. 5326 say›l› kabahatler kanununun ilgili maddesi gere¤ince izin verilen yerler d›flmda el ilan› da¤›tmak, afifl ve broflür asmak cezai ifllem gerektiren bir durumdur. ‹flyerlerinden bu konuda hassas olmalar›m, görüntü ve çevre kirlili¤ine yol açmamalar›n› istiyoruz” dedi.

al›kesir Burhaniye Belediyesi Zab›ta Amirli¤i, aflevinden fakirlerin evlerine da¤›t›lan yemekleri her gün denetimden geçiriyor. Zab›ta Amiri Yüksel Yüce, "Görev alan›m›zda yapt›¤›m›z denetimler gibi baflkan›m›z›n talimat›yla Belediye taraf›ndan yaln›z yaflayan yafll›, yatalak, fakir ve yard›ma muhtaç ailelere da¤›t›lan yemekler taraf›m›zdan kontrol ediliyor. Her gün yemek verilen 100 - 150 kifli gerek zab›ta gerekse 12 mahalle muhtar› taraf›ndan belirleniyor. Yemek da¤›t›lan ailelerin sa¤l›k kontrolleri de belediye tabipli¤i taraf›ndan yap›larak ilaçlar› temin ediliyor” fleklinde konufltu. Yüce; Amac›m›z, yemeklerin yüksek kalitede ve lezzetli olmas›. Desteklerinden dolay› Burhaniye Belediye Baflkan›m›z Fikret Akova’ya da çok teflekkür ediyorum" dedi. Kaynak: Belde

Korkuteli’nde Dilenci Operasyonu

Sivas Belediyesi k›fla haz›r ivas Belediyesi'nin k›fl haz›rl›klar›n› tamamlayarak 'Karla Mücadele Kriz Masas›' oluflturdu¤u belirtildi. K›fl mevsiminin yaklaflmas›yla birlikte oluflan ya¤mur, tipi, kar ya¤›fl›, sis ve buzlanmaya karfl› al›nacak tedbirlerin ele al›nd›¤› trafik, k›fl tedbirleri ve karla mücadele kriz masas› toplant›s› düzenlendi. Sebahattin Öztürk Kapal› Spor Salonu'nda gerçeklefltirilen toplant›ya, kriz masas› bünyesinde oluflturulan Zab›ta, Temizlik ‹flleri, Ulafl›m Hizmetleri, Fen ‹flleri müdürlü-

S

¤ü ve Özbelsan birimi personeli kat›ld›. K›fl aylar›n›n bafllamas›yla birlikte flehirde al›nacak tedbirlerin ele al›nd›¤› toplant›da, yap›lmas› gereken çal›flmalar de¤erlendirildi ve ekipler aras›nda görev da¤›l›m› yap›ld›. Çal›flmalarla ilgili aç›klamalarda bulunan Özbelsan Genel Müdürü Hasan Karaman, Sivas Belediyesi bünyesinde oluflturulan kriz masas›n›n karla mücadele, yol açma, kar temizli¤i ve tuzlama ekipleri olarak 4 ana ekipte görev yapaca¤›n› ve kar ya¤›fl›n›n do¤uraca¤›

sorunlar› en aza indirebilmek için 24 saat görev bafl›nda olaca¤›n› söyledi. Hasan Karaman, kriz masas› bünyesinde oluflturulan ekiplerle kar›n ya¤mas›yla birlikte çal›flmalara kat›laca¤›n› belirtti. Bütün ekipler için Makine ‹kmal Müdürlü¤ü ve Özbelsan araç park›n›n haz›r hale getirildi¤ini ifade eden Karaman, karla mücadele ekibi içerisinde yer alan ekiplerin koordineli olarak flehrin de¤iflik bölgelerinde karla mücadele çal›flmas› yapaca¤›n› söyledi. Kaynak: Tünayd›n

A

ntalya Korkuteli Belediyesi zab›ta ekipleri, say›s› her geçen gün artan dilencilere karfl› operasyon düzenledi. Zab›ta ekipleri 2 dilenciyi yakalarken, polis merkezinde yap›lan sorgulamada 14 suç dosyas› bulunan dilenciler ilçe d›fl›na gönderildi. Korkuteli Belediyesi Zab›ta Amiri Yusuf Demirkaya, "Zab›ta amirli¤e ba¤l› ekiplerimiz dilencilere yönelik operasyonlar›n› sürdürüyor " dedi. Kaynak: Hürriyet Akdeniz


röportaj

Aral›k / 2008

11

Ayd›n Belediyesi ‹tfaiye ve Zab›ta Müdürü Mehmet Serdar Adan›r:

“Zab›tan›n en büyük silah›, güleryüzü ve efendili¤i olmal›d›r...” “Zab›ta, teknolojiyi bilen her türlü yenili¤i takip eden ve uygulayan, yeri geldi¤inde iflinin hakimi, yeri geldi¤inde iflinin hadimi olmal›d›r” diyen Ayd›n Belediyesi Zab›ta Müdürü Serdar Adan›r, zab›tan›n silahland›r›lmas› konusunda da, Yunus Emre’nin sözünü örnek verdi: “Dil ola kestire bafl›, dil ola kestire savafl›, dil ola ya¤ ile bal eder zehirle piflmifl afl›”

✎ Röportaj

Zafer S›tk› Tuna

n Müdürüm öncelikle kendinizi tan›t›r m›s›n›z? - 1956 y›l›nda Ayd›n ‹li Merkez Dalama Beldesinde dünyaya gelip, ilk ve orta ö¤renimimden sonra Ayd›n Sanat Enstitüsünü Makine Teknisyeni olarak bitirdim. Askerli¤imi yap›p, 1980 y›l›nda Dalama Belediyesinde Gelir Tahakkuk Memuru olarak göreve bafllad›m. 1983 Nisan›nda Ayd›n Belediyesinde Tahsildar olarak görev ald›m. 1994'de Aç›k Ö¤retim Fakültesini bitirdim. 1994 Temmuz'unda Tahsilat fiefi, 1995'de Terminal Müdürlü¤ü, 2001'de ‹tfaiye Müdürlü¤ü, 2004 Nisan ay›ndan bugüne ‹tfaiye ve Zab›ta Müdürlü¤ü görevlerini yürütmekteyim. n ‹tfaiye Müdürlü¤ü ve Zab›ta Müdürlü¤ünüzün yan›nda ayr›ca nikah memurlu¤u da yapt›¤›n›z› ö¤rendik. Bu durum çal›flflm malar›n›zda ne gibi zorluklar› beraberinde getiriyor? - Zab›ta Müdürlü¤ü ve ‹tfaiye Müdürlü¤ünün yan› s›ra Nikah Memurlu¤u, netice itibariyle insana hizmet de¤il mi? Bizim felsefemiz; ‹nsana hizmeti Allah’a ibadet gibi kabul etmek. Size küçük bir an›m› anlatay›m; Geçen yaz sanayi çarfl›s›nda lastik deposu yang›n› ç›kt›. ‹tfaiyecilerin yan› s›ra zab›ta ekiplerimiz de yard›mc› oldu. Yang›ndan sa¤ kafl›ma ald›¤›m darbe neticesi aç›lma oldu, yang›n kontrol alt›na al›nd›ktan sonra 40 dakika gecik-

me ile 8 adet de nikah k›yd›m. Allah sa¤l›k versin, biz insanlara hizmet edelim.

kilat›n›z hakk›nda biln Zab›ta teflflk gi verir misiniz? Kaç kiflfliilik bir kadroyla görev yap›yorsunuz? - Zab›ta Müdürlü¤ümüzde 1 Müdür, 1 Amir, 1 Komiser, 4 Komiser Yard›mc›s›, 28 Zab›ta Memuru, 27 Zab›ta Görevlisi, 1 Sivil Memur olmak üzere toplam 63 Personelle görev yap›yoruz. Müdürlü¤ümüz, Belediye hizmet binas›nda olup, flehir merkezinde Karakol Amirli¤in-

de Ekiplerin flehir içi çal›flmalara yönlendirilmesi, yan› s›ra Hal Zab›tas›, Terminal Zab›ta, Trafik Zab›ta hizmetleri yan›nda 9 motorize Ekiplerle al›nan flikayetlerin de¤erlendirilmesi yap›lmaktad›r. Haberleflmemiz 20 adet telsiz ile sa¤lanmakta, araç park›m›zda olan 2 minibüs, 3 binek araç, 9 adet motosikletle, büro faaliyetlerinde de

6 adet internete ba¤l› bilgisayar ile hizmet veriyoruz.

malar›n›z hakk›nda bilgi n Çal›flflm verir misiniz? Bugüne kadar neler yapt›n›z? - Zab›ta Müdürlü¤ü olarak Zab›ta görev ve yetkileri çerçevesinde flehrin huzur ve düzenini sa¤lamak baflta olmak üzere malumunuz ki hemen hemen bütün yerleflim merkezlerinde oldu¤u gibi seyyar sat›c›lar iflgaliye düzenleri, dilencilik vb. gibi hususlar›, pazar yerleri düzen ve denetimi, di¤er kamu kurumlar›y-

la g›da üreten, satan iflyerleri (f›r›n ve imalathaneler) denetlenmesi 9207 Say›l› Yönetmelik Hükümlerine göre iflyerlerinin ruhsat ve denetimi yap›lmakta, ayr›ca 153 Alo Zab›ta hatt›na gelen flikayetleri inceleyip neticeye ba¤l›yoruz. n Bölgenizdeki en önemli sorun hangisidir? Çözümü konusunda hangi çal›flflm malar› yapmaktas›n›z? Ya da nas›l çözdünüz? - Bölgemizde her belediyenin u¤rafl› oldu¤u gibi seyyar sat›c›, iflportac› ve dilencilik ifliyle u¤raflan insani duygular› kullanan dilencilerle u¤rafl›yoruz. Tabi ki bölgemiz göç alan bir yer oldu¤u için küçük sermayelerle evine ekmek kazanmaya çal›flan seyyar, iflportac›lar. Bunlar› da yapt›¤›m›z çal›flmalar neticesinde en aza indirgedik.

kilat›n›n konumu ve n Zab›ta teflflk gelecekteki konumu hakk›nda ne düflflü ünüyorsunuz? - fiuan ki personel say›m›zda

nüfus oran›na göre yetersizlik oldu¤unuz biliyoruz. Ama o beldede do¤umdan ölüme yaflayan insanlar›n her halukarda hizmet götürmeye devam edece¤iz. Ayr›ca Zab›ta Teflkilatlar›n›n e¤itimli, Yasa ve Yönetmeliklere vak›f olmas›, elbetteki hem teflkilat hem de belde insanlar›n›n yarar›na olacakt›r. “Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu” diye atalar›m›z güzel söylemifller. Zab›ta Teflkilatlar› için Üniversitelerde bölüm aç›lmas›, bu teflkilatlarda bilgi ve beceri ile donanm›fl personel oluflmas›n› sa¤layacakt›r.

kilatlar›n›n ihtiyaçlar› n Zab›ta teflflk noktas›nda hangi yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktad›r? - Zab›ta Teflkilat› alimle de cahille de muhatap olan yönetmelik hükümleri gere¤i 24 saat hizmet veren, karfl›s›nda hedef kitlelere karfl› elinde telsizden baflka bir teçhizat› olmayan akl›n›za gelebilecek her türlü terslikle u¤raflan bir birim. Her ne kadar Yönetmeli¤imizde göz yaflart›c› sprey kullanma hakk› verilmiflse de bir kavga, dalafl esnas›nda zab›tan›n kendinden baflka hiç kimse yok. Bu konulardan zab›ta teflkilatlar›n›n yaflad›¤› olumsuzluklar›n giderilmesi için gerekli yasal düzenlemeler olmal›. Emniyet güçlerine tan›nan y›pranma pay›n›n ve ücretlerinin iyilefltirme hususunda belediye hizmetlerinin kolluk gücü olan Zab›ta Teflkilat›na da uygulanmal›d›r. armay› istedi¤iniz n Özellikle baflfla bir hedefiniz var m›? Neler yapmak istiyorsunuz? Zab›ta teflflkkila-

t›n›n hayalinizdeki yeri neresidir? - Zab›ta Teflkilat›n›n o flehirde olan di¤er kolluk güçlerinin gördü¤ü sayg›y› görmesi. Belde insan› ile her durumda yan yana olup, onlara en iyi hizmeti vermeye çal›flan zab›tan›n, yeri geldi¤inde ö¤retmen, esnaf, psikolog, gibi olmas›. Teflkilatlar›m›z›n daha rand›manl› olmas› için her türlü ekipman› tamamlam›fl, bilgi ve becerileri için hizmet içi e¤itimler, seminerlerden en üst derecede faydaland›r›lmal›d›r. n Zab›ta’n›n silahlanma talepleri konusunda ne düflflü ünüyorsunuz? - Zab›ta görev yaparken kesici, delici, silah, sopa gibi materyallerle karfl› karfl›ya ama o arkadafl›m teçhizat olarak s›f›r konumunda ve savunmas›z. Silahland›r›lmas› düflünülebilir ama zab›tan›n bence en büyük silah› güler yüzü ve efendili¤i olmal›. Yunus Emre ne güzel demifl “Dil ola kestire bafl›, dil ola kestire savafl›, dil ola ya¤ ile bal eder zehirle piflmifl afl›” n Halk›m›z›n gözündeki zab›ta imaj›n›n yenilenmesi anlam›nda herhangi bir çal›flflm man›z bulunmakta m›d›r? - Zab›ta Teflkilat›n›n halk›m›z›n gözünde imaj yenilenmesi hususunda bütün teflkilata vazife düflmekle birlikte, bizim teflkilat›m›z›n, k›l›k k›yafeti, konuflmas›, davran›fllar› örnek olacak flekilde olmal› bu konuda da gerekli hassasiyet gösterilmeli. Ayr›ca teknolojiyi bilen her türlü yenili¤i takip eden ve uygulayan, yeri geldi¤inde iflinin hakimi, yeri geldi¤inde iflinin hadimi olmal›d›r. n Son olarak ne söylemek istersiniz? - Öncelikle Zab›ta Gazetesini haz›rlayan emek veren tüm dostlara teflekkür ediyorum. Zab›ta Teflkilatlar›n›n faaliyetlerinden haberdar olman›z, köfle yaz›lar› yasa ve uygulamalar ile ilgili yaz›lar›n›z, ayr›ca zab›ta dostlar›m›n sesi olman›zdan dolay› sizleri kutluyorum. Gazetenizin daha genifl kitlelere ulaflmas›, bu teflkilat›n daha iyi tan›n›p bilinmesi, kamunun bilgilendirilmesinde de yararl› olacakt›r.


Türkiye

12

Aral›k / 2008

Gebze Zab›tas›’ndan ‘Tüketici Haklar› Masas›’ Gebze Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü bünyesinde Tüketici Haklar› Masas› kuruldu. Tüketici Haklar› Masas›, tüketicinin korunmas›n› ve flikayetlerin çözümü noktas›nda çal›flmalar›na bafllad›. ebze Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü Tüketici Haklar› Masas›, tüketicilerin daha bilinçli tüketim yapmalar›na, tüketirken de harcanan paran›n tam karfl›l›¤›n›n almas›na olanak sa¤layacak bilgi ve deneyimleri paylaflma amac›yla kuruldu. Konuyla ilgili bilgi veren Gebze Belediyesi Zab›ta Müdürü Mevlüt Akbulut: “Tüketici Haklar› Masas›’n›n ulaflmak istedi¤i amaç; araflt›ran, karfl›laflt›ran, aldanmayan, bilinçli ve her zaman kaliteyi arayan bir Tüketici s›n›f›n›n oluflmas›na katk› sa¤lamakt›r” fleklinde konufltu.

G

ler çok önemli bir yere sahiptirler. Bilinçsiz ve e¤itimsiz bir tüketici s›n›f›na sahip toplumlar maddi ve manevi olanaklar bak›m›ndan yoksullaflmay› engelleyemezler. Toplumu oluflturan her birey ülkesinin ve yaflad›¤› çevrenin bugününü, yar›n›n› düflünmeli ve ileride ortaya ç›kabilecek sorunlara karfl› önlemler al-

“Daha mutlu bir kent ortam› için çal›fl›yoruz”

mal›d›rlar. Afl›r› sarfiyat, bilinçsiz tüketim ve harcamalar sonucu, olanaklar›n›, benliklerini ve de¤erlerini kaybetmifl toplumlara tarih sayfalar›nda rastlamak mümkündür. Gebze´de her geçen gün artan nüfus yo¤unlu¤una cevap verebilecek yaflam kalitesini ve e¤itim düzeyini sa¤lamak için bu tür projeler hayati önem arz etmektedirler. Bu tür projeler hayata geçirilmeye devam edildi¤inde inan›yorum ki, hemflerilerimizi mutlu edecek bir kent ortam›na kavuflaca¤›z ve yar›n daha güzel bir Gebze’de yaflayaca¤›z” Gebze Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü Tüketici Haklar› Masas›’n›n amaçlar›

Zab›ta Müdürü Mevlüt Akbulut flöyle konufltu: “Bir toplumun sa¤l›kl› ve düzenli geliflmesi aç›s›ndan tüketici-

Gebze Belediyesi Zab›ta Müdürü Mevlüt Akbulut

2.

3.

4.

5.

1. Esnaf›n Tüketici Haklar›n›n Korunmas› Hakk›nda Kanun’un ilgili maddelerine

uygun ticari faaliyette bulunup bulunmad›klar› konusunda denetlemek, Tüketici ile Esnaf aras›nda yaflanan sorunlarda arac› olarak problemin yasal prosedüre gerek kalmadan çözülmesi sa¤lamak, Tüketiciyi yaflad›¤› problemle ilgili Kanun ›fl›¤›nda bilgilendirerek çözüm mercilerine sa¤l›kl› bir flekilde nakletmek, Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun’un toplumda yerleflmesini ve kullan›labilirli¤ini sa¤lamak amac› ile e¤itim ve etkinlikler düzenlemek, Yasaya uygun olarak faaliyetine devam eden esnafa gösterdi¤i duyarl›l›ktan dolay› teflekkür belgeleri vermek. Haber Merkezi

Denizli Zab›tas› 53 iflyerine ceza kesti

D

enizli Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, veteriner hekim, g›da mühendisi ve sa¤l›k memurlar› ile birlikte, Bayramyeri Aç›k Pazaryeri, sebze hali, ‹stiklal, Emek ve ‹nönü Caddeleri ve Gazi Mustafa Kemal Bulvar› üzerindeki 270 iflyerini kontrol etti. Ekipler kontrolde, ifl yeri açma ruhsat›n›, çal›flanlar›n sa¤l›k karnelerini, genel temizli¤i, ürünlerin fiyatlar›n›n görünür yere as›l›p afl›lmad›¤›n›, g›dalar›n son kullanma tarihlerini ve yönetmelikte belirtildi¤i flekilde muhafaza edilip edilmedi¤ini denetledi. 270 iflyerinden 18 marketin belirtilen kurallar çerçevesinde sat›fl yapt›¤› tespit edilirken, genel temizlik baflta olmak üzere di¤er kurallara uymad›¤› ortaya ç›kan 7 market için 117 YTL para cezas› verildi. Denizli Belediyesi Zab›ta Müdürü Süleyman Erdo¤an, denetimlerin tüm iflyerlerini kapsayacak flekilde yürütüldü¤ünü, vatandafllar›n huzur ve güven içinde al›fl verifl yapabilmeleri için ekiplerin denetimine devam edece¤ini söyledi. Kaynak: Haber Ekspres

Alt›nda¤'da pazarlarda terazi denetimi

Bal›kesir’de seyyarlara A modern el arabas› al›kesir Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü, 2005 y›l›nda pazarc› esnaf› ile ilgili düzenleme çal›flmalar›nda oldu¤u gibi, önce flehir merkezindeki tüm Seyyar Sat›c›lar› titiz bir çal›flma ile tespit ederek kay›t alt›na ald›. Daha sonra, seyyar sat›c›lar›n satmakta olduklar› g›da ürünlerinin özellikleri göz önüne al›narak, sat›fl arabas› modeli ile ilgili çal›flma bafllat›ld›. Seyyar sat›c›lar›n görüflleri de al›nmak sureti ile son flekli verilen arabalar, Bal›kesir A¤›r Sanayi Bölgesi, Devlet Malzeme Ofisi arkas›nda y›llard›r faaliyetlerini yürüten Buzsan Firmas›na, Belediye taraf›ndan özel olarak paslanmaz çelik malzemeden

B

Gaziantep’te kaçak hafriyata geçit yok

G

aziantep Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›, inflaat hafriyatlar›n›n geri dönüflüme kazand›r›lmas› ve çevreyi kirletmeyecek flekilde depolanmas› için denetimlerini yo¤un olarak sürdürüyor. Gaziantep Büyükflehir Belediye Baflkan› Dr . As›m Güzelbey, yapt›¤› aç›klamada hafriyat topra¤› ile inflaat ve y›k›nt› at›klar›n›n özellikle kaçak dökümünün çevre kirlili¤i yaratt›¤›n› söyledi. Güzelbey, "Hafriyat topra¤› ile inflaat/y›k›nt› at›klar›n›n öncelikle kayna¤›nda azalt›lmas›, ayr› toplanmas›, tekrar kullan›lmas› ve geri kazan›lmas› esast›r. Ekiplerimiz de bu do¤rultuda çal›fl›yorlar" dedi. Kaynak: Gözlem

Mu¤la Milas’ta y›k›m ekibine sald›rd›lar u¤la’n›n Milas ilçesindeki bofl arazide bulunan 2 baraka için Milas Belediyesi Encümeni taraf›ndan y›k›m karar› al›nd›. Karar› uygulamak için bölgeye gelen zab›ta ekiplerine barakalarda yafl fla ayan 2 aile nin fertleri tepki göstererek, y›k›m ifl fllle mine engel oldu. Bölgeye ça¤r›lan polis ekiplerine tafl ve sopalarla sald›ran yaklafl fl››k 20 kifl fliiye, coplarla müdahale edildi. Bu s›rada polise mukavemet gösterdikleri için 2 kifl flii gözalt›na al›nd›.

M

Kaynak: fi fio ok

imal ettirildi. Bal›kesir Belediyesi Zab›ta Müdürü Abdullah Gülden, “Özellikle seyyar arabalar›n cadde ve sokaklarda mobilize olmas› sebebiyle dayan›kl› malzemeden üretilmelerini istiyorduk. Çünkü zamanla bu araçlar seyyar dolaflt›klar› için iskeletlerinde oluflabilecek en ufak esneme arabalar›n dayan›kl›l›¤›n› etkileyecek, öte yandan da istenmeyen sesler ç›kartarak çevreye rahats›zl›k verebilece¤ini öngörüyorduk. Buzsan Firmas›n›n yetkilileri bizim istedi¤imiz kaliteyi en ucuz fiyata sunarak seyyar arabalar›m›z› üretti” fleklinde konufltu. Seyyarlar, art›k daha sa¤l›kl› ve modern Zab›ta Müdürü Gülden, Seyyar sat›c›-

larla ilgili olarak yürürlü¤e konulan yeni düzenlemelerin, daha sa¤l›kl›, modern, hijyen flartlar›na ve ilgili mevzuata uygun bir yap›lanmaya gidildi¤ini söyledi. Uygulaman›n tek tip Seyyar Sat›fl Arabalar› ile sürdürülmesinin karalaflt›r›ld›¤›n› belirten Abdullah Gülden, yap›lan bu düzenlemeler kapsam›nda, Bal›kesir’de toplam 100 adet Seyyar Sat›c›ya izin verildi¤ini kaydetti. Gülden, “Seyyar sat›fl arabalar›nda, sat›fl s›ras›nda bulundurulmas› zorunlu olan belgelerle, sat›lan ürünlerin kalitesini denetleme imkan› olacakt›r” dedi. Haber Merkezi

nkara Alt›nda¤ Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü'ne ba¤l› ekipler yapt›klar› denetimlerde hileli ve damgas›z oldu¤unu tespit ettikleri çok say›da terazi ve kiloya el koydu. Kullan›m özelli¤ini kaybetmifl, damgalar› kopar›lm›fl, hileli kilo ve terazilerin kullan›m›na kesinlikle izin verilmedi¤ini kaydeden Zab›ta Müdürü Abdurrahman Karabudak, ekonomik kriz koflullar›nda darda olan halk›m›z› ma¤dur edecek her türlü yanl›fl uygulamay› yetkilerimiz çerçevesinde engellemeye kararl›y›z. Bu amaçla ölçü ve tart› aleti kullanan özellikle semt pazarlar›nda rutin denetimlere h›z verdik, vatandafllar›m›zdan da karfl›laflt›klar› her türlü olumsuzluklar› pazaryerinde görevli olan arkadafllar›m›za iletmelerini bekliyoruz" dedi. Karabudak, denetimler s›ras›nda hileli oldu¤u tespit edilen ölçü aletlerine el konularak imha edildi¤ini bildirdi. Kaynak: Anayurt

Çank›r›’da kaçak kömür operasyonlar›

Ç

ank›r› Belediyesi Zab›ta ekipleri flehre kaçak kömür sokmamak için denetimlerini yo¤un biçimde sürdürüyor. Çank›r› Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ve ‹l Çevre Müdürlü¤ü ekiplerince 13 Kas›m günü yap›lan takip üzerine Deveciler bölgesine y›k›lmak üzere yedi ton kaçak kömür yakaland›. Yakalanan kaçak kömüre zab›ta ekiplerince el konuldu. Konuyla ilgili aç›klama yapan Belediye Baflkan Yard›mc›s› Ahmet Semerci "‹l Mahalli Çevre Kurulunun karar› ile ilimiz merkezde yerli kömür sat›fl›na izin vermiyoruz. K›fl mevsiminin yaklaflmas› ile kaçak kömür denetimlerine bafllad›k. Denetimlerimiz artarak devam edecek ve flehrimize kesinlikle kaçak Kaynak: Karatekin kömür sokmayaca¤›z" dedi.


haber

Aral›k / 2008

portre

HAZIRLAYAN: Zafer S›tk› Tuna

‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Özel Kalem Koordinatörü Zab›ta Komiseri

ZEKi KARAKELLE

Zab›ta’n›n Beyaz Masas›! n Efendim biraz kendinizden bahseder misiniz? - 1971 Erzurum do¤umluyum. ‹lkokulu Erzurum’da, ortaokulu ‹stanbul Pendik’te ve liseyi Fatih’te ‹stanbul ‹mam Hatip Lisesi’nde bitirdim. Bu zaman zarf›nda sporun çeflitli dallar›nda (futbol, gürefl, boks) müsabakalara kat›ld›m. Güreflte ‹stanbul birincili¤im ve Türkiye ikincili¤im mevcut. Boksta da çeflitli dereceler ald›m. 10 y›l amatör kulüplerde, 1 y›l da profesyonel olarak futbol oynad›m. Fakat bir flanss›zl›k yaflad›m ve sa¤ aya¤›mda oluflan adele kopmas›ndan dolay› çok sevdi¤im futboldan kopmak zorunda kald›m. Askerli¤imi Zonguldak ve Bursa’da tamamlad›m. Evliyim, Merve, Zehra ve Mehmet Akif adlar›nda 3 çocuk babas›y›m. n Zab›ta teflkilat›ndaki serüveniniz nas›l? Nas›l bafllad›n›z? - 1995 y›l›nda Büyükflehir Güvenlik Müdürlü¤ü’nde memur olarak göreve bafllad›m. 1997 y›l›nda zab›taya yatay geçifl yapt›m. 7 – 8 y›l Anadolu yakas›nda (c bölgesi), 3 y›l kadar da kontrol noktalar›ndaki görevimin ard›ndan Mustafa Tahmaz’›n zab›ta daire baflkan› olmas›yla birlikte bugünkü görevime bafllad›m. 2 y›l sonra komiser yard›mc›l›¤› rütbesinin ard›ndan norm kadro uygulamas›yla komiser rütbesi ald›m. fiu anda Zab›ta Daire Baflkanl›k makam›nda özel kalem faaliyetlerini yürütüyorum. n Zeki Bey, biraz da çal›flmalar›n›zdan bahsedelim. Burada neler

yap›yorsunuz? - Baflkanl›k makam›ndaki rutin ifllerimizin d›fl›nda yapt›¤›m›z ifli flu cümleyle özetlemek mümkün. ‹stanbul’da kimin ne derdi varsa bize geliyor. Yolda kalm›fl, evden at›lm›fl, efliyle kavga etmifl, derdi olan, v.s. bizden yard›m istiyorlar. Daire baflkan›m›z›n görüflmesine gerek olmayan vatandafllar›n problemleriyle biz ilgileniyor ve çözüme kavuflturuyoruz. Gelen sorunlar›n belki de tamam›na yak›n›n› burada çözüyoruz. Zab›tan›n halkla kucaklaflmas› için sokak ve caddelerde yap›lan faaliyetler kadar burada yapt›¤›m›z faaliyetlerin de büyük önemi var. Böyle bir uygulama önceden ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta veya Kont-

rol Daire Baflkanl›¤› bünyesinde yoktu. Bunu Mustafa Tahmaz baflkan›m›zla birlikte biz bafllatt›k. n Son olarak unutamad›¤›n›z bir an›y› bizimle paylafl›r m›s›n›z? - Size, çözüme kavuflturdu¤umuz sorunlar›n simgesi konumunda olan ve çok ta anlaml› olan bir olay› anlatmak isterim. ‹ki baca¤› da sakat olan, koltuk de¤nekli, ailesi olmayan 30 yafllar›nda bir genç, s›k s›k yan›m›za geliyor ve maddi anlamda yard›m talep ediyordu. Elimizden geldi¤ince kendisine yard›mc› oluyorduk. 1 – 2 sene kadar böyle devam eden görüflmelerimiz sonunda bir gün gen arkadafl›m›z ç›kageldi. Ve bana utanarak, evlenmek istedi¤ini söyledi. Bu durum önce beni flafl›rtt› ama görüfltü¤ü uygun bir k›z oldu¤unu ö¤renince yard›mc› olmaya karar verdim. Ancak k›z›n ailesi onlarda adet oldu¤u için evlenecek k›za mutlaka iki tane bilezik istiyorlard›. K›z›n ailesiyle görüfltüm ve bilezik olmadan bu iflin olmayaca¤›n› anlay›nca, zengin bir büyü¤ümüze durumu ilettik. Bilezikler gelince çiftimize bilezikleri takdim ettik. Dü¤ün yapt›lar ve yaklafl›k 1 y›ld›r mutlu mesut yafl›yorlar. Ö¤rendi¤ime göre yak›nda bir de çocuklar› olacak. Onlar›n mutlulu¤unu görmek, zab›ta mesle¤inin önemini daha iyi anlamam›z› ve motive olmam›z› sa¤l›yor.

Uflak Zab›tas›’na trafik e¤itimi U

PENCEREMDEN GÖRÜNENLER Ekrem KEFAL Mali Müflavir

ekremkefal@zabita.com

Kurban bayram›, kurban bayram› olal› böyle düzen görmedi… e¤erli Okurlar, yaklaflan Kurban Bayram›n›z› en içten dileklerimle kutlayarak, bu say›daki yaz›m›za bafllamak istiyorum. Bu hafta sizleri çok de¤il bundan 5 ya da en fazla 10 y›l önceki Kurban Bayramlar›m›za götürmek istiyorum. Hadi hep birlikte zamanda bir yolculuk yapal›m. Hat›rlar m›s›n›z demeyece¤im tabiî ki hat›rlars›n›z. Eskiden Kurban Bayramlar› yaklafl›rken her bofl arsa bir kurban sat›fl yeri haline geliverirdi. Nereden geldi¤i, sa¤l›k kontrollerinin yap›l›p yap›lmad›¤›, bir muamma olan hayvanlar sat›fla ç›kar›l›r. Bizler gücümüz ve bilgimiz oran›nda bu hayvanlardan sat›n al›r, dini vazifemizi yerine getirmeye çal›fl›rd›k. Erken al›nan hayvanlar evlerin bahçeleri maalesef olmad›¤› için ço¤u zaman sokak kap›lar›n›n önünde ba¤l› tutulur orda beslenmeye ve bayrama kadar korunmaya çal›fl›l›rd›. Bayramlar›n ilk günleri ise pek çok çocu¤un vejeteryan olmas›na, ya da günlerce rüyalar›nda kabus görmesine yetecek görüntülere sahne olurdu. Hemen hemen her evin önünde can korkusuyla ba¤›ran hayvanlar, kesilen hayvanlar›n sokaklara yay›lan kanlar›, kap› önlerine kurulan çengellere as›lan gövdeler ve daha neler neler… hat›rlad›n›z m›? Evet evet dedi¤inizi duyar gibiyim. Üstelik bütün bunlara tuz biber olarak gebe ç›kan hayvanlar da üzüntü kayna¤› olur, o bayram bütün ev halk›na zehir olurdu. -ki ben bizzat bunu yaflad›m- Denetimden uzak, ehil olmayan insanlar›n elinde yap›lan kesimler sonucu ziyan olan milli servet niteli¤indeki derileri hiç söylemeyece¤im bile. Bütün bunlar›, yaklafl›k befl on y›l öncesine kadar hep birlikte yafl›yor daha do¤rusu yaflamak zorunda kal›yorduk. Peki bu kadar zaman yolculu¤u yeter, günümüze gelelim. Bak›n neler de¤iflti. Öncelikle, her yer hayvan pazar› olmaktan ç›kt›. Art›k sadece belediyelerin göstermifl oldu¤u alanlar bu ifl için kullan›l›r oldu. Üstelik belediyelerin veterinerleri taraf›ndan getirilen hayvanlar sürekli bir sa¤l›k kontrolünden geçiriliyor ve bu hayvanlar›n kesime uygun olup, olmad›klar› denetleniyor. Böylece bizler gönül rahatl›¤› ile al›fllar›m›z› yapabiliyoruz. Ama en önemlisi, art›k herkesin gönlünün çekti¤i yerde uluorta kesim yapamamas›. Oluflturulan çad›rlar, buralarda görevlendirilen elemanlar, tüm sa¤l›k ve hijyen kurallar›na uygun, tertemiz yap›lan kesimler sayesinde bayram bayram oldu. Hatta kurban›n›z neredeyse elinize da¤›t›ma, yemeye haz›r hale getirilerek teslim ediliyor. Çocuklar da yanlar›nda gerçekleflmeyen bu çal›flmadan olumsuz etkilenmekten kurtar›lm›fl oldular. Kurban Bayram› geliyor deyince anaca¤›z›m›n can› s›k›l›rd›. “Eyvah flimdi nas›l bunca iflin alt›ndan kalkaca¤›z” diye. fiimdi bak›yorum da gayet mutlu. Bütün bu hizmetleri sa¤layan belediyelerimiz ve onlar›n denetleme kolu olan zab›talar›m›za çocuklar›m ad›na teflekkür ederim. Çünkü ben y›llarca a¤›z tad›yla bir kurban bayram› yaflayamad›m ama çocuklar›m gayet flansl›lar. Olmas› gerekende buydu ama olmas› gerekeni olduranlar› da unutmamak gerekir. Elinize, fikrinize sa¤l›k diyorum. Kurban›n›z makbul, bayram›n›z mübarek olsun. Sevgi ve Sayg›lar›mla.

D

Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Personeli Zeki Karakelle, Mehmet Albayrak, Rekabi Tahmaz, Tülay Haccak, Öznur Turan, Tahir Tutgun.

flak Emniyet Müdürlü¤ü Trafik Tescil ve Denetleme fiube Müdürlü¤ü taraf›ndan Uflak Belediyesi zab›ta memurlar›na 5393 say›l› kanun gere¤i flehir içi trafik düzenlemesi konusunda e¤itim semineri verildi. Uflak Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü toplant› salonunda yap›lan seminerde zab›ta memurlar›na; Türkiye trafi¤inin genel durumu, Uflak’ta meydana gelen kaza-

13

lar›n bafll›ca sebepleri, kazalar›n ülke ekonomisine verdi¤i zararlar, iyi bir sürücüde bulunmas› gereken özellikler,

h›z, alkol ve etkileri, frenleme teknikleri, viraj alma teknikleri ve genel trafik bilgileri konusunda bilgi verildi.

Halen Uflak’ta minibüs, otobüs, taksi ve servis araçlar›n›n denetimlerini yapt›klar›n› söyleyen Zab›ta Müdürü Zeki TÜREGÜN, 5393 say›l› Belediye Kanunu ile flehir içi trafik düzenlemesini art›k belediyelerin yapaca¤›n›, bu nedenle zab›ta ekiplerinin kanun hakk›nda bilgilendirilmesi amac› ile bu e¤itim seminerinin düzenlendi¤ini belirtti. Haber Merkezi


röportaj

14

Aral›k / 2008

Fatih Belediyesi Zab›ta Müdürü Nurhan Demir:

Zab›ta, 5 y›l öncesine göre büyük mesafe katetti... 5 y›l öncesine göre zab›ta teflkilat›nda gözle görülür bir iyileflme görüyor, gerek araç gereç, k›l›k k›yafet, tek kimlik kullan›lmas› örneklerinde oldu¤u gibi kurumsallaflmaya do¤ru gidildi¤ini gözlemliyorum” diyen Fatih Belediyesi Zab›ta Müdürü Nurhan Demir, gazetemize önemli aç›klamalarda bulundu.

✎ Röportaj

Zafer S›tk› Tuna

n Efendim, biraz kendinizden bahseder misiniz? - 21.01.1967 Van Muradiye do¤umluyum. A.Ü.‹ktisat Fakültesi mezunuyum. Evliyim, Muhammed, fievval ve Hüseyin ad›nda 3 çocu¤um var. n Zab›ta teflkilat›n›z kaç kifliden olufluyor? - Fatih zab›ta müdürlü¤ümüz; 1 Müdür, 1 Amir, 12 Komser, 9 Komser Muavini, 85 memur olarak görev yap›yoruz.

Fatih Belediyesi Zab›ta Müdürü Nurhan Demir

n Çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi alabilir miyiz? Fatih’te neler yapt›n›z? - Belediyemiz s›n›rlar› dahilinde kurulan 8 adet semt pazar› için güncellenmesi 2004 y›l› itibariyle arazi üzerinde, 2005 y›l›nda belediyemizin baflka biriminden tüm esnaf kay›tlar› al›narak bilgisayar ortam›nda tekrar güncelleme çal›flmas›na bafllanm›flt›r. Bu kapsamda; a) Pazar yerlerindeki esnaflar›n tamam›n›n yerleri ölçülerek belgelerine göre arazi üzerinde çizim yap›lm›flt›r. b) Ölçüm ve çizim tespit edilen 500’den fazla kay›t d›fl› kullan›lan tahta kald›r›larak, bu yerler öncelikle pazarlardaki bina girifllerinin geniflletilmesi için kullan›lm›fl, di¤er fazla kalan k›s›mlar bofl yerlere yanaflt›rma yap›larak Pazarlar küçültülmüfltür. c) Pazar yerlerindeki esnaflar›n arazi üzerindeki tahta kurulumlar› harita ortam›na(GIS) aktar›lm›flt›r. Harita program›m›z belediyemiz sitesinde yay›nlanarak tüm fatihlilerin ve pazarlar›m›z› ziyaret edecek olan di¤er vatandafllar›m›z›n hizmetine sunulacakt›r. d) 2005 y›l›ndan itibaren Pazar tezgah ücretleri için yap›lan tahak-

kukun % 100’e yak›n tahsil edilmesi sa¤lanm›flt›r. e) Pazar ortalar›ndaki seyyarlar tamamen kald›r›larak hem vatandafllar›n rahat al›flverifl yapmas› sa¤lanm›fl, hem de s›k›fl›kl›ktan kaynaklanan h›rs›zl›k olaylar›n›n önüne geçilmifltir. ✓ ‹lçe genelinde daha önce müsaade edilmifl seyyar ve dükkân iflgalleri geneli itibariyle taraf›m›zca kald›r›larak kontrol alt›na al›nm›flt›r. ✓ K⤛t ve hurda depolar› tahliye edilip faaliyetleri sonland›r›lm›fl, bunlar›n içinde bulunduklar› metruk binalar y›k›lm›flt›r. ✓ ‹lçemizdeki sur boylar›nda çeflitli yerlerde buluna mekâns›z insanlar›n iflgal haline getirdi¤i metruk binalar tahliye edilerek y›k›lm›flt›r. ✓ ‹lçe genelinde seyyar faaliyetleri sonland›r›lm›fl, s›k›nt›l› olan Aksaray metro meydan› ve yusufpafla otobüs dura¤› arkas›nda emniyet ve büyükflehir zab›tas› ile birlikte gece geç saatlere kadar faaliyetlerine müsaade edilmemektedir. ‹lçemiz s›n›rlar› dâhilinde seyyar faaliyetleri kontrol alt›na al›nm›flt›r. ✓ Kad›nlar pazar› ortas›ndaki prefabrik iflyerleri Büyükflehrinde deste-

p›larak 10833 esnaf›n ruhsatland›r›lmas› sa¤land›. ✓ Bölge genelinde flikâyetler, yang›n ve acil durumlara müdahale etmek üzere 6 motosikletten oluflan motorize ekip kurulmufl ve müdahaleler zaman›nda yap›l›p, daha k›sa sürede çözüme ulafl›lm›flt›r. Tabii bu sayd›¤›m›z maddelerin çözümünde baflta Say›n Baflkan›m›z Mustafa DEM‹R Bey’in büyük deste¤ini ve Baflkan Yard›mc›s› eski Zab›ta Müdürümüz Sn. ‹zzettin ÖZTOSUN’un çabalar›n› unutmamak gerek. n Eminönü ilçesiyle birleflme gerçekleflti¤inde size ne gibi zorluklar getirecektir? - Eminönü ile tam birleflme henüz olmad›¤›ndan uzakta gördü¤ümüz kadar›yla, ifl hanlar› içinde bulunan iflyerlerinin ruhsatland›rma faaliyetleri, Aksaray bölgesinde umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerleri ço¤alacakt›r. Kald›r›m iflgalleri, seyyar faaliyetleri ve araç trafi¤inin yo¤unlunun s›k›nt› olaca¤›n› tahmin etmekteyiz.

Zab›tan›n silahlanmas› konusuna s›cak bakm›yorum. Zab›ta, polis veya asker de¤ildir. Sivil taraf› a¤›r basan bir kolluk birimidir. Zab›taya daha çok karflfl››s›ndaki insan›n psikolojisine göre tav›r veya diyalog kurabilece¤i çeflfliitli psikolojik e¤itimler verilebilir.

n Zab›ta teflkilat›n›n konumu ve gelecekteki konumu hakk›nda ne düflünüyorsunuz? - 5 y›l öncesine göre zab›ta teflkilat›nda gözle görülür bir iyileflme görüyor, gerek araç gereç, k›l›k k›yafet, tek kimlik kullan›lmas› dolays›yla kurumsallaflmaya do¤ru gidildi¤ini gözlemliyorum. ‹leriki aflamada ise teflkilat›n bir taraf›n›n belediyeye ba¤l› olmak kayd› ile genel müdürlük oluflturulmas›n› ümit ediyorum.

¤iyle y›k›larak daha modern bir meydan haline getirilmifl, meydan›n çehresi tamamen de¤iflmifltir. Özellikle bu caddede flikâyete konu aç›kta g›da sat›fl› yapan iflyerleri ve kasaplara kendi iflnevilerine göre özel camekân yapt›r›larak aç›kta sat›fl yapmalar› engellenmifltir. Çal›flmalar›m›z devam ediyor. ✓ Tüm iflyerlerinde denetim ya-

n Size göre zab›ta teflkilat›n›n ihtiyaçlar› konusunda hangi yasal düzenlemeler gereklidir? - Zab›ta personelin y›pranma pay›n›n verilmesi. Maktu mesainin 0,0006’s›n›n damga vergisi ve % 15 gelir vergisi vs. Vergilerden ziyade bunu emekli sand›¤›nca kesinti yap›l›p bu kesintinin t›pk› maafl kesinti-

Fatih Belediyesi Zab›ta Müdürü Nurhan Demir’i, Zab›ta Vakf› Müdürü Yavuz Çak›r ve Vak›f Heyeti ile birlikte ziyaret ettik.

leri gibi emekli maafllar›na yans›t›lmas› zab›ta aç›s›ndan büyük bir kazanç olacakt›r. n Zab›tan›n silahland›r›lmas› talepleri konusundaki görüflleriniz nelerdir? - Avrupa’n›n birçok ülkesine bak›yorsunuz, polis bile art›k silah kullanmamaya bafllam›fl. Ben flahsen Zab›tan›n silahlanmas› konusuna s›cak bakm›yorum. Zab›ta, polis veya asker de¤ildir. Sivil taraf› a¤›r basan bir kolluk birimidir. Zab›taya daha çok karfl›s›ndaki insan›n psikolojisine göre tav›r veya diyalog kurabilece¤i çeflitli psikolojik e¤itimler verilebilir. Bunun akabinde y›lda 3–4 kez motivasyon toplant›lar› yap›labilir.

Zab›ta Müdürü Demir’e, Zab›ta Vakf› Müdürü Yavuz Çak›r bir plaket takdim etti

n Hedefleriniz nelerdir? Zab›tan›n hayalinizdeki yeri neresidir? - Amac›m›z zab›tan›n eski zab›ta imaj›ndan kurtulmas›, yeni bir vizyon gelifltirilerek genç, teknik donan›ml›, bilgi ve becerisi üst düzeyde, gerekirse yabanc› dili olan bir zab›ta profili oluflturmak. Özellikle tarihi yar›madada bulunan ilçemizde yabanc› dil bilen modern görünümlü, genç, dinamik zab›ta memurlar›na ihtiyaç vard›r. n Zab›ta Meslek Yüksek Okulu kurulmas› konusundaki görüflleriniz nelerdir? - Zab›ta Meslek Yüksek Okulunun kurulmas›n› olumlu karfl›l›yorum. En az›ndan zab›tan›n kurumsallaflmas› için bir ad›m olur. Bu okuldan yetiflen gençlerimiz adaptasyon sorunu yaflamadan göreve müdahil olurlar. n Son olarak Zab›ta Gazetesi hakk›ndaki görüfllerinizi almak isteriz. - Gazetenizi be¤endim, daha da gelifltirebilirsiniz. Gazetenin sadece zab›ta ailesinin gazetesi olarak kalmas›, herhangi bir siyasi görüfl, kurum vs. oluflumlar›n etkisi alt›da kalmadan herkesi, her fikri kucaklay›c› ve kuflat›c› bir flekilde devam etmesi temennimizdir.


aktüel

Aral›k / 2008

Sivil zab›talara fal bakmak istedi!

15

M‹SAF‹R YAZAR Salih ALTUNYURT

Pendik'te sivil zab›ta memurlar›na fal bakmak isteyen kad›na 62 YTL para cezas› kesildi. endik Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ünü arayan çok say›da veli, çocuklar›n›n falc›lar taraf›ndan kand›r›larak, okul harçl›klar›n›n al›nd›¤› ihbar›nda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen zab›ta, biri bayan iki sivil zab›ta memurunu, Pendik sahilinde yaya devriye olarak görevlendirdi. Parkta s›radan vatandafllar gibi yürüyen memurlara yaklaflan falc› kad›n, ikiliyi bir müddet takip ettikten sonra fal›na bakmaya ikna etti. Bu arada bayan zab›ta memurunun fal›na bakan N.G.

bir müddet sonra zab›talar›n kimli¤ini aç›klamas›na ra¤men flaka yapt›klar›n› düflündü. Memurlar›n merkeze götürmek üzere koluna girmeye çal›flt›¤› kad›n, gerçe¤i anlay›nca zab›talara direndi ve bayan memura, "Ben sana bir fley söylemedim ki neden beni götürüyorsun" diyerek tepki gösterdi. Kendini yere atarak kalp hastas› oldu¤unu söyleyen kad›na 62 YTL para kesildi. Zab›ta ekipleri operasyonda ayr›ca N.Ç, N.G. ile M.Ç.'ye de para uygulad›. Kaynak: Önce Vatan

P

Personel Haberleri Evlenenler Mehmet EZBER ................... 2 Kas›m 2008...........................................................Zab›ta Memuru..................... ‹BB Çocu¤u olanlar ‹dris TÖNGEL...................... 20 Ekim 2008.................. o¤lu oldu ...................... Zab›ta Memuru......................‹BB Enser ‹NCE ........................ 03 Kas›m 2008.................. o¤lu oldu ...................... Zab›ta Memuru..................... ‹BB Ali ARPACIO⁄LU................. 31 Ekim 2008.................. o¤lu oldu ...................... Zab›ta Memuru......................‹BB Erkan BIÇAK..................... 04 Kas›m 2008.................. o¤lu oldu ..................... Zab›ta Memuru..................... ‹BB Not: Bu sat›rlar Türkiye’deki tüm zab›ta personeline aç›kt›r.

Lütfen bilgilerinizi zabitagazetesi@gmail.com adresine gönderiniz. HAZIRLAYAN

Aytaç Ifl›kl›

TAR‹HTE ZABITA KAR‹KATÜRLER‹

Karpuz Kabu¤u Belediye Müfettifli: Efendi! Emanetin tembihat› var. Soka¤a karpuz kabu¤u atmak yasak, ceza kesiyorum. Vatandafl: Ne kesersen kes birader. Y›lda bir kere çöpçü u¤ramayan yere günde dokuz müfettifl gelirse, vay halimize!

Karagöz, 18 A¤ustos 1926

Zab›ta Vakf›, yeni Genel Merkezi’ni aç›yor elediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›, ‹stanbul Saraçhane’de bulunan vak›f merkezini 25 Aral›k Perflembe günü törenle aç›yor. Bir süredir yap›m› devam eden vak›f merkezinde, misafirhaneler, toplant› salonu ve birim odalar› bulunuyor. Tüm za-

B

b›ta mensuplar›n›n hizmetine sunulacak olan merkez, bu konuda büyük bir eksikli¤i gidermifl olacak. Yeni Genel Merkez Gençtürk Cd. Onsekiz Sekbanlar Sk. No: 22/5 Saraçhane - Eminönü / ‹ST. (0212) 519 32 70

KAYIP Sa¤l›k Karnemi kaybettim, HÜKÜMSÜZDÜR.

Ramazan TEKDEM‹R

‹BB Anadolu Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü D Bölgesi Zab›ta Amiri salihaltinyurt@ibb.gov.tr

Zab›ta ve Görevleri stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Anadolu Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü D Bölgesi Zab›ta Amirli¤i olarak; Amirli¤imiz yetki, denetim ve sorumluluk alan›nda bulunan, Adalar – Kad›köy – Maltepe – Kartal – Pendik Tuzla ‹lçeleri ile Orhanl› – Akf›rat ve Samand›ra ‹lk Kademe Belediyeleri ile bunlara ba¤l› köylerde; 5216 Say›l› Büyükflehir Belediye Kanunu, 5393 Say›l› Belediye Kanunu, 3572 Say›l› ‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na Dair Kanun ve 9207 Say›l› ‹flyeri Açma ve Çal›flma Yönetmeli¤ine istinaden Gayri S›hhi Müessese ‹nceleme Kurulu Karar› do¤rultusunda ayr›ca Baflkanl›k Makam›n›n 29.08.2005 tarih ve K-167 say›l› Onay› ile ‹SK‹ Genel Müdürlü¤ü’nden ve Ruhsat Denetim Müdürlü¤ünden gelen talepler (yaz›lar) üzerine S›hhi ve Gayri S›hhi iflyerlerini mühürleyerek faaliyetten men etmek, ekiplerimizce bunlar›n periyodik olarak kontrollerini yapmak, mühürlü oldu¤u halde faaliyet gösterdi¤i tespit edilen iflyerlerini tekrar faaliyetten men etmek ve iflyeri ilgilileri hakk›nda ba¤l› bulundu¤u ‹lçe Cumhuriyet Savc›l›¤›na 5237 Say›l› T.C. Kanununun 203/1 Maddesine göre gere¤inin yap›lmas› için suç duyurusunda bulunulmaktad›r. 5393 Say›l› Kanunun 79. Maddesi ikinci paragraf›nda, “Belediye taraf›ndan deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazan›lan alanlar, K›y› Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullan›lmak flart›yla Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan belediyelerin, Büyükflehirlerde Büyükflehir belediyelerinin tasarrufuna b›rak›l›r.” hükmü çerçevesinde; sahillerimizde dolgu alanlar› üzerinde bulunan iflgallerin kald›r›lmas› ifllemi 2005 y›l›nda yap›lan çal›flmalar neticesinde tamamlanarak yeni herhangi bir yap›laflmaya müsaade edilmemekte, teflebbüs edenlere an›nda müdahale edilmektedir. 5216 Say›l› Kanunun 26. Maddesine istinaden Emlak Yönetimi Daire Baflkanl›¤› Emlak Müdürlü¤ü teklifi ile Büyükflehir Belediye Meclisinin 18.02.2005 tarih ve 349 say›l› karar› ile; Büyükflehir Belediyesinin tasarrufunda bulunan kapal› ve aç›k otoparklar Emlak Müdürlü¤ü teknik elemanlar›yla müfltereken yap›lan çal›flmalar neticesinde Belediyemizin ifltiraklerinden ‹SPARK A.fi.’ne teslim edilerek de¤nekçi olarak tabir edilen kiflilerden ar›nd›r›lm›fl, bu konuda çal›flmalar›m›z devam etmektedir. 5216 Say›l› Kanunun 7. Maddesi ve 5393 Say›l› Kanunun 15/n Maddesine dayan›larak ç›kart›lan, Reklam, ‹lan ve Tan›t›m Yönetmeli¤ine istinaden, bölgemizde bulunan izinsiz olarak konulan (çat› panosu, totem, bilboard, vinyl, cam grafi¤i v.b) reklam/tan›t›m unsurlar› taraf›m›zdan kald›r›lmakta ayr›ca anaarterlerde bulunan ve bina cephelerinden yola dikey olarak konuldu¤u ekiplerimizce tespit edilen reklam/tan›t›m unsurlar›n›n büyük bir bölümünün kald›r›lma

ifllemi tamamlanm›fl olup, bu hususta çal›flmalar›m›z devam etmektedir. Belediye Zab›tas›na tahliye konusunda direkt olarak yükümlülük getiren iki konuda Amirli¤imize intikal eden flikayetler üzerine; 1- 3194 Say›l› ‹mar Kanununun 39. Maddesinin son f›kras›nda y›k›lacak derecede tehlike arz eden binalarda mahkeme karar› aranmaks›z›n Zab›ta taraf›ndan derhal tahliye ettirilir hükmü gere¤ince birinci öncelikle can emniyeti göz önünde bulundurularak nüfustan tahliye sa¤lanarak binaya giriflin önlenmesi için bina girifl kap›s›ndan mühürlenerek durum kontrol alt›na al›n›r. Daha sonra teknik eleman nezaretinde gerekirse eflya tahliyesine geçilir. 2- 30 Temmuz 1966 tarih ve 12362 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren 775 Say›l› Gecekondu Kanunun 2. maddesinde, imar ve yap› ifllerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere ba¤l› kalmaks›z›n kendisine ait olmayan arazi ve arsalar üzerinde sahibinin r›zas› al›nmadan yap›lan yap›lar kastedilmektedir. 775 Say›l› Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten sonra, belediye s›n›rlar› içinde veya d›fl›nda belediyelere, hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda Devletin hüküm ve tasarrufu alt›nda bulunan yerlerde yap›lacak daimi ve geçici bütün izinsiz yap›lar infla halinde veya iskan edilmifl olsun hiçbir karar al›nmas›na lüzum kal›nmadan Belediye veya Devlet Zab›tas› taraf›ndan derhal y›kt›r›l›r denildi¤inden, burada da kanun hiçbir makamdan izin al›nmadan tahliye ifllemi yap›labilece¤ini aç›kça emretmektedir. Sahibinin r›zas› olmadan arsa veya arazi üzerine yap›lan yap›lar›n y›k›labilmesi için tapu ilgilisinin yaz›l› müracaat›n›n olmas› gerekmektedir. Bu hususa dikkat edilmesi, ayr›ca y›k›m iflleminin icras›n› yürüten memur taraf›ndan; ambulans, itfaiye muhakkak istenmeli, ayr›ca teknik eleman ve gerekirse devlet zab›tas›ndan (yerin durumuna göre) faydalanma yoluna gidilmelidir. 775 Say›l› Kanunun 18. Maddesine göre, y›k›lan gecekondular› yapan ilgilileri hakk›nda gecekondu y›k›m zabt› tanzim edilerek 37. Maddeye istinaden ilgili Cumhuriyet Savc›l›¤›na suç duyurusunda bulunulmal›d›r. Belediye ve Kamu Lojmanlar›n›n tahliyesinin, ayr›ca belediyemiz kirac›s› olup da süresi dolanlar›n veya yap›lan kira kontrat›nda belirtilen flartlara uymayanlar›n kira sözleflmesinin feshine gidilmesi halinde tahliyenin icra yoluyla veya “5393 Say›l› Kanunun 15. Maddesinin 1. F›kras› 5. paragraf›nda; Belediye mallar›na karfl› suç iflleyenler, Devlet mal›na karfl› suç ifllemifl say›l›r. 2886 Say›l› Devlet ‹hale Kanununun 75. Maddesi hükümleri belediye tafl›nmazlar› hakk›nda uygulan›r” denildi¤inden, tahliye iflleminin mülki amirliklerce yap›laca¤› hükme ba¤lanm›flt›r. Sayg›lar›mla.


www.zabita.com

Zab›ta Tarihi Müzesi çal›flmalar›na baflland›

B

• Y›l: 1 • Say›: 11

• Aral›k 2008

• HABER - AKTÜEL

‹BB’den Türk Zab›ta Teflkilat›’na iki temel eser

stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›, Prof. Dr. Ziya Kaz›c›’n›n kaleme ald›¤› “Osmanl›larda ‹htisab Müessesesi” ve fiefik Memifl’in haz›rlad›¤› “Belediye Zab›tas› Tarihi” isimli kitaplar› yay›nlayarak, belediyelere hediye etti. Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ziya Kaz›c› taraf›ndan haz›rlanan Osmanl›larda ‹htisap Müessesesi adl› kitapta, hisbenin tarihçesi ve Osmanl› öncesi Müslüman devletlerdeki tatbikat›n›n yan› s›ra, müessesenin iflleyifli, geçirdi¤i safhalar v.s. gibi çal›flma tarz› ile ilgili konular ele al›n›yor. Müessesenin bafl›nda bulunan muhtesibin vazifelerinin büyük oranda yer buldu¤u kitaplar, ücretsiz olarak belediyelere gönderildi. fiefik Memifl’in kaleme ald›¤› kitapta ise fiehremaneti’nden Büyükflehir’e Belediye Zab›tas›n›n tarihi ele al›n›yor. Arfliv belgeleri ve di¤er temel kaynaklara dayan›larak ortaya ç›kar›lan eserler, belediyecilik tarihi aç›s›ndan büyük bir bofllu¤u dolduruyor.

• Zab›ta Vakf›n›n ücretsiz yay›n›d›r

elediye Zab›tas› Dayan›fl- ma için tüm Türkiye’de görev yama Vakf›, gelen talepler pan zab›ta teflkilat› mensuplar›do¤rultusunda geçmiflten n›n ellerinde bulunan tarihi özellik günümüze zab›ta materyallerinin tafl›yan belge, doküman ve k›yasergilenece¤i bir mini müze çal›fl- fetleri (üniforma, flapka, v.s.) Zamas› bafllatt›. 182 y›lb›ta Vakf›’na s› a l›k bir geçmifle sagöndermesi ge›t b a Z Belediye f› hip olan Zab›ta rekiyor. Ayr›ca k a V a m ›fl Dayan Teflkilat›n›n tarihinin gönderilen mal0 0212 519 32 7 canl› olarak yaflanzemeler, sahipi s e d Gençtürk Cad mas›na olanak sa¤lerinin isimleriy. k S r a l n Onsekiz Sekba / ‹ST. layacak olan çal›flle sergilenecek. ü n ö No: 22/5 Emin

ZABITA VAKFI H‹ZMET‹N‹ZDE

Manisa Zab›tas›, 1 ton mantar› imha etti...

M

anisa Belediyesi'ne ba¤l› Zab›ta Müdürlü¤ü ekiplerinin gerçeklefltirildi¤i operasyonda Uflak'tan Manisa'ya getirilen yaklafl›k 1 tonluk mantar Sal› Pazar›'nda sat›fla sunulmadan ele geçirildi. Zab›ta Müdürü Hakk› Doymaz, yakalanan 1 tonluk mantar›n belediye flantiyesinde imha edildi¤ini dile getirdi. Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri çeflitli illerden Manisa'ya getirilen g›da ürünlerini kontrol edilmeden halka satmak isteyenlere izin vermiyor. Zab›ta yetkilileri, hiçbir kontrolden geçmeden halk pazar›nda sat›fla sunulmak üzere Uflak'tan getirilen yaklafl›k 1 ton mantar› insan sa¤l›¤›n› tehdit etti¤ini öne sürerek toplad›. Mantar zehirlenmeleri konusunda vatandafllar›n daha duyarl› olmas› gerekti¤ini belirten Manisa Belediyesi Zab›ta Müdürü Hakk› Doymaz, kontrolden geçmeden sat›fla sunulan mantarlar›n sat›n al›nmas› ve tüketilmesi konusunda vatandafllar›n dikkatli olmas› geKaynak: Manisa’da Denge rekti¤ini belirtti.

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Hasan Halife Mh. Sar›güzel Cd. No:54 Fatih / ‹STANBUL Tel: (0212) 621 22 23 Faks: (0212) 525 02 80

www.zabita.com

ZABITA GAZETESİ ARALIK 2008  

ZABITA GAZETESİ ARALIK 2008

ZABITA GAZETESİ ARALIK 2008  

ZABITA GAZETESİ ARALIK 2008

Advertisement