Page 1

‹stanbul'da ulaflımı ucuzlatacak anlaflma ‹ETT, toplu taflımada kullanılan otobüslerin do¤algaza dönüflümü için Güney Koreli flirketle anlaflma imzaladı.. Uygulama baflarılı olursa yeni otobüsler do¤algazlı olacak. ‹stanbul Elektrik Tramvay ve Tünel ‹flletmeleri (‹ETT), toplu taflımada kullanılan otobüslerin do¤algaza dönüflümü için Güney Koreli CEV flirketi ile iyi niyet anlaflması imzaladı. ‹ETT Genel Müdürü Baraçlı, deneme sürecinde baflarılı olunması halinde ‹ETT'nin di¤er otobüslerin-

‹BB Baflkan› Kadir Topbafl

de de do¤algaza geçilece¤ini, buradan elde edilen tasarruf ile bilet fiyatlarını ucuzlatabileceklerini açıkladı. ‹BB Baflkanl›¤›’n›n internet sitesinde yap›lan aç›klamaya göre, imzalanan anlaflmanın ilk etapta 400 otobüsün do¤algaza dönüflümünü kaps›yor.

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Yeni Yerinde...

• Y›l: 3 • Say›: 27 • May›s 2010

Baflakflehir Belediye Baflkan› Mevlüt Uysal:

• HABER AKTÜEL

Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi Kalender Sokak No: 9 Merter Güngören / ‹stanbul Tel: (0212) 637 51 81 Tel - Faks: (0212) 637 51 82

• Zab›ta Vakf›’n›n ücretsiz yay›n›d›r

Baflakflehir Zab›tas› her yönüyle örnek olacak ‹stanbul’un yeni ilçelerinden Baflakflehir’in baflar›l› belediye baflkan› Mevlüt Uysal, gazetemize bugüne kadar yap›lan çal›flmalar› ve bundan sonraki hedeflerini anlatt›. Uysal, “Baflakflehir Zab›tas› her yan›yla örnek, projeleriyle yol gösteren bir tecrübe olacak” dedi.

B

aflkan Uysal sözlerini flöyle sürdürdü: “Zab›tam›z, Baflakflehir’i ‹stanbul’un yeni ve modern yüzü yapma hedefimizin ve belediyecilik anlay›fl›m›z›n gere¤i olarak; ‹lçe s›n›rlar› içinde ve d›fl›nda belediyemizin kamu kurumu yap›s›n› temsil etmede daha etkin, görevini yerine geti-

rirken yasalar›n kendilerine tan›d›¤› hak ve yetkileri hiçbir zaman bir üstünlük, bir bask› arac› olarak kullanmayan, vatandafl›n yasalara karfl› yükümlülüklerini izah ve iknada konusuna daha hakim, yetenekli ve hoflgörülü olan, araç ve teknik imkanlar› yeterli bir zab›ta olacak” • Zafer Tahmaz’›n röportaj› sayfa 8 – 9’da

‹stanbul iflgalden kurtuldu!  ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Avrupa Yakas› ve Anadolu Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri ‹stanbul’daki prestij meydanlar› ve ana arterlerde konufllanmaya çal›flan izinsiz iflgallere ve seyyarlara geçit vermiyor. Çal›flmalarla ilgili olarak gazetemize aç›klamada bulunan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, ‹stanbul’un geçmiflte en büyük sorunlar›ndan biri olan seyyar sat›c›larla ilgili kararl› çal›flmalar›n›n sonuç verdi¤ini söyledi. • 3’te

Büyükçekmece Belediyesi Zab›ta Müdürü Polat ÖZER:

Sakarya B.B. Çevre Zab›ta Amirli¤i Çevre Mühendisi Eda Turgut:

Okulu olmayan tek meslek: ‘ZABITA’

“Her belediyede Çevre Zab›ta Birimi olmal›...”

 Zab›tan›n imaj› ve e¤itimi konusunda önemli aç›klamalar yapan Büyükçekmece Belediyesi Zab›ta Müdürü Polat Özer, en küçük esnaf›n bile ç›rakl›k e¤itim merkezleri varken, zab›ta teflkilat›n›n yetifltirilmesinde hala bir e¤itim kuruluflunun olmamas›n› büyük bir eksiklik olarak de¤erlendirdi.

 Sakarya’da çevre zab›tas›yla birlikte önemli çal›flmalara imza atan Çevre Mühendisi Eda Turgut, “Zab›ta arkadafllar›m›z›n, çevre mevzuat›na odaklanmas› için tüm belediyelerde “Çevre Zab›tas› Ekibi” oluflumuna ihtiyaç vard›r. Sakarya Büyükflehir Belediyesi’nde oldu¤u gibi di¤er belediyelerde de çevre zab›ta birimleri kurulmal›” dedi.

11

Gürültü denetiminde ‘YEN‹ DÖNEM’ Ankara - Alt›nda¤’da gürültücü seyyara a¤›r darbe

2 4

‹zmir Belediye Zab›talar› mobil hale geliyor Etimesgut pazarlar›nda 盤›rtkana geçit yok

4 5

14

Çeflme ‹tfaiyesi’nden ‘DEPREM TATB‹KATI’ Kaçak avlanm›fl 32 ton ‘‹nci Kefali’ ele geçirildi

6 12


istanbul

2

ED‹TÖR’DEN Y›lmaz LAZO⁄LU ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Müdür Yard›mc›s› (BEZADAV Yönetim Kurulu Baflkan›) yilmazlazoglu@zabita.com

Yeni ilçeler, seyyarlar, röportajlar... Merhaba de¤erli meslektafllar›m. Bildi¤iniz üzere 29 Mart 2009 tarihinden itibaren ‹stanbul’da 8 yeni ilçe kuruldu. Eminönü ilçesi ise kald›r›larak, Fatih’e dahil edildi. Bu durum özellikle yeni ilçelerde zab›ta çal›flmalar› yeni bir düzene girene kadar baz› s›k›nt›larla karfl›lafl›lmas›na sebep oldu. Yeni ilçelerde zab›ta teflkilatlar› kurularak, verimli bir çal›flma ortam›n›n sa¤lanabilmesi, eksik altyap› sorunlar›n›n çözülebilmesi de zaman alm›flt›r. Ancak art›k yeni ilçelerde bu duruma ba¤l› sorunlar›n büyük bir bölümü çözüme kavuflturulmufltur. Bu say›m›zda orta sayfa röportaj›yla gazetemize konuk etti¤imiz Baflakflehir ilçesi de yeni ilçelerden biri. Baflakflehir Belediye Baflkan› Mevlüt Uysal, röportaj›nda yeni bir ilçe olman›n dezavantajlar›ndan nas›l kurtulduklar›n›, sorunlar› k›sa zamanda nas›l çözdüklerini samimiyetle paylaflt›. Mevlüt Baflkan›n zab›taya ne kadar önem verdi¤ini ve hayalindeki konumu aç›kl›kla tarif etmesiyle, hassasiyetini görebiliyoruz. Baflakflehir Belediye Baflkan› Say›n Mevlüt Uysal’a, Zab›ta Müdürü Mustafa Arslan’a ve tüm zab›ta teflkilat›na çal›flmalar›nda baflar›lar diliyorum. Di¤er taraftan Sakarya Büyükflehir Belediyesi Çevre Zab›ta Amirli¤i’nin çal›flmalar›n› da yak›ndan takip ediyoruz. Çevre Mühendisi Eda Turgut, Sakarya’daki çevre denetim çal›flmalar›n› bizlerle paylaflt›. Gazetemizde zevkle takip edece¤iniz bir di¤er röportaj›m›z da Büyükçekmece Belediyesi Zab›ta Müdürü Polat Özer. Polat Bey de Büyükçekmece’deki yenilikçi yönetim anlay›fl›n›n göstergesi olan akülü araçlar› ve deneyimli personeliyle gazetemize konuk oldu. Kendilerine de ayr›ca teflekkür ediyorum. De¤erli dostlar, ‹stanbul’un seyyar sat›c›larla ilgili sorunlar› geçmifl y›llarda ülke s›n›rlar›n› bile aflarak Dünya’n›n Türkiye alg›s›na ipotek koymufltu. Yerli ve yabanc› turistlerin Eminönü Meydan›’nda i¤ne atsan›z yere düflmeyecek kalabal›¤›n içinde yürüme mücadelesi, ülkemizin yüz karas› bir durum haline gelmiflti. Son y›llarda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin ve buna ba¤l› olarak Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’n›n kararl› tutumu, mücadelesi sonucu meydanlar halka aç›ld›. Sa¤lanan bu baflar›y› sürdürmek için de tavizsiz çal›flmalar devam ediyor. De¤erli meslektafllar›m, gazetemizin yeni say›s› yine dopdolu. Haberleri, köfle yaz›lar›, röportajlar›yla teflkilat›m›za yak›flan, vakf›m›za yak›flan bir say›y› sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu duygu ve düflüncelerle çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyor, bir sonraki say›da tekrar görüflmeyi temenni ediyorum.

May›s 2010

Gürültü denetiminde yeni dönem Yeni düzenlemeyle, gürültü kirlili¤iyle mücadelede daha etkili denetim için ilgili kurumlar aras›ndaki koordinasyonun sa¤lanmas›ndan valilerin sorumlu tutulaca¤› bildirildi. evre ve Orman Bakanl›¤› Çevre Yönetimi Genel Müdürü Lütfi Akça, aç›klamada, kirlili¤iyle ilgili ciddi yapt›r›mlar uygulad›klar›n› belirtti. Gürültü kirlili¤inin yaz aylar›nda art›fl gösterdi¤ine de¤inen Akça, her y›l turizm bölgelerinde yo¤un denetim yapt›klar›n›, ama kurum kapasitelerinin denetimlere yetmedi¤ini, bu nedenle 60 civar›nda belediye ile yetki devri anlaflmas› imzalad›klar›n› anlatt›. Akça, belediye ekiplerinin yan› s›ra çevre il müdürlü¤ü ekiplerinin de denetimlerine devam etti¤ini ifade ederek, flöyle devam etti: "Ancak bu yeterli olmuyor. Çünkü bu, sadece bir kurumun yapaca¤› denetimlerle çözülebilecek konu de¤il. ‹flin bir ucunda belediyeler, bir ucunda Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, bir ucunda da kolluk kuvvetleri var. Bütün bu kurumlar›n, topyekün bir koordinasyon halinde çal›flmas› laz›m. Biz bunu teminen, bir Baflbakanl›k genelgesi haz›rl›yoruz. 56 ayd›r haz›rlan›yor ama tabi kurumlar aras›nda çok gelgitler oldu. Genelgeyi haz›rlad›¤›m›z zaman polis, jandarma, il çevre müdürlükleri, zab›ta, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› yani tüm bu ilgili kurumlar, iflin içinde olacak. Hem denetimler aç›s›ndan, hem bu tip ifl yerlerine uygulanacak lisans verilme, bunlar› iptal etme ve

Ç

benzeri yapt›r›mlar ve verilecek izinler aç›s›ndan iflin içine girecekler." "‹NSANLAR B‹L‹NÇLENMEL‹" Genelgeye göre, kurumlar aras›ndaki koordinasyondan valilerin sorumlu olaca¤›n› belirten Akça, "Genelge, bu yaza yetiflecek. Böyle koordineli ve kombine bir gayret olunca da bu y›l gürültü kontrolünde daha fazla mesafe alaca¤›m›z› düflünüyoruz. Burada valilerimize büyük görev düflüyor" dedi. Lütfi Akça, tüm önlemlere ra¤men

gürültü kirlili¤iyle mücadelede en önemlisinin, insanlar›n bilinçlenmesi oldu¤unu vurgulayarak, flunlar› ifade etti: "Ne yaparsan›z yap›n e¤er insanlar medeni hassasiyetten yoksunsa, gürültü yapmas›n› engelleyemiyorsunuz. Bir yerde ceza veriyorsunuz, öbür tarafta bir insan, sorumsuzca hasta m› var, yafll› m› var, yar›n ameliyat yapacak doktor mu var, s›nava girecek ö¤renci mi var, bunu düflünmeden sabahlara kadar 3-5, 50-100 kifliyi e¤lendirip para kazanaca¤›m diye, bir flehri rahats›z edebiliyor."

Eyüp’te ‘Hoparlör Operasyonu’

yüp Belediyesi Zab›ta ekipleri, ilçede yüksek sesle, ses yükseltici cihazlarla seyyar sat›c›l›k yapanlara yönelik operasyonlar›m sürdürüyor. ‹lçe sakinlerinin flikayetleri üzerine bafllat›lan operasyonlar kapsam›nda, yüksek ses ç›karan sat›c›lara ceza

E

• Y›l: 3 • Say›: 27 • May›s 2010

‹mtiyaz Sahibi Yavuz ÇAKIR (Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ve ‹ktisadi ‹flletme Müdürü) Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Zafer TAHMAZ

kesiliyor. Ekiplerin, sene bafl›ndan bu yana yaklafl›k bin adet ses yükseltici cihaz› toplad›¤›n› belirten Belediye Baflkan› ‹smail Kavuncu flu bilgileri verdi: "Yüksek sesle ya da ses yükseltici cihazlar› kullanarak seyyar sat›c›l›k yapmak kanunen yasakt›r. Zab›ta ekipleri-

Genel Yay›n Editörü Y›lmaz LAZO⁄LU Yay›n Dan›flman› Aytaç IfiIKLI Hukuk Dan›flman› Av. Hasan KARADEN‹Z Grafik- Tasar›m AKADEM‹ AJANS

miz bu tür sat›fl yapanlar hakk›nda Kabahatler Kanunu'na göre yasal ifllem uygulamaktad›r. Seyyar sat›cü›lara da uygun mekanlar gösterilmekte, kurallara uygun sat›fl yapma imkanlar› sunulmaktad›r. Onlar›n s›k›nt›lar›n› da çözüyoruz."

YÖNET‹M YER‹ Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Keresteciler Sitesi, Fatih Cad. Kalender Sk. No: 9 Merter - Güngören / ‹STANBUL Tel.: (0212) 637 51 81 Tel. - Faks: (0212) 637 51 82 www.zabita.com gazete@zabita.com

Bask›: AKADEM‹ (0212) 493 24 67-68-69 Davutpafla Cad. Güven San. Sit.C Blok No: 230 Topkap› / ‹ST.

✓ Gazetemiz bas›n meslek ilkelerine uyma sözü vermifltir. ✓ Gazetemizde yay›nlanan köfle yaz›lar›ndan, yazarlar› sorumludur, ayr›ca telif hakk› ödenmemektedir.


‹stanbul

May›s 2010

3

‹stanbul iflgalden kurtuldu! ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Avrupa Yakas› ve Anadolu Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri ‹stanbul’daki prestij meydanlar› ve ana arterlerde konufllanmaya çal›flan izinsiz iflgallere ve seyyarlara geçit vermiyor. vrupa Yakas› ve Anadolu Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri gerçeklefltirdi¤i operasyonlarda, kamusal alanlar› iflgal eden seyyar sat›c› ve izinsiz iflgal yaratan ilgililere müdahale ederek çok say›da tezgah ve seyyar sat›c› arabas›n› bulunduklar› yerlerden kald›rmaya devam ediyor.

A

Tahmaz: “‹stanbul’u iflgalden kurtard›k” Çal›flmalarla ilgili olarak gazetemize aç›klamada bulunan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, ‹stanbul’un geçmiflte en büyük sorunlar›ndan biri olan seyyar sat›c›larla ilgili kararl› çal›flmalar›n›n sonuç verdi¤ini söyledi. Geçmiflte seyyar sat›c› tezgahlar›ndan dolay› yürümenin mümkün olmad›¤›, sa¤l›ks›z flartlarda al›flverifllerin ‹BB Zab›ta yap›ld›¤› meydanlarda arDaire Baflkan› t›k vatandafllar›n rahatça Mustafa Tahmaz dolaflt›¤›n›, tarihi ve kül-

türel de¤erlerin ön plana ç›kt›¤›n› belirten Tahmaz, yakalanan bu noktay› korumak ve daha güzel bir flehir yaflant›s›n›n altyap›s›n› oluflturabilmek ad›na çal›flmalar›n sürdü¤ünü belirtti. Zab›ta Personeli bilinçli Art›k konusunda uzmanlaflm›fl, flehrini ve özelliklerini iyi bilen, görev bilinci yüksek seviyede personele sahip olduklar›n› söyleyen Tahmaz, “Büyükflehir Zab›ta ‹stanbul’un nabz›n› tutuyor. Güçlü kadromuzla, ‹stanbul’un en ücra köflelerine kadar genifl bir alanda çal›fl›yor, ilçe zab›ta teflkilatlar›yla da gerekli koordinasyonu sa¤layarak vatandafllar›m›z›n gelece¤ine ›fl›k tutuyoruz” dedi.

ZABITA ve ‹SMEK tüketici bilinci için bulufltu Ba¤c›lar Osmangazi Lisesi’nden Büyükflehir Zab›taya ‘TEfiEKKÜR’ ‹

O

kul duvar›nda tehlike arz eden levhalar› k›sa sürede kald›ran ‹BB Zab›ta ekipleri, okul yönetiminden teflekkür ald›. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Avrupa Yakas› Zab›ta Müdür lü¤ü A bölgesi Zab›ta Amirli¤i ekiplerinin Ba¤c›lar Osmangazi Lisesinin duvarlar›nda tehlike arz eden bilboardlar›n kald›r›lmas› yönündeki talebinin h›zl› bir sürede gerçeklefltirmesi nedeniyle okul yönetimince takdirle karfl›land›. Ba¤c›lar Osmangazi Lisesinin Nam›k Kemal Caddesi’ne bakan okul duvar›nda bulunan, görüntü kirlili¤i oluflturan ve caddeyi kullanan vatandafllar için tehlike arz eden bilboardlar, Avrupa Yakas› Zab›ta Mü-

dürlü¤ü A Bölgesi Zab›ta Amirli¤i ‹lan Reklam Ekiplerince kesilerek kald›r›ld›. Okul Yönetimi söz konusu soruna h›zl› bir flekilde müdahale eden ‹stanbul B ü yü k fle h ir be le diye si Z a b›ta Daire Baflkanl›¤› Avrupa Yakas› Müdürlü¤ü ekiplerine te fle k k ü r ve ta k dir le r in i b a g cilarosmangazi.k12.tr web adresinden kamuoyuna duyurdu.

stanbul Büyükflehir Belediyesinin iki kurumu, Zab›ta Daire Baflkanl›¤› ve ‹smek yönetiminin, birlikte yapm›fl olduklar› proje çerçevesinde, 2009/2010 y›llar› döneminde Sanat ve Meslek Edindirme Kurslar›nda verilen tüketici haklar› seminerleri tamamland›. 05.11.2009 tarihinde bafllayan ve 08.06.2010 tarihinde sona eren seminerlerde, yap›lan planlamaya göre her hafta bir ‹smek merkezi ziyaret edildi. 3 bin kursiyere e¤itim

Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz e¤itimlerle ilgili yapt›¤› aç›klamada, 3 y›ld›r süren bu organizasyonu geleneksel hale getirdiklerini, bu dönemde

27 kurs merkezinde, 3.000 kursiyeri tüketici haklar› konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.

Tahmaz ayr›ca, Kursiyerlerin Ay›pl› Mal, Garanti fiartlar›, Kap›dan Sat›fl, Reyon -Kasa fark› ve di¤er tüketici sorunlar›yla karfl›laflt›klar›nda haklar›n› nas›l kullanacaklar›n› ö¤rettiklerini, zab›ta teflkilat› olarak seminere kat›lan kursiyerlerden olumlu tepki ve teflekkür ald›klar›n› söyledi. Mustafa Tahmaz aç›klamas›nda, insanlar›m›z›n genelde tüketici haklar›ndan haberdar olmad›¤›n›, seminerlerde tüketici haklar›n ö¤renilmesi sayesinde Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤ine yap›lan tüketici flikâyetlerinde art›fl oldu¤unu belirtirken, bu vesileyle kursiyerlere ulaflma imkân› sa¤lad›¤› için de ‹smek yönetimine teflekkür etti.


Türkiye

4

May›s 2010

Çocuk zab›talar geliyor Isparta'daki okullarda gönüllü ö¤rencilerin kat›l›m›yla 'Çocuk Zab›ta' projesi bafll›yor. Genel temizli¤i ve g›dalarla ilgili tarihleri kontrol edecek olan zab›talar›n kurallar› ihlal eden iflletmeler hakk›nda tutanak haz›rlama yetkisi de olacak. sparta Belediyesi, okullarda gönüllü ö¤rencilerden oluflacak 'Çocuk Zab›ta' projesini hayata geçirmeye haz›rlan›yor. Okullarda özellikle hijyen konusunda denetim yapacak olan çocuk zab›talar, kurallar› ‹hlal eden iflletmeler hakk›nda tutanak haz›rlama yetkisine de sahip olacak. Zab›ta Müdürlü¤ü de tutana¤a göre cezai ifllem uygulayabilecek. Belediye Baflkan Yard›mc›s› Recep Erdem, gönüllü çocuk zab›tas› uygulamas›n›n pek çok belediyede uyguland›¤›n› belirtti.

I

Kurallara uymayan yand›! Erdem, çocuk zab›talar›n okul kantininin genci temizli¤ini, hijyen koflullar›m, yang›n söndürme cihazlar›n›, çal›flanlar›n sa¤l›k karnelerini, k›yafetlerini, temizlik durumlar›n›, sat›lan g›dalar›n son kullanma tarihlerini ve etiketlerini kontrol edeceklerini kaydetti. Ö¤renci zab›talar›n zaman zaman denetime ç›kaca¤›n› vurgulayan Erdem, "Kurallara uymayanlar› uyaracaklar. Hatta iflletmelerle ilgili tutanak haz›rlama yetkisine de sahip olacaklar" dedi.

Tarsus’ta berberler Zab›tadan Kan Ba¤›fl›’na destek denetlendi... ersin’in Tarsus ‹lçe Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ve Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü denetim ekipleri kentte bulunan tüm berber ve kuaförlere yönelik denetim yapt›. Denetimlerde berber ve kuaförlerin yasal mevzuatlara uygunlu¤u

M

kontrol edildi. Belediye ekipleri, iflyerlerinde çal›flanlara, iflletmede uyulmas› gereken genel temizlik ve hijyen kurallar›, kullan›lan sterilizasyon makineleri, dezenfektan malzemeler ve kullan›m s›kl›klar›, çal›flan personele ait portör muayeneleri kontrol edilirken ekipler, temizlenmesi, portör muayeneleri ve yasal yükümlülükler konusunda da bilgi verdi.

Zab›ta k›yafetli doland›r›c›ya 1 y›l 10 ay hapis cezas› amsun'da giydi¤i zab›ta k›yafetiyle doland›r›c›l›k yapmaktan yarg›lanan flah›s, 1 y›l 10 ay hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Üzerinde zab›ta k›yafetiyle kendisinin Atakum Belediyesi'nde zab›ta komiseri oldu¤unu ve belediyeye 5 yeni araç ald›klar›n›, kurban kesilece¤ini belirterek kurbanl›k alma bahanesiyle bir kifliyi kand›rarak 600 TL paras›n› doland›rd›¤› iddia edilen Y›ld›ray Özavc›'n›n (45) yarg›lanmas› sona erdi. Doland›r›c›l›k suçundan 17 sab›kas› bulunan Özavc›, Samun 1. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde bugün hakim karfl›s›na ç›kt›. Mahkeme heyeti, san›¤› doland›r›c›l›k suçundan 1 y›l 6 ay ve özel k›yafeti usulsüz giymek suçundan da 4 ay olmak üzere toplam 1 y›l 10 ay hapis cezas›na çarpt›rd›.

S

Ad›yaman Zab›tas›’ndan ekmek denetimi d›yaman'da ekmek gramaj›n›n art›r›lmas›n›n ard›ndan zab›ta ekipleri f›r›nlarda denetim yapt›. Ad›yaman Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, F›r›nc›lar Odast taraf›ndan bir süre önce ekme¤e getirilen yeni düzenlemeye f›r›nc›lar›n uyup uymad›klar›n› kontrol etti. Denetlemelerde ekmekleri tartarak gramajlara bakan zab›talar, f›r›nlar›n imalathane k›sm›nda da temizlik denetlemesi yapt›. Birçok f›r›n›n düzenlemelere uydu¤u belirlenirken, ekmek gramaj›na ve temizlik kurallar›na riayet etmedikleri tespit edilen 2 f›r›n sahibine resmi uyar› yap›ld›. Bir sonraki denetimlerde uyar›ld›klar› halde düzenlemeye uymayan f›r›nc›lar›n ceza alacaklar› bildirilirken, bu yöndeki denetimlerin aral›ks›z sürdürülece¤i kaydedildi. • ADIYAMAN

A

B

olu Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü'ne ba¤l› ekipler, kan ba¤›fl› kampanyas›na destek verdiler. Zab›ta Müdürlü¤ü'nde görevli personel, sabah saatler in de B e le diye ön ü n e ge le n K›z›lay'›n Kan Alma arac›nda kan ba¤›fl›nda bulundu. Bolu Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü personeli de kan ba¤›fl›na destek vermek için, sabah saatlerinde kan ba¤›fl otobüsüne

geldi. Belediye Baflkan› Alaaddin Y›lmaz da K›z›lay'›n otobüsünü ziyaret ederek, Zab›ta personeline bu çal›flmay› yapt›¤› için teflekkür etti. Baflkan Y›lmaz; "K›z›lay kan bulma konusunda Türkiye'nin çok önemli bir ihtiyac›n› karfl›l›yor. Her s›k›nt› olan an›m›zda yan›m›zda olan bir kurulufl. Zab›ta ekiplerimiz de kan ba¤›fl›nda bulunarak destek veriyorlar" dedi.

‹zmir Belediye zab›talar› mobil hale geliyor ‹zmir Büyükflehir Belediyesi Zab›tas›, daha h›zl› ve etkin denetim için mobil olacak. 10 bisiklet, 10 motosiklet sat›n al›nmas› için meclisten gereken onay ç›kt›. otosikletli ekipler ‹zmir genelinde özellikle çirkinlik yaratan görüntülerle kald›r›m iflgallerinde ve seyyarla mücadelede görev alacak. Bisikletliler ise t›pk› bisikletli polis ekipleri gibi Alsancak Liman›'ndan ‹nciralt›'na kadar

M

sahil fleridinde devriye gezecek. Karfl›yaka sahilinde de Özel bir ekip çal›flacak. Hem denetim hem uyar› yap›lacak. Kordon'da çekirdek tüketenlere çöplerini yere atmalar› için poflet da¤›t›lacak, çimlere zarar verilmemesi istenecek. Mobil zab›talar, karfl›laflt›klar› olumsuzluklar› merkezlerine an›nda bildirerek ‹stihbarat deste¤i de sa¤layacak.

Alt›nda¤’da gürültücü seyyara a¤›r darbe lt›nda¤ Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri cadde ve sokaklarda megafonla sat›fl yaparak halk›n huzurunu bozan ve kural d›fl› çal›flan seyyar sat›c›lara operasyon düzenledi. Çal›flmalar neticesinde kullan›m özelli¤ini kaybetmifl ve damgalar› kopar›lm›fl yaklafl›k 350 terazi, çok say›da de¤iflik ölçülerde kilo, 200'den fazla megafon ve amfi, Alt›nda¤ Belediyesi Akköprü Kampusu'nda imha edildi. Zab›ta Müdürü Abdurrahman Karabudak, "Özellikle yaz aylar›nda say›lar› artan megafonlu seyyar sat›c›lara yönelik çal›flmalar her y›l oldu¤u gibi bu y›l da kararl› bir flekilde devam edecek" bilgisini verdi. Vatandafllar konuyla ilgili flikayetlerini 24 saat hizmet veren 310-35 25-26-27 numaral› Alo Zab›ta hatt›na bildirebilir.

A


haber

May›s 2010

S

osyal kavram›, genelde ne anlama gelmektedir? Sosyal kelimesinin sadece nominal (lafzî, itibarî, ismî) tan›m›n› yapmak yeterli midir? Sosyal kavram›n›n perde arkas›nda baflka ve-fakat daha gerçekçi anlamlar gizli midir? Dolay›s›yla bizler, sosyal kelimesinden hangi anlamlar ç›kartmal›y›z? Asl›nda bir s›fat olan “sosyal” kelimesi, insan ve toplum bilimlerinin önem kazanmas› ile birlikte kavram ve içerik aç›s›ndan genifl bir alanda kullan›r hâle gelmifltir. Anlam olarak zenginleflmekte olan “sosyal” kavram›n›n tan›m›n› yapmak, bu sebepten dolay› da gittikçe zorlaflmaktad›r. Bireysel (mikro) boyutuyla sosyal, “insanî” anlam›nda alg›lanaca¤› gibi, toplumsal (makro) boyutuyla daha çok “topluma yönelik” veya “toplumla ilgili” anlamlar›na gelmektedir. Kavram›n nominal tan›m›ndan yola ç›karsak sosyal, ortak medenî ba¤lar› olan iki veya daha fazla kifli aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflimdir. Bilindi¤i gibi karfl›l›kl› etkileflimin olabilmesi, iletiflim ile sa¤lanabilmektedir. Genelde iletiflimden, iki ya da daha çok kifli aras›nda fikrî aç›dan bir yak›nlaflma do¤mas›n› sa¤layan ve karfl›l›kl› konuflmaya dayal› beflerî münasebet veya diyalog anlafl›lmaktad›r. Etimolojik olarak sosyal kelimesi, “toplum içinde yaflayan insanlar›n oluflturdu¤u birlik”, “birlikte yaflama”, “toplumsal”, “insanî ba¤lar”, “cemiyetle ilgili”, “amme menfaatine uygun”, “hay›rseverlik ile ilgili”, “insanî-insanc›l” gibi anlamlara gelmektedir. Sosyal Kelimesinin Üç Boyutlu Aç›l›m› Gerçekçi kavramsal aç›l›mlar› aç›s›ndan sosyal kelimesini üç boyutta de¤erlendirebiliriz: 1) Kolektif Boyut: Fertlerin birbirleriyle insanî iliflkiler içinde olmas› veya birkaç insan›n birbirleriyle iletiflim hâlinde olmas›, bir sosyal gerçektir. Burada birden fazla insan›n, belki de gönül birli¤i yaparak, yani belirli bir gaye u¤runa bir araya gelip bir grup (cemaat, cemiyet) oluflturmas›na da iflaret edilmektedir. 2) Toplumsal Boyut: Toplum (cemaat, cemiyet) için-

5

SOSYAL YAKLAfiIM Prof. Dr. Ali SEYYAR Sakarya Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri Bölümü Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dal› Baflkan› aliseyyar@zabita.com / aliseyyar@sosyalsiyaset.com

Sosyal Ne Demek ve Biz Ne Kadar Sosyal Duyarl›y›z? de birlikte yaflayan insanlar›n flahsî özelliklerinin yan›nda erifltikleri mevki, statü ve maddî durumlar›, ayr› bir sosyal gerçektir. Sosyal mevki, kiflinin toplum içindeki yerini gösterir. Sosyal durum ise, kiflinin gelirine ba¤l› olarak hangi hayat flartlar› içinde yaflad›¤›n› gösterir. 3) Normatif Boyut: Kiflilerin ve(ya) gruplar›n (cemiyet, cemaat) kendilerinin ve(ya) kendi gruplar›n›n d›fl›nda kalanlara karfl› ahlâkî ve manevî sorumluluk tafl›malar›d›r. Sosyal sorumluluk, toplumda yaflayan insanlar› sevmekle bafllar. Bu yönüyle sosyal, sa¤l›kl› toplumsal iliflkilerde olmas› ve teflvik edilmesi gereken temel kural ve ilkelerdir. Toplumsal kurallara riayet eden bir insan›n davran›fllar› bu aç›dan sosyaldir. Bilinçli olarak asosyal davran›fllarda bulunan bir insan ise, topluma ve toplumsal kurallara düflmanl›k besledi¤i gibi gayri ahlâkî ve egoist tav›rlar›yla hem kendine, hem de topluma zarar veren birisidir. Bu üç boyutu k›saca çerçevelemek gerekirse, sosyal kavram›ndan kiflilerin, “beflerî ve toplumsal iliflkileri”, “toplumsal durumlar›” ve “toplumsal de¤erlere ba¤l› kalarak tutum ve davran›fllar› aç›s›ndan sergiledikleri faydal› hizmetleri” anlafl›labilir. Sosyal kavram›n›n ilk iki anlam›, de¤erlerden ar›nd›r›lm›fl tarafs›z bir duruma-yap›ya iflaret ederken, üçüncü anlam› daha çok normatiftir, yani arzu edilen ahlâkî bir davran›fla iflaret

edildi¤i için de¤er yüklüdür. Normatif yönüyle sosyal, pozitif bir anlam tafl›makta ve buna ba¤l› olarak toplum üyelerinin sorumluluk bilinci içinde birbirleriyle sosyal dayan›flma ve yard›mlaflma içinde olmas›n› önermektedir. Bir baflka ifadeyle sosyal, hay›rseverlik, dayan›flma, yard›mlaflma, kaynaflma, kat›l›mc›l›k, birlikte hareket etme gibi insanî-toplumsal mesajlar ve davran›fl kal›plar› içeren olumlu (müspet) bir kavramd›r. Dolay›s›yla sosyal içerikli bütün çal›flmalar ve faaliyetler (genel anlamda sosyal bilimler, dar anlamda sosyal hizmetler), asl›nda insan›n ve toplumun refah›n› ve huzurunu sa¤lamaya yöneliktir. ‹nsan› ve toplumu olumlu anlamda de¤ifltirmek, maddî ve manevî anlamda tekemmül etmesine (geliflmesine) yard›mc› ve destekçi olmak, sosyal hizmetlerin as›l gayesidir. Neden Sosyal Olmal›y›z? O halde her insan, sosyal mevki ve durumuna göre, ba¤l› oldu¤u toplumuna karfl› sosyal sorumluluk tafl›d›¤›na göre, hem insanî (vicdanî) boyutuyla, hem de toplumsal boyutuyla güzel ifller yapma noktas›nda azimli olmal›d›r. Baflkalar›na faydal› olan bir insan, toplum içinde en hay›rl› insand›r. Baflkalar›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›layan sosyal duyarl› bir insan, hem sevap ifllemifl olur, hem de insanl›k ad›na bir iyilikte bulunmufl olur. Dahas› var. Bu iyilikleri, Allah (c.c.) için yapan insanlara ahirette sürpriz mükâfatlar da beklemektedir. Nitekim en son Peygamber, kiflilerin sosyal duyarl› olmalar› noktas›nda hem teflvik edici sözler sarf etmekte, hem de bunun uhrevî mükâfatlar›n› bizlere müjdelemektedir. Afla¤›daki sosyal nitelikli bu hadisi-flerif bile birçok fleyi birden aç›klamaktad›r. Her birimiz, bu hadisi sosyal hayat›m›zda içtenlikle uygulamas› gerekir. fiimdi bu hadise kalben kulak verelim: “Kim mümin bir kardeflinin bir ihtiyac›n› karfl›larsa Allah da onun bir ihtiyac›n› karfl›lar. Kim Müslüman’›n bir s›k›nt›s›n› giderirse Allah da k›yamet gününde onun bir s›k›nt›s›n› giderir” (Hz. Muhammed (sav); Buhâri; Mezalim; 3).

Kokmufl et yedireceklerdi Konya'n›n merkez Meram Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, Ere¤li ilçesinden Antalya'ya götürülmekte olan yaklafl›k 200 kiloluk kaçak ete el koyarak imha etti. onya - Antalya Çevre Yolu üzerinde denetim yapan trafik ekipleri, bir kamyonette flüpheli etle karfl›lafl›nca Meram Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü'ne haber verdi. Bunun üzerine

K

olay yerine gelen zab›ta ekipleri, yaklafl›k 200 kiloyu bulan eti, muayene edilmek üzere Belediyenin Aydo¤du Tesisleri'ne getirdi. Yap›lan muayene sonucu söz konusu etlerin kaçak oldu¤u ve tüketilmesi

Baflkan Uslu, zab›ta personeli ile bulufltu S akarya iline ba¤l› Sapanca ilçe Belediye Baflkan› ‹brahim Uslu, Olimpia Restaurant'da düzenlenen yemekte belediye zab›ta personeliyle bulufltu. Yemekte konuflan Baflkan Uslu, belediyenin vitrini olarak ele ald›¤› zab›talar›n etkin bir görev

anlay›fl› içerisinde hizmet vermesiyle halka ulaflt›r›lacak hizmetlerin de ciddi bir verimlilik ortaya ç›kartaca¤›n› belirtti. Baflkan Uslu, daha sonra Sapanca Belediyesi Zab›ta Müdürü Cavit Gür' den çal›flmalar hakk›nda bilgi ald›.

halinde insan sa¤l›¤›n› tehdit edece¤i tespit edilerek imhas›na karar verildi. Belediye ekipleri, kamyonet sahibine de yasal ifllem uygulad›. Meram Belediye Baflkan› Serdar Kalayc›, trafik ekipleri taraf›ndan kendilerine verilen bilgi do¤rultusunda olay yerine gittiklerini ve yaklafl›k 200 kiloluk etin bozuk oldu¤unu tespit ettiklerini aç›klad›. Yap›lan kontrollerde söz konusu etin tüketilmesi halinde insan sa¤l›¤›na zarar verece¤inin ortaya ç›kt›¤›n› anlatan Baflkan Kalayc›, "Etlerin damgas›z ve mezbahane ortam›nda kesilmedi¤i belirlendi. Ayr›ca etlerin sakatatlar›n›n bulunmad›¤› tespit edilmifltir. Nakil için kullan›lan araç da nakil kurallar›na haiz olmad›¤› görülmüfltür. Söz konusu etler imha edildi. Araç sahibine cezai ifllem uyguland›" diye konufltu.

Etimesgut'ta 盤›rtkana geçit yok azar denetimlerini yo¤unlaflt›ran Ankara Etimesgut Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri, 盤›rtkanl›k yaparak ürün satmaya çal›flan pazar esnaf›na taviz vermiyor. Ekipler, sebze ve meyvelerin tazeli¤inden, 盤›rtkanl›¤›n önlenmesine, ruhsat kontrolünden evcil hayvanlarla ilgili flikayetlere kadar birçok alanda denetim yapt›. Etimesgut Belediye Baflkan› Enver Demirel, "Zab›ta ekiplerimiz, pazarlar›m›z›, imalathaneleri ve sat›fl noktalar›n› düzenli olarak kontrol ediyorlar. Halk›m›z›n sa¤l›¤›n› hiçe sayan iflletmelere asla müsaade etmiyoruz" dedi.

P


özel

6

May›s 2010

‹stanbul’da plaj sezonu aç›ld› stanbul Büyükflehir Belediyesi, ‹stanbul’da denize olan hasreti sona erdirerek ‹stanbul halk›n› denizle buluflturmaya devam ediyor. 15 Haziran’dan itibaren plajlarda denize girilebiliyor. ‹stanbullular bu y›l Avrupa Yakas›’nda, Florya’da Menekfle, Çiroz ve Günefl Plajlar›; Anadolu Yakas›’nda ise Caddebostan-1, Caddebostan-2, Caddeboston-3 plajlar›nda denize girebilecek. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Baflkanl›¤› Sosyal ve ‹dari ‹fller Müdürlü¤ü’nün plaj hizmeti verdi¤i 6 ayr› noktada her hafta deniz suyu temizlik oran› ölçümleri analiz edilerek ve gerekli ilaçlamalar yap›larak halk›n gönül rahatl›¤›yla denize girebilmesi sa¤lan›yor. Plajlarda ‹stanbul halk›n›n huzurlu bir gün geçirebilmesi amac›yla güvenlik personelleri ile gerekli tedbirler al›nmakta; kullan›ma aç›lan plajlarda ve sahillerde her gün temizlik kontrolleri yap›l›yor.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, ‹stanbul’da denize olan hasreti sona erdirerek ‹stanbul halk›n› denizle buluflturuyor.

‹stanbul’da hizmet verecek plajlar ve genel özellikleri Avrupa Yakas›nda... Menekfle Plaj›: 620 m. sahil fleridindeki plajda 200 adet flezlong, 200 adet flemsiye, 2 adet cankurta-

ran mobosu,3 adet cankurtaran kulesi, 12 adet WC, 8 adet soyunma kabini, 5 adet dufl, 1 adet güvenlik kabini, 1adet büfe ve 100 araçl›k

otopark alan› bulunuyor. Çiroz Plaj›: 660 m. sahil band›, 250 adet flezlong, 200 adet flemsiye, 1 adet cankurtaran mobosu, 2 adet

cankurtaran kulesi, 20 adet WC, 80 adet soyunma kabini, 16 adet dufl, 1 güvenlik kabini, 2 adet büfe, 250 adet emanet dolab› mevcut.

Günefl Plaj›: 840 m. sahil fleridindeki plajda 4 adet cankurtaran kulesi, 84 adet WC, 216 adet soyunma kabini, 20 adet dufl, 1 güvenlik kabini, 1 adet büfe, 216 adet emanet dolab› ve 300 araçl›k otopark alan› bulunuyor. Anadolu Yakas›nda.. Caddebostan - 1: 450 m. sahil fleridindeki plajda 483 adet flezlong, 200 adet flemsiye, 1 adet cankurtaran kulesi, 1 adet WC, 18 adet soyunma kabini,8 adet dufl, 1 adet güvenlik kabini, 2 adet büfe bulunuyor. Caddebostan - 2: 300 m. sahil band›, 500 adet flezlong, 200 adet flemsiye, 1 adet cankurtaran mobosu,1 adet cankurtaran kulesi, 1 adet WC, 14 adet soyunma kabini,8 adet dufl, 1 adet güvenlik kabini, 2 adet büfe bulunuyor. Caddebostan - 3: 250 m. sahil band›, 100 adet flezlong, 100 adet flemsiye,1 adet cankurtaran kulesi, 1 adet WC, 8 adet soyunma kabini, 4 adet dufl, 1 adet güvenlik kabini, 1 adet büfe mevcut. ‹stanbul’un çeflitli bölgelerinde bulunan 18 plajda cankurtaran hizmeti veren ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi 2005 y›l›ndan bu yana 9286 vatandafl›m›z› bo¤ulmaktan kurtard›.

Çeflme ‹tfaiye Müdürlü¤ü’nden ‘DEPREM TATB‹KATI’ Çeflme Belediyesi ‹tfaiye Müdürlü¤ü, Akut Arama ve Kurtarma Derne¤i ile ortaklafla bir deprem tatbikat› düzenledi. eflme Belediyesi önünde suda arama kurtarma, yang›n tatbikat›, deprem e¤itim kitap盤›n›n da¤›t›m› ile hava hatt› ile yaral› tafl›ma ve kurtarma konular›nda çeflitli etkinlikler gerçeklefltirildi. Çeflme Belediye Baflkan› Faik Tütüncüo¤lu ve Çeflme Garnizon Komutan› ‹smail fiimflek’in de kat›ld›¤›, vatandafllar›n da yo¤un ilgi gösterdi¤i tatbikat gerçe¤ini aratmad›. Tatbikat Çeflme Körfezinde k›y› temizli¤i yapan bir dalg›c›n kayboldu¤u ihbar›yla bafllad›. Bu esnada Çeflme Meydan›’nda kaza yapm›fl bir araçtan, gerekli güvenlik önlemleri al›nd›ktan sonra Çeflme ‹tfaiyesi taraf›ndan arac›n tavan› kesilerek yaral›lar kurtar›ld›. ‹tfaiye erleri taraf›ndan yap›lan çal›flmada bir baba ve o¤lu güvenli bir flekilde kurtar›l›p ilk müdahale yap›ld›ktan sonra has-

Ç

Maltepe Belediyesi’nden Zab›ta Personeline Kaynaflma Yeme¤i

M taneye götürülmek üzere sedyeyle araca tafl›nd›. Öte yandan dalg›çlar›n olay yerine intikal etmesiyle denizde arama kurtarma çal›flmalar› da bafllad›. K›sa bir süre içerisinde bo¤ulma tehlikesi geçiren kifliye ulaflan dalg›çlar baflar›l› bir çal›flma so-

nucu kazazedeyi kurtard›lar. Tatbikat büyük heyecana sahne oldu Hava hatt› ile yaral› tafl›ma ve kurtarma tatbikat› Çeflme Kalesinin surlar›ndan Çeflme Meydan›’na gerilen ipler ile gerçeklefltirildi. Sedyeye konulan yaral› Akut eleman› taraf›ndan kalenin surlar›ndan Çeflme Meydan›’na indirildi. Çeflme ‹tfaiye Müdürü Turgay Soykan da kale surlar›ndan meydana inifl yapt›. Ovac›k Köyünde ç›kan gerçek yang›n›n baflar›l› bir operasyonla söndürülmesi ile etkinlikler son buldu. Yap›lan tatbikatlarla olas› felaketlere karfl› haz›rland›klar›na dikkat çeken Çeflme ‹tfaiye Müdürü Turgay Soykan, halk›n bilinçlenmesi sonucu bu tür olaylarda can kayb›n›n en aza indirilebilece¤inin de alt›n› çizdi.

altepe Belediye Baflkanı Prof. Dr. Mustafa Zengin’in de efli Dr. Tülin Zengin ile birlikte katıldı¤ı yeme¤e, Baflkan Yardımcıları Cafer Topal, Ömer Lütfü Somun, Mehmet Bingöl, Cemal Atagül ve Nail Çiftçi ile Belediye Meclis Üyeleri ve Birim Müdürleri de katıldı. Hofl geldiniz konuflmasını yapan Baflkan Yardımcısı Cafer Topal’ın ardından sahneye davet edilen Maltepe Belediye Baflkanı Prof. Dr. Mustafa Zengin, “Yazın bu sıca¤ında, her türlü zorlu¤a gö¤üs gererek en iyi flekilde çalıfltı¤ınız için belediye baflkanı olarak sizinle gurur duyuyorum” dedi. Belediye çalıflanları olarak herkesin amacının hizmet olması ve bunun da saygı temeline oturtulması gerekti¤inin altını çizen Prof. Dr. Mustafa Zengin, baflarılı çalıflmalarından dolayı tüm ekibi adına Zabıta Müdürü Hamza Celep’e plaket verdi. Tüm çalıflanla-

rına karflı demokratik ve sevecen yaklaflımından, baflarılı yöneticili¤inden ve hizmet aflkından ötürü Maltepe Belediye Baflkanı Prof. Dr. Mustafa Zengin’e de tüm personel adına bir teflekkür plaketi takdim edildi. Son derece renkli ve nezih bir ortamda gerçekleflen yemekte, iki belediye çalıflanı Türk Halk Müzi¤iyle davetlilere e¤lenceli saatler yaflattı. Hep birlikte çekilen halaylarla geç saatlere kadar e¤lence devam etti.


May›s 2010 De¤erli meslektafllar›m; Son zamanlarda baz› belediyelerde “Ulusal Tütün Kontrol Program›n›n Uygulanmas›” hakk›nda baz› farkl› ve yanl›fl uygulamalar›n ortaya ç›kt›¤› görülmekte ve sanki bu farkl› uygulamalar›n tek sorumlusu da belediyeler ve “Belediye Zab›talar›” imifl gibi lanse edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Özellikle umuma aç›k iflyerlerinde tütün mamulü tüketen kiflilere yönelik uygulamalar›n belediye zab›talar› taraf›ndan yap›lmas› zorunlulu¤u vard›r gibi bir alg›lama içerisine girilmifl ve bu sebeple, belediye zab›talar› görevini yerine getirmiyormufl gibi bir izlenim yarat›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Kald› ki bu düflünce ve yaklafl›mlar›n uzaktan yak›ndan mevzuatla alakas› bulunmamaktad›r. Zira 4207 say›l› Kanun, özel hukuk kiflilerine ait binalarda tütün ürünü tüketenler hakk›ndaki müeyyidenin 5326 say›l› Kabahatler Kanununun 39. Maddesine göre uygulanaca¤›n› aç›klamaktad›r. 5326 say›l› Kabahatler Kanununun 39. Maddesinin ilgili 3. F›kras› da bu cezay› kimin nas›l verece¤ini flu flekilde aç›klamaktad›r; “Özel hukuk kiflilerine ait olan ve herkesin girebilece¤i binalar›n kapal› alanlar›nda, tütün mamullerinin tüketilemeyece¤ini belirtir aç›k bir iflarete yer verilmesine ra¤men, bu yasa¤a ayk›r› hareket eden kifliye, elli Türk Liras› idari (2010 y›l› için 70 TL.) para cezas› verilir. Bu ceza, flikayet üzerine en yak›n kolluk birimi yetkililerince verilir.” Belediye zab›talar› her ne kadar üniformal› bir teflkilat olsa da 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu içerisinde Genel ‹dare Hizmetleri s›n›f›nda yer alan bir kadrodur ve Kolluk Kuvvetleri aras›nda say›lmam›flt›r, yani; bir kolluk kuvveti s›fat› maalesef bulunmamaktad›r. Öyle olmufl olsayd› zaten bu gün hak etmifl oldu¤umuz ifl güçlü¤ü zamm›n› (y›pranma) elde etmifl olacakt›k. Bu k›sa bilgiler ›fl›¤›nda dilerseniz ülkemizde Ulusal Tütün Kontrol Program›n›n uygulanmas› ve planda yer alan görevlerin yerine getirilmesi noktas›nda izlenecek yöntemler hakk›nda k›saca bir bilgilendirme yapm›fl olal›m. (NOT:Bilgiler Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n sitesinde yay›nlanan rehberden derlenmifltir) ‹L TÜTÜN KONTROL KURULLARININ OLUfiTURULMASI Ulusal Tütün Kontrol Program›n›n uygulanmas› ve planda yer alan görevlerin yerine getirilmesinin koordinasyonu ve takibi tütün ve tütün ürünlerinin zararlar› ile mücadele ve kontrol faaliyetlerini yürütmek üzere illerde; • ‹l H›fz›ss›hha Meclisi karar› ile “‹l Tütün Kontrol Kurulu” oluflturulur. ‹lde bulunan tüm kamu kurum ve kurulufllar›, üniversite, spor kulübü ve sivil toplum örgütlerinin bu kurula dâhil edilmesiyle mümkün oldu¤unca genifl bir kesimin bu mücadeleye kat›l›m› sa¤lan›r. • ‹lde sigara ve di¤er tütün mamulleriyle yap›lan ve yap›lacak olan mücadele faaliyetleri bu kurul koordinasyonunda yürütülür. • Kurul, ayda en az bir kez toplanarak çal›flmalar› gözden geçirir, varsa aksakl›klara yönelik tedbirler al›r. • Kurula Vali ya da Vali Yard›mc›s› baflkanl›k yapar, ilde tütünle mücadeleden sorumlu ‹l Sa¤l›k Müdür Yard›mc›s› kurulda görev al›r. • Kurulun sekretarya ifllemleri il sa¤l›k müdürlü¤ünce yap›l›r. • Kurul, tütün ve tütün ürünleri kullan›m›n›n yasak oldu¤u alanlarda denetimler yapmak üzere ekipler oluflturulmas›n› ve bu ekiplerin 4207 say›l› Kanun ve uygulamalar› hakk›nda periyodik aral›klarla gerekli ve detayl› hizmet içi e¤itimleri almas›n› sa¤lar. • Kurul, 4207 say›l› Kanun gere¤i 18 yafl›ndan küçüklere sigara sat›fl› ile okul önleri ve çevresinde sigara sat›lmamas› konusunda gerekli tedbirlerin al›nmas›n› sa¤lar. • Kurul, sigaran›n insan sa¤l›¤›na zararl› etkileri, dumans›z çal›flma ortamlar›n›n oluflturulmas›n›n gere¤i ve önemi gibi konularda toplum bilincini art›racak panel, konferans gibi faaliyetlerin düzenlenmesini sa¤lar. • Kurul, iflletme sahipleri ya da temsilcileri, belediye baflkanlar›, ilin üst düzey kamu görevlileri, dernek, vak›f gibi sivil toplum kuruluflu temsilcileri ve yerel medya temsilcileri ile düzenli toplant› / ziyaretler gerçeklefltirerek yasa ve uygulama usulleri

haber HARMAN Sadettin ÖZYAZICI ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Müdür Yard›mc›s› sozyazici@zabita.com / sozyazici@ibb.gov.tr

“4207 Say›l› Tütün Ürünlerinin Zararlar›n›n Önlenmesi ve Kontrolu Hakk›nda Kanun” hakk›nda bilgilendirilmelerini sa¤lar. • Kurul, cezai ifllem uygulamaya yetkili olmay›p, yasan›n uygulanmas› s›ras›nda gerekli cezai ifllemlerin yetkili birimlerce yerinde ve zaman›nda uygulanmas›n› sa¤lar. • Kurulun faaliyetleri ile ilgili çal›flma raporlar› üç ayda bir, denetimlerle ilgili veriler ise her ay Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤üne gönderilir. • Kurul çal›flmalar›, ayl›k ve üç ayl›k raporlar konusunda Sa¤l›k Bakanl›¤› ile iletiflimi kurulda görevli ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü sa¤lar. DENET‹M EK‹PLER‹N‹N OLUfiTURULMASI: • ‹l genelinin de¤erlendirilebilmesi için yeterli olacak ekip say›s› ‹l Tütün Kontrol Kurulu taraf›ndan belirlenir. • Ekipler asgari 2 kifliden oluflur. • Ekipler Kanun hükümlerinin uygulanmas› ile ilgili tüm kamu kurum ve kurulufllar›ndan (Sa¤l›k Müdürlü¤ü, Emniyet Müdürlü¤ü, Milli E¤itim Müdürlü¤ü, Belediyeler vs.) yetkilendirilecek personelden oluflturulur. • Ekipler içerisinde kolluk kuvvetleri (polis, jandarma) temsilcisi bulundurulur. • Oluflturulan ekiplere ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan 4207 say›l› Kanun hükümlerinin uygulamalar› hakk›nda detayl› hizmet içi e¤itim verilir. • Valilik onay› al›narak ekiplerin resmi görevlendirmeleri yap›l›r. • Denetimler esnas›nda kullanmak üzere ekip üyelerine kimlik kart› düzenlenir. • Denetim ekipleri öncelikle kapal› alanlarda tütün ürünleri tüketilmeyecek ve vatandafllar›m›z›n yo¤un bir flekilde girifl ç›k›fl yapt›klar› lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane, nargile içilen mekânlar, al›flverifl merkezi, ticaret merkezi, ifl han›, sinema, tiyatro, havaalan›, otogar, spor ve e¤lence tesisi gibi yerlerin yan› s›ra kuaför ve berber gibi tütün ürünleri tüketiminin yo¤un oldu¤u iflletmelerde ayr›ca kapal› alanlar› ile birlikte aç›k alanlar›nda da tütün ürünleri tüketiminin yasak oldu¤u e¤itim ö¤renim kurumlar›, dershaneler, kültür ve sosyal hizmet binalar›nda inceleme yapar. • Denetim ekipleri ziyaret etti¤i mekânda öncelikle ziyaret sebepleri ve 4207 say›l› Kanun, iflletmelerin Kanun gere¤i yerine getirmeleri gerekli yükümlülükler hakk›nda k›sa bir bilgilendirme yapmal›, ziyaret esnas›nda olumlu, e¤itici, yap›c› bir tav›r içinde olmal›d›r. • Denetimler belirli bir plan dâhilinde ve sürekli yap›l›r. Bunun d›fl›nda ihbar gelmesi halinde derhal denetime ç›k›l›r. • Denetimlerde uyar›lan ve gerekli düzenlemeleri yapmas› istenen kurum ve kurulufllar, verilen süre sonunda eksikli¤in giderilip giderilmedi¤inin tespiti bak›m›ndan mutlaka tekrar ziyaret edilir. • Denetimlerde ekipleri 4207 say›l› Kanun Uygulamalar›n› ‹zleme Formu ve 4207 Say›l› Kanun Uygulamalar›n› Tespit Formundan yeterli say›da bulundurmal›d›rlar. Yap›lan her denetim, aksakl›k olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n mutlaka kaydedilmelidir. • Denetim ekibinde cezai ifllem uygulamakla yetkili kolluk kuvveti temsilcileri (polis, jandarma) - yetkilendirilmifl iseler- beraberlerinde idari para cezas› makbuzlar›n› bulundurmal›d›rlar. TÜTÜN ÜRÜNLER‹ TÜKET‹M‹N‹N YASAK OLDU⁄U YERLER Kapal› alan; sabit veya seyyar bir tavan› veya çat›s› (çad›r, günefllik vb. dâhil) olan, kap›lar›, pencereleri ve girifl yollar› d›fl›nda bütün yan yüzeyleri geçici veya kal›c› olarak tamamen kapat›lm›fl alanlar

7 ile ayn› flekilde tavan› veya çat›s› olup yan yüzeylerinin yar›s›ndan fazlas› kapal› bulunan yerlerdir. ‹kâmete mahsus konutlar hariç olmak üzere, kahvehane, kafeterya, birahane, nargile içilen mekânlar, dernek ve vak›flara ait lokaller gibi e¤lence hizmeti verilen iflletmeler ve lokantalar dâhil kamu ve özel hukuk kiflilerine ait tüm binalar›n kapal› alanlar›nda tütün ürünleri tüketilmeyecektir. Kahvehane, kafeterya, birahane, nargile içilen mekânlar, dernek ve vak›flara ait lokaller gibi e¤lence hizmeti verilen iflletmelerin ve lokantalar›n aç›k alanlar›nda tütün ürünleri tüketilmesi durumunda di¤er kiflilerin tütün duman›ndan etkilenmelerini önleyecek düzenlemeler yap›lacak, kapal› alanlara tütün duman› geçmemesi için de tedbirler al›nacakt›r. Taksi hizmeti verenler dâhil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu tafl›ma araçlar›nda tütün ürünleri tüketilmeyecektir. Araçta sigara içilmesini önlemeye yönelik tedbirleri almak, o arac› kullanan, idare eden veya düzen ve emniyetinden sorumlu olan kiflinin yasal yükümlülü¤üdür. Özel e¤itim ve ö¤retim kurumlar› dâhil olmak üzere ilk ve orta ö¤renim kurumlar› ile okul öncesi e¤itim kurumlar›n›n, dershanelerin, kültür ve sosyal hizmet binalar›n›n kapal› alanlar› ile birlikte aç›k alanlar›nda da tütün ürünleri tüketilmeyecektir. Yasa, özel konutlar› kapsamaz. Ancak apartmanlar›n merdiven boflluklar› ve asansörü gibi kapal› ortak kullan›m alanlar›nda tütün ve tütün ürünlerinin kullan›lmas› yasakt›r. fiah›slara uygulanacak ifllemler; Bu alanlarda tütün ve tütün mamulleri kullan›lmas› durumunda 5326 say›l› Kabahatler Kanununun 39. maddesi gere¤ince; a) Kamu hizmet binalar›nda ve kamuya ait toplu tafl›ma araçlar›nda ilgili idari birim amirinin yetkili k›ld›¤› kamu görevlileri, b) Özel toplu tafl›ma araçlar›nda ilk baflvurulan kolluk birimi yetkilisi, c) Özel hukuk kiflilerine ait binalarda en yak›n kolluk birimi yetkilisi taraf›ndan 2010 mali y›l› için idari para cezas› 70 TL. uygulan›r. ‹flletmelere uygulanacak ifllemler; Yasaklar›n uygulanmas› ve tedbirlerin al›nmas› ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen iflletme sorumlular›, iflletme izni veren kurum taraf›ndan yaz›l› olarak uyar›l›r. Uyar›ya ra¤men verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, belediye s›n›rlar› içinde Belediye Encümeni, belediye s›n›rlar› d›fl›nda Mahalli Mülki Amir (Vali, Kaymakam) taraf›ndan 2010 mali y›l› için 572 TL.’den 5723 TL.’ye kadar idarî para cezas› ile cezaland›r›l›r. Yasal Uyar›lar›n As›lmas›: • Tütün ürünleri tüketiminin yasakland›¤› yerlerde, yasal düzenleme ve buna uymaman›n cezai sonuçlar›n› belirten ve TAPDK taraf›ndan belirlenen usullere uygun olarak yaz›lm›fl uyar›lar›n herkes taraf›ndan görülebilir yerlere as›lmas› gerekir. ‹flaretler o mekân veya arac›n yasak kapsam›na girdi¤inin ve bu mekân ya da araçlara giren insanlar›n tütün ürünleri tüketmemesi gerekti¤inin yaz›l› olarak anlat›lmas›d›r. Ayr›ca, Kanunun gereklerini yerine getirmek üzere gerekli ad›mlar›n at›ld›¤›n›n bir göstergesidir. • Yasal uyar› yaz›lar›n›n alt k›sm›ndaki “Bilgi:…..” sütununa tütün ürünleri tüketilmesi durumunda, kamu kurum ve kurulufllar›nda birim amiri taraf›ndan cezai ifllem uygulama yetkisi verilen kiflinin, özel hukuk kiflilerine ait iflletmelerde ise en yak›n kolluk kuvveti biriminin iletiflim bilgileri yaz›l›r. • Kanunda istisna olarak say›lan tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlarda, tütün ürünleri kullan›m›n›n tehlikelerini anlatan sa¤l›k uyar›lar›, bu alanlar›n herkes taraf›ndan görülebilecek yerlerine as›l›r. • Tütün ürünlerinin sat›fl›n›n serbest oldu¤u yerlerde TAPDK taraf›ndan belirlenen usullere uygun olarak yaz›lm›fl “Yasal Uyar›: 18 yafl›n› doldurmayanlara sigara ve di¤er tütün ürünleri sat›lamaz; satanlar hakk›nda yasal ifllem yap›l›r.” ibaresi rahatl›kla görülebilecek ve okunabilecek flekilde as›l›r. Bu hükümlere ayk›r› hareket eden ve gerekli uyar› yaz›lar›n› uygun flekilde asmayanlar Mahalli Mülki Amir (Vali, Kaymakam) taraf›ndan (2010 mali y›l› için) 1144 TL. idari para cezas› ile cezaland›r›l›r. Devam edecek...


ORTA SAYFA

ZABITA

Istanbul'un yeni ilcelerinden Basaksehir'in basanh belediye basks bundan sonraki hedeflerini anlatti Uysal, "Ba§ak§ehir Zabitasl he ~ BlIllIlIlII• RBpo"aJ

• B8§ak§ehir Belediyesi lablta t8§kilatl ve zabrta birimi cah§malan hakkJnda kisaca bilgi verir misiniz? - Basaksehir yeni kurulan bir belediye. Sirurlanrmz icinde mevcut alan ve 10 ytldtr da hizmet veren tek belediye vardr, Bahcesehir Belediyesiydi. Belediye, Bahcesehir sirurlan lcinde hizmet verebilecek sayt ve bzellikte bir Zabita Birimi olusturrnus ve bu ekiple zabrta hizmetlerini veriyordu. Belediye olmakla birlikte smirlanrmz 7-8 kat artti ve suurlanrruz icinde yasayan nufusun bzellikleri de bir a kadar farkhlasti. Kurulusurnuzla birlikte kururnsallasrna cansrnalanrmz cercevesinde bncelikle Zabrta Mudurlugumuzun personel, arac, fiziki ve teknik kapasitesini artrrmakla basladik. Basaksehir'in bazi mahallelerinde kacak yaprlasrna basta olmak uzere zabrta marifetiyle rnudahale etmemiz gereken konulann 01mast Zabita Mudurlugumuzun daha tekmil hale getirilmesini bncelikli krhyordu, Zabrta Mudurlugumuz, yasalann ve ybnetmeliklerin kendilerine tanldlgl gbrev, yetki ve sorurnluluklanrun yarn sira belediyemizin butun cahsrnalannda gbrev basmda, llcerniz sirurlanrun geni~ligi, kontrolden uzak alanlann cokluqu Zabrta Mudurlugurnuzun cahsmalanm zorlastirsa da butun bblgeye yetisrneye ve gelen her tur ihbara rnumkun alan en krsa zamanda ulasrnaya ve cozrneye cahsryor. Seyyar saticrsmdan bblgemizde yayilrms her tur metruk yaprrun temizlenmesine, insan ve cevre sagllglnl tehdit eden glda urunlerinin ve kirliligin bertaraf edilmesine kadar her alanda gbrevde alan bir muduriuk,

• Belediye suclan acismdan llcenlzde gbrdugOnOz en bnemli sorun hangisidir. CbzOm konusunda hangi cansmalan yapryorsunuz? - Biraz once soylediqlrn gibi, yapilasrnarun bulunrnadiqr, kontrolu zor alan ve nok-

talann cokluqu alan llcelerden biri alan Basaksehir'de en bnemli sorun kacak yapilasmao Secirnlerden once vatandaslanrruza; 'insaatlanruza devam edin, kimse yiktrramaz' diyenlere itibar etmemelerini israrla sbyledik. Bu tur yaptlasrnalann imara, yasalara aykm olduqunu, belediyelerin de yasalann verdigi gbrev, yetki ve sorum luluklan yerine getirmesi qerektiqini aksi durumda sue lsleyecekleri, yasalann "yaparu da ve yaptiraru da " cezalandirdiquu acik bir dille sbyledik. Secirn sirasmda yapilan lnsaatlann ylkllacaglnl , vatandaslanrruzm disinden nrnaqmdan, asmdan ekrneqinden artrrdiklan birikimlerinin bosa qideceqini, buna tevessul etmemeleri qerektiqini ifade ettik. $ukur ki vatandaslanrruzm buyuk <;:ogunlugu bu sbzlerimize itibar etti. Etmeyen va-

tandaslanrruzm yapilanna da Mahkeme ka-

ve rnudahale edebiliyor.

rarlan doqrultusunda islernler yapildr, Basta kacak yapilasrna olmak uzere diger zabrta gbrev alanlanyla ilgili olarak vatandaslanrmza yillardir cozulemernis sorunlann kisa zamanda cozulemeyeceqini ifade ettik; I Bu sorunlan ancak kbklu ve hep birlikte yapacaquruz bir cozurnle asabiliriz, Bize biraz zaman taruym" dedik. Basaksehir'in en sorunlu mahallelerinden biri alan $ahintepe'de 30-35 yrldir cozuiernernls ifraz, imar sorunlan vardi, Hemen harekete qectlk ve ifraz cahsrnas yaptik. Bize gbre biraz zaman aid! ama Sahintepe'nin tarihine baktrglmlzda cok kisa zamanda ifraz meselesini cozduk, Ya-

Zabrtarmz, Basaksehlr'i istanbul'un yeni ve modern yuzu yapma hedefimizin ve belediyecilik anlaytsirruzm geregi olarak; llce sirurlan icinde ve dismda belediyemizin kamu kurumu yapisuu temsil etmede daha etkin, gbrevini yerine getirirken yasalann kendilerine tanldlgl hak ve yetkileri hicbir zaman bir ustunluk, bir baski arac: olarak kullanmayan, vatandasm yasalara kars: yukumluluklerlni izah ve iknada konusuna daha hakim , yetenekli ve ho~gbrUiu alan , arac ve teknik imkanlan yeterli bir zabrta olacak. istanbul'da Basaksehir Zabrtasi her yaruyla brnek, projeleriyle yol gbsteren bir tecrube olacak.

.--'r?

I

l

..-

BASAKSEH.-R

ni sorunun, sikmtmm kaynagl ne ise bnce onu halletmeye, a kaynagl ortadan kaldnrnaya <;:alI~tlk. Ka<;:ak, ruhsatslz yaplla~manln kaynagl ifraz, imar planl ise bnce bun Ian <;:bzmek lazlmdl. Biz de bunu yaptlk ve <;:all~malanmlz devam ediyor. Bu <;:all~malar tamamlandlglnda $ahintepe'nin 30-35 Ylldlr suregelen slklntlsl da bitmi~ olacak.

Smirlanrruzm qenisli-

gi hafriyat ve insaat atiklanrun kacak dokulmesi noktasmda tercih edilen i1<;:elerden biri ba~ta bu tOr ka<;:ak dbkumlere anlnda mudahale etmek ve her ihbara daha hlzll ula~mak amaclyla Motosikletli bir zablta ekibi olu~turacaglz.

BELED·YES· I I

• Zablta te§kilatlnln mevcut konumu ve gelecekteki konumu hakklndaki dO§Onceleriniz nelerdir? - yak klsa zaman i<;:inde zabltamlzl Baher noktaslnda gbrevini eksiksiz yapan , yapmaya <;:all~an bir konuma getirdik. Zabltamlza herhangi bir ihbar ula~tlglnda zablta ekiplerimiz artlk olay mahalline <;:ok klsa zamanda ula~abiliyor ~ak~ehir 'in

• Zablta te§kilatlnln mevcut konumu ve gelecekteki yasal dOzenlemeler hakklnda ne dO§OnOyorsunuz? - Zabltalar; Belediye Kanunu, Kabahatler Kanunu, 4077 saylll Tuketicinin Korunmasl Hakklnda Kanun , 3516 saylll Ol<;:uler ve Ayar Kanunu , i~yeri A<;:ma Ruhsatlanna Dair Kanun, 394 saylll Hafta Tatili Kanunu , 6183 saylll Amme Alacaklanmn Tahsil Usulu Hakklndaki Kanun gibi bir<;:ok kanunun verdigi yetkileri kullanarak <;:all~malan-


.ffiportai"--

_

Mayis 2010

a,kanl Mevliil UYSAL:

I IIII

sru Mevlut Uysal, gazetemize buqune kadar yapilan cahsrnalan ve ~r yanlyla ornek, projeleriyle yol gosteren bir tecrObe olacak" dedi. ru yOrUtmektedir. Bazt konularda qorev ve sorurnluluqu var yetkisi yok. Vatandas baZl i§ ve islemleri Zabrtadan bekliyor ama zabrtarun yetkisi yok. Bunlar genel olarak daha iyi tanzim edilirse sanryorum zabrta qorevini yaparken ortaya cikacak bircok kavram karqasasmdan da kurtulrnus olacak. Bu bir zaman meselesi ama bu tur teklestirrne zabrtarun daha etkin qorev yaprnasiru saqlar diye dusunuyorurn.

ruyor, davrarus bicirnlerinin, yasarun ilgili maddesinin yorurnlarusmm nasil olrnasi ge rektigini anlattyorlar, Ben de izledim bOyOk keyif aid irn. Bu tur egitim cahsrnalanrun yararh olduqunu, sahada ve vatandaslann tepkilerinden anhyoruz,

• yall~malanmzla sik sik gundeme geliyorsunuz ve B~k~hir'de basanh uygulamalanmzla dikkat <tekiyorsunuz. Bize biraz yonetim anlayismdan bahseder misiniz? • Halkirruz gozundeki zabita imajmm - Bizim esas sianrruz hizmet. Bu hizmetin yenilenmesi konusunda <tah~malannJz temelini de simrlanrruz icinde yasayan yani sorurnluluqurnuz altmda bulunan vatandasmevcut mudur? - Basaksehir Zabitasi, bilinenin aksine lann hayatlanru kolaylasnrrnak ve onlann esnafiyla kavga eden, seyyar saticilann pe- memnuniyetini saqlarnak olusturuyor. Srrursinden kosan bir zabrta degil. Yeni kurul- lanrruz icinde, ekonomik, sosyal, kOltOrel rnus olrnarmza ragmen zabrtarmz ongorOy- olarak qercekten birbirinden farkh ve bu neIe hareket ediyor. Vatandasuruz bu konuda denle de zengin olduqunu dO§OndOgOmOz cok onernli bir vatandas sorurnluluqu qos- bir topluluk yasiyor, Neredeyse her mahallemizin ayn bir son teriyor. $urada soyle bir hareket var, lnsaat yapiyorlar veya acik meyve sebze tezqalu duraksa. Yani iED otobusleri icln $ahintekuruyorlar gibi hareketleri bizimle paylasi- pe, GOvercintepe, Altmsehir gibi mahalleleyor. Zabrtarruz olay mahalline intikal ederek, rimiz son durak. Birine giden otobus hem en qelisrneleri takip ediyor. Bir sey rnurnkun yakmmdaki diger mahalleye veya mahalleolduqunca sue olmadan vatandasla karst den yolcu olarak gitmikarsiya gelmeden mOdahale edilrnis oluyor. yor, gidemiyor. Her Buna ragmen Zabita MOdOrlOgOmOzOn bir mahallemizin kurum lei egitimleri arahksiz suruyor, Karst- sikmtilan, sorunlasacaklan olasi olaylann mizansenini sah- Ian beklentileri nede yaptyorlar, tartrsrnalann, karqasarun birbirinden farkll. da hakkiru vererek sahneliyorlar. Akism bir Bahcesehir ve yerinde uzman egitmenler sahneyi durdu- Basaksehlr ma-

hallelerinin hizmet beklentileri ile $ahintepe, GOvercintepe, Ziya Gokalp, Altmsehir gibi mahallelerimizin beklentileri cok farkll. Birinde parklanndaki cirnlerin biraz ge<;: bicilrnesi, kl§ kosullanyla mOcadelenin sonucu olarak yollarda dogal olarak olusan irili ufakh cukurlar sorun oluyorken bir diger mahallenin yolu bile yok, parki bile yok. Varsa da yollan toz, yollan carnur, Temel altyapisi yok. Kanalizasyonu yok. Belediye olarak biz vatandaslarrruza neyi, nerede, ne kadar ve ne zamana kadar yapacaqmuzi actk bir dille ifade ediyoruz. Bir butun olarak Basaksehir'i, Basaksehir'e nasil bakilrnasi qerektiqini anlatiyoruz. yOnkO biz artik ne butik bir belediyeyiz, ne tek basma bir site yonetirniyiz, ne de YIIlardir ugranrlmayan kendi haline terk edilrnis mahalleyiz. BOtOn bunlan icine alan, kardesce bir arada yasarna kultururnuzu yeniden dirilten, kornsusu acken tok yatilarnayan, paylasan, dayarusma icinde olan, kiskanrnayan, birbirini otekilestlrmeyen bir anlayrsm belediyesiyiz. Bundan taviz vermiyoruz. Oncelikle ara mahallelerimizin yillardir cozulernernis sorunlan cozrnek, Basaksehir'e yakl§lr bir kent rnahallelerini, yasarruru, aityapi ve sosyal donatllannl tesis etmek, bununla birlikte diger mahallelerimizin beklentilerine de ceyap vermek. Gerek se-

cirnler sirasmda gerek daha sonra firsat buldugumuz her anda temel altyaptlan tamamlanrms cok ciddi altyapi sorunlann olmayan mahallelerimizde sosyal belediyecilik, diger mahallelerimizde teknik belediyecilik yapacaqirruz: bunun

anlayislakarsilanrnagerektigini soyledik, Bu acikIIglmlz, sorunlann cozurnune yonelik irademiz, cesaretimiz; 'olmaza olur, yapilrnaz yapihr' demediqimiz ve demeyeceqlrniz kararIIl1gl hakh bir gOven olusturuyor, Demek ki Hz. Orner adaleti, Yunus Emre sevdasi, Mevlana ho§gorOsO, Haci Bekta§ bilgeligi, Mustafa Kemal rehberligi ile hareket ediyoruz. Bu bizi mutlu eder. yOnkO biz, Ba§ak§ehir'i istanbul'un yeni ve modern vitrini yapma hedefi ile yola <;:Iktlk. Sl

• Son olarak lablta Vakfi ve labIta Gazetesfnin yall~malan hakktnda ne du~unu­ yorsunuz? Tavsiyeleriniz nelerdir? - Belediyelerin en onemli personellerinden olan zabltalann daha da <;:ok geli§mesine, slklntl ve sorunlannln gOndeme getirilmesine, yasa ve yonetmeliklerin zamana uygun hale getirilmesinde onerilerde bulunmaslna <;:aba sarf eden her adlml onemli buluyorum. Bu anlamda da gazetenizi onemli buluyorum. Size <;:all§malannlzda ba§anlar diliyorum.


haber

10 Merhabalar; Bu say›da sizlere son zamanlarda uygulamada s›kl›kla karfl›laflt›¤›m›z, insanlar›n ma¤duriyetine sebebiyet veren bir sorundan bahsetmek istiyorum. Bafllang›çta çok basit bir problem olarak görülmekle birlikte ciddiye al›nmad›¤› takdirde baz› durumlarda geri dönülemez sorunlara sebebiyet verecek bu problem nüfus cüzdan›n›n kaybedilmesi veya çald›r›lmas› halidir. Önceleri sadece bir gazeteye verilecek hükümsüzdür ilan› bu problemin önüne geçilmesini sa¤layabilmekte iken tüm Türkiye’de kimlik numaras› ve adrese dayal› nüfus kay›t sistemine geçilmesi nedeni ile kötü niyetli kifliler hakk›n›zdaki her türlü bilgiye eriflebilmekte ve aleyhinize kullanabilmektedir. Son zamanlarda Nüfus Cüzdan› kayb› nedeni ile ad›na borçlan›lan, ifl yeri aç›lan veya flirket kurulan kifli say›s›nda art›fl oldu¤u gözlenmektedir. Özellikle kay›p veya çal›nt› nüfus cüzdanlar› kullan›lmak sureti ile flirketler kurulup, bankalardan krediler kullan›lmakta, yüksek miktarl› çekler düzenlenmesi eylemi s›kl›kla karfl›lafl›lan bir durum haline gelmifltir. Ço¤u zaman nüfus cüzdan› kullan›lan kifli bu eylemlerden ya aleyhine giriflilen bir icra takibi veya hakk›nda verilen ve belki de mahkûmiyeti gerektiren bir mahkeme karar›n›n infaz edilmesi ile haberdar olmaktad›r. Baflka bir ifade ile nüfus cüzdan› kullan›lan kifli ifl iflten geçtikten sonra konuya müdahil olabilmekte, hakk›n› aramaya çal›flmakta neticede de hakk›n› elde edebilmekte veya kanunun kesti¤i parmak ac›maz mant›¤› ile boynunu bükerek cezas›na katlanmaktad›r. Bu tür olumsuzluklar›n önüne geçilebilmesi için nüfus cüzdan›n› kaybeden veya çald›ran flahs›lar›n yapmas› gereken ifllemleri afla¤›da belirtildi¤i flekilde s›ralayabilmek mümkündür. a. Mahalli veya ulusal çapta yay›n yapan bir gazete-

May›s 2010

HUKUK KÖfiES‹ Av. Hasan KARADEN‹Z hasankaradeniz@gmail.com / hasan@hasankaradeniz.av.tr

Nüfus Cüzdan› Kaybedildi¤inde veya Çal›nd›¤›nda Yap›lmas› Gereken ‹fllemler ye nüfus cüzdan›n›n kaybedildi¤i veya çal›nd›¤›na iliflkin ilan verilmelidir. b. Nüfus cüzdan›n›n kaybedildi¤i veya çal›nd›¤› yere en yak›n polis/jandarma karakoluna giderek konuya iliflkin zab›t tutturulmal› ve zapt›n bir örne¤i al›nmal›d›r. Zab›t tutturulurken mutlaka ilgililer hakk›nda flikayetçi olundu¤u da belirtilmelidir. Zira olay faili meçhul oldu¤u ve dosyay› sürekli gündemde tutmak istemeyen, do¤rudan arfliv kay›tlar›na aktarmak isteyen polis/jandarma memuru size ilgililerden flikayetçi olmaman›z› önerebilecektir. c. Orta¤› bulunaca¤›n›z herhangi bir flirket veya ticari iflletme kurulmas›n› engelleyebilmek ad›na en yak›n ticaret sicil memurlu¤una dilekçe ile müracaat edilerek konunun Türkiye genelindeki Ticaret Sicil Memurluklar›na duyurulmas› sa¤lanmal›d›r. d. En yak›n nüfus müdürlü¤üne müracaat edilerek nüfus cüzdan›n›n kayboldu¤unun/çal›nd›¤›n›n MERN‹S sitemine ifllenmesi sa¤lanmal›d›r. Böylece nüfus cüzdan›-

n›z› bulan yada çalan kiflilerin üzerinde kendi resimlerinin yer ald›¤› yeni nüfus cüzdan› ç›karmalar›n›n önüne geçilmifl olacakt›r. Ayr›ca MERN‹S sistemi vergi dairelerinin ve baflkaca resmi kurumlar›n da kullan›m›na aç›lm›fl oldu¤u için ad›n›z kullan›larak ifllem yap›lmak (Örne¤in mükellefiyet tesisi) istendi¤inde MERN‹S’ten yap›lan sorgulamada çal›nma/kaybolma kayd› görülece¤i için ifllem yap›lmas› engellenmifl olacakt›r. Gerçek flah›slar aç›s›ndan önceleri vergi dairelerine dilekçe ile müracaat ederek nüfus cüzdan›n›n kayboldu¤u/çal›nd›¤› bilgisinin verilerek ad›na mükellefiyet tesisinin engellenmesinin talep edilmesi flart› aranmakta iken 2010 y›l›nda yay›nlanan Vergi Kimlik Numaras› ‹ç Genelgesi ile bu flart aranmaktan vazgeçilmifl vergi memuruna mükellefiyet tesis etmeden önce MERN‹S’ten sorgulama yapma yükümlülü¤ü getirilmifltir. Son olarak belirtmek isterim ki; ‹leride herhangi bir s›k›nt› yaflamaman›z, mahkeme masraf› yükü alt›na girmemeniz için yukar›da k›saca aç›klamaya çal›flm›fl oldu¤um hususlar› yerine getirmeyi sürüncemede b›rakmay›n›z. Özellikle karakola yapt›¤›n›z müracaat üzerine düzenlenen tutana¤›n bir örne¤ini, gazete ilan›n›n bir örne¤ini ve resmi mercilere yapt›¤›n›z müracaat dilekçelerinin birer örne¤ini saklamay› unutmay›n›z. Zira kay›p/çal›nt› nüfus cüzdan›n›z›n kullan›larak aleyhinize ifllem yap›ld›¤›ndan belki de uzun y›llar sonra haberdar olaca¤›n›z için adli mercilere yapaca¤›n›z müracaatlarda bu belgeleri kullanmak zorunda kald›¤›n›zda resmi mercilerdeki kay›tlara ulaflamayabilirsiniz. Kay›tlara ulaflamay›nca da hakl›l›¤›n›z› ispatlayabilmeniz mümkün olmayacakt›r. Böyle bir olumsuzlukla karfl›laflt›¤›n›zda saklad›¤›n›z belgeler önem kazanacakt›r. Zira saklad›¤›n›z belgeleri kullanarak hakl›l›¤›n›z ispatlayabilmeniz mümkün olacakt›r. Sayg›lar›mla;

Diyarbak›r Zab›tas› 4 ton bozuk g›day› imha etti eniflehir Belediyesi Zab›ta Müdürü Ayd›n Demir, zab›ta ekiplerinin rutin olarak yapt›¤› denetimlerde, il d›fl›ndan getirilip halka sat›lmak üzere iken söz konusu tarihi geçmifl g›dalar›n ele geçirildi¤ini belirtti. Demir, Diyarbak›r’da halk›n sa¤l›¤›yla oynamak isteyenlere müsaade etmeyeceklerinin alt›n› çizdi.

Y

G›da maddeleri yak›ld› Demir, zab›ta ekiplerinin Ofis Semti’nde bulunan Ali Emiri Sokak’ta yapt›¤› rutin denetimler sonucu söz konusu tarihi geçmifl g›dalar› fark ettiklerini belirterek, “Büyük bir araç içerisinde 50 kiloluk torbalara konulan g›dalar semt pazarlar›nda tüketilmek üzereyken ekiplerimiz taraf›ndan fark edilmifltir. Tar›m ‹l Müdürlü¤ü ile beraber yapt›¤›m›z incelemelerde söz konusu ürünlerin bozuk oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Tarihi geçmifl bu g›dalar› çöp silosunda yakarak imha ettik” dedi. Yasal ifllem bafllat›ld› Demir, ele geçirilen tarihi geçmifl ürünlerin çeflitlili¤ine dikkati çekerek, bu tür tezgahlar›n içeri-

Diyarbak›r Yeniflehir Belediyesi, tarihi geçmifl 4 tona yak›n kuru g›da ele geçirdi. Tarihi geçmifl g›dalar yak›larak imha edildi. sinde olanlar›n halk›n sa¤l›¤› ile oynad›¤›n› söyledi. Demir, flunlar› söyledi: “Ele geçirilen bozuk g›dalar›n içerisinde kuru kay›s›, viflne, erik, kavrulmufl yer f›st›¤›, flekerleme ürünleri ve s›v› ya¤ bu-

lunmaktad›r. Söz konusu kifliler hakk›nda yasal ifllem bafllat›lm›flt›r. Gerekli cezalar kesilmifl ve halk›m›za bu tür organizasyonun içerisinde olanlar konusunda dikkatli olmaya davet ediyoruz.”

Çatala¤z›’nda denetimler artarak sürüyor...

Z

onguldak Çatala¤z› Belediyesi Zab›ta Amirli¤i ve Sa¤l›k ekipleri, halk›n yo¤un olarak tüketti¤i g›da maddelerinin sa¤l›k kurallar›na uygun flartlarda üretilmesi için denetimlerini sürdürüyor. Üretim yapan tesislerde periyodik olarak kontroller yapan zab›ta, en son Ekmek imalat ve sat›fl yerlerini kontrol etti. ‹malathanelerin temizlik ve düzeni, hijyen flartlar›na uygunlu¤u, çal›flanlar›n temizlik ve düzeni, ekmek gramajlar› ile ruhsatlar›n kontrolü, gerekli araçlar›n çal›fl›r durumda olup olmad›¤› denetlendi. Zab›ta ekipleri, denetimlerde belirlenen eksikleri iflletme sah iplerin e yaz›l› olarak tebli¤ ederek bu eksiklerin biran önce giderilmesini istedi. Ekmek ve çörekleri tartan ekipler, ifl yerleri sahiplerinden bu konuya hassasiyet göstermelerini istedi. Yap›lan incelemeler

sonucunda ekmek gramajlar›nda herhangi bir olumsuzlu¤u rastlanmazken, Ekmek f›r›n›nda çal›flan personelin s›hhat cüzdanlar› kontrol edilerek vizelerin yapt›r›l›p yapt›r›lmad›¤› ve imalat yerlerinde özellikle hijyenik koflullara daha çok dikkat edilmesi istendi. ‹fl yerlerinin evrak ve ruhsatlar›n› da inceleyen Çatala¤z› Belediyesi Zab›ta Komiseri Engin Tafldemir, eksik olan evraklar konusunda ifl yerlerini uyard›. Sa¤l›kla ilgili konularda ‘TAV‹Z YOK’ Tafldemir; “G›da konusundaki ihmalin aff› söz konusu de¤ildir. Vatandafl›n sa¤l›¤› ile ilgili yanl›fl yapanlar›n yasal olarak cezaland›r›lmas› yoluna gidiliyor. Vatandafllardan da bu konuda bize flikayetleri ile yard›mc› olmalar›n› istiyoruz. Halk sa¤l›¤›n› ilgilendiren konularda taviz vermeden denetimleri sürdürece¤iz" dedi.


röportaj

May›s 2010

11

Büyükçekmece Belediyesi Zab›ta Müdürü Polat ÖZER:

Okulu olmayan tek meslek:

‘ZABITA’

Zab›tan›n imaj› ve e¤itimi konusunda önemli aç›klamalar yapan Büyükçekmece Belediyesi Zab›ta Müdürü Polat Özer, en küçük esnaf›n bile ç›rakl›k e¤itim merkezleri varken, zab›ta teflkilat›n›n yetifltirilmesinde hala bir e¤itim kuruluflunun olmamas›n› büyük bir eksiklik olarak de¤erlendirdi.

Röportaj

Zafer Tahmaz

■ Zab›ta teflkilat›n›z hakk›nda bilgiler verir misiniz? - Mart 2009 Yerel Seçimlerinden sonra 5 Belediye ve 2 Mahallenin kat›l›m›yla yeni bir oluflum içerisine girmifl olan zab›tam›z flu an 1 Müdür, 1 Müdür Yard›mc›s›, 4 Amirlik (Merkez, Kumburgaz, Mimarsinan, Tepecik) 5 Komiser ve 46 memurla Toplam 57 kiflilik ekibiyle Büyükçekmece’ye hizmet vermektedir. ■ Çal›flmalar›n›z hakk›nda k›saca bilgi verir misiniz? - ‹lçe olarak 25 Km deniz sahiline sahip bir ilçe oluflu nedeni ile yazl›k ve k›fll›k nüfusta farkl›l›klar göstermektedir. Çal›flma Program›m›z› yazl›k ve k›fll›k olarak 2 flekilde yaparak çal›flmalar›m›za devam etmekteyiz. Merkez, Kumburgaz, Mimarsinan ve Tepecik olmak üzere 4 Amirli¤e ayr›lan teflkilat›m›zda 10 ekip arac›m›z, 4 Motorize ekibimiz, 2 Atv akülü arac›m›z ve di¤er araçlar›m›zda GPS sistemi olan araçlar›m›z›n çal›flmalar› taraf›m›zca izlenmektedir. Amirler ve personel yer de¤ifltirilmek flart›yla bölgeyi daha iyi tan›mak, her amirin üretece¤i yeni fikirler ve düflüncelerle bulundu¤u bölgeye iyi hizmet amac› çerçevesinde çal›flma-

lar›m›z devam etmektedir. ■ Bölgenizde gördü¤ünüz en önemli sorun hangisidir? Çözümü konusunda hangi çal›flmalar› yapmaktas›n›z? Ya da nas›l çözdünüz? - Bölgemizde görülen en önemli sorunlar aras›nda toprak dökümü baflta gelmektedir. Bölgemizin yak›n çevresinde düküm sahas›n›n oluflturulmas› nedeni ile bofl alanlara dökülen kaçak dökümler, önlenemez boyutlara gelmifltir. Büyükflehir Beledi-

etleri Belediyemizin hizm ¤itimler, aras›nda yer alan e viteler, kurslar, sosyal akti tkinlikler festivaller vs. gibi e zab›tan›n halk›m›z›n gözünde › imaj›n› eski y›llardaki y›k›c yönelik ortadan kald›rmaya önemli ad›mlard›r. yesi’nin bu sorunun çözümlenmesi için Büyükçekmece’ye hitap edecek bir döküm sahas› oluflturmas› gerekmektedir. ‹kinci sorun olarak ilçemizin

içerisinden geçen E-5 ve TEM otoyolundan faydalanan komflu belediyelerin bu alanlarda bulunan bofl arazilere bafl›bofl köpekleri b›rakmas›n› sayabiliriz. Di¤er ilçelerimizden bu konuda hassasiyet diliyoruz. ■ Zab›ta teflkilat›n›n konumu ve gelecekteki konumu hakk›nda ne düflünüyorsunuz? - Daha güçlü bir yap›lanmayla, daha zinde bir teflkilata dönüfltürülecek, birlikteli¤i sa¤lanm›fl ve bir Genel Müdürlük fleklinde faaliyet gösteren zab›ta teflkilat›n›n gereklili¤ini vurgulamak istiyorum. ■ Zab›ta teflkilatlar›n›n ihtiyaçlar› noktas›nda hangi yasal düzenlemeleri gerekli görüyorsunuz? - Zab›ta teflkilatlar›n›n ihtiyaçlar› noktas›nda bence okulu olmayan tek meslek dal› Zab›ta d›r. En küçük esnaf›m›z›n bile ç›rakl›k e¤itim merkezleri varken, zab›ta teflkilat›n›n yetifltirilmesinde hala bir e¤itim kuruluflumuzun olmamas› büyük bir eksikliktir. Bu konuyla ilgili yasal düzenlemelerin yap›lmas›, Zab›ta teflkilat›m›z›n da y›pranma paylar› göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir. Az önce de belirtti¤im gibi Büyükflehirde bir genel müdürlük, tek bir kuvvet fleklinde gerek giyim kuflamda, gerekse sevk ve idarede tek elden yap›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum.

• 1960 y›l›nda Sakarya Kaynarca Turnal› köyünde do¤dum. ‹lk orta ve Liseyi Kaynarca’da okudum. Kaynarca Lisesi’nden 1977 - 1978 ö¤retim y›l›nda mezun oldum. Ayn› y›l üniversite tahsili için Almanya’n›n Köln flehrine gittim. Ancak 1 y›l sonra kendi iste¤imle Türkiye’ye döndüm. 1982 y›l›nda askerli¤imi yapt›ktan sonra 1985 y›l›nda Büyükçekmece Belediyesi’nde Zab›ta Memuru olarak göreve bafllad›m. Zab›tan›n her kademesinde görev yapt›ktan sonra Büyükçekmece ilçesinin Büyükflehir s›n›rlar› içerisine al›nmas›ndan bu yana Belediye Zab›ta Müdürlü¤ü görevini yapmaktay›m.

■ Özellikle baflarmay› istedi¤iniz bir hedefiniz var m›? Neler yapmak istiyorsunuz? Zab›ta teflkilat›n›n hayalinizdeki yeri neresidir? - E¤itim olmadan baflarmak çok zordur. Tüm zab›ta teflkilat› bir çat› alt›nda toplanarak politik aç›dan düflünülmeksizin mesleki aç›dan bilgilendirmek, mevcut zab›tam›za e¤itim ve seminerlerle yeni yetiflecek olan Zab›t Memurlar›n›n Zab›ta Okulundan mezun olarak göreve bafllamalar› konusunda ilgili makamlara sesimizin duyurulmas›n› sa¤lamak hedefimiz olacakt›r. ■ Halk›m›z›n gözündeki zab›ta imaj›n›n yenilenmesi anlam›nda herhangi bir çal›flman›z bulunmakta m›d›r? - Belediyemizin hizmetleri aras›nda yer alan e¤itimler, kurslar, sosyal aktiviteler, festivaller vs gibi etkinlikler halk›m›z›n gözünde zab›tan›n eski y›llardaki y›k›c› imaj›n› ortadan kald›rmaya yönelik önemli ad›mlard›r. Çal›flmalar›m›z›n ço¤unlukta olmas› ve ilçemizde yerel bas›n›n bu konularda daha hassasiyetli davranmas› ilçe halk›m›z›n bu konu üzerinde imaj›m›z› olumlu de¤erlendirmesini sa¤lamaktad›r. ■ Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ve Zab›ta Gazetemizin çal›flmalar› hakk›nda ne düflünüyorsunuz? Tavsiye ve talepleriniz nelerdir? - Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ve Zab›ta Gazetemizin çal›flmalar› hakk›nda flunlar› söyleyebilirim. Zab›ta Gazetesini titizlikle takip etmekteyim. Bu konuda birçok belediyenin Zab›ta çal›flmalar›n› ve görüfllerini takip ediyorum. Bilgi ve deneyimlerini paylafl›yorum. Vakf›n ve Gazetenin bu baflar›l› çal›flmalar›n› takdir ediyor, zab›taya katk› sa¤layacak güzel çal›flmalarda birlikte olmay› diliyorum.


Türkiye

12

May›s 2010

“Zab›ta, belediyenin yüzüdür” Trabzon Belediye Baflkan› Orhan Fevzi Gümrükçüo¤lu, "Zab›ta, belediyenin halka yans›yan yüzüdür" dedi. rabzon Belediye Baflkan› Orhan Fevzi Gümrükçüo¤lu, belediye zab›tas›yla yapt›¤› toplant›da zab›ta personeline seyyar sorununun çözümü ile kent içi trafik düzenlemesi uygulanmas›nda gösterdikleri özveri ve baflar›dan dolay› teflekkür etti. Gümrükçüo¤lu, Belediye Meclis Salonu'nda yapt›¤› konuflmada, vatandafllar›n belediye hakk›nda kanaat oluflturmas›nda zab›ta personelinin yapt›¤› çal›flmalar›n ana unsur oldu¤unu belirterek, "Onun için yürüttü¤ünüz vazife büyük bir ehemmiyete haizdir. fiehrin kangrenleflen bir sorunu olan seyyar sorununun çözümü ile kent için trafik yönlendirme uygulamas›nda gösterdi¤iniz özveri ve baflar›dan dolay› sizlere te-

T

flekkür ediyorum. Mesainizden, evinizden ve çoluk çocu¤unuzdan feda-

karl›k göstererek Trabzon'un daha iyi bir standarda tafl›d›n›z. Zab›tam›z

belediyenin halka yans›yan yüzüdür" dedi.

Zab›ta teflkilat›n›n çal›flmalar›n›, kanun, mevzuat hukuk, tüzük ve yönetmeliklere göre sürdürdü¤ünü belirten Baflkan Gümrükçüo¤lu, flöyle konufltu: "Sizlere verilen yetkileri dürüst, sayg›l› merhametli, nazik ama dik durufl sergileyerek kanunun gerektirdi¤i bir flekilde uygulay›n. Kanunlar› uygularken esnaf›n hakk›n› esnafa, vatandafl›n hakk›n› vatandafla vermek durumunday›z. Müflterinin hakk›n› müflteriye, sat›c›n›n hakk›n› sat›c›ya yani kimin hakk› neyse ona teslim etmeliyiz. Hepimiz kanunun hukukun emrindeyiz. Trabzon bir hukuksuzluk flehri olmayacak. Herkesin hak ve yetkilerinin tecelli etti¤i bir hukuk flehri olacak. Bu nedenle hem vicdanl›, hem merhametli hem de prensipli olmal›y›z."

Keflan Zab›tas›’na hizmet arac› al›nd› eflan Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü'ne yeni bir hizmet arac› al›nd›. Al›nan araçla ilgili olarak 31 May›s 2010 Pazartesi günü saat 14.00'te Keflan Cumhuriyet Meydan›'nda arac›n yan›nda bir bas›n toplant›s› düzenleyen Keflan Belediye Baflkan› Mehmet Özcan, zab›tan›n ihtiyac› olan araç al›m› konusunda meclisten karar al›nd›¤›n› ve arac›n al›narak hizmete girece¤ini belirtti.

K

Konak Belediyesi’nden tarihi karar

NAYLON POfiET Kaçak avlanm›fl 32 ton YASAKLANIYOR ‘‹nci Kefali’ ele geçirildi Van'da tüm uyar›lara, e¤itim çal›flmalar›na ve yasal önlemlere ra¤men yasak dönemde kaçak inci kefali avc›l›¤› sürüyor. Jandarma ekipleri, 12 ayr› operasyonda kaçak olarak avlanm›fl 32 bin 500 kilo inci kefali ele geçirdi. o¤a, tarih ve kültür merkezi Van'da baz› sorumsuz ve aymaz kifliler, çocuklar›n›n, torunlar›n›n gelece¤ini tehlikeye sokuyor. Tüm dünyada yaln›zca Van Gölü'nde yaflayan ve bölge halk› için ayn› zamanda önemli bir ekonomik kaynak olan inci kefali, y›llard›r yap›lan tüm uyar›lara ve önlemlere ra¤men kaçak olarak avlan›yor. Van Jandarma Komutanl›¤› Çevre Koruma Timi ekipleri, 15 Nisan - 30 Haziran tarihleri aras›nda, yumurtlama döneminde oldu¤u için avlanmas› yasak olan inci kefaline yönelik denetim çal›flmalar›n› aral›ks›z sürdürüyor. Ekipler, yapt›klar› 12 ayr› operasyonda 32 bin 500 kilo inci kefali ele geçirirken, olayla ilgili 18

D

kifliye toplam 24 bin 132 TL idari para cezas› kesildi. Ele geçirilen bal›klar, imha edilmek üzere ‹l Tar›m ve Belediye Zab›ta Müdürlü¤ü ekiplerine teslim edildi. Van Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri de

Konak'ta naylon poflet kullan›lmayacak. Üç ay esnafa ve vatandafla ücretsiz çevre dostu torbalar da¤›t›lacak. Önce uyar› yap›lacak. Y›lbafl›ndan itibaren ise polîetilen (naylon) poflet kullananlara para cezas› kesilecek.

önceki gün kaçak avlanan 4 ton inci kefali ele geçirdi.

zmir’in Konak Belediye Meclisi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde radikal bir karar ald›. Türkiye'de halen sadece ‹stanbul'un Kad›köy ‹lçesi'nde uygulanan naylon poflet yasa¤›, 5 Haziran itibari ile Konak ilçe s›n›rlar› içinde de yaflama geçirildi.

Konak Belediye Baflkan› Hakan Tartan, "Üç ay boyunca bez ve ka¤›t torbalar da¤›t›lacak. Bir y›ll›k geçifl süresi içinde al›flverifl merkezleri, ma¤azalar, dükkanlar ve pazaryerlerinde naylon pofletlerin kullan›lmamas› için uyar› yapaca¤›z" dedi.


May›s 2010

bas›ndan

13


röportaj

14

May›s 2010

Sakarya Büyükflehir Belediyesi Çevre Zab›ta Amirli¤i Çevre Mühendisi Eda Turgut:

“Türkiye’de her belediyenin Çevre Zab›ta Birimi olmal›” Sakarya’da çevre zab›tas›yla birlikte önemli çal›flmalara imza atan Çevre Mühendisi Eda Turgut, “Zab›ta arkadafllar›m›z›n, çevre mevzuat›na odaklanmas› için tüm ✎belediyelerde “Çevre Zab›tas› Ekibi” oluflumuna ihtiyaç vard›r” fleklinde konufltu. Röportaj

Zafer Tahmaz

EDA TURGUT

Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisli¤i Bölümünü 2007 y›l›nda bitirdim. Daha sonra ‹flletme Yüksek Lisans›m› yine Sakarya Üniversitesi’nde tamamlad›m. Yüksek Lisas e¤itimim boyunca özel bir laboratuarda Kalite Sistem Yöneticili¤i yapt›m ve iki y›l› aflk›n bir zamand›r da belediye hizmetlerinde Çevre Mühendisi olarak görev yapmaktay›m.

■ B e le diye ye ba flla ma da n önce zab›tay› nas›l tan›yordunuz? - Zab›ta memurlar›m›z, belediyelerin hizmetlerinde görev yapan kolluk kuvvetleri olarak bilinir. Fakat flöyle bir gerçek var ki; zab›ta arkafllar›m›z›n yürütmüfl oldu¤u görevin zorlu¤u ve meflakkati, vatandafllar›m›z taraf›ndan yeterli düzeyde alg›lanmamaktad›r. Bugün gelinen nokta ise bu anlay›fl yavafl yavafl y›k›lmaya bafllad›¤›d›r. fiahsi olarak bunun sebebini ise, zab›talar›n bu zamana kadar üzerine yap›flm›fl olan çal›flma konu bafll›klar›n›n d›fl›na ç›km›fl olmas›n› görmekteyim. Daha teknik konularda yarataca¤› etkinli¤in zab›taya art› de¤er sa¤layaca¤›n› düflünüyorum. Yani bir çevre zab›tas› gibi. ■ Zab›ta ile gitti¤iniz kontroller ile zab›tas›z gitti¤iniz kontroller aras›nda fark oluyor mu? - Gayet tabi arada büyük fark var. 2872 say›l› Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinin, emir ve yasaklar›n›n ihlalinin tespit, takip ve cezai hükümlerini yerine getirirken çal›flman›n ana iskeletini denetimlerimiz oluflturmaktad›r. Sa¤l›kl› bir denetimin yap›labilmesi için ihlali yapan kifli veya kurumlar›n gözünde denetime bir etkinlik sa¤lanmas› gerekmektedir. Bizler denetimlerimizde bu etkinli¤i zab›ta arkadafllar›m›zla sa¤lanmaktay›z. Kifli veya kurumlar zab›ta arkadafllar›m›z›n kimliklerinden dolay› denetlendiklerini görsel ve zihinsel alg›lamaya almaktad›rlar. Bu ise biz teknik personelin ilk müdehalesini kolaylaflt›rmaktad›r. Daha

sonra teknik izah ve ihlalin tespiti yap›lmakta ve kay›t alt›na al›nmaktad›r. ■ Branfl›n›z gere¤i çevre zab›tas› ile çal›fl›yorsunuz. Arkadafllar›n çevre konusunda herhangi bir e¤itimi var m›? Siz bu konuda nas›l destek oluyorsunuz? - Zab›ta arkadafllar›m›z içerisinde branfl olarak çevre e¤itimini lisans veya yüksek lisans düzeyinde alan arkadafl›m›z yok. Fakat üniversitelerin di¤er bölümlerinden mezun ardafllar›m›z›n say›s› çok iyi düzeyde. Yapt›¤›m›z iflin iki boyutu var. Birinci boyutu teknik yorum, ikincisi ise yasal yorumdur. ‹lgili bütün yönetmeliklerimizin hükümleri ve teknik k›s›mlar›n›n e¤itimleri rutin periyotlar halinde çevre zab›tam›za, teknik elemanlar›m›zca ve-

at›¤›n Kaçak dökümlerde nlerce içerisinde bazen gü veya kalarak döken kifli kuruma ait bilgilere eta ulaflabilmek için ad l›fl›yoruz. bir dedektif gibi ça rilmektedir. Çal›flma konular›m›zdan baz›lar› flunlard›r; Çevresel Gürültünün De¤erlendirilmesi ve Yönetimi, Hafriyat Topra¤› ‹nflaat Y›k›nt› At›klar›, At›k Ya¤lar, Kömür Kontrolleri, Ömrünü Tamamlam›fl Lastikler. Sayd›¤›m›z bu konular ve di¤er konularla ilgili denetimlerde çevre zab›ta ekibimiz baz› özel yönetmelik teknik yorumlar› hariç bütün di¤er çevre konular›nda bilgi ve denetim etkinli¤ini sa¤lam›fl durumdad›r. ‹lgili yönetmeli¤in teknik k›s›mlar›, denetlenen kifli veya kurumlar›n sonumluluklar›, aranmas› gereken yönetmelik

hükümleri ve tespit edilen ihlallerin kay›t alt›na al›nmas› tek tek çevre zab›tam›za anlat›lm›fl ve teknik personelin nezaretinde uygulama e¤itimleri düzenlenmifltir. Geldi¤imiz nokta ise, çevre zab›ta ekibimiz ve denetimleri ile Sakarya ‹linde çevre ve insan sa¤l›¤›n› korumada büyük geliflmeler sa¤lanm›fl olmas›d›r. ■ Siz zab›ta olmak ister miydiniz? - Zab›ta mesle¤i büyük özveri ve meflakkat isteyen bir meslek kolumuzdur. Yapt›klar› ifl, d›flar›dan görüldü¤ü gibi hiç kolay de¤ildir. Kendi ad›ma zab›ta olmak elbette isterdim ama flu anki branfl›m›n getirdi¤i bir özellik olsa gerek çevre zab›ta olmak isterdim. ■ Zab›ta teknoloji yetki ve sorumluluk yönünden olmas› gereken yer de mi? - Zab›ta teflkilat›m›z, ba¤l› oldu¤u mevzuatlar aç›s›ndan halen yeterli düzeyde yetki ve sorumlulu¤a sahip olduklar›n› düflünmüyorum. Ayr›ca zab›ta arkadafllar›m›zda halen vatandafllar taraf›ndan nas›l alg›land›kd›klar› noktas›nda tereddütler yaflanmaktad›r. Mevzuatlarda yetkinlik verilmifl dahi olsa vatandafl›n alg›lamas› halen ba¤lay›c› olmaktad›r. Bunun kayna¤›n› ise yerel yönetimlerin yönünün daima vatandafla do¤ru olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. ■ Zab›ta arkadafllarla ç›kt›¤›n›z kontrollerde unutamad›¤›n›z bir an›n›z var m›? - Çal›flmalar›m›z›n kayna¤›n›

gelen flikayetler ve rutin kontroller oluflturmaktad›r. Oluflturdu¤umuz sistem ile vatandafllar›m›zdan gelen flikayetlerin en k›sa sürede tespiti yap›lmakta ve ayn› sistem üzerinden, yap›lan ifllem ile ilgili vatandafl›m›za geri bildirim yap›larak sonuçland›r›lmaktad›r. Di¤er çal›flma fleklimiz olan rutin kontrollerde ise zaman ve mekan olarak uygun plan üzerinde titizlikle çal›fl›lmaktad›r. Araç kontrollerinde ilimize girifl ve ç›k›fl güzergahlar›, günün hangi saatlerinde ihlallerin yap›ld›¤›na dair zamanlama istatislikleri üzerine s›k› bir çal›flma yap›lmaktad›r. Yap›lan çal›flmalar sonucu, bölgelerimize kaçak dökümlerin yap›ld›¤› alanlarda gece kontrollerimiz önem kazanmaktad›r. Kaçak dökümlerde at›¤›n içerisinde bazen günlerce kalarak döken kifli veya kuruma ait bilgilere ulaflabilmek için adeta bir dedektif gibi çal›flmaktay›z. At›¤›n içerinden ç›kan bütün bilgiler titizlikle incelenir. Çal›flmalar›m›z sonucu ulaflt›¤›m›z kifli veya kurumlar çal›flmalar›m›z karfl›s›nda göstermifl oldu¤u flaflk›nl›klar bazen ilginç boyutlarda olmaktad›r. Tebrik edenlerle bile karfl›lafl›yoruz. Di¤er yandan yapt›¤›m›z arazi çal›flmalar›nda özellikle k›fl aylar›nda arazi flartlar›ndan dolay› zor anlar yaflad›¤›m›z durumlar da çok olmufltur. ■ Sizce belediyelerin bu görevi çevre zab›taya vermesi do¤ru mu? - Kesinlikle do¤ru oldu¤u düflüncesindeyim. Daha öncede belirtti¤im üzere çal›flmalar›m›z›n önemli bir k›sm›, denetim aya¤›ndan oluflmaktad›r. Denetimlerimizde ise zab›ta deste¤i mutlaka olmal›d›r. Bu konuda zab›ta arkadafllar›m›z›n, çevre mevzuat›na odaklanmas› için “Çevre Zab›tas› Ekibi” oluflumuna ihtiyaç vard›r. Sakarya Büyükflehir Belediyesi’nde oldu¤u gibi di¤er belediyelerde de çevre zab›ta birimleri kurulmal› ve etkin bir flekilde çal›flt›r›lmal›d›r.


aktüel

May›s 2010

S

ayg›de¤er meslektafllar›m, bir önceki say›m›zda perakende mal satan ve hizmet sunan iflyerlerinde fiyat etiketi ve tarifelerini ne flekilde denetleyebilece¤imizi aç›kl›yorduk. Bu say›m›zda kald›¤›m›z yerden devam edelim. Fiyat etiketlerine birim fiyatlar›n›n yaz›lmas› da zorunludur. Üreticiler veya sat›c›lar taraf›ndan yap›larak; cam, naylon, karton, ka¤›t ve bunlara benzer maddelerden oluflan kutu, kova, flifle, kavanoz, poflet, torba ve benzeri ambalajlar içinde sat›lan her türlü g›da, yiyecek, içecek ve temizlik maddelerinin etiketlerinde; net a¤›rl›klar›n›n veya hacimlerinin sat›fl fiyatlar ile birim fiyatlar›n›n ayn› boyutta görülebilir ve okunabilir flekilde yaz›lmas› gerekir. Örneklersek sat›fla sunulan süt, yo¤urt, peynir, sucuk, reçel, s›v› deterjan gibi ürünlerin sat›fl etiketlerine birim fiyat› yani kilo fiyat›, litre fiyat› yaz›lacak ayr›ca tart› a¤›rl›klar› ve sat›fl fiyatlar› yaz›lacakt›r. 1 kilo Beyaz Trakya Peyniri = 10 TL 350 gr = 3,50 TL 1 Litre Ya¤l› Süt = 3 TL 250 ml = 75 Kr. Bu husus flunun için önemli: Tüketici olarak bir markete al›flverifl yapmak için gitti¤imizde, örne¤in bir yo¤urt alaca¤›z. Marketlerde hepimizin önüne çeflitli yo¤urt markalar› ve de¤iflik yo¤urt gramajlar› ç›kacakt›r. Yo¤urt markalar›n›n 750 gr, 1.250 gr, 2.500 gr gibi tart›lm›fl kaplarda sat›ld›¤›n› ve de¤iflik fiyatlar oldu¤unu görece¤iz. fiimdi bu yo¤urtlar›n hangisinin fiyat›n›n uygun oldu¤unu veya kalitesini birbirleriyle nas›l mukayese edece¤iz? Elimize bir hesap makinesini al›p, kilolar›n› m› hesaplayaca¤›z? ‹flte burada etiketlere bölünmüfl gramajlar›n yan›nda

TÜKET‹C‹ HAKLARI Osman fiAVKAN ‹BB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Tüketici Haklar› Zab›ta Amiri osman.savkan@ibb.gov.tr

zabitatuketici@ibb.gov.tr

F‹YAT ET‹KET‹ - 3 kilo fiyatlar›n›n da yaz›lmas›n›n önemi ortaya ç›k›yor. Fiyat etiketinin tüketiciye faydas› ne idi? Tüketicinin aldat›lmamas›, bilerek al›flverifl yapmas› ve fiyatlar› mukayese edebilmesi idi. O zaman k›saca özetlersek g›da, yiyecek, içecek vs. ürünler bölünmüfl gramajlarla sat›ld›¤› zaman birim fiyatlar› etiketlerinde yaz›lmaz ise 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›ndaki Kanunun 12. maddesi ve ilgili yönetmeli¤i ihlal edilmifl olacakt›r. Yine fiyat etiketi denetiminde, dikkat edece¤imiz bir hususta etikette belirtilen tart› ölçüm birimlerine uyulup, uyulmad›¤›d›r. Mesela etikette net a¤›rl›¤› 250 gr yazan bir sucuk sat›fl esnas›nda 210 gr veya, fiyat tarifesinde 300 gr yazan bir ekmek sat›fl esnas›nda 290 gram gelirse, ambalaj›nda 1 litre yazan süt 950 mililitre gelirse, bu durumda tüketiciler aldat›lm›fl olacakt›r. Bu nedenle Tüketici Kanunun 12. madde ve ilgili yönetmeli¤i ihlal edilmifl olacakt›r. Etiketlerde, sat›fl fiyatlar› mutlaka TL olarak yaz›lmas› zorunludur. Baz› elektrik, elektronik vs. ürünlerin dolar, euro etiket fiyatlar›yla sat›fla sürüldü¤ü görülmektedir. Bu durumda 12. madde ve ilgili yönetmeli¤i ihlal edilmifl say›l›r. Sat›c›, kendisini etikete döviz fi-

15 yat› yazmak zorunda hissediyor ise öncelikle görülebilir, okunabilir TL fiyat›n› yazacak daha sonra etiketin alt taraf›na döviz fiyat›n› yazabilecektir. ‹ndirimli sat›fllar ma¤aza, dükkân gibi iflyeri sahiplerinin s›kça uygulad›¤›, sat›fl yöntemlerinden biridir. Bu tür sat›fllarda, fiyat etiketlerinde indirimden önceki fiyat ile indirimli fiyat›n birlikte gösterilmesi de zorunludur. Aksi takdirde bu durum nedeniyle 12. madde ve ilgili yönetmeli¤i ihlal edilmifl olacakt›r. De¤erli meslektafllar›m görüldü¤ü gibi fiyat etiketi düzenlemesi, tüketiciyi koruyan birçok unsurlar dolu, bu aç›dan fiyat etiketi denetimi, mensubu oldu¤umuz zab›ta teflkilat› içinde önem arz ediyor. Zab›tan›n aktivitesini art›racak bize önem ve de¤er katacak, sayg› kazand›racak nitelikte. Bir sonraki yaz›mda; fiyat etiketi denetimi aç›klamalar›ma devam edece¤im, sayg›lar›mla, esen kal›n. TÜKET‹C‹ fi‹KÂYETLER‹ Tüketici flikâyetleri gelmeye devam ediyor. Bu say›m›zda da bir flikâyeti sizlere örnek teflkil etmesi için yay›nl›yoruz... fievket Çxxx isimli tüketicimiz yeni sat›n ald›¤› xxxx marka LCD televizyonunu kurdurmak için yetkili servis ça¤›rd›¤›n›, servisin televizyonu kurarken ekran›n sol üst köflesinde iki çizik oldu¤unu gördü¤ünü, bu durumu hemen servis fifline yazd›rd›¤›n› ve kurulumu bu flekilde kabul etti¤ini söyleyerek ne yapmas› gerekti¤ini sordu. Çözüm: Yeni kurulan LCD televizyon ekran›nda çizikler olmas› sebebiyle Ay›pl› Mal olmufltur. Tüketicimizin yeni bir televizyon veya fatura bedelini geri alma hakk› var. Tüketicimiz seçimlilik hakk›n›, ay›pl› televizyonu geri verip para iadesi fleklinde istedi. Bizimde sat›c› firmayla yapt›¤›m›z görüflmeler olumlu geçti ve ödemifl oldu¤u 1.800 TL bedel, hesab›na geri yat›r›lmas› sa¤land›.

Esenyurt’ta zab›taya demirli-b›çakl› sald›r› Yenikent Mahallesi'nde görev yapan Zab›ta personeli alt› kiflinin demir ve b›çakl› sald›r›s›na u¤rad›. senyurt Yenikent Mahallesi'nde görevli zab›ta memurlar› Erdem Aksoy ve Faik Orak, yanlar›na gelen 6 kiflinin demir ve b›çakl› sald›r›s›na maruz kald›. Olay yerinden kaçan sald›rganlardan ikisi polisin yapt›¤› operasyonla yakalan›rken, bir anda darbelerle karfl› karfl›ya kalan ve neye u¤rad›klar›n› anlayamayan zab›ta memurlar› Aksoy ve Orak Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kald›r›ld›.

E

Zab›tadan esnafa 'çekicili' yard›m stanbul Pendik’te kimi zaman sa¤l›¤a zararl› g›dalar› imha eden, kimi zaman da yollar› iflgal eden iflportac›lara operasyon düzenleyen zab›ta ekipleri, ayn› zamanda tüm imkanlar›yla vatandafl›n zor anlar›nda yan›nda olmaya devam ediyor. Velibaba Mahallesi'nde günlük pazar denetimini yürüten ekipler, esnafa ait bir arac›n çamura sapl› oldu¤unu fark edince hemen yard›m›na kofltular, önce arac› iterek çamurdan ç›karmaya çal›flan ekipler, bunun yetersiz oldu¤unu görünce merkezden bir çekici ça¤›rd›. Çekicinin gelmesiyle çamura saplanan araç yola ç›kar›ld› ve sahibine teslim edildi.

bize ulafl›n! Zab›ta ile ilgili yaz› ve haberlerinizi foto¤raflar›yla birlikte bize ulaflt›r›n, yay›nlayal›m... zabitagazetesi@gmail.com

www.zabita.com Tel.: (0212) 637 51 81

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi alt›na al›nan zab›ta memurlar›n›n sa¤l›k durumunun iyi oldu¤u bildirildi. Di¤er taraftan, b›çakl› ve demirli sald›r›y› gerçeklefltiren ve ‹nönü Mahallesi'nde oturduklar› tespit edilen 6 kiflilik sald›rgan gruptan ikisinin sab›kal› oldu¤u ö¤renildi. Olay sonras› Emniyet güçlerinin yapm›fl oldu¤u operasyonla yakalanan iki kifli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korsan CD'ler art›k geri dönüflüme! E mniyet ve zab›ta ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen korsan CD'lerin, art›k silindirle ezme gibi al›fl›lagelmifl yöntemlerle imha edilmesi yerine, geri dönüflüm firmalar›na ihale edilerek plastik ham maddesine dönüfltürülmesi sa¤lan›yor. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan kifliler, gerekli soruflturma yap›ld›ktan sonra adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen CD'ler de mahkemenin ard›ndan imha edilmek üzere illerdeki Milli Emlak Daire baflkanl›klar›na teslim ediliyor.

Genellikle silindirlerle ezilerek veya kireç ocaklar›nda yak›larak imha edilen korsan CD'ler Adana'da bir firma taraf›ndan ihale ile sat›n al›nd›. Firma, CD'leri makinelerde çok küçük parçalara ay›rarak plastik ham maddesi olarak kullan›yor. Bu plastik hammaddesi de, lavabo ve kanalizasyonlarda at›k tafl›yan boruya dönüfltürülüyor. Akbafllar Petrol Ka¤›t ve Ambalaj Sanayi firmas›n›n sahibi Raif Akbafl CD'nin, plasti¤in en alt kalite hammaddesinden yap›ld›¤›n› belirterek, geri dönüflümü mümkün olan bir ürün oldu¤unu kaydetti.


• Y›l: 3 • Say›: 27 • May›s 2010

• HABER AKTÜEL

A GAZETES BIT

Zab›ta ile ilgili yaz› ve haberlerinizi foto¤raflar›yla birlikte bize ulaflt›r›n, yay›nlayal›m...

YAfiI NDA

EPosta: zabitagazetesi@gmail.com ‹nternet: www.zabita.com Tel. & Faks: (0212) 519 32 70

2

ZA

bize ulafl›n! • Zab›ta Vakf›’n›n ücretsiz yay›n›d›r

“Sa¤lıksız gıda üreticisine acıma” Avcılar Belediye Baflkanı Mustafa De¤irmenci, zabıta memurlarına ‘Kabahatler Kanununun’ uygulanması sırasında halka ve esnafa saygılı davranılmasını, yasaların uygulanması konusunda ise taviz verilmemesini istedi.

Bak›rköy pazar›nda nostaljiye dönüfl ak›rköy Belediye Meclisi toplant›s›nda al›nan karar gere¤ince ilçede plastik poflet kullan›m› yasakland›. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü¤ü taraf›ndan Bak›rköy Belediye Baflkan Yard›mc›s› Yervant Özuzun ve ‹stanbul Umum Pazarc›lar Odas› Baflkan› Mesut fiengül'ün de kat›l›m›yla Cumartesi Pazar›'nda vatandafllara file, bez torba ve biobozunur poflet da¤›t›ld›.

B

vcılar Belediye Baflkanı Mustafa De¤irmenci, zabıtanın uyması ve uygulaması gereken görevleri ince taktiklerle ifade etti. Kabahatler yasasının uygulanması konusunda hiç kimseye taviz verilmemesini isteyen Avcılar Belediye Baflkanı Mustafa De¤irmenci, zabıta personelinin görevi gere¤i çalıflmalarında halka ve esnafa saygılı davranmalarını istedi.

A

DENET‹MLER‹ SIKLAfiTIR Zabıta personelinin görevi gere¤i kanun, yönetmelik, genelge ve tüm mevzuata hakim

POfiET KULLANANA CEZA Bak›rköy Belediye Baflkan Yard›mc›s› Özuzun, "Plastik poflet kullanmaya devam eden iflyerlerine ve esnafa Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü¤ü ile Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri cezai ifllem uygulayacak, Nostaljik filelere ve bez torbaya Bak›rköy'de geri döndük" dedi.

Ümraniye Zabıtası servisleri denetledi mraniye Belediyesi Zabıta Müdürlü¤ü’ne ba¤lı ekipler, ilçede faaliyet gösteren çeflitli okul servis araçlarına yönelik olarak bir dizi denetim yaptı. Denetimlerde servis araçlarında güzergâh izin belgesi ve çalıflma ruhsatlarının olup olmadı¤ı kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca, araçların temiz ve bakımlı olup olmadı¤ı, emniyet kemerlerinin bulunup bulunmadı¤ı ve takılıp takılmadı¤ı, okul taflıt yazısının varlı¤ı, dur lambası ve araç yafllarının uygunlu¤u kontrol edildi. Belgeleri eksik olan araç sürücülerine bir hafta içinde eksikleri tamamlamaları istenirken, belgelerini tamamlamayan sürücülere gerekli cezai ifllemlerin uygulanaca¤ı hatırlatıldı.

Ü

Zab›ta Teflkilat› ve BEZADAV’a dair herfley bu sitede...

www.

zabita .com

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Keresteciler Sitesi, Fatih Cad. Kalender Sok. No: 9 Merter - Güngören / ‹stanbul Tel: (0212) 637 51 81 Tel - Faks: (0212) 637 51 82

www.zabita.com

olması gerekti¤ini belirten De¤irmenci, bölgede denetimlerin sıklafltırılarak ruhsatsız faaliyet gösteren iflyerlerinin derhal kapatılmasını istedi. GÖBEKL‹ MEMUR ‹STEMEM Baflkan De¤irmenci, sa¤lıksız ve hijyen olmayan flartlarda gıda üretimi yapan iflyerlerinin derhal engellenmesi gerekti¤ini de ifade etti. Tüm zabıta personelinin karate ve tekwando gibi savunma tekniklerini ö¤renmeleri konusunda da talimat veren De¤irmenci, “Göbekli zabıta memuru istemiyorum” diye ikaz etti.

MAYIS 2010  

ZABITA GAZETSİ MAYIS 2010 SAYISI

MAYIS 2010  

ZABITA GAZETSİ MAYIS 2010 SAYISI

Advertisement