Page 1

‹stanbul Zab›tas›na

4X4 takviyesi Haberi 4’te

‹stanbul'da 'ceptrafik' uygulamas› ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin yeni mobil uygulamas› sayesinde ‹stanbullular trafik yo¤unluk bilgilerine cep telefonundan ulaflacak. Haberi 3’te

Emekli ve misafir zab›talar için • Y›l: 1 • Say› :1 • fi fiu ubat 2008

• HABER - AKTÜEL

• Zab›ta Vakf›n›n ücretsiz yay›n›d›r

Ankara’da Zab›taya “paral›” ulafl›m mecliste! Haberi sayfa

11’de

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz:

Toplu tafl›ma denetiminde baflar›lar›m›z devam edecek

‹stanbul’un trafik sorununun zab›ta’n›n deste¤iyle çözümü konusunda devam eden tart›flmalara yetkili a¤›zlardan aç›klamalar geldi. Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, “‹stanbul’da trafik sorunu zab›tayla çözülebilir” derken, Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, “yetkimiz çerçevesinde görevimizi lay›k›yla yap›yoruz” dedi. Özellikle toplu tafl›ma denetiminde görev alan zab›ta ekiplerinin baflar›s›n› dile getirerek, kritik günlerde zab›tan›n yo¤un çal›flmas›yla trafikte sorun yaflanmad›¤›n› söyleyen Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m," Okullar›n aç›ld›¤› gün zab›talar görev ald› ve hiçbir sorun yaflanmad›. Yeni ç›kacak kanunda bu düflünülebilir." dedi.

Röportaj sayfa

8 - 9’da

Haberi 6’da

Bem-Bir-Sen ‹stanbul Büyükflfle ehir fiu fi ube Baflflk kan› Metin BAfi fiA ARAN:

Anlay›fl›m›z çat›flma de¤il, uzlaflma Röportaj 12’de

Daire Baflkan› Tahmaz: Yetkimiz çerçevesinde görevimizi lay›k›yla yap›yoruz Konuyla ilgili görüfltü¤ümüz ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz ise flöyle konufltu: “‹stanbul’da her geçen gün artan trafik sorununun çözümü noktas›nda mevcut mevzuat hükümlerinin zab›ta teflkilat›m›za verdi¤i yetki çerçevesinde çal›flmalar›• Haberi 3’te m›z sürüyor.”

Osmaniye Zab›tas› yeni binas›nda Konak’ta, y›pranma pay› tepkisi

2 10

’de

’da

Afyon’da zaml› tarife uygulayan minibüslere ceza

Samsun’da zab›taya “iletiflim” e¤itimi

Bahçelievler Belediyesi Zab›ta Müdürü Sinan AYDIN

Hedefimiz ça¤dafl ve yaflanabilir bir Bahçelievler Röportaj 14’te

’de

Denizli’de 2007 y›l›nda 912 dilenci yakaland›

’de

‹zmit’te aç›kta kuruyemifl sat›fl›na yasak

11 11

11 2

’de

’de


TÜRK‹YE ZABITASININ H‹ZMET‹NDEY‹Z

Vakf›m›z bünyesinde yeni zab›ta yönetmeli¤ine uygun olarak haz›rlanm›fl bulunan k›l›k k›yafet, rütbe, arma, apoletler, kimlik tan›t›m kartlar›, el kitapc›klar›, müfredat kitapc›klar›, araç tan›t›m yaz›lar› ve amblemleri hizmete sunulmufltur. Macar kardefller Cad. Eres Han No:32 Fatih / ‹STANBUL Tel: 0 212 621 22 23 Faks: 0 212 525 02 80 www.zabita.com www.bezadav.net


- GÜNDEM

2 bacakiroglu@ibb.gov.tr

Biz ve Gazetemiz fendim öncelikle merhaba demek, vakf›m›z›n iletiflim hizmetini de¤iflik flekli ile tekrar devam ettirmenin sevinci ve mutlulu¤unu sizlerle paylaflmak istiyorum. Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›m›z 1996 y›l›nda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesinde çal›flan bir grup Zab›ta arkadafllar›m›z taraf›ndan kurulmufltu. Vakf›m›z o tarihlerde birçok hay›rl› çal›flmalara imza atm›flt›. Ülkemizdeki Belediye Zab›talar›n›n varl›¤›n› ortaya ç›kartmak ad›na yay›mlad›¤› “‹htisap Neferinden Zab›taya” adl› eserde Belediye Zab›tam›z›n köklerine dayanan araflt›rman›n bas›lmas› ve da¤›t›m›n› yapm›fl, Zab›talar›m›z›n bizde var›z diyebilece¤i “Zab›ta Dergisini” üç y›l kadar süreyle ç›kartm›fl, Zab›ta teflkilatlar›m›z›n birçok eksi¤ini temin etmifltir. Bu gün ise ara verilen bu çal›flmalara tekrar bafllaman›n sevinci ve mutlulu¤u-

E

ED‹TÖRDEN Bayram Ali ÇAKIRO⁄LU * nu yafl›yoruz. ‹nflallah bu gururumuz devam edecektir. Çünkü yeni yönetim anlay›fl›m›zla iletiflimin en önemli unsur oldu¤unu bilerek hareket ediyoruz. Biz bu teflkilat› ve mensuplar›n› bir ad›m daha ileriye götürebilirsek ne mutlu bizlere. Vizyonumuzda çok güzel çal›flmalar›n oldu¤unu belirterek bunlardan baz›lar›n› s›ralamak isterim. Yak›nda hizmete alaca¤›m›z “www.zab›ta.com” adl› web sayfam›zda sizlere A dan Z ye Zab›tan›n ne oldu¤unu anlatmaya çal›flaca¤›z, tabi ki bu çal›flmalarda sizlerinde yo¤un

deste¤ini isteyece¤iz. Zab›tam›z›n tarihini ortaya ç›kartma çal›flmam›z›n ikinci cildi haz›rl›klar› devam etmektedir ve kitaplaflt›r›lacakt›r. Bunlar›n tamam›n›n üç cilt olaca¤›n› düflünürsek köklü bir çal›flma olarak sizlere sunaca¤›m›z di¤er çal›flmam›z olacakt›r. Bir di¤er çal›flmam›zda ise sizlere son yüz y›l›n Zab›ta karikatürlerini sunmak bizleri onurland›rmaktad›r. Burada müjde olarak belirtmek isterim ki Karikatür çal›flmam›z tamamlanm›fl ve bas›m halindedir, en k›sa zamanda sizlere sunulacakt›r.

‹stanbul’da 2007 y›l›nda 2180 tüketici flikayeti çözüldü stanbul Büyükflehir Belediyesi Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤inden yap›lan aç›klamada 2007 y›l›nda toplam 2180 tüketici flikayetinin çözüme kavuflturuldu¤u bildirildi. Zab›ta’n›n tüketici flikayetlerini inceleyerek, çözüme kavuflturma çal›flmalar› her geçen gün artarak devam ediyor. 2007 Y›l›nda Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤ince çözüme kavuflturulan tüketici flikayetleri konular›na göre ay›pl› mal ve hizmet 747, sözleflme flartlar› 180, kap›dan sat›fl 364, etiket ve tarife 452, servis hizmetleri 353 ve kredi kartlar› 84 olmak üzere toplam 2180 olarak gerçekleflti. 2007 y›l›nda Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤ine baflvuran tüketicilerin ö¤renim durumlar› ise flöyle; ilkokul 550, ortaö¤retim 1068 ve üniversite 490. Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i irtibat numaras›: 0212 513 70 85

‹zmit’te aç›kta kuruyemifl sat›fl›na yasak ‹zmit'te aç›kta kuruyemifl sat›fl›na yasak geldi. Zab›ta ekipleri, esnaflar› dolaflarak gerekli uyar›y› yapt›. Yasa¤a uymayanlara ceza kesilecek. zmit Saraybahçe Belediyesi, aç›kta sat›lan mallar›n insanlar›n sa¤l›¤›n› tehdit etti¤i için yasaklama karar› ald›. Belediye taraf›ndan al›nan yasa¤›, zab›ta ekipleri esnaflar› tek tek dolaflarak duyurdu. Özellikle

fiubat / 2008

kuruyemiflçilerin en yo¤un oldu¤u ‹nönü Caddesi'nde yap›lan denetimde mallar›n› aç›kta sergileyen esnaflara gerekli uyar›lar yap›ld›. Kuruyemifl gibi, y›kanmadan tüketilmesi gereken g›dalar›n aç›kta teflhi-

ri, tüketici sa¤l›¤› aç›s›ndan ciddi sak›ncalar oluflturdu¤u için yasak getirildi¤i belirtildi. Uyar›lardan sonra esnaflar s›k s›k denetlenecek. Yasa¤a uymayan esnaflara para cezas› verilecek.

De¤erli okuyucular›m›z sizler bize destek verdi¤iniz her an bizler Belediye Zab›tam›z için çal›flmaya, Zab›tam›z›n gücüne güç katmaya devam edece¤iz. Gazetemiz öncelikle düflünce ayr›l›¤› olmaks›z›n ülkemizdeki tüm Zab›talar›m›za aç›k bir gazete olacakt›r. Fikir ve sanatsal faaliyetlere destek verecek, sizlerden gelen faydal› tüm çal›flmalara yer verecek, sizleri bilgilendirmek ad›na köfle yazarlar›m›z›n yaz›lar› ile meslekten büyüklerimiz ile röportajlar›m›z olacak ve tüm belediyelerimizin Zab›ta teflkilatlar›n›n tan›t›m›na yer verecek olup zengin içerikle sizlere sunulacakt›r. Sizlerle tekrar buluflmam›z› sa¤layan “Zab›ta Gazetemizde” kendinizi bulaca¤›n›z› umuyorum. Yapt›¤›n›z her türlü faaliyeti bizlere bildirmenizin yeterli olaca¤›n› belirterek selam ve sayg›lar›m› sunuyorum.

* ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürü

Osmaniye Zab›tas› yeni binas›nda ay önce yeri 22 bin YTL'ye imar kanunu 18. maddesince al›nan 2 katl› Zab›ta Müdürlü¤ü'nün aç›l›fl› törenle gerçeklefltirildi. Müdürlü¤ün belediyeye toplam maliyetinin 60 bin YTL'yi buldu¤u bildirildi. Vali Zübeyir Kemelek, Milletvekili Durdu Mehmet Kastal ve Belediye Baflkan› Davut Çuhadar taraf›ndan aç›l›fl› yap›lan Zab›ta Müdürlü¤ü'nün yeni binas› hizmete bafllad›. Baflkan Çuhadar, törende yapt›¤› konuflmada 650 metrekare alandaki hizmet binas›n› 22 bin YTL'ye ald›klar›n›, zab›ta Müdürlü¤ü'nün yeni binas›nda vatandafllara daha etkin ve verimli hizmet verece¤ini kaydetti. Baflkan Çuhadar'›n konuflmas›n›n ard›ndan Zab›ta Müdürlü¤ü'nün yeni hizmet binas›n›n aç›l›fl› yap›ld›. Zab›ta Müdürü Hakan Do¤an davetlilere binay› gezdirerek çal›flmalar› hakk›nda bilgi verdi. Üçü bayan 51 personeli bulunan Zab›ta Müdürlü¤ü'nün 2 katl› yeni hizmet binas›nda daha verimli çal›flaca¤› kaydedildi.

5


-AKTÜEL

fiubat / 2008

15

Türk bas›n›nda ilk zab›ta karikatürü Haz›rlayan: Aytaç Ifl›kl›

Belediye Emirleri 1’inci madde Dükkanlardan soka¤a bir santimetre bile ç›k›nt› ihdas› memnudur (yasakt›r). 2’nci madde Her dükkanc› günde iki defa dükkan›n›n önünü bol su ile y›kayacakt›r.

ZA R I IM LE fi BA ELEN G

Osmanl› Döneminde zab›ta ile ilgili olarak ilk yay›nlanan karikatür, 30 Eylül 1909 tarihinde Kalem Dergisi’nde yer alm›flt›r. II. Meflrutiyet sonras›nda oluflan özgürlük ortam›ndan istifade ederek mantar gibi ço¤alan mizah dergileri, flehir ve belediye ile ilgili elefltirilere detayl› bir flekilde de¤inmifllerdir. Salâh Cimcoz, Celâl Esad taraf›ndan ç›kar›lan Kalem Dergisi, gerek mizah düzeyi gerekse çizgi kalitesi bak›m›ndan oldukça ileri bir seviyededir.

3’ncü madde Küfeciler mütemadiyen seyyar bir halde bulunup müflteriye bir fley satmak için yolun en tenha ve nispeten yaya geçifli az olan yerlerde duracakt›r. 4’ncü madde Dükkanlar›n tenteleri kald›r›mdan iki metre

mürtefi olacakt›r. (Ya dükkanlar birbuçuk metre olursa?) 5’nci madde Eflya sand›klar› sokakta aç›lmay›p dükkanlar içinde aç›lacakt›r. 6’nc› madde Her sat›c› tezkeresinde mukayyet (kay›tl›)

Y H‹ AfiA KA N YE MIfi LE R

Yard›m›n böylesi! Ifi NM ER A fi Y YA ALE K ‹ H

Ali Küçük

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Memuru

000 y›l›nda ana arter ekibinde görevim esnas›nda, mesai saati bitimi amirli¤imize dönüflümüzde, görevli arac› kullan›rken güzergah›m›z istikametinde, ‹ETT görevlisi k›yafetinde bir flahs›n ‹ETT otobüsünü durdurmak için el iflareti yapt›¤›n› gördüm, flahs›n ›srar›na ra¤men otobüs durmad›¤›ndan, flahs› ‹ETT otobüsüne yetifltirmek için arac›m›za almak için yavafllad›¤›m›zda, araç hareket halinde iken araçta bulunan arkadafllardan biri sürgülü kap›y› açarak flahs› araca ça¤›rd›, bu esnada arkadafllardan birinin arac› durdurmam için “hop” diye ba¤›rd›¤›n› duydum. Bende fren yaparak arac› durdurdu¤umda, sürgülü kap› ile birlikte flah›s kap›n›n aç›l›p kapanmas› nedeniyle ileri geri giderek, kald›r›m ile tekerlek aras›nda s›k›flma tehlikesi atlatt›. fiahsa bakt›¤›mda, pantolonunun boydan boya y›rt›ld›¤›n› ve aya¤›ndan dolay› ac› çekti¤ini gördüm. Arkadafllar flahs› al›p arac›n arka koltu¤una yat›rd›lar. fiah›s aya¤›n› yukar› do¤ru kald›rm›fl yat›yor ve ac› çekiyordu. fiahs› al›p hastaneye götürürken, “ye¤eni askere gidece¤inden acele etti¤ini” söyledi. Hastanedeki

2

ifllemleri tamamland›ktan sonra evine gitti¤imizde, apartman giriflinde karfl›m›za ç›kan bir kad›n, flahs› bu halde görünce bay›ld› ve yere düfltü. fiah›s, bay›lan kad›n›n efli oldu¤unu söyledi. Etraftakilerin müdahalesi ile kad›n ay›ld›. Arkadafllar flahs› ve kad›n› evlerine ç›kartt›klar› s›rada, bende arac›m›z› geri döndürmek için iki arac›n aras›ndan geçerken sa¤ tarafta bulunan bir araca sürtünerek, boya ve kaportas›n›n zarar görmesine neden olduk. Daha sonra araca bakt›¤›mda, çarpt›¤›m bu arac›n, arac›m›zda bulunan ve evine b›rakt›¤›m›z flah›sa ait oldu¤unu hat›rlad›m. fiah›s, soka¤a girdi¤imizde bu beyaz renkli Ford araç bana ait demiflti. Arkadafllar arac›m›za bindi¤inde “arkadafllar hemen buradan uzaklaflal›m” dedim. Arkadafllar da “yukar›da flahs›n annesinin de bay›ld›¤›n›” söylediler. Hemen olay yerinden ayr›ld›k. * Bu sat›rlar tüm Türkiye zab›talar›na aittir. Yaflad›¤›n›z ve Zab›ta Gazetesi’nde yay›nlanarak di¤er meslektafllar›n›zla paylaflmak istedi¤iniz ilginç olaylar› zabitagazetesi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Personel Haberleri Not: Bu sat›rlar Türkiye’deki tüm zab›ta personeline aç›kt›r. Lütfen bilgilerinizi zabitagazetesi @gmail.com adresine gönderiniz.

miktardan fazla küfesinde eflya bulunduracak olursa fazlas› müsadere olunacakt›r. 7’nci madde Belediye memurlar›ndan maada (baflka) kimse soka¤a a¤aç vesaire dikmeye mezun de¤ildir.

Zab›tan›n Gülen Yüzü Fedakarl›k kalesidir Mukavemet hilesidir fiartlar›n en a¤›r›nda Zab›tan›n çilesidir Her mevsim ve her saatte Görmek mümkün bu nöbette Zab›tan›n her birisi Geri kalmaz o hizmette So¤ukta s›cakta odur Görevin güzeli fludur Halk›m›z›n yüzde yüzü Gururla söyle budur Zab›tan›n yoktur güz’ü ‹lkbaharca söyler sözü Takdir eden sizlersiniz Zab›tan›n gülen yüzü Sana kim ne derse desin Yasal hizmete gidersin Haks›zl›kla tekme yersin Yine de görevim dersin Hizmet için koflar özü Hakk’a niyet olur sözü Fedakarl›k ordusunda Zab›tan›n gülen yüzü

Vefat edenler Cemal Budak

Zab›ta Memuru

23.10.2007

‹stanbul Büyükflehir Bld

Zab›ta Memuru

08.12.2007

‹stanbul Büyükflehir Bld

Zab›ta Memuru Zab›ta Memuru

O¤lu (Ubeydullah) K›z› (Ayflenur)

‹stanbul Büyükflehir Bld ‹stanbul Büyükflehir Bld

Babas› Annesi Babas›

‹stanbul Büyükflehir Bld ‹stanbul Büyükflehir Bld ‹stanbul Büyükflehir Bld

Evlenenler Murat Çal›flkan

Çocu¤u olanlar Hasan Köse Veysel Polat

Yak›n› vefat edenler Nevin Meliko¤lu Hasan Özen Gürbüz Çilgasit

Zab›ta Memuru Zab›ta Memuru Zab›ta Memuru

Fark etmez yokuflu düzü Teflkilat merhamet özü Hizmetiyle mutlu olan Zab›tan›n gülen yüzü Duygu sömürüsü yoktur Bizlere itham çoktur Zab›tan›n gülen yüzü Adalete giden oktur ‹smail ALTINIfi fiIIK ‹stanbul Büyükfl fle ehir Belediyesi Zab›ta Müdür Yard›mc›s›


- RÖPORTAJ

14

fiubat / 2008

Bahçelievler Belediyesi Zab›ta Müdürü Sinan AYDIN

Hedefimiz ça¤dafl ve yaflanabilir Bahçelievler

Röportaj: Zafer S›tk› Tuna

Efendim kendinizi tan›t›r m›s›n›z? Sinan Ayd›n kimdir, bugüne kadar neler yapm›flfltt›r? 1969 ‹stanbul fiiflli do¤umluyum. ‹lk, orta ve lise tahsilimi Ka¤›thane’de tamamlad›m. Mahalli ‹dareler Yüksek okulundan mezun olduktan sonra A.Ö ‹ktisat Fakültesi Kamu yönetimini bitirdim. 1992 y›l›nda Ka¤›thane Belediyesinde Zab›ta Memuru olarak Memuriyete bafllad›m. 1994-1998 y›llar› aras›nda Ka¤›thane Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ünde Müdür Yard›mc›s› olarak görev yapt›m. 1998-2004 aras› çeflitli sivil toplum kurulufllar›nda ve özel sektörde çal›flmalar›m devam etti. 2004 y›l›nda Bahçelievler Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ünde memuriyet görevime tekrar bafllad›m. 2004-2006 aras› Müdür Yard›mc›s› olarak görevime devam ettim. Halen Bahçelievler Belediyesi Zab›ta Müdürü olarak görev yap›yorum. Evli ve 2 çocuk babas›y›m. Bahçelievler zab›ta teflflkkilat›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz? * Zab›ta Müdürlü¤ümüz 1 Müdür, 1 Müdür Yard›mc›s›, 2 Amir, 2 Baflkomiser, 3 Komiser, 6 Ko-

Bahçelievler Belediyesi Zab›ta Müdürü Sinan Ayd›n

miser Muavini, 91 Zab›ta Memuru ve 30 Hizmet Personeli olmak üzere toplam 136 personelimiz ile ‹lçemizde görev yapmaktay›z. Bugüne kadar yapm›fl oldu¤unuz çal›flflm malar nelerdir? Bahçelievler halk› için neler yapt›n›z? Bahçelievler belediyesi zab›ta müdürlü¤ü olarak, yasalar›n yükledi¤i bütün görevleri azami gayretle ifa etmekteyiz. Bu görevlerimizden baz›lar› Bahçelievler zab›tas› olarak ifl yükümüzün önemli bir k›sm›n› oluflturmaktad›r. Bunlardan baz›lar›; 1. ‹lçemiz genelinde 14 adet semt pazar›m›z mevcut olup, hem say› olarak fazla hem de pazar yerlerimiz çok büyük alanlarda ve merkezi yerlerde kurulmakta. Bu nedenlerle Pazar yerlerinin denetimi, kontrol alt›nda tutulmas›, pazar içinin ve pazar çevresinin seyyar ve iflgalden ar›nd›rmas›, Tezgâh kurma belgelerini almalar›n› sa¤lanmas› ve Pazar yerlerinde kurallar çerçevesinde nizam intizam› temin edilmesi. 2. ‹lçemizin, ‹stanbul’un metropol ilçelerinden biri olmas›, meydanlar›m›z›n merkezi yerler olmas›, ana caddelerimizin fazla ve uzunluklar› 1000 metre ile 5000 metre civar›nda olmas› nedenleri ile seyyar, iflporta ve kald›r›m iflgalleri yo¤unlu¤u yaflanmakta bu sorunlarla etkin mücadele etmekteyiz.

3.Umuma mahsus istirahat ve e¤lence yerleri kapsam›na giren iflyerleri ile g›da imalat› ve sat›fl› yap›lan yerlerin etkin denetimi yap›lmakta. 4.‹flyerlerinin ruhsatland›r›lmas› çal›flmalar›nda etkin görev yapmak-

* Özetle sorunlar›m›z, 1.657 say›l› devlet memurlar› kanununda yap›lacak de¤ifliklikle belediye zab›tas› s›n›f›n›n ihdas edilmesi. 2.Belediye zab›tas› çal›flanlar›n›n fiili hizmet zamm› hakk›n›n verilmesi. 3.Belediye zab›tas›n›n ald›¤› fazla mesai ücretinin emekli kesene¤ine yans›t›lmas›. Bu sorunlarla ilgili hangi yasal düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor?

tay›z. 5.Kaçak yap›laflma ile etkin mücadele etmekteyiz. Özellikle sayd›¤›m bu konularda baflar›l› oldu¤umuz kanaatindeyim. Hedefleriniz nelerdir? Özellikle baflflaarmak istedi¤iniz bir hayaliniz var m›? * Hedefimiz, yeterli say›da e¤itimli personeli ile hareket kabiliyeti yüksek etkili bir belediye zab›ta teflkilat› ile ça¤dafl ve yaflanabilir Bahçelievler’i oluflturmakt›r. Müdürüm, bizimle paylaflflm mak istedi¤iniz, zab›tan›n s›k›nt› yaflflaad›¤›n› düflflü ündü¤ünüz hangi sorunlar mevcut?

* 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununda Belediye Zab›tas›n› ayr› bir s›n›f saymay›p G‹H s›n›f›nda saym›flt›r.Zab›ta T e fl k i l a t › n › n ayr› bir hizmet s›n›f› olarak de¤erlendirilmesi meslekte görev yapan memur ve di¤er rütbeli personeli olumlu yönden motive edece¤ini, Zab›ta teflkilat›m›z›n 180 y›ll›k geçmifli göze al›nd›¤›nda böyle bir uygulaman›n sorunlar›n çözümünde daha etkili olaca¤› ve hiyerarflik yap›m›z›n daha sa¤lam zemine oturaca¤›n› düflünmekteyim. Efendim de¤erli görüflflllerinizi bizlerle paylaflfltt›¤›n›z için teflfleekkür ediyorum. Son olarak, ilk say›s›n› yay›nlayaca¤›m›z Zab›ta Gazetesiyle ilgili düflflü üncelerinizi ve tavsiyelerinizi bizimle paylaflfl››r m›s›n›z? * Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› olarak ç›kartt›¤›n›z ayl›k gazete ile ilgili olarak özellikle ve özenle belediye zab›tas›n›n tan›t›m› ve sorunlar› hakk›nda yay›nlar yapman›z› tavsiye ediyorum. Bu vesileyle gazetemizin hay›rl› olmas›n› diliyor, ilk say›da bizim de görüfllerimizi ald›¤›n›z için teflekkür ediyorum.


fiubat / 2008

- GÜNDEM

3

‹stanbul'da 'ceptrafik' uygulamas› ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin yeni mobil uygulamas› sayesinde ‹stanbullular trafik yo¤unluk bilgilerine cep telefonundan ulaflacak. stanbul Büyükflehir Belediyesi ve Turkcell iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen ve mobil telefonlardan trafik durumunun ö¤renilebildi¤i ''CepTrafik Projesi'' hizmete girdi. Yaklafl›k 3 ay test çal›flmalar› devam edecek sistemin tan›t›m› için ‹stanbul Büyükflehir Belediyesinin Merter'deki Trafik Kontrol Merkezi'nde bir bas›n toplant›s› düzenlendi. Toplant›da konuflan Büyükfle-

hir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl, geliflen teknolojiye ba¤l› olarak cep telefonu ve internet kullan›m›n›n genifl bir taban›na yay›ld›¤› belirterek, ''‹stanbul Büyükflehir Belediyesi olarak mobil teknolojiden yararlanarak yeni bir hizmeti daha vatandafllar›m›z›n hizmetine sunuyoruz. '‹BBCepTrafik' ad›yla hayata geçirdi¤imiz proje, ‹stanbul halk›n›n, cep telefonlar› üzerinden ‹stanbul trafi¤i ile ilgili anl›k durum bilgilerine her an, her yerden ulaflmalar›na imkan sa¤layacak bir uygulama olacak'' dedi. Turkcell ile projenin en yayg›n kullan›ma sahip Java programlama dili ile gelifltirildi¤ini ifade eden Topbafl, ''Cep telefonlar› ve cep bilgisayarlar› için dünyada örnek gösterilebilecek bir uygulaman›n ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan gerçeklefltirilmesi, belediyemize itibar kazand›ran bir çal›flma oldu'' diye konufltu. Topbafl, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesinin ‹stanbul trafi¤ini trafik kameralar› ve sensörler arac›l›¤›yla 7 gün 24 saat gözlemleyen bir Trafik Kontrol Merkezi bulundu¤unu ifade ederek, bu merkezden elde edilen anl›k verilerin ifllenerek ve farkl› verilerle birlefltirilerek trafik durumu bilgisine dönüfltürüldü¤ünü söyledi. Anl›k trafik durumu bilgisi ile ‹stanbullular›n seyahat öncesi ve seyahat s›ras›nda bilgilendirilmesi ile mevcut yol a¤›n›n daha etkin

ve verimli bir flekilde kullan›m›n› amaçlad›klar›n› belirten Topbafl, ''CepTrafik Projesi ile vatandafllar›m›z bu anl›k trafik durum bilgilerine her zaman ve her yerden cep telefonlar› arac›l›¤›yla ulaflabilecek'' dedi. -KISA MESAJLA ABONEL‹K''‹BBCepTrafik'' uygulamas›na abonelik için ''Turkcell 1530'' k›sa numaras›na ''IBBCEPTRAFIK'' yaz›larak mesaj gönderen ‹stanbullulara uygulaman›n linkinin otomatik olarak gönderilece¤ini anlatan Topbafl, gönderilen linke t›klayarak uygulamay› cep telefonlar›na kurman›n basit bir flekilde gerçeklefltirilebilece¤ini kaydetti. Topbafl, daha sonra kendi cep telefonuyla sistemin ilk uygulamas›n› bas›n mensuplar›na gösterdi. Turkcell Genel Müdür Yard›mc›s› Ekrem Yener de törende yapt›¤› konuflmada, Türkiye'de ilk kez Türk mühendisleri taraf›ndan ileri teknoloji kullan›larak böyle bir sistemin gerçeklefltirildi¤ini belirterek, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesine teflekkür etti. -S‹STEM NASIL KULLANILACAK?‹stanbul'daki trafik durumunu ö¤renmek isteyen vatandafllar ''Turkcell 1530'' k›sa numaras›na ''IBBCEPTRAFIK'' yaz›p mesaj gönderdi¤inde uygulaman›n linki otomatik olarak cep telefo-

nuna gelecek. Gönderilen linke t›klanarak ''‹BBCepTrafik'' uygulamas› cep telefonlar›na indirilebilecek. Uygulama bir kere telefona kurulduktan sonra kolayl›kla kullan›labilecek ve program›n ana menüsünden ''Trafik kameralar›'', ''Yo¤unluk haritas›'' ya da ''Seyahat süreleri'' seçeneklerinden biri seçilebilecek. Daha sonra ‹stanbul haritas› üzerinde telefonun yön tufllar›yla gezerek istenilen nokta kolayca seçilebilecek ve o noktadaki görüntü ve bilgilere ulafl›labilecek. ‹stanbullular uygulamaya Mart ay›na kadar GPRS üzerinden ulaflabilecek. Mart ay›ndan itibaren y›l sonuna kadar abone olanlara ilk 3 ay ba¤lant› ücretsiz olacak. 3 aydan sonra ayl›k 5 YTL olacak abonelik bedelinin yüzde 25'ini de ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi alacak. Bas›n mensuplar›n›n sorular›n› da yan›tlayan Kadir Topbafl, sistemle trafi¤in yo¤un oldu¤u 175 noktadaki trafik görüntülerinin canl› olarak izlenebilece¤ini, 280 adet grafik ölçüm detektörüyle de haz›rlanan trafik yo¤unluk haritas›ndan yo¤unluk bilgilerinin al›nabilece¤ini belirtti. Topbafl, sistemi tamamen kendi elemanlar›yla kurduklar›n› ve haz›rlad›klar›n› ifade ederek, sistem sayesinde trafikteki ''en k›sa yol'' ve ''en k›sa zaman'' seçene¤inin de kullan›c›lar›n hizmetine sunulaca¤›n› söyledi.

‹stanbul Zab›tas›’na bakan övgüsü ‹stanbul’un trafik sorununun zab›ta’n›n deste¤iyle çözümü konusunda devam eden tart›flmalara yetkili a¤›zlardan aç›klamalar geldi. Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, “‹stanbul’da trafik sorunu zab›tayla çözülebilir” derken, Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, “yetkimiz çerçevesinde görevimizi lay›k›yla yap›yoruz” dedi. zellikle toplu tafl›ma denetiminde görev alan zab›ta ekiplerinin baflar›s›n› dile getirerek, kritik günlerde zab›tan›n yo¤un çal›flmas›yla trafikte sorun yaflanmad›¤›n› söyleyen Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m, zaman gazetesinin haberine göre trafik yönetiminde yaflanan aksakl›klar›n belediyeler vas›tas›yla afl›labilece¤ini belirtti. ‹stanbul'da bin 500 trafik polisinin görev yapt›¤›n›, ancak bunun yeterli olmad›¤›n› kaydeden Y›ld›r›m, " Okullar›n aç›ld›¤› gün zab›talar görev ald› ve hiçbir sorun yaflanmad›. Yeni ç›kacak kanunda bu düflünülebilir." dedi. Büyükflehir Belediye Baflkan› Dr. Mimar Kadir Topbafl’›n o günlerde Umre’de olmas›na ve yo¤un olarak elefltirilmesine ra¤men, gösterdi¤i çaba sonucu trafikte sorun yaflanmamas› Bakan’›n övgüsünü ald›.

Ö

Daire Baflflkkan› Tahmaz: Yetkimiz çerçevesinde görevimizi lay›k›yla yap›yoruz Konuyla ilgili görüfltü¤ümüz ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz ise flöyle konufltu:

‹stanbul’da her geçen gün artan trafik sorununun çözümü noktas›nda mevcut mevzuat hükümlerinin zab›ta teflkilat›m›za verdi¤i yetki çerçevesinde çal›flmalar›m›z sürüyor. fiu an yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliklerde zab›ta teflkilat›n›n trafik düzenlemesinde ve cezai ifllemlerde uygulama yetkisi bulunmamaktad›r. Ancak ‹stanbul’da yo¤un trafik s›k›fl›kl›¤› yaflanan bölgelerinde görevlendirdi¤imiz ekiplerimiz Em-

niyet Müdürlü¤ü’ne ba¤l› trafik polisleriyle koordineli çal›flmalar›n› sürdürmektedir. 2007 y›l›nda 780 personelimize ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Trafik Denetleme fiube Müdürlü¤ü’nde görevli konunun uzman› e¤itmenlerce birer haftal›k uygulamal› e¤itim verilmifltir. Ayr›ca Trafik Zab›ta Amirli¤imizce 5326 Say›l› Kabahatler Kanunu, 1608 Say›l› Kanun ve ilgili yönergeler do¤rultusunda ‹stanbul’da da faaliyetlerini sürdüren toplu tafl›ma araçlar›na yönelik denetim ve kontrollerimiz sürmektedir. 2007 y›l›nda 541 ticari taksi, 198 halk otobüsü, 5.121 minibüs, 80 taksi dolmufl, 1,294 servis arac› olmak üzere toplamda 7.017 toplu tafl›ma arac› denetlenmifl olup, bunlardan mevzuat hükümlerine ayk›r› faaliyette bulunan 484 araç Belediye Encümeni-

ne sevk edilerek, buradan ç›kan kararlar do¤rultusunda 1-15 gün sürelerle trafikten men edilmifl ve ilgililerine 3.420 YTL para cezas› tahakkuk ettirilmifl, yine kurallara uymayan sürücülere 5326 Say›l› Kabahatler Kanunu kapsam›nda (gürültü, rahats›z etme, kald›r›m iflgali, konular›nda) toplam 32.798 YTL para cezas› tahakkuk ettirilmifltir. 2007 y›l›nda ‹stanbul’da faaliyetini sürdüren toplam 60.000 civar›nda toplu tafl›ma arac›n›n %10 luk bölümünü denetlemek olarak planlad›¤›m›z çal›flmalar›m›z› 2007 y›l› sonu itibariyle 7.017 denetimle %12 olarak gerçeklefltirerek hedefimizin üstünde bir performans gösterilmifltir. Bu konuda özveriyle çal›flan personelimize çok teflekkür ediyorum.

Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz


- GÜNDEM

4 israfil.aydin@ibb.gov.tr BB Zab›ta Tedbir Müdürlü¤ü ‹stanbul’da kaçak yap›laflma ve gecekondu yap›m›n› önleyecek etkin y›k›mlara h›z kesmeden devam ediyor ★★★ ‹ stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›tas› her türlü çirkin, kaçak ve plans›z yap›laflman›n önüne geçme konusunda kararl›¤›n› sürdürüyor. ★★★ ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi olarak imara ayk›r› kaçak, çirkin yap›laflmay› önlemek için özellikle Baflkan›m›z Sn Kadir TOPBAfi’›n göreve gelmesiyle birlikte bir kültür baflkenti olma yolunda h›zla ilerleyen kentin do¤al, tarihi ve kültürel güzelli¤ine gölge düflüren ve geçmifl dönemlerde infla edilen kaçak yap›lar ile Belediyemizce yürütülen projeler kapsam›nda kalan gecekondular ve kamulaflt›rma ifllemleri tamamlanan binalar›n y›k›m çal›flmalar›na h›z verilmifltir. ★★★ Bu çal›flma kapsam›nda; Belediye Meclisinin 12.05.2005 tarih ve 872 say›l› Karar› ile 5216 Say›l› Büyükflehir Belediye Kanunu kapsam›nda ‹stanbul s›n›rlar›ndaki her türlü kaçak yap›laflma ile mücadele etmek ve y›k›m ifllemlerini tek elden teknik ve sorunsuz bir flekilde yaparak ifl gücü ve zaman kayb›n›n önüne geçmek amac›yla ‹BB bünyesinde Zab›ta Tedbir Müdürlü¤ü ad› alt›nda yeni bir birim oluflturulmas›yla birlikte, ruhsats›z veya ruhsata ayk›r› yap›lm›fl olan yap›lar ile Gecekondu Kanununa tabi y›k›lacak yap›larla etkin mücadele dönemi bafllam›flt›r. ★★★ Zab›ta Tedbir Müdürlü¤ümüz döneminde yap›lan y›k›m çal›flmalar›nda yap› sahiplerinin ikna edilmesi ve kendi r›zas› ile tahliye etmesine önem verilerek daha önce y›k›mlarda yaflanan ve med-

ZABITA VE TEDB‹R ‹srafil AYDIN * yada yer alan istismara aç›k görüntülerin oluflmas›n›n önüne geçilmifltir. ★★★ Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› olarak ‹lçe ve ‹lk Kademe Belediye Baflkanl›klar›n›n kaçak yap›laflma ile ilgili yapaca¤› her türlü y›k›m çal›flmalar›na gelen talepler do¤rultusunda teknik personel, ifl makinesi ve zab›ta personeli deste¤i sa¤lanmaktad›r. ★★★ Zab›ta Tedbir Müdürlü¤ümüzce Yap›lan Y›k›m Çal›flflm malar›nda Öne Ç›kanlar; “Beyaz Y›k›mlar” slogan› ile Belediyemizce yürütülen projeler kapsam›nda kalan gecekondulardan Belediyemizce tasfiye edilmesine karar verilenler ile ilgili olarak; hak sahiplerine enkaz bedeli ödenip sosyal konut tahsis edilmesini müteakip bir program dahilinde vatandafllar›n ma¤dur olmamas› amac›yla imkanlar ölçüsünde tafl›nmalar›na yard›mc› olunmaktad›r. Belirlenen y›k›m tarihinden önce planl› bir biçimde boflalt›lan gecekondular›n y›k›m› geçmifl dönemlerdeki görüntülerin aksine olays›z olarak gerçeklefltirilmektedir. ★★★ Bu kapsamda; Pendik fieyhli ve Velibaba, Kad›köy Çamafl›rc› Deresi, Zeytinburnu Merkezefendi, Eyüp Alibeyköy, Fatih Cambaziye, fiiflli Pafla, Sar›yer Cumhuriyet ve Baltaliman› Mahallerinde bulunan çok say›da gecekondunun ilgililerince tahliyesinden sonra gecekondular sorunsuz bir flekilde y›k›l-

m›flt›r. ★★★ 2942 say›l› Kamulaflt›rma Kanununa göre Belediyemizce istimlak ifllemleri tamamlanan yerlerden Marmaray projesi kapsam›nda Kad›köy R›ht›mdaki Çiçekçi ve Pet Shoplar, ‹brahima¤a Mahallesinde çok say›da bina, Metro çal›flmalar› kapsam›nda Beyo¤lu Emekyemez, Fatih Yenikap›, Eminönü Küçükpazar, Bahçelievler Tavukçu Deresi Islah çal›flmalar› kapsam›nda çok say›da yüksek katl› binalar›n y›k›mlar› sorunsuz olarak yap›lm›flt›r. ★★★ Fatih ve Eminönü ‹lçelerinde yürürlükte olan plandaki fonksiyonuna uygun olarak kullan›lmayan Vak›f Arazileri üzerinde bulunan gecekondu ve iflgallerden birço¤u imar plan›ndaki amac›na uygun olarak de¤erlendirilebilmesi için y›k›lm›fl olup, Belediyemiz ilgili birimlerince altyap›s› tamamlanan dosyalar h›zla y›k›m program›na al›nmaktad›r. ★★★ Bu dönemde Emniyet Müdürlü¤ünce her türlü kaçakç›l›¤›n (içki, sigara ve emtia) merkezi haline geldi¤i bildirilen Polonya Pazar›nda mevcut 396 Adet dükkan ile Zeytinburnu Belediyesi’nin Kültür Adas› projesi kapsam›nda kalan Topkap› Füze Çarfl›s›, Ça¤lar Sitesi ve Mobilyac›lar Sitesinde bulunan toplam 475 adet dükkan›n y›k›m› gerçeklefltirilmifltir. ★★★

fiubat / 2008 Bakanlar Kurulu Karar› ile Avc›lar ‹lçesi, Ambarl› Mahallesinde “ Afete Maruz Bölge” ilan edilen alan içerisinde kalan ve Avc›lar Kaymakaml›¤›nca tahliye edilmesi sa¤lanarak y›k›m› istenen çok say›da yüksek katl› (8 kat ve üzeri) binalar›n y›k›m ifllemleri k›sa sürede sonuçland›r›lm›flt›r. ★★★ ‹stanbul genelinde Zab›ta Tedbir Müdürlü¤ümüzce yap›lan y›k›m çal›flmalar›n›n sonuçlar›n›n y›llara göre da¤›l›m› afla¤›daki grafikte gösterilmifltir.

Bu dönemde Belediyemiz organizasyonundaki yeni yap›lanmayla birlikte yap›lan çal›flmalar k›sa zamanda meyvesini vermifl, “yap›lacak, edilecek” de¤il yapt›k diyebilece¤imiz çal›flmalar›n toplamlar›n› anlatan grafikler afla¤›da sunulmufltur.

‹stanbul’ un modern ve yaflanabilir bir kent haline getirilebilmesi için yap›lan çal›flmalar›m›z ile ilgili kamuoyu deste¤inin oluflturulmas› halinde çal›flmalar›m›z›n etkinli¤inin ve verimlili¤inin artaca¤› düflünülmektedir. * ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Tedbir Müdürü

‹stanbul Zab›tas›’na 4x4 takviyesi ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›, zorlu k›fl flartlar›nda hizmetlerini aksatmadan yürütmek ve her noktaya ulaflabilmek için sat›n ald›¤› 20 yeni 4x4 arac› hizmete ald›.

stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›, Saraçhane Belediye Saray› önünde düzenlenen törenle 20 yeni 4x4 arac› hizmete ald›. Törende konuflan Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, 5216 Say›s› Yasa ile Büyükflehir Belediyesi’nin s›n›rlar›n›n il s›n›rlar›na ç›kt›¤›n› ve görev alanlar›n›n da bu kapsamda geniflledi¤ini söyledi. Zab›tan›n ‹stanbul’un her noktas›na ulaflabilmek için yeni araçlara ihtiyaç duydu¤unu dile getiren Mustafa Tahmaz, “Önümüzde zorlu k›fl flartlar› var. Toprak döküm alanlar›, stabilize yollar, tek-

nik donan›m isteyen ifllerde yeni araçlara ihtiyac›m›z vard›. Bu çerçevede Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z›n talimat›yla araziye uygun, flehir içinde konforlu 4x4 20 yeni araç sat›n ald›k. Bu araçlar ile ‹stanbul'da zorlu k›fl flartlar›nda da her noktaya ulaflabilece¤iz” diye konufltu. Bu tür araçlar›n imaj aç›s›ndan önemli oldu¤unu ve personele de motivasyon kataca¤›n› ifade eden Tahmaz, “Bu dönemde zab›ta, personel ve araç gereç bak›m›ndan alt›n ça¤›n› yafl›yor. 95 olan araç say›m›z 220'ye ç›kt›. Personel say›s› da 850'den 1700'lere ulaflt›. fiu anda araç ihtiyac›m›z yok. Ancak personel ek-

sikli¤imiz var” dedi. Zab›tan›n toplumda sadece seyyar sat›c›lar›n ve dilencileri toplanmas›, kaçak yap›lar› y›k›lmas› ile akla geldi¤ini, oysa alt yap›dan sosyal etkinliklere kadar Büyükflehir Belediyesi’nin hizmet götürdü¤ü her yerde oldu¤unu belirten

Tahmaz, bu dönem özellikle E-5 üzerinde yan yollardaki trafik ak›fl›yla ilgili yeni görevler üstlendiklerini kaydetti. Yeni al›nan ISUZU marka kamyonetlerin ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne toplam maliyeti 858 bin 549 YTL.


- GÜNDEM

fiubat / 2008

“Belediye Zab›tas›n›n, flehrin mobil ö¤retmenleri oldu¤unu unutmay›n›z, kitle psikolojisine, flehirli psikolojisine ehemmiyet veriniz. Belediye zab›tas› k›saca kin ve husumetin ifadesi de¤il, flefkatin ve vatandafllar aras›ndaki katalizörün ta kendisidir.” Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY ‹stanbul Eski Vali ve Belediye Baflkan› ★★★ Yay›n hayat›na yeni bafllayan “ ZABITA GAZETES‹”nden tüm okurlara gönül dolusu selam olsun diyerek bafllayal›m yaz›m›za. Asl›nda yaz›m›za Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY’›n zab›tay› en iyi tan›mlayan sözleriyle bafllad›k. Bu söz ayn› zamanda hayat›m›zdaki zab›ta gerçe¤ini de en iyi anlatan sözdür. Bir dönem emniyet kuvvetleri içinde bir kol olan zab›ta, günümüzde belediyelerin bünyesinde kentsel yaflam›n denetimini yapmakla yükümlü birim olarak ifl görmektedir. ★★★ Tarihi varl›¤› Osmanl› dönemindeki

13

ekremkefal@hotmail.com

PENCEREMDEN GÖRÜNENLER Ekrem KEFAL ‹htisap Kurumu’na dayanan Zab›talar›n çok daha eski dönemlerde de görev yapt›klar› bilinmektedir. Çünkü Osmanl›larda bu uygulamay› Selçuklulardan hatta daha eski dönemlerde ‹lhanl›lardan ve Memluklulardan alm›fllard›r. PEYGAMBER Efendimiz zaman›nda da ‹htisap yani zab›ta bulunmakta, Hz. Ömer Medine fiehrinde bu görevi yürütmektedir. ★★★ Bütün bu tarihsel ak›fl göstermektedir ki onlar kentsel yaflam›n önemli bir parças›d›r. Onlar Belediyelerin uygulanmas› gereken kanun ve kurallar›n denetim ve yapt›r›m gücüdür.

Görevleri her geçen gün büyüyen, de¤iflen ve geliflen metropollerde daha da a¤›rlaflmakta, gereklilikleri tart›flmas›z zorunlulu¤unu korumaktad›r. Fakat bütün bu gereklilik ve zorunlulu¤a ra¤men sorumluluklar› oran›nda yetkilendirilmeyen, yetkilerini kullanmakta s›k›nt›lar yaflayan zab›talar›n tabiî ki pek çok sorunlar› çözüm beklemektedir. ★★★ Onlar›n sorunlar› çözüm beklerken halk›n gözünde ise zab›ta seyyar sat›c› kovalayan, gecekondu ya da kaçak villa y›kan adam görüntüsünden uzaklaflmaya kendini yenilemeye, de¤ifltirmeye çal›flmaktad›r. Özellikle geliflen ve de¤i-

flen her biri bir ülke nüfuzuna sahip hale gelen ,flehir olmaktan ç›k›p metropolleflen büyük flehirlerde ifli daha da bir zorlaflmaktad›r. Bu zorluklar› yenecek de¤iflime ve geliflime var gücüyle devam etmektedir. ★★★ Geçmiflte örgüt ve personel yap›s› ile Bakkal Ahmet efendiyi bile denetlemekte zorlanan belediye Zab›tas›n›n, küresel firmalar› denetlemedeki yap›lar› güçlendirilmeye devam edilmelidir. Bu yolda zab›tan›n hizmet öncesi e¤itiminin yayg›nlaflt›r›lmas›, gelifltirilmesi, hizmet içi e¤itime önem verilmesi, var olan kariyer sisteminin güçlendirilmesi, zab›ta hizmetlerinin “geçici” iflçi gibi di¤er belediye görevlileri taraf›ndan yap›lmas›n›n önüne geçilmesi çal›flmalar› büyük katk› sa¤layacakt›r. ‹flte de¤erli okurlar sizler için bakt›¤›m›z bu pencereden ilk gördüklerimiz bunlar. Bundan sonra penceremiz daha genifl ve ayd›nl›k olacak. Görüflmek dile¤iyle...

‹STANBUL MARMARA S‹GORTA iyi günde, kötü günde, hastal›kta, sa¤l›kta

bizimle s›rt›n›z yere gelmez ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

KASKO S‹GORTASI ZORUNLU TRAF‹K S‹GORTASI KONUT S‹GORTASI DASK (Zorunlu Deprem Sigortas›) ‹fiYER‹ PAKET S‹GORTASI YANGIN S‹GORTASI ECZANE S‹GORTASI NAKL‹YAT S‹GORTASI SEYAHAT S‹GORTASI B‹LUMUM S‹GORTA ‹fiLEMLER‹

www.istmarsigorta.com ‹STANBUL MARMARA S‹GORTA ARACILIK H‹ZMETLER‹ LTD. fi fiT T‹. Macar Kardefller Cad. No:32 D:2-3 Eres Han Fatih/ ‹STANBUL Tel: 0 212 533 95 95 Faks: 0 212 533 35 98 istanbulmarmara.sigorta@isvicreacentesi.com Genel Yay›n Editörü Bayram Ali ÇAKIRO⁄LU Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› BEZADAV Ad›na ‹mtiyaz Sahibi ‹ktisadi ‹flletme Müdürü Yavuz ÇAKIR

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Zafer TAHMAZ

Yay›n Dan›flman› Aytaç Ifl fl››kl› Hukuk Dan›flman› Av.Musa GÜMÜfi Grafik- Tasar›m Muharrem KIRAN

Bask›: AKADEM‹ MAT.ORG. ( 0212 493 24 67-68-69) YÖNET‹M YER‹ Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› Macar Kardefller Cad. Eres Han No:32 Fatih / ‹STANBUL Tel: 0 212 621 22 23 Faks: 0212 525 02 80 e-mail: zabitagazetesi@gmail.com

* Gazetemiz bas›n meslek ilkelerine uyma sözü vermifltir. * Gazetemizde yay›nlanan köfle yaz›lar›ndan, yazarlar› sorumludur.


- RÖPORTAJ

12

fiubat / 2008

Bem-Bir-Sen ‹stanbul Büyükflfleehir fi fiu ube Baflflkkan› Metin BAfi fiA ARAN:

Anlay›fl›m›z çat›flma de¤il, uzlaflma Hedefimiz ‹BB’de sosyal denge sözleflmesi yapmak, üyelerimizi kirada b›rakmay›p, konut sahibi yapmak, erken emeklilik hakk›n› kazanabilmek, çal›flma ortam›ndaki zorluklar› asgari düzeye indirmektir.

Röportaj: Zafer S›tk› Tuna

Özellikle zab›ta ile ilgili olarak yap t›¤›n›z çal›flflm malar nelerdir?

Metin bey, kendinizi tan›t›r m›s› n›z? ‹stanbul Sar›yer do¤umluyum. Evli ve iki çocuk babas›y›m. 1995 y›l›nda ‹BB Zab›ta Müdürlü¤ü’nde memuriyete bafllad›m. Halen zab›ta müdürlü¤ü’nde zab›ta komiseri kadrosunda görev yapmaktay›m. Çeflitli sivil toplum kurulufllar›nda faaliyetlerde bulundum. 2 dönemdir Bem-Bir-Sen ‹stanbul Büyükflehir flube baflkanl›¤›n› yürütmekteyim. Ayn› zamanda genel merkez denetim kurulu üyesiyim. Bem-Bir-Sen’in amac› nedir? Bu amaçla flfliimdiye kadar ne gibi çal›flfl-malar yapm›flfltt›r?

daha iyiye getirmenin mücadelesini vermektedir. Genel merkezimiz, çal›flanlar›n sorunlar›n› hükümetle yap›lan toplu görüflmelerde dile getirerek, çözümlenmesi noktas›nda gayret sarfetmektedir. Di¤er sendikalardan fark›n›z ve yönetim anlay›flfl››n›z konusunda neler söylemek istersiniz?

Zab›ta teflkilat› çal›flanlar›, üyelerimiz içerisinde önemli bir miktar› teflkil etmektedir. Köklü bir gelene¤i olan zab›ta çal›flanlar›n›n ifl hayat›nda karfl›laflt›¤› çok önemli problemleri olmaktad›r. Baflta yasal güvencelerin yetersizli¤i olmak üzere, can güvenli¤i, maafl yetersizli¤i, mesai, çal›flma flartlar›n›n a¤›rl›¤› v.s. Genel merkezimizin ve flube baflkanl›¤›m›z›n çal›flmalar›yla zab›talar›n ulafl›m sorununun çözümü noktas›nda önemli katk›lar›m›z olmufltur.

Bizi di¤er sendikalardan ay›ran en temel özelli¤imiz çat›flma de¤il uzlaflma içinde sorunlar› çözümleyebilmektir. Bu anlay›flla çal›flmalar›m›z› sürdürmeye devam edece¤iz.

Bem-Bir-Sen Belediye ve Özel ‹dare Çal›flanlar› Sendikas› 1994 y›l›nda rahmetli Memur-sen Genel Baflkan› Mehmet Akif ‹nan döneminde belediye ve özel idare çal›flanlar›n›n ifl hayat›ndaki sorunlar›na çözüm üretmek amac›yla kurulmufltur. 17 çal›flan taraf›ndan kurulan sendikam›z bugün itibariyle 33 bin’in üzerinde üyesiyle Türkiye’de yetkili bir sendika olmufltur. Tüm Türkiye’de faaliyetlerine devam etmektedir. Bem-BirSen, üyelerinin her türlü sosyal ve ekonomik haklar›n›

Bem-Bir-Sen ‹stanbul Büyükflehir fiube Baflkan› Metin BAfiARAN

Hedefleriniz nelerdir? Bun dan sonraki çal›flflm malar›n›z ne yönde olacakt›r? Zab›ta çal›flanlar›n›n fiili hizmet zamm› (erken emeklilik) konusunda Türkiye genelinde bas›n aç›klamalar› yaparak, zab›talar›n bu en önemli sorununun çözümlenmesinde mücadelemiz devam etmektedir. Ayr›ca konut sorunu önemli bir s›k›nt›m›z olmaya devam etmektedir.

Bu konuda zab›ta çal›flanlar› da dahil olmak üzere il baflkanl›¤›m›zca özel bir banka ve özel bir firma ile anlaflma yap›larak bir k›s›m arkadafl›m›z› ev sahibi yapmaya çal›fl›yoruz. Toplu konut projelerinde memurlar›n da yer almas›n›n gayreti içerisindeyiz. Birkaç ilimizde bu konuda çal›flanlar›m›z› konut sahibi yapt›k. Zab›ta mesailerinin belediye baflkanl›klar›na b›rak›lmas› için mücadelemiz sürüyor. K›l›k k›yafette tek tip olma ve kaliteyi yakalayabilmek için zab›ta daire baflkanl›¤›m›zca ortak çözümler üretmeye çal›fl›yoruz. Zab›talar›n spor faaliyetlerinden ücretsiz yararlanmas› noktas›nda önemli katk›lar›m›z olmufltur. Genel merkezimiz birçok ilimizde sosyal denge sözleflmeleri ile çal›flanlar›n maafl›na ilaveten ek ödemelerle destek olmaya devam etmektedir. Hedefimiz ‹BB’de sosyal denge sözleflmesi yapmak, üyelerimizi kirada b›rakmay›p, konut sahibi yapmak, erken emeklilik hakk›n› kazanabilmek, çal›flma ortam›ndaki zorluklar› asgari düzeye indirmektir. Bu vesile ile tüm zab›ta teflkilat› çal›flanlar›na bize verdikleri destekten dolay› teflekkürlerimi sunuyorum.


- GÜNDEM

fiubat / 2008 Osmanl›’da zab›ta teflflkkilat›n›n geliflfliimi Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde, zab›ta iflleri, dönemden döneme de¤iflmek suretiyle birçok farkl› kurumlar taraf›ndan yürütülmüfltür. Zab›ta iflleriyle meflgul olan bu kurumlar› Sadrazaml›k, Yeniçeri A¤al›¤›, Sekbanbafl›l›k, Kad›l›k, Subafl›l›k, Kaptan-› Deryal›k, Cebecibafl›l›k, Topçubafl›l›k ve Seraskerlik olarak s›ralayabiliriz. Yeniçerili¤in kald›r›lmas›ndan sonra, devlet kurumlar›n›n Bat› tarz› bir modernizasyona ve yeniden yap›lanmaya tabi tutuldu. Bu çerçevede belediye zab›tas›n›n vazifelerini, esnaf›n ve fiyat kontrolünü sa¤lamak üzere 1826 y›l›nda ‹htisap Nezareti kuruldu. Elbette ‹htisap Nezareti’nden önce bu görevi yerine getiren kurumlar oldukça fonksiyoneldi, ama genel anlamda bir düzen ve sistemden uzakt›. Bu aflamada, ‹htisap Nezareti sonras›ndaki geliflmelere geçmeden önce, önceki dönemde zab›ta iflleriyle alakadar olan kurumlar› k›saca flöyle özetleyebiliriz. Sadrazaml›k: ‹lk kuruldu¤u günden ‹mparatorlu¤un çöküflüne kadarki süre içinde zab›ta ifllerinde en yetkili ve önemli merci, her daim Sadrazaml›k olmufltur. Zaten ilk dönem güvenlik, asayifl ve denetim iflleriyle yak›ndan ilgili olan Yeniçeri A¤alar› ile bostanc›bafl›lar›n›n amiri de Sadrazamd›. Sadrazamlar özellikle çarfl› pazarda bizzat denetime ç›kma, narh koyma (fiyat belirleme) gibi belediye zab›tas›n›n vazife alan›na giren hususlarla bizzat meflgul oluyorlard›. Yeniçeri A¤al›¤›: Yeniçeri A¤as›, yeniçeri askerinin amiri olmakla birlikte, savafl d›fl›nda bir vazifesi de baflkent ‹stanbul’un ‘zabturabt›na’ bakmakt›. Bu nedenle de haftada iki veya üç defe gündüz ya da gece ‹stanbul sokaklar›n› ve pazarlar›n› teftifle ç›kard›. Bu teftifl s›ras›nda hemen cezaland›r›lmas› gereken bir durumla karfl›laflma ihtimaline karfl›, maiyetinde falaka-de¤nek tafl›yan bir memur da bulunurdu. Genellikle cezay› uygulama iflini de subafl›na havale ederdi. Sekbanbaflfl››l›k: Sekbanbafl›l›k kurumu, bilindi¤i üze-

TAR‹HÇE-‹ ZABITA Aytaç IfiIKLI re, Yeniçeri teflkilat› kurulmadan önce, Osmanl› devletinin ilk y›llar›nda kurulmufltu. Bu nedenle de ilk dönemde yeniçeri askerlerinin amiri mevkiindeydi. Ancak, daha sonra, Yeniçeri A¤al›¤› ihdas edilince, Sekbanbafl›lar, A¤a’n›n yard›mc›s› pozisyonunda kald›lar. Yeniçeri A¤as›, savafla gitti¤inde de onun ‹stanbul’daki vekili gibi vazife gördü.

meydana gelen bir kurul kendisine yard›m ederdi. Yeniçerilik 1826’da kald›r›l›nca, kâd› yapt›r›m gücünü kaybetti. Subaflfl››l›k: Subafl›lar ise Yeniçeri A¤as› ve Sekbenbafl›’n›n zab›ta ifllerinde kulland›¤› uygulamac›lard›. Özellikle an›lan bu iki kurum, özellikle “subafl›, asesbafl›, salma baflçukadar›, tebdil kolo¤lu çudar›,

Kâd›lar: Hemen ifade etmeliyiz ki, zab›ta iflleriyle do¤rudan ilgili kiflilerin bafl›nda kâd›lar gelmektedir. Çok önemli bir belediye zab›tas› görevi ifa etti¤ini ifade edebiliriz. Kâd›, beledî hizmetleri halka ve esnafa gördürürdü ve onlar›n yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini kontrol ederdi. Sözgelimi çarfl› esnaf› çarfl›n›n güvenlik ve temizli¤inden sorumluydu. Gerekli giderleri esnaf kendi karfl›lard›. Kâd›n›n esnaf› teftifl, narh tespiti, temizlik kontrolü gibi beledî görevlerini di¤er görevleriyle bir bütün içinde düflünmek gerekir. Beledî yapt›r›mlar›n uygulanmas›nda bafll›c a yard›mc›s› muhtesipti. Narh tespitinde de muhtesip ve esnaf temesilcilerinden

cellad, falakac›, böcekbafl›” gibi yeniçerileri istihdam ederlerdi. Kaptan-› Deryal›k: Kaptan-› Deryalar, Divan-› Hümâyun’a kat›lan vezirlerden biridir. Deniz kuvvetlerinden sorumlu olmas›n›n yan› s›ra, merkezinin bulundu¤u Kas›mpafla ve Galata civar›n›n zab›ta iflleri de kaptan paflalara havale edilmifltir. Kaptan paflalarda buralarda asayifli temin etmek için karakolhaneler kurmufllar, bu karakollarda da kalyoncu askerlerini bulundururlard›. Bu nedenle karakolhanelere, kalyoncu kollu¤u ad› da verilmifltir. Cebecibaflfl››l›k: Cebeciler, savafl s›ras›nda gerekli mühimmat› sa¤layan askerlerdir. Ah›r-

5 kap› aç›klar›nda ikamet eden bu grup, Saray›n bulundu¤u bölgenin d›fl› ile Ayasofya, Hocapafla ve Ah›rkap› mahallerinin inzibat ve asayiflinden de sorumluydular. Boflflttanc›baflfl››l›k: Bostanc›bafl›lar, özellikle padiflah›n ikamet etti¤i Topkap› Saray-› Hümâyûnu’nun güvenli¤inden sorumluydular. Bunun yan› s›ra Davudpafla veRami, Ka¤›thane, Fenerbahçe, Kavaksaray› ile tüm Bo¤aziçi’nin zab›ta iflleri bostanc›bafl›n›n görev alan›ndayd›. Görevini hakk›yla yerine getirebilmek için de Çengelköyü, Küçüksu, Çubuklu, Büyükdere, Baltaliman›, Kuruçeflme gibi yerlerde birer bostanc› oca¤› aç›lm›flt›. Her ocakta bir usta ile yeteri kadar nefer bulunuyordu. Topçubaflfl››l›k: ‹stanbul’un fethinde büyük rol oynayan bu teflkilat, Kanuni Sultan Süleyman zaman›nda da önemli bir ilerleme göstererek, mühim memuriyetlerden biri haline gelmifltir. Merkezi Tophane’de bulunan bu askeri kurumun, askerî vazifeleri d ›fl›nda Tophane ve Beyo¤lu ile civar›n›n zab›ta ifllerini de deruhte etmifltir. Seraskerlik: Yeniçerili¤in kald›r›lmas›ndan sonra daha genifl yetkilerle onun yerine 1826 y›l›nda ‹htisap Nezareti ihdas edildi. ‹lk y›llarda, t›pk› yeniçeri a¤alar› gibi ‹stanbul’un zab›ta iflleriyle de görevlendirilmifltir. Bu durum, askerî ifllerle zab›ta konular›n›n ayr›lmas›na karar verildi¤i 1262 y›l›na kadar sürmüfltür. Bu tarihte zab›ta iflleri için Zabtiye Müflirli¤i kurulmufltur. Sonuç olarak Osmanl›n›n son dönemine kadar, genel zab›ta ve belediye zab›tas›yla ilgili görevlerin, baz› askeri ve idari birimler taraf›ndan yerine getirildi¤ini söyleyebiliriz. Bunun en önemli nedeni de, merkezleri ‹stanbul’un çeflitli yerlerine da¤›lm›fl bulunan bu askerî teflkilatlar›n, mevcut örgütlenmelerinden istifade yoluna gidilerek, o yerler ile civarlar›n›n›n asayifl ve zab›ta iflleriyle de sorumlu tutulmalar›n›n gözetilmesiydi. Böylece bar›fl zaman›nda da bu birimlere halk›n esenli¤i ve istikrar›n temini için vazife verilmifl ve halkla iç içe olmalar› gözetilmifl olabilir.

Tüketici Haklar› seminerleri y o ¤ u n i l g i g ö r ü y o r Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i’nin, ‹SMEK kurs merkezlerinde verdi¤i Tüketici Haklar› ile ilgili seminerler devam ediyor.

stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü ile E¤itim Müdürlü¤ü iflbirli¤inde gerçeklefltirilen seminerlere ‹stanbullular, özellikle ev han›mlar› yo¤un ilgi gösteriyor. ‹lk olarak, 7 Kas›m 2007 tarihinde, ‹SMEK’in Bahçelievler-Yenibosna Kurs Merkezinde bafllat›lan seminerler, her hafta Çarflamba günü farkl› bir kurs merkezinde gerçeklefltiriliyor. Bu çerçevede, Bahçeliev-

ler, Befliktafl-Dikilitafl, Büyükçekmece-Merkez, FatihKocamustafapafla ‹SMEK kurs merkezlerinde gerçeklefltirilen seminerlerde, Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i yetkilileri, Tüketici Haklar›n› içeren broflürler de da¤›t›yorlar. 2007 y›l› Mart ve Nisan aylar› program›yla, 900’ü aflk›n lise ö¤rencisine de ulaflan seminerler kapsam›nda 2007 y›l›nda toplam 1820 kifli, Tüketici Haklar› seminerine kat›ld›.


- HABER

6 Merhaba, Mesleki akrabal›¤› olan kurumlar hizmetlerini, çal›flma yöntemlerini, tecrübelerini mevzuatta ve pratikte birbirleriyle paylaflt›¤›nda daha mükemmel ve ifllevsel yap›ya sahip olacaklard›r. Bu ilk say›s›yla yay›n hayat›na merhaba diyen Zab›ta Gazetemizin teflkilat›m›z ve tüm zab›ta teflkilatlar›na ›fl›k tutan ve yol gösteren bir misyona sahip olarak, zab›ta teflkilatlar› aras›nda köprü olmas›n› temenni ediyorum. ★★★ Büyükflehir Zab›ta Müdürlü¤ümüz norm kadro uygulamas›yla, Zab›ta Daire Baflkanl›¤› bünyesinde, Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü, Zab›ta Tedbir Müdürlü¤ü, Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü, Anadolu Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlü¤ü olarak yeniden yap›land›. ★★★ Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ümüz 5393 say›l› Belediye Kanunu, 5216 say›l› Büyükflehir Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri do¤rultusunda, ‹stanbul’umuzun Avrupa yakas›ndaki 21 ilçe ve 30 ilk kademe beledi-

makif.can@ibb.gov.tr

BAKIfi Mehmet Akif CAN * yesinden oluflan co¤rafyadaki, Büyükflehir belediyemizin görev, yetki ve sorumluluk alanlar›nda, zab›tas›nca yerine getirilmesi gereken hizmetlerin sürdürülmesini sa¤lamaktad›r. ★★★ Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ümüz seyyar sat›c›larla mücadele kapsam›nda Eminönü, Aksaray, Beyaz›t, Taksim, Mecidiyeköy gibi prestij meydanlar›m›zdaki çal›flmalar›yla, seyyar sat›c›lar›n buralarda konufllanmas›n› engellemifl olup ayr›ca ilçelerimizdeki di¤er ana arterlerde de çal›flmalar›na h›zla devam etmektedir. ‹lçe belediyelerinin sorumluluk alanlar›ndaki seyyar sat›c›larla mücadeleye, ilçelerin talepleri

do¤rultusunda yard›mc› olunmaktad›r. Park, meydan ve sahillerimizin illegal iflgallere u¤ramamas› için sürekli takip edilmekte, emlak müdürlü¤ümüz ile koordinasyon halinde büfe, çay bahçesi v.b. iflgaller engellenmektedir. ★★★ GSM ‹nc. Kurulu taraf›ndan al›nan 1. s›n›f GSM ile 2. s›n›f akaryak›t, LPG ve CNG istasyonlar› ile ilgili tüm uygulamalar (mühürleme, mühür fekki, mühür açma v.b.) Ruhsat ve Denetim Müdürlü¤ü ile koordinasyon halinde müdürlü¤ümüzce yap›lmaktad›r. ★★★ Kentsel Tasar›m Müdürlü¤ü bünyesindeki komisyon taraf›ndan ilan, rek-

fiubat / 2008 lam, tan›t›m v.b. objelerle ilgili verilen kararlar›n uygulama aflamas›n› sorumluluk alan›m›z dahilinde müdürlü¤ümüz bünyesinde, bölgelerde oluflturulan ‹lan – Reklam ekipleriyle yapmaktay›z. Ayr›ca izinsiz as›lan her türlü afifl ve reklamlarla ilgili mevzuat hükümleri do¤rultusunda cezai ifllem uygulanarak kald›r›lmaktad›r. ★★★ Zab›ta Tedbir Müdürlü¤ünün tahliye ve y›k›m ifllemlerine de müdürlü¤ümüzce destek verilmektedir. ★★★ Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü’nün tüm çal›flma alanlar›n› ve faaliyetlerini bu ilk say›m›zda anlatmak mümkün olmad›¤›ndan, ana hatlar›yla yapm›fl oldu¤umuz hizmetleri tan›tmaya çal›flt›m. Büyükflehir zab›tas› büyük gayret, samimiyet ve dürüstlükle güzel ‹stanbul’umuza ve ‹stanbul Halk›m›za hizmet etmeye devam etmektedir. Bir baflka say›da görüflmek dile¤iyle…

* ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürü

Görevi s›ras›nda kalp krizinden ölen zab›ta memuru için son görev Gaziantep'te görevi bafl›nda kalp krizi geçirerek hayat›n› kaybeden zab›ta memuru Mehmet Ali Ç›nar'›n (39) cenaze töreninde duygulu anlar yafland›.

Büyükflehir zab›tadan, korsan CD sat›c›lar›na flok bask›n s t a n b u l B ü y ü k flflee h i r B e l e d i y e s i Z ab›ta Daire Baflflkkanl›¤› Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürlü¤üne ba¤l› Merkez Zab›ta Ekiplerince fi fiiirinevler ve Ye nibosna bölgesinde, oluflfltturulan özel ekiplerle korsan CD sat›c›lar›na yönelik genifl çapl› bir operasyon dü zenledi. Çal›flflm ma 20 kiflfliilik ekipler halinde sivil ve res mi personelden oluflflaan 5 ekip flfleeklinde hareket edile rek gerçekleflflttirildi. Yap›lan çal›flflm mada, bölgede her türlü uygulamaya ra¤men korsan CD sat›flfl››ndan vazgeçmeyen ve bu iflflii kendilerine meslek edindikleri düflflü ünülen çok say›da seyyar sat›c›ya müdahale edilerek, seyyar tezgahlarda sat›flflaa sunulan yaklaflfl››k 10.000 adet korsan CD’ye el konuldu. El konulan korsan CD’ler yasal iflflllem ya p›lmak üzere zab›ta deposuna teslim edildi. Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürü Mehmet Akif CAN, 5846 Say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsa m›nda, fikri mülkiyet haklar›n›n korunmas› ve korsan yay›nc›l›¤›n önlenmesi amac›yla korsan yay›n sat›flfl››na yönelik operasyonlar›n periyodik olarak devam edile ce¤ini belirterek, vatandaflflllar›m›z›n seyyar sat›c›lar dan bu tür yay›nlar› sat›n almaya devam etmeleri ha linde bu tip seyyar sat›c›lar›n korsan sat›fl yapmalar› n›n önüne geçilmesinde etkinli¤in az olaca¤›n› bildir di. ‹stanbul Büyükflfleehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflfl-kanl›¤› internet sitesinde yap›lan aç›klamada; “Bü yükflfleehir Belediye Zab›tas› sürekli olarak her türlü seyyar sat›c›lara yönelik çal›flflm malar›n› sürdürmekte ve bu konuda halk›m›z›n seyyar sat›c›lardan al›flflvverifl yapmayarak Zab›tan›n çal›flflm malar›na katk› sa¤lamas› beklenmektedir” denildi. ■ Haber Merkezi

›nar'›n 12 yafl›ndaki k›z› ‹lknur Ç›nar'›n, babas›n›n flapkas›n› takarak, "Sana doyamad›k babac›¤›m." diye a¤lamas› herkesi duyguland›rd›. Mehmet Ali Ç›nar'›n cenazesi, görev yapt›¤› Gaziantep Büyükflehir Belediyesi'ndeki törenin ard›ndan Yeflilkent Mezarl›¤›'nda topra¤a verildi. Gaziantep Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› bünyesinde 3 y›ld›r görev yapan 5 çocuk babas› Mehmet Ali Ç›nar, Bal›kl› semtindeki üstgeçit alt›nda seyyar sat›c›lara yönelik kontroller s›ras›nda kalp krizi geçirdi. Çevrede bulunan polis ekipleri taraf›ndan ça¤r›lan ambulansla Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'ne götürülen Ç›nar, yap›lan tüm müdahaleye ra¤men kurtar›lamad›. Mehmet Ali Ç›nar için Büyükfle-

Ç

hir Belediyesi'nde düzenlenen törene Büyükflehir Belediye Baflkan› As›m Güzelbey, Ç›nar ailesi ve meslektafllar› kat›ld›. Baflkan Güzelbey, "Yüksek tempo ve stres hepimiz için risk faktörü oluflturuyor. Mehmet Ali Ç›nar'a Allah'tan rahmet yak›nlar›na baflsa¤l›¤› diliyorum." dedi.

Törende güçlükle ayakta duran Ç›nar'›n 12 yafl›ndaki k›z› ‹lknur Ç›nar'›n, babas›n›n flapkas›n› bafl›na takarak, "Babac›¤›m sana doyamad›k, biz sensiz ne yapar›z?" diye a¤lamas› törene kat›lanlar› duyguland›rd›. Törenin ard›ndan Ç›nar'›n cenazesi Yeflilkent Mezarl›¤›'nda topra¤a verildi. ■ Haber Merkezi

Sar›yer'de kaçak yap›ya geçit verilmedi stanbul Büyükflehir Belediyesi Bo¤aziçi imar Müdürlü¤üne ba¤l› ekipler ile Zab›ta Daire Baflkanl›¤›na ba¤l› Zab›ta Lk›ple ri ve ilçe Emniyet Müdürlü¤ü emniyet güçlerinin kontrolü alt›nda, Sar›yer' de Bo¤aziçi ön görünüm bölgesinde bulunan kaçak olarak yap›ld›¤› tespit edilen yap›n›n y›k›m› gerçeklefltirildi. Sar›yer Yenimahallede Kurban Bayram›n› f›rsat bilerek bitirilmeye çal›fl›lan ka-

çak çat› kat›n›n, sabah saat 11 bafllayan y›k›m ifllemi, Bo¤aziçi ‹mar Müdürlü¤ü ve zab›ta ekiple-

rince yap›lan çal›flma sonucunda tamamland›. Y›k›m esnas›nda herhangi bir olumsuzluk yaflanmad›. Bo¤aziçi imar Müdürlü¤ü, Bo¤aziçi imar Zab›ta Amirli¤i ekiplerince; Bo¤aziçi alan›n›n kültürel ve tarihi de¤erlerini ve do¤al güzelliklerinin kamu yaran gözetilerek korunmas› kapsam›nda Bo¤aziçi öngörünüm bölgesinde denetim ve kontroller aral›ks›z sürdürülüyor.


- HABER

fiubat / 2008

Zab›taya "paral›" ulafl›m meclis gündeminde CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Baflkent’te zab›ta emeklileri ile di¤er illerden gelen zab›talar›n toplu tafl›m araçlar›ndan ücretsiz yararlanamad›¤›n› belirterek, konuyu Meclis'e tafl›d›. aflkent'te zab›ta emeklileri ile di¤er illerden gelen zab›talar›n toplu tafl›m hizmetlerinden ücretsiz yararlanamamas› Meclis gündemine tafl›nd› . CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, ‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay'›n yan›tlamas› istemiyle TBMM Baflkanl›¤›'na verdi¤i soru önergesinde, Türkiye genelinde hem çal›flan hem emekli zab›talar›n ulafl›ma ücret ödemedi¤ini belirterek, "Ankara'da ise zab›ta emeklileri ile di¤er illerden gelen çal›flan ve emekli olan zab›talar›m›z da Ankara'ya geldiklerinde ücretsiz tafl›madan yararlanamamaktad›r. "CHP'li vekil, konuyla ilgili olarak Bakan Atalay'a flu sorular› yöneltti: Bakanlar Kurulu karar› ile tafl›ma hizmetlerinden muaf tutulan zab›ta personelinin, Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan bu haktan yararland›r›lmamas›n›n gerekçeleri nedir? Bu konuda bir Meclis karar› al›nm›fl m›d›r, zab›talar ulafl›ma para vermek zorunda kal›yor. Yoksa bu uygulama keyfi olarak m› sürdürülmektedir? Bakanlar Kurulu karar›na ayk›r› bu uygulaman›n sebebi nedir? Sorumlular› hakk›nda herhan-

B

HABER TURU

Denizli’de 2007 y›l›nda 912 dilenci yakaland› DEN‹ZL‹ - Denizli Belediyesi, 2007'de Denizli'nin ilçeleri ile farkl› il ve ilçelerden gelen 912 dilenciyi yakalad›. 2007 y›l› içinde özellikle cami, hastane ve halk›n ifllek bulundu¤u caddeler ile mesirelik alanlar› mesken tutan ve ço¤u kendilerine yard›m edenlerden daha fazla paras› bulunan dilenciler, operasyonla yakaland›. Ekipler, neredeyse her operasyonda daha önce yakalad›¤› bir dilenciyle karfl›laflt›. Bu arada, yakalanan dilencilerin ço¤unun zab›ta operasyonlar›na karfl› haz›rl›kl› oldu¤u tespit edildi. Y›l›n en ilginç dilencilik olay› ise birkaç ay önce yafland›. Zab›tan›n yakalad›¤› bir dilenci, zab›tay› bir anda karfl›s›nda görünce çantas›ndan Kur'an-› Kerim’i ç›kar›p sat›fl yapt›¤›n› söylemesi oldu. Aya¤›n› pantolonunun içine sokarak sakat oldu¤unu belirten bir baflka dilenci ise zab›ta karfl›s›na ç›k›nca birden do¤rulup kaçmaya bafllad›. Kaynak: Önce Vatan

Uflflaak' ta kaçak et ve izinsiz üretilen ekmekler topland› gi bir ifllem yap›lmas› düflünülmekte midir?" dedi. Efi fi‹‹TL‹K ‹LKES‹NE AYKIRI Tekin Bingöl, zab›talar›n tafl›ma hizmetlerinden muaf tutulmas›na iliflkin Bakanlar Kurulu karar›n›n Ankara Büyükflehir Belediyesince uygulanmad›¤›n›n iddia edildi¤ini belirterek, flunlar› kaydetti: "Ankara Büyükflehir Belediyesi'nde görev yapan zab›talar ve zab›ta emeklileri baflka bir ilde ücretsiz ulafl›mdan faydalanabilirken, Baflkent'te bu muafiyetten yararlanamamalar› haks›z bir sonuç do¤urmaktad›r. Baflka yerel yönetimlerde, ücretsiz ulafl›mdan yararland›r›lmayan

baflka bir personel grubu var m›d›r? Ankara Büyükflehir Belediyesi'nin Bakanlar Kurulu karar›na ayk›r›l›¤› yan›nda ayr›mc›l›k içeren ve eflitlik ilkesi ile ba¤daflmayan bu uygulamas›n›n engellenmesi için ne gibi giriflimlerde bulunulmas› düflünülmektedir? YIPRANMA HAKKI Tekin Bingöl, SABAH Ankara'ya yapt›¤› aç›klamada, zab›talara "y›pranma hakk›" (fiili hizmet süresi zamm›) verilmemesini de elefltirerek, konuyla ilgili yasa tasar›s›n›n de¤ifltirilmesi gerekti¤i görüflünü dile getirdi. Kaynak:Songül Bafl / Ankara Sabah

Ufi fiA AK- Uflak Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri gelen bir ihbar› de¤erlendirerek kaçak et ve izinsiz üretilen köy ekme¤i ele geçirdi. Uflak Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri gelen bir ihbar do¤rultusunda kasaplarda yapt›¤› denetimlerde 30 kilogram kaçak kesim yap›lm›fl kuzu etine el koydu. Kaçak kesim yapan kasaba 5326 say›l› Kabahatler Kanununa göre ceza uygulan›rken, ele geçirilen etler kurallar›na uygun olarak imha edildi. Di¤er taraftan izinsiz ekmek üretimi ihbar›n› alan zab›ta ekipleri mende pazar› mevkiinde üretim izin belgesi olmadan üretilen 1,5 kilograml›k 35 adet ekme¤e el koydu. Ekmekler kural›na uygun olarak imha edildi. Belediye Zab›ta Müdürü Zeki Türegün halk›n sa¤l›¤› ile oynayanlara yönelik mücadelelerinin aral›ks›z sürece¤ini ifade ederek, "Uflak Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü olarak kaçak üretimlere yönelik mücadelemiz aral›ks›z devam edecektir. Bu mücadelemizde halk›m›zdan destek bekliyoruz. ‹zinsiz olarak ekmek üretimi ya da hayvan kesimi ile ilgili duyarl› vatandafllar›m›z›n ALO 153 telefonunu aramalar›n› istiyoruz. Ekiplerimiz 24 saat boyunca bu tür durumlara karfl› duyarl› ve etkin bir flekilde çal›flmalar›na devam etmekKaynak: Günboyu Gazetesi tedir" dedi.

Zab›ta’dan üniforma de¤iflfliikli¤i

Bayan zab›ta korkulu rüya ANTALYA - Korkuteli ‹l çesi Belediyesi'nde göreve baflflllayan bayan zab›ta memu ru, pazarc› esnaf›na göz açt›rm›yor. Korkuteli Belediye Baflflkkanl›¤› taraf›ndan aç›lan memur s›nav›n› kazanan Emine Horat isimli bayan zab›ta memuru göreve baflflllad›. Ka d›nlara yönelik ticaret yapan iflflyyerlerinde denetimlerde bu lunacak olan Horat, seyyar sat›c›lar›n da korkulu rüyas› haline geldi. Zab›ta memuru oldu¤u için çok mutlu oldu¤u nu söyleyen Emine Horat, "Görevimi büyük bir ciddiyetle yerine getirece¤im. Zab›ta memurlu¤u benim için hiç de zor de¤il" dedi. Kaynak: Anayurt Gazetesi

11

ZONGULDAK- Ere¤li Belediyesi zab›ta ekiplerinin üniformalar› yenilendi. Ere¤li Belediyesi zab›ta ekiplerinin üniformalar› yeni y›l ile birlikte de¤iflti. Ere¤li sokaklar›nda yeni üniformalar› ile dolaflan zab›ta ekipleri'ni vatandafllar tan›yamad›. 11 Nisan 2007 tarihinde yürürlü¤e giren belediye zab›ta yönetmeli¤i gere¤i belediyeler 1 y›l içerisinde üniformalar›n› gerekli standartlar› tafl›yacak flekilde de¤ifltirmesi gerekiyor. Yap›lan bu de¤ifliklik sonras›nda Ere¤li Belediyesi Zab›ta ekipleri için gerekli standartlar› tafl›yan üniformalar yapt›r›ld› ve y›lbafl›ndan önce ekiplere da¤›t›ld›. Yeni üniformalar, 2008 y›l›n›n ilk gününden itibaren giyilKaynak: Türkiye Gazetesi meye baflland›.

Afyon’da zaml› tarife uygulayan minibüsçülere ceza fyonkarahisar Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü’ne ba¤l› trafik ekipleri, minibüs hatlar›nda uygulamaya konulan zaml› tarifenin yasal olmad›¤› gerekçesiyle 160 flehir içi minibüs sürücüsüne ceza kesti. Afyonkarahisar Belediyesi’nden yap›lan yaz›l› aç›klamada, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i’nce flehir içi minibüs hatlar›nda toplu tafl›ma ücretlerine yap›lan zamm›n usulsüz oldu¤u bildirildi. 3 Temmuz 2005 tarihinde,

A

yürürlü¤e giren 5393 say›l› belediye kanunu’nda ücret belirleme yetkisinin belediyelere verildi¤i belirtilen aç›klamada, belediye s›n›rlar› içinde toplu tafl›mac›l›k yapan araçlar›n ücret tarifelerinde Belediye Meclisi’nce al›nm›fl karar bulunmad›¤› kaydedildi. Uyar›lara ra¤men, yasal olmayan ücret zamm›n› uygulamaya koyan 160 minibüs sürücüsüne cezai ifllem uyguland›¤› bildirildi. Kaynak: Bizim Gazete

Samsun' da zab›taya "iletiflfliim" e¤itimi SAMSUN- Büyükflehir Belediyesi Sahil Park ve Bahçeleri Koruma Amirli¤i bünyesinde çal›flan personele, Samsun Rehberlik ve Araflt›rma Merkezi ( RAM ) taral›ndan iletiflim ve beden dili konular›nda e¤itim verildi¤i bildirildi. Samsun RAM Müdürü Alican Usta, Samsun Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ünün talebi üzerine, sahil, park ve bahçelerde görev yapan zab›ta ve zab›ta hizmetlerinde çal›flan özel güvenlik görevlilerine, vatandafllarla do¤ru ve etkili iletiflim kurmalar› için merkezde görevli psikolojik dan›flmanlar taraf›ndan e¤itim verildi¤ini söyledi. Seminere ilk etapta 45 personelin kat›ld›¤›n› bildiren Usta, iki bölümden oluflan seminerlerin ilk bölümünde iletiflimin önemi, etkili iletiflim, iletiflim sorunlar› ve iletiflimde dikkat edilmesi gerekenler hakk›nda personelin Kaynak: Bizim Gazete bilgilendirildi¤ini söyledi.


- TÜRK‹YE

10

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› akf›m›z, 1996 y›l›nda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’n›n çal›flanlar› taraf›ndan kurulmufl ve 3790 sicil ile Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’ne tescil edilmifltir. K›saca BEZADAV olarak adland›r›lm›flt›r. Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› kurulurken amac›; Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’n›n çal›flmalar›n›, kendi yapaca¤› hizmetler ve ihtiyaç duyaca¤› araç ve gereci temin etmek suretiyle desteklemek ve Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’na ba¤l› olarak çal›flan zab›ta personelinin meslekleri ile ilgili geliflmelerini sa¤layacak her türlü e¤itim ve imkanlar› temin

yilmaz.lazoglu@ibb.gov.tr

V

VAKFIMIZ Y›lmaz LAZO⁄LU * etmek suretiyle verimlili¤i ve etkinli¤i art›rmakt›r. Memurlar için ek bir külfet oluflturacak evlilik, do¤um, sünnet, hastal›k, ölüm ve emeklilik gibi olaylar vuku buldu¤unda, vak›f tüzü¤ü gere¤i, karfl›l›ks›z nakdi yard›mda bulunarak aidiyet duygular›n›n geliflmesini sa¤lamak ve kurumsal memnuniyeti art›rmakt›r. Belediye zab›tas› görevi gere¤i yapt›-

¤› beledi ifllerden dolay› zaman zaman adli davalara muhatap olabilmektedir. Böyle durumlarda, memurlar›m›z›n talebi halinde, vakf›m›z›n hukuki dan›flmanl›¤›n› yürüten hukuk bürosundan avukat temin ederek, bu davalar›n takibi de ücretsiz olarak yap›labilmektedir. Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’m›za ba¤l› amirlikler aras›nda spor turnuvalar› düzenleyerek ve belediyeler aras›nda yap›-

fiubat / 2008

lan turnuvalara ifltirakleri sa¤lanarak personelimizin bedenen de sa¤l›kl› olmalar›n› teflvik etmekteyiz. Baflkanl›¤›m›z bünyesinde spor tesisleri kurulmas›n› teflvik ederek, ihtiyaç duyaca¤› alet ve malzemelerin teminini sa¤lamak ve bunlar›n belediye demirbafl›na hibelerini yaparak, kurumsal altyap›n›n da geliflmesini sa¤l›yoruz. Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›, zab›ta teflkilat›n›n ve personelinin çal›flmalar›nda baflar›l› olmalar› için tüzü¤ünde yaz›l› amaçlar› do¤rultusunda gerek görev alan›n› geniflleterek ve gerekse hizmet konular›n› farkl›laflt›rarak art›rma yolunda çal›flmalar›na devam edecektir. * ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi

Zab›ta Müdür Yard›mc›s›

Kald›r›m iflgaline foto¤rafl› ceza fianl›urfa’n›n Viranflehir ilçesinde, zab›ta ekipleri, kald›r›m› iflgal eden esnaf› foto¤raf makineleriyle görüntüleyerek para cezas› uyguluyor. V‹RANfi fiE EH‹R - fianl›urfa'n›n Viranflehir ilçesinde, zab›ta ekipleri, kald›r›m› iflgal eden esnaf›, foto¤raf makineleriyle görüntüleyerek para cezas› uyguluyor. ‹lçenin en ifllek caddelerinde faaliyet gösteren esnaf›n kald›r›mlara çok fazla eflya koymas› nedeniyle yürümekte zorland›klar›n› belirten baz› vatandafllar, bir süre önce belediye yetkililerine flikayette bulundu. Bunun üzerine kald›r›mlar›n belirtilen ölçülerde kullan›lmas› konusunda esnaf› uyaran zab›ta ekipleri, flikayetlerin tekrar› halinde cezai ifllem uygulanaca¤›n› bildirdi. KALDIRIM EK‹B‹ OLUfi fiT TURULDU Aradan geçen sürede esnaf›n kald›r›m› belirtilen ölçülerde kullanmamas› üzerine Viranflehir Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü bünyesinde bir ekip oluflturuldu. Yaklafl›k 3 ay önce faaliyete bafllayan ve dijital foto¤raf makineleriyle donat›lan ekibe, kal-

ifllem yapt›klar›n› söyledi. Kabahatler Kanunu’nu uygulamaya çal›flt›klar›n› ifade eden Kaya, zab›ta ekiplerinin bu çal›flmay› hayata geçirdi¤i tarihten bu yana kald›r›mlar›n daha az iflgal edildi¤ini gözlemlediklerini belirtti. 123 ‹fi fiY YER‹NE CEZA

d›r›mlara fazla eflya koydu¤u tespit edilen esnaf›n foto¤raflar›n›n çekilmesi ve ard›ndan ceza yaz›lmas› talimat› verildi. K›sa süre önce hayata geçirilen uygulamayla kald›r›m iflgallerinin önüne geçmeye çal›flan zab›ta ekipleri, esnaftan gelebilecek itirazlara delil olarak foto¤rafla-

r› gösteriyor. 123 ‹flyeri sahibi hakk›nda yasal ifllem yap›ld› Viranflehir Belediyesi Zab›ta Müdürü Nesih Kaya, yapt›¤› aç›klamada, 3 ayl›k çal›flma sonucu, kurallara uymad›¤› tespit edilen 123 ifl yeri sahibi hakk›nda yasal

Kaya, flunlar› kaydetti: ''Esnaf bafllang›çta uygulamay› yad›rgad›. 3 ayl›k çal›flma sonucu, kurallara uymad›¤› tespit edilen 123 ifl yeri sahibi hakk›nda yasal ifllem yap›ld›. Kald›r›m iflgali nedeniyle hakk›nda tutanak haz›rlanan esnaftan çok say›da itiraz geldi. Ancak foto¤raf makineleriyle tespit edilen görüntüleri kendilerine delil olarak sunduk. Zamanla bu çal›flman›n ne kadar faydal› oldu¤unu onlar da görmüfl oldu.'' Nesih Kaya, kald›r›m iflgalleri konusunda denetimlerini s›klaflt›racaklar›n› sözlerine ekledi.

Konak’ta, y›pranma pay› tepkisi Ankara Opera Çarfl›s› y›k›l›yor Bülent Baratal›, eski donem milletvekillerinden Türkan Miçoo¤ullar› ve Erdal Ka rademir ile Konak Belediye Baflkan› Tunça¤ da, zab›ta memurlar›na destek verdi. eni Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› tasar›s›na gösterilen tepkiye, CHP'liler de omuz verdi. Konak Belediyesi Zab›ta Memurlar›, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununda yap›lacak de¤ifliklik için haz›rlanan taslakta kendilerine kamuoyunda y›pranma pay› olarak da bilinen fiili hizmet süresi zamm› hakk›n›n verilmemesine tepki gösterdi. CHP ‹zmir Milletvekili Bülent Baratal› ve eski dönem milletvekillerinden Türkan Miçoo¤ullar› ve Erdal Karademir ile Konak Belediye Baflkan› Muzaffer Tunça¤ da, zab›ta memurlar›na 'fiili hizmet süresi zamm›' için destek verdi. Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde yap›lan bas›n toplant›s›nda konuflan CHP izmir Miletvekili Bülent Baratal›, zab›talar›n çok zor flartlar alt›nda çal›flt›¤›n› ve dayak, hakaret ve afla¤›lanma gibi pek çok

Y

ANKARA - Opera Çarfl›s›'ndaki dükkan y›k›mlar›, baz› dükkan sahiplerinin tepkilerine ra¤men olays›z sona erdi. Ankara Büyükflehir Belediyesi yetkilileri Opera Çarfl›s›'ndaki dükkanlar›n 80'li y›llarda geçici olarak bir y›ll›¤›na kiraya verildi¤ini aradan geçen uzun süreye ra¤men esnaf›n her y›l sözleflmesini uzatarak çal›flmaya devam etti¤ini belirttiler. Büyükflehir Belediyesinin Ulus Tarihi Kent Projesi çerçevesinde bu

bölgeyi ''kötü görüntüsünden kurtarmay›'' amaçlad›¤›n› dile getiren yetkililer, Opera Çarfl›s›'ndaki dükkanlardan sadece bofl olanlar›n y›k›ld›¤›n› bildirdiler. Yetkililer, sözleflme süresi dolmayan esnaf›n dükkan›n›n y›k›ld›¤›na dair iddialar›n gerçe¤i yans›tmad›¤›n› kaydettiler. 1980'li y›llarda dönemin belediyesi taraf›ndan yapt›r›lan çarfl›da, 55 dükkan bulunuyor.

‹negöl'de zab›ta e¤itimi olumsuz durumla karfl› karfl›ya kald›klar›n› vurgulad›. Baratal›, 'Kentlerimiz büyüdükçe, d›flar›dan göçler artt›kça ve ekonomi bozuldukça zab›talar›n üzerindeki yük de bir kat daha art›yor. Zab›talar da t›pk› itfaiye erleri gibi, y›pranma pay›n› hak ediyor, Devletin zab›ta s›n›f›n› art›k görmesi gerekiyor" diye konufltu. Kaynak: Yeni As›r

BURSA - ‹negöl Belediyesinin hizmet içi e¤itim seminerleri hafta sonunda zab›ta teflkilat›na verilen seminer ile devam etti . Oylat Ça¤layan otelde iki gün süren e¤itimde zab›talara ' Moral Motivasyon ' . ' Zab›ta Mevzuat› ve Yönetmelikleri ' gibi konularda bilgiler verildi . Kiflisel Geliflim Uzman› Dr . fiaban K›-

z›lda¤ ve Mahalli ‹dareler Uzman› Sadettin Özyaz›c›’n›n verdi¤i seminere Belediye Baflkan Yard›mc›s› Yusuf fien, Oylat Afi Genel Müdürü Fahri Kirken, Zab›ta Müdürü Adnan Ayd›n, zab›ta amirleri ile ‹negöl ve belde belediyelerinde görevli zab›ta erleri kat›ld›. Kaynak: Bursa Hürriyet


-YORUM

fiubat / 2008

Zab›taya neden y›pranma hakk› tan›nmaz! e¤erli meslektafllar›m ve sayg›de¤er okuyucular›m›z, öncelikle gazetenin ilk say›s› olmas› hasebi ile, bu gazetenin yay›nlanmas› noktas›nda eme¤i geçen herkesi kutluyor yay›n hayat›n›n uzun soluklu ve olumlu geçmesini temenni ediyorum. ★★★ Bu ilk say›m›zda öncelikli olarak, flu anda çok gündemde olan ve maalesef belediye zab›talar›n›n mahrum b›rak›ld›¤› YIPRANMA hakk› konusununda içinde yer ald›¤› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›nda de¤ifliklik öngören yasa tasar›s› ile alakal› olarak, belediye zab›talar›n›n beklentilerini aç›klamaya çal›flaca¤›m. ★★★ Bilindi¤i üzere belediye zab›talar›, temeli 1826 y›llar›na dayanan ve o tarihten günümüze kadar geçen süre içerisinde çeflitli isim ve kurum çat›s› alt›nda yer alan bir mesle¤e mensup üyelerdir. Yani “‹htisap Neferinden Zab›taya” kadar geçen süreçte, hep halk›m›z›n yan›nda ve haks›zl›klar›n karfl›s›nda yer alm›flt›r belediye zab›talar›. Belde yönetimlerinin vazgeçilmez elemanlar› olarak, her türlü flart ve ahval içerisinde görevlerini baflar› ile yerine getirmeye çal›flm›fl ve hatta bu u¤urda kimi zaman can vermifl, kimi zaman sakat kalm›fl, kimi zamanda yaralanm›fllard›r. Asl›nda yapt›klar› hizmet tamam› ile belde halk›n›n s›hhat ve selameti için olmas›na ra¤men maalesef yine hizmet götürmeye çal›flt›¤› belde halk› içerisinden ç›kan kendini bilmez baz› kifliler taraf›ndan zaman zaman sald›r›larada maruz kalmaktad›rlar ve bu sald›r›lar daima yaz›l› ve görsel medyada yer almaktad›r. ★★★ Asl›nda, bu gün itibari ile Avrupa ülkelerinde, ülkemizde oldu¤u gibi bir belediye zab›tas› kurumunun yer almad›¤› gözlemlenmektedir. Ancak yerel yönetim flekillerininde bizlerden farkl›l›klar arz etti¤ini göz ard› etmemek laz›m. Zira birçok Avrupa ülkesinde beldeler eyalet sistemi ile yönetilmekte ve kolluk güçleri tek merkezde toplanmaktad›r. fiimdilik bu konulara fazla girmeyece¤iz.

D

sozyaz›c›@ibb.gov.tr

HARMAN Sadettin ÖZYAZICI *

★★★ Son zamanlarda belediye zab›talar›n›n çal›flma flevklerini ve psikolojik durumlar›n› yak›ndan ilgilendiren bir konu var “Fiili Hizmet Zamm›” memur dilinde bilinen ad› ile YIPRANMA hakk› ! Peki nedir bu “Fiili Hizmet Zamm›” veya YIPRANMA hakk› ? Ve neden belediye zab›talar› bu hakk›n kendilerinede tan›nmas›n› ister ? ★★★ YIPRANMA hakk›; “ifl riski, süresi ve ifl ortam› aç›s›ndan, çal›flan personelin ruh ve beden sa¤l›¤›n› olumsuz etkileyebilecek etkenler göz önünde bulundurularak, çal›flan personelin çal›flt›¤› y›llar ile orant›l› olarak tespit edilen belli bir gün say›s›n›n emeklili¤e esas teflkil eden gün say›s›ndan düflülerek, personelin erken emekli olmas›n›n sa¤lanmas›” anlam›n› tafl›maktad›r. ★★★ Bu günlerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan, sosyal güvenlik reformu olarak adland›r›lan Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›nda de¤ifliklik öngören yasa tasar›s›n›n varl›¤›ndan hepimiz haberdar›z. Peki bu yasa tasla¤› içerisinde y›pranma hakk› tan›nmas› öngörülen personeller aras›nda Beledi ye Zab›tas› var m›d›r? Bu soruya eminimki herkes keflke olsa diyecektir, ancak yasa tasar›s›n› inceleyince üzülerek gördükki, bu haktan belediyelerde itfaiye personeli yararland›r›l›rken ayn› ve hatta daha zor flartlar alt›nda görev yapan belediye zab›talar›n›nda yararlanmas› düflünülmemifl ve Belediye Zab›talar› bu taslaktada yok say›lm›flt›r. ★★★ Peki Belediye Zab›talar› “Fiili Hizmet Zamm›”n› hak etmiyor mu? Sorunun cevab› asl›nda belediye zab›talar›n›n yapt›¤› görevlerin içerisinde kendini gösteriyor gibi olsa gerek. Öyle ya, belediye zab›tas› gariban›n evini y›kar, belediye zab›tas› esnaf›n iflyerini kapat›r, belediye zab›tas› gariban seyyar sat›c›n›n insanlara sa¤l›ks›z ve kalitesiz ürünler satmas›n› engeller, belediye zab›tas› insanlar›n ucuz et yememesi için kaçak hay-

van kesimine müdahale eder….. bunun gibi daha sayamayaca¤›m›z bir çok konuda hizmet verir belediye zab›tas› ve bu hizmetlerindede hep vatandafl ile karfl› karfl›ya kal›r. Hep “ne istiyorsunuz garibanlardan” diyerek zab›ta haks›z görülür, sald›r›ya u¤rar. Peki Belediye Zab›tas› kaçak ya p›lar› ve gecekondular› kendi ç› karlar› içinmi y›kar, vatandaflfl›› al datan yada kald›r›mlar› iflflg gal eden esnaf›n iflflyyerini ekonomiyi balta lamak içinmi kapat›r, ucuz mal sat›yorum diyerek insanlar› kand› ran ve çevreyi kirletip yayalar›n gelifl geçiflfliini engelleyen seyyar sat›c›n›n faaliyetini onun ekme¤i ile oynamak içinmi engeller, sa¤ l›ks›z ortamlarda kesilen etlerin insanlara zarar vermesini engelle yerek halk›m›z›n ucuz et yeme mesini mi sa¤lar? Tabiki bu ve benzeri sorulara verilecek cevab›n evet olmad›¤›n› hepimiz biliyoruz. Bunu vatandafllar›m›zda biliyor, ancak belki sorunun temelinde ekonomi yat›yor olsada özellikle bu tür usulsüzlükler büyük flehirlerde rant flekline dönüflmüfl ve bu yüzden belediye zab›tas›na karfl› görevini yaparken ciddi anlamda sald›r›lar meydana gelmektedir. Bu sald›r›lar neticesinde ölen, yaralanan ve hatta sakat kalan zab›ta personelleride mevcuttur. Görevi gere¤i sürekli olumsuz flartlar ortam›nda görev yapmak zorunda olan zab›talar psikolojik yöndende ciddi anlamda y›pranmakta ve ifl verimleri düflmektedir. Belediye zab›tas› direnifl ile karfl›laflt›¤› durumlarda kendisini savunacak hiçbir techizat› bulunmamaktad›r. Her ne kadar 11 Nisan 2007 tarih ve 26490 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan yeni belediye zab›ta yönetmeli¤i ile göz yaflart›c› sprey kullanma imkan› do¤sada, size tafl ve sopalar ile ve hatta silah ve sat›rlar ile sald›ran kitleler karfl›s›nda bu savunma flekli çok etkili olmamaktad›r. Belediye zab›talar› illede silahlanmak istemiyor, ancak hiç olmaz ise emeklilik süreleri hesaplan›rken bu olumsuzluklar göz önüne al›narak onlarada YIPRANMA hakk›n›n verilmesini bekliyor. ★★★

7 Belediye zab›talar› günün 24 saati, bayram ve hafta tatili demeden, yaz-k›fl her türlü hava flartlar›nda görevini yerine getirmekte, bu görevini kimi zaman yaya, kimi zaman motorize, kimi zaman havadan kimi zamanda denizden yerine getirmektedir. Belediyelerin her birimi ile koordineli çal›flmak zorundad›r ve di¤er birimlere herhangi bir mevzuat ile yüklenmemifl ancak yerine getirilmesi gereken bir görev var ise dahi, bu görev belediye zab›talar› taraf›ndan yerine getirilmektedir. Yap›lan araflt›rmalarda belediye zab›talar›n›n en s›k karfl›laflt›¤› hastal›klar›n bafl›nda sürekli d›flar›da çal›flmaktan dolay›, bronflit, uzun süre ayakta kalmaktan dolay› bel f›t›¤›, stres ve gergin ortamlar yüzünden kalp ve mide hastal›klar› baflta gelmektedir ve zaten bu sebepten dolay›da emekli belediye zab›talar›n›n ömürleride emekliliklerini doya doya yaflamalar›na yetmemektedir. ★★★ Peki bu flartlar alt›nda nas›l oluyorda itfaiye personeline tan›nan YIPRANMA hakk› belediye zab›talar›ndan esirgeniyor. ‹tfaiye erleri yang›na maruz kalarak yaralan›yorda zab›talar ald›klar› tafl ve sopa, kürek ve kesici alet darbeleri ile yaralanm›yorlar m› ki, bu durumlarla belediye zab›talar› her gün karfl›laflmaktad›r. ‹tfaiye erleri ç›kan bir yang›nda yanarak ölme riski tafl›yorda, zab›talar görevleri bafl›nda sald›r›ya u¤rayarak hayatlar›n› kaybetmiyorlarm› (örnekler mevcuttur). ‹tfaiye personeli 24 saat hizmet veriyorda belediye zab›talar› vermiyor mu. Üstelik görevi gere¤i sürekli yaya dolaflmak zorunda olan belediye zab›talar› neden araçlar› ile göreve giden itfaiye erlerinden ayr› tutulmaktad›r anlamak ve kabul etmek mümkün de¤il. ★★★ Yaz›lar›m›zdan sak›n “bize yoksa kimseye yok” mant›¤› ç›kar›lmas›n, zira belediye zab›tas›n›n ne öyle bir niyeti nede öyle bir beklentisi olmam›flt›r, olamazda. Belediye zab›tas›, risk tafl›d›¤› kabul edilen di¤er meslek gruplar›na verilen de¤er kadar kendisinede de¤er verilmesini beklemektedir. ★★★ K›sacas›; BELED‹YE ZABITA SI VE ‹TFA‹YE PERSONEL‹ F‹ ‹L‹ H‹ZMET ZAMMINI ‹ST‹YOR VE HAK ED‹YOR * ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Müdür Yard›mc›s›

Zabıta Gazetesi Şubat 2008  

zabıta bezadav gazete zabita.com

Advertisement