Page 1

Zab›ta’dan helikopterle denetim ‹stanbul Büyükflfle ehir Belediyesi Zab›tas›, kaçak yap›laflflm ma, kaçak döküm ve dere, göl – gölet, deniz k›y›lar› denetimlerini helikopter deste¤iyle daha etkin olarak gerçekleflflttiriyor. Haberi 10’da

Haberi 5’te

Batman Belediyesi Zab›ta Müdürü Muzaffer ÇINAR

• Y›l: 1 • Say›: 5 • Haziran 2008

• HABER - AKTÜEL

• Zab›ta Vakf›n›n ücretsiz yay›n›d›r

Zab›ta, sigarayla savaflta! Sigara yasa¤›n› kapsayan 4207 say›l› kanun yürürlü¤e girdi. Kanuna göre; kamunun ortak kullan›m alanlar›nda, ifl yerlerinde, toplu tafl›ma araçlar›nda sigara ve di¤er tüm tütün ürünleri kullan›lamayacak. Yasa¤›n denetim yetkisi ise polis ve jandarmayla birlikte zab›taya verildi. ‹BB Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, “önce uyaraca¤›z” dedi. Türkiye'de sigara içme oran›n› yüzde 20'lere düflürmeyi hedefleyen sigara yasa¤› uygulanmaya baflland›. Yasak kapsam›nda, tütün ürünlerinin tüketiminin yasakland›¤› yerlerde ve tütün ürünlerinin sat›fl›n›n yap›ld›¤› yerlerde 'Sigara ‹çilmez' ibaresinin bulundu¤u uyar› levhalar› as›lacak. Yasa¤›n uyguland›¤› yerlerde sigara içenlere 62 YTL, sigara izmaritini ve paketini yere atanlara 23 YTL para cezas› uygulanacak. Yasa¤a ikinci kez uymayan iflletmelere ise 500 YTL ile 5 bin YTL aras›nda idari para cezas› uygulanacak.

Zab›ta Daire Baflkan› Tahmaz: ‹stanbul Önce uyar›p, bilinçlendirece¤iz Büyükflehir Belediyesi ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri 4207 Baflkan› say›l› “Tütün Mamullerinin Zararlar›n›n ÖnMustafa lenmesi ve Denetimi Kanunu" nun hükümTahmaz leri do¤rultusunda ‹stanbul genelindeki denetimlerini aral›ks›z olarak sürdürüyor. Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, amaçlar›n›n vatandafllara ille de ceza yazmak olmad›¤›n›, zab›ta olarak Tütün Yasas› hakk›nda vatandafllar›n bilinçlendirilmesini sa¤lamaya çal›flt›klar›n› ve bu amaçla öncelikli olarak uyar› görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Büyükflehirlerde zab›talar tek çat› alt›nda toplanmal›

‹zmir’de zab›ta f›rt›nas›

2 6

lirtti. Ali Çelebi flöyle konufltu: “Y›llarca ülke olarak her yetkinin Ankara’da toplanmas›n›n hizmet h›z›n› düflürdü¤ü konusunda yak›n›rken ve baz› yetkilerin yerelleflmesini savunurken, bir belediyeci olarak yetkilerin yerele da¤›t›lmas›n›n daha uygun olaca¤›n› düflünüyorum.” Zafer S›tk› Tuna’n›n röportaj› sayfa 8 – 9’da

’de

Sivas’ta kahvehane denetimleri

’da

Kocaeli’de kaçak et denetimi

‹stanbul Bo¤aziçi ‹mar’dan sorumlu Zab›ta Müdür Yard›mc›s› Bahtiyar YILMAZ

Bo¤aziçi Zab›ta: kararl›, azimli ve inançl› Eminönü Belediyesi Zab›ta Müdürü Muhammed TAfiBENT:

Kayseri Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Ali Çelebi

Eyüp’te f›r›n denetimleri

Röportaj› 12’de

Röportaj› 11’de

‹BB Zab›ta Müdür Yard›mc›s› Sadettin Özyaz›c› da sigara yasa¤›n›n›n tüm ayr›nt›lar›n› sizler için yazd›. Özyaz›c›’n›n yaz›s› sayfa 7’de

Kayseri’nin ekonomi, ticaret ve spor gibi dallarda model bir flehir oldu¤unu belirten Zab›ta Daire Baflkan› Çelebi, Zab›ta Genel Müdürlü¤ü konusunda da çarp›c› aç›klamalarda bulundu. Çelebi, büyükflehir belediyelerinde metropol ilçe zab›ta müdürlüklerinin, büyükflehir zab›ta daire baflkanl›¤›na ba¤l› birer flube müdürlü¤ü konumunda olmas› gerekti¤ini be-

Seyyar sat›c› sorununu savaflarak de¤il, uzlaflarak çözüyoruz

Misyonumuz, halk›m›z›n yaflam kalitesinin yükselmesine öncülük Röportaj› etmek 14’de

’da

Zab›ta, bir “kedi evi” ya da “çöp evi” nas›l boflaltabilir?

’te

Viranflehir’de beyaz bayrak uygulamas›

6 4

Mehmet Akif Can’›n yaz›s›

2 6

’de

’da


Konak Zab›tas›na insan haklar› semineri okuz Eylül Üniversitesi ‹zmir Meslek Yüksek Okulu Yerel Yönetimler Program› Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahar Üste, Konak Belediyesi zab›talar›n› insan haklar› konusunda bilgilendirdi. Dr. Selahattin Akçiçek Eflref pafla Kültür Merkezi'nde gerçeklefltirilen meslek içi e¤itim seminerine kat›lan zab›ta memurlar› Dr. Üste'yi ilgiyle dinledi.

D

• Y›l: 1 • Say›: 5 • Haziran 2008

• HABER - AKTÜEL

• Zab›ta Vakf›n›n ücretsiz yay›n›d›r

ZABITA VAKFI H‹ZMET‹N‹ZDE Giresun’da dilenci operasyonlar› iresun Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekipleri taraf›ndan dilencilik yapt›klar› belirlenen 3'ü bayan 4 kifli yakaland›. Dilenciler, zab›talara direnirken, görüntü almak isteyen gazetecilere hakaretler etti. Giresun Belediyesi Zab›ta Müdürü Mehmet Y›lmaz, son günlerde vatandafllardan dilencilere yönelik flikayetlerin artt›¤›n› söyledi. Zab›ta müdürlü¤ü olarak gelen flikayetler do¤rultusunda dilencilik yapan kiflilere yönelik yap›lan denetimleri art›rd›klar›n› ifade eden Y›lmaz, "Bu tip kifliler insanlar›m›z›n duygular›yla oynuyor. Bu insanlara yönelik yapt›¤›m›z uygulamalarla bu tür durumlara müsaade etmemeye çal›fl›yoruz" dedi. Y›lmaz, Giresun halk›ndan dilencili¤in önlenmesi için sürdürülen çal›flmalara destek beklediklerini belirterek "Giresunlulardan bu tür kiflilere itibar etmemelerini istiyoruz. Yard›mlar›n› dilencilik yapan kiflilere de¤il de, çevrelerinde bulunan gerçekten ihtiyaç sahibi kiflilere versinler" diye konufltu.

G

Vakf›m›z bünyesinde yeni zab›ta yönetmeli¤ine uygun olarak haz›rlanm›fl bulunan k›l›k - k›yafet, rütbe, arma, apoletler, kimlik & tan›t›m kartlar›, araç tan›t›m yaz›lar› ve amblemleri hizmete sunulmufltur.

Üniversiteli zab›talar

ifl bafl›nda…

zmir Büyükflehir Belediyesi Zab›tas›, yeni al›nan araçlar ve kadroya kat›lan 254 yeni zab›ta memuruyla daha da güçlendi. 2 veya 4 y›ll›k üniversite mezunlar› aras›ndan seçilen yeni zab›talar, iflgallere ve iflportaya göz açt›rmayacak. Zab›ta hizmetlerini en iyi flekilde verebilmek amac›yla yeniden yap›land›r›lan ‹zmir Büyükflehir Zab›ta Daire Baflkanl›¤›’na "254 taze kan" geldi. 61 olan personel say›s›, kadroya eklenen 254 yeni personelle 315'e yükseldi. 74 yeni zab›ta göreve bafllad›, di¤er kurumlardan 17 zab›ta Büyükflehir'e geçifl yapt›. 163 zab›ta ise önümüzdeki günlerde görev bafl›nda olacak. Göreve bafllayan yeni zab›talar 2 veya 4 y›ll›k üniversite mezunlar›ndan seçildi. KPSS'de 65 ve üzeri puan alan, ard›ndan ‹zmir Büyükflehir Belediyesi'nin yapt›¤› mülakatta baflar›l› olan 25 yafl›n› doldurmam›fl gençler zab›ta olmaya hak kazand›. Öte yandan, yeni personel al›m›na iliflkin olarak, 21 yeni araç daha al›nd›. Böylece araç say›s› da 28'e yükseldi.

‹tfaiye, Güvenlik ve ‹flçi Personel için tüm k›yafetler mevcuttur... Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi Hasan Halife Mh. Sar›güzel Cd. No:54 Fatih / ‹STANBUL Tel: (0212) 621 22 23 Faks: (0212) 525 02 80

www.zabita.com


- GÜNDEM

2 bacakiroglu@zabita.com

ED‹TÖRDEN Bayram Ali ÇAKIRO⁄LU ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürü

Ç‹ÇEK, BÖCEK ve ZABITA fendim, bahar geldi, çiçekler açt›, böcekler hareketlendi, bahar meyvelerini de bu günlerde a¤›z tad›yla yemeye bafllad›k. ‹nflallah yaz›n da a¤›z tad›m›z› bozmadan güzel meyveler yiyece¤iz.Ya! iyi güzel de, Zab›ta gazetesinde nedir bu çiçek böcek muhabbeti? Sabredin efendim, aç›klayal›m. “Bahar geldi” ifadem ile Zab›ta teflkilatlar›nda yeni bir bak›fl aç›s›, yeni bir vizyon ve görevinde aflk ve flevk ile çal›flan güzel insanlar görevleri bafl›nda, yani y›llar›n negatif yükünü üzerinden atmaya çal›flan, tabir yerinde ise kabu¤unu y›rtan bir teflkilat haline getirmek için azimle çal›flan güzel insanlar›, “Çiçekler açt›” ifademde, çiçek kadar narin ve nazik olup, ülkemizde “Halka hizmet Hakka Hizmettir, düsturu ile“ çal›flan, mesle¤ini flan› ve flerefi ile yerine getiren kardefllerim, zab›ta memurlar›m›z›, “Böcekler hareketlendi” ifademde de çiçekler kadar narin ve nazik olan memurlar›m›z›n ülkemiz ve ekonomimiz için gayretle çal›flt›klar›n›, seyyar sat›c› peflinden koflarken kay›t d›fl› ekonomiyle mücadele eden, y›k›m yaparken devleti ve milleti için canla baflla çal›flan o çal›flkan kardefllerimi, “Bahar meyvelerini de a¤›z ta-

E

d›yla yedi¤imiz günler” ifademde ise Zab›ta teflkilat›n› yeni bir bak›fl ile hareketlendiren, aflk ve flevk ile çal›flan tüm Zab›ta kardefllerimin, meslektafllar›m›n üstün gayretler ile yapt›klar› gurur verici çal›flmalar›n›n semeresini ald›¤›m›z›, alaca¤›m›z› ve almaya da devam edece¤imizi ifade etmek istedim. Tüm bu muhabbetten sonra k›saca flunu ifade etmek isterim Zab›tam›z›n gelece¤i aç›kt›r, yine birlikte birçok faydal› ifle imza ataca¤›z. Yeter ki birlik ve beraberli¤imizi koruyal›m, zay›f noktalar›m›z› güçlendirelim. De¤erli dostlar, Zab›ta Gazetemizi yay›mlad›¤›m›z ilk günden bu yana çok olumlu farkl› tepkiler ald›m, bu göstermektedir ki do¤ru yolday›z ve daha çok yapaca¤›m›z çal›flmalar›m›z olacak. ‹nflallah Zab›ta Vakf›m›z› yeni binas›na tafl›d›ktan sonra da Belediye Zab›talar›m›z için hay›rl› hizmetler yapaca¤›z. Mutlaka tüm bu iflleri yaparken ülkemizin aziz insanlar›na hizmet etmek arzu ve iste¤inden bir ad›m dahi olsa geri durmayaca¤›z. Gelecek günler zab›talar›m›z için daha da hay›rl› olacakt›r düflüncesi ve iste¤i ile sayg› ve sevgilerimi sunar›m. Not: www.zab›ta.com sayfam›z› ve zab›ta forumunu ziyaret etmeyi unutmay›n›z.

Haziran / 2008

stanbulumuzun, gerek nüfus yo¤unlu¤u gerekse farkl› kültürlerden gelen insanlar›n yaflad›¤› bir metropol olmas› nedeni ile zab›ta olarak yapt›¤›m›z görevler de farkl›l›k arz etmektedir. Anadolu’dan bir ilimizin belediye baflkan› telefonla arayarak kentte kesif koku ve halk›n rahats›zl›¤›na neden olan çok say›da evcil hayvan›n bar›nd›¤› bir evin varl›¤›ndan bahsederek daha önce sizin de bir çal›flman›z olmufl nas›l bir yöntem izlediniz? diye sormufltu. Baflkan›m›za yapt›¤›m›z çal›flmay› aktard›ktan sonra, bu konuyu Zab›ta Gazetemizde de yazarak paylaflmak istedim. 2006 y›l›nda Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü B Bölgesi Zab›ta Amirli¤ine gelen bir flikayette fiiflli ilçesinde bir evde çok say›da kedinin beslendi¤i, bunun da çevre, insan ve hayvan sa¤l›¤› aç›s›ndan olumsuzluk arz etti¤i belirtilerek gere¤inin yap›lmas› istenilmiflti. Bunun üzerine müdürlü¤ümüz ve Belediyemiz Veteriner Hizmetleri Müdürlü¤ü ekiplerince, ilgili kanun ve mer-i mevzuat hükümleri do¤rultusunda yasal ifllem yapmak, evde bulunan kedileri alarak hayvan bar›na¤›na teslim etmek ve söz konusu evi dezenfekte etmek amac›yla flikayete konu eve gidilmifl, ancak ev sahibi kap›lar› açmad›¤›ndan olay mahallinde müflterek rapor tanzim edilerek, fiiflli Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›ndan bahse konu evde gerekli tetkik ve incelemenin yap›labilmesi için girifl izni istenilmiflti. De¤erli arkadafllar, örnek teflkil edecek olaylar zinciri bundan sonra bafllad›. Talebimiz üzerine Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine gönderilen yaz›da, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n 20. Ve 21. Maddelerine ve CMUK’nun 119-122-127 ve 134. Maddelerine göre belirtilen adreste bir defaya mahsus gündüz vakti ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü birimince arama yap›lmas›na; bulanacak suç ve delillere el konulmas›na karar verilmesi kamu ad›na talep olunur” denildi. Sulh Ceza Mahkeme-

makif.can@ibb.gov.tr

BAKIfi Mehmet Akif CAN ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürü

Çözüm odakl› çal›flflm ma sinin 2006/2670 nolu müteferrik karar›nda ise Cumhuriyet Savc›l›¤›n›n talebi aynen kabul edildi. Bu karar neticesinde Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü, Veteriner Hizmetleri Müdürlü¤ü, Sa¤l›k ve H›fz›ss›hha Müdürlü¤ü ile Emniyet Müdürlü¤ünce oluflturulan ekiplerle bahse konu eve gidilerek evde bulunan kediler al›narak Hayvan Rahabilitasyon Merkezine teslim edildi. Ev çöpten ve kirlilikten ar›nd›r›larak dezenfeksiyon çal›flmas› yap›lmak suretiyle flikayete konu olumsuzluklar giderildi. Bu çal›flman›n akabinde söz konusu ev sahibi avukat› arac›l›¤› ile karar›n iptali yönünde fiiflli 7.Asliye Ceza Mahkemesine itiraz etti ancak mahkeme taraf›ndan bu itiraz reddedildi. ‹lgilileri bununla da yetinmeyip olay› bir üst mahkeme olan ‹stanbul 7. A¤›r Ceza Mahkemesine götürdü. Mahkemenin müteferrik karar›nda “‹tiraz üzerine verilen karar kesin oldu¤undan itiraz edenin talebiyle ilgili KARAR VERMEYE YER OLMADI⁄INA OY B‹RL‹⁄‹ ‹LE KARAR VER‹LD‹” denilmek suretiyle dava kapat›ld›. Zab›ta taraf›ndan savc›l›¤a yap›lan talep sonras›nda al›nan evde arama ve çal›flma izni ve devam›nda ev sahibinin itirazlar› üzerine verilen mahkeme kararlar›n›n, Zab›ta aç›s›ndan bir ilk olmas› nedeniyle önemli oldu¤unu düflünüyorum. Yap›lan bu çal›flma di¤er belediyelerde çal›flan meslektafllar›m›z için umar›m yol gösterici olur. Zab›tan›n asli görevi kentteki vatandafl›n esenlik, sa¤l›k ve huzurunu korumak ve gözetmek oldu¤undan hareketle, daima vatandafl›n huzur ve sa¤l›¤› için çözüm odakl› çal›flmalar yapmak ilkemiz olmal›. Bir baflka say›da buluflmak dile¤iyle…

Eyüp’te f›r›n denetimi yüp Belediyesi Zab›ta Müdürl¤üne ba¤l› ekipler, Eyüp, Alibeyköy ve Kemerburgaz’da 52 f›r›na flok bask›nlar düzenledi. Denetimlerde Zab›tadan sorumlu Baflkan Yard›mc›s› Ahmet Malatyal› da haz›r bulundu. Zab›ta Müdürü Cevdet Y›ld›z yönetimindeki ekipler, halk sa¤l›¤›na uygun olmayan üretim yapan 15 f›r›n hakk›nda ihtar

E

cezas› verdi. Denetimlerde f›r›nlarda hijyen flartlar›na bak›l›rken, tart›lar ve gramajlar da kontrol edildi. F›r›n denetlemelerinde büyük ço¤unlu¤unun hijyen flartlar›na uydu¤u görülürken, sa¤l›ks›z ortamlarda üretim yapan iflyerleri de uyar›ld›. Denetimlerin ard›ndan bir aç›klama yapan Zab›ta Müdürü Cevdet Y›ld›z, uygulamalarda sa¤l›ks›z koflullara rastlanmamas›n›n nedenini, s›kça yap›lan kontrollere ba¤lad›. Y›ld›z, “amaçlar›n›n cezaland›rmak de¤il, sadece f›r›nlar›n en iyi flartlarda üretim yapmalar›n› sa¤lamak. Bunun için denetimler aral›ks›z sürecek” dedi. Ayr›ca f›r›nlara yap›lan denetlemelerde 4150 YTL para cezas› kesildi. Haber Merkezi


- AKTÜEL

Haziran / 2008

HAZIRLAYAN

Aytaç Ifl›kl›

15

Tarihte zab›ta karikatürleri...

DUYURU Zab›ta Vakf›’ndan büyük hizmet… Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf›m›z, Türkiye’deki tüm zab›ta teflkilatlar›n›n gündemi yak›ndan takip etmesi ve dayan›flma sergileyebilmesi amac›yla zab›ta personeline, günlük olarak yaz›l› ve görsel medyada yer alan tüm zab›ta haberlerini göndermektedir. Vakf›m›z›n Ajans Press’le yapm›fl oldu¤u anlaflma gere¤i 1.800 yaz›l›, 50 tane de görsel bas›n organ› taranarak, içeri¤inde “zab›ta” kelimesi bulunan tüm zab›ta haberleri günlük ve ücretsiz olarak e-mail yoluyla zab›ta personeline gönderilmektedir. Aboneler bas›n takip sonuçlar›na her sabah ‹nternet’ten eriflebilmektedir. Haberlerde özet yay›n bilgilerinden, küpürün ölçülerine kadar detaylar bulunmaktad›r. Küpürler orijinal boyutunda renkli olarak görülerek kaydedilebilmektedir. Büyütme, küçültme, yazd›rma, mail atma, text içeri¤ini alabilme gibi fonksiyonlar› da bulunan hizmetten tüm teflkilat mensuplar› yararlanabilecektir. Hizmetten ücretsiz olarak yararlanmak isteyen teflkilat mensuplar›m›z›n ad, soyad, belediye, ünvan ve iletiflim bilgileriyle birlikte e-posta adreslerini,

haber@zabita.com adresine göndermesi gereklidir.

Viranflehir’de beyaz bayrak uygulamas› fiaanl›urfa’n›n Viranflfleehir Belediyesi ifl yerlerinin hijyen ve daha temiz olmas› için “Beyaz Bayrak” projesi baflflllatt›. ab›ta bünyesinde kurulan komisyon hijyen ve temiz iflyerlerini belirleyerek, beyaz bayrak veriyor. Viranflehir Belediyesi özellikle g›da standartlara uygun olan ifl yerlerinde beyaz bayrak vererek, hijyenli¤i özendirmeyi hedefliyor. Uygulama kapsam›nda beyaz bayrak almak isteyen g›da sat›c›lar›n›, dün Viranflehir Belediyesi Zab›ta Müdürü Nesih Kaya, ‹lçe tar›m Müdürlü¤ü g›da mühendisi Levent Tuncel, Bakkallar odas› baflkan› Eyüp Kuranl›o¤lu ve Viranflehir Belediyesi sa¤l›k merkezi doktoru Mir Mehmet Özkan taraf›ndan oluflan komisyon taraf›ndan denetledi. Viranflehir Belediye Baflkan› Emrullah Cin, beyaz bayrak projesi ile g›da sat›c›lar› aras›nda bir hijyen rekabetinin oluflaca¤›n› belirterek flunlar› söyledi : “Beyaz bayrak standartlara uygun olan ifl yerlerine verilecek. Standartlara uygun olmayanlara cezai kesilecek ve gerekirse iflyerleri kapat›lacak. Beyaz bayrak alan

Z

Personel Haberleri Evlenenler Tuncay Konukçu Bar›fl Bal fiehmus Öztoprak

Zab›ta Memuru 03.05.2008 Zab›ta Memuru 12.05.2008 Zab›ta Komiseri 23.05.2008

‹stanbul Büyükflehir ‹stanbul Büyükflehir Batman Belediyesi

Zab›ta Amiri

‹stanbul Büyükflehir

Çocu¤u olanlar Muharrem Ifl›m

05.04.2008

Not: Bu sat›rlar Türkiye’deki tüm zab›ta personeline aç›kt›r. Lütfen bilgilerinizi zabitagazetesi@gmail.com adresine gönderiniz.

ifl yerleri de sürekli denetlenecek. Zab›ta Müdürü Nesih Kaya: Amac›m›z daha iyiye teflvik etmek Beyaz bayrak almak isteyen 6 esnaf›n ifl yerlerini gezen Zab›ta müdürü Nesih Kaya konu ile ilgili olarak flunlar› söyledi : “Yönetmeli¤in amac›, teknik ve hijyenik yönden g›da mevzuat›nda belirtilen asgari koflullar›n üzerinde, özel bir gayret gösteren g›da ve di¤er iflyerlerini belgelendirilerek ödüllendirmek, halka duyurmak ve böylece faaliyet gösteren di¤er iflyerlerini de daha iyi koflullar› oluflturmaya teflvik etmektir”. Kaya, yap›lacak denetimlerde beyaz bayrak ve takdir hakk›n› kazananlar›n, ilerde belirtilecek tarihte, Viranflehir Belediyesi Kültür ve Sanat merkezinde yap›lacak bir törenle beyaz bayrak ve takdir belgesiyle ödüllendirilece¤ini, bas›n yay›n ve Belediyenin web sitesiyle de halka duyurulaca¤›n› belirtti. Kaynak: GapHaber


- RÖPORTAJ

14

Haziran / 2008

Eminönü Belediyesi Zab›ta Müdürü Muhammed TAfiBENT:

Misyonumuz, halk›m›z›n yaflam kalitesinin yükselmesine öncülük etmek ‹lçemizin tarihi-turistik ve ticari misyonuna yak›flan E¤itimli, moral ve motivasyonu yüksek bir zab›ta teflkilat› yetifltirmek arzusunday›z. Vizyonumuz, halka, beklentileri üzerinde hizmet veren, bilgili, nitelikli kararl› ve yeniliklere aç›k bir müdürlük olmak.

Röportaj

y›z. Zab›ta salt vatandafla ceza yazan de¤il vatandafl› e¤iten ve ça¤dafl kentlerin oluflturulmas›nda yerel yönetimlerin en büyük icra organ› olma özelli¤ini tafl›mal›d›r.

Zafer S›tk› Tuna

Öncelikle sizi tan›yabilir miyiz efendim? 1968 y›l›nda Kahramanmarafl’ta do¤dum. Aslen Konyal›y›m. ‹lk, orta ve lise ö¤renimimi ‹stanbul’da gerçeklefltirdim. Anadolu Üniversitesi ‹flletme Fakültesi’nde Lisans e¤itimimi tamamlad›m. Milli E¤itim Bas›mevi Devlet Kitaplar› Müdürlü¤ü’nde foto dizgi operatörü ve depo memurlu¤u görevlerinde bulundum. Bahçelievler Belediyesi’nde Zab›ta Memurlu¤u kadrosunda Denetim Müdürlü¤ünde görev yapt›m. Eminönü Belediyesi’ne nakil yoluyla geçerek Zab›ta Müdür Yard›mc›l›¤› ve Zab›ta Müdürlü¤ü görevlerini yürüttüm. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne geçiflimin ard›ndan Tüketici Büro Amiri ve Zab›ta Müdür Yard›mc›s› olarak Bo¤aziçi ‹mar, A, B ve C Bölge Müdürlü¤ü görevlerinde bulundum. 2004 y›l› Aral›k ay›nda yeniden döndü¤üm Eminönü Belediyesi’nde Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlü¤ü’nde müdür olarak görev yapt›m. Norm kadro uygulamas›yla birlikte Temmuz 2006 tarihinden itibaren Zab›ta Müdürü olarak atand›m. Halen Zab›ta Müdürü kadrosunda gururla, zevkle ve severek bu görevi sürdürmekteyim. Evli ve 2 çocuk babas›y›m. Türkiye’nin gündüz en kalabal›k ama gece en tenha ilçesi olan Eminönü’nü denetleyen zab›ta teflkilat›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz? Bilindi¤i üzere Eminönü ‹lçesi do¤al konumu, sahip oldu¤u tarihi ve kültürel de¤erleri ile takdire flayan bir yerleflim birimi ayn› zamanda turizm ve önemli bir ticaret merkezidir. ‹lçemiz ‹stanbul’un di¤er ilçelerinden farkl›l›klar gösterdi¤inden Belediye Zab›tas› olarak ta birçok faaliyet alan›m›z farkl›d›r. Eminönü’nde çal›flan bir Zab›ta Memuru genel Belediye Zab›tas› mevzuat›na ilaveten birçok yasay› da bilmesi gerekmektedir. Di¤er ilçelerde memurlar›n büyük bir bölümü semt pazarlar›nda çal›flmakta, bir bölümü de evrak ve kaçak inflaatta görev yaparken; ilçemizde ise bunlara ilaveten eski eserler, korsan yay›nlar, y›llarca çözülemeyen seyyar sat›c›lar sorunu, koruma kurulu taraf›ndan S‹T alan› ilan edilmesi dolay›s›yla ilçe d›fl›na ç›kar›lmak istenen her türlü imalathane ve atölyeler ile gündüz nüfusu itibariyle 4 milyonu bulan nüfusun getirdi¤i trafik sorunu vb. gibi konularda a¤›rl›kl› olarak görev yapmaktad›r. Müdürlü¤ümüz 2004 Nisan ay›nda 202 kifli iken, süreç içerisinde emekliye ayr›lan, naklen tayinler nedeniyle 2008 May›s ay› itibariyle 170 kiflidir. Efendim anlatt›klar›n›z üzere anl›yorum ki Eminönü çok zor bir bölge. ‹lçenizde ifller nas›l yürüyor? Çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz? 2004 Nisan ay› öncesi ‹lçemiz büyük bir bölümü özellikle ticaret merkezi özelli¤i tafl›yan Eminönü Meydan›, Yeni Camii Çevresi, Tahtakale, Sultanhamam, Has›rc›lar, Hamidiye, Beyaz›t Meydan›, Kapal›çarfl›, Sultanahmet gibi önemli merkezlerde ‹stanbul’un çeflitli ilçelerden ve komflu illerden gelen seyyar sat›c›lar›n iflgalinde iken 2004

y›l› Nisan ay›ndan sonra Büyükflehir ve Emniyet ile beraber yo¤un çal›flmalar›m›z neticesi her türlü seyyar sat›c›dan ar›nd›r›lm›flt›r. Yeni Belediye yönetimi Eminönü’ne özgü bu seyyar sat›c›lar sorununu ve di¤er sorunlar› masaya yat›rm›fl ve çözümler üretmifltir. Her türlü araç gereç Büyükflehir, Emniyet ve ilgili di¤er birimlerle gerekli koordine ve yard›mlaflmay› yaparak ilçemizdeki bugün gelinen ve korunan ortam› yaratm›flt›r.

Bunun için Belediye Baflkan›m Say›n Nevzat ER’e yönetici kadroya verdi¤i ve vermekte olduklar› her türlü yard›mlar için çok teflekkür ediyorum. Peki müdürüm, seyyar sat›c›lar d›fl›nda Eminönü en çok hangi sorunlarla savafl›yor? ‹lçemizde seyyar sat›c›l›k olay› salt iflporta tezgah› olmay›p; 3 tekerlekli meyve arabalar›, cadde ve sokaklarda mal tafl›yan 2 tekerlekli hamal arabalar›, muhtelif yerlerde kurulan köfte, bal›k ve kokoreç tezgahlar› özellikle Sultanahmet, Nuruosmaniye, Beyaz›t Bölgelerinde turistlere yönelik yap›lan elde defolu mal sat›fllar›, müessese 盤›rtkanlar›, sahte turist rehberleri, kartpostal, kitap, sahte parfüm sat›c›lar›, tamamen temizlenmifltir. Çal›flmalar›m›zda Emniyet, Büyükflehir Belediyesi Zab›tas›ndan zaman zaman yard›mlar istenmifl ve müflterek çal›flmalar yap›larak mevcut durum korunmufltur. 3 buçuk y›l içerisinde 5954 adet 3 tekerlekli el arabas›, 21366 adet çuval seyyar mal›, 3645 adet 3 tekerlekli hamal arabas›, al›narak gerekli ifllem yap›lm›fl ve 75.556 YTL para cezas› uygulanm›flt›r. Kabahatler Kanununa göre 4450 adet zab›t tutulmufl ve gere¤i yap›lm›flt›r, Bunun 649 adedi motrolu araçlar›yla halk›n gelifl ve geçiflini engelleyen tretu-

arlara park eden araç sahiplerine uygulanm›flt›r. Eminönü’nde trafik konusunda neler yap›yorsunuz? ‹lçemiz gündüz saatlerinde yo¤un araç trafi¤i ile karfl› karfl›ya kalmaktad›r. ‹lçemiz eski bir yerleflim bölgesi olmas› nedeniyle dar olan cadde ve sokaklara usulsüz park eden araçlar çekicilerimizle çekilmektedir. 3 buçuk y›l içerisinde 20.231 araca ifllem yap›lm›flt›r. Tarihi yar›madan›n en önemli bölümünü oluflturan ‹lçemiz Muhteflem Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun da yönetim merkeziydi. Dünya Kültür miras› listesindeki tescilli kültür varl›klar›m›z›n büyük bölümü ilçemizdedir. Belirli projeler konsepti içerisinde, Süleymaniye Kentsel Dönüflüm projesi bafllat›lm›fl, tescilli kültür varl›klar›n›n yenilenmesi, baz› bölgelerdeki sivil mimari örneklerinin tarihi dokuya uyarlanmas› yönünde çal›flmalar bafllat›lm›fl ve zab›tam›z teknik elemanlarca çal›fl›p gerekli tebligatlar› yapmakta y›k›lmas› gereken binalar› y›kt›rmakta veya ilgililerinin verilen projelere uygun restorasyon ve tadilat çal›flmalar› yapmalar› hususunu takip etmektedir. Efendim hedefiniz nedir? Neler yapmay› arzu ediyorsunuz? Misyonumuz: Belediye s›n›rlar› içinde tüm belde halk›n›n yaflam kalitesinin yükselmesine öncülük etmek. Vizyonumuz: Halka, beklentileri üzerinde hizmet veren, bilgili, nitelikli kararl› ve yeniliklere aç›k bir müdürlük olmak. ‹lkelerimiz: a)Vatandafllar›m›za sayg› esast›r. b)Yasalar›n verdi¤i görevin yerine getirilmesinde eflit ve fleffaf olunacakt›r. c)Verilen hizmetlerde kalite ön planda olacakt›r. d)Personelimiz tak›m ruhu ve iflbirli¤i inanc› ile çal›flacakt›r. ‹lçemizin tarihi-turistik ve ticari misyonuna yak›flan E¤itimli, moral ve motivasyonu yüksek bir zab›ta teflkilat› yetifltirmek arzusunda-

Eminönü ilçenizin Fatih’le birlefltirilme karar›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Eminönü eski özelliklerini yitirmekle birlikte ‹stanbul’un geleneksel merkezli ifl alan› olarak her daim oldu¤u gibi günümüzde de canl›l›¤›n› koruyan bir mekand›r. ‹lçemizin Fatih’le birleflmesi Merkezi idareden gece nüfus azl›¤› nedeniyle ald›¤›m›z yetersiz ödenekler dolay›s›yla ‹lçeye yeterince ça¤dafl hizmetler getirilememesinden kaynaklanmaktad›r. 2010 y›l›nda Avrupa Kültür Baflkenti seçilen ‹stanbul’da en büyük etkinlikler tarihi yar›mada içerisinde yap›lacakt›r. Bu da surlarla Fatih, Eminönü küçük bir bölümünde Pera, Galata oluflturmaktad›r. ‹lçemizin gelirlerini iflgaliyeler Ecrimisil kiralar› teflkil ederken harcamalar›n büyük bölümünü personel giderleri oluflturmaktad›r. Çünkü gündüz yaklafl›k 4 milyon kifliye hizmet vermekteyiz. ‹lçemizin birlefltirilmesi veya ilçemize özel bir statü verilmesi halinde hizmetlerin daha iyi yürüyece¤i kanaatindeyim. Bundan sonraki süreçte Eminönü Belediyesi ve Eminönü Zab›tas› nas›l bir yol izleyecek? Sur içi Belediyesi olmas› halinde sunulan hizmetlerde herhangi bir aksama olmayacakt›r. Devlet memuru olmam›z dolay›s›yla verilecek yeni görevleri yasalar ölçüsünde ifa edece¤iz. Zab›ta memurlar› konusunda birleflmeden ötürü bir s›k›nt› olmayaca¤› kanaatindeyim. Son olarak, tüm röportajlar›m›zda oldu¤u gibi Zab›ta Gazetemiz hakk›ndaki düflüncelerinizi sormak istiyorum. Mevzuat aç›s›ndan de¤iflen yasalar, yürürlü¤e giren yönetmelikler ve ilgili mevzuat konusunda tüm teflkilat›n, yetkin kiflilerin yorumlar›yla bilgilendirilmesi hususunu uygun bulmaktay›m. Belediyenin di¤er birimlerinin çal›flmalar› da bafll›klar halinde verilmelidir. Çeflitli konulara ait kayda de¤er makaleler yay›nlanmal›d›r.

Eminönü Belediyesi Zab›ta Müdürü Muhammed Taflbent


- GÜNDEM

Haziran / 2008

3

‹BB Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i personeline teflekkür yeme¤i stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Z ab›ta Destek Hizmetleri Müdürü, Bayram Ali ÇAKIRO⁄LU, Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤inin yapm›fl oldu¤u faaliyetler neticesi 2008 y›l›nda 3 ayr› kurulufl taraf›ndan Alt›n Kalite Hizmet Ödülü, Tüketici Akademisi Onur Ödülü ve Tüketici Oscar› say›lan Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan verilen 11. Geleneksel Tüketici Hizmet Ödülü alan, Tüketici Haklar› Zab›ta Amirli¤i personeline Haliç Sosyal Tesislerinde teflekkür yeme¤i verdi.

Yeme¤e Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa TAHMAZ, Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürü Mehmet Akif CAN, Zab›ta Tedbir Müdürü ‹srafil AYDIN ve Müdür Yard›mc›s› Sadettin ÖZYAZICI kat›ld›. Zab›ta Teflkilat› taraf›ndan Tüketi-

ci Haklar›na yap›lan katk›n›n önemini vurgulayan Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürü Bayram Ali ÇAKIRO⁄LU, kendi çizdikleri perspektif içerisinde çok olumlu çal›flmalara imza at›ld›¤›n› kaydetti. Tüketici Haklar› Zab›ta Amiri Osman fiAVKAN da müdürlük makam›n›n yapm›fl olduklar› jestten dolay› memnuniyetlerini ifade ederek, üst yönetimce kendilerine her türlü katk›n›n her alanda sunuldu¤unu, bu tür desteklerin baflar›lar›n›n temelini oluflturdu¤unu, ald›klar› bu destekle çal›flmalar›na tüm gayret ve flevkle devam edeceklerini söyledi. • Haber Merkezi

Zab›ta’da yazl›k k›yafet uygulamas› bafllad› ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi baflta olmak üzere tüm Türkiye’de zab›ta teflkilatlar›nda yazl›k k›yafete geçildi. amu Kurum ve Kurulufl flllar›nda Çal›fl fla an Personelin K›l›k K›yafetine Dair Yönetmeli¤in 6. ve 11. mad deleri ve Belediye Zab›ta Yönetmeli¤inin 31-e maddeleri do¤rultusunda 19 May›s 2008 tarihinden itibaren yazl›k k›yafet uygulamas›na geçildi. ‹stanbul Büyükfl fle ehir Belediyesi Genel Sekreter Yard›mc›s› Muammer Erol imzal›, tüm zab›ta birimlerine ve ilçe – belde zab›ta müdürlüklerine bildirilen yazl›k k›yafet uygulamas›na geçilmesi talimatnamesinde; “Üni formal› bir tefl flk kilat olarak ilimiz genelinde Belediye Zab›ta Yönetmeli¤i ile belirlenmifl bulunan k›yafet, Kamu Kurum ve Kurulufl flllar›nda Çal›fl fla an Personelin K›l›k ve K›yafetine D a ir Yön e tme li¤in 5 .ma dde sin e u ygu n ola r a k te msil edilen görevin fl fle eref ve itibar›na yak›fl fl››r fl fle ekilde giyilecek tir” denildi.

K

‹stanbul ve Kocaeli Zab›tas›n› futbol buluflturdu stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› ile Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› aras›nda oynan futbol maç›, ‹stanbul Büyükflehir Zab›ta Daire Baflkanl›¤›n›n 2-1 galibiyetiyle sonuçland›. Karfl›laflma, 23.05.2008 Cuma günü Kocaeli Mehmet Ali KA⁄ITÇI stad›nda oynand›. ‹ki komflu flehrin zab›talar› bir ay önce ‹stanbul’da karfl›laflm›fl, karfl›laflma 3-2 Kocaelili zab›talar›n üstünlü¤ü ile sonuçlanm›flt›. Karfl›laflmay› ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Mustafa Tahmaz, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkan› Sadettin Özalay, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Müdürü Bayram Ali Çak›ro¤lu, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Müdürü Eyüp Deveci, BEM-B‹R-SEN Sendika Baflkan› Sadi Can Aygen ile birlikte çok say›da seyirci izledi. Karfl›laflmaya h›zl› bafllayan Kocaeli Zab›ta Daire Baflkanl›¤› 7. dakikada Halim’in

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvas›’nda

Zab›ta Daire Baflkanl›¤› finalde ‹

BB Zeytinburnu Ç›rp›c› Spor Tesislerinde düzenlenen Büyükflehir Futbol Turnuvas› maçlar› devam ediyor. Turnuvan›n yar› final maç›nda Zab›ta Daire Baflkanl›¤› tak›m› Personel Daire Baflkanl›¤› tak›m›n› 3-1 yenerek finale yükseldi. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Baflkanl›¤› Gençlik ve Spor Müdürlü¤ü taraf›ndan koordine edilen ve bu y›l 26.'s› gerçeklefltirilen geleneksel futbol turnuvas› ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi birimleri ile ilçe ve ilk kademe belediyeleri aras›nda, dostluk ba¤lar›n› güçlendirmek, çal›flanlar›n dayan›flmalar›n› sa¤lamak ve çal›flan personelin motivasyonunu artt›rmak amaçlar›yla her y›l geleneksel olarak organize ediliyor. • Haber Merkezi

‹stanbul Büyükflehir’den korsan CD operasyonu stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Avrupa Yakas› Zab›ta Müdürlü¤ü'ne ba¤l› Merkez Zab›ta Amirli¤i ekiplerince; fiirinevler ve Yenibosna bölgesinde, oluflturulan özel ekiplerle korsan CD sat›c›lar›na yönelik genifl çapl› bir operasyon düzenlendi. Yap›lan çal›flmada, bölgede her türlü uygulamaya ra¤men korsan CD sat›fl›ndan vazgeçmeyen ve bu ifli kendilerine meslek edindikleri düflünülen çok say›da seyyar sat›c›ya müdahale edilmifl olup, seyyar tezgahlarda sat›fla sunulan yaklafl›k 4.000 adet korsan CD ele geçirildi. Ele geçirilen korsan CD’ler imha edilmek üzere depoya teslim edildi. • Haber Merkezi

att›¤› golle 1-0 öne geçti ve ilk yar› bu skorla kapand›. ‹kinci yar›ya ise ‹stanbul Zab›ta Daire Baflkanl›¤› atak bafllad›. 50. dakikada Ayhan’›n golü ile eflitli¤i yakalayan ‹stanbul Zab›ta Daire Baflkanl›¤›, 64. dakikada Hüsamettin’in golü ile karfl›laflmay› 2-1 kazand›. Karfl›laflma sonras›nda her iki ilin Zab›ta Daire Baflkanlar›, rakip tak›m oyuncular›na madalyalar›n› takt›. Taraflar karfl›laflma sonras›nda Seka Park’ta akflam yeme¤inde tekrar bir araya geldi. • Haber Merkezi


- GÜNDEM

4 yilmazlazoglu@zabita.com

zü¤ün bir di¤er maddesi olan dokuzuncu maddesi ile belirlenmifltir. Mütevelli Heyet Toplant›s› Madde 9 - Toplant› ZaY›lmaz LAZO⁄LU ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi man›, Toplant›ya Ça¤r› ve Zab›ta Müdür Yard›mc›s› Toplant› Usûlü (BEZADAV Yönetim Kurulu Üyesi) Mütevelli Heyet ilk toplant›s›n› vak›f senedinin tadil ve tescilini müteakip alt› ( 6 ) ay içinde yapar. a) Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun bilanço ve çal›flma raporlar›, bütçe elediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› kuruldu¤u 1996 y›l›ndan ve çal›flma raporlar›n›n onaylanmas› ile bu yana vak›f gayeleri do¤rultu- seçimlerin yap›lmas›na iliflkin konular› sunda çal›flmalar›n› yürütmüfltür. Bu ko- görüflme ça¤r›s› üzerine ve di¤er konunuda, gerek zab›ta teflkilat›n›n acil ihti- larda haz›rlad›¤› gündem do¤rultusunda yaç duydu araç ve gerçlerin temin edil- her y›l ola¤an olarak toplan›r. Toplant› her y›l bütçe haz›rlanmas›nmesi ve gerekse zab›ta memurlar›m›z›n dan sonra yap›l›r, sosyal ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda b) Yönetim Kurulu gerekli gördü¤ü baflar›l› hizmetler vermifltir. Vak›f, amahallerde karar ittihaz› için Mütevelli Hec›na yönelik yapt›¤› çal›flmalar›, vak›f tüyeti ola¤anüstü toplant›ya ça¤›rabilir. zü¤ünde yer alan organlar› vas›tas›yla c) Heyet ayr›ca; Heyet üyelerinin yürütmüfltür. en az üçte birinin Yönetim Kuruluna ‹K‹NC‹ KISIM yaz›l› müracaatlar› halinde ola¤anüstü ‹dari Hükümler olarak toplanabilir. Vakf›n Organlar› d) Ola¤anüstü toplant›larda, ilan oluMadde 6 nan gündemde yer almayan konular Mütevelli Heyeti görüflülemez ve gündem d›fl› teklif yap›- Vak›f Baflkan› lamaz. - Yönetim Kurulu e) Ancak, ola¤an toplant›da divan›n - Vak›f Genel Müdürlü¤ü teflkilinden hemen sonra haz›r bulunan- Denetim Kurulu lar›n en az onda birinin yaz›l› teklifi ile Tüzükte yer alan idari organlar, kugündeme yeni madde ilavesi mümkünrulufllar›, görev ve yetkileri, ayr›nt›s› ile dür. Fakat; düzenlenmifltir. Her bir idari organ› tüaa) Vakfa yeni mükellefiyetler ve zükte yaz›l› haliyle teker teker izah edemes’uliyetler yükleyecek konular ile, lim. Amaç, bu maksatl› yap›lmas› düflübb) Senet de¤iflikli¤i ve ödeneklerin nülen çal›flmalara bir örnek sunabilmekartt›r›lmas› gibi hususlarda gündeme tir. Bu kapsamda vakf›n en yüksek kayeni madde ilave edilemez. rar organ› olan, vakf›n meclisi diyebilef) Toplant› gün, saat ve yeri ile topce¤imiz Mütevelli Heyetinin görev ve lant› gündemi, toplant› gününden en az yetkilerinden bafllayal›m. 15 (On Befl) gün önce mahalli bir gazeMütevelli Heyeti tede ilan ve üyelere ulaflacak flekilde Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri Madde 8 - Mütevelli Heyetin görev taahhütlü mektupla veya imza karfl›l›¤› elden tebli¤ edilir. ve yetkileri afla¤›da gösterilmifltir: g) Mütevelli Heyeti, üye tam say›s›a) Yönetim Kurulu'nu seçmek, gerekti¤inde azletmek, boflalan Yönetim n›n yar›dan bir fazlas› ile toplan›r. ÇoKurulu Üyeli¤i yerine yeni üye atamak, ¤unlu¤un sa¤lanamamas› halinde, heb) Denetim Kurulu'nu seçmek, ge- yet 7 (yedi) gün sonra ayn› gün ve saatrekti¤inde azletmek, boflalan Denetim te ve ayn› yerde, ça¤r›ya gerek kalmakKurulu Üyeli¤i yerine yeni üye atamak, s›z›n kendili¤inden toplan›r. ‹kinci topc) Yönetim Kurulunca haz›rlanan fa- lant›n›n nisab›, üye tamsay›s›n›n (1/3) aliyet raporu ile Denetim Kurulu rapor- üçte birinden az olmaz. lar›n› görüflüp müzakere etmek, h) Mütevelli Heyet karar yeter say›s›, d) Yönetim Kurulunca haz›rlanan toplant›ya kat›lanlar›n (3/5) beflte üçü veya haz›rlat›lan yönetmelik tasar›lar›n› oran›ndad›r. müzakere etmek, aynen veya de¤ifltireOylar›n eflit olmas› halinde divan rek kabul etmek, baflkan›n›n oyu iki oy say›l›r. e) Yönetim Kurulunca haz›rlanacak Oylaman›n ne flekilde yap›laca¤› ayy›ll›k bütçe tasar›lar›n› aynen veya de- r›ca karara ba¤lanabilir. ¤ifltirerek kabul etmek, ›) Her üyenin tek oy hakk› vard›r. f) Vak›f faaliyetleri konusunda genel Toplant›ya gelemeyecek üye, Mütevelli politikalar› tespit etmek ve vakf›n y›ll›k Heyetten bir baflka üyeyi vekil tayin çal›flmalar› ile ilgili kararlar almak, edebilir. g) Kanunlar›n öngördü¤ü hükümler Bir flah›sta birden fazla vekalet topçerçevesinde; Vakf›n gaye ve hizmet lanamaz. konular›n›n gerektirdi¤i kararlar› alMütevelli Heyeti, yapt›¤› toplant›larla mak, alm›fl olduklar› bu kararlar›, tüzükte h) Vak›f Resmi Senedinin de¤ifltiril- yaz›l› di¤er organlar› vas›tas›yla mesine dair Yönetim Kurulu teklif ve yürütür. ‹cra konumunda bulunan di¤er tasar›lar›n› müzakere ederek onayla- organlar›n üyelerini de Mütevelli Heyeti mak, seçer ve faaliyetlerini denetletir. Bir ›) Gerekli gördü¤ü hususlarda Yöne- sonraki say›m›zda bu organlar›nda tim Kuruluna yetki vermek ve kurulufl, görev ve yetkileri ile iflleyiflleri j) Tavsiye ve temenniler ile teklifler hakk›nda bilgi vermeye devam hakk›nda kararlar almakt›r. edece¤iz. Umar›z kurulmak istenen bu Mütevelli Heyeti görev ve yetkileri tip sivil toplum kurulufllar›na ve yap›langere¤ince her sene bir kez ola¤an topmalar›na destek olabilmiflizdir. lanarak vak›f hakk›ndaki genel kararlar› Bir sonraki say›da buluflmak üzere. al›r. Mütevelli Heyeti Toplant›s›n›n nas›l Sayg›lar›m›zla. yap›laca¤› ve karar al›fl nisaplar› da tü-

VAKFIMIZ

Belediye Zab›tas› Dayan›flflm ma Vakf›

B

Belediye Zab›tas›n›n imarla ilgili görevleri elediye Zab›tas›n›n görevi yeni uygulamaya giren 5393 say›l› Belediye Kanununun 51. maddesinde flu flekilde tan›mlanmaktad›r: “Belediye zab›tas›, beldede esenlik, huzur, sa¤l›k ve düzenin sa¤lanmas›yla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi taraf›ndan al›nan ve belediye zab›tas› taraf›ndan yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakk›nda mevzuatta öngörülen ceza ve di¤er yapt›r›mlar› uygular.” Zab›ta Personel Yönetmeli¤i’nde zab›tan›n görevleri aras›nda 775 say›l› Gecekondu Kanunu’na göre, “Kendisine ait olmayan arsaya izinsiz yap›lan yap›lara meydan vermemek ve yap›lanlar›n fen elemanlar›n›n gözetiminde belediye iflçileri taraf›ndan y›k›lmas›nda gerekli tedbirleri almak” say›lm›flt›r. Belediye Zab›tas›n›n imarla ilgili görev ve yetkilerinin iki kanunî dayana¤› vard›r: 1- 3194 say›l› ‹mar Kanunu 2- 775 say›l› Gecekondu Kanunu. Buna göre; öncelikle ‹mar Kanununun yükledi¤i görev ve verdi¤i yetkileri ele alal›m: A- 3194 SAYILI ‹MAR KANUNUNA GÖRE BELED‹YE ZABITASININ GÖREV VE YETK‹LER‹ 1-‹nflaat Esnas›nda Gerekli Önlemlerin Al›nmas›n›n Denetlenmesi: Madde 34 – ‹nflaat ve tamirat›n devam› ve bahçelerin tanzim ve a¤açland›r›lmas› s›ras›nda yolun ve yaya kald›r›mlar›n›n, belediye veya valiliklere ve komflulara ait yerlerin iflgal edilmemesi ve buralardaki yeralt› ve yerüstü tesislerinin tahrip olunmamas› ve bunlara zarar verilmemesi, tafl›t ve yayalar›n gidifl ve geliflinin zorlaflt›r›lmamas›, yap›, yol

B

Haziran / 2008 vahdettinozcan@zabita.com

ZABITA Vahdettin ÖZCAN Mülkiye Baflmüfettifli

s›n›r›na üç metre ve daha az mesafede yap›ld›¤› takdirde her türlü tehlikeyi önleyecek flekilde yap› önünün tahta perde veya münasip malzeme ile kapat›lmas› ve geceleri ayd›nlat›lmas›, mecburidir. Yap›, yol kenar›na yap›ld›¤› takdirde ilgili idarece takdir edilecek zaruri hallerde yaya kald›r›mlar›n›n bir k›sm›n›n iflgaline yayalar için uygun geçifl sa¤lamak ve yukar›daki tedbirler al›nmak flart›yla müsaade olunabilir. Bu gibi hallerde mülk sahibi veya inflaat› deruhte eden kifli veya kuruluflun sahipleri gelip geçenlere zarar vermeyecek ve tehlikeyi önleyecek tedbirleri al›rlar. Zemin katlarda, dükkan yap›lmas›na müsaade edilen yap›larda, yaya kald›r›m› ile ayn› seviyedeki ön bahçeleri yayaya aç›k bulundurulacak, yayalar›n can emniyetini tehlikeye düflürecek duvar ve manialar yap›lamaz. Bina ön cephe hatt› ile yol aras› ve tabii zeminin kaz›lmas›: Madde 35 – Binalar›n zemin seviyesi alt›nda kat kazanmak maksad›yla, bina cephe hatt›ndan yola kadar olan k›s›mda, zeminin kaz›larak yaya kald›r›m›n›n seviyesinin alt›na düflürülmesine müsaade edilmez. Her ne sebeple olursa olsun evvelce ön bahçeleri yaya kald›r›m› seviyesinden 0.50 metreden daha afla¤›da teflekkül etmifl bulunan binalarla bu gibi arsalar›n sahipleri, gelip geçenlerin emniyetini temin etmek üzere, yol kenar›na yönetmelikle belirtilen veya civar›n karakterine göre ilgili idarece tespit edilen flekilde bahçe duvar› veya parmakl›k yapmaya ve gereken emniyet tedbirlerini al• Devam edecek... maya mecburdurlar.

Kocaeli zab›tas›, tarihi geçmifl ve bozulmufl ürünlere el koydu Yaz sezonunun bafllamas› ile birlikte bozuk g›da maddesi satma olaylar›n›n önüne geçmek isteyen Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, operasyonlar› s›klaflt›rd›. üyükfl fle ehir Belediyesi Sa¤l›k ‹fl fllleri Daire Bafl fl-kanl›¤› ve Zab›ta Mü dürlü¤ü ekipleri taraf›ndan sürdürülen operasyonda 73 ifl fly yeri kontrolden geçirildi. Yap›lan denetimler s›ras›nda 30 kalem g›da maddesine, tarihi geçti¤i veya bozuldu¤u için el konuldu. El konulan 9 bin 723 g›da ürünü ile birlikte 2 bin 150 kilo et ürünü imha edildi. Büyükfl fle ehir Belediyesi ekipleri bozuk g›da satt›¤› belirlenen 30 ifl fly yeri hakk›nda da, ceza tutana¤› düzenledi. Büyükfl fle ehir Belediyesi, özellikle f›rsatç›lara yönelik operasyonlar›n› s›klafl fltt›rarak devam ettire cek. Denetimler s›ras›nda sadece bo zuk g›da satanlara de¤il, hijyenik ko flu fl ullara uymayanlara yönelik de çal›fl fl--

B

ma yap›l›yor. ‹nsan sa¤l›¤› ile oyna yanlara f›rsat tan›mamakta kararl› olan Kocaeli Büyükfl fle ehir Belediyesi, vatan dafl flllar›n bozuk g›da veya tarihi geç mifl ürün gördükleri anda, durumu Zab›ta Müdürlü¤ü'ne ihbar etmesini istedi. Kaynak: Kocaeli


- GÜNDEM

Haziran / 2008 ekremkefal@zabita.com

13

ycelik@ibb.gov.tr

PENCEREMDEN GÖRÜNENLER

M‹SAF‹R YAZAR Yusuf ÇEL‹K

Ekrem KEFAL

IBB Zab›ta Daire Baflkanl›¤› ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Zab›ta Amiri

Mali Müflavir

“Heyyy Taksi!” u ça¤›rd›¤›m, hepinizin bildi¤i sar› renkli, damal›, kara trafi¤inde ulafl›m› sa¤layan taksilerden de¤il. Bu bir Deniz Taksisi, yanl›fl okumad›n›z bu bir “DEN‹Z TAKS‹S‹” 22 May›s tarihinden beri y›llar›n hayali olan bu kelime grubunu tekrarlayarak, yüzümde tebessümle dolafl›yorum. Henüz kullanmad›m ama en k›sa zamanda sadece keyif olsun diye bir Sar›yer ya da Bebek yapaca¤›m. Efendim, çocukken bize hep flu ö¤retildi. Üç taraf› denizlerle çevrili ülkemiz bir yar›m ada görünümündedir. Üstelik Marmara gibi bir iç denize, bo¤az gibi bir do¤a harikas›na ve say›s›z su kayna¤›na sahibiz. Peki, sahip olduklar›m›z›n ne kadar k›ymetini biliyor ya da ne kadar sa¤l›kl› ve verimli kullanabiliyoruz? As›l soru da as›l sorun da iflte budur! Her geçen gün artan nüfusu ve buna ba¤l› olarak artan trafi¤iyle yaflanmas› güç bir metropole dönüflen ‹stanbul’da insanlar zaten pek çok konuda s›k›nt› yaflarken bir de buna ulaflma hatta ulaflamama sorunu eklenince hakikaten delirme noktas›na gelmekteler. Düflünsenize, bo¤az gibi bir güzellik, bo¤az gibi bir nimet her sabah ve akflam pek çok insana cehennem azab› yaflatan keflmekefl bir hale dönüflüyor. Trafi¤i rahatlatmak için pek çok yol deneniyor mutlaka, özellikle kartl› geçifller, köprülerin farkl› araçlar taraf›ndan kullan›m›, hatta toplu tafl›mada 盤›r açan metrobüsler, arabal› vapurlar, yolcu vapur ve motorlar›, saymakla bitmez. Ama yine de her sabah ve akflam güzelim bo¤az pek çok sürücü için geçilmesi, afl›lmas› zor bir kâbus gibidir. ‹flte, at›lmas› gereken en

B

fieehir Dostlar›... fi

önemli ad›mlardan biri olan Deniz Taksisi ki benim en büyük hayalimdi. (hayalimi paylaflanlar varm›fl) 22 May›s 2008 milad› ile at›lm›fl oldu. Düflünsenize art›k bo¤az› geçmek bir iflkence de¤il olmas› gerekti¤i gibi zevke dönüflecek. Özel bir yat havas›ndaki teknelerle gazetenizi okuyarak, çay›n›z› yudumlayarak, yüzünüzü bo¤az›n o eflsiz ve serin rüzgâr›na vererek geçeceksiniz karfl› tarafa ya da istedi¤iniz yöne. Size özel oldu¤unuzu ve yaflad›¤›n›z flehrin dünyan›n en güzel flehirlerinden biri oldu¤unu hissettirecek bu yolculukla güne bafllamak harika olacak. Daha da güzeli can›n›z istedi¤i anda size bir telefon kadar uzaktaki bu taksilerden ça¤›rarak Kavak’ta bal›k yemeye, Emirgan’da çay içmeye gidebilir. Trafik derdi olmadan bo¤az keyfi yaflayabilirsiniz. Üstelik bunu yapmak için trilyonluk yat›n›z olmas›na gerek kalmadan. Hayat›m›zdaki pek çok yeni olguya imza atan insanlara kendi ad›ma teflekkür ediyorum. Yap›lan her çal›flma gerçekten de insana hizmet içeriyor. Kalite yükseldikçe ki kaliteyi yükseltenler neredeyse kendileriyle yar›fl›r hale geldiler mutluluk kaç›n›lmaz oluyor. Yerel yönetim konusunda 盤›r açan ‹stanbul’u hak etti¤i dünya kalitesine tafl›yan herkese bu memleket, bu millet flükran borçlu olacakt›r. Bu borçlar da elbet sand›kta ödenecektir. Deniz Taksisi’ni çok s›k kullanmaya çal›flaca¤›m. Yaklafl›k 30 y›ll›k ‹stanbullu olarak bu zevki hak etti¤ime inan›yorum. Hakk›m› teslim edenlere de aç›kças› bay›l›yorum. “Heyyyyyyyy Taksi, hadi kaptan çek bakal›m Emirgan’a bakal›m Laleler ne durumda?”

• Y›l: 1 • Say›: 5 • Haziran 2008

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› BEZADAV Ad›na ‹mtiyaz Sahibi ‹ktisadi ‹flletme Müdürü Yavuz ÇAKIR Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Zafer TAHMAZ

elediye zab›tas›n›n, flfleehrin seyyar ö¤retmeni oldu¤unu unutmay›n›z, kitle psikolojisine, flfleehirli psikolojisine ehemmiyet veriniz. Belediye zab›tas› k›saca kin ve husumetin ifadesi de¤il flfleefkatin ve vatandaflfl-lar aras›ndaki katalizörün ta kendisidir” diyen ve zab›tan›n kurumsallaflmas› yönünde büyük gayret gösteren ‹stanbul eski Valisi ve Belediye Baflkan› Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY belediye zab›tas›n›; muhatab› olan vatandafllar›n de¤erlerini, kültürünü ve farkl›l›klar›n› zenginlik sayan, toplumla iç içe, toplumun yap›s›n› bozmadan birlikte geliflen ve dönüflen bir kimyasal, flehirlinin ve topluluklar›n psikolojisini iyi bilen flefkatli bir ö¤retmen ve mütehass›s olarak görüyor. Sene 1956. O günün belediye zab›tas›n›n insan kaynaklar› ve teflkilat bak›m›ndan yukar›daki de¤erlendirmeyi hak edip etmedi¤ini ya da, bu de¤erlendirmenin yaln›zca bir temenni olarak m› yap›ld›¤›n› bilmiyoruz ama bugün bu anlay›fltan hem zab›tan›n insan kaynaklar› hem zab›ta teflkilatlar› ve hem de belediyeler bak›m›ndan oldukça uza¤›nda oldu¤umuz bir gerçektir. Elbette bu durumun pek çok sebebi ve kayna¤› vard›r. Ancak en önemlisi hiç flüphesiz kurumsallaflamamas›d›r. Kurulufl amaçlar›ndan birisi 1940 tarihli Milli Koruma Kanunu’nun uygulanmas›na ifllerlik kazand›rmak olan, esnaf denetimleri ve vatandafla muamelesi filmlere konu edilen belediye zab›tas› için, Türkiye ve Ortado¤u Amme ‹dareleri Enstitüsü Yerel Yönetimler Araflt›rma ve E¤itim Merkezi’nin Belediye Zab›ta Hizmetleri Yönetimi adl› raporunda “Bir dönem emniyet kuvvetleri içinde bir kol olan zab›ta, günümüzde belediyelerin bünyesinde kentsel yaflam›n denetimini yapmakla yükümlü birim olarak ifl görmektedir. Tarihsel varl›¤›n› emniyet kuvveti olmaktan alan bu hizmet grubu, küçük iflyerlerinden ibaret kasaba dünyas›n›n yerini alan süper market boyutunda iflyerleri ile karfl› karfl›yad›r. Öte yandan hiçbir müdahaleye tahammülü olmayan serbest pazar ekonomisi ile yükselen tüketici haklar› bilinci, zab›ta hizmetlerinin içine düfltü¤ü baflka bir makas› oluflturmaktad›r.” de¤erlendirmesi yap›lan raporda ayr›ca “bu hizmet grubunun ifllevsel tan›m› yap›lamamak-

“B

Genel Yay›n Editörü Bayram Ali ÇAKIRO⁄LU Yay›n Dan›flman› Aytaç Ifl fl››kl› Hukuk Dan›flman› Av.Musa GÜMÜfi Grafik- Tasar›m AKADEM‹ AJANS

tad›r.”, “Di¤er veriler ile birlikte bu durumun kendisi, zab›ta-kentsel yaflam›n denetimi konusunda genel bir amaç bofllu¤u içine düflüldü¤üne kan›t olarak de¤erlendirilmektedir.” denilmektedir. Özlük ve mali haklar, siyasal, hukuk, e¤itim, güvenlik, toplumsal ve psikolojik sorunlar› bulunan, 1580 ve 5393 Say›l› Kanunlarda ve idare hukuku ö¤retisinde özel kolluk gücü olarak de¤erlendirilen belediye zab›tas› 5326 Say›l› Kabahatler Kanunu ile yetkilendirilmesine ve güçlendirilmesine karfl›n Kanunda sanki kolluk gücü olarak de¤il belediye zab›tas› fleklinde ayr› zikredilmektedir. Bu durum idarenin belediye zab›tas›na farkl› bir yaklafl›m› olarak not edilmelidir. fiehirde yaflayanlar›n; huzur ve refah›n› temin, ekonomik ve sosyal iliflkilerinin gelifltirilmesi, flehir yönetimine kat›l›m›, kent yaflam›n›n gerektirdi¤i yükümlülüklerin belirlenmesi, kentlerimizin sa¤l›kl› geliflimini önleyen; gecekondulaflma, kaçak yap›laflma, afl›r› yo¤unluk, gürültü, görüntü ve çevre kirlili¤i, trafik, ortak yaflam mekânlar›n›n kötü kullan›m› gibi kente yönelik suçlara karfl› düzenlemeler, kent hukukunun çerçevesini oluflturmaktad›r. Görüldü¤ü gibi kent hukukunun konusunu oluflturan tüm unsurlar›n belediye zab›tas› ile do¤rudan ba¤› bulunmaktad›r. Öyle ise zab›tan›n görev, yetki ve sorumluluklar›n›n, insan kaynaklar›n›n, özlük haklar›n›n, kent hukuku ve kentli haklar› çerçevesinde yeniden ele al›nmas› kaç›n›lmazd›r. Sürekli artan ve çeflitlenen sorunlar karfl›s›nda yeni ve bilimsel yaklafl›mlar ortaya koymak zab›tan›n gelece¤i ve üstlenece¤i rol konusunda önemli aç›l›mlar getirecektir. Bu çerçevede; ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Daire Baflkanl›¤›nca ilk defa bu y›l düzenlenecek olan ve dilencili¤i konu alan uluslararas› sempozyumun önemli bir ad›m olaca¤›na ve bu tür bilimsel çal›flmalar›n belediye zab›tas›na ve belediyelere kentin sorunlar›n›n çözümünde önemli katk›lar sa¤layaca¤›na ve ivme kazand›raca¤›na flüphe yoktur. Yine ZABITA gazetemiz bu do¤rultuda at›lm›fl çok önemli bir ad›md›r. Eme¤i geçen herkesi kutlar, baflar› ve mutluluklar dilerim.

YÖNET‹M YER‹ Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› Hasan Halife Mh. Sar›güzel Cd. No:54 Fatih / ‹STANBUL Tel: 0 212 621 22 23 Faks: 0 212 525 02 80 www.zabita.com gazete@zabita.com

Bask›: AKADEM‹ ( 0212 493 24 67-68-69)

Davutpafla Mh. Güven Sanayi Sitesi C Blok No: 230 Topkap›/‹stanbul

* Gazetemiz bas›n meslek ilkelerine uyma sözü vermifltir. * Gazetemizde yay›nlanan köfle yaz›lar›ndan, yazarlar› sorumludur.


- RÖPORTAJ Batman Belediyesi Zab›ta Müdürü Muzaffer ÇINAR:

12

Haziran / 2008

Seyyar sat›c› sorununu savaflarak de¤il, uzlaflarak çözüyoruz Her an, her yerde yüzlerce belediye emir ve yasaklar› ihlal ediliyor Zab›tan›n savunma amaçl› araç ve gereçleri konusunda yasal düzenlemelerin yap›lmas› gerekmektedir.

Röportaj

Zafer S›tk› Tuna

Sizi tan›yabilir miyiz efendim? 1962 Siirt Baykan do¤umluyum. ‹lk ve orta ö¤renimimi Batman da gördüm. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi mezunuyum. Evliyim ve 5 Çocuk babas›y›m. 1988-1991 y›llar› aras›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› bünyesinde 3 y›l ö¤retmenlik yapt›m. 1991 Y›l›nda Baykan Belediyesi’nde memur olarak göreve bafllad›m. Daha sonra Tahakkuk ve Tahsilat fiefi olarak görev yapt›m. 2004 y›l›nda Baykan Belediyesi’nden Batman Belediyesi’ne naklen atand›m. Batman Belediyesi Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü görevine getirildim. 2008 Y›l› bafl›ndan itibaren Zab›ta Müdürü, Veteriner ve Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü’ne vekaleten bakmaktay›m. Çal›flmalar›n›z› nas›l bir kadroyla yürütüyorsunuz? Teflkilat›n›z hakk›nda bilgi alabilir miyiz? Batman Belediye Baflkanl›¤›na ba¤l› hizmet veren Zab›ta Müdürlü¤ü bünyesinde 1 Zab›ta Müdürü, 4 Zab›ta Amiri, 3 Zab›ta Komiseri, 37 Memur ve 19 Zab›ta Görevlisi olmak üzere toplam 64 personel ile ilimizde hizmet verilmektedir. Son nüfus say›m›na göre ilimizin merkez nüfusu

294.000 olarak tespit edilmifltir. Resmi verilere göre 1.500 kifliye 1 zab›ta memuru düflmektedir. Bu da hitap kitlemizin korkunç derecede yüksek oldu¤unu göstermektedir. Bu anlamda personel say›s›n›n ço¤alt›lmas› gerekmektedir. Araç ve teçhizat olarak 3 minibüs, 1 pikap, 1 otomobil ile haberleflmede kullan›lmak üzere 12 adet el telsizi ve 5 araç telsizi ve bunun yan›nda halk›n flikayet baflvurular› için tahsis edilen alo 153 ile 21 347 06 numaral› telefon hatlar›m›z günün 24 saati yap›lacak flikayetler için aç›k bulundurulmaktad›r. Efendim bugüne kadar neler yapt›n›z? K›saca çal›flmalar›n›z› anlat›r m›s›n›z? Demokrasinin ifllemesi, insan haklar›na sayg›n›n gerçekleflmesi, kentsel çevrenin daha yaflanabilir bir nitelik kazanmas› ve tüketicilerin korunmas›, kentte sa¤l›k, düzen ve huzurun temini ve süreklili¤inin sa¤lanmas› gibi aç›lardan da belediye zab›tas› büyük önem arz etmektedir. Müdürlü¤ümüz yap› bak›m›ndan belediyemiz ad›na genifl bir sorumluluk yelpazesine sahiptir. Batman halk›n›n her türlü sorunu ve iste¤i direkt olarak müdürlü¤ümüze ulaflmakta bizler de ekiplerimiz ve belediyemize ba¤l› di¤er birimler ile birlikte her konuda vatandafl›m›zla iletiflim sa¤layarak sorunlar› çözme yoluna gidiyoruz. Görevlerimizi organize olarak kurdu¤umuz ekiplerle yürütmekteyiz. Belediye s›n›rlar› içinde tüzük ve yönetmeliklerde belediye zab›tas›nca yerine getirilece¤i belirtilen tüm görevleri yerine getirmek, denetim ve kontrollerde bulunmak, görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi ve bu hususta gerekli olan yetkilerin kullan›lmas› için müdürlü¤ümüz bünyesinde görev yapan hareket halinde bulunan 4 ekibimiz, 1 gece ekibi, 3 adet sabit zab›ta noktas›, ‹ktisat, Tra-

fik, sebze hali, flehirler aras› otogar ve flehir merkezinin sabit noktalar›nda, sürekli denetim ve kontroller yap›lmakta ve flehir içinde hareket halinde bulunan ekiplerimiz mevcut olup yaya ekiplerimiz ile birlikte her türlü seyyar sat›c›lara ve iflgallere engel olma , aç›kta yap›lan g›da sat›fllar›na izin vermeme, dilenenlere karfl› mücadele etme, semt pazarlar›nda düzeni sa¤lama, izinsiz afifl ve tabela as›lmas›na engel olma, gerekti¤i yerde trafik ak›fl›n› sa¤lama, çevre sa¤l›¤› ve çevre temizli¤ine vatandafl› teflvik etme, evrak düzenleme, kaçak kömür denetimi, izinsiz kaz› ve yard›mlar›n da¤›t›m›na yard›mc› olunmaktad›r. fiehir merkezinin temizli¤inin devam›n›n sa¤lanmas› ve daha etkin bir temizlik sa¤lanmas› için çöplerin belli saatlerde belli noktalara kapal› pofletlerde b›rak›lmas› için temizlik iflleri müdürlü¤ü ile ortak bir çal›flma yürütülmektedir. Lokanta ve aflevlerinde halk›n sa¤l›¤› için iyotlu tuz kullanma zorunlulu¤u getirilmifl, bahar ve

yaz aylar›nda özellikle okullar›n önünde sat›lan zararl› ve sa¤l›ks›z üretilen dondurma ve Eskimo imalathaneleri kapat›ld›. Tespit edilen Eskimo ve dondurmalar da imha edilmifltir. Umuma aç›k istirahat ve e¤lence yerleri ile ilgili tespit edilen eksik ve aksakl›klar hakk›nda ‹flyeri Açma çal›flt›rma Ruhsat Yönetmeli¤inin 32. Maddesi ve 2559 Say›l› Yasan›n 6 Maddesi, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun hükümlerine göre cezaland›r›lmakta ve 5393 Say›l› kanunun 34. Maddesi uyar›nca Belediye Encümenimizce de¤erlendirilip cezaland›rma yoluna gidilmektedir. Ayr›ca denetimlerimizin daha etkin ve sonuç verici olmas› aç›s›ndan foto¤raf makinesi ve kameralar-

la, yapt›¤›m›z çal›flmalar görüntülenmektedir. Bölgenizde en önemli sorun nedir? Çözümü konusunda nas›l bir çal›flma yap›yorsunuz? Ülke genelinde hem de ilimizde oldu¤u gibi en önemli sorunlar›n bafl›nda bulunan seyyar sat›c›l›k sorunu, göçle gelen ve ifl imkan› bulunmayan vas›fs›z vatandafllar›n

geçim kayna¤› olarak görülen seyyar sat›c›l›k ve benzeri ifllerle u¤raflan kiflilerle mücadele çal›flmalar› kapsam›nda; ça¤dafl bir kent yaflam›n›n ve çevre sa¤l›¤›n›n korunmas›, yeni istihdam alanlar›n yarat›lmas› ile semt sakinlerine, yafl ve kuru meyve, günlük ihtiyaç maddeleri ile giyim ve ev eflyas› gibi bir çok ihtiyaçlar›n› evlerine yak›n ve d›flar›ya oranla daha ucuz olarak temin etmeleri imkan›n› vermek amac›yla belediyemizce, alt yap›s› gerçeklefltirilen ve düzenlemesi yap›lan semt pazarlar› kurulmufltur. Seyyar sat›c› sorunundan bir nebze kentimizi rahatlatmak için; ‹limiz merkezi 11 farkl› bölgesinde seyyar semt pazar› kurularak her hafta genel toplamda 2631 kifli tezgah kurmaktad›r. Farkl› 6 bölgede kurulan sabit semt pazarlar›ndaki ‹flyerine 367 kifli yerlefltirilmifltir. Buradan da anlafl›laca¤› üzere biz seyyar sat›c›l›k sorununu savaflarak de¤il uzlaflarak çözüyoruz. Ayr›ca il merkezinde 87 büfe mevcut olup, 1000 civar›nda vatandafl›m›z an›-

lan yerlere yerlefltirilmifl olup 4.085 göç ma¤duru ve iflsizler istihdam edilmifltir. Zab›ta’n›n görevleri nedeniyle karfl›lafl›lan zorluklar konusunda ne düflünüyorsunuz? Belediyelerin bünyesinde kentsel yaflam›n denetimini yapmakla yükümlü birim olarak faaliyet gösteren zab›ta kent yaflam›nda her gün, her yerde ve her an yüzlerce belediye emir ve yasaklar› ihlal edilmekte, baflka bir deyiflle kente karfl› suçlar ifllenmektedir. Can› pahas›na mücadele eden Zab›ta çal›flanlar› kendilerini savunacak, telsizlerinden baflka hiçbir teknik donan›m› olmadan, görevleri s›ras›nda her türlü delici, kesici hatta ateflli silah tafl›yan seyyar sat›c›lara karfl› tek bafl›na kalmaktad›rlar. Bu durum karfl›s›nda belediye zab›tas› dar kolluk ifllevlerine s›k›flt›r›lm›flt›r. Zab›tan›n savunma amaçl› araç ve gereçleri konusunda yasal düzenlemelerin yap›lmas› gerekmektedir. Efendim son olarak gazetemiz hakk›ndaki düflüncelerinizi ve tavsiyelerinizi ö¤renebilir miyiz? Zab›tan›n temel sorunlar›ndan baz›lar› da, sunulan hizmetlerin halka yeterince anlat›lamamas› ve zab›tadan zab›taya bilgi ak›fl›n›n yetersiz kalmas›. Zab›ta gazetesi bu eksi¤i gidermek için çok önemli bir bofllu¤u dolduracakt›r. Türkiye’deki tüm zab›ta birimlerinin gazetelerine sahip ç›karak gerekli deste¤i sa¤lamalar› gerekmektedir. Belediye zab›tas›na iliflkin olarak medyan›n görevi belediye zab›ta örgütünün gerçeklefltirdi¤i hizmetleri kamuoyuna duyurmak, gerçeklefltiremediklerini de nesnel bir flekilde elefltirmek olmal›d›r. Di¤er taraftan Ulusal ve Yerel Medya kurulufllar› görevini yerine getirirken bas›n meslek ilkelerini çi¤nemeyerek, özel ç›karlardan öte toplumun ortak ç›karlar›na öncelik vermeli ve zab›ta ile ilgili varl›¤› flüpheli olaylar üzerine spekülatif haberler yaparak tiraj art›rma çabas›na girmemeleri, objektif haber anlay›fl›n› benimsemeleri gerekmektedir.


- GÜNDEM

Haziran / 2008

5

‹stanbul Kültür Sanat ve Tan›t›m Merkezi aç›ld› Üniversite ö¤rencilerini sertifikal› kültür elçisi yapacak “‹stanbul Kültür, Sanat ve Tan›t›m Merkezi”ni hizmete alan Baflkan Topbafl, “Buraya gelen insanlar› kent hakk›nda bilgilendirmek aç›s›ndan bu merkezin bir bilim yuvas› olmas›n› hedefledik” dedi. niversite ö¤rencilerini sertifikal› kültür elçisi yapacak “‹stanbul Kültür, Sanat ve Tan›t›m Merkezi”, Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl ile AK Parti ‹stanbul ‹l Baflkan› Aziz Babuflçu, AK Parti ‹stanbul Milletvekilleri Halide ‹ncekara ve Mustafa Atafl ile üniversite ö¤rencileri taraf›ndan aç›ld›. Merkezin Ortaköy’deki binas›nda düzenlenen aç›l›fl töreninde konuflan Baflkan Kadir Topbafl, ‹stanbul’un en önemli yerlerinden Ortaköy’de kurulan bu merkezin daha önceden “Ortaköy Rum Okulu” olarak kullan›ld›¤›n› belirterek, binan›n yine e¤itim maksatl› düzenlenerek ‹stanbul’un tan›t›m›na katk›da bulunacak gençlerin hizmetine sunuldu¤unu söyledi. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin her y›l 50 bin üniversiteli gence burs imkan› sundu¤unu hat›rlatan Baflkan Topbafl, bu ö¤rencilerin Büyükflehir Belediyesi’nin kültür elçisi olarak haz›rlanarak 2010 Avrupa Kültür Baflkenti olan ‹s-

Ü

tanbul’un tan›t›m›na çok önemli katk›lar yapaca¤›n› kaydetti. “Merkez, buraya gelen insanlar› ‹stanbul hakk›nda bilgilendirmek aç›s›ndan tam bir bilim yuvas› olacak” diyen Kadir Topbafl, Büyükflehir Belediyesi Gençlik Meclisi, üniversite kulüpleri ve akademisyenlerin yard›m›yla bunu baflaracaklar›n› ifade etti. Merkezde e¤itim gören gençlerin birer turizm ve kültür elçisi olarak ö¤rendiklerini çevrelerine aktaracaklar›na dikkat çeken Topbafl, “Bir ülkenin gücü o ülkenin yetiflmifl insan gücüyle ölçülür. Biz gençlerimizi ne kadar iyi yetifltirirsek, gelece¤e ne kadar iyi haz›rlayabi-

lirsek, o denli güçlü oluruz. Bu global geliflim içinde dünya ile her alanda rekabet edebilmek için bunu baflarmak zorunday›z. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi olarak iflte bunun için çal›fl›yoruz” diye konufltu. ‹stanbul’daki üniversite ö¤rencileri ‘Kültür Elçisi’ oldu… Törende konuflmalar›n ard›ndan “‹stanbul Kültür, Sanat ve Tan›t›m Merkezi” Baflkan Kadir Topbafl ve beraberindekiler taraf›ndan kurdele kesilerek hizmete al›nd›. Daha sonra merkezi gezen Kadir Topbafl, çal›flmalar hakk›nda bilgi ald›. Hafta içi her gün ‹stanbul temal› fli-

aytacisikli@zabita.com

1855 fi fieehremaneti Nizamname Layihas›’nda yer alan zab›ta-i belediye konular›… 27 Ramazan 1271 (13 Haziran 1855) tarihinde 14 maddelik bir fiehremaneti Nizamname Layihas› tanzim edilir. Ancak nizamname ‹radeye sunularak kesinlik kazanmamas›na ra¤men, yeniden oluflturulan intizam-› flehir meclisi ve fiehremaneti taraf›ndan zab›ta-i belediye, sokaklar›n temizli¤i ve esnaf›n cezaland›r›lmas› hususlar›nda, buradaki kararlar uyguland›. Bu nizamname ile fiehremaneti’nin Meclis-i Vâlâ’ya ba¤l› olarak çal›flaca¤› belirtiliyordu. Ancak, fiehremaneti’nin görev alanlar› bak›m›ndan birçok bakanl›¤a ba¤l› faaliyet göstermek zorundayd›. Sözgelimi vergi koymak ve toplamak için Maliye Nezaretine, kald›r›m yap›m ve onar›m› için Umur-u Nafia Nezaretine, güvenlik iflleri için Zabtiye Nezaretine, esnaf ve fiyat kontrolü için de Ticaret Nezareti’yle çal›flmak zorundayd›. Bir anlamda fiehremaneti, bürokrasiye bo¤ulmufl oluyordu. Bu da elini kolunu ba¤l›yordu. ✬✬✬ ‹ntizâm-› fiehir Komisyonu (fiehir meclisi), 1856 tarihinde, bugün belediye hizmetleri kapsam›nda uygulamas› belediye zab›tas› taraf›ndan gerçeklefltirilen ve çarfl› pazarda, sokakta olan olumsuzluklar› ortadan kald›rmay› amaçlayan layihay› haz›rlar. Meclisi Âlî-i Tanzimat’a sunulan bu layiha, daha sonra bir tezkire-i ma’rûza ile padiflaha arz edilir ve irade-i seniyye ile onaylan›r. ✬✬✬ Bu layihada 1871 ve 1872 y›llar›nda yay›nlanacak olan Belediye Çavuflu nizamname ve talimatnamelerinde yer alan ve belediye zab›tas› görev-

TAR‹HÇE-‹ ZABITA Aytaç IfiIKLI

leri aras›nda bulunan baz› hususlar da yer ald›. Oniki maddeden oluflan sözkonusu layihan›n üçüncü maddesinde, “bakkal ve manav esnaf›n›n, dükkanlar›n›n önünde sardalya, peynir f›ç›s› ve meyve küfeleri koyduklar›, hatta caml› mustre sand›¤› gibi ç›k›nt›lar› olan unsurlar›n yolu darlaflt›rd›¤›, yoldan hem yayalar›n hem de araba ve faytonlar›n geçifline mani oldu¤u” belirtilerek, dükkan ashab›n›n dükkan önlerine koyacaklar› küfe ve sepet gibi fleylerle bir k›l kadar dahi olsun yolu darlaflt›rmalar›n›n genel bir emirle ve kati flekilde men edilmesi asri faydal› ifllerden” olaca¤› vurgulan›r. ✬✬✬ Reklam ve tabelalara iliflkin hükmünde bulundu¤u bu layihan›n dördüncü maddesinde, dükkanlar›n satt›klar› ürünlerin üretildi¤i fabrika ismi tafl›yan tabelalar›, zeminden ancak iki buçuk arfl›n yukar› asarak, gelip geçifli engelledikleri, yoldan geçen atlar›n bafl›na dokunarak kazalar›n olmas›na yol açt›klar› anlat›l›r. Bundan dolay› da bu gibi levhalar›n men edilerek, ya duvara ya da dükkan kap›lar›n›n üzerine as›lmas› halinde ruhsat verilebilece¤i belirtilir. ✬✬✬ Beflinci maddede de binalar›n önlerine günefle siper olmas› için konulan tentelerin ve tente s›r›klar›n›n atl›lar›n ve arabal›lar›n seyrine ve hareketine engel oldu¤u, soka¤› darlaflt›rd›¤› hat›rlat›larak, s›r›klar›n zeminden dört arfl›n yukar›dan tenteye ba¤lanmas› is-

tenir. Aksi takdirde ucu yerde olacak flekilde tentelere s›r›k konulmamas›na dikkat edilmesi kaydedilir. ✬✬✬ fiehir hayat›n›n vazgeçilmez sorunu olan kald›r›m iflgaline de de¤inilir layihada. Yedinci maddede, kald›r›mlar üzerinde sepet, küfe, tabla ile sebze, meyve ve teknelerle bal›k vesaire sat›lamayaca¤›, soka¤›n her iki taraf›na konulacak böylesi fleylerle yolun darlaflt›rd›¤› hat›rlat›larak, esnaf›n buna cesaret etmesinin önlenmesi talep edilir. ✬✬✬ Ma¤aza ve dükkan sahiplerinin satt›klar› ürünlerin konuldu¤u sand›k, sepet, f›ç› gibi flelerin ka¤›t ve ambalajlar›yla süprüntü ve di¤er pislikleri (tavuk ve fare ölüsü gibi) soka¤a atmamas›n›n gere¤inin anlat›ld›¤› dokuzuncu maddede, çare olarak, böylesi fleylerin deryaya ‘ilkâ’ edilmesine dikkat gösterilmesi istenir. ✬✬✬ Cadde ve sokaklarda bafl›bofl gezen at, kat›r, inek ve buza¤› gibi hayvanlar›n derhal yakalan›p zabt edilmesi istenir. Konuyu aç›klayan onuncu maddede kap› halkalar›na at ba¤layarak gelip geçenleri rahats›z eden flah›slar›n nakdi cezayla tecziye edilece¤i ifade edilir. Neredeyse tamamen flehrin sokak ve caddelerine nizam getirmeyi amaçlayan bu layiha hükümleriyle, ayk›r› hareket edenlere nakdî ceza uygulamas› getirilerek, bu cezalar›n miktarlar›n›n suçun “derece-i cesâ-

ir akflamlar›, söylefliler, film gösterimleri, dinletiler gibi çeflitli etkinliklerin düzenlenece¤i merkezde, ‹stanbul ile ilgili yerli ve yabanc› kitap, yay›n, broflür, kültür haritalar› ve çeflitli materyaller bulunuyor. ‹stanbul halk›na aç›k olacak merkez, kütüphaneli kafe bölümüyle de hizmet verecek. Merkezde, turistler için de belirli saatlerde ‹stanbul'u tan›tan filmler gösterilecek. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür ve Sosyal ‹fller Daire Baflkanl›¤› Turizm Müdürlü¤ü, 2010 Avrupa Kültür Baflkenti çal›flmalar›na belediyeden burs alan üniversite ö¤rencilerini de ekledi. Büyükflehir Belediyesi üniversite ö¤rencilerini sertifikal› kültür elçisi yapacak. Üniversite ö¤rencilerini sertifikal› kültür elçisi yapacak proje kapsam›nda Büyükflehir Belediyesi’nden burs alan 50 bin ö¤renci düzenlenecek etkinliklerle ‹stanbul’u tan›yacak ve etkinlikler sonucunda gençlere ‘‹stanbul Kültür Elçisi Sertifikas›’ verilecek.

metine”göre belirlenece¤i kay›t alt›na al›n›r. ✬✬✬ Bu nizamnameye göre fiehir Meclisi’nin görevlerinden biri de esnaf aras›ndaki sorunlar› çözüme kavuflturmak ve beledî yasaklara uymayan esnaf› cezaland›rmakt›. Bir anlamda flehir meclisinin, basit anlamda bir belediye mahkemesi olarak çal›flmas› da öngörülüyordu. Bu davalara bakmak için fiehremini’nin yard›mc›lar›ndan birinin baflkanl›¤›nda, iki meclis üyesinin ifltirak etti¤i bir komisyon oluflturuldu. Komisyon her gün toplanacak, üyeler de her gün s›rayla de¤iflecekti. Böylece muhtemel bir suistimalin de önüne geçilmesi hedeflenmiflti. Komisyon afla¤› yukar› flöyle çal›fl›yordu: ✬✬✬ Her gün Emanet’e gelen fiehremini yerini al›r. Belediye kavaslar› suçlu esnaf› ve yasaklara uymayanlar› getirerek, suçlar›n› okurlard›. fiehremini’de suçun niteli¤ine göre 3 ila 5 gün aras›nda de¤iflen hapis cezalar› verirdi. Cezaya itiraz eden esnaf olursa, bu itiraz isyan kabul edilerek cezalar› iki misli artt›r›ld›. Bu sistem hem iflleme yöntemi hem de h›z› bak›m›ndan ihtisap divan›n› and›r›yordu. Ne var ki yarg› teflkilat› kurulunca beledî suçlara bak›p cezaland›rma yetkileri belediyelerin elinden al›nd›. Böyle bir yola gidilmesinin temel nedenlerinden biri de fiehremini’nin uygulamada keyfili¤e kaçmas›n› önlemekti. Ancak ana görevi çarfl› pazar denetlemek olan fiehremini’nin bu yöndeki uygulamalar› sürdü. Özellikle 1858 ve 1860 y›llar› aras›nda fiehreminli¤i vazifesinde bulunan Hüseyin Bey, falaka ve derhal dükkan kapatma gibi cezalar›yla nam salm›flt›. Bu tür cezalar› yüzünden Hüseyin Bey, modern bir belediye baflkan› olmaktan ziyade eski ihtisap naz›rl›¤›na yak›fl›yordu.


- TÜRK‹YE

6

Haziran / 2008

Büyükflehir ve Konak zab›talar›n›n son hedefi duygu sömürücüleri oldu

‹zmir’de zab›ta f›rt›nas›

Alsancak, Hocazade, Hisarönü ve Çorakkap› Camilerinin önünü mesken tutan 13'ü bayan toplam 15 dilenci topland›. ab›ta ekipleri genç, yafll› ayr›m› yapmadan cami önlerindeki ve kald›r›mlardaki dilencileri toplad›. ‹zmir Büyükflehir Belediyesi ve Konak Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü ekiplerinin bafllatt›¤› operasyonlar h›z kesmedi. Basmane ve Kordon'dan bafllat›lan, seyyar sat›c›lara, kald›r›m iflgallerine karfl› yap›lan operasyonlardan dilenciler de pay›n› ald›. Ekipler, Alsancak, Hocazade, Hisarönü ve Çorakkap›

Z

Camilerinin önüne mesken tutan 13'ü bayan toplam 15 dilenciyi toplad›. Dilencilerin üzerinden ise toplam 62 YTL para ç›kt›. Belediye emeklisi dilencilik yapan 73 yafl›ndaki Veysi B.'nin ise Diyarbak›r Belediyesi Temizlik ‹flleri Müdürlü¤ü'nden emekli oldu¤u ve dilencilik yapmak amac› ile ‹zmir'e gelip burada bir otelde kald›¤›n›n ö¤renilmesi zab›ta ekipleri aras›nda flaflk›nl›k yaratt›. Bir hafta içerisinde 4 gün üst üste operas-

yon gerçeklefltiren ekipler, çok say›da iflportac›ya ve iflyerine de ceza yazd›. Fevzipafla, Gazi Bulvar› ve 1. kordon pasaport bölgesinde seyyar sat›c›lara yönelik yap›lan operasyonlarda; 3 bin 476 parça mal, Hatay ‹nönü caddesi, Mithat Pafla Caddesi, Konak Meydan› ve çevresinde yap›lan operasyonlarda ise 1699 parça mal ele geçirildi. Kald›r›m iflgallerine de ceza ya¤d›. Kaynak: Yenigün

Sivas’ta kahvehane denetimleri Sivas Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü’ne ba¤l› ekipler kahvehanelerde denetimlerde bulundu. ap›lan denetimlerde; 2 iflyeri, ‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsat› olmadan faaliyet gösterdi¤i için resen kapat›larak ruhsat al›ncaya kadar ticaretten men edildi. 7 iflyerinde ise iflleticinin veya mesul müdürün iflyerinde bulunmad›¤› tespit edilerek yasal ifllem uyguland›. Sivas Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü denetimlerini sürdürüyor. Zab›ta ekipleri taraf›ndan bu hafta kahvehanelere yönelik denetimler yap›ld›. fiehir merkezinde bulunan kahvehanelerde ruhsat denetiminin yan› s›ra y›pranm›fl ve hijyenik olmayan oyun ka¤›tlar›na imha edilmek üzere, el konuldu. Zab›ta Müdürlü¤ü’nden yap›lan aç›klamada; “Umuma aç›k istirahat ve e¤lence yeri

Y

kapsam›nda olan kahvehanelerde, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, ‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsatlar›na ‹liflkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun faaliyet gösterilip gösterilmedi¤i tespit edilerek ifllem yap›lmaktad›r” denildi.

Zab›ta Vakf›’ndan yeni bir hizmet daha amuoyunda "Sigara Yasa¤›" olarak tan›mlanan 4207 say›l› Tütün Mamülleri ile ilgili kanun hakk›nda tüm mevzuat›n, aç›klamalar›n ve uygulama örneklerinin yer ald›¤› KILAVUZ K‹TAPÇIK, belediyelerin ve belediye zab›talar›n›n hizmetine sunuldu. Bu kitap, söz konusu kanun hakk›nda en ince detay›na kadar tüm bilgileri içinde bar›nd›r›rken, uygulay›c›lara da yol haritas› ç›kar›yor.

K

Kitapç›k sat›fl fiyat› 5 YTL Siparifl için: 0212 621 22 23 www.zabita.com

Belediye Zab›tas› Dayan›flma Vakf› ‹ktisadi ‹flletmesi

Batman’da seyyar sat›c›lara yer tahsisi atman Belediyesi, flehrin çeflitli semtlerinde çal›flan seyyar sat›c›lara, yer tahsis ederek semt pazar› esnaf› olmalar›n› sa¤lad›. Zab›ta Müdürlü¤ü taraf›ndan gerçeklefltirilen uygulamadan seyyar sat›c›lar memnun. Batman kent merkezinin ifllek noktalar›nda faaliyet yürüterek görüntü kirlili¤i, yol ve kald›r›m iflgali oluflturan seyyar sat›c›lar, Batman Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü’nün çal›flmalar› ile art›k birer semt pazar› esnaf› oldu. Raman, Çaml›ca, Cumhuriyet mahallelerindeki aç›k semt pazar› ile yeni oluflturulan TOK‹ aç›k semt pazar›na yerlefltirilen seyyar sat›c›lara Zab›ta Müdürü'nün bir de sürprizi oldu. Kendilerinin 1 May›s iflçi ve emekçi bayram›n› karanfiller da¤›tarak kutlayan Zab›ta Müdürü Muzaffer Ç›nar'› seyyar sat›c›lar alk›fl-

B

larla karfl›lad›. 121 seyyar sat›c›s›n›n kuralar› çekilerek yerlefltirildikleri 4 mahalle semt pazarlar›n›n say›s›n› alt›ya ç›karacaklar›n› söyleyen Zab›ta Müdürü Muzaffer Ç›nar, emek sarf ederek yaflamlar›n› kazanan seyyar sat›c›lar›n 1 May›s'›n› kutlayarak kendilerine verdikleri çiçekleri, kendilerinin de mevcut semt pazar› esnaf›na vermelerinin yeni ile eski semt pazar› esnaf›n›n dayan›flma, bütünleflme ve birbirlerini kabulü anlam›nda önemli bir jest oldu¤unu söyledi. ■ Haber Merkezi

Akhisar Zab›ta’s›na insan haklar› dersi Manisa Akhisar'da ‹nsan Haklar› Kurulu E¤itim Komisyonu Baflkan› Avukat Leyla Var›fl, ilçede görev yapan emniyet güçleri ve belediye zab›talar›na insan haklar› konunda seminer verdi. aflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤›’n›n e¤itim faaliyetleri çerçevesinde her y›l 6 ayl›k periyotlar halinde yapaca¤› seminerin bu y›l için planlanan ilk bölümü Esnaf Kefalet Kooperatifi Toplant› Salonu'nda yap›ld›. ‹lçede görev yapan polis ve zab›ta memurlar›n›n kat›ld›¤› seminerde, ‹lçe ‹nsan Haklar› Kurul Üyesi olan Müflavir Hazine Avukat› Leyla Var›fl, insan haklar› e¤itimi alan›nda ulusal düzeydeki

B

çal›flmalardan söz etti. Var›fl, ‹nsan Haklar› E¤itimi Ulusal Komitesi Yönetmenli¤i ile 11 Kas›m 2006 tarih ve 26343 say›l› ‹nsan Haklar› Ulusal Komitesi'nin kararlar›n› detayl› bir flekilde kat›l›mc›lara anlatt›. Türkiye'deki insan haklar› konusunda da bilgi veren avukat Var›fl, toplant›da ayr›ca Baflbakanl›k ‹nsan Haklar› Baflkanl›¤› ve faaliyetleri hakk›nda da uyar›larda bulundu. Kaynak: Haber Ekspres


- GÜNCEL

Haziran / 2008

11

‹stanbul Bo¤aziçi ‹mar’dan sorumlu Zab›ta Müdür Yard›mc›s› Bahtiyar YILMAZ:

Bo¤aziçi Zab›ta: Kararl›, azimli ve inançl› Zab›ta Vazife ve Salahiyetleri Kanunu kesinlikle ç›kar›lmal› ✎ Zafer S›tk› Tuna Efendim k›saca kendinizden bahseder misiniz? 1970 y›l›nda Giresun’un Tirebolu ilçesinde do¤dum. ilk ve orta okulu Ortacamii köyündeki Karakaya ‹lkö¤retim okulunda okudum. Daha sonra Üsküdar Cumhuriyet Lisesini bitirdim. 1995’de ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Koruma ve Güvenlik Müdürlü¤ünde Güvenlik Memuru olarak göreve bafllad›m. 1998 y›l›nda Zab›ta Müdürlü¤ü’ne Zab›ta memuru olarak atand›m. Zab›ta Daire Baflkanl›¤›n›n çeflitli birimlerinde görev yapt›m. 2005 y›l›ndan bu yana Zab›ta Müdür Yard›mc›s› olarak Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü Bo¤aziçi ‹mar Zab›ta Amirli¤i’nden sorumlu Zab›ta Müdür yard›mc›s› olarak görevimi yürütmekteyim. Evli ve üç çocuk babas›y›m. Röportaj

Zab›ta teflkilat›n›z hakk›nda bilgi verir misiniz? 1 Amir vekili 5 komiser yard›mc›s› 32 zab›ta memuru, 23 zab›ta hizmet personeli olmak üzere toplam 61 personel ile görevlerimizi büyük bir özveriyle yapmaktay›z. Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü’ne ba¤l› bulunan Bo¤aziçi ‹mar Zab›ta Amirli¤i yap›lan ifl ve ifllemler itibariyle Bo¤aziçi ‹mar Müdürlü¤ü’nün uhdesinde görev yapmaktay›z. Bu kapsamda görevlerimizi flu flekilde s›ralayabiliriz; * 2960 say›l› Bo¤aziçi Kanunu gere¤i ön görünüm bölgesinde bulunan Beykoz, Befliktafl, Üsküdar ve Sar›yer ‹lçelerinde; Bo¤aziçi ‹mar Müdürlü¤ü’nün yetki ve sorumlulu¤u alt›nda ve iflbirli¤i içinde belediye zab›ta hizmetlerinin yürütülmesi, * ‹stanbul Bo¤az› öngörünüm alan› s›n›rlar› dahilinde, 2960 say›l› Bo¤az ‹çi Kanunu, 3194 Say›l›

‹mar Kanunu ve 775 say›l› Gecekondu Kanunu ile, di¤er kanun, tüzük ve yönetmelikleriyle belirlenen görevleri yapmak, * Bo¤aziçi ‹mar Müdürlü¤ü teknik elemanlar›na kaçak inflaatlar› tespitte yard›mc› olmak, * 775 Say›l› Gecekondu Kanunu gere¤i, gecekondu yap›m›na ve faaliyetine mani olmak ve yap›lanlar›n tespiti yap›ld›¤›nda y›kmak, * An›lan görev alan›na, belediye mevzuat›n›n verdi¤i yetki do¤rultusunda, nizam, intizam sa¤lamak ve yapt›r›m uygulamak, * Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler do¤rultusunda, belediye suçu iflleyenler tespit edildi¤inde kanuni ifllem yapmak,

* Belirlenen görev ve yetkiler d›fl›nda tüm zab›ta hizmetlerine yönelik müdürlük emirlerini öncelikle uygulamakt›r. Efendim bugüne kadar neler yapt›n›z? Çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi alabilir miyiz? Yukar›da bahsetti¤imiz yetkiler dahilinde yap›lan faaliyetleri özetlersek; 2006 y›l› içersinde; • 673 y›k›m, 106 inflaat mühürleme • Belediye Emir ve Yasaklar› gere¤i 2.260.10 YTL, 5326 Say›l› Kabahatler Kanunu gere¤i 24.900.00

YTL para ceza kesilmifltir. 2007 y›l› içersinde; • 723 y›k›m, 96 inflaat mühürleme • Belediye Emir ve Yasaklar› gere¤i 1.990 YTL, 5326 Say›l› Kabahatler Kanunu gere¤i 826.314.00 YTL para ceza kesilmifltir. 2008 y›l› (May›s) içerisinde; • 139 y›k›m, 35 inflaat mühürleme • Belediye Emir ve Yasaklar› gere¤i 1.990 YTL, 5326 Say›l› Kabahatler Kanunu gere¤i 508.261.00 YTL para ceza kesilmifltir. Ayr›ca görevimiz esnas›nda Bo¤azda kötü bir görünüm arz eden ve y›llarca iskelet halinde, metruk bir vaziyette y›k›lmay› bekleyen uyum villalar› vb. 310’un üzerindeki kaçak yap›lar 10 gün gibi k›sa bir süre içersinde yo¤un ve kararl› bir çal›flma sonucu y›k›lm›fl, hafriyat› temizlenerek do¤al görünümüne kavuflturulmufltur. Çal›flmalar›m›z Bo¤aziçi alan›n›n kültürel ve tarihi de¤erlerini ve do¤al güzelliklerinin kamu yarar› gözetilerek korunmas› kapsam›nda Bo¤aziçi öngörünüm bölgesinde denetim ve kontroller aral›ks›z sürdürülmektedir.

Bo¤aziçi’nin denetimlerinin ne kadar zor oldu¤unu düflünürsek, ne tür zorluklarla karfl›lafl›yorsunuz? Görev yapt›¤›m›z bölgeyi konumu itibariyle düflünürsek, san›r›m zorlu¤u da anlafl›lm›fl olur diye düflünüyorum. Tabiî ki arazide görev yapan ekiplerimiz konu inflaat ve y›k›m olunca vatandafllar›m›zla zaman zaman hofl olmayan durumlarla karfl› karfl›ya gelmektedir. Yo¤un bir manevi, fiziki ve maddi bask›yla karfl› karfl›ya görev yap›l›yor olmas› personelimizi psikolojik ola-

inan›yorum. Bunun olmas› arazide görev yapan zab›ta ekiplerimizin de daha rahat, sorunsuz görev yapmas›n› sa¤lam›fl oldu. Gecekondu yap›m› veya y›k›lmas› konusunda herhangi bir s›k›nt›m›z olmuyor. Çünkü bu konuda kanun koyucu zab›taya çok genifl ve kesin bir yetki vermifltir. S›f›r toleransla görevimizi yapmaktay›z. Yasal hiçbir s›k›nt›m›z bulunmamaktad›r.

rak etkilemektedir. Sportif ve sosyal faaliyetlerle bu konuda k›smen olumlu sonuçlar almaya çal›fl›yoruz. ‹stanbul Bo¤az›nda en büyük sorun nedir? Bu sorunun çözümü noktas›nda nas›l bir yol izliyorsunuz?

2960 say›l› kanun 1983 tarihli olmas› nedeniyle uygulama aflamas›nda hem hizmet veren, hem de hizmet alan aç›s›ndan zorluklar yaflanmaktad›r. fiu anki s›k›nt›lar, sorunlar dikkate al›narak yeni bir düzenlemeye ihtiyaç oldu¤u kan›s›nday›m. Bölgedeki yap›lar›n imar durumu, arazi yap›s› çal›flmalar›m›z› olumsuz etkileyen etmenlerdir. Ancak biz ekip olarak görevimiz süresince son derece kararl›, azimli ve inançl› s›k› denetimlerimizle 4 ilçeyi de (Beykoz, Befliktafl, Üsküdar ve Sar›yer) kontrolümüz alt›nda tutmaktay›z. Bu denetim ve yapt›r›mlar›n neticesinde olumlu sonuçlar elde edilmifltir. Baflta bu bölgede yaflayan vatandafllara karfl› gösterilen pozitif yaklafl›m tarz› sonucu olumsuz olan zab›ta imaj› de¤iflmifltir. Bu yaklafl›m tarz› ve s›k› denetimler vatandafllar›m›z›n daha da bilinçlenmesini sa¤lam›flt›r. Bölge halk› yasalara uyulmas› gerekti¤ini görerek, bilerek hareket etmeye bafllad›. Örne¤in vatandafl›n imarla ilgili bir ihtiyac› veya sorunu oldu¤unda flunu art›k iyi biliyor. Nedir bu? Önce Bo¤aziçi ‹mar Müdürlü¤ü’ne gidip gerekli yasal iznin al›n‹stanbul Bo¤aziçi ‹mar’dan sorumlu mas› gerektiZab›ta Müdür Yard›mc›s› ¤ini biliyor. Bu çok önemBahtiyar Y›lmaz liydi bunu baflard›¤›m›za

Zab›ta Teflkilat›n›n ihtiyaçlar› noktas›nda hangi yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktad›r? Bu konuda akl›m›za gelen en önemli fley yapm›fl oldu¤umuz görevin ne kadar zor ve s›k›nt›l› oldu¤unu düflünürsek; y›pranma konusunda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç oldu¤udur. Ayr›ca Polis vazife ve salahiyetleri kanunu gibi çal›flmalar›m›z› kolaylaflt›racak zab›tay› koruyan zab›ta teflkilat›n›n da zab›ta vazife salahiyetleri kanununa kesinlikle ihtiyac› oldu¤unu düflünüyorum. Yine zab›tan›n genel idari hiz-

metler s›n›f›ndan ç›kar›larak ayr› bir zab›ta hizmetleri s›n›f›n›n ihdas edilmesi gerekmektedir. E¤er bu konularda yap›lacak de¤ifliklikler gerçekleflirse teflkilat›n sorunlar›n›n önemli ölçüde giderilece¤ine inan›yorum. Ayr›ca flunu belirtmeliyim ki, ‹stanbul dünyan›n metropol bir kentidir. Geliflmifl ülke normlar›nda modern, h›zl› ve kaliteli hizmet verebilmek için zab›ta teflkilat›n›n geliflen ve de¤iflen ça¤a her zaman, gerek mevzuat, gerekse teknolojik bak›mdan, fiziki koflullar›n h›zl› bir flekilde sa¤lanmas› personelin de buna sürekli haz›r hale getirilmesi gerekmektedir. Gazetemiz hakk›ndaki düflüncelerinizi alabilir miyiz? Y›llar sonra bir zab›ta gazetesinin ç›kar›lm›fl olmas› çok önemli bir geliflmedir. Yapm›fl oldu¤u yay›nlarla tüm Türkiye genelinde zab›ta teflkilatlar›n›n tan›t›lmas›, çal›flmalar› ile teflkilat›n sorun ve beklentilerini ortaya koyaca¤›na ve aktif bir gazete olaca¤›na inan›yorum. Fikir, sanat ve sosyal konularda da yapaca¤› çal›flmalar› gönülden destekliyor, farkl› fikir ve düflüncelerin ortak noktas› olmas›n› temenni ediyorum. Yap›lacak sosyal çal›flmalarla bütün teflkilat›n kucaklaflmas›na ve birbirini daha iyi tan›mas›na vesile olmak gerekti¤ini düflünüyorum. Ayr›ca hakl› davam›z›n kamuoyuna anlat›lmas› noktas›nda önemli noktada oldu¤unu da biliyorum. Bu vesile ile gazetenin ve çal›flmalar›n›z›n hay›rl› olmas›n› temenni ediyor, bizim de görüfllerimizi ald›¤›n›z için çok teflekkür ediyorum.


- HABER

10 Meslek hayat›nda baflar›l› olman›n s›rlar› addizat›nda meslek hayat›, toplumsal hayat›m›z›n bir parças› olmas› hasebiyle, meslekî baflar›lara yol açan bütün sosyal ve ahlakî meziyetler, sosyal geliflmemizin de bir lokomotifidir. Di¤er taraftan sosyal becerilerimiz ve ahlâkî üstünlüklerimiz de meslek hayat›nda her halükârda bir avantajd›r. Dolay›s›yla bizi biz yapan insanî unsurlar, hem sosyal hem de meslekî kariyerimiz için vazgeçilmez flartlard›r. Peki hem meslek, hem de toplum hayat›m›zda bizi baflar›l› k›lan insanî hasletler nelerdir? fiunu bafltan söyleyelim insanda var olmas› gereken baflar› kriterlerin ço¤u irsî olmaktan çok ö¤renmek, benimsemek ve azimle tatbik etmek ile elde edilebilecek insanî hasletlerdir. Bu insanî hasletlere sahip olan kifliler, kendilerini bahtiyar sayabilirler. ‹flte baflar›l› olmak isteyen bir insanda bulunmas› gereken sosyal ve ahlakî unsurlar flunlard›r: a) Olumlu Düflflü ünce: Kifli, karamsarl›¤a prim vermez. Müspet düflünce çizgini korur. Gerçekçi düflünür, hadiselere bütüncül boyutuyla bakar ve musibet gibi görünen olaylarda dahî bir hikmet görür. Suçu baflkalar›nda bulmaz. fiikâyet etmez ve bahaneler üretmez. Kadere tam iman etti¤i için, tedbiri b›rakmamakla birlikte olumsuz gibi görünen hadiselerin karfl›s›nda tevekkül içinde Allah’a s›¤›n›r. b) ‹stiflflaare: Kendi düflünce ve fikirlerinde ›srarc› de¤ildir. Baflkalar›n›n fikirlerinden ve ikazlar›ndan istifade eder ve kendi yanl› kanaatlerinden vazgeçebilme meziyetini gösterir. Do¤rular› bulabilmek için, herkesle dan›fl›r. c) Hedef Odakl›l›k: Hedefi olan insan, meflru zeminde her türlü gayreti göstererek, azimle do¤ru bildi¤i yolda hareket eder. Kifli, gerekti¤inde kendi kendine motivasyon verir. Baflkalar›n›n etkisi alt›nda kalmaz ve kimsenin oyunca¤› olmaz. ‹stiflare eder ve gerekti¤inde hedefine ulaflmada yeni yöntemlere müracaat eder, istidat ve kabiliyetlerini gelifltirir ama ideallerinden ve hedeflerinden asla vazgeçmez. d) Kararl›l›k: Hayat›nda ve temel me-

H

aliseyyar@zabita.com

SOSYAL YAKLAfiIM Prof. Dr. Ali Seyyar selelerde zikzaklar ve gelgitler yoktur. ‹flinde ve sözünde sebatkârd›r. Hedefi do¤rultusunda hayat›n›n gayesini belirler ve kararl›l›kla ideallerinin gerçekleflmesi yönünde durmadan çal›fl›r. Haktan ve hay›rdan uzaklaflmaz. Baflar›y› elde etmek için, mesle¤inde veya davas›nda sars›lmadan inanarak yoluna devam eder. Bafllanan hay›rl› bir iflin sonucunu alana kadar sabreder. Kararl›l›¤›n› manevî kaynaklarla güçlendirir ve güçlü bir iradeyle istikrarl› bir biçimde yoluna y›lmadan ve yorulmadan devam eder. e) Vakar: A¤›rbafll›d›r, heybetlidir ama ürkütücü de¤ildir, haysiyetini korur; insanî varl›¤›n ve sosyal mevkiin gerektirdi¤i fleref ve itibar›, gurur ve kibire kap›lmadan korur. Vakars›z bir tevazunun insan› küçültece¤ini ve tevazusuz bir vakar da insan› gurur ve kibire götürece¤inin bilinci ile alçak gönüllülük ve vakar aras›nda sa¤l›kl› bir denge kurarak tevazu sayesinde sevilir, vakar› sayesinde ise say›l›r. Hedefine ulaflmak u¤runa h›rsa kap›l›p, baflkalar›na eziyet vermez. Hak-hukuk çizgisinden ayr›lmaz. Ne ezer, ne kendisini ezdirir. Baflkalar›n›n minnet ayaklar› alt›nda hayat›n› çi¤netmez. fiartlar ne kadar a¤›r olursa olsun, ahlâkî çizgiden ve maneviyattan taviz vermez. f) Sab›r: Bir musibet ve belâya u¤rad›¤›nda, feryat etmez, sonunu bekleyip, tahammül ile katlanmas›n› bilir. Sosyal hayatta veya beflerî münasebetlerde do¤abilecek birçok olumsuzlu¤a ve ac›ya katlan›r. Kendi gücü ve iradesi d›fl›nda ve maddî-manevî yönleriyle de¤iflik türde tezahür eden s›k›nt›, bela, musibet, güç ve meflakkatlere karfl› heyecana kap›lmadan, tedirgin olmadan, fevrî hareketlerde bulunmadan, pani¤e kap›lmadan so¤ukkanl›l›kla mukavemet

eder. Yollar›n yokufl ve zahmetli oldu¤unu bildi¤i için, teslimiyet içinde sab›r gösterir. Hedefine güç veya haram sâyesinde de¤il, meflru kanallardan sebatla elde eder. Asla y›lmaz ve davas›ndan vazgeçmez ama zaman›n›n olgunlaflmas›na sab›rla bekler ve bu arada yine kendisini sürekli olarak gelifltirir. Aktif sab›r sayesinde zorluklara kolayl›kla katlanmas›n› bilir. Çünkü bu sayede sonsuz kudret ve kuvvet sahibi olan Yaratan’dan manevî güç al›r. Bafl›na gelen her zorlu¤un bir imtihan vesilesi oldu¤unu idrak eder ve sab›rla her engelli aflar, aflamasa dahî bunu bir yenilgi olarak alg›lamaz. ‹lahî takdir boyutuyla kadere teslim olur. Bu tav›rla haddizat›nda aflamad›¤› zannedilen engelleri de manen aflm›fl olur. g) Güven: Hayatta baflkalar›na zarar› olmaz, emanete h›yanet etmez, kendisine itimat edilir. Her fleyden önce Yaratan’a güvenir ve O’ndan yard›m diler. Yaratan’a olan güvenini hiçbir zaman yitirmez. O’nsuz gelifltirilen özgüvenin de bir anlam tafl›mayaca¤›n›, bir fayda sa¤lamayaca¤›n› bilir. Hayat›n as›l gayesini unutmaz. Manevî sorumluluklar›n› ve görevlerini iman fluuruyla yerine getirir. Nefsiyle kavgal› ama vicdan›yla ve kalbiyle bar›fl›k olarak ihtiyatl› bir biçimde kendine güvenir. Nefsine asla güvenmez ama vicdan›n›n sesine kulak vererek hayat›n› tanzim eder. h) Sayg›: Büyü¤e ve de¤erli olana içten ba¤l›l›k ile hürmet gösterir. Faziletkâr insanlara, mübarek makamlara, kutsal olan ne varsa hepsine sayg› gösterir. ‹nsanlar› oldu¤u gibi görür ve onlar› özgün bireyselli¤i içinde fark eder. Hangi inançtan veya ›rktan olursa olsun bir insan›, bir flahsiyet olarak oldu¤u gibi görür ve onun biricikli¤ini fark

Haziran / 2008 eder. Her sosyal kesime özel sayg› ve sevgi gösterir. “Yafll›lara sayg› göstermek, Allah’a tazimdir” hadis-i flerifi kendine rehber edinir. i) Sosyal Sorumluluk: Sosyal hayat›n merkezinde oldu¤unun idrakindedir. Yaratan’a karfl› sorumlu oldu¤u kadar baflkalar›n›n ihtiyaçlar› karfl›s›nda da duyars›z kalamayaca¤›n›n bilincindedir. Kendi kariyerini düflündü¤ü kadar baflkalar›n›n saadet ve refah›n› da düflünür ve ona göre hareket eder. Merhamet, flefkat, cömertlik, fedakârl›k ve sa¤duyu duygular›yla sosyal sorumluluk fluurunu gelifltirir. j) Vefa: Verilen sözü yerine getirir, borcunu zaman›nda öder, vaadini yerine getirir, sözünde durur, asla yalan söylemez ve dostlu¤u pekifltiren güzel tutum ve davran›fllarda bulunur. Zor durumlarda kalan dostlar›n› terk etmez. Onlara yard›mda bulunur, sadakat konusunda en çok ona güvenilir. Baflkalar›n›n iyili¤ini ister. Faydal› olan fleyleri yerine getirir ve topluma faydal› olur. Emanete h›yanet etmez, vazifelerini hakk›yla yerine getirir. Hakka ve hakikate ba¤l›l›k gösterir. Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sad›k olur. k) Vazife fi fiu uuru: Kanunlara, toplum ve meslek kurallar›na karfl› sayg›n›n bir yans›mas› olarak görevlerini benimseyerek ifa eder. Yap›lmas› kanunî, vicdanî, ahlâkî veya dinî aç›dan mecburî olan veya tavsiye edilen herhangi bir iflten kaçmaz. Hedefi do¤rultusunda ve sorumluluk anlay›fl› çerçevesinde yap›lmas› gerekenleri en yüksek performans ile yerine getirir. Ne Yaratan için yap›lmas› gereken vazifelerde (ibadetler), ne flahsî hayata ait vazifelerde (sa¤l›k, ak›l, beden temizli¤i, temel ihtiyaçlar), ne ailevî vazifelerde, ne de sosyal vazifelerde ihmallik söz konusudur. Hiçbir fley vazifesinden al›koyamaz. l) Cesaret: Do¤ru olan fleyi, her yerde ve her zaman korkmadan ve çekinmeden yapar. Hakikatleri Hak u¤runa üslubuna uygun olarak mertçe söyler. Tehlikelerin karfl›s›nda inançla ve yi¤itçe direnir ve yürekle karfl› durabilir. Tehlikelerin karfl›s›nda iradesini ak›l, zekâ ve vicdan›na dan›flarak kullan›r.

Helikopterle denetimler sürüyor stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›tas›, kaçak yap›laflma, kaçak döküm ve dere, göl – gölet, deniz k›y›lar› denetimlerini helikopter deste¤iyle daha etkin olarak gerçeklefltiriyor. Zab›ta Daire Baflkanl›¤› Zab›ta Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü Kontrol Noktalar› Zab›ta Amirli¤i motorize denetim ekiplerince, il s›n›rlar› genelinde günün 24 saati, izinli alanlar haricinde yol kenarlar›, dere, göl-gölet, deniz k›y›lar› ve koruma havzalar›na veya kaçak döküme müsait olan kontrolsüz konumdaki her türlü arazi ve arsalara, hafriyat topra¤›, inflaat/y›k›nt› at›klar› ve her türlü kat› at›k dökümüne mani olmak ve bu fiili yapan-

lar tespit edildi¤inde gerekli cezai ifllemleri uygulamak üzere sürdürülen denetimler, helikopterle de destekleniyor. Kontrol Noktalar› Zab›ta Amirli¤i’nin çal›flmalar› hakk›nda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nden yap›lan aç›klamada flu bilgilere yer verildi:

Hafriyat Topra¤›, ‹nfl fla aat ve Y›k›nt› At›klar›n›n Kontrolü Yönetmeli¤i hükümlerine ayk›r› olarak, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesince izin verilen yerler d›fl›na, her türlü hafriyat topra¤›, inflaat ve y›k›nt› at›¤› dökümü yapanlar hakk›nda düzenlenen tutanaklar, 2872 Say›l› Çevre Kanunun 20 nci maddesine göre

cezai ifl flllem yap›lmak üzere ‹stanbul Va lili¤i ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤üne sevk edilmekte olup, bu kapsamda suç iflleyen gerçek kiflilere 27.734 YTL, tüzel kiflilere 83.202 YTL idari para cezas› uygulanmaktad›r. Ayr›ca, zab›ta denetim ekiplerimizce, inflaat at›k ve art›klar›n›, bunlar›n toplanmas›na veya depolanmas›na özgü yerler d›fl›na atanlar hakk›nda 5326 Say›l› Kabahatler Kanu nunun 41/4 maddesine istinaden, ‹dari Yapt›r›m Karar› düzenlenerek, gerçek kifliler hakk›nda 3.805 YTL ye kadar, tü zel kifliler hakk›nda da 6.344 YTL ye kadar ceza-i ifllem uygulanmaktad›r. Bu çerçevede, 06.05.2008 günü helikopterle havadan yap›lan denetimler esnas›nda Küçükçekmece, ‹lçesi Tatarc›k Çiftli¤i Mevkiinde 34 UIR 80 plakal› traktör ile kaçak olarak moloz ve inflaat at›klar› dökülmekte oldu¤u görülmüfl, ilgilisi hakk›nda gerekli yasal ifllemler • Haber Merkezi bafllat›lm›flt›r.


- GÜNDEM

Haziran / 2008

sozyazici@zabita.com

Sigara yasa¤› olarak bilinen kanunla belediyelere hangi görevler düflüyor? Bilindi¤i üzere yap›lan son düzenle meler ile 4207 Say›l› Tütün Mamülleri nin Zararlar›n›n Önlenmesine Dair Kanun’un baz› maddelerinin uygulamalar› 19 May›s 2008 itibar› ile yürürlü¤e gir mifl bulunmaktad›r. Bu Kanun; kiflileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlar›ndan, bunlar›n al›flkanl›klar›n› özendirici reklam, tan›t›m ve teflvik kampanyalar›ndan koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sa¤lanmas› yönünde düzenlemeler yapmak amac› ile düzenlenmifltir. Bu düzenlemeler kapsam›nda, Kanunun uygulanmas› ve bu konudaki denetimlerde her kuruma ve kurum yetkililerine ayr› ayr› görevler düflmektedir. Özellikle, Emniyet birimleri, belediye zab›talar›, Jandarma ve baz› Kamu Kurum ve Kurulufllar›n›n yetkili k›ld›¤› kifliler bu Kanunun uygulanmas›ndan sorumlu tutulmufltur. Bu kapsamda, genel bir de¤erlendirme yapacak olursak; 1Toplu Tafl›ma araçlar›nda tütün mamüllerinin tüketilmemesi yönünde denetimler yap›lmas›, bu denetimler esnas›nda öncelikli olarak araç içerisinde BU ARAÇTA TÜTÜN MAMÜLLER‹N‹N KULLANILMASI YASAKTIR levhas›n›n bulunup bulunmad›¤›na bak›lmas›, flayet bu uyar› yaz›s› yok ise araç ilgilisi hakk›nda zab›t tanzim edilerek belediye encümeni taraf›ndan 500-5000 TL. aras›nda cezaya karar verilmesi, ayr›ca bu levha d›fl›nda bir de araç içerisinde yolcu veya araç flöförü taraf›ndan tütün mamülünün tüketildi¤i tespit edilir ise bu kifliler hakk›nda da Kabahatler Kanununa göre direk belediye zab›tas› ya da emniyet birimleri taraf›ndan 62 YTL. para cezas› uygulanmas› gerekmektedir. 2Uyar› levhalar› tütün mamüllerinin tüketiminin yasak oldu¤u her alanda bulundurulmak zorundad›r. Bu kurala uymayan belediyeden ruhsatl› iflletmelere önce zab›ta taraf›ndan uyar› yaz›s› yaz›lacak ve bu uyar› yaz›s›na ra¤men gere¤ini yerine getirmeyen ilgilileri hakk›nda da belediye s›n›rlar› içerisinde

HARMAN Sadettin ÖZYAZICI ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Zab›ta Müdür Yard›mc›s›

belediye encümeni taraf›ndan 5005000 YTL. aras›nda cezaya karar verilebilecektir. 3Tütün mamüllerini tüketenlerin bu mamüllerin at›klar›n› gelifli güzel soka¤a b›rakmalar›/atmalar› halinde ilgilileri hakk›nda belediye zab›tas› veya emniyet birimleri taraf›ndan Kabahatler Kanununa göre 23 YTL. para cezas› uygulanacakt›r. Ancak ilgili kifli bu at›¤› att›¤› yerden uyar› halinde al›r ve uygun yere atarsa, hakk›nda cezaya karar verilmesine gerek kalmayacakt›r. 4Bu Kanunun Kamu Hizmet binalar›ndaki uygulamalar›nda ise bina içerisinde tütün mamülü tüketenler hakk›nda ifllem yapma ve ceza yazma yetkisi o Kamu kurumunun binas›ndaki en üst yetkili amirin görevlendirece¤i devlet memuru taraf›ndan takip edilecek ve bu kifliler yasa¤› ihlal edenler hakk›nda Kabahatler Kanununa göre 62 YTL. para cezas› uygulayacakt›r. 5Koridorlar› dahil olmak üzere her türlü e¤itim, sa¤l›k, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, e¤lence ve benzeri amaçl› özel hukuk kiflilerine ait olan ve birden çok kiflinin girebilece¤i (ikamete mahsus konutlar hariç) binalar›n kapal› alanlar›nda (bu binalar›n ve tesislerin büyükflehir belediyesi taraf›ndan yap›lmas› veya ruhsatland›r›lmas› halinde büyükflehir belediyesi zab›tas› taraf›ndan, di¤er yerlerde ise ilçe belediyeleri ve emniyet birimleri taraf›ndan) tütün ürünlerini tüketenler hakk›nda Kabahatler Kanununa göre 62 YTL. para cezas› uygulanacakt›r. Yasak olmas›na ra¤men tütün mamüllerinin tüketilmesine müsaade eden, göz yuman veya gerekli tedbirleri almayan iflletme sahipleri hakk›nda da belediye s›n›rlar› içerisinde belediye encümeni taraf›ndan 500-5000 YTL. aras›nda cezaya karar verilecektir. (Resmi kurum statüsündeki hastane, spor kompleksi, sosyal ve kültürel alanlar ve okul gibi yerlerde, sigara içenlere yönelik denetimler o kurumun yetkililerinin atayaca¤› görevliler taraf›ndan yap›lacakt›r.)

6- Kamu kurumlar› da binalar›nda tütün ürünlerinin kullan›lmas›n›n yasak oldu¤unu ve kullananlar›n nas›l bir ceza ile karfl›laflaca¤›n› anlatan uyar› levhalar›n› asmak zorundad›rlar. Tütün mamüllerinin tüketilmesinin yasak oldu¤u alanlar›n girifl kap›lar›na tütün ürünlerinin at›klar›n›n (izmaritlerin) at›labilece¤i uygun kaplar konmal›d›r. 7- Aç›k havada yap›lan her türlü spor, kültür, sanat ve e¤lence faaliyetlerinin yap›ld›¤› yerler ile bunlar›n seyir yerlerinde tütün ürünleri kullan›lamaz. Ancak bu etkinliklerde tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluflturulabilir, bu alanlar d›fl›nda tütün ürünleri kullananlar hakk›nda Kabahatler Kanununa göre 62 YTL. para cezas› uygulanacakt›r. Bu tip organizasyonda sorumluluk organizasyonu düzenleyen kurum veya firmadad›r. 8- Her türlü sak›z, fleker, çerez, oyuncak, k›yafet, tak›, aksesuar ve benzeri ürünler tütün ürünlerine benzeyecek veya markas›n› ça¤r›flt›racak flekilde üretilemez, da¤›t›lamaz ve sat›lamaz. Bu konuda yetkili belediyelerin encümenleri taraf›ndan ilgilileri hakk›nda 20.000 ila 100.000 YTL. aras›nda para cezas›na karar verilir. Bu tür ürünler var ise toplat›l›r ve bu ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahalli mülki amir taraf›ndan karar verilir. (4207/71) 9- Sa¤l›k, e¤itim ve ö¤retim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin sat›fl› yap›lamaz. Yapanlar hakk›nda belediye s›n›rlar› içerisinde ilgili belediye encümeni, belediye s›n›rlar› d›fl›nda ise kolluk kuvvetleri taraf›ndan 1000 YTL. para cezas›na karar verilir. (Burada bence bir husus göz ard› edilmifl gibidir. Zira sa¤l›k, e¤itim ve ö¤retim, kültür ve spor hizmeti veren bir yer (ki bu yerler özel mevzuat› gere¤i ba¤l› olduklar› kurumlar taraf›ndan ruhsatland›r›lmaktad›r) tütün mamülleri yasa¤›na riayet etmedi¤i için bu tür yerlerin belediyeler veya kolluk kuvveti taraf›ndan cezaland›r›lmas› çok do¤ru gö-

7 zükmemektedir. Bu tür yerlerin do¤al olarak ba¤l› olduklar› kurumlar vard›r (Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim, Gençlik ve Spor Müdürlü¤ü gibi) ve bu kurumlar taraf›ndan denetimlerinin ve cezai ifllemlerinin uygulanmas› yetki karmaflas› yönünden olumlu sonuçlar verecektir diye düflünüyorum.) Bu gün geldi¤imiz durum itibar› ile 4207 say›l› Kanunu inceledi¤imizde dördüncü ayda yap›lan baz› de¤ifliklikler ile üç hususun göze çarpt›¤›n› görmekteyiz. a) 4207 say›l› Kanunda 15/04/2008 tarihinde yap›lan baz› de¤ifliklikler ile 3. Maddenin 10. f›kras›n›n (Tütün ürünleri, paket aç›larak adet fleklinde veya daha küçük paketlere bölünerek sat›lamaz.) ceza müeyyidesinin son düzenlemede yer almad›¤›, b) Yine ayn› flekilde 4207 say›l› Kanunda 15/04/2008 tarihinde yap›lan baz› de¤ifliklikler ile 3. Maddenin 11. f›kras›n›n (Tütün ürünleri, yetkili sat›c› olan yerlerin d›fl›nda; otomatik makinelerle, telefon, televizyon ve internet gibi elektronik ortamlarla sat›lamaz ve sat›fl amac›yla kargo yoluyla tafl›namaz.) cezai müeyyidesinin yer almad›¤› , c) Son olarak da yine 4207 say›l› Kanunda 15/04/2008 tarihinde yap›lan de¤ifliklikler ile 3. Maddenin 13. f›kras›n›n (Tütün ürünleri, onsekiz yafl›n› doldurmam›fl kiflilerin do¤rudan ulaflaca¤› ve iflletme d›fl›ndan görülecek flekilde sat›fla arz edilemez. Tütün ürünleri sat›fl belgesi olmaks›z›n ve sat›fl belgesinde belirtilen yerin d›fl›nda sat›fla sunulamaz.) cezai müyyidesinin yer almad›¤› gözden kaçmayacakt›r. Asl›nda bu Kanun ile amaçlanan as›l husus bana göre, öncelikli olarak tütün ürünlerinin toplu mekanlarda kullan›m›n›n ve reklam›n›n yap›lmas›n›n önüne geçmektir diye düflünüyorum ki bunda da büyük oranda baflar› sa¤lanacakt›r. Ama, vatandafllar›n aç›k alan veya aç›k m› kapal›m› yar› aç›k m› tart›flmalar›n›n yap›ld›¤› bir pozisyonda bu yasa¤›n uygulanabilirli¤i zannediyorum zaman içerisinde kendisini gösterecektir. Sa¤l›¤a zararl› bir maddenin kiflisel tüketimi ile baflkalar›n›n rahats›z edilmesi hiç do¤ru olmad›¤› gibi, bu konuda insanlar› özendirmenin de do¤ru olmad›¤› kaç›n›lmaz bir gerçektir. 10- NOT: Özel hukuk kiflilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi e¤lence hizmeti verilen iflletmelerde, bu Kanun ile ilgili yasaklar 18/07/2009 tarihinde yürürlü¤e girecektir.

Dersimiz: Zab›tan›n görevleri Eskiflehir Tepebafl› Belediyesi Zab›ta Müdürlü¤ü halka sunulan zab›ta hizmetleri hakk›nda çocuklara bilgi vermek amac›yla okullar› geziyor. epebafl› Belediyesi Zab›ta Müdürü Mustafa Pediz “Zab›ta Hizmetleri” hakk›nda Dumlup›nar ‹lkö¤retim Okulu ve Ülkü ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerine bilgiler vererek ö¤rencilerin sorular›n› cevaplad›. Zab›tan›n insanlar›n do¤umundan ölümüne kadar tüm yaflamlar› süresince yanlar›nda oldu¤unu belirterek çocuklara zab›tan›n hizmet ve görevlerinden bahseden Pediz: “Zab›ta Müdürlü¤ü’nün hizmet ak›fl› aral›ks›zd›r. Halk›n sa¤l›¤›n›n ve huzu-

T

runun korunmas›, yaz›l› -sözlü flikâyetlerin de¤erlendirilmesi, denetimlerin h›zl› ve do¤ru olarak gerçekleflmesi, iflyerlerinin açma ve çal›flma ruhsatlar›n›n denetlenmesi, g›da sicili müracaatlar›n›n kabul edilmesi, denetimlerinin gerçekleflmesi, belgelerinin verilmesi, gürültü kontrolü ve ölçümlerinin yap›lmas› Zab›ta Müdürlü¤ü’nün bafll›ca görevlerindendir.” diyerek çocuklar› zab›ta görevleri hakk›nda bilgilendirdi. Zab›ta Müdürü Mustafa Pediz, kendisinin de mezun oldu-

¤u Ülkü ‹lkö¤retim Okulunda ö¤rencilerin sorular›n› cevaplarken duygulu anlar yaflad›. Pediz, “Y›llar önce sizlerin oturdu¤u s›rada bizler oturuyorduk ve ö¤retmenlerimiz taraf›ndan bize daima vatan›m›za yararl› bireyler olmam›z gerekti¤i ö¤retildi. Bizler vatana yararl› olmak ve halka hizmet etmek için elimizden geleni yap›yoruz. Ülkemizin gelece¤i olan sizin gibi de¤erli çocuklar›m›z›n da ileride bizlere hizmet edece¤inden hiçbir flüphem yoktur.” dedi. ● Haber Merkezi

Haziran 2008  
Haziran 2008  

zabita gazetesi haziran 2008 sayisi

Advertisement