Page 1

nÝÌÓ eA¢[na ‹ÏŽÓݎ¢A ‚掗nÏA ‹AÓ Qnn¢ Ó¢A‚‚ne Qï ¨¢A—e 2Ï杷 ݨ ·nÏ{¨Ï AÝ A ·AÏÝï {¨Ï ‹ŽÓ ¢ní ‹¨Ýn— Ž¢ æQAŽ

-AÏÝï ß

"ní n—‹Žb ώeAï æ‚æÓÝ sb äõõs

 ӎó󗎢‚ A{{AŽÏ½½½ ?AQnn‹ {AÄæn

ÃÌ>ÀÌi` ܈̅ > ۈÃÕ> ÎiÌV… œv -…iÀޏ˜½Ã œÕÀ˜iÞÆ œˆ˜ˆ˜} ̅i ViiLÀ>̈œ˜ Ü>à ˜œ˜i œÌ…iÀ ̅>˜ ̅i Èâ⏈˜} >`Þ œv ÞiÃÌiÀÞi>Àà <ii˜>Ì “>˜° ˆÀiV̜À >}‡ “œ…>˜ ՘`…À>] ܅œ Ü>à >Ãœ «ÀiÇ i˜Ì >Ì Ì…i `œ] ˆ˜‡ ÈÃÌi` ̅>Ì ºÕ«‡

œœ Üi>̅iÀ ­Ài>` À>ˆ˜® >˜` …œÌ -…iÀÞ˜ …œ«À> ­V…iVŽ ̅i «ˆVÌÕÀi® “>`i vœÀ > i̅> Vœ“Lˆ˜>̈œ˜ ˆ˜ ̅i

>«ˆÌ> ÀiVi˜ÌÞ° -…iÀÞ˜ Àii>Ãi` …iÀ ÃiVœ˜` “ÕÈV >LՓ >À`‡i‡-…iÀޏ˜ ܈̅ }Ài>Ì v>˜v>Ài >Ì >Àˆ`}ið /…i iÛi˜ˆ˜}

>/  2 122 /&4&2c

Vœ“ˆ˜} Ì>i˜Ì ŜՏ` Li i“LÀ>Vi`»° i >ÌiÀ Vœ“«>Ài` …iÀ ܈̅ >ˆŽ> -…iÀ‡ >Ü>Ì] LÕÌ Ì…i >`Þ `ˆ`˜½Ì Ãii“ ̜ ˆŽi ̅i Vœ“«>ÀˆÃœ˜° iÀ >LՓ …>à >Ài>`Þ ˆ˜ÛˆÌ‡ i` > œÌ œv >ÌÌi˜Ìˆœ˜ `Õi ̜ Vi˜ÃœÀň« ˆÃÃÕià >LœÕÌ …iÀ `ÀiÃð -…iÀÞ˜ Ã>ˆ`] ºÞ Ûˆ`iœ …>à Lii˜ À>«i` LÞ Ì…i

i˜ÃœÀ œ>À`»°

2pљñ¤ ª¹ÑC „îpÕ C Cèßp ¹pÑ}ªÑŸC¤]p

Ñp]ᦥ C„ŸªC¤ #è¤gÑC »1¼ ïß ¹Ñªgè]pÑ 2C¤gpp¹ C¹èÑ

 /ÑCŸõ „pßÕ ÑpCgñ ߪ Õpß ßp ÕßC„p ª¤ }Ñp

App¤Cß ŸC¤ ™Cè¤]pÕ ßp C™SèŸ

/&4&2c /1 2 1&>

!  #!/

nQ•nnÝ æ¢eæ

2  „„ñ ïß 2í¨‚n݋nÏa

™ Ÿªgp™ ;CÕC

—A[– Q¨¢ea Ÿ S˜C /™™C ïß Ÿªgp™ ªpñ #Cß pïÕ »1¼

n——¨a 1ppŸC C¤g ;gèՍ

…i Ã܈Å ÃiÌ œv ̅i >«ˆÌ> …>` > }>> ̈“i >Ì >˜À>i° ÕÌ Ì…iÀi Ü>à >˜œÌ…iÀ Ì܈ÃÌ Ìœ ̅i Ì>i p >˜` > À>̅iÀ ¼vˆÌ½ œ˜i° Ûi˜ LivœÀi ˜`ˆ> VœÕ` Ì>Ži > ÅœÌ >Ì Ì…i "Þ“«ˆVà “i`>] >˜ …œ˜œÕÀ …>à v>i˜ ˆ˜ œÕÀ ŽˆÌÌÞ°  -ÕLÀ>“>‡ ˜ˆÕ“ …>à >Ài>`Þ ¼Üœ˜½ > «>Vi >“œ˜} ̅i £ä vˆÌ˜iÃà ÌÀ>ˆ˜iÀà ­vÀœ“ >VÀœÃà ̅i }œLi® >Ì Ì…i "Þ“«ˆVà 6ˆ>}i ˆ˜ iˆˆ˜} p ̅i vˆÀÃÌ ˜`ˆ>˜ ̜ `œ Ü iÛiÀ°

iÈ}˜iÀ ,>ۈ >> “>`i > Vi>À ÃÌ>Ìi“i˜Ì ܈̅ …ˆÃ >‡ ܅ˆÌi œœŽ] >à `iÈ}˜iÀ >ˆ˜ˆ ,>“>˜ˆ Ã̜i Vœ“«ˆ“i˜Ìà vœÀ …iÀ }œ`i˜‡LÀœÜ˜ ޜŽi ÃÌޏi` ˜Õ“LiÀ° /…œÕ}… ̅i i˜V…>˜Ìˆ˜} >“Lˆi˜Vi >˜` vœÜˆ˜} VœVŽÌ>ˆÃ ÜiÀi µÕˆÌi ˆ˜ Vœ˜ÌÀ>ÃÌ Ìœ ̅i vˆÌ˜iÃà “>˜ÌÀ> vÀœ“ /iV…˜œ‡ ޓ p ̅i ÀiÛiiÀà ̜œŽ ˆÌ ˆ˜ ̅i Àˆ}…Ì ëˆÀˆÌ >à ̅iÞ À>ˆÃi` > ̜>ÃÌ ÜˆÃ…ˆ˜} ˜`ˆ> ÃÕVViÃà >Ì Ì…i ܜÀ`½Ã Lˆ}}iÃÌ Ã«œÀ̈˜} iÝÌÀ>Û>}>˜â>°°°

0ÝËώ¢‚Ì ¨{ {ώn¢eÓa »!1¼ 2pp¤C 2CџCd 1Cî C—C— C¤g ;gñè¤ 2¤„

2ώ¢ŽÝïa »!1¼ ¹CѤC C™d 1ªÕC¤ CCÑ C¤g #C™¤ 1CŸC¤

!AÝÝnÏ ¨{ ‹nAÏÝa #ªgp™ 2C¹¤C èŸCÑ

2‹n [n—nQÏAݎ¨¢Ó ‹Aìn •æÓÝ Qn‚梽½½

p Cß #C¤ÑC џC¤èŸ S è 2 ! a n ¢ ŽÝ A¢e {Ž

2¤„ ea #™˜C Aæ¢[‹·A

${{ ݋n {Žn—ea ¤—èŸ ª¹ÑC

!p„p¤gCÑñ ¤gC¤ Cߍ™pßp !Ž—–‹A 0Ž¢‚‹ „Cîp Õ SpÕß ïÕpÕ ßª ߍp ¤gC¤ ]ª¤ß¤„p¤ß CÕ p ™Cè¤]pg ߍp Õ¹p]C™ &™ñŸ¹]Õ ÕÕèp ª} ߍp ™™ 2¹ªÑßÕ ŸC„Cõ¤p Cß ßp ™™ 2¹ªÑßÕ CÑ¿ 2¤„ ¹¤¤pg ª¹pÕ ª¤ ªèÑ ¹è„™ÕßÕ C¤g CÑ]pÑÕ pîp¤ CÕ p ïÕpg ¤gC¤Õ ˘¤pï ŸªÑp CSªèß ªßpÑ Õ¹ªÑßÕ ßC¤ ª¤™ñ ]ѐ]˜pßÌ¿ îp¤ CÕ p ÕCg ߍCßd }ªÑŸpÑ ]ѐ]˜pß ]C¹ßC¤d ¢•æ

‹¨·ÏA —ª¤pg ¤ }ªÑ ߍp ]p™pSÑCߐª¤Õ¿ ! Õ Ÿªè¤ßpg ª¤ ߍp ïC™™Õ Սªï¤„ ߍp ¹Ñp¹CÑCߐª¤ ¤ p—¤„ ¹Ñªîg pg C ¹pÑ}p]ß SC]˜gѪ¹d pîp¤ CÕ Õïppߏ¹ªŸp„ÑC¤Cßp ŸCфCѐßCÕ C¤g ]ÑC¤SpÑÑñ îªg˜CÕ ™}ßpg ߍp Õ¹ÑßÕ¿

Sheryln Chopra - 080808  
Sheryln Chopra - 080808