Page 1

"92 40 a Ïn ï¨æ ݋Ϩ펢‚ A Ϩ[–Ž¢‚ ·AÏÝï ¨Ï A ·A‚n ß nìn¢ÝÅ 0n¢e ï¨æÏ Ž¢ìŽÝnÓ Ý¨ æÓ AÝ ‹Ý[ŽÝïnìn¢ÝÓO‚AŽ—½[¨

-AÏÝï ß

"ní n—‹Žb !¨¢eAï æ‚æÓÝ ¯¯b äõõs

/&4&2c 1

9mdd¡ ¶–@¡¡mÎ

1

Aïenn· ‹¨Ó‹

"

:‹AÝÌÓ ‹A··n¢Ž¢‚Å pՐ„¤pÑ 1ßè èŸCÑ CîßC CÑߐC ïß C Ÿªgp™ /&4&2c 122 2>/

¢Aæ‚æÏAݎ¨¢a CŸÑ C¤ ™„ßÕ ßp ™CŸ¹ CÕ #C¤p˜C C¤g »}CÑ Ñ„ß¼ ™ªª˜Õ ª¤

¢ÝŽÄæn QnAæݎnÓ 0A¢[‹ŽÝA æ‹A

2

…i }ÕiÃÌ œv ̅i iÛi˜ˆ˜} Ü>à >“ˆÀ …>˜] Ü ̅i VÀœÜ` }œˆ˜} > ˆÌ̏i “>` Ü>à iÝ«iV̇ 1C˜pñՍ &Ÿ¹ÑC˜CՍ #pÑC»!¼d /ÑCÕªª¤ ªÕ J ŸS˜C 2è˜™C i`° ÕÌ Ì…i ˜i>À‡ÃÌ>“«i`i >Ì Àˆ`>޽à œ«i˜‡ ˆ˜} œv /Ài>ÃÕÀi /ÀœÛi] ̅i ̅Àii‡`>Þ i݅ˆLˆ‡ ̈œ˜‡VՓ‡Ã>i œv >˜ÌˆµÕi `iVœÀ>̈Ûi ̈ià >Ì ˜‡ ÌiÀVœ˜Ìˆ˜i˜Ì> /…i À>˜`] œÀ}>˜ˆÃi` LÞ *iœ«i œÀ ˜ˆ“>Ã >à ˆÌà >˜˜Õ> v՘`À>ˆÃiÀ] Ü>à ܓi̅ˆ˜} œv > ŜVŽiÀ° "˜i “œ“i˜Ì] ̅i Ãi`>Ìi ۈÈ̜Àà ÜiÀi iÝ>“‡ ˆ˜ˆ˜} ̅i iݵՈÈÌi ̈ià p Ç]äää œv ̅i“] ÜÕÀVi` vÀœ“ >ÀœÕ˜` ̅i VœÕ˜ÌÀÞ LÞ * Ìi>“à p ܈̅ > Vœ˜˜œˆÃÃiÕÀ‡ˆŽi >ˆÀÆ Ì…i ˜iÝÌ “œ“i˜Ì] ˆÌ Ü>à «>˜`i“œ˜ˆÕ“ >à «iœ«i ܈̅ V>“iÀ>à 4™p gpՐ„¤Õ ª¤ Սªï >˜` V>“iÀ> «…œ˜ià ÀÕÅi` ˆ˜ > Lœ`Þ ÌœÜ>À`à ̅i Ó> «>ÀÌÞ œv >“ˆÀ …>˜] * V…>ˆÀ«iÀ‡ ܘ >˜iŽ> >˜`…ˆ] vˆ“ `ˆÀiV̜À ,>ŽiÞÅ "“«À>Ž>Å i…À> >˜` ÞÀˆVˆÃÌ *À>ܜ˜ œÃ…ˆ° /…i «ÀiVˆœÕà ̈iÃ] ܅ˆV… ÜiÀi ̜ Li ̅i ÃÌ>Àà œv ̅i iÛi˜ˆ˜}] ÜiÀi >“œÃÌ ˆ˜ `>˜}iÀ œv Liˆ˜} Ó>Åi` >à ̅i ÃÕÀ}ˆ˜} VÀœÜ`à ÀœVŽi` ̅i `ˆÃ«>Þ Ì>Lið *ÀœÌiVÌi` ˆ˜ > VœÀ`œ˜ œv ̅i …œÌi ÃÌ>vv] >“ˆÀ `ˆ`] …œÜiÛiÀ] “>˜>}i ̜ >`“ˆÀi ̅i ̈ià ˆ˜ >˜iŽ> >˜`…ˆ½Ã Vœ“«>˜Þ° * …>` ܏` Ó]£ää œv 2CѪ¤ !ªïp¤ ̅i“ iÛi˜ LivœÀi ̅i vœÀ“> ˆ˜>Õ}ÕÀ>̈œ˜°

¨Ï ݋n Qώena #ªgp™Õ gÕ¹™Cñ ߍp ]ª™™p]ߐª¤

/&4&2c 122 2>/

]ᦥ $ß¤ ѪÑC »1¼ C¤g Ր¤„pÑ ÑÕ¤C

/C¹¹ñ CџC¤

#C¤ª— C—¹C

#ªgp™ ŸC¤ 4C¹C

Ñp]ᦥ ¤C¤g èŸCÑ »!¼ ïß ¹Ñªgè]pÑ 2C¤gpp¹ C¹èÑ

ÜËÒ Üœm ܧ Zm–mPÎ@Üm ?AQnn‹ {AÄænÌ Ü>à > ÃÌ>À‡ÃÌÕ``i` ˜ˆ}…Ì >à ̅i V>ÃÌ œv ̅i “œÛˆi Õ}>` ViiLÀ>Ìi` ̅i Vœ“«ïœ˜ œv ̅i ŜœÌˆ˜} >Ì ˆÃ“œ >À >˜` ˆÌV…i˜] œÌi >˜«>̅° -V>˜ÌˆÞ‡V>` œÛiˆià `>˜Vi` ̜ ܘ}à vÀœ“ ̅i “œÛˆi° >˜œ >«>ˆ] ܅œ «>Þà ̅i i>`] Ãii“i` ̜ Li ˆ˜ > …>««Þ “œœ` >˜` Ži«Ì VÀ>VŽˆ˜} œŽià >Ì …ˆÃ `ˆÀiV̜À >˜` «Àœ`ÕViÀ° Îi` ܅>Ì “>`i …ˆ“ Ì>Ži ̅ˆÃ Àœi] …i Ã>ˆ`] º È}˜i` ̅i vˆ“ ȘVi iÛiÀÞ i…ˆˆÌi ܜՏ` ˆ`i˜ÌˆvÞ ÜˆÌ… ˆÌ >˜` ˆÌ À>ˆÃ‡ ià > “i>˜ˆ˜}vՏ V>ÕÃi ˆ˜ ̅i L>VŽ}ÀœÕ˜`°» Ãœ «ÀiÃi˜Ì >Ì Ì…i iÛi˜ˆ˜} Ü>à 6>˜`>˜> 6>`…iÀ> >˜` Ș}iÀ -…ˆL>˜ˆ >ÅÞ>« ܅œ …>` Vœ“i >à > ÜiÜˆÃ…iÀ° Ì Ãii“à ̅i ÃÌ>À‡ÃÌ>ÀÛi` VˆÌÞ }œÌ ܅>Ì ˆÌ Ü>˜Ìi`] >à ̅œÃi ܅œ VœÕ` ˜œÌ }>ˆ˜ i˜ÌÀÞ ˆ˜Ìœ ̅i Ûi˜Õi …>` Vˆ“Li` ̅i ÌÀiià ̜ …>Ûi > œœŽ >Ì Ì…i >V̜Àð /…i VÀœÜ` Ü>à i˜Ì…À>i` LÞ Ãˆ˜}iÀ ÀˆÃ…˜>½Ã «iÀvœÀ“‡ >˜Vi œv > -Õvˆ ܘ} vÀœ“ ̅i “œÛˆi° º ÕÃi` ̜ «À>V̈Ãi ˆ˜ ̅i L>̅Àœœ“]» Ã>ˆ` ÀˆÃ…˜>] º>˜` œ˜i `>Þ  Ài>ˆÃi` ̅>Ì  …>` >ÌÌ>ˆ˜i` ̅i Àˆ}…Ì «ˆÌV…° ˜` ̅i˜ ̅iÀi Ü>à ˜œ Ã̜«‡ «ˆ˜}°» /…i }ÕiÃÌà …>` > œÞ }œœ` ̈“i œÛiÀ `Àˆ˜ŽÃ >˜` vœœÌ Ì>««ˆ˜} “ÕÈV°

œ `œÕLÌ] ̅i “œÃÌ iÝVˆÌˆ˜} «>ÀÌ ˆ˜ > Üi``ˆ˜} «Ài«>À>̈œ˜ ˆÃ ̅i vˆˆ˜} Õ« œv ̅i ÌÀœÕÃÃi>Õ ÌÀ՘Ž° /…>Ì iÝVˆÌi“i˜Ì Ü>à …iˆ}…̇ i˜i` LÞ `iÈ}˜iÀ >ۈÌ> …>À̈>] ܅œ ŜÜV>Ãi` > ÌÀi˜`Þ ÌÀœÕÃÃi>Õ VœiV̈œ˜ vœÀ >É7ˆ˜ÌiÀ Óään >Ì …iÀ È}˜>ÌÕÀi Ã̜Ài] "}>>˜° /…ˆÃ ̈“i] …iÀ VœœÕÀ «>iÌÌi Vœ˜‡ ÈÃÌi` œv ۈLÀ>˜Ì Å>`ià œv i“iÀ>` }Àii˜] vÕV…È>] VÀˆ“Ãœ˜ Ài` >˜` Ã>«‡ «…ˆÀi° ˆÌÌi` i…i˜}>Ã] ۜÕ“ˆ˜œÕà Ž>ˆ`>>À œ˜iÃ] V…ˆvvœ˜ >˜` ȏŽ Ã>ÀˆÃ ÜiÀi i“LiˆÃ…i` ܈̅ «i>ÀÃ] Li>`à >˜` VÀÞÃÌ> ̜ “>Ži ̅i“ œœŽ œÀ‡ ˜>Ìi° œÕÃià ÃiµÕˆ˜˜i` > œÛiÀ ÜiÀi «>ˆÀi` ܈̅ “ˆ˜ˆ“>Þ i“Li‡ ˆÃ…i` Ã>ÀˆÃ°  …i>ÛÞ i…i˜}> Ü>à œvvÃiÌ LÞ > Vœ“«>À>̈ÛiÞ ȓ«i V…œˆ VÀ>vÌi` ܜ˜`iÀvՏÞ° "ÛiÀ ܈˜i >˜` V…iiÃi] v>ňœ˜‡ ˆÃÌ>à >˜` ÌÀœÕÃÃi>Õ «>˜˜iÀà LÀœÜÃi` ̅ÀœÕ}… …>À̈>½Ã VœiV‡ ̈œ˜° ˜` ÞœÕ VœÕ` Ãii ˆ˜ ̅iˆÀ iÞià ̅i ˆ˜iۈÌ>Li `ˆi““>\ º-…œÕ`  Ì>Ži ̅ˆÃ œÀ ̅i }Àii˜] œÀ ŜՏ`  }œ vœÀ LœÌ…¶» 7i Ã>Þ] }œ vœÀ iÛiÀÞ̅ˆ˜} ÞœÕ V>˜ }œ vœÀ°

launch of film Jugad [11 August 2008]  

launch of film Jugad [11 August 2008]