Page 1

I n s t i t u t C e r va n t e s Na Rybníčku 536/6 120 00 Praha 2

Španělské horizonty s Institutem Cervantes

Tel.: 221 595 211 Fax: 221 595 299 E-mail: cenpra@cervantes.es www.cervantes.cz

Kurzy 2007/08

KURZY ŠPANĚL

ŠTINY

od února do srpna


Instituto Cervantes Institut Cervantes byl založen v roce 1991 španělskou vládou jako kulturní instituce propagující hispánskou kulturu ve světě. Hlavní sídlo Institutu se nachází v Madridu a ve městě Alcalá de Henares, kde se narodil spisovatel Miguel de Cervantes. Pražské sídlo bylo otevřeno jejich královskými veličenstvy španělským princem a princeznou v září 2005. Kulturní aktivity pořádané Institutem Cervantes v Praze jsou oknem v srdci Evropy, které je otevřené pluralitě a dynamice kultury Španělska a hispanoamerických zemí. Programem literárních setkání, filmových představení, koncertů, prezentací knih a  výstav vás zveme, abyste s  námi prožili a sdíleli kulturní dimenzi španělštiny. Institut Cervantes v Praze vám prostřednictvím široké nabídky kurzů také umožní naučit se španělsky a získat diplom španělštiny jako cizího jazyka DELE. Kromě toho v naší knihovně můžete studovat a půjčovat si knihy, filmy, CD a DVD, ale také vyhledávat španělské zdroje na internetu.

Institut Cervantes Na Rybníčku 536/6 120 00 Praha 2 Tel.: 221 595 211 Fax: 221 595 299 E-mail: cenpra@cervantes.es, http://praga.cervantes.es, www.cervantes.cz Úřední hodiny sekretariátu: Pondělí až Pátek 9:00 – 13:00 / 14:00 – 17:30 V období zápisů do kurzů: Po až Čt 10:00 – 18:30 Pá 10:00 – 17:30

Institut Cervantes si vyhrazuje právo aktualizovat údaje v případě změny.

POKYNY PRO STUDENTY, KTEŘÍ SE ZAPÍŠÍ DO KURZŮ V INSTITUTU CERVANTES • Celkovou částku kurzovného je třeba zaplatit před začátkem kurzu. Pouze za zvláštních podmínek, řádně odůvodněných, a po podání písemné žádosti, adresované na ředitelství Institutu, je možno uskutečnit platbu ve dvou splátkách. Druhou splátku je nutno učinit během prvního týdne kurzu. Pokud uhradíte kurzovné bankovním převodem nebo poštovní složenkou musíte předložit nebo zaslat potvrzení o transakci před začátkem kurzu na sekretariát Institutu (forma: zaslat e-mailem, poslat faxem nebo poštou). • Zapsaný student může žádat vrácení kurzovného během období zápisů před začátkem kurzu. Po skončení tohoto období může Instituto Cervantes v odůvodněných případech vrátit 70% z celkové částky kurzovného, a to na základě písemné žádosti, která musí být podána dříve, než proběhnou první dva dny výuky v daném kurzu. 30% je vyhrazeno na manipulační poplatek. Po uplynutí této lhůty nelze kurzovné vrátit. • Kurzovné zahrnuje: průkaz do knihovny, možnost půjčování knihovních materiálů v souladu s normami knihovny během doby navštěvování kurzu, možnost bezplatné návštěvy všech kulturních aktivit a 20% slevu z ceny zkoušek DELE během akademického roku (září – srpen), ve kterém student kurz navštěvuje. • Minimální věk pro stadium v Institutu Cervantes je 14 let. • Vyučovací hodina trvá 55 minut. Student si kupuje učebnice (ve specializovaných prodejnách jazykových učebnic), odpovídající úrovni kurzu. • Instituto Cervantes si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud nebudou splněny podmínky nutné pro vytvoření skupiny (příhášených méně než osm studentů), jejíž maximální počet je 14 osob; v tomto případě má student možnost zapsat se do podobného kurzu nebo požadovat vrácení kurzovného. Institut si vyhrazuje právo změnit učitele kurzu. • Příležitostně se kurzů může účastnit učitel-praktikant • Student má právo skládat zkoušku dané úrovně a obdržet potvrzení o absolvování kurzu, jen pokud se zúčastnil nejméně 80 % vyučovacích hodin kurzu. • Na sekretariátě Institutu je studentům k dispozici Kniha přání a stížností. Pod vývěsní tabulí v prvním a druhém patře nové budovy Institutu Cervantes jsou také umístěny dvě schránky, do kterých mohou studenti vhazovat své návrhy a připomínky. • Do budovy Institutu Cervantes je zakázáno vodit jakákoliv zvířata. • Student při zápisu do kurzu potvrzuje, že byl obeznámen s těmito pokyny. Dny, kdy neprobíhá výuka v Institutu Cervantes 17. 3. - 24. 3. Velikonoční prázdniny 1. 5. Svátek práce 8. 5. Osvobození České republiky 23. 5 a 24. 5. zkoušky D.E.L.E.


Všeobecné informace Institut Cervantes je moderním centrem výuky španělštiny. V současnosti má 67 center zastoupených na pěti kontinentech.

Výuka Od prvního dne výuky se zaměřujeme na ústní i písemnou komunikaci a snažíme se o aktivní interakci v přátelském prostředí. Všechny naše hodiny jsou vedeny ve španělském jazyce, díky čemuž jsou žáci v maximálním kontaktu s cílovým jazykem. Obecná španělština, kterou vyučujeme, se řídí spisovnými normami platnými v celém španělsky mluvícím světě a umožňuje studentovi komunikovat v různých situacích. Obsah učiva, jeho metodologie a metody hodnocení jsou založeny na posledních výzkumech na poli moderního vyučování jazyků.

Vyučující Všichni naši vyučující jsou rodilí mluvčí, mají odpovídající vysokoškolskou kvalifikaci a zkušenosti s vyučováním španělštiny jako cizího jazyka. Jsou pravidelně školeni v oblasti nejnovějších didaktických metod. Naše specializované kurzy jsou vyučovány experty na daná témata.

Kurzy Výukový program obecných jazykových kurzů je rozdělen do čtyř úrovní podle jejich obtížnosti: začátečníci, středně pokročilí, pokročilí a velmi pokročilí. Dané úrovně je možné dosáhnout po absolvování 120 hodin výuky, rozdělených do dvou kurzů po 60ti hodinách. Na konci kurzu student píše závěrečný test (v případě jeho úspěšného složení muže pokračovat ve studiu stupně následujícího). Doklad o výsledku mu bude vydán osobně. Pokud úspěšně ukončí úroveň (A2, B2, C2, D2), bude mu vystaven Certifikát s dosaženým stupněm znalosti jazyka. Certifikát s výsledky testu je platný v kterémkoliv Institutu Cervantes na světě.
Všeobecné informace

Všeobecné informace

VÝUKOVÝ PROGRAM Institutu Cervantes (PKIC)

Specializované kurzy

Instituto Cervantes se řídí speciálním výukovým programem, který vychází ze Společného evropského referenčního rámce. Je členěn do čtyř úrovní podle obtížnosti. Každá z nich má dvě podúrovně (např. úroveň A má dvě podúrovně A1 a A2, A1 je nižší než A2. Takto jsou potom označeny i samotné kurzy):

Obecné jazykové kurzy doplňuje velký výběr specializovaných kurzů, jejichž zaměření je koncipováno tak, aby pokrylo různé požadavky studentů: jedná se o kurzy zdokonalující konkrétní jazykové dovednosti, kurzy připravující k mezinárodním jazykovým zkouškám, kurzy se speciálním zaměřením jako je například obchod či překladatelská činnost a kurzy zaměřené na kulturu a společnost.

Začátečníci A 120 Středně pokročilí B 120 Pokročilí C 120 Velmi pokročilí D 120

Kurzy katalánštiny, baskitštiny a galicijštiny

hodin

A 1 - 60 hodin A 2 - 60 hodin

hodin

B 1 - 60 hodin B 2 - 60 hodin

hodin

C 1 - 60 hodin C 2 - 60 hodin

Ve Španělsku existují kromě španělštiny ještě další tři oficiální jazyky, a proto se Instituto Cervantes snaží podpořit i jejich výuku. Rozvrh kurzů katalánštiny, baskitštiny a galicijštiny je možno přizpůsobit požadavkům případných zájemců.

hodin

D 1 - 60 hodin D 2 - 60 hodin

Firemní kurzy

A I Začátečníci

Jsme schopni zajistit výuku španělštiny pro Vaši firmu na jakékoliv úrovni, s důrazem na zaměření Vaší společnosti. Výuka je možná od pondělí do soboty buď přímo u Vás nebo v sídle Institutu Cervantes. Výuka s kvalifikovanými španělskými lektory se může konat v různém rozsahu – od jednou či dvakrát týdně až po intenzivní každodenní program.

Studenti používají španělštinu od prvního dne výuky a učí se jednoduchým způsobem vyjádřit své názory, pocity a potřeby. Absolvent tohoto kurzu je schopen číst krátké dopisy a texty na běžná témata a napsat jednoduchý text.

B I Středně pokročilí Studenti budou schopni konverzovat na běžná témata a osvojí si komunikační strategie potřebné pro vyjadřování minulých a budoucích událostí. Dokáží přečíst jednoduchý obecný literární text a napsat dopis či esej týkající se obecných aspektů běžného života.

C I Pokročilí Studenti jsou schopni podat detailní informace, vyjadřují se plynule a dokáží napsat delší text. Jsou schopni vést konverzaci na různá témata v různých situacích.

Internetové kurzy (AVE) „Virtuální učebna španělštiny” je výukový program navržený Institutem Cervantes, využívající nové technologie. Jediné, co je pro využívaní tohoto programu potřeba, je počítač s internetovým připojením. Studenti si mohou zvolit čas, místo a tempo studia. Didaktické materiály ke kurzu zahrnují nahrávky současného jazyka, multimediální pomůcky a interaktivní cvičení.

Multimediální aula D I Velmi pokročilí Studenti dokáží zpracovávat probíraná témata z různých úhlů pohledu, předkládat v debatě argumenty a vytvářet psané texty s využitím ustálených spojení, speciálních výrazů a různých stylistických prostředků, které umožňují tvůrčí využití jazyka.Aula je vybavena osmi počítači s vysokorychlostním připojením na internet. Je možné zde konzultovat stránky týkající se Španělska a Latinské Ameriky včetně španělského tisku, jazykových cvičení ze španělštiny. Rovněž zde můžete studovat speciální online kurzy španělštiny (viz AVE).
Všeobecné informace

Všeobecné informace

Kulturní aktivity

Zkoušky DELE 2008 (Diploma de Español como

Protože studium španělštiny zahrnuje mnohem více než jen samotnou znalost jazyka, nabízíme také různé kulturní aktivity: promítání španělských a latinskoamerických filmů, debaty, přednášky, výstavy a koncerty. Vstup na všechny akce pořádané v Institutu Cervantes je zdarma.

Lengua Extranjera) jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem po­tvrzujícím úroveň znalosti španělštiny jako cizího jazyka. Vydává jej španělské Ministerstvo školství a jeho jménem předává Instituto Cervantes.

Knihovna Knihovna Institutu je unikátním zdrojem informací pro studenty a učitele španělštiny. Fond s patnácti tisíci nosiči obsahuje knihy, noviny, časopisy, videa, DVD, audio kazety, diapozitivy, CD a CD-ROMy převážně ve španělštině, se zaměřením na studium španělského jazyka a kulturu španělsky mluvících zemí. Žák zapsaný do našeho kurzu obdrží bezplatně průkaz do knihovny (bude mu vystaven v knihovně po předložení potvrzení o zápisu do kurzu), který bude moci využívat po dobu navštěvování kurzu.

V současnosti existují tři úrovně: Diploma Dele Inicial (úroveň – středně pokročilí) Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že dokážete porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat v nejobvyklejších situacích všedního života a v základní podobě sdělit svá přání a potřeby. Diploma Dele Intermedio (úroveň – pokročilí) Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v běžných situacích všedního života za okolností, které nevyžadují zvláštní jazykové znalosti. Diploma Dele Superior (úroveň – velmi pokročilí) Dokládá, že ovládáte jazyk natolik, že si dokážete poradit v situacích vyžadujících hlubší osvojení jazyka a znalost kulturních zvyklostí. Zkoušky DELE se skládají z pěti částí: ■ porozumění čtenému textu ■ písemný projev ■ poslechová cvičení ■ gramatika a slovní zásoba ■ ústní část Zkoušky se pořádájí vždy v květnu a v listopadu. Zápis na zkoušky probíhá v sídle Institutu. Zkouška se hradí pouze v českých korunách (přepočet na Kč se provádí 3. 1. 2008). Zkoušky se pořádají v Institutu Cervantes v Praze, na Masarykově Univerzitě v Brně a na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích.


Všeobecné informace

Všeobecné informace

Srovnání společného evropského referenčního rámce (SERR) s výukovým programem Institutu Cervantes (VPIC) a DELE

Postup pro zápis jednotlivce, kteří jej uskuteční na dálku:

Vyplněnou a podepsanou přihlášku (možno najít na http://diplomas.cervantes.es v kolonce Candidatos), společně s kopii OP a potvrzením o provedené platbě za zkoušku zašle na adresu - Instituto Cervantes, Na Rybníčku 6, 120 00 Praha 2

SERR

C2

Velmi pokročilí II.

VPIC D2

(Nivel Superior/Velmi pokročilí)

C1

Velmi pokročilí I.

C2+D1

B2

Pokročilí

C1

B1

Středně pokročilí

Diplom DELE (Nivel Intermedio/Pokročilí)

DELE Diplom DELE

B2

Postup pro zápis jednotlivce, kteří se dostaví do Institutu Cervantes v Praze:

Diplom DELE (Nivel Inicial/Středně pokročilí)

A2

Začátečníci II.

A2+B1

A1

Začátečníci I.

A1

Je třeba donést kopii OP, potvrzení o provedené platbě za zkoušku nebo zaplatit na místě. Zápis je možno uskutečnit v úředních hodinách na sekretariátu.

Termín zkoušky: Květen 2008 – pátek 23. a sobota 24. května Zápis na zkoušku – od 3. března do 10. dubna Listopad 2008 – pátek 21. a sobota 22. listopadu Zápis na zkoušku – od 1. září do 10. října

Postup pro zápis skupiny - provádí učitel nebo pověřená osoba instituce:

Ceny* zkoušek v roce 2008 Inicial Středně pokročilí Intermedio Pokročilí Superior Velmi pokročilí

56 EUR 66 EUR 77 EUR

*Studenti Institutu Cervantes mají slevu 20%, skupiny jiných institucí mohou uplatnit slevu 10%

Každý student sám za sebe odevzdá pověřené osobě vyplněnou a podepsanou přihlášku, kopii OP a potvzení o provedené platbě za zkoušku (není možné, aby daná instituce provedla jednu platbu za všechny přihlášené studenty). Studenti mohou uplatnit slevu 10% z poplatku za zkoušku (přesnou částku Vám rádi sdělíme na tel. 221 595 211 nebo na cenpra@cervantes.es). Pověřená osoba tyto dokumenty potom zašle v jedné obálce na adresu - Instituto Cervantes, Na Rybníčku 6, 120 00 Praha 2

Pokud chcete zjistit, který stupeň zkoušky DELE by byl pro Vás vhodný, na tel. č. 221 595 211 je možné se domluvit na termínu rozřazovacího testu v Instituto Cervantes v období zápisu ke zkouškám. Pro obdržení více informací nás prosím kontaktujte nebo konzultujte na http://diplomas.cervantes.es Instiuto Cervantes rovněž nabízí specializovené kurzy k přípravě na zkoušky DELE (nejsou povinné).


Všeobecné informace

Všeobecné informace

KURZY ŠPANĚLŠTINY PO INTERNETU (AVE)

POMATURITNÍ STUDIUM ŠPANĚLŠTINY září 2008 – červen 2009

Tyto kurzy se studují 120 dnů od zaslání přístupových hesel. Zájemci (kromě úplných začátečníků) musí před příhlášením do kurzu projít rozřazovacím on-line testem (na http://ave.cervantes.es), který slouží k přesnému určení jazykové úrovně zájemce.

Výuka španělštiny probíhá od pondělí do pátku, čtyři hodiny denně (vyučovací hodina trvá 45 minut). Obsah kurzu: ■ všeobecné hodiny španělského jazyka a kultury ■ obchodní španělština ■ konverzace ■ současné Španělsko ■ příprava na mezinárodní zkoušky DELE (Inicial nebo Intermedio)

Existují 3 varianty: 1 I Kurz AVE bez tutora Cena: 1440 Kč • je možné se do něj přihlásit kdykoliv během roku 2 I Kurz AVE s tutorem Cena: 4320 Kč • otevírá se v případě, že se přihásí minimálně 8 zajemců stejné úrovně • studenti se v danou hodinu scházejí s tutorem na internetu a řeší jím zadávané úkoly

Účast na mezinárodních zkouškách v květnu 2009 bude pro studenta pomaturitního studia zdarma. Zápis a úhrada kurzu: v červnu 2008

3 I Semiprezenční kurz AVE s tutorem Cena: 4320 Kč • platí stejná pravidla jako pro druhou variantu • navíc mají studenti možnost se se svým tutorem setkávat osobně, a to po vzájemné domluvě, zhruba 2x za měsíc

Pro více informací nás můžete kontaktovat začátkem ledna na cenpra@cervantes.es

Postup, jakým se zapsat od tohoto kurzu: 1. absolvovat rozřazovací test (kromě úplných začátečníků) 2. provést úhradu poplatku na č.ú. 68772007/2700 (VS datum narození ve formátu den měsíc a rok) a poslat na e-mail cenpra@cervantes.es potvrzení o provedené transakci 3. zaslat nám na e-mail (viz. výše) následující údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště, telefonní spojení, datum narození a přidělenou úroveň Po připsáni poplatku na náš účet Vám budou zaslány přístupová hesla.


KURZY ŠPANĚLŠTINY

KURZY ŠPANĚLŠTINY

STANDARDNÍ KURZY ŠPANĚLŠTINY (60 hodin)

INTENZIVNÍ KURZY (30 hodin)

Výuka probíhá v kombinaci 2x týdně po dvou vyučovacích hodinách, nebo 1x týdně po čtyřech vyučovacích hodinách.

Výuka probíhá 1 týden, od Po do Pá po šesti vyučovacích hodinách.

Doba výuky

Po a St

Út a Čt

od 4/2 do 26/5

od 5/2 do 29/5

So

Doba výuky

od 15/2 do 6/6 od 16/2 do 7/6

09:00 – 11:00

A2

A1 – A2

Cena: 5760 Kč

B2

B1

A1 – A2

A1 – A2

C1 – C2

B1 – B2

B1 – B2

13:00 – 16:00

C1 – C2

Cena: 2880 Kč

Duben

Květen

Červen

Červenec

od 21 do 25/4

od 26 do 30/5

od 23 do 27/6

od 21 do 25/7

9:00 – 12:00

D1

C1 – C2

11:00 – 13:00 Cena: 5760 Kč

A1 – A2

B1

14:00 – 16:00

A1

A2

B2

A1 – A2

a

A1

Zápisy: 7. 4. - 18. 4. / 12. 5. - 23. 5. / 9. 6. - 20. 6. / 7. 7 - 18. 7.

Cena: 5760 Kč

16:00 – 18:00 Cena: 5760 Kč

A1 – A2

C1 – C2

B1

B2

D1

C1 – C2

D1

SPECIalizované KURZY (30 hodin) Cena: 3600 Kč

18:00 – 20:00

A1 – A2

A1 – A2

Cena: 7200 Kč

B1 – B2

B1

C1 – C2

C1

D1

D1 – D2

■ OBCHODNÍ ŠPANĚLŠTINA. C1*

5 760 Kč

Zápisy a rozřazovací testy: od 16. 1. do 31. 1.

Čtvrtek | 7. 2. – 5. 6. | 18:00 – 20:00 Rozvíjí komunikační schopnosti, které studentovi umožňují samostatně komunikovat v podnikové sféře a v oblasti obchodních vztahů.

INTENZIVNÍ KURZY (60 hodin)

■ KURZ KONVERZACE. C1*

Výuka probíhá 5x týdně tří vyučovací hodiny (od Po do Pá), možnost výběru ze tří nabízených časových intervalů.

Úterý | 5. 2. – 20. 5. | 18:00 – 20:00 nebo pátek | 15. 2. – 6. 6. | 16:00 – 18:00 Zaměřen na zlepšení ústního projevu jedince, využívaného v každodenních situacích. Vede ke zdokonalení lingvistické struktury a posílení vyjadřovacích schopností prostřednictvím praxe.

Doba výuky

Červen

Červenec

Srpen

od 2/6 do 27/6

od 7/7 do 1/8

od 4/8 do 29/8

9:00 – 12:00 Cena: 5760 Kč

14:00 – 17:00

A1 – A2

■ PŘEKLAD Z ČEŠTINY DO ŠPANĚLŠTINY. D1**

Cena: 5760 Kč

B1 – B2

Pátek | 15. 2. – 6. 6. | 18:00 – 20:00 Rozvíjí schopnosti potřebné pro překládání textů různé složitosti. Zabývá se úvahami o nejběžnějších interferencích a hledáním strategií k jejich odstranění.

17:00 – 20:00 Cena: 7200 Kč

Zápisy a rozřazovací testy: 19. 5. - 30. 5. / 23. 6. - 4. 7. / 21. 7 - 1. 8.

10

11


KURZY ŠPANĚLŠTINY

KURZY ŠPANĚLŠTINY

■ ZLEPŠENÍ GRAMATIKY. C1*

■ PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY DELE.

Pondělí | 4. 2. – 26. 5. | 16:00 – 18:00 nebo čtvrtek | 7. 2. – 5. 6. | 18:00 – 20:00

Úroveň *** Inicial (středně pokročilí), Intermedio (pokročilí) a Superior (velmi pokročilí) Výuka 3x týdně | Po, St, Pá | 16. 4. – 19. 5. | 9:00 – 11:00 nebo 18:00 – 20:00 Na základě materiálů z předchozích období studenti procházejí všechny části zkoušky DELE. Procvičuje se strategie při rozdělování času, využívání lingvistických informací u vlastní zkoušky, průběh ústní části, formulace při psaní dopisů atd. Kurz podává všeobecné informace k soustředěnému a pečlivému vyplnění odpovědí.

■ ZLEPŠENÍ GRAMATIKY. D1** Úterý | 5. 2. – 20. 5. | 18:00 – 20:00 Zaměřuje se na studium gramatických témat odpovídajících úrovni studentů. Vede ke zlepšení a prohloubení gramatických znalostí studentů, vyjasnění pochybností a opravě chyb.

■ JAZYKOVÉ A KULTURNÍ ZVLÁŠTNOSTI LATINSKÉ AMERIKY. D1** Pátek | 15. 2. – 6. 6. | 18:00 – 20:00 Cílem tohoto kurzu je přiblížení latiskoamerického světa prostřednictvím jeho kultury, tradic a běžného života. Zvláštní pozornost bude věnována jazykovým zvláštnostem tohoto kontinentu.

■ SPECIÁLNÍ KURZ SE ZAMĚŘĚNÍM NA ŠPANĚLSKOU KULUTRU. C1* Středa | 6. 2. – 21. 5. | 18:00 – 20:00 Snaží se podat ucelený přehled uměleckých hnutí a tendencí ve Španělsku, poznávat španělské zvyklosti a obyčeje prostřednictvím děl slavných osobností.

Zápisy a rozřazovací testy: od 1. 4. do 15. 4.

* C1 úroveň přidělená po vykonání rozřazovacího testu nebo B2 ukončeno úspěšně vykonanou zkouškou na závěr kurzu v Instituto Cervantes ** D1 u testu nebo C2 ukončeno *** Inicial – B2 (C1) u testu nebo B1 (B2) ukončeno Intermedio – C2 u testu nebo C1 ukončeno Superior – D2 u testu nebo D1 ukončeno

Zápisy a rozřazovací testy: od 16. 1. do 31. 1.

12

13


JAKÝM ZPŮSOBEM SE ZAPSAT DO KURZU

JAKÝM ZPŮSOBEM SE ZAPSAT DO KURZU

Pokud jste španělštinu nikdy nestudoval/a

Možnost uplatnění slev

Můžete si vybrat jeden z našich kurzů Začátečníci 1 (60 hodin).

Již jste v minulosti španělštinu studoval/a Je třeba si udělat rozřazovací test (období, kdy se pořádají, naleznete viz výše).

Možno aplikovat pouze na standardní kurzy, které probíhají ve večerních hodinách (18:00-20:00 či na intenzivní kurzy 17:00-20:00). Celková maximální sleva je 10 %. ● věrnostní sleva (10 %) pro studenty IC ve školním roce 2006-2007 nebo 2007-2008

Rozřazovací testy V časech od 09:00 – 11:00 / 13:30 – 14:30 16:00 – 18:30 (v pátek pouze od 9:00 do 11:00) Není nutno se objednat předem. Délka testu a vyhodnocení cca 20 – 30 minut.

● včasný zápis (10 %), uskutečněný během prvních tří dnů zápisů do kurzů

● studenti (při předložení průkazu o studiu, 10%)

Pokud u nás pokračujete ve studiu K zápisu do následujícího kurzu úrovně např. středně pokročilí, pokročilí ... je třeba předložit osvědčení o předchozím zakončeném kurzu.

Zápis a úhrada kurzu Po absolvování rozřazovacího testu, nebo jste-li úplný začátečník, se můžete do kurzu zapsat. Kurz je možno uhradit v hotovosti či platební kartou v Institutu, nebo bankovním převodem na číslo účtu 68772007/2700 UniCredit Czech Republic a.s. V kolonce variabilní symbol uveďte prosím datum narození ve formátu DDMMRRRR (např. 3. 10. 1954 napíšeme ve tvaru 03101954). V kolonce zprávy pro potřeby plátce uveďte jméno a příjmení studenta, úroveň a hodinu kurzu, do kterého se chcete zapsat. V případě platby bankovním převodem je student kurzu (nebo jeho zástupce) povinnen předložit doklad o zaplacení na sekretariátu (popř. poslat jej e-mailem na cenpra@cervantes.es nebo faxem na číslo 221 595 299). Student podepisuje pokyny, se kterými byl seznámen. Kurzovné musí být uhrazeno před začátkem kurzu.

Zápisy: Po až Čt 10:00 – 18:30 Pá 10:00 – 17:30

INSTITUTO CERVANTES Na Rybníčku 536/6, 120 00 Praha 2 Spojení tram. č. 4, 6, 10, 16, 22 a 23 – zastávka Štěpánská

14

15


Pokud byste rádi dostávali náš kulturní program anebo informace o kurzech, zkouškách DELE a knihovně pravidelně poštou, vyplňte prosím následující dotazník a pošlete nám ho na adresu IC, anebo na e-mail: cenpra@cervantes.es Ti, kteří naše materiály již dostávají, vyplní formulář jen v případě změny adresy. Apellidos Příjmení

Nombres Jméno

Organización Instituce Calle Ulice

Ciudad Město

C. P. | PSČ

País Stát

E-mail Teléfono Telefon

Seleccione el tema de interés Zvolte oblast, která Vás zajímá: ❏ Cultura Kultura ❏ Biblioteca Knihovna ❏ Cursos y diplomas DELE Kurzy a diplomy DELE

INSTITUTO CERVANTES Na Rybníčku 536/6 120 00 Praha 2 Tel.: 221 595 211, 212 Fax: 221 595 299 E-mail: cenpra@cervantes.es 16

test  

just a test