Page 1

BY TANIDA PRARIRUM


ตัวอักษรมีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการผลิตงานออกแบบกราฟิก รูปแบบและลักษณะเฉพาะของตัวอักษรที่มีความหลากหลายมากมาย การจะ เลือกใช้แบบใดต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและเงื่อนไขต่าง ๆ ของงานนั้น ตัวอักษรลักษณะหนึ่งอาจเหมาะกับงานอย่างหนึ่ง และตัวอักษรอีกลักษณะ หนึ่งอาจจะเหมาะสมกับงานอีกอย่างหนึ่ง การเลือกตัวอักษรที่เหมาะสมจะช่วยให้การออกแบบสามารถสื่อความหมาย ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งปัจจุบันก็มีตัวอักษรให้เราได้เลือกใช้อย่างมากมาย ดังจะ ยกตัวอย่างตัวอักษรมาเพื่อการพิจารณา ดังนี้


ตัวอักษรและตัวพิมพ์ ตัวอักษรมีความสาคัญมากต่อการผลิตวัสดุกราฟิก เพราะตัวอักษรจะทาหน้าที่ เป็นส่วนแจกแจงรายละเอียดของข้อมูล สาระที่ต้องการนาเสนอด้วยรูปแบบและ การจัดวางตาแหน่งตัวอักษรที่สวยงาม ชัดเจน อ่านง่าย น่าสนใจ สวยงาม ลักษณะ ของตัวอักษรจึงถูกกาหนดตามการนาไปใช้ การเลือกตัวอักษรให้เหมาะสมกับงานกราฟิก มีหลักการดังนี้ 1.รูปแบบตัวอักษร 2.ลักษณะและขนาดตัวอักษร 3.ระยะช่องไฟและการจัดวางตัวอักษร


4.1. รูปแบบตัวอักษร ในการเลือกตัวอักษรที่เหมาะสมจะช่วยให้งานออกแบบกราฟิกนั้น สื่อความหมายได้อย่างเต็มที่ ซึ่งปัจจุบนั มีรูปแบบตัวอักษรตัวพิมพ์มากมายอาจแบ่งได้ดังนี้ 4.1.1. ตัวอักษรแบบมีเชิง เป็นอักษรที่มีเส้นยื่นของฐานและปลายตัวอักษรในทางราบที่เรียกว่า Serif ลักษณะตัวอักษรจะมีเส้นตัวอักษรเป็นแบบหนาบางไม่เท่ากัน ตัวอักษรแบบนี้บราวเซอร์ หลายชนิดจะใช้ ตัวอักษรแบบนี้เป็นหลัก เช่น Times New Roman, Garamond, Georgia และ New Century Schoolbook ตัวอักษรประเภทนี้เหมาะจะใช้เป็นรายละเอียดเนื้อหา แต่ตัวอักษรประเภทนี้ ไม่ค่อยเหมาะจะใช้กับตัวหนา (bold)

แสดงรูปแบบตัวอักษรแบบมีเชิง (Serif)


4.1.2. ตัวอักษรแบบไม่มีเชิง (Sans Serif) เป็นลักษณะของตัวอักษรอีกแบบหนึ่งที่รูปแบบเรียบ ง่าย เป็นทางการ ไม่มีเชิง หมายถึงไม่มีเส้นยืน่ ออกมาจากฐาน และปลายของตัวอักษรในทางราบ ได้แก่ Arial, Helvetica, Verdana, Geneva และ Universe ตัวอักษรประเภทนี้เหมาะที่จะใช้กับ หัวข้อหรือ ตัวอักษรขนาดใหญ่ แต่ไม่เหมาะสมกับลักษณะเอียง

แสดงรูปแบบตัวอักษรแบบไม่มีเชิง (Sans Serif)


4.1.3. ตัวอักษรแบบตัวเขียน (Script) ตัวอักษรแบบนี้เน้นให้ตัวอักษรมีลักษณะคล้ายกับการ เขียนด้วยลายมือ ซึง่ มีหางโยงต่อเนื่องระหว่างตัวอักษร มีขนาดเส้นอักษรหนาบางแตกต่างกัน นิยมทาให้เอียงเล็กน้อย

แสดงรูปแบบตัวอักษรแบบตัวเขียน (Script)


4.1.4. ตัวอักษรแบบตัวอาลักษณ์ (Text Letter) เป็นตัวอักษรแบบโรมันแบบตัวเขียนอีก ลักษณะหนึ่ง มีลักษณะเป็นแบบประดิษฐ์มีเส้นตั้งดาหนา ภายในตัวอักษรมีเส้นหนาบางคล้ายกับ การเขียนด้วยพู่กนั หรือปากกาปลายตัด

แสดงรูปแบบตัวอักษรแบบตัวอาลักษณ์ (Text Letter)


4.1.5. ตัวอักษรแบบประดิษฐ์ (Display Type) หรือตัวอักษรตัวพิมพ์ขนาดใหญ่ มีลักษณะเด่น คือ การออกแบบตกแต่งตัวอักษรให้สวยงามเพื่อดึงดูดสายตา มีขนาดความหนาของเส้นอักษร หนากว่าแบบอื่นๆ จึงนิยมใช้เป็นหัวเรื่อง

แสดงรูปแบบตัวอักษรแบบประดิษฐ์ (Display Type) 4.1.6. ตัวอักษรแบบสมัยใหม่ (Modern Type) เป็นตัวอักษรที่ประดิษฐ์ขึ้น มีลักษณะเรียบง่าย

แสดงรูปแบบตัวอักษรแบบสมัยใหม่ (Modern Type)


4.2. ลักษณะและขนาดตัวอักษร ลักษณะของตัวอักษร (Type Character) จากรูปแบบตัวอักษรที่หลากหลาย การสร้างแบบอักษรก็ยังมีความแตกต่างที่หลายรูปแบบ ทา ให้มีลักษณะเฉพาะของตัวอักษรเปลี่ยนแปลงไป เช่น

ตัวเอน (Italic) ตัวธรรมดา (Normal) ตัวบางพิเศษ (Extra Light) ตัวแคบ (Condensed) ตัวบาง (Light))

ตัวหนา (Bold) ตัวเส้นขอบ (Outline) ตัวหนาพิเศษ (Extra Bold) ตัวดา (Black)


4.3. ระยะช่องไฟและการจัดวางตัวอักษร ระยะช่องไฟของตัวอักษร (Spacing) การจัดระยะช่องไฟตัวอักษรมีความสาคัญมาก เนื่องจากถ้ามีการออกแบบที่เหมาะสม และ สวยงามแล้วจะทาให้ผู้ดูอ่านง่าย สบายตา ชวนอ่าน การจัดช่องไฟมีหลักการใช้อยู่ 3 ข้อดังนี้ 1. ระยะช่องไฟระหว่างอักษร (Letter Spacing) เป็นการกาหนดช่องไฟระหว่างตัวอักษรแต่ละ ตัว ที่จะต้องมีระยะห่างกันพองาม ไม่ติดหรือห่างกันเกินไป เราควรจัดช่องไฟโดยคานึงถึง ปริมาตรที่มีความสมดุลโดยประมาณในระหว่างตัวอักษร หรือเรียกว่า ปริมาตรความสมดุลทาง สายตา 2. ระยะช่องไฟระหว่างคา (Word Spacing) จะเว้นระยะระหว่างคาประมาณ 1 ตัวอักษรปกติ ถ้าห่างเกินไปจะทาให้อ่านยาก และชิดเกินไปจะทาให้ขาดความงาม 3. ระยะช่องไฟระหว่างบรรทัด (Line Spacing) ปกติจะใช้ระยะห่าง 0-3 พอยต์ หลักสาคัญใน การกาหนดระยะระหว่างบรรทัดให้วัดส่วนสูง และส่วนต่าสุดของตัวอักษร เมื่อจัดวางบนบรรทัด แล้วต้องไม่ซ้อนทับกัน


ภาพแสดงระยะช่องไฟของตัวอักษร (Spacing)

แบบการจัดตัวอักษร (Type Composition) จัดชิดซ้าย

จัดกึ่งกลาง

จัดชิดขวา

จัดชิดขอบซ้ายและขวา


นอกจากรูปแบบของตัวอักษรที่มีลักษณะแตกต่างกันแล้ว การสร้างแบบตัวอักษร ยังมีแนวคิดให้เกิดความแตกต่างอย่างหลากหลาย ทาให้มีลักษณะเฉพาะตัวของ ตัวอักษรที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น • ประเภทตัวเอน (Italic) • ประเภทตัวธรรมดา (Normal) • ประเภทตัวบางพิเศษ (Extra Light) • ประเภทตัวแคบ (Condensed) • ประเภทตัวบาง (Light) • ประเภทตัวหนา (Bold) • ประเภทตัวเส้นขอบ (Outline) • ประเภทตัวหนาพิเศษ (Extra Bold) • ประเภทตัวดา (Black)


ขนาดของตัวอักษรในงานออกแบบกราฟิกมีความสาคัญเป็นอย่างมาก เพราะต้องใช้ สื่อสารให้เกิดความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การใช้หน่วยกาหนดขนาดตัวอักษรเป็นสากล จึงเป็นที่แพร่หลาย เราจึงควรต้องทาความเข้าใจในเรื่องนีด้ ้วย ขนาดของตัวอักษรเป็นการกาหนดขนาดทีเ่ ป็นสัดส่วนของขนาดความกว้างกับความสูงและ รูปร่างของตัวอักษร โดยถือเอาความสูงเป็นหลักในการจัดขนาดที่เรียกว่า พอยต์ (Point) ขนาด ของตัวอักษรหัวเรื่องมักจะใช้ขนาดตั้งแต่ 16 พอยต์ขนึ้ ไป ส่วนขนาดของเนื้อหาก็จะใช้ขนาด ประมาณ 6 พอยต์ ถึง 16 พอยต์ แล้วแต่ลักษณะงานนั้น ๆ 12 พอยต์=1 ไพก้า 6 ไพก้า=1 นิ้ว (2.5 ซ.ม.) 72 พอยต์=1 นิ้ว ขนาดทางราบหรือทางกว้างของตัวอักษร เมื่อเรียงกันไปเป็นคาหรือความยาวใน 1 บรรทัด หรือที่เรียกว่าเป็น “ความยาวคอลัมน์” ก็กาหนดเป็น ไพก้า (Pica)


DSU เป็นฟอนต์ที่ทาโดยใช้ codepage ตามแบบฟอนต์ UPC ของ Windows สามารถใช้กับโปรแกรมทั่วไปได้ดีโดยเฉพาะกับ PageMaker 6.5 ที่ใช้ฟอนต์ แบบ new แล้วสระลอย DSP เป็นฟอนต์ที่ใช้ codepage เป็นแบบสัญลักษณ์ ใช้การเรียงตาแหน่งของ ภาษาไทยทั้งอักษรและสระวรรณยุกต์ทุกตาแหน่งตามฟอนต์เดิมของ Windows 3.1 สามารถใช้ได้กับโปรแกรมที่ไม่รับฟอนต์ภาษาไทยทั้งแบบ UPC และ New ส่วนปัญหาเรื่องสระลอยสามารถใช้การพิมพ์ด้วยแป้น ALT กับตัวเลขตาแหน่ง โดยตรงจากตารางแก้ไขสระลอยแบบ DSP


DSN เป็นฟอนต์ที่ใช้ codepage ทั้งไทยและอังกฤษตามแบบฟอนต์ New ของ Windows สามตัวคือ Angsana New, Browallia New, Cordia New สามารถ แก้ปัญหาในการใช้ฟอนต์ภาษาไทยกับโปรแกรม MS Office 2000 ทั้งภาษาไทย และอังกฤษในฟอนต์เดียวกันได้เป็นอย่างดี รวมถึงการการกาหนดฟอนต์ใน HTML ให้แสดงบนหน้าเว็บเพจได้ทั้งไทย-อังกฤษในฟอนต์เดียวกันอีกด้วย การ จัดทาฟอนต์ทั้งสิบตัวของ Windows ผมใช้คาว่า News ตามหลังมี s เพิ่มเข้าไป จะได้ไม่ซ้าชื่อกันเผื่อว่าต่อไปไมโครซอฟต์อาจจะทาฟอนต์ชนิดนี้เพิ่มขึ้นมาจน ครบ แต่ที่จะต่างกันคือมีการอ้างอิงเอาตัวอักขระไทยต่างๆ ที่จาเป็น มาไว้ตรง ตาแหน่งที่สามารถกดแป้น ALT ใส่ได้โดยตรง นอกจาก MS Office 2000 ก็ยังมี Photoshop 5 และ Illustrator 8 ที่สามารถมองเห็นและใช้ได้ เพียงแต่ต้องใช้ตาราง แก้ไขสระลอยแบบ DSS


DSE เป็นฟอนต์ที่ใช้ codepage แบบ western เรียกว่าเป็นฟอนต์แบบภาษาอังกฤษ เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอักษรภาษาไทยตามรหัส Unicode อยู่และก็อ้างอิงเอามา ไว้ตรงตาแหน่ง 128-255 ที่สามารถกดแป้น ALT ได้เช่นเดียวกับแบบ DSN ฟอนต์ที่เป็นแบบ DSE นี้สามารถมองเห็นได้ทุกโปรแกรมรวมทั้งใช้ได้ดีกับ Photoshop 5.5 และ Illustrator 9 ที่ไม่รับฟอนต์ภาษาไทยเลย แต่สระจะลอย บาง โปรแกรมอย่าง MS Office 2000 หรือการแสดงผลทางหน้าเว็บเพจจะแสดงได้ เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น สาหรับฟอนต์สิบแบบของ Windows ที่เป็นชนิดนี้ใช้ ชื่อเดิมของฟอนต์ตามด้วย DSE เช่น AngsanaDSE ส่วนการแก้ไขสระลอยบน โปรแกรม Photoshop 5.5 และ Illustrator 9 ให้ใช้ตารางแก้ไขสระลอยแบบ DSS


Sketch Gothic


Villa Didot


Glide Font


Stencil 8bit


Sketch Block


GRN Burgy


The Kabel Font


Nomed


Channel Font


ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์ 13 fonts.zip หรือ 13fonts.rar


ขั้นตอนที่ 2 แตกไฟล์ 13fonts.zip หรือ 13fonts.rar จะได้โฟลเดอร์ชื่อ 13fonts


ขั้นตอนที่ 3 คลิกปุ่ม Start > Control Panel


ขั้นตอนที่ 4 คลิกไอคอน Fonts


ขั้นตอนที่ 5 Copy ไฟล์จากโฟล์เดอร์ 13fonts นาไปวางในโฟล์เดอร์ Fonts ที่ปรากฏ

เสร็จสิ้นการติดตัง้ ท่านสามารถใช้งานฟอนต์ที่ติดตัง้ ใหม่ได้ทันที


ตัวอักษรพิเศษ

อักษรพิเศษ ตัวอักษรพิเศษ สัญลักษณ์พิเศษ คืออะไร คือ ตัวอักษร ที่ไม่มีในแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์โดยทั่วไป โดยจะเป็นตัวอักษร สัญลักษณ์ อักขระ ที่แปลกๆ แตกต่างออกไป จากตัวอักษรที่เราเรียนมา การนามาใช้เพื่อเพิ่มสีสัน ความ สวยงาม ความเท่ห์ แก่ข้อความ ชื่อไตเติ้ล ไว้ตกแต่ง Facebook Hi5 Msn Blog และอื่นๆ เพื่อความ โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน วิธีพิมพ์ ตัวอักษรพิเศษ ด้วยตัวเอง

กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วพิมพ์ตัวเลข ทั้งสี่หลัก เสร็จแล้วปล่อยปุ่ม Alt ที่กดค้างไว้ จะได้ตัวอักษร พิเศษ ตามที่เราต้องการ


ตารางอักษรพิเศษ Alt + 1 ☺ Alt + 2 ☻ Alt + 3 ♥ Alt + 4 ♦ Alt + 5 ♣ Alt + 6 ♠ Alt + 7 • Alt + 8 ◘ Alt + 9 ○ Alt + 10 ◙

Alt + 11 Alt + 12 Alt + 13 Alt + 14 Alt + 15 Alt + 16 Alt + 17 Alt + 18 Alt + 19 Alt + 20

♂ ♀ ♪ ♫ ☼ ► ◄ ↕ ‼ ¶

Alt + 21 Alt + 22 Alt + 23 Alt + 24 Alt + 25 Alt + 26 Alt + 27 Alt + 28 Alt + 29 Alt + 30

§ ▬ ↨ ↑ ↓ → ← ∟ ↔ ▲

Alt + 31 ▼ Alt + 32 space Alt + 33 ! Alt + 34 " Alt + 35 # Alt + 36 $ Alt + 37 % Alt + 38 & Alt + 39 ' Alt + 40 (


Alt + 41 Alt + 42 Alt + 43 Alt + 44 Alt + 45 Alt + 46 Alt + 47 Alt + 48 Alt + 49 Alt + 50

) * + , . / 0 1 2

Alt + 51 Alt + 52 Alt + 53 Alt + 54 Alt + 55 Alt + 56 Alt + 57 Alt + 58 Alt + 59 Alt + 60

3 4 5 6 7 8 9 : ; <

Alt + 61 Alt + 62 Alt + 63 Alt + 64 Alt + 65 Alt + 66 Alt + 67 Alt + 68 Alt + 69 Alt + 70

= > ? @ A B C D E F

Alt + 71 Alt + 72 Alt + 73 Alt + 74 Alt + 75 Alt + 76 Alt + 77 Alt + 78 Alt + 79 Alt + 80

G H I J K L M N O P


Alt + 81 Alt + 82 Alt + 83 Alt + 84 Alt + 85

Q R S T U

Alt + 86

V

Alt + 87

W

Alt + 88

X

Alt + 89

Y

Alt + 90

Z

Alt + 91 Alt + 92 Alt + 93 Alt + 94 Alt + 95 Alt + 96 Alt + 97 Alt + 98 Alt + 99 Alt + 100

[ \ ] ^ _ ` a b c d

Alt + 101 Alt + 102 Alt + 103 Alt + 104 Alt + 105 Alt + 106 Alt + 107 Alt + 108 Alt + 109 Alt + 110

e f g h i j k l m n

Alt + 111 Alt + 112 Alt + 113 Alt + 114 Alt + 115 Alt + 116 Alt + 117 Alt + 118 Alt + 119 Alt + 120

o p q r s t u v w x


วิธี Copy ตัวอักษรพิเศษ ในโปรแกรม Character Map Utility อักษรพิเศษ นอกจากเราพิมพ์เองและ copy จากเว็บแล้วยังมีจากโปรแกรมที่ใกล้ตัว แต่คนส่วน ใหญ่ไม่ค่อยรู้จัก ที่บอกว่าเป็นโปรแกรมใกล้ตัว เพราะว่า เป็นโปรแกรมที่มาพร้อมกับ windows ทุกเครื่อง ชื่อว่า โปรแกรม Character Map โดยวิธีเรียกใช้นั้นดังต่อไปนี้ ไปที่ Start >> All Programs >> Accessories >> System Tools >> Character Map


การ Copy ตัวอักษรพิเศษในโปรแกรม Character Map ทาได้ง่ายๆ ดังนี้ 1. ดับเบิ้ลคลิก ที่ตัวอักษรที่เราต้องการ จนพอใจ 2. คลิกที่ปุ่ม Copy แล้วนาไปวางได้เลย


ตัวอักษรพิเศษ รูปแบบแทนหน้าคน อักษรพิเศษ กลุ่มนี้ เป็นการนาตัวอักษรพิเศษมาทาให้เหมือนหน้าคน ในกิริยาต่างๆกัน อารมณ์ ต่างๆกัน เราได้รวบรวมมาไว้ให้ทุกท่านได้นาไปใช้กัน อักษรพิเศษ หน้าคน แสดงอารมณ์ รัก สมหวัง ยิ้ม ดีใจ

~♡ . ( ̄▽ ̄)~* ( ̄▽ ̄)" ╮(╯▽╰)╭ ╮( ̄▽ ̄)╭♡. = ̄ω ̄= ( ̄3 ̄)a  ̄▽ ̄ ╮ ( ̄. ̄) \ ( ̄<  ̄) (~o ̄▽ ̄) (~ ̄▽ ̄) ^ˇ^≡

♡. =^_^= Y(^_^)Y

♡. └(^o^)┘ ﹌○﹋ ♡. \^o^/ ♡. ( ^_^ )?


อักษรพิเศษ หน้าคน แสดงอารมณ์ อกหัก เศร้า ผิดหวัง

(╯3╰)╭♡. ╮(╯3╰)╭ ╮(╯_╰)╭ (= 0 =)y o(︶︿︶)o ˋ(′~‵)ˊ♡. (*^︹^*︺ ︸_︸

⊙﹏⊙∥∣° ︹^*︺ ♡. \(╯-╰) ♡. \(╯-╰)

-____-" -︵-

╯﹏╰

♡. \(╯-╰)/ (╯︿╰﹀ ♡.

♡.。_。 (*@︿@*﹀ ♡. 〒_〒


อักษรพิเศษ หน้าคน รูปแบบอื่นๆ

(•_ิ •)ิ ? \(•_ิ •\ิ ) (/•_ิ •)ิ 。◕‿◕。 (。→‿←。) (@^-^) (๐^.^๐) ~~(^__^)..? +▂+ +0+ +︿+ +ω+ +﹏+ +△+ (¯▽¯;) (-__-)b \ _ /♡.  ̄□ ̄| <("""O""")>♡. Σ(@)( ̄  ̄)+ Σ(⊙▽⊙"a♡. (@[]@!!) ㄟ(≧◇≦)ㄏ \( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄) / (‵﹏′) o(≧ω≦)o o(≧o≦)o


ตัวอักษรพิเศษ รูปแบบรูปดาว

★☆✰✩✫✬✭✮✯✰✱✲✳❃❂❁❀✿✾✽ ✼✻✺✹✸✷✪✣✤✥✦✧✡ ★ ☆ ⋆ ✩ ✮ ✯ ✰ ❇❈❅❄❆✺✹✸✷✶✵✴✳✲✱✰✯

✮✭❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋⋆✢✣✤✥ ❋✦ ✧ ✩ ╰☆╮ ✪ ✫✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✡★ ✱ ✲ ✳ ✴ ❂✵ ✶ ✷ ✸ ✹✺ ✻ ✼ ❄ ❅❆ ❇ ❈ ❉ ❊


ตัวอักษรพิเศษ กลุ่มตัวอักษร เป็นรูปต่างๆ

สัญลักษณ์พิเศษ หมากรุก ♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟ สัญลักษณ์พิเศษ ไพ่ ♧ ♤ ♧ ♡ ♢♠ ♣ ♥ ♦ สัญลักษณ์พิเศษ ลูกศร ↚↛↜↝↞↟↠↡↢↣↤↥↦↧↩↪↫↬↭↮ ↯↰↱↲↳↴↵↶↷↸↹↺↻↼↽↾↿⇀⇁⇂⇃⇄⇅ ⇆⇇⇈⇉⇊⇋⇌⇍⇎⇏⇐⇑⇒↖↗↘↙ ↔↕➳ ➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾➙➚➘➟➠➣ ➢➤➥➦➧➨


สัญลักษณ์พิเศษ สามเหลี่ยม ▲△▼▽◢◣◤◥⊿ สัญลักษณ์พิเศษ สี่เหลี่ยม ❏ ❐ ❑ ❒ ❖ ■ □⊹ ◆ ◇ สัญลักษณ์พิเศษ วงกลม ◑☮☯✆✇⊕⊙⊕⊖⊗⊘⊚⊛⊜⊝〇◎ ●☉ สัญลักษณ์พิเศษ เครื่องหมายต่างๆ ✓✔✕✖✗✘✙✚≨≩≮≯≰≱≲≳≴≵∛ ∜ สัญลักษณ์พิเศษ อุณหภูมิ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃☄ ☾ ☽ ❄ ☇☈ ⊙ ☉ ℃ ℉° ❅ ✺ ϟ


สัญลักษณ์พิเศษ อื่นๆ ◘ ◙ ‫ ╚ ╝ ♪♪ﻬ‬$ ╩ ╦ ‫ ♪ ♪ ♫ ﻬ‬ღ 。 • ╬ ♂ ♀ → ← ◊ の ω ∏ √ ∩∞ ≡ ◊ ╠ ═ ╝ ▫ □ җ ‫ ّلـّـّّا‬җ ๑ ಕ ◊ の № ∑ ξ ζ ≠ ─ = ≈ ≌ ۩๑ ۞ ō ε ┘ ┌ ╬ Θ ™ ₪ ۞ۣ∂ ‡ 俞 ツ ❡ ❧ ҳ̸Ҳ̸ҳ ^ ╬ ╫ ╪ ╩ ╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╟╞╝ ╜ ╛ ╙ ╘╗ ╖ ╔ ╔ ╓ ╒═ ┼ ┴┬├┘└┐│─⌡⌠⌐ π̲̲̲̲͡͡͡͡ ㎯ く … ︻﹌︼﹎﹋ ﹀︿︾︽﹊︵︷︶︸︹︺ ะ ※ ∝ ∞ ∟ ∠ ∥ ∧ ∨ ∮ ∴ ∵ ∶ ∷ ≮ ≯ ⌒▔ ⊹ ⊱ ⋛ ⋋ ⋌ ⋚ ⊰ ⊹ ﹏ √ ╮ ╭ ╯ ╰ ㋡ ↘ △ ◐ ☎ ☏▕ 『 ❀ ❣ ☇ ☃ 』♧⊹ ○ ★☆〆 「」『』〒〓 ∡∢∤∦∭ ∮∯∰∱∲∳∶∸∹∻∾≂≁≃≄≅≆≇≈≉≊ ≋≌≍≎≏≔≕≖≗≘≙≚≛≜≝≞≟≠≡≢


อักษรพิเศษ น่ารักๆ สวยๆ ต่อกันยาวๆ ☆·.¸¸.·´¯`·.¸¸.¤ ~♡のⓛⓞⓥⓔ♡~ /(*w*)\ ≡[。。]≡※◦º°×°º◦εїз´¯`·»。。♀♡ ╭☆╯ºØغøº¤ø,¸¸,ºº¤øøº‫ﷲﷲ‬°º¤ø,¸¸, —(•·÷[ ]÷·•)— ·÷±‡±±‡±÷· Oº°‘¨ ¨‘°ºO •°o.O O.o°• ¨°o.O O.o°¨ —¤÷(`[¤* *¤]´) ÷¤— •·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·• «·´`·.(`·.¸ ¸.·´).·´`·»

-(¯`v´¯)-» ×÷·.·´¯`·)» «(·´¯`·.·÷× ♪♪♫▫—(•·÷[ ]÷·•)— ·÷±‡±±‡±÷· Oº°‘¨ ¨‘°ºO •°o.O O.o°• ¨°o.O O.o°¨ —¤÷(`[¤* *¤]´)÷¤—•·.·´¯`·.·• •·.·´¯`·.·•´`·.(`·.¸ ¸.·´).·´`·»


อักษรพิเศษ กลุ่มอักษร Text Art (¯`v´¯) I Love My Girls `*.¸.*´ ? ¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)? (¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•. (¯`v´¯) .`·.¸.·´ ? ¸.·´¸.·´¨) ¸.·*¨) (¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸ ╔══╗ ╚╗╔╝ ╔╝(¯`v´¯) ╚══`.¸.Your lover's name

_♥__♥_____♥__♥___ Put This _♥_____♥_♥_____♥__ Heart _♥______♥______♥__ On Your __♥_____/______♥__ Page If ___♥____\_____♥___ You Had ____♥___/___♥_____ Your Heart ______♥_\_♥_______ Broken ________♥_________…………….


_░▒███████ ░██▓▒░░▒▓██ ██▓▒░__░▒▓██___██████ ██▓▒░____░▓███▓__░▒▓██ ██▓▒░___░▓██▓_____░▒▓██ ██▓▒░_______________░▒▓██ _██▓▒░______________░▒▓██ __██▓▒░____________░▒▓██ ___██▓▒░__________░▒▓██ ____██▓▒░________░▒▓██ _____██▓▒░_____░▒▓██ ______██▓▒░__░▒▓██ _______█▓▒░░▒▓██ _________░▒▓██ _______░▒▓██ _____░▒▓██

$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$ $$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$_______ $$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$_______ $$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$__ $$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$_______ $$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$_______ $$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$ ▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀█ ─██─███─███─██─██─██▄█ ─██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█ ▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄█


รู้จักกับฟอนต์ฟอร์แมต FONT FORMAT หรือรูปแบบฟอนต์นับว่ามีส่วนสาคัญมากในหน้าสไลด์ เพราะเป็นรูปแบบ ของตัวอักษร ที่ทาให้สไลด์ดูดีได้เลยทีเดียว โดยเข้าไปที่ Format > Font


สิ่งทีเ่ ห็นในหน้าต่าง Font คือสิง่ ที่ถูกกาหนดไว้ ถ้าต้องการเปลี่ยนภาษาอังกฤษจาก Arial เป็น Angsana New อย่าลืมคลิกที่ Default for new objects

Effect เป็นการแสดงผลที่แตกต่างไปจากปกติ


Underline = ขีดเส้นใต้

Shadow = เงา

Emboss = ตัวนูน


Superscript = ตัวยก เช่น ยกกาลัง x2

Subscript = ตัวห้อย เช่น Log 2

Superscript และ Subscript จะมี Offset ให้ปรับเป็น Percent ว่าต้องการเท่าไร ตัวยกค่าเป็นบวก ตัวห้อยค่าเป็นลบ ค่าปกติเป็น 0 ตัวอย่าง การปรับแต่งตัวอักษรด้วย Color, Underline, Shadow


ตัง้ ฟอนต์มาตรฐานไว้ใช้งานตลอดไป  คลิกเลือกเมนูคาสั่ง Format, Font  ตั้งค่าเกี่ยวกับฟอนต์ที่จะใช้งานบ่อยๆ เช่น Angsana UPC ขนาด 16 Point  คลิกที่ปุ่ม Default


แล้วคลิกปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการตั้งฟอนต์ให้เป็นค่ามาตรฐาน ต่อไปเมื่อเปิดไฟล์ใหม่ โปรแกรม จะรู้จักฟอนต์ที่ตั้งไว้ตลอดไป

•สาหรับ Word 2000/XP จะต้องตั้งฟอนต์มาตรฐานเป็น ...NEW เท่านัน้ โดยกาหนดค่าฟอนต์จาก รายการ Latin text font และ Complex scripts ให้ตรงกัน จากนั้นคลิกปุ่ม Default เพื่อกาหนดให้ เป็นค่าติดตั้งตลอดไป


วิธีแก้ปญ ั หา Font ภาษาไทย

กรณีที่เมนูต่างๆในโปรแกรมเป็นภาษาที่อ่านไม่ออก ให้คลิกปุ่ม เลิกงาน ออกจากโปรแกรม และ ตรวจสอบการตั้ง Fontภาษาไทยตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 : ตรวจสอบเรื่องการตัง้ ภาษาใน Regional and Language Options

1.1 คลิกที่ Start 1.2 คลิกที่ Control Panel


1.3 คลิกที่ Regional and Language Options ภาพประกอบคาอธิบายจะเป็นภาพของ Windows XP ซึ่งถ้าท่านใช้ Windows อื่น หน้าจอจะไม่เป็นดังภาพ แต่สามารถใช้ดูเป็นแนวทางได้


1.4 คลิกเลือกให้เป็น Thai 1.5 คลิกเลือกให้เป็น Thailand

1.6 คลิกแถบ Advanced 1.7 คลิกเลือกให้เป็น Thai 1.8 เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK


ขั้นที่ 2 : ตั้งค่าใน Display Properties 2.1 วางเมาส์บริเวณว่างๆหน้า Desktop - คลิก ปุ่มขวา ของเมาส์ - คลิก Properties

2.2 คลิกแถบ Appearance

2.3 คลิกปุ่ม Advanced แล้วตั้ง Font ของ Menu ให้เป็น Tahoma (a) โดยคลิกเลือก Items ให้เป็น Menu (b) คลิกเลือก Font ให้เป็น Tahoma (c) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK


2.4 คลิกปุ่ม Advanced แล้วตั้ง Font ของ Message Box ให้เป็น Tahoma (a) โดยคลิกเลือก Items ให้เป็น Message Box (b) คลิกเลือก Font ให้เป็น Tahoma (c) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK

2.5 คลิกปุ่ม Advanced แล้วตั้ง Font ของ ToolTip ให้เป็น Tahoma (a) โดยคลิกเลือก Items ให้เป็น ToolTip (b) คลิกเลือก Font ให้เป็น Tahoma (c) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK


2.6 คลิกปุ่ม OK 2.7 จากนัน้ รอสักครู่... - จนกระทั่ง ข้อความ Please Wait หายไป - จากนั้น ก็ลองเข้าโปรแกรม

กรณีที่ทาตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ - ให้ทาตาม ข้อ 2.1-2.7 อีกครั้ง แต่เลือกเปลี่ยน Font ให้เป็นตัวอื่น (ที่ไม่ใช่ Tahoma) - จากนั้น ทาตาม ข้อ 2.1-2.7 อีกครั้ง โดยเลือกเปลี่ยน Font กลับ ให้เป็น Tahoma ที่ให้ทาเช่นนี้ เนื่องจากบางครั้ง Windows อาจจะไม่ Active ดังนั้น จึงให้ลองเปลี่ยน Font ให้เป็นตัวอื่นก่อน (ที่ไม่ใช่ Tahoma) แล้วจึงเปลี่ยนกลับ ให้เป็น Tahoma อีกทีหนึ่ง


ใช้โปรแกรม Revowel แก้ปัญหาสระลอย •ใช้โปรแกรม Revowel แก้ปัญหาสระลอย

Saru Revowel (โปรแกรม แก้สระลอย) TE : เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา "สระและ วรรณยุกต์ลอย" ในโปรแกรมกราฟิกต่างๆ ซึ่งโปรแกรมตัวนี้ได้แนวคิดมาจากโปรแกรม Gazib Revowel ซึ่งเคยได้ทดลองใช้ และชื่นชอบในการแก้ไขปัญหาของโปรแกรม และได้นามาพัฒนา ต่อยอดให้สามารถแก้ไขปัญหาสระและวรรณยุกต์ลอยอื่น ๆ ที่โปรแกรม Gazib Revowel ไม่ สามารถทาได้ และพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นที่ 3 ในทุกวันนี้ Version 3.4.5 Update : ปรับปรุงในส่วน Short-Cut (CTRL + Shift + G)ให้สามารถทางานได้ดี


Version 3.4.0 Update: ความสามารถที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นก่อน 1. สามารถใช้งานร่วมกับ Adobe CS ได้ (รูปแบบการแก้สระแบบ DSS) 2. สามารถใช้ร่วมกับ Macromedia Flash MX 2004 ได้ 3. แก้ความผิดพลาดจากโปรแกรมในรุ่นก่อนหน้า (เวอร์ชั่น 3.3.9) 4. ภายหลังจากการแก้สระลอย สามารถ Paste ข้อความในโปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator ได้ทันที (โดยไม่ต้องใช้คาสั่ง พิมพ์อัตโนมัติช่วยเหมือนก่อน รูปแบบการแก้สระแบบ DSS) 5. สามารถทาไฮไลต์ตัวอักษร ใน Adobe Illustrator 10 แล้วกดปุ่ม CTRL + C เพื่อคัดลอก ข้อความ กด CTRL + Shift + G เพื่อแก้ไขสระลอย แล้วกด CTRL + V เพื่อวางตัวอักษรที่แก้ไข (ใช้ได้เฉพาะใน Adobe Illustrator 10) 6. ลดเวลาทดลองใช้งานลงเหลือ 50 วินาที ต่อครั้ง และใช้ได้ครั้งละ 100 ตัวอักษร (เพราะจานวน ผู้ลงทะเบียนน้อย ซึ่งหากยอดผู้ลงทะเบียนยังน้อยอยู่โปรแกรมอาจจะหยุดตัวอยู่ที่รุ่นนี้เป็นรุ่น สุดท้าย) 7. เปลี่ยนระบบรหัสลงทะเบียนใหม่ (ไม่สามารถใช้รหัสเก่าได้) ผู้ที่เคยลงทะเบียนก่อนหน้า สามารถอีเมลล์มาขอรหัสใหม่ได้ฟรี (รหัสใช้ชุดเดียวกับเวอร์ชั่น 3.3.9)


Version 3.2.6 Update: ความสามารถที่เพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นก่อนหน้า 1. แก้ไขปัญหาความผิดพลาดในการแก้สระและวรรณยุกต์ลอยในเวอร์ชั่น 2 2. ระบบพิมพ์ข้อความอัตโนมัติ (ใช้แก้ไขปัญหา แก้สระและวรรณยุกต์ลอยใน Adobe Photoshop 7 3. ระบบเปลี่ยนตัวอักษร "ญ" เป็นเครื่องหมาย "*" (เพื่อแก้ไขปัญหาการพิมพ์ ตัวอักษร "ญ" ใน Adobe Photoshop CS) 4. โปรแกรมปรับปรุงใหม่หมด ทาให้สามารถแก้ไขสระและวรรณยุกต์ลอยได้ รวดเร็วมากขึ้นจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าหลายเท่า 5. เปลี่ยนโปรแกรมเป็นระบบ Shareware ทดลองใช้ได้ครั้งละ 100 วินาที

Font Design  
Font Design  

Font Design

Advertisement