Page 1

Stichting Centrum voor CircusKunst

Beleidsplan 2013-2016

Stichting Centrum voor CircusKunst


Colofon Titel: Beleidsplan 2013-2016 Stichting Centrum voor CircusKunst Geschreven door: Mirjam Hensgens Alex Punt Nathalie van der Linden Jeroen van der Lee Lay-out: Jeroen van der Lee Gebruikte foto’s komen uit het archief van CircusKunst. Stichting Centrum voor CircusKunst Keiweg 119a 4902 PC Oosterhout tel: 0162-693103 email: info@circuskunst.nl web: www.circuskunst.nl

Inleiding De Stichting Centrum voor Circuskunst is opgericht in 2005 met als eerste activiteit jeugdcircuslessen in Oosterhout en Etten-Leur. In 2007 volgde het eerste beleidsplan waarin de visie werd neergelegd en een aantal ambities werd uitgesproken betreffende activiteiten en organisatie van de stichting. Voor u ligt het tweede beleidsplan van de Stichting waarin duidelijk een volgende stap gezet wordt in de ontwikkeling van de stichting in haar ambities en organisatie. Deze visie en richting wordt binnen de stichting bepaald middels gesprekken tussen de oprichters N. van der Linden en Jeroen van der Lee en de aangezewezen leden van het bestuur in dit geval MW. M. Hensgens en dhr. A. Punt. Het Bestuur van Stichting Centrum voor CircusKunst.


Inhouds opgave:

• Missie, visie, doelstelling

pagina 2/3

• Resultaten 2007- 2011

pagina 4/5

• Vooruitblik 2013 -2016

pagina 6

- Circus is sport pagina 6

- Circus is therapie

pagina 7

- Circus op school

pagina 8

- Circus is podiumkunst

pagina 9

- Ondernemerschap pagina 10 - Personeel pagina 10

- Personeel, stagiaires en vrijwilligers

pagina 11

- Positie pagina 12 - Communicatie pagina 14 • Slotwoord pagina 15

01


Missie, visie, doelstelling In de naam Centrum voor Circuskunst ligt al een veel bredere missie besloten; breder dan jeugdcircusactiviteiten. De stichting wil een centrumfunctie hebben voor circus, midden in de circuswereld staan en op de hoogte zijn van wat er speelt, nieuwe initiatieven ontwikkelen, vraagbaak en contactpersoon zijn, omtrent circus in Nederland en specifiek in Noord-Brabant. Circus is veelomvattend. Het is sport, theater, kunst en heeft invloed op het welzijn. Het kan zowel actief als passief beoefend worden. Het is een middel om de ontwikkeling van mensen positief te stimuleren. Het biedt op sociaal, motorisch, emotioneel en educatief vlak mogelijkheden voor ontwikkeling en ondersteuning. Het kan onder andere hulp bieden bij problemen op het gebied van sociale cohesie, faalangst en overgewicht. De diversiteit die circus in zich heeft, komt terug in de activiteiten van de stichting. Zij is van mening dat er voor iedereen een rol is weggelegd in circus, omdat fairplay en samenwerking tot de normen en waarden van circus behoort. De statutaire doelstelling van de stichting is: ‘het aanbieden van circusactiviteiten aan personen in de leeftijd van vier tot zestig jaar met een hulpvraag, waarbij circus veelal wordt gebruikt als middel om doelen voortkomend uit de hulpvraag te behalen, en voorts het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords’. Bij alle activiteiten van de stichting staan de volgende doelen centraal: Het stimuleren van de sportieve en creatieve ontwikkeling door uitdagende activiteiten aan te bieden. Door op deze manier te trainen, leren leden

02


hoe zij fit en gezond kunnen blijven en krijgen zij spelenderwijs een betere balans en coördinatie. Tevens wordt het zelfvertrouwen groter waardoor leden open staan voor samenwerking. Voorop staat dat mensen wordt geleerd dat circus geen competitie kent, maar dat je elkaar stimuleert. Omdat er bij circusactiviteiten samengewerkt moet worden, leren zij elkaar te respecteren, succes en verdriet te delen. Om bovenstaande doelen te bereiken hanteert de stichting een aantal uitgangspunten in haar werk: - Circus als instrument voor scholing en vorming. - Circus als sport voor conditie en coördinatie. - Circus als kunst voor zelfbewustzijn en podiumkunst Kortom circus wordt gebruikt als middel én als doel. Van trainers/docenten wordt naast goede circusvaardigheden ook een pedagogische en sociologische basis gevraagd. Voor de uitwerking van deze uitgangspunten zie bijlage. De uitgangspunten zijn uitgewerkt in de methodiek Equilibre, waarmee de lessen, workshops en trainingen van de stichting kwaliteit garanderen. Equilibre staat voor: Emotie, Quality, uitdaging, Idealisme, Luisteren, Inzicht, Beheersing, Respect, Eerlijk. (Zie voor toelichting op deze begrippen de bijlage)

03


Resultaten 2007-2011 In Beleidsplan 2007-2010 zijn verschillende ambities uitgesproken op het gebied van de activiteiten, het geografisch werkterrein, de deskundigheid van docenten en het werken met stagiaires en vrijwilligers. Tenslotte is inzicht gegeven in de eisen die gesteld worden aan het gebouw waar activiteiten plaatsvinden. De stichting is met de jeugdcircuslessen in de afgelopen jaren actief geweest in Oosterhout, Etten-Leur en Barendrecht. Het aantal groepen in Etten-Leur en Barendrecht is daarbij steeds gelijk gebleven met een schommelend aantal deelnemers, die echter in de loop 2007-2011 wel gestaag groeide. In Oosterhout is het aantal groepen en deelnemers flink gegroeid. Hier bleek met name onder de jongeren een vaste groep die steeds verder groeide en die ook interesse toonde om als vrijwilliger een steentje bij te dragen. Naast de jeugdcircuslessen heeft de stichting vele projecten gedaan in de drie gemeenten maar ook daarbuiten. Zo zijn er bijna elk jaar open lessen, circusvakantiedagen, sinterklaasoptredens, presentaties op de Havenfeesten Etten-Leur, zomerfestival Oosterhout, eindpresentaties van de jeugdcircusgroepen, shows op Cumel en Cico Circolo geweest. Daarnaast zijn er sponsoracties gehouden, optredens bij gemeenteraad en provincie, workshops en masterclasses georganiseerd. Regelmatig wordt de stichting gevraagd om kinderfeestjes te organiseren. En er zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met de Vrije School De Strijene, Oosterhout in Beweging, Stichting waterdragers, Hanze college, Basisschool De Hoeksteen. Tenslotte is in deze periode een jongleergroep voor volwassenen gestart en is voor de jongeren die echt verder willen een optreedgroep opgericht. Twee bijzondere projecten zijn in deze periode uitgevoerd. In 2007 is Jeugdcircus op Toernee georganiseerd, waarbij kinderen van de diverse jeugdcircussen samen een show hebben gemaakt en in Theater de Bussel in Oosterhout hebben opgevoerd. In 2010 was Equilibre in Oosterhout

01 04


met optredens in de eigen circustent in de diverse wijken van Oosterhout. Hiervoor was een samenwerking aangegaan met de gemeente en jongerencentrum Outflow. Bijzonder was dat in deze periode Centrum voor Circuskunst 5 jaar bestond. Op alle locaties hebben de kinderen van de jeugdcircusgroepen dit gevierd met een eigen show in de eigen circustent of in een heus theater. Gedurende de hele periode bleven de financiĂŤn een zorgenkindje. De diverse gemeentesubsidies, die noodzakelijk zijn om de jeugdcircuslessen betaalbaar te houden en een goede kwaliteit te bieden, werden elk jaar weer door de gemeente ter discussie gesteld. Als eerste speelde dit in Etten-Leur. Hier is uiteindelijk gekozen om een samenwerking aan te gaan met De Nieuwe Nobelaer om verzekerd te zijn van gemeente subsidie. Momenteel speelt in Etten-Leur deze discussie opnieuw. In Barendrecht speelt eveneens deze discussie. Daar is als bewijs van steun vanuit de ouders een Vereniging Vrienden van Circuskunst opgericht. De personeelsbezetting is in de loop van 2007 naar 2011 veranderd. In 2008 zijn beide oprichters in dienst gekomen van de stichting en is er een nieuw organogram ontstaan. Naast de twee personeelsleden werd gewerkt met stagiaires, vrijwilligers en inhuur van derden om de hoeveelheid werk te verzetten. In 2009 is een docent in dienst getreden van de stichting. Deze heeft echter eind 2011 de stichting weer moeten verlaten wegens de onzekere financiĂŤle situatie. Tenslotte is de stichting in 2010 verhuisd naar Oosterhout om daar een droom te verwezenlijken, namelijk een eigen circuswerkplaats, Circomotion.

05


Vooruitblik 2013-2016

In de afgelopen jaren heeft de stichting vooral haar sociale maatschappelijke doel verder uitgewerkt, waarbij circus als middel belangrijk was. De eisen aan groepsgrootte, deskundigheid docenten, de ontwikkeling van een eigen methodiek droegen hier aan bij. Hierbij is circus vooral welzijn en theater geweest. Dit alles was mogelijk door de tomeloze inzet van de twee oprichters van de stichting. Circus als doel en de sport en kunstkant bleef enigszins onderbelicht. Stichting Centrum voor Circuskunst ziet in het bereiken van haar doelstelling dat circus als doel ook van belang is om de kwaliteiten van de stichting te kunnen uitdragen en op andere plekken circus als middel te kunnen inzetten.

Circus is sport Met de groei van de jeugdcircusgroepen is er een groep jongeren getraind en ontwikkeld in circus die een stap verder kunnen. Het doel is om jongeren uit te blijven dagen om zo boven zichzelf uit te stijgen. Met het opzetten van een optreedgroep in Oosterhout is daar een eerste stap ingezet. De komende periode wordt het technisch uitblinken op alle aspecten en professionalisering een belangrijke doelstelling. Door wekelijks te trainen komt hierin ook het topsport-aspect naar boven. Uitgangspunt blijft dat iedereen mee mag doen en voor elk kind tussen 4 en 60 jaar er plek is om circusvaardigheden te leren en op te voeren. Jongeren die nu verbonden zijn aan het circus en veel vrijwilligerswerk en enthousiasme tonen zijn de ambassadeurs van het jeugdcircus. Hen blijven uitdagen en stimuleren is een nieuwe richting. Met een optreedgroep die op regelmatige basis optredens verzorgd op diverse plekken en voor diverse groepen, blijven zij gemotiveerd. Om deze technische stap vooruit te maken zal vaker gebruik gemaakt worden van professionals zoals circusartiesten met een specialisatie, theatermakers, choreografen en trainers turnvereniging. Van de jongeren wordt gevraagd zich te specialiseren en meer te trainen. Van gezellig samen circus beoefenen wordt het nu topsport voor deze

06


jongeren. De combinatie met de verschillende optreedplekken, maakt hen meer open, vindingrijker en zorgt voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Samenwerking blijft in deze groep van groot belang. Met de verkiezing van Barendrecht tot sportstad van het jaar en met een van de doelstellingen van Brabant Culturele Hoofdstad 2018 om topsport meer binnen te halen, is voor de stichting de keuze voor een nieuwe richting in haar activiteiten logisch.

“

�

Beleidsvoornemen: Inzet van professionele specialisten om de kwaliteit van de circustechnieken in de activiteiten te verhogen

Circus is therapie In verschillende onderzoeken door onder andere het Kohnstamm Instituut in Amsterdam is gebleken dat circus gezond is voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Circus als middel blijft in de toekomst dan ook eveneens een belangrijk uitgangspunt in de activiteiten van de stichting. In de jeugdcircusgroepen is iedereen welkom. Kinderen die bij andere sportclubs moeite hebben vanwege de competitiedrang of omdat ze door ziekte of handicap zich niet happy voelen in de groep, krijgen een plekje in de jeugdcircusgroepen. Uitgangspunt in deze lessen blijft dat je samenwerkt, elkaar helpt, elkaar respecteert en plezier maakt met elkaar. In de lessen is er geen competitie. Er zijn geen wedstrijden om naar toe te werken of examens of niveaus te behalen. In de nieuwe opzet krijgt elk kind van elke groep aan het eind van het seizoen de mogelijkheid om zijn kunsten te tonen aan familie en vrienden tijdens de jaarlijkse presentatiedag, die in de eigen circuswerkplaats van de stichting of circustent worden georganiseerd. Kinderen leren zo trots te zijn op wat ze kunnen.

07


In de afgelopen jaren heeft de stichting al met enkele organisaties samengewerkt om kinderen met een hulpvraag door middel van circus te begeleiden. Zo is met de Rudolf Steinerschool in Roosendaal samengewerkt in een project voor kinderen met een zogenaamd rugzakje (pgb). De samenwerking die sinds 2009 bestaat met Oosterhout in Beweging voor kinderen met overgewicht wordt voortgezet. Tevens zullen nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan worden. Hiervoor wordt actief gezocht naar nieuwe samenwerkingspartners in jeugdzorg, kindertherapie, revalidatie en speciaal onderwijs.

“�

Beleidsvoornemen: Zoeken naar samenwerking met partners om de therapeutische ambities vorm te geven. Circus op school Jaarlijks wordt de stichting gevraagd in het kader van naschoolse opvang of projectweken een aantal circuslessen op scholen te verzorgen. Kinderen kunnen dan meestal kiezen tussen meerdere activiteiten en een aantal kiest dan voor circus. Deze lessen werden altijd opgebouwd naar een kleine presentatie van de geleerde kunsten. De stichting is zich bewust dat voor het voortbestaan het van belang is om steeds weer nieuwe kinderen te interesseren voor circus als hobby, als sport kortom als vrijetijdsbesteding. Met de huidige projectmatige samenwerking met scholen zijn er nog veel kinderen die niet bereikt worden.

08


De komende jaren wil de stichting dan ook meer inzetten op een samenwerking met scholen, om circusles in de klas te geven, bijvoorbeeld in plaats van de sportles of de theaterles. Alle kinderen kunnen zo kennis maken met circus en alle mogelijkheden die het biedt. Misschien kunnen dan nieuwe samenwerkingen ontstaan met andere disciplines.

Beleidsvoornemen: Scholen bewust maken van de meerwaarde die circusles kan creëren bij de opvoeding van kinderen

Circus is podiumkunst Met het opzetten van de optreedgroep, de jaarlijkse presentaties van de jeugdcircusgroepen en de in het verleden gegeven shows en presentaties komt een aspect steeds weer terug: Circus is ook een podiumkunst. Van de meeste professionele circusartiesten is bekend dat zij met de eerste trucjes die zij ooit leerden al op verjaardagen, Koninginnedag en talentenavonden op school op het podium gingen staan om hun kunsten te vertonen. Zoals in ‘circus is sport’ is aangegeven zal de stichting in de komende periode dit aspect verder professionaliseren met een vaste groep die veel traint met verschillende professionals en die regelmatig een presentatie of show geeft op zeer uiteenlopende plekken. Maar ook in de jeugdcircusgroepen en in andere projecten op scholen of elders blijft het stukje presentatie een onderdeel. Als kind mag je trots zijn op wat je geleerd hebt. Voor wat meer zelfvertrouwen en plezier krijgen kinderen met een presentatie geleerd hoe ze zich kunnen presenteren met hun vaardigheden.

Beleidsvoornemen: In de activiteiten meer ruimte reserveren voor podiumkunsten

09


Ondernemerschap De stichting heeft als uitgangspunt dat de jeugdcircuslessen voor iedereen betaalbaar moeten zijn. Dit betekent dat de kostprijs per kind niet geheel in de contributie aan de ouders doorberekend kan worden. Andere inkomsten zijn dan ook noodzakelijk om de lessen betaalbaar te houden. De jeugdcircuslessen blijken uit diverse onderzoeken goed voor het welzijn van het kind en uit eigen ervaring blijkt dat de lessen voor elk kind toegankelijk zijn. Dat de gemeente deze lessen ondersteunt, zoals zij ook muzieklessen en dergelijke ondersteunt, lijkt de stichting dan ook passend. Daarbij wordt door andere financiers vaak vereist dat er ook een financiÍle ondersteuning van de gemeente is, omdat daarmee wordt aangetoond dat de gemeente het van belang vindt dat kinderen circus kunnen doen. In de gemeenten waar de stichting actief is met de jeugdcircuslessen zal dan ook subsidie van de gemeente gevraagd worden. Voor andere activiteiten gaat de stichting uit van andere financiering, dit kan zijn fondsen, sponsors, eigen bijdrage deelnemers, financiering door opdrachtgever, vereniging vrienden van CircusKunst. In 2010 was de verdeling overheidssubsidie – andere financiering 40 - 60. De eventuele winst uit deze andere activiteiten vloeit terug in de stichting om materialen te kunnen vervangen, docenten aan te trekken of een show te kunnen organiseren. Er is een minimaal aantal activiteiten per jaar nodig naast de lessen om alle kosten van materiaal enz te kunnen dekken. Deze activiteiten dienen jaarlijks 15% aan extra inkomsten te genereren voor de stichting. De Vereniging vrienden van CircusKunst is in 2011 opgezet om het jeugdcircus in Barendrecht te behouden. In de toekomst zal de vereniging voor alle leslocaties gaan functioneren. Zij organiseert haar eigen sponsoractiviteiten en biedt daarnaast vrijwilligers bij diverse activiteiten. Het streven is dat zij 5% van de totale inkomsten voor de stichting gaan genereren. Deze verdeling en werkwijze wil de stichting ook in de toekomst vasthouden.

10


Beleidsvoornemen: Het percentage van de andere financiering waaronder de vrienden van CircusKunst verder uitbouwen.

Personeel, stagiaires en vrijwilligers De stichting hoopt in de komende periode te kunnen groeien wat betreft personeel. Tot 2011 is het aantal personeelsleden in dienst van de stichting gestegen van 1 naar 3. Daarnaast is veelvuldig gewerkt met vrijwilligers en stagiaires. Begin 2012 is echter 1 personeelslid ontslagen vanwege de onzekere financiële toekomst. In 2013-2016 hoopt de stichting weer te groeien naar minimaal 3 personeelsleden. Dit is een basisbezetting, gezien het aantal activiteiten dat nu georganiseerd wordt. Om het aantal jeugdcircuslessen en activiteiten te kunnen blijven doen zijn minimaal 3 personeelsleden nodig op fulltime basis. Groei van activiteiten is dan niet eens mogelijk. De stichting is voor een aantal opleidingen een erkend leerbedrijf en ook in de komende periode wil de stichting zich inzetten om stagiaires een kans te bieden kennis te maken met het werk van de stichting waaronder het lesgeven, organiseren van activiteiten en pedagogische en sociale vaardigheden ten aanzien van kinderen en ouders. Zonder vrijwilligers is het voor de stichting niet mogelijk om alle activiteiten te doen. Veel jongeren die al langer bij circus zitten en veel ouders van kinderen zetten zich belangeloos in om elk optreden, elke activiteit tot een succes te maken. Dit betreft het maken van kleding, vervoer van de kinderen, verzorgen van eten en drinken, bemensen van het winkeltje, opstellen materialen en opruimen. De stichting koestert haar vaste vrijwilligers en zet ze elk jaar in het zonnetje. Jongeren die meehelpen met de lessen krijgen extra training.

Beleidsvoornemen: Stagiaires begeleiden en mede-opeleiden, vrijwilligersbeleid continueren

11


Uitgangspunten bij het personeelsbeleid: Om de kwaliteit van de lessen te borgen op circus, pedagogisch en sociologisch gebied dient bij elke les minimaal één professionele docent aanwezig te zijn, die geschoold is in lesgeven en de methodiek van de stichting toepast. Aangezien het aantal kinderen per groep maximaal 20 is (afhankelijk van niveau en hulpvraag kind) is naast de docent minimaal één hulpdocent nodig. Deze hulpdocent kan zijn een stagiaire of een vrijwilliger. De hulpdocent krijgt gedurende het seizoen extra trainingen om de methodiek aan te leren en enkele lesvaardigheden.

Beleidsvoornemen: Bezetting per les minimaal 1 stagiair, hulpdocent of vrijwilligers naast de vakdocent

Positie De stichting is op het gebied van Jeugdcircus in Noord-Brabant de grootste aanbieder. Met drie vaste locaties waar lessen aangeboden worden en door het regelmatig organiseren van activiteiten in andere gemeenten is zij op veel plekken in Noord-Brabant zichtbaar. Deze zichtbaarheid zal in de toekomst verder verbeterd moeten worden door keuzes te maken in waar welke activiteiten plaatsvinden. Een van de keuzes is het beter zichtbaar zijn voor alle kinderen door meer circus op school aan te bieden. In 2010 heeft de stichting besloten om te verhuizen. Haar standplaats is Oosterhout. Dit had te maken met de groei in lessen en aantal activiteiten die vooral in Oosterhout plaatsvond. Daarnaast liet de gemeente weten de stichting op diverse manieren te willen ondersteunen als zij Oosterhout als vestigingsplaats zou kiezen. Met de mogelijkheid een eigen circuswerkplaats te kunnen bouwen is Oosterhout in 2011 vestigingsplaats geworden. De circuswerkplaats is mede dankzij steun van de gemeente Oosterhout, Triodosbank, Rabobank en diverse fondsen in 2011/ 2012 gebouwd. Met deze werkplaats, de eigen circustent en alle materialen heeft de stichting daarmee een goede basis voor verdere ontwikkeling van haar activiteiten. De circuswerkplaats is gebouwd door Varietema, een organisatie waar de stichting vanaf het begin nauw mee samenwerkt en waarvan de stichting veel ondersteuning heeft ontvangen.

12


In het landelijk netwerk van jeugdcircussen behoort de stichting tot de groten. Echter als enige is de stichting niet gebonden aan een grote gemeente. Ten opzichte van de andere grote jeugdcircussen, die allen in de grote steden zitten is de stichting ook vrij jong. Dit zorgt ervoor dat er nog veel werk verricht dient te worden in de erkenning binnen dit netwerk. Er is in 2009 een brancheorganisatie opgericht voor jeugdcircussen. Deze biedt met name op een aantal procedurele en trainingspunten ondersteuning. Voor de stichting blijkt dit op dit moment niet de belangrijkste ondersteuning die ze nodig heeft. De ondersteuning die de stichting zoekt is meer gericht op erkenning en zichtbaarheid. Het netwerk blijkt echter van groot belang voor uitwisseling van kennis en docenten en voor landelijke erkenning. De stichting blijft dan ook aangesloten bij dit netwerk.

“

Beleidsvoornemen: De circuswerkplaats optimaal inzetten voor de doelstellingen van de stichting. Zichtbaarheid en erkenning van de kwaliteiten en mogelijkheden van de stichting verbeterern.

�

13


Communicatie Eén van de wensen binnen het circus is om professioneler te gaan werken. Het in de toekomst aantrekken van een zakelijk leider van buitenaf zou een stap in de goede richting kunnen zijn. Tevens wil de stichting een duidelijke visie neerzetten zodat dit helder te communiceren is naar leden, docenten en mensen buiten het circus. De eerste 5 jaar is hard gewerkt aan de opbouw van het circus. De komende 5 jaar staat professionalisering, uitbouwen van het jeugdcircus en de stabiliteit van het jeugdcircus voorop. Ook in de publiciteit en uitstraling worden er grote stappen genomen en moet de stichting verder. In de komende periode zal de positionering van de stichting veel aandacht krijgen. Er zal door een duidelijke publiciteit en communicatie gezorgt worden dat CircusKunst niet meer weg te denken is binnen de werkgebieden. De website zal hierbij een belangrijke rol spelen.

Beleidsvoornemen: Uitbouwen bekendheid van Stichting Centrum voor CircusKunst via diverse kanalen.

14


Slotwoord De komende beleidsperiode voor stichting Centrum voor CircusKunst zullen in het teken staan van professionalisering. Op veel gebieden heeft de stichting behoefte aan een duidelijke toekomst visie en een heldere positionering. Op landelijk niveau zijn er veel veranderingen in subsidie verdeling en dat speelt door in het gemeentelijke beleid en dat betekent dat de stichting hier ook mee te maken krijgt. Met een duidelijke visie, sterke leiding en flexibele houding zal de stichting haar positie versterken en verbreden om zo de toekomst tegemoet te treden. Stichting Centrum voor CircusKunst.

- Beleidsplan vastgesteld en goedgekeurd op 20 december 2012

15


Stichting Centrum voor CircusKunst

Beleidsplan 13-16 Circuskunst  

Beleidsplan van stichting Centrum voor Circuskunst.

Beleidsplan 13-16 Circuskunst  

Beleidsplan van stichting Centrum voor Circuskunst.

Advertisement