Page 1

SWOT matrica – Prirodni i demografski resursi, okoliš i infrastruktura

SNAGE

SLABOSTI

Bogatstvo raznolikih i očuvanih prirodnih

Nedovoljna valorizacija prirodnih resursa u

resursa okosnica su svekolikog razvoja

svrhu unapređenja kvalitete života žitelja

grada Rovinja

grada Rovinja te u komercijalne namjene

Veliki broj prirodnih resursa pod nekim je

Iseljavanje mladog stanovništva

oblikom zaštite Povoljan geoprometni položaj Visoka razina svijesti o potrebi očuvanja prirodnih resursa koja se ogleda u očuvanosti prostora Postojanje prostornog plana i generalnog urbanističkog plana koji čini osnovu kvalitetne namjene i upravljanja prostorom Visoka razina očuvanosti okoliša i prepoznatljivost njegove važnosti kao čimbenika kvalitete života Sustavno praćenje kvalitete voda i zraka te vođenje brige glede uvođenja ekološki prihvatljivih dostignuća vezanih za očuvanje okoliša Visok stupanj osviještenosti građana glede zbrinjavanja otpada Visok stupanj čistoće

Na porast broja stanovnika ponajviše utječu migracijska kretanja, a u manjoj mjeri prirodni prirast Visok udio starog stanovništva Obrazovna struktura stanovništva nije usklađena s potrebama gospodarstva Energetska infrastruktura oslanja se isključivo na elektroenergetski sustav Nedovršen sustav za odvodnju i pročišćavanje voda u rubnim dijelovima grada Neodgovarajuća prometna povezanost sjevernog i južnog dijela grada te pristupačnost pojedinim turističkim smještajnim kapacitetima Nedostatni kapaciteti pomorske prometne infrastrukture Neodgovarajuća uređenost i širina ključnih

Relativno visok udio visokoobrazovanih

državnih (D-303 čvor Kanfanar – Rovinj) i

građana u odnosu na prosjek Republike

županijskih (Ž-5906 Rovinj - Bale)

Hrvatske i Istarske županije

prometnica

Visoki standardi stanovanja koji se ogledaju

Nedostatak parkirališnih mjesta tijekom

iz velike površine stambenih jedinica po

ljetne sezone

stanovniku

U pojedinim predjelima telekomunikacijska

Kvalitetan vodoopskrbni sustav i sustav

mreža ne zadovoljava suvremene potrebe

prikupljanja i zbrinjavanja otpada

stanovništva za brzim pristupom internetu

Kvalitetan sustav odvodnje u središnjem

Nepostojanje bežične internetske mreže

naselju Rovinj

Nedostatna iskorištenost krajolika na

Postojanje sustava za pročišćavanje voda

području grada Rovinja

Dobra cestovna povezanost Grada Rovinja s

Nedovoljno valorizirani prostor u

ključnim državnim prometnicama

starogradskoj jezgri

Kvalitetna povezanost grada Rovinja putem

Centralizacija vlasti i financija na razini

lokalnih i međunarodnih pomorskih linija

središnje države te neusklađenost zakonske

Uređeno i dostupno priobalje

regulative sa suvremenim trendovima bitno utječu na stimuliranje očuvanja okoliša i energetske učinkovitosti

1


MOGUĆNOSTI (PRILIKE)

PRIJETNJE

Sustavno razrađenim pristupom moguće je

Izrazita centraliziranost javnih financija te

neiskorištene i nedovoljno iskorištene

neprikladna zakonska regulativa može bitno

prirodne resurse staviti u funkciju razvoja

usporiti realizaciju utvrđenih razvojnih mjera

javnih sadržaja i proširivanja postojećih

na području komunalne infrastrukture

gospodarskih djelatnosti, prvenstveno poljoprivrede, ribarstva i s turizmom povezanih djelatnosti poput sporta i lučkih sadržaja Aplikacijom na različite programe zaštite okoliša, unapređenja poljoprivrede te izgradnje komunalne infrastrukture financirane od strane Europske unije mogu

Neučinkovita administracija središnjih državnih tijela može bitno usporiti stavljanje prirodnih resursa u funkciju razvoja poljoprivrede Nepoštivanje odredbi utvrđenih planovima uređenja prostora može narušiti prirodni ambijent i očuvanost prostora

se osigurati sredstva za realizaciju utvrđenih

Nastavak iseljavanja mladog stanovništva

razvojnih mjera

uz nizak ili negativan prirodni prirast može

Cjelovito i kontinuirano praćenje društvenoekonomskih kretanja i stanja u prostoru

ozbiljno narušiti demografska kretanja i strukturu stanovništva

poradi usklađivanja prostornih planova s

Povećanje neusklađenosti obrazovne

potrebama stanovništva i poduzetnika

strukture stanovništva s gospodarskim

Nužnost donošenja planova uređenja prostora nižeg reda kako bi se osigurale pretpostavke za realizaciju utvrđenih pravaca razvoja Plinofikacijom grada Rovinja te edukacijom

potrebama može rezultirati pojačanim naglaskom na useljavanje stanovništva te nemogućnost realizacije razvojnih mjera Potencijalna opasnost od zagađenja mora i obale

stanovništva i uspostavom poticajnih mjera

Nedonošenje, odnosno sporost u donošenju

za korištenje alternativnih izvora energije

planova uređenja prostora nižeg reda može

moguće je osigurati jeftinije i ekološki

usporiti realizaciju pojedinih razvojnih mjera

prihvatljivije energetske izvore Donošenje mjera za zadržavanje mladog stanovništva na području grada Rovinja te jačanje sustava poticaja roditeljstva pretpostavka su demografske stabilnosti i obnove te u konačnici jamac realizacije razvojnih mjera Sustavno osmišljenim poticanjem utvrđenih deficitarnih zanimanja te oblikovanjem odgovarajućih nastavnih usmjerenja moguće je povećati stupanj usklađenosti obrazovanosti stanovništva s aktualnim, ali i budućim gospodarskim potrebama Izgradnjom trajektnog pristaništa u luci omogućuje se daljnje povećanje pomorske povezanosti i prometne dostupnosti grada Rovinja

2


SWOT matrica – Gospodarstvo

SNAGE

SLABOSTI

Veliki broj raznolikih turističkih smještajnih

Izrazita usmjerenost gospodarstva na s

kapaciteta

turizmom povezane djelatnosti

Kvalitetno prostorno planiranje čini osnovu

Poduzetničke inicijative pretežito su

uravnoteženog razvoja turističkih

usmjerene na uslužni sektor i to na s

smještajnih kapaciteta u četiri turističke

turizmom povezane djelatnosti

zone te u rubnim dijelovima naselja Rovinj

Nedovoljna kvaliteta i neodgovarajuća

Blizina bogatog emitivnog tržišta Europske

struktura turističkih smještajnih kapaciteta

unije

te nepostojanje odgovarajućih dodatnih

Dugogodišnje iskustvo na području obavljanja s turizmom povezanih djelatnosti Izvozno usmjereno gospodarstvo koje ostvaruje suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni Postojanje velikih i uglednih gospodarskih subjekata koji čine okosnicu zapošljavanja i ulaganja u razvoj turizma Postojeća industrijska infrastruktura Stupanj poduzetničkog djelovanja iznad je prosjeka zemlje i županije Prepoznatljivost proizvođača ribljih prerađevina Poticanje lokalnog gospodarskog razvoja putem poduzetničkog inkubatora Bogatstvo prirodnih i kulturnih resursa kao pretpostavke razvoja

sadržaja sukladno viziji Rovinja kao turističke destinacije više kvalitete Nedovoljna prepoznatljivost Rovinja kao turističke destinacije na novim tržištima s velikim potencijalom Nepostojanje imidža grada Rovinja kao destinacije više kategorije Nedovoljna povezanost poljoprivrede i turizma Naglašen sezonski karakter turističkih dolazaka Nepostojanje međunarodnih hotelskih lanaca Smanjenje značaja tradicionalnih prerađivačkih djelatnosti uz izrazitu usmjerenost na jednu poslovnu grupaciju Nedovoljno iskorištenje prirodnih i kulturnih potencijala u gospodarske namjene Nedostatni prostorni kapaciteti za rast i razvoj djelatnosti poduzetnika i obrtnika Neodgovarajuća infrastrukturna opremljenost poduzetničke zone Nepostojanje i/ili nizak stupanj udruživanja poduzetnika poradi zajedničkog nastupa na tržištu Nepostojanje integralne umreženosti svih djelatnosti na području Grada Rovinja u pogledu nedostatka informacijske infrastrukture Nedovoljan stupanj razvijenosti i/ili nepostojanje infrastrukture za preradu, čuvanje i kvalitetnu prezentaciju poljoprivrednih proizvoda poput uljare,

3


kušaonica vina i ulja, hladnjače, pakirnice i sl. Usitnjenost zemljišnih posjeda Izraženija nezaposlenost u razdoblju izvan turističke sezone Nedostatak sajamskog prostora Nizak stupanj korištenja sredstava iz fondova Europske unije Centralizacija vlasti i financija na razini središnje države te nestimulativna zakonska regulativa značajno sužava manevarski prostor Grada Rovinja u poticanju razvoja Loše gospodarenje zemljištem u vlasništvu države ograničavajući je čimbenik razvoja poljoprivrede i razvoja poduzetničke zone Nedostatak stručnjaka u pojedinim djelatnostima Nedovoljan angažman stipendista nakon završetka njihovog školovanja na području Grada Rovinja

MOGUĆNOSTI (PRILIKE)

PRIJETNJE

Rješavanjem postojećih imovinsko-pravnih

Pad gospodarskih aktivnosti popraćen

problema i infrastrukturnim uređenjem

povećanjem nezaposlenosti

poduzetničke zone Gripole Spine osigurati će se prostorni kapaciteti za rast i razvoj poduzetničkih aktivnosti Jačanjem proizvodnog malog i srednjeg

Inzistiranje na isključivo ljetnoj sezoni uz povećanje turističkih kapaciteta Neodrživ urbanistički razvoj

poduzetništva osigurati će se viši stupanj

Nepostizanje uravnoteženosti omjera cijene

zaposlenosti, smanjiti njezin sezonski

i kvalitete

karakter te smanjiti osjetljivost cjelokupnog

Nedovoljno marketiranje i brandiranje

gospodarstva na eventualna nepovoljna

Rovinja kao turističke destinacije

kretanja u turističkom prometu Konkurencija destinacija unutar Republike Aktivnim uključivanjem u programe fondova

Hrvatske uslijed sve bolje povezanosti i

Europske unije moguće je osigurati sredstva

jačih marketinških aktivnosti

za razvoj gospodarskih djelatnosti, a posebice poljoprivrede

Dumpinške cijene

Uspostava kvalitetnijeg raspolaganja

Izrazita usmjerenost na s turizmom

poljoprivrednim zemljištem putem

povezane djelatnosti bitno utječe na

realizacije usvojenog programa raspolaganja

cjelokupno gospodarsko stanje u slučaju

poljoprivrednim zemljištem u državnom

značajnijeg pada dolaska i potrošnje gostiju

vlasništvu

Nepovoljni učinci masovnog turizma

Poticanjem razvoja održive i ekološke

Ulaskom u Europsku uniju pojedine

poljoprivredne proizvodnje te stvaranjem

djelatnosti suočiti će se s ograničenjima i

marki poljoprivrednih proizvoda s naznakom

rastućom konkurencijom

zemljopisnog porijekla i zaštitom izvornosti

4


moguće je osigurati kvalitetniju valorizaciju zaleđa priobalja

Usporeni razvoj poduzetništva i obrtništva u slučaju neosposobljavanja odgovarajućih

Povezivanjem poduzetnika, obrtnika i

prostornih kapaciteta za obavljanje

obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

djelatnosti

moguće je ostvariti sinergijske učinke zajedničke proizvodnje i nastupa na tržištu te stvoriti kvalitetnu poveznicu poljoprivredne proizvodnje i turizma Podizanjem kvalitete smještajnih kapaciteta,

Nepostojanje stimulativnih mjera od strane središnje države i neodgovoran odnos prema zemljištu u državnom vlasništvu može rezultirati stagnacijom gospodarskog razvoja

promjenom njihove strukture te izgradnjom niza popratnih sadržaja moguće je stvoriti polaznu osnovu za brandiranje Rovinja kao destinacije više kvalitete Brandiranje Rovinja sukladno usvojenim okvirima master plana razvoja turizma Produženje turističke sezone Povećanje raspona kvalitete turističke ponude Jačanje zračne povezanosti grada Rovinja Ulazak međunarodnih hotelskih lanaca na turističko tržište grada Rovinja Strateško usmjeravanje marketinških aktivnosti Izgradnja i uređenje sjeverne i južne luke sukladno planovima uređenja prostora Poticanje ulaganja u proizvodnju, odnosno pružanje usluga koja se temelje na inovacijama i uporabi visoke ekološki prihvatljive tehnologije s visokim stupnjem dodane vrijednosti Korištenjem suvremenijih modaliteta financiranja poput javno privatnog partnerstva moguće je ubrzati realizaciju razvojnih mjera Određivanja atrakcija po kojima bi grad Rovinj postao prepoznatljiv u globalnim okvirima Usporedno s određivanjem jedinstvenih atrakcija prepoznatljivih na globalnoj razini, potrebno je kvalitetnije valorizirati postojeće resurse po kojima se grad Rovinj može isticati Uspostava kvalitetnijeg sustava stipendiranja – kreditiranja poradi osiguranja stručnog kadra i povrata mladog stanovništva nakon završetka školovanja

5


SWOT matrica – Društvene djelatnosti

SNAGE

SLABOSTI

Raznolika i bogata kulturno-povijesna

Nedovoljna valorizacija materijalne i

baština

nematerijalne kulturne baštine i neprikladna

Postojanje niza kulturnih i znanstvenih ustanova te pripadajućih sadržaja Zadovoljavajući sustav primarne zdravstvene zaštite i ostalih zdravstvenih

obnova kulturnih dobara Sezonski karakter kulturnih sadržaja te nedostatni prostorni kapaciteti za različite kulturne sadržaje

sadržaja s posebnim naglaskom na bolnicu

Izražene potrebe za dodatnom

za ortopediju i rehabilitaciju

zdravstvenom zaštitom i uslugama policije

Mreža postojećeg sustava predškolskog odgoja te osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja je zadovoljavajuća Postojanje brojnih programa cjeloživotnog obrazovanja Blizina institucija visokoškolskog obrazovanja Brojni sportski klubovi u okviru kojih se odvija organizirano bavljenje različitim sportskim aktivnostima Prirodne predispozicije omogućavaju razvoj gotovo svih vrsta sporta na otvorenom Sigurnost građana i gostiju je na visokoj razini Postojanje kulture udruživanja i zajedničkog djelovanja građana Naglašen značaj umjetnosti Dvojezičnost i multikulturalnost prostora pridonosi obogaćivanju kulturne baštine Postojanje sustava pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva

tijekom ljetne sezone Nedostatni prostorni kapaciteti vrtića Nepovezanost nastavnih programa s potrebama gospodarstva Nepovezanost gospodarskih subjekata s obrazovnim institucijama Nedovoljni prostorni kapaciteti za bavljenje sportom – dvorane i bazen Nedovoljno iskorištenje prirodnih resursa za sportske namjene Nezadovoljavajuća razina zdravstvenih usluga u okviru Opće bolnice Pula Nedovoljan broj timova hitne medicinske pomoći te nedovoljan broj pedijatra Nedostatni kapaciteti za smještaj osoba starije životne dobi i nemoćnih Nepostojanje hospicija Nepostojanje dnevnog boravka starijih i nemoćnih osoba Nepostojanje organiziranog sustava njege u kući

sukladno potrebama na području grada

Nedostatni zabavni sadržaji za stanovništvo

Kvalitetan ustroj i profesionalnost gradske

Nedovoljno uključivanje privatnog sektora u

uprave

osiguranje javnih sadržaja putem javno

Sustavno informiranje javnosti putem web stranica Grada Rovinja

privatnog partnerstva Visok stupanj centralizacije vlasti i financija na razini središnje države ograničava mogućnosti Grada Rovinja, ali i regije u cjelini da proširi opseg i poboljša kvalitetu javnih djelatnosti i sadržaja

6


MOGUĆNOSTI (PRILIKE)

PRIJETNJE

Intenzivnijom valorizacijom materijalne i

Imigracija stanovništva može stvoriti

nematerijalne kulturne baštine obogatila bi

povećane pritiske na društvene djelatnosti

se postojeća kulturna scena, a time izravno i

poput obrazovanja i socijalne skrbi

sadržaji koji građanima i turistima stoje na raspolaganju Aplikacijom na različite međunarodne programe mogu se osigurati sredstva za obnovu kulturnih dobara te poboljšanje kvalitete društvenih djelatnosti općenito Osiguranjem prostornih kapaciteta omogućila bi se kvalitetnija valorizacija postojećih kulturnih resursa te omogućila organizacija različitih kulturnih sadržaja poput kazališta, kina, prostora za okupljanje i zabavu i sl. Izgradnjom sportske infrastrukture

Zapuštanje, devastacija i neodgovarajuća valorizacija bogate kulturno-povijesne baštine Migracijska kretanja stanovništva i turistička kretanja mogu bitno utjecati na tradicionalne elemente kulture Nepostojanje dugoročnih planova razvoja društvenih djelatnosti u kojima se projekcija njihovog razvoja temelji na kretanju stanovništva i njihovih rastućih potreba Nepostojanje dugoročnog plana upravljanja kulturnom baštinom

osigurava se kvalitetna osnova za bavljenje

Zatvaranjem zabavnog centra bez

različitim oblicima sportskih aktivnosti

pronalaska odgovarajuće zamjenske lokacije

Povećanjem broja timova hitne medicinske pomoći i pedijatara poboljšala bi se kvaliteta

ozbiljno se mogu narušiti zabavni sadržaji za mlado domicilno stanovništvo i goste

zdravstvene zaštite na području Grada Rovinja Proširenjem kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi te organizacijom dnevnog boravka i pomoći u kući osiguralo bi se zadovoljenje potreba rastućeg broja starog stanovništva Jače korištenje mogućnosti javno privatnog partnerstva u osiguranju javnih sadržaja

7

swot_matrica_grad_rovinj_3_  

Strategija razvoja rovinja