Page 1

PRIRODNI RESURSI

RAZVOJNI PROBLEMI I IZAZOVI

RAZVOJNE POTREBE I PERSPEKTIVE

Nedovoljno obrađeno i zapušteno poljoprivredno zemljište predstavlja neiskorišteni razvojni potencijal

Aktiviranje potencijala poljoprivrednog zemljišta putem sustavnog upravljanja istim

More kao temeljni razvojni resurs nije u dostatnoj mjeri stavljeno u funkciju razvoja

Uravnotežena valorizacija mora putem intenzivnije organizacije s njime povezanih aktivnosti poput vodenih sportova, nautičkog turizma, ribolova i sl.

Nedovoljna valorizacija zaštićenih područja prirode te područja priobalnog  pojasa (pomorskog dobra)

Znatne površine grada čine prostori pod šumama

Intenzivnije korištenje zaštićenih područja prirode za različite nekomercijalne (društvene) i komercijalne namjene

Kvalitetnija valorizacija priobalnog pojasa (pomorskog dobra) putem uređenja šetnica i biciklističkih staza

Daljnje očuvanje i kvalitetnije održavanje šumskih površina

Očuvanje otočića u rovinjskom akvatoriju

Brojnost očuvanih otočića u rovinjskom akvatoriju


OKOLIŠ I NJEGOVA ZAŠTITA

RAZVOJNI PROBLEMI I IZAZOVI 

Nedovršen sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda za cijelo područje grada (približno 40% teritorija grada Rovinja nije pokriveno sustavom)

Potencijalna opasnost od zagađenja hladnjače koja u radu koristi amonijak

RAZVOJNE POTREBE I PERSPEKTIVE 

Izgradnja učinkovitog kanalizacijskog sustava te sustava za pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda

Formiranje kontroliranih privezišta

Formiranje komisije koja bi brinula o ljepoti arhitekture građevina

Nekvalitetan pročistač otpadnih voda od strane većeg prerađivača ribe

Detekcija arhitektonski i estetski loših građevina

Prekomjeran automobilski promet u ljetnim mjesecima

Očuvanje bioraznolikosti prostora i krajobraza

Poticanje plinofikacije područja

Poticanje uvođenja čistih tehnologija

Sanacija kamenoloma

Onečišćenje manjih morskih uvala od strane brodica (Lone, Cuvi, Saline, Škraba i dr.) Sidrenje u uvalama čiji ekološki uvjeti nisu pogodni za sidrenje brodica

Nepostojanje sustavnog poticanja korištenja obnovljivih izvora energije

Poticanje integralne i ekološke poljoprivredne proizvodnje

Nedovoljna valorizacija stancija

Arhitektonski i estetski neprimjerene građevine narušavaju izgled prostora

Odgovarajuća valorizacija stancija Grada Rovinja poradi očuvanja njihove izvornosti

Definiranje granice pomorskog dobra u prostoru u svrhu njegove zaštite

Nedovoljna zaštita park šume Punta Corrente koja je u pojedinim dijelovima sklona propadanju

Postojanje nesaniranih kamenoloma Mondelaco i Španidiga

Nedovoljno poticanje integralne i ekološke poljoprivredne proizvodnje


STANOVNIŠTVO I STANOVANJE

RAZVOJNI PROBLEMI I IZAZOVI 

Emigracija mladog stanovništva

Porast stanovništva utemeljen pretežito na imigraciji

RAZVOJNE POTREBE I PERSPEKTIVE 

Povećanje broja stanovnika utemeljeno na dugoročnom pozitivnom prirodnom prirastu, a manje na migracijskim kretanjima

Neusklađenost obrazovne strukture s potrebama gospodarstva

Sustavno praćenje, planiranje i poticanje prirodnog prirasta stanovništva

Visok indeks starenja stanovništva

Odlazak stanovništva iz starogradske jezgre

Zadržavanje mladog stanovništva putem uspostave različitih sustavnih poticajnih mjera poput poticane stanogradnje

 

Orijentacija radno aktivnog stanovništva na pretežito tercijarne djelatnosti

Povećanje stupnja obrazovanja stanovništva te usklađivanje obrazovanja s razvojnim potrebama grada

 

Velik broj povremenih stanovnika i stanova za privremeno stanovanje i odmor

Zadržavanje stanovnika u staroj jezgri grada; revitalizacija starogradske jezgre

Rekonstrukcija i zaštita objekata u unutrašnjosti područja grada

Poticanje rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata umjesto gradnje novih


KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

RAZVOJNI PROBLEMI I IZAZOVI 

Nepostojanje i/ili nedovoljna izgrađenost sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda u svim rubnim dijelovima Grada

Kompletiranje sustava za odvodnju otpadnih voda

Dovršenje sustava odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda u svim rubnim dijelovima grada

Podizanje uređaja Cuvi na viši stupanj pročišćavanja voda

Poticanje energetske učinkovitosti uz zadržavanje postojeće razine usluge

Stvaranje uvjeta za plinofikaciju grada

Poticanje korištenja sunčeve energije naročito u objektima poslovne namjene

Oslanjanje isključivo na elektroenergetski sustav

Poticanje kvalitetne izgradnje u cilju povećanja energetske efikasnosti

Neiskorištenost obnovljivih i ekološki prihvatljivijih izvora energije

Nepostojanje alternativnih pristupa naselju Rovinj, prvenstveno tangente (zaobilaznice) i glavnih (zaobilaznih) prometnica koje vode prema turističkim smještajnim kapacitetima

Dodatna edukacija stanovništva o mogućnostima upotrebe otpada kao alternativnog oblika energije

Nastavak sustavnog podizanje ekološke svijesti među građanima

Izgradnja alternativnih pravaca (tangente) za pristup središnjem naselju Rovinj i turističkim smještajnim kapacitetima

Poticanje stanovništva na korištenje alternativnih prijevoznih sredstava za pristup središnjem naselju Rovinj

Dislokacija autobusnog kolodvora

Povećanje uloge javnog prijevoza

Proširenje lučke infrastrukture (povećanje broja komunalnih i nautičkih vezova, uređenje pristaništa za velike izletničke brodove i sl.)

Organizacija alternativnih pristupa gradu

Mehanički stupanj pročišćavanja voda na lokaciji Cuvi Nepostojanje plinoopskrbnog sustava te, u većoj mjeri, neizgrađenost plinske infrastrukture na lokalnoj razini Nedovoljna infrastrukturna opremljenost postojeće poduzetničke zone

Neadekvatno investicijsko održavanje državne ceste (Čvor Kanfanar – Rovinj, D303)

Nedovoljan broj komunalnih i nautičkih vezova

Nedostatak trajektnog pristaništa i lokalnih linija

Naglašeni prometni pritisci na naselje Rovinj tijekom ljetnih mjeseci

RAZVOJNE POTREBE I PERSPEKTIVE

Nedovoljna povezanost Rovinja i Kanfanara autobusnim linijama poradi jačeg povezivanja Rovinja s


željezničkom stanicom Kanfanar 

Nedostatni i neprimjereni kapaciteti autobusnog kolodvora

Nedovoljan broj lokalnih autobusnih linija

Rovinju putem organiziranog prijevoza autobusima, organizacije pomorskih linija i sl. 

Bolja povezanost Rovinja i Kanfanara u cilju povećanja neizravne dostupnosti Rovinja željezničkim prometom

Nedovoljna prometna povezanost turističkih zona sa središnjim naseljem Rovinj

Jačanje povezanosti turističkih zona sa središnjim naseljem Rovinj putem uspostave linija tzv. «turističkog vlaka»

Nedovoljan broj uređenih biciklističkih staza sukladno raspoloživim potencijalima područja grada Rovinja

Nastavak uređenja biciklističkih staza


PROSTORNO UREĐENJE

RAZVOJNI PROBLEMI I IZAZOVI 

Pojedini zahvati u prostoru neprimjereni ambijentu i tradicionalnom sustavu gradnje

Nedovoljna usklađenost postojećih prostornih planova sa suvremenim potrebama poduzetnika

Očuvanje kvalitete prostora i niskog stupnja bespravne gradnje

RAZVOJNE POTREBE I PERSPEKTIVE 

Dinamičnije praćenje općeg društvenog i gospodarskog stanja te stanja u prostoru poradi kontinuiranog usklađivanja postojećih prostornih planova sa suvremenim potrebama stanovništva i poduzetnika

Usklađenje prostornih planova s master planom razvoja turizma na području grada Rovinja

Uspostava odgovarajućeg sustava nadzora nad provedbom prostornih planova s ciljem i daljnjeg sprečavanja bespravne i neprimjerene gradnje

Kvalitetniji urbanizam koji podrazumijeva veći naglasak na zelenim površinama i parkovima, bez planiranja iskorištenja prostora u maksimalnim vrijednostima


GOSPODARSTVO – OPĆENITO

RAZVOJNI PROBLEMI I IZAZOVI 

Izrazito profiliranje Rovinja kao «turističkog» gospodarstva, odnosno gospodarstva u kojem najznačajniju ulogu zauzimaju s turizmom povezane djelatnosti Izuzev jednog velikog poduzetnika, nedostaje jaka prerađivačka industrija koja će, uz turizam, biti okosnica postizanja i očuvanja visoke zaposlenosti

RAZVOJNE POTREBE I PERSPEKTIVE 

Razvoj stimulativne poduzetničke politike

Uređenje poduzetničke zone Gripole Spine sa svom potrebnom infrastrukturom poradi osiguranja uvjeta za rast i razvoj gospodarskih djelatnosti

Osiguranje prostornih kapaciteta poradi premještanja pojedinih prerađivačkih i servisnih djelatnosti iz stambenih zona u poslovne zone čime se u konačnici stvaraju prikladniji uvjeti za rast i razvoj djelatnosti uz istovremeno otvaranje mogućnosti za obavljanje usluga pružanja smještaja turistima

Nepostojanje poduzetničke inicijative

Nepostojanje različitih oblika udruživanja poduzetnika s ciljem zajedničkog nastupa na tržištu

Nepostojanje prostornih uvjeta neophodnih za daljnji rast i razvoj poduzetništva i obrtništva te visoka cijena zakupa

Naglašavanje malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva kao generatora povećanja i održanja visokog stupnja zaposlenosti

Neodgovarajuća infrastruktura u postojećoj poduzetničkoj zoni Gripole Spine

Poticanje udruživanja poduzetnika, posebice u graditeljstvu i poljoprivrednoj proizvodnji

Jačanje lučkih i maritimnih djelatnosti te ostalih djelatnosti povezanih s morem kao temeljnim razvojnim resursom

Korištenje poticaja i potpora domaćih i europskih financijskih institucija i fondova

Sustavnim poticanjem pojedinih djelatnosti potrebno je osigurati uravnoteženi gospodarski razvoj koji neće narušiti kvalitetu prirodnih i kulturnih resursa grada Rovinja

Posebice izražen sezonski karakter nezaposlenosti

Naglašeno opadanje značaja za Rovinj tradicionalnih prerađivačkih djelatnosti i vezano s tim ribarstva

Nedovoljna razvijenost lučkih i maritimnih djelatnosti

Obavljanje pojedinih prerađivačkih i servisnih djelatnosti u sklopu stambenih objekata narušava ambijent stambenih zona te mogućnost pružanja usluga smještaja kao i mogućnost rasta i razvoja navedenih djelatnosti

Nedovoljan razvoj ostalih


gospodarskih aktivnosti povezanih s morem kao temeljnim razvojnim resursom 

Gašenje tradicionalnih zanatskih djelatnosti vezanih za prerađivačke djelatnosti

Poteškoće u oživljavanju zanatstva

Usporena gospodarska aktivnost (dijelom zbog aktualne gospodarske krize)


TURIZAM

RAZVOJNI PROBLEMI I IZAZOVI 

Nedovoljna kvaliteta smještajnih kapaciteta

RAZVOJNE POTREBE I PERSPEKTIVE 

Podizanje kvalitete privatnog smještaja

Razvoj privatnog smještaja iz apartmanskih objekata i soba ka minihotelima i pansionima

Neodgovarajuća struktura smještajnih kapaciteta

Nedovoljna valoriziranost zaleđa priobalja i stancija

Podizanje kvalitete kampova izgradnjom dodatne infrastrukture

Izrazito naglašena sezonalnost turističke djelatnosti

Repozicioniranje i brandiranje Rovinja kao destinacije više kategorije

Nedostatna valorizacija prirodne i kulturne baštine te pojedinih prostornih kapaciteta u svrhu obogaćenja postojeće turističke ponude

Izgradnja nove marine u sjevernoj luci

Jačanje organiziranog dolaska gostiju

Organizacija letova niskotarifnih avionskih kompanija iz zračne luke Pula prema europskim metropolama

Bolja valorizacija prirodnih i kulturnih atrakcija te prostora vodeći računa o uravnoteženom razvoju i zaštiti okoliša

Poboljšanje prometne infrastrukture s posebnim naglaskom na pomorsku povezanost Rovinja

Produženje turističke sezone

Razvoj dodatnih turističkih sadržaja poput kongresnih centara, casino-a i sportskih sadržaja

Stavljanje bolnice za ortopediju i rehabilitaciju «Prim. dr. Martin Horvat» u funkciju razvoja «zdravstvenog turizma»

Daljnje suzbijanje nelegalnih iznajmljivača smještajnih kapaciteta

Nedostatni dodatni sadržaji u kampovima; imovinsko-pravni odnosi, odnosno problem tzv. turističkog zemljišta kao jedna od prepreka za podizanje kvalitete kampova Nedostatno razvijeni i/ili nepostojanje popratnih turističkih sadržaja karakterističnih za destinaciju više kategorije poput kongresnih centara, casino-a i sl.

Nedostatan broj vezova u marini u odnosu na potrebe

Nezadovoljavajuća prometna infrastruktura i povezanost Rovinja

Nedovoljno kvalitetna usluga u ugostiteljstvu

Nedovoljno iskorišten potencijal povezivanja poljoprivrede i turizma

Nedovoljna valorizacija bolnice za ortopediju i rehabilitaciju «Prim. dr. Martin Horvat» kao potencijala za razvoj zdravstvenog turizma uz


produženje turističke sezone 

Nepostojanje imidža grada kao destinacije više kvalitete


PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA I GRAĐEVINARSTVO

RAZVOJNI PROBLEMI I IZAZOVI 

Niska zastupljenost sekundarnih djelatnosti općenito

Smanjena zaposlenost i investicije; gašenje proizvodnih i prerađivačkih djelatnosti

Neizvjesna budućnost proizvođača prehrambenih proizvoda može rezultirati smanjenjem zaposlenosti i daljnjim slabljenjem ribarstva

Nedovoljna usmjerenost na eksploataciju ribljeg fonda

Nedovoljna prepoznatljivost jadranske srdele kao jedne od najkvalitetnijih u svijetu

Neodgovarajući prostorni kapaciteti s popratnom infrastrukturom neophodnom za obavljanje djelatnosti proizvođača prehrambenih proizvoda

Ulazak u Europsku Uniju može rezultirati slabljenjem uloge proizvođača duhanskih prerađevina i proizvođača prehrambenih proizvoda

Nepostojanje građevinskih konzorcija

RAZVOJNE POTREBE I PERSPEKTIVE 

Uređenje odgovarajućih poduzetničkih zona sa svom potrebnom infrastrukturom poradi dislokacije proizvođača prehrambenih proizvoda

Poticanje ulaganja u inovacije i nove tehnologije

Razvoj prerađivačke industrije temeljene na poljoprivredi i ribarstvu (hladnjače, pakirnice, uljare)

Jačanje građevinskih tvrtki putem njihovog uključivanja u različite projekte od gradskog značaja

Jačanje poslovnog povezivanja putem udruživanja u građevinske konzorcije s ciljem ostvarenja konkurentnosti na većim infrastrukturnim projektima


MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

RAZVOJNI PROBLEMI I IZAZOVI

RAZVOJNE POTREBE I PERSPEKTIVE

Nedostatak odgovarajućih poslovnih prostora i visoka cijena zakupa

Izgradnja infrastrukture u poduzetničkoj zoni Gripole – Spine

Nefunkcioniranje poduzetničke zone Gripole – Spine kao materijalne infrastrukture neophodne za razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u poduzetničkoj zoni Gripole - Spine

Otvaranje obrtničkih zona u Rovinjskom selu i na drugim jasno definiranim lokacijama

Predviđanje budućih potreba za gospodarskim djelatnostima u gradu od strane gradske uprave

Poticati ulaganje u inovacije i nove tehnologije; usmjeravanje tehnologijama koje rezultiraju stvaranjem visoke dodane vrijednosti

Razvoj proizvodnih djelatnosti koje su komplementarne s turizmom (npr. konfekcioniranje hrane za potrebe ugostiteljstva)

Poticanje sekundarnih djelatnosti općenito

Osnaživati poslovno povezivanje s ciljem ostvarenja konkurentnosti na velikim projektima

Poticati ulaganja poduzetnika koji imaju sjedište u gradu Rovinju

Sustavna edukacija poduzetnika na različitim područjima

Preispitivanje namjene prostora u poduzetničkoj zoni Gripole - Spine i definiranje novih prostora za razvoj poduzetničke zone sukladno dugoročnim perspektivama razvoja grada Rovinja

Uspostava cjelovitog informacijskog sustava za praćenje svih značajnijih

Imovinsko-pravni odnosi predstavljaju glavnu prepreku razvoja poduzetničke zone - problem dodjele državnog zemljišta u zoni Gripole Spine te privatno zemljište u području gospodarske namjene zone

Nepostojanje obrtničkih zona

Nedovoljna povezanost proizvodnih obrta i s turizmom povezanih djelatnosti

Nedovoljna educiranost poduzetnika

Nedovoljno korištenje novih tehnologija i inovacija koje stvaraju visoku dodanu vrijednost

Usmjerenost na djelatnosti s niskim stupnjem korištenja suvremenih tehnologija i s niskom dodanom vrijednošću Nepostojanje cjelovite baze podataka potrebne za praćenje obrtništva


potaka vezanih za obrtništvo


POLJOPRIVREDA

RAZVOJNI PROBLEMI I IZAZOVI 

Nepostojanje poljoprivredne zadruge

Nedovoljno iskorištene mogućnosti povezivanja poljoprivrede i turizma

Nedostatno iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta

Nedovoljna veličina zemljišnih posjeda; nastavak usitnjavanja poljoprivrednog zemljišta može rezultirati lošijim gospodarenjem poljoprivrednim zemljištem Državna uprava predstavlja ograničavajući čimbenik sustavnog upravljanja poljoprivrednim zemljištem (nemogućnost sklapanja ugovora o dodjeli zemljišta s poljoprivrednicima bez suglasnosti države)

Neodgovarajuća agrarna politika na razini države

Nedostatak radne snage za rad u poljoprivredi

Nepostojanje uljare kao kvalitativne nadgradnje proizvodnje maslina

Nepostojanje kvalitetnih objekata u kojima se poljoprivredni proizvodi na mjestu njihovog nastanka prezentiraju javnosti (npr. kušaonice vina i ulja)

RAZVOJNE POTREBE I PERSPEKTIVE 

Formiranje poljoprivredne zadruge u svrhu zaštite interesa poljoprivrednika i zajedničkog plasmana proizvoda

Okrupnjavanje posjeda

Daljnje jačanje sustavnog upravljanja poljoprivrednim zemljištem

Izgradnja hladnjače i pakirnice radi stvaranja dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima te njihovog plasmana na tržište

Izgradnja uljare

Poticanje podizanja plastenika poradi jačanja povrtlarstva, cvjećarstva i proizvodnje ostalih kultura

Poticanje podizanja maslinika u funkciji iskorištavanja prirodnih komparativnih prednosti te oživljavanje branda kvalitetnog maslinovog ulja još iz doba Rimljana

Poticanje integralne i ekološke poljoprivrede

Daljnje poticanje razvoja poljoprivrede putem davanja gradskog i državnog zemljišta u dugogodišnji zakup

Edukacija poljoprivrednika i osoba povezanih s agrarnom politikom i mjerama

Razvijanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u stancijama s ostalim popratnim sadržajima – smještaj, prehrana i sl.

Stvaranje poljoprivrednih marki proizvoda s naznakom zemljopisnog porijekla te zaštita izvornosti

Nesustavno praćenje izlova ribe


Sustavno praćenje izlova ribe

Očuvanje tradicije i ribarske djelatnosti, te prerade vezane uz ribarstvo


TRGOVINA

RAZVOJNI PROBLEMI I IZAZOVI 

Nedostatak specijaliziranih i kvalitetnih trgovina (npr. trgovine namještaja, bijele tehnike, tekstila, tekstilnih predmeta, brandova)

RAZVOJNE POTREBE I PERSPEKTIVE 

Izgradnja specijaliziranih trgovina


PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

RAZVOJNI PROBLEMI I IZAZOVI

RAZVOJNE POTREBE I PERSPEKTIVE

Nedostatni i neprikladni prostorni kapaciteti vrtića

Izgradnja novog objekta za predškolski odgoj

Nedostatak lokacija za nove vrtiće

Izgradnja škole koja će osigurati izvođenje nastave u jednoj smjeni

Nedostatni popratni sadržaji u školama 

Nepovezanost gospodarskih subjekata s obrazovnim institucijama

Proširenje postojećih objekata za dodatne sadržaje u školama

 

Neusklađenost nastavnih programa s aktualnim gospodarskim i javnim potrebama

Zadržavanje strukovne škole na području grada; privlačenje učenika u strukovnu školu

 

Nepostojanje centara izvrsnosti, posebice u ugostiteljstvu

Dodatna edukacija odgojnog i nastavnog osoblja

 

Nastava u pojedinim školama održava se u dvije smjene što ne odgovara pedagoškim standardima

Problem napuštanja strukovnih škola; pad broja učenika u strukovnoj školi

Povezivanje gospodarskih subjekata s obrazovnim institucijama putem ulaganja u školstvo kroz zaklade, sponzorstva, donacije i stipendije te putem organizacije različitih obrazovnih programa

Uspostaviti povezanost gospodarstva i obrazovanja te raditi na njezinom jačanju

Prilagodba nastavnih programa potrebama gospodarstva i javnog sektora


KULTURA

RAZVOJNI PROBLEMI I IZAZOVI

RAZVOJNE POTREBE I PERSPEKTIVE

Nedovoljna valorizacija objekata kulturne baštine

Odgovarajuća valorizacija i obogaćivanje kulturne baštine

Sezonski karakter kulturnih sadržaja

Očuvanje i prikladna obnova kulturne baštine

Nedostatak kulturne scene 

Nedostatak izložbenih prostora poput likovnih galerija i muzeja

Širenje kulturne ponude s ljetnih mjeseci na cijelu godinu

 

Nedostatni prostorni kapaciteti za različite kulturne sadržaje poput kina, kazališta, koncertne dvorane, kluba mladih i sl.

Izgradnja i/ili osposobljavanje postojećih prostora u kazalište, likovne galerije, muzej, sale za koncerte – klub mladih, zabavni centar i kino


SPORT

RAZVOJNI PROBLEMI I IZAZOVI 

Nedostatni postojeći sportskorekreativni kapaciteti s odgovarajućim sportskim sadržajima

Nepostojanje zatvorenog bazena

Nedovoljno korištenje prirodnih resursa u sportske namjene

Nedovoljna povezanost gospodarskih subjekata i sporta

RAZVOJNE POTREBE I PERSPEKTIVE 

Aktiviranje rekreacijsko-sportske zone Monvi – Cuvi

Izgradnja zatvorenog bazena

Širenje kulture zdravog života zasnovanog na fizičkim aktivnostima koje se realiziraju putem sporta


ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

RAZVOJNI PROBLEMI I IZAZOVI 

Nedostatan broj timova hitne pomoći

Nedostatan broj pedijatra

Nedostatni kapaciteti za smještaj osoba starije životne dobi

Nedovoljno iskorišten potencijal bolnice za ortopediju i rehabilitaciju «Prim. dr. Martin Horvat»

Izražen problem ovisnosti

Nepostojanje volontarske scene

RAZVOJNE POTREBE I PERSPEKTIVE 

Povećanje broja timova hitne medicinske pomoći

Poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi

Izrada modela prevencije ovisnosti i poremećaja u ponašanju djece i mladih

Poticanje volonterstva

Unapređenje sustava socijalne skrbi sukladno mogućnostima Grada

Poticanje kvalitetnog roditeljstva


OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI I JAVNI SADRŽAJI

RAZVOJNI PROBLEMI I IZAZOVI 

Nedostatan broj policajaca posebice u ljetnim mjesecima Nepostojanje prometnog redarstva

RAZVOJNE POTREBE I PERSPEKTIVE 

Pojačani rad javnih službi

Produljenje radnog vremena pošte

strategija_razvojni_problemi_i_potrebe  
strategija_razvojni_problemi_i_potrebe  

razvojni_problemi_i_potrebe

Advertisement