Page 1

PRIHODI I PRIMICI

A-

Tab.2.

konto

opis

plan 2010.

realizacija 1 - 6 / 2010.

razlika

index

1

2

3

4

5

6

Prihodi i primici

122.838.24 3

60.695.409,5 9

prihodi iz poslovnih aktivnosti

116.353.70 0

47.387.348,2 8

6

prihodi poslovanja

101.881.70 0

41.725.338,3 3

61

prihodi od poreza

48.886.000

22.149.698,5 2

611

porez i prirez p/dohodak

33.546.000

16.679.529,0 4

6111

porez na dohodak = "redovni" udio 55%

27.750.000 13.943.727,26

6111

porez na dohodak = "dodatni" udio 3,1% + 1,3%

6111

porez na dohodak =ukupno 55% + 4,4%

6111

prirez p/dohodak = 6%

6111 613

2.546.000

1.214.663,98

30.296.000

15.158.391,2 4

3.250.000

1.521.137,80

ukupno porez i prirez p/dohodak

33.546.000

16.679.529,0 4

Porezi na imovinu

12.305.000

4.552.269,54

62.142.833,4 1 68.966.351,7 2 60.156.361,6 7 26.736.301,4 8 16.866.470,9 6 13.806.272,74 -1.331.336,02 15.137.608,7 6 -1.728.862,20 16.866.470,9 6 -7.752.730,46

49,41 40,73 40,95 45,31 49,72 50,25 47,71 50,03 46,80 49,72 37,00


6131 61314 61315 6134 61341 614 6142

p / imovinu porez na kuće za odmor porez na korištenje javnih površina p.p. nekretnina porez na promet nekretnina Porezi na robu i usluge porez na promet

4.105.000 505.000 3.600.000 8.200.000 8.200.000 3.035.000 1.820.000

851.225,81 55.764,57 795.461,24 3.701.043,73 3.701.043,73 917.899,94 516.045,54

-3.253.774,19 -449.235,43 -2.804.538,76 -4.498.956,27 -4.498.956,27 -2.117.100,06 -1.303.954,46

20,74 11,04 22,10 45,13 45,13 30,24 28,35

61424

porez na potrošnju

1.820.000

516.045,54

-1.303.954,46

28,35

6145 61453

porezi na korištenje dobara porez na tvrtku

1.215.000 1.215.000

401.854,40 401.854,40

-813.145,60 -813.145,60

33,07 33,07

63

pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

10.380.700

1.967.084,80

-8.413.615,20

18,95

633 6331

pomoći iz proračuna tekuće pomoći iz proračuna

10.380.700 4.380.700

1.967.084,80 1.967.084,80

-8.413.615,20 -2.413.615,20

18,95 44,90

63311

tekuće pomoći pror RH - Fond izravnanja iz p/doh - dio za decentralizirane funkcije

4.225.000

1.915.694,80

-2.309.305,20

45,34

63311

tekuće pomoći iz pror RH za programe:- u predškolstvu

95.700

51.390,00

-44.310,00

53,70

63312 6332

proračun IŽ - socijalna skrb ( ogrijev ) kapitalne pomoći iz proračuna

60.000 6.000.000

0,00

-60.000,00 -6.000.000,00

0,00 0,00

63322

kapitalne pomoći iz prorač IŽ-rekon i dogr Gimn i dvorane

6.000.000

-6.000.000,00

0,00

64 641 6413 6419 6419

prihodi od imovine prih od financijske imovine prihodi od kamata - dep i po viđenju učešće Tz za otplatu Hypo ost.fin.prihodi -prijeboj RH devize

-3.643.849,64 -387.912,68 54.907,76 -600.000,00 157.179,56

54,79 44,58 154,91 0,00

8.060.000 700.000 100.000 600.000

4.416.150,36 312.087,32 154.907,76 157.179,56


642 6421 64214 64219 6422 64221 64221

prih od nefinancijske imovine koncesije naknade za koncesije na pomorskom dobru naknade za ostale koncesije (dimnj,taxi) prihodi od zakupa prihodi od zakupa poslovnih prostora prihodi od najma stanova

7.360.000 730.000 700.000 30.000 4.840.000 4.500.000 70.000

4.104.063,04 480.137,24 442.037,24 38.100,00 2.787.646,09 2.631.098,59 44.861,27

-3.255.936,96 -249.862,76 -257.962,76 8.100,00 -2.052.353,91 -1.868.901,41 -25.138,73

55,76 65,77 63,15 127,00 57,60 58,47 64,09

64222

ostali prihodi od zakupa, iznajmljivanja imovine i prenamjena polj.z.

270.000

111.686,23

-158.313,77

41,37

6423 64231 64236 64236

ostali prih.od nefinancijske imovine naknada za eksploataciju mineralnih sirovina prih.od spomeničke rente - po m2 prih.od spomeničke rente - na UP

1.790.000 40.000 500.000 300.000

836.279,71 13.235,80 220.922,82 158.071,74

-953.720,29 -26.764,20 -279.077,18 -141.928,26

46,72 33,09 44,18 52,69

64239

ostali prihodi od nefinanc imovine-sugl.služnost i pravo građenja

950.000

444.049,35

-505.950,65

46,74

65

prih.od administrativnih pristojbi i po poseb propisima

22.964.500

9.586.731,93

3.495.000 700.000

408.906,56 324.074,55

13.377.768,0 7 -3.086.093,44 -375.925,45

651 6512

upravne pristojbe pristojbe i naknade

65123

gradske upravne pristojbe ( i građevinske pristojbe)

300.000

120.335,83

-179.664,17

40,11

65129

ostale nak.utvrđene gradskom odl - promet pješačkom zonom

400.000

203.738,72

-196.261,28

50,93

6513

ostale upravne pristojbe

50.000

25.698,80

-24.301,20

51,40

65139 6514

prih od prodaje državnih biljega ostale pristojbe

50.000 2.745.000

25.698,80 59.133,21

-24.301,20 -2.685.866,79

51,40 2,15

65141 652

boravišna pristojba prihodi po posebnim propisima

2.745.000 19.469.500

59.133,21 9.177.825,37

-2.685.866,79 -

2,15 47,14

41,75 11,70 46,30


6522 65221

vodni doprinos vodni doprinos

6523

komunalni dop i naknade

19.319.500

8.972.161,36

65231 65232 6524 65241 6526 65269 66 662 6627

komunalni doprinos komunalna naknada šumski doprinos šumski doprinos ostali nespomenuti prihodi ostali nespomenuti prihodi ostali prihodi novčane kazne novčane kazne

11.819.500 7.500.000 0 150.000 150.000 11.590.500 110.000 110.000

5.054.694,72 3.917.466,64 872,86 872,86 74.980,50 74.980,50 3.605.672,72 14.600,00 14.600,00

10.291.674,6 3 129.810,65 129.810,65 10.347.338,6 4 -6.764.805,28 -3.582.533,36 872,86 872,86 -75.019,50 -75.019,50 -7.984.827,28 -95.400,00 -95.400,00

664

prih iz prorač za financ redovne djelatnosti korisnika proračuna

11.480.500

3.591.072,72

-7.889.427,28

31,28

6643

prihodi na temelju ugovorenih obveza

11.480.500

3.591.072,72

-7.889.427,28

31,28

66431

- izgradnja odlagališta

3.500.000

800.000,00

-2.700.000,00

22,86

66431

- izgradnja gradskog groblja - naknada za grobna mjesta

400.000

400.000,00

0,00

100,00

66431 66431 66431 66431 66431 66431

- izgradnja kanalizacije - naknada za priključak - vodovodni priključci - učešće - Sustav javne odvodnje i zaštite voda IŽ - učešće ugovor - kom.infrastruktura -ŽUC raskrizje D303-Ž5095 - Fond za zaštitu okoliša - za odlagališta

400.000 1.500.000 1.500.000

400.000,00 289.775,54 492.383,00 1.000.000,00

100,00 19,32 32,83

1.000.000

80.122,05

0,00 -1.210.224,46 -1.007.617,00 1.000.000,00 0,00 -919.877,95

129.810,65 129.810,65

#DIV/0!

46,44 42,77 52,23

49,99 49,99 31,11 13,27 13,27

8,01


66431 66431 66431

- programi kultura - razni - IŽ - lokalni izbori - ostalo

123.000,00 1.492,13 4.300,00

123.000,00 1.492,13 4.300,00

7

prihodi od prodaje nefinancijske imovine

14.472.000

5.662.009,95

-8.809.990,05

39,12

71 711 7111 71111 71112

prih od prodaje neproizvedene imovine prihodi od prodaje prirodnih bogatstava prih od prodaje zemljišta prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta prihodi od prodaje građevinskog zemljišta

11.720.000 11.720.000 11.720.000 20.000 11.700.000

3.373.279,75 3.373.279,75 3.373.279,75 22.830,00 3.350.449,75

-8.346.720,25 -8.346.720,25 -8.346.720,25 2.830,00 -8.349.550,25

28,78 28,78 28,78 114,15 28,64

72

prihodi od prodaje proizvedene imovine

2.752.000

2.288.730,20

-463.269,80

83,17

721 7211 7211 7211 7212 7214

prihodi od prodaje građevinskih objekata prihodi od prodaje stanova prihodi od prodaje stanova - POS prihodi od prodaje stanova - ostalo (zaokr.cjeline) prihodi od prodaje građev. objekata - posl.prostori prihodi od prodaje ostalih građ.obj. - štalice

2.752.000 200.000

2.288.730,20 232.130,07 9.360,75 226.539,38 1.820.700,00

-463.269,80 32.130,07 9.360,75 226.539,38 40.700,00 -772.000,00

83,17 116,07

1.780.000 772.000

102,29 0,00

Rekapitulacija 6

svega prihodi poslovanja

7

prihodi od prodaje nefinancijske imovine sveukupni prihodi iz poslovnih aktivnosti

8

kreditna sredstva ukupno prihodi i primici sredstva za obaveze iz prethodne godine

101.881.700 41.725.338,33 14.472.000

5.662.009,95

116.353.700 47.387.348,28 6.000.000

7.166.662,74

122.353.700 54.554.011,02 484.543

6.141.398,57

60.156.361,67 -8.809.990,05 68.966.351,72 1.166.662,74 67.799.688,98 5.656.855,57

40,95 39,12 40,73 119,44 44,59 1.267,46


60.695.409,5 9

62.142.833,4 1

116.353.700 47.387.348,28 122.838.243 54.110.124,31 -6.484.543 -6.722.776,03

68.966.351,72 68.728.118,69 238.233,03

6.484.543 13.308.061,31

-6.823.518,31

40,73 44,05 103,67 205,23

122.838.24 3

Sveukupno na raspolaganju = Ukupno proračun

49,41

Financijski rezultat svega tekući prihodi svega tekući rashodi i izdaci financijski rezultat pokriće iz prenesenih obaveza i kredita Sveukupni rezultat

0

6.585.285,28

-6.585.285,28

#DIV/0!

6.771.000

3.130.358,78

-3.640.641,22

46,23

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE Decentralizirane funkcije - ukupno 6 61 611

prihodi poslovanja prihodi od poreza porez na dohodak

6.771.000 2.546.000 2.546.000

3.130.358,78 1.214.663,98 1.214.663,98

-3.640.641,22 -1.331.336,02 -1.331.336,02

46,23 47,71 47,71

6118

p/dohodak - 3,1% za decentralizirane funkcije OŠ

1.700.000

793.860,02

-906.139,98

46,70

6118

p/dohodak - 1,3% za decentralizirane funkcije vatrogastva - gradski proračun

646.000

332.911,18

-313.088,82

51,53

6118

p/dohodak - 1,3% za decentralizirane funkcije vatrogastva - općinski proračuni

200.000

87.892,78

-112.107,22

43,95

4.225.000

1.915.694,80

-2.309.305,20

45,34

4.225.000

1.915.694,80

-2.309.305,20

45,34

1.231.000

418.694,80

-812.305,20

34,01

633

pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države pomoći iz proračuna

63311

potpore izravnanja iz državnog pror- za OŠ

63


63311

potpore izravnanja iz državnog proračuna za vatrogastvo - (za 88% obaveze grada)

2.740.000

1.382.000,00

-1.358.000,00

50,44

63311

potpore izravnanja iz državnog proračuna za vatrogastvo - (za 12% obaveze općina)

254.000

115.000,00

-139.000,00

45,28

Rekapitulacija decentralizacije:

6.771.000

3.130.358,78

-3.640.641,22

46,23

školstvo - od p/dohodak školstvo - iz državnog proračuna

1.700.000 1.231.000

793.860,02 418.694,80

-906.139,98 -812.305,20

46,70 34,01

ukupno školstvo

2.931.000

1.212.554,82

-1.718.445,18

41,37

vatrogastvo -od p/dohodak vatrogastvo - iz državnog i općinskih proračuna

846.000 2.994.000

420.803,96 1.497.000,00

-425.196,04 -1.497.000,00

49,74 50,00

ukupno vatrogastvo

3.840.000

1.917.803,96

-1.922.196,04

49,94

Prihodi proracuna grada Rovinja 1-6. 2010  

Prihodi proracuna grada Rovinja 1-6. 2010