Page 1

Strateški cilj 1: Repozicioniranje Rovinja u turističku destinaciju više kategorije

PRIORITET Prioritet 1.1.

Poboljšanje

MJERA Mjera 1.1.1.

Izgradnja novih hotela više i visoke

kvalitete i strukture

kategorije te podizanje kvalitete

turističkih

postojećih hotela

smještajnih kapaciteta

Mjera 1.1.2.

Podizanje kvalitete kampova

Mjera 1.1.3.

Unapređenje kvalitete i daljnji razvoj postojećeg privatnog smještaja

Mjera 1.1.4.

Oživljavanje stancija

Mjera 1.1.5.

Rješavanje imovinsko-pravnih problema vezanih za turističko i ostalo zemljište za koje nisu riješeni vlasnički odnosi

Prioritet 1.2.

Prilagođavanje turističkih sadržaja svojstvenih

Mjera 1.2.1.

Razvoj kongresnog turizma

Mjera 1.2.2.

Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove luke nautičkog turizma

destinaciji više kategorije

Mjera 1.2.3.

Razvoj zdravstvenog turizma

Mjera 1.2.4.

Izgradnja nezavisnog casino-a

Mjera 1.2.5.

Unapređenje kvalitete ugostiteljskih usluga

Mjera 1.2.6.

Kvalitetnije iskorištavanje sportskih sadržaja u okviru postojećih turističkih zona te izgradnja sportsko rekreativnih zona

Mjera 1.2.7.

Izgradnja golf terena

Mjera 1.2.8.

Naglašavanje imidža grada Rovinja kao ekološke destinacije

Prioritet 1.3.

Formiranje nove i

Mjera 1.3.1.

unapređenje postojeće turističke infrastrukture

Udruživanje privatnih iznajmljivača i turističkih agencija

Mjera 1.3.2.

Uvođenje programa obrazovanja deficitarnih zanimanja u turizmu

Mjera 1.3.3.

Daljnje jačanje uloge turističke zajednice

Mjera 1.3.4.

Jačanje zračne povezanosti grada Rovinja s emitivnim turističkim tržištima

Mjera 1.3.5.

Jačanje međunarodne pomorske povezanosti grada Rovinja

Mjera 1.3.6.

Kvalitetnije povezivanje dislociranih turističkih zona sa središnjim naseljem

1


Rovinj duž mora i obale

Prioritet 1.4.

Sustavno

Mjera 1.4.1.

Utvrđivanje jasnog branda grada Rovinja

brandiranje grada

sukladno postojećim i planiranim

Rovinja

turističkim resursima Mjera 1.4.2.

Sustavno usmjeravanje aktivnosti svih turističkih aktera prema konkretizaciji, održanju i unapređenju usvojenog branda grada Rovinja

Mjera 1.4.3.

Kontinuirano i sustavno marketiranje turističkih sadržaja grada Rovinja

Strateški cilj 2: Stvaranje pretpostavki za daljnji razvoj i osnaživanje malog i srednjeg poduzetništva

PRIORITET Prioritet 2.1.

Izgradnja nove i

MJERA Mjera 2.1.1.

Prebacivanje zemljišta u vlasništvu

unapređenje

države u gradsko vlasništvo u okviru

postojeće

poduzetničke zone Gripole Spine

poduzetničke infrastrukture

Mjera 2.1.2.

Infrastrukturno opremanje poduzetničke zone Gripole Spine

Mjera 2.1.3.

Infrastrukturno opremanje gospodarske zone proizvodne namjene Španidiga

Mjera 2.1.4.

Proširenje poduzetničkog inkubatora

Mjera 2.1.5.

Stvaranje pretpostavki za otvaranje industrijske zone Calchera

Mjera 2.1.6.

Infrastrukturno opremanje industrijske zone Calchera

Prioritet 2.2.

Poticanje uvođenja

Mjera 2.2.1.

Oblikovanje programa poticaja

novih i razvoja

namijenjenih obavljanju sekundarnih

postojećih

djelatnosti

sekundarnih djelatnosti

Mjera 2.2.2.

Intenzivnije povezivanje i uključivanje građevinskih tvrtki s područja grada Rovinja u izvođenje većih projekata

Mjera 2.2.3.

Povezivanje malog i srednjeg poduzetništva

Mjera 2.2.4.

Snažnije povezivanje malog i srednjeg poduzetništva s velikim poslovnim

2


subjektima Mjera 2.2.5.

Stvaranje kvalitetnije baze podataka u obrtništvu

Prioritet 2.3.

Jačanje i

Mjera 2.3.1.

Realizacija usvojenog programa

nadgradnja

raspolaganja državnim poljoprivrednim

poljoprivrednih

zemljištem

djelatnosti

Mjera 2.3.2.

Formiranje poljoprivredne zadruge

Mjera 2.3.3.

Poticanje podizanja višegodišnjih nasada

Mjera 2.3.4.

Izgradnja postrojenja za preradu, čuvanje i pakiranje poljoprivrednih proizvoda

Mjera 2.3.5.

Sustavno poticanje održive i ekološke poljoprivredne proizvodnje

Mjera 2.3.6.

Naznaka zemljopisnog porijekla na poljoprivrednim proizvodima s područja grada Rovinja te zaštita njihove izvornosti uz isticanje standarda kvalitete

Mjera 2.3.7.

Izravnije povezivanje poljoprivrednih proizvođača s turističkim djelatnostima

Mjera 2.3.8.

Edukacija poljoprivrednika putem organizacije različitih edukativnih programa

Prioritet 2.4.

Očuvanje izvornih

Mjera 2.4.1.

djelatnosti karakterističnih za grad Rovinj

Osiguranje prostora za dislokaciju proizvođača ribljih prerađevina

Mjera 2.4.2.

Očuvanje prostornih kapaciteta za bavljenje ribarstvom u okviru ribarske luke te izgradnja odgovarajuće infrastrukture

Mjera 2.4.3.

Očuvanje tradicijskih djelatnosti tzv. starih zanata u starom gradu

Mjera 2.4.4.

Osiguranje prostora za dislokaciju tvornice likera

Prioritet 2.5.

Unapređenje

Mjera 2.5.1.

Jačanje suradnje s ostalim jedinicama

institucionalne

lokalne samouprave te županijskim

uloge grada Rovinja

tijelima i agencijama

kao servisa poduzetnicima

Mjera 2.5.2.

Organizacija specijalističkih edukativnih programa na području poduzetništva

Mjera 2.5.3.

Stvaranje informacijske podloge za kvalitetnije informiranje i jačanje poslovnog povezivanja poduzetnika

3


Mjera 2.5.4.

Uspostava partnerstva s gradovima u Europskoj uniji

Mjera 2.5.5.

Isticanje mogućnosti financiranja putem javno privatnog partnerstva

Strateški cilj 3: Uređenje prostora te prilagodba i dovršenje javnih infrastrukturnih sadržaja sukladno razvojnim potrebama stanovništva

PRIORITET Prioritet 3.1.

Unapređenje prometne i telekomunikacijske

MJERA Mjera 3.1.1.

Izgradnja zaobilaznice

Mjera 3.1.2.

Rekonstrukcija postojećih prometnica prema turističkim smještajnim

infrastrukture

kapacitetima Mjera 3.1.3.

Proširenje i održavanje glavnih pristupnih cesta te okolnog krajolika

Mjera 3.1.4.

Dislokacija autobusnog kolodvora

Mjera 3.1.5.

Uvođenje novih autobusnih linija

Mjera 3.1.6.

Poticanje korištenja bicikla

Mjera 3.1.7.

Izrada studije održivosti razvoja lučkog područja grada Rovinja

Mjera 3.1.8.

Povećanje broja komunalnih vezova i uređenje pristaništa velikih brodova

Mjera 3.1.9.

Uređenje dodatnog parkirališnog prostora

Mjera 3.1.10. Prikladnije povezivanje Rovinja s željezničkom stanicom Kanfanar Mjera 3.1.11. Reorganizacija prometa i uređenje pojedinih raskršća Mjera 3.1.12. Uređenje šetnica i pješačkih staza Mjera 3.1.13. Osiguranje pretpostavki za uvođenje brzih internetskih veza i bežičnog interneta

Prioritet 3.2.

Dovršetak sustava

Mjera 3.2.1.

Dovršetak sustava za odvodnju

za odvodnju i

oborinskih i otpadnih voda u rubnim

pročišćavanje voda

dijelovima grada Mjera 3.2.2.

Unapređenje sustava za pročišćavanje

4


voda Cuvi i Monsena

Prioritet 3.3.

Unapređenje energetskog sustava

Mjera 3.3.1.

Izgradnja lokalne plinoopskrbne mreže

Mjera 3.3.2.

Poticanje korištenja alternativnih izvora energije u kućanstvima i gospodarskim subjektima te u prometu

Mjera 3.3.3.

Informiranje i edukacija stanovništva o prednostima i mogućnostima korištenja alternativnih izvora energije te reduciranja potrošnje energenata

Prioritet 3.4.

Uređenje prostora

Mjera 3.4.1.

Ubrzanje donošenja odgovarajućih planova uređenja prostora nižih razina te ažuriranje postojećih planova

Mjera 3.4.2.

Kontinuirano usklađivanje planova prostornog uređenja sa suvremenim razvojnim trendovima

Mjera 3.4.3.

Izrada studije krajobraznog uređenja prilikom donošenja planova prostornog uređenja

Mjera 3.4.4.

Poticanje rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata te njihovo naseljavanje na području starog grada

Mjera 3.4.5.

Formiranje komisije zadužene za estetsko uređenje grada

Strateški cilj 4: Obogaćivanje i osiguranje visoke razine kvalitete društvenih sadržaja uz očuvanje kvalitetne demografske osnove kao nositelja razvoja

PRIORITET Prioritet 4.1.

Izgradnja i

MJERA Mjera 4.1.1.

opremanje materijalne infrastrukture

Proširenje i adaptacija prostornih kapaciteta škola i vrtića

Mjera 4.1.2.

Izgradnja sportsko-rekreativnih zona

Mjera 4.1.3.

Proširenje prostornih kapaciteta i organizacija novih sadržaja za starije i nemoćne osobe

Mjera 4.1.4.

Osiguranje prostornih kapaciteta za zabavu i različite društvene aktivnosti

5


stanovništva Mjera 4.1.5.

Uređenje groblja i pripadajućih okolnih prostora

Mjera 4.1.6.

Izgradnja pastoralnog centra

Mjera 4.1.7.

Uređenje franjevačkog samostana

Mjera 4.1.8.

Nastavak uređenja dječjih igrališta u određenim predjelima grada

Prioritet 4.2.

Očuvanje i razvoj ljudskih resursa

Mjera 4.1.9.

Izgradnja muzeja suvremene umjetnosti

Mjera 4.2.1.

Nastavak poticanja roditeljstva

Mjera 4.2.2.

Uspostava sustava stambenih poticaja

Mjera 4.2.3.

Uspostava kvalitetnog sustava stipendiranja i kreditiranja te jačanje veza između učenika, stipendista i Grada

Mjera 4.2.4.

Poticanje prilagodbe obrazovanja potrebama gospodarstva

Mjera 4.2.5.

Daljnja prilagodba programa cjeloživotnog obrazovanja

Mjera 4.2.6.

Uspostava i jačanje veza Grada Rovinja i Rovinjaca s prebivalištem u ostalim predjelima zemlje i svijeta

Prioritet 4.3.

Unapređenje i

Mjera 4.3.1.

valorizacija postojećih kulturnih sadržaja

Očuvanje i unapređenje materijalne kulturne baštine

Mjera 4.3.2.

Očuvanje i unapređenje nematerijalne kulturne baštine

Mjera 4.3.3.

Kvalitetnija valorizacija prostora u vlasništvu Grada na području starogradske jezgre u kulturne i javne namjene

Mjera 4.3.4.

Intenzivnija valorizacija kulturnih dobara u komercijalne namjene

Prioritet 4.4.

Razvoj i očuvanje ostalih društvenih i javnih sadržaja

Mjera 4.4.1.

Unapređenje sustava zdravstvene zaštite

Mjera 4.4.2.

Očuvanje visoke razine sigurnosti stanovništva i prometne sigurnosti

Mjera 4.4.3.

Unapređenje sportskih aktivnosti

Mjera 4.4.4.

Informatizacija gradske uprave

Mjera 4.4.5.

Očuvanje održive flore i faune te uređenje određenih dijelova prirode

Mjera 4.4.6.

Osiguranje dostupnosti otoka i plaža

6


cjelokupnom stanovništvu Mjera 4.4.7.

Daljnji razvoj civilnog društva

Mjera 4.4.8.

Formiranje gradskih zona specijaliziranih namjena

Mjera 4.4.9.

Izdavanje odgovarajućih publikacija vezanih za grad Rovinj

Mjera 4.4.10. Proširivanje trgovačkih sadržaja

7

Strategija razvoja Rovinja  

strategija