Page 1

‫‪845.662.6122‬‬

‫בס”ד‬

‫‪hayoim@gmail.com‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•שמחת אנ"ש‬ ‫•מודעות‬ ‫•שיעורי תורה‬ ‫•זמנים‬ ‫•קלאסיפיידס • ועוד‬

‫דאנערשטאג ויחי ‪ -‬י"ד טבת תשע"ז • ‪January 12 ‘17 • #890‬‬

‫קרית יואל ‪ -‬היום יום‪  845.662.6122 :‬וויליאמסבורג ‪ -‬גוט מארגן‪  718.388.7744 :‬ירושלים ‪ -‬מבשר ואומר‪011.972.2581.0342 :‬‬

‫• • • שידוכים • • •‬ ‫זלמן יוסף נ"י‬

‫מו"ה אברהם לייב וועכטער‬ ‫מו"ה משה יושע ב"ר מענדל שווימער ני"ו וומ"ס יעקב וואלף נ"י‬ ‫מו"ה צבי אלימלך שרייבער ני"ו וומ"ס דוד צבי האפשטיין נ"י‬ ‫מרדכי נ"י‬ ‫מו"ה אלעזר קליין ני"ו טאהש‬ ‫נחמן נ"י‬ ‫מו"ה אברהם יעקב לעווי ני"ו ירושלים‬ ‫ני"ו ק"י‬

‫מו"ה שמשון פאגעל‬ ‫מו"ה שלום יוסף דייטש ני"ו וומ"ס‬ ‫הרה"ג חיים וואסערטאהל שליט"א ב"פ‬ ‫מו"ה צבי מרדכי קלאגסברוין ני"ו מאנסי‬ ‫מו"ה אשר מיללער ני"ו ב"פ‬ ‫ני"ו טאהש‬

‫• • • חתונה • • •‬ ‫הר"ר אשר יודא לאווי‬

‫שליט"א (מאנסי)‬

‫החתן שמואל לוי נ"י‬

‫באולם בית רחל פאראדייס‬ ‫מו"ה שלמה אפרים סאנדעל ני"ו החתן אלימלך נ"י‬ ‫באולם עקשטיין‬

‫מו"ה משה יצחק האס ני"ו‬ ‫מו"ה יעקב קעללנער ני"ו‬

‫• • • וואכנאכט • • •‬ ‫מו"ה מענדל ראזענפעלד ני"ו ‪ -‬בן מו"ה יצחק יעקב ני"ו ‪ -‬חתן מו"ה שלמה הלוי ווערצבערגער ני"ו‬

‫בביתו ‪ 4‬לובלין וועי ‪203#‬‬ ‫מו"ה יוסף הלוי גראס ני"ו ‪ -‬בן הרה"ג מרדכי שליט"א ‪ -‬חתן הרה"ג יואל צבי הלוי מאשקאוויטש שליט"א‬ ‫בביתו ‪ 2‬פאקש ‪ - 301#‬הברית מילה יתקיים למחרתו בביהמ"ד אבני צדק ‪9:00‬‬

‫מערכת‬ ‫דרך‬ ‫אמונה‬

‫שמעו ותחי נפשכם "שיעור נפלא בפרשת השבוע‬

‫בגודל סגולת לימוד משניות שמביאו לכל‬ ‫טוב בעוה"ז ומצילו מכל רע לעוה"ב‬ ‫‪ 718.298.3717‬דריקט ‪ 43 ,1‬מינוט‪.‬‬

‫אויב ווילט איר באקומען אן אפדעיט‬ ‫טעקסט וועכנטליך ווען די נייע שיעור‬ ‫גייט ארויף אויפן ליין‪ ,‬ביטע שיקט א‬ ‫טעקסט צו ‪718.644.6919‬‬ ‫און מיר וועלן אייך אפדעיטן אי"ה‪.‬‬

‫האספווהקבצו‬ ‫להצלת אברך יקר ומשפחתו בעת צר‬ ‫בבית המדרש אהלי צבי ד'פעטראווא ~‬ ‫עס ערווארט אייך פערזענליך‬

‫‪ 8‬סיגוט קט‪.‬‬

‫‪ïàîôéå÷ 'éáåè øîúéà‬‬ ‫‪åéðúçå ~ åéðáå‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫צו באקומען די טעגליכע "היום יום" אויסגאבע אין אייער אימעיל יעדן צופרי‬ ‫שיקט א טעקסט צו‪ 845.662.6122 :‬אדער אן אימעל צו ‪Hayoim@gmail.com‬‬

‫תומר דבורה‪ ,‬מר' יעקב פנחס גורעלניק ‪ -‬לב השבת ‪ -‬זרעם לפניך יכון ‪ -‬תולדות ערוגת הבושם ב"כ‬ ‫צדיקים קרויים חיים מהרה"ק מרובניץ ‪ -‬תיקוני שבת ‪ -‬תורת חובת הלבבות‪ ,‬בטחון אידיש‬ ‫וואוסענשאפט אנצוקלאפידיע אידיש ‪ -‬וואונדערליך‪ ,‬הכל יודוך‬ ‫אידיש ‪-‬‬ ‫געשענישען‬ ‫היסטארישע‬ ‫‪Providing Physical‬‬ ‫‪& Occupational‬‬ ‫‪Therapy‬‬

‫‪PHYSICAL REHABILITATION‬‬

‫וועכענטליכע ספעשל‪ 20 % :‬אראפ פון וויין פלעשער און אלע ערליי טעפלעך‬

‫גן הספרים‬ ‫שעות ‪5-10‬‬ ‫‪917.232.9809‬‬

‫‪Mordy Greenstein DPT‬‬ ‫‪Clinical Director‬‬

‫פיזישע סעמינאר‪.‬‬

‫הרב גינצבורג האט צונויפגענומען די בעסטע פון זיינע יארן ערפארונגען און ביזנעס‬ ‫תחבולות און ארגעניזירט אין א דרייסיג שעה קורס‪ .‬וואס ווערט איבערגעגעבן אויף‬ ‫א גאר אינטערסאנטע אופן פון רעקארדירטע שיעורים און לעבעדיגע פראגעס און‬ ‫ענטפער סעסיעס‪ .‬א קורס וואס פארמאגט די מעלות פון א רעקארדינג און פון א‬

‫פארפאסט נישט‬ ‫די געלעגענהייט!‬

‫איר וועט זיין איינער פון‬ ‫טויזנטער מענטשן וואס‬ ‫בליען אדאנק הרב גינצבורג‬ ‫ביזנעס עצות!‬

‫איר גייט בע"ה פארדינען‬ ‫אסאך געלט פון די ביזנעס‬ ‫עצות אויף די קורס!‬

‫האט ליין‬

‫אימעיל‬

‫רופט שוין‬ ‫אדער אימעיל ‪rabbiissamar@gmail.com‬‬

‫‪718-538-9539‬‬

‫יעדע זונטאג וועט זיין א נייע שיעור פון בערך איין און‬ ‫אהאלב שעה‪ ,‬אין א סעריע פון ‪ 20‬וואכן‪ ,‬צוזאמען איז דאס‬ ‫מער פון ‪ 30‬שעה וויכטיגע אינפארמאציע‪.‬‬ ‫נאך די שיעורים וועלן אלע צוהערער‬ ‫באקומען א ‪ MP3‬פון די שיעורים‬

‫סידי‬

‫‪ 3‬וועגן צו קענען הערן די שיעורים‪:‬‬

‫ענטרעפינורס‪ -‬אונטערנעמער‪ ,‬ביזנעס‬ ‫פירער‪ ,‬מענעדזשערס‪ ,‬און פאר בעלי פרנסה‪.‬‬

‫די שפאגל נייע סעמינאר וואס איז‬ ‫צום ערשטן מאל איז געאייגענט פאר‪:‬‬

‫איר וועט קענען פרעגן און באקומען תשובות אויף אייערע אייגענע שאלות‬

‫ווערד פון קנאקעדיגע טיפס‪ ,‬עצות‪ ,‬און טיפע רעיונות אין ביזנעס און‬ ‫מארקעטינג געזאמעלט פון יארן עקספיריענס מיט טויזענטער קליענטן‪,‬‬

‫באקומט אויף א גאלדענע טאץ איבער ‪$65,643.70‬‬

‫איז א סוקסעספולע יועץ פאר‬ ‫אינטערנאציאנאלע פראיעקטן‪,‬‬ ‫אסאך גרויסע סוקסעס סימבאלן‬ ‫האבן גענאסן פון זיינע ביזנעס‬ ‫עצות און געניאלע ידיעות‪.‬‬

‫הרב איתמר גינצבורג‬

‫‪ 3‬מארקעטינג טולס בחנם!‬ ‫ווערד פון ‪$575‬‬ ‫‪CD - 37 Business secrets‬‬ ‫בתחבולות ‪BOOK -‬‬ ‫אונטער די קוליסן ‪CD -‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‪NEpen Sunda‬‬

‫‪O‬‬ ‫‪24 Rovna Court Unit 112 Monroe, NY Phone: (845) 580-4000‬‬ ‫‪Email: Mgreenstein@sternrehab.com Website: www.sternrehab.com‬‬

‫‪N‬‬ ‫‪TIOenings.‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪O E‬‬ ‫‪W L ys and‬‬


‫קומט ַאריבער‬ ‫ָאן קיין ַאּפוינטמענט!‬

‫ב ַאקומט‬

‫די בוך בחינם‬

‫>> דאנערשטאג שמות ‪<< 8:00‬‬

‫ביי די‬

‫אין אמסטערדאם ביהמ"ד ‪ 13‬קארטער לעין‬

‫ברענגט ארויף אייער שטוב פון גוט צו געוואלדיג!‬

‫‪$49‬‬

‫מיטצוהאלטן דורכ'ן טעלעפאן‬

‫פ ר א ג ר א ם‬

‫‪ #3 845.414.1119‬און דערנאך ‪#5‬‬

‫רי‬

‫‪ 4‬געשמאקע שיעורים‬

‫ר דעם ביליג‬ ‫ןפ‬

‫י ז פ ון‬

‫להדליק‬

‫בפרט מוצאי שבת‪ .‬בדוק ומנוסה! ‪347.526.3480‬‬

‫פא‬

‫א פראיעקט דורך נתיב חיים‬

‫פטור פון פראבלעמען! אנקזייטי‪,‬‬ ‫אלע ישועות!‬ ‫פחדים‪ ,‬חולשות‪.‬‬ ‫שידוכים‪ ,‬פרנסה‪ ,‬רפואה ‪ ,‬אד"ג‪.‬‬

‫מיר שפרעכן אפ מיט גיסן בליי‬

‫‪Palm spring California‬‬

‫כשר'ע הערליכע ‪ 4‬בעדרום הויז מיט פריוואטע פול און ‪Spa‬‬

‫צו פארדינגען אויף די וואך‬ ‫נאנט צום ביהמ"ד; נאנט צום דירה פון כ"ק רבינו שליט"א‬

‫נאך עוועליבעל טבת‪ -‬שבט‬

‫פאר אינפארמעישאן רופט ‪347.678.4831‬‬

‫‪LIPA’S CONSTRUCTION‬‬

‫‪All Types Of Construction‬‬ ‫‪Attics‬‬ ‫‪New construction‬‬ ‫& ‪Residential‬‬ ‫‪Commercial‬‬

‫‪Renovation‬‬ ‫‪Remodeling‬‬ ‫‪Additions‬‬ ‫‪Basements‬‬

‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬

‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬

‫‪Best Quality - Best Prices‬‬

‫אייער פריינט‪ :‬ליפא סאנדעל ‪845.522.1702‬‬

‫מודעה משמחת‬

‫שמחים אנו להודיע שהאיש האשכולות מומחה בחכמת הנפש על טהרת הקודש ה"ה‬ ‫הרב וואלף גליק שליט"א מארה"ק‬ ‫הגיע פה לעירנו‬

‫ויתחיל עוד הפעם השיעורים ה"נפלאים בתורת הנפש"‬ ‫איך לעזור לעצמו ולאחרים לצאת מכל מיני בעיות נפשיות‬ ‫המעוניינים להירשם להשיעורים יתקשרו ‪347.786.4566‬‬ ‫גם יכולים לקבוע אתו לקבל טיפול פרטי ‪718.513.7841‬‬ ‫כל הקודם זכה‬ ‫‪SUN: 12-7 | MON - THURS: 12-8 | WED: 12-9 | FRI: 10-12:45‬‬

‫תלמידיו משיעוריו הקודמים‬

‫‪252 ACRES RD MONROE, NY | 845.205.9990‬‬

‫‪WINTER‬‬

‫‪20%-40% OFF‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫וועטער‬

‫זמנים‬

‫יסודי התורה‬ ‫מס' פסחים מט‪.‬‬ ‫תורתך שעשועי‬ ‫מס' כתובות ל"ב‬

‫עלות השחר‪6:09.................‬‬ ‫נץ החמה‪7:21.......................‬‬ ‫סו"ז קריאת שמע‪9:07.......‬‬ ‫סו"ז תפילה (מג"א)‪10:06......‬‬ ‫סו"ז תפילה (גר"א) ‪10:30......‬‬

‫פאר די בעסטע דיעלס רופט‬

‫חצות‪12:05............................‬‬ ‫מנחה גדולה‪12:35...............‬‬ ‫מנחה קטנה ‪3:33.................‬‬ ‫שקיעה‪4:49...........................‬‬ ‫צאת הכוכבים‪6:02..............‬‬

‫• • • דירות ‪ -‬אפיסעס • • •‬

‫היינט‬

‫מארגן‬

‫בייטאג‬

‫בייטאג‬

‫ביינאכט‬

‫ביינאכט‬

‫‪37 F‬‬

‫‪54 F‬‬

‫‪18 F‬‬

‫‪37 F‬‬

‫‪MK Realty 845.782.0205‬‬

‫‪For rent 4,000 sq ft, 10' ceiling, 4 Min. Walk From KJ, Excellent for Amazon business or Warehouse 845.781.3456‬‬ ‫‪Ground-Level Walk-In space on Prag for rent, separate front entrance, full subfloor, aprox. 1000 S.F. 783.6278‬‬

‫געזוכט צו דינגען א ‪ 5‬רומיגע פורנישט דירה פאר עטליכע חדשים ביטע רופט ‪845.608.9488‬‬ ‫‪Correct number‬‬

‫‪Looking to rent a private office in shopping center area. please call 845.537.9853‬‬

‫‪No one knows Highland Mills & Woodbury better than us!!!! Buy now before prices go up in the spring. Great‬‬ ‫‪deals. colonials, ranches and more Highland lake estates, Woodbury Junction, Country Hollow etc. .347.564.8480‬‬

‫צו פארדינגען א שיינע פורנישט דירה אויף ארשיווא רופט ‪845.783.1455‬‬ ‫צו פארקויפן א גרויסע רחבות'דיגע ‪ 9‬רומיגע דירה מיט א בוידעם און א סאך עקסטרעס רופט ‪ 845.418.2160‬און לאזט א מעססעדזש‬ ‫צו פארדינגען א פורנישט דירה פאר א פאר חדשים נעבן ביהמ"ד און שאפפינג סענטער ‪ 845.238.4990‬לאזט א מעססעדזש‬ ‫‪Office for rent in Town of Monroe quiet place excellent condition ready to move in call 845.783.0536‬‬

‫צו פארדינגען ‪ 3‬הערליכע אפיסעס אויף פארעסט ביטע רופט ‪845.216.0093‬‬

‫• • • קלאסיפיידס • • •‬ ‫להדליק פראגראם פאר אייער באקוועמליכקייט האבן מיר צוגעשטעלט אן אטאמאטישע סיסטעם זיך צו‬ ‫רעגעסטרירן‪ ,‬נאך ‪ 2‬טאג פארבליבן צו באקומען פאר די ביליגע פרייז פון ‪ $49‬נתיב חיים ‪845.414.1119 # 8‬‬ ‫‪ - Voice & Singing Lessons‬אויך ספעציעליזירן מיר זיך אין הייזעריגקייט פאר ערוואקסענע‪ ,‬בחורים און קינדער ‪ -‬יואל כהנא ‪325.5657‬‬ ‫געזוכט קניפערס מיט עקספיריענס צו קניפן ציצית פאר גוט באצאלט (דארף קענען קניפן לכה"פ ‪ 250‬ציצית א וואך) ‪718.436.0707‬‬ ‫‪We buy Big Amex/United/AA Call/Text Miles Ahead 845.356.4537‬‬

‫א פראפעשאנעל עלעקטרישן נעמט אן אלע עלעקטרישן דזשאבס‪ .‬ביליגסטע פרייזן גאראנטירט ‪347.578.3459‬‬ ‫‪Looking for 2 full time ladies or girls for a local office in Kiryas Yoel. Please call: 845.204.3297‬‬ ‫‪Office in Monroe seeking Spanish speaking lady/girl office worker. Full time. Great pay.‬‬ ‫‪Must have good phone skills and computer skills. Pls call 845.678.8121.‬‬

‫א מצה בעקערי דא אין ק"י זוכט אן עקספיריענס שיבער פאר א גאנצע ‪ -‬האלבע טאג אזוי אויך אן אסיסטנענט מענעדזשער ‪248.7343‬‬ ‫‪Miles: buying Starwood points all kinds of miles and credit card points call/text 732.806.0205 same day payment‬‬ ‫‪Office in KJ seeking full time office girl or lady. Must have great communication and computer skills.‬‬ ‫‪Good opportunity. Please call 845-659-2266, or email resume: openofficeposition9@gmail.com‬‬

‫‪Office in Monroe seeking 2 full time ladies or girls for office position.‬‬ ‫‪Must have excellent communication and computer skills. Great opportunity.‬‬ ‫‪Please call 845.678.8121or email mheilpern@commhealthcare.com‬‬

‫נסיעה קיין נסיעה א'‬

‫ווילעדניק‬

‫מוצאי שב"ק ויחי‬ ‫ה' שמות‬

‫פוילן‪ ,‬אוקריינא‪:‬‬

‫מיר האפן מתפלל צו זיין אין קראקא‪ ,‬ראדאשיץ‪ ,‬צאנז‪ ,‬רימאנאוו‪,‬‬ ‫דינוב ביומא דהילולא‪ ,‬ליזענסק‪ ,‬שינאווע‪ ,‬לאנצוט‪ ,‬סאקאלאוו‪ ,‬בעלז‪,‬‬ ‫אומאן‪ ,‬מעזשיבוזש‪ ,‬בארדיטשוב‪ ,‬ווילעדניק ביומא דהילולא ועוד‬

‫נסיעה ב'‬

‫דינסטאג נאכט‬ ‫ה' שמות‬

‫צו פארזיכערן א פלאץ רופט‬ ‫שוין ר' אברהם מאיר שווארץ‬

‫‪ 48‬שעה נאר אוקריינא ‪917.789.0222‬‬ ‫ביידע נסיעות האבן אן אפציע צו פארבלייבן איבער שבת‬ ‫מען וועט מתפלל זיין אין יאמפולי און חאדיטש ביומא דהילולא‬

‫ליידט איר פון ציקראכטע הענט (‪ ?)cracked skin‬מיר האבן א נייע וואונדערליכע קריעם וואס העלפט וואונדערליך פרעגט אייך נאך ביי‬ ‫אונזערע צופרידענע‬ ‫בעז"ה‪ .‬ווי אויך האבן האבן מיר א ‪ toothpaste‬פאר אלע פראבלעמען ווי למשל ‪ Canker sores & swollen gums‬קאסטומערס רופט‬ ‫מיט א גוטע הכשר און א גוטע טעם‪ .‬עס וועט אייך אויך צוריק ברענגען אייער נאטורליכע ווייסקייט פון די ציינער‪.‬‬ ‫‪845.781.6784‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

Hayoim yoim 20170112 @z9  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you