Page 1

‫‪íéðîæ‬‬ ‫¼‪þì¾í ³îñ‬‬ ‫‪íôìí ±ò‬‬ ‫½‪¾"þš öôï ¹î‬‬ ‫‪ê"þè‬‬

‫½‪íñõ³ öôï ¹î‬‬ ‫‪ê"þè‬‬

‫‪³î®ì‬‬ ‫‪íñîðè íìòô‬‬ ‫‪íò¬š íìòô‬‬ ‫¾‪í¼−š‬‬ ‫‪³"þ‬‬

‫‪5:48‬‬ ‫‪7:00‬‬ ‫‪8:46‬‬ ‫‪9:22‬‬ ‫‪9:45‬‬ ‫‪10:09‬‬ ‫‪11:45‬‬ ‫‪12:15‬‬ ‫‪3:13‬‬ ‫‪4:29‬‬ ‫‪5:42‬‬

‫‪#13-40‬‬

‫‪718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå‬‬ ‫‪Fax: 718-384-4631‬‬

‫‪Email: ads@dvaryoim.com‬‬ ‫‪øåáéöä ìå÷ - éñðàî‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪øåáéöä çåì - ô"á‬‬ ‫‪‬‬

‫‪718-303-4300‬‬

‫‪‬‬

‫‪845-425-1313‬‬

‫÷‪ìàåé úéø‬‬ ‫‪845-662-3137‬‬

‫‪³îðñî³ μêîî¬−ô‬‬ ‫×"¬ ‪öî¾ì‬‬

‫‪’½ô‬‬

‫‪Nov. 30‬‬

‫‪ï"¼¾³‬‬

‫‪'16‬‬

‫‪íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò‬‬ ‫‪íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê "îôî−ë óî− þëð" öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš‬‬ ‫‪ íéëåãéù ‬‬ ‫‪ö³ìí −ëê‬‬

‫הרב ‪ùèéååàðéáàø íçðî á÷òé‬‬

‫‪ö³ìí‬‬ ‫שליט"א וומס"ב‬

‫בן כ"ק אדמו"ר ממשכנות הרועים שליט"א ‪ -‬חתן הגה"צ אבד"ק סוליצא שליט"א‬

‫מו"ה ‪ùèééã éëãøî àãåé‬‬ ‫מו"ה ‪ñééåå 'éøà äùî‬‬ ‫מו"ה ‪ ùèéååàáà÷àé ìàøùé äùî‬נ"י וומס"ב )ב"ר יושע וואלף(‬ ‫מו"ה ‪ ùèéååà÷ôòì éëãøî ìàøùé‬נ"י ב"פ )ב"ר טובי' גדלי'(‬ ‫מו"ה ‪ øòëééøèñò ïøäà éåì‬נ"י ק"י )ב"ר נחום שמשון(‬ ‫הרב ‪ ïàîãòéøô ùéøòá‬שליט"א סידער‪-‬הירס )בן הרב אב"ד אולם(‬ ‫מו"ה ‪ ïéåøáðäòù ùéøòá‬נ"י ק"י )ב"ר קאפיל(‬ ‫נ"י וומס"ב )ב"ר אליעזר דוב ע"ה(‬

‫נ"י וומס"ב )ב"ר חיים הערש(‬

‫‪íñ×í −ëê‬‬

‫‪ãåã óñåé‬‬ ‫‪ ìùøòä‬נ"י‬ ‫‪ àôéì‬נ"י‬ ‫‪ íäøáà‬נ"י‬ ‫‪ 'éìãâ 'éáåè‬נ"י‬ ‫‪ ïåòîù íäøáà‬נ"י‬ ‫‪ ìùéô íéøôà‬נ"י‬ ‫‪ äùî‬נ"י‬ ‫נ"י‬

‫הרב ‪ñìòæééî ïîìæ äîìù íééç‬‬

‫שליט"א וומס"ב‬

‫בן הגה"צ משה יודא שאול זוצק"ל אבד"ק אבני שלמה ‪-‬חתן הרה"ג ר' מענדל דאווידאוויטש שליט"א ראה"כ אמרי אש בני ברק‬

‫מו"ה ‪ñìòæééî òùåé‬‬ ‫מו"ה ‪ øòãðòììàä óñåé ïáåàø‬נ"י וומס"ב )ב"ר ישראל משה(‬ ‫מו"ה ‪ ùèéååà÷ôòì íéøôà‬נ"י ק"י )ב"ר יעקב אייזיק(‬ ‫מו"ה ‪ ìäåèù äîìù‬נ"י וומס"ב )ב"ר בערל(‬ ‫מו"ה ‪ ùøéä àâøù ìà÷æçé‬נ"י ו ק"י )ב"ר שמואל נחמי'(‬ ‫הרב ‪ ñééåå éáö éìúôð‬שליט"א ב"פ ‪ -‬אדמו"ר מ'ספינקא )בן הרב יעקב יוסף(‬ ‫מו"ה ‪ õðàìâ òùåé íäøáà‬נ"י ק"י )ב"ר בערל(‬ ‫נ"י וומס"ב )ב"ר אביגדור שלום(‬

‫‪ èëàð êàåå ‬‬

‫‪ìàåé ä"åî‬‬

‫‪é"ð ãìòôðòæàø íäøáà íééç ø"á‬‬

‫‪79 Ross é"ð‬‬

‫‪ïàîèåâ íäøáà ä"åî ç"åî úéáá‬‬ ‫‪8:30 úéøçù øòôåä øàåôîä ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå‬‬

‫‪íéàðú úáéñî ‬‬ ‫‪ö³ìí −ëê‬‬

‫הרב ‪ùèéååàðéáàø íçðî á÷òé‬‬

‫‪ö³ìí‬‬

‫‪íñ×í −ëê‬‬

‫‪ãåã óñåé‬‬ ‫בן כ"ק אדמו"ר ממשכנות הרועים שליט"א ‪ -‬חתן הגה"צ אבד"ק סוליצא שליט"א‬ ‫‪ïàùæéååéã 31 ñòøòè øòååéø íìåàá‬‬ ‫שליט"א וומס"ב‬

‫נ"י‬

‫‪úåðåúç ‬‬ ‫‪ö³ìí −ëê‬‬

‫מו"ה ‪ïäà÷ ïäëä ìàåîù ïøäà‬‬

‫‪ö³ìí‬‬ ‫נ"י )ב"ר יודא(‬

‫‪‬‬

‫‪ äùî‬נ"י‬

‫הרב ‪ñìòæééî ïîìæ äîìù íééç‬‬

‫שליט"א וומס"ב‬

‫בן הגה"צ משה יודא שאול זוצק"ל אבד"ק אבני שלמה ‪-‬חתן הרה"ג ר' מענדל דאווידאוויטש שליט"א ראה"כ אמרי אש בני ברק‬

‫‪‬‬ ‫‪íñ×í −ëê‬‬

‫מו"ה ‪ïðàîééä øùà çð‬‬

‫נ"י )ב"ר יעקב הערש(‬

‫‪éáö øúë íìåàá‬‬ ‫הרה"ג ‪ øòôéåì èéãðòá êåøá‬שליט"א )בהרב חיים משה( ‪ íäøáà ìàøùé‬נ"י‬ ‫‪àâéô ñãøô íìåàá‬‬ ‫הרב ‪ èòðàô éáö óñåé‬שליט"א )בן אב"ד קארלסבורג מאנטריאל(‬ ‫‪ íåìù êåøá‬נ"י‬ ‫כ"ק ‪ à÷øéæã'î ø"åîãà‬שליט"א‬ ‫‪ éáö ñãøô íìåàá‬שמחת חתן וכלה בשעה ‪8:45‬‬ ‫מו"ה ‪ ùèéååà÷øòá íééç äùî‬נ"י )ב"ר שמואל(‬ ‫‪ òùåé íäøáà‬נ"י‬ ‫מו"ה ‪ ãðééøô ìàåîù‬נ"י )ב"ר יעקב לייב(‬ ‫‪ìàèðòðéèðà÷ íìåàá‬‬ ‫מו"ה ‪ ïéãòâòñ óñåé øéàî‬נ"י )ב"ר יעקב(‬ ‫‪ ïîìæ äîìù‬נ"י‬ ‫מו"ה ‪ øòâðéååòì óñåé íåìù‬נ"י )ב"ר מרדכי(‬ ‫‪ìèñò÷ æåàø íìåàá‬‬ ‫מו"ה ‪ ñìòæééî ÷çöé ìàéúå÷é‬נ"י )ב"ר אביגדור שלום(‬ ‫‪ ìàåîù‬נ"י‬ ‫מו"ה ‪ øòðæòøã ïäëä éëãøî êåøá‬נ"י )ב"ר יושע העשיל(‬ ‫‪é"÷ - ïééèù÷ò íìåàá‬‬ ‫הרה"ג ‪øòðèééì áééì ïîìæ‬‬

‫שליט"א )בהרב מ'מאנטעווידעא(‬

‫‪ íéìáà íåçéð ‬‬ ‫אצל משפ' האשה החשובה מרת טויבא גרינפעלד ע"ה אלמנת ר' יצחק ע"ה בת ר' שלמה בראווער ע"ה‬ ‫בביתה ‪ - 1439 49th St.‬יושבים שם בניה ר' יחזקאל שרגא‪ ,‬ר' ישראל ובתה אשת ר' יעקב הלל לוגער‬

‫היום ער"ח כסלו יתקיים אי"ה מנין תהלים‬ ‫בביהמ"ד הגדול קיט"ל ‪ -‬בבית שני ‪ -‬בשעה ‪3:15‬‬

‫זעלטענע געלעגענהייט! ‪ -‬א נדבן‪/‬נדבנים געזוכט פאר א מקוה טהרה‬ ‫וואס ווערט פארטיג בעזרת ה' אין ‪ 2‬וואכן‪ ,‬אין א היימישע געגענט‪.‬‬ ‫רופט שוין צו כאפן דעם זכות ‪845-238-5633‬‬ ‫ווער עס וויל ארויסהעלפן מיט די הוצאות פאר א חשובע בעל תשובה מיט ‪ 3‬קינדערלעך וואס די קינדער‬ ‫זענען אין א סכנה צו ווערן אוועקגענומען אין גוי'ישע הענט רופט‪ - 347-533-2323 :‬ולמצוה רבה יחשב‬

‫ער"ח כסליו ‪ -‬א באס וועט אי"ה פארן ער"ח צום ציון הרה"ק מ'ריבניץ זי"ע‬

‫‪ 5:15 (1‬פון בעדפארד‪/‬מורטל ‪ 5:30 -‬ויואל משה‪ .‬די פארטאגס באס איז בחינם ‪ 3:30 (2‬נ‪.‬מ‪ .‬פון ויואל משה ‪ $6 -‬ר‪.‬ט‪.‬‬ ‫אנגעפאנגען פון קומענדיגע וואך וועט אי"ה פארן א באס יעדן ליל שישי ‪ 7:30‬ביינאכט ‪ -‬צוריק נאך ‪ ½ 1‬שעה ווארטן‪ $6 ,‬ר‪.‬ט‪.‬‬

‫‪GPS: 292 RT. 306‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


: • : • : • : • : ‫ יארצייטן‬: • : • : • : • : ê"½þ³ - þêšîð ð"ëê ñ"®ï ¼òþ꾬 í¾ô −ëþ ì"®þ³ - þïî¼ ì"þ −ìê - êòñ−îî −òëþô ñ"®ï −š½ò¼ïðêþè íôñ¾ ðîð þ”ë [’−îî−êô −îñ−¼] ¾þ−í −ë® −ëþ ----------í"¾³ - ëêþ ±"ôîð ñ"®ï þ¼½½êþ¬¾ öí×í êë−š¼ þ”ë ö³òî− −ëþ

îñ½× ’ê - èꬾþ¼òêð öèþêô ë"þ - ’í ðîë× þ¼¾ ½"ìô - ðþõ½ −ô×ìô ñ"®ï íîîêšòê ñêþ¾− þ”ë ó−þõê −ëþ í"õþ - ó−ñ¾îþ−ë −"þ ñ"®ï ñêñî¾ šì®− −ëþ - ö½ôñ³ −ô×ìô ñ"®ï íêî−ñì óíþëê −ëþ ë"−¾ - óíþëê ³×þë ½"ìô - íëî¬òôô ñ"®ï ¾ë−þ¬ íôñ¾ þ”ë óíþëê −ëþ ¬"−¾ - ê"ôþí ö³îì - ö−ñëîñô ñ"®ï þî¾ ¹½î− þ"ë êò×¾ óîñ¾ −ëþ ¬"ò¾ - ê"ôþí ñ¾ î½−è - ö−ñëîñô ñ"®ï þî¾ êò×¾ óîñ¾ þ"ë ñêþ¾− −ëþ îòëî í"³ - ëîëñ ±"ôîð ñ"®ï −ïò×¾ê −îñí −×ðþô þ"ë ðîð −ëþ −"³ - ³−¾êþô ð−èô ½"ìô - ê¬¾îš −òëþô ñ"®ï −þðòêõñê ó−−ì þ”ë ñêõþ šì®− −ëþ ð"½³ - ½"¾í ³þî½ô ñ¼ë - ô"ðõõ ,êšêþšô ñ"®ï ¾þ−í −ë® þ"ë ñêîô¾ ¹½î− ñêþ¾− −ëþ ë"¼³ - ³ë¾ìô ³×êñô ½"ìô - ê−ñ¬−ê −òëþô ñ"®ï ±õì óî¾þè þ”ë í¾ô −ëþ è"®³ - −ë® ó×ìí −ìê - èêþõô ñ"®ï š"ï ëš¼− þ”ë ¹ñêîî −ëþ ë"ך³ - ó−−íò¼õê ðîð ’þ ö³ì - ñ"®ï êîî−ñš ë−−ñ þ”ë þ¼ë þ×¾¾− −ëþ (ì"ôš³) î"ñš³ (’ëë ê"−î) - š"í¾¼ë ð−ôñ³ - öêþîîê½ ±"ôîð ñ"®ï þ¼šîî−ìþêîî ñ−þ¼ô¾ îí−þô¾ −ëþ è"®š³ - ó−ð−¾í šô¼ ½"ìô - š½−¾¬ñêîî ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí êðî− þ"ë í¾ô −ëþ í"®š³ - ½êõ −ô×ìô ñ"®ï îþ−þ−½ ö³òîí− þ”ë êëê −ëþ è"òþ³ - −õî− ³ñ−ñ× ½"ìô - êšêþšô ñ"®ï þ¼®−ëô¼ð öôñï ñê−³îš− þ”ë ö³ò ó−−ì −ëþ ë"½þ³ - í¾ô ìš−î ½"ìô - ±−îî−ðêþô ñ"®ï þ¼èêí þ¬ñê ¹½î− þ”ë í¾ô −ëþ ë"¼þ³ - íëî® óþê −ô×ìô ñ"®ï öî¬ëñ öîõñì þ”ë šì®− −ëþ ê"õþ³ - ±−îîêš½êë ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾ (−îòþ−¬) þ−êô þ”ë öêôõ−ñ ¬"î− −ëþ è"®þ³ - −×ðþô ³ñîðè/μîþë −þôê ½"ìô - ö−®¼þë¼ðô ñ"®ï ö−−ñš íôñ¾ þ”ë þ−êô μîþë −ëþ ï"®þ³ - êòëêïô ñ"®ï þêèòîê ðîð óîñ¾ þ”ë ñêþ¾− −ëþ ì"®þ³ - þ¼−ð¼ô ð"ëê ñ"®ï ö−¬ê¾ öí×í ö−ô−òë ö³òî− þ”ë öî¼ô¾ −ëþ ¬"®þ³ - ö−ñšîþë ,š®îñ½ ð"ëê ñ"®ï þ¼ô−−õ þ−êô þ”ë ¹½î− −ëþ ------------¾"³ - îîêñ½−þîë ,ëîñ½êï ð"ëê ñ"®ï ö−þõê½ (êòþêôêš) −ë® þï¼−ñê þ”ë −×ðþô óíþëê −ëþ

¬"׳ - êò−îîô ñ"®ï ¾ñþ−ô ñ"è½ ëš¼− þ”ë í¾ô −ëþ è"ñš³ - ¬ðꬾò¼ï−−ê ±"ôîð ñ"®ï ±"× ó−−ì þ”ë ñê−þï¼ −ëþ î"¼š³ - þêëôêï ð"ëê ñ"®ï ±−¾ë−−ê ñš¼ï šì®− −ëþ ì"õš³ - ó−ñ¾îþ−ô ñ"®ï ö−¾êþ¬¾ íðîí− −ëþ þ"³ - ó−−ì ó−ô ³"î¾ ½"ìô - íêþ¬½îê ð"ëê ñ"®ï ¬þîõêõêþ öí×í ¾−þ¼ë ëîð þ”ë ó−−ì −ëþ è"þ³ (ï"×ë ê"−î) - öêðòêñ ð"ëê ñ"®ï ¬ðꬾþ¼ëñêí (þ¼ò−ñþ¼ë) ¾þ−í −ë® þ”ë −ë® íôñ¾ −ëþ ¬"þ³ - ëš¼− −šñêñ ¬õ¾ô ½"ìô - ó−ñ¾îþ− −ô×ìô ñ"®ï öôèþî³ í¾ô −ëþ è"−þ³ - óñî¼ ö−òë ½"ìô - šñêîî½ ð"ëê ñ"®ï þëì ëš¼− þ”ë š−ï−−ê šì®− −ëþ î"×þ³ - −ì ¾−ê öë ñ¾ îðîð - ðêðèêë ð"ëê ñ"®ï ó−−ì í¾ô þ”ë íññêðë¼ −ëþ ë"ñþ³ - ëîì−ñ¼ïô ñ"®ï (ñ−í¼îîï) ñ×−ô ñê−ì− þ”ë íôñ¾ šì®− −ëþ è"ñþ³ - ó−ô −ò−¼ô ½"ìô - −êšê¬ ð"ëê ñ"®ï þ¼ð¼õòêõ ëš¼− þ”ë íðîí− öî¼ô¾ −ëþ ¬"ôþ³ - ±−ò−ñîš−ô ð"ëê ñ"®ï ð"ëêë í¾ô þ”ë ó−−ì −ëþ í"òþ³ - îîê×¼¾¬ ð"ëê ñ"®ï ö−ô−òë −ëþ ê"½þ³ - ó−ôìþ −þ¼¾ ³"î¾ ½"ìô - öîþëì ð"ëê ñ"®ï îšòêþõ ó−½ò ñêõþ þ”ë ¹½î− ó−ôìþ −ëþ è"½þ³ - ¬½¼õ ,ö−®¼þë¼ð ð"ëê ñ"®ï þõî½ óîñ¾ ëš¼− þ”ë öêô½îï þï¼−ñê −ëþ ê"¼þ³ - ñîõîþ−ôô ñ"®ï îò−ëþô í¾ô þ”ë ðîð óíþëê −ëþ î"¼þ³ - ¬½¼õêðîë ,−ðêþëô ñ"®ï þ¼èîñš [š"¾þíô] íôñ¾ þ”ë ö−ô−òë óíþëê −ëþ ï"®þ³ - ¾"ê ó"þíôí ö³ì - ñ"®ï ð¼−þõ šì®− þ”ë ¹½î− −ëþ ----------¬"¾³ - ó−ñ¾îþ−ë ì"íð¼ ±"ôîð ñ"®ï ö−−¬¾òþ¼ë ñêþ¾− í¾ô þ”ë ñ¾−õ óìîþ− −ëþ

öî¾ì ’ñ î"¼³ - ¹½î− ¬šñ ½"ìô - íêþ¬½îêô ñ"®ï èþ¼ë®ò−è (š½−þëô) −×ðþô þ”ë ¹½î− ï"š³ (îñ½× ì"×ë - ’ìë ê"−î) - ±−ò×¼þ ,±−¬½îþõ ð"ëê ñ"®ï šì®− þ”ë öþíê −³ë¾ î"¬š³ - öëñ íð¾ô ñ"®ï −îñí ðîð þ”ë ¾þ−í −ë® è"½š³ - þëîòêí ð"ëê ñ"®ï ö−−¬¾òþ¼ë (−"òõí öë) ë−−ñ ’−þê þ”ë ëîð þ×¾− í"¼š³ - ê−êë ð"ëê ñ"®ï ñš¼ï ï"þ³ - ëî¬ þ¾ëô/ó−ô ³îþêë ½"ìô - ëîòô−þô ñ"®ï öí×í ë−−ñ íðîí− þ”ë ¾þ−í −ë® ð"−þ³ - ö−ïêèîþ ð"ëê ñ"®ï þè−ê êë−š¼ þ”ë óíþëê ì"×þ³ - ³ôê þëð ½"ìô - (êšêþêô) ½êõ ±"ôîð ñ"®ï îè−−òî½òîô öþíê ñêõþ þ”ë ’−ð−ð− î"ñþ³ - ëíï ³ôîþ³ ½"ìô - ê¾þêîî ±"ôîð ñ"®ï öíêïñðò¼ô ¾þ−í −ë® þ”ë ëêï óòîë

−ëþ −ëþ −ëþ −ëþ −ëþ −ëþ −ëþ −ëþ −ëþ

‫׀‬ 718-640-1470 - ‫ להצלת בתי חיים באירופה‬- ‫אבותינו‬ 58∞-41∞ è−òîï èꬾþ¼òêð  59∞-56∞ öè¼þ μêîî¬−ô øòèòåå

.‫ יד‬.‫ כז‬:‫ לד‬:‫ לו‬.‫ לז‬- ‫חבורת ישראל ואורייתא‬

52∞-41∞ è−òîï èê¬−−þõ

ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã

-

ñãééôéñàì÷

same day free delivery 646-939-6232 ‫ אפשערן‬,‫ אויפרוף‬,‫ וואכנאכט‬- ‫ צו באשטעלן שיינע פעקעלעך‬- ‫מזל טוב פעקעלעך‬ 214 .‫ עקס‬718-854-2747 .‫ נאכמיטאג‬2 ‫ פארמיטאג ביז‬10 ‫געזוכט א אינגערמאן אין וומ״ס צו פארברענגען מיט א בחור מיט ספעצילע געברויכן יעדן טאג פון‬ 917-232-5487 :‫ רופט‬.‫ שטאק הויעך‬2 ,‫אוועקצוגעבען לשם מצוה א ווילטשער עלעוועטער‬ 718-384-4190 :‫ רופט‬.‫ אזייגער‬12:00 ‫געזוכט נאך א דיסטריביוטער צו פארשפרייטן דעם 'דבר יום ביומו' אין די בתי מדרשים יעדן פרייטאג בערך‬ 718-986-9677 ,‫ זייער גוט באצאלט‬,‫געזוכט א יונגערמאן ארומצוגיין אינדערפרי אין די בתי מדרשים פאר א מוסד‬ apply4shulmanager@gmail ‫ אימעל‬.‫ שמש שטיבעל‬+ ‫א פארנומענע ביהמ"ד זוכט איינעם צו מענעדשען די בילדונג‬ 718-851-0170 ‫ טעקסט אייער אינפא‬.‫געזוכט יונגעלייט זיך צו טרענירן צו לערנען מיט קינדער מיט קריאה פראבלעמען‬ 917-825-4707 .‫געזוכט א יונגערמאן צו לייגן תפילין טעגליך פאר א עלטערע איד און מיט דאווענען שחרית אין סאמבאטהעלי ביהמ"ד‬ 347-675-8996 (‫מלמד מומחה גרייט ארויפצוברענגן אייער קינד אין די לימודים נאך חדר שעות )מעגליך אין חדר ביי ענגליש‬ 718-486-7893 :‫ רופט‬.‫ בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה‬1 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî 718-624-6472/347-743-6256 ‫ רופט‬,‫פענן‬/‫ לי‬,‫ בעדרום פורנידש דירה‬1 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî 347-314-5023 .‫ טישן‬4 - 3 ‫ פלאץ פאר בערך‬,‫ סאוט סייד געגענט‬,‫ הערליכע אפיס צו פארדינגען‬- ë"½ôîî 718-834-8409 (8 ‫ בעדרום'ס )גוט פאר סעקשן‬3 ‫ פאר א דירה פון‬.‫ בעק יארד‬,‫ דיינונג רום‬,‫ שיינע סייז קאך‬,‫ בעדרום דירה‬2.5 ‫אין‬-‫ געזוכט צו טוישן א וואלק‬- ë"½ôîî 718-709-9777 ‫ רופט‬.8 ‫ מיר האבן סעק‬,‫ בעדרום דירה‬1 ‫ געזוכט צו דינגען‬- ë"½ôîî 917-627-6509 (5 ‫ און נאך‬10 ‫ )נישט בעיסמענט( רופט )פאר‬,‫ גרויסע בעדרום‬,‫ קאך‬,‫ צו פארדינגען א פורנישד דירה‬- ë"½ôîî 845-492-4591 :‫ רופט‬,134 Broadway ,‫ קליינע אפיס צו פארדינגען‬- ë"½ôîî 718-388-7006 .‫ ביטע לאזט מעס‬.‫ בעדרום דירה‬3 ‫ געזוכט צו טוישן א‬- ë"½ôîî 917-697-5778 :‫ רופט‬.PAZ ‫ א פורנישד בעיסמענט דירה צו פארדינגען אין די‬- ë"½ôîî 914-602-7348 ,‫ בעדרום דירה‬3 ‫ בעדרום דירה מיט א פארטש אין הארץ פון ווס"ב פאר א‬2 ‫ געזוכט צו טוישן א שיינע‬- ë"½ôîî 718-975-2000 ,(‫יארד אפשענעל‬-‫בעק‬/‫ )פורנישד‬,‫פלאשינג‬/‫ סקילמאן‬.util. inc ,‫ אונטער מארקעט פרייז‬,‫טע שטאק‬2 ,‫ בעדרום דירה‬1 ‫ נייע‬- ë"½ôîî 347-876-1936 ‫ טעקסט‬.top floor ‫ בעדרום דירה‬1 ‫ צו פארדינגען א לעכטיגע‬- ë"½ôîî 646-600-8426 ‫ ערענסט אינטערעסירטע טעקסט‬,Domsey ‫ בעדרום דירה צו פארקויפן אין‬3 ‫ בעדרום און איין‬2 ‫ צוויי‬- ë"½ôîî 718-496-7519/347-357-4171 .‫ געאייגענט פאר חתן כלה‬,‫ פורנישד בעיסמענט דירה צו פארדינגען‬- ë"½ôîî Brooklyn Management .‫ לאזט מעס‬347-946-1791 :‫טעקסט‬/‫ רופט‬Vernon (Nostrand/Marcy) ,‫ בעדרום דירה‬2 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî Brooklyn Management .‫ לאזט מעס‬917-805-7879 :‫טעקסט‬/‫ רופט‬.‫ דארף אריינלייגן געלט‬,Vernon (Nostrand/Marcy) ,‫ בעדרום דירה‬3 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî 347-782-2891 ‫ ערנסט אינטערסירטע טעקסט‬utilities incl. ‫ יאר‬2 ‫ נאר פאר‬,‫ מיט דיינוג רום‬,‫ דירה‬.‫ בעד‬2 ‫ צו פארדינגען‬- ë"½ôîî For rent: Beautiful brand new 2 bedroom apt. + dining room. Park/Tompkins area 929-234-5229 - ë"½ôîî Vernon Ave 18.75 X 100 lot R6B 2 Family 3 Stories, full gut special $1.1M non-negotiable - 201-957-7000 - ë"½ôîî Private semi-basement 2 executive offices, plus secretarial office, approx 6 desks. Flushing/Throop area. Call Broker ARG 718.852.8981 - ë"½ôîî New office space for rent. Willoughby/Walworth area, 9’ ceiling. Please call 718-522-7099 - ë"½ôîî Few retail/store fronts available. starting from 1700 sq ft & up, Price starting at $4500. Call/text 347-385-8631 - ë"½ôîî .‫מ‬.‫ ל‬917-724-2186 :‫ רופט‬.‫ וויזניץ געגנט‬.‫ אקעי‬8 .‫ סעק‬,‫ בעדרום דירה‬2 ‫ צו פארדינגען א‬- −½òêô 845-274-2379 ‫ רופט‬.Wiener Dr. ‫ בעדרום דירה צו פארדינגען אויף‬5 ‫ א שיינע גרויסע‬- −½òêô Monsey - For rent stunning 2 floor townhouse, 5 Bedrooms, 2 kitchens, playroom, ex large dining room, (no sec. 8) close to Vishniz. 845-729-3284 Monsey - For rent 8 Room Privet House, 2 & ½ bath, With attic storage, for short term (up to a year) 845-608-5642 Don’t miss! Deadline for beautiful 2 BDRM affordable condo in Williamsburg coming up Dec. 13. Purchase price $217K, deposit 10%, annual income is $32-51k (deposit & income may vary). To apply email waltonstreetllc@gmail.com or download application www.affordableapplication.site123.me or for any questions text 929-266-4921. Monsey - House for sale, zoning 2 family, 19 Wolfe Dr. (cor. Summit) Spring Valley. 347-342-1055 l.m. https://telegram.me/Publications_MM


.‫ רייכן אויסוואהל פון פרישע היימישע געבעקסן‬,‫געשמאקן‬-‫ מיר האבן א זעלטן‬- ‫מיטוואך סערווירט מען מילכיגס‬

AMONG NEW ITEMS: Yummy Milchig Doughnuts

Black &White Heimishe Bakery 520 Park Ave. Open daily: 7AM-9PM .‫מ‬.‫ ל‬914-336-4177 ‫ רופט‬.‫ אקעי‬8 .‫ סעק‬.‫ ביה"כ‬2 ,‫ בעדרום הויז‬5 ‫ צו פארדינגען א‬- Airmont 845-274-2379 .‫ צו פארדינגען א פריוואטע ניי איבערגעבויטע הויז אין די היימישע געגענט‬- Chestnut Ridge Suffern/Airmont - House for sale by owner 3400 s.f. high range on an acre property ready to move in. series inquiry only call/text 817-716-3975

845-648-3313 ‫ רופט גלילות ריעלטי‬.‫ און ארום‬junction ‫ הייזער גרייט אריינצומופן אין וואדבארי‬- ¬òè¼èôîê −"š 718-928-5667 .‫מוסדות‬/‫וואך א פריוואטע בילדינג מיט אלע צוגעהערן צו פארדינגען פאר פאמיליע‬/‫ שבתים‬- Getaway ½ò¼¬òîêô 845-538-6219 .‫ בעטן נעבן עלפיינס צו פארדינגן פאר שבתים‬15 ‫ בעדרום פרייוואטע דירה מיט‬5 ‫ א‬- ½ñ−š½¬¼š 718-783-1000 .‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬,sewer mains -‫ וואנעס‬- ‫סינקס‬- ‫ מיר שטאפען אויף טוילעטס‬- Tri State Sewer 718-851-1011 ,‫ קיין וומס"ב‬free Delivery ‫ מיר האבן‬- Schwartz Appetizing B.P. ‫ מודעה פון‬- ‫בעלי שמחות‬/‫שמשים‬ authorized dealer with extended warranty", With receipt upon delivery 917-828-5206" ‫ פאר גוטע פרייזן‬Brand Name Carriages ‫מיר פארקויפן אלע‬ Academic Instructors $40-$60 per hour. Afternoon Instructors to teach reading & math to small groups – Brooklyn/Williamsburg Yeshivas. Bachelors/Yeshiva Teaching Degree required. Email resume to: jobs@higherschool.com/call 646-598-9368 Now buying Amex points. Call: 845.517.1233. Email: info@SellMyMilesNow.com.

347-831-6065 ‫ ביטע רופט‬,‫א טויגליכע אינגערמאן ווערט געזוכט צו ארבעטן אין א ספרים געשעפט פאר די ביינאכט שעה'ן‬ ATTENTION Amazon sellers! Same or Next-day shipping to Amazon AVP1! Reliable service! CALL NOW: 718-602-2000 AMAZING ! Unlimited Talk, Text & Data from anywhere in USA/Canada/Mexico To USA/Canada/Mexico. The Data can be used WORLDWIDE! ONLY $29.99! charged monthly on CC. on the T-Mobile network. Call/Text 718-307-9300 Looking for male worker to work with hi functioning young adult 4 hours daily. Metropolitan Development Center 718-633-3334 ext.225 Five Towns - Growing company with positions in the Payroll Department, willing to train. Salary + benefits. Email resume job600b@gmail.com.

https://telegram.me/Publications_MM


‫חכם‬ ‫בא‬ ‫לעיר‬

‫האי גברא רבה עובד השם באמת ובתמים‪ ,‬רבים נהנים ממנו עצה ותושיע‬

‫הרב הצדיק פייוויל גרינפעלד שליט"א מירושלים עיה"ק‬

‫תלמידו של צדיקי מופתי הדור הרה"צ מריבניץ זצוק"ל והרה"צ מטאהש זצוק"ל ועוד‪.‬‬ ‫הרה"ק מטאהש זצק"ל האט מבטיח געווען אז ווער עס וועט אים שטיצן איז א געהאלפענער‪.‬‬ ‫פאר אפוינטמענט רופט ‪ 845-262-4646‬האכסני' בבית הרה"ח ר' משה גרינפעלד הי"ו ‪210 Middleton St‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

Dvar yoim 20161130 @z9