Page 1

https://telegram.me/Publications_MM


Mail@derparshakval.com

https://telegram.me/Publications_MM


èìàäðéà åøúé úùøô ‫א‬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úåéèøô äçâùä ïéà ïáééìâ æéà 'äá äðåîà ïåô ãåñé éã - íéøöî õøàî êéúàöåä øùà

‫ד‬.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '÷ä äøåú éã êøåã äâéøãî òèñëòä íåö ïòîå÷åö ïò÷ ãéà øòãòé - äøåúä úìá÷

‫ז‬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äøåú ïééæ åö äðå÷ éãë äùåã÷á ïøéô êéæ - øçîå íåéä íúùã÷å

‫ט‬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úåãçà ïåô çë éã - ãçà áìá ãçà ùéàë

‫ט‬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïøòãðà íåö øòðééà ìòãééà ïøéôôéåà êéæ - êòøì øùà

‫יא‬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íàå áà ãåáéë úåöî ïåô èéé÷ñéåøâ éã - êéáà úà ãáë

‫יג‬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïèòáñéåà ñòìà ïòî ïò÷ äìéôú èéî æà ïáééìâ - íëááì ìëá åãáòìå

‫יג‬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . áöî ïãòé ïéà êéæ èðåôòâ øòôòùàá éã - ìôøòä ìò ùâð äùîå

‫יד‬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . èùéð ïòî èñåìâ íéîù úàøé êøåã - ãåîçú àì

‫טו‬

. . . . . . . . . . . . . . . . úåù÷ úåìçúä ìë ïåô èéé÷éøòååù éã ÷òååà ïòî èîòð äìá÷ à èéî - êìéàå ïàëî íëì áøòé

schwartz16@bezeqint.net

: ‫עימוד שווארץ‬ https://telegram.me/Publications_MM


à

‫קוואל‬ ַ ‫דער פרשה‬ l`eew © dyxt xrc

åøúé ïâàæ ¨ ìàæ ¨ èùðòî øòã ïéà ,úéèøt äçâùä ïéà äðåîà '‫ די יסוד פון אמונה בה‬- ‫אשר הוצאתיך מארץ מצרים‬ ‫איז גלייבן אין השגחה פרטיות‬ èîå÷ ñò æà© ,èìòåå ïôéåà âðåøéñàt © âéöðééà ïãòé óéåà .øòèùøòáéåà øòã ïåô íé÷ìà äùò øùà ìë úà 'åâå ïéãî ïäë åøúé òîùéå øùà äéðá éðù úàå ,'åâå åîò ìàøùéìå äùîì óéåà (å"ë úåà ,'à íåé ,íééç úåçøà) ù"àø øòã èâàæ ¨ éåæà© íùå ,äéøëð õøàá éúééä øâ øîà éë íåùøâ ãçàä íù ñàååøàô ¨ © ,ïâòøô íéðåùàø éã ñàåå ¨ àéù÷ øòã äòøô áøçî éðìéöéå éøæòá éáà é÷ìà éë øæòéìà éðùä õøàî êéúàöåä øùà êé÷ìà 'ä éëðà" ÷åñt ïéà èééèù .(ã-à ,çé) èàä ¨ ñàåå ¨ ,è-â ïééã ,øòèùøòáéåà øòã ïéá êéà ,"íéøöî øùà" èùéð èééèù ñò ïåà ,íéøöî ïåô ïâéåöòâñéåøà© êéã ééá ,ìàéçé åðéáø ïåô ïòîàð ¨ ïéà à"áéø ùåøét øòã èâàæ ¨ ìîéä íòã ïôàùàá © © áàä ¨ êéà ñàåå ¨ ,"õøàå íéîù éúàøá ,"äéøëð õøàá éúééä øâ øîà éë" èééèù íåùøâ ?ãøò éã ïåà ,íåùøâ ïòôåøòâðਠåðéáø äùî íäéà èàä ¨ íòã áéìåö à© ïéà øâ à© ïòååòâ ïéá êéà æà© èâàæòâ ¨ èàä ¨ øò ìééåå øòèùøòáéåà øòã ñàåå ¨ ñàã ¨ æà© ,ù"àø øòã èøòôèðò íùå" øàð ¨ èééèù ,øæòéìà ééá ïâò÷øòã .ãðàì © òãîòøô òìà© ïáééìâ íòã ïéà ,èìòåå éã ïôàùàá © © èàä ¨ èùéð èééèù ñàååøàô ¨ © ."éøæòá éáà é÷ìà éë øæòéìà ãçàä ñàåå ¨ ,"íéøöî õøàî êéúàöåä øùà" øòáਠ.ïùèðòî ?"éøæòá éáà é÷ìà" íúñ øàð ¨ ,"øîà éë" êéåà àã ¨ úèøåôîå úéèøt äçâùä éã ïæéååòâ èàä ¨ íéøöî úàéöé äðåîà òâéæàã ¨ éã ,ùèðòî ïãòé óéåà øòôòùàá © íòã ïåô éë" øòèøòåå éã æà© ,ìàéçé åðéáø íùá à"áéø øòã èâàæ ¨ ïåô øòèùøòáéåà øòã èâðàìøàô © © ,úéèøt äçâùä ïéà ä"ò åðéáø äùî èùéð èàä ¨ ,"éøæòá éáà é÷ìà .øòôòùàá © ï'èéî ïáòì ìàæ'î ¨ æà© ,æðåà èáòìòâ âéãðòèù èàä ¨ øò øàð ¨ ,ìäàîðééà ¨ æéåìá èâàæòâ ¨ :íäéà èéî æéà øòèùøòáéåà øòã æà© ,÷ðàãòâ © íòã èéî àéøèîéâá æéà ò"áèä ,èâàæ ¨ ò"éæ áø øòöéùtàø ¨ øòã à . "éøæòá éáà é÷ìà éë" øò ,òáè ïéà èâéì ùèðòî øòã áéåà .(86) í"éäìà èëàîòâ © øéî èàä ¨ ùèðòî øòã æà ,êàæ © òãòé óéåà èâàæ ¨ íòåð" ÷"äôñ ïéà) ò"éæ êìîéìà 'ø éáø òâéìééä øòã øòðééà àæà © © ,éåæà© èëàîòâ © øéî èàä ¨ øòðòé øòãਠ,éåæà© øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt íòã èùèééè ,("êìîéìà øòáਠ,íé÷ìà íù ïåô å"ç ïéãä úãî êéæ óéåà øøåòî æéà ,"øîàì äìàä íéøáãä ìë úà íé÷ìà øáãéå" (à ,ë) äùøt íòã ïåô æéà êàæ © òãòé æà© èééèùøàô © ùèðòî øòã áéåà èñééä ñàã ¨ ,íéøåáéã òìà éã èãòøòâ èàä ¨ ò"ùáø øòã æéà àìéîî ,òáèä ïî äìòîì êàã ¨ øò æéà ,ïòèùøòáéåà 'ä éëðà" øîàì :æéà äøåú øòöðàâ © øòã ïåô ãåñé øòã .á íéîçøä úãî øøåòî øò åö ïòîå÷åöåö ,êàæ © ïééà øàð ¨ èðééî äøåú éã - "êé÷ìà åøúé - l`eew © dyxt xrc

‫ קען‬.'‫( "איעצך ויהי אלקים עמך" וגו‬ËÈ ,ÁÈ) ‫געזאגט צו משה‬ ָ ‫האט‬ ָ ‫ ַאז יתרו‬,‫רשה‬ï ‫ מיר געפינען ווייטער אין דער‬.‫א‬ ‫ דער אויבערשטער‬- "‫זאל וויסן "ויהי אלקים עמך‬ ָ ‫ ַאז ער‬,‫פאר ַא איד איז‬ ַ ‫ די בעסטע עצה‬,‫זאגן ַא כוונה‬ ָ ‫מען‬ .‫איז מיט דיר‬ ‫וואס‬ ָ ‫האט ַא חבר‬ ָ ‫ ַאז ער‬,(Ë·˘ Ê"È ‡ÏÂÏȉ„ ‡ÓÂÈ) ‫פאר הרה"ק רבי יחזקאל קוזמירער זי"ע‬ ַ ‫האט דערציילט‬ ָ ‫ ַא איד‬.‫ב‬ ‫ צו‬,‫האט דער איד געפרעגט ַא שאלה‬ ָ .‫ריץ‬ï ‫רנסה ביים‬ï ‫האט ַא גוטע‬ ָ ‫ און ער‬,‫ריץ‬ï ‫האט נושא חן געווען ביים‬ ָ .‫ריץ‬ï ‫האבן נשיאות חן ביים‬ ָ ‫זאל טוהן ַא געוויסע השתדלות צו‬ ָ ‫ער‬ ‫ חן וכבוד יתן‬,‫·( "כי שמש ומגן ה' אלקים‬È ,„Ù ÌÈω˙) ‫זאגט‬ ָ ‫סוק‬ï ‫ דער‬:‫האט איהם רבי יחזקאל קוזמירער געענטפערט‬ ָ ‫ און ער מיידט נישט‬,‫ ער גיט חן און כבוד‬,‫באשיצער‬ ַ ‫ דער אויבערשטער איז ַא‬."‫ לא ימנע טוב להולכים בתמים‬,'‫ה‬ ‫זאגט‬ ָ ‫פארוואס‬ ָ ַ ‫ איז‬,‫דאך ַאלעס‬ ָ ‫ דער אויבערשטער גיט‬,‫ איז שווער‬.‫וואס גייען מיט תמימות‬ ָ ‫אויס קיין גוטס פון די‬ ‫זאגט‬ ָ ,‫פאר דעם מענטש‬ ַ ‫וואס דער אויבערשטער גיט‬ ָ ‫זאך‬ ַ ‫ אויף יעדע‬,‫סוק "חן וכבוד יתן ה'"? איז דער תירוץ‬ï ‫דער‬ ‫ חן און‬.‫ איז נישט שייך צו טוהן השתדלות‬,‫האבן חן און כבוד‬ ָ ‫ ָאבער צו‬,‫מאכן השתדלות דערויף‬ ַ ‫זאל‬ ָ ‫ער איהם ער‬ https://telegram.me/Publications_MM


‫קוואל ‪ -‬יתרו‬ ‫ַ‬ ‫דער פרשה‬

‫©‪÷åñt íòã íéøôñ éã ïùèééè éåæà‬‬ ‫"‪."íìëà ì-àî ù÷áìå óøèì íéâàåù íéøéôëä‬‬ ‫‪ïòåå ."äù÷á" éåå ïåùì øò÷øàèù‬‬ ‫©‬ ‫‪à© êàã‬‬ ‫"‪¨ æéà "äâàù‬‬ ‫‪øò ïòåå éåå øòëòä ìéô øò èãòø ,èééøù ùèðòî øòã‬‬ ‫‪èîå÷ ñò ïòåå ,ïâàæ‬‬ ‫‪¨ ïòî ïò÷ .íòðòé ïåô ñòtò èòá‬‬ ‫‪øò èééøù ,äñðøt øàô‬‬ ‫"‪© úåìãúùä ïäåè åö - "óøèì‬‬ ‫‪- äù÷á ïåùìá øò èãòø ,ïòðòååàã‬‬ ‫)"‪© íééá ïåà ,("íéâàåù‬‬ ‫‪øôåë à© - "øéôë" à© æéà øòðééà àæà‬‬ ‫‪© © .("ù÷áìå") ìéèù‬‬ ‫‪øòáਠ,úåìå÷ èéî øò èééøù úåìãúùä éã ééá ìééåå ,ì"çø‬‬ ‫‪.â ìéèù øò èãòø ïòðòååàã‬‬ ‫‪© íééá‬‬ ‫)‪(àë ,ã÷ íéìäú‬‬

‫‪øòâéãøòäéøô øòã ïåô óåñ íééá èðòééìòâ ïáàä‬‬ ‫‪¨ øéî‬‬ ‫‪äéäå" (àé ,æé úåîù) ÷ìîò ïåô äùøt éã ééá ,äøãñ‬‬ ‫‪åãé äùî çéðé øùàëå ,ìàøùé øáâå åãé äùî íéøé øùàë‬‬ ‫‪øòã æà© ,ïåùìä ÷åã÷ã ï'èéåì ,øòååù æéà ."÷ìîò øáâå‬‬ ‫‪ïåô ïåùì à© ,åãé äùî "íéøé" øùàë øòäéøô èâàæ‬‬ ‫‪¨ ÷åñt‬‬

‫‪á‬‬

‫‪øùàëå ,ïâàæ‬‬ ‫‪¨ èôøàãòâ‬‬ ‫©‬ ‫‪÷åñt øòã èìàåå‬‬ ‫‪¨ ,ïáééäôéåà‬‬ ‫‪ñàåå‬‬ ‫"‪¨ ,åãé äùî "ìéôùé" øùàëå øòãਠ,åãé äùî "ãéøåé‬‬ ‫‪,"çéðé" ÷åñt øòã èâàæ‬‬ ‫‪¨ ñàååøàô‬‬ ‫‪¨ © .ïøòãéðtàøà‬‬ ‫‪¨ © ùèééè æéà‬‬ ‫‪?èðàä éã èæàìòâtà‬‬ ‫¨‬ ‫‪¨ øàð‬‬ ‫‪¨ èàä‬‬ ‫‪¨ øò ïòåå‬‬ ‫‪ïëàî‬‬ ‫÷‪© èìà‬‬ ‫‪© èìàååòâ‬‬ ‫¨‬ ‫‪êàã‬‬ ‫‪¨ èàä‬‬ ‫‪¨ ÷ìîò ,õåøéú øòã æéà‬‬ ‫‪ïùèééè íéøôñ éã éåå ,øòãðé÷ òùéãéà ééá äðåîà éã‬‬ ‫‪ãéà øòã áéåà .(çé ,äë íéøáã) "êø÷ øùà" ÷åñt íòã‬‬ ‫‪,"ìàøùé øáâå" æéà ,äðåîà ïééæ ïéà ïਠøãñë êéæ èîéøàåå‬‬ ‫©‬ ‫‪,êàð‬‬ ‫‪¨ ìñéáà© èæàì‬‬ ‫¨‪¨ øò áéåà ,"åãé äùî çéðé øùàëå" øòáà‬‬ ‫‪,äðåîà òâéøòäòâ éã èéî èùéð øàð‬‬ ‫‪¨ êéæ èîéøàååøòã‬‬ ‫©‬ ‫‪øò‬‬ ‫‪"ãéøåé" ïééæ èùéð æåî ñò .å"ç "÷ìîò øáâå" ïéåù æéà‬‬ ‫‪áéåà .èðàä‬‬ ‫‪© éã ïøòãéðtàøà‬‬ ‫‪¨ © ùîî ìàæ‬‬ ‫¨‪¨ øò ,"ìéôùé" øòãà‬‬ ‫‪õøàä‬‬ ‫‪© ïééæ ïòîéøàååðà‬‬ ‫‪© ¨ ïåô êàð‬‬ ‫‪¨ ìñéáà© èæàì‬‬ ‫‪¨ ùèðòî øòã‬‬ ‫‪øò èâðòøá ,ä"á àøåáä úçâùä ïéà äîéìù äðåîà èéî‬‬ ‫‪.ã å"ç äðåîà ïééæ ïìé÷tਠïòîå÷ ïéåù ìàæ‬‬ ‫‪¨ ÷ìîò æà© åöøòã‬‬

‫דאס קומט ַאפילו ָאן ַא געהעריגע השתדלות‪.‬‬ ‫נאר פון דעם אויבערשטען‪" .‬לא ימנע טוב להולכים בתמים"‪ָ ,‬‬ ‫כבוד קומען ָ‬ ‫נאר‬ ‫זאגן ָ‬ ‫גאנצע תורה מיינט צו ָ‬ ‫האט אויך געטייטשט‪" :‬ובתורתך כתוב לאמור" ‪ -‬די ַ‬ ‫הרה"ק רבי יחזקאל'ע קוזמירער ָ‬ ‫זאך‪" :‬שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" ‪ -‬אמונה אין השגחה ‪ï‬רטית‪.‬‬ ‫איין ַ‬ ‫האט דער סטרעליסקער זיי‬ ‫צוויי תלמידים זענען געקומען מקבל מרות זיין פון הייליגן "שרף" פון סטרעליסק זי"ע‪ָ .‬‬ ‫דאס‬ ‫וואגן‪ ,‬איז עס בהשגחה ‪ï‬רטית ַאז ָ‬ ‫ארא‪ַ ï‬א שטיקל שטרוי פון ָ‬ ‫פאלט ַ ָ‬ ‫געפרעגט‪ ,‬אויב זיי גלייבן ַאז ווען עס ַ‬ ‫נארן‪ ,‬ווייל מיר‬ ‫געזאגט‪" ,‬ניין‪ ,‬מיר וועלן זיך נישט ַ‬ ‫ָ‬ ‫האבן זיי‬ ‫דארט וואו עס איז געפלויגן‪ָ .‬‬ ‫זאל פליהען ָ‬ ‫שטיקל שטרוי ָ‬ ‫האט דער‬ ‫אזא הויכע מדרגה פון אמונה‪ ,‬צו גלייבן ַאז יעדער שטרוי פליהט בהשגחה ‪ï‬רטית"‪ָ .‬‬ ‫נאך נישט אין ַ ַ‬ ‫זענען ָ‬ ‫סטרעליסקער זיי ַאוועקגעשיקט‪.‬‬ ‫יא ַאז יעדער‬ ‫געזאגט צום הייליגן סטרעליסקער‪ַ ,‬אז זיי גלייבן שוין ָ‬ ‫ָ‬ ‫נאך עטליכע טעג‪ ,‬זענען זיי צוריקגעקומען און‬ ‫ָ‬ ‫האט ער זיי געפרעגט‪ ,‬ווי ַאזוי זענען זיי ָאנגעקומען צו די הכרה ַאז‬ ‫ארא‪ ï‬בהשגחה ‪ï‬רטית‪ָ .‬‬ ‫פאלט ַ ָ‬ ‫שטיקל שטרוי ַ‬ ‫יא בהשגחה ‪ï‬רטית?‬ ‫עס איז ָ‬ ‫שטאט און‬ ‫ָ‬ ‫דאך יעדער קליינער בר דעת‪ַ ,‬אז אויב ַא לייב קומט ַאריין אין‬ ‫דאס ווייסט ָ‬ ‫האבן זיי געענטפערט‪ַ ,‬אז ָ‬ ‫ָ‬ ‫האט איהם‬ ‫דאס איז געשעהן בהשגחה ‪ï‬רטית‪ ,‬דער אויבערשטער ָ‬ ‫דאך יעדער איינער ַאז ָ‬ ‫פארשטייט ָ‬ ‫פארצוקט ח"ו‪ַ ,‬‬ ‫ַ‬ ‫דאך נישט קיין נפקא מינה צווישן ַא לייב און ַא שטיקל שטרוי‪ ...‬ביים‬ ‫געשיקט‪ .‬נו‪ ,‬ביי דעם רבונו של עולם איז ָ‬ ‫פאר‪ ,‬אויך פונעם אויבערשטען בהשגחה‬ ‫וואס קומט ָ‬ ‫דאך ַאלעס גלייך‪ ,‬ממילא‪ ,‬איז יעדע קלייניגקייט ָ‬ ‫אויבערשטען איז ָ‬ ‫באשעפער‪.‬‬ ‫‪ï‬רטית‪ ,‬ווייל ַאלעס ווערט געטוהן דורכ'ן זעלבן ַ‬ ‫ג‪ .‬די וועלט טייטשט די ווערטער פון די חז"ל )‪" (:Á ˙È Ú˙ 'ÈÚ‬מאן דיהיב חיי יהיב מזונא"‪ .‬ביי לעבן‪ ,‬זענען ַאלע גלייך‪.‬‬ ‫ארימאן‪ .‬ביידע קענען נישט לעבן לענגער ַאפילו פינף מינוט‬ ‫ַ‬ ‫ביליאנער איז גלייך מיט'ן גרעסטן ָ‬ ‫ָ‬ ‫דער גרעסטער‬ ‫דאס זעלבע איז מיט ‪ï‬רנסה‪ַ .‬אפילו מיט די גרעסטע השתדלות‪ ,‬קען מען‬ ‫פארשריבן פון הימל‪ָ .‬‬ ‫פאר זיי ַ‬ ‫וויפיל ס'איז ַ‬ ‫נישט צולייגן ַאפילו ַא ‪ï‬רוטה‪" .‬מאן דיהיב חיי" ‪ï -‬ונקט ווי ביי לעבן‪ ,‬קען מען נישט מוסיף זיין פינף מינוט מער ווי‬ ‫פאר איהם‬ ‫האט‪ ,‬איז ַ‬ ‫וואס דער מענטש ָ‬ ‫דאס זעלבע איז מיט "יהיב מזוני"‪ .‬די מזונות ָ‬ ‫באשערט צו לעבן‪ָ ,‬‬ ‫ס'איז ַ‬ ‫ָא‪ï‬געשריבן פון הימל‪ .‬דער אויבערשטער גיט עס איהם‪.‬‬ ‫קאלט‪.‬‬ ‫דערווארימט עס נישט‪ ,‬ווערט עס ַ‬ ‫ַ‬ ‫קאווע‪ ,‬אויב מען‬ ‫גלאז ַ‬ ‫זאגט‪ ,‬אמונה איז ווי ַא ָ‬ ‫ד‪ .‬דער "חזון איש" זצ"ל ָ‬ ‫אנווארימען מיט אמונה‪ ,‬און לעבן דערמיט‪.‬‬ ‫מ'דארף זיך כסדר ָ ַ‬ ‫ַ‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫קוואל ‪ -‬יתרו‬ ‫ַ‬ ‫דער פרשה‬

‫‪â‬‬

‫‪à© ïáòâòâ íäéà èàä‬‬ ‫‪¨ øòèùøòáéåà øòã ìééåå øàôøòã‬‬ ‫©‬ ‫‪éã óéåà èùèééè íòã èâàæòâëàð‬‬ ‫¨‬ ‫‪¨ ïéåù ïáàä‬‬ ‫‪¨ øéî‬‬ ‫‪ä‬‬ ‫‪ïñò åö ñàåå‬‬ ‫‪¨ èàä‬‬ ‫‪¨ øòðééà æà© ,ì"æç éã ïåô øòèøòåå‬‬ ‫‪. íéîù úðúî‬‬ ‫‪øò æéà ,ïâøàî‬‬ ‫‪¨ ïñò èòåå øò ñàåå‬‬ ‫‪¨ èâøàæ‬‬ ‫‪¨ ïåà èðééä‬‬ ‫"‪,è"îøú åðéæàä úùøô "ìàøùé øåà" 'éò) íéøôñ éã ïùèééè éåæà© øò æà© ,æéà íòã ïéà èùt øò'èåùt øòã ."äðîà éðè÷î‬‬ ‫"‪íòã (íé÷éãö íùá ,àñ úåà ,ùãå÷ éøåáéã ,"íéìëåø ú÷áà‬‬ ‫‪èâøàæ‬‬ ‫‪¨ øò ìééåå - äðåîà ïéà ïééì÷ - "äðîà éðè÷î" æéà‬‬ ‫‪÷éãö øòã ,"í÷å ÷éãö ìåôé òáù" (æè ,ãë éìùî) ÷åñt ïâàæ‬‬ ‫‪¨ ïò÷'î øòáਠ.øòèòtù âàè‬‬ ‫‪¨ à© ïñò èòåå øò ñàåå‬‬ ‫¨‬ ‫‪ïåà ,óéåà âéãðòèù êéæ èáééä øò øòáà ìàî ïáéæ èìàô ìééåå øàôøòã‬‬ ‫©‬ ‫‪øàð‬‬ ‫‪¨ èùéð ,ïâøàî‬‬ ‫‪¨ óéåà èâøàæ‬‬ ‫©‪¨ øò ,èùt à‬‬ ‫‪íéëøã ù÷òðå" ,(çé ,çë íù) èééèù èøਠøòãðà© ïà© ïéà øòèùøòáéåà øòã íäéà èòåå ïâøàî‬‬ ‫‪¨ æà© èùéð èáééìâ øò‬‬ ‫‪íééá êééìâ èìàô íåø÷ èééâ ñàåå øòã ,"úçàá ìåté æà© èðééî øò ìééåå äðîà éðè÷î æéà øò øàð‬‬ ‫‪¨ ,äñðøt ïáòâ‬‬ ‫‪éåå ,"úçà" ïôåøòâðਠèøòåå äðåîà .âðåìëéåøèù ïèùøò æà© èùéð èééèùøàô‬‬ ‫‪© øò ,ïééìà© êéæ ïåô àé‬‬ ‫‪¨ øò èàä‬‬ ‫‪¨ èðééä‬‬ ‫‪,úçà ìò ïãéîòäå ÷å÷áç àá" (:âë úåëî) ïâàæ‬‬ ‫‪¨ ì"æç éã æéåìá ñò æéà ,èðééä èâàîøàô‬‬ ‫‪¨ © øò ñàåå‬‬ ‫‪¨ ñàã‬‬ ‫‪¨ êéåà‬‬

‫געהאט ַא שכן אין וועמענ'ס‬ ‫ַ‬ ‫האט‬ ‫האט מיר דערציילט ַא רב אין איינעם פון די שטעט אין ארץ ישראל‪ַ ,‬אז ער ָ‬ ‫ה‪ .‬עס ָ‬ ‫געגאנגען‬ ‫ַ‬ ‫געטראכט זיך ַאריבערצוציהען אין ַאן ַאנדערע דירה‪ .‬איז ער‬ ‫ַ‬ ‫האט‬ ‫וואסער‪ ,‬און ער ָ‬ ‫'האט גערונען ַ‬ ‫דירה ס ָ‬ ‫האט איהם רבי חיים‬ ‫זאל זיך ַאריבערציהען אין ַאן ַאנדערע דירה‪ָ .‬‬ ‫פרעגן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א‪ ,‬צו ער ָ‬ ‫געענטפערט‪:‬‬ ‫זאל ַאריינרינען‬ ‫באשערט ַאז עס ָ‬ ‫גארנישט העלפן‪ ,‬אויב עס איז ַ‬ ‫וואסער‪ ,‬גיסט מען פון אויבן )‪ .(ÏÓȉ ÔÂÙ‬עס וועט ָ‬ ‫ ַ‬‫וואסער אויף דיין דירה‪ ,‬וועט ַאריינרינען אויך אין ַאן ַאנדערע דירה‪.‬‬ ‫ַ‬ ‫האט איהם‬ ‫סאלאווייטשיק זצ"ל‪ ,‬און ער ָ‬ ‫דערנאך געפרעגט הרב הגאון רבי משה ָ ָ‬ ‫ָ‬ ‫האט דער איד‬ ‫די זעלבע שאלה ָ‬ ‫געענטפערט די זעלבע תשובה‪:‬‬ ‫וואסער גיסט מען פון אויבן!‬ ‫ ַ‬‫דאקטאר‪ ,‬וועלכער‬ ‫באהאנדלונג ביי ַא ציין ָ ָ‬ ‫געגאנגען אויף ַא ַ ַ‬ ‫ַ‬ ‫יונגערמאן‪ַ ,‬אז ער איז‬ ‫ַ‬ ‫האט מיר דערציילט ַא‬ ‫עס ָ‬ ‫דאקטאר‪ ,‬וועלכער‬ ‫געגאנגען מברר זיין ביי ַא צווייטן ציין ָ ָ‬ ‫ַ‬ ‫יונגערמאן‬ ‫ַ‬ ‫דערפאר ‪ 5,000‬שקלים‪ .‬איז דער‬ ‫ַ‬ ‫האט געבעטן‬ ‫ָ‬ ‫וויבאלד ער‬ ‫ַ‬ ‫יונגערמאן געפרעגט ַא רב‪ַ ,‬אז‬ ‫ַ‬ ‫האט דער‬ ‫באהאנדלונג ‪ 500‬שקלים ווייניגער‪ָ .‬‬ ‫פאר'ן זעלבן ַ ַ‬ ‫האט געבעטן ַ‬ ‫ָ‬ ‫דאקטאר‪ ,‬איז די שאלה אויב ער מעג צוריקציהען‬ ‫"„‪ ("ËÈʇtÚ‬ביים ערשטן ציין ָ ָ‬ ‫«‬ ‫)‡‪ÒÏ‬‬ ‫א טשעק «‬ ‫האט שוין מפקיד געווען ַ‬ ‫ָ‬ ‫האט דער‬ ‫וואס איז משנה זיין דיבור‪ָ .‬‬ ‫און גיין צו ַא צווייטן‪ַ ,‬אלס "מי שפרע" וואס די חז"ל זאגן וועגן דעם מענטש ָ‬ ‫דאקטאר‪.‬‬ ‫טאר זיך נישט צוריקציהען פון ערשטן ציין ָ ָ‬ ‫רב געענטפערט ַאז ער ָ‬ ‫דאקטאר‪ .‬פרעגט‬ ‫דאקטאר‪ ,‬און געבעטן רשות צו גיין צו ַאן ַאנדערן ָ ָ‬ ‫געגאנגען צום ערשטן ציין ָ ָ‬ ‫ַ‬ ‫יונגערמאן‬ ‫ַ‬ ‫איז דער‬ ‫האט געענטפערט ַאז יענער רעכענט‬ ‫פארוואס ער וויל גיין צו דעם ַאנדערן דענטיסט‪ ,‬און ער ָ‬ ‫איהם דער ערשטער‪ָ ַ ,‬‬ ‫געזאגט‪" ,‬אויב ַאזוי‪,‬‬ ‫ָ‬ ‫ציין‪-‬דאקטאר‬ ‫ָ ָ‬ ‫האט דער ערשטער‬ ‫באהאנדלונג‪ָ .‬‬ ‫פאר די זעלבע ַ ַ‬ ‫פינף הונדערט שקלים ווייניגער ַ‬ ‫וועל איך דיר אויך רעכענען דעם זעלבן ‪ï‬רייז‪ ,‬מיט פינף הונדערט שקלים ביליגער"‪.‬‬ ‫האט‬ ‫מאשין‪ ,‬און עס ָ‬ ‫וואש ַ‬ ‫געווארן זיין ַ‬ ‫ָ‬ ‫צובראכן‬ ‫ָ‬ ‫נאכט איז‬ ‫יונגערמאן‪ַ ,‬אז אין דער זעלבער ַ‬ ‫ַ‬ ‫דערציילט מיר דער‬ ‫מאשין‪ ,‬פינף הונדערט שקלים!‬ ‫פאררעכטן די ַ‬ ‫געקאסט צו ַ‬ ‫ָ‬ ‫איהם‬ ‫מאכן השתדלות?‬ ‫דאך ַ‬ ‫דארף ָ‬ ‫ַאז איינער פרעגט‪ :‬מען ַ‬ ‫כאטש‬ ‫זאלסט ָ‬ ‫נאר ַא מעשה שהיה‪ָ ...‬‬ ‫דארף מען טוהן השתדלות‪ָ ,‬אבער מיר דערציילן ָ‬ ‫איז דער ענטפער‪ַ :‬אוודאי ַ‬ ‫וויסן די מעשה‪.‬‬ ‫געזאגט דער הייליגער קוברינער זי"ע‪" :‬כל המאריך באחד‪ ,‬מאריכין לו ימיו ושנותיו" )·¯‪ .(:‚È ˙ÂÎ‬דער‬ ‫ָ‬ ‫ַאזוי ָ‬ ‫האט‬ ‫האט ער אריכות ימים ושנים‪,‬‬ ‫וואס איז מאריך "באחד" ‪ -‬ער ווייסט ַאז ַאלעס איז פון דעם אחד יחיד ומיוחד‪ָ ,‬‬ ‫מענטש ָ‬ ‫וואס דער ָאדער יענער טשע‪ï‬עט איהם‪ .‬ער ווייסט ַאז אויב עס וועט‬ ‫הארצן פון דעם ָ‬ ‫ווייל ער נעמט זיך נישט צום ַ‬ ‫נישט קומען פון דעם מענטש‪ ,‬וועט עס קומען פון ַא צווייטן‪.‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


ã

‫ יתרו‬- ‫קוואל‬ ַ ‫דער פרשה‬

øòã ééñ ,"úéúçú" øòã ééñ - "åìöà ãçàë íìåë äèîå ïåô øòã ééæ ïåà ïáéåà ïåô øò ãééñ ,ïãéà òìà© - "øä" úòùá äôåç éã øòèðåà ïòâðàâòâðééøà © © ïòðòæ òìà ,ïòèðåà .éðéñ âøàá © íééá äøåúä úìá÷

÷éãö øòã ."äéçé åúðåîàá ÷éãöå" (ã ,á ÷å÷áç) øîàðù æéà øò ìééåå ,úåìéôð ïáéæ òðééæ òìà© ïåô óéåà êéæ èìòèù ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô æéà ñòìà© æà© âéãðñéåå ÷æçî êéæ áéìåö ïééøà© èìàô © ("ù÷òðå") "ù÷ò" øòã ,òùø øòã øòáਠòâéøòäòâ éã - "úçà" íòã èùéð èàä ¨ øò ñàåå ¨ íòã äùøt òâéèðééä áéåäðਠé"ùø ïåô øòèøòåå éã óéåà .ä"á ïòèùøòáéåà íòã ïéà äðåîà úòéø÷ ,àáå òîù äòåîù äî ,åøúé òîùéå" (à ,çé) "ìàåîùî íù" øòã èâàæ ¨ ,"÷ìîò úîçìîå óåñ íé ‫ יעדער איד קען צוקומען צום העכסטע‬- ‫קבלת התורה‬ '‫מדריגה דורך די תורה הק‬ æéà øòëìòåå ,åøúé èàä ¨ éåæà© éåå :(è"òøú úðù ,åðéúùøô) à© ïøòåå ïòîå÷ èðò÷òâ ,äøæ äãåáòì øîåë à© ïòååòâ ,(èáù è"é ,èééöøäàé) "ìàåîù éøáã" ÷"äôñ ïéà èééèù ñò åøúé øàð ¨ ?äøåú éã ïééæ åö ìá÷î ,ïãéà èéî "ïúåçî" úùøt ïéà äøåúä úìá÷ ïåô äùøt éã èðòééì'î æà© ñàåå ¨ ,"÷ìîò úîçìîå óåñ íé úòéø÷" èøòäòâ èàä ¨ ,äéä äøæ äãåáòì øîåë åøúé ïâàæ ¨ ì"æç éã ìééåå ,åøúé ïéé÷ èùéð èëåæ øòèùøòáéåà øòã æà© ïòî èäòæ ïåôøòã ñòìà© èàä ¨ ïåà ,äøæ äãåáò ïåô çìâ à© ïòååòâ æéà åøúé ïèìàä © ìàæ ¨ ùèðòî øòã !úåîçìî èëåæ øò ,úåðåçöð .äøåú éã ïééæ ìá÷î ïòîå÷òâ æéà ïåà èæàìòâøòáéà ¨ ïéà æéà äîçìî ïèìàä © åö ïåà ,òøä øöé ï'èéî äîçìî ¨ øéî ,æðåà ïåô íòðééà ïãòé øàô © ãåîéì à© æéà ñàã ¨ .å åøúé éåå çìâ à© ïåô åìéôà ,ùèðòî ïãòé ïåô èðàä øòã ïìàæ ,"äøåú éã ïééæ åö ìá÷î êéà ïéá øòåå" ïâàæ ¨ èùéð ,äøåúä ãåîéì æéà äøåúä úìá÷ øàô © äðëä òâéöðééà éã äáåùú èðò÷òâ èàä ¨ - çìâ à© - åøúé êàã ¨ äî ìééåå èñò çñt áøò ééá ,èáééøù "úîà úôù" øòã éåå æà© éàãååà© êàã ¨ æéà ,äøåú éã ïééæ ìá÷î ïòîå÷ ïåà ïäåè .ïåáàéúì äöî úéæë íòã èëàðééá © ïñò åö éãë ,âéðééåå ïòî ïò÷ - êéæ èðéôòâ øò áöî ïëìòåå ééñ ïéà - ãéà øòãòé øòãਠ,úåòåáù áåè íåé íòã øàô © ïòî èìàåå ¨ íòã èéåì úøùò éã øéî ïòðòééì íòã áéìåö .äøåú éã ïééæ ìá÷î éãë ,ïòðøòì èôøàãòâ © èùéð ,åøúé úùøt úáù øàô © .åøúé úùøt ïéà úåøáãä æéà'î ïòåå ,"ïåáàéúì" äøåú éã ïééæ ìá÷î ïòðò÷ ìàæ'î ¨ ,èøò÷øàô © øòáਠïòî èåè ùéè÷àô © ...äøåú êàð âéøòâðåä (æé ,èé) ÷åñt ï'ôéåà (åðéúùøôá) èáééøù "ïøäà úéá" øòã éåæà ïåà ,"úåòåáù ìéì ïå÷éú" ïòî èâàæ ¨ èëàðééá © úåòåáù äìòî øääå úéúçúä" ,"øää úéúçúá åáöéúéå"

,‫צאנזער רב זי"ע‬ ַ ‫ דער‬,‫פאטער‬ ָ ‫שינאווער רב זי"ע איז געווען שבת פרשת יתרו ביי זיין‬ ָ ‫ ַאז דער‬,‫באקאנט‬ ַ ַ ‫ עס איז‬.‫ו‬ ‫ירט מעמד הר‬ï‫שינאווער רב ממש געש‬ ָ ‫האט דער‬ ָ ,‫האט געלייענט די עשרת הדברות‬ ָ ‫צאנזער רב‬ ַ ‫און ווען דער‬ .‫סיני‬ ‫ זייענדיג זיכער ַאז‬,‫צאנז מיט די געהעריגע הכנות‬ ַ ‫געפאהרן אויף שבועות קיין‬ ָ ‫שינאווער רב‬ ָ ‫יאהר איז דער‬ ָ ‫יענעם‬ ,‫ למעשה‬.‫בארג סיני‬ ַ ‫טאטן דעם מעמד פון קבלת התורה אויפ'ן‬ ַ ‫ירן ביים‬ï‫דאך ַאוודאי ש‬ ָ ‫אין יום טוב שבועות וועט ער‬ ‫ירט אין‬ï‫האט עס געש‬ ָ ‫ ווי ער‬,‫ירט יענעם שבועות דעם מעמד הר סיני‬ï‫שינאווער רב נישט געש‬ ָ ‫האט ָאבער דער‬ ָ .‫רשת יתרו‬ï ‫מ'פארלאנגט‬ ַ ַ ‫וואס‬ ָ ‫זאך‬ ַ ‫ט‬ï‫ די הוי‬.‫ירן" דעם מעמד הר סיני‬ï‫ ַאז דער עיקר איז נישט צו "ש‬,‫דער לימוד פון דעם איז‬ .‫פון מענטש איז די הכנה צו קבלת התורה‬ ‫אמאהל געווען שבת מברכים ביים ציעשנובער‬ ָ ַ ‫ ַאז ער איז‬,‫האט דערציילט‬ ָ ‫פשעווארסקער זצ"ל‬ ָ ‫הרה"ק רבי איציקל‬ ‫נאך‬ ָ ‫באשלאסן צו קומען‬ ָ ַ ‫האט ער‬ ָ .‫ירט ַא גרויסן אור‬ï‫דארט געש‬ ָ ‫האט‬ ָ ‫ און ער‬,‫ הרה"ק בעל "דברי שמחה" זצ"ל‬,‫רב‬ .‫יאהר‬ ָ ‫ירט דעם קומענדיגן‬ï‫גארנישט געש‬ ָ ‫האט ער‬ ָ ‫ דערווייל‬.‫יאהר‬ ָ ‫דאס קומענדיגע‬ ָ ‫אמאהל אויפ'ן זעלבן שבת‬ ָ ַ ‫פאר רבי איציקל‬ ַ ‫באפוילן‬ ַ ‫האט ער‬ ָ (ÒÈȉ ¯‰ÚÊ ÔÚÂÂÚ‚ Êȇ Ò‡ÂÂ) » ‫האט געטיילט קוגעל‬ ָ ‫ ווען דער ציעשנובער רב‬,‫ביים טיש‬ :‫זאגנדיג דערביי‬ ָ ,‫דערלאנגט קוגעל‬ ַ ‫האט איהם‬ ָ ‫ און ער‬,‫רייטן ביידע הענט‬ï‫אויסצוש‬ !‫יר‬ï‫ ש‬,‫האסטו‬ ָ ‫דא‬ ָ ?‫ דו ווילסט פילן‬https://telegram.me/Publications_MM


ä

‫ יתרו‬- ‫קוואל‬ ַ ‫דער פרשה‬

ùéâãî àðú øòã æéà ñàååøàô ¨ © øòååù æéà .øëù êàñà ø÷éò øòã ìééåå ,äøåúä úìá÷ åö äðëä éã ïòî èëàî © æ ?êàñ © à© - "äáøä" èøàåå ¨ ñàã ¨ . äøåúä ãåîéì êøåã æéà äøåúä úìá÷ åö äðëä ïò÷ éåå ,èâàæ ¨ ùèðòî øòã ,æéà íòã óéåà õåøéú øòã èâàæ ¨ .äñðøt èéî ãåøè êàã ¨ ïéá êéà ,ïòðøòì êéà øòáਠ,ïèòáøà© ò÷àè © èñôøàã © åã ,âéèëéø ,íäéà ïòî ñò åèñôøàã © ,ééååö øòãਠäòù à© èééö èñàä ¨ åã ïòåå èðøòì øò áéåà øòáਠ.äøåúä ãåîéì øàô © ïò÷ðòù÷òååà© ïòðøòì åö ééøô èàä ¨ øò ñàåå ¨ ééååö-äòù éã êéåà èùéð èòåå ,"êãâðë äáøä íéìèá êì ùé" ,("äøåúä ïî úìèá íà") øò ñàåå ¨ äòù éã øàô © øàð ¨ èùéð ùðåò ïééæ ïòîå÷àá © øò øò ïòåå èééö éã øàô © êéåà øàð ¨ ,èðøòìòâ èùéð èàä ¨ ìèáî ñìàîòã ¨ èàä ¨ øò æà© ,äñðøt øàô © èòáøàòâ © èàä ¨ åã áéåà øòáਠ,"äøåúá úìîò íàå" .ïòðøòì ïåô ïòååòâ øëù êì ùé" ,èééö øòééøô ïééã ïéà ïòðøòì àé ¨ èñòåå èééö éã øàô © êéåà èìäàöàá ¨ © ïøòåå åèñòåå ,"äãâðë äáøä ïòååòâ èæéá åã ìééåå èðøòìòâ èùéð èñàä ¨ åã ñàåå ¨ .ïèòáøà© åö ïòâðåàååöòâ

æéà'ñ :èâàæòâ ¨ èàä ¨ ì"öæ øòèðàìàñ © © ìàøùé éáø ïåàâä øòã ïåéñ ùãåç ïåô âàè ¨ ïëìòåå øàì÷ ¨ èùéð æéà ñò .ïãéà éã åö äøåú éã ïáòâòâ èàä ¨ øòèùøòáéåà ïòååòâ æéà äøåú ïúî åö (æ"ô úáù) íéàðú ïåô ú÷åìçî à© óéåà - éðéñ âøàá © íòã ïâòåå êéåà .ïåéñ 'æ øòãਠïåéñ 'å ïñééåå - äøåú éã ïáòâòâ èàä ¨ øòèùøòáéåà øòã ïëìòåå .êéæ èðéôòâ ñò åàåå éåðòâ èðééä èùéð øéî

äùøt øòâéèðééä øòã ïéà èâàæ ¨ "ìàåîù éøáã" øòã èâàæ ¨ äøåúä úìá÷ øàô © ('åâå éùéìùä íåéá éäéå ô"äò) "øää ìò ãáë ïðòå íé÷øáå úåìå÷ éäéå" ,÷åñt øòã ïåùì øòãðà© ïà© èééèù ,äøåúä úìá÷ êàð ¨ øòáਠ,(æè ,èé) ,íé÷øá èééèù øòéøô ,"íéãéôìäå úåìå÷ä éäéå" :÷åñt ïéà à© ,"ìàåîù éøáã" øòã èâàæ ¨ .íéãéôì èééèù èöòé ïåà

ì"öæ "íééç õôç" øòã ñàåå ¨ èâàæòâëàð ¨ ¨ ïéåù ïáàä ¨ øéî øòèøòåå éã óéåà "òùåäé úåãìåú" øôñ ïåô èâðòøá äáøä íéìèá êì ùé äøåúä ïî úìèá íà" äðùî øòã ïåô åèæéá áéåà ,"äáøä øëù êì ùé ,äøåúá úìîò íàå ,ïãâðë ïâò÷ íéìåèéá êàñà ïáàä åèñòåå äøåú éã ïåô ìèáî êéæ ïáàä åèñòåå äøåú ïéà êéæ åèñâàìô áéåà øòáà ,íòã

ïâàæ ¨ èùéð ìàæ ¨ ùèðòî øòã æà© ,ïòðøòì æðåà èîå÷ ñàã ¨ ïòèùøòáéåà íòã ïòðéã øòãਠïòðøòì ïò÷ øò æà© .èøਠïñéååòâ à© ïéà øòãਠèééö òñéååòâ à© ïéà øàð ¨ íå÷î íòã ïåà ïîæ íòã éåðòâ èùéð ïòî èñééåå øàôøòã © íå÷î ìëá" âäåð æéà äøåúä ãåîéì .äøåúä úìá÷ ïåô èéî à÷ååã úåëééù ïéé÷ èùéð èàä ¨ äøåú éã ."ïîæ ìëáå .ç ïîæ ïñéååòâ à© èéî øòãਠ,íå÷î ïñéååòâ à©

‫האלט מיט די שיעורים אין‬ ַ ‫יונגערמאן ווי ער‬ ַ ‫אמאהל געפרעגט ַא‬ ָ ַ ‫וואלאזשינער זצ"ל האט‬ ָ ָ ‫ דער גאון רבי חיים‬.‫ז‬ ‫האט‬ ָ .‫רנסה און ס'איז איהם שווער צו לערנען‬ï ‫האט נישט קיין‬ ָ ‫ ַאז ער‬,‫יונגערמאן געענטפערט‬ ַ ‫האט דער‬ ָ .‫לערנען‬ :‫יונגערמאן‬ ַ ‫געזאגט צו דעם‬ ָ ‫רבי חיים‬ ‫ארומגעגאנגען‬ ַ ַ ‫ איז ער‬,‫האט געגעבן די תורה צו די אידן‬ ָ ‫ ַאז איידער דער אויבערשטער‬,‫ דער מדרש דערציילט‬‫ "מה‬:‫האבן געענטפערט‬ ָ ‫ די קינדער פון עשו‬.‫צו די אומות העולם און זיי געפרעגט אויב זיי ווילן נעמען די תורה‬ ‫האבן‬ ָ ,"‫האט זיי געענטפערט "לא תרצח‬ ָ ‫באשעפער‬ ַ ‫ און ווען דער‬,‫וואס שטייט געשריבן אין דער תורה‬ ָ ,"?‫כתיב בה‬ ‫( "ועל‬Ó ,ÊÎ ˙È˘‡¯·) ‫זאגט‬ ָ ‫סוק‬ï ‫ ווי דער‬,‫ ווייל זיי לעבן אויף רציחה‬,‫געזאגט ַאז זיי ווילן נישט נעמען די תורה‬ ָ ‫זיי‬ ."‫חרבך תחיה‬ ‫ און געפרעגט אויב זיי וועלן נעמען‬,‫געגאנגען מיט די תורה צו די בני ישמעאל‬ ַ ‫דערנאך איז דער אויבערשטער‬ ָ ‫געוואלט נעמען די‬ ָ ‫האבן זיי נישט‬ ָ ,"‫געזאגט דעם לאו פון "לא תגנוב‬ ָ ‫האט זיי‬ ָ ‫ און ווען דער אויבערשטער‬,‫די תורה‬ .‫וואס לעבן פון גניבות‬ ָ ‫ ווייל זיי זענען גנבים‬,‫תורה‬ ‫פאר די קינדער פון עשו און‬ ַ ‫ איז ַא תירוץ‬,"‫האב נישט קיין פרנסה‬ ָ ‫ ַאז דער ענטפער "איך‬,‫ פון דעם זעהט מען‬!‫ ַא איד זוכט נישט קיין תירוצים‬.‫פון ישמעאל‬ ,‫רשת ואתחנן‬ï ‫ און‬,‫קאלט אינדרויסן‬ ַ ‫רשת יתרו ווען ס'איז‬ï ,‫יאהר‬ ָ ‫מאהל ַא‬ ָ ‫ מיר לייענען די עשרת הדברות צוויי‬.‫ח‬ ‫מ'דארף לערנען און מקיים זיין די תורה אין יעדן‬ ַ ‫דאס ווייזט ַאז‬ ָ .‫ ווען דער וועטער איז הייס‬,‫אינמיטן זומער‬ ."‫ סיי ווען ס'איז "הייס‬,"‫"קאלט‬ ַ ‫ סיי ווען ס'איז‬- ‫מצב‬ https://telegram.me/Publications_MM


å

‫ יתרו‬- ‫קוואל‬ ַ ‫דער פרשה‬

éã ïåô øòèñòøâ øòã éåå øò æéà ,äâøãî òâéøòãéð ãìàá © èééâ ñò ïåà ,èåðéî à© óéåà èîå÷ ("÷øá") õéìá è . "äøåú èðøòì øò ïòåå ,òèñòøâ æéá úåòéá÷ à© èéî èðòøá - ìò÷àô © à© - ãétì à© .÷òååà© .ñò èùòìøàô © ïòî éã èùèééè (å ,ãôø ïîéñ ,úáù úåëìä) "ïçìùä êåøò" øòã ùèðòî øòã éåå íòã êàð ¨ æà© ,ïòðøòì åö æðåà èîå÷ ñàã øáãå" :äøèôää úåëøá ïéà ïâàæ ¨ øéî ñàåå ¨ øòèøòåå ¨ © à© èðøòì øò ,äøåú èðøòì æéà éàãååà© ."í÷éø áåùé àì øåçà êéøáãî ãçà èøòåå ,àøîâ èàìá © .øòééô íàìô © à© éåå íäéà ééá ñò ïòééâ ïòèùøòáéåà íòðåô øòèøòåå éã æà© êéìãðòèùøàô © ñò æéà ïòðøòì ï'øàô ¨ ÷òååà© èééâ ïåà èîå÷ ñàåå ¨ ,õéìá à© éåå øòã áéåà - "øåçà" æéà àúåáø éã .å"ç âéãééì ÷éøåö èùéð ,èåðéî à© êàð ¨ øòáਠïøàååòâ ¨ ïáòâòâ æéà äøåú éã æà© ,êéæ ééá èëàøè © ùèðòî ,úåòéá÷ à© íäéà ééá äøåú éã èøòåå ,ïòðøòì ï'ëàð ."ãétì" à© éåå èùéð èáééìâ øò ïåà ,÷éøåö øäàé ¨ èðòæéåè òëéìèò èéî àæà © © ,èðééä êéåà ïãéà éã åö ïáòâòâ èøòåå äøåú éã æà© ê"æì ùåøã :ãñù óã ,úåùøã) èâàæ ¨ ì"öæ "øôåñ íúç" øòã ,"êàæ © òèìà" © ïà© æéà ñò - "øåçà" èðééî ñàåå ¨ øòðééà øòã ïéà ì"æ é"ùø ïåô øòèøòåå éã óéåà (à"ö÷ú ìåìà àì" øòðééà àæà êéåà ,èðééä ïáòâòâ èùéð èøòåå ñàåå ¨ éðá ìà øáãú øùà íéøáãä äìà" (å ,èé) äøãñ øòâéèðééä ."í÷éø áåùé :"øôåñ íúç" øòã èáééøù ."øúåé àìå úåçô àì - ìàøùé øòã æà© ,èâàæòâ ¨ ò"éæ áø øò'áåùèéãøàá © øòã èàä ¨ éåæà© òèñòøâ éã æéà "ùåã÷ éåâå íéðäë úëìîî" ïåô äâøãî éã" ïáàä ¨ íéëàìî éã åìéôà© ,êéìâòî øàð ¨ æéà ñàåå ¨ äâøãî ïøòä úáù ïâéèðééä ïò÷ ,ïøòéåà èàä ¨ ñàåå ¨ ùèðòî èàä ¨ ò"éæ ãéâî øòöéðùæà÷ ¨ øòã ïåà ,äøåúä úìá÷ åö ïééæ äëåæ èùéð ïòðò÷ ééæ ïåà åöøòã ïòååòâ äëåæ èùéð øòáਠ.íéàéáð éã ïåô øòèñòøâ øòã åìéôà© ,íòã ïåô øòî ïò÷ðòååùñéåà ìàæ ¨ ,ïøòéåà èùéð èàä ¨ ñàåå ¨ øòã" :èâàæòâ ¨ øòèñðòì÷ øòã åìéôà© àèùéð ¨ æéà'ñ - "úåçô àì" êéåà ."ïøòéåà òðééæ òëéåä éã åö ïééæ äëåæ êéåà èùéð ïò÷ ñàåå ¨ ùèðòî èéî ?ïøòéåà òðééæ ñéåà ùèðòî øòã è÷ðòååù éåæà© éåå éã åö ïééâåöôéåøà© çëá æéà ãéà øòãòé ìééåå ,äâøãî !àøîâ øòèòìá øàt ¨ à© òìéô éã èéî íéùòî òøòæðåà ïáøàãøàô © © øéî øàð ¨ ,äâøãî ,èáééøù "éðå÷æç" øòã ñàåå ¨ èâàæòâëàð ¨ ¨ ïéåù ïáàä ¨ øéî ."ïòäåè øéî ñàåå ¨ úåøéáò èøòäòâ èàä ¨ øò æà© èøòååù øò ,äòåáù ïåùìá æà© ,øéî ïòäòæ ì"öæ "øôåñ íúç" ïåô øòèøòåå éã ïåô .úåøáãä úøùò ïåô ìå÷ úá íòã éã åö äëåæ æéà ùèðòî øòèñðòì÷ øòã åìéôà© èâòìô ,ì"öæ "íäøáà úéá" øòã ,éáø øòîéðàìñ ¨ øòã íéðäë úëìîî" - äøåú èðøòì øò ïòåå äâøãî òèñëòä ïøòååù à© ïòîòð óøàã © ñàåå ¨ ì"çø äìåç à© :ïâàæ ¨ ."ùåã÷ éåâå ééøã øòãਠééååö óéåà ïéöéãòî íòã ïòî èìééèåö ,ïéöéãòî øòã èâàæ ¨ ,(çôø ãåîò ,ñ"úç úåùøã) èøਠøòãðà© ïà© óéåà ,ïéöéãòî íòðåô ìééè ïééà íäéà ïòî èéâ èùøòåö .ïìééè åö ïøàååòâ ¨ ïáòâòâ æéà äøåú éã" ,"øôåñ íúç" éãë ,ïåôøòã ìééè ïèééååö íòã íäéà ïòî èéâ êàðøòã ¨ ïåà ïòðòæ øéî éåå íòã êàð ¨ ,áééäðਠíééá ãìàá © æðåà .âðåìãðàäàá © © òøòååù éã ïâàøèøòáéà ¨ ïòðò÷ ìàæ ¨ øò øéî ùèàë ¨ ,íéøöî ïéà èòáøà© øòã ïåô ïòâðàâòâñéåøà © © øòôøàù © à© æéà äøåú éã .äøåú èéî æéà òáìòæ ñàã © © ïéà äøåú éã ïòîòð åö éåàø ïòååòâ èùéð ïòðòæ ¨ àæà øàôøòã © ïåà ,ùèðòî ïåô ùôð ï'øàô © "âðåìãðàäàá" © © èìàätà © ¨ ïéé÷ àèùéð ¨ æéà ñò æà© ïæééåå åö ,áöî ïâéøòãéð :øàé ¨ à© ìäàî ¨ ééøã ñò èðòééì'î ,èìééèòö ñò ïòî èàä ¨ ïåô ïééæ ùàééî èùéð êéæ øàè ¨ ùèðòî øòã ïåà ,äøåú ïåô .úåòåáù áåè íåé ïéà ïåà ,ïðçúàå úùøt ,åøúé úùøt à© ïéà æéà øò áéåà åìéôà© ,äøåú ïéà ÷ìç ïééæ ïòîå÷àá ©

,"‫"‡( "ומכשרתו להיות צדיק‬Ó ,Â"Ù ˙·‡) ‫זאגט אויף די ווערטער פון דער משנה‬ ָ ‫וואלאזשינער זצ"ל‬ ָ ָ ‫ הגאון רבי חיים‬.‫ט‬ ‫וואס‬ ָ ‫ ווייל די תורה "כשר'ט" אויס דעם מענטש‬,‫זאגן ַאז ער איז נישט ראוי צו לערנען‬ ָ ‫זאל נישט‬ ָ ‫דער מענטש‬ .‫ ַאז ער ווערט ַא צדיק‬,‫לערנען תורה‬ https://telegram.me/Publications_MM


‫קוואל ‪ -‬יתרו‬ ‫ַ‬ ‫דער פרשה‬ ‫וקדשתם היום ומחר ‪ -‬זיך פירן בקדושה כדי קונה צו‬ ‫זיין תורה‬

‫‪,äøåúä úìá÷ åö äðëä ñìà© æà© ,øòáਠêéæ èééèùøàô‬‬ ‫©‬ ‫‪(é ,èé) ÷åñt íòã ïééæ íéé÷î ïòî æåî‬‬ ‫‪éãë ,äùåã÷á ïøéô êéæ óøàã‬‬ ‫"‪© ïòî ."øçîå íåéä íúùã÷å‬‬ ‫‪.é äøåú åö ïééæ åö äëåæ‬‬ ‫‪éã ïâàæ‬‬ ‫‪¨ ,"äìåâñ éì íúééäå" (ä ,èé) ÷åñt íòã óéåà‬‬ ‫‪øòã ïâàæ‬‬ ‫‪¨ èâòìô ."áéáç øöåà" (ãåòå é"ùø) íéðåùàø‬‬ ‫"‪:ì"öæ "íäøáà úéá‬‬ ‫÷‪èñà‬‬ ‫ ‪¨ ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô "áéáç øöåà" ïà© ïééæ åö‬‬‫‪!àé èåìá ñò‬‬

‫‪æ‬‬

‫‪"éðåòîù èå÷ìé" øòã ñàåå‬‬ ‫‪¨ äùòî éã òåãé æéà ñò‬‬ ‫‪ïá àéúî 'øá äùòî" (àñ÷ æîø ,éçéå úùøô) èâðòøá‬‬ ‫‪ïééæ ,èðøòìòâ ïéà ùøãîä úéá ïéà ïòöòæòâ æéà øò ùøç‬‬ ‫‪äøåö ïééæ ïåà ,ïåæ éã ïåô ïééù éã éåå èðééùòâ èàä‬‬ ‫‪¨ íéðô‬‬ ‫‪ïéà èàä‬‬ ‫‪¨ øò ìééåå ,úøùä éëàìî éã åö êééìâ ïòååòâ æéà‬‬ ‫‪à© óéåà ï÷å÷ åö ïâéåà òðééæ ïáéåäòâôéåà èùéð ïáòì ïééæ‬‬ ‫‪ïéà èòôòùèòâðਠòøä øöé øòã êéæ èàä‬‬ ‫‪¨ ìàîðééà‬‬ ‫¨‬ ‫‪.éåøô‬‬ ‫‪ùèðòî àæà‬‬ ‫‪© © æà© ïééæ ïò÷ éåå èâàæòâ‬‬ ‫‪¨ èàä‬‬ ‫‪¨ øò ìééåå ,íäéà‬‬ ‫‪èâàæòâ‬‬ ‫‪¨ ïèù øòã èàä‬‬ ‫‪¨ .èâéãðéæòâ èùéð ìàîðéé÷ èàä‬‬ ‫¨‬ ‫‪ñàåå‬‬ ‫‪¨ ùøç ïá àéúî éáø ,íìåò ìù åðåáø ,øòôòùàá‬‬ ‫‪© ïøàô‬‬ ‫©‬ ‫‪æéà øò ,èøòôèðòòâ ò"ùáø øòã èàä‬‬ ‫‪¨ ?øéã øàô øò æéà‬‬ ‫‪úåùø øéî áéâ ,èâàæòâ‬‬ ‫‪¨ ïèù øòã èàä‬‬ ‫©‪¨ .øåîâ ÷éãö à‬‬ ‫‪åã ,èâàæòâ‬‬ ‫¨‬ ‫‪øòôòùàá‬‬ ‫‪© øòã èàä‬‬ ‫‪¨ .ïòååéøôåöñéåà íäéà‬‬

‫י‪ .‬הגה"צ רבי נטע ציינווירט זצ"ל‪ ,‬מנקיי הדעת שבירושלים‪ ,‬איז סוף ימיו געווען נישט געזונט ל"ע און זיך געפונען‬ ‫אמאהל ווען הרב ר' מיכל‬ ‫באהאנדלונגען‪ָ ַ .‬‬ ‫געדארפט דורכגיין שווערע ַ ַ‬ ‫ַ‬ ‫האט ליידער‬ ‫אין ש‪ï‬יטאל וואו ער ָ‬ ‫קראנקן שוועסטער שרייט אויף רבי נטע'ן‪.‬‬ ‫האט ער געהערט ווי ַא ַ‬ ‫‪ï‬יטאל‪ָ ,‬‬ ‫ראבינאוויטש איז געווען ביי ר' נטע'ן אין ש ָ‬ ‫ַ ָ‬ ‫האט רבי נטע געענטפערט‪ַ ,‬אז‬ ‫האט געשריגן אויף איהם‪ָ ,‬‬ ‫פארוואס די שוועסטער ָ‬ ‫האט איהם געפרעגט ַ ָ‬ ‫ווען ר' מיכל ָ‬ ‫האט יסורים‬ ‫אנגעזאגט ַאז אויב ער ָ‬ ‫ָ‬ ‫האבן איהם ָ‬ ‫באהאנדלונג ליידט ער ליידער גרויסע יסורים רח"ל‪ ,‬און זיי ָ‬ ‫נאך יעדע ַ ַ‬ ‫ָ‬ ‫האט זי איהם ָאנגעשריגן‪ ,‬ווייל ער‬ ‫דערפאר ָ‬ ‫ַ‬ ‫שטאב איהם צו געבן ַאן איינש‪ï‬ריץ‪.‬‬ ‫ַ‬ ‫‪ï‬יטאל‬ ‫זאל ער רופן עמיצן פונעם ש ָ‬ ‫ָ‬ ‫האט יסורים‪.‬‬ ‫זאגן ַאז ער ָ‬ ‫קיינמאהל נישט צוגערופן ָ‬ ‫ָ‬ ‫האט זיי נאך‬ ‫באהאנדלונג און ער ָ‬ ‫געהאט ַא שווערע ַ ַ‬ ‫ַ‬ ‫האט ערשט‬ ‫ָ‬ ‫טאקע נישט גערופן עמיצן איהם צו געבן ַאן איינש‪ï‬ריץ‪,‬‬ ‫האט ַ‬ ‫פארוואס ער ָ‬ ‫האט געפרעגט רבי נטע'ן ַ ָ‬ ‫ווען רבי מיכל ָ‬ ‫האט רבי נטע געענטפערט‪:‬‬ ‫ָ‬ ‫נאר שוועסטערס!‪...‬‬ ‫מאנסביל‪ָ ,‬‬ ‫דא ַא ַ‬ ‫ ווייל ס'איז נישט געווען ָ‬‫האט געפרעגט רבי נטע'ן ווי גרויס די יסורים זענען‪ ,‬האט ער געענטפערט‪ַ ,‬אזוי ווי מען צינדט ָאן ַא‬ ‫ווען ר' מיכל ָ‬ ‫האט רבי נטע גענומען אויף‬ ‫שוועבל און מ'לייגט עס ַארויף אויפ'ן קער‪ï‬ער פון ַא לעבעדיגן מענטש‪ .‬פונדעסטוועגן‪ָ ,‬‬ ‫קראנקען שוועסטערס‪ ,‬פרויען!‬ ‫ַ‬ ‫נאר‬ ‫זיך די יסורים און נישט געבעטן ַאן איינש‪ï‬ריץ‪ ,‬ווייל עס זענען געווען ָ‬ ‫געווארן ראש השנה אין הויכן עלטער‬ ‫ָ‬ ‫אייזענבאך זצ"ל איז נסתלק‬ ‫ַ‬ ‫האבן שוין דערציילט‪ ,‬הרה"צ רבי וועלעוועל‬ ‫מיר ָ‬ ‫יאהר‪.‬‬ ‫איבער ‪ָ 102‬‬ ‫האט‬ ‫דעם לעצטן מוצאי יום הקדוש פון זיין לעבן‪ ,‬איז ַאן אייניקל ַאריינגעקומען אין הויז פון רבי וועלוועל און ָ‬ ‫האט געמיינט‬ ‫דאס אייניקל ָ‬ ‫פארשטענדליך ַאז ָ‬‫צושטאנד‪ .‬זעלבסט ַ‬ ‫ַ‬ ‫שוואכן‬ ‫ַ‬ ‫איהם געזעהן ליגן אויף דער ערד‪ ,‬אין ַא‬ ‫‪ï‬אניק און ַאריינגערופן די ערשטע וועמען ער‬ ‫ארויסגעלאפן אין ַ‬ ‫ָ‬ ‫ַאז עס איז שוין לאחר המעשה רח"ל‪ ,‬איז ער שנעל ַ‬ ‫וואס ליגט אויף דער ערד אין ַא‬ ‫גאס ‪ַ -‬א פרוי – איהם צו העלפן אויפהייבן דעם זיידן ָ‬ ‫האט געזעהן אויף דער ַ‬ ‫ָ‬ ‫"באוואוסטלאזן" מצב‪.‬‬ ‫ָ‬ ‫ַ‬ ‫האט רבי וועלוועל אויסגעשריגן מיט ַאלע כוחות‪:‬‬ ‫ווען די פרוי איז ַאריינגעקומען אין צימער‪ָ ,‬‬ ‫דא!‬ ‫דא! ַארויס פון ָ‬ ‫ ַארויס פון ָ‬‫נאך "געזונט"‪...‬‬ ‫האט געזעהן ַאז דער זיידע איז ‪ -‬ברוך ה' ָ‬ ‫דאס אייניקל ָ‬ ‫ָ‬ ‫זאל‬ ‫געזאגט‪" ,‬סגולה" איז מלשון סגול‪ï .‬ונקט ווי ַא סגול‪ ,‬ווי ַאזוי מען ָ‬ ‫ָ‬ ‫האט‬ ‫יא‪ .‬הרה"ק רבי דוד'ל לעלובער זצ"ל ָ‬ ‫עס נישט ַארומדרייען‪ ,‬בלייבט עס ַא סגול‪ַ ,‬אזוי אויך ַא איד‪ ,‬ווי ַאזוי מ'דרייט איהם‪ ,‬בלייבט ער ַא איד‪.‬‬ ‫זאגן )‪" (ÊÓ ˙‡ ,„ϯ „ÂÓÚ ,ÌȯӇ È˘ÈÏ ,"̉¯·‡ ˙È·" ¯ÙÒ· ‡·ÂÓ‬אל גנזי המלך ביהודים"‪.‬‬ ‫ַאזוי פלעגט דער "בית אברהם" זצ"ל ָ‬ ‫הארצן פון יעדן איד‪.‬‬ ‫באהאלטענע אוצרות ‪ -‬אין ַ‬ ‫האט זיינע "גנזים" ‪ַ ַ -‬‬ ‫באשעפער‪ ,‬דער קעניג פון דער וועלט‪ָ ,‬‬ ‫דער ַ‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


ç

‫ יתרו‬- ‫קוואל‬ ַ ‫דער פרשה‬

ïäåèòâ ñò èàä ¨ àéúî áø ,íòã óéåà õåøéú øòã æéà èìòèùøàô © êéæ èàä ¨ ïèù øòã ïòåå ,ïåéñðä úòùá áø øòáਠ,å"ç äøéáò ïà© ïäåè åö ïãòøåöøòáéà íäéà ,ïåéñð úòùá ïäåèòâ èùéð ñò ïáàä ¨ óñåé áø ïåà úùù àéúî éáø ïåô àúåáø éã ì"æç éã ïìééöøòã øàôøòã © ïåà .ùøç ïá ò"éæ àæìòáî òùåäé éáø ÷"äøä úàøé ,'ä úàøé ïùéååö ÷åìéç à© èâàæòâ ¨ èàä ¨ èîå÷ ñò ïòåå ,èðééî 'ä úàøé .íéîù úàøé ïåà ,àèç æà© êéæ øò èðàîøòã ,å"ç àèç à© ùèðòî ï'øàô © øòèðåà ïòã æéà éåæà© éåå ïåà ,øòôòùàá © íòã øàô © èééèù øò .øòôòùàá © ïñéåøâ ïåà ïâéìééä àæà © © ïâò÷ ïâéãðéæ åö êéìâòî (èáù â"ë ,àìåìéäã àîåé)

èâàæ ¨ é"ùø éåå êøã ìò ,æéà àèç úàøé ,íìåòä àøáð éìéáùá øîåì íãà áééç" (ãåîòä ïî éîöò úà ãøèà àì ,àìî íìåòë éðà áåùç øîåìë êéà ïåà ,èìòåå òöðàâ © à© ïéá êéà ."úçà äøéáòá íìåòä áéìåö èìòåå øòã ïåô ïééâ ïøéåìøàô © ïëàî © èùéð êéæ ìòåå ,äøéáò ïà© ïäåè åö øéî øàô © èùéð èñàt © ñò .äøéáò ïééà .å"ç èìòåå øòã ïåô ïøòåå ïøéåìøàô © íòã êøåã ïåà óåñá ,.æì ïéøãäðñ)

tàøà ¨ © èîå÷ ñàåå ¨ òôù éã óéåà æîøî æéà ,íéîù úàøé çúôé" (áé ,çë íéøáã) èâàæ ¨ ÷åñt øòã éåå ,ìîéä ïåô èàä ¨ ùèðòî øòã ."íéîùä úà áåèä åøöåà úà êì 'ä è÷àäòâtà © ¨ äìéìç èòåå ,ïâéãðéæ èòåå øò áéåà æà© àøåî .íäéà óéåà ìîéä ïåô tàøà ¨ © èîå÷ ñàåå ¨ òôù éã ïøòåå úåáéú éùàø æéà ,"ö ,ô ,ò ,ñ" ,èâàæ ¨ "éåì úùåã÷" øòã èëàîøàô © © ñàåå ¨ ùèðòî øòã ,÷éã'ö ä'ô ïé'ò øåâ'ñ ïà© ïéà ïøòåå åö ìùëð èùéð ,ìéåî ïééæ ïåà ïâéåà òðééæ .÷éãö à© æéà ,å"ç äøéáò ,(åðéúùøô) "ìàåîù éøáã" ÷"äôñ ïéà êéåà èééèù éåæà© æéà "äìåâñ" ,"íéîòä ìëî äìåâñ éì íúééäå" ñàã ¨ ïåà ïâéåà ééååö éã óéåà æîøî æéà ñàã ,ìåâñ ïåùìî ñàã ¨ ïåà ïâéåà òðééæ èéä ãéà à© áéåà .ùèðòî ïåô ìéåî øòðééî æéà øò" ,íäéà ïâòåå øòèùøòáéåà øòã èâàæ ¨ ,ìéåî ."ùèðòî à© "ìçð éáøò" ÷"äôñ ïéà èééèù ñò àøîâ éã .íéîù úàøé ïåô ïéðò íòã ïâòåå ,(ç"äåôãî ,êàæ © ïéé÷ ïåô ïáàä ¨ àøåî èùéð øàè'î ¨ æà© (.ñ úåëøá) èâàæ ¨ .ïòîå÷ ìàæ ¨ êàæ © éã æà© èâðòøá ,êàæ © à© ïåô ãçt øòã ìééåå ä"ö÷ 'ò ,àöéå úùøô)

øòã èàä ¨ ïë éô ìò óà .ïòîå÷ééá èùéð íäéà èñòåå èìòèùøàô © êéæ øò èàä ¨ .úåùø ïáòâòâ íäéà øòôòùàá © áééäðਠïåô ïòååòâ èùéð æéà ñðéåæà© ñàåå ¨ éåøô øòðééù à© éåå èàä ¨ øò ïåà .'åëå ïé÷ ìáåú úåçà äîòð úåîéî ,èìòåå éæ èàä ¨ øò éåå éåæà© ,àéúî éáø ïâò÷ èìòèùòâ êéæ ïèù øòã æéà .èééøãòâñéåà ãìàá © êéæ øò èàä ¨ è÷øòîàá © øòãéåå êéæ øò èàä ¨ ,èééæ øòèééååö ïééæ ïåô ïòîå÷òâ éåå ,èééæ åö èééæ ïåô ïòååòâ æéà éåæà© ïåà ,èééøãòâîåøà© .èééøãòâîåøà© êéæ øò èàä ¨ èìòèùòâ êéæ èàä ¨ ïèù øòã òøä øöé øòã àøåî áàä ¨ êéà ,èâàæòâ ¨ øò èàä ¨ êàðøòã ¨ ÷éãö øòã èàä ñàåå ¨ ,øéî óéåà ïééæ øáâúî èùéð êéæ ìàæ ¨ íäéà èàä ¨ ñàåå ¨ ãéîìú ïééæ ïòôåøòâ èàä ¨ øò ?ïäåèòâ à© èéî øòééô ïâðòøá ìàæ ¨ øò ïèòáòâ ïåà ,èðéãàá © øò èàä ¨ èâðòøáòâ ñò èàä ¨ ãéîìú øòã ïòåå .÷àååùè ¨ ñàã ¨ èàä ¨ ïèù øòã ïòåå !ïâéåà òðééæ ïéà èâééìòâðééøà© ñò ïòìàôòâ © æéà ïåà ïò÷àøùøòã ¨ êéæ øò èàä ¨ ïäòæòâ åö ïòôåøòâ øòôòùàá © øòã èàä ¨ ãìàá © .ñðâòåååö÷éøåö .ùøç ïá àéúî éáø ïìééäñéåà ïééâ ìàæ ¨ øò ìàôø êàìî íäéà øò èàä ¨ ,íäéà åö ïòîå÷òâ æéà ìàôø êàìî ïòåå ìàôø ïéá êéà èøòôèðòòâ øò èàä ¨ ?åèæéá øòåå èâòøôòâ òðééã ïòìééä è÷éùòâ øéî èàä ¨ øòôòùàá © øòã ñàåå ¨ æéà ñàåå ¨ ,éåæà© æàì ¨ ,èâàæòâ ¨ àéúî éáø íäéà èàä ¨ .ïâéåà èøò÷òâ÷éøåö ìàôø êàìî êéæ èàä ¨ .ïòååòâ æéà ïòååòâ éåæà© ïåà éåæà© ,íìåò ìù åðåáø ,èâàæòâ ¨ ïåà ,ò"ùáø íåö øòôòùàá © øòã íäéà èàä ¨ .èâàæòâ ¨ àéúî øéî èàä ¨ øöé øòã æà© áøò à© ïééæ ìòåå êéà" íäéà âàæ ¨ ééâ ,èâàæòâ ¨ êàìî ïåà ,"øéã óéåà ïééæ èìåù èùéð øòî èòåå òøä ."èìééäòâñéåà íäéà èàä ¨ ìàôø ïéà èééèù ñò ñàåå èðà÷àá © © æéà ñò ,øòååù æéà ïåà úùù áø æà© ,(úåçðî úëñî óåñ) íéðåàâä úåáåùú ïòååòâ ïòðòæ ,øòãðéìá ïòååòâ ïòðòæ ñàåå ¨ óñåé áø æéà áø ïåô úåìòî éã ïåô òðééà ïåà ,áø ïåô íéãéîìú òðééæ øòñéåà è÷å÷òâñéåøà© èùéð èàä ¨ øò æà© ,ïòååòâ ïåà úùù áø ïáàä ¨ áø ïåô äøéèt éã êàð ¨ .úåîà ú"ìã èùéð ,áø éåå êàæ © òáìòæ éã ïäåèëàð ¨ èìàååòâ ¨ óñåé áø ïòðòæ íòã áéìåö ïåà ,úåîà ú"ìã òøòééæ ïåô ï÷å÷åöñéåøà© æéà ñàåå ¨ ,øòååù æéà éåæà© áéåà .ì"çø ãðéìá ïøàååòâ ¨ ééæ óñåé áø ïåà úùù áø ,ùøç ïá àéúî éáø ïåô àúåáø éã ?äâøãî øòáìòæ øòã ïéà ïòååòâ êàã ¨ ïòðòæ https://telegram.me/Publications_MM


è

‫ יתרו‬- ‫קוואל‬ ַ ‫דער פרשה‬

éã øòáéà âøàá íòã ïòôøàååòâøòáéà ¨ èàä ¨ ò"ùáø éã æéà äøåú éã ìá÷î øéà èðòæ áéåà ,èâàæòâ ¨ ééæ ïåà ïãéà äøåú éã .ïøòåå ïòáàøâàá ¨ ãéà èòåå èùéð áéåà øòáਠ,èåâ äðéçá øòã ïéà ïòðòæ ééæ ïòåå øàð ¨ ïãéà ééá ïèìàä © êéæ ïò÷ øòèðåà ,ïòîàæåö © òìà© - "úéâéâë øä í"äéìò äôë" ïåô ïìééètਠêéæ ìéåå ãéà à© áéåà ,"åàì íàå" .âøàá © íòã àäú" ,èøਠïøòãðåæàá © ïééæ ïéà ,èøàã ¨ - "íù" ,ììë íòðåô íòã ïਠìééåå ,øòðòáàøâàá ¨ © à© ïéåù øò æéà ,"íëúøåá÷ .áé ïèìàä © èùéð êéæ ïòî ïò÷ øåáéö ïåô çë

ñàåå ¨ àðú à© ïòååòâ æéà ñò ,èøàã ¨ èìééöøòã àøîâ éã íäéà èàä ¨ àðú øòèééååö à© ïåà ,èàäòâ © àøåî èàä ¨ øùàå ,éðúàéå éúãçô ãçô" ?àøåî èñàä ¨ åã :èâàæòâ ¨ ïåô àøåî èñàä ¨ åã áéåà .(æë ,â áåéà) "éì àåáé éúøåâé ,ñéåà èîå÷ .øéã óéåà íéøåñé éã å"ç åèñâðòøá íéøåñé æà© - èòðâàî © à© - "úáàåù ïáà" ïà© éåå æéà ãçt øòã æà© .ïòîå÷ ìàæ ¨ ,àøåî èàä'î ¨ òëìòåå øàô © êàæ éã

íòã ïåô àøåî èàä ¨ ãéà à© áéåà ,"ìçð éáøò" øòã èâàæ ¨ !êéæ åö ïòèùøòáéåà íòã øò èäéö ,ïòèùøòáéåà ‫ זיך אויפפירן איידעל איינער צום אנדערן‬- ‫אשר לרעך‬ øòôòùàá © íòã ïòäéöåöåö "èòðâàî" © à© æéà íéîù úàøé !êéæ åö ìåëéáë èâàæòâ ¨ èàä ¨ åøúé ïòåå (àë ,çé) äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà éøù ,íéôìà éøù ïòîòð ìàæ ¨ øò ä"ò åðéáø äùî åö ‫ די כח פון אחדות‬- ‫כאיש אחד בלב אחד‬ åðéáø" øòã èáééøù ,úåøùò éøùå íéùîç éøù ,úåàî ìãåâå çë äîë äàøå àá" :øòèøòåå òãðòâìàô ¨ éã "ééçá ïçéå" (á ,èé) äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt íòã óéåà ¨ ,"øää ãâð ìàøùé íù ,äøåúá íéàéáðäå íé÷éãöä åçáúùð àìù ,úåãîä úåìòî ,ãçà ùéàë" :é"ùø èâàæ ¨ .õøàä © ïééà èéî ,ùèðòî ïééà éåå éåæà© ."ãçà áìá äðåáúä äîëçä éøàúá íúìåæå ,á÷òéå ,íäøáàå ,çð ïåâë èâàæ (è ,å úéùàøá) çðá øîàð ,úåãîä éøàúá íà éë úòãäå íù ïçéå" ,ì"öæ øâéà àáé÷ò éáø ïåàâ øòã íòã óéåà © êéæ ïèìàä © ïãéà ïòåå ,"ìàøùé äéäå (à ,æé íù) íäøáàá øîàðå ,äéä íéîú ÷éãö ùéà êéæ ïìéåå ïåà ïòîàæåö ¨ æéà ,ú"éùä úãåáò ïéà ïáééäôéåà øáãîá) äùîá ïëå ,íú ùéà (æë ,äë íù) á÷òéáå ,íéîú ïâò÷ - "øää ãâð" ñàã ¨ ,òøä øöé íòã àìà äîëçä ø÷éò ïéà éë úåøåäì äæ ìëå .ãàî åðò (â ,áé àøîâ éã éåå ,"øä" ïôåøòâ èøòåå ñàåå ¨ åùøã ïëå ,éøôä àìà ø÷éò ïìéàä ïéàù íùë ,úåãîä øùåé ïöéæ ïãéà ïòåå ."øäë íäì äîãð íé÷éãö" (.áð äëåñ) èâàæ ìëì ,(é ,àé÷ íéìäú) íäéùåò ìëì áåè ìëù (.æé úåëøá) ì"æç ,ïøòãðà© ï'ëøåã øòðééà ïøòåå øøåòúð ïìéåå ïåà ïòîàæåö .òøä øöé íòã ïâò÷ äöò òèåâ à© ñàã ¨ æéà ïåà íé÷éãö éã ."íäéùåò ìëì àìà øîàð àì íäéãîåì èéî äøåú øòã ïéà ïøàååòâ ¨ èáéåìòâ èùéð ïòðòæ íéàéáð ïáàä ¨ ,ïãéà øåáéö à© ïâàîøàô ¨ © ñò ñàåå ¨ çë íòã ïâòåå èéî øàð ¨ ,ãðàèùøàô © © ïåà äîëç øòééæ ïåô ïòâðåøòãìéù (:æ àîåé) ì"æç éã ïåô øòèøòåå éã èùèééèòâ íé÷éãö ééá ïåà ,çð ééá øéî ïòðéôòâ éåæà© ,úåãî òøòééæ ïøòãìéù ïøòåå úåàîåè òìà© ."øåáéöá äéåçã äàîåè" æéà ø÷éò øòã æà© ,ïæééåå åö ñòìà© ñàã ¨ ïåà ,'åëå íäøáà .øåáéö ï'èéî ïòîàæåö © èöéæ'î ïòåå ètåèùòâ÷òååà© à© ééá éåå è÷ðåt ,úåáåè úåãî éã øàð ¨ ,äîëç éã èùéð éåæà© ,éøt éã øàð ¨ ,ø÷éò øòã èùéð íéåá øòã æéà ,íéåá äôë" (.çô úáù) ì"æç éã ïåô äðååë éã êéåà æéà ñàã ¨ äîëç éã èùéð ,íòìà© ïåô ø÷éò øòã úåãî éã ïòðòæ íúà íà ,íäì øîàå úéâéâë øää úà íäéìò .âé ùèðòî íòðåô ,"íëúøåá÷ àäú íù åàì íàå ,áèåî äøåúä úà íéìá÷î ‫ ָאבער ווען מ'צינדט‬.‫פארלעשן‬ ַ ‫ און עס איז אויך לייכט עס צו‬,‫ ס'איז לייכט ָאנצוצינדן איין שוועבל‬,‫זאגט‬ ָ ‫ די וועלט‬.‫יב‬ ‫ ָאבער למעשה‬,‫האלץ צום פייער‬ ָ ‫דארף צושטעלן‬ ַ ‫ יעדער‬,‫סאך שווערער‬ ַ ‫ איז עס ַא‬,‫פלאקער‬ ַ ‫ ַא‬,‫ָאן ַא מדורה‬ .‫לאנגע צייט‬ ַ ‫פלאקער ַא‬ ַ ‫האלט זיך דער‬ ַ ,‫ווען עס ברענט שוין‬ ‫זאל‬ ָ ‫ ָאבער עס איז אויך שווער ער‬,"‫"אנצינדן‬ ָ ‫ דער יחיד קען זיך לייכט‬.‫דאס זעלבע איז לגבי ַא ציבור און ַא יחיד‬ ָ ‫ די‬- ‫פלאקער‬ ַ ‫ ָאבער דער‬,‫אנצואווארימען‬ ַ ָ ‫ דעם ציבור איז פיל שווערער‬.‫לאנגע צייט‬ ַ ‫האלטן ביי זיין מדרגה ַא‬ ַ ‫זיך‬ .‫סאך לענגער‬ ַ ‫האלט זיך ַא‬ ַ - ‫התלהבות‬ ‫האט געקויפט "מפטיר" אין ַא‬ ָ ,‫וואס איז נישט געווען פון די צדיקים און נישט פון די חסידים‬ ָ ,‫ ַא כהן‬,‫ ַא איד‬.‫יג‬ ‫וואס זיי איז נישט געפעלן ַאז יענער‬ ָ ,‫דארט געווען עטליכע כלומר'שט "פרומע" אידן‬ ָ ‫ זענען‬.‫שוהל אין ירושלים‬ https://telegram.me/Publications_MM


‫קוואל ‪ -‬יתרו‬ ‫ַ‬ ‫דער פרשה‬

‫‪êéæ ïâéãðò úåøáãä úøùò éã æà© èáééøù ÷"äìù øòã‬‬ ‫‪åö ,(ãé ,ë) "êòøì øùà ìëå" øòèøòåå éã èéî‬‬ ‫‪øùà" æéà äøåú òöðàâ‬‬ ‫‪© éã ïåô ø÷éò øòã æà© ,æðåà ïòðøòì‬‬ ‫‪éåå ïèëàøèðééøà‬‬ ‫©‬ ‫‪© ,ãéà ïèééååö à© øàô‬‬ ‫‪© ïäåè åö - "êòøì‬‬ ‫‪.ãé íòðòé øàô‬‬ ‫©‪© ïééæ áéèî ïò÷'î éåæà‬‬

‫‪é‬‬

‫‪íøéáàå ïúã ïòåå ,èåðéî øòèöòì øòã ïéà øàð‬‬ ‫‪¨ ,íéøöî ïåô‬‬ ‫‪,íé ïéà ïøòåå ïò÷ðåøèøòã èééâ äòøt æà© ïäòæòâ ïáàä‬‬ ‫¨‬ ‫‪èàä‬‬ ‫‪¨ íé øòã ïåà ,ïãéà éã ïéà ïñàìùòâðà‬‬ ‫¨‬ ‫‪¨ êéæ ééæ ïáàä‬‬ ‫¨‬ ‫‪.øòãðåæàá‬‬ ‫‪© ééæ øàô‬‬ ‫‪© ïèìàtùòâ‬‬ ‫¨‬ ‫‪êéæ‬‬ ‫‪ïòðòæ ñàååøàô‬‬ ‫‪¨ © ,ì"æ áééì òùåäé éáø ïåàâ øòã èâòøô‬‬ ‫‪êùåç úëî ééá ïáøàèùòâ‬‬ ‫¨‬ ‫‪èùéð íøéáà ïåà ïúã‬‬ ‫‪øòî êàð‬‬ ‫‪¨ ?ïáøàèùòâ‬‬ ‫¨‬ ‫‪ïòðòæ íéòùø òìà© åàåå ,íéøöî ïéà‬‬ ‫‪æà© ïòååòâ äëåæ íøéáàå ïúã ïáàä‬‬ ‫‪¨ ñàååøàô‬‬ ‫‪¨ © ,øòååù æéà‬‬ ‫‪,(ïâàæ ì"æç éåå) øòãðåæàá‬‬ ‫‪© ééæ øàô‬‬ ‫‪© ïèìàtù‬‬ ‫‪© êéæ ìàæ‬‬ ‫‪¨ íé øòã‬‬ ‫‪ïééæ åö ïòîå÷òâ÷éøåö æéà íé øòã éåå íòã êàð‬‬ ‫‪¨ ïéåù‬‬ ‫‪.óåñ íé úòéø÷ êàð‬‬ ‫‪¨ ,ãðàèù‬‬ ‫‪© ïâéãøòäéøô‬‬

‫‪à© èâàæòâ‬‬ ‫¨‬ ‫‪èàä‬‬ ‫‪¨ ì"öæ ïé÷ñéã áééì òùåäé éáø ïåàâä‬‬ ‫‪ô"äò ,úåîù 'ô ,ú"äò ïé÷ñéã ì"éøäî) èøàåå‬‬ ‫‪¨ âéã'àøåî‬‬ ‫"‪øîàå" (â ,ãé úåîù) ÷åñt ï'ôéåà ,("ìàøùé éðá éøèåù åëéå‬‬ ‫‪íäéìò øâñ ,õøàá íä íéëåáð ìàøùé éðáì äòøô‬‬ ‫‪ïòðòæ ééæ æà ïãéà éã øàô èâàæòâ èàä äòøô ,"øáãîä‬‬ ‫‪äòøt èàä‬‬ ‫‪¨ ïãéà òëìòåå åö .øáãî ïéà èòæãðàìáøàô‬‬ ‫‪åëéå" (ãé ,ä úåîù) èâàæ‬‬ ‫‪¨ ÷åñt øòã ìééåå ,õåøéú øòã æéà ."íøéáàå ïúã äæ" ,"ïúðåé íåâøú" øòã èâàæ‬‬ ‫‪¨ ?åè èãòøòâ‬‬ ‫‪ïáàä‬‬ ‫‪¨ íéøèåù òùéãéà éã .'åâå "ìàøùé éðá éøèåù‬‬ ‫‪ïáàä‬‬ ‫‪¨ òëìòåå ,íøéáàå ïúã åö èâàæòâ‬‬ ‫¨‬ ‫‪èàä‬‬ ‫‪¨ äòøt‬‬ ‫‪,ïãéà éã øàô‬‬ ‫‪© èòáøà© éã ïëàî‬‬ ‫‪© øòøòååù èìàååòâ‬‬ ‫¨‬ ‫‪èùéð ïééâñéåøà© èìàååòâ‬‬ ‫¨‬ ‫‪èùéð ïáàä‬‬ ‫‪¨ ééæ .íäéà èéî ïèìàäòâèéî‬‬ ‫©‬

‫זאלן זיך נישט געפינען ביים לייענען ווען‬ ‫האבן זיי געזעהן דערצו ַאז ַאלע ַאנדערע כהנים ָ‬ ‫זאל עולה זיין "מפטיר"‪ָ ,‬‬ ‫ָ‬ ‫האט ער נישט געקענט עולה‬ ‫האט מען געמוזט אויפרופן יענעם ַאלס כהן‪ ,‬און ַאזוי ָ‬ ‫מ'רופט אויף ַא כהן‪ ,‬ממילא ָ‬ ‫זיין מפטיר‪...‬‬ ‫פאר די עלי' פון מפטיר‪ ,‬ווייל דער דערמאנטער‬ ‫באצאהלן ַ‬ ‫דארף ַ ָ‬ ‫ש‪ï‬עטער איז אויפגעקומען די שאלה ווער עס ַ‬ ‫געגאנגען פרעגן איינעם פון די‬ ‫ַ‬ ‫באקומען די עלי' פון מפטיר‪ .‬זענען די דערמאנטע "צדיקים"‬ ‫דאך נישט ַ‬ ‫האט ָ‬ ‫"קונה" ָ‬ ‫פאר דער עלי' פון מפטיר?‬ ‫צאהלן ַ‬ ‫דארף ָ‬ ‫פאל‪ ,‬ווער ַ‬ ‫וואס צו טוהן אין דעם ַ‬ ‫גדולי הדור אין ירושלים‪ָ ,‬‬ ‫געזאגט‪" :‬אויף ַאזעלכע רשעות'דיגע‬ ‫ָ‬ ‫האט דער גדול‪ ,‬וועלכער איז געווען איינער פון די ‪ï‬וסקי הדור אין ירושלים‪ ,‬זיי‬ ‫ָ‬ ‫דא איז דען די שאלה אויפ'ן געלט? עס איז ַא שאלה אויפ'ן‬ ‫זאגט‪ָ ,‬‬ ‫שאלות וויל איך נישט ענטפערן!"‪ .‬ווי איינער ָ‬ ‫דאס‬ ‫פארגאסן ָ‬ ‫האבן ַ ָ‬ ‫וואס זיי ָ‬ ‫דאס רשעות'דיגע בלוט‪ָ ,‬‬ ‫דאזיגע שלעכטע מענטשן ָ‬ ‫דארף בייטן ביי די ָ‬ ‫בלוט‪ ,‬און מען ַ‬ ‫בלוט פון ַא צווייטן איד‪.‬‬ ‫טאטן‪ ,‬הרה"ק רבי ישראל הינוקא‬ ‫נאכזאגן פון זיין ַ‬ ‫קארלין‪ ,‬פלעגט ָ ָ‬ ‫הרה"ק רבי אברהם אלימלך זצ"ל הי"ד פון ַ‬ ‫דארף זיך‬ ‫וואס מען ַ‬ ‫זאך ָ‬ ‫מסטאלין זי"ע‪ַ ,‬אז אויב ַא איד פרעגט איהם וועגן ַא שידוך‪ ,‬ענטפערט ער‪ַ ,‬אז די ערשטע ַ‬ ‫געזאגט‪:‬‬ ‫ָ‬ ‫האט‬ ‫אינטערעסירן איז וועגן די מידות פון דעם בחור ָאדער די מדוברת‪ .‬דער הייליגער "ינוקא" ָ‬ ‫האט גוטע‬ ‫ ַאז מען פרעגט אונז אויף ַא שידוך‪ ,‬פרעגן מיר די ערשטע שאלה‪ ,‬צו ער איז ַא גוטער‪ ,‬און צו ער ָ‬‫נאך ַא מעלה‪ ,‬לייגן מיר צו ַא נול‬ ‫דערנאך ָ‬ ‫ָ‬ ‫האט גוטע מדות‪ ,‬שרייבן מיר ַא נומער ‪ .1‬אויב מיר הערן‬ ‫מדות? אויב ער ָ‬ ‫מיליארד‪ָ .‬אבער אויב‬ ‫ַ‬ ‫צאל מעלות‪ ,‬ביז עס ווערט ַא‬ ‫וואקסט כסדר די ָ‬ ‫נאך ַא נול‪ ...‬און ַאזוי ַ‬ ‫נאך ַא מעלה ‪ָ -‬‬ ‫‪ָ .(‡¯ÚÊ‬‬ ‫»‬ ‫)‡‬ ‫«‬ ‫"גארנישט"‪ ,‬ווייל דער עיקר פון מענטש איז‬ ‫האבן נישט קיין גוטע מדות‪ ,‬בלייבט פון דעם איין גרויסער ָ‬ ‫ער ָאדער זי ָ‬ ‫די גוטע מדות‪.‬‬ ‫פארשטאנען‬ ‫ַ‬ ‫האט נישט ַ‬ ‫וואס ָ‬ ‫געזאגט צו ַאן עובד ה' ָ‬ ‫ָ‬ ‫האט‬ ‫נאכגעזאגט ַאז דער בעל התניא זי"ע ָ‬ ‫ָ‬ ‫האבן שוין ָ‬ ‫יד‪ .‬מיר ָ‬ ‫פאר ַא צווייטן איד‪:‬‬ ‫צו טוהן ַא טובה ַ‬ ‫זאגט )„·¯‪" (ËÈ ,Î ÌÈ‬כי האדם עץ השדה"‪ï .‬ונקט ווי ַא בוים‬ ‫ דער מענטש איז צוגעגליכן צו ַא בוים‪ ,‬ווי דער ‪ï‬סוק ָ‬‫דאס‬ ‫קען זיין דער שענסטער בוים אויף דער וועלט‪ָ ,‬אבער אויב ער גיט נישט ַארויס ‪ï‬ירות‪ ,‬איז ער ַאן אילן סרק‪ָ .‬‬ ‫פאר ַא צווייטן‪ ,‬איז ער ווי ַאן אויסגעטריקענטער בוים‪.‬‬ ‫זעלבע איז מיט'ן מענטש‪ ,‬אויב ער גיט נישט ע‪ï‬עס ַ‬ ‫געזאגט וועגן די אידן ַאז זיי‬ ‫ָ‬ ‫האט‬ ‫טו‪ .‬דער ‪ï‬שוט'ער ‪ï‬שט פון די ווערטער "לבני ישראל" איז‪ ,‬וועגן די אידן‪ï .‬רעה ָ‬ ‫זענען ַארומגערינגעלט אין מדבר פון ַאלע זייטן‪.‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


àé

‫ יתרו‬- ‫קוואל‬ ַ ‫דער פרשה‬

ïåô íéøáéà òìà© ,âðåö éã åö èâàæ ¨ øòèùøòáéåà øòã àì òåãî" ,íééøöî éã ïåô tòì÷ ètàëòâ © ïáàä ¨ ééæ ïåà íéøáéà òìà© .èñâéì åã ïåà ,èìòèùòâôéåà ïòðòæ ùèðòî ."íåùìù ìåîúë íéðáìä ïåáìì íë÷ç íúéìë .è÷òãòâåö èæéá åã ïåà ,è÷òãòâôéåà ïòðòæ ùèðòî ïåô ñàåå ¨ øòðééà :èøéôòâñéåà èàä ¨ áééì òùåäé éáø ïåà ¨ åö èùéð éãë ïèééååö à© ïåô tòì÷ ètàë © âðåö éã ñàåå ¨ ïéðò øòã æéà ñàåå ¨ ,"ø÷é éìë" øòã èâòøô ,ïãéà ïâàìù ,íäéà øàô © ïèìàtù © êéæ ìàæ ¨ íé øòã æà© éåàø øò æéà èøòôèðò ?"ìèåî äúàå" :èâééìòâtàøà ¨ © æéà ¨ áéåà åìéôà© âðåö éã æà© ,ïééæ åö æîøî èîå÷ ñàã ¨ æà© ,"ø÷é éìë" øòã ïòååòâ ïòðòæ òëìòåå ,íøéáàå ïúã æéà ñàã ¨ ,øòðééà àæà © © .ìàøùé éðá éøèåù éã ïùéååö ùèðòî øòã ,"ïòäåøtà" ¨ êéæ ìàæ ¨ éæ éãë ,èâééìòâtàøà ¨ © æéà úåàéùð à© èàä .ïòèùøòáéåà íòã ééá ïç .ïãòø èùéð øàè ¨ øò ñàåå ¨ âðåö ïééæ èéî ïãòø èùéð ìàæ ¨ ùîî óøàã'î © æà© ïâàæ ¨ åö àã ¨ èùéð øéî ïòðééî éàãååà© øàô © èåè'î ñàåå ¨ êàæ © òãòé øàð ¨ ,tòì÷ ïtàë © êéáà úà ãáë ,(áé ,ë) úåøáãä úøùò éã ïéà ïòðòééì øéî éãë èøਠïåô ÷òååà© êéæ è÷åø'î ,ìétùééá íåö ,ïøòãðà© ïà© øòã ñàåå ¨ èâàæòâëàð ¨ ¨ ïéåù ïáàä ¨ øéî .æé êîà úàå .åå"àà ,ãéà ïèééååö à© øàô © õàìt © ïëàî © åö çé (ãåáéë êøò) "çî÷ä ãë" øôñ ïéà èáééøù ì"æ ééçá åðéáø éáâì ,íéðåùàø éã ïéà ïåùì àæà © © èùéð èäòæ'î ñàåå ¨ æ"é àìåìéäã àîåé) ò"éæ øòøéîæå÷ ò'ìà÷æçé éáø ÷"äøä .ïëàæ © òøòãðà© ."äéäú ìëì øôòë éùôðå" ,èâàæòâ ¨ èàä ¨ (èáù ,úåàåáú ïåà úåøét ñéåøà© èéâ ãøò éã éåå éåæà© è÷ðåt äåöî àéäå íàå áà ãåáéë úåöî çë ìåãâ" :èáééøù øò ñàåå ¨ ùèðòî à© æéà éåæà© ,ãøò éã óéåà èòøè'î ìééåå äøëùá ùé éë ,ïéòì íéàåø úåéøáäå áäæë äðåçá .äñðøt ïåô òôù à© øò èàä ¨ ,("øôòë") ïééì÷ êéæ èìàä © ú"éùä åì óéñåéù äçìöäå äåìùá åà ,äæä íìåòá úåøéô äùî ïåô úåëæ ïéà øáãî ïéà ïìàôòâ © ïî øòã æéà øàôøòã © çë øòã ñéåøâ æéà ñò ."íéîé úåëéøà åà ,åéùòî ìëá ãàî åéðò" ïòååòâ æéà ä"ò åðéáø äùî ìééåå ,ä"ò åðéáø æéà ñàåå ¨ äåöî à© æéà ñò ,íàå áà ãåáéë úåöî ïåô .æè (â ,áé øáãîá) "íãàä ìëî ï'èéî ñò ïòäòæ ïùèðòî éã ïåà ,ãìàâ ¨ éåå èååàåøtòâñéåà úåøét èâðòøá áà ãåáéë úåöî ïåô øëù øòã æà© ,âéåà àåä êåøá ùåã÷ä åì øîà" (:åè ïéëøò) ïâàæ ¨ ì"æç éã ñàåå ¨ äçìöä ïåà èéé÷âéäåø èéî øòãਠ,èìòåå øòã óéåà ìë .ìèåî äúàå íéôå÷æ íãà ìù åéøáà ìë ,ïåùìì òðééæ òìà© ïéà ïééæ óéñåî íäéà èòåå øòèùøòáéåà øòã àìà ãåò àìå ,íéðôáî äúàå õåçáî íãà ìù åéøáà .èé íéîé úåëéøà øòãਠ,íéùòî ."øùá ìù úçàå íöò ìù úçà ,úåîåç éúù êì éúô÷äù ‫ די גרויסקייט פון מצות כיבוד אב ואם‬- ‫כבד את אביך‬

‫ "ונפשי כעפר‬:‫דאזיגע ווערטער פונעם קוזמירער‬ ָ ‫ איז כדאי צו געדענקען די‬,‫רנסה‬ï ‫פאר‬ ַ ‫ ווען מיר זוכן סגולות‬.‫טז‬ .‫עות‬ï‫ און ַאלע גוטע הש‬,‫רנסה‬ï ‫האט מען‬ ָ ,"‫וואס מ'האלט זיך ווי "עפר‬ ָ ‫ דורך דעם‬."‫לכל תהיה‬ ‫פאר דעם ראש‬ ַ ‫האט זיך ָאפגערעדט‬ ָ ‫ ַא איד‬:(ÔËÈȈ Ú‚ÈË Èȉ È„ Ôȇ ˙Ó‡ Ô‡« ¯Ú„ÈÈÏ Êȇ Ò‡ÂÂ) » ‫ על דרך צחות‬,‫א מעשה'לע‬ ַ .‫יז‬ ‫האט‬ ָ .‫ איז איהם נישט גענוג מכבד‬,‫ ַא בחור‬,‫ ַאז דער זוהן‬,‫האט געלערנט‬ ָ ‫ישיבה פון דער ישיבה וואו זיין זוהן‬ ‫האט‬ ָ ‫פארשטייט זיך ַאז דער בחור‬ ַ .‫מאכן מיט איהם ַא שיעור‬ ַ ‫ ַאז ער וויל‬,‫פאר דעם בחור‬ ַ ‫געזאגט‬ ָ ‫דער ראש ישיבה‬ ...‫פרייטאג‬ ָ ,‫וואך‬ ָ ‫איינמאהל ַא‬ ָ ‫ ַאז דער ראש ישיבה וויל לערנען מיט איהם ַא שיעור‬,‫זיך זעהר דערפרייט‬ ‫לאמיר לערנען‬ ָ ,‫וואך לערנט מען גמרא‬ ָ ‫גאנצע‬ ַ ‫ ַא‬,‫געזאגט‬ ָ ‫האט דער ראש ישיבה‬ ָ ?‫וואס וועט מען לערנען‬ ָ ,‫אלזא‬ ָ ַ ,‫זאגט דער ראש ישיבה‬ ָ .‫זאל קענען לערנען מיט'ן ראש ישיבה‬ ָ ‫ ַאבי ער‬,‫האט מסכים געווען‬ ָ ‫ דער בחור‬.‫שולחן ערוך‬ :‫זאגט דער בחור‬ ָ .‫ הלכות כיבוד אב‬,‫"מיר וועלן לערנען יורה דעה סימן ר"מ‬ ...‫וואס זענען נוהג בזמן הזה‬ ָ ‫לאמיר בעסער לערנען הלכות‬ ָ ,‫ אויב לערנען מיר שוין שו"ע‬,‫שאד‬ ָ ‫ עס איז‬,‫ ניין‬‫פאר זיין‬ ַ "‫אנדזשידאר‬ï‫"ס‬ ָ ָ ‫מאכן ַא‬ ַ ‫אמאהל‬ ָ ַ ‫ יעדער איינער מעג‬,‫פאר יונגעלייט‬ ַ ‫ סיי‬,‫פאר בחורים‬ ַ ‫ ס'איז נוגע סיי‬.‫יח‬ .‫מאמע‬ ַ ‫טאטן ָאדער צו דער‬ ַ ‫וואך צום‬ ָ ‫מאהל אין‬ ָ ‫טעלעפאן עטליכע‬ ָ ‫ ָאדער אויפהייבן ַא‬...‫מאמע‬ַ ‫טאטע‬ ַ ‫ "למען יאריכון ימים ולמען‬,‫האבן מיר ַא הבטחה פון די תוה"ק‬ ָ ‫דא‬ ָ ‫ און‬,‫ מענטשן זוכן ברכות און סגולות‬.‫יט‬ ."‫ייטב לך‬ https://telegram.me/Publications_MM


áé

‫ יתרו‬- ‫קוואל‬ ַ ‫דער פרשה‬

ïñéåå èñìéåå åã - "úåöî ìò" :êìîéìà 'ø éáø øòã èâàæ ¨ "åäåìëàé íéøåøîå" ?äåöî ò'úîà ïà© æéà ñò ñàåå ¨ äðéçá øòã ïéà ,øòååù ïਠøéã èîå÷ ñàåå ¨ äåöî éã äåöî éã ïééæ åö íéé÷î øòååù øòèéá æéà ñò - "øåøî" ïåô .úåîéìùá äåöî à© æéà äåöî àæà © © ,êéæ óéåà èâàæòâ ¨ èàä ¨ ì"öæ "ïøäà úéá" ìòá ÷"äøä ïéà úåâøãî òðééæ åö ïòååòâ äëåæ èàä ¨ øò æà© íéé÷î èàä ¨ øò ñàåå ¨ íàå áà ãåáéë úåöî ïåô úåëæ .øåãéäá ïòååòâ ìàåîù éáø ìåãâä ïåàâä ïåô èøòäòâ ìäàîà ¨ © áàä ¨ êéà ì"æç éã æà© ,"éåìä èáù" ìòá ì"öæ øòðæàåå ¨ éåìä ïåô íëç øòã ïøàååòâ ¨ æéà ä"ò êìîä äîìù æà© ïâàæ ¨ úåöî úåëæá ,èìòåå øòã ïåô âéðò÷ øòã ïåà ,èìòåå øòã .ë íà ãåáéë ñðð ïá ïåòîù éáø æà© (úåøåãä øãñá àáåî) ïâàæ ¨ ì"æç éã ïâ ïéà ïöéæ èòåå øò ïòîòåå ïáòð ïñéåå èìàååòâ ¨ èàä ¨ èòåå øò æà© ìîéä ïåô ïòååòâ äìâî íäéà èàä'î ¨ ïåà ,ïãò èàäòâ © èàä ¨ ïåòîù éáø .áö÷ à© ïáòð ïãò ïâ ïéà ïöéæ íòã ïäòæ ïòâðàâòâ © æéà ïåà ,ïåôøòã ùôð úîâò ñéåøâ íäéà èàä'î ¨ ìééåå ,íéùòî òðééæ ïâòåå ïñéåå âéãðìòåå ,áö÷ .íäéà ïáòð ïöéæ èòåå øò æà© ìîéä ïåô ïòååòâ äìâî :èøòôèðòòâ áö÷ øòã èàä ¨ !?áö÷ à© ïéá êéà æà© êàã ¨ èñäòæ åã -

ñàååøàô ¨ © ,(áé ,ë åðéúùøô) èâàæ ¨ ùåã÷ä "íééçä øåà" éã èùéð ïåà ,"êéîé ïåëéøàé" ïòîì ÷åñt øòã èâàæ ¨ éìåà" ?âòè òðééã ïøòâðòìøàô © ìòåå êéà ,"êéîé êéøàà" ãáìî ,íéîé úåëéøà àåä äúìåâñ åæ äåöî éë øîåì äöøéù òîùî æéà ñàåå ¨ ,"ïåëéøàé" èâàæ ¨ ÷åñt øòã ."'äî äøëù æà© äåöî éã ïåô äìåâñ éã æéà ñò ãìàáéåå ,ïééìà© êéæ ïåô ñàåå ¨ øëù íòã øòñéåà ,íéîé úåëéøà èàä ¨ ùèðòî øòã ùé éë" .äåöî éã øàô © èìäàöàá ¨ © øòèùøòáéåà øòã òá÷ øùà íøëù ãáìî úåàìôð úåìåâñ íäá ùéù úååöî ñàåå ¨ úååöî àã ¨ ïòðòæ ñò ."'ä äúåà äìéâ åæáå ,'ä íäì øòã ñàåå ¨ øëù íòã øòñéåà ,úåìåâñ òëéìøòãðåàåå ïáàä ¨ äåöî éã ééá ïåà ,ééæ øàô © èîéèùàá © èàä ¨ øòèùøòáéåà ñàåå ¨ øàì÷ ¨ èâàæòâ ¨ øòèùøòáéåà øòã èàä ¨ (íàå áà ãåáéë) øòèùøòáéåà øòã ñàåå ¨ øëù íòã øòñéåà ,æéà äìåâñ éã .íéîé úåëéøà àã ¨ êéåà æéà ,øàôøòã © èìäàö ¨ àøîâ éã éåå ,äåöî òøòååù à© íàå áà ãåáéë æéà éàãååà© ìéåàåå ,"ïàîç àìù éî éøùà" (.àì ïéùåãé÷) èâàæ ¨ ,äåöî éã èéî ïøòåå èååàåøtòâ èùéð óøàã © ñàåå ¨ íòã æéà íòåð) èâàæ ¨ ò"éæ êìîéìà 'ø éáø øòâéìééä øòã øòáਠíéøåøîå úåöî ìò" (àé ,æè øáãîá) (àá úùøô ,êìîéìà (ä ,àé øáãîá) ÷åñt ï'ôéåà èâàæ ¨ é"ùø ìééåå ,"åäåìëàé ,èñééä ñàã ¨ ."úååöî àìá íðç ,íðç íéøöîá ìëàð øùà" ñàåå ¨ äåöî à© .èìòâ ïéé÷ èùéð èñà÷ ¨ ñàåå ¨ äåöî à© ,øòååù ïਠèùéð èîå÷ ñò øòãਠ,èìòâ ïéé÷ èùéð èñà÷ ¨ .äåöî à© èùéð æéà

‫ אין דער גמרא מסכת סנהדרין‬.‫כ‬ .‫די מצוה פון כיבוד אם‬ ‫ט זיך‬ï‫ ווי ַא עלטערע איד שלע‬,‫גאס‬ ַ ‫אמאהל שבת געזעהן אויף דער‬ ָ ַ ‫האט‬ ָ ‫אויערבאך זצ"ל‬ ַ ‫הגאון רבי שלמה זלמן‬ ‫געהאלפן דעם‬ ָ ‫האבן נישט‬ ָ ‫ און‬,‫ יונגעלייט מיט טליתים‬,‫געגאנגען זיינע צוויי זיהן‬ ַ ‫ און ביי די זייט זענען‬,‫באנק‬ ַ ‫מיט ַא‬ ‫טראגן‬ ָ ‫פאטער‬ ָ ‫פארוואס זיי העלפן נישט זייער‬ ָ ַ ‫האט רבי שלמה זלמן געפרעגט די יונגעלייט‬ ָ .‫באנק‬ ַ ‫טראגן די‬ ָ ‫טאטן‬ ַ ...‫שטאט‬ ָ ‫טראץ דעם עירוב אין‬ ָ ‫האבן ַא "חומרא" נישט מטלטל צו זיין אין שבת‬ ָ ‫האבן זיי געענטפערט ַאז זיי‬ ָ ,‫באנק‬ ַ ‫די‬ ‫האט עטליכע‬ ָ ‫ ַאז ער‬,‫דאזיגע צוויי יונגעלייט‬ ָ ‫האט זיך ַאזוי מצער געווען פון דעם ענטפער פון די‬ ָ ‫רבי שלמה זלמן‬ !‫בארואיגן פון די "חומרא" פון די צוויי יונגעלייט‬ ַ ‫שוט נישט געקענט‬ï ‫האט זיך‬ ָ ‫ ער‬.‫געזאגט קיין שיעורים‬ ָ ‫טעג נישט‬ ‫ אין ענטפער‬,‫האט ַא בריוו פון רבי שלמה זלמן‬ ָ ‫ שרייבט ַאז ער‬,‫ הרב טרעגער‬,‫דער איידים פון רבי שלמה זלמן‬ ‫געהאט מיט זיין זוהן איבער‬ ַ ‫האט‬ ָ ‫פאטער‬ ָ ‫וואס ַא‬ ָ ‫האט איהם געפרעגט וועגן ַא דין תורה‬ ָ ‫וואס ער‬ ָ ‫אויף ַא שאלה‬ ‫ "בנוגע לחמורה‬:‫האט רבי שלמה זלמן געשריבן‬ ָ .‫געדארפט צוטיילן‬ ַ ‫האבן זיך‬ ָ ‫וואס זיי‬ ָ ,‫ַא שותפות אין זייער געשעפט‬ ,‫ איך גיב דיר ַאן עצה‬,"‫ משוך ידך הימנה‬,‫ "הנני מייעץ לך חתני היקר‬,‫האסט מיך ָאנגעפרעגט‬ ָ ‫וואס דו‬ ָ "‫שבחמורות‬ ‫וואס איז נוגע הלכות‬ ָ ‫ ווייל עס איז ַא שאלה‬,‫זאלסט זיך ַארויסציהען פון דעם דין תורה‬ ָ ‫ דו‬,‫מיין טייערער איידים‬ ."‫וואס איז "חמורה שבחמורות‬ ָ ,‫כיבוד אב‬ ‫פאר שלמה המלך ע"ה‬ ַ ‫ווערט דערציילט גענוי ווי שווער ס'איז ָאנגעקומען‬

(:Ú Û„)

https://telegram.me/Publications_MM


âé

‫ יתרו‬- ‫קוואל‬ ַ ‫דער פרשה‬

óéåà øáåò êéåà øò æéà ,íäéà èøòôèðò ïåà äìôú ïééæ êéà áàä ¨ íòã óéåà" ,èðééååòâ ñðð ïá ïåòîù éáø èàä ¨ àìéîî .ì"çø "íéøçà íéäìà êì äéäé àì" ïåô åàì íòã à© èéî ïòîàæåö © ïöéæ åö ,ïøäàé ¨ ìéô éåæà© èòáøàòâ © .áë ïòðòååàã © ïéà úåçåë ïâééìðééøà© ,ïééæ òé÷ùî ïòî óøàã © èâòøôòâñéåà íäéà øò èàä ¨ êàðøòã ¨ ."?ïãò ïâ ïéà áö÷ èëàîòâôéåà © áö÷ øòã èàä ¨ ,íéùòî òðééæ ïâòåå øòéåðòâ óåñ íééá "ééçá åðéáø" ïéà ïåùì âéã'àøåî à© ïòðéôòâ øéî ñàåå ¨ òîàî © ïåà òèàè © ïééæ ïæéååòâ ïåà ,øòîéö ïåô øéè éã ïåùòú àì" (ë ,ë úåîù) äùøt øòâéèðééä øòã ïåô èéî ïòîåðøàô © æéà øò æà© ,èâàæòâ ¨ ïåà ,èìà© ïòååòâ ïòðòæ øòã ïòåå" :øò èáééøù ,"áäæ éäìàå óñë éäìà éúà :èðééååòâ ïåòîù éáø èàä ¨ .úòì úòî ïéà äòù 24 ééæ ïâòåå èëàøè © øò ïåà ïòèùøòáéåà ï'øàô © èðòååàã © ùèðòî ïáòð ïééæ êéà ìàæ ¨ éàååìä - "é÷ìç äéäé ê÷ìçî ,éàååìä" øò éåå êééìâ æéà ,èâàîøàô ¨ © øò ñàåå ¨ øòáìéæ ïåà ãìàâ ¨ !ïãò ïâ ïéà øéã ."å"ç äøæ äãåáò èðéãòâ èìàåå ¨ âéöëà© èòáøàòâ © èàä ¨ øò æà© èðééååòâ øò èàä ¨ øòäéøô ,áö÷ íòã ïáòð ïöéæ ïôøàã © èòåå øò ïåà øäàé ¨ ‫ די באשעפער געפונט זיך אין‬- ‫ומשה נגש על הערפל‬ ‫יעדן מצב‬ áà ãåáéë íéé÷î æéà øò æà© èøòäòâ èàä ¨ øò ïòåå øòáਠ¨ ïåà èééøôòâ êéæ øò èàä ¨ ,ùôð úåøéñî èéî íàå øùà ìôøòä ìà ùâð äùîå" (çé ,ë úåîù) ÷åñt ï'ôéåà ,èâàæòâ .àë ïãò ïâ ïéà ïëù ïééã ïééæ êéà ìàæ ¨ éàååìä :ùéãéà óéåà æéà "ìôøò" ."íé÷ìàä íù øòã áéåà åìéôà æà© ,æîøî æéà ÷åñt øòã ."ìàôtàøà" © ¨ © ‫ גלייבן אז מיט תפילה קען מען‬- ‫ולעבדו בכל לבבכם‬ ‫אלעס אויסבעטן‬ "íé÷ìàä íù øùà" ,äâøãî ïééæ ïåô å"ç èìàô © ùèðòî ï'èéî øòôòùàá © øòã æéà ,å"ç äãéøé ïééæ ïéà êéåà - äéäé àì" (â ,ë) äùøt øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt ï'ôéåà ïúî ééá ñàåå ¨ íòã ïéà æîåøî êéåà æéà ñàã ¨ .ùèðòî ìééåå - íéøçà" ,é"ùø èâàæ ¨ ,"íéøçà íéäìà êì åìéôà© æà© ïòðøòì åö ,"ìôøòå ïðò êùç" ïòååòâ æéà äøåú èùéð ïøòåå ïåà ééæ åö ïòééøù ,ñò ïòðéã ñàåå ¨ éã øòã æéà ,"ìàôtàøà" © ¨ © íòã ïéà ïåà úåëùç íòðéà åö èðééî ñàã ¨ æà© ,"úîà éøîà" øòã èâàæ ¨ ."èøòôèðòòâ .àã ¨ êéåà øòôòùàá © - "íéðòðå åéìà íé÷òåö" ,úîà íé÷ìà ìéãáäì æà© ,ïâàæ ¨ èøòôèðòòâ èøòåå ïòî ïåà ,ïòèùøòáéåà íåö èééøù ïòî èâàæ ¨ ,ì"öæ "úîà éøîà" ìòá ÷"äøä ,éáø øòøòâ øòã .ìîéä ïåô ÷åñt ï'ôéåà ("íúéàø íúà" ä"ã ,à"öøú åøúé ,úîà éøîà) æéà øòìãਠøòã ,"íéøùð éôðë ìò íëúà àùàå" (ã ,èé) ïåà èðòååàã © ùèðòî à© áéåà æà© ,ñéåà èîå÷ íòã ïåô áéåà åìéôà© æà© ,æîøî ÷åñt øòã æéà .óåò øòð'àîè à© ñéåà èøòä øòèùøòáéåà øòã æà© èùéð èáééìâ øò ‫ "כבד‬,‫ מען צעזינגט זיך שיין מיט די טעמי הנגינה ביים מעביר סדרה זיין ָאדער ביים לייענען אין דער תורה‬.‫כא‬ .‫מ'דארף געדענקען ַאז מ'מוז עס מקיים זיין בפועל‬ ַ ‫ ָאבער‬,"‫את אביך ואת אמך‬ ‫ונקט ווי ביי‬ï ."‫( "תפשו אומנות אבותם‬È ,„È ˙ÂÓ˘) ‫ ַאזוי טייטשן די ספרים בדרך צחות די ווערטער פון רש"י ז"ל‬.‫כב‬ ,ÏÈt˘ÈÈ· ̈) "‫פארבעסערן זיין "ביזנעס‬ ַ ‫אריינטראכטן ווי ַאזוי ער קען‬ ַ ַ ‫פארנומען מיט‬ ַ ‫ איז דער מענטש‬,‫ַא געשעפט‬ ÔÈÈÊ ËÚ ,Ô˘Ë ÚÓ Ú¯Ú„ ‡« ËÈÓ ÔÒÚÂÓ˘ ËÈÓ ÔÚ‚ Ú¯·¯‡Ù « Ô‡ Ô¯ÚÎȯ Ô‡ ÔÒȯ„ ȇ ÔÈÈˢ ËÚ ¯Ú Ô‡ ,ËÙÚ˘Ú‚ Òȯ‚ ‡ « ÔÚ ÚÙÚ ËÚ ˘Ë ÚÓ ‡ « ·È‡

‫פאר דעם‬ ַ ‫דאווענט‬ ַ ‫וואס ער‬ ָ ‫פארבעסערן די תפלה‬ ַ ‫אריינטראכטן ווי ַאזוי צו‬ ַ ַ ‫דארף מען‬ ַ ‫ ַאזוי‬,(„Â·È‡Ï ÔÈÈ‚ ËÙÚ˘Ú‚ "‫פארבעסערן די "אומנות‬ ַ ‫אריינטראכטן ווי ַאזוי אויסצוברייטערן און‬ ַ ַ ‫'דארף‬ ַ ‫ מ‬."‫ ווייל עס איז זיין "אומנות‬,‫אויבערשטען‬ !‫וואס רופט זיך תפלה‬ ָ ‫'האט‬ ָ ‫יונגערמאן גייט ַארויס פון בית המדרש ווען מ‬ ַ ‫אמאהל געזעהן ווי ַא‬ ָ ַ ‫האט‬ ָ ‫הרה"ק רבי יחזקאל'ע קוזמירער זי"ע‬ ‫ ווי עס שטייט ביי אשרי‬,‫ און איהם געוויזן אין סידור‬,‫האט ער איהם צוגערופן‬ ָ ,"‫געהאלטן ביי "אשרי" און "ובא לציון‬ ַ :‫געזאגט‬ ָ ‫האט איהם‬ ָ ‫ און‬,"‫ובא לציון די ווערטער "ירידת השפע‬ .‫ פון הימל‬ï‫ארא‬ ָ ַ ‫דעמאלס‬ ָ ‫ די שפע קומט‬- "‫ דו זעהסט וואו די ַאנטלויפסט פון שוהל? ביי "ירידת השפע‬‫ נישט אויסצוטוהן די תפילין‬,‫רנסה‬ï ‫ ַאז ס'איז ַא סגולה אויף‬,‫געזאגט הרה"ק רבי דוד'ל לעלובער זי"ע‬ ָ ‫האט‬ ָ ‫ענליך‬ ."‫דעמאלס איז "ירידת השפע‬ ָ ‫ ווייל‬,"‫נאך "עלינו לשבח‬ ָ ‫ביז‬ https://telegram.me/Publications_MM


ãé

‫ יתרו‬- ‫קוואל‬ ַ ‫דער פרשה‬

ñàåå ¨ ,äáùçî òðééø ïåà òèåâ à© éåå ùèðòî ï'øàô © èåâ øòã íäéà èâàøè ¨ ,å"ç àîè æéà ùèðòî øòã ïåà ,íéùòî òìà© ïåô óåñ øòã ïåà áéåäðਠøòã æéà ñàã ¨ .äøåú éã êøåã ,óéåà íäéà èáééä ïåà øòèùøòáéåà éåæà© ïáàä ¨ ì"æç éã ñàåå ¨ "áåè áì" ïåô ïéðò øòã æéà ñàã ¨ ‫ דורך יראת שמים גלוסט מען נישט‬- ‫לא תחמוד‬ ."(è"î ,á"ô) úåáà úëñî ïéà èáéåìòâñéåà ÷øàèù © àì" ïåô åàì íòã óéåà èâàæ ¨ "éåìä úéá" øòã ï'øàô © ïâàæ ¨ åö êéìâòî æéà éåæà© éåå ,"ãåîçú ïééæ ñàåå ¨ êàæ © à© åö ïèñåìâ èùéð ìàæ ¨ øò æà© ùèðòî ?åöøòã àé ¨ èñåìâ õøàä © æéà ùèðòî à© ,ìùî êøã ìò ,"éåìä úéá" øòã èâàæ ¨ ,èùèéìâòâñéåà êéæ èàä ¨ ïåà ,ééðù ï'ôéåà ïòâðàâòâ © èàä ¨ âðéìöåìt øòáਠ,íåäú íåö èòîë âéãðòìàôtàøà © ¨ © .íåäú ï'æéá ïìàô © ïåô ùèðòî íòã èìòèùòâtਠñòtò 'ä äåàú à© êàð ¨ èôéåì ùèðòî øòã ,æéà ìùîð øòã èùèéìâòâ êéæ øò èàä ¨ äåàú éã ïèéîðéà ïåà ,åðéøîùé íäéà èàä ¨ ñòtò øàð ¨ ,ì"çø íåäú ï'æéá èòîë èàä ¨ øò ïòåå .å"ç ïöðàâðéà © ïìàôtàøà © ¨ © ïåô èìòèùòâtਠ,äåàú éã èàäòâ © èùéð ïéåù êàã ¨ øò èàä ¨ ,èùèéìâòâ êéæ æéà ñàã ¨ .êéæ èùèéìâ øò æà© èàäòâ © àøåî èàä ¨ øò ìééåå åö ïáàä ¨ àøåî èñìàæ ¨ åã ,"ãåîçú àì" ïåô äðååë éã æà© ïééèùøàô © àìéîî ïéåù åèñòåå ,êàæ © à© ñîòðòé ïèñåìâ èñòåå åã ìééåå ,ïåôøòã ïèñåìâ åö êééù èùéð æéà'ñ .ãë åàì ï'øàô © ïøòèéö

àì" ïåô åàì íòã ïâòåå (æèú äåöî) èáééøù êåðéç øòã éåæà© éåå ïøòãðåàåå èùéð êéæ èñìàæ ¨ åã" ,"ãåîçú ïåô øöåà ïà© êàð ¨ ïèñåìâ ïåô ïãééîøàô © êéæ ùèðòî à© ïò÷ ïåà øáç ïééæ ïåô úåùø ïéà èäòæ øò ñàåå ¨ ïëàæ © òøòééè éã øàð ¨ éåæà© ïâàæ ¨ úîàá øòáਠ,ïåôøòã âéãééì æéà øò êéæ ïò÷ ùèðòî øòã ìééåå ,ïâéãðéæ ñàåå ¨ ïùèðòî òùéøàð © ,íäéà èñåìâ ñò ñàåå ¨ ñòìà© ïåà úååàú ïåô ïãééîøàô © àé ¨ ïøòèðòðøòã ïåà ïøòèééååøòã åö úåùø ïééæ ïéà æéà ñò ïåà õøàä © ïééæ ïåà ,ìéåå øò éåå èéåì ,êàæ © òãòé åö ïìéåå ïééæ ñàã ¨ ïâééá åö ,èðàä © ïééæ ïéà ïáòâòâøòáéà úîàá æéà .âë "úîàá ìéåå øò ñàåå ¨ íòã åö õøàä © òìà© ïòðòæ íäéà øàô © ñàåå ¨ øòèùøòáéåà øòã" ,ñòìà© èäòæ øò ,è÷òìtèðà© ïùéðòèìòäàá © øòãਠèëòìù ,äáùçî òñéåøâ øòãਠòðééì÷ à© àèùéð ¨ èîòð øò ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô ïìéåäøàô © æéà ñàåå ¨ ,èåâ ,õøàä © ïéà ïåöø ïééæ óéåà øáåò ïòðòæ ñàåå ¨ éã ïåô äî÷ð øòééæ ïãðòåå ñàåå ¨ øòèðòæéåè øàô © ãñç ïééæ èìàä © øò ïåà æéà ñàåå ¨ êàæ © à© àèùéð ¨ æéà ñò ìééåå ,ïèåâ íåö äáùçî

‫ ַאז‬,‫האבן חיזוק ברוחניות‬ ָ ‫געדארפט‬ ַ ‫האט‬ ָ ‫וואס‬ ָ ‫יונגערמאן‬ ַ ‫פאר ַא‬ ַ ‫געזאגט‬ ָ ‫האט‬ ָ ‫ הרה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע‬.‫כג‬ ‫ דער יצר הרע וויל צורעדן‬,‫געזאגט‬ ָ ‫האט דער בעלזער רב‬ ָ ."‫( "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים‬ÊË ,ÂÎ Ìȯ·„) ‫זאגט‬ ָ ‫רש"י‬ ‫ ָאדער ער קען שוין נישט זיין ַא ירא‬,‫ ַאז ער קען שוין נישט לערנען‬,‫לען‬ï‫סטעמ‬ï‫זאל זיך ָא‬ ָ ‫דעם מענטש ַאז ער‬ ‫נאך בכלל נישט געווען‬ ָ ‫טראכט ביי זיך ַאז נעכטן איז‬ ַ ,"‫ "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים‬,‫זאגט רש"י‬ ָ ‫ אויף דעם‬.‫שמים‬ ‫דארף‬ ַ ‫ ַא איד‬.‫פונדאסניי‬ ָ ‫געווארן‬ ָ ‫זאגן ַאז דו ביזט ַא ליידיגייער? די תורה איז היינט געגעבן‬ ָ ‫ איז ווי קענסטו‬,‫קיין תורה‬ .‫האבן התחדשות‬ ָ ‫שטענדיג‬ ‫ ַאז דער‬,‫גערעדט וועגן תאוות‬ï‫האט זיך ָא‬ ָ ‫וואס‬ ָ ‫פאר ַא מענטש‬ ַ ‫געזאגט‬ ָ ‫אמאהל‬ ָ ַ ‫האט‬ ָ ‫ דער "חזון איש" זצ"ל‬.‫כד‬ ,‫זאכן‬ ַ ‫האבן ַא רצון צו גוטע‬ ָ ‫ אויב דו וועסט‬.‫זאך‬ ַ ‫האט נישט געגעבן קיין צוויי רצונות אויף איין‬ ָ ‫אויבערשטער‬ .‫האבן ַא רצון צו שלעכטס ח"ו‬ ָ ‫וועסטו נישט‬ ‫ ‡( "אז ישיר‬,ÂË ˙ÂÓ˘) ‫סוק‬ï ‫געזאגט אויף די ווערטער פון די חז"ל אויפ'ן‬ ָ ‫האט‬ ָ ‫הרה"ק רבי יחזקאל'ע קוזמירער זצ"ל‬ !‫גאנצער "יוד" איז די מחשבה‬ ַ ‫ דער‬."‫ שהיו"ד על שם המחשבה נאמרה‬- ‫משה‬ ‫זאלן‬ ָ ‫האבן די תלמידים איהם געפרעגט צו וועמען זיי‬ ָ ,‫פאר די הסתלקות פון איינעם פון די תלמידי הבעש"ט זי"ע‬ ַ :‫געזאגט‬ ָ ‫האט ער זיי‬ ָ .‫נאך זיין הסתלקות‬ ָ ‫פאהרן‬ ָ ‫וואס אויב‬ ָ ‫זאלט זיך זיכער נישט דרייען ביי עמיצן‬ ָ ‫ ָאבער איר‬,‫זאלט זיך דרייען‬ ָ ‫ איך ווייס נישט ביי וועמען איר‬:‫נאר איין עצה‬ ָ ‫דא‬ ָ ‫ אויף מחשבות איז‬.‫ראבירן געבן ַאן עצה‬ï ָ ‫ וועט ער אייך‬,‫רעדן אויף מחשבות‬ï‫איר וועט זיך ָא‬ .(:Ï ÔÈ˘Â„È˜) "‫ בראתי תורה תבלין‬,‫"בראתי יצר הרע‬ https://telegram.me/Publications_MM


åè

‫ יתרו‬- ‫קוואל‬ ַ ‫דער פרשה‬

øàð ¨ èøéáàøt ¨ òøä øöé øòã .ùèðòî ïåô äáùçî éã óéåà .ïòðøòì íöò ïåô ùèðòî íòã ïøòèù

‫ מיט א קבלה נעמט מען אוועק‬- ‫יערב לכם מכאן ואילך‬ ‫די שוועריקייט פון כל התחלות קשות‬

ïòîåðòâ êéæ óéåà èàä ¨ ùèðòî øòã áéåà ,ñéåà èîå÷ æéà íòã óéåà ñàåå ¨ ,ïòðøòì åö äáåè äìá÷ à© äáåè äáùçî" ïâàæ ¨ ì"æç éã ïåà ,òøä øöé ïéé÷ àèùéð ¨ éã æà© ñéåà èîå÷ ,(:î ïéùåãé÷) "äùòîì äôøöî ä"á÷ä :é"ùø èâàæ ¨ øàôøòã © .ãìàá © êéæ èâéãðò "úåù÷ úåìçúä" øéà áéåà ,"íëéìò åìá÷ú íà ,éìå÷á åòîùú òåîù íà" øéà éåå êàã ¨ ñò æéà ,ïòðøòì åö ïééæ ìá÷î êéæ óéåà èòåå ïòðøòì åö ïਠèáééä øéà ïòåå æà© ñéåà èîå÷ ,ïéåù èðøòì êàã ¨ æéà ïèéîðéà ïåà ,ïòðøòì ïèéîðéà éåå ïéåù ñò æéà èéé÷éøòååù éã ìééåå ,ùèðòî ï'øàô © ñéæ àé ¨ ïòðøòì ñàã ¨ øàôøòã © ,ïòðøòì ïèéîðéà èùéð ïåà áéåäðਠíééá øàð ¨ æéà ñàã ¨ ñéæ ïééæ êééà øàô © èòåå - "êìéàå ïàëî íëì áøòé" .øòèééåå ïåà àã ¨ ïåô ïòðøòì

ò"éæ àæìòáî òì'òùåäé éáø ÷"äøä áø øòæìòá øòã øòã ïéà é"ùø ïåô øòèøòåå éã óéåà èâàæòâ ¨ èàä ¨ ,éìå÷á åòîùú òåîù íà äúòå" (ä ,èé) äùøt øòâéèðééä ìëù ,êìéàå ïàëî íëì áøòé íëéìò åìá÷ú äúò íà èâàæ ¨ é"ùø ñàåå ¨ ïåùì ñàã ¨ øòååù æéà ."úåù÷ úåìçúä äøåàëì ,"úåù÷ úåìçúä ìëù êìéàå ïàëî íëì áøòé" ïàëîå ,úåù÷ úåìçúä ìë" :ïâàæ ¨ èôøàãòâ © é"ùø èìàåå ¨ ?"íëì áøòé êìéàå

ètéåä éã ,èøòôèðòòâ áø øòæìòá øòã èàä ¨ êàã ¨ æéà èøétù ùèðòî øòã ñàåå ¨ èéé÷âéøòååù øò éåå íòã êàð ¨ øòáਠ,ïòðøòì ïਠèáéåä øò æéá øàð ¨ áéåà øòáਠ.äë ÷àîùòâ © øäòæ êàã ¨ ñò æéà ,ïéåù èðøòì ìá÷î ïééæ äëåæ ïìàæ ¨ øéî ïôìòä ìàæ ¨ øòèùøòáéåà øòã øò æà© äøåîâ äìá÷ à© èéî êéæ óéåà èîòð ùèðòî øòã òøä øöé øòã èòåå ,àøîâ ïòðøòì éøôøòãðéà ïâøàî ¨ èòåå ,ïåùùáå äçîùá ïåöøáå äáäàá äøåú éã ïééæ åö ¨ èùéð úåàåôø ,äøåú ïúî ïåô úåìåâñ òìà© ïáàä ¨ ïìàæ ¨ øéî ïåà æéà äìá÷ éã óéåà ìééåå ,äèéìù à© íéà óéåà ïáàä .ïîà ,ìàøùé ìëìå åðì úåòåùé ïåà äèéìù ïéé÷ èùéð ïáàä ¨ íéëàìî ìééåå ,òøä øöé à© àèùéð ¨

"‫"‡( "אם על הפתיחה חייב על הכריה לא כן שכן‬Ù ÛÂÒ ,ıÂˆÈ ‰ ¯Ú˘) ‫ דער "יסוד ושורש העבודה" שרייבט‬.‫כה‬ ‫דאך ַאוודאי שווער‬ ָ ‫ איז‬,‫דאס ספר‬ ָ "‫פאר'ן מענטש צו "עפענען‬ ַ ‫ אויב ס'איז שווער‬,‫ על דרך צחות‬,(ÌÈËÙ˘Ó ˙˘¯Ù .("‰‡È¯˜" È ÍÈÊ Ë ÚÈÈÏ ,˙ÂÁˆ ͯ„ ÏÚ ¯Ú Ë‚‡Ê » "‰ÈȯÎ") ‫צו לערנען‬ ‡˙ÏÈÎÓ)

https://telegram.me/Publications_MM

באר הפרשה יתרו yi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you