Page 1

‫~ פרשת בשלח תשע"ז ~‬

‫וְ ַא ַחר ּבְ לֹותֹו יִ פְ ַרח וְ יָ צִ יץ‪...‬‬ ‫בריאה חדשה‪ ,‬פירות חדשים‪ .‬ולכן הוא חייב קודם כל להיכלל ב"אין"‪,‬‬ ‫שאלה‪:‬‬ ‫להירקב זה טוב או לא?‬ ‫ומשם לקבל את הכח להוליד פירות חדשים 'יש מאין'‪.‬‬ ‫תשובה‪:‬‬ ‫רק כשהוא נרקב באדמה‪ ,‬ולא נשאר ממנו כמעט כלום – רק אז הוא‬ ‫תלוי מה קורה לאחר מכן!‬ ‫מסוגל להוליד משהו חדש!‬ ‫לקחת תפוח ולשים אותו בפח האשפה עד שיירקב‪ ,‬ממש לא טוב‪.‬‬ ‫ׁש ָּבעו ָֹלם הוּא נִ ְפ ְלאוֹת ְּת ִמים ֵּד ִעים‪,‬‬ ‫יחת וְגִ ּדוּל ָּכל ַה ְּצ ָמ ִחים ֶ‬ ‫ֱמת ְצ ִמ ַ‬ ‫"כי ֶּבא ֶ‬ ‫ִּ‬ ‫אבל לקחת את גרעיניו ולטמון אותם באדמה‪ ,‬ולתת להם להירקב – זה‬ ‫ׂה‬ ‫ֲשר הוּא עוֹ ֶש‬ ‫ׁ‬ ‫ִּכי ָּבזֶה ָאנ ּו רו ִֹאים ְּב ָכל ֵעת נִ ְפ ְלאוֹת ַה ּבו ֵֹרא י ְִת ָּב ַר ְך א ֶ‬ ‫נפלא ביותר‪ .‬שכן כך הם יגדלו ויצמחו‪ ,‬ומתפוח אחד נקבל עץ שלם של‬ ‫ָדל ִמ ֶּמנּ ּו ַּכ ָּמה ִׁשב ֳִּלים‪ .‬ו ְִע ַּקר‬ ‫ֶרע ּג ֵ‬ ‫ׁשל ז ַ‬ ‫ׁש ִּמ ּג ְַר ִעין ֶא ָחד ֶ‬ ‫נִ ְפ ָלאוֹת ְּב ָכל ֵעת‪ֶ ,‬‬ ‫תפוחים‪.‬‬ ‫ָא ֶפס‪ָ ,‬אז חוֹזֵר‬ ‫ׂה ְּכ ַאיִן ו ֶ‬ ‫ׁש ַה ּג ְַר ִעין נִ ְת ַּב ֶּלה ָּב ָא ֶרץ ְו ַנ ֲע ֶש‬ ‫ַה ִּג ּדוּל הוּא‪ַ ,‬א ַחר ֶ‬ ‫כך גם הריקבון שלאחר המוות‪:‬‬ ‫ּאה‬ ‫ילנוֹת אוֹ ְּתבו ָ‬ ‫וְצו ֵֹמ ַח ִמ ֶּמנּ ּו ָּד ָבר ַה ִּנ ְצ ָמח‪ִ ,‬א ָ‬ ‫להניח סתם בן אדם בתוך האדמה ולתת‬ ‫ו ְַכ ּיו ֵֹצא‪.‬‬ ‫לו להירקב‪ ,‬זה ממש לא טוב‪ .‬אבל לתת לו‬ ‫ׁש ּיִגְ ַּדל ְוי ְִצ ַמח ׁשוּם ָּד ָבר ִּכי‬ ‫ׁשר ֶ‬ ‫ְעל ֵּכן ִאי ֶא ְפ ָ‬ ‫וַ‬ ‫עמלק מראה לנו כל הזמן עד כמה אנחנו‬ ‫להירקב שם‪ ,‬כדי שיתבטל גשמיות גופו‪ ,‬ויוכל‬ ‫ְקא‪ִּ ,‬כי ִע ַּקר ּכ ַֹח‬ ‫יעה ָּב ָא ֶרץ ַּדי ָ‬ ‫ִאם ַעל י ְֵדי ַה ְּז ִר ָ‬ ‫ְה ּצו ֵֹמ ַח הוּא ַעל י ְֵדי ְּב ִחינַת ִּב ּטוּל ֶאל‬ ‫לזכות לחיים נצחיים‪ ,‬זה נפלא ביותר‪" .‬והנה רקובים‪ ,‬מבפנים ומבחוץ‪ .‬והוא צודק! אך ַה ִּג ּדוּל ו ַ‬ ‫טוב מאד" – דורשים חכמינו ז"ל – "זה מלאך‬ ‫ַש ִמ ּיוּת‪.‬‬ ‫ֵאין סוֹף י ְִת ָּב ַר ְך‪ִּ ,‬ב ְב ִחינַת ִה ְת ַּפ ְּׁשטוּת ַה ּג ְׁ‬ ‫בעוד‪ ,‬שהוא רוצה להפוך את הריקבון הזה‬ ‫המות"‪...‬‬ ‫ׁשה‪,‬‬ ‫ֲד ָ‬ ‫יאה ח ָ‬ ‫יחה הוּא ְּב ִחינַת ְּב ִר ָ‬ ‫ְה ְּצ ִמ ָ‬ ‫ִּכי ַה ִּג ּדוּל ו ַ‬ ‫ׁשזּ ו ְֹר ִעין ַה ּג ְַר ִעין‬ ‫ׁשר ִּכי ִאם ַעל י ְֵדי ֶ‬ ‫ְעל ֵּכן ִאי ֶא ְפ ָ‬ ‫וכך גם הריקבון שעובר על כל אחד בעבודת לאבדון נצחי‪ ,‬מלמד אותנו מרדכי כיצד ו ַ‬ ‫ה'‪:‬‬ ‫ְה ָא ֶרץ ִהיא ְּב ִחינוֹת ִׁש ְפלוּת‪ְּ ,‬ב ִחינַת ַאיִן‪,‬‬ ‫ָּב ָא ֶרץ‪ ,‬ו ָ‬ ‫להירקב בירידות ובלבולים‪ ,‬זה נורא ואיום‪ .‬להתחזק באמונה וענוה‪ ,‬ובכך להפוך את‬ ‫ָא ֶפס‬ ‫ׂה ְּכ ַאיִן ו ֶ‬ ‫ׁש ַּנ ֲע ֶש‬ ‫ְשם נִ ְת ַּב ֶּלה ַה ּג ְַר ִעין ַעד ֶ‬ ‫ׁ‬ ‫וָ‬ ‫אך להשתמש עם הריקבון הזה לצורך צמיחה‬ ‫ְאז‬ ‫ׁשה ּו ְּב ָע ְל ָמא‪ ,‬ו ָ‬ ‫ְולֹא נְִׁש ָאר ִמ ֶּמנּ ּו ִּכי ִאם ַמ ֶּ‬ ‫הריקבון לצמיחה‪.‬‬ ‫בעבודת ה' – לא רק שזה ממש נפלא‪ ,‬אלא‬ ‫ׁש ִּנ ְת ַּב ָּלה‬ ‫נִ ְכ ָלל ַה ָּד ָבר ַה ִּנזְ ָרע ָּב ֵאין סוֹף‪ַ ,‬על י ְֵדי ֶ‬ ‫שזוהי הדרך היחידה כיצד ניתן לזכות לצמיחה‬ ‫ׁשם ֵמ ַאיִן‬ ‫ְשב ִמ ָּ‬ ‫ׁ‬ ‫ַש ִמ ּיוּתוֹ ַו ֲאזַי חוֹזֵר ו ָ‬ ‫ׁשט ִמ ּגְׁ‬ ‫וְנִ ְת ַּפ ֵּ‬ ‫אמיתית‪.‬‬ ‫ילן ּגָדוֹל‬ ‫ָדל וְצו ֵֹמ ַח ִמ ֶּמנּ ּו ִא ָ‬ ‫ׁש ּיו ֵֹצא ְוג ֵ‬ ‫ׂ ֵאת‪ַ ,‬עד ֶ‬ ‫ֶתר ְש‬ ‫ֵש וְחוֹזֵר וְנִ ְת ַח ֵּדׁש ְּבי ֶ‬ ‫ְליׁ‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫ַ‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ָ‬ ‫ּ‬ ‫א‬ ‫ֶ‬ ‫ם‪,‬‬ ‫ּל‬ ‫ָ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ּ‬ ‫ג‬ ‫ּ‬ ‫ִ‬ ‫ית‬ ‫ל‬ ‫ִ‬ ‫כ‬ ‫ְ‬ ‫ת‬ ‫ַ‬ ‫ל‬ ‫ְ‬ ‫ֹא‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫ָ‬ ‫ים‬ ‫ֹנִ‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ֵר‬ ‫ְ‬ ‫ז‬ ‫ֵי‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ִ‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ָ‬ ‫ל‬ ‫ְ‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫ׁ‬ ‫ָ‬ ‫פ‬ ‫ְ‬ ‫א‬ ‫ֶ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ִ‬ ‫ש‬ ‫ׁ‬ ‫ֶ‬ ‫"כי ְּכמוֹ‬ ‫ִּ‬ ‫ו ְַכ ּיו ֵֹצא" (ליקוטי הלכות‪ ,‬כלאי הכרם ב‪ ,‬א)‪.‬‬ ‫ְא ַחר ְּבלוֹתוֹ‬ ‫ְא ַחר ָּכ ְך ַה ּג ְַר ִעין נִ ְת ַּב ֶּלה‪ ,‬ו ַ‬ ‫ׁשנּ ו ְֹתנִ ין ִמ ְּת ִח ָּלה ַה ּג ְַר ִעין ֶּב ָע ָפר‪ ,‬ו ַ‬ ‫ֶ‬ ‫[אלא שכדי שהתפוח ייכלל ב"אין סוף" על ידי הירקבותו‪ ,‬הוא חייב את‬ ‫ׁש ַּמ ְׁש ִּפ ִילין‬ ‫ׁש ַעל י ְֵדי זֶה ֶ‬ ‫ילן ּגָדוֹל‪ֵּ .‬כן ַה ָּד ָבר ַה ּזֶה‪ֶ ,‬‬ ‫ׂה ִא ָ‬ ‫י ְִפ ַרח ְוי ִָציץ ְו ַנ ֲע ֶש‬ ‫התפילות של בני האדם‪ .‬שכן‪ ,‬רק אד"ם [גימטריא מ"ה‪ ,‬בחינת ביטול] יש לו‬ ‫ְת ְפ ַרח ָּבעו ָֹלם" (עלים לתרופה‪,‬‬ ‫ְת ִציץ ו ִ‬ ‫ַדל ו ָ‬ ‫או ְֹת ָך ַעד ָע ָפר‪ַ ,‬על י ְֵדי זֶה ִּת ְת ּג ֵּ‬ ‫ׂב‬ ‫יח ַה ָּש ֶדה ו ְָכל ֵע ֶש‬ ‫ַׂ‬ ‫ְעל ֵּכן‪ָּ ,‬כל ִש‬ ‫כח לבטל את גשמיותו להשם יתברך‪" .‬ו ַ‬ ‫מכתב רבינו לאחיו רבי יחיאל)‪.‬‬ ‫אשוֹן ו ְִה ְת ַּפ ֵּלל‬ ‫ׁש ָּבא ָא ָדם ָה ִר ׁ‬ ‫ָצא ַל ֲאוִיר ָהעו ָֹלם‪ַ ,‬עד ֶ‬ ‫ַה ָּש ֶדה לֹא ָצ ַמח ְולֹא י ָ‬

‫–‬

‫מה מונח מאחורי הרעיון הזה?‬ ‫למה באמת חייב להיות ריקבון כדי שיוכל דבר לצמוח?‬ ‫ההסבר של מוהרנ"ת הוא נפלא‪:‬‬ ‫כשתפוח בא 'להוליד' עץ שלם של תפוחים‪ ,‬הוא בעצם בא לברוא פה‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫ׁשם‪ִּ .‬כי ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ְּב ִחינַת ְּד ֵבקוּת ו ִּב ּטוּל‬ ‫ׁש ֵּפ ֵרׁש ַר ִׁש"י ָ‬ ‫ׁש ִמים‪ְּ ,‬כמוֹ ֶ‬ ‫ַעל ַה ְּג ָ‬ ‫ְעל‬ ‫ׁש ְרׁשוֹ ָל ֵאין סוֹף‪ ,‬ו ַ‬ ‫ירן ְל ָ‬ ‫ְהחֱזִ ָ‬ ‫ֱלה ָּכל ַה ְּז ָר ִעים ו ֶ‬ ‫ְעל י ְֵדי זֶה ֶהע ָ‬ ‫ְל ֵאין סוֹף‪ ,‬ו ַ‬ ‫ׁש ִמים‪,‬‬ ‫ׁש ֵהם ֵמי ַה ְּג ָ‬ ‫ׁש ַפע ָה ֶע ְליוֹנָה ֶ‬ ‫ְה ֶּ‬ ‫ׁשם ַה ְּב ָר ָכה ו ַ‬ ‫י ְֵדי זֶה ָחזַר ו ְִה ְמ ִׁש ְיך ִמ ָּ‬ ‫ׁש ּיִגְ ְּדל ּו‬ ‫ׁשר ֶ‬ ‫ׁשו‪ִ ,‬אי ֶא ְפ ָ‬ ‫ׂ ִבים‪ .‬ו ְֵכן ַע ְכ ָ‬ ‫ְעל י ְֵדי זֶה ָצ ְמח ּו ָּכל ַה ְּצ ָמ ִחים ו ְָכל ָה ֲע ָש‬ ‫וַ‬ ‫ׁש ִמים‬ ‫ׁשוּם ְצ ָמ ִחים ִּכי ִאם ַעל י ְֵדי ָה ָא ָדם‪ ,‬ו ְִע ָּקר ִהיא ַה ְּת ִפ ָּלה‪ִּ ,‬כי ֵאין ַה ְּג ָ‬


‫ׂ ָר ֵאל‪ִּ ,‬כי ַה ְּת ִפ ָּלה ִהיא ְּב ִחינַת ְּד ֵבקוּת ו ִּב ּטוּל‬ ‫יו ְֹר ִדין ֶא ָּלא ַעל י ְֵדי ְּת ִפ ּלוֹת ִי ְש‬ ‫ָל ֵאין סוֹף" (שם)]‪.‬‬

‫–‬

‫אחר שהבנו את הרעיון של הירקבותם של צמחים‪ ,‬נוכל גם להבין את‬ ‫הרעיון של הירקבות האדם בקבר‪.‬‬ ‫זה הרי לא סוד‪ ,‬שהגוף היקר שלנו יהיה מוכרח ביום מן הימים להירקב‪.‬‬ ‫ְה ְמ ַמ ֵּלא ְּכ ֵרסוֹ ְּב ַה ֶה ֶרף ַעיִן ַה ּזֶה ְּב ָכל‬ ‫ׁש ַּב ְּגדו ִֹלים‪ ,‬ו ַ‬ ‫"כי ּגַם ֶה ָע ִׁשיר ַה ּגָדוֹל ֶ‬ ‫ִּ‬ ‫ֹש ַּת ְכ ִר ִיכים‪ ,‬ו ְִל ְׁש ּכֹב‬ ‫ירד ְל ַה ּבוֹר‪ ,‬ו ְִל ְל ּבׁ‬ ‫ֻמוֹת‪ּ ,‬גַם הוּא ֻמ ְכ ָרח ֵל ֵ‬ ‫ַה ַּת ֲאוֹת ַה ְמד ּ‬ ‫ֻקה ו ְּפנֵי ַה ָּמוֶת ְּב ִלי ׁשוּם‬ ‫ְּב ַרגְ ָליו ֶאל ַה ֶּד ֶלת‪ ,‬ו ְַל ֲעטֹף ֶאת ַע ְצמוֹ ְּב ַה ּצו ָּרה ַה ְיר ָּ‬ ‫ְא ֶבר י ְִהיֶה ֻמ ְכ ָרח ְל ִה ְת ַר ֵּקב ו ְּל ִה ְת ַע ֵּפׁש ו ְּל ִה ְת ַא ֵּכל ְלִׁש ּנֵי‬ ‫ָס ֵפק‪ .‬ו ְָכל ֵא ֶבר ו ֵ‬ ‫ש ָּקץ" (כוכבי אור‪ ,‬ששון ושמחה‪,‬‬ ‫ְה ְמֻׁ‬ ‫ַה ּתו ָֹל ִעים‪ ,‬ו ְּל ִה ְת ַע ֵּכל ְּב ִב ְטנָם ַה ְמז ָֹהם ו ַ‬ ‫תפילה ב)‪.‬‬ ‫וכדאי מאד גם‪ ,‬שהדבר לא יבוא אלינו בהפתעה‪ ,‬רק נשנן שוב ושוב לגוף‬ ‫שלנו‪ ,‬שהוא עומד להירקב‪ .‬וכפי שציווה רבינו לאחד מגדולי מקורביו‬ ‫ַס ִּביר ָל ֶהם‬ ‫"ש ִּב ְׁש ַעת ִה ְת ּבו ְֹדדוּת י ְַד ֵּבר ַה ְר ֵּבה ִּב ְפ ָר ִט ּיוּת ִעם ָּכל ֵא ְב ֵרי גּ וּפוֹ ְוי ְ‬ ‫ׁ‬ ‫ֶ‬ ‫ְהגּ וּף ִל ְק ָברוֹת יו ָּבל ו ְָכל‬ ‫ׁש ָּכל ַּתאֲווֹת ַהגּ וּף ֶה ֶבל‪ִּ .‬כי ָהא סוֹף ָּכל ָא ָדם ָלמוּת‪ ,‬ו ַ‬ ‫ֶ‬ ‫ָה ֵא ָב ִרים י ְִבל ּו ְוי ְִת ַר ְּקב ּו וְכוּ'‪ ,‬וְעוֹד ִּד ּבו ִּרים ַּכ ּיו ֵֹצא ָּב ֵאלוּ" (חיי מוהר"ן‪ ,‬תמב)‪.‬‬ ‫אך גם כאן‪ ,‬הריקבון אינו עונש!‬ ‫כשם שהריקבון של התפוח באדמה‪ ,‬אינו עונש‪ ,‬אלא אדרבא; הריקבון‬ ‫הוא ביטול חומריות התפוח והיכללותו באין סוף‪ ,‬למען יוכל להצמיח‬ ‫אילן חדש 'יש מאין'‪ .‬כך גם לגבי הגוף‪:‬‬ ‫הריקבון הוא אמצעי לבטל את חומריות האדם וגאוותו‪ ,‬כדי שיוכל‬ ‫לחזור ולהיכלל בשורש העליון‪ ,‬ולחיות חיים נצחיים!‬ ‫"כי ִאם לֹא ָהיָה חו ֵֹטא [אדם הראשון בחטא עץ הדעת] ָהיָה זו ֶֹכה ְּבגוּפוֹ ִל ְחיוֹת‬ ‫ִּ‬ ‫ׁש ָהיָה זו ֶֹכה ְּבעוֹדוֹ ְּבגוּפוֹ ְּב ַח ּיִים ִח ּיוּתוֹ ָהיָה זו ֶֹכה ְל ָה ֲע ָנוָה‬ ‫ַח ּיִים נִ ְצ ִח ּיִים‪ַ ,‬היְנ ּו ֶ‬ ‫ׁש ֵהם ַח ּיִים נִ ְצ ִח ּיִים‪ְ ,‬ולֹא ָהיָה ָצ ִר ְיך‬ ‫ֱמת ְּב ָכל ָה ֵא ָב ִרים‪ֶ ,‬‬ ‫ֹשה ַר ֵּבנ ּו ֶּבא ֶ‬ ‫ׁ‬ ‫ׁשל מ ֶ‬ ‫ֶ‬ ‫ַש ֵּכן וְכוּ'‬ ‫ָרׁש ִמ ּגַן ֵע ֶדן ַו ּי ְׁ‬ ‫ׁש ָּפגַם ָּבזֶה‪ַ ,‬על י ְֵדי זֶה נִ ְת ּג ֵ‬ ‫ֲמת ֶ‬ ‫ֲבל ֵמח ַ‬ ‫ָלמוּת ְּכ ָלל‪ .‬א ָ‬ ‫ׁשר ְל ָה ָא ָדם‬ ‫ֶאת ַה ְּכרו ִּבים וְכוּ' ִל ְׁשמֹר ֶאת ֶּד ֶר ְך ֵעץ ַה ַח ּיִים‪ַ .‬על ֵּכן ַע ָּתה ִאי ֶא ְפ ָ‬ ‫יתה;‬ ‫ִלזְ ּכוֹת ִּבְׁש ֵלמוּת ְּב ַת ְכ ִלית ִל ְב ִחינַת ַח ּיִים נִ ְצ ִח ּיִים‪ִּ ,‬כי ִאם ַעל י ְֵדי ַה ִּמ ָ‬ ‫ׁש ָּכתוּב ִּ'כי ָע ָפר‬ ‫ׁש ָהיָה‪ְּ ,‬כמוֹ ֶ‬ ‫ָשוּב ֶאל ֶה ָע ָפר ְּכ ֶ‬ ‫ׁש ּיָמוּת ְּת ִח ָּלה‪ְ ,‬ויׁ‬ ‫ׁש ְּב ֶה ְכ ֵר ַח ֶ‬ ‫ֶ‬ ‫ׁשהוּא‬ ‫ֲמ ִּת ּיִית‪ֶ ,‬‬ ‫ׁשר לוֹ ִלזְ ּכוֹת ַל ֲע ָנוָה א ִ‬ ‫ׁש ִאי ֶא ְפ ָ‬ ‫ְאל ָע ָפר ָּתׁשוּב'‪ַ .‬היְנוּ‪ֶ ,‬‬ ‫ַא ָּתה ו ֶ‬ ‫ְאז י ְִת ַּב ֶּלה‬ ‫ָשוּב ֶאל ֶה ָע ָפר ַמ ָּמׁש‪ ,‬ו ָ‬ ‫ׁש ּיׁ‬ ‫יתה ֶ‬ ‫ְּב ִחינַת ָע ָפר‪ִּ ,‬כי ִאם ַעל י ְֵדי ַה ִּמ ָ‬ ‫ָשוּב ֶל ָע ָפר‪.‬‬ ‫ַש ִמ ּיוּת‪ְ ,‬ויׁ‬ ‫ׁשהוּא ְּב ִחינַת ּגְׁ‬ ‫ֲמת ַהגּ וּף ֶ‬ ‫ַמ ֵרי‪ְ ,‬וי ְִת ַּב ֶּלה ז ּוה ַ‬ ‫ֶּב ָע ָפר ְלג ְ‬ ‫ׁש ּי ְִהיֶה נִ ְחיֶה‬ ‫ֲשֹיו ָלקוּם ִּב ְת ִח ּיַת ַה ֵּמ ִתים‪ֶ ,‬‬ ‫ְקא יִזְ ֶּכה ַא ַחר ָּכ ְך ְל ִפי ַמע ָ‬ ‫ְאז ַּדי ָ‬ ‫וָ‬ ‫ֲמ ִּתי‪ְ ,‬וי ְִחיֶה ַח ּיִים נִ ְצ ִח ּיִים" (ליקוטי הלכות‪ ,‬תפילין ו‪ ,‬ד)‪.‬‬ ‫ִׁש ְפלוּתוֹ ָהא ִ‬

‫–‬

‫וכשם שלאחר מיתה‪ ,‬לא בא הריקבון אלא לבטל את החומריות ולכלול‬ ‫את האדם באין סוף‪ ,‬כך גם בחיים חיותנו‪:‬‬ ‫כל הריקבון העובר עלינו‪ ,‬אינו אלא לבטש ולהכניע את גאוותנו‪ ,‬ובכך‬ ‫לאפשר לנו לצמוח מחדש!‬ ‫כדי שנוכל להתחדש בעבודת ה'‪ ,‬חייבים 'להרקיב' אותנו כל פעם מחדש‪.‬‬ ‫ׁש ַמיִם הוּא‪ִּ ,‬כי ִה ְת ַרחֲקוּת ְּת ִח ַּלת‬ ‫ׁש ִּמן ַה ָּ‬ ‫ֵדע ֶ‬ ‫ׁשנּ ו ֵֹפל ָא ָדם ִמ ַּמ ְד ֵרגָתוֹ י ַ‬ ‫"כ ֶ‬ ‫ולכן ְּ‬ ‫ֲצתוֹ‬ ‫ׁשם י ְִת ָּב ַר ְך‪ַ ,‬וע ָ‬ ‫ׁש ּי ְִתעו ֵֹרר יו ֵֹתר ְל ִה ְת ָק ֵרב ְל ַה ֵּ‬ ‫ָפל‪ֶ ,‬‬ ‫ִה ְת ָק ְרבוּת‪ַ .‬על ֵּכן נ ַ‬ ‫ֲדיִן ְּכ ָלל ֵמעו ָֹלם"‬ ‫ַת ִחיל ֵמ ָח ָדׁש ִל ָּכנֵס ַּבעֲבו ַֹדת ה'‪ְּ .‬כ ִא ּל ּו לֹא ִה ְת ִחיל ע ַ‬ ‫ׁש ּי ְ‬ ‫ֶ‬ ‫(ליקוטי מוהר"ן‪ ,‬רסא)‪.‬‬ ‫אם אתה רואה שאתה נרקב‪ ,‬תבין שמרקיבים אותך כדי שתתחדש‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫מחדש!‬ ‫ואז – כשהריקבון מביא אותך להרגשה של שפלות וענווה‪ ,‬ואתה מוכן‬ ‫להרכין את הראש‪ ,‬לשכוח מה שהיה‪ ,‬ולהתחיל מחדש – הופכת הירידה‬ ‫להיות תכלית העליה‪.‬‬ ‫ֲמ ִּתי‪,‬‬ ‫ידה ְלִׁש ְפלוּת א ִ‬ ‫ׁש ְּמ ַח ּזֵק ֶאת ַע ְצמוֹ ָּת ִמיד‪ ,‬הוּא ָּבא ַעל י ְֵדי ַהי ְִר ָ‬ ‫"ו ִּמי ֶ‬ ‫ׁש ּי ְִת ַה ֵּפ ְך ַה ּכֹל‬ ‫ּח ְּב ַח ְס ֵדי ה' וְטוּבוֹ ֶ‬ ‫ׁשם י ְִת ָּב ַר ְך! ו ָּבטו ַ‬ ‫ו ִּמ ְת ָק ֵרב יו ֵֹתר ְל ַה ֵּ‬ ‫ֵש ָל ֶהם ּכ ַֹח ַל ֲהפ ְֹך ַה ּכֹל ְלטו ָֹבה‪,‬‬ ‫ׁש ּיׁ‬ ‫ֲמ ִּת ּיִים ֶ‬ ‫יקים ָהא ִ‬ ‫ְלטו ָֹבה‪ְּ ,‬בכ ַֹח וּזְ כוּת ַה ַּצ ִּד ִ‬ ‫ׁשם י ְִת ָּב ַר ְך יו ֵֹתר‪ִּ ,‬ב ְב ִחינַת‬ ‫ׂ ְמ ָחה ְּגדו ָֹלה ָּת ִמיד ו ִּמ ְת ָק ֵרב ְל ַה ֵּ‬ ‫ַו ֲאזַי זו ֶֹכה ְל ִש‬ ‫שו ֵֹכן ֶאת ַּד ָּכא" (ליקוטי הלכות‪ ,‬פסח‬ ‫ׁשם י ְִת ָּב ַר ְך ׁ‬ ‫ֲל ּיָה‪ִּ ,‬כי ַה ֵּ‬ ‫ידה ַּת ְכ ִלית ָהע ִ‬ ‫י ְִר ָ‬ ‫ט‪ ,‬יח)‪.‬‬

‫–‬ ‫ביום "חמשה עשר בשבט" – היום שבו הופך הריקבון להתחדשות‬ ‫וצמיחה; היום שבו נולד מוהרנ"ת שהופך במכתביו והלכותיו את כל‬ ‫הריקבון העובר על נשמות ישראל‪ ,‬להתחזקות אדירה של התחדשות‬ ‫כמנו ַֹע‬ ‫– ביום זה‪ ,‬נתנער מהעפר המחניק‪ ,‬ונשתמש עם הריקבון הרוחני ָ‬ ‫להתחדשות נפלאה‪.‬‬ ‫ביום זה‪ ,‬אשר אפילו הירושלמיים כבר נכנסים לתוך "שלשים יום קודם‬ ‫לחג" – נשתמש עם הריקבון כמנוע אדיר‪ ,‬לזעקה גדולה ומרה‪" :‬הצילני‬ ‫מקליפת המן עמלק וזכני לקדושת מרדכי ואסתר"!‬ ‫שכן‪ ,‬מרדכי הוא זה שיודע להחדיר בנו אמונה‪ ,‬ובכך להפוך את הריקבון‬ ‫ֲד ָּסה"; הוא מכניס בה‬ ‫לצמיחה‪ .‬הוא זה שעליו נאמר "ַוי ְִהי או ֵֹמן ֶאת ה ַ‬ ‫אמונה‪ ,‬ובכך הוא נותן לה את הכח לגדול ולצמוח‪.‬‬ ‫ׁשל‪,‬‬ ‫ֲמת ֶח ְסרוֹן אֱמ ּונָה‪ְּ .‬כמוֹ ְל ָמ ָ‬ ‫ְה ַע ְצלוּת‪ ,‬הוּא ֵמח ַ‬ ‫"כי ִע ַּקר ָה ַע ְצבוּת ו ָ‬ ‫ִּ‬ ‫ְאינוֹ ַמ ִּזיק לוֹ ׁשוּם‬ ‫ָפה‪ ,‬ו ֵ‬ ‫ָדל וְצו ֵֹמ ַח י ֶ‬ ‫יחין ִח ָּטה ְּב ֶא ֶרץ טו ָֹבה‪ֲ ,‬אזַי הוּא ּג ֵ‬ ‫ׁש ַּמ ִּנ ִ‬ ‫ְּכ ֶ‬ ‫ֵש ּכ ַֹח ַה ּצו ֵֹמ ַח ְוכ ַֹח ַהגּ ו ֵֹדל‪ַ ,‬על ֵּכן‬ ‫ׁש ּיׁ‬ ‫ֲמת ֶ‬ ‫יקים ו ְּר ָע ִמים‪ְ ,‬וזֶה ֵמח ַ‬ ‫ּח ְולֹא זִ ִ‬ ‫רו ַ‬ ‫יעה‪,‬‬ ‫ָה טו ָֹבה ִלזְ ִר ָ‬ ‫ׁש ֵאינ ּ‬ ‫ׁשנּ ו ְֹתנִ ין ַה ִח ָּטה ְּב ֶא ֶרץ ֶ‬ ‫ֲבל ְּכ ֶ‬ ‫ֵאינוֹ ַמ ִּזיק לוֹ ׁשוּם ָּד ָבר‪ .‬א ָ‬ ‫ׁש ֵאין לוֹ ּכ ַֹח ַה ּצו ֵֹמ ַח ְוכ ַֹח ַהגּ ו ֵֹדל‪.‬‬ ‫ֲמת ֶ‬ ‫ֲאזַי הוּא נִ ְר ָקב ָּב ָא ֶרץ‪ֵ ,‬מח ַ‬ ‫ׁש ָּכתוּב ' ַוי ְִהי או ֵֹמן ֶאת‬ ‫ֶואֱמ ּונָה ִהיא ְּב ִחינַת ּכ ַֹח ַהגּ ו ֵֹדל ְוכ ַֹח ַה ּצו ֵֹמ ַח‪ְּ ,‬כמוֹ ֶ‬ ‫(ש ָּבת ל"א)‪' :‬אֱמ ּונָה‬ ‫ׁ‬ ‫ש ָא ְמר ּו ַר ּבו ֵֹתינ ּו זִ ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה ַ‬ ‫ׁ‬ ‫ֲד ָּסה'‪ְ ,‬לׁשוֹן ִּג ּדוּל‪ ,‬ו ְּכמוֹ ֶ‬ ‫הַ‬ ‫ׁש ִהיא ְּב ִחינַת ּכ ַֹח ַהגּ ו ֵֹדל ְוכ ַֹח‬ ‫ֵש לוֹ אֱמ ּונָה‪ֶ ,‬‬ ‫ׁש ּיׁ‬ ‫ְעל ֵּכן ְּכ ֶ‬ ‫זֶה ֵס ֶדר זְ ָר ִעים'‪ .‬ו ַ‬ ‫ְשוּם ָּד ָבר‪,‬‬ ‫ָרא ִמּׁשוּם ָא ָדם וׁ‬ ‫ְאינוֹ י ֵ‬ ‫ַה ּצו ֵֹמ ַח‪ֲ ,‬אזַי ֵאין ַמ ִּזיק לוֹ ׁשוּם ָּד ָבר‪ ,‬ו ֵ‬ ‫ָרא ו ִּמ ְת ַּפ ֵחד ִמּׁשוּם‬ ‫ו ִּמ ְת ַּפ ֵּלל ְּב ִח ּיוּת ָּכ ָראוּי‪ ,‬וְנו ֵֹס ַע ְל ַה ַּצ ִּדיק‪ִּ ,‬כי ֵאינוֹ ִמ ְתי ֵ‬ ‫ֵש ִח ָּסרוֹן ָּבאֱמ ּונָה‪ֲ ,‬אזַי ֵאין לוֹ ּכ ַֹח ַהגּ ו ֵֹדל ְוכ ַֹח‬ ‫ׁש ּיׁ‬ ‫ֲבל ְּכ ֶ‬ ‫ׁש ָּבעו ָֹלם‪ .‬א ָ‬ ‫ִענְ יָן ֶ‬ ‫ֵש לוֹ ַע ְצבוּת‬ ‫ְעל ֵּכן יׁ‬ ‫ַה ּצו ֵֹמ ַח‪ַ ,‬ו ֲאזַי הוּא נִ ְר ָקב ַמ ָּמׁש‪ְּ ,‬כמוֹ ַה ִח ָּטה ַה ּנַ"ל‪ ,‬ו ַ‬ ‫ְע ְצלוּת ו ְּכ ֵבדוּת‪ ,‬וְהוּא נִ ְר ָקב ַמ ָּמׁש" (ליקוטי מוהר"ן‪ ,‬קנה)‪.‬‬ ‫וַ‬

‫–‬ ‫עמלק מראה לנו כל הזמן עד כמה אנחנו רקובים‪ ,‬מבפנים ומבחוץ‪ .‬והוא‬ ‫צודק!‬ ‫אך בעוד‪ ,‬שהוא רוצה להפוך את הריקבון הזה לאבדון נצחי‪ ,‬מלמד אותנו‬ ‫מרדכי כיצד להתחזק באמונה וענוה‪ ,‬ובכך להפוך את הריקבון לצמיחה‪.‬‬ ‫והיום הגדול של הכנעת עמלק והארת מרדכי מתקרב; לא נשאר לנו רק‬ ‫להכין את עצמנו בשמחה עצומה‪ ,‬ובזעקה אדירה‪ ,‬לקראת הנס הגדול‬ ‫שעומד להתחולל‪ .‬הגרעין היהודי הרקוב שלנו‪ ,‬עומד להצמיח אילן‬ ‫נפלא!‬

‫–––‬

שיחת חברים יתרו  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you