Page 1

‫[ וישאלו‬ ‫לשלום)יח‪,‬ז(‬

‫לרעהו‬

‫איש‬

‫ואמרורבותינוז"למיהקרויאישזהמשה‪,‬‬ ‫וכמה היו רחוקים זה מזה‪ ,‬משה קבל‬ ‫התורה מפי הגבורה ויתרו נתגיר ממקום‬ ‫‬ ‫זרה‬ ‫עבודה ‬ ‫הניח  ‬ ‫לא ‬ ‫ ‬ ‫מאד כי‬ ‫וטמא  ֹ‬ ‫רחוק  ‬ ‫ ‬ ‫שלא עבדה‪ .‬בפרט בעת שבא למשה‬ ‫שעדיין לא נתגייר רק שרצה להתגייר‪.‬‬ ‫ואף־על־פי־כןקוראםאישורעהו‪ ,‬כי‬ ‫‬ ‫הגבה‬ ‫הצדיק ֹ‬ ‫של  ‬ ‫ ‬ ‫דרכו‬ ‫כך  ‬ ‫‬ ‫בחינת משה‬ ‫שהוא  ‬ ‫מאד  ‬ ‫ ֹ‬ ‫שהוא מוריד את עצמו‬ ‫ומקרבאתעצמוכלכך‬ ‫למישישלואיזהרצון‬ ‫להתקרב אל האמת‬ ‫הוא מקרב את עצמו‬ ‫אליו כל כך כאלו היה‬ ‫כאלו הם‬ ‫ממש  ִ‬ ‫  ‬ ‫חברו‬ ‫‬ ‫אישורעהו‪) .‬הלכותבכור‬ ‫בהמהטהורהד'‪-‬כ"ב(‬

‫[ עתהידעתיכיגדולה'‬

‫)יח‪,‬יא(‬

‫ומק  ‬ ‫לקל‬ ‫גרוע  ֻ‬ ‫שהוא ‬ ‫  ‬ ‫בנפשו‬ ‫שיודע  ‬ ‫מה  ‬ ‫כל ‬ ‫‬ ‫ביותר‪ ,‬על־ידו דיקא יתגדל ויתקדש שמו‬ ‫הגדולביותרכשיתקרבאליויתברך‪,‬בחינת‬ ‫"כד אתא יתרו ואמר וכו'‪ ,‬כדין אסתלק‬ ‫דשא־בריךהוא וכו'"‪ ,‬כי‬ ‫דק    ‬ ‫שמא  ֻ‬ ‫ואתיקר  ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫דיקא‬ ‫הוא  ‬ ‫יתברך ‬ ‫השם  ‬ ‫לת  ‬ ‫גד ‬ ‫עקר ֻ‬ ‫‬ ‫כשהרחוקים מתקרבים אליו יתברך‪ ,‬ועקר‬ ‫העצה לקיום התורה הוא להתחיל בכל‬ ‫פעם מחדש‪) .‬הלכותקריאתהתורה ו'לפי‬ ‫אוצרהיראה‪-‬יראהועבודה‪-‬י"ג(‬

‫‬ ‫דשהשלישי‬ ‫בח   ‬ ‫[ ֹ‬

‫)יט‪,‬א(‬

‫עקר התגלות התורה הוא על־ידי חסד‬ ‫ִ‬ ‫שה‪,‬‬ ‫דקד ‬ ‫ואהבה והשתוקקות וכסופין  ֻ‬ ‫להאותיות‬ ‫‬ ‫דות   ‬ ‫נק ‬ ‫ ֻ‬ ‫נעשין‬ ‫זה ‬ ‫ ‬ ‫שעל־ידי‬ ‫ ‬ ‫ונצטרפין ונצטירין אותיות התורה לטוב‪,‬‬ ‫‬ ‫קבלת‬ ‫דם  ‬ ‫ק ‬ ‫ ֹ‬ ‫שהיו‬ ‫הקדמונים ‬ ‫הצדיקים   ‬ ‫וכל   ‬ ‫‬ ‫התורה‪ ,‬כלם היו עוסקים רק בהשתוקקות‬ ‫וכסופין‬ ‫יתברך‪ ,‬וזה היה‬ ‫להשם   ‬ ‫שה  ‬ ‫דקד ‬ ‫  ֻ‬ ‫ ‬ ‫עקר עבודתם‪ ,‬עד שבא אברהם אבינו‬ ‫למאמינים‬ ‫אש   ‬ ‫ר ‬ ‫שהיה ֹ‬ ‫ ‬ ‫לנמולים‪ ,‬ועל־ידי זה‬ ‫אש  ‬ ‫ור ‬ ‫ֹ‬ ‫זכה בשלמות יותר לבחינת‬

‫ההשתוקקות והכסופין הנ"ל‪ ,‬שהם בחינת‬ ‫חסדואהבהשזהמדתושלאברהםאבינו‪.‬‬ ‫ומאז התחיל להתנוצץ בחינת התגלות‬ ‫התורה‪ ,‬ואחר־כך עסקו בזה שאר האבות‬ ‫והשבטיםובניהםוכו'‪,‬עדשבאמשהרבינו‬ ‫עליו השלום עם דורו שהיו כלם צדיקים‪,‬‬ ‫עד שעל־ידי ההשתוקקות והכסופין שלהם‬ ‫נצטירו כל אותיות התורה לטוב‪ ,‬ואז זכו‬ ‫לקבלת התורה‪) .‬הלכות דם א' לפי אוצר‬ ‫היראה‪-‬תלמודתורה‪-‬מ"ה(‬

‫‬

‫מעשה מר' דוב'טשע‪ ,‬מאנשי שלומנו‪,‬‬

‫‬

‫[ ואתם תהיו לי ממלכת‬ ‫כהניםוגויקדוש)יט‪,‬ו(‬ ‫כמו שאחר שזכו ישראל לקבל‬ ‫התורה‪ ,‬אזי זכו הם בכל‬ ‫התורה ובכל העולם‬ ‫התלויים‬ ‫ומלואו‬ ‫בתורה‪ ,‬ואפלו גר הבא‬ ‫להתגיר עכשו ולקבל‬ ‫תורה‪ ,‬אי‬ ‫על  ‬ ‫ ֹ‬ ‫עליו‬ ‫‬ ‫אפשר לו להתגיר כי‬ ‫אם על ידי ישראל‪,‬‬ ‫דהינו על ידי בית דין‬ ‫מישראל‪,‬ואםלאואפלואם‬ ‫מקים כל התורה והמצוות‪ ,‬ולא‬ ‫יתגיר על ידי ישראל דיקא‪ ,‬אז אינו נחשב‬ ‫‪.‬‬ ‫עדין‬ ‫ישראל ‬ ‫שת  ‬ ‫מקד ‬ ‫  ֻ‬ ‫לגמרי‬ ‫ורחוק  ‬ ‫לגר‪  ,‬‬ ‫בעצמן‬ ‫‬ ‫ישראל  ‬ ‫שת  ‬ ‫בקד ‬ ‫להבדיל  ֻ‬ ‫   ‬ ‫ כן‬ ‫כמו‬ ‫‬ ‫בענין התקרבות ישראל להשם יתברך‬ ‫‬ ‫אמתי‬ ‫צדיק  ‬ ‫איזה  ‬ ‫שיש ‬ ‫דם ‬ ‫ק ‬ ‫ ֹ‬ ‫באמת‪ ,‬אז‬ ‫בעולם‪ ,‬אז בודאי כל מי שרוצה להתקרב‬ ‫להשם יתברך באמת יכול להתקרב‪ ,‬אבל‬ ‫אחר שכבר נמצא צדיק אמתי מנהיג‬ ‫ישראל אמתי‪ ,‬אז אי־אפשר לשום אדם‬ ‫להתקרב להשם יתברך באמת ובשלימות‪,‬‬ ‫כי אם על ידו דיקא‪) .‬הלכות הפקר ונכסי‬ ‫הגרג' ‪-‬אותב'לפיאוצרהיראה‪-‬צדיק‪-‬‬ ‫רמ"ג(‬

‫קיך‬ ‫אל ‬ ‫כיה' ֹ‬ ‫ ‬ ‫אנ‬ ‫[ ֹ‬

‫)כ‪,‬ב(‬

‫עקר קבלת התורה והמצות הוא האמונה‬ ‫ִ‬ ‫שהוא יסוד כל התורה והמצות‪ ,‬כמו‬ ‫שכתוב )תהלים קיט(‪ :‬כל מצותיך אמונה‪,‬‬ ‫וכמו שאמרו רבותינו ז"ל )מכות כד‪ :(.‬בא‬ ‫חבקוק והעמידן על אחת 'וצדיק באמונתו‬ ‫יחיה'‪ ,‬ועל־כן תחלת דבר ה' שדבר עם‬ ‫אנ‬ ‫קיך'וכו')שמותכ(‬ ‫אל ‬ ‫כיה' ֹ‬ ‫ ‬ ‫ישראלהוא' ֹ‬ ‫שהוא עקר האמונה להאמין בה' יתברך‬ ‫ולבטלאמונותכוזביותבחינת'לאיהיהלך‬ ‫היםאחרים‪,‬לאתעשהלךפסל'וכו'‪,‬כי‬ ‫אל   ‬ ‫ֹ‬

‫שהיתה לו משרה ביער‪ ,‬והיתה לו‬ ‫פרנסה בהרחבה מזה ועשירות‪ ,‬והיה‬ ‫מתבטל על־ידי־זהמלמודו‪ ,‬כנהוג וכו'‪.‬‬ ‫וביןכךנפלבצרהגדולה‪ ,‬כי הקיסר‪,‬‬ ‫ירוםהודו‪,‬מרוסיה‬ ‫אז‬ ‫תופש‬ ‫היה‬ ‫הדכסים‪ ,‬והרג מהם‬ ‫ממונם‪.‬‬ ‫  ‬ ‫ביד‬ ‫והא ‬ ‫ ֱ‬ ‫דוב'טשע‬ ‫והר"ר‬ ‫הנ"ל היה לו אז‬ ‫איזה עסק עם דכס‬ ‫גדול וידוע‪ ,‬אז‬ ‫שהדכסים ברחו‬ ‫וכו'‪ ,‬והוא היה לו אז כל ממונו אצל‬ ‫הדכס הנ"ל‪ ,‬ופחד מאד שהדכס יברח‬ ‫ויאבדממונו‪.‬‬ ‫‬

‫"ת ז"ל‬ ‫למוהרנ‬ ‫רבה  ‬ ‫בלנא  ‬ ‫בק ‬ ‫ובא  ֻ‬ ‫☺ ‬ ‫לעזר לו‪ ,‬ומוהרנ"ת‬ ‫‬ ‫שיראה  ֹ‬ ‫עם פדיון‪  ,‬‬ ‫לא רצה לקבל הפדיון‪ .‬ואמר לו‬ ‫מוהרנ"תז"ל‪":‬השי"תשלחאליךצרה‪,‬‬ ‫לחזר אליו‬ ‫‬ ‫מעט  ֹ‬ ‫שתוכל  ‬ ‫  ‬ ‫כדי‬ ‫ר"ל‪ ,‬‬ ‫ולשוב בתשובה ‪ -‬האם רוצה אתה‬ ‫חדלהצילאותך‬ ‫‬ ‫ראותיכשכירמיֻ    ‬ ‫לשכ    ‬ ‫ ֹ‬ ‫מזה?‪ ...‬אם השי"ת שלח אליך את‬ ‫הצרה‪ ,‬בודאי דורש הוא ממך משהו‪.‬‬ ‫על־כן‪,‬תפשפשבמעשיךותתקןמעשיך‬ ‫ותתעורר בתשובה ותבקש מהשם‬ ‫יתברך;וכשתעשהכן‪,‬גםאניאסיעלך‬ ‫לבקש‪,‬והשםיתברךיעזרלך!!!"‪.‬‬ ‫☺ וכן עשה‪ .‬והיה אז‬ ‫נס גדול‪ ,‬שבא הדכס‬ ‫ואמר‪ :‬כיון שאני מכיר‬ ‫נאמן‬ ‫לאיש  ֱ‬ ‫אותך  ‬ ‫‬ ‫ועכשו אני בורח‪,‬‬ ‫על־כן באתי להחזיר‬ ‫לך כל  מה  שאני‬ ‫חייבלך!‪...‬‬ ‫‬

‫טוב להגיד ולשיר‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬

‫זהועקרההתחלהוהתכליתוהיסודוהעקר‬ ‫שלכלהתורהכלה‪,‬כיהעקר‬ ‫הואהאמונה‪).‬הלכותערובי‬ ‫תחומיםה'‪-‬א'(‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬

‫כל מה שמתגדל ומתפאר שם הצדיק יותר מתגדל ומתפאר שם השם יתברך ביותר‪) .‬קל"מ ב'‪,‬סז(‬

‫ַנ ַנ ְח ַנ ְח ָמ ַנ ְח ָמ ן מאומן‬

‫‬

‫לזכות לכל הישועות‬


‫;‬ ‫„ ר' ישראל סיפר שבישיבתו היו מחלקים שלוש‬ ‫פעמיםבשבועעוףכדישיהיהכחלעבודאתהשם‪,‬אך‬ ‫הוא לא רצה לאכול כי הוא צריך ' ֶ‬ ‫ּפה' כדי להתפלל‪.‬‬ ‫וסיפר שהיה אוכל לחם ושותה תה ומים ‪ -‬מה‬ ‫שמוכרח‪,‬ונפלמזהכמהפעמים‪,‬ואמר‪":‬וגםעלזהאני‬ ‫צריך לעשות תשובה"‪ .‬והיה נראה שמספר זאת כדי‬ ‫לרמז להתחזק בפרישות‪ ,‬כי סיפר זאת לבחורים‬ ‫מחוץ־לארץ שהיו מפונקים במותרות‪ ,‬ורצה לחנכם‬ ‫ללכתבכיווןהתכלית‪.‬‬

‫מהדורה בתרא‪ ,‬ה‪-‬ו‬ ‫‪ N‬כלאחדלפיערכוכלמהשרוצה‬ ‫יותרלכנסבעבודתהשםמתגברעליו‬ ‫ֹ‬ ‫הבעל דבר ומתגרה בו ביותר כדרך‬ ‫שני אנשים הנלחמים זה בזה‬ ‫שכשאחד רואה שחברו מתגבר נגדו‬ ‫אזי הוא מתחזק בכל כחו ומתגבר‬ ‫ביותר כנגדו‪ .‬ומזה בא מה שלפעמים‬ ‫מתגרההבעלדברביותרבהאדםוזה‬ ‫מחמת שהרע רואה שהתחיל איזה‬ ‫טובלהתעוררבאדםאזיהואמתגבר‬ ‫ביותרכנגדו‪.‬‬

‫„ אבל אחר זמן‪ ,‬היה מחזק כמה צעירים מהם‬ ‫שיאכלו טוב כדי שיהיה להם כח לעבוד את השם‪,‬‬ ‫שההריסה בעניין פרישות האוכל יכולה להיות מניעה‬ ‫גדולה ובלבול לעבודת־השם‪ .‬וחיזק בחור ישיבה‬ ‫שהצטער ממניעת ריבוי האוכל לעבודת־השם‪ ,‬והזכיר‬ ‫מה שמובא בגמרא  ִ‬ ‫שהלל אמר לעת האוכל‪" :‬בוא‬ ‫נגמולחסדעםנפשיוכו'‪"...‬‬ ‫„ אחדהחברים שהיה קצתחלשאכל פעםלפניו בתחילת התקרבותו והוא היה עוצם‬ ‫את עיניו בדביקות להשם־יתברך ובשמחה‪ .‬וכשאותו חבר הפסיק לאכול והתחיל‬ ‫להתבודד תיכף שאל אותו ר'ישראל בעצימתעיניים אם הוא אוכל‪,‬ואמר לו‪" :‬אין לך‬ ‫כחלעמודעלהרגליים‪,‬בשביללעבודאתהשםצריכיםהרבהכח‪".‬‬

‫‬

‫ועלכןצריךהאדםלהיותמשכילעל‬ ‫דבר זה ובתחבולות יעשה מלחמה‪ ,‬‬ ‫להתגבר על הרע בהתגברות ‬ ‫גדולבכלפעם‪):‬שיחותהר"ן – ‬ ‫סימןי'(‬

‫„אותוחבראמרלופעםשקשהלולכווןהמידהבאכילה‪,‬ור'ישראלאמרלו‪:‬‬ ‫"אשריךשאתהאוחזבזה!אניגםרוצה!"‪,‬והוסיףשבשבילזהצריך'תפילה'‪.‬‬ ‫ותתבונןמהבינולביןהמפורסמיםשדרכולהקטיןאתעצמוכל־כךלפניהפחות‬ ‫שבפחותיםעל־מנתלהכניסבודעתויראת־שמיםוכו'‪...‬ולאכמוסיפורששמעתי‬ ‫על מפורסם אחד‪,‬שאחד שאל אותו אם הוא יכול ללמוד רק חלק מהרש"י של‬ ‫הפרשה ביום שישי ובימי שישי של השנה הבאה ילמדרקאתהחלקהשני‬ ‫כדילהשלים‪,‬והשיבאותומפורסם‪:‬אנילאמבין‪,‬אנימספיקכליוםשישי‬ ‫כל הפרשה וגם הזוהר והגמרא וכו'‪...‬תראה מה בין זה לזה שאחד‬ ‫אומר'מהאני?'ואחד'אניואני'‪...‬‬ ‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‪ N‬לפעמים נדמה לאדם שרחוק‬ ‫הוא שיזכה לחיי עולם הבא לפי‬ ‫ ֹגדל התרחקותו מהשם יתברך‪,‬‬ ‫אף־על־פי־כן יהיה חזק ואמיץ‬ ‫למשך‬ ‫בדעתו‬ ‫ולהשתוקק‬ ‫ולהתגעגע תמיד אליו יתברך‬ ‫ולעשות בשמחה מה שיוכל‬ ‫מרצה‬ ‫ֻ‬ ‫בעבודת השם ויהיה‬ ‫לעבד אתהשםתמידכלימיחייוגם‬ ‫ֹ‬ ‫בלא עולם הבא‪ .‬ואפלו אם נראה לו‬ ‫ֹ‬ ‫שיהיה לו גיהנום גם כן חס־ושלום‬ ‫מחיב לעשות‬ ‫יהיה איך שיהיה הוא ֻ‬ ‫ולעסק בעבודת השם‬ ‫ֹ‬ ‫את שלו תמיד‬ ‫לחטף ולעשות איזה‬ ‫ֹ‬ ‫כל מה שיוכל‬ ‫מצוה או תורה ותפלה וכיוצא והשם ‬ ‫הטובבעיניויעשה‪) :‬שםמ"ח(‬

‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫„לאישה ששאלה אודות תאוות אכילה‪,‬ר' ישראל אמר שהעיקר‬ ‫להתפלל‪,‬וגםלהתגברמהשאפשר)לאלאכולתפנוקים(‪.‬‬ ‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫‬

‫„אחדהגיעפעםלר'ישראלוהיהבחלישותהדעתכיאכליותרמהשיעורוזההיהמבלבל‬ ‫ישראלבשברוןלבובֵי ‬ ‫אותולעבודתהשם‪,‬והואשאלאתר'     ‬ ‫אוש‪":‬איךזוכיםלצאתמתאוות‬ ‫אכילה?"‪,‬ור'ישראלצעקעליושהואזקןוחולהושלאישאלאותושאלות‪) ,‬כנראהשהוכיח‬ ‫ובֵי ‬ ‫רפה ‬ ‫בשפה  ‬ ‫שאל  ‬ ‫אלא  ‬ ‫התחזק  ‬ ‫שלא  ‬ ‫על  ‬ ‫ ‬ ‫אותו‬ ‫‬ ‫אוש(‪ ,‬והאיש עמד בצד והתחיל למלמל‬ ‫בשקטולבקשעצהמהשםיתברךלהוושעולהנצלמתאוותאכילה‪,‬ותיכףר'ישראלפנהאליו‬ ‫ואמרלובעמקותכדרכו‪":‬העיקרהואהתפילה‪,‬אבלאםלאמאמיניםשהשםשומעהתפילות‬ ‫מהזהשווה?"‪.‬ועייןבליקוטיתניינאה'שעל־ידינפילתהאמונהלאמועילתפילה‪.‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫"עצותותפילות"–גאוהוענוה‬ ‫גאוהוענוה‪,‬ל"ב‬ ‫‬ ‫מעודי עד היום הזה‪ .‬אך אף־על־פי־כן‬ ‫‬ ‫אינינקימגאוהוגבהות‪,‬ואנירחוקמענוה‬ ‫‬ ‫אמתיית בתכלית הרחוק‪ ,‬ומחמת זה אני‬ ‫‬ ‫רחוק מבחינת כסדר‪ ,‬ובכל פעם מתגברת‬ ‫גנותהגאוהומעלתהענוה‬ ‫כנגדיחסושלוםההנהגהשלבחינתשלא‬ ‫ כשרואהאדםבעצמושהולךלושלא‬ ‫כסדר‪ ,‬ואין שום דבר שילך לי כסדר‪ ,‬רק‬ ‫כסדר‪,‬ידעשישלוגדלות‪,‬ויעשהתשובה‬ ‫הכל בעקמימיות ובלבולים‪ ,‬כי מעקמין‬ ‫וישפיל את עצמו ויהיה בבחינת 'מה'‪,‬‬ ‫ומבלבלין את דעתי בכמה מיני בלבולים‬ ‫יחזר לילך לו כסדר )לקוטי מוהר"ן‪,‬‬ ‫ֹ‬ ‫ואזי‬ ‫ויסורים מכמה צדדים‪ ,‬וגם הפרנסה‬ ‫סימןפ"ב(‪.‬‬ ‫דחוקה ומצומצמת‪ ,‬ונמשכת בכליון‬ ‫ ‪ ...‬רבונו של עולם‪ ,‬למדני דרכי הענוה‬ ‫עינים‪ ,‬ונוגשים וחובות רבים סבבוני‪,‬‬ ‫האמתיית‪ ,‬למדני איך לשבר ולבטל‬ ‫ושארמינייסוריםשישליולכלהסמוכים‬ ‫הגאוה שבלבי ודעתי‪ .‬כי באמת ידעתי‬ ‫אלי‪ ,‬בכמה אופנים‪ ,‬שכל זה נמשך‬ ‫מעט שפלותי‪ ,‬שאין ראוי להעלות על‬ ‫מבחינת ההנהגה שלא כסדר‪ ,‬על־ידי‬ ‫דעתי מחשבות של גאוה וגסות ופניות‬ ‫שפגמתי בענוה ונכשלתי בגאות וגדלות‪,‬‬ ‫לעצםרבויקלקוליופגמיבלישעור‪,‬אשר‬ ‫ֹ‬ ‫רחמנא לצלן מעתה‪) :‬לקוטי תפילות ב' –‬ ‫מאד‬ ‫ֹ‬ ‫חטאתי עויתי ופשעתי נגדך הרבה‬ ‫מתוךתפילהמא(‬

‫‪##############‬‬

‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫מתוךספרהמידות–אמונה‪,‬מח‪-‬נג‬

‫כשאמות מחרפין אותנו ביותר זה‬ ‫ֻ‬ ‫‪Ä‬‬ ‫סימןעלמשיח‪.‬‬ ‫‪ Ä‬אין בית־המקדש נבנה‪ ,‬עד שיכלה‬ ‫גאוה‪.‬‬ ‫‪ Ä‬על־ידי אחדות שיהיה בישראל‪ ,‬יבוא‬ ‫משיח‪.‬‬

‫‪Ä‬‬

‫משיחיבואבשנתברכה‪.‬‬

‫‪ Ä‬איןמשיחבא‪,‬עדשיכלוכלהנשמות‬ ‫שבגוף‪.‬‬ ‫‪ Ä‬המשיא בתו לתלמיד־חכם‪ ,‬והמהנהו‬ ‫מנכסיו‪,‬והעושהפרקמטיאלתלמיד־חכם‪,‬‬ ‫זוכהלתחיתהמתים‪.‬‬

‫מערכת‪ / 054-8429006 :‬דוא"ל‪ / Shabat.Breslev@gmail.com :‬ארכיון העלונים‪ / www.nanach.org/parsha :‬כתובת‪ :‬פרדס רימונים ‪ 344‬כוכב יעקב ‪ /‬שידוכים‪ / (13:00-15:00) 02-5824048 :‬תרומות‪ :‬חשבון דואר מספר ‪89-2255-7‬‬ ‫ חדש‪ :‬קו "ועליך אמרתי" – שיעורים משולבים בל"מ ובל"ה‪ ,‬שיחות של ר"י‪.‬ב‪.‬אודסר‪ ,‬ניגונים וכו' ‪079-5421049‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

השבת של רבי נחמן יתרו  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you