Page 1

‫גליו‬

‫ת"ת תורה ויראה‬ ‫דרב"י מסאטמאר‬ ‫קרית יואל‬

‫תס"ה‬

‫בנשיאות כ"ק מר‬ ‫אדמו"ר שליט"א‬

‫פרשת בשלח‬ ‫שנת תשע"ז לפ"ק‬

‫בעזהשי"ת‬

‫ג' תתקסב( עס דערציילט אונזער רבי‬ ‫‪à"èéìù õðàâ éáö àáé÷ò 'ø ç"äøä‬‬

‫קשה זיווגו של אד כקריעת י סו ‬ ‫עס איז דא א גרויסע סגולה צו טרעפ א אבידה אז מ'זאל געב צדקה לע"נ ‪˜È„ˆ‰‬‬ ‫¯·‪ ,Ï"Ê ¯Ú˯ÂÙ˜‡¯Ù ‡·È˜Ú È‬מ'זעהט דערביי דברי נפלאי‪ .‬האב אי געזאגט א‬ ‫אייגענע סברא אז ווע מ'זוכט א שידו זאל מע אוי געב צדקה לעילו נשמתו‪ ,‬אזוי‬ ‫וועט מע טרעפ דע חלק שני וואס מ'זוכט‪.‬‬ ‫מ'האט אמאל געוואוסט א סגולה אז ווע מ'גייט 'לראות ולראות' זאל מע לייג ‬ ‫געלט אי טאש‪ ,‬אז מ'זאל האב ח אי אייבערשטנס אויג או אי מענטשנס אויג ‪,‬‬ ‫אויב עס איז באשערט דער שידו זאל עס ווער או אויב נישט זאל עס נישט זיי ‪ ,‬או ‬ ‫ווע מ'וועט צוריק קומע וועט מע דאס געב פאר רבי מאיר בעל הנס‪ .‬אי זאג דאס‬ ‫אלס פאר מענטש או זיי קומע צוריק געב דאס געלט פאר רבי מאיר בעל הנס‪.‬‬ ‫אינדערהיי פלעגט צוגיי שידוכי אסא שווערער ווי היינט‪ ,‬ווייל דער וואס האט‬ ‫געהאט א טאכטער האט געדארפט געב נד ‪ ,‬או מענטש האב זי געלאזט קאסט ‬ ‫גרויסע געלטער‪ .‬ביי אונז אי בעסערמי ווע עס איז אנגעקומע א פרעמדער בחור האט‬ ‫מע אי נאכגעקוקט ווער ער איז או וואו ער גייט‪ ,‬עס איז נישט בא'טעמ'ט געווע ‪.‬‬ ‫איבערדע פלעגט מע אסא שידוכי שליס ז' אדר אי קאלוב‪ ,‬עס זענע דארט‬ ‫געקומע טויזענטער איד פו איבעראל‪ ,‬דארט האט מע זי געטראפ מיט די בחורי‪,‬‬ ‫מ'האט מיט זיי געקענט רעד אי לערנע או מאכ שידוכי‪.‬‬ ‫ווע א שוועסטער פו מיי מאמע ע"ה איז געווע אי שידוכי האט מע ‬ ‫אנגעטראג דע זו פונע דיי פו שטאט‪ ,‬ער איז געווע א מופלג או מושל‪ ,‬או די‬ ‫מאמע האט געזאגט פאר טאט 'אויב עס איז מ השמי זאל עס זיי ‪ ,‬אויב נישט זאל‬ ‫עס נישט זיי '‪ ...‬אי האב זי געוואונדערט פארוואס די מאמע ע"ה וואונטשט זי נישט‬ ‫אז דער שידו זאל ווער ‪ ,‬עס איז דא געווע א חשוב'ער שידו‪ ,‬אבער ניי ‪ ,‬א שידו‬ ‫איז נאר גוט אויב דאס איז באשערט פו אויב ‪.‬‬ ‫דער אייבערשטער זאל העלפ עס זאל זי מער שמחות ביי אידישע קינדער‪) .‬מפי‬ ‫התלמידי(‬

‫ג' תתקסג( עס דערציילט אונזער זיידע‬ ‫‪å"éä øòöèéôù òùåé íäøáà 'ø ç"äøä‬‬

‫חמשה עשר בשבט אי בעלל הארבער‬ ‫אי די יאר ווע ¯·‪ Ï"Ê Ï‡ÂÈ È¯·„‰ ˜"‰È‬האט זי געפונע אי בעלל הארבער‬ ‫פלעג אי אסא דארט זיי ‪ ,‬או אי האב אויסגעזוכט אלע סארט געלעגענהייט ווע ‬ ‫דער עול איז נישט געווע צו קענע זיי סמו ונראה אל הקודש‪ ,‬אזוי האב אי ב"ה‬ ‫זוכה געווע צו זעה אסא עניני ביי רבי'נס הייליגע עבודה‪.‬‬ ‫אי איינע פו יענע יאר חמשה עשר בשבט בי אי ארויסגעפאר קיי בעלל‬ ‫הארבער מיט מו"ה שרגא סאנדער הי"ו‪ ,‬אי האב געהאט גרויס חשק צו זיי ביי פירות‬ ‫טיש‪ ,‬נאר וואוסנדיג אז מ'וועט אוודאי קיינע נישט לאז בי אי ארויסגעפאר ‬ ‫אינדערפרי צו דאווענע ‪ ,‬או באלד נאכ דאווענע ווע דער עול איז אהיי געפאר ‬ ‫האב מיר זי אריינגעכאפט אי ר' עזריאל'ס צימער‪ ,‬או דארט אויסגעווארט די עטליכע‬ ‫שעה ביז פארנאכטס ווע דער רבי איז אריינגעקומע צו טיש בחדרו הק' מיט די‬ ‫באטייליגונג פו א קליינע צאל קרואי מועד אנשי ש ומשמשי בקודש‪.‬‬ ‫דער רבי איז אריינגעקומע צו טיש‪ ,‬ראה פניו מאירי‪ ,‬מ'האט אריינגעברענגט א‬ ‫ריזיג טא! פירות‪ ,‬ווע עס איז דא א באזונדערע טא! פו געקאכטע אתרוגי וואס‬ ‫זענע געווע פאכמאניש אויסגעשטעלט ווי געהעריגע רויע אתרוגי‪.‬‬ ‫ארו דע טיש זענע געזעס הרה"ח ר' לייביש לעפקאוויטש ע"ה‪ ,‬הרה"ח ר'‬ ‫סענדער דייטש ע"ה‪ ,‬הרה"ח ר' ישראל זופניק ע"ה‪ ,‬הרה"ח ר' געציל בערגער ע"ה‪,‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫הרה"ח ר' יוס" לייב כהנא ע"ה‪ ,‬דער רבי האט געשמייכלט צו יעד במאור פניו‪ ,‬ער האט‬ ‫גענומע אי די האנט א אתרוג או זי אומגעקוקט 'פו וואו הייבט מע א ?'‪ .‬האט ר'‬ ‫עזריאל געזאגט אז 'יוס" לייב איז א כה '‪ ...‬דער רבי האט גענומע דע אתרוג מיט‬ ‫ביידע הענט או געגעב פאר ר' יוס" לייב‪ ,‬או נאכדע פאר אלע אנדערע מסובי‪,‬‬ ‫אלעס מיט א שמייכל או א לעכטיגקייט‪ ,‬אה‪ ,‬אשרי עי ראתה כל אלה‪) .‬נחו מרדכי‬ ‫שפיטצער(‬

‫ג' תתקסד( עס דערציילט אונזער זיידע‬ ‫‪à"èéìù õøàååù äîìù êìîéìà 'ø â"äøä‬‬

‫‪á"åù‬‬

‫הנהנה מסעודת חת ואינו משמחו‬ ‫אי האב געהערט פו ‪ ,ÌÈÏ˘Â¯È „"·‡‚ Ï"ˆÊ „Èȯ٠'ȯ‡ ‰˘Ó È·¯ ˜"‰‚‰‬ביי א‬ ‫חתונה איידער ער איז געטאנצ מצוה טאנ! האט ער דערציילט די מעשה‪:‬‬ ‫דער זיידע דער נאסאדער רב איז אמאל געפאר אוי" א אסיפת הרבני‪ ,‬עס איז‬ ‫געווע א לאנגע נסיעה‪ ,‬או ער האט עפעס געוואלט טוע זיי ‪ ,‬אבער דער גבאי האט‬ ‫געהאט פארגעס מיטצונעמע עפעס צו עס ‪ ,‬האט דער נאסאדער רב געזאגט אז פת‬ ‫שחרית איז זייער א הארבע זא‪ ,‬חכמינו ז"ל זאג אז מ'מוז עס אינדערפרי‪ ,‬או ער קע ‬ ‫נישט אנקומע צו א אסיפה אנע טוע זיי פת שחרית‪ .‬איז דער גבאי געגאנגע זוכ ‬ ‫אויב עס איז דא אויפ בא א איד וואס האט מיטגעברענגט טעימה‪.‬‬ ‫האט ער דארט געטראפ א איד וואס האט געהאט מיט זי לעקא וואס ער האט‬ ‫מיטגענומע פו א חתונה‪ ,‬או דער גבאי האט דאס געברענגט פאר נאסאדער רב‪ .‬רופט‬ ‫זי א דער נאסאדער רב "ווי קע אי עס פו דע לעקא‪ ,‬כ'קע דא נישט זיי א נהנה‬ ‫מסעודת חת ואינו משמחו"‪ .‬איז דער נאסאדער רב באלד צוריק געפאר צו די שטאט‬ ‫וואו די חתונה איז פארגעקומע או ער האט געלאזט אויפזוכ דע חת וואס די לעקא‬ ‫קומט פו זיי חתונה‪.‬‬ ‫אנקומענדיג צו חת האט ער געזעה אז דער חת איז זייער צוגעלייגט או ‬ ‫צובראכ ‪ ,‬זאגט דער נאסאדער רב "זייער גוט וועג דע בי אי געקומע "‪ ...‬או ער‬ ‫הייבט א צו דערצייל א מעשה "עס איז געווע אמאל א איד וואס איז געפאר אסא‬ ‫אונטערוועגנס‪ ,‬עס איז געווע שווער צו האב אלעמאל מני ‪ ,‬פלעגט ער מיטנעמע ‪10‬‬ ‫פלעשער בראנפ כדי ער זאל האב מני ‪ ,‬האט מע איה געפרעגט לכאורה איז גענוג‬ ‫ניי פלעשער‪ ,‬ווייל ער איז דער צענטער‪ ,‬האט ער געענטפערט "אי בי דער ביהמ"ד‬ ‫אי מיר גייט אריי אלעס"‪...‬‬ ‫דער חת האט זי שטארק צולאכט פו די מעשה‪ ,‬או דער נאסאדער רב איז צוריק‬ ‫אהיימגעפאר ווייל ער האט שוי געהאט פארשפעטיגט די אסיפה‪ ,‬אבער ער איז געווע ‬ ‫פריילי אז ער האט געטו די גרויסע מצוה‪) .‬מרדכי שווארט!(‬ ‫ג' תתקסה( עס דערציילט אונזער זיידע‬ ‫‪à"èéìù øòöèéôù øæòìà íééç 'ø ç"äøä‬‬

‫די אגודה נעמט אליי קרעדיט פאר אלע‪...‬‬ ‫מיי טאטע ‪ Ï"Ê ¯ÚˆËÈÙ˘ ‰˘Ó ¯È‡Ó '¯ Á"‰¯‰‬איז געווע א גרויסער תלמיד‬ ‫חכ או א גוטע פארלערנער‪ ,‬ווע ער האט געוואוינט אי מאנטריאל איז ער געווע ‬ ‫איינגעשטעלט אי די מוסד 'מתיבתא ראשית חכמה'‪ ,‬אונטער די פירערשאפט פו ש"ב‬ ‫‪ ,Ï"Ê ¯ÚÙ¯‡„Ò‡ ¯„ÒÎχ χÂÓ˘ '¯ ˆ"‰‚‰‬שפעטער ווע ער האט שוי געוואוינט‬ ‫דאהי אי וויליאמסבורג איז ער געווע א מגיד שיעור אי עטליכע ישיבות‪ ,‬צו ערשט‬ ‫אי די 'סאלקא ישיבה'‪ ,‬דערנא אי ישיבת 'נחלת יעקב וויע '‪ ,‬או דערנא אי ישיבת‬ ‫'דרכי תשובה מונקאטש'‪ ,‬שפעטער האט ער געהאט א שיעור וואס ער האט‬ ‫פארגעלערנט אי ספינקא ביהמ"ד אי וויליאמסבורג וואס האט אנגעהאלט ביז זיי ‬ ‫לעצט טאג‪.‬‬ ‫אי די ערשטע צייט נאכ באפרייט ווער פונע צווייט וועלט קריג‪ ,‬האט ער‬


‫געוואוינט קוד אי נאנאש‪ ,‬דערנא אי דעברעצי ‪ ,‬או ווי עס האט זי נאר‬ ‫אויסגעפעלט האט ער פארגעלערנט פאר די קבוצה איד וואס זענע געווע גרייט צו‬ ‫הער שיעורי תורה‪.‬‬ ‫מיי טאטע האט מיר אמאל דערציילט אז אוי" איינע פו די פלעצער וואס ער איז‬ ‫דארט געווע נאכ קריג או ער האט דארט פארגעלערנט‪ ,‬קומט אי איינער ווייז אי א‬ ‫בלעטל וואס די אגודה האט ארויס געגעב ‪ ,‬או זיי שרייב דארט זייערע אויפטוהע ‪,‬‬ ‫שרייב זיי דארט צוויש אנדערע אז "ר' מאיר משה שפיטצער לערנט פאר שיעורי פאר‬ ‫די אגודה"‪ ,‬כאילו די שיעורי תורה וואס ער לערנט איז גאר זייער אויפטוה‪.‬‬ ‫האט מיי טאטע מיר שפעטער געזאגט "אי האב מיט די אגודה קיי שו שייכות‬ ‫נישט געהאט‪ ,‬אי האב פאר זיי קיינמאל נישט געארבעט" או ער האט אויסגעפירט מיט‬ ‫דע לשו "אבער ווי איינער האט נאר געטוה עפעס א גוטע זא פאר איד האב זיי‬ ‫גענומע אלע קרעדיט פאר זי"‪.‬‬ ‫מע זעהט דערפו אז די פארטיי פירער פו די אגודה‪ ,‬וועלנדיג זי פאררופ אלס‬ ‫אפיציעלע אחראי אויפ' כלל ישראל האב זיי זי נישט אפגעהאלט פו שרייב ‬ ‫פשוט'ע ליגנט‪ ,‬או אוי" די ערליכע איד וואס האב געטוה פעולות נא די קריג מיט‬ ‫מסירת נפש צו ראטעווע די שארית הפליטה פו אונטערגאנג ח"ו‪ ,‬האב זיי אלעס‬ ‫צוגעשריב צו זייער קרעדיט‪ ,‬טרא! וואס די הייליגע פעולות האט מיט זיי נישט געהאט‬ ‫קיי שו פארבינדונג‪) .‬ישעי' גדלי' גאנדל‪ ,‬שמואל דוד גאנדל‪ ,‬משה ישעי' שפיטצער‪ ,‬משה שפיטצער‪ ,‬מענדל‬ ‫שפיטצער‪ ,‬ישעי' מנח שפיטצער(‬

‫ג' תתקסו( עס האט דערציילט אונזער עלטער זיידע ‪ -‬עלטער פעטער‬ ‫‪ä"ò ùèéååà÷øòá ïäëä ùøòä ïéîéðá 'ø ç"äøä‬‬

‫‪ìçø úéá ìäðî‬‬

‫דער רבי ארבעט מיט סקולענער רבי' להצלת האסורי‬ ‫יעדע ווא פרייטאג צונאכטס ביי גוט שבת זאג אי ביהמ"ד ביי ‪˜"‰È·¯ Ô¯Ó‬‬ ‫·‪ Ú"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„ ÏÚ‬ווע מע פלעגט אריבערגיי כבקרת רועה עדרו‪ ,‬איז געווע א זמ ‬ ‫וואס דער רבי האט פשוט געשעפט נחת פו עדת צא מרעיתו‪ ,‬אמאל האט דער רבי‬ ‫געקענט פרעג איינע וואס עס איז געוואר מיט דע וואס ער האט מזכיר געווע ‬ ‫אינמיט די ווא‪ ,‬אמאל אנדערע זאכ וואס דער רבי האט געוואלט וויס האט ער‬ ‫דעמאלטס געפרעגט‪ ,‬או צומאל ווע דער רבי האט געוואלט א לענגער עני ‬ ‫איבערשמועס האט ער געהייס ווארט אי א זייט ביז דער גאנצער עול גייט אריבער‪.‬‬ ‫ליל שב"ק פרשת שמות תשכ"א ווע ווע אי בי אריבער זאג גוט שבת‪ ,‬האט דער‬ ‫רבי מיר געהייס אז אי זאל ווארט אי די זייט‪ ,‬דאס זעלבע האט דער רבי געהייס פאר‬ ‫הרה"ח ר' שלו לויפער ז"ל או פאר נא עטליכע איד ‪ ,‬אז זיי זאל אויסווארט ביז‬ ‫נאכ' גוט שבת זאג ‪.‬‬ ‫ווע יעדער איז שוי דורכגעגאנגע האט דער רבי אונז צוגערופ או דערציילט אז‬ ‫"דער סקולענער רבי זצ"ל איז נארוואס ארויסגעקומע פו רומעניע‪ ,‬או ער האט אי‬ ‫דערציילט אז הונדערטער איד שמאכט ליידער אי די תפיסות אי רומעניע או זענע ‬ ‫פארזיגלט אוי" צענדליגער יאר תפיסה‪ ,‬או דער פראקוראר זאגט אז זיי זענע טאקע‬ ‫נאר פאראורטיילט אוי" עטליכע צענדליגער יאר‪ ,‬אבער דאס איז נאר לפני‪ ,‬מיר וועל ‬ ‫טו וואס מיר קענע אז די איד זאל נישט זע מער די שיי פו די זו רח"ל‪".‬‬ ‫האט דער רבי ממשי געווע "דער סקולענער רבי זאגט אז עס איז דא אי שוויי! א‬ ‫דיפלאמאט פו די רומענישע רעגירונג‪ ,‬וועלכער האט פארשפראכ אז אויב מ'וועט אי‬ ‫צושטעל די סומע פו צוויי הונדערט טויזנט דאלאר‪ ,‬וועט ער קענע מצליח זיי צו‬ ‫באפרייע הונדערט איד ‪ ,‬דאס הייסט‪ ,‬פאר יעד איד וואס מ'וועט באפרייע פארלאנגט‬ ‫זי צוויי טויזנט דאלאר"‪ ,‬האט דער רבי ווייטער געזאגט‪ ,‬אז דער סקולענער רבי‬ ‫זעלבסט האט גענומע אוי" זי צו שאפ הונדערט טויזנט דאלאר‪ ,‬או ער האט געבעט ‬ ‫אז דער רבי זאל אי העלפ שאפ די אנדערע הונדערט טויזנט דאלאר‪.‬‬ ‫דער רבי האט צוגעלייגט או געזאגט‪ ,‬אז "הג אשר פיה דבר שוא וימינ ימי ‬ ‫שקר או אוי" די גוי די רשעי קע מע זי נישט פארלאז ‪ ,‬אבער ווע מע זאל ברויכ ‬ ‫צו געב מיליא דאלאר אוי" א ספק צו קענע מציל זיי אפי' איי איד וואלט מע דאס‬ ‫אוי געדארפט געב "‪ ,‬האט דער רבי פו אונז געבעט ‪" ,‬דאס געלט מוז זיי ‪ ,‬מיר דארפ ‬ ‫זע אז אונזער שליחות זאל נישט מונע זיי די ישועה פו די איד ‪ ,‬או מתפלל זיי צו‬ ‫השי"ת אז דאס זאל מצליח זיי "‪ ,‬דער רבי האט אויסגעפירט מיט א ווערטל‪" :‬א גוט‬ ‫שבת‪ ,‬גייט געזונטערהייט‪ ,‬דאס געלט מוז נישט זיי היינט‪ ,‬ס'האט צייט מארג נאכט‪"...‬‬ ‫מיר האב זי גליי גענומע צו די ארבעט או זי שווער צוזאמגעבארגט‪ ,‬או ‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫מוצאי שבת האב מיר אריינגעברענגט פאר' רבי' די סומע פו הונדערט טויזנט‬ ‫דאלאר! )מ'דאר" געדענקע אז אזא סכו בימי הה איז געווע פולפאכיג מער ווי היינט( דער רבי האט זייער‬ ‫ווארע אנגעוואונטש או דערנא איבערגעגעב דאס געלט פאר' סקולענער רבי' ‬ ‫וועלכער האט מיט דע געלט טאקע מיט דער פארמיטלערשאפט פו יענע דיפלאמאט‬ ‫אנגעהויב צו ארבעט אז מ'זאל באפרייע די הונדערט איד ‪.‬‬ ‫בער א יאר שפעטער‪ ,‬ווינטער תשכ"ב בי אי געפאר אינאיינע מיט' רבי' צו‬ ‫מצה בעקעריי מאל וויי! או זיפ דאס מעל פאר די מצות‪ ,‬האט דער רבי מיר דעמאלטס‬ ‫דערציילט‪ ,‬אז ס'איז שוי אנגעקומע א טעלעגרא‪ ,‬אז מ'האט שוי ב"ה באפרייט דע‬ ‫ערשט איד פו די רומענישע תפיסות‪ ,‬דערנא זענע באפרייט געוואר צוביסלע די‬ ‫איבריגע איד ביז אלע הונדערט זענע באפרייט געוואר ‪ ,‬ווע מ'האט געענדיגט‬ ‫באפרייע די הונדערט איד ‪ ,‬האט דער דיפלאמאט געלאזט וויס ‪ ,‬אז ער איז גרייט צו‬ ‫גיי ווייטער צו באפרייע נא איד ‪ ,‬פאר ‪ 2‬טויזנט דאלער א איד‪.‬‬ ‫מיט איבער צע יאר שפעטער בי אי געווע אי אייראפע נא געלט בשליחות‬ ‫פונע רבי' ‪ ,‬האב אי געטראפ אי אנטווערפ איינע פו די איד וועלכע זענע ‬ ‫דעמאלטס באפרייט געוואר ‪ ,‬האט ער מיר דערציילט אז ער איז געזיצ אי תפיסה אי ‬ ‫רומעניע אי א טונקעל באראק וואו עס זענע געזעס נא בער ניינציג ארעסטאנט ‬ ‫צוויש זיי נאר צוויי איד ‪.‬‬ ‫איי פרייטאג צונאכטס ) דאס איז געווע א קורצע צייט נאכדע וואס דער רבי‬ ‫האט מיט אונז גערעדט ) איז אריינגעקומע א וועכטער מיט א פלעש לייט‪ ,‬או ער רופט‬ ‫הוי אויס צוויי נעמע ‪ ,‬זיי נאמע או דע נאמע פו דע אנדער איד‪ ,‬אז זיי צוויי‬ ‫זענע באפרייט פו צו גיי מארג צו די ארבעט צוליב זייער גוטע אויפפירונג‪ ,‬דער‬ ‫וועכטער האט צוריק פארקלאפט די טיר‪ ,‬או די אלע ‪ 90‬גוי'אישע ארעסטאנט האב ‬ ‫אנגעהויב שעלט דע סטאלי ימ"ש‪ ,‬אז די גאנצע זא איז א שטיק בלא"‪ ,‬זיי האב זי‬ ‫נישט אויפגעפירט בעסער פו אונז‪ ,‬נאר וואס דע ? "זיי זענע איד ‪ ,‬או זיי האב א‬ ‫גרויסער באשעפער וואס נעמט זי א פאר זיי!"‬ ‫דער הייליגער רבי זי"ע האט דא אי אמעריקע מיט זיינע הייליגע ווערטער‪,‬‬ ‫אריינגעשיינט דע אור בעימקא דתהו רבה‪ ,‬אי די קאמוניסטישע תפיסה‪ ,‬אי די‬ ‫הערצער פו רומענישע גוי וואס האב זי געפונע טויזנטער מייל אוועק‪ ,‬או זיי האב ‬ ‫מודה געווע אז נאר דער אויבערשטער פירט די וועלט‪) ...‬ארי' לייבוש גלאנ!‪ ,‬ישעי' גדלי' גאנדל‪,‬‬ ‫שמואל דוד גאנדל‪ ,‬משה ישעי' שפיטצער‪ ,‬משה שפיטצער‪ ,‬מענדל שפיטצער‪ ,‬ישעי' מנח שפיטצער‪ ,‬משה ישעי' עקשטיי ‪,‬‬ ‫הערשל עקשטיי (‬

‫ג' תתקסז( עס דערציילט אונזער זיידע‬ ‫‪à"èéìù øòâøòáðééèù íåìù äçîù 'ø â"äøä‬‬

‫‪íééç éøáã ã"îäéá áøå ÷"äáéùéá î"ø‬‬

‫ומשל לשונאיו‬ ‫עס האט דערציילט הרה"ח ר' משה יאקאבאוויטש ע"ה אז אי איינע פו די טעג‬ ‫ווע ער האט געדאוונט אי אלט ביהמ"ד נעפ)מענשא זעהט ער ווי הרה"ח ר' נתנאל'ע‬ ‫פארקאש ע"ה גייט נא געלט מיט א געוויס איד פו אר! ישראל‪.‬‬ ‫ר' משה האט געקענט יענע איד וועלכער פלעגט אלעמאל רעד זייער מיאוס קעג ‬ ‫¯·‪ ,Ï"Ê È"¯·„‰ Ô¯Ó Ô'È‬ווייל ער האט נישט געקענט סובל זיי די מלחמה קעג ציונית‪,‬‬ ‫האט ער געפרעגט פו ר' נתנאל "דו ווייסט אז דער מענטש‪ ,‬איז מבזה כסדר דע רבי' ‪,‬‬ ‫ער רעדט ציונית‪ ,‬ער שימפפט כסדר אוי" כל הקדוש לנו?!"‪ .‬ווע ר' נתנאל האט דאס‬ ‫געהערט האט ער אויפגעהערט צו גיי נא געלט מיט דע איד‪.‬‬ ‫די מעשה איז אנגעקומע צו רבי'נס אויער ‪ ,‬אי איינע פו די טעג ביי מנחה‬ ‫מעריב האט דער רבי באמערקט ר' משה‪ ,‬האט ער אי צוגערופ או געפרעגט אויב עס‬ ‫איז אמת די מעשה אז ער האט געהייס ר' נתנאל'ע זאל אויפהער צו גיי נא געלט מיט‬ ‫יענע איד‪ ,‬ענטפערט ר' משה "דער איד רעדט צוזא אויפ רבי' כל דבר אסור"‪.‬‬ ‫פרעגט דער רבי מיט א שמייכל "אפשר איז עפעס אמת?!"‪...‬‬ ‫בשעת מעשה איז דארט געשטאנע הרה"ח ר' סענדר ענגעל ע"ה‪ ,‬או הערנדיג פו ‬ ‫וועמע די רעדע איז‪ ,‬רופט ער זי א אז ער האט אמאל געטראג דע איד מיט זיי קאר‬ ‫פו וויליאמסבורג קיי איסט)סייד‪ ,‬אויפ וועג האט דער איד צוזאמע גערעדט אזויפיל‬ ‫דברי אסורי אז ער האט געמוזט אפשטעל די קאר אינמיט וועג או הייס דע איד‬ ‫ארויסגיי פו די קאר‪.‬‬ ‫האט דער רבי געזאגט "פונדעסטוועג דא‪ ,‬אז א איד קומט נא געלט טאר מע ‬ ‫אי נישט מזיק זיי ‪ ,‬או מ'דאר" אי העלפ "‪) ...‬גרשו ווייסמא ‪ ,‬וואל" ווייסמא (‬

זקניך ויאמרו לך בשלח  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you