Page 1

‫בס"ד שנה ו' ‪ -‬גליו ג ]קצו[ ‪ -‬תשע"ב לפ"ק‬ ‫שנה ד' ‪ -‬גליו טו ]קלב[ ‪ -‬תשס"ט לפ"ק‬

‫משיחותיו של הגה צ ר אליעזר דוד פריעדמא שליט א‬ ‫י”ל ע”י כולל בית יוס‪-‬מעלבאר יצ”ו בנשיאות כ”ק הגה”צ אב”ד ור”מ שליט”א‬

‫פרשת יתרו‬

‫אני חותנ יתרו בא אלי וגו' ויצא משה לקראת חותנו וגו' ויבואו האהלה‪.‬‬ ‫‪í"íññšî®ï −ò−šï ó¾ë þôê í"íññ®ï [þïò −òëêí] þ"îôêê š"× ,’î× −ò−èë ê® í"¼ îò−ëþ í¾ôñ îþ³− îñ þôê ,−"¾þë‬‬ ‫‪êñ îñ¾ ö−íîëèí ö−èþðë í"¼ îò−ëþ í¾ô í−í¾ íô −õñð ,î³îê óè ñëšñ ñ×î−¾ −ð×ë îñ¾ ö−èþðíô ê®−¾ ¾îþ−õí š®êšô‬‬ ‫‪í−í³ î³èþðôñ ëî¾−î íñ¼³−¾× µ× þìêî ,îë šëðñ î³ñî×−ë í−í− îñ¾ ö−èþðíô ê®−¾×î î−ñê ¼−èíñ îþ³− ñ¾ î³ñî×−ë í−í‬‬ ‫¼‪¾−î ,ð"³×¼ ,’îèî îþò "îñíë" öî¾ñô êîí "íñíîêí" îêîë−î ë−³× íï ñ¼î ,í−í ö×î ,í¬ôñ îðî¼ë îë ó−šëðòí ñ×ñ óè í−ñ‬‬ ‫‪.ñíîêë¾ íòî−ñ¼í íè−þðôñ íñíîêí þôêò îòê ¹ê ,ñîê¾ë¾ íîòì³í −¬ëôêñ íñîê¾ñ ó−¼¾þ îëî¾− ¾þðôí −þëð −õ ñ¼ þôîñ‬‬ ‫‪ó³îê ó−ñ−õ¾ô¾ ó−š−ð® íô×ð ,í"íññ®ï þ¼ë ’þ −ëþí ó¾ë ±−òïêšô ð−èôí ë³×¾ íô −õ ñ¼ êîí íï¾ íêþòî‬‬ ‫‪.ó¾ ö−−î¼− ,íï ó¼¬ô óòí−èñ ó−š−ð®í ó−ðþî−¾ µþð×î ,ó³ê ó¼í −¬õî¾ ³ê óè îñ¼− µ× þìê îñ¼−¾×¾ −ð× ó³èþðôô‬‬ ‫‪ö−ñî×−î ,ðì ñêþ¾− ñ× ö× óê [ê ,íñš íôîþ³ š"íîï] ðìêð êïþ ê−í ³ë¾¾ þìêð ,íïñ µ−þ® ö−ê ³ë¾ëð íêþò −ñî‬‬ ‫‪ññ×ô [ë ,ï¬ í"þ] ½"¾í þôêô× ³ë¾ë ó−š−ð®í −òõ ³ñëš ó¼¬ êîí íï −ñîêî ,ïê š−ð®í ó¼ ³îñ¼ñ ó¼í −¬î¾õ óè‬‬ ‫‪.µ−þêíñ óîšô öê× ö−êî í−ë ³−ê ê³−þìê êô¼¬ ¾ðîìî ,ñï−ôñ í−ñ −¼ë−ê ³ë¾î ¾ðîìëð‬‬ ‫)¾‪(ñ"®ï ë×î½ô ñêîô¾ −ëþ š"íèí ,ñêîô¾ô ó‬‬ ‫קול ואומרת "ישובו רשעי לשאולה" שכיו שעבר השבת צריכי‬ ‫הרשעי לחזור לגהינו‪ ,‬וקשה היתכ שמיד בתחילת השבוע יצא בת‬ ‫קול בעני קשה זה‪ ,‬והלא צריכי להתחיל את השבוע בדבר טוב"‪.‬‬ ‫"ותיר" על זה שבמדריגות הגהינו מי שנמצא בשאול יכול‬ ‫להיות לו תיקו ויצא מש‪ ,‬אבל יש מקו גרוע מזה והוא נקרא‬ ‫אבדו‪ ,‬אשר מש קשה מאוד לצאת ולהנצל‪ ,‬ואחר השבת מכריז‬ ‫הבת קול שכל הרשעי שהיו באותו מדור הנקרא "אבדו" ישיבו‬ ‫ל"שאולה" שאינו קשה כל כ‪ ,‬שע"י קדושת השבת זוכי הרשעי‬ ‫להתעלות זו‪ ,‬שיוכל להיות לה תיקו"‪.‬‬ ‫"ובשעה שהטשערקאסער רבי אמר דברי הללו היו פניו‬ ‫כלהבות אש‪ ,‬עד שראינו בחוש היא שהוא מוש ומוציא את כל‬ ‫הרשעי הנמצאי באבדו ומעלה אות לשאול‪ ,‬וממילא אחר‬ ‫שראיתי מחזה נורא הוד זה בודאי שלא אוכל לעול לנטוש את רבי‬ ‫זה ולהדבק ברבי אחר"‪.‬‬

‫בספר "מחשבת נחו" שכתבו יהודי חשוב מעיר חיפה בנו של‬ ‫הקנטיקאזאווע רבי‪ ,‬שהיה מאדמור"י רוסלאנד נכדו של בעל‬ ‫ה"תשואות ח"‪ ,‬מביא שאביו היה בעיר מסויימת אשר הל ש‬ ‫לשבות את שבתו והיה ש יהודי זק אחד‪ ,‬וכיו ששמע אותו זק‬ ‫שהאורח הוא נכדו של הרה"ק מטשערקאס ]בנו של הרה"ק ר'‬ ‫מאטעלע טשערנובלער[ בעל ה"עמק תפילה" זי"ע מיד אמר לו שיש‬ ‫לו סיפור נפלא לספר לו מזקינו הרה"ק מטשערקאס אבל אי לי כח‬ ‫כעת לספר אותו לכבודו‪ ,‬שכיו שכבר היה זק מופלג לא היה בכוחו‬ ‫לספר לו אז את הסיפור‪.‬‬ ‫לשנה הבאה שוב הגיע הקנטיקאזאווע רבי לאותו עיר ומיד‬ ‫שאל לאנשי המקו אודות אותו זק‪ ,‬ושמע שהוא עדיי חי ושוכב‬ ‫על מטתו במש כל היו כולו‪ ,‬מיד הל לבקרו‪ ,‬ואמר לו שכעת‬ ‫מוכרח לספר לו אותו סיפור שדיבר אודותיו בשנה שעברה‪ ,‬ונענה לו‬ ‫אותו זק והתחיל לספר לו את הסיפור שבדידיה הוה עובדא‪ ,‬וכ‬ ‫סיפר‪:‬‬ ‫"אני הייתי חסיד של רבי מסוי‪ ,‬ובילדתינו היינו ביחד קבוצה‬ ‫של תלמידי שהיו מחסידיו של אותו רבי‪ ,‬והמלמד שלנו היה חסיד‬ ‫של הרה"ק מטשערקאס‪ ,‬ואנחנו התלמידי ניסינו את כוחנו להשפיע‬ ‫על המלמד שיהיה מחסידיו של האדמו"ר שלנו‪ ,‬א הוא עמד על שלו‬ ‫להיות מחסידיו של הרה"ק מטשערקאס‪ ,‬וכל דיבורינו בעני זה היו‬ ‫לריק‪ ,‬ולא ידענו מהו סיבת התקשרותו החזקה לרבו"‪.‬‬ ‫"פע אחת בעת אשר הפצרנו בו רבות בעני זה אמר לנו‬ ‫שאחרי הגדולות ונצורות שראיתי אצל הרבי מטשערקאס‪ ,‬לא יעלה‬ ‫על הדעת שאסכי לעבור לרבי אחר‪ ,‬וכמוב שמיד התחילנו לחקור‬ ‫אחר מה שראה אצל רבו‪ ,‬והוא אמר לנו שראה אצל רבו הרבה מאוד‬ ‫עניני גבוהי אבל על אחד מה אספר לכ"‪.‬‬ ‫"הרה"ק מטשערקאס היה נוהג לומר תורה בעת עריכת שלחנו‬ ‫הטהור בסעודה שלישית ואחר גמר האמירת התורה היו מדליקי את‬ ‫הנרות כנהוג‪ ,‬פע אחת בעת סעודה השלישית ראינו שאי בדעתו‬ ‫לומר תורה והיה תפוס שרעפי במש זמ מסוי‪ ,‬עד שהתחיל‬ ‫בדבריו והקשה על הא דאיתא שבכל מוצאי שבת קודש יוצאה בת‬

‫כל הזכיות שמורות לכולל בית יוס‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫‬

‫אגב יש להוסי‪ #‬שנכדו של של הטשערקאסער הרה"ק ר' מרדכי‬ ‫דוב מהארנאסטייפל היה חתנו של הרה"ק בעל ה"דברי חיי" מצאנז‬ ‫זי"ע‪ ,‬והסטייפלער‪ ,‬הגאו ר' יעקב ישראל קנייבסקי בעל ה"קהילות‬ ‫יעקב" זצ"ל‪ ,‬נקרא בש זה על שמו של הרה"ק מטשערקאס זי"ע‬ ‫שאביו היה מחסידיו ואחרי פטירת הטשערקאסער רבי נעשה אביו‬ ‫של ה"קהילות יעקב" מחסידיו של הרה"ק ר' מרדכי'לע‬ ‫מהארנאסטייפל‪.‬‬ ‫והיה הסטייפלער לומד בילדותו ע אביו בספר "עמק תפילה"‬ ‫של הטשערקאסער זי"ע והיה אומר על זה בעת זקנתו שלימודו ע‬ ‫אביו בספר "עמק תפילה" עשה אותו "יהודי"‬ ‫‪.‬כשזכיתי והדפסתי את הספר "פלא יוע"" על התורה‪ ,‬ספרו של‬ ‫הרה"ק ר' מרדכי'לע הארנאסטייפלער נכנסתי ע הספר למעונו של‬ ‫ה"קהילות יעקב"‪ ,‬והראיתי לו‪ ,‬שזה הפע הראשו שנדפס ספר זה‬ ‫שעד אז היה רק בכתב יד‪ ,‬וראיתי שהספר היה אצלו חשיבות‬ ‫מיוחדת גדולה למאוד‪.‬‬

‫א‬ ‫א‬


‫וידבר אלקי את כל הדברי האלה לאמר‪.‬‬ ‫‪ó¼ ³ë¾ñ ¾ðîšë î×þð×] ¾îðší îòìñ¾ë î−ð−½ìî ¾"òê ó¼ ¼"−ï ëþ꾬ô öþô ë¾− êñ íëî¾³ ³ë¾ë ³ìê ó¼õ‬‬ ‫‪óê ,¼"−ï öþô ó³îê ñê¾ ,î¾ðš ñ×−íñ ó−ð−½ìí −ëî¾ìô íô× î½ò×ò ’è íðî¼½ ³¼ëî [¾ðš ³ë¾ óî− ³ðî¼½ë ¾"òê‬‬ ‫‪ñô¼ íëþíë óíñ íñ¼¾ ó−¾òê íô× ¾−¾ ³ôìô ,¾õò ³ôè¼ë ó−−îþ¾ ó−ð−½ìí −× îñ îþôê ,óî−í íš¾ô î³¾ ó−ð−½ìí‬‬ ‫‪.íïñ î×ï êñ ¹î½ëñî þîí¬í îòìñ¾ë óíô¼ ë½−ô óëþ¾ ³ë¾ ³îðî¼½íô ³îòí−ñ îî−šî î³¾îðš ñ®ë ¹õî³½íñ ó³¼−½òë í¼−è−î‬‬ ‫‪ó−ë¼ë îþðš³í ó−ô¾í¾ −³−êþ¾ ³ôìô šþ ,−×þð× ó×ô¼ ë¾−ñî öìñ¾íñ ³×ññ −òî®þë í−í¾ êîí ³ôêí ,¼"−ï öþô ë−¾í‬‬ ‫‪ì½−í −ñ®ê í¾¼ò íï þîë¼ëî ,[ëîìþë þîë¼ñ î−ñ¼ î−í ,þîí¬í öìñ¾í ³èíòí óîšôñ ,î³þ−ðô −×] ó¾èí −òþ®¼−¾ −³ë¾ìî‬‬ ‫‪íò×í −ñ í³−í êñ¾ ³ôìô ³×ññ −³ñ×− êñ íï ñ× ó¼ ,³×ññ −þ¾õêë í−íî ó−òò¼í îšñ³½ò µ× þìê¾ ¹ê µ×−õñî ,³¼ðí‬‬ ‫‪.íò×í ó−×−þ® ¾ðîší ³ðîë¼ ñ×ñ −× ,íòî¾êþí íò×ííô −³¼ð −³ì½í þë× −× ,íï ñ¼ ¾ðìô‬‬ ‫×‪íþîê×ñ íòíð µê ,³þ³î−ô þôêñ ³ë−³ íþîê×ñî ,þôêñ íñêí ó−þëðí ñ× ³ê ó−šñê þëð−î ,íþî³ ö³ô ³¼¾ë ë−³×ð‬‬ ‫‪ñ−ì³íñ îñ í−í êîñíî ,³îþëðí ³þ¾¼ ð¼ ³î−¾þõ íô×î íô×î ³−¾êþë ó¼ íþî³í ³ê ñ−ì³íñ ³"−¾í µ−þ® í−í íôñ í¾š‬‬ ‫‪¾îþ−õ îíïî ,íþî³ ö³ô −òõñ íò×í î−í ó−þëðí ñ× ³ôêë µê ,³îðî½−í ðî½−î îò−³òîôê þš−¼ ê−í¾ ³îþë−ðí ³þ¾¼ ó¼ ¹×−³‬‬ ‫‪.µ−šñê ’í −×òê þôîñ ñ×î−¾ −ð× ,þôêñ ,í× ð¼ ³−¾êþëô ’−õ ,íñêí ó−þëðí ñ× ³ê ó−šñê þëð−î ,šî½õí‬‬ ‫)‪(¼"−ï ëþ꾬ô í¾ô ðîð −ëþ š"íèí ,ñêþ¾− þò‬‬ ‫אשר היה לו עני להזכיר לפניו ביחידות לא היה יכול לעשותו‬ ‫במוצאי שבת אלא היה בא לפניו ביו ראשו‪.‬‬ ‫וכיו שהוא רצה להפרד ממנו ביחידות לכ חיכה ליו ראשו‪,‬‬ ‫ומיד בבוקר הל להתפלל תפילת שחרית ואח"כ רצה להכנס‬ ‫להשטעפענישטער זי"ע להפרד ממנו‪ ,‬א כיו שהגיע לבית רבינו ראה‬ ‫שדלת חדרו סגור כבר וכבר התחילו להתכונ ש לתפילת שחרית‬ ‫וממילא כבר לא קיבל אז אנשי ביחידות‪.‬‬ ‫והנה לנסוע מש ולחזור לביתו מבלי להפרד מרבינו לא עלה‬ ‫על דעתו כלל וכלל כמוב‪ ,‬ומאיד גיסא לחכות עד למחר בבוקר לעת‬ ‫אשר שוב מקבל הוא אנשי ליחידות ג"כ לא היה באפשרי‪ ,‬שהרי‬ ‫באותו יו היה עליו לסדר קידושי בעירו‪ ,‬וממילא מוכרח היה לחזור‬ ‫באותו יו‪ ,‬וכיו שלא רצה לחזור לעירו וואסלוי כדי לערו את‬ ‫הסידור קידושי ולחזור למחרת כדי להפרד מרבו‪ ,‬לכ ניגש לאחד‬ ‫מהמשמשי ואמר לו שיראה לסדר שיוכל להכנס עוד להפרד היו‪,‬‬ ‫א הוא ענה לו שכיו שכבר נסגר הדלת אי אפשר כבר להכנס היו‪.‬‬ ‫כיו שראה שאי לו עצה אחרת ניגש להרה"ג ר' פסח לייב‬ ‫שוואר"‪ 1‬שהוא היה תלמיד חכ גדול ורב הקהילה‪ ,‬והוא היה ג"כ‬ ‫ראש הגבאי אשר היה ברשותו להכנס לחדר הרבי בלי לקבל על זה‬ ‫רשות‪ ,‬והשטעפענישטער זי"ע היה מסתיר את מדרגותיו כל כ אשר‬ ‫כשהיה מרגיש שר' פסח לייב רוצה להכנס היה מיד מפנה את שלחנו‬ ‫מכל הספרי אשר עסק בה שכשנכנס מצא אותו יושב ליד שלח‬ ‫ריק מכל ספרי‪.‬‬ ‫לפני פטירתו של השטעפענישטער‪ ,‬כשכבר לא היה בכוחו‬ ‫לשמש את עצמו אמר פע לר' פסח לייב שית לו איזה ספר‪,‬‬ ‫וכששאל אותו איזה ספר להביא לו‪ ,‬אמר שיכול להיות זוהר הק' "עס‬ ‫מעג זיי דער זוהר" שמגודל הסתרתו לא רצה לומר שיביא לו את‬ ‫הזוהר אלא בדר אפשר‪.‬‬ ‫היות שר' פסח לייב היה בבחינת "עייל בלא בר"‪ ,‬שהיה יכול‬ ‫להכנס מבלי לבקש רשות‪ ,‬ניגש אליו הרב רבינובי" שיראה לראות‬ ‫שיוכל להפרד ביחידות היו‪ ,‬ואכ נכנס ר' פסח לייב ואמר‬ ‫להשטעפענישטער שהוואסלויער רב יש לו סידור קידושי היו ולכ‬ ‫רוצה הוא עתה להכנס להפרד מרבינו ביחידות‪ ,‬ונענה לו‬ ‫השטעפינעשטער באמרו שיבוא אליו בעוד כמה מינוטי‪.‬‬ ‫כשהרב רבינובי" נכנס לחדר היחידות מצא את הרבי כשהוא‬ ‫יושב תפוס בשערפיו כשראשו מופנה לאחוריו ועיניו נהפכו ללב‬ ‫לגמרי‪ ,‬ונוה בקול נורא‪ ,‬עד שראו עליו שאי נמצא כלל בזה העול‪,‬‬ ‫וא"א לגשת אליו כעת‪ ,‬לכ נעמד ליד פתח החדר‪ ,‬וחיכה בשתיקה‬ ‫שהרבי יתעורר מדביקתו‪.‬‬ ‫אחר כמה דקות התחיל הרבי להתעורר‪ ,‬וקרא אותו שיגש‬ ‫למסור את פיתקתו‪ ,‬ודיבר עמו מה שדיבר ואחר גומרו להפרד הימנו‬

‫סיפור זה שמעתי מהרב רבינובי" רבה של פיאטרא‪$‬ניאמ"‪,‬‬ ‫שהיה גר בתל אביב ליד תחנה המרכזית‪ ,‬אח"כ ראיתי שהסיפור כבר‬ ‫מודפס‪ ,‬א אני מחשיב מאוד את הסיפור הזה מאחר ששמעתיו מפיו‬ ‫של הרב רבינובי" בעצמו שהוא היה רחוק מאוד מלהיות מגז‪.‬‬ ‫הרה"ק משטעפינעשט זי"ע נכדו של הרה"ק מרוזי זי"ע היה‬ ‫אד משכמו ולמעלה גבוה מכל הע‪ ,‬הרה"ק ה"אהבת ישראל"‪,‬‬ ‫מויזני" זי"ע ]או ה"דמשק אליעזר"[ אמר עליו "א הימל איד"‪ ,‬הקידוש‬ ‫שלו היה באופ נפלא מאוד‪ ,‬הרה"ק מסקולע אשר היה אצלו הרבה‬ ‫פעמי היה אומר שא אד רוצה שיהי' לו מושג בעבודתו הק' של‬ ‫הרה"ק בעל ה"קדושת לוי" מבארדיטשוב היה יכול לראות זאת בעת‬ ‫עשותו קידוש שאז היה עבודתו הק' בבחינת הרה"ק מבארדיטשוב‬ ‫זי"ע‪.‬‬ ‫בעת כניסתו לבית המדרש לפני עריכת שלחנו הק' כשהתחיל‬ ‫להתכונ היו פניו להבי‪ ,‬וראשו מוטה לאחוריו‪ ,‬ועינו נהפכו להיות‬ ‫לבני לגמרי‪ ,‬שאישוני עיניו יצאו מה‪ ,‬הרה"ק מליסא סיפר‬ ‫בהתפעלות שראה עני זה אצל הרה"ק מרוזי זי"ע‪ ,‬שזהו עני גבוה‬ ‫כדאיתא בזוהר הק' שהיא בחינת "עינא דכולא חוורא"‪ ,‬ואח"כ היה‬ ‫משמיע קול נהימה באופ נורא מאוד‪ ,‬שראו אצלו התפשטות‬ ‫הגשמיות ממש‪ ,‬ורק אח"כ נח מעט והתחיל לעשות קידוש‪ ,‬ואפילו‬ ‫אנשי פשוטי ביותר היו רואי אצלו שיש מנהיג לבירה בורא כל‬ ‫עולמי‪ ,‬יהודי פשוט מבוקארעסט אמר לי פע שש היו רואי‬ ‫אלקות ממש "דארט האט מע געזעה געטליכקייט"‪.‬‬ ‫הרה"ח ר' משה ווייס‪ ,‬המכונה ר' משה בטל‪ ,‬היה מסתופ‪#‬‬ ‫הרבה אצל השטעפינשטער ביחד ע האדמו"ר מריבני" זי"ע‪ ,‬והיו‬ ‫אנשי מפצירי בו הרבה שיספר קצת ממה שראו עיניו אצל צדיק‬ ‫נשגב זה‪ ,‬פע אמר שאצל השטעפענשטער לא שמעו כלו‪ ,‬רק היו‬ ‫רואי בעיניה‪" ,‬דארט האט מע גארנישט געהערט‪ ,‬דארט מע מע‬ ‫נאר געזעה" משו שהוא היה ממעט מאוד בדיבוריו‪ ,‬וכמעט שלא‬ ‫היה מדבר כלל‪ ,‬עד שהרבנית אשתו מזיווג ראשו בתו של הרה"ח ר'‬ ‫יצחק ריי מחותנו של האדמו"ר מדזיקוב‪ ,‬אשר פיטרה בגט פיטורי‬ ‫אחרי אשר עבר עליו הרבה שני ולא נפקד ממנה בזרע של קיימא‪,‬‬ ‫אמרה שהיא יכולה לספור באצבעות ידיה את כל התיבות אשר דיבר‬ ‫איתה בכל השני‪.‬‬ ‫השטעפענשטער זי"ע היה איש אלקי קדוש מאוד‪ ,‬אשר זקינו‬ ‫הרב הקדוש מרוזי היה לומד אתו את ה"אל‪ #‬בית" בהיותו ילד קט‬ ‫והראה לו את כל צורות האותיות עד שהגיע לאות י' שזה לא הראה‬ ‫לו באומרו "א איד‪ ,‬ביסטו"‪.‬‬ ‫‬

‫פע אחת היה הרה"ק משטעפינעשט בעיר יאס אשר היתה‬ ‫עיר גדולה והרב רבינובי" הנ"ל אשר היה באותו עת רב העיר‬ ‫וואסלוי אשר בה כיה כרב לפני שעבר לעיר פיאטרא‪$‬ניאמ"‪ ,‬וש‬ ‫היה נהוג שבמוצאי שבת באו כל ההמו ע להתבר מפיו‪ ,‬וכל אחד‬

‫ב‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫אחר שראיתי עליו את התנועות והסימני אשר הוא עושה בעת‬ ‫עשיית קידוש‪ ,‬ועוד ראיתי שכשהחנות פתוחה אפשר להושיע לכמה‬ ‫אנשי‪ ,‬דהיינו שהיה צרי להכנה גדולה כדי לקבל אנשי ביחידות‪,‬‬ ‫אבל אחר שכבר הכי את עצמו ביקש א יש ש עוד אנשי‪ ,‬שכיו‬ ‫שנעשה עת רצו כבר יכולי כול להכנס להשערי שנפתחו‪ ,‬ית ה'‬ ‫ששערי שמי יהיו פתוחי תמיד לצרכי ע ישראל‪.‬‬

‫אמר השטעפינעשטער "פסח לייב עס איז נא דא איימיצער וואס ער‬ ‫דאר‪ #‬זי פראווע"? דהיינו שא יש עוד אחד המבקש להכנס‬ ‫ליחידות לאיזה צור שיבוא עכשיו אשר הוא שעת הכושר‪.‬‬ ‫וסיי הוואסלויער רב בספרו סיפור זה שאז ראה ב' חידושי‬ ‫באותו מעמד האחד אשר קבלת קוויטלע הוא כמו עשיית קידוש‪,‬‬ ‫‪ 1‬דודו של ר' נפתלי כה דער בתי מאכער‪.‬‬

‫וישמע יתרו כה מדי חות משה את כל אשר עשה אלקי למשה ולישראל עמו וגו'‪.‬‬ ‫‪.šñô¼ ³ôìñôî ¹î½ ó− ³¼−þš êëî ¼ô¾ í¼îô¾ íô ,ê³ñ−×ôëî −"¾þë‬‬ ‫‪³îþï ³îðîë¼í ñ× ³ê ðë¼¾ [ðîêô êþîò ¾−ê] ¾¬ò¼ô þ¼è−ð’êþîô ê ,ðîêô ñîðè óðê í−í îþ³− êñí ,í¾š óñî¼ñ‬‬ ‫¾‪êšîð ñ¼õ³í ¼îðô ,ö× óêî ,ó−íñêí ñ×ô ’í ñîðè −× −³¼ð− í³¼ ë−³×ð× ,îðëñ ¾"³− êþîëí ³þ×íñ ¹î½ëñ ¼−èíî ,óñî¼ë‬‬ ‫‪¬þõëî ,ðî¼î ó−þ®ô ³ê−®− öîè× ,ó−ñîðè þ³î− ó−½ò íëþí ðî¼ î−í −þí ,šñô¼ ³ôìñôî ¹î½ ó− ³¼−þš îññí ó−þëðí −ò¾ô‬‬ ‫‪ó−þëðí −ò¾ô êšîð ñ¼õ³í íôñî ,−ò−½ þí ðô¼ôô ñ¼õ³íñ þ³î− µ−þ® í−í ö× óê êë íþî³ ö³ô þìêñ îþ³− þôêð öêôñ‬‬ ‫‪.šñô¼ ³ôìñôî ¹î½ ó− ³¼−þš‬‬ ‫¾‪,öôï ¼×−îí íï× ,íñîðè îï× íè−þðôñ ¹î½ ó− ³¼−þšë î¼−èí ñêþ¾− −òë¾ íêþ îþ³− ¼"−ï óòîë −ëþ −ëþí ó¾ë −³¼ô‬‬ ‫‪³êï ñ×ëî ,öîïèþ− ó−ô¼ î¼ô¾ ë−³×ð× íïô ¼ð− îþ³−î ,î³êîëòë −ïîë öë ñêšïì− íêþ êñ¾ íô ó−í ñ¼ íìõ¾ í³êþ ê³−êð×î‬‬ ‫‪íïô ö−ëí ,³êï× íþî®ë ó³îê ð−þîíñ ì−ñ®í êþìê êþ¬½í ñ¾ ì×í¾ ó−ð−õþë ñêþ¾− ó¼ óìñ−î šñô¼ êë−îñ µ× þìê î¼−èí‬‬ ‫¾‪,−îïê ë−îê :îô®¼ñ þôê −× ,í"¼ îò−ëþ í¾ô ñê êëñ þþî¼³ò íï ì×ôî ,è−íòôñî −ëþñ óè ¼−èíñ ö−−ð¼ ó−šîšï ñ×í ³îþôñ‬‬ ‫‪.−ëþ ö−−ê î® ö¼þêõ ïîô µ−ê ,ó−−í þ¼ð ö−ê ö®−ï ¬¾−ò ö−î¾ µ−ê ö¼š‬‬ ‫)‪(ñ"®ï êì½−¾þõô ó−òîë íìô¾ −ëþ š"íèí ,þ¾ëô ñîš‬‬ ‫בידי בחור אחד מישיבת אתה סוגר את המכתב היטב‪ ,‬כדי שהבחור‬ ‫לא יצי" לתוכו ולעומת זאת כשאתה שולח מכתב בידי המשרת הגוי‬ ‫הרי שאי אתה סוגר את המכתב כלל‪ ,‬שא‪ #‬א יסתכל בו ממילא לא‬ ‫יבי כלו"‪.‬‬ ‫"ובזה יש להבי את דברי חז"ל שהרי א היה יחזקאל ב בוזי‬ ‫רואה דברי נעלי אלו היה משיג את גודל תוקפו של הבורא כל‬ ‫עולמי‪ ,‬ועל זה כתיב "כי לא יראני האד וחי וממילא לא היה יכול‬ ‫להסתכל בדברי אלו‪ ,‬משא"כ השפחה הפשוטה הרי לא הבינה כלל‬ ‫מה שהוא רואה וממילא יכולי היו להראות לה מה שלא רצו‬ ‫להראות ליחזקאל ב בוזי"‪ ,‬וכל זה אמר הילד שהיה ידוע לחכ גדול‪.‬‬

‫בעני מה שמביא את המאמר חז"ל "ראתה שפחה על הי מה‬ ‫שלא ראה יחזקאל ב בוזי בנביאותו"‪ ,‬ה"חת סופר" היה לו שיעור‬ ‫קבוע ע תלמידיו כל שבוע חומש ורש"י‪ ,‬פע בלומדו את השיעור‬ ‫הזה ע בחורי ישיבתו החזיק על ברכיו את בנו ר' שמעו סופר‬ ‫מקראקא בעל ה"מכתב סופר" שהיה אז כב חמש או שש שני‪ ,‬וכיו‬ ‫שהגיע החת סופר לדברי רש"י הללו שראתה שפחה על הי מה‬ ‫שלא ראה יחזקאל ב בוזי בנביאתו הפסיק משיעורו והתבונ בדברי‬ ‫הללו‪.‬‬ ‫כיו שראה בנו שאביו מתפלא על דברי רש"י אלו אמר לו‬ ‫"אבא‪ ,‬מה ל שאתה מתפעל כל כ‪ ,‬הנה כשאתה שולח איזה מכתב‬

‫וישמע יתרו כה מדי חות משה את כל אשר עשה אלקי למשה ולישראל עמו‪.‬‬ ‫‪íô ,öî¾ñí ö−ëíñ ó−×−þ®î‬‬ ‫‪êîí −ô ¼−ðîíñ ëî³×í í®þ‬‬ ‫¾‪óê¾ ,³îò−ìë −ò¾ î−í îþ³−ñ‬‬ ‫¼®‪ö³îì îô®¼ þ−×ïô í−í ³îë‬‬

‫‪óêî ,³îòë ¼ë¾ ö−ðô öí×ñî šî½õô ³êï ó−¼ðî− îòê êí ,ö−ðô öí× í−í¾ ëî³×í îò¼−ô¾ô‬‬ ‫‪[ñ"®ï ëîò−¾ôêô óìòô −ëþ š"íþí] ñ"ï ï"êê ó¾ëî .í¾ô ö³îì ëî³×ñ í−í š−õ½ô ,îþ³−‬‬ ‫‪−ð−ñ êë í−í óêî ,óñî¼ë¾ íþï íðîë¼ ñ× ðë¼¾î ,ö−ðô öí× êîí¾ þ−×ïí ³îê¾ò³í îñ í−í‬‬ ‫‪.í¾ô‬‬

‫‪−ò¾í ½−×ëî ,óñî¼í êþëò −ñ−ë¾ë ðìê ½−× ,ó−½−× −ò¾ îñ í−í−¾ µ−þ® −ðîí− ñ×¾ ñ"šî®ï êì½−¾õô óòîë ’þ −ëþí ó¾ëî‬‬ ‫‪.í¾ô ö³îì ö−ðô öí× îíïî ,óñî¼í êþëò −ñ−ë¾ë îô®¼ þ−×ï− ³îê¾ò³í −ð−ñ êë óê¾ ,þõêî þõ¼ −×òê‬‬ ‫)‪(ñ"®ï êì½−¾þõô ó−òîë íìô¾ −ëþ š"íþí ,þ¾ëô ñîš‬‬ ‫באמצע החור‪ ,#‬וכמוב שהקור במקו ההוא היה חזק מאוד‪ ,‬כמו‬ ‫בשאר ערי פולי כידוע‪.‬‬ ‫האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל היה לו ג' בני‪ ,‬הראשו שבה הוא‬ ‫ממשי דרכו הישמח ישראל מאלכסנדר‪ ,‬והתפארת שמואל‪ ,‬ור'‬ ‫בצלאל יאיר שהיה הצעיר מבי האחי‪.‬‬ ‫באותו זמ היה ר' בצלאל יאיר עדיי ילד קט‪ ,‬וכיו ששמע‬ ‫שרוצי לנסוע לאיזה מקו לסעודת מלוה מלכה אמר לאביו שג‬ ‫הוא רוצה להצטר‪ #‬עמה בנסיעה‪ ,‬א היות שהקור היה גדול לא‬ ‫רצה אביו לקחתו עמו‪ ,‬וכיו שכ התחיל ר' בצלאל יאיר לבכות‬ ‫שאינו רוצה להשאר בבית כשאביו וחסידיו נוסעי לאיזה כפר לערו‬ ‫סעודה‪ ,‬ריח האדמו"ר על בנו ר' בצלאל יאיר ואמר א כ נשאר‬ ‫כא הלילה‪ ,‬ומחר בעזהשי"ת אחר תפילת שחרית ניסע לאותו כפר‬ ‫שרצינו לנסוע לש עכשיו‪.‬‬

‫הרה"ק ר' מנח אמשינאווער היה נכדו של האדמו"ר מווארקי‬ ‫זי"ע‪.‬‬ ‫אגב‪ ,‬אספר סיפור נפלא שאירע להרה"ק ר' יחיאל מאלכסנדר‬ ‫זצ"ל שהיה חסיד ווארקי מחסידיו של האדמו"ר הראשו והשני‬ ‫מווארקי זי"ע‪.‬‬ ‫פע אחת נפלה לחולי הרבנית מאלכסנדר אשתו של הרה"ק ר'‬ ‫יחיאל‪ ,‬ובאותו זמ חלה ג אחד מחסידיו בש ר' נטע'לע שהיה‬ ‫מקורב מאוד להאדמו"ר מאלכסנדר‪ ,‬והיו צריכי לפעול ישועה‬ ‫ורפואה לשניה‪.‬‬ ‫כיו שהגיע מוצאי שבת אמר האדמו"ר מאלכסנדר למקורביו‬ ‫שרצונו לצאת לנסיעה לאחד מהכפרי שבסביבה ולערו ש סעודת‬ ‫מלוה מלכה‪ ,‬והדבר היה לפלא בעיני בני ביתו משו שהדבר היה‬

‫ג‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ואכ לא נסעו באותו לילה‪ ,‬ולמחר אחר גמר תפילת שחרית רצה‬ ‫לנסוע להכפר‪ ,‬אמר לו בנו הגדול הישמח ישראל הרי השעה כבר לא‬ ‫מוקדמת כעת ועד שנגיע להכפר הרי כבר יהיה זמ תפילת מנחה‪,‬‬ ‫שהרי ימי החור‪ #‬קצרי ה ויחש היו ולא יהא לנו מקו ללו ש‬ ‫בלילה‪.‬‬ ‫אלא עצתי היא שניסע לעיר וועלברא )ר' יחיאל אלכסנדר היה‬ ‫אז עדיי רב בעיר פיל"( שהיא עיר וא בישראל‪ ,‬וש נוכל למצוא‬ ‫אכסניה ראויה שנוכל ללו ש בלילה‪.‬‬ ‫האדמו"ר מאלכסנדר שהערי עד מאוד את בנו הישמח ישראל‬ ‫שמע מיד לדבריו‪ ,‬ואמר לו שצודק הוא‪ ,‬אלא שכיו שרוצי לנסוע‬ ‫עד וועלברא שהיא רחוקה יותר‪ ,‬הרי שלזה כבר צריכי ללכת‬ ‫לשאול את פי הרבנית החולנית א אפשר להשאיר אותה לבדה זמ‬ ‫רב כל כ‪.‬‬ ‫נכנסו לשאול את פי הרבנית הצדקנית א מסכמת היא שבעלה‬ ‫יסע כעת לוועלברא‪ .‬הרבנית שהיתה אשה חכמה מאוד ענתה‬ ‫ואמרה רואה אני שבכל אופ הוא רוצה ליסע מביתו א כ מהו‬ ‫הנפקא מינה בשבילי א נוסע לכפר או לעיר שיסע לחיי ולשלו‪.‬‬ ‫אכ כ עשו וכיו שהגיעו לוועלברא באו בני העיר לית שלו‬ ‫להצדיק שבא לעיר‪ ,‬ובי האנשי היה ש דיי אחד מדייני העיר‬ ‫שאמר לו שלאחרונה אירס את בתו שהגיעה לפירקה ואי לו בידו‬ ‫לפרטה אפילו שוה פרוטה‪ ,‬להוצאת הנישואי‪.‬‬ ‫באמצע דבריו של הדיי נכנס יהודי אחד גביר מתושבי העיר‬ ‫שבא להזכיר חולה אחד אשר בתו ביתו לרפואה וישועה‪.‬‬ ‫אמר לו האלכסנדר רבי זצ"ל‪ ,‬דע ל שבווארקי היה רבי אחד ולא‬ ‫סת רבי אלא רבי גדול מאוד‪ ,‬והוא היה אומר על דברי חז"ל שאמרו‬ ‫"אלו דברי שאי לה שיעור"‪ ,‬שלכאורה קשה סדר הדברי‬ ‫שמביאי ש‪" ,‬ביקור חולי‪ ,‬והכנסת כלה‪ ,‬והלווית המת"‪ ,‬היה לו‬ ‫לכתוב את סדר הדברי כמנהגו של עול הכנסת כלה ביקור חולי‬ ‫הלוויית המת‪ ,‬ואמאי הכניסו את מצוות הכנסת כלה בי ביקור‬ ‫חולי להלוויית המת‪.‬‬ ‫ותיר" הווארקער רבי שא יש אחד שמקיימי אצלו את מצוות‬ ‫ביקור חולי רח"ל‪ ,‬והוא רוצה שלא יבוא לידי הלוויית המת חלילה‪,‬‬ ‫העצה לזה הוא לית מעות להכנסת כלה וזה עושה הפסק בי הביקור‬ ‫חולי להלוויית המת‪ ,‬שהחולה לא ימות ח"ו‪.‬‬ ‫וסיי ר' יחיאל אלכסנדר ואמר א תת שלשה רובל כס‪ #‬לדיי‬ ‫זה שצרי להכנסת כלה מובטח ל ישועה ורפואה שלימה להחולה‪.‬‬ ‫מיד הוציא הגביר שלשה רובל ונתנו להאדמו"ר שהמשי לבקש‬ ‫ג משאר האנשי שהיו ש עד שהדיי קיבל לידיו סכו של שמונה‬ ‫עשרה רובל כס‪ #‬שהיה סכו הגו ואז נחה דעתו‪.‬‬ ‫משגמרו לאסו‪ #‬את המעות להדיי הגיע שליח מעיר פיל" לבשר‬ ‫שהוטב לה להרבנית וג להחסיד ר' נטע'לע הוטב מחוליו בעזהשי"ת‪.‬‬ ‫וכל זה היה ברוח קדשו שאמר שרוצה לנסוע לכפר במוצאי שבת‬ ‫וידע שבנו הקט יעכב בעדו וביו ראשו בבוקר אמר לנסוע לכפר‬ ‫משו שידע שבנו הגדול יאמר לו שבמקו זה יסע לעיר וועלברא‬ ‫וש בא לידו מצוות הכנסת כלה שעל ידו פעל ישועה להדיי‬ ‫ולהגביר‪ ,‬ולאשתו הרבנית ולהחסיד ר' נטע'לע‪.‬‬

‫זצ"ל בשעה שרצו למנותו לאדמו"ר לא רצה לקבל על עצמו את עול‬ ‫הרבנות‪ ,‬וראה בי החסידי יושב אד אחד אשר מנענע ראשו‬ ‫כמסכי לדבריו של ר' יחיאל שאי עליו לקבל את הרבנות‪ ,‬הבי ר'‬ ‫יחיאל מאלכסנדר שהחסיד ההוא אינו רוצה שהוא יתמנה מחמת‬ ‫קנאה על המעות שעתידה הרבנות להכניסו‪.‬‬ ‫פנה אליו האדמו"ר מאלכסנדר זי"ע‪ ,‬ואמר לו שמע לי ידידי‪ ,‬בכל‬ ‫אופ שיהיה בי א אתמנה לתפקיד ר זה‪ ,‬או לא‪ ,‬בכל אופ לא‬ ‫יהיה זה נפקא מינא בעניני ממונות‪ ,‬משו שאפילו א אתמנה‬ ‫לאדמו"ר לא אקח פרוטה מהחסידי‪ ,‬וכפי שאכ היה‪.‬‬ ‫‬

‫באחד מהכפרי שליד אלכסנדר היה גר חסיד אחד בעל נכסי‪,‬‬ ‫אשר לו היה עגלה ע סוסי טובי‪ ,‬ובכל פע שהאדמו"ר‬ ‫מאלכסנדר היה רוצה לצאת לדר‪ ,‬היה שולחי שליח לחסיד זה‪,‬‬ ‫והוא היה שולח את העגלה ועגלו שישמשו את האדמו"ר‪.‬‬ ‫פע אחת רצה האדמו"ר מאלכסנדר לנסוע לקוטנא לפגוש את‬ ‫ידידו הגאו הגדול ר' יהושע'לע קוטנער זצ"ל‪ ,‬שלחו שליח להחסיד‬ ‫שיואיל לשלוח את העגלה הנחו" כעת להאדמו"ר‪.‬‬ ‫א באותו זמ לא היתה העגלה אצל החסיד מאיזה סיבה שהוא‬ ‫וכמוב שלא רצה להחזיר ריק את פני שליחו של האדמו"ר‪ ,‬מה‬ ‫עשה אותו חסיד ניגש לביתו של פרי" הסביבה אשר היה לו עגלה‬ ‫יקרה ומפוארה‪ ,‬וביקש ממנו שרוצה לשכור את העגלה במלוא‬ ‫הסכו‪ ,‬ובלבד שיוכל למלאות את רצו רבו‪.‬‬ ‫אמרו לו הפרי" ומשרתיו שתמורת שלושי רובל כס‪ #‬ה‬ ‫מוכני למלא את בקשתו‪ ,‬החסיד שרצה בכל מאודו למלא את‬ ‫בקשתו של רבו הסכי לשל סכו גדול זה‪ ,‬וקיבל לידו את העגלה‬ ‫המפוארת‪ ,‬ונסע עמו לאלכסנדר‪ ,‬לקיי את השליחות במלואו‪ ,‬שלא‬ ‫כהרגלו שהיה נותנו ביד עגלו‪ ,‬אלא הוא בעצמו נטל את המושכות‬ ‫בידו ועלה לבית רבו‪.‬‬ ‫כשהגיע החסיד לאלכסנדר אמר לו האדמו"ר שבנתיי כבר שמע‬ ‫את כל פרשת הכס‪ ,#‬הנה בזה העול אתה חושב אותי לאדמו"ר‬ ‫צדיק לכ היית מוכ לשל סכו עתק כזה בשביל עגלה‪ ,‬א מה‬ ‫אענה ל בעול האמת כשתראה בעיני שאיני צדיק ולא רבי אלא‬ ‫הרבה פחות מזה‪ ,‬הרי תקרא אותי לדי תורה בשביל כס‪ #‬זה‪.‬‬ ‫ענה לו החסיד ואמר בעול האמת יהיה מה שיהיה בעיקר‬ ‫שאזכה לפגוש ש את רבינו וזה יהיה דבר מספיק בשבילי שלא‬ ‫אדרוש מאומה יותר מזה‪.‬‬ ‫‬

‫בספר "עשר זכיות" מהרב אוושעצק מביא סיפור שאירע לו עצמו‬ ‫ע הרה"ק ר' יחיאל מאלכסנדר‪.‬‬ ‫אשתו של הרב מאוושעצק זצ"ל נחלתה פע אחת באופ קשה‬ ‫מאוד‪ ,‬הל בעלה להזכירה לטובה ולברכה אצל האדמו"ר מאלכסנדר‬ ‫זצ"ל‪.‬‬ ‫אמר לו הרה"ק ר' יחיאל‪ ,‬שמע לי ידידי הנה איתא במשנה‬ ‫שהבעל מחויב ברפואת אשתו‪ ,‬הפירוש הפשוט הוא שעליו לחזר אחר‬ ‫רופאי ורפואות‪ ,‬א מורי ורבי האדמו"ר הזק מווארקי היה אומר‬ ‫שהפירוש הוא שהבעל צרי להתפלל לרפואת אשתו‪ ,‬ותדע ל‬ ‫שהאדמו"ר מווארקי היה לו ראש ברזל )א אייזערנע מח( וא הוא‬ ‫אמר פשט זה‪ ,‬הרי שבוודאי שזהו הפירוש האמיתי‪ ,‬וא"כ קשה וכי כל‬ ‫אחד יכול להתפלל לרפואת אשתו ותפילתו תתקבל‪.‬‬ ‫אלא שכיו שחז"ל אמרו לו שיכוו לבו לשמי בעת אמירת‬ ‫ברכת רפאנו ה' ונרפא שזה יהיה לרפואת אשתו החולנית הרי‬ ‫שבוודאי לא יעיז פניו לאמר את שאר כל הברכות במרוצה בלי כוונה‬ ‫ולכוו רק בברכה זו‪ ,‬אלא יכוו ג"כ בשאר כל הברכות שלפניה‬ ‫ושלאחריה‪ ,‬א"כ הרי יכוו בברכת השיבנו וסלח לנו‪ ,‬וכיו שישוב‬ ‫בתשובה ממילא יהיה רפואה לאשתו‪ ,‬וזה היה כוונתו של מורי ורבי‬ ‫מווארקי זצ"ל‪.‬‬ ‫משגמר האדמו"ר מאלכסנדר לחזור על הדברי תורה של רבו‬ ‫מווארקי נת את ידו להאוושצקער רב ופטרו לחיי ולשלו‪.‬‬ ‫כשחזר לביתו מצא את אשתו שכבר חזרה לאיתנה )כנראה שהיה‬ ‫לו הרהורי תשובה כדבעי( והיתה בבריאות השלימה עד לפטירתו של‬ ‫האדמו"ר מאלכסנדר זי"ע‪.‬‬ ‫אחר פטירתו של הרה"ק ר' יחיאל שוב נפלה למשכב ונחלתה‬ ‫כמקוד‪ ,‬ק האושצקער רב ונסע לבנו ממלא מקומו בעל הישמח‬ ‫ישראל זי"ע וסיפר את כל המעשה שאשתו נחלתה ונכנס להזכירו‬

‫‬

‫שפלות הרוח של הרה"ק ר' יחיאל מאלכסנדר היה בדרגה‬ ‫מיוחדת ביותר‪ ,‬כשהרה"ק ר' הלל מקאלעמייא הוציא לאור את ספריו‬ ‫ביקש מהאדמו"ר מאלכסנדר שיעזור לו במכירת‪ ,‬וכ עשה‪ ,‬ואח"כ‬ ‫שלח מכתב לר' הלל קאלעמייער‪ ,‬אשר בו הוא כותב לו שהיות אשר‬ ‫כבודו הדפיס הרבה ספרי מוסר וזכות הרבי תלוי בו‪ ,‬לכ אני מבקש‬ ‫ממ שתתפללו עלי שאזכה לחזור בתשובה שלימה לאבינו שבשמי‪.‬‬ ‫ואל תחשוב עלי שאני צדיק כיו שיש לי חסידי לאלפי‪ ,‬משו‬ ‫שא ה היו יודעי ומרגישי את עוונותי הרבי‪ ,‬היו כול בורחי‬ ‫ממנו‪ ,‬ולכ נא רח עלי והתפלל בעדי שלא ידח ממנו נידח חלילה‪,‬‬ ‫ואחזור בתשובה‪.‬‬ ‫לא בחנ היה אומר האונסדארפער רב ]הגה"ק רבי שמואל‬ ‫ראזענבערג[ זצ"ל שכשרוצה להתחזק במדת הענווה ולקבל על עצמו‬ ‫קצת התבטלות הוא לומד וקורא מכתב זה‪ ,‬ושואב ממנו מלוא חפני‬ ‫ענווה והתבטלות‪.‬‬ ‫‬

‫במש כל שנותיו כמנהיג עדת אלכסנדר לא היה לוקח שו‬ ‫מעות מחסידיו‪ ,‬ומסופר שבעת פטירתו של הרה"ק ר' בעריש מביאלא‬

‫ד‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫שבעלה שא‪ #‬הוא היה ירא שמי מרובי מכל מקו לא היה יכול‬ ‫לשאת את פזרונה הגדול שרש מכל ממונו‪.‬‬ ‫מה עשה באי מוצא אחרת לפניו‪ ,‬החליט ללכת לדי תורה ע‬ ‫אשתו שהדייני יאלצו אותה להפסיק את פזרונה הגדול‪.‬‬ ‫בבוא להבית די טע הבעל‪ ,‬שהלכה מפורשת היא שאסור‬ ‫לאשה לפזר מעות הבעל לצדקה אלא מתנה מועטת ולא מתנה‬ ‫מרובה‪ ,‬א"כ אסורה היא לית צדקה מרובה כל כ ממעותיו שלו‪.‬‬ ‫הרבנית שהיתה אשה חכמה מאוד ענתה בחכמה ואמרה איתא‬ ‫במשנה שכל איש מחויב ברפואת אשתו‪ ,‬ובכל פע שהיא רואה איש‬ ‫עני היא נעשית חולנית‪ ,‬והרפואה לחולי זה הוא רק ע"י נתינת מעות‬ ‫לאותו עני‪ ,‬וא"כ מחויב הוא בזה משו רפואת אשתו ולכ מותרת‬ ‫היא לתת מתנה הגונה לכל עני ורש‪.‬‬

‫אצל אביו שאמר לו מימרא מהאדמו"ר מווארקי והוסי‪ #‬עליו דבר‬ ‫תורה משלו והואיל הדבר לרפואת אשתי‪ ,‬א כעת חזרה לחוליה‬ ‫וכנראה שכיו ששרביט ההנהגה עבר ליד מצפי מהשמי שג‬ ‫אתה תצטר‪ #‬להברכה )מע דאר‪ #‬האב אייער אונטערשריפט אוי(‪.‬‬ ‫ענה לו הישמח ישראל מצטר‪ #‬אני מצטר‪ #‬אני )יא יא אי שרייב‬ ‫אונטער אי שרייב אונטער(‪ ,‬ותיכ‪ #‬ומיד חזרה אשתו לאיתנה‬ ‫בבריאות השלימה‪.‬‬ ‫‬

‫אגב‪ ,‬מעני חיוב אד ברפואת אשתו מסופר על הרבנית‬ ‫מזעליכאוו‪ ,‬נכדת היהודי הק' מפרשיסחא שרגילה היתה לפזר מעות‬ ‫הרבה לצדקה‪ ,‬וכפה פרשה לכל עני ומבקש‪ ,‬והגיעו הדברי לידי כ‬

‫ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה ה' לפרעה ולמצרי וגו'‪.‬‬ ‫‪’í× −ô ìîî® êšð ,öëî− ñëê ,’í µîþë í³¼ þôê êô¼¬ −êôî ,ðî¼ îñ þõ½ñ µþî® íôî ,êëî ¼ô¾ þë× êñí í¾šî‬‬ ‫‪ìîþí ë−¾ô þôîê ,íòî¼î ¼ôî¾î ö³ñõ³ñ íîê³ô êîí¾ î−ñê îò−³ëíêî ’í ñê îò−³ëþš þ×ò íïë ,î−ñê îòêþš ñ×ë îò−šñê‬‬ ‫‪îññõ³− ð¼ îþ®¼ò¾ êñê ,êîëñ ó−ð³î¼ô î−í ó¾èíî ìîþí¾ öëîô×î ,(ë ,í× ³−ò¼³) êþ¬−ô −³êî ó¾èí −ðþîôî êš−ï ë−¾òî‬‬ ‫¾‪,î−ñê ó¼î¾ ³¼ë îô¼ñ íòî¼î ó−ñð þïî¼î ó−ñõ¾ í−ëèôî ó−êè ñ−õ¾ô öò−þôêð îò−−íî ,ó−š−ð® ñ¾ ö³ñõ³ñ íîê³ô í"ëší‬‬ ‫‪¾ôô ö−ò¼í î³îêë î−ñê ó¼î¾ ³¼ë îô¼ñ íòî¼¾ êñê ,ó−ñðí þïî¼î ó−ñõ¾í í−ëèíôî ó−êèí ñ−õ¾ô êîí îô®¼ô ¾îþ−õ‬‬ ‫‪.ó³ëì ³îêþíñ‬‬ ‫‪’í ñê îš¼®¾ ð¼ ó−í ñ¼ íò×½ë îðô¼ µ× þìêî ó−þ®ôë ³îêñõòî ó−½−ò í"ëší í¾¼¾ þìê íòí ,íïñ íþîþë í−êþî‬‬ ‫‪−ñîñ í¼þõ ð−ë óþ½ôñ îê ó−ë ó¼ë¬ñ î³¼ð í−í¾ µ³¼ð êšñ½ −×î ,î¼½−î ñêþ¾− −òë ñê þëð −ñê š¼®³ íô ’í þôê−î‬‬ ‫¾®¼‪ñ× í¾¼ óòìñî ,ó−ð−õþë êô®ë îê ,íšõðë ë¼þë ó³−ôíñ îê íþô −ô ó³îš¾íñ ¾"³− î³¼ð í−í íþôë ö×î ,îš‬‬ ‫‪’í× −ô þ×−ò íïëî ,ó³ñ³ñ íîê³í šþî ,êþš−¼ô ó³ëî¬ñ ö×îô í−í ñ×í µìþ× ñ¼ êñê ,ó³−ôíñ óê−®îíñ ó−þ®ôë ó−½−òí‬‬ ‫‪ñ× íï ñ× þìêî ,ñêþ¾− ³îðîê ó−þ®ôî í¼þõñ ó−šñê í¾¼ þ¾ê îþ³−ñ í"¼ îò−ëþ íô þõ½¾ îò−−íî ,î−ñê îòêþš ñ×ë îò−šñê‬‬ ‫‪,î−ñê ó¼î¾ ³¼ë îô¼ñ íòî¼î óî¾ô µìþ× ñ¼ êñê ,óð−ëêíñ î³¼ðë í−í −×î ,íêñ³í ñ× íôñî ,µþðë ó³ê®ô þ¾ê íêñ³í‬‬ ‫‪.’í µîþë þôê−î îþ³− ðì−î íïí ñîðèí þëðí ñ¼î‬‬ ‫)‪(þõî½ ó"³ì‬‬ ‫האדמו"ר הזק מטשארטקוב זי"ע היה אומר בדר דומה על‬ ‫העני ש"תפילה עושה מחצה"‪ ,‬דהיינו שהשי"ת שהוא מקור הטוב‬ ‫וחפ" להיטיב לבריותיו אי צריכי לפעול אצלו כלו שישפיע לנו‬ ‫טוב שהרי זהו כל תשוקתו יתבר‪.‬‬ ‫אלא שהסיבה שלפעמי רואי שאי הכל הול כשורה הוא רק‬ ‫משו שאנחנו איננו מוכני לקבל את הטובה‪ ,‬וזה "תפילה עושה‬ ‫מחצה" דהיינו אותו מחצה שאנחנו נהיה ראוי ומוכני לקבל את‬ ‫השפע הטוב שהשי"ת רוצה להשפיע עלינו‪ ,‬זהו מה שיכולי לפעול‬ ‫ע"י התפילה‪.‬‬ ‫וכיו שתפילה עושה את המחצה שלנו ממילא יש כבר המחצה‬ ‫השניה של הקב"ה ובזה פועלי ישועה שלימה‪.‬‬

‫הרה"ק ר' נפתלי צבי מראפשי" זי"ע אמר פע אחת דרשה‬ ‫בשבת הגדול מגודל העני של נתינת צדקה לעניי לקמחא דפסחא‬ ‫ולכל שאר עניני הצריכי לה‪.‬‬ ‫בבואו לביתו שאל ממנו אשתו הרבנית הא אכ פעל בדרשתו‬ ‫את המטרה שלש כ דרש‪ ,‬שהעשירי יתנו מעות להעניי‪.‬‬ ‫ענה לה הראפשיצער רב בחכמתו ואמר שחצייו של העני כבר‬ ‫פעל ועל חצייו השני יש עוד לפעול‪ ,‬דהיינו שזה כבר פעל שהעניי‬ ‫יסכימו לקבל את המעות א עכשיו עליו עדיי לפעול שהעשירי‬ ‫יסכימו לתת לה‪.‬‬ ‫‬

‫וישמע יתרו כה מדי וכו' ‪³¼ë −× ,ðì− óí−ò¾ ³î−íñ ö׳− µ−ê ö³ñëî½ ³¼ðí ö−ê¾ ³î¼îô¾ −ò¾ ¼ô¾ −×...‬‬ ‫‪ö× ñ¼... ñêþ¾− ó¼ óìñíñ îëñ í¾ší ðî¼ ï"×¼î... ¼ô¾ šñô¼ óè −êðîîëî... óñî¼í ñ×ë ñîðè ¾¼þ í−í ¹î½ ó− ³¼−þš‬‬ ‫‪þ®−í ì× ñðîè êì−šõ êò−¼ë íêþ −×... êþ− íï ñ× ó¼ ðìî−ôí ó¾ ³"−¾í ðîë¼ñ îëñ þþî¼³ò óòôê óê −× îþ³− ë¾−−³ò‬‬ ‫¾‪ö−¼ñ íñèòë ó−ñîðè ó−½ò î−í þ¾ê íñê× ³îêþîò ³î¼îô¾ þìê ¹ê ,í"ë êþîëí ³êþ−ô ,óðê −òë ³îëñ ì−¾šíñ î³ñ×−ë ¾−‬‬ ‫×‪.í¾¼− ö×î íêþ− îòôôî ³"−¾í ³ðîë¼ë öî×òî ìî¬ë îëñ þë× þ¾ê þîðí š−ð®íñ ¼î½òñ šþ... óñî¼ë í®¼ ö−ê −êðîîëî ñ‬‬ ‫)‪(ëîðò¼ñëô šì®− ëš¼− ’þ š"íèí ëš¼−ñ ³ôê‬‬ ‫לעורר העול במחיצתו‪ ,‬כאשר שמעתי אומרי בש הרה"צ‬ ‫מאסטראווצא שהיה נוסע להרה"ק‪ ,‬ואמר אזא ד' מל ששומעי‬ ‫מהרה"ק משינאווע בסעודה שלישית בעת קבלת עומ"ש "זייט וועלט‬ ‫איז וועלט האט מע אזא ה' מל נישט געהערט"‪ ,‬עוד שמעתי מאבי‬ ‫ז"ל שיהודי אחד בא לשינאווע באמצע השבוע ביו רביעי‪ ,‬והתפלל‬ ‫תפלת שחרית במחיצתו של הרה"ק וכשאמר מלי אלו קל נקמות ד'‬ ‫קל נקמות הופיע הרעיש כ"כ בעת אמירת שיר של יו‪ ,‬ונתפשט כל‬ ‫העקמימיות שבלב מכל מי שנוכח ש‪ ,‬אמר הנ"ל העול טועי‬ ‫ונוסעי לשינאווע על מועדי וזמני‪ ,‬לשינאווע יש ליסע אוי‪ #‬א‬ ‫פשוט' מיטווא‪.‬‬

‫פע בשבת שירה‪ ,‬כשהגיע הרה"ק משינאווע זי"ע לפסוקי‬ ‫דשירה וייראו הע את ד' ויאמינו בה' ובמשה עבדו‪ ,‬התחיל לומר‬ ‫לפני הע‪ ,‬ישנ אפיקורסי ושוטי בעול רחמנא לצל שרוצי‬ ‫להכחיש כל העני של נס דקריעת י סו‪ ,#‬ואומרי שזה עני הנקרא‬ ‫בלשו רומעניע "פלוקס" שמטבע הי ש להתבקע‪ ,‬והג שיש ע"ז‬ ‫קושיות לרוב‪ ,‬אבל כדי להכחיש הנסי הוא מתקבל על לב בכל‬ ‫מיני תירוצי‪ ,‬אבל אנחנו ישראל אנו מאמיני בני מאמיני‪,‬‬ ‫ונתלהב ואמר ויאמינו בד' ובמשה עבדו‪ ,‬וכל הע אחריו נתעוררו‬ ‫בגעגועי עד מאוד‪.‬‬ ‫ולא רק בשבת שירה רק תמיד היה בכוחו של הרה"ק משינאווע‬

‫ה‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫נשמות לעול הזה שיהיה לה קיו בעז"ה‪ ,‬וכ עשתה ונולד לה אז‬ ‫השר‪ #‬ממאגלניצא זי"ע ורגיל היה לומר על עצמו "אי בי די‬ ‫פארשארטע נשמה"‪ ,‬וכי איננו "פארשארט" שהנני מרהיב עוז בנפשי‬ ‫לשאול מהשי"ת ולבקש מאתו על אלו מבני ישראל שאינ ראוי‬ ‫לברכה‪ ,‬וחוצפה הוא לבקש רחמי עליה‪ ,‬והנני בוקע בשחקי‬ ‫עבור‪.‬‬ ‫אחד מבניה של הצדיקת פערל נקרא שמו בישראל משה‪,‬‬ ‫וכשהיה ב שש שני‪ ,‬העמיד עצמו על השלח והתחיל לומר דרוש‬ ‫ארו בדברי תורה וביאר ויישב כל העני של מי מריבה שלא היה‬ ‫חטא‪ ,‬ותיכ‪ #‬כשגמר הדרוש באותו מעמד נסתלק מ העול‪ ,‬והרה"ק‬ ‫ממאגלניצא קראו "מיי ברידער משה רבינו עליו השלו"‪.‬‬

‫הרה"ק מבלענדוב היה בנו של השר‪ #‬ר' חיי מאיר יחיאל‬ ‫ממאגלניצא זי"ע‪ ,‬נכד המגיד מקאזני" זי"ע‪ ,‬אמו של המאגלניצער‬ ‫בתו של המגיד מקאזני" מרת פעריל היתה אשה צדקנית עד מאוד‪,‬‬ ‫א ל"ע הבני לא נתקיימו אצלה ונעדרו כול זה בלידתו‪ ,‬וזה כבר‬ ‫שית כבר שבע‪ ,‬ובאתה לפני אביה הקדוש ובכתה לפניו במר לבה‬ ‫אודות בניה הנעדרי ל"ע‪ ,‬אמר לה אביה‪ ,‬בתי מה אעשה ל הנ‬ ‫מכוו כוונות רמות ובזה את ממשי נשמות כל כ גבוהות‪ ,‬שאינ‬ ‫יכולי להתקיי בהעול השפל הזה‪ ,‬לזאת איעצ שתעשה עבור‬ ‫מלבוש חדש משוב" בכפתורי כס‪ #‬וירננו אחרי "אז דו ביסט‬ ‫פארשארט געוואר" )לא אמר לה להניח מהכוונות‪ ,‬רק שתראה‬ ‫עצמה כלפי חו" כאילו נטתה מ הדר ח"ו( וככה תוכל להמשי‬

‫ויבוא יתרו חות משה וכו' ‪óê ðìõ³ô í−í¾ (êîë−î šþ µñ−î ’−³× êñðô) þ³½íëî óñ¼íë í−í í×−ñíí¾ ¼ô¾ô‬‬ ‫‪¹×−³î þ−³½íî ó−ñ¼í µ×ñî ó−ëî×−¼ îñ êí−î ,þëðôñ µñ− óñî¼ ñ¾ îôîþë ë¾î−¾ −ô ,î³îê îñ¾×− µñ−ñ í®îþ¾ óðêñ þëð−‬‬ ‫¾¾‪.êîë−î ¼ô‬‬ ‫)‪(êïñ¼ëô ¾"þíô ö³ì š½¼ñêô þ"îôðêí ìô¾ ëñ‬‬ ‫על רגליו‪ ,‬והוא לקח בנו להרופאי הכי גדולי שהיו לרוב בעיר וויע‬ ‫וכול העלו ביד חרס ולא יכלו למצוא תרופה למחלתו רח"ל‪.‬‬ ‫אשתו שמעה כי בעיר אלעסק גר פועל ישועות בקרב האר"‪,‬‬ ‫)וויע וואלעסק היו אז במדינה אחת תחת ממשלת המלוכה של‬ ‫עסטריי( התחילה לבקש מבעלה שיסע לאלעסק אולי יוושע‪ ,‬והוא‬ ‫לא היה לו חשק כי חשש אילו איזה מעשה כשפי יש בזה ח"ו‬ ‫)כאשר היו כאלו בימי הה שפחדו מעניני מופתי וכדו'( א היא‬ ‫באחת ומי ישיבנה והציקה לו שיסע‪ ,‬ובאי ברירה לקח עמו בנו‬ ‫החולה ונסע לאלעסק‪ ,‬ואחר טלטולי דאורחא הגיע ש בליל ששי‪,‬‬ ‫ודרכו בקודש של הלב שמח היה שלא לקבל העול בלילה רק ביו‪,‬‬ ‫והוא לא ידע מזה ונכנס לביתו של הרה"ק והדלת של החדר הפנימי‬ ‫היה פתוח‪ ,‬וכאשר א הביט וראה פני הלב שמח נתרגש למאוד והבי‬ ‫שזה אינו "קונצ מאכער"‪ ,‬והמתי עד למחרת ביו עש"ק ונכנס לפני‬ ‫ולפני בפיתקא וכתב עליו מבוקשו‪ ,‬והלב שמח ברכו בפשיטות "דער‬ ‫רבוש"ע זאל צופיר די ישועה אי שטוב אריי"‪ ,‬והלה תמה מה זה‬ ‫כ"כ ברכה‪ ,‬ובליל ש"ק העמיד צלוחית יי על השלח והרה"ק חזר על‬ ‫דיבוריו הראשוני דער רבוש"ע זאל צופיר די ישועה אי שטוב‬ ‫אריי‪ ,‬וכ נכפל הדבר בסעודת ש"ק בצהרי ועוה"פ בס"ג הוא‬ ‫העמיד צלוחית יי והרה"ק חזר על דיבוריו‪ ,‬וביו ב' קיבל מהרה"ק‬ ‫ברכת פרידה "דער רבוש"ע זאל צופיר די ישועה אי שטוב אריי"‪,‬‬ ‫והלה חזר הביתה כפי הנראה לו בידי ריקניות א זה הרוויח שזוגתו‬ ‫בל יציק לו עוד‪.‬‬ ‫באמצע הדר עמד לפוש במלו ויהי הוא יושב בפרוזדור של‬ ‫המלו והנה עו‪ #‬פורח באויר והילד שלו בישבו כבול לכסאו‪ ,‬התחיל‬ ‫לבקש תנה לי לאכול מעו‪ #‬הזה והאיש משתאה מחריש לדעת‬ ‫ההצליח ד' דרכו‪ ,‬כי מעול לא שמע מהילד שיבקש לאכול דבר מה‪,‬‬ ‫וביקש מהנוכחי שיצידו עבורו העו‪ ,#‬וקראו לשוחט על אתר‬ ‫ושחטו העו‪ #‬וצלו אותו על האש‪ ,‬ונתנו לפני הילד לאכול ואכל‬ ‫בתיאבו‪ ,‬ובקש לאכול דברי אחרי‪ ,‬ומ אז קיבל רעבו ואכל‬ ‫כדר כל האד‪ ,‬עד שנתגדל לבריא אול כאחד מבני גילו‪ ,‬וכעבור‬ ‫כמה שבועות לקח האיש את בנו להפראפעסר שלו לשוחח עמו‬ ‫אודות הילד ושאלו הרופא איפה הוא בנ החולה‪ ,‬אמר לו הרי הוא‬ ‫יושב נגד‪ ,‬והרופא התחיל לזעוק‪" ,‬זה מ הנמנע"‪ ,‬והוציא לו ספר‬ ‫רפואות מבית גנזיו‪ ,‬והראה כי לחולי זה אי שו רפואה רק שיצידו‬ ‫איזה עו‪ #‬הנמצא רק בהדזשונגלע )במדבריות( באפריקע‪ ,‬ומי יל‬ ‫אחר זה לכ לא הגדתי ל זאת‪ ,‬אז ראו והבינו כול אי שהרה"ק‬ ‫בברכתו הפשוטה הזמי לפניו אותו עו‪ #‬המיוחד שעי"ז שאוכלי‬ ‫אותו מקבלי רעבו למאכלי אחרי‪.‬‬

‫הנ"ל שמעתי ממו"ח ז"ל מהר"ש מבעלזא‪ ,‬הג שכבר נדפס‪,‬‬ ‫אעפי"כ שיהא שפתותיו דובבות‪ ,‬כפי אשר ביקש ממנו בחיי חיותו‬ ‫שאכתוב התורות שלו‪ ,‬ואמרתי לו למה ועל מה מבקש אדמו"ח ממני‪,‬‬ ‫והשיב לי ראה בהקדמה לספר "ליקוטי אמרי" מהמגיד הגדול זי"ע‬ ‫שביקש מתלמידו‪ ,‬ר' שלמה לוצקר ז"ל שיכתוב ד"ת שלו‪ ,‬ושאל לו‬ ‫למה‪ ,‬אמר לו הקט בעינ מה שאמר דהמע"ה אגורה באהל עולמי‪,‬‬ ‫וא דוד ביקש מד' שיזכה שיאמרו תורתו בבתי כנסיות ואחריו כל‬ ‫הצדיקי‪ ,‬ומו"ר ר' דוב זי"ע ביקש מתלמידו מכ"ש אני‪ ,‬וכשראיתי‬ ‫שיש לו השתוקקות וחפ" שיאמרו תורתו בבתי כנסיות וביקש ממנו‬ ‫לכתוב התורות‪ ,‬וג ביקש ממנו לחזק עצמי בכל כוחי להדפיס‬ ‫התורות‪ ,‬רק כעת אי רצו ד' עדיי מחמת עיכובי‪ ,‬לזה הנני עושה‬ ‫רצונו‪ ,‬וחוזר כמה דיבורי שלו‪ ,‬שיעורר אותו בג עד שלו‪ ,‬וממילא‬ ‫)לשונו של הלב שמח זי"ע(‬ ‫יזכור אותנו ג"כ לטוב‪.‬‬ ‫ומכא סמוכי למה ששמעתי בש אדמו"ר מסאטמאר שליט"א‬ ‫ששמע מגיסו ר' יוחנ מאוסטילע ז"ל נכד מר מהרי"ד מבעלזא זי"ע‪,‬‬ ‫כי איש אחד בנש"ק נכד רבותינו מבעלזא זי"ע והיה מקורב למר‬ ‫מהרי"ד זי"ע‪ ,‬ודחיקא ליה שעתא לצור מחייתו‪ ,‬וביקש ממר מהרי"ד‬ ‫זי"ע שירשה לו לדפוס מהתורות של זקיניו הק' לבית בעלזא‪ ,‬והא‬ ‫אי קפידא בדבר‪ ,‬ענה לו מהרי"ד זי"ע‪ ,‬לאו דווקא שיש קפידא בדבר‬ ‫רק הבה נא אלי מד"ת שברצונ להדפיס‪ ,‬והראה לו איזה ד"ת בפ'‬ ‫וירא דכתי' אצל אאע"ה דבתחילה כתיב והנה שלשה אנשי נצבי‬ ‫עליו שהמלאכי היו במדריגה למעלה ממנו‪ ,‬וירא ויר" לקראת‬ ‫שהיה כבר במדריגה שווה עמה‪ ,‬והוא עומד עליה שהיה במדריגה‬ ‫גבוהה למעלה מהמלאכי‪ ,‬אמר לו מהרי"ד זי"ע באמת זה תורה נאה‬ ‫א זה הוא מדרש מפורש‪ ,‬והשומע לא דייק‪ ,‬ולזה לא רצו בבעלזא‬ ‫שידפיסו שאי כותבי בדקדוק וג לא בש אמרו‪) ,‬והשר שלו זי"ע‬ ‫בטח בחתנו הלב שמח דדייק וגמיר שמעתתיה לכ צווה לו להדפיס(‪.‬‬ ‫בדורו היה הלב שמח זי"ע מפורס לפועל ישועות גדול‪ ,‬וסיפר‬ ‫לי אדמו"ר מקיעוו ז"ל נכד הרה"ק ר' אהר מטשערנאביל זי"ע‪ ,‬שאביו‬ ‫היה חת הלב שמח זי"ע ואמר לו א אמנ ברור שזקיני‬ ‫מטשערנאביל היה גדול מאוד‪ ,‬אבל מה שראיתי בהיותי סמו על‬ ‫שלח חותני באלעסק אי שפועל ישועות לא ראיתי בטשערנאביל‪.‬‬ ‫וסיפר לי האדמו"ר הנ"ל מה ששמע מאביו ז"ל שהיה נוכח‬ ‫בשעת מעשה‪ ,‬כי בעיר הבירה וויע גר יהודי אחד אשכנזי שלא היה‬ ‫קרוב כל כ לדרכי החסידות ולו ילד קט שחסר לו הרעבו והחשק‬ ‫לאכילה וכמעט שלא אכל כלו וזה פעל על בריאותו בכלליות שלא‬ ‫נגמל גופו כראוי "ער האט ז נישט אנטוויקלט" ולא היה יכול לעמוד‬

‫הרב צרי להשפיל א"ע ולירד לדרגת התלמיד שקט ערכו‪ ,‬ועי"ז להרימו‬ ‫אני חתנ יתרו בא אלי‬ ‫‪.’î×î µ³¾ê ö−èë ê® −ò−èë ê®î− í³ê ö−ê óê −"¾þ−õî‬‬ ‫‪ë¾−¾ ëî³×í þë−ð îþ³− ñ¾ îìë¾ þôê¾ óðîšô¾ −"¾þ−õñ þ³î½ íï¾ (þ−ôïêšô ñêšïì− ’þ š"íþí) ñ"šî®ï ï"êê šðšð‬‬ ‫‪³ê®ñ ðîë× îñ î¾¼−¾ ¾š−ë¾ µõ−íë þôê öê×î ,ðîë×í öô ìþîë ’−í¾ ,þêîëô −þí ,’î×î þëðôí ñê ê®−î óñî¼ ñ¾ îðîë×ë‬‬ ‫ו‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫‪.î³êþšñ‬‬ ‫‪−ïê ðîêô î×þ¼ ö¬š ð−ôñ³íî ðîêô î×þ¼ ñîðè êîí ëþí óê ëþí ñ®ê ðîôññ í®îþ¾ ð−ôñ³í −× ,µ× êîí ö−ò¼í þôêî‬‬ ‫‪î³èþðôî îñ×¾ µþ¼ −õñ ð−ôñ³í ³è−þðô ðèòñ ¼"ê ñ−õ¾íñ î³èþðôô ðþ−ñ ëþí µ−þ®î ,íôîêô îñ®ê ðîôññ ð−ôñ³í ñî×− ö−ê‬‬ ‫×‪ðèò× ðîêô ¼"ê í¾ô ñ−õ¾−¾ ð¼ îòôô ðîôññ î³ñî×−ë ’−í− êñ¾ ö−ëíî í¾ôñ îò−ë ¾−¾ ëþ šìþôí îô®¼ë ¼ð− îþ³−î ,¼îð−‬‬ ‫¼‪.µîôòí î³èþðôî î×þ‬‬ ‫‪îò−−í ,îðèòñ î³èþðô ±îì ê®−¾ îò¼ôñ ³êï í¾¼−¾ îòôô ¾š−ë¾ îíï ,¼"ê ñ−õ¾íñ š−ð®íñ í¾š þëð êîí ³ôêëî‬‬ ‫¾‪ñ¼ ð−¼í ëî³×í ñëê ,îòôô íñ¼ò þ³î− ¬¼ô õ"×¼ íôí¾ î−òëî î³¾ê ö−èë ³êï í¾¼− õ"×¼î ,î×þ¼ −õñ ¼"ê ñ−õ¾−‬‬ ‫¼‪î³îò³îîò¼ ñðîèñ −× ,îþ³− ñ¾ î×þ¼ ðèòñ ¹ê ð¼ ×"× ¼"ê ñ−õ¾í¾ îò−−í ,îò³îì ³êþšñ í¾ô ê®−î þôêî í¾ô ñ¾ î³îò³îò‬‬ ‫¾‪.š"íð×¼ ,óñî×ñ ðîôññî šëð³íñ ñî×− ’−í óðê ñ×ô î−ò¼ ’−í‬‬ ‫)‪(ñ"®ï ±−ïðîôô ñêþ¾− ’þ š"íèí ,ñêþ¾− −þëð‬‬ ‫המפרשי נתקשו במה עניני ודקדוקי בפרשתינו‪ ,‬וכול‬ ‫נתיישבו אחת לאחת בדברי ה"דברי ישראל" ו"תפארת שלמה" וה"ש‬ ‫משמואל" שהובאו בכא‪ ,‬ונפרט אחד אחד‪.‬‬ ‫הנה בראשונה יש לדקדק על אמרו "וישמע יתרו וגו'" וברש"י‬ ‫"מה שמוע שמע ובא‪ ,‬קרי"ס ומלחמת עמלק"‪ ,‬ושוב כתוב בפסוק‬ ‫"ויספר משה לחותנו וגו' את כל התלאה וגו'" וברש"י "של הי ושל‬ ‫עמלק"‪ .‬וצ"ב דהרי כבר שמע פע‪ ,‬ושוב מצאנו שהגיב יתרו ע"ז‬ ‫בהודייה להשי"ת "ויאמר יתרו ברו ה' וגו'"‪ ,‬יל"ד למה רק עתה‬ ‫בשמעו שנית לדברי הללו‪ ,‬נתעורר לבר את ה' ולמה לא עשה כ‬ ‫בראשונה‪.‬‬ ‫עוד יל"ד דכתיב "ויאמר אל משה אני חותנ יתרו בא אלי‬ ‫וגו'"‪ ,‬וברש"י "א אי אתה יוצא בגיני צא בגי אשת וא אי אתה‬ ‫כו' צא בגי שני בניה"‪ ,‬וצ"ב דהרי יתרו לא היה איש הרוד‪ #‬אחר‬ ‫הכבוד‪ ,‬ולמה ביקש כא כל הקבלת פני הזה‪.‬‬ ‫עוד יל"ד דבתחילה כינה התוה"ק את יתרו שהוא "כה מדי‬ ‫חות משה" ושוב חזר כמ"פ והזכיר רק "חות משה" ושמט "כה‬ ‫מדי" ושוב בפסוק "ויאמר יתרו ברו ה'"‪ ,‬לא הוזכר כלל "חות‬ ‫משה"‪ ,‬ואח"כ חזר הכתוב להזכירו כ"חות משה"‪.‬‬ ‫עוד יש להעיר דיתרו ששמע על כל הניסי ונפלאות שעשה‬ ‫הקב"ה בקרי"ס ומלחמת עמלק‪ ,‬וא"כ היא לא יאמי שג זאת יוכל‬ ‫הקב"ה לפעול אצל משה שיהא מסוגל בעצמו לשפוט את כל הע‬ ‫לבדו ולמה אמר לו "כי כבד ממ הדבר לא תוכל עשוה לבד"‪ ,‬ויבואו‬ ‫על נכו כל דקדוקי הללו בעיו בספרי הק' הנ"ל‪ ,‬ויתבאר ג"כ קצת‬ ‫בהמש דברינו‪.‬‬ ‫והנה בספה"ק הרבו לבאר עני זאת שיתרו בא דוקא למדבר‬ ‫להסתופ‪ #‬תחת כנפי השכינה‪ ,‬ולכאורה למה לא היה יכול לישאר‬ ‫בביתו בכבודו של עול‪ ,‬וש יעבוד את ה'‪ ,‬אחרי שכבר הכיר האמת‪,‬‬ ‫וביארו‪ 2‬דהיינו טעמא שהבי יתרו שלא יספיק הדבר בזה לחוד‬ ‫ששמע מהניסי של הבורא עול‪ ,‬ונצר ג לראות בעיניו פני‬ ‫הדברי‪ ,‬ואי שעהרליכע איד עובדי את השי"ת‪ ,‬ורק עי"ז יתיישבו‬ ‫הדברי היטב בתו לבו‪.‬‬ ‫דהנה לכאורה אחרי ששמעו עמי ירגזו‪ ,‬ובכל העול כולו‪ ,‬כל‬ ‫היכ שנמצא מי נבקעה בעת קריעת י סו‪ ,#‬ואחרי התגלות כזאת‬ ‫אי יתכ שיעיז עמלק לבוא ולהלח בישראל ‪ $‬ובע"כ שאי זאת‬ ‫מספיק לשמוע‪ ,‬וצרי דוקא לבוא ולקבל תורה מפי רבי‪ ,‬ולראות במו‬ ‫עיניו אי יהודי החרדי ויראי עובדי את השי"ת‪ ,‬ורק עי"ז יפעול‬ ‫זאת להיות קני בנפשו באמת‪.‬‬

‫בספרי הקודש‪ ,‬אי זה די‪ ,‬ולא יוכל להתקרב באמת אל הקדושה בלי‬ ‫שיראה זאת בעיניו חי‪ .‬אול אחרי כל הסביריו‪ ,‬לא נכנסו הדברי‬ ‫לאזניה ולא נתקבלו דבריו על דעת‪.‬‬ ‫פע עמד להיער בדאנציג באחד מבתי הטרטיאות )טיאטער(‬ ‫איזה הצגה )שפיל( מיוחדת‪ ,‬והאנשי הנ"ל ניסו להשפיע על הרבי ר'‬ ‫בונ שיסכי ג"כ לבוא עמה לצפות‪ ,‬באמר שמדברי הללו‬ ‫שמציגי מעשה בני אד ומהל חייה‪ ,‬אפשר ללמוד לקח רב ומוסר‬ ‫השכל בדר אר" ומדות‪ ,‬ולכ כדאי מאוד הדבר‪.3‬‬ ‫הרבי ר' בונ השיב לה שאי לו כל צור בדבר‪ ,‬כי א‪ #‬בלא זה‬ ‫כבר הוציא כל הלקח שאפשר ללמוד מש‪ ,‬בעברו דר ש ופרסמו‬ ‫בחוצות בתמונות אי יתראה ה"שפיל"‪ ,‬וכיו שנתבר בשכל ותפיסה‬ ‫מהירה‪ ,‬כבר הבי כל זאת מהתמונה‪.‬‬ ‫הללו נענו לעומתו בביטול על דבריו באמר שזה שטות גדולה‬ ‫לומר כ‪ ,‬שהרי כל אחד יודע שאינו דומה ראיית הדבר בחיי לראיית‬ ‫תמונה‪ ,‬וחילוק איכא ביניה מ הקצה אל הקצה‪.‬‬ ‫כשמוע זאת קפ" נגד הרבי ר' בונ בתשובתו הניצחת‬ ‫לטענות על הנסיעות לרבו "הרי רואי את בזה בעצמכ שאינו‬ ‫דומה הרואה הדבר בספר להרואה הדבר חי‪ ,‬אצל הצדיק הנוהג כספר‬ ‫תורה חי"‪.‬‬ ‫‬

‫אצל הקדוש ישראל מרוזי זי"ע לא היו כל העיתי שוות‪ ,‬והיה‬ ‫לו שעות מיוחדות בה היתה פתוחה דלתו לקבל הקהל‪ ,‬ובשאר‬ ‫הזמני לא היה נית להיכנס אל הקודש פנימה‪.‬‬ ‫בעצ החור‪ #‬היו פע רוחות סוערות וזועפות במש כמה‬ ‫ימי עד שכל הדרכי שוממו‪ ,‬ואי יוצא ואי באה לממלכת רוזי‪,‬‬ ‫ולכ כשראה המשמש איש שבא למעו הקודש‪ ,‬שמח מאוד שעי"ז‬ ‫יכנס קצת כס‪ #‬לבית הרבי‪ ,‬והורשה להאיש להיכנס‪ ,‬על א‪ #‬שלא היה‬ ‫זה מהזמני הנקבעי לכ‪.‬‬ ‫כשיצא האיש מלפני המל ישראל‪ ,‬בא הרה"ק בתואנה‬ ‫למשמשו אמאי הכניסו בלא עת‪ ,‬באמרו "הנה הכנסת לי איש שצורת‬ ‫אד לא היתה בו‪ ,‬כי א כבהמה נדמה"‪ ,‬וביאר זאת שדרכו בקודש‬ ‫היתה כל פע לפני שקיבל אנשי‪ ,‬היה לו יגיעה עצומה כדי להפשיט‬ ‫את עצמו ממדריגותו הרמה‪ ,‬ולבא לקראת דרגת של בני האד‪ ,‬וכעת‬ ‫שנכנס האיש הנ"ל ללא ההכנה הזאת‪ ,‬נדמה לו כבהמה‪.4‬‬ ‫‬

‫בדר זה היה מפרש ה"קדושת לוי" המתני'‪" 5‬חומר בקודש" ‪$‬‬ ‫מאי בא חומריות אצל הקדושי הצדיקי‪ ,‬והנה ראינו צדיקי‬

‫‬

‫הרבי ר' בונ מפרשיסחא זי"ע באברכותו גר בדאנציג‪ ,‬שהיתה‬ ‫רחוקה מאוד מלהיות עיר של חסידי‪ ,‬והיה עוסק במסחר‪ ,‬שהיה לו‬ ‫בית מרקחת )אפטייק(‪ ,‬וממקומו היה עושה נסיעתו הרחוקה ללובלי‬ ‫ופרשיסחא אל רבו הקדוש היהודי מפרשיסחא זי"ע‪.‬‬ ‫אנשי דאנציג‪ ,‬שהיו רחוקי מאוד ממנהגי החסידות ולא‬ ‫הרגילו בכל זה‪ ,‬לא יכלו להבי דבר זה‪ ,‬ושאלוהו ע"ז "למה ל לנסוע‬ ‫דר כזה לרבי‪ ,‬ואמאי לא יספיק ל לישב בבית לעסוק בספרי‬ ‫מוסר‪ ,‬וא‪ #‬א תרצה עוד יותר מזה תוכל להתעמק בספרי קבלה‬ ‫בזוה"ק ו'ע" חיי' ועוד"‪.‬‬ ‫הרבי ר' בונ הסביר לה ע"ד הנ"ל שא‪ #‬אחרי כל הלימודי‬

‫‪ 3‬אגב‪ ,‬מסופר על אחד מהגדולי ישראל ברוסלאנד שאמר על אחד שניהל‬ ‫"טיאטער" )קולנוע(‪ ,‬מקו שמציגי בו כל מיני "שפיל" וליצנות‪ ,‬שלאחר אריכות‬ ‫ימיו ביקשו להכניסו לגיהנו עבור "מעשיו הטובי" הללו‪ ,‬וכשהוא טע בעד עצמו‬ ‫שהרי אי כל רע בזה‪ ,‬ואדרבא הרי אפשר ללמוד מזה דברי מוסר והנהגה הנכונה‬ ‫ומעולה‪ ,‬החליטו שיעמוד בשערי ג עד‪ ,‬וכשא! ימצא איש אחד שעשה תשובה‬ ‫מחמתו‪ ,‬תיכ יכניסוהו לג עד עבור "תלמידו" זה‪ .‬והנה כבר עבר מאז זמ וזמני‬ ‫ועדיי עומד וממתי ש‪...‬‬ ‫‪ 4‬וכבר הבאנו במק"א על ה"דברי שמואל" מסלאני זי"ע שלא למד לפני עריכת‬ ‫ה"טיש" בספרי עמוקי מרזי דרזי‪ ,‬רק כפי צור! ומדריגת הע שהיה עליו‬ ‫למסור לה ד"ת‪.‬‬ ‫וכ הבאנו מהחת"ס זי"ע שאמר שכוחות הרבה צרי! לעמול כדי לפעול שתלמידיו‬ ‫יוכלו להביט בפניו בעת למדו עמה‪ ,‬שכ ע"י קדושת לימוד תורתו היה קשה‬ ‫מאוד להביט בפני קדשו‪.‬‬ ‫‪ 5‬חגיגה פ"ג מ"א‪.‬‬

‫‪ 2‬מובא ג בקצרה ב"מעיינה של תורה"‪.‬‬

‫ז‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫פחות בדרגא א‪ #‬מאיש כזה‪ ,‬עד שלבסו‪ #‬האיר ה' עיניו וחנ אותו‬ ‫בדעת נבו שאכ איש הזה הוא יותר ממנו‪ ,‬שאכ לולא שהיתה פני‬ ‫הדברי הפוכי והרה"ק היתה לאותו בעל עגלה‪ ,‬לא היה הוא נכנס‬ ‫כלל אל ביהמ"ד ולהרבי‪ ,‬רק תיכ‪ #‬ומיד כשהיה מוריד ש החסידי‬ ‫היה ממהר לבית המזיגה לקנות לו יי שר‪ #‬למלא את גרונו‬ ‫ולהשתכר‪ ,‬וא"כ ודאי הוא שאיש זה הוא למעלה במדריגה ממנו‪.‬‬ ‫ועני זה שהיה הרה"ק מלובלי נוהג כ‪ ,‬י"ל דהיינו טעמא שרק‬ ‫ע"י שהשפיל א"ע כ"כ‪ ,‬היה מסוגל אח"כ להעלות את כול‪ ,‬וא‪#‬‬ ‫להפשוטי עמ‪.‬‬

‫שקיבלו מעות‪ ,‬ויש שעוד ביקשו מעצמ פדיונות ובסכומי עצומי‪,‬‬ ‫והסיבה לכ הוא "מבתרומה" ‪ $‬שרצו להרי את פשוטי הע‪ ,‬ולכ‬ ‫הוצרכו מקוד לרדת ממדריגת הנשגבה‪ ,‬כדי שעי"ז יוכל להרי‬ ‫הע‪.‬‬ ‫‬

‫לאור המבואר ב"דברי ישראל" ושאר ספרי קודש הנזכרי‬ ‫שהצדיקי השפילו א"ע עד למדריגת השפלי שבע‪ ,‬מוב שפיר‬ ‫העובדא שפע נכנס הרבי מלובלי זי"ע‪ ,‬ה"חוזה"‪ ,‬לביהמ"ד לתפילה‬ ‫והסתכל על העול‪ ,‬ושב מיד על עקבותיו לתו חדרו‪ ,‬וכ חזר הדבר‬ ‫ונשנה כמה פעמי עד שבסופו נכנס והביט על העול והתחיל‬ ‫להתפלל‪.‬‬ ‫גדולי החסידי הבינו שיש דברי בגו‪ ,‬ושאלוהו מה היתה‬ ‫כוונתו בזה‪ ,‬והשיב שזה דרכו תמיד שאינו נכנס להתפלל עד שיראה‬ ‫כי הוא הגרוע ביותר מכל הנאספי‪ ,‬וכיו שהפע הגיעו יחד ע‬ ‫קבוצת החסידי ג הבעל עגלה שהוביל אל רב‪ ,‬והוא היה קל‬ ‫דעת ואד גס ומגוש עד למאוד‪ ,‬לא הצליח לפעול על עצמו שהוא‬

‫‬

‫בדר זה היה רבינו ה"אמרי חיי" זי"ע מפרש הכתוב בפר'‬ ‫מטות‪" ,‬וידבר משה אל ראשי המטות וגו'"‪ ,‬שמשה רבינו ע"ה דיבר‬ ‫אל ה"ראשי" שיראו להיות "המטות לבני ישראל"‪ ,‬שישפילו ויטו‬ ‫א"ע לדרגת הע‪ .‬והתכלית בזה תהא "לאמר"‪ ,‬היינו להרימ‬ ‫ולהעלות מלשו "וה' האמיר"‪.‬‬

‫אני חותנ יתרו בא אלי‪êñ¾ −ð× ö× ñ¼ ó³êþšñ í¾ô ê®− −×í îêñëð ¼ð− îþ³−ð... ñê−ïî¼ öë þõ½ë −³−êþ .‬‬ ‫‪.µ× ñ× ñ¼õ³ô îò−ê ðë׳ôí ³¾šë −ð− ñ¼ í¾¼ò¾ ðîë×íôð óî¾ô... î³êþšñ ê®−¾ ¾šëñ ó−ðší îðîë×ô ñ¼õ³−‬‬ ‫)‪(ëî¾êþëô þëþêõ¾ ðîð ’þ ®"íèíñ ðîðñ ó³×ô‬‬ ‫התפעלות מכל הכיבודי שמחלקי לו‪.‬‬ ‫הרה"ק מבעלזא זי"ע אמר על הרב דוד שפארבער מבראשוב‬ ‫ז"ל דער אלטיטשקער איז א חסיד'ישע איד או האט ליב חסידות‪,‬‬ ‫והכנסת יחזקאל אמר עליו שהוא יחיד בדורו בהבנת דרכי החסידות‪,‬‬ ‫וכששבת הרב מבראשוב בצל הכנסת יחזקאל בליל שב"ק באמצע‬ ‫עריכת השלח לקח הכנסת יחזקאל הכ‪ #‬מעל השלח וחרק בהכ‪ #‬על‬ ‫גבו )א‪ #‬שאי זה מ הדר לעובדי השי"ת‪ ,‬וודאי שאינו מעשה רבי‪,‬‬ ‫עשה המעשה משונה להסתיר עצמו( אמר הרב מבראשוב הרבי רצה‬ ‫לרמות אותי אבל "אי בי נישט די אדרעס" אותי אי יכולי לרמות‬ ‫ויודע אני רוב גדלו‪.‬‬

‫העול מספרי כשהגיע הרה"ק ר' שמעלקא מניקלשבורג זי"ע‬ ‫בפע הראשונה לניקלשבורג נכנס תיכ‪ #‬לחדר מיוחד ונכנס אחד‬ ‫אחריו לידע מה יעשה הרבי ש ושמע אי שר' שמעלקא אומר בינו‬ ‫לבי עצמו ברו הבא ר' שמעלקא‪ ,‬אוי יש לנו הנאה שבאת אצלינו‪,‬‬ ‫טוב שבאת לגור בתוכינו‪ ,‬כמה גדול הזכייה לנו וככה המשי בכל‬ ‫מיני שבחי‪) ,‬באשר שפחד שיאמרו לו כל כ מיני שבחי וכדאי‬ ‫שלא יתפעל מכל זה חזר לעצמו על כל השבחי כדאי שלא יקבל‬ ‫התפעלות( וכשסיפרו העובדא לפני הקדושת אהר )בנו של הרה"ק ר'‬ ‫ישראל מסאדיגורא( אמר שהוא סיפור נאה אבל איני מאמי בזה על‬ ‫ר"ר שמעלקא שלא היה צרי לפעולות בזה כי ממילא לא היה לו שו‬

‫ויוצא משה את הע לקראת וכו'‪ñ×¾ −õñ î−è−íòôî þîð þîð î−¾þîðî þîð þîð í¾ôñ í"ëší íêþí íòíð .‬‬ ‫®‪î³¼ô¾ôñ ó−þ½î íï¼ íëíêë î−ñê ó−þ¾îšô îòìòê óê îþîðë š−ð® ñ× ö×î ...îò−ëþ í¾ô öô ’ší ±î®−ò êîí þîðë¾ š−ð‬‬ ‫‪í¾ô þìê ö−×¾ôò ñêþ¾− î−í¾× ñ"þ ’î×î í¾ô ê®î−î î¾îþ−õë −"¾þ îòñ íñèô íïî ...³îëî¬ ³î¼õ¾í îð− ñ¼ ñëšñ ö−ñî×−‬‬ ‫¾‪ïê î−þìê ö−×¾ôò ö−êî ðëñ ó−ë®ò î−í¾× ñ"þ îë®−³−î ñëê ...íñ× ³êþšñ ê®î−í ö³ì× ó³êþšñ ê®î− í"ëší ïê óê−®î− êîí‬‬ ‫‪.ó−š−ð®ñ ð−ô³ ó−šîëð î−í−¾ −ð× ³−è−è× þí óí−ñ¼ íõ×¾ þíí ³−³ì³ë óí‬‬ ‫)¾‪(ëî½êšô ô"þ š"íþí ó¾ë ó−š−ð® −³õ‬‬ ‫ומרוק של אד הראשו נעשה כל העיר מלא רפש‪.‬‬ ‫עוד אמר דור דור ודורשיו לכאורה היו צריכי להראות לו‬ ‫להיפו מקוד המנהיגי ואח"כ הדור )כי מתחילי מ הראש ומש‬ ‫הולכי אל הרגליי( א א הראו לאדה"ר שנפתלי יהיה רבי היה‬ ‫מתעל‪ #‬שאיש כמוני יהיה רבי לכ הראו לו מתחילה הדור ולדור כזו‬ ‫יכול נפתלי להיות רבי וזהו דור תחילה ואח"כ דורשיו‪.‬‬

‫הרה"ק מראפשי" היה רגיל לומר עניני שהיה נראה כמילתא‬ ‫דבדיחותא ולפני הסתלקותו אמר רבוש"ע אתה יודע כי מעול לא‬ ‫אמרתי שו "ווערטל"‪ ,‬בראפשי" היו הרחובות והדרכי מלאי טיט‬ ‫ורפש ואמר הרה"ק סיבת הדבר כי הקב"ה הראה לאד דור דור‬ ‫ודורשיו דור דור ומנהיגיו‪ ,‬כל הדורות והמנהיגי וכשהראה עלי אמר‬ ‫אד הראשו "וואס נפתלי וועט אוי זיי א רבי" התיז רוק מפיו‬

‫ומשה נגש אל הערפל אשר ש האלקי‪.‬‬ ‫גבוה אמיתית הוא רואה שא‪ #‬בחשכות היותר גדול ד' נמצא ש וא‬ ‫השי"ת הוא א‪ #‬בהחוש הזה הוא כבר מוציא את האד מש‪ ,‬וזהו‬ ‫ומשה נגש אל הערפל‪ ,‬ערפל זהו הוא מדריגה הכי חזק בחשכות‪ ,‬אשר‬ ‫ש האלקי שג ש נמצא הרבוש"ע‪ ,‬וסיי לו רבו א השי"ת‬ ‫נמצא ש כי אשב בחוש אור לי והוא יוציא מש )ויעזור השי"ת‬ ‫ג לנו להאיר בתו החוש(‪.‬‬

‫פע אחת בא אבר לפני הבית שמואל מסלאני )אולי היה‬ ‫הבית אברה איני זוכר בדיוק( שהיה שבור לבו בקרבו עד מאוד‬ ‫בעבור שהיו לו נסיונות קשות עד אי לשער ועל ידי זה לא היה בידו‬ ‫לצמצ עצמו ומחשבותיו לעבודת השי"ת כראוי והרגיש כי העול‬ ‫חש בעדו ולא יוכל עוד להתקרב אל השי"ת ועגמה עליו נפשו‪,‬‬ ‫וכשעמד לפי רבו מסלאני הרגיש הרה"ק בכל זה ואמר לו שיש‬ ‫בחשכות שלש מדריגות חש ענ וערפל‪ ,‬והצדיק שהוא במדריגה‬

‫ח‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

פניני תורה וחסידות יתרו  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you