Page 1

‫עין הרע‬ ‫כתוב בגמרא‪ )1‬הנכנס לעיר וירא מעין הרע יאחוז אגודל ימינו‬ ‫ביד שמאל ואגודל שמאלו ביד ימינו‪ ,‬ויאמר‪ :‬אני פלוני בן פלוני‬ ‫ֵּרתֵֵּּ‬ ‫ֵּיֹוסֵּףֵֵֵֵּּּּבֵּ ֵּןֵּפֵּ ֵּ‬ ‫מזרע יוסף אני שאין שולט בו עין הרע‪ ,‬שנאמר‪ֵּ :‬בֵּןֵֵּּפֵֵּּרֵּתֵֵֵֵֵּּּּּ‬ ‫ֵּעֵֵּּין‪ ,‬אל תקרי 'עלי עין' אלא 'עולי עין'‪ .‬רבי יוסי ברבי חנינא אמר‬ ‫ֵּעֵּ ֵּלֵּיֵֵֵּּּ ֵּ‬ ‫מהכא‪ֵּ :‬וֵֵּּיֵֵּּדֵּּגֵּּוֵֵּּ ֵֵּּלֵּרֵּבֵֵּּ ֵֵּּבֵֵּּקֵּרֵּבֵֵֵּּּהֵּ ֵּאֵּרֵּץ מה דגים שבים מים מכסים עליהם ואין‬ ‫עין רעה שולטת בהם אף זרעו של יוסף אין עין רעה שולטת בהם‪.‬‬

‫היזק של עין הרע‬ ‫על הפסוק "והסיר ה' ממך כל חולי" דרש רב‪ :)2‬זו עין הרע שכל‬ ‫החוליים תלויים בה‪.‬‬ ‫ומסופר שם בגמרא שרב לחש על הקברים לראות ממה מתו‪,‬‬ ‫ואמר ‪ 99‬מתו מעין הרע ואחד מת כדרך כל הארץ‪)3.‬‬

‫לא להטיל עין הרע‬ ‫אמרו בגמרא‪ )4‬אסור לו לאדם שיעמוד על שדה חבירו בשעה‬ ‫שעומדת בקמותיה‪ .‬וברש"י‪ :‬שלא יפסידנה בעין הרע‪ .‬וכן נפסק‬ ‫בשולחן ערוך‪.)5‬‬ ‫)‬ ‫‪6‬‬ ‫שנינו באבות עין הרע ‪ ...‬מוציאין את האדם מן העולם‪ .‬וכתב‬ ‫הרע"ב‪ )7‬בשם יש מפרשים‪ :‬שמכניס עין הרע בממון חבירו או בבניו‬ ‫ומזיק לו‪.‬‬ ‫וכתב ב'פלא יועץ'‪ :‬ואם יתגלגלו הדברים שיזכיר שבח וטובות‬ ‫חברו‪ ,‬תיכף יברכהו שלא ישלו ט בו עין הרע‪.‬‬

‫לא למשוך עין הרע‬ ‫מצא בגד פשתן צריך לשטוח אותה כדי שלא תתקלקל‪ ,‬אבל‬ ‫אסור לשטוח אותה בפני אורחים‪ ,‬כי מאבדה בידים על ידי שגורם‬ ‫לה עין הרע‪.)8‬‬ ‫ועוד בגמרא‪ , )9‬שכשבאו בני יוסף ליהושע ואמרו לו‪" :‬ואני עם‬ ‫רב"‪ ,‬אמר להם‪ :‬לכו והחבאו עצמכם ביערים שלא תשלוט בכם עין‬ ‫‪)10‬‬ ‫הרע‪.‬‬ ‫‪ )1‬ברכות נה‪ ,‬ב‪ )2 .‬ב"מ קז‪ ,‬ב‪ )3 .‬בשם החזו"א מובא שמי שנגזר עליו לחיות לא יזיק‬ ‫לו עין הרע‪ ,‬אך לפעמים נגזר עליו להניחו כטבע העולם‪ ,‬ואז יכול לשלוט בו עה"ר‪.‬‬ ‫‪ )4‬ב"מ קז‪ ,‬ב‪ )5 .‬חושן משפט סי' שעח ס"ה‪ )6 .‬פ"ב מי"א‪ )7 .‬וכן פירש רבנו יונה‪)8 .‬‬ ‫ב"מ ל‪ ,‬א וברש"י‪ )9 .‬סוטה לו‪ ,‬ב‪ )10 .‬יש עוד הרבה מה לעסוק בענין‪ ,‬אך לא לזרוע‬ ‫פחד באנו‪ .‬אבל צריך ליזהר שלא למשוך על עצמו עין הרע‪ ,‬כמו שכתב ב'פלא יועץ'‪:‬‬ ‫וצריך האדם להשמר מאד כאשר יוכל‪ ,‬דהיינו שלא יתראה‪ ,‬לא בחכמתו ולא במעשיו‬ ‫ולא בעשרו‪ .‬ובא והתבונן בפרשיות אחרונות כמה הזהיר יעקב את בניו על כך‪.‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ַוַַיַ ַחַיַ ַַיַַַעַקַַבַ ַַַבַַאַרַץַ ַַַמַ ַצַרַיַם‪ַ ַַ.‬יעקב מרמז על שבת קודש‬ ‫[כנאמר‪' :‬וקראת לשבת עונג‪ ...‬והאכלתיך נחלת יעקב אביך']‬

‫שבשבת קודש אפשר להכניס חיות גם באותם שהם‬ ‫ משוקעים בארציות ובתאוות השפלות‬‫ַ(לקוטי אמרי חיים)‬ ‫מעשה ארץ מצרים‪...‬‬ ‫ַהַַמַ ַלַַאְַךַ ַַַהַגַַַאַלַ ַאַַתַַַי‪ .‬הכונה למאמר ה' המברך את‬ ‫הצדיקים הוא נקרא מלאך‪ ,‬כלומר שמאמר ה' יהא‬ ‫(ליקוטי יונה בשם אור החיים הק')‬ ‫בסעדם ויברך אותם‪.‬‬ ‫על כל‬ ‫אַלַאַמַַרַ‪ַ .‬ברכם שיוכלו‬ ‫ַוַַיַַבַרַַכַםַ ַַַבַ ַַּיֹוםַ ַַהַהּוַַ ַַ ַ‬ ‫ אעשה את הדבר היום ולא אדחנו‬‫דבר‬ ‫למחר‪[ .‬כמבואר בספרים על פסוק 'צא והלחם בעמלק מחר'‬ ‫שיש להלחם ביצר האומר מחר אתחזק]‪( .‬רבי אשר מסטולין) ַ‬

‫חוץ לחומה‪ .‬ויש לבאר הענין על פי מאמר חז"ל‬ ‫אפלו מחיצה של ברזל אין מפסקת בין ישראל‬ ‫לאביהם שבשמים‪ ,‬אך זה תלוי בגדל החבה שיש‬ ‫ביניהם‪ ,‬ומי ששומר עיניו בקדשה חבתו גדולה כל‬ ‫כך‪ ,‬לכן שום מחיצה אינה מפסקת‪ ,‬ובכל מקום‬ ‫שרואים נמשכת הקדשה‪ .‬ובזה יבאר הפסוק‬ ‫"בנות" לשון בנין החומה "צעדה" נס ונתבטל "עלי‬ ‫שור" בעבור הסתכלות של יוסף הצדיק‪ ,‬כי‬ ‫הסתכלותו מבטלת את כל המחצות‪.‬‬ ‫(שפת אמת להרה"ק רבי יהודה ארי' לייב מגור)‬

‫ַַונַהַ ַשַַהַַכַלַ‬ ‫אמַ‬ ‫ה ַַ‬ ‫ַַַיַַַ‬ ‫ַַלַיַַד‬ ‫יניַםַ ַ‬ ‫ע‬ ‫ַַ‬ ‫דַ‬ ‫הַַַ‬ ‫ַַַתַַַ‬ ‫ַהַַמַַתַק‬ ‫ַַַַַידַיַתַַ‬ ‫ַַַהַַתַמ‬ ‫ַַַדַא‬ ‫הו‬ ‫ַַַהַַַו ַ‬ ‫ַַב‬ ‫טו‬ ‫ַַל ַ‬

‫ֵמֵ ֵֵֶל ְֵׁךֵ‪ֵ.‬‬ ‫ֵמֵ ֲֵֵעֵַדֵ ּנֵֵיֵֵ ֵ ֵֶ‬ ‫מו ְֵֵֵֵׁוהֵ ּוֵֵאֵ ֵ ִיֵ ֵֵּתֵןֵ ֵ ֵַ‬ ‫ֵל ְֵׁחֵ ֵֵֵֹ‬ ‫ֵשֵ ֵֵמֵ ָנֵֵהֵ ֵ ֵֵַ‬ ‫שֵ רֵ ֵ ְֵׁ‬ ‫ַּובַַקַ ַשַַתַי‪ַ ַַ.‬בתרגום‪ֵֵ ַ:‬מֵ ֵֵָא ֵֵ‬ ‫ַאַ ַשַרַ ַ ַַלַַקַ ַחַַתַיַ ַַַמַּיַדַ ַַַהַַאַמַַרַיַ ַַַבַ ַחַרַַבַיַ ַַַ‬

‫דַלַ ַהַ ַמַ ַּתַ ַ ַַ‬ ‫יקַ‬ ‫ַיצַ ַַ ַ‬ ‫ַנּוַהַַדַַרְַךַַַכַ ַ ַ‬ ‫הַמוַַַַרַהַַַלַ ַַַ ַ‬ ‫ַשַ ַַ‬ ‫הַהַַקַדוַַ ַ‬ ‫'בצלותי ובבעותי‘‪' .‬צלותי' היינו תפילה‪ ,‬ו'בעותי' ַהַּתוַַַַרַ ַַ ַ‬ ‫יןַדַכַַלַַַ‬ ‫ַמַ ַַַַ‬ ‫םַמַאַ ַ‬ ‫ָאדַ ַַ ַ‬ ‫רַהַ ַַ‬ ‫ַשַ ַַ ַ‬ ‫שַרַ ַשַםַ‪ַ ַ.‬שַכַאַ ַ‬ ‫ַיםַב ַַ‬ ‫תַהַַדַינַַ ַ ַַ ַַ‬ ‫פירושו רצון‪ ,‬שהשי"ת עושה רצון הצדיק אף בלא ַאַ ַַ ַ‬ ‫ַראַַַ‬ ‫ּומַ ַבַַרְַךַ ַ ַַלַבוַַַַ‬ ‫ַעַ ַבַ ַידַ‪ַ ַ ַ ,‬‬ ‫ַמַנַַאַ ַ ַַלַ ַטַבַ ַ ַ‬ ‫(דגל מחנה אפרים)ַ ַ ַמַהַ ַַַדַ ַעַ ַבַ ַידַ ַַַרַחַ ַ‬ ‫תפילה‪.‬‬ ‫ַבַהַ‪ַַ,‬וַ ַכַןַַַ‬ ‫לַהַּטוַַ ַ‬ ‫ְךַעַ ַַ ַ‬ ‫םַשַ ַמַ ַבַַרַ ַַ ַ‬ ‫הַכַ ַשַ ַַ ַ‬ ‫לַהַַרַ ַעַ ַַ ַ‬ ‫ַםַעַַַ ַַ ַ‬ ‫ַהַעַוַַלַ ַַ‬ ‫ַשַ ַמַהַַַ‬ ‫לַהַנַ ַ‬ ‫ַשַלוַַַ‪ַ ַ,‬עַ ַַ ַ‬ ‫הַשַיַ ַַ‬ ‫ַלַמַ ַַ ַ‬ ‫ַעַלַַַכַ ַַ ַ‬ ‫הַּומַ ַשַ ַבַ ַחַ ַ ַ‬ ‫ַהַַקַַבַצּוַַ ַַוַַ ַשַַמַעּוַַ ַַַבַַנַיַ ַַיַַַעַקַַבַ ַַוַַ ַשַַמַעּוַַ ַַַאַלַ ַַיַַ ַשַרַַאַלַ ַַַאַַבַ ַַיכַם‪ ַַַַ.‬מוַַַַדַ ַַַ ַ‬ ‫ַשַ ַמַהַַַ‬ ‫ַהַנַ ַ‬ ‫ַשַַדַַרַשּוַַ ַ ַחזַ"ל ַ"כַַלַ ַ ַ‬ ‫ַמַהַ ַ ַ‬ ‫'ישראל' היא מדרגה גבוהה‪ ,‬ו'יעקב' היא מדרגה ַשַ ַבַַקַַרַבוַַַ‪ַַ ,‬וַכַַןַ ַ ַ‬ ‫נמוכה‪ .‬אבל כאשר‬ ‫ַַַַּהַ‪ַ.‬‬ ‫הַּתַ ַהַלַַלַי‬ ‫ימַ ַַ ַ‬ ‫ַשַ ַ ַ‬ ‫ַַַַ ַ‬ ‫ימַהַּונ‬ ‫ַשַ ַ ַ‬ ‫ַַַ ַ‬ ‫ַַַַּהַ"ַ‪ַ ַ -‬עַלַַַכַַלַנ‬ ‫אם תהיו מקובצים באחדות‪ַּ ,‬תַ ַהַלַַלַי‬ ‫‪ ,‬תהיו נקראים 'ישראל' ‪-‬‬ ‫אף שתהיו במדרגת‬ ‫ַמַ ַּתַקּוַ‬ ‫ַַַ‬ ‫ַשַנַ ַ‬ ‫ַַַ ַַּגוַַַַרַםַ ַ ַ‬ ‫ַּובַַרַכַַהַ ַזַו‬ ‫ַַַַהַ ַַ ַ‬ ‫ַדַיַ ַאַַמּונ‬ ‫ַעַלַ ַיַַַ‬ ‫ָאזַַ ַ ַ‬ ‫‪.‬‬ ‫ַַ( ַכַמוַַַַַ‬ ‫ַןַּתַ ַהַלַַהַ‬ ‫ַַַ ֵֵמֵ ֵֵָא ֵֵשֵרֵ ַלַַשוַַ ַַ ַ‬ ‫שַרַ ַשַםַ‪ַַ .‬וַזַַהּוַ‬ ‫ַיםַב ַַ‬ ‫ַ(אמרות טהורות) ַהַַדַינַַ ַ ַַ ַַ‬ ‫הַעלַַַ‬ ‫ַשַ ַמַהַ'ַ ַשַמוַַַַדַ ַַ ַַ‬ ‫ַתַיוַַַתַַַ' ַנ ַ‬ ‫רּוַחַמוַַַץַ")‪ְֵׁ ַ,‬שֵ ֵֵמֵ ֵָנֵהֵַאוַַ ַ‬ ‫" ַאַ ַשַ ַַַ ַ‬ ‫מֹוַלַ ַסַבַל‪ .‬מי יש לו‬ ‫טַשַַכַ ַַַ ַ‬ ‫יַטֹוַַב‪ַַ...‬וַּיַ ַַ ַ‬ ‫הַכַַַ‬ ‫אַמַַנַ ַחַ ַַַ‬ ‫ַוַּיַרַ ַַַ‬ ‫ימַהַַַ‬ ‫ַשַ ַ ַ‬ ‫ַעַלַ ַכַַלַ ַנַַ ַ‬ ‫ַשַ ַבַַקַַרַבוַַַ‪ַַ ,‬וַגַַםַ ַ ַַמַ ַהַלַַלַ ַ ַ‬ ‫ַשַ ַמַהַ ַ ַ‬ ‫ַהַנַ ַ‬ ‫לקבל הכל ב נות‪.‬‬ ‫וטוב לו‪ ,‬מי שנוטה‬ ‫ַשַ ַמַהַ' ַ ַמַלַַשוַַַןַַַ‬ ‫ַעַלַ ַלַַשַַוַןַ ַ'נַ ַ‬ ‫ימַהַ‪ַַ ,‬וַגַַםַ ַַַרַ ַמַזַ ַ ַ‬ ‫ַשַ ַ ַ‬ ‫(רבי בונם מפרשיסחא) ּונַַ ַ‬ ‫הּואַַַ‬ ‫ַשַ ַמַ ַמַהַ ַ‪ַ ַ -‬שַ ַַ‬ ‫ַחַמַוַַ ַ ַ‬ ‫ַשַלַ ַ‬ ‫ַשַ ַמַ ַמַהַ ַ ֵֵַל ְֵֵׁחמוֵֵֵֵֵֹ ַ ַהַיַַנּוַַ ַ ַ‬ ‫ַלַּומַ ַשַ ַבַ ַחַַלַַה'ַַ‪ַ,‬אַזַַיַַַ‬ ‫ַםַָאזַמַ ַהַלַ ַַַ ַ‬ ‫ַחַםַ‪ַַ,‬וַ ַאַםַַַגַ ַַ ַַַ ַ‬ ‫ַמַ ַחַ ַסַרַַַלַ ַ‬ ‫יעַ‬ ‫ש ַַפ ַ ַַ‬ ‫ַל ַַה ַַ‬ ‫ַשַיַַכוַַַלַ ַ ַַ‬ ‫ֵמֵ ֵֵֶל ְֵׁךֵ‪ַ ַ ,‬הַיַַנּוַַ ַ ַ‬ ‫ֵמֵ ֲֵֵעֵַדֵ ּנֵֵיֵֵ ֵ ֵֶ‬ ‫ְֵֵׁוהֵ ּוֵֵאֵ ֵ ִיֵ ֵֵּתֵ ןֵ ֵ ֵַ‬ ‫ַלַבַ ַאַ ַַיַעַוַַלַַםַ‪ַ,‬‬ ‫ַתַלַכַ ַַ ַ‬ ‫ַתַטוַַַבוַַ ַַ ַ‬ ‫ַלַהַ ַשַ ַפַעוַַ ַַ‬ ‫ַַַכַ ַַ ַ‬ ‫ְַךַו‬ ‫ַיַמַלַ ַ‬ ‫ַמַעַַַדַנַ ַַ ַ‬ ‫קדושת העינים מבטלים כל המחיצות‬ ‫יַרַצוַַַןַ‪ַ .‬‬ ‫ַהַ ַַַ‬ ‫ַַַ ַ‬ ‫ַַַכַַןַי‬ ‫ןַו‬ ‫ָאמַ ַ‬ ‫יֵּשֵּוֵּר‪ .‬אמר ַ ַ‬ ‫ֵּלֵֵֵּּּ ֵּ‬ ‫ֵּדֵּהֵּ ֵֵּּעֵּ ֵּ‬ ‫תֵּצֵּעֵֵּּ‬ ‫ֵֵּּ ֵֵּּ ֵּ‬ ‫ֵֵֵֵּּּּ ֵּסֵּףֵּוגו'ֵּ ֵּבֵּ ֵּנו‬ ‫תֵּיו‬ ‫ֵֵּּרֵּ ֵּ‬ ‫ןֵּפֵֵּּ‬ ‫ֵּבֵֵֵּּּ‬ ‫אדוני מורי זקני ז"ל (החדושי הרי"ם) דאיתא בגמרא‬ ‫כי במשכן שילה שהיתה בחלק של יוסף היו‬ ‫הקדשים נאכלים בכל מקום שהיו יכולים לראות‬ ‫את המשכן (לא כבירושלים שהיה מתר לאכל רק‬ ‫לפנים מן החומה)‪ .‬ואמר שבגלל שקדש יוסף הצדיק‬ ‫את ראות עיניו לכן זכה לזה‪ .‬נמצא על ידי שמירת‬ ‫עינו של יוסף הצדיק קדש כל משך ראות העין אף‬

‫ֵּיֹוסֵּףֵּ ֵֵֵּּּבֵּאֵּ ֵֵֵּּּאֵֵּּלֵּ ֵּיָךֵּ ֵֵּּוֵֵֵּּּיֵֵּּתֵֵּּחֵֵּּזֵּקֵּ ֵֵּּיֵֵּּ ֵּשֵּרֵֵּּאֵּלֵּ ֵֵּּוֵֵֵּּּיֵּ ֵּשֵּבֵּ ֵֵֵּּּעֵּלֵֵֵּּּ‬ ‫ֵּהֵֵּּנֵּהֵּ ֵֵֵּּּבֵֵּּנֵָּךֵּ ֵֵֵֵּּּּ‬

‫ֵּ ֵּהֵּ ֵּמֵּ ֵּטה‪ֵּ ֵֵּּ.‬אמרו ַחז"ל ַשהמבקר ַאת ַהחולה ַנוטלַ‬ ‫אחדַמששיםַבחליו‪ַ,‬וזאתַבתנאיַשהמבקרַהואַ‬ ‫בןַגילוַומזלוַשלַהחולה‪ַ.‬והנהַמכלַבניַיעקב‪ַ,‬‬

‫תלמידים שהביאו חומר לגליון‪ :‬יחזקאל ארנסטר; פנחס ארנסטר; אליעזר שנעק‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫רק ַיוסף ַהיה ַבן ַגילו ַומזלו ַכמו ַשאמרו ַחז"לַ‬ ‫שכלַמהַשאירעַליעקבַאירעַליוסף‪ַ.‬וכאשרַבאַ‬ ‫יוסףַלבקרַאתַיעקב‪ַ,‬נטלַאחדַמששיםַבחליו‪ַ.‬‬ ‫וזהַנרמזַבפסוקַזהַהנהַ‪ַ-‬בגימטריאַששים‪ַ,‬בנךַ‬ ‫יוסף ַשהוא ַבן ַמזלך ַבא ַאליך ַונוטל ַאחדַ‬ ‫משישים‪ַ ,‬ועל ַידי ַזה ַויתחזק ַישראל ַוישב ַעלַ‬ ‫המטה‪"ַ ,‬המטה" ַבגימטריא ַנ"ט‪ַ ,‬שנחסר ַממנוַ‬ ‫ַ(שער הליקוטים להאר"יַז"ל;‬ ‫חלקַאחדַמחליו‪.‬‬ ‫וכןַבספרַבאר מים חיים) ַ‬ ‫ֹלקֵּ ֵּיםֵּ ֵֵֵּּּאֵּ ֵּשֵּרֵּ ֵֵֵּּּהֵֵּּתֵֵּּהֵּ ֵּלֵּכּוֵֵּּ ֵֵֵּּּאֵּבֵֵֵּּּתֵּיֵּ‬ ‫ֵּאמֵּרֵּ ֵֵֵּּּהֵֵּּאֵּ ֵֵּּ‬ ‫ֵּיֹוסֵּףֵּ ֵֵּּוֵֵּּיֵּ ֵֵּּ‬ ‫ֵּוֵֵּּיֵֵּּבֵּרְֵּךֵּ ֵֵֵּּּאֵּתֵּ ֵֵֵֵּּּּ‬ ‫עֹודֵּיֵּ ֵֵֵּּּעֵּ ֵֵּּ‬ ‫דֵּ‬ ‫ֵּלֵֵּּפֵֵּּנֵּיוֵֵּּ ֵֵֵּּּאֵֵּּבֵּרֵֵּּהֵּםֵּ ֵֵּּוֵֵֵּּּיֵּ ֵּצֵֵּּחֵּקֵּ ֵֵֵּּּהֵֵּּאֵֹּלֵֵּּקֵּ ֵּיםֵּ ֵֵֵּּּהֵּרֵֵֵּּּעֵּהֵּ ֵּאֵֵֵּּּתֵּיֵּ ֵֵֵּּּמֵּ ֵֵֵּּּ‬ ‫ֵּהֵּיֹוֵֵּּםֵֵֵֵּּּּהֵֵֵּּּזהֵּ‪ֵֵּּ,‬הֵֵּּמֵּ ֵּלֵֵּּאְֵּךֵֵֵֵּּּּהֵּּגֵֵֵּּּאֵּלֵֵּּאֵֵֵּּּתֵּיֵּוגו'ֵֵּּיֵֵּּבֵּרְֵּךֵֵֵֵּּּּאֵּתֵֵֵֵּּּּהֵֵּּנֵֵּּעֵּרֵּיֵּם‪ַ.‬ישַ‬

‫לדקדקַלמהַחזרַואמרַ"האלקיםַהרועהַאותי"‪ַ,‬‬ ‫הרי ַכבר ַאמר ַ"האלקים ַאשר ַהתהלכו ַאבותיַ‬ ‫לפניו"‪ַ.‬וגםַאחרַכךַשבַואמרַ"המלאךַהגואלַ‬ ‫אותי"‪ַ .‬וגם ַלמה ַאמר ַ'המלאך' ַולא ַ'האלקים'‪ַ.‬‬ ‫וישַלומר‪ַ,‬שיעקבַרצהַלברכםַשהאלקיםַשהיהַ‬ ‫עםַהאבותַיהיהַעמהם‪ַ,‬אבלַבאברהםַויצחקַהיהַ‬ ‫חסרון ַשהרי ַמאברהם ַיצא ַישמעאל ַומיצחקַ‬ ‫עשו‪ַ ,‬לכן ַהוסיף ַואמר ַ"האלקים ַהרועה ַאותי"ַ‬ ‫שכל ַבני ַשלמים‪ַ ,‬ואם ַתאמר ַהרי ַאצלי ַנגלהַ‬ ‫בתחילה ַרק ַמלאך ַשנאמר ַ"ויאמר ַאלי ַמלאךַ‬ ‫האלקיםַבחלום"‪ַ,‬אבלַבסופוַשלַדברַדברַאליַ‬ ‫האלקיםַואמרַליַ"אנכיַ ַהַאַַַ‪-‬לַביתַאל"‪ַ,‬לכןַאמרַ‬ ‫שכמוַש"המלאךַהגואלַאותי"ַהביאַבסופוַשלַ‬ ‫דברַאתַברכתַה'‪ַ,‬כךַ"הואַיברךַאתַהנערים"‪ַ,‬‬ ‫שיבורכוַמפיַעליוןַע"יַהקב"הַבעצמו‪ַ .‬‬

‫לעשות ַרעה ַיעניש ַאותם ַיוסף ַעל ַהמחשבהַ‬ ‫כשיטתוַשדיןַבןַנחַישַלהם‪ַ.‬לכןַאמרַלהם‪"ַ,‬אלַ‬ ‫תיראו"ַהריַדיןַגונבַנפשַהואַרקַבישראל‪ַ,‬כמוַ‬ ‫שנאמר ַ"וגונב ַאיש ַמאחיו"‪ַ .‬ואם ַתאמרו ַשאםַ‬ ‫אני ַעדיין ַבשיטתי ַשדין ַבן ַנח ַיש ַלנו‪ַ ,‬אם ַלאַ‬ ‫אוכל ַלכלכלכם ַכי ַאסור ַלתת ַצדקה ַלגוי‪ַ ,‬לכןַ‬ ‫אמרַ"ועתהַאלַתיראו"‪ַ,‬עכשיוַאיןַאתםַצריכיםַ‬ ‫לירא ַכי ַאמרו ַחז"ל ַשלא ַמת ַיעקב ַעד ַשראהַ‬ ‫ששים ַריבוא ַמיוצאי ַחלציו‪ַ ,‬אם ַעכשיו ַגם ַאניַ‬ ‫מודהַשישַלנוַדיןַבניַישראל‪ַ,‬לכןַ"אנכיַאכלכלַ‬ ‫אתכם"ַבגללַ"אתַטפכם"ַשהםַששיםַרבוא‪.‬‬ ‫ַ(ערבי נחל להרה"קַרביַדודַשלמהַמסאראקאַ‪ַ-‬צפת) ַ‬

‫כאשר בא המדפיס רבי צבי זאב ממוהילוב לקבל‬ ‫את הסכמת הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע‬ ‫להדפסת ספר 'שער התפילה' מבעל הבאר מים‬ ‫חיים‪ ,‬בקש לשמוע ממנו אף איזה דבר חזוק‪ .‬נעשו‬ ‫פני הרוזינער להבים‪ ,‬ואמר לו יש לי דברים חשובים‬ ‫למסור‪ ,‬אבל אגיד לך זאת בשלשה תנאים‪:‬‬ ‫שתזכור את הדברים‪ ,‬תפרסם אותם‪ ,‬ותקיימם‪ .‬וכך‬ ‫אמר לו‪ :‬קודם ביאת המשיח יבואו זמנים קשים על‬ ‫ישראל‪ ,‬ויהיה להם קשה מאד להחזיק באמונתם‪,‬‬ ‫והעצה לזה הוא להיות באחדות ולהתאסף יחד‬ ‫באסיפת מרעים מתוך דיבוק ואהבת חברים‪,‬‬ ‫ולדבר מגדולת הצדיקים ועבודתם‪ .‬וזה מרומז‬ ‫הֵלכֵֵֵם יש לכם להתאסף‬ ‫ֵֵֵ ְוֵ ֵַאִֵֵֵּג ֵֵָידֵ ֵֵ ֵֵָ‬ ‫בפסוק‪ֵֵ :‬הֵ ֵָאֵ ְֵסֵפּוֵ‬ ‫(דרשות מהרי"קַלרבנוַישראלַדיַקוריאלַמצפת) ַ‬ ‫ולעשות אגודות לספר מצדיקים‪ ,‬וזה יחזק אתכם‬ ‫לֵּהֵּרֵֵּּעֵּ ֵֵּּ‬ ‫תֵּכֵּ ֵֵֵּּּ‬ ‫נּוֵּאֵּ ֵֵֵּּּ‬ ‫יבֵּלֵּ ֵֵֵֵּּּּ‬ ‫ֵֵֵּּּ ֵּשֵּ ֵּ ֵֵֵּּּ‬ ‫בֵּי‬ ‫ֵֵֵֵּּּּ ֵּהֵּ ֵּשֵּ ֵּ‬ ‫ףֵּו‬ ‫ֵֵֵֵּּּּ ֵּשֵּ ֵּטֵֵּּמֵּ ֵֵֵֵֵֵּּּּּּ‬ ‫רּוֵּלּוֵּי‬ ‫ֵּאמֵּ ֵֵֵּּּ ֵּ‬ ‫נּוֵּיֹוסֵּ ֵּ‬ ‫ֵּוֵּיֵּ ֵּ ֵּ‬ ‫הֵּ מ ֲֵאֵ ֵשֵרֵ ֵ ִּיֵ ְֵקֵֵָרֵאֵ ֵ ֵֵאֵ ְֵתֵכֵֵֵם ֵמהקרירות שיבא עליכם‬ ‫ֵּ‬ ‫ּו‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּ‬ ‫א‬ ‫ֵּ‬ ‫יר‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּת‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּ‬ ‫ל‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּא‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּ‬ ‫ף‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּיֹוס‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵֵֵּּּ‬ ‫ֵּ‬ ‫ם‬ ‫ֵּ‬ ‫ה‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּ‬ ‫ל‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּא‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּ‬ ‫ר‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּאמ‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּ‬ ‫י‬ ‫ֵּ‬ ‫ו‬ ‫ֵּ‬ ‫וגו'‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּתֹו‬ ‫ֵֵּּ‬ ‫א‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּ‬ ‫נּו‬ ‫ֵֵּּ‬ ‫ל‬ ‫ֵּ‬ ‫מ‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּּג‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּ‬ ‫ר‬ ‫ֵּ‬ ‫ֵּאֵּ ֵּשֵּ‬ ‫ֵּ‬ ‫יתֵהֵ ָיֵ ִֵּמֵיֵם‪.‬‬ ‫ְֵבֵ ֵַאֵ ֲֵחִֵֵּרֵ ֵ ֵֵ ֵַ‬ ‫תֵּטֵֵּּפֵֵּּכֵּםֵּ‪ַ.‬‬ ‫ֵֵֵֵּּּּאֵּ ֵֵֵּּּ‬ ‫םֵּו‬ ‫יֵּאֵֵּּכֵּ ֵּלֵֵּּכֵּ ֵֵֵּּּ‬ ‫אּוֵּאֵּנֵֵֵּּּכֵּ ֵֵֵּּּ‬ ‫לֵּתֵּ ֵּירֵּ ֵֵֵֵּּּּ‬ ‫הֵּאֵּ ֵֵֵּּּ‬ ‫וגו' ֵּוֵֵּּעֵֵּּתֵּ ֵֵֵּּּ‬ ‫לֵּאֵֵּּתֵֵּּכֵּ ֵּ‬ ‫מ‬ ‫ישַלהביןַלמהַחזרַואמרַ'ועתהַאלַתיראו'ַהריַ‬ ‫כברַאמרַ'אלַתיראו'‪ַ.‬וישַלבארַהענין‪ַ,‬כיַיוסףַ הרה"ק רבי מנחם מענדל מקוצק זיע"א‪ ,‬בעשרים‬ ‫הביאַדיבתםַאלַאביהםַשהםַחשודיןַעלַאברַמןַ שנותיו האחרונות‪ ,‬הסתגר בחדרו והיה פרוש מן‬ ‫החיַופירשַה'פרשתַדרכים'ַ(לבעלַה'משנהַלמלך'ַעלַ העולם‪ .‬הסביר זאת תלמידו הרה"ק רבי זאב וולף‬ ‫ֵכ ְֵבֵדּוֵֵֵ‬ ‫הרמב"ם)ַכיַהםַאכלוַבןַפקועהַ[ולדַהנמצאַבמעיַאמוַ מסטריקוב על פי הפסוק‪ְ :‬וֵ ֵֵעֵ ֵֵֵֵיניֵ ֵ ִּיֵ ְֵשֵֵָרֵ ֵֵאֵלֵ ֵ ֵֵָ‬ ‫ֵיּוכֵלֵ ֵ ִֵֵּלְֵרֵאֹוֵֵת‪ ,‬לכאורה תמוה‪ ,‬יעקב‬ ‫ֵֹלאֵ ֵֵֵ ֵַ‬ ‫ֵקֵןֵ ֵ ֵ‬ ‫לאחרַשחיטה‪ַ,‬שאיןַצריךַלשחוטַאותו]‪ַ,‬ויוסף ַסברַכיַ ִֵּמֵזֵֹּ ֵ‬ ‫יש ַלהם ַדין ַבן ַנח ַואסורים ַבבן ַפקועה‪ַ ,‬אךַ אבינו רגל רביעי במרכבה עליו ייאמר שעיניו כבדו‬ ‫השבטים ַסברוַכיַישַלהם ַדין ַישראל ַלכןַמותרַ מזוקן? אלא בתרגום כתוב 'יקרן מסיבּו' כלומר‬ ‫להם‪ַ .‬והנה ַידוע ַשגוי ַנענש ַעל ַהמחשבה‪ַ ,‬מהַ נעשו יקרים מזקנה‪ ,‬ושוב 'לא יוכל לראות' ולסבול‬ ‫שאין ַכן ַישראל‪ַ .‬על ַכן ַיראו ַהשבטים ַשאפילוַ את הבלי העולם הזה‪.‬‬ ‫ש"אלקיםַחשבהַלטובה"‪ַ,‬אבלַכיוןַשהםַחשבוַ‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫קֹוםִִ‬ ‫ִמִןִ ִִִהִ ִמִ ִִ‬ ‫ִִִנִ ִמִִלִטִ ִ ִ‬ ‫קּוׁשִ‪ִִ ,‬נִ ִשִאִ ִִִאִתִ ִִִרִִגִִלִיוִִ ִִו‬ ‫ִִ ִ ִִפִחִ ִִיִִ ִִ‬ ‫לֹו‬ ‫ירִאִ ִצִִלִּהִ‪ִ .‬‬ ‫הִהִ ִׁשִִאִ ִ ִִִ‬ ‫חֹורִ ִִִ‬ ‫לִהִ ִּסִ ִִִ‬ ‫תִכִ ִִִ‬ ‫יִהִִאִׁשִ‪ִִ,‬וִִאִ ִִִ‬ ‫ִמִ ִפִִנִ ִִִ‬ ‫בֹורִ ִחִִ ִ‬ ‫ִכִ ִִִ‬ ‫ִמִ ִעִטִִִ‬ ‫קֹוםִ ִִו‬ ‫ִמִןִ ִִִהִ ִמִ ִִ‬ ‫ִכִ ִׁשִִהִ ִתִִרִ ִחִקִ ִִִרִִבִיִ ִִיִִ ִשִִרִִאִלִ ִ ִ‬ ‫ִִִנִִרִִגִעִ ִ ִ‬ ‫מּואְׁלְְׁׁ ְְׁׁהְׁרְְׁׁאְְְׁׁׁה ְׁ‬ ‫ְׁשְׁ ְְׁׁ ְׁ‬ ‫ילְִךִ‪ִ,‬‬ ‫ןִלִ ִִ‬ ‫יןִלֹוִלִִאִ ִִִ‬ ‫ִבִׁשִִבִ ִעִ ִצִ ִִִ‬ ‫ילִלִ ִחִׁשִ ִִ ִ‬ ‫יחִהִ‪ִִ,‬הִ ִתִ ִחִ ִ ִִִ‬ ‫מִִהִִבִִרִ ִ ִ‬ ‫ִִ‬ ‫םִאִ ִִִ ִִִִ‬ ‫ְְְלְְהְ ְ ְְ‬ ‫מּוא‬ ‫יוְשְלְְְְהְְגְאֹוְְןְְרְְְְביְ ְשְ ְְ‬ ‫דֹותְחְְיְְְְ ְ‬ ‫ּתֹולְ ְְ ְְְ‬ ‫ְְ ְ‬ ‫ִחֹובִִִ‬ ‫ִׁשִִּנִ ִׁשִִאִרִ ִִִבִ ִעִלִ ִ ִִ‬ ‫ִִןִ ִ ִ‬ ‫זֹורִ ִִִכִ ִיו‬ ‫כֹולִ ִִִלִ ִחִ ִִ‬ ‫ִִִ ִִיִִ ִִ‬ ‫ִִ ִִִאִינֹו‬ ‫עליְרְאב"דְְצְפְְְתְ ְ ִכִיִ ִִִלִִבִ ִיתֹו‬ ‫עְּ‬ ‫עלְּיְּרְְּּזְּיְּ" ְְּּ‬ ‫מּואְְְּּּלְּ ְּהְּ ְּ ְּ‬ ‫הְּ"קְְּּרְּ ְּבְּיְּ ְּשְּ ְְּּ‬ ‫שְּלְּ ְּהְְּּגְּ ְְּּ‬ ‫ּלּולְּאְּ ְְּּ‬ ‫יֹומְּאְּ ְּדְּ ְּהְּ ְְּּ ְּ‬ ‫ְְְּּּבְּ ְְּּ ְְּּ‬ ‫ְּבְּ ְּהְּ ְּתְְּּקְּר‬ ‫עלִִִ‬ ‫תִחֹובִםִ‪ִִ ִ.‬‬ ‫יוִלִ ִפִרִ ִִעִִִִאִ ִִ ִִִ‬ ‫צּוִעִִלִ ִִִִ‬ ‫ִִִִקִ ִפִ ִִִ ִ‬ ‫חֹובִי‬ ‫יִהִ ִִ ִ‬ ‫ּובִ ִעִִלִ ִִִ‬ ‫דֹולִ‪ִִ ִ,‬‬ ‫ִגִ ִִ‬ ‫יטְּשְּ‪ְּ,‬‬ ‫ְְְּּּ ְּהְְּּקְּ ְְּּ‬ ‫שְּלְְּּרְּ ְּבְּנּו‬ ‫(כ"דְּ ְּטְּ ְּבְּתְּ)‪ְּ ְּ,‬תְּ ְּלְּ ְּמְּ ְּידֹוְְְּּּ ְּהְּ ְּמְּ ְּבְּהְְְּּּקְּ ְְּּ‬ ‫דֹושְְּּ ְּמְּ ְּאְְּּוְּ ְְּּורְּ ְּ ְּ‬ ‫דֹוׁשִִִ‬ ‫יִהִִקִ ִִ‬ ‫ֹוִהִִרִִבִ ִִִ‬ ‫לִרִבִ ִִִ‬ ‫לִלִִנִסִ ִִעִ ִִִאִ ִִִ‬ ‫ִִִ ִשִִרִִאִ ִִִ‬ ‫יִי‬ ‫יטִרִִבִ ִ‬ ‫ןִהִ ִחִִלִ ִ ִִִ‬ ‫ִכִ ִִִ‬ ‫דֹותְּיְּו‪ְּ .‬‬ ‫תֹולְּ ְְּּ ְּ‬ ‫מְּהְּ ְּפְְּּרְְּּקְּיְּםְּ ְְּּ‬ ‫ְְְּּּ ְּלְּ ְּהְְּּקְְּּדְּ ְּישְְּּ ְּכְּ ְְּּ‬ ‫ְּרְּ ְּאְּ ְּינּו‬ ‫עְּלְּ ְְּּ ְּ‬ ‫ׁשּועִהִִ‬ ‫חִלֹוִהִקִִִבִ"הִִיִ ִִ ִ‬ ‫ִִלִִִ ִִ ִִִִ ִ‬ ‫דִׁשִּיִִִ ִ‬ ‫ׁש‬ ‫הִעִ ִִ ִ‬ ‫ּלּובִִלִיןִִ‪ִׁ ִ ,‬שִםִ ִִיִ ִׁשִִהִ ִִ ִ‬ ‫ִמִ ִִִ‬ ‫תֹוֵבֵ ֵקֵֵדֵ ֵשֵּׁהֵ ֵ‬ ‫ידֵ ֵֵֵ ֵ‬ ‫ֵלֵ ֵֵ‬ ‫רֹוםִ‪ִ .‬‬ ‫ּומִִיִ ִחִ ִסִתִִ ִמִ ִמִ ִִ‬ ‫ִִִִ‬ ‫ִאִ ִיׁשִ ִ ִחִ ִסִ ִידִ ִ ִהִִיִ ִ‬ ‫ה‪ִ,‬נ ִצִרִ ִִלִ ִמִ ִׁשִ ִפִ ִחִהִ ִ ִמִפִִִאִִרִתִ ִ ִ ִ‬ ‫דֹוׁשִִִ‬ ‫בֹוִהִִקִ ִִ‬ ‫רִלֹוִרִ ִִִִ‬ ‫ִִ‪ִ ִ,‬אִ ִמִ ִִ ִִִִ‬ ‫לֹוםִמִִרִבֹו‬ ‫ּטֹולִׁשִ ִִ ִִ ִ‬ ‫סִלִ ִִ ִִ ִ‬ ‫ִכִ ִׁשִִּנִ ִכִִנִ ִִִ‬ ‫םִפִִרִץִ‪ִ,1‬‬ ‫לִרִִבִיִִִִאִִבִִרִִהִ ִִ ִ‬ ‫נֹוִׁשִ ִִִ‬ ‫עלִ ִירִ‪ִִ,‬בִ ִִִ ִ‬ ‫לִהִ ִִ‬ ‫ִִִ ִשִִרִִאִ ִִִ‬ ‫יִי‬ ‫ּוׁשִמֹוִִִִרִִבִ ִ‬ ‫ִִ‬ ‫הִקִ ִרהִִִ‬ ‫יִמִ ִִִ ִ‬ ‫מֹורִלִ ִִ ִ‬ ‫דֹולִ‪ִ ִ,2‬אִ ִִ ִִִ‬ ‫יָךִאֹורִגִ ִִ‬ ‫יִעִִלִ ִ ִִ ִִ ִִִ‬ ‫הִאִִנִ ִִִ‬ ‫רֹואִ ִִִ‬ ‫ִִתִ ִמִִּיִדִ‪ִִִ 'ִ:‬‬ ‫אִף ִִזִכִִִה ִִלִ ִהִיֹו‬ ‫ּלּובִִלִיןִִ‪ִׁ ִ ,‬שִִִ‬ ‫ִִ‬ ‫ִמ‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫י‬ ‫ִ‬ ‫ב‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ר‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ִה‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ל‬ ‫ִ‬ ‫ִׁש‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫לֹו‬ ‫ִִ‬ ‫יכ‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ִה‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫י‬ ‫ִ‬ ‫נ‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ב‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ִמִִ‬ ‫ִִִִה'‪ִ ִ .‬סִ ִפִרִ ִִלֹוִִ ִִִרִִבִיִִִ‬ ‫ִלִָךִ ִִִלִִאִ ִחִרֹונִִ‬ ‫ִִ‪ִ .‬‬ ‫עִִִאִ ִצִלֹו‬ ‫ּתֹוקִ ִִ‬ ‫עִלִ ִִִ‬ ‫ִבִ ִִ‬ ‫ִמִ ִעִ ִשִהִ ִִִהִִּנִ ִּסִיֹוןִ‬ ‫ִִִִ‬ ‫ִיִ ִשִִרִִאִלִ ִִִאִתִ ִִִכִלִ ִ ִ‬ ‫קֹומִהִ ִִהִִיִהִִ‬ ‫ּובִ ִעִלִ ִ ִִ ִ‬ ‫ִיִ ִפִהִ ִּתִִִאִרִ ִ ִִ‬ ‫ִמִ ִשִּׁםִ‪ִ.‬‬ ‫ִִ ִ ִ‬ ‫יחִתֹו‬ ‫ִׁשִ ִעִִבִרִ‪ִִ ,‬וִִאִתִ ִִִבִִרִ ִ ִ‬ ‫ִִיִִ‬ ‫ִִִהִ ִִבִ ִעִ ִינ‬ ‫טּוי‬ ‫ִִ ִִנִ ִ‬ ‫ִרִִבִיִ ִִיִ ִשִִרִִאִלִ ִִוִ ִחִּנֹו‬ ‫ּלּובִִלִיןִִ‪ִ:‬‬ ‫ִִ ִִִהִִרִִִ‬ ‫ִאִ ִמִרִ ִִלֹו‬ ‫הִ"ק ִ ִמִ ִִִ‬ ‫הִסֹוחִרִִִ‬ ‫יו‪ִ.‬לִ ִפִִרִִנִ ִסִתֹוִִ ִִהִִיִ ִִ ִִ ִ‬ ‫ִִכלִ ִ ִִִ‬ ‫רֹואִ ִִִִִ‬ ‫ִִִ‪ִ,‬‬ ‫ִׁשִ ִעִ ִמִִדִִּתִ ִִִבִִּנִ ִּסִיֹון‬ ‫ִִהִ ִ ִ‬ ‫כּותִ ִִז‬ ‫'ִבִִזִ ִִ‬ ‫ִטֹובֹותִִִ‬ ‫ִ ִִ ִִ‬ ‫ִִִבִִאִִבִִנִ ִיםִ‬ ‫דֹולִ‬ ‫ִגִ ִִ‬ ‫אֹורִּתֹורִתֹוִ‬ ‫ִִִ‬ ‫ירִבִ ִִ ִִ ִִִ‬ ‫ָךִבִ ִִ ִ‬ ‫דִלִ ִִִ‬ ‫ןִׁשִִּיִִאִ ִ ִִִ‬ ‫ִיִּוִִִלִ ִִִ‬ ‫ִִ ִִנִ ִמִנּוִִִ‬ ‫קֹוחֹותִיו‬ ‫ּיֹותִ‪ִִ ִ ִ,‬עִלִ ִִלִ ִִ ִִִ‬ ‫ּומִִרִִגִִלִ ִִ‬ ‫ִִ‬ ‫לִאִִרִץִִִִיִ ִשִִרִִאִלִ'‪ִ ִ.‬‬ ‫תִכִ ִִִ‬ ‫תֹוִאִ ִִִ‬ ‫ּוקִִדִ ִשִּׁ ִִִִ‬ ‫ִִ‬ ‫יצִ ִיםִִִ‬ ‫ִנִ ִכִִבִִדִיִ ִ ִהִ ִעִם‪ִִִ ִִ,‬גִםִ ִ ִהִ ִפִִרִ ִ ִ‬ ‫ִִ‪ִִ,‬וִִלִ ִפִִקִִדִתִִִ‬ ‫ִִִ ִתִִקִִּיִמּו‬ ‫יִנ‬ ‫יִהִִרִִבִ ִ‬ ‫ִדִִבִִרִ ִִִ‬ ‫ִִ ִִִבִִאִ ִיםִ ִִִאִִלִיוִ‬ ‫ִִִ‬ ‫יהִםִ ִִִהִיּו‬ ‫ׁשֹותִִִ‬ ‫ִִ ִִִ‬ ‫ִּונ‬ ‫ִִ‪ִִ,‬הִ ִֹלאִִִ‬ ‫כֹורֹו‬ ‫נֹוִבִ ִִ‬ ‫ִהִ ִשִִּׁנִ ִִִִִ‬ ‫דִלֹוִבִ ִִִִ‬ ‫הִנֹולִ ִִ ִִִִ‬ ‫חֹורִהִ‪ִ .‬‬ ‫ּנּוִסִ ִִִ‬ ‫ִלִִקִ ִִ ִִ ִ‬ ‫נֹותִמִ ִמִ ִִִ ִ‬ ‫מּואִלִִ‬ ‫יִׁשִ ִִִ‬ ‫אֹוןִהִִקִ ִִ ִִִ‬ ‫הּואִהִִגִ ִִִִִ‬ ‫ִִ ִִִ‬ ‫דֹוׁשִרִִבִ ִִ ִ‬ ‫ִפִ ִעִםִ ִִִהִִזִ ִמִןִ ִִִרִִבִיִ ִִיִִ ִשִִרִִאִלִ ִִִאִלִִִ‬ ‫בֹותִִִ‬ ‫ִִִ"ל‪ִׁ ִ ,‬שִִבִִרִ ִִ‬ ‫צּוק‬ ‫ִִ ִִ‬ ‫עלִ ִירִ ִִז‬ ‫ִהִ ִִ‬ ‫נֹותִִִ‬ ‫יצִהִ ִִִאִ ִחִתִ‪ִׁ ִ ,‬שִִבִִקִ ִׁשִהִ ִִלִִקִ ִִ‬ ‫ִפִִרִ ִ ִ‬ ‫ִהִִּיִ ִמִ ִיםִ ִ ִִעִִלִהִ ִִִלִִאִִרִץִ ִִיִִ ִשִִרִִאִלִ‪ִ,‬‬ ‫דֹולִ‪ִ,‬‬ ‫כּוםִ ִִִגִ ִִ‬ ‫ִמִִבִ ִחִִרִתִ ִִִבִ ִסִ ִִ‬ ‫חֹורִהִ ִ ִ‬ ‫ִסִ ִִִ‬ ‫ירִהִקִִִדִׁשִִִ‬ ‫לִעִ ִ ִִִ‬ ‫ּהִׁשִ ִִ ִ‬ ‫הִלִִרִִבִ ִִ ִ‬ ‫ִוִִנִ ִתִ ִמִִּנִ ִִִ‬ ‫ִׁשִִהִִכִ ִירִ ִִִבִּהִ ִִִכִיִִִ‬ ‫ִרִִבִיִ ִִיִִ ִשִִרִִאִלִ ִ ִ‬ ‫ִצִ ִפִתִ‪ִ .‬‬ ‫ירֹותִ ִִִהִִאִִרִץִ ִִִהִ ִיאִ‪ִִ ,‬יִִדִעִִִ‬ ‫ִמִִעִ ִׁשִ ִ ִִ‬ ‫ֵֵֵ ֵ‬ ‫דֹות‪ֵ:‬‬ ‫הֵּתֹולֵ ֵֵ‬ ‫ֵאֵ ֵלֵ ֵֵ ֵֵ ֵ‬ ‫דֹולִִִ‬ ‫ִמִִבִ ִחִרִ ִִִגִ ִִ‬ ‫ִׁשִ ִכִִדִאיִִ ִִלֹוִִ ִִִלִִהִִבִ ִיאִ ִ ִ‬ ‫יבֹותִִִ‬ ‫ִנֹולִדִ ִִִבִ ִסִִבִ ִ ִִ‬ ‫מּואִלִ ִִִִ‬ ‫ִׁשִ ִִִ‬ ‫ִרִִבִיִ ִ ִ‬ ‫יטִבִִִ‬ ‫חֹורִהִ ִ ִמִןִ ִִִהִ ִמִ ִ ִ‬ ‫ִׁשִלִ ִ ִִסִ ִִִ‬ ‫ִׁשִִנִתִִִ‬ ‫ִמִִקִִדִ ִ ִ‬ ‫תק"סִ ִ ִ(יִִׁשִ ִ ִ‬ ‫נֹותִ ִִִהִ ִ ִִ‬ ‫ִׁשִ ִִ‬ ‫ימִיןִִ ִ ִ‬ ‫מֹוןִ‬ ‫ִִִִ‬ ‫ִמ‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫יח‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ו‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ר‬ ‫ִ‬ ‫ִי‬ ‫ִִ‬ ‫ִ‬ ‫אי‬ ‫ִִ‬ ‫ד‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ו‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫ּוב‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫יטִבִ‪ִ ,‬‬ ‫ִׁשִִבִ ִמִִ ִ‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬ ‫מכתב תודה לקהילת בולשעוויץ על‬ ‫מּואִלִִִ‬ ‫יִׁשִ ִִִ‬ ‫ִִִִ‪ִִ,‬זִִכִ ִִִ‬ ‫תקמ"ו)‬ ‫ִִִִלִ ִ ִ‬ ‫ִלִ ִִידִתֹוִ‬ ‫הִרִִבִִִ ִ‬ ‫ִִִִ‪ִ .‬‬ ‫בִמִ ִעִ ִסִִקִהִזֹו‬ ‫ִרִ ִִ ִ‬ ‫תרומתם ליושבי ארץ הקודש‪ ,‬עם‬ ‫ִִִקִנֹוִ‬ ‫ִִִ‬ ‫ִִ ִִִהִִיִהִ ִִז‬ ‫דּותֹו‬ ‫נֹותִ ִִיִִִלִ ִִ‬ ‫כּומִיִִִ חתימת רבנו ‪ -‬שני מימין‪[ .‬החתימה ִׁשִִבִ ִׁשִ ִִ‬ ‫הִסִ ִִ ִ‬ ‫לִו‬ ‫יִי‬ ‫ִהִִלְִךִ ִִרִִבִ ִ‬ ‫ִִִִלִִוִ ִִ ִ‬ ‫ִִִ ִשִִרִִאִ ִ‬ ‫ִׁשִִאִבִ ִִִאִלִִִ‬ ‫ִִִכְִךִ ִ ִ‬ ‫ִִִ ִִו‬ ‫לּובִִלִין‪,‬‬ ‫ִִִנִ ִסִעִ ִִִלִ ִמִִרִ ִחִִקִ ִיםִִִ הראשונה היא של הרה"ק רבי משה ִמִִבִ ִיאֹו‬ ‫ִִ ִִִלִ ִִִ‬ ‫דֹולִ ִיםִ ִִו‬ ‫ִכִ ִסִףִ ִִִגִ ִִִ‬ ‫דוד מטאלשווא ‪ -‬צפת]‬ ‫ִּובִִנִיִִִ‬ ‫חֹוז‬ ‫ִמִִקִִדִ ִשִּׁתִ ִִִהִ ִ‬ ‫ִִ ִ ִ‬ ‫ִקִִרִבֹו‬ ‫ִִִהִ ִִִ‬ ‫דֹולִ ִיםִ‪ִ,‬‬ ‫ּסֹוחִִרִ ִיםִ ִִִהִִגִ ִִִ‬ ‫ִמִִהִ ִִ ִ‬ ‫נֹותִ ִ ִ‬ ‫ִלִִקִ ִִ‬ ‫דֹוׁשִ ִים‪ִ ִִ.‬‬ ‫תֹוִהִִקִ ִִ ִ‬ ‫בּורִ ִִִִ‬ ‫ִחִ ִִִ‬ ‫ִִ‪ִ.‬‬ ‫חֹורִתֹו‬ ‫יהִ ִִִאִתִ ִ ִִסִ ִִִ‬ ‫יעִ ִִִבִ ִפִִנִִִ‬ ‫יצִהִ ִִִלִִהִ ִצִ ִ ִ‬ ‫ּובִאִ ִִִלִִבִ ִיתִ ִִִהִ ִפִִרִִ ִ‬ ‫ִִ‬ ‫ִּומִ ִטִ ִפִסִ ִ ִִעִלִִִ‬ ‫ִמִ ִׁשִ ִִִ‬ ‫דּותֹוִִ ִִִהִִיִהִ ִ ִ‬ ‫ִׁשִִבִִיִִלִ ִִ‬ ‫ִמִ ִסִ ִפִרִ ִ ִ‬ ‫ּתֹובִבִ ִִ ִ‬ ‫ִִהִִִ‬ ‫חֹורִהִ ִִוִִִהִ ִטִ ִמִ ִינ‬ ‫ִִ ִִִלִ ִׁשִםִ ִִִלִִקִ ִחִהִ ִִִאִתִ ִִִכִלִ ִִִהִ ִּסִ ִִִ‬ ‫ִבִִהִִגִ ִיעֹו‬ ‫ּלּובִִלִין‪ִ,‬‬ ‫ִִִִ‬ ‫יִהִִרִִבִ ִִ ִ‬ ‫מֹוִבִ ִפִִנִ ִִִ‬ ‫הִאֹותֹוִאִ ִִִִ‬ ‫םִהִזִִִִכִ ִִירִ ִִ ִִ ִִִִ‬ ‫ים‪ִ,‬פִ ִעִ ִִִ‬ ‫ִִ ִִִלִִדִִבִרִִ ִעִ ִצִ ִ ִִִ ִ‬ ‫יִמִ ִִִ‬ ‫ִאֹותֹו‬ ‫יהִ ִ ִִפִ ִּתִִתִהִ ִ ִִ‬ ‫ִמִ ִעִ ִשִ ִִ‬ ‫אֹותםִ‪ִ ִ ,‬כִ ִׁשִ ִשִִּׁאִלִ ִ ִִעִלִ ִ ִ‬ ‫ִִִ ִ‬ ‫בֹוּהִִ‬ ‫ִעֹודִ ִִִלִ ִטִ ִפִסִ ִִִגִ ִִִ‬ ‫ִהּואִ ִ ִִ‬ ‫ִִִ ִאִ ִמִרִ ִִִלִּה‪ִִִ ִִ:‬אִלִ ִִִדִִאִִגִה‪ִִ ִ ִִ,‬עִִתִִידִ ִ ִִ‬ ‫קִבִ ִתִִנִאיִ‬ ‫הִלֹוִׁשִִרִ ִִִ‬ ‫ּסּורִ‪ִִ,‬וִִאִ ִמִִרִ ִִ ִִִ ִ‬ ‫ּהִבִִאִ ִִ‬ ‫ִעִִבִִרִהִִִלִִהִ ִתִִיִ ִחִ ִִ ִ‬ ‫דִעִ ִמִ ִִִ‬ ‫בֹוּהִ‪ִ ִִִ.‬‬ ‫ִֹלאִִ ִגִ ִִִ‬ ‫חֹורִהִ‪ִִ ,‬וִִאִםִ ִ ִ‬ ‫ִִ ִִִאִתִ ִִִהִ ִּסִ ִִִ‬ ‫ִׁשִִּיִ ִסִִכִ ִיםִ ִִִלִ ִחִטִִאִ ִִִּתִ ִחִִזִ ִירִ ִִלֹו‬ ‫ִׁשִִהִִרִִבִיִִִ‬ ‫ִִִכִהִ ִ ִ‬ ‫וֹותִ ִִז‬ ‫ִּומִ ִצִ ִִ‬ ‫ִּתֹורִהִ ִִ ִ‬ ‫ִִ ִִִלִעִִלִ ִ ִִִ‬ ‫יֹוםִ ִִִהִִכִִנִסֹו‬ ‫ִבִ ִִ‬ ‫ִִ ִֹלאִ ִ ִִתִ ִׁשִִּלִםִ ִִלֹוִ‬ ‫ִִִ‬ ‫חֹורִהִ ִִו‬ ‫ִיִ ִשִּׁ ִמִעִ ִִִלִּהִ ִִִּתִִקִחִ ִִִאִתִ ִִִכִלִ ִִִהִ ִּסִ ִִִ‬ ‫ִִִִ ִ‬ ‫ִלֹוִּתִ ִפִִּלִין‪ִ.‬‬ ‫ִִִִִּנִ ִ ִ‬ ‫יןִי‬ ‫ּלּובִִלִ ִ‬ ‫יחִִ ִִִ ִ‬ ‫ִִִִ ִמִ ִִִ‬ ‫הִלִ ִטִמֹוןִ‬ ‫ּהִהִִיִִתִ ִִִ‬ ‫לִכִּוִִִנִִתִ ִִִ‬ ‫יןִׁשִִכִ ִִִ‬ ‫לִהִִבִ ִִִ ִ‬ ‫אּומִהִ‪ִִ.‬רִִבִיִִִיִ ִשִִרִִאִ ִִִ‬ ‫ִמִ ִִ ִ‬ ‫‪ 1‬מגזע הגאֹון רבי יֹום טֹוב לפמאן הלוי העלער בעל ה'ּתֹוספֹות‬ ‫יֹום טֹוב'‪ ,‬אְך ֹלא בן אחר בן כי רבי שמּואל ֹלא היה לוי‪ ,‬אְך‬ ‫כנראה ששּׁם המשפחה נשּתרבב על ידי אחת מאמהֹות‬

‫המשפחה (ראה בירור באריכות בספר 'הרב המנהיג והרופא'‬ ‫לנכדו רבי זיידל העליר)‪.‬‬ ‫‪ 2‬יש הרוצים לומר שעל שם זה נקרא שמו 'העליר' לשון אור‪.‬‬

‫לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת ‪alyayin.tsfas@gmail.com‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

אונזער שיין בלעטל ויחי  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you