Page 1

‫ֹליֱקוטי‬ ‫עֹל פרשת יתרו‬ ‫וענײני ֱקבֹלת התורה‬

‫ֹלֱקט פנינים ואוצר מאמרים‬ ‫ממשנתו הטהורה וממעײנות חכמתו‬ ‫שֹל מרן 'אביר יעֱקב’‬ ‫רבינו יעֱקב אביחצירא זצוֱק"ֹל‬ ‫שנֹלֱקטו מכֹל ספריו הֱקִדושים‬

‫יו"ֹל ע"י‬

‫מכון 'אור ֹלישרים'‬

‫פרשת יתרו ‪ -‬תשע"ז‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | פרשת יתרו‬ ‫‪ ˙¯NÚ‬הוּא‬ ‫‪… » ¬ ȯN‬‬ ‫בּחמשּׁים‪¿ .‬ו »≈‬ ‫מתחיל « ¬ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫שׁמוֹ « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫שׁראשׁ ¿‬ ‫∆…‬ ‫שׁהיא ≈מ"ם‬ ‫בּעשׂרוֹת‪ƒ ∆ ,‬‬ ‫מתחיל «¬ »‬ ‫שׁמוֹ « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫שׁראשׁ ¿‬ ‫יכאל ∆ …‬ ‫‪≈» Óƒ‬‬ ‫חמשּׁים‪,‬‬ ‫לכלל ¬ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫הגּיע ‪« ¿ƒ‬‬ ‫ולא ‪« ƒƒ‬‬ ‫עשׂרוֹת ¿ …‬ ‫ארבּע ¬ »‬ ‫שׁיּשׁ »בּהּ «¿ «‬ ‫∆≈‬ ‫'שׂרי'‬ ‫דּקרי ¿להוּ »≈‬ ‫והא ¿ »≈‬ ‫'עשׂרת'‪»¿ .‬‬ ‫קרי ≈ליהּ ¬ » …‬ ‫לפיכך »≈‬ ‫¿‪¿» ƒ‬‬ ‫מהם ≈ישׁ לוֹ‬ ‫ואחד ≈ ∆‬ ‫אחד ¿∆ »‬ ‫שׁכּל ∆ »‬ ‫לפי ∆ »‬ ‫רבּים‪ƒ¿ ,‬‬ ‫¿לשׁוֹן « ‪ƒ‬‬ ‫קרי ¿להוּ‬ ‫לפיכך »≈‬ ‫תּחת »ידוֹ‪¿» ƒ¿ ,‬‬ ‫וּממנּים « «‬ ‫שׂרים ¿ ‪ƒÀ‬‬ ‫כּמּה »‪ƒ‬‬ ‫«»‬ ‫המּלאכים‬ ‫מאהבה‪ƒ»¿ « « ,‬‬ ‫ויראי ה' ≈ « ¬ »‬ ‫רבּים‪≈ ¿ƒ¿ .‬‬ ‫'שׂרי' ¿לשׁוֹן « ‪ƒ‬‬ ‫»≈‬ ‫אוֹתם‪:‬‬ ‫ושׁוֹמ‪ƒ‬רים »‬ ‫עליהם ¿ ¿‬ ‫מגנּים ¬ ≈ ∆‬ ‫האלּה ¿‪ƒƒ‬‬ ‫»≈∆‬

‫חתם‬ ‫ חי ָ‬ ‫ִ ֵ‬ ‫יתר‬ ‫ רת ִ ְ‬ ‫ָָ ַ‬ ‫המקיים את המצוות כראוי בורא חילות של מלאכים‬

‫‪ȇ¯È‬‬ ‫‪¥ § ¦ ÏÈÁ‬‬ ‫‡‪¦ © ÈL‬‬ ‫‪¥ § © ÌÚ‰‬‬ ‫‪¨ ¨ ÏkÓ‬‬ ‫˙‪¨ ¦ ‰ÊÁ‬‬ ‫§‪¤ ¡ ¤ ‰z‡Â‬‬ ‫©¨‬ ‫·ˆ‪Ú‬‬ ‫‪© ¨ ȇN‬‬ ‫‡‪¥ § Ÿ ˙Ó‬‬ ‫‡‪¤ ¡ ÈL‬‬ ‫‡‪¥ § © ÌȉÏ‬‬ ‫¡ ‪¦Ÿ‬‬ ‫‪ȯN‬‬ ‫‪¥ ¨ ˙B‡Ó¥ ȯN‬‬ ‫‡‪¥ ¨ ÌÈÙÏ‬‬ ‫‪¦ ¨ £ ȯN‬‬ ‫‪¥ ¨ ̉ÏÚ‬‬ ‫§‪¤ ¥ £ zÓNÂ‬‬ ‫© § ¨‬ ‫לרמז‬ ‫אפשׁר ‪… ¿ƒ‬‬ ‫‪) ˙¯NÚ‬שמות יח כא(‪» ¿ ∆ .‬‬ ‫‪¥ ¨ § ÌÈMÓÁ‬‬ ‫‪¦ ¦£‬‬ ‫‪Ÿ ¨ £ ȯNÂ‬‬ ‫לברכה )אבות פ"ד‬ ‫זכרוֹנם ‪» »¿ƒ‬‬ ‫רבּוֹתינוּ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫שּׁאמרוּ « ≈‬ ‫לפי «מה ∆ » ¿‬ ‫¿‪ƒ‬‬ ‫עוֹשׂה‬ ‫שׁהאדם ∆‬ ‫הטּוֹבים ∆ » »»‬ ‫מעשׂים « ‪ƒ‬‬ ‫ידי « ¬ ‪ƒ‬‬ ‫דּעל ¿≈‬ ‫מי"א( ¿ «‬ ‫לשׁם‬ ‫עוֹשׂה ¿ ≈‬ ‫מלּי ‪ƒ‬אם ∆‬ ‫הני ‪≈ ƒ‬‬ ‫טוֹבים‪≈» ,‬‬ ‫מלאכים ‪ƒ‬‬ ‫נבראים « ¿»‪ƒ‬‬ ‫‪ƒ »¿ƒ‬‬ ‫לשׁמהּ‬ ‫שׁלּא ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫העוֹשׂה ∆ …‬ ‫אבל » ∆‬ ‫וּרחימוּ‪» ¬ ,‬‬ ‫בּדחילוּ ¿ ‪ƒ‬‬ ‫שׁמים ‪ƒ ¿ƒ‬‬ ‫» «‪ƒ‬‬ ‫מקלקל‬ ‫ואדּרבּא הוּא ¿« ¿≈‬ ‫טוֹבים‪» «¿«¿ ,‬‬ ‫מלאכים ‪ƒ‬‬ ‫נבראים « ¿»‪ƒ‬‬ ‫≈אין ‪ƒ »¿ƒ‬‬ ‫‪ÌÚ‰‬‬ ‫‪» » ÏkÓ‬‬ ‫˙‪» ƒ ‰ÊÁ‬‬ ‫‪∆¡ ∆ ‰z‡Â‬‬ ‫שׁאמר ¿ « »‬ ‫וזהוּ ∆ » «‬ ‫מתקּן‪∆¿ .‬‬ ‫ולא ¿ «≈‬ ‫¿…‬ ‫שׁמים‬ ‫לשׁם » «‪ƒ‬‬ ‫המּצוֹת ¿ ≈‬ ‫שׁעוֹשׂים « ‪¿ ƒ‬‬ ‫‪≈ ,ÏÈÁ‬הם ∆ ‪ƒ‬‬ ‫‡‪ƒ« ÈL‬‬ ‫«¿ ≈‬ ‫וּמפרשׁ‬ ‫וקתני ¿ »≈‬ ‫מלאכים‪≈» »¿ .‬‬ ‫שׁל « ¿»‪ƒ‬‬ ‫חילוֹת ∆‬ ‫מהם ¬»‬ ‫ונבראים ≈ ∆‬ ‫¿‪ƒ »¿ƒ‬‬ ‫חילוֹת‬ ‫הטּוֹבים‪»¬ ,‬‬ ‫מעשׂיהם « ‪ƒ‬‬ ‫ידי « ¬ ≈ ∆‬ ‫הנּבראים «על ¿≈‬ ‫‪ƒ‬מי ≈הם «‪ƒ »¿ƒ‬‬ ‫‪ȇ¯'È‬‬ ‫והנּה ‪≈ ¿ ƒ‬‬ ‫‡‪≈ƒ¿ .ÌȉÏ‬‬ ‫‪ƒ… ¡ ȇ¯È‬‬ ‫מלאכים ≈הם ‪≈ ¿ƒ‬‬ ‫שׁל « ¿»‪ƒ‬‬ ‫∆‬ ‫גּימטריּא‬ ‫ראשׁי ≈תּבוֹת ‪»ƒ¿ « ƒ‬‬ ‫‡'‪≈ » ˙Ó‬‬ ‫‡'‪∆ ¡ ÈL‬‬ ‫‡'‪≈ ¿ « ÌȉÏ‬‬ ‫¡ …‪ƒ‬‬ ‫וכל‬ ‫וּמאהבה‪»¿ ,‬‬ ‫מיּראה ≈ « ¬ »‬ ‫דּעוֹשׂים ‪» ¿ƒƒ‬‬ ‫לרמז ¿ ‪ƒ‬‬ ‫'אהבה'‪… ¿ƒ ,‬‬ ‫«¬»‬ ‫שׁכּל ‪ƒ‬מדּוֹת «הטּוֹבוֹת‬ ‫בּודּאי ∆ »‬ ‫ואהבה ¿««‬ ‫מיּראה ¿« ¬ »‬ ‫העוֹשׂה ‪» ¿ƒƒ‬‬ ‫» ∆‬ ‫שׁכּיון‬ ‫·ˆ‪» ≈ ∆ ,Ú‬‬ ‫‪«» ȇN‬‬ ‫‡‪≈¿… ˙Ó‬‬ ‫‡‪∆ ¡ ÈL‬‬ ‫וזהוּ «¿ ≈‬ ‫¿כּלוּלוֹת בּוֹ‪∆¿ ,‬‬ ‫אנשׁי‬ ‫שׁיּהיוּ «¿ ≈‬ ‫בּהכרח ∆‪¿ƒ‬‬ ‫ואהבה‪« ≈¿∆ ¿ ,‬‬ ‫יראה ¿« ¬ »‬ ‫בּהם ‪» ¿ƒ‬‬ ‫שׁיּשׁ » ∆‬ ‫∆≈‬ ‫בּצע‪:‬‬ ‫ושׂוֹנאי ∆«‬ ‫אמת ¿ ¿≈‬ ‫¡∆‬

‫בזכות קדושת ישראל ואחדותם זכה משה למעלתו‬

‫‪eÁiÂ‬‬ ‫‪£ © © ÈÈÒ‬‬ ‫‪© ¦ ¯a„Ó‬‬ ‫‪© § ¦ e‡·iÂ‬‬ ‫‪¦ ¦ § ¥ eÚÒiÂ‬‬ ‫©¦ §‬ ‫‪Ÿ ¨ © ÌÈ„ÈÙ¯Ó‬‬ ‫‪.¯‰‰‬‬ ‫‚„ ¨ ¨‬ ‫‪¤ ¤ χ¯NÈ‬‬ ‫‪¥ ¨ § ¦ ÌL¨ ÔÁiÂ‬‬ ‫‪© ¦ © ¯a„na‬‬ ‫©¦§ ¨‬ ‫‡‪ÔÓ¦ '‰ ÂÈÏ‬‬ ‫‪¨ ¥ ‡¯˜iÂ‬‬ ‫‪¨ § ¦ © Ìȉχ‰‬‬ ‫‪¦ Ÿ ¡ ¨ χ¤ ‰ÏÚ‬‬ ‫‪¨ ¨ ‰LÓe‬‬ ‫‪¤Ÿ‬‬ ‫‪„Èb˙Â‬‬ ‫‪¥ © § ·˜ÚÈ‬‬ ‫˙‡‪¥ § ¯Ó‬‬ ‫‪© Ÿ ‰k‬‬ ‫¨¨‬ ‫‪Ÿ £ © ˙È·Ï‬‬ ‫‪Ÿ ¯Ó‡Ï‬‬ ‫‪Ÿ ¥ ¯‰‰‬‬ ‫לוֹמר‪,‬‬ ‫אפשׁר «‬ ‫‪) χ¯NÈ‬שמות יט ב‪-‬ג(‪» ¿ ∆ .‬‬ ‫‪¥ ¨ § ¦ È·Ï‬‬ ‫¦§‪¥‬‬ ‫דּרשׁוּ «על‬ ‫לברכה )סנהדרין קו‪¿» (.‬‬ ‫זכרוֹנם ‪» »¿ƒ‬‬ ‫דּרבּוֹתינוּ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫¿« ≈‬ ‫ישׂראל‬ ‫ויּלּחם ‪ƒ‬עם ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫עמלק «‪∆»ƒ‬‬ ‫'ויּבא ¬ » ≈‬ ‫»פּסוּק )לעיל יז ח( «» …‬ ‫נתגּרה‬ ‫לפיכך ‪»»¿ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‪¿» ƒ¿ ,‬‬ ‫ידיהם ‪ƒ‬מן « »‬ ‫שׁרפוּ ¿≈ ∆‬ ‫בּרפידם'‪»∆ ,‬‬ ‫‪ƒ ƒ ¿ƒ‬‬ ‫ורצוּ‬ ‫סיני ¿»‬ ‫להר ‪« ƒ‬‬ ‫שׁנּתקרבוּ ¿«‬ ‫ועכשׁו ∆‪¿»¿ƒ‬‬ ‫עמלק‪» ¿«¿ .‬‬ ‫בּהם ¬ » ≈‬ ‫»∆‬ ‫עליהם‬ ‫וקבּלוּ ¬ ≈ ∆‬ ‫ידים ¿‪¿ ƒ‬‬ ‫רפיוֹן »«‪ƒ‬‬ ‫הסירוּ ‪¿ ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‪ƒ ≈ ,‬‬ ‫לקבּל « »‬ ‫¿« ≈‬ ‫ונתקדּשׁוּ‬ ‫בּזריזוּת‪¿«¿ƒ¿ ,‬‬ ‫וּלשׁמרהּ ‪ƒ¿ƒ‬‬ ‫התּוֹרה ¿ » ¿»‬ ‫לקבּל « »‬ ‫¿« ≈‬ ‫כּאישׁ‬ ‫אחד ¿‪ƒ‬‬ ‫בּלב ∆ »‬ ‫לזה ¿ ≈‬ ‫אהוּבים ∆זה »∆‬ ‫ונעשׂוּ ¬ ‪ƒ‬‬ ‫ונתטהרוּ ¿«¬‬ ‫¿‪¬ « ¿ƒ‬‬ ‫משׁה‬ ‫זכה … ∆‬ ‫ואחדוּתם »»‬ ‫וטהרתם ¿« ¿ »‬ ‫קדשּׁתם ¿ » √» »‬ ‫וּמצּד ¿‪» » À‬‬ ‫אחד‪« ƒ .‬‬ ‫∆»‬ ‫ישׂראל ‪ƒ‬היא‬ ‫דּזכוּת ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫‪¿ƒ ,Ìȉχ‰‬‬ ‫‪ƒ… ¡ » χ∆ ‰ÏÚ‬‬ ‫שׁ»»‬ ‫∆‬ ‫בּתּלמוּד‬ ‫שׁמּצינוּ « « ¿‬ ‫וּכמוֹ ∆ » ‪ƒ‬‬ ‫מעלתוֹ‪¿ ,‬‬ ‫למשׁה « ¬ »‬ ‫שׁהשׁלימה ¿ … ∆‬ ‫∆‪» ƒ¿ ƒ‬‬ ‫אחד »כּאן‬ ‫ואמרה ≈ישׁ ∆ »‬ ‫שׁיּצאה «בּת קוֹל ¿» ¿»‬ ‫)סנהדרין יא‪» ¿»∆ (.‬‬ ‫שׁאין‬ ‫אלּא ∆ ≈‬ ‫כּמשׁה ∆ »‬ ‫שׁכינה ¿ … ∆‬ ‫עליו ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫שׁתּשׁרה » »‬ ‫שׁראוּי ∆ ‪∆¿ ƒ‬‬ ‫∆»‬ ‫שׁזּכוּת «הדּוֹר ‪ƒ‬היא‬ ‫ראיה ∆¿‬ ‫מכּאן ¿ »»‬ ‫לכך‪» ƒ .‬‬ ‫דּוֹרוֹ »ראוּי ¿»¿‬ ‫מצינוּ‬ ‫והנּה » ‪ƒ‬‬ ‫לשׁלמוּת ¿גּדוֹל «הדּוֹר‪≈ƒ¿ .‬‬ ‫שׁמּסיּעת ‪≈ ¿ ƒ‬‬ ‫∆ ¿ «««‬ ‫עכשׁו‬ ‫וישׂראל‪» ¿« ,‬‬ ‫'הרים'‪≈ »¿ ƒ¿ ,‬‬ ‫נקראים »‪ƒ‬‬ ‫שׁהאבוֹת ‪ƒ »¿ƒ‬‬ ‫∆ »»‬ ‫'הר‬ ‫בּשׁם «‬ ‫כּלּם ¿ ≈‬ ‫נקראוּ ‪» À‬‬ ‫אחת‪¿¿ƒ ,‬‬ ‫בּאחדוּת « «‬ ‫שׁנּתקדּשׁוּ ¿ « ¿‬ ‫∆‪¿«¿ƒ‬‬ ‫אחד'‪:‬‬ ‫∆»‬

‫וזוכה לשמירה ממלאכי המרכבה‬

‫ישׁמרוּ‬ ‫המּרכּבה ‪¿ ¿ ƒ‬‬ ‫שׁמּלאכי « ∆¿ »»‬ ‫האנשׁים »ראוּי ∆ « ¿¬≈‬ ‫‪ƒ »¬ » ‰l‡Ïe‬‬ ‫§‪¤¥‬‬ ‫‪ȯN‬‬ ‫‪≈» ̉ÏÚ‬‬ ‫‪∆ ≈¬ zÓNÂ‬‬ ‫שׁאמר ¿ « ¿ »‬ ‫וזהוּ ∆ » «‬ ‫אוֹתם‪∆¿ ,‬‬ ‫»‬ ‫‪,˙¯NÚ‬‬ ‫‪… » ¬ ȯNÂ‬‬ ‫‪≈» ¿ ÌÈMÓÁ‬‬ ‫‪ƒ ƒ ¬ ȯN‬‬ ‫‪≈» ˙B‡Ó≈ ȯN‬‬ ‫‡‪≈» ÌÈÙÏ‬‬ ‫¬ »‪ƒ‬‬ ‫ראשׁי ≈תּבוֹת‬ ‫המּרכּבה ≈הם » ≈‬ ‫דּמלאכי « ∆¿ »»‬ ‫והרמז הוּא‪≈¬¿ « ¿ ,‬‬ ‫¿»∆ ∆‬ ‫יכאל‪,‬‬ ‫בריאל‪≈» Óƒ ,‬‬ ‫פאל‪≈ ƒ¿«b ,‬‬ ‫וּריאל‪≈ »¯¿ ,‬‬ ‫'ארגּמן'‪≈ ƒ ‡ ,‬‬ ‫«¿ »»‬ ‫אוּריאל‬ ‫רוֹמז «על ‪≈ ƒ‬‬ ‫‡‪≈ ÌÈÙÏ‬‬ ‫‪ƒ» ¬ ȯN‬‬ ‫והנּה »≈‬ ‫וּריאל‪≈ƒ¿ .‬‬ ‫‪≈ ƒ‬‬ ‫אחד‪,‬‬ ‫ואל"ף הוּא ∆ »‬ ‫אל"ף‪∆ »¿ ,‬‬ ‫דּאלפים ¿לשׁוֹן » ∆‬ ‫וגבריאל‪ƒ» ¬ « ,‬‬ ‫¿«¿‪≈ ƒ‬‬ ‫שׁמם‬ ‫שׁראשׁ ¿ »‬ ‫דּהינוּ ∆ …‬ ‫אחדים'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫'שׂרי ¬ »‪ƒ‬‬ ‫אמר »≈‬ ‫וּכאלּוּ » «‬ ‫¿‪ƒ‬‬ ‫והם‬ ‫עשׂר‪≈¿ ,‬‬ ‫לחשׁבּוֹן ∆ ∆‬ ‫הגּיע ¿∆ ¿‬ ‫שׁלּא ‪« ƒƒ‬‬ ‫בּאחדים‪… ∆ ,‬‬ ‫מתחיל « ¬ »‪ƒ‬‬ ‫«¿‪ƒ‬‬ ‫שׁראשׁ‬ ‫פאל ∆ …‬ ‫‪ ˙B‡Ó≈ ȯN‬הוּא ¿¯» ≈‬ ‫בריאל‪¿ .‬ו »≈‬ ‫וּריאל ¿ו‚«¿‪≈ ƒ‬‬ ‫‡‪≈ ƒ‬‬ ‫וּריאל‬ ‫‪ ÌÈMÓÁ‬הוּא  ‪≈ ƒ‬‬ ‫‪ƒ ƒ ¬ ȯN‬‬ ‫בּמאוֹת‪¿ .‬ו »≈‬ ‫מתחיל ¿ ≈‬ ‫שׁמוֹ « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫¿‬

‫עזבו את הרפיון בתורה והתאחדו‬

‫מרפיוֹן‬ ‫נסעוּ ≈‪¿ ƒ‬‬ ‫דּהינוּ‪¿» ,‬‬ ‫‪¿« ¿ ,ÌÈ„ÈÙ¯Ó‬‬ ‫‪ƒ ƒ ¿≈ eÚÒiÂ‬‬ ‫שׁאמר «‪¿ƒ‬‬ ‫‪« » ∆ e‰ÊÂ‬‬ ‫§‪¤‬‬ ‫הסירוּ‬ ‫עכשׁו ≈ ‪ƒ‬‬ ‫בּתּחלּה‪» ¿« ,‬‬ ‫בּהם « ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫שׁהיה » ∆‬ ‫ידים ∆ »»‬ ‫»«‪ƒ‬‬ ‫לקבּל‬ ‫בּזריזוּת‪≈ «¿ ,‬‬ ‫סיני ‪ƒ¿ƒ‬‬ ‫למדבּר ‪« ƒ‬‬ ‫וּבאוּ ¿‪« ¿ƒ‬‬ ‫ידים »‬ ‫רפיוֹן »«‪ƒ‬‬ ‫‪¿ƒ‬‬ ‫‪ÌL‬‬ ‫‪» ÔÁiÂ‬‬ ‫בּזריזוּת‪«ƒ« .‬‬ ‫וּלשׁמרהּ ‪ƒ¿ƒ‬‬ ‫בּזריזוּת ¿ » ¿»‬ ‫התּוֹרה ‪ƒ¿ƒ‬‬ ‫« »‬

‫א‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | פיתוחי חותם‬ ‫שׁדּרשׁוּ‬ ‫אחד‪¿ ,‬כּמוֹ ∆»¿‬ ‫כּאישׁ ∆ »‬ ‫אחד ¿‪ƒ‬‬ ‫בּלב ∆ »‬ ‫נעשׂוּ ¿ ≈‬ ‫‪¬« ,χ¯NÈ‬‬ ‫‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫‚„‬ ‫לברכה )מכילתא מס' דבחודש א(‪∆∆ .‬‬ ‫זכרוֹנם ‪» »¿ƒ‬‬ ‫רבּוֹתינוּ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫« ≈‬ ‫אחד‪« ,‬גּם ≈הם‬ ‫סיני גּוּף ∆ »‬ ‫שׁהר ‪« ƒ‬‬ ‫דּכמוֹ ∆ «‬ ‫לרמז ‪¿ ƒ‬‬ ‫‪… ¿ƒ ,¯‰‰‬‬ ‫»»‬ ‫ואחדוּת‬ ‫אחת ¿« ¿‬ ‫וּקדשּׁה « «‬ ‫אחד ¿‪» À‬‬ ‫אחד‪ ,‬גּוּף ∆ »‬ ‫נעשׂוּ «הר ∆ »‬ ‫«¬‬ ‫‪:¯‰‰‬‬ ‫‚„ » »‬ ‫וזהוּ ∆∆‬ ‫אחת‪∆¿ ,‬‬ ‫««‬

‫לפני קיום המצוות צריך להתרחק מכל חטא‬

‫‪» ,Ìȉk‬בּא‬ ‫‪ƒ¬… ˙ÎÏÓÓ‬‬ ‫‪∆∆ ¿ « Èσ eȉz‬‬ ‫‪¿ ƒ Ìz‡Â‬‬ ‫שּׁאמר ¿« ∆‬ ‫‪« » ∆ ‰Óe‬‬ ‫©‬ ‫התּוֹרה‬ ‫ועסק « »‬ ‫מצוֹת ¿≈∆‬ ‫שׁעקּר ‪ƒ‬קיּוּם ‪¿ ƒ‬‬ ‫¿להוֹרוֹת ∆ ‪«ƒ‬‬ ‫בּתּוֹרה‬ ‫ועוֹסק « »‬ ‫המּצוֹת ¿ ≈‬ ‫העוֹשׂה « ‪¿ ƒ‬‬ ‫שׁיּהיה «הגּוּף » ∆‬ ‫בּעינן ∆‪∆¿ƒ‬‬ ‫»‪« ƒ‬‬ ‫שׁנּאמר )תהלים לד טו( 'סוּר‬ ‫מעוֹן‪¿ ,‬כּמוֹ ∆∆¡ «‬ ‫ונקי ≈ »‬ ‫»טהוֹר ¿»‪ƒ‬‬ ‫הכי‬ ‫דּאי »לאו » ‪ƒ‬‬ ‫הגּדוֹל‪ƒ ¿ ,‬‬ ‫הכּלל «»‬ ‫וזהוּ «¿ »‬ ‫ועשׂה טוֹב'‪∆¿ .‬‬ ‫מרע «¬ ≈‬ ‫≈»‬ ‫שׁהרי הוּא‬ ‫ותוֹרה‪≈¬ ∆ ,‬‬ ‫מצוֹת ¿ »‬ ‫לשׁמר ‪¿ ƒ‬‬ ‫שׁוֹמר ‪… ¿ ƒ‬‬ ‫שׁקד ≈‬ ‫שׁוא »«‬ ‫»¿‬ ‫להזהירם‬ ‫לפיכך »בּא ¿«¿‪» ƒ‬‬ ‫מצּד ∆זה‪¿» ƒ¿ .‬‬ ‫וסוֹתר ‪« ƒ‬‬ ‫מצּד ∆זה ¿ ≈‬ ‫בּוֹנה ‪« ƒ‬‬ ‫∆‬ ‫עצמכם‬ ‫מצּד «¿ ¿ ∆‬ ‫אתּם ‪« ƒ‬‬ ‫כּלוֹמר‪∆ « ,‬‬ ‫‪« ¿ ,Ìz‡Â‬‬ ‫הזּה ¿ « ∆‬ ‫בּלּשׁוֹן «∆‬ ‫«»‬ ‫בּקדשּׁה‬ ‫כּראוּי ‪» À¿ƒ‬‬ ‫מתקּן »»‬ ‫שׁלּכם ¿ ‪»À‬‬ ‫להיוֹת «הגּוּף ∆ »∆‬ ‫צריכים ‪¿ƒ‬‬ ‫¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫שׁתּהיוּ‬ ‫עליו‪¿ ,‬והוּא ∆ ‪¿ ƒ‬‬ ‫המּצוֹת » »‬ ‫שׁיּחוּלוּ « ‪¿ ƒ‬‬ ‫כּדי ∆»‬ ‫וּבטהרה ¿≈‬ ‫¿ » √»‬ ‫הכּהנים‪,‬‬ ‫טהוֹרים ¿כּמוֹ « …¬‪ƒ‬‬ ‫דּהינוּ ¿ ‪ƒ‬‬ ‫‪¿« ¿ ,Ìȉk‬‬ ‫‪ƒ¬… ˙ÎÏÓÓ‬‬ ‫לוֹ « ¿ ∆∆‬ ‫המּצוֹת‬ ‫לכם ‪ƒ‬קיּוּם « ‪¿ ƒ‬‬ ‫יאתה »∆‬ ‫ואז »» »‬ ‫ותהיוּ גּוֹי »קדוֹשׁ‪»¿ ,‬‬ ‫¿‪¿ ƒ‬‬ ‫והתּוֹרה‪:‬‬ ‫¿« »‬

‫{‬ ‫תכלית יציאת מצרים כדי שיקיימו את המצוות‬

‫‪‡O‡Â‬‬ ‫‪¨ ¤ ¨ ÌȯˆÓÏ‬‬ ‫‪¦ ¨ § ¦ § È˙ÈNÚ‬‬ ‫‡‪¦ ¦ ¨ ¯L‬‬ ‫¯‡‪¤ £ Ì˙È‬‬ ‫‡‪¤ ¦ § Ìz‬‬ ‫©‪¤‬‬ ‫‡˙‪ÌÎ‬‬ ‫‪¤ § ¤ ‡·‡Â‬‬ ‫‪¦ ¨ ¨ ÌȯL‬‬ ‫‪¦ ¨ § ÈÙk‬‬ ‫‡˙‪¥ § © ÏÚ© ÌÎ‬‬ ‫‪¤§ ¤‬‬ ‫‪ÈϘa‬‬ ‫‪¦ Ÿ § eÚÓLz‬‬ ‫‪§ § ¦ ÚBÓL‬‬ ‫‪© ¨ ̇¦ ‰zÚÂ‬‬ ‫‡‪¨ © § .ÈÏ‬‬ ‫‪¨¥‬‬ ‫‪‰l‚Ò‬‬ ‫‪¨ ª § ÈϦ Ì˙ÈȉÂ‬‬ ‫‪¤ ¦ § ¦ È˙ȯa‬‬ ‫‪¦ ¦ § ˙‡¤ Ìz¯ÓLe‬‬ ‫§ ©§ ‪¤‬‬ ‫‪eȉz‬‬ ‫‪§ ¦ Ìz‡Â‬‬ ‫‪¤ © § .ı¯‡‰‬‬ ‫‪¤ ¨ ¨ Ïk¨ ÈϦ Èk¦ ÌÈnÚ‰‬‬ ‫‪¦ © ¨ ÏkÓ‬‬ ‫¦¨‬ ‫‪) LB„˜¨ ÈB‚§ Ìȉk‬שם פסוקים ד‪-‬ו(‪.‬‬ ‫‪¦ £ Ÿ ˙ÎÏÓÓ‬‬ ‫¦‪¤ ¤ § © ÈÏ‬‬ ‫המּצוֹת‬ ‫לישׂראל « ‪¿ ƒ‬‬ ‫דּכאן »בּא ¿להוֹרוֹת ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫לרמז ¿ »‬ ‫אפשׁר ‪… ¿ƒ‬‬ ‫∆¿ »‬ ‫זהירים‬ ‫שׁיּהיוּ ¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫גּוּפם‪¿ƒ∆ ,‬‬ ‫ותקּוּן »‬ ‫להכשׁר ¿‪ƒ‬‬ ‫חוֹבה ¿∆ ¿ ≈‬ ‫שׁהם »‬ ‫∆≈‬ ‫וציצית‪,‬‬ ‫ימים‪ƒ ƒ¿ ,‬‬ ‫לשׁמוֹנה »‪ƒ‬‬ ‫המּילה ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫והם‪» ƒ « :‬‬ ‫בּהם‪≈¿ ,‬‬ ‫»∆‬ ‫וּנטילת‬ ‫סכּה‪« ƒ¿ ,‬‬ ‫ועשׂיּת ‪»À‬‬ ‫שׁבּת‪«ƒ ¬« ,‬‬ ‫וּשׁמירת « »‬ ‫וּתפלּין‪« ƒ ¿ ,‬‬ ‫¿‪ƒƒ‬‬ ‫‪È˙ÈNÚ‬‬ ‫‡‪ƒ ƒ » ¯L‬‬ ‫¯‡‪∆ ¬ Ì˙È‬‬ ‫‡‪∆ ƒ ¿ Ìz‬‬ ‫הרמז « ∆‬ ‫וזהוּ »∆ ∆‬ ‫לוּלב‪∆¿ .‬‬ ‫»‬ ‫אתכם‪,‬‬ ‫והוֹצאתי ∆ ¿∆‬ ‫והמּוֹפתים ¿ ≈ ‪ƒ‬‬ ‫‪» ÌȯˆÓÏ‬כּל »האוֹתוֹת ¿« ¿ ‪ƒ‬‬ ‫¿ ‪ƒ»¿ ƒ‬‬ ‫שׁחרדתּי‬ ‫הזּאת ∆ »«¿ ‪ƒ‬‬ ‫החרדה «…‬ ‫שׁתּדעוּ »כּל « ¬»»‬ ‫וצריך ∆ ≈¿‬ ‫¿»‪¿ ƒ‬‬ ‫מצוֹתי‪,‬‬ ‫מקיּמים ‪« ¿ ƒ‬‬ ‫שׁתּהיוּ ¿«¿‪ƒ‬‬ ‫מפּני ∆ ‪¿ ƒ‬‬ ‫למּה‪ ,‬הוּא ‪≈¿ ƒ‬‬ ‫עליכם »»‬ ‫¬≈ ∆‬ ‫‪ÌȯL‬‬ ‫‪ƒ» ¿ ,ÌȯL‬‬ ‫‪ƒ» ¿ ÈÙk‬‬ ‫‡˙‪≈¿« ÏÚ« ÌÎ‬‬ ‫‪∆¿ ∆ ‡O‡Â‬‬ ‫וזהוּ »∆ »‬ ‫¿∆‬ ‫בּשׁביל‬ ‫אתכם ‪ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫גּאלתּי ∆ ¿ ∆‬ ‫דּהינוּ‪ƒ¿ «» ,‬‬ ‫'ציצית'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫גּימטריּא ‪ƒ ƒ‬‬ ‫‪»ƒ¿ « ƒ‬‬ ‫‪ÈÙk‬‬ ‫וזהוּ «‪≈¿« ÏÚ‬‬ ‫בּגדיכם‪∆¿ ,‬‬ ‫כּנפי ‪∆ ≈¿ƒ‬‬ ‫ציצית «על «¿≈‬ ‫שׁתּעשׂוּ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫∆«¬‬ ‫בּכנפי‬ ‫ציצית ¿«¿≈‬ ‫שׁתּעשׂוּ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫בּשׁביל ∆ « ¬‬ ‫דּהינוּ‪ƒ ¿ ƒ ,‬‬ ‫‪¿« ¿ ,ÌȯL‬‬ ‫¿ »‪ƒ‬‬ ‫גּימטריּא‬ ‫‡‪»ƒ¿ « ƒ ÈÏ‬‬ ‫‡˙‪» ≈ ÌÎ‬‬ ‫‡‪∆¿ ∆ ,ÈÏ‬‬ ‫‡˙‪» ≈ ÌÎ‬‬ ‫‪∆¿ ∆ ‡·‡Â‬‬ ‫בּגדיכם‪ƒ » » .‬‬ ‫‪∆ ≈¿ƒ‬‬ ‫‪ÚBÓ'L‬‬ ‫‪« » ̇ƒ ‰zÚÂ‬‬ ‫'טוֹטפת'‪»«¿ .‬‬ ‫»…‬ ‫כּוֹללים‬ ‫שׁני ¿‪ƒ‬‬ ‫‪ƒ‬עם ¿≈‬ ‫‪Ìz¯ÓLe‬‬ ‫'שׁבּת'‪∆ ¿« ¿ .‬‬ ‫ראשׁי ≈תּבוֹת « »‬ ‫‪≈ » ,ÈϘ'a‬‬ ‫‪ƒ… ¿ eÚÓ'Lz‬‬ ‫‪¿ ¿ƒ‬‬ ‫‪,‰l‚Ò‬‬ ‫‪»À¿ Èσ Ì˙ÈȉÂ‬‬ ‫מילה‪∆ ƒ¿ ƒ .‬‬ ‫בּרית ‪» ƒ‬‬ ‫‪ƒ ,È˙ȯa‬היא ¿‪ƒ‬‬ ‫∆‡˙ ¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫רוֹמזת‬ ‫'סגלּה' ∆∆‬ ‫בּתּוֹרה‪ .‬עוֹד‪»À¿ ,‬‬ ‫עוֹסקים « »‬ ‫שׁיּהיוּ ¿‪ƒ‬‬ ‫‪ƒ‬היא ∆‪¿ƒ‬‬ ‫ועקּר »כּל‬ ‫הסּכּה‪«ƒ¿ .‬‬ ‫עשׂיּת « ‪»À‬‬ ‫ועל ¬ ‪«ƒ‬‬ ‫לוּלב ¿«‬ ‫נטילת »‬ ‫«על ¿‪« ƒ‬‬ ‫וּתקבּלוּ‬ ‫הכּל ¿« ¿‬ ‫שׁאני ¬אדוֹן « …‬ ‫שׁתּדעוּ ∆ ¬‪ƒ‬‬ ‫כּדי ∆ ≈¿‬ ‫המּצוֹת ¿≈‬ ‫«‪¿ƒ‬‬ ‫ותכּירוּ ‪Ïk» Èσ Èkƒ‬‬ ‫ודבר‪ƒ «¿ ,‬‬ ‫דּבר ¿» »‬ ‫צוּאתי «על »כּל » »‬ ‫«»» ‪ƒ‬‬ ‫‪:ı¯‡‰‬‬ ‫» »∆‬

‫{‬ ‫דרושים למתן תורה‬ ‫]מתוך הספר 'דורש טוב'‪ ,‬דרוש א' למתן תורה[‬ ‫ישראל נמשלו לתפוח‬

‫וזה‬ ‫עקיבא )פח‪∆¿ (.‬‬ ‫רבּי ¬‪» ƒ‬‬ ‫פּרק « ‪ƒ‬‬ ‫דּשׁבּת ∆∆‬ ‫בּגמרא ¿ « »‬ ‫‡‪»»¿ƒ ‡˙È‬‬ ‫¦ ¨‬ ‫‪ȇӫ ,‡ÈÁ‬‬ ‫‪» ƒ¬ ¯a« ‡ÓÁ‬‬ ‫‡‪» » ·¯« ¯Ó‬‬ ‫לשׁוֹנם‪« » :‬‬ ‫¿ »‬ ‫‪‰nÏ‬‬ ‫‪» » ,'¯Úi‰‬‬ ‫‪««« ȈÚa‬‬ ‫'‪≈ ¬« Áet˙k‬‬ ‫‪) ·È˙Îc‬שה"ש ב ג( ¿« «‬ ‫‪ƒ¿ ƒ‬‬ ‫‪‰Ê∆ Áetz‬‬ ‫‪« « ‰Ó« CÏ» ¯ÓBÏ‬‬ ‫‪« ,Áet˙Ï‬‬ ‫‪« «¿ χ¯NÈ‬‬ ‫‪≈ »¿ ƒ eÏLÓ‬‬ ‫‪¿ ¿ƒ‬‬ ‫‪‰NÚ‬‬ ‫‪∆ ¬« eÓÈc˜‰‬‬ ‫‪ƒ¿ƒ χ¯NÈ‬‬ ‫‪≈ »¿ ƒ Û‡« ,ÂÈÏÚÏ‬‬ ‫˜‪»»¿ Ì„B‬‬ ‫‪≈ Bȯt‬‬ ‫‪¿ƒ‬‬ ‫לשׁוֹנם‪:‬‬ ‫‪« .ÚÓLÏ‬עד »כּאן ¿ »‬ ‫¿‪« ¿ ƒ‬‬

‫‪,‰¯Bz‬‬ ‫‪» ÔzÓ‬‬ ‫‪« « ÌBÈ ˙ÏÚÓ‬‬ ‫‪«¬ « ı¯‡‰‬‬ ‫‪∆» » ÏÎa‬‬ ‫‪»¿ ˙‡Ê… ˙Ú„BÓ‬‬ ‫© ©‬ ‫‪Ïk‰c‬‬ ‫·¯‡‪… « ¿ ,‬‬ ‫‪»¿ƒ ÌÏBÚ‰‬‬ ‫‪» » BaL‬‬ ‫»‪∆ ÌBiÓƒ ÏB„b‬‬ ‫‪̇ƒ ,‰¯ÚNa‬‬ ‫‪»¬ « ¿ ÌÈÈeÏz‰‬‬ ‫‪ƒ ¿ « Ìȯ¯‰k‬‬ ‫‪ƒ»¬ « „ÓBÚÂ‬‬ ‫‪≈ ¿ ÈeÏz» ‰È‰‬‬ ‫»»‬ ‫‪e‰z‬‬ ‫‪… ‡ϻ ̇Â‬‬ ‫‪ƒ¿ ·ËeÓ‬‬ ‫‪» ‰¯Bz‰‬‬ ‫‪» « ˙‡∆ χ¯NÈ‬‬ ‫‪≈ »¿ ƒ eÏa˜È‬‬ ‫¿« ¿‬ ‫‪ÚÈÙB‰‬‬ ‫‪« ƒ χ¯NÈ‬‬ ‫‪≈ »¿ ƒ È·e‬‬ ‫‪) ‡¯wÚÓ„k‬שם(‪≈¿ .‬‬ ‫‪»»ƒ ≈ ¿ƒ ¯ÊÁz‬‬ ‫‪…¬ « e‰·Â‬‬ ‫»…‬ ‫‪eÓÈc˜‰Â‬‬ ‫‪ƒ¿ƒ¿ ,‡¯Bp‰‬‬ ‫‪» « '‰ ˙·‰‡Ó‬‬ ‫‪« ¬ « ≈ L„w‰‬‬ ‫¯‪∆… « Áe‬‬ ‫‪« ̉a‬‬ ‫»∆‬ ‫‪e¯hÚ˙Â‬‬ ‫‪¿ « ¿ƒ¿ eÎÊ» ‰Ê·e‬‬ ‫‪∆» ,‰¯e¯a‬‬ ‫‪» ¿ ‰ÙNa‬‬ ‫‪» » ¿ ‰ÚÈÓLÏ‬‬ ‫‪» ƒ ¿ ƒ ‰iNÚ‬‬ ‫¬ ‪»ƒ‬‬ ‫‪ÌÈ„e‰iÏ‬‬ ‫‪ƒ ¿« ,BÏ ‰ÎkL‬‬ ‫‪»» ∆ ÌÚ‰‬‬ ‫‡‪» » ȯL‬‬ ‫‪≈¿ « .‰¯ËÚÂ‬‬ ‫‪»» ¬« ¯˙Îa‬‬ ‫¿∆∆‬ ‫‡‪:‰¯B‬‬ ‫‪» ‰˙ȉ‬‬ ‫»¿»‬

‫ב‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | פרשת יתרו‬ ‫טענת מלאכי השרת ותשובת משה רבינו‬

‫ערעור מלאכי השרת היה על סודות התורה‬

‫התם‬ ‫דּאיתא » »‬ ‫נביא «מה ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫המּאמר »‪ƒ‬‬ ‫שׁנּבוֹא ∆אל « « ¬ »‬ ‫‪»∆ Ì„˜Â‬‬ ‫§ ‪¤Ÿ‬‬ ‫‡‪¯Ó‬‬ ‫שׁוֹנם‪« » :‬‬ ‫וזה ל¿ »‬ ‫הנּזכּרת )שם פח‪∆¿ ,(:‬‬ ‫בּגּמרא «‪∆∆¿ƒ‬‬ ‫«¿»»‬ ‫‪ÌB¯nÏ‬‬ ‫‪» « ‰LÓ‬‬ ‫‪∆… ‰ÏÚL‬‬ ‫‪»» ∆ ‰ÚLa‬‬ ‫‪» » ¿ ,ÈÂÏ‬‬ ‫‪ƒ≈ Ôa∆ ÚLB‰È‬‬ ‫¯‪« À ¿ Èa‬‬ ‫«‪ƒ‬‬ ‫‪,‡e‰ Ce¯a» LB„w‰‬‬ ‫‪»« ÈÙÏ‬‬ ‫‪≈¿ƒ ˙¯M‰‬‬ ‫‪≈» « È·ÏÓ‬‬ ‫‡‪≈ ¬ ¿ « e¯Ó‬‬ ‫»¿‬ ‫‡‪¯Ó‬‬ ‫‪« » .eÈÈa‬‬ ‫‡‪≈ ≈ ‰M‬‬ ‫‪» ƒ „eÏÈlƒ ‰Ó« ,ÌÏBÚ‬‬ ‫‪» ÏL‬‬ ‫‪∆ BBa¯ƒ‬‬ ‫‪‰cÓÁ‬‬ ‫‪»¿ ∆ ,ÂÈÙÏ‬‬ ‫‡‪»»¿ e¯Ó‬‬ ‫‪¿ » .‡a» ‰¯Bz‰‬‬ ‫‪» « Ïa˜Ï‬‬ ‫‪≈ «¿ ,̉Ï‬‬ ‫»∆‬ ‫‪dzÏ‬‬ ‫‪»¿ƒ Lw·Ó‬‬ ‫‡‪≈« ¿ ‰z‬‬ ‫‪» « ˙ÈL‡¯a‬‬ ‫‪ƒ ≈¿ ÈÓÈ‬‬ ‫‪≈¿ ˙LMÓ‬‬ ‫‪∆ ≈ ƒ EÏ¿ ‰Êeb‬‬ ‫¿ »‬ ‫‡„‪Èkƒ Ì‬‬ ‫‪»» Ô·e‬‬ ‫˙‪∆ ep¯kÊ‬‬ ‫'‪∆¿¿ƒ Èkƒ LB‡¡ ‰Ó‬‬ ‫‪» ,Ì„Â‬‬ ‫‪»» ¯N·Ï‬‬ ‫¿» »‬ ‫‪EÓL‬‬ ‫‡‪¿ ƒ ¯Èc‬‬ ‫‡„‪ƒ« ‰Ó» eÈ‬‬ ‫˙‪) 'ep„˜Ù‬תהלים ח ה(‪≈… ¬ '‰' ,‬‬ ‫‪∆¿¿ ƒ‬‬ ‫‪) 'ÌÈÓM‰‬שם פסוק‬ ‫‪ƒ» » « ÏÚ« E„B‰‬‬ ‫‪¿ ‰z‬‬ ‫‡‪»¿ ¯L‬‬ ‫‪∆ ¬ ı¯‡‰‬‬ ‫‪∆» » ÏÎa‬‬ ‫¿»‬ ‫‪¯ÈÊÁ‰‬‬ ‫‪ƒ¬ « ,‰LÓÏ‬‬ ‫‪∆… ¿ ‡e‰ Ce¯a» LB„w‰‬‬ ‫‡‪»« BÏ ¯Ó‬‬ ‫ב(‪« » .‬‬ ‫‪,ÌÏBÚ‬‬ ‫‪» ÏL‬‬ ‫‪∆ BBa¯ƒ ,ÂÈÙÏ‬‬ ‫‡‪»»¿ ¯Ó‬‬ ‫‪« » .‰·eLz‬‬ ‫‪» ¿ ̉Ï‬‬ ‫»∆‬ ‫‡‪¯Ó‬‬ ‫‪« » .̉ÈÙaL‬‬ ‫‪∆ ƒ¿ ∆ Ï·‰a‬‬ ‫‪∆ ∆ « ÈeÙ¯NÈ‬‬ ‫‪ƒ ¿¿ ƒ ‡nL‬‬ ‫‡‪» ∆ È‬‬ ‫‪ƒ¬ ‡¯È˙Ó‬‬ ‫‪≈»¿ ƒ‬‬ ‫‪,‰·eLz‬‬ ‫‪» ¿ ̉Ï‬‬ ‫‪∆ » ¯ÈÊÁ‰Â‬‬ ‫‪ƒ¬ «¿ È„B·k‬‬ ‫‪ƒ ¿ ‡qÎa‬‬ ‫‡‪≈ƒ¿ ÊÁ‬‬ ‫‪… ¡ ,BÏ‬‬ ‫‪ÂÈÏÚ‬‬ ‫‪»» ÊL¯t‬‬ ‫‪≈ ¿« ‰qÎ‬‬ ‫‪≈ƒ Èt‬‬ ‫'‪≈¿ ÊÁ‡Ó‬‬ ‫‪) ¯Ó‡pL‬איוב כו ט( ¿ « ≈‬ ‫∆∆¡ «‬ ‫‪ÂÈfÓ‬‬ ‫‪ƒƒ ÈcL‬‬ ‫‪«« N¯tL‬‬ ‫‪«≈ ∆ „nÏÓ‬‬ ‫‪≈ « ¿ ÌeÁz‬‬ ‫‪¿« ·¯« ¯Ó‡Â‬‬ ‫‪« » ¿ ,'BÚ‬‬ ‫¬»‬ ‫‪ÏL‬‬ ‫‪∆ BBa¯ƒ ,ÂÈÙÏ‬‬ ‫‡‪»»¿ ¯Ó‬‬ ‫‪« » .ÂÈÏÚ‬‬ ‫‪»» BÚÂ‬‬ ‫‪»¬« B˙ÈÎL‬‬ ‫¿‪» ƒ‬‬ ‫‪) da‬שמות‬ ‫‪» ·È˙k‬‬ ‫‪ƒ¿ ‰Ó« Èσ Ô˙B‬‬ ‫‪≈ ‰z‡L‬‬ ‫‪» « ∆ ‰¯Bz‬‬ ‫‪» ,ÌÏBÚ‬‬ ‫»‬ ‫‪ı¯‡Ó‬‬ ‫‪∆∆ ≈ EÈ˙‡ˆB‰‬‬ ‫‡‪ƒ ≈ ¯L‬‬ ‫‡‪∆ ¬ EȉÏ‬‬ ‫'‡‪∆… ¡ '‰ ÈÎ‬‬ ‫כ ב( »…‪ƒ‬‬ ‫‪‰Ú¯ÙÏ‬‬ ‫‪… ¿«¿ ,Ìz„¯È‬‬ ‫‪∆ ¿«¿ ÌȯˆÓÏ‬‬ ‫‪ƒ«¿ ƒ ¿ ,̉Ï‬‬ ‫‡‪∆ » ¯Ó‬‬ ‫‪« » .'ÌȯˆÓ‬‬ ‫‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫‪„iÓ‬‬ ‫‪»ƒ .'eο ÌÎÏ‬‬ ‫‪∆» ‡‰z‬‬ ‫‪≈ ¿ ‰Ó« ‰¯Bz‬‬ ‫‪» ,Ìz„aÚzL‰‬‬ ‫‪∆ ¿«¿ « ¿ ƒ‬‬ ‫‡„‪eÈ‬‬ ‫‪≈… ¬ '‰' ¯Ó‡pL‬‬ ‫‪« ¡∆∆ ,‡e‰ Ce¯a» LB„w‰Ï‬‬ ‫‪»« ¿ BÏ e„B‰‬‬ ‫‪E„B‰‬‬ ‫'‪¿ ‰z‬‬ ‫‪»¿ el‡Â‬‬ ‫‪ƒ ¿ ,'ı¯‡‰‬‬ ‫‪∆» » ÏÎa‬‬ ‫‪»¿ EÓL‬‬ ‫‡‪¿ ƒ ¯Èc‬‬ ‫»‪ƒ« ‰Ó‬‬ ‫‪„Á‡Â‬‬ ‫‡‪» ∆¿ „Á‬‬ ‫‪» ∆ Ïk» „iÓ‬‬ ‫‪»ƒ ,·È˙k‬‬ ‫‪ƒ¿ ‡Ï» 'ÌÈÓM‰‬‬ ‫«‪ƒ» » « ÏÚ‬‬ ‫‪) ¯Ó‡pL‬תהלים סח‬ ‫‪« ¡∆∆ ,¯·c‬‬ ‫‪» » BÏ ¯ÒÓe‬‬ ‫‡‪« » ·‰B‬‬ ‫‪≈ BÏ ‰NÚ‬‬ ‫«¬ »‬ ‫‪« .'eο 'È·M‬עד »כּאן‬ ‫‪ƒ ∆ ˙È·L‬‬ ‫‪» ƒ » ÌB¯nÏ‬‬ ‫'‪» « ˙ÈÏÚ‬‬ ‫יט( »‪» ƒ‬‬ ‫לשׁוֹנם‪:‬‬ ‫¿ »‬

‫שּׁכּתבוּ‬ ‫דּעתּי «על ‪ƒ‬פּי «מה ∆ »¿‬ ‫לעניּוּת « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫‪ƒ¬« ‰‡¯Â‬‬ ‫§¦§ ‪¤‬‬ ‫לא‬ ‫השּׁרת …‬ ‫מלאכי « »≈‬ ‫דּערעוּר « ¿¬≈‬ ‫הראשׁוֹנים‪¿ƒ ¿ ,‬‬ ‫»‪ƒ ƒ‬‬ ‫דּהפּשׁט‬ ‫ידעוּ ¿ « ¿ »‬ ‫דּהם »¿‬ ‫התּוֹרה‪≈ ¿ ,‬‬ ‫היה ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם «על סוֹדוֹת « »‬ ‫»»‬ ‫קדוֹשׁים‬ ‫שׁהם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫כּיון ∆ ≈‬ ‫אבל «הסּוֹד‪» ≈ ,‬‬ ‫להם‪» ¬ ,‬‬ ‫≈אינוֹ »ראוּי »∆‬ ‫להם »ראוּי‬ ‫בּהם )ב"ר מח יא(‪∆» ,‬‬ ‫שׁוֹלט » ∆‬ ‫הרע ≈‬ ‫יצר »»‬ ‫ואין ≈∆‬ ‫¿≈‬ ‫ודם‬ ‫לבשׂר »»‬ ‫ולא ¿» »‬ ‫בּקדשּׁה‪… ¿ ,‬‬ ‫יעסקוּ בּוֹ ‪» À¿ƒ‬‬ ‫שׁהם ««¿‬ ‫לנּתן‪≈ ∆ ,‬‬ ‫‪≈»ƒ‬‬ ‫בּקדשּׁה‪.‬‬ ‫לשׁמרוֹ ‪» À¿ƒ‬‬ ‫יוּכלוּ ¿ » ¿‬ ‫ולא ¿‬ ‫מלא «רע ¿ …‬ ‫לבּם » ≈‬ ‫אשׁר ‪»ƒ‬‬ ‫¬∆‬ ‫שׁהגּוּף‬ ‫הקּדוֹשׁ )ח"ג קנב‪¿ ,(.‬כּמוֹ ∆ «‬ ‫בּזּהר «»‬ ‫מברר «…«‬ ‫והנּה ¿ …»‬ ‫¿‪≈ƒ‬‬ ‫לנּשׁמה שׁוּם‬ ‫דּזוּלתי «הגּוּף ≈אין «¿ » »‬ ‫לנּשׁמה‪ƒ» ¿ ,‬‬ ‫¿לבוּשׁ «¿ » »‬ ‫התּוֹרה הוּא גּוּף‬ ‫פּשׁט « »‬ ‫נמי ¿ «‬ ‫הכי «‪ƒ‬‬ ‫העוֹלם‪ƒ» ,‬‬ ‫בּזה » »‬ ‫‪ƒ‬קיּוּם ¿∆‬ ‫השּׁלוֹם‬ ‫עליו « »‬ ‫רבּנוּ » »‬ ‫וּמשׁה « ≈‬ ‫לסוֹדוֹתיה‪∆ … .‬‬ ‫וּלבוּשׁ ¿ ∆ »‬ ‫¿‬ ‫בּנשׁמה‪,‬‬ ‫עלה ¿בּגוּף «רק ‪» » ¿ƒ‬‬ ‫לא » »‬ ‫למּרוֹם …‬ ‫כּשׁעלה «»‬ ‫¿ ∆»»‬ ‫בּנשׁמה‬ ‫עלה ‪» » ¿ƒ‬‬ ‫משׁה » »‬ ‫השּׁרת … ∆‬ ‫מלאכי « »≈‬ ‫כּשׁראוּ « ¿¬≈‬ ‫וּלפיכך ¿ ∆»‬ ‫¿‪¿» ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‬ ‫שׁלּקבּל סוֹדוֹת « »‬ ‫מעצמם ∆ ¿« ≈‬ ‫הבינוּ ≈ «¿ »‬ ‫בּלי גּוּף ≈ ‪ƒ‬‬ ‫¿‪ƒ‬‬ ‫לעלוֹת‬ ‫צריך «¬‬ ‫התּוֹרה ≈אינוֹ »‪¿ ƒ‬‬ ‫פּשׁט « »‬ ‫שׁאם «על ¿ «‬ ‫הוּא »בּא‪ƒ ∆ ,‬‬ ‫ואמרוּ‬ ‫תּמהוּ ¿» ¿‬ ‫וּלפיכך » ¿‬ ‫בּלי גּוּף‪¿» ƒ¿ .‬‬ ‫נשׁמה ¿ ‪ƒ‬‬ ‫להיוֹת ¿ » »‬ ‫ולא ‪¿ƒ‬‬ ‫¿…‬ ‫שׁהוּא »ראוּי‬ ‫בּדבר ∆‬ ‫כּלוֹמר ¿» »‬ ‫‪« ¿ ,eÈÈa‬‬ ‫‡‪≈ ≈ ‰M‬‬ ‫«‪» ƒ „eÏÈlƒ ‰Ó‬‬ ‫שׁראוּי ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם »לנוּ‪:‬‬ ‫שׁהוּא «הסּוֹד ∆»‬ ‫דּהינוּ ∆‬ ‫'בּינינוּ'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫≈≈‬ ‫טענת המלאכים 'מה אנוש כי תזכרנו'‬

‫האמת‪,‬‬ ‫כּך הוּא » ¡ ∆‬ ‫בּרוּך הוּא »¿‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫להם «»‬ ‫‪∆» ¯Ó‡Â‬‬ ‫§¨©‬ ‫סוֹדוֹתיה‪.‬‬ ‫∆»‬ ‫דּהינוּ‬ ‫תּוֹרה הוּא »בּא‪¿« ¿ ,‬‬ ‫לקבּל »‬ ‫¿« ≈‬ ‫התּוֹרה‬ ‫כּלוֹמר סוֹדוֹת « »‬ ‫‪« ¿ ,‰Êeb‬‬ ‫‪» ¿ ‰cÓÁ‬‬ ‫לפניו‪»¿ ∆ :‬‬ ‫אמרוּ ¿»»‬ ‫»¿‬ ‫מהם‪,‬‬ ‫למעלה ≈ ∆‬ ‫קדשּׁה ¿« ¿ »‬ ‫ואין ¿‪» À‬‬ ‫מהם ¿≈‬ ‫יוֹתר ≈ ∆‬ ‫חמדּה ≈‬ ‫≈אין ∆ ¿»‬ ‫חטא‬ ‫מלאים ≈ ¿‬ ‫שׁכּלּם ¿ ≈‪ƒ‬‬ ‫ודם ∆ ‪»À‬‬ ‫לבשׂר »»‬ ‫ליתּנם ¿» »‬ ‫רוֹצה ‪»¿ ƒ‬‬ ‫ואתּה ∆‬ ‫¿« »‬ ‫וּבטהרה‪‰Ó» ,‬‬ ‫בּקדשּׁה ¿ » √»‬ ‫לשׁמרוֹ ‪» À¿ƒ‬‬ ‫יכוֹלים ¿ » ¿‬ ‫ואינם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫ועוֹן ¿≈ »‬ ‫¿»‬ ‫‡‪¯L‬‬ ‫התּוֹרה‪∆ ¬ ,‬‬ ‫בּפשׁט « »‬ ‫להם ‪« ¿ƒ‬‬ ‫˙‪« ,ep¯kÊ‬דּי »∆‬ ‫¡‡‪∆¿¿ƒ Èkƒ LB‬‬ ‫‪ ,ÌÈÓM‰‬הוּא «הסּוֹד‪» ,‬ראוּי ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם‬ ‫‪ƒ» » « ÏÚ« E„B‰‬‬ ‫‪¿ ‰z‬‬ ‫¿»‬ ‫‪¯ÈÊÁ‰‬‬ ‫‪ƒ¬ « ‰LÓÏ‬‬ ‫‪∆… ¿ ‡e‰ Ce¯a» LB„w‰‬‬ ‫‡‪»« ¯Ó‬‬ ‫לשּׁמים‪« » .‬‬ ‫« » «‪ƒ‬‬ ‫ישׁיב‬ ‫דּמשׁה » ‪ƒ‬‬ ‫יתבּרך ¿ … ∆‬ ‫בּזה ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫כּוּנתוֹ »∆‬ ‫‪»»« ,‰·eLz‬‬ ‫‪» ¿ ̉Ï‬‬ ‫»∆‬ ‫שׁבּני‬ ‫לבּם‪≈¿ ∆ ,‬‬ ‫המּתישּׁבים «על ‪»ƒ‬‬ ‫דּברים « ‪ƒ ¿ «¿ ƒ‬‬ ‫מדּעתּוֹ ¿ »‪ƒ‬‬ ‫להם ‪¿ «ƒ‬‬ ‫»∆‬ ‫לשׁמרוֹ‬ ‫ויכוֹלים ¿ » ¿‬ ‫בּקדשּׁת «הסּוֹד ‪ƒ ƒ‬‬ ‫יוֹדעים ‪« À¿ƒ‬‬ ‫אדם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫»»‬ ‫שׁמּתּוֹך‬ ‫הוֹכחוֹת ∆ ‪¿ ƒ‬‬ ‫להם «גּם ≈כּן »‬ ‫וישׁיב »∆‬ ‫בּקדשּׁה‪ƒ »¿ ,‬‬ ‫‪» À¿ƒ‬‬ ‫והקּדוֹשׁ‬ ‫לישׂראל‪»«¿ .‬‬ ‫שׁהסּוֹד »ראוּי ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫משׁמע ∆ «‬ ‫הפּשׁט « ¿ «‬ ‫«¿ »‬ ‫בּשׁעת‬ ‫שׁמּתּחלּה ‪« ¿ ƒ‬‬ ‫לפי ∆ ‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫להשׁיב‪ƒ¿ ,‬‬ ‫רצה ¿» ‪ƒ‬‬ ‫לא » »‬ ‫בּרוּך הוּא …‬ ‫» ¿‬ ‫מהמּלאכים‬ ‫כּמּה ‪ƒ‬כּתּוֹת ≈ « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫ערערוּ « »‬ ‫האדם ‪¬ ¿ƒ‬‬ ‫בּריאת » »»‬ ‫¿‪« ƒ‬‬

‫תּמהוּ‬ ‫מפּני »מה » ¿‬ ‫תּחלּה‪≈¿ ƒ ,‬‬ ‫הזּה‪» ƒ ¿ :‬‬ ‫בּמּאמר «∆‬ ‫לדקדּק « « ¬ »‬ ‫‪≈¿ «¿ LÈ¥‬‬ ‫בּינינוּ'‪.‬‬ ‫אשּׁה ≈ ≈‬ ‫'מה ‪ƒ‬לּילוּד ‪» ƒ‬‬ ‫ואמרוּ «‬ ‫השּׁרת ¿» ¿‬ ‫מלאכי « »≈‬ ‫« ¿¬≈‬ ‫תּוֹרה הוּא »בּא‪.‬‬ ‫דּלקבּל »‬ ‫ידעוּ ‪≈ «¿ ƒ‬‬ ‫בּעצמם »¿‬ ‫¿ועוֹד‪≈ ,‬הם ¿«¿ »‬ ‫'החזיר‬ ‫למשׁה « ¬‪ƒ‬‬ ‫שׁאמר ¿ … ∆‬ ‫בּרוּך הוּא ∆ » «‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫¿ועוֹד‪»« ,‬‬ ‫למּה‬ ‫להם‪¿ .‬ועוֹד‪»» ,‬‬ ‫ישׁיב »∆‬ ‫יתבּרך » ‪ƒ‬‬ ‫תּשׁוּבה'‪ ,‬הוּא ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫להם ¿ »‬ ‫»∆‬ ‫הדּבּרוֹת‪,‬‬ ‫עשׂרת «‪¿ ƒ‬‬ ‫בּתשׁוּבתוֹ »כּל ¬ ∆∆‬ ‫להם ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫סדּר »∆‬ ‫משׁה ‪≈ƒ‬‬ ‫…∆‬ ‫ירדתּם‪,‬‬ ‫'למצרים ¿«¿ ∆‬ ‫דּאמר ¿להוּ ¿‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫סגּי‪« ¬ « ,‬‬ ‫קמּיתא «‪ƒ‬‬ ‫בּטענה « «¿»‬ ‫¿ « ¬»‬ ‫השׁתּעבּדתּם'‪:‬‬ ‫לפרעה ‪∆ ¿«¿ « ¿ ƒ‬‬ ‫¿«¿ …‬

‫ג‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | מתן תורה‬ ‫אדם‬ ‫בּני »»‬ ‫שׁיּדעוּ ¿≈‬ ‫שׁיּך ∆≈¿‬ ‫לא «»¿‬ ‫ידיעת «הסּוֹד …‬ ‫וּב‪ƒ‬לי ¿‪« ƒ‬‬ ‫‪ƒ‬היא‪¿ ,‬‬ ‫אשׁר‬ ‫אלהיך ¬ ∆‬ ‫'אנכי ה' ¡ …∆ »‬ ‫להם »…‪ƒ‬‬ ‫אמר »∆‬ ‫לפיכך » «‬ ‫דּבר ∆זה‪¿» ƒ¿ .‬‬ ‫»»‬ ‫למצרים‬ ‫לא ¿‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫ואתּם …‬ ‫מצרים'‪∆ «¿ ,‬‬ ‫מארץ ‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫הוֹצאתיך ≈ ∆∆‬ ‫≈ ‪»ƒ‬‬ ‫'אנכי ה'‬ ‫השׁתּעבּדתּם‪ƒ ,‬אם ≈כּן »…‪ƒ‬‬ ‫לפרעה ‪∆ ¿«¿ « ¿ ƒ‬‬ ‫ולא ¿«¿ …‬ ‫ירדתּם ¿ …‬ ‫¿«¿ ∆‬ ‫לא‬ ‫בּרוּך הוּא …‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫ידיעת «»‬ ‫שׁבּהּ »רמוּז ¿‪« ƒ‬‬ ‫אלהיך' ∆ »‬ ‫¡ …∆ »‬ ‫הקּדוֹשׁ‬ ‫ידיעת «»‬ ‫ושׁם »רמוּז ¿‪« ƒ‬‬ ‫אלּא »לנוּ‪» ¿ ,‬‬ ‫נאמרה ∆ »‬ ‫לכם ∆∆ ¿»‬ ‫»∆‬ ‫בּידיעת «הסּוֹד‪.‬‬ ‫ידיעתוֹ ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם ‪« ƒ ƒ‬‬ ‫שׁיּך ¿‪» ƒ‬‬ ‫ולא «»¿‬ ‫בּרוּך הוּא‪… ¿ ,‬‬ ‫» ¿‬ ‫הדּבּרוֹת‪ƒ ,‬משּׁוּם‬ ‫עשׂרת «‪¿ ƒ‬‬ ‫להם »כּל ¬ ∆∆‬ ‫לסדּר »∆‬ ‫שּׁהצרך ¿«≈‬ ‫וּמה ∆ ‪¿ «¿ À‬‬ ‫«‬ ‫דּבּרוֹת »היוּ‬ ‫ועשׂר ‪¿ ƒ‬‬ ‫העוֹלם‪∆ ∆¿ ,‬‬ ‫נברא » »‬ ‫מאמרוֹת ‪»¿ƒ‬‬ ‫דּבעשׂרה « ¬ »‬ ‫¿ «¬ »»‬ ‫שׁהם «הסּוֹד‬ ‫ספירוֹת ∆ ≈‬ ‫לעשׂר ¿‪ƒ‬‬ ‫לרמז ¿∆ ∆‬ ‫תּוֹרה‪… ¿ƒ ,‬‬ ‫בּמתּן »‬ ‫¿««‬ ‫הקּדוֹשׁ‬ ‫אמר »לנוּ «»‬ ‫מדּלא » «‬ ‫להם ‪… ¿ƒ‬‬ ‫אמר »∆‬ ‫לזה » «‬ ‫בּעצמוֹ‪∆» ,‬‬ ‫¿«¿‬ ‫דּהסּוֹד‬ ‫תּדעוּ ¿ «‬ ‫בּזה ≈¿‬ ‫דּבּרוֹת‪∆» ,‬‬ ‫עשׂר ‪¿ ƒ‬‬ ‫בּרוּך הוּא «רק ∆ ∆‬ ‫» ¿‬ ‫שׁוֹכני‬ ‫אנחנוּ ¿≈‬ ‫דּידן ¬«¿‬ ‫לגבּי ‪» ƒ‬‬ ‫בּאמת ¿«≈‬ ‫נתן »לנוּ‪∆ ¡ ∆ .‬‬ ‫בּעצמוֹ »«‬ ‫¿«¿‬ ‫להתלבּשׁ‬ ‫בּלא גּוּף ¿‪≈« ¿ ƒ‬‬ ‫לנּשׁמה ¿ …‬ ‫שׁיּך «¿ » »‬ ‫דּלא «»¿‬ ‫כּשׁם ¿ …‬ ‫חמר‪≈ ¿ ,‬‬ ‫…∆‬ ‫לכן‬ ‫להתלבּשׁ בּוֹ‪≈» ,‬‬ ‫פּשׁט ¿‪≈« ¿ ƒ‬‬ ‫בּלא ¿ »‬ ‫שׁיּך «לסּוֹד ¿ …‬ ‫לא «»¿‬ ‫בּוֹ‪≈ ,‬כּן …‬ ‫שׁל «הסּוֹד‪:‬‬ ‫מתּנוֹת ∆‬ ‫ונתנוּ לוֹ « »‬ ‫למשׁה ¿»¿‬ ‫הוֹדוּ ¿ … ∆‬

‫ערעוּרם‬ ‫ונתקיּם ‪» ¿ƒ‬‬ ‫תזכּרנּוּ'‪≈«¿ƒ¿ ,‬‬ ‫'מה ¡אנוֹשׁ ‪ƒ‬כּי ‪∆¿¿ƒ‬‬ ‫ואמרוּ »‬ ‫¿» ¿‬ ‫'מה‬ ‫שׁאמרוּ »‬ ‫וזהוּ ∆ » ¿‬ ‫הפּלגּה‪∆¿ ,‬‬ ‫וּבדוֹר « ¿ «»‬ ‫המּבּוּל ¿‬ ‫¿בּדוֹר « «‬ ‫ראה ∆מה »עשׂוּ «הדּוֹרוֹת‬ ‫דּהינוּ ¿ ≈‬ ‫תזכּרנּוּ'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫¡אנוֹשׁ ‪ƒ‬כּי ‪∆¿¿ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁים‪.‬‬ ‫לתּן סוֹדוֹת «¿ ‪ƒ‬‬ ‫רוֹצה ‪≈ƒ‬‬ ‫אתּה ∆‬ ‫וּלזה « »‬ ‫שׁעברוּ‪∆¿ ,‬‬ ‫∆ »¿‬ ‫ישׁיב‬ ‫שׁמּשׁה » ‪ƒ‬‬ ‫בּרוּך הוּא ∆ … ∆‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫רצה «»‬ ‫וּלפיכך » »‬ ‫¿‪¿» ƒ‬‬ ‫שׁיּשׁ‬ ‫והקּדשּׁה ∆≈‬ ‫ההתלהבוּת ¿«¿‪» À‬‬ ‫להם « ‪¬« ¿ ƒ‬‬ ‫ויאמר »∆‬ ‫מדּעתּוֹ ¿… «‬ ‫‪¿ «ƒ‬‬ ‫להם‪,‬‬ ‫כּשׁיּנּתן »∆‬ ‫לעשׂוֹת «בּסּוֹד ¿ ∆‪≈»ƒ‬‬ ‫אדם «¬‬ ‫בּני »»‬ ‫בּדעת ¿≈‬ ‫¿« «‬ ‫שׁהסּוֹד »ראוּי‬ ‫ידעוּ ∆ «‬ ‫מדּעתּוֹ ≈¿‬ ‫משׁה ‪¿ «ƒ‬‬ ‫וּכשׁיּאמר ≈כּן … ∆‬ ‫¿ ∆… «‬ ‫בּרוּך הוּא‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫אמר «»‬ ‫וּלפיכך » «‬ ‫אדם‪¿» ƒ¿ ,‬‬ ‫לבני »»‬ ‫לנּתן ‪≈¿ƒ‬‬ ‫‪≈»ƒ‬‬ ‫תּשׁוּבה'‪:‬‬ ‫להם ¿ »‬ ‫'החזיר »∆‬ ‫למשׁה « ¬‪ƒ‬‬ ‫¿ …∆‬ ‫תשובת הקב"ה דיש לישראל נשמות קדושות‬

‫דּהם‬ ‫נצּחת‪≈ ¿ ,‬‬ ‫תּשׁוּבתם ‪« «ƒ‬‬ ‫כּשׁראה ¿ » »‬ ‫משׁה ¿ ∆» »‬ ‫‪» ÌÚÂ‬כּל ∆זה … ∆‬ ‫§¦‬ ‫סבר‬ ‫מפּיהם »קדוֹשׁ‪«» ,‬‬ ‫היּוֹצא ‪∆ ƒ ƒ‬‬ ‫והבל « ≈‬ ‫קדוֹשׁים ¿∆ ∆‬ ‫¿ ‪ƒ‬‬ ‫לפיכך‬ ‫להם‪¿» ƒ¿ ,‬‬ ‫לנּתן ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם »∆‬ ‫דּבאמת ≈אין «הסּוֹד »ראוּי ‪≈»ƒ‬‬ ‫¿ ∆¡ ∆‬ ‫‪‡¯È‬‬ ‫‪≈» ,ÌÏBÚ‬‬ ‫‪» ÏL‬‬ ‫בּרוּך הוּא‪∆ BBa¯ƒ ,‬‬ ‫להקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫אמר ¿«»‬ ‫»«‬ ‫בּטענת‬ ‫דּהינוּ ¿ « ¬«‬ ‫‪¿« ¿ ,̉ÈÙaL‬‬ ‫‪∆ ƒ¿ ∆ Ï·‰a‬‬ ‫‪∆ ∆ « ÈeÙ¯NÈ‬‬ ‫‪ƒ ¿¿ ƒ ‡nL‬‬ ‫‡‪» ∆ È‬‬ ‫¬‪ƒ‬‬ ‫‪LB„w‰‬‬ ‫‡‪»« BÏ ¯Ó‬‬ ‫והבלם »קדוֹשׁ‪¿ .‬ו» «‬ ‫קדוֹשׁים ¿∆ ¿ »‬ ‫שׁהם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫∆≈‬ ‫דּנשׁמוֹת‬ ‫רמז לוֹ ¿‪¿ ƒ‬‬ ‫שׁם » «‬ ‫‪» ,È„B·k‬‬ ‫‪ƒ ¿ ‡qÎa‬‬ ‫‡‪≈ƒ¿ ÊÁ‬‬ ‫»‪… ¡ ‡e‰ Ce¯a‬‬ ‫וּבזה ≈ישׁ‬ ‫הכּבוֹד‪∆» ,‬‬ ‫כּסּא «»‬ ‫מתּחת ‪≈ƒ‬‬ ‫ישׂראל ¬חצוּבוֹת ‪« « ƒ‬‬ ‫‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫דּאם ≈אין «הסּוֹד »ראוּי‬ ‫לטענתם‪¿ ,‬והוּא ¿ ‪ƒ‬‬ ‫תּשׁוּבה ¿« ¬»»‬ ‫¿ »‬ ‫הכּבוֹד‬ ‫מכּסּא «»‬ ‫עליוֹנוֹת ‪≈ƒ ƒ‬‬ ‫לנשׁמוֹת ∆ ¿‬ ‫למּה »זכוּ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫לישׂראל »»‬ ‫¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫והוֹכחה‬ ‫הוֹראה ¿ » »‬ ‫ודּאי זוֹ ‪ƒ‬היא » »‬ ‫אלּא ««‬ ‫עליוֹן‪» ∆ ,‬‬ ‫מעוֹלם ∆ ¿‬ ‫≈ »‬ ‫עליוֹנוֹת‬ ‫נשׁמוֹת ¿קדוֹשׁוֹת ∆ ¿‬ ‫להם ¿ »‬ ‫נתּנוּ »∆‬ ‫שׁלּא ‪¿ƒ‬‬ ‫גּמוּרה ∆ …‬ ‫¿ »‬ ‫חלק‬ ‫דּהנּשׁמוֹת ≈הם ≈ ∆‬ ‫להתעסּק «בּסּוֹד‪» ¿« ¿ ,‬‬ ‫כּאלוּ ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם ¿‪≈« ¿ ƒ‬‬ ‫»≈‬ ‫יתבּרך‬ ‫אלהוּתוֹ ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫ידיעת ¡ …‬ ‫והסּוֹד הוּא ¿‪« ƒ‬‬ ‫ממּעל‪«¿ ,‬‬ ‫אלוֹהּ ‪« « ƒ‬‬ ‫¡ «‬ ‫התּשׁוּבה‬ ‫וּבזה « ¿ »‬ ‫בּמינוֹ‪∆¿ .‬‬ ‫הוי ‪ƒ‬מין ¿ ‪ƒ‬‬ ‫וּממּילא »≈‬ ‫וּמרכּבתּוֹ‪» ≈ ƒ ,‬‬ ‫∆¿ «¿‬ ‫דּידעוּ‬ ‫המּלאכים‪¿»¿ ,‬‬ ‫ידי « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫ונתרשּׁלוּ ¿≈‬ ‫משׁה ¿‪¿ «¿ƒ‬‬ ‫ידי … ∆‬ ‫נתגּבּרוּ ¿≈‬ ‫‪¿«¿ƒ‬‬ ‫נצּחת‪:‬‬ ‫תּשׁוּבה ‪« «ƒ‬‬ ‫והבינוּ ¿דּזוֹ ¿ »‬ ‫¿≈ ‪ƒ‬‬

‫הבנים ערבים בקבלת התורה‬

‫בּמּדרשׁ‬ ‫דּאיתא « ‪»¿ƒ‬‬ ‫יבאר «מה ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫‪∆ ·b‡Â‬זה ¿ …«‬ ‫§©©‬ ‫‪Ce¯a» LB„w‰‬‬ ‫‡‪»« ¯Ó‬‬ ‫‪« » ‰¯Bz‬‬ ‫‪» ÔzÓ‬‬ ‫‪« « ˙ÚLa‬‬ ‫ג(‪« ¿ ƒ :‬‬ ‫‡·‪eÈ˙B‬‬ ‫‡‪≈ ¬ BÏ e¯Ó‬‬ ‫‪¿ » ,ÌÈ·¯Ú‬‬ ‫‪ƒ ≈¬ ÌÎÏ‬‬ ‫‪∆» ez¿ χ¯NÈÏ‬‬ ‫‪≈ »¿ ƒ¿ ‡e‰‬‬ ‫‪.'eο ̉ÈÏÚ‬‬ ‫‡·‪∆ ≈¬ Èσ LÈ≈ ÌÎÈ˙B‬‬ ‫‪∆ ≈ ¬ ̉Ï‬‬ ‫‡‪∆ » ¯Ó‬‬ ‫‪« » ,ÌÈ·¯Ú‬‬ ‫¬≈ ‪ƒ‬‬ ‫‪̉ÈÏÚ‬‬ ‫‪∆ ≈¬ Èσ LÈ≈ ̉Ï‬‬ ‫‡‪∆ » ¯Ó‬‬ ‫‪« » ,ÌÈ·¯Ú‬‬ ‫·‪ƒ ≈¬ e‡È‬‬ ‫‡‪≈ ƒ¿ BÏ e¯Ó‬‬ ‫»¿‬ ‫‪¯Ó‡pL‬‬ ‫‪« ¡∆∆ ,̉Ó‬‬ ‫‪∆ ≈ Ïa˜Â‬‬ ‫‪≈ ƒ¿ ÌÈ·¯Ú‬‬ ‫‪ƒ ≈¬ eÈa‬‬ ‫‡‪≈» BÏ e¯Ó‬‬ ‫¿‪¿ » .'eÎÂ‬‬ ‫‪ÔȇÂ‬‬ ‫‪≈ ¿ ,'ÊÚ‬‬ ‫‪… z„qÈ‬‬ ‫‪» ¿«ƒ ÌȘÈÂ‬‬ ‫‪ƒ¿…¿ ÌÈÏÏBÚ‬‬ ‫'‪ƒ¿ ÈtÓ‬‬ ‫)תהלים ח ג( ‪ƒ ƒ‬‬ ‫‪'eο ÊÚ‬‬ ‫‪) ¯Ó‡pL‬שם כט יא( '‪… '‰‬‬ ‫‪« ¡∆∆ ,‰¯Bz‬‬ ‫‡‪» ‡l‬‬ ‫'‪» ∆ 'ÊÚ‬‬ ‫…‬ ‫·‪« .'ÌBÏM‬עד »כּאן ¿לשׁוֹנוֹ‪:‬‬ ‫‪» « BnÚ« ˙‡∆ C¯·È‬‬ ‫‪≈»¿ '‰‬‬

‫)שיהש"ר פ"א א‬

‫תמיהות בדברי המדרש‬

‫הקּדוֹשׁ‬ ‫דּלמּה «»‬ ‫חדא‪»» ¿ ,‬‬ ‫תּמוּהּ‪»¬ ,‬‬ ‫הזּה » «‬ ‫המּאמר «∆‬ ‫‪» ¬ « « ‰p‰Â‬‬ ‫§¦‪¥‬‬ ‫בּכּל‬ ‫מלכוּתוֹ « …‬ ‫והרי « ¿‬ ‫לערב‪≈¬« ,‬‬ ‫יצטרך ¿»≈‬ ‫בּרוּך הוּא ‪¿ ≈» ¿ƒ‬‬ ‫» ¿‬ ‫דּבריו‬ ‫שׁעבר «על ¿ »»‬ ‫וּמי ∆ »«‬ ‫כּנּוֹשׁה‪ƒ ,‬‬ ‫כּלּוֹוה « ∆‬ ‫כּמּלוה « ∆‬ ‫משׁלה « « ¿∆‬ ‫» »»‬ ‫אבוֹתינוּ‬ ‫דּהשׁיבוּ לוֹ ¬ ≈‬ ‫ישׂראל ¿ ≈ ‪ƒ‬‬ ‫ממּנּוּ‪¿ .‬ותוּ‪≈ »¿ ƒ ,‬‬ ‫יפּרע ‪∆ ƒ‬‬ ‫‪«»ƒ‬‬ ‫שׁיּך‬ ‫המּת «»¿‬ ‫וכי « ≈‬ ‫מתים‪ƒ¿ ,‬‬ ‫כּבר »היוּ ≈ ‪ƒ‬‬ ‫האבוֹת ¿»‬ ‫ערבים‪» » ,‬‬ ‫¬≈ ‪ƒ‬‬ ‫להם‬ ‫דּקאמר »∆‬ ‫בּרוּך הוּא ¿ » » «‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫ערב‪¿ .‬ותוּ‪»« ,‬‬ ‫להיוֹת »≈‬ ‫‪¿ƒ‬‬ ‫ראוּיים‬ ‫ואינם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫עליהם ¿≈ »‬ ‫והנּביאים ≈ישׁ ‪ƒ‬לי ¬ ≈ ∆‬ ‫האבוֹת ¿«¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫»»‬ ‫הקּטנּים‬ ‫וכי «¿ «‪ƒ‬‬ ‫ערב‪ƒ¿ ,‬‬ ‫להיוֹת »≈‬ ‫נשׁאר ‪¿ƒ‬‬ ‫ערבים‪ƒ ,‬מי ‪« ¿ ƒ‬‬ ‫להיוֹת ¬≈ ‪ƒ‬‬ ‫‪¿ƒ‬‬ ‫הנּביאים‪:‬‬ ‫ועם «¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫האבוֹת ¿‪ƒ‬‬ ‫ישׁווּ ‪ƒ‬עם » »‬ ‫בּערבוּת ‪¿ ƒ‬‬ ‫שׁקּבּל ¿«¿‬ ‫∆‪≈ ƒ‬‬

‫תשובת משה למלאכים‬

‫להם‪,‬‬ ‫השׁיב »∆‬ ‫יתבּרך ≈ ‪ƒ‬‬ ‫בּמאמרוֹ ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫משׁה ¿ « ¬ »‬ ‫שׁנּתחזּק … ∆‬ ‫‪≈« ¿ƒ∆ ÔÂÈÎÂ‬‬ ‫§‪¨ ¥‬‬ ‫‪‰¯Bz‰‬‬ ‫להם‪» « ,‬‬ ‫אמר »∆‬ ‫להם‪« » ,‬‬ ‫תּשׁוּבתוֹ »∆‬ ‫¿וזוֹ ‪ƒ‬היא ¿ »‬ ‫מהטּענה‬ ‫‡‪ ,'EȉÏ‬חוּץ ≈ « « ¬»‬ ‫'‡‪∆… ¡ '‰ ÈÎ‬‬ ‫‪ƒ…» da» ·È˙k‬‬ ‫«‪ƒ¿ ‰Ó‬‬ ‫'‡‪'‰ ÈÎ‬‬ ‫מדּאמר »…‪ƒ‬‬ ‫להם ‪« » ¿ƒ‬‬ ‫רמז »∆‬ ‫בּפשׁיטוּת‪« » ,‬‬ ‫להם ‪ƒ ¿ƒ‬‬ ‫שׁטּען »∆‬ ‫∆»«‬ ‫עמּהם‪,‬‬ ‫מדבּר ‪∆ » ƒ‬‬ ‫שׁבּסּוֹד ¿« ≈‬ ‫משׁמע ∆ «‬ ‫מזּה « ¿ «‬ ‫‡‪∆ƒ ,'EȉÏ‬‬ ‫¡ …∆‬ ‫יוֹדעים‬ ‫שׁאנוּ ¿ ‪ƒ‬‬ ‫משׁמע ∆ »‬ ‫אלהיך' « ¿ «‬ ‫'אנכי ה' ¡ …∆ »‬ ‫דּבאמרוֹ »…‪ƒ‬‬ ‫‪¿ »¿ ƒ‬‬ ‫כּיצד‬ ‫וּבתּחתּוֹנים ≈ «‬ ‫בּעליוֹנים « « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫וּממשׁלתּוֹ »∆ ¿ ‪ƒ‬‬ ‫אלהוּתוֹ ∆ ¿ « ¿‬ ‫¡…‬

‫ד‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | פרשת יתרו‬ ‫אני‬ ‫ועליהם ¬‪ƒ‬‬ ‫ערבנוּתם‪∆ ≈ ¬« ,‬‬ ‫וקבּלתּי «¿ » »‬ ‫והבלם »קדוֹשׁ‪ƒ¿ « ƒ¿ ,‬‬ ‫¿∆ ¿ »‬ ‫לברכה )שבת‬ ‫זכרוֹנם ‪» »¿ƒ‬‬ ‫רבּוֹתינוּ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫שׁאמרוּ « ≈‬ ‫וזהוּ ∆ » ¿‬ ‫סוֹמך‪∆¿ .‬‬ ‫≈¿‬ ‫שׁל‬ ‫פּיהם ∆‬ ‫בּהבל ‪∆ ƒ‬‬ ‫אלּא ¿ ∆ ∆‬ ‫מתקיּם ∆ »‬ ‫העוֹלם ‪≈«¿ ƒ‬‬ ‫קיט‪≈ (:‬אין » »‬ ‫למּלאכים‬ ‫נשׁאר «« ¿»‪ƒ‬‬ ‫לא ‪« ¿ ƒ‬‬ ‫וּבזה …‬ ‫רבּן‪∆» ,‬‬ ‫שׁל ≈בּית « »‬ ‫‪ƒ‬תּינוֹקוֹת ∆‬ ‫ערערוּ‬ ‫לא ‪¬ ¿ƒ‬‬ ‫המּלאכים …‬ ‫והרי « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫תּאמר «¬≈‬ ‫ואם … «‬ ‫לּערער‪ƒ¿ .‬‬ ‫«מה ¿«¿ ≈‬ ‫שׁתּי‬ ‫יוֹדעים «הסּוֹד‪≈ ¿ ,‬‬ ‫אינם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫והתּינוֹקוֹת ≈ »‬ ‫‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם «הסּוֹד ¿« ‪ƒ‬‬ ‫שׁמוֹתיו‬ ‫כּלּהּ ¿ »‬ ‫התּוֹרה ‪»À‬‬ ‫דּכל « »‬ ‫חדא‪» ¿ ,‬‬ ‫לדּבר‪»¬ ,‬‬ ‫¿תּשׁוּבוֹת «» »‬ ‫צוּרתם‬ ‫אוֹתיּוֹתיה » »‬ ‫וכל ‪» ∆ ƒ‬‬ ‫בּרוּך הוּא‪»¿ ,‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫שׁל «»‬ ‫∆‬ ‫קוֹראים‬ ‫וּכשׁהתּינוֹקוֹת ¿ ‪ƒ‬‬ ‫וטעמיהם סוֹד‪ƒ « ∆ ¿ ,‬‬ ‫וּנקדּתם ¿ « ¬ ≈ ∆‬ ‫¿‪» »À‬‬ ‫למעלה‪.‬‬ ‫בּקריאתם ¿« ¿ »‬ ‫הרמוּז ‪» » ƒ¿ƒ‬‬ ‫כּח «הסּוֹד »»‬ ‫מעוֹררים …«‬ ‫¿ ¿‪ƒ‬‬ ‫יוֹחאי‬ ‫שׁמעוֹן «בּר «‬ ‫רבּי ‪¿ ƒ‬‬ ‫בּימי « ‪ƒ‬‬ ‫התּינוֹקוֹת ‪≈ ƒ‬‬ ‫מצינוּ « ‪ƒ‬‬ ‫¿ועוֹד‪ƒ » ,‬‬ ‫מתכּנתּוֹ‬ ‫יוֹדעים «הסּוֹד «על « ¿ ‪¿À‬‬ ‫שׁהיוּ ¿ ‪ƒ‬‬ ‫השּׁלוֹם ∆ »‬ ‫עליו « »‬ ‫»»‬ ‫הקּדוֹשׁ )ח"א צב‪ :‬ח"ג קעא‪:(.‬‬ ‫בּזּהר «»‬ ‫כּמבאר «…«‬ ‫« ¿ …»‬

‫בקשת הקב"ה מישראל שיתנו ערבים‬

‫בּרוּך הוּא‬ ‫דּהקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫לתרץ‪»« ¿ ,‬‬ ‫דּעתּי ¿»≈‬ ‫לעניּוּת « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫‪ƒ¬« ‰‡¯Â‬‬ ‫§¦§ ‪¤‬‬ ‫צדּיק‬ ‫עול «‪ƒ‬‬ ‫ואין »∆‬ ‫אמוּנה ¿≈‬ ‫שׁמוֹ ≈אל ¡ »‬ ‫יתבּרך¿ ¿‬ ‫‪«» ¿ƒ‬‬ ‫ארץ‪» ,‬כּל‬ ‫יעמיד »∆‬ ‫בּמשׁפּט «¬ ‪ƒ‬‬ ‫מלך ¿ ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫וישׁר הוּא‪¿ ,‬והוּא ∆ ∆¿‬ ‫¿» »‬ ‫המּלאכים‬ ‫כּשׁערערוּ « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫והנּה ¿ ∆ ‪¬ ¿ƒ‬‬ ‫ואמת‪≈ƒ¿ ,‬‬ ‫בּמשׁפּט ∆¡ ∆‬ ‫דּרכיו ¿ ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫¿» »‬ ‫שׁאינם‬ ‫מצּד ∆ ≈ »‬ ‫לתּוֹרה ‪« ƒ‬‬ ‫ראוּיים « »‬ ‫שׁאינם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫ישׂראל ∆ ≈ »‬ ‫«על ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫המּלאכים‪,‬‬ ‫והבלם ≈אינוֹ »קדוֹשׁ ¿כּמוֹ « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫קדוֹשׁים ¿∆ ¿ »‬ ‫¿ ‪ƒ‬‬ ‫בּטענת‬ ‫ישׂרפוּני ¿ « ¬«‬ ‫שׁמּא ‪ƒ ¿¿ ƒ‬‬ ‫ואמר ∆ »‬ ‫משׁה ¿» «‬ ‫נתירא … ∆‬ ‫וּלפיכך ‪≈»¿ƒ‬‬ ‫¿‪¿» ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ‬ ‫ראה «»‬ ‫שׁהוּא »קדוֹשׁ‪« ,‬על ∆זה » »‬ ‫שׁבּפיהם ∆‬ ‫הבל ∆ ¿‪∆ ƒ‬‬ ‫∆∆‬ ‫המּלאכים «אף‬ ‫חוֹבה ‪ƒ‬עם « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫ידי »‬ ‫לצאת ¿≈‬ ‫בּרוּך הוּא »≈‬ ‫» ¿‬ ‫שׁהבל‬ ‫בּעם »קדוֹשׁ ∆ ∆ ∆‬ ‫שׁיּשׁ ¿«‬ ‫להם ∆≈‬ ‫ויראה »∆‬ ‫בּטענה זוֹ‪∆ ¿«¿ ,‬‬ ‫¿ « ¬»‬ ‫הקּדוֹשׁ‬ ‫שׁאמר «»‬ ‫וזה ∆ » «‬ ‫המּלאכים‪∆¿ .‬‬ ‫פּיהם »קדוֹשׁ ¿כּמוֹ « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫‪∆ƒ‬‬ ‫שׁהמּלאכים »בּאוּ‬ ‫תּדעוּ ∆ « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫לישׂראל‪¿≈ ,‬‬ ‫בּרוּך הוּא ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫» ¿‬ ‫פּיהם »קדוֹשׁ‪,‬‬ ‫והבל ‪∆ ƒ‬‬ ‫קדוֹשׁים ¿∆ ∆‬ ‫שׁהם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫קדשּׁה ∆ ≈‬ ‫בּטענת ¿‪» À‬‬ ‫¿ « ¬«‬ ‫בּכם‬ ‫להיוֹת »∆‬ ‫צריכים ‪¿ƒ‬‬ ‫פּנים ¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫ועל »כּל »‪ƒ‬‬ ‫לא ≈כן‪«¿ ,‬‬ ‫ואתּם …‬ ‫¿« ∆‬ ‫פּיהם »קדוֹשׁ‬ ‫והבל ‪∆ ƒ‬‬ ‫קדוֹשׁים ¿∆ ∆‬ ‫מיחדים ¿ ‪ƒ‬‬ ‫יחידים ¿‪ƒ»À‬‬ ‫איזה ¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫≈∆‬ ‫המּלאכים‬ ‫לסתּם ‪ƒ‬פּי « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫עליהם ‪… ¿ƒ‬‬ ‫סוֹמך ¬ ≈ ∆‬ ‫≈¿‬ ‫להיוֹת‬ ‫‪¿ƒ‬‬ ‫דּכיון‬ ‫דּערבנוּת‪» ≈ ¿ ,‬‬ ‫דּוּמיא ¿ «¿ »‬ ‫והיא ¿»‬ ‫בּזה‪ƒ¿ ,‬‬ ‫המקטרגים »∆‬ ‫« ¿« ¿¿ ‪ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‬ ‫עקּר « »‬ ‫כּמלאכים‪«ƒ ,‬‬ ‫קדוֹשׁים ¿ « ¿»‪ƒ‬‬ ‫בּכם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫שׁיּהיוּ »∆‬ ‫∆‪¿ƒ‬‬ ‫עליהם הוּא »בּנוּי‪:‬‬ ‫¬≈ ∆‬

‫שאלת השטן תורה היכן היא‬

‫הנּזכּרת‬ ‫בּגּמרא «‪∆∆¿ƒ‬‬ ‫התם «¿»»‬ ‫דּאיתא » »‬ ‫נביא «מה ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫‪ƒ» ·b‡Â‬‬ ‫§©©‬ ‫לוי‪,‬‬ ‫יהוֹשׁע ∆בּן ≈‪ƒ‬‬ ‫רבּי ¿ ‪« À‬‬ ‫אמר « ‪ƒ‬‬ ‫לשׁוֹנם‪« » :‬‬ ‫וזה ¿ »‬ ‫פט‪∆¿ (.‬‬ ‫בּרוּך הוּא »בּא‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫מלּפני «»‬ ‫משׁה ‪≈¿ƒ ƒ‬‬ ‫שׁיּרד … ∆‬ ‫בּשׁעה ∆»«‬ ‫¿ »»‬ ‫היכן‬ ‫תּוֹרה ≈ »‬ ‫עוֹלם‪» ,‬‬ ‫שׁל »‬ ‫לפניו‪ƒ ,‬רבּוֹנוֹ ∆‬ ‫ואמר ¿»»‬ ‫שׂטן ¿» «‬ ‫»»‬ ‫אמר‬ ‫ארץ‪« » ,‬‬ ‫אצל ∆∆‬ ‫הלך ≈ ∆‬ ‫לארץ‪¿« » ,‬‬ ‫נתתּיה »»∆‬ ‫אמר לוֹ ¿« ‪» ƒ‬‬ ‫‪ƒ‬היא‪« » ,‬‬ ‫הבין‬ ‫'אלהים ≈ ‪ƒ‬‬ ‫אמרה לוֹ ¡ …‪ƒ‬‬ ‫היכן ‪ƒ‬היא‪»¿ » ,‬‬ ‫תּוֹרה ≈ »‬ ‫»להּ »‬ ‫'אין‬ ‫ואמר לוֹ ≈‬ ‫אצל »ים ¿» «‬ ‫הלך ≈ ∆‬ ‫דּרכּהּ' ¿וכוּ' )איוב כח כג(‪¿« » ,‬‬ ‫«¿ »‬ ‫שׁנּאמר‬ ‫'אין ‪ƒ‬בּי'‪« ¡∆∆ ,‬‬ ‫ואמר ≈‬ ‫אצל ¿תּהוֹם ¿» «‬ ‫הלך ≈ ∆‬ ‫עמּדי'‪¿« » ,‬‬ ‫‪ƒ» ƒ‬‬ ‫וים‬ ‫]לא ‪ƒ‬בי ‪ƒ‬היא[ ¿»‬ ‫)אין ‪ƒ‬בּי( …‬ ‫אמר ≈‬ ‫'תּהוֹם » «‬ ‫)שם פסוק יד( ¿‬ ‫'בּאזנינוּ‬ ‫אמרוּ ¿ »¿≈‬ ‫ומות » ¿‬ ‫אבדּוֹן »»∆‬ ‫עמּדי'‪« ¬ ,‬‬ ‫אמר ≈אין ‪ƒ» ƒ‬‬ ‫»«‬ ‫לפני‬ ‫ואמר ‪≈¿ƒ‬‬ ‫חזר ¿» «‬ ‫שׁמעהּ' )שם פסוק כב(‪«» .‬‬ ‫שׁמענוּ ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫» «¿‬ ‫בּכל‬ ‫חפּשׂתּי ¿»‬ ‫עוֹלם‪ƒ ¿ « ƒ ,‬‬ ‫שׁל »‬ ‫בּרוּך הוּא‪ƒ ,‬רבּוֹנוֹ ∆‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫«»‬ ‫עמרם‪,‬‬ ‫אצל ∆בּן « ¿»‬ ‫לך ≈ ∆‬ ‫אמר לוֹ ≈¿‬ ‫מצאתיה‪« » ,‬‬ ‫ולא ¿ » ‪» ƒ‬‬ ‫הארץ ¿ …‬ ‫» »∆‬ ‫הקּדוֹשׁ‬ ‫לך «»‬ ‫שׁנּתן ¿»‬ ‫תּוֹרה ∆»«‬ ‫ואמר לוֹ »‬ ‫משׁה ¿» «‬ ‫אצל … ∆‬ ‫הלך ≈ ∆‬ ‫» «¿‬ ‫שׁנּתן‬ ‫אני ∆»«‬ ‫וכי »מה ¬‪ƒ‬‬ ‫אמר לוֹ ¿‪ƒ‬‬ ‫היכן ‪ƒ‬היא‪« » ,‬‬ ‫בּרוּך הוּא ≈ »‬ ‫» ¿‬ ‫בּרוּך‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫אמר לוֹ «»‬ ‫תּוֹרה‪« » .‬‬ ‫בּרוּך הוּא »‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫‪ƒ‬לי «»‬ ‫שׁל‬ ‫לפניו‪ƒ ,‬רבּוֹנוֹ ∆‬ ‫אמר ¿»»‬ ‫אתּה‪« » ,‬‬ ‫בּדּאי « »‬ ‫למשׁה ««‬ ‫הוּא ¿ … ∆‬ ‫משׁתּעשׁע »בּהּ‬ ‫שׁאתּה ‪« ≈ ¬ « ¿ ƒ‬‬ ‫לך ∆ « »‬ ‫גּנוּזה ≈ישׁ ¿»‬ ‫חמדּה ¿ »‬ ‫עוֹלם‪»¿ ∆ ,‬‬ ‫»‬ ‫אמר לוֹ‬ ‫לעצמי‪« » ,‬‬ ‫טוֹבה ¿«¿ ‪ƒ‬‬ ‫אחזיק »‬ ‫אני « ¬‪ƒ‬‬ ‫בּכל יוֹם ¬‪ƒ‬‬ ‫¿»‬ ‫עצמך‬ ‫וּמעטתּ «¿ ¿ »‬ ‫הוֹאיל ‪» ¿ « ƒ‬‬ ‫למשׁה ‪ƒ‬‬ ‫בּרוּך הוּא ¿ … ∆‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫«»‬ ‫תּוֹרת‬ ‫'זכרוּ «‬ ‫שׁנּאמר )מלאכי ג כב( ‪¿ƒ‬‬ ‫שׁמך‪« ¡∆∆ ,‬‬ ‫תּקּרא «על ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫‪≈»ƒ‬‬ ‫לשׁוֹנם‪:‬‬ ‫עבדּי'‪« .‬עד »כּאן ¿ »‬ ‫משׁה «¿‪ƒ‬‬ ‫…∆‬ ‫)שבת‬

‫תשובת ישראל אבותינו ערבים והנביאים ערבים‬

‫אבוֹתינוּ‬ ‫כּלוֹמר ¬ ≈‬ ‫‪« ¿ ,ÌÈ·¯Ú‬‬ ‫‡·‪ƒ ≈¬ eÈ˙B‬‬ ‫‪ e·ÈL‰Â‬לוֹ‪≈ ¬ :‬‬ ‫§‪¦ ¥‬‬ ‫וּבכל‬ ‫כּמלאכים‪»¿ ,‬‬ ‫קדוֹשׁים ¿ « ¿»‪ƒ‬‬ ‫הרי ≈הם »היוּ ¿ ‪ƒ‬‬ ‫¬≈‬ ‫אמר‬ ‫תּסמך‪« » .‬‬ ‫ועל ∆זה ‪¿… ¿ ƒ‬‬ ‫כּמוֹתם‪«¿ ,‬‬ ‫עוֹמדים ¿ »‬ ‫דּוֹר »ודוֹר ¿‪ƒ‬‬ ‫המּלאכים‪¿ ,‬דּסוֹף סוֹף‬ ‫אצל « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫מוֹעיל ‪ƒ‬לי ≈ ∆‬ ‫להם‪≈ ,‬אין ∆זה ‪ƒ‬‬ ‫»∆‬ ‫בּהם ¿כּלוּם‬ ‫והמּלאכים ≈אין » ∆‬ ‫מעט‪ƒ»¿ « «¿ ,‬‬ ‫שׁגגוּ ¿ «‬ ‫האבוֹת »¿‬ ‫»»‬ ‫שׁאלמלא‬ ‫הנּביאים‪≈ »¿ ƒ ∆ ,‬‬ ‫הרי «¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫אמרוּ לוֹ ¬≈‬ ‫הרע‪¿ » .‬‬ ‫היּצר »»‬ ‫מצּד «≈∆‬ ‫‪«ƒ‬‬ ‫וּמדבּר‬ ‫להם ¿« ≈‬ ‫נגלה »∆‬ ‫אתּה ‪∆¿ƒ‬‬ ‫כּמלאכים ≈אין « »‬ ‫קדוֹשׁים ¿ « ¿»‪ƒ‬‬ ‫¿ ‪ƒ‬‬ ‫מתּחת‬ ‫שׁגגה ‪« « ƒ‬‬ ‫יצאה ¿»»‬ ‫להם «אף «על ‪ƒ‬פּי ≈כן »¿ »‬ ‫אמר »∆‬ ‫עמּם‪« » ,‬‬ ‫‪»ƒ‬‬ ‫לא‬ ‫והמּלאכים …‬ ‫מעט‪ƒ»¿ « «¿ ,‬‬ ‫בּהם ¿ «‬ ‫שׁלט » ∆‬ ‫הרע » «‬ ‫ויצר »»‬ ‫ידם ¿≈∆‬ ‫»»‬ ‫≈כן‪:‬‬ ‫תשובת ישראל בנינו ערבים בעדנו‬

‫בּהם‪,‬‬ ‫שׁוֹלט » ∆‬ ‫הרע ≈‬ ‫יצר »»‬ ‫שׁאין ≈∆‬ ‫בּנינוּ ∆ ≈‬ ‫הרי »≈‬ ‫‡‪ e¯Ó‬לוֹ‪≈¬ ,‬‬ ‫¨ §‬ ‫כּמלאכים‪.‬‬ ‫והם ¿ « ¿»‪ƒ‬‬ ‫והבלם »קדוֹשׁ ¿≈‬ ‫קדוֹשׁים ¿∆ ¿ »‬ ‫והם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫¿≈‬ ‫קדוֹשׁים‬ ‫דּהם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫עמּכם ¿ ≈‬ ‫האמת ‪∆ » ƒ‬‬ ‫בּזה » ¡ ∆‬ ‫להם‪∆» ,‬‬ ‫אמר »∆‬ ‫»«‬

‫ה‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | מתן תורה‬ ‫בּמה‬ ‫הוֹעלתּ ¿כּלוּם ¿ «‬ ‫לא « ¿»‬ ‫כּלוֹמר …‬ ‫היכן ‪ƒ‬היא‪« ¿ ,‬‬ ‫תּוֹרה ≈ »‬ ‫»‬ ‫העגל‬ ‫שׁהרי »עשׂוּ ∆את » ≈∆‬ ‫לישׂראל‪≈¬ ∆ ,‬‬ ‫תּוֹרה ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫שּׁנּתתּ »‬ ‫∆»« »‬ ‫אמרוּ‬ ‫ויפה » ¿‬ ‫התּוֹרה‪∆»¿ ,‬‬ ‫ונתבּטּלה « »‬ ‫ונשׁתּבּרוּ «הלּוּחוֹת ¿‪» ¿ « ¿ƒ‬‬ ‫¿‪¿ « ¿ ƒ‬‬ ‫שׁהרי‬ ‫תזכּרנּוּ'‪≈¬ ∆ ,‬‬ ‫'מה ¡אנוֹשׁ ‪ƒ‬כּי ‪∆¿¿ƒ‬‬ ‫המּלאכים »‬ ‫לך « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫¿»‬ ‫דּבריהם‪:‬‬ ‫נתקיּמוּ ‪∆ ≈¿ ƒ‬‬ ‫‪¿«¿ƒ‬‬

‫דקדוקים במאמר הנ"ל‬

‫תּחלּה‪» ,‬הא‬ ‫טוּבא‪» ƒ ¿ :‬‬ ‫הזּה »‬ ‫בּמּאמר «∆‬ ‫לדקדּק « « ¬ »‬ ‫‪≈¿ «¿ LÈ¥‬‬ ‫לפני‬ ‫שׂטן ‪≈¿ƒ‬‬ ‫משׁה »בּא » »‬ ‫שׁיּרד … ∆‬ ‫כּיון ∆»«‬ ‫דּקאמר ≈ »‬ ‫¿» »«‬ ‫מזּה‬ ‫היכן ‪ƒ‬היא'‪∆ƒ ,‬‬ ‫'תּוֹרה ≈ »‬ ‫ואמר »‬ ‫בּרוּך הוּא ¿» «‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫«»‬ ‫והא‬ ‫התּוֹרה‪»¿ ,‬‬ ‫נתינת « »‬ ‫בּשׁעת ¿‪« ƒ‬‬ ‫השּׂטן ‪« ¿ ƒ‬‬ ‫היה « » »‬ ‫דּלא »»‬ ‫משׁמע ¿ …‬ ‫« ¿«‬ ‫לעיל ¿דּסוֹד‬ ‫בּעצמוֹ ¿≈‬ ‫דּקאמר ¿«¿‬ ‫לוי ¿ » » «‬ ‫יהוֹשׁע ∆בּן ≈‪ƒ‬‬ ‫רבּי ¿ ‪« À‬‬ ‫«‪ƒ‬‬ ‫השּׂטן‬ ‫למשׁה‪¿ ,‬והוּא « » »‬ ‫המּות ¿ … ∆‬ ‫מלאך « »∆‬ ‫מסר « ¿«¿‬ ‫הקּטרת » «‬ ‫«¿ …∆‬ ‫דּבשׁעה‬ ‫לוֹמר ‪» » ¿ ƒ‬‬ ‫תּמצא «‬ ‫ואפלּוּ ‪ƒ‬אם ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫המּות‪ƒ ¬« .‬‬ ‫מלאך « »∆‬ ‫הוּא « ¿«¿‬ ‫היה‬ ‫המּתּנוֹת »»‬ ‫המּלאכים « « »‬ ‫ונתנוּ לוֹ « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫משׁה ¿»¿‬ ‫שׁעלה … ∆‬ ‫∆»»‬ ‫ידעוּ »כּל‬ ‫היה‪ ,‬סוֹף סוֹף »¿‬ ‫לא »»‬ ‫התּוֹרה …‬ ‫נתינת « »‬ ‫וּבשׁעת ¿‪« ƒ‬‬ ‫‪«¿ ƒ‬‬ ‫וּמכּל‬ ‫העוֹלם‪» ƒ ,‬‬ ‫אפלּוּ ‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫תּוֹרה‪ƒ ¬ ,‬‬ ‫שׁנּתּנה »‬ ‫העוֹלם ∆‪»¿ƒ‬‬ ‫» »‬ ‫'תּוֹרה‬ ‫שׁוֹאל »‬ ‫שׁאלה ≈‬ ‫ואם ≈כּן «מה זּוֹ ¿ ≈ »‬ ‫השּׂטן‪ƒ¿ ,‬‬ ‫שׁכּן « » »‬ ‫∆≈‬ ‫הקּדוֹשׁ‬ ‫השׁיבוֹ «»‬ ‫תּשׁוּבה ¡ ‪ƒ‬‬ ‫היכן ‪ƒ‬היא'‪¿ .‬ותוּ‪« ,‬מה זּוֹ ¿ »‬ ‫≈»‬ ‫שּׁאמר לוֹ‬ ‫מהראוּי «מה ∆ » «‬ ‫לארץ'‪»» ≈ ,‬‬ ‫'נתתּיה »»∆‬ ‫בּרוּך הוּא ¿« ‪» ƒ‬‬ ‫» ¿‬ ‫מתּחלּה‪,‬‬ ‫יאמר לוֹ ‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫כּך … «‬ ‫עמרם »¿‬ ‫אצל ∆בּן « ¿»‬ ‫לך ≈ ∆‬ ‫«בּסּוֹף ≈¿‬ ‫ליּם‬ ‫לארץ «»‬ ‫לילך »»∆‬ ‫שׁהצרך ≈ ≈¿‬ ‫להטעוֹתוֹ «עד ∆ ‪¿ «¿ À‬‬ ‫ולא ¿« ¿‬ ‫¿…‬ ‫שׁהלך‬ ‫השּׂטן ∆ » «¿‬ ‫שׁוֹטה הוּא « » »‬ ‫וכי ∆‬ ‫ולתּהוֹם‪¿ .‬ועוֹד‪ƒ¿ ,‬‬ ‫¿«¿‬ ‫בּתּוֹרה‬ ‫עוֹשׂים « »‬ ‫וּמה ‪ƒ‬‬ ‫לתּהוֹם‪» ,‬‬ ‫וליּם «¿‬ ‫לארץ ¿«»‬ ‫לשׁאל »»∆‬ ‫‪… ¿ƒ‬‬ ‫אלּא‬ ‫אמר לוֹ ∆ »‬ ‫לא » «‬ ‫בּרוּך הוּא …‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫≈הם‪¿ .‬ועוֹד‪»« ,‬‬ ‫ואבדּוֹן‪.‬‬ ‫וּתהוֹם «¬ «‬ ‫אצל »ים ¿‬ ‫הלך ≈ ∆‬ ‫לבדּהּ‪¿ ,‬והוּא » «¿‬ ‫ארץ ¿«»‬ ‫∆∆‬ ‫טּעם‬ ‫וּמה « «‬ ‫שּׁאלה זוֹ «‬ ‫פּרכא‪« ,‬מה ¿ ≈ »‬ ‫דּדינא ‪» ¿ƒ‬‬ ‫אעקּרא ¿‪» ƒ‬‬ ‫¿ותוּ‪»»ƒ « ,‬‬ ‫אמר לוֹ‬ ‫הרי » «‬ ‫הוֹעיל »בּהּ‪¿ ,‬דּסוֹף סוֹף ¬≈‬ ‫וּמה ‪ƒ‬‬ ‫≈ישׁ »בּהּ «‬ ‫ונשׁתּתּק‬ ‫עמרם ¿‪≈ « ¿ ƒ‬‬ ‫אצל ∆בּן « ¿»‬ ‫לך ≈ ∆‬ ‫בּרוּך הוּא ≈¿‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫«»‬ ‫עוֹשׂה‪:‬‬ ‫לשׁאלה «מה זּוֹ »‬ ‫והלך לוֹ‪ƒ ,‬אם ≈כּן ‪» ≈ ¿ ƒ‬‬ ‫¿» «¿‬

‫התורה היא קיום הארץ‬

‫רמז לוֹ‬ ‫לארץ'‪« » ,‬‬ ‫'נתתּיה »»∆‬ ‫בּרוּך הוּא ¿« ‪» ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫‪»« B·ÈL‰‬‬ ‫¡ ¦‬ ‫הארץ‪¿ ,‬כּמוֹ‬ ‫לקיּוּם » »∆‬ ‫עקּרהּ ¿‪ƒ‬‬ ‫דּהתּוֹרה ‪»»ƒ‬‬ ‫בּזה ¿ « »‬ ‫»∆‬ ‫ולילה‬ ‫יוֹמם »»¿»‬ ‫בריתי »‬ ‫לא ¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫'אם …‬ ‫שׁכּתוּב )ירמיה לג כה( ‪ƒ‬‬ ‫∆»‬ ‫משׁה‬ ‫איתא … ∆‬ ‫והרי ‪» ƒ‬‬ ‫שׂמתּי'‪≈¬« ,‬‬ ‫לא » ¿ ‪ƒ‬‬ ‫וארץ …‬ ‫שׁמים »»∆‬ ‫‪À‬חקּוֹת » «‪ƒ‬‬ ‫העוֹלם‪¿ ,‬כּמוֹ‬ ‫יתקיּם » »‬ ‫לבדּוֹ ‪≈«¿ƒ‬‬ ‫ועליו ¿«‬ ‫בּעגל‪» »¿ ,‬‬ ‫היה »≈∆‬ ‫שׁלּא »»‬ ‫∆…‬ ‫לא‬ ‫והשּׂטן …‬ ‫עוֹלם'‪» » «¿ .‬‬ ‫'וצדּיק ¿יסוֹד »‬ ‫שׁכּתוּב )משלי י כה( ¿«‪ƒ‬‬ ‫∆»‬ ‫בּרוּך הוּא‪,‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫מדבּר «»‬ ‫לבדּוֹ ¿« ≈‬ ‫משׁה ¿«‬ ‫שׁעל … ∆‬ ‫הבין ∆ «‬ ‫≈‪ƒ‬‬ ‫'נתתּיה‬ ‫בּרוּך הוּא ¿« ‪» ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫מדּאמר לוֹ «»‬ ‫חשׁב ‪« » ¿ƒ‬‬ ‫«רק » «‬ ‫דּהקּדוֹשׁ‬ ‫השּׂטן ¿ «»‬ ‫וסבר « » »‬ ‫הארץ‪«»¿ ,‬‬ ‫לקיּוּם » »∆‬ ‫הינוּ ¿‪ƒ‬‬ ‫לארץ' «¿‬ ‫»»∆‬ ‫הטּעם‪,‬‬ ‫הוֹדיע לוֹ « « «‬ ‫ולא ‪« ƒ‬‬ ‫בּדּבר ¿ …‬ ‫קצּר לוֹ «» »‬ ‫בּרוּך הוּא ‪≈ ƒ‬‬ ‫» ¿‬ ‫יוֹדעת‬ ‫הארץ « «‬ ‫הדּבר » »∆‬ ‫טעם «» »‬ ‫בּדעתּוֹ « «‬ ‫השּׂטן ¿« ¿‬ ‫ואמר « » »‬ ‫¿» «‬ ‫התּוֹרה‪.‬‬ ‫תּנאי « »‬ ‫נבראת ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם «על ¿«‬ ‫דּלא ‪≈¿ƒ‬‬ ‫כּיון ¿ …‬ ‫אוֹתוֹ ≈ »‬ ‫לך‬ ‫שׁנּתן »¿‬ ‫תּוֹרה ∆»«‬ ‫אמר »להּ »‬ ‫הארץ‪« » ,‬‬ ‫אצל » »∆‬ ‫והלך ≈ ∆‬ ‫¿» «¿‬ ‫לך ‪ƒ‬קיּוּם‬ ‫היכן ‪ƒ‬היא‪¿ ,‬כּלוּם ≈ישׁ »¿‬ ‫בּרוּך הוּא ≈ »‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫«»‬ ‫שׁיּשׂראל‬ ‫ועכשׁו «אף «על ‪ƒ‬פּי ∆‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‪» ¿«¿ ,‬‬ ‫בּשׁביל « »‬ ‫‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם ‪ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫ונשׁתּבּרוּ‬ ‫העגל ¿‪¿ « ¿ ƒ‬‬ ‫כּשׁעשׂוּ » ≈∆‬ ‫בּטּלוּה ¿ ∆ »‬ ‫הרי ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫התּוֹרה ¬≈‬ ‫קבּלוּ « »‬ ‫‪¿ƒ‬‬ ‫נצּבת‬ ‫ועדין ‪∆∆ƒ‬‬ ‫ונשׁענת «¬«‪ƒ‬‬ ‫סוֹמכת ¿‪∆∆ ¿ ƒ‬‬ ‫אתּ ∆ ∆‬ ‫ועל ‪ƒ‬מי « ¿‬ ‫«הלּוּחוֹת‪«¿ ,‬‬ ‫דּרכּהּ'‪ ,‬הוּא‬ ‫הבין «¿ »‬ ‫'אלהים ≈ ‪ƒ‬‬ ‫והשׁיבה לוֹ ¡ …‪ƒ‬‬ ‫ועוֹמדת‪» ƒ ≈¿ .‬‬ ‫¿ ∆∆‬ ‫איני‬ ‫אני ≈ ‪ƒ‬‬ ‫הטּעם ¬‪ƒ‬‬ ‫השּׁם « « «‬ ‫גּלּה « ≈‬ ‫ואפלּוּ ‪»ƒ‬‬ ‫הטּעם‪ƒ ¬« ,‬‬ ‫שׁיּוֹדע « « «‬ ‫∆ ≈«‬ ‫המּים‪,‬‬ ‫נשׂוּאה «על « «‪ƒ‬‬ ‫שׁאני ¿ »‬ ‫מפּני ∆ ¬‪ƒ‬‬ ‫יוֹדעת אוֹתוֹ‪≈¿ ƒ ,‬‬ ‫««‬ ‫נוֹחה‪:‬‬ ‫אני »‬ ‫נחים «גּם ¬‪ƒ‬‬ ‫וּכשׁהמּים »‪ƒ‬‬ ‫¿ ∆ « «‪ƒ‬‬

‫שאלת השטן היתה כשירד משה מן ההר‬

‫לא‬ ‫השּׂטן …‬ ‫שׁל « » »‬ ‫דּשׁאלה זוֹ ∆‬ ‫דּעתּי ‪» ≈ ¿ ƒ‬‬ ‫לעניּוּת « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫‪ƒ¬« ‰‡¯Â‬‬ ‫§¦§ ‪¤‬‬ ‫משׁה ‪ƒ‬מן‬ ‫שׁיּרד … ∆‬ ‫בּשׁעה ∆»«‬ ‫אלּא ¿ » »‬ ‫היתה ∆ »‬ ‫»¿»‬ ‫המּחנה‬ ‫ו'קרב ∆אל « « ¬∆‬ ‫בּידוֹ «הלּוּחוֹת ¿ »«‬ ‫והביא ¿»‬ ‫השּׁמים ¿≈ ‪ƒ‬‬ ‫« » «‪ƒ‬‬ ‫הלּחת‬ ‫מיּדו ∆את « ‪… À‬‬ ‫ויּשׁלך ‪»»ƒ‬‬ ‫וּמחלת «« ¿ ≈¿‬ ‫העגל ¿ … …‬ ‫ויּרא ∆את » ≈∆‬ ‫««¿‬ ‫שׁעה‬ ‫בּאוֹתהּ » »‬ ‫ההר' )שמות לב יט(‪» ¿ ,‬‬ ‫תּחת » »‬ ‫אתם « «‬ ‫וישׁבּר …»‬ ‫«¿ « ≈‬ ‫ולוֹמר‬ ‫וּלקטרג‪« ¿ ,‬‬ ‫להסטין ¿« ¿≈‬ ‫לפתּח ‪ƒ‬פּיו ¿« ¿ ‪ƒ‬‬ ‫השּׂטן ‪«… ¿ƒ‬‬ ‫מצא « » »‬ ‫»»‬ ‫והרעישׁ‬ ‫בּרוּך הוּא ¿‪ƒ ¿ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫יגע «»‬ ‫ושׁלוֹם »«‬ ‫בּחנּם «חס ¿ »‬ ‫¿ ‪»ƒ‬‬ ‫שׁלּא‬ ‫לערער ∆ …‬ ‫המּלאכים ¿«¿ ≈‬ ‫וּכשׁבּאוּ « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫העוֹלם‪» ∆ ¿ ,‬‬ ‫∆את »כּל » »‬ ‫תּוֹרה ‪ƒ‬כּי‬ ‫ונתּנה »‬ ‫הוֹעילוּ‪»¿ƒ¿ ,‬‬ ‫לא ‪ƒ‬‬ ‫לישׂראל …‬ ‫תּוֹרה ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫תּנּתן »‬ ‫‪≈»ƒ‬‬ ‫ונשׁתּבּרוּ‬ ‫העגל ¿‪¿ « ¿ ƒ‬‬ ‫שׁעשׂוּ ∆את » ≈∆‬ ‫עכשׁו ∆ »‬ ‫לישׂראל‪» ¿« ,‬‬ ‫‪ƒ‬אם ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫וקטרוּג‬ ‫חמה ¿‪¿ ƒ‬‬ ‫השּׂטן ≈ »‬ ‫ונתמלּא « » »‬ ‫יגעוּ‪≈ « ¿ƒ¿ .‬‬ ‫לריק »¿‬ ‫«הלּוּחוֹת »‪ƒ‬‬ ‫לפניו‬ ‫ואמר ¿»»‬ ‫בּרוּך הוּא ¿» «‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫לפני «»‬ ‫וּבא ‪≈¿ƒ‬‬ ‫«על ∆זה‪» ,‬‬

‫הליכת השטן לתהום ולאש‬

‫והשׁיבוּ לוֹ «גּם »אנוּ‬ ‫והיּם‪ƒ ≈¿ ,‬‬ ‫התּהוֹם ¿«»‬ ‫אצל « ¿‬ ‫‪∆ ≈ CωÂ‬‬ ‫§¨©‬ ‫הנּוֹשׂאת‬ ‫שׁהאשׁ ‪ƒ‬היא « ≈‬ ‫בּאחר‪≈ » ∆ ,‬‬ ‫תּלוּיים ¿ « ≈‬ ‫¿ ‪ƒ‬‬ ‫וים‬ ‫לא ‪ƒ‬בי ‪ƒ‬היא ¿»‬ ‫אמר …‬ ‫'תּהוֹם » «‬ ‫שׁאמר ¿‬ ‫וזהוּ ∆ » «‬ ‫אוֹתנוּ‪∆¿ ,‬‬ ‫»‬ ‫טעם‬ ‫יוֹדעים « «‬ ‫כּלוֹמר ≈אין »אנוּ ¿ ‪ƒ‬‬ ‫עמּדי'‪« ¿ ,‬‬ ‫אמר ≈אין ‪ƒ» ƒ‬‬ ‫»«‬ ‫אמרוּ‬ ‫ומות‪¿ » ,‬‬ ‫אבדּוֹן » »∆‬ ‫שׁהם ¬ «‬ ‫האשׁ ∆ ≈‬ ‫אצל » ≈‬ ‫הלך ≈ ∆‬ ‫הדּבר‪¿« » .‬‬ ‫«» »‬ ‫אמרוּ לוֹ‬ ‫כּוּנתם ‪ƒ‬היא‪¿ » ,‬‬ ‫שׁמעהּ'‪»»»« ,‬‬ ‫שׁמענוּ ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫'בּאזנינוּ » « ¿‬ ‫לוֹ ¿ »¿≈‬ ‫בּמעשׂה‬ ‫עמּנוּ ¿ « ¬ ≈‬ ‫בּרוּך הוּא ‪» ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫כּשׁהתנה «»‬ ‫¿ ∆ ‪»¿ ƒ‬‬ ‫ישׂראל‬ ‫יקבּלוּ ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫לא ¿« ¿‬ ‫אמר »לנוּ «רק ‪ƒ‬אם …‬ ‫לא » «‬ ‫בּראשׁית‪… ,‬‬ ‫¿≈ ‪ƒ‬‬

‫ו‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | פרשת יתרו‬ ‫המּוֹדעא‪,‬‬ ‫דּהיתה « » »‬ ‫כּיון ¿ »¿»‬ ‫קבּלה ≈ »‬ ‫קבּלתם « » »‬ ‫הויא « » »»‬ ‫דּלא «¿»‬ ‫¿»‬ ‫ולוֹמר‬ ‫בּרוּך הוּא ¿ «‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫לפני «»‬ ‫לקטרג ‪≈¿ƒ‬‬ ‫וּלפיכך »בּא ¿« ¿≈‬ ‫¿‪¿» ƒ‬‬ ‫המּוֹדעא‬ ‫דּהיתה « » »‬ ‫כּיון ¿ »¿»‬ ‫כּלוֹמר ≈ »‬ ‫היכן ‪ƒ‬היא‪« ¿ ,‬‬ ‫תּוֹרה ≈ »‬ ‫»‬ ‫הוֹעלתּ‬ ‫וּמה « ¿»‬ ‫התּוֹרה‪« ,‬‬ ‫נתינת « »‬ ‫נתבּטּלה ¿‪« ƒ‬‬ ‫מעתּה ‪» ¿ « ¿ƒ‬‬ ‫≈«»‬ ‫נתתּיה‬ ‫בּרוּך הוּא ¿« ‪» ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫והשׁיבוֹ «»‬ ‫בּנתינתהּ‪ƒ ¡∆ .‬‬ ‫‪»» ƒ¿ƒ‬‬ ‫מוֹדעא‬ ‫להם » »‬ ‫דּישׂראל ≈ישׁ »∆‬ ‫כּלוֹמר «אף «על «גּב ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫לארץ‪« ¿ ,‬‬ ‫»»∆‬ ‫נתקיּמה‬ ‫בּנתינתהּ ‪»¿«¿ƒ‬‬ ‫מכּל »מקוֹם ‪»» ƒ¿ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‪» ƒ ,‬‬ ‫קבּלת « »‬ ‫«על « » «‬ ‫לא‬ ‫והשּׂטן …‬ ‫לבסּוֹף‪» » «¿ .‬‬ ‫הטּעם «עד ¿«‬ ‫פּרשׁ לוֹ « « «‬ ‫ולא ≈≈‬ ‫הארץ‪… ¿ ,‬‬ ‫» »∆‬ ‫מצא‬ ‫ולא » »‬ ‫והאשׁ ¿ …‬ ‫והיּם ¿» ≈‬ ‫הארץ ¿«»‬ ‫אצל » »∆‬ ‫והלך ≈ ∆‬ ‫הבין‪¿« »¿ ,‬‬ ‫≈‪ƒ‬‬ ‫לפניו‪,‬‬ ‫ואמר ¿»»‬ ‫בּרוּך הוּא ¿» «‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫אצל «»‬ ‫וחזר ≈ ∆‬ ‫טעם‪«» ¿ ,‬‬ ‫««‬ ‫מצאתי‬ ‫ולא » » ‪ƒ‬‬ ‫הארץ ¿ …‬ ‫בּכל » »∆‬ ‫חפּשׂתּי ¿»‬ ‫עוֹלם‪ƒ ¿ « ƒ ,‬‬ ‫שׁל »‬ ‫‪ƒ‬רבּוֹנוֹ ∆‬ ‫התּוֹרה‬ ‫הרי « »‬ ‫העוֹלם‪≈¬ ,‬‬ ‫נתקיּם » »‬ ‫למּה ‪≈«¿ƒ‬‬ ‫מספּיק »»‬ ‫טעם « ¿‪ƒ‬‬ ‫««‬ ‫ועל ‪ƒ‬מי‬ ‫דּמי‪«¿ ,‬‬ ‫קבּלוּה » ≈‬ ‫לא ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫וּכאלּוּ …‬ ‫קבּלוּה ¿‪ƒ‬‬ ‫בּאנס ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫¿ …∆‬ ‫העוֹלם‪:‬‬ ‫נתקיּם » »‬ ‫‪≈«¿ƒ‬‬

‫לא‬ ‫לא ‪ƒ‬אם …‬ ‫ובהוּ‪… ,‬‬ ‫לתהוּ » …‬ ‫העוֹלם ¿ …‬ ‫יחזר » »‬ ‫התּוֹרה «¬…‬ ‫∆את « »‬ ‫'בּאזנינוּ‬ ‫שׁאמרוּ לוֹ ¿ »¿≈‬ ‫וזהוּ ∆ » ¿‬ ‫קבּלוּה‪∆¿ .‬‬ ‫והרי ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫יקיּמוּה‪≈¬« ,‬‬ ‫¿«¿ »‬ ‫שּׁנּצטוּינוּ‪,‬‬ ‫וזהוּ «על «מה ∆‪ƒ« ¿ƒ‬‬ ‫שׁנּתקבּלה‪∆¿ ,‬‬ ‫שׁמעהּ' ∆‪» ¿ «¿ƒ‬‬ ‫שׁמענוּ ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫»«¿‬ ‫ושׁקטנוּ‪:‬‬ ‫נחנוּ ¿ »« ¿‬ ‫וּלפיכך¿ «¿‬ ‫¿‪» ƒ‬‬ ‫קיום העולם על ידי משה לבדו‬

‫ואמר לוֹ‪,‬‬ ‫בּרוּך הוּא ¿» «‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫אצל «»‬ ‫השּׂטן ≈ ∆‬ ‫‪» » « ¯ÊÁ‬‬ ‫¨©‬ ‫ולא‬ ‫הארץ ¿ …‬ ‫בּכל » »∆‬ ‫חפּשׂתּי ¿»‬ ‫עוֹלם‪ƒ ¿ « ƒ ,‬‬ ‫שׁל »‬ ‫‪ƒ‬רבּוֹנוֹ ∆‬ ‫עוֹמדת‬ ‫טעם «על »מה ∆∆‬ ‫מצאתי « «‬ ‫לא » » ‪ƒ‬‬ ‫דּהינוּ …‬ ‫מצאתיה‪¿« ¿ ,‬‬ ‫¿» ‪» ƒ‬‬ ‫אצל ∆בּן‬ ‫בּרוּך הוּא ≈לך¿ ≈ ∆‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫אמר לוֹ «»‬ ‫הארץ‪« » .‬‬ ‫» »∆‬ ‫הטּעם‪» .‬בּא‬ ‫ויוֹדע « « «‬ ‫התּוֹרה ¿ ≈ «‬ ‫שׁקּבּל « »‬ ‫עמרם‪ ,‬הוּא ∆‪≈ ƒ‬‬ ‫« ¿»‬ ‫בּרוּך הוּא «על‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫שׁנּתן «»‬ ‫תּוֹרה ∆»«‬ ‫אמר לוֹ‪» ,‬‬ ‫אצלוֹ‪« » ,‬‬ ‫∆¿‬ ‫והשׁיב לוֹ‬ ‫נתבּטּלה‪ƒ ≈¿ .‬‬ ‫הרי ‪» ¿ « ¿ƒ‬‬ ‫כּלוֹמר ¬≈‬ ‫היכן ‪ƒ‬היא‪« ¿ ,‬‬ ‫ידך ≈ »‬ ‫»¿ »‬ ‫התּוֹרה «על‬ ‫שׁתּנּתן « »‬ ‫אני ∆ ‪≈»ƒ‬‬ ‫ענותנוּתוֹ‪» ,‬מה ¬‪ƒ‬‬ ‫מרב «¿¿»‬ ‫משׁה ≈ …‬ ‫…∆‬ ‫הוֹאיל‬ ‫בּרוּך הוּא ‪ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫שׁאמר לוֹ «»‬ ‫ידי‪« ,‬עד ∆ » «‬ ‫»‪ƒ‬‬ ‫נסתּתּמוּ‬ ‫וּבזה ‪¿ « ¿ƒ‬‬ ‫שׁמך‪∆» .‬‬ ‫תּקּרא «על ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫עצמך ‪≈»ƒ‬‬ ‫וּמעטתּ «¿ ¿ »‬ ‫‪» ¿«ƒ‬‬ ‫לבדּוֹ »יכוֹל‬ ‫משׁה ¿«‬ ‫ידי … ∆‬ ‫שׁעל ¿≈‬ ‫השּׂטן‪« ∆ ,‬‬ ‫שׁל « » »‬ ‫טענוֹתיו ∆‬ ‫«¬ »‬ ‫שׁמוֹ‬ ‫ועל ¿‬ ‫התּוֹרה ¿«‬ ‫נתּנה « »‬ ‫שׁעל »ידוֹ ‪»¿ƒ‬‬ ‫להתקיּם‪« ∆ ,‬‬ ‫העוֹלם ¿‪≈«¿ ƒ‬‬ ‫» »‬ ‫עבדּי'‪:‬‬ ‫משׁה «¿‪ƒ‬‬ ‫תּוֹרת … ∆‬ ‫'זכרוּ «‬ ‫שׁנּאמר ‪¿ƒ‬‬ ‫נקראת‪« ¡∆∆ ,‬‬ ‫‪≈¿ƒ‬‬

‫משה קיבל התורה מרצון‬

‫עמרם‪,‬‬ ‫אצל ∆בּן « ¿»‬ ‫לך ≈ ∆‬ ‫בּרוּך הוּא ≈¿‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫‪»« B·ÈL‰Â‬‬ ‫‪¦ ¡¤‬‬ ‫טעם‬ ‫בּרוּך הוּא « «‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫הוֹדיעוֹ «»‬ ‫בּזה ‪ƒ‬‬ ‫»∆‬ ‫העוֹלם‬ ‫לבדּוֹ »יכוֹל » »‬ ‫משׁה ¿«‬ ‫קבּלת … ∆‬ ‫ידי « » «‬ ‫דּעל ¿≈‬ ‫הדּבר‪« ¿ ,‬‬ ‫«» »‬ ‫וארבּעים‬ ‫ארבּעים יוֹם ¿«¿ »‪ƒ‬‬ ‫ישׁב ‪ƒ‬עם ה' «¿ »‪ƒ‬‬ ‫להתקיּם‪¿ ,‬והוּא » «‬ ‫¿‪≈«¿ ƒ‬‬ ‫השּׂטן‬ ‫הכי « » »‬ ‫ואפלּוּ »‪ƒ‬‬ ‫ושׁלם‪ƒ ¬« .‬‬ ‫בּרצוֹן טוֹב ¿ » ≈‬ ‫והכּל ¿»‬ ‫לילה‪… «¿ ,‬‬ ‫«¿»‬ ‫אצל‬ ‫לך ≈ ∆‬ ‫בּרוּך הוּא ≈¿‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫שּׁאמר לוֹ «»‬ ‫הבין «מה ∆ » «‬ ‫לא ≈ ‪ƒ‬‬ ‫…‬ ‫שׁיּ≈≈לך¿ לוֹ‬ ‫אמר ∆‬ ‫העקּר‪« ,‬רק » «‬ ‫שׁהוּא » ‪»ƒ‬‬ ‫דּהינוּ ∆‬ ‫עמרם ¿ «¿‬ ‫∆בּן « ¿»‬ ‫לשׁאל‬ ‫הלך ‪… ¿ ƒ‬‬ ‫וּלפיכך » «¿‬ ‫הדּבר‪¿» ƒ¿ ,‬‬ ‫טעם «» »‬ ‫יאמר לוֹ « «‬ ‫¿והוּא … «‬ ‫היכן ‪ƒ‬היא‪.‬‬ ‫בּרוּך הוּא ≈ »‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫לך «»‬ ‫שׁנּתן ¿»‬ ‫תּוֹרה ∆»«‬ ‫אוֹתוֹ »‬ ‫שׁאמר‬ ‫טענוֹתיו «עד ∆ » «‬ ‫ונתבּטּלוּ « ¬ »‬ ‫השּׂטן ¿‪¿ « ¿ƒ‬‬ ‫נשׁתּתּק « » »‬ ‫ולא ‪≈ « ¿ ƒ‬‬ ‫¿…‬ ‫עצמך‬ ‫וּמעטתּ «¿ ¿ »‬ ‫הוֹאיל ‪» ¿ « ƒ‬‬ ‫למשׁה ‪ƒ‬‬ ‫בּרוּך הוּא ¿ … ∆‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫«»‬ ‫לבדּוֹ‬ ‫דּמשׁה ¿«‬ ‫השּׂטן ¿ … ∆‬ ‫ידע « » »‬ ‫בּזה »«‬ ‫שׁמך‪∆» ,‬‬ ‫תּקּרא «על ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫‪≈»ƒ‬‬ ‫להתקיּם «על‬ ‫העוֹלם ¿‪≈«¿ ƒ‬‬ ‫ויכוֹל » »‬ ‫התּוֹרה‪»¿ ,‬‬ ‫בּקבּלת « »‬ ‫יוֹעיל ¿« » «‬ ‫‪ƒ‬‬ ‫אמר‬ ‫עוֹלם'‪… ¡ .‬‬ ‫'וצדּיק ¿יסוֹד »‬ ‫מלא הוּא ¿«‪ƒ‬‬ ‫וּמקרא » ≈‬ ‫»ידוֹ‪»¿ƒ ,‬‬ ‫לתהוּ‬ ‫חוֹזר ¿ …‬ ‫העוֹלם ≈‬ ‫היה » »‬ ‫לבדּוֹ »»‬ ‫משׁה ¿«‬ ‫אלמלא … ∆‬ ‫מעתּה ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫≈«»‬ ‫השּׁני‪,‬‬ ‫לפּרוּשׁ « ≈‪ƒ‬‬ ‫וּבין «≈‬ ‫הראשׁוֹן ≈‬ ‫לפּרוּשׁ »‪ƒ‬‬ ‫ובהוּ‪≈ ,‬בּין «≈‬ ‫»…‬ ‫עשׂיּת‬ ‫בּשׁעת ¬ ‪«ƒ‬‬ ‫ישׂראל »היוּ ‪« ¿ ƒ‬‬ ‫הרי »כּל ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫הראשׁוֹן ¬≈‬ ‫לפּרוּשׁ »‪ƒ‬‬ ‫«≈‬ ‫קבּלת‬ ‫מהנּיא « » «‬ ‫לבדּוֹ ¿ «¿»‬ ‫ועל »ידוֹ ¿«‬ ‫היה‪«¿ ,‬‬ ‫לא »»‬ ‫וּמשׁה …‬ ‫העגל … ∆‬ ‫» ≈∆‬ ‫משׁה‬ ‫לגבּי … ∆‬ ‫ההר‪≈«¿ ,‬‬ ‫כּפיּת » »‬ ‫שׁל ¿‪«ƒ‬‬ ‫השּׁני ∆‬ ‫לפּרוּשׁ « ≈‪ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‪≈« .‬‬ ‫« »‬ ‫לבדּוֹ‬ ‫ועל »ידוֹ ¿«‬ ‫לקבּל‪«¿ ,‬‬ ‫כּדי ¿« ≈‬ ‫ההר ¿≈‬ ‫כּפיּת » »‬ ‫שׁיּך ¿‪«ƒ‬‬ ‫לא «»¿‬ ‫…‬ ‫התּוֹרה ]וכו'[‪:‬‬ ‫קבּלת « »‬ ‫מהנּיא « » «‬ ‫¿ «¿»‬

‫כפיית ההר כגיגית היתה על תורה שבעל פה‬

‫התם‬ ‫דּאיתא » »‬ ‫אחר‪» ƒ ¿ ,‬‬ ‫בּאפן « ≈‬ ‫לפרשׁ ¿ …∆‬ ‫אפשׁר ¿»≈‬ ‫נמי ∆ ¿ »‬ ‫¦‡‪ƒ« È‬‬ ‫'ויּתיצּבוּ‬ ‫הנּזכּרת )שבת פח‪« (.‬על «‪¿«¿ƒ‬‬ ‫בּגּמרא «‪∆∆¿ƒ‬‬ ‫«¿»»‬ ‫עליהם‬ ‫שׁכּפה ¬ ≈ ∆‬ ‫מלמּד ∆ »»‬ ‫ההר' )שמות יט יז(‪≈« ¿ ,‬‬ ‫בּתחתּית » »‬ ‫¿« ¿ ‪ƒ‬‬ ‫מקבּלים ∆את‬ ‫אתּם ¿« ¿ ‪ƒ‬‬ ‫להם ‪ƒ‬אם « ∆‬ ‫אמר »∆‬ ‫כּגיגית‪« » ,‬‬ ‫ההר ¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫»»‬ ‫ואמר‬ ‫קבוּרתכם‪« »¿ .‬‬ ‫תּהא ¿ « ¿∆‬ ‫שׁם ¿ ≈‬ ‫ואם »לאו »‬ ‫מוּטב‪ƒ¿ ,‬‬ ‫התּוֹרה »‬ ‫« »‬ ‫ואיתא‬ ‫לאוֹריתא‪» ƒ¿ .‬‬ ‫רבּא ¿ «¿»‬ ‫מוֹדעא « »‬ ‫»»‬ ‫מכּאן‬ ‫רבא ‪» ƒ‬‬ ‫»»‬ ‫שׁל‬ ‫תּוֹרה ∆‬ ‫ההר «רק «על »‬ ‫כּפיּת » »‬ ‫היתה ¿‪«ƒ‬‬ ‫דּלא »¿»‬ ‫בּמפרשׁים ¿ …‬ ‫« ¿ »¿ ‪ƒ‬‬ ‫אמרוּ )שם כד ז(‬ ‫הרי » ¿‬ ‫הכי ¬≈‬ ‫תימא »‪ƒ‬‬ ‫לא ≈ »‬ ‫דּאי …‬ ‫בּעל ∆פּה‪ƒ ¿ ,‬‬ ‫¿«‬ ‫ודּאי‬ ‫אלּא ««‬ ‫ההר‪» ∆ ,‬‬ ‫כּפיּת » »‬ ‫שׁיּך ¿‪«ƒ‬‬ ‫והיכי «»¿‬ ‫ונשׁמע'‪ƒ ≈¿ ,‬‬ ‫'נעשׂה ¿‪» ¿ ƒ‬‬ ‫«¬ ∆‬ ‫ותוֹרה‬ ‫ונשׁמע'‪» ¿ ,‬‬ ‫'נעשׂה ¿‪» ¿ ƒ‬‬ ‫אמרוּ «¬ ∆‬ ‫שׁבּכתב » ¿‬ ‫תּוֹרה ∆ ‪»¿ƒ‬‬ ‫«על »‬ ‫ההר‪:‬‬ ‫עליהם » »‬ ‫וכפה ¬ ≈ ∆‬ ‫לקבּל ¿»»‬ ‫לא »רצוּ ¿« ≈‬ ‫שׁבּעל ∆פּה …‬ ‫∆ ¿«‬ ‫קטרוג השטן בגלל המודעא רבא‬

‫כּפה‬ ‫כּלּהּ »»‬ ‫התּוֹרה ‪» À‬‬ ‫דּעל « »‬ ‫דּאמר ¿ «‬ ‫למאן ¿ » «‬ ‫‪≈ ‰p‰Â‬בּין ¿«‬ ‫§¦‪¥‬‬ ‫תּוֹרה‬ ‫דּעל »‬ ‫דּאמר ¿ «‬ ‫למאן ¿ » «‬ ‫ההר ≈בּין ¿«‬ ‫עליהם » »‬ ‫¬≈ ∆‬ ‫פּתח‬ ‫השּׂטן ∆ «‬ ‫מצא « » »‬ ‫עליהם‪» » ,‬‬ ‫כּפה ¬ ≈ ∆‬ ‫דּוקא »»‬ ‫שׁבּעל ∆פּה «¿»‬ ‫∆ ¿«‬ ‫בּאמרוֹ‬ ‫התּוֹרה‪¿ » ¿ ,‬‬ ‫קבּלת « »‬ ‫וּלקטרג «על « » «‬ ‫לערער ¿« ¿≈‬ ‫פּתוּח ¿«¿ ≈‬ ‫» «‬

‫ז‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | מתן תורה‬ ‫והרי‬ ‫זוּלתוֹ‪≈¬« ,‬‬ ‫שׁל »‬ ‫ולא ∆‬ ‫אהרן ¿ …‬ ‫שׁל « ¬ …‬ ‫לא ∆‬ ‫מעלה …‬ ‫»להּ שׁוּם « ¬ »‬ ‫היה‪,‬‬ ‫ידך »»‬ ‫העוֹלם «על »¿ »‬ ‫וקיּוּם » »‬ ‫התּוֹרה ¿‪ƒ‬‬ ‫קבּלת « »‬ ‫עקּר « » «‬ ‫‪«ƒ‬‬ ‫טענת‬ ‫שׁלּהם « ¬«‬ ‫והתּר ∆ »∆‬ ‫העגל‪≈ ∆¿ ,‬‬ ‫ישׂראל »עשׂוּ » ≈∆‬ ‫שׁהרי ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫∆ ¬≈‬ ‫מכּל‬ ‫נקי ‪» ƒ‬‬ ‫לבדּך» »‪ƒ‬‬ ‫שׁנּשׁארתּ ¿«¿‬ ‫אתּה ∆‪» ¿« ¿ ƒ‬‬ ‫ואלמלא « »‬ ‫המּוֹדעא‪≈ »¿ ƒ¿ ,‬‬ ‫« »»‬ ‫הייתי‬ ‫התּוֹרה‪ƒ ƒ» ,‬‬ ‫קבּלת « »‬ ‫נתקיּמה « » «‬ ‫ידך ‪»¿«¿ƒ‬‬ ‫ועל »¿ »‬ ‫מכשׁוֹל ¿«‬ ‫‪¿ƒ‬‬ ‫אהרן‬ ‫והיכן « ¬ …‬ ‫ובהוּ‪» ≈¿ ,‬‬ ‫לתהוּ » …‬ ‫וּמחזירוֹ ¿ …‬ ‫עוֹלמי « ¬‪ƒ‬‬ ‫מאבּד »‪ƒ‬‬ ‫¿ «≈‬ ‫נמצא‬ ‫כּלּנה‪» ¿ƒ ,‬‬ ‫עלית «על ‪»» À‬‬ ‫ואתּ » ‪ƒ‬‬ ‫וּכהנּתוֹ‪ƒ ,‬אם ≈כּן ¿« ¿‬ ‫¿ ‪»À‬‬ ‫יזכּה‬ ‫ולא ‪∆¿ƒ‬‬ ‫אדם ¿ …‬ ‫זכה »להּ שׁוּם »»‬ ‫לא »»‬ ‫שׁזּכית …‬ ‫שׁהמּעלה ∆»‪» ƒ‬‬ ‫∆ « «¬»‬ ‫לבדּך‬ ‫לך ¿«¿ »‬ ‫והתּוֹרה ¿»‬ ‫העוֹלם‪» «¿ ,‬‬ ‫נתקיּם » »‬ ‫ידך ‪≈«¿ƒ‬‬ ‫שׁעל »¿ »‬ ‫»להּ‪« ∆ ,‬‬ ‫ידך‪:‬‬ ‫אחיך» »זכוּ «על »¿ »‬ ‫וישׂראל « ∆‬ ‫נתּנה‪≈ »¿ ƒ¿ ,‬‬ ‫‪»¿ƒ‬‬

‫נחמת הקב"ה למשה שקיבל התורה‬

‫מאמרם‬ ‫לפרשׁ « ¬ »»‬ ‫דּעתּי ¿»≈‬ ‫לעניּוּת « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫נראה «¬‪ƒ‬‬ ‫‪ƒ ÏÚÂ‬פּי ∆זה ‪∆ ¿ƒ‬‬ ‫§©‬ ‫שׁאמר‬ ‫בּשׁעה ∆ » «‬ ‫לברכה )שמו"ר לז ד(‪» » ¿ ,‬‬ ‫זכרוֹנם ‪» »¿ƒ‬‬ ‫‪» ¿ƒ‬‬ ‫הקרב‬ ‫'ואתּה «¿≈‬ ‫למשׁה )שמות כח א( ¿« »‬ ‫בּרוּך הוּא ¿ … ∆‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫«»‬ ‫הקּדוֹשׁ‬ ‫אמר לוֹ «»‬ ‫הרע לוֹ‪« » .‬‬ ‫אחיך' ≈«‬ ‫אהרן » ‪» ƒ‬‬ ‫אליך ∆את « ¬ …‬ ‫≈∆ »‬ ‫לך‪,‬‬ ‫וּנתתּיה ¿»‬ ‫היתה ‪ƒ‬לי ¿« ‪» ƒ‬‬ ‫תּוֹרה »¿»‬ ‫משׁה‪» ,‬‬ ‫בּרוּך הוּא‪∆ … ,‬‬ ‫» ¿‬ ‫עוֹלמי‪« .‬עד »כּאן ¿לשׁוֹנוֹ‪.‬‬ ‫אבּדתּי ∆את »‪ƒ‬‬ ‫שׁאלמלא ‪ƒ‬היא ‪ƒ ¿« ƒ‬‬ ‫∆ ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫עוֹשׂה‬ ‫התּוֹרה »‬ ‫שׁל « »‬ ‫הנּחמה ∆‬ ‫דּלכאוֹרה ≈אין …זאת «∆» »‬ ‫¿ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫לאהרן‪,‬‬ ‫שׁנּתּנה ¿« ¬ …‬ ‫הכּהנּה ∆‪»¿ƒ‬‬ ‫בּשׁביל «¿ ‪»À‬‬ ‫למשׁה ‪ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫רוּח ¿ … ∆‬ ‫קוֹרת «‬ ‫«‬ ‫ישׂראל‬ ‫לכל ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫נתּנה‪»¿ ,‬‬ ‫לבדּוֹ ‪»¿ƒ‬‬ ‫למשׁה ¿«‬ ‫לא ¿ … ∆‬ ‫דּהתּוֹרה …‬ ‫¿« »‬ ‫בּרוּך הוּא‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫סרסוּר ≈בּין «»‬ ‫היה «¿‬ ‫וּמשׁה »»‬ ‫נתּנה‪∆ … ,‬‬ ‫‪»¿ƒ‬‬ ‫נתּנה‪,‬‬ ‫לבד ‪»¿ƒ‬‬ ‫וּלזרעוֹ ¿«‬ ‫לאהרן ¿«¿‬ ‫והכּהנּה ¿« ¬ …‬ ‫ישׂראל‪»À¿ «¿ ,‬‬ ‫וּבין ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫≈‬ ‫לוֹמר‬ ‫הצרך «‬ ‫למּה ‪¿ «¿ À‬‬ ‫לזה‪¿ .‬ועוֹד‪»» ,‬‬ ‫ענין ∆זה »∆‬ ‫וּמה ‪«¿ƒ‬‬ ‫»‬ ‫שׁהוּא‬ ‫דּבר ∆‬ ‫עוֹלמי‪» » ,‬‬ ‫אבּדתּי ∆את »‪ƒ‬‬ ‫שׁאלמלא ‪ƒ‬היא ‪ƒ ¿« ƒ‬‬ ‫∆ ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫ידוּע‪:‬‬ ‫» «‬

‫משה שקול כנגד שישים ריבוא‬

‫זכרוֹנם‬ ‫רבּוֹתינוּ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫שּׁאמרוּ « ≈‬ ‫נמי «מה ∆ » ¿‬ ‫מבאר «‪ƒ‬‬ ‫‪»… ¿ ‰Ê·e‬‬ ‫¨‪¤‬‬ ‫ילדה‬ ‫אחת »¿»‬ ‫אשּׁה « «‬ ‫לברכה )שיהש"ר פ"א טו ג( ‪» ƒ‬‬ ‫‪» »¿ƒ‬‬ ‫שׁשּׁקוּל‬ ‫משׁה ∆ »‬ ‫וּדרשׁוּהוּ «על … ∆‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא‪»¿ ,‬‬ ‫בּמצרים ‪ƒ ƒ‬‬ ‫¿ ‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫מצינוּ‬ ‫בּמּה » ‪ƒ‬‬ ‫האמת « ∆‬ ‫וּלפי » ¡ ∆‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא‪ƒ¿ .‬‬ ‫כּנגד ‪ƒ ƒ‬‬ ‫¿∆∆‬ ‫הטּעם הוּא ¿כּמוֹ‬ ‫אלּא « « «‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא‪» ∆ ,‬‬ ‫כּנגד ‪ƒ ƒ‬‬ ‫שׁשּׁקוּל ¿∆∆‬ ‫∆»‬ ‫זכרוֹנם‬ ‫רבּוֹתינוּ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫שּׁאמרוּ « ≈‬ ‫בּמה ∆ » ¿‬ ‫בּהצטרף ¿ «‬ ‫שׁכּתבנוּ‪≈» ¿ ƒ ¿ ,‬‬ ‫∆»«¿‬ ‫שּׁים ‪¯ƒ‬בּוֹא‬ ‫‪ƒL‬‬ ‫ראשׁי ≈תּבוֹת ‪≈È‬שׁ ‪ƒ‬‬ ‫‪≈ » χ¯NÈ‬‬ ‫לברכה ¿דּ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫‪» »¿ƒ‬‬ ‫ממּצרים‬ ‫ישׂראל ‪ƒ«¿ ƒ ƒ‬‬ ‫יצאוּ ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫לא »¿‬ ‫וּלהכי …‬ ‫תּוֹרה‪ƒ »¿ ,‬‬ ‫וֹתיּוֹת ‪» «Ï‬‬ ‫‡‪ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‪,‬‬ ‫אוֹתיּוֹת « »‬ ‫כּמנין ‪ƒ‬‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא ¿ ‪«¿ƒ‬‬ ‫בּהם ‪ƒ ƒ‬‬ ‫שׁהיוּ » ∆‬ ‫«עד ∆ »‬ ‫אחר )דרוש לשבת הגדול ד"ה‬ ‫בּמקוֹם « ≈‬ ‫שׁפּרשׁנוּ ¿ »‬ ‫וּכמוֹ ∆ ≈« ¿‬ ‫¿‬ ‫התּוֹרה‬ ‫ישׂראל ∆את « »‬ ‫שׁקּבּלוּ ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫וכיון ∆‪¿ ƒ‬‬ ‫ונראה לעניות דעתי(‪» ≈¿ .‬‬ ‫העגל‪ƒ ,‬אם ≈כּן‬ ‫מעשׂה » ≈∆‬ ‫המּוֹדעא‪¿ ,‬ועוֹד « ¬ ≈‬ ‫והיתה « » »‬ ‫¿»¿»‬ ‫נוֹדע‬ ‫אכן «‬ ‫השּׂטן‪≈» ,‬‬ ‫וּכטענת « » »‬ ‫התּוֹרה ¿ « ¬«‬ ‫קבּלת « »‬ ‫נתבּטּלה « » «‬ ‫‪» ¿ « ¿ƒ‬‬ ‫נתקיּמה‬ ‫השּׁלוֹם «על »ידוֹ ‪»¿«¿ƒ‬‬ ‫עליו « »‬ ‫רבּנוּ » »‬ ‫דּמשׁה « ≈‬ ‫הדּבר ¿ … ∆‬ ‫«» »‬ ‫שּׁרמוּז‬ ‫וּבמה ∆»‬ ‫העוֹלם‪« ¿ ,‬‬ ‫ונתקיּם » »‬ ‫התּוֹרה ¿‪≈«¿ƒ‬‬ ‫קבּלת « »‬ ‫« »«‬ ‫הכּל »כּלוּל‬ ‫לתּוֹרה « …‬ ‫אוֹתיּוֹת « »‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא ‪ƒ‬‬ ‫בּישׂראל ‪ƒ ƒ‬‬ ‫¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫כּנגד »כּל‬ ‫משׁה ¿∆∆‬ ‫שׁקוּל … ∆‬ ‫בּזה »‬ ‫נמצא »∆‬ ‫לבדּוֹ‪» ¿ƒ ,‬‬ ‫בּמשׁה ¿«‬ ‫¿ …∆‬ ‫לברכה‬ ‫זכרוֹנם ‪» »¿ƒ‬‬ ‫רבּוֹתינוּ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫אמרוּ « ≈‬ ‫ושׁפּיר » ¿‬ ‫ישׂראל‪ƒ « ¿ ,‬‬ ‫‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא‪:‬‬ ‫בּמצרים ‪ƒ ƒ‬‬ ‫ילדה ¿ ‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫אחת »¿»‬ ‫אשּׁה « «‬ ‫‪»ƒ‬‬

‫קבלת משה התורה שקולה כנגד כל ישראל‬

‫דּאף «על‬ ‫שּׁכּתבנוּ »יבוֹא «על »נכוֹן‪« ¿ ,‬‬ ‫לפי «מה ∆ » « ¿‬ ‫‡‪ƒ¿ ÌÓ‬‬ ‫¨ §¨‬ ‫שׁעשׂוּ‬ ‫מאחר ∆ »‬ ‫התּוֹרה‪« « ≈ ,‬‬ ‫קבּלוּ « »‬ ‫דּישׂראל ‪¿ ƒ‬‬ ‫«גּב ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫לא‬ ‫כּאלּוּ …‬ ‫הוי‪ƒ¿ ,‬‬ ‫דּבאנס »≈‬ ‫ההר ‪∆… ¿ ƒ‬‬ ‫כּפיּת » »‬ ‫העגל‪¿ ,‬ועוֹד‪«ƒ¿ ,‬‬ ‫» ≈∆‬ ‫וּכטענת‬ ‫ובהוּ‪«¬ « ¿ ,‬‬ ‫לתהוּ » …‬ ‫לחזר ¿ …‬ ‫העוֹלם «¬…‬ ‫וצריך » »‬ ‫קבּלוּה‪¿ ƒ»¿ ,‬‬ ‫‪» ¿ƒ‬‬ ‫בּשׁני‬ ‫נמצא ‪≈¿ ƒ‬‬ ‫שׁלּא ‪» ¿ƒ‬‬ ‫משׁה ∆ …‬ ‫היה … ∆‬ ‫אלמלא »»‬ ‫השּׂטן‪≈ »¿ ƒ ,‬‬ ‫« »»‬ ‫התּוֹרה‪,‬‬ ‫קבּלת « »‬ ‫נתקיּמה « » «‬ ‫לבדּוֹ ‪»¿«¿ƒ‬‬ ‫ועל »ידוֹ ¿«‬ ‫דּברים ≈אלּוּ‪«¿ ,‬‬ ‫¿ »‪ƒ‬‬ ‫ואין‬ ‫ובהוּ‪≈¿ .‬‬ ‫לתהוּ » …‬ ‫חזר ¿ …‬ ‫ולא »«‬ ‫עמדוֹ ¿ …‬ ‫העוֹלם «על » ¿‬ ‫ועמד » »‬ ‫¿» «‬ ‫עליו‬ ‫רבּנוּ » »‬ ‫משׁה « ≈‬ ‫שׁזּכה »להּ … ∆‬ ‫גּדוֹלה ‪ƒ‬מזּוֹ ∆»»‬ ‫מעלה ¿ »‬ ‫לך « ¬ »‬ ‫¿»‬ ‫שׁיּהיה‬ ‫העוֹלם ∆‪∆¿ƒ‬‬ ‫התנה «על » »‬ ‫לא ‪»¿ ƒ‬‬ ‫יתבּרך …‬ ‫שׁה' ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫השּׁלוֹם‪∆ ,‬‬ ‫«»‬ ‫יקבּלוּ‬ ‫בּכללוּתם ¿« ¿‬ ‫כּשׁיּשׂראל ‪» » ¿ƒ‬‬ ‫הקּיּוּם ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם ¿ ∆‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫לוֹ «‪ƒ‬‬ ‫לא‬ ‫מלך' )משלי יד כח(‪… ,‬‬ ‫הדרת ∆ ∆¿‬ ‫דּ'ברב »עם «¿«‬ ‫התּוֹרה‪»¿ ƒ ,‬‬ ‫« »‬ ‫מרב‬ ‫השּׁלוֹם ≈ …‬ ‫עליו « »‬ ‫רבּנוּ » »‬ ‫משׁה « ≈‬ ‫בּאמת … ∆‬ ‫לבדּוֹ‪∆ ¡ ∆ .‬‬ ‫אחד ¿«‬ ‫∆»‬ ‫הקּדוֹשׁ‬ ‫עשׂהוּ «»‬ ‫ממּנּה‪» » ,‬‬ ‫למעלה ‪»∆ ƒ‬‬ ‫שׁאין ¿« ¿ »‬ ‫מעלתוֹ ∆ ≈‬ ‫גּדלּת « ¬ »‬ ‫¿‪« À‬‬ ‫ישׂראל‬ ‫קבּלוּ »כּל ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫וּכאלּוּ ‪¿ ƒ‬‬ ‫כּרבּים‪ƒ¿ ,‬‬ ‫בּרוּך הוּא ¿« ‪ƒ‬‬ ‫» ¿‬ ‫לברכה‬ ‫זכרוֹנם ‪» »¿ƒ‬‬ ‫רבּוֹתינוּ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫כּמאמר « ≈‬ ‫התּוֹרה‪« ¬ « ¿ ,‬‬ ‫בּכללוּתם « »‬ ‫‪» » ¿ƒ‬‬ ‫ישׂראל‪:‬‬ ‫כּנגד »כּל ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫משׁה ¿∆∆‬ ‫שׁקוּל … ∆‬ ‫)תנחומא בשלח י( »‬

‫אשרי העם שיש לו את משה‬

‫העם‬ ‫'אשׁרי » »‬ ‫הכּתוּב )תהלים קמד טו( « ¿≈‬ ‫שׁאמר « »‬ ‫‪« » ∆ ‰ÊÂ‬‬ ‫§‪¤‬‬ ‫זכרוֹנם‬ ‫רבּוֹתינוּ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫ודרשׁוּ « ≈‬ ‫שׁכּכה לּוֹ' ¿וכוּ'‪¿»¿ ,‬‬ ‫∆ »»‬ ‫'משׁה'‪.‬‬ ‫גּימטריּא … ∆‬ ‫'שׁכּכה' ‪»ƒ¿ « ƒ‬‬ ‫לברכה )זוהר ח"ג קיא‪»» ∆ (.‬‬ ‫‪» »¿ƒ‬‬ ‫נקי‬ ‫שׁהיה »‪ƒ‬‬ ‫משׁה ∆ »»‬ ‫דּאלמלא … ∆‬ ‫מבאר ¿ ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫דּרכּנוּ ¿ …»‬ ‫וּלפי «¿ ≈‬ ‫¿‪ƒ‬‬ ‫ישׂראל‬ ‫לא »היוּ ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‪… ,‬‬ ‫קבּלת « »‬ ‫בּעת « » «‬ ‫מכּל ¿≈‬ ‫ושׁלם ‪… ƒ‬‬ ‫¿ »≈‬

‫מעלת משה לא זכה לה אהרן ולא שום אדם אחר‬

‫שׁאמר‬ ‫רוּח ∆ » «‬ ‫קוֹרת «‬ ‫שׁיּשׁ »בּהּ «‬ ‫הנּחמה ∆≈‬ ‫§‪ƒ BÊÂ‬היא «∆» »‬ ‫שׁהרע לוֹ‬ ‫בּשׁעה ∆ ≈«‬ ‫למשׁה ¿ » »‬ ‫בּרוּך הוּא ¿ … ∆‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫«»‬ ‫תּשׁוה‬ ‫לא ‪∆¿ ƒ‬‬ ‫שׁמּעלתך …‬ ‫לך ∆ « ¬ »¿»‬ ‫תּדע ¿»‬ ‫אמר לוֹ‪«≈ ,‬‬ ‫הכּהנּה‪« » ,‬‬ ‫«על « ¿‪»À‬‬

‫ח‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | פרשת יתרו‬ ‫העוֹלם‬ ‫וּלהתקיּם » »‬ ‫לבדּוֹ ¿‪≈«¿ ƒ‬‬ ‫תּוֹרה ¿«‬ ‫לקבּל »‬ ‫וּלהכי »ראוּי ¿« ≈‬ ‫¿» ‪ƒ‬‬ ‫«על »ידוֹ‪:‬‬

‫נמצא‬ ‫התּוֹרה‪» ¿ƒ ,‬‬ ‫למעלת « »‬ ‫כּך ¿« ¬ «‬ ‫אחר »¿‬ ‫יזכּוּ « «‬ ‫ולא ‪¿ƒ‬‬ ‫קיּמים‪… ¿ ,‬‬ ‫«»‪ƒ‬‬ ‫המּה‬ ‫תּחלּה »זכוּ »בּהּ ≈ »‬ ‫משׁה »בּהּ ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫שׁזּכה … ∆‬ ‫ידי ∆»»‬ ‫שׁעל ¿≈‬ ‫∆«‬ ‫לא‬ ‫תּחלּה …‬ ‫זכה »בּהּ הוּא ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫לא »»‬ ‫ואלמלא …‬ ‫זמן‪≈ »¿ ƒ¿ ,‬‬ ‫לאחר ¿«‬ ‫¿« «‬ ‫הכּתוּב‬ ‫שׁאמר «»‬ ‫וזה ∆ » «‬ ‫ושׁלוֹם‪∆¿ .‬‬ ‫תּקוּמה «חס ¿ »‬ ‫להם ¿ »‬ ‫היתה »∆‬ ‫»¿»‬ ‫שׁזּכה הוּא‬ ‫משׁה ∆»»‬ ‫שׁהוּא … ∆‬ ‫שׁכּכה לּוֹ'‪∆ ,‬‬ ‫העם ∆ »»‬ ‫'אשׁרי » »‬ ‫« ¿≈‬ ‫כּך‪:‬‬ ‫אחר »¿‬ ‫ועל »ידוֹ »זכוּ ≈הם « «‬ ‫תּחלּה ¿«‬ ‫¿‪»ƒ‬‬

‫לחיים וצוואר כנגד תורה ומצוות‬

‫השּׁירים‬ ‫בּשׁיר « ‪ƒ ƒ‬‬ ‫הכּתוּבים ¿ ‪ƒ‬‬ ‫יתבּארוּ « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫‪ƒ ÏÚÂ‬פּי ∆זה ‪¬ » ¿ƒ‬‬ ‫§©‬ ‫‪,ÌÈÊe¯Áa‬‬ ‫ˆ‪ƒ ¬ « C¯‡e‬‬ ‫‪≈ »« Ìȯza‬‬ ‫‪ƒ… « CÈÈÁÏ‬‬ ‫י‪-‬יד( »‡‪ƒ«» ¿ eÂ‬‬ ‫‪BaÒÓa‬‬ ‫‪ƒ ¿ ƒ CÏn‰L‬‬ ‫‪¿ Cl» ‰NÚ‬וכוּ'‪∆ ∆ « ∆ „Ú« ,‬‬ ‫‪∆ ¬« ·‰Ê‬‬ ‫‪»» ȯBz‬‬ ‫≈‬ ‫‪È„Bc‬‬ ‫‪ƒ ¯Ùk‰‬‬ ‫‡‪∆… « ÏkL‬‬ ‫‪ Èσ È„Bc‬כוּ'‪… ¿ ∆ ,‬‬ ‫‪ƒ ¯n‰‬‬ ‫¿וכוּ'‪… « ¯B¯ˆ¿ ,‬‬ ‫שׁתּי‬ ‫‪≈ Ìȯza‬הם ¿ ≈‬ ‫‪ƒ… « CÈÈÁÏ‬‬ ‫הכּוּנה ‪ƒ‬היא »‡‪ƒ«» ¿ eÂ‬‬ ‫‪¿ Èσ‬וכוּ'‪»»«« .‬‬ ‫ˆ‪C¯‡e‬‬ ‫שׁבּעל ∆פּה‪≈ »« ,‬‬ ‫ותוֹרה ∆ ¿«‬ ‫שׁבּכתב ¿ »‬ ‫תּוֹרה ∆ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫תּוֹרוֹת‪» ,‬‬ ‫ותלה‬ ‫בּתּוֹרה‪» »¿ .‬‬ ‫הכּתוּבוֹת « »‬ ‫המּצוֹת «¿‬ ‫‪≈ ÌÈÊe¯Áa‬הם « ‪¿ ƒ‬‬ ‫«¬ ‪ƒ‬‬ ‫הגּוֹרמים‬ ‫שׁלּחיים ≈הם « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫מפּני ∆ ¿»«‪ƒ‬‬ ‫בּלּחיים‪≈¿ ƒ ,‬‬ ‫התּוֹרה « ¿»«‪ƒ‬‬ ‫« »‬ ‫בּפינחס ‪ƒ‬משּׁוּם‬ ‫שׁמּצינוּ ¿‪»¿ ƒ‬‬ ‫הדּבּוּר‪¿ ,‬כּמוֹ ∆ » ‪ƒ‬‬ ‫יציאת «‪ƒ‬‬ ‫¿‪« ƒ‬‬ ‫למתּנת‬ ‫זכה ¿« ¿«‬ ‫ויפלּל' )תהלים קו ל( »»‬ ‫פּינחס «¿« ≈‬ ‫דּ'ויּעמד ‪»¿ ƒ‬‬ ‫¿ ««¬ …‬ ‫בּלּחיים‪.‬‬ ‫התּוֹרה « ¿»«‪ƒ‬‬ ‫תּלה « »‬ ‫לפיכך » »‬ ‫הלּחיים )חולין קלד‪¿» ƒ¿ ,(:‬‬ ‫« ¿»«‪ƒ‬‬ ‫דּהמּצוֹת‬ ‫בּצּוּאר‪ƒ ,‬משּׁוּם ¿ « ‪¿ ƒ‬‬ ‫]המּצוֹת[ ««»‬ ‫)התּוֹרה( « ‪¿ ƒ‬‬ ‫ותלה « »‬ ‫¿» »‬ ‫התּלוּיים‬ ‫תּכשׁיטים « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫והם ¿כּמוֹ «¿ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫מעשׂה‪≈¿ ,‬‬ ‫ידי « ¬ ∆‬ ‫≈הם «על ¿≈‬ ‫המּצוֹת‪:‬‬ ‫כּך ≈הם « ‪¿ ƒ‬‬ ‫התּלוּיים ¿לנוֹי‪¿» ,‬‬ ‫בּצּוּאר « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫««»‬ ‫)א‬

‫משה זכה וזיכה את הרבים‬

‫זכה‬ ‫משׁה »»‬ ‫התּנּא )אבות פ"ה מי"ח( … ∆‬ ‫כּוּנת « «»‬ ‫‪« e‰ÊÂ‬גּם ≈כּן «»«‬ ‫§‪¤‬‬ ‫הרבּים »תּלוּי בּוֹ‪,‬‬ ‫הרבּים ¿זכוּת »« ‪ƒ‬‬ ‫וזכּה ∆את »« ‪ƒ‬‬ ‫¿‪»ƒ‬‬ ‫כּך‬ ‫ואחר »¿‬ ‫לבדּוֹ‪« «¿ ,‬‬ ‫בּתּוֹרה ¿«‬ ‫תּחלּה « »‬ ‫זכה ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫משׁה »»‬ ‫כּלוֹמר … ∆‬ ‫¿ «‬ ‫הרבּים »תּלוּי בּוֹ‪.‬‬ ‫לפיכך ¿זכוּת »« ‪ƒ‬‬ ‫ישׂראל‪¿» ƒ¿ ,‬‬ ‫זכּה ∆את ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫‪»ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ‬ ‫אמר «»‬ ‫העגל » «‬ ‫עשׂיּת » ≈∆‬ ‫דּבשׁעת ¬ ‪«ƒ‬‬ ‫טעמא ¿ ‪« ¿ ƒ‬‬ ‫והינוּ « ¬ »‬ ‫¿«¿‬ ‫ואשׁמידם‬ ‫ממּנּי ¿« ¿ ‪≈ ƒ‬‬ ‫'הרף ‪ƒ∆ ƒ‬‬ ‫למשׁה )דברים ט יד( ∆∆‬ ‫בּרוּך הוּא ¿ … ∆‬ ‫» ¿‬ ‫ורב['‪¿ ,‬דּסוֹף סוֹף‬ ‫]עצוּם »»‬ ‫)גּדוֹל( »‬ ‫אוֹתך» ¿לגוֹי »‬ ‫ואעשׂה ¿‬ ‫¿∆ ¡ ∆‬ ‫דּישׁ »בּהּ‬ ‫התּוֹרה ¿≈‬ ‫קבּלת « »‬ ‫נתקיּמה « » «‬ ‫היכן ‪»¿«¿ƒ‬‬ ‫שׁעה ≈ »‬ ‫בּאוֹתהּ » »‬ ‫¿ »‬ ‫נשׁמוֹת‪,‬‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא ¿ »‬ ‫וּצריכה ‪ƒ ƒ‬‬ ‫אוֹתיּוֹת ¿‪» ƒ‬‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא ‪ƒ‬‬ ‫‪ƒƒ‬‬ ‫ודּאי הוּא‬ ‫אלּא ««‬ ‫לבדּוֹ‪» ∆ ,‬‬ ‫משׁה ¿«‬ ‫ישּׁאר «רק … ∆‬ ‫לא ‪≈ » ƒ‬‬ ‫והלא …‬ ‫«¬ …‬ ‫כּללוּת »כּל‬ ‫לבדּוֹ »כּלוּל ¿»‬ ‫דּבמשׁה ¿«‬ ‫דּבּרנוּ ‪∆ … ¿ ƒ‬‬ ‫אשׁר ‪¿« ƒ‬‬ ‫הדּבר ¬ ∆‬ ‫«» »‬ ‫מספּיק‪:‬‬ ‫לבדּוֹ « ¿‪ƒ‬‬ ‫ישׂראל‪¿ ,‬והוּא ¿«‬ ‫‪≈ »¿ ƒ‬‬

‫לאחר שידעו פשטי התורה יתגלו להם סודות התורה‬

‫בּזה‬ ‫כּוּנתוֹ »∆‬ ‫‪»»« ,Cl» ‰NÚ‬‬ ‫‪∆ ¬« ·‰Ê‬‬ ‫‪»» ȯBz‬‬ ‫ואמר ≈‬ ‫‪« »¿ ¯ÊÁ‬‬ ‫¨©‬ ‫ולא‬ ‫לא »ראוּ ¿ …‬ ‫ישׂראל …‬ ‫כּללוּת »כּל ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫דּמתּחלּה ¿ »‬ ‫¿ ‪»ƒ¿ƒ‬‬ ‫סוֹדוֹתיה‬ ‫∆»‬ ‫אבל‬ ‫וּמצוֹתיה‪» ¬ ,‬‬ ‫התּוֹרה ‪» ∆ ¿ ƒ‬‬ ‫פּשׁטי « »‬ ‫קבּלוּ «רק ¿ » ≈‬ ‫‪¿ƒ‬‬ ‫וזהוּ‬ ‫בּתּחלּה‪∆¿ .‬‬ ‫ישׂראל « ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫בּהם »כּל ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫ידעוּ » ∆‬ ‫לא »¿‬ ‫וחדריה …‬ ‫« ¬»∆ »‬ ‫שׁהבטיחם‬ ‫דּהינוּ ∆ ‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫‪¿« ¿ ,Cl» ‰NÚ‬‬ ‫‪∆ ¬« ·‰Ê‬‬ ‫‪»» ȯBz‬‬ ‫שׁאמר ≈‬ ‫∆»«‬ ‫התּוֹרה‬ ‫פּשׁטי « »‬ ‫ויבינוּ ¿ » ≈‬ ‫כּשׁיּדעוּ ¿»‪ƒ‬‬ ‫בּרוּך הוּא ¿ ∆≈¿‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫«»‬ ‫לגלּוֹת‬ ‫עתיד ¿«‬ ‫אמתּתם‪ƒ » ,‬‬ ‫מצוֹתיה «על ¬ ‪» » ƒ‬‬ ‫ויקיּמוּ ‪» ∆ ¿ ƒ‬‬ ‫‪¿« ƒ‬‬ ‫והכי‬ ‫מזּהב‪ƒ »¿ ,‬‬ ‫הנּחמדים ‪»»ƒ‬‬ ‫סוֹדוֹתיה «∆¡ »‪ƒ‬‬ ‫∆»‬ ‫להם‬ ‫וּלהראוֹת »∆‬ ‫¿«¿‬ ‫˜‪˙Bc‬‬ ‫‪À¿ ÌÚƒ Cl» ‰NÚ‬‬ ‫‪∆ ¬« ·‰Ê‬‬ ‫‪»» ȯBz‬‬ ‫קאמר ¿להוּ ≈‬ ‫»»«‬ ‫ידיעתם ¿בּסוֹדוֹת‬ ‫דּקדם ¿‪» » ƒ‬‬ ‫כּבר‪∆… ¿ ,‬‬ ‫בּידך ¿»‬ ‫שׁיּשׁ ¿»¿ »‬ ‫‪≈∆ ÛÒk‰‬‬ ‫« »∆‬ ‫בּעיניהם «רק‬ ‫חשׁוּבה ¿≈ ≈ ∆‬ ‫התּוֹרה ¬ »‬ ‫וּמצפּוּנוֹתיה « »‬ ‫התּוֹרה « ¿ ∆ »‬ ‫« »‬ ‫בּחדריה‪,‬‬ ‫הכּנסם « ¬»∆ »‬ ‫אחר ‪»¿»ƒ‬‬ ‫אבל « «‬ ‫הכּסף'‪» ¬ ,‬‬ ‫כּ'נקדּוֹת «»∆‬ ‫‪À¿ ƒ‬‬ ‫‪:·‰Ê‬‬ ‫˙‪»» ȯB‬‬ ‫בּעיניהם כּ¿ ≈‬ ‫יהיוּ ¿≈ ≈ ∆‬ ‫‪¿ƒ ÛÒk‰‬‬ ‫˜‪∆» « ˙Bc‬‬ ‫¿‪À‬‬

‫משה שקול כנגד כולם‬

‫צוּה »לנוּ‬ ‫'תּוֹרה ‪»ƒ‬‬ ‫הפּסוּק )שם לג ד‪-‬ה( »‬ ‫כּוּנת « »‬ ‫נמי «»«‬ ‫‪ƒ« e‰ÊÂ‬‬ ‫§‪¤‬‬ ‫בישׁרוּן‬ ‫ויהי ‪À ƒ‬‬ ‫יעקב‪ƒ¿« ,‬‬ ‫קהלּת «¬ …‬ ‫מוֹרשׁה ¿ ‪« ƒ‬‬ ‫משׁה » »‬ ‫…∆‬ ‫ישׂראל'‪,‬‬ ‫שׁבטי ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫יחד ‪≈ ¿ ƒ‬‬ ‫ראשׁי »עם ««‬ ‫בּהתאסּף » ≈‬ ‫מלך ¿ ‪≈ « ¿ ƒ‬‬ ‫∆ ∆¿‬ ‫מתּחלּה‬ ‫דּהינוּ ‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫משׁה' ¿ «¿‬ ‫צוּה »לנוּ … ∆‬ ‫'תּוֹרה ‪»ƒ‬‬ ‫הכּוּנה ‪ƒ‬היא »‬ ‫« «»»‬ ‫בּטלה ‪ƒ‬היא‬ ‫מעקּרא » ¿ »‬ ‫דּהא ≈ ‪»»ƒ‬‬ ‫משׁה‪» ¿ ,‬‬ ‫זכה »בּהּ ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם … ∆‬ ‫לא »»‬ ‫…‬ ‫ואחר‬ ‫העגל‪« «¿ .‬‬ ‫וּמחמת » ≈∆‬ ‫המּוֹדעא ≈ ¬ «‬ ‫מחמת « » »‬ ‫ישׂראל ≈ ¬ «‬ ‫לגבּי ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫¿«≈‬ ‫וּבטּלוּ‬ ‫העגל ‪¿ ƒ‬‬ ‫להם ¬עוֹן » ≈∆‬ ‫שׁנּתכּפּר »∆‬ ‫ימים ∆‪≈«¿ƒ‬‬ ‫לאחר »‪ƒ‬‬ ‫כּך ¿« «‬ ‫»¿‬ ‫וכי‬ ‫יעקב'‪ƒ¿ .‬‬ ‫ל'קהלּת «¬ …‬ ‫'מוֹרשׁה' ‪« ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫היתה » »‬ ‫המּוֹדעא‪» ,‬אז »¿»‬ ‫« »»‬ ‫בּרוּך הוּא‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫עביד «»‬ ‫היכי »‪ƒ‬‬ ‫מעקּרא ≈ ‪ƒ‬‬ ‫תימא‪»»ƒ ≈ ,‬‬ ‫≈»‬ ‫יקבּלוּ‬ ‫לא ¿« ¿‬ ‫שׁאם …‬ ‫העוֹלם ∆ ‪ƒ‬‬ ‫שׁהתנה ‪ƒ‬עם » »‬ ‫מהתּנאי ∆ ‪»¿ ƒ‬‬ ‫≈ « ¿«‬ ‫ובהוּ‪,‬‬ ‫לתהוּ » …‬ ‫העוֹלם ¿ …‬ ‫יחזיר » »‬ ‫התּוֹרה «¬‪ƒ‬‬ ‫ישׂראל ∆את « »‬ ‫‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫קבּלת‬ ‫תּוֹעיל « » «‬ ‫וּמה ‪ƒ‬‬ ‫נתבּטּלה‪« ,‬‬ ‫ישׂראל ‪» ¿ « ¿ƒ‬‬ ‫קבּלת ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫שׁהרי « » «‬ ‫∆ ¬≈‬ ‫משׁה‪,‬‬ ‫מלך' ∆זה … ∆‬ ‫בישׁרוּן ∆ ∆¿‬ ‫'ויהי ‪À ƒ‬‬ ‫אמר «¿‪ƒ‬‬ ‫לזה » «‬ ‫משׁה‪∆» ,‬‬ ‫…∆‬ ‫שׁאמר‬ ‫וזה ∆ » «‬ ‫כּלּם‪∆¿ ,‬‬ ‫כּנגד ‪»À‬‬ ‫המּלך ¿∆∆‬ ‫שׁקוּל ∆זה « ∆ ∆¿‬ ‫וּדהינוּ »‬ ‫¿ «¿‬ ‫והינוּ‬ ‫ישׂראל'‪¿«¿ ,‬‬ ‫שׁבטי ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫יחד ‪≈ ¿ ƒ‬‬ ‫ראשׁי »עם ««‬ ‫'בּהתאסּף » ≈‬ ‫¿‪≈« ¿ ƒ‬‬ ‫כּלּם‪,‬‬ ‫כּנגד ‪» À‬‬ ‫שׁקוּל ¿∆∆‬ ‫משׁה »‬ ‫השּׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא … ∆‬ ‫כּללוּת »כּל « ‪ƒ ƒ‬‬ ‫¿»‬

‫על אף החטא לא סילק הקדוש ברוך הוא שכינתו‬

‫בּאמוּנתם‪,‬‬ ‫לעמד ∆ ¡ »»‬ ‫יכלוּ «¬ …‬ ‫לא »¿‬ ‫והם …‬ ‫הבטיחם‪≈¿ ,‬‬ ‫‪∆ ÏÎÂ‬זה ‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫§¨‬ ‫בּתוֹך‬ ‫‪¿ ¿ ,BaÒÓa‬‬ ‫‪ƒ ¿ ƒ CÏn‰L‬‬ ‫וּמיּד ¿בּעוֹד ∆ « ∆ ∆‬ ‫תּכף ‪»ƒ‬‬ ‫«רק ≈ ∆‬ ‫לעגל )שמות‬ ‫שׁאמרוּ »≈∆‬ ‫˙‪¿ » ∆ ,BÁȯ≈ Ô‬‬ ‫¯‪«» Èc‬‬ ‫בּסיני‪ƒ¿ƒ ,‬‬ ‫חפּתוֹ ¿‪« ƒ‬‬ ‫‪»À‬‬

‫ט‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | מתן תורה‬ ‫רבּוֹתינוּ‬ ‫דּאמרוּ « ≈‬ ‫והינוּ ¿ » ¿‬ ‫השּׁלוֹם‪¿«¿ .‬‬ ‫עליו « »‬ ‫רבּנוּ » »‬ ‫משׁה « ≈‬ ‫…∆‬ ‫אפלּוּ «מה‬ ‫לברכה )ירושלמי פאה פ"ב ה"ד( ¬ ‪ƒ‬‬ ‫זכרוֹנם ‪» »¿ƒ‬‬ ‫‪» ¿ƒ‬‬ ‫בּסיני‪:‬‬ ‫למשׁה ¿‪« ƒ‬‬ ‫נתּן ¿ … ∆‬ ‫לחדּשׁ ‪«ƒ‬‬ ‫עתיד ¿«≈‬ ‫ותיק » ‪ƒ‬‬ ‫שּׁתּלמיד »‪ƒ‬‬ ‫∆ « ¿‪ƒ‬‬

‫רבּוֹתינוּ‬ ‫שׁדּרשׁוּ « ≈‬ ‫ישׂראל' ¿כּמוֹ ∆»¿‬ ‫אלהיך ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫'אלּה ¡ …∆ »‬ ‫לב ד( ≈ ∆‬ ‫‪¯n‰‬‬ ‫ועם »כּל ∆זה ¿ˆ¯‪… « ¯B‬‬ ‫לברכה )שבת פח‪ƒ¿ .(:‬‬ ‫זכרוֹנם ‪» »¿ƒ‬‬ ‫‪» ¿ƒ‬‬ ‫בּגּמרא )שם(‪,‬‬ ‫שׁאמרוּ «¿»»‬ ‫‪¿ ,ÔÈÏÈ‬כּמוֹ ∆ » ¿‬ ‫‪ƒ» È„L‬‬ ‫‪«» ÔÈa≈ Èσ È„Bc‬‬ ‫‪ƒ‬‬ ‫בּרוּך הוּא‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫סלּק «»‬ ‫לא ‪≈ ƒ‬‬ ‫שׁאף «על ‪ƒ‬פּי ≈כן …‬ ‫∆«‬ ‫הארוֹן‪:‬‬ ‫בּדּי » »‬ ‫מבּין «≈‬ ‫שׁכינתוֹ ‪≈ ƒ‬‬ ‫¿‪» ƒ‬‬

‫איך ילוד אשה יכול לקבל שישים ריבוא פירושים‬

‫המּלאכים‬ ‫הבינוּ « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫למּרוֹם ≈ ‪ƒ‬‬ ‫משׁה «»‬ ‫כּשׁעלה … ∆‬ ‫‪» » ∆ ¿ ‰p‰Â‬‬ ‫§¦‪¥‬‬ ‫שׁשּׁים‬ ‫שׁהם ‪ƒ ƒ‬‬ ‫התּוֹרה ∆ ≈‬ ‫כּללוּת « »‬ ‫לקּח »כּל ¿ »‬ ‫שׁבּא ‪«ƒ‬‬ ‫∆»‬ ‫ודם‬ ‫בּשׂר »»‬ ‫שׁאין » »‬ ‫בּדעתּם ∆ ≈‬ ‫וחשׁבוּ ¿« ¿ »‬ ‫פּרוּשׁים‪¿ » ¿ ,‬‬ ‫‪ƒ‬רבּוֹא ≈ ‪ƒ‬‬ ‫מאחר‬ ‫פּרוּשׁים‪« « ≈ ,‬‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא ≈ ‪ƒ‬‬ ‫לקבּל ‪ƒ ƒ‬‬ ‫לסבּל ¿« ≈‬ ‫»יכוֹל ‪… ¿ƒ‬‬ ‫לשׁכחהּ‪,‬‬ ‫שׁהוּא »עלוּל ¿ » ¿ »‬ ‫וּבפרט ∆‬ ‫קרץ‪»¿ƒ ,‬‬ ‫מחמר …«‬ ‫שׁהוּא ≈ …∆‬ ‫∆‬ ‫המּלאכים‬ ‫הפּרוּשׁים ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫לסבּל »כּל « ≈ ‪ƒ‬‬ ‫ואין »יכוֹל ‪… ¿ƒ‬‬ ‫¿≈‬ ‫כּשׁראוּ‬ ‫וּלפיכך ¿ ∆»‬ ‫אלהיּים‪¿» ƒ¿ .‬‬ ‫קדוֹשׁים ¡ …‪ƒƒ‬‬ ‫רוּחניּים ¿ ‪ƒ‬‬ ‫שׁהם »‪ƒƒ‬‬ ‫∆≈‬ ‫ואמרוּ «מה‬ ‫תּמהוּ ¿» ¿‬ ‫למּרוֹם‪¿ » ,‬‬ ‫משׁה «»‬ ‫שׁעלה … ∆‬ ‫המּלאכים ∆ » »‬ ‫« « ¿»‪ƒ‬‬ ‫כּח ‪ƒ‬לילוּד‬ ‫שׁאין לוֹ …«‬ ‫בּינינוּ‪¿ ,‬כּלוֹ «מר ∆ ≈‬ ‫אשּׁה ≈ ≈‬ ‫‪ƒ‬לּילוּד ‪» ƒ‬‬ ‫שׁבּתּוֹרה‪,‬‬ ‫פּרוּשׁים ∆ « »‬ ‫השּׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא ≈ ‪ƒ‬‬ ‫לסבּל »כּל « ‪ƒ ƒ‬‬ ‫אשּׁה ‪… ¿ƒ‬‬ ‫‪»ƒ‬‬ ‫בּרוּך‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫להם «»‬ ‫והשׁיב »∆‬ ‫אשּׁה‪ƒ ≈¿ .‬‬ ‫שׁהוּא ¿ילוּד ‪» ƒ‬‬ ‫כּיון ∆‬ ‫≈»‬ ‫התּוֹרה‬ ‫כּללוּת « »‬ ‫לקבּל »כּל ¿ »‬ ‫כּך הוּא‪≈ «¿ ,‬‬ ‫האמת »¿‬ ‫הוּא‪∆ ¡ » ,‬‬ ‫»בּא‪:‬‬

‫ביאור הפסוק 'אשכול הכופר דודי לי בכרמי עין גדי'‬

‫בּרוּך‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫עמּי «»‬ ‫דּקדּק ‪ƒ ƒ‬‬ ‫שׁלּא ‪≈¿ ƒ‬‬ ‫גּרם ‪ƒ‬לי …זאת ∆ …‬ ‫‪«» ÈÓe‬‬ ‫¦‬ ‫המּוֹדעא‪,‬‬ ‫ולא «על « » »‬ ‫העגל ¿ …‬ ‫מעשׂה » ≈∆‬ ‫לא «על « ¬ ≈‬ ‫הוּא …‬ ‫משׁה‬ ‫שׁהכּל »תּלוּי בּוֹ‪∆ ,‬זה … ∆‬ ‫‪ƒ ,¯Ùk‰‬אישׁ ∆ « …‬ ‫‡‪∆… « ÏkL‬‬ ‫∆¿…‬ ‫קבּלת‬ ‫נתקיּמה « » «‬ ‫בּשׁבילוֹ ‪»¿«¿ƒ‬‬ ‫ישׂראל‪ƒ ¿ ƒ ,‬‬ ‫כּנגד »כּל ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫שׁשּׁקוּל ¿∆∆‬ ‫∆»‬ ‫היכן‬ ‫ואזיל‪» ≈ ,‬‬ ‫מפרשׁ ¿»≈‬ ‫וקא ¿ »≈‬ ‫העוֹלם‪»¿ .‬‬ ‫ונתקיּם » »‬ ‫התּוֹרה ¿‪≈«¿ƒ‬‬ ‫« »‬ ‫משׁה‬ ‫ידי … ∆‬ ‫דּעל ¿≈‬ ‫כּך הוּא ¿ «‬ ‫דּהאמת »¿‬ ‫הדּבר ¿ » ¡ ∆‬ ‫נתפּרסם «» »‬ ‫‪≈ ¿« ¿ƒ‬‬ ‫‪,È„b‬‬ ‫‪ƒ∆ ÔÈÚ≈ ÈÓ¯Îa‬‬ ‫אמר ¿«¿ ≈‬ ‫לזה » «‬ ‫הכּל‪∆» ,‬‬ ‫נתקיּם « …‬ ‫לבדּוֹ ‪≈«¿ƒ‬‬ ‫¿«‬ ‫הכּרם‬ ‫לקטרג «על «∆∆‬ ‫הרע ¿« ¿≈‬ ‫יצר »»‬ ‫שׁבּא ≈∆‬ ‫בּשׁעה ∆ »‬ ‫≈פּרוּשׁ ¿ » »‬ ‫שׁעשׂוּ ∆את‬ ‫בּשׁעה ∆ »‬ ‫'כּרם' ¿ » »‬ ‫שׁנּקראים ∆∆‬ ‫ישׂראל ∆‪ƒ »¿ƒ‬‬ ‫שׁהם ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫∆≈‬ ‫תּשּׁאר‬ ‫שׁלּא ‪≈ » ƒ‬‬ ‫לוֹמר ∆ …‬ ‫ישׂראל «‬ ‫לקטרג «על ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫וּבא ¿« ¿≈‬ ‫העגל‪» ,‬‬ ‫» ≈∆‬ ‫בּרוּך הוּא‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫שׁאמר לוֹ «»‬ ‫בּידם‪« ,‬עד ∆ » «‬ ‫התּוֹרה ¿»»‬ ‫« »‬ ‫דּכוּנת‬ ‫לעיל ¿ «»«‬ ‫שׁכּתבנוּ ¿≈‬ ‫עמרם‪¿ ,‬כּמוֹ ∆ »« ¿‬ ‫אצל ∆בּן « ¿»‬ ‫לך ≈ ∆‬ ‫≈¿‬ ‫לבדּוֹ‬ ‫עמרם ¿«‬ ‫ידי ∆בּן « ¿»‬ ‫דּעל ¿≈‬ ‫בּזה ¿ «‬ ‫בּרוּך הוּא »∆‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫«»‬ ‫הרע‪ ,‬הוּא‬ ‫היּצר »»‬ ‫‪ È„b‬הוּא «≈∆‬ ‫העוֹלם‪¿ ,‬ו≈‪ƒ∆ ÔÈÚ‬‬ ‫יתקיּם » »‬ ‫‪≈«¿ƒ‬‬ ‫לדבר‬ ‫העוֹלם ‪« ¿ƒ‬‬ ‫בּני » »‬ ‫המּוֹשׁך ¿≈‬ ‫דּהינוּ « ≈ ¿‬ ‫המּגּד‪¿« ¿ ,‬‬ ‫העין « ‪»À‬‬ ‫» «‪ƒ‬‬ ‫אילנא' )דניאל ד יא(‪,‬‬ ‫'גּדּוּ ‪»» ƒ‬‬ ‫יהיה ≈פּרוּשׁוֹ …‬ ‫עברה‪ .‬אוֹ ‪∆¿ƒ‬‬ ‫¬≈»‬ ‫‪ÔÈÚ≈ ÈÓ¯Îa‬‬ ‫והינוּ ≈פּרוּשׁ ¿«¿ ≈‬ ‫העוֹלם‪¿«¿ ,‬‬ ‫בּני » »‬ ‫חוֹתך¿ ¿≈‬ ‫שׁהוּא ≈‬ ‫∆‬ ‫בּכרמי‪,‬‬ ‫הרע ¿«¿ ‪ƒ‬‬ ‫היּצר »»‬ ‫שׁהוּא «≈∆‬ ‫‪∆ È„b‬‬ ‫כּשׁנּכנס ≈‪ƒ∆ ÔÈÚ‬‬ ‫‪«¿ƒ∆ ¿ ,È„b‬‬ ‫∆‪ƒ‬‬ ‫‪Èσ È„Bc‬‬ ‫העגל‪» ,‬אז ‪ƒ‬‬ ‫בּטענת » ≈∆‬ ‫לחתּך אוֹתוֹ ¿ « ¬«‬ ‫ורצה «¿ …¿‬ ‫¿» »‬ ‫טענתוֹ‪,‬‬ ‫וּבטּל « ¬»‬ ‫השׁיבוֹ ‪≈ ƒ‬‬ ‫בּרוּך הוּא ¡ ‪ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫שׁהוּא «»‬ ‫∆‬ ‫שׁהכּל‬ ‫משׁה‪ƒ ,‬אישׁ ∆ « …‬ ‫שׁהוּא … ∆‬ ‫‪∆ ¯Ùk‰‬‬ ‫‡‪∆… « ÏkL‬‬ ‫בּשׁביל ∆ ¿ …‬ ‫‪ƒ¿ ƒ‬‬ ‫»תּלוּי בּוֹ‪:‬‬

‫משה קיבל את טענת המלאכים‬

‫הכּוּנה‬ ‫לפניך‪»»« « ,‬‬ ‫גּנוּזה ¿»∆ »‬ ‫חמדּה ¿ »‬ ‫המּלאכים ∆ ¿»‬ ‫‪ƒ»¿ « « e¯Ó‡Â‬‬ ‫§¨ §‬ ‫לסבלהּ‬ ‫ואין »יכוֹל ¿»¿ »‬ ‫מנּי »ים‪≈¿ ,‬‬ ‫רחבה ‪ƒƒ‬‬ ‫שׁהיא ¿ » »‬ ‫∆‪ƒ‬‬ ‫אבל‬ ‫רוּחניּים‪» ¬ ,‬‬ ‫שׁהם »‪ƒƒ‬‬ ‫המּלאכים ∆ ≈‬ ‫קדשּׁתך‪ ,‬אוֹ « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם ¿‪» ¿ » À‬‬ ‫וכיון‬ ‫פּרוּשׁיה‪» ≈¿ .‬‬ ‫לסבּל »כּל ≈ ∆ »‬ ‫כּח ‪… ¿ƒ‬‬ ‫להם …«‬ ‫אדם ≈אין »∆‬ ‫בּני »»‬ ‫¿≈‬ ‫אדם ‪ƒ‬כּי‬ ‫וּבן »»‬ ‫תזכּרנּוּ ∆‬ ‫'מה ¡אנוֹשׁ ‪ƒ‬כּי ‪∆¿¿ƒ‬‬ ‫דּהכי הוּא‪» ,‬‬ ‫¿ »‪ƒ‬‬ ‫אמר‬ ‫לעמד בּוֹ‪» .‬אז » «‬ ‫שׁאינוֹ »יכוֹל «¬ …‬ ‫בּדבר ∆ ≈‬ ‫תפקדנּוּ' ¿» »‬ ‫‪∆¿¿ ƒ‬‬ ‫תּשׁוּבה‪,‬‬ ‫להם ¿ »‬ ‫השׁב »∆‬ ‫למשׁה » ≈‬ ‫בּרוּך הוּא ¿ … ∆‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫«»‬ ‫שׁמּא‬ ‫אני ∆ »‬ ‫ירא ¬‪ƒ‬‬ ‫עוֹלם‪≈» ,‬‬ ‫שׁל »‬ ‫משׁה‪ƒ ,‬רבּוֹנוֹ ∆‬ ‫ואמר … ∆‬ ‫¿» «‬ ‫מצּד‬ ‫דּהם ‪« ƒ‬‬ ‫אתּם ¿ ≈‬ ‫דּהאמת ‪» ƒ‬‬ ‫שׁבּפיהם‪∆ ¡ » ¿ ,‬‬ ‫בּהבל ∆ ¿‪∆ ƒ‬‬ ‫ישׂרפוּני « ∆ ∆‬ ‫‪ƒ ¿¿ ƒ‬‬ ‫ודם‬ ‫וּבשׂר »»‬ ‫הפּרוּשׁים‪» » ,‬‬ ‫לקבּל »כּל « ≈ ‪ƒ‬‬ ‫יכוֹלים ¿« ≈‬ ‫קדשּׁתם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫¿‪» » À‬‬ ‫לדבר ∆זה‪:‬‬ ‫≈אינוֹ »יכוֹל ¿» »‬

‫משה זכה לשישים ריבוא פירושים בתורה‬

‫למעלה‬ ‫הנּזכּרים ¿« ¿ »‬ ‫המּאמרים «‪ƒ»¿ƒ‬‬ ‫לפרשׁ »כּל « « ¬ »‪ƒ‬‬ ‫אפשׁר ¿»≈‬ ‫‡‪» ¿ ∆ B‬‬ ‫שׁפּרשׁנוּ‪¿ ,‬והוּא‬ ‫לאפן ∆ ≈« ¿‬ ‫אחר »קרוֹב » …∆‬ ‫בּאפן « ≈‬ ‫¿ …∆‬ ‫האר"י «ז"ל )שער הגלגולים‬ ‫רבּנוּ » ¬‪ƒ‬‬ ‫שּׁכּתב « ≈‬ ‫בּהקדּים «מה ∆ » «‬ ‫¿ «¿‪ƒ‬‬ ‫וכלּם‬ ‫לתּוֹרה‪» À¿ ,‬‬ ‫פּרוּשׁים ≈ישׁ « »‬ ‫דּשׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא ≈ ‪ƒ‬‬ ‫הקדמה יז( ¿ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫נשׁפּע‬ ‫וּממּנּוּ ‪« ¿ ƒ‬‬ ‫השּׁלוֹם‪∆ ƒ ,‬‬ ‫עליו « »‬ ‫רבּנוּ » »‬ ‫משׁה « ≈‬ ‫להם … ∆‬ ‫זכה »∆‬ ‫»»‬ ‫וכל‬ ‫נשׁמתוֹ‪»¿ ,‬‬ ‫שּׁהשּׂיגה ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫ואחד «מה ∆ ‪» ƒ ƒ‬‬ ‫אחד ¿∆ »‬ ‫לישׂראל »כּל ∆ »‬ ‫¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫קבּל‬ ‫הכּל ‪≈ ƒ‬‬ ‫והאחרוֹנים « …‬ ‫הראשׁוֹנים ¿» « ¬ ‪ƒ‬‬ ‫שּׁפּרשׁוּ »‪ƒ ƒ‬‬ ‫«מה ∆ ≈¿‬

‫נשמות הצדיקים עליונות יותר מהמלאכים‬

‫כּבוֹדי‬ ‫בּכסּא ¿ ‪ƒ‬‬ ‫אחז ¿‪≈ƒ‬‬ ‫בּרוּך הוּא ¡ …‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫‪ ¯Ó‡Â‬לוֹ «»‬ ‫§¨©‬ ‫הקּדוֹשׁ‬ ‫רמז לוֹ «»‬ ‫תּשׁוּבה‪« » ,‬‬ ‫להם ¿ »‬ ‫והחזיר »∆‬ ‫¿« ¬‪ƒ‬‬ ‫התּוֹרה »תּלוּי‬ ‫סבילת ‪ƒ‬קבּוּל « »‬ ‫דּעקּר ¿‪« ƒ‬‬ ‫בּרוּך הוּא ¿ ‪«ƒ‬‬ ‫» ¿‬ ‫קדוֹשׁה‬ ‫תּהיה ¿ »‬ ‫שׁהנּשׁמה ‪∆¿ ƒ‬‬ ‫דּכיון ∆ «¿ » »‬ ‫ולא «בּגּוּף‪» ≈ ¿ ,‬‬ ‫בּנּשׁמה ¿ …‬ ‫«¿ » »‬ ‫בּינהּ‬ ‫מפריד ≈ »‬ ‫כּראוּי‪≈ ,‬אין «הגּוּף « ¿‪ƒ‬‬ ‫וּמצחצחת »»‬ ‫טהוֹרה ¿ ‪« « ¿ À‬‬ ‫¿ »‬

‫י‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | פרשת יתרו‬ ‫המּלאכים‪,‬‬ ‫יוֹתר ‪ƒ‬מן « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫לסבּל ≈‬ ‫ויכוֹלה ‪… ¿ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‪» ƒ ,‬‬ ‫לבין « »‬ ‫¿≈‬ ‫המּלאכים‪,‬‬ ‫יוֹתר ‪ƒ‬מן « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫עליוֹנים ≈‬ ‫הצּדּיקים ∆ ¿ ‪ƒ‬‬ ‫דּנשׁמוֹת « «‪ƒ ƒ‬‬ ‫¿‪¿ ƒ‬‬ ‫דּנשׁמוֹת‬ ‫האר"י «ז"ל )עץ חיים שער כח פ"א( ¿‪¿ ƒ‬‬ ‫שׁכּתב » ¬‪ƒ‬‬ ‫¿כּמוֹ ∆ » «‬ ‫ונשׁמוֹת‬ ‫העוֹלמוֹת‪¿ ƒ¿ ,‬‬ ‫מפּנימיּוּת » »‬ ‫הצּדּיקים ≈הם ‪ƒ ƒ¿ ƒ‬‬ ‫« «‪ƒ ƒ‬‬ ‫קדשּׁה‬ ‫ידי ¿‪» À‬‬ ‫ועל ¿≈‬ ‫העוֹלמוֹת‪«¿ ,‬‬ ‫מחיצוֹניּוּת » »‬ ‫המּלאכים ≈ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫« « ¿»‪ƒ‬‬ ‫מהמּלאכים‪.‬‬ ‫יוֹתר ≈ « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫הצּדּיקים ≈‬ ‫נשׁמוֹת « «‪ƒ ƒ‬‬ ‫ישּׂיגוּ ‪¿ ƒ‬‬ ‫וטהרה « ‪ƒ‬‬ ‫¿» √»‬ ‫בּכסּא‬ ‫אחז ¿‪≈ƒ‬‬ ‫למשׁה ¡ …‬ ‫בּרוּך הוּא ¿ … ∆‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫אמר לוֹ «»‬ ‫ולכן » «‬ ‫¿»≈‬ ‫ואתּם‬ ‫מכּסּא‪∆ «¿ ,‬‬ ‫החצוּבוֹת ‪≈ƒ ƒ‬‬ ‫הנּשׁמוֹת « ¬‬ ‫דּהינוּ «¿ »‬ ‫כּבוֹדי‪¿« ¿ ,‬‬ ‫¿ ‪ƒ‬‬ ‫לכם‬ ‫שׁיּשׁ »∆‬ ‫המּלאכים‪≈∆ ,‬‬ ‫מעלה «על « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫לכם « ¬ »‬ ‫הצּדּיקים ≈ישׁ »∆‬ ‫« «‪ƒ ƒ‬‬ ‫וּבזה‬ ‫מפּנימיּוּת‪∆» ,‬‬ ‫שׁנּשׁמוֹתיכם ‪ƒ ƒ¿ ƒ‬‬ ‫ממּשׁ‪∆ ≈ ¿ ƒ∆ ,‬‬ ‫בּכּסּא « »‬ ‫אחיזה «‪≈ƒ‬‬ ‫¬‪» ƒ‬‬ ‫יוֹתר‪:‬‬ ‫תּשּׂיגוּ ≈‬ ‫תּזכּוּ « ‪ƒ‬‬ ‫‪ƒ‬אם ‪¿ƒ‬‬

‫למי‬ ‫ראוּיים «רק ¿‪ƒ‬‬ ‫אינם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫אפנים ≈ »‬ ‫דּשׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא √ »‪ƒ‬‬ ‫לרמז ¿ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫‪… ¿ƒ‬‬ ‫שׁראוּ‬ ‫וכיון ∆»‬ ‫כּכּתוּב‪» ≈¿ .‬‬ ‫מקרא «»‬ ‫להתקיּם בּוֹ ‪»¿ƒ‬‬ ‫שׁראוּי ¿‪≈«¿ ƒ‬‬ ‫∆»‬ ‫וכך¿ »רמוּז ¿בּגוּף‬ ‫האמת ¿»‬ ‫שׁכּך הוּא » ¡ ∆‬ ‫השּׁרת ∆ »¿‬ ‫מלאכי « »≈‬ ‫« ¿¬≈‬ ‫אדּיר‬ ‫אדנינוּ »מה «‪ƒ‬‬ ‫ואמרוּ 'ה' ¬ …≈‬ ‫חזרוּ ¿והוֹדוּ ¿» ¿‬ ‫התּוֹרה‪¿» ,‬‬ ‫« »‬ ‫'אשׁר‬ ‫קאמרי ¬ ∆‬ ‫מתּחלּה » » ¿‪ƒ‬‬ ‫ואלּוּ ‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫הארץ'‪ƒ¿ ,‬‬ ‫בּכל » »∆‬ ‫שׁמך ¿»‬ ‫‪»¿ ƒ‬‬ ‫'אשׁר'‬ ‫דּתבת ¬ ∆‬ ‫וכוּנתם ¿ ≈ «‬ ‫השּׁמים'‪»»»«¿ ,‬‬ ‫הוֹדך «על « » »‪ƒ‬‬ ‫תּנה ¿ »‬ ‫¿»‬ ‫אינם‬ ‫פנים ≈ »‬ ‫שּׁים ‪¯ƒ‬בּוֹא √‡»‪ƒ‬‬ ‫‪ƒL‬‬ ‫ראשׁי ≈תּבוֹת ‪ƒ‬‬ ‫דּרמוּז »בּהּ » ≈‬ ‫¿»‬ ‫קדוֹשׁים‪,‬‬ ‫שׁהם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫בּשּׁמים ∆ ≈‬ ‫ליוֹשׁבי « » «‪ƒ‬‬ ‫ראוּיים ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם ¿ ¿ ≈‬ ‫¿ ‪ƒ‬‬ ‫לסבּל »כּל‬ ‫ויכוֹלים ‪… ¿ƒ‬‬ ‫עצוּמה‪ƒ ƒ ,‬‬ ‫והשּׂגתם ¬ »‬ ‫והוֹפעתם ¿« »»»‬ ‫¿ »» »‬ ‫כּשׁהשׁיבם‬ ‫וּלבסּוֹף ¿ ∆ ¡ ‪» ƒ‬‬ ‫ודם‪«¿ ,‬‬ ‫בּשׂר »»‬ ‫לא ≈כן » »‬ ‫הפּרוּשׁים‪… ,‬‬ ‫«≈ ‪ƒ‬‬ ‫חזרוּ ¿והוֹדוּ‪:‬‬ ‫האמת‪¿» ,‬‬ ‫וידעוּ » ¡ ∆‬ ‫התּוֹרה ¿»¿‬ ‫משׁה ‪ƒ‬מגּוּף « »‬ ‫…∆‬

‫מיד כשאחז משה בכסא השיג ששים ריבוא פירושים‬

‫עשרת הדברות בלשון יחיד‬

‫רגע‬ ‫מיּד ¿בּאוֹתוֹ ∆ «‬ ‫בּכּסּא‪»ƒ ,‬‬ ‫משׁה «‪≈ƒ‬‬ ‫שׁאחז … ∆‬ ‫‪« » ∆ ÔÂÈÎÂ‬‬ ‫§‪¨ ¥‬‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא‬ ‫והשּׂיג »כּל ‪ƒ ƒ‬‬ ‫נשׁמתוֹ ¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫הוֹפיעה ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫‪»ƒ‬‬ ‫'מאחז‬ ‫הכּתוּב ¿ « ≈‬ ‫שׁאמר «»‬ ‫וזהוּ ∆ » «‬ ‫התּוֹרה‪∆¿ .‬‬ ‫שׁל « »‬ ‫פּרוּשׁים ∆‬ ‫≈ ‪ƒ‬‬ ‫הכּסּא‪,‬‬ ‫בּפני «‪≈ƒ‬‬ ‫משׁה ‪≈¿ƒ‬‬ ‫שׁאחז … ∆‬ ‫מאחר ∆ » «‬ ‫כּלוֹמר ≈ « «‬ ‫כסּה'‪« ¿ ,‬‬ ‫פּני ‪≈ƒ‬‬ ‫¿≈‬ ‫'פּרשׁז‬ ‫מיּד «¿ ≈‬ ‫נשׁמתוֹ‪»ƒ ,‬‬ ‫שׁרשׁ ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫שׁמּשּׁם …∆‬ ‫פּנימיּוּתוֹ ∆ ‪» ƒ‬‬ ‫שׁהוּא ¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫∆‬ ‫שּׁים‬ ‫‪ƒL‬‬ ‫]ראשׁי ≈תּבוֹת[ ‪∆Ê‬ה ‪ƒ‬‬ ‫'פּרשׁז' » ≈‬ ‫והנּה «¿ ≈‬ ‫עננוֹ'‪≈ƒ¿ ,‬‬ ‫עליו ¬»‬ ‫»»‬ ‫שׁשּׁים‬ ‫משׁה ‪ƒ ƒ‬‬ ‫השּׂיג … ∆‬ ‫שׁעה ‪ƒ ƒ‬‬ ‫דּבאוֹתהּ » »‬ ‫רוּשׁים‪» ¿ ƒ ,‬‬ ‫‪¯ƒ‬בּוֹא ≈‪ƒ t‬‬ ‫נשׁמתוֹ‪:‬‬ ‫אוֹתם ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫וקבּלה »‬ ‫פּרוּשׁים ¿‪» ¿ ƒ‬‬ ‫‪ƒ‬רבּוֹא ≈ ‪ƒ‬‬

‫בּרוּך הוּא‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫נתן «»‬ ‫שׁלּזה »«‬ ‫לוֹמר ∆ »∆‬ ‫‪« ¯LÙ‡Â‬‬ ‫§‪¨ § ¤‬‬ ‫מאחר‬ ‫יחיד‪« « ≈ ,‬‬ ‫בּלשׁוֹן »‪ƒ‬‬ ‫הדּבּרוֹת ‪¿ ƒ‬‬ ‫עשׂרת «‪¿ ƒ‬‬ ‫¬ ∆∆‬ ‫ואי‬ ‫פנים‪ƒ¿ ,‬‬ ‫שּׁים ‪¯ƒ‬בּוֹא √‡»‪ƒ‬‬ ‫‪ƒL‬‬ ‫'אשׁר' ‪ƒ‬‬ ‫בּתבת ¬ ∆‬ ‫דּרמוּז ¿ ≈ «‬ ‫¿»‬ ‫משׁה‬ ‫בּלתּי … ∆‬ ‫להשּׂיגם ‪ƒ¿ ƒ‬‬ ‫ישׂראל ¿« ‪» ƒ‬‬ ‫אפשׁר ¿לשׁוּם «בּר ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫∆¿ »‬ ‫משׁה‬ ‫דּרק … ∆‬ ‫לרמז ¿«‬ ‫יחיד‪… ¿ƒ ,‬‬ ‫בּלשׁוֹן »‪ƒ‬‬ ‫אמרם ‪¿ ƒ‬‬ ‫להכי ¬ »»‬ ‫לבדּוֹ‪ƒ »¿ ,‬‬ ‫¿«‬ ‫יספּיק‪,‬‬ ‫הפּרוּשׁים‪¿ ,‬והוּא «¿‪ƒ‬‬ ‫לסבּל »כּל « ≈ ‪ƒ‬‬ ‫יוּכל ‪… ¿ƒ‬‬ ‫לבדּוֹ «‬ ‫¿«‬ ‫עוֹלם' )משלי י כה( ]וכו'[‪:‬‬ ‫דּ'צדּיק ¿יסוֹד »‬ ‫¿ «‪ƒ‬‬ ‫תמיהת השטן איך יוכלו ישראל לקבל כל פירושי התורה‬

‫משׁה‬ ‫שׁיּרד … ∆‬ ‫בּשׁעה ∆»«‬ ‫המּאמר ¿ » »‬ ‫יבאר «גּם ≈כּן « « ¬ »‬ ‫‪∆ ·b‡Â‬זה ¿ …«‬ ‫§©©‬ ‫בּרוּך הוּא‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫לפני «»‬ ‫שׂטן ‪≈¿ƒ‬‬ ‫המּרוֹם »בּא » »‬ ‫‪ƒ‬מן « »‬ ‫לארץ‬ ‫נתתּיה »»∆‬ ‫אמר לוֹ ¿« ‪» ƒ‬‬ ‫היכן ‪ƒ‬היא‪« » ,‬‬ ‫תּוֹרה ≈ »‬ ‫ואמר לוֹ »‬ ‫¿» «‬ ‫שׁראה‬ ‫כּיון ∆» »‬ ‫שׁכּתבנוּ‪» ≈ ,‬‬ ‫השּׂטן ¿כּמוֹ ∆ » « ¿‬ ‫כּוּנת « » »‬ ‫¿וכוּ'‪«»« ,‬‬ ‫והמּלאכים‬ ‫פּרוּשׁים ¿« « ¿»‪ƒ‬‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא ≈ ‪ƒ‬‬ ‫שׁהתּוֹרה ≈ישׁ »בּהּ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫∆« »‬ ‫אפשׁר‬ ‫איך ∆ ¿ »‬ ‫ואמר ≈ ¿‬ ‫תּמהּ ¿» «‬ ‫ממּנּה‪« » ,‬‬ ‫נטלוּ ¿כּלוּם ‪»∆ ƒ‬‬ ‫לא »¿‬ ‫…‬ ‫פּרוּשׁים‪.‬‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא ≈ ‪ƒ‬‬ ‫לסבּל ‪ƒ ƒ‬‬ ‫בּתּחתּוֹנים ‪… ¿ƒ‬‬ ‫כּח « « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫שׁיּשׁ …«‬ ‫∆≈‬ ‫דּהינוּ‬ ‫היכן ‪ƒ‬היא‪¿« ¿ ,‬‬ ‫בּכללוּתהּ ≈ »‬ ‫תּוֹרה ‪» » ¿ƒ‬‬ ‫שׁאמר »‬ ‫וזהוּ ∆ » «‬ ‫¿∆‬ ‫הקּדוֹשׁ‬ ‫והשׁיבוֹ «»‬ ‫לסבלהּ‪ƒ ¡∆ .‬‬ ‫יוּכלוּ ¿»¿ »‬ ‫התּחתּוֹנים ¿‬ ‫כּיצד « « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫≈«‬ ‫שׁבּרר‬ ‫יתבּרך ¿כּמוֹ ∆ ≈≈‬ ‫וכוּנתוֹ ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫לארץ‪»»«¿ ,‬‬ ‫נתתּיה »»∆‬ ‫בּרוּך הוּא ¿« ‪» ƒ‬‬ ‫» ¿‬ ‫לסבּל‬ ‫כּח בּוֹ ‪… ¿ƒ‬‬ ‫שׁיּשׁ …«‬ ‫משׁה‪≈∆ ,‬‬ ‫שׁקּבּלהּ … ∆‬ ‫בּאחרוֹנה ∆‪» ¿ ƒ‬‬ ‫»לנוּ » « ¬ »‬ ‫לממנּה «על‬ ‫והלך «¿ ‪∆À‬‬ ‫הבין‪¿« »¿ ,‬‬ ‫לא ≈ ‪ƒ‬‬ ‫והשּׂטן …‬ ‫פּרוּשׁיה‪» » «¿ .‬‬ ‫»כּל ≈ ∆ »‬ ‫לסבּל »כּל‬ ‫התּחתּוֹנים ‪… ¿ƒ‬‬ ‫יוּכלוּ « « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫היכן ¿‬ ‫ואמר לוֹ ≈ »‬ ‫הארץ ¿» «‬ ‫» »∆‬ ‫טעם ∆זה‪,‬‬ ‫עקּר « «‬ ‫יוֹדע ‪«ƒ‬‬ ‫איני ≈ «‬ ‫והשׁיבוֹ ≈ ‪ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‪ƒ ¡∆ ,‬‬ ‫פּרוּשׁי « »‬ ‫≈ ≈‬ ‫מקוֹמהּ'‪,‬‬ ‫ידע ∆את ¿ »‬ ‫דּרכּהּ ¿והוּא »«‬ ‫הבין «¿ »‬ ‫'אלהים ≈ ‪ƒ‬‬ ‫«רק ¡ …‪ƒ‬‬ ‫מצא‬ ‫ולא » »‬ ‫השׁיבוּ לוֹ ¿וכוּ'‪… ¿ ,‬‬ ‫כּך ≈ ‪ƒ‬‬ ‫והיּם »¿‬ ‫התּהוֹם ¿«»‬ ‫וכן « ¿‬ ‫¿≈‬

‫נתינת אופני התורה רק למי ששייך לפשט הכתוב‬

‫נפלאה‬ ‫הוֹפעה ‪»» ¿ƒ‬‬ ‫עליו »»‬ ‫הוֹפיעה » »‬ ‫שׁעה ‪» ƒ‬‬ ‫‪» » d˙B‡·e‬‬ ‫§ ¨‬ ‫ואמר‬ ‫התּוֹרה‪« »¿ ,‬‬ ‫להשׁיבם ‪ƒ‬מן « »‬ ‫וּפתח ‪ƒ‬פּיו «¬ ‪» ƒ‬‬ ‫»«‬ ‫נוֹתן ‪ƒ‬לי «מה‬ ‫שׁאתּה ≈‬ ‫תּוֹרה ∆ « »‬ ‫עוֹלם‪» ,‬‬ ‫שׁל »‬ ‫לוֹ‪ƒ ,‬רבּוֹנוֹ ∆‬ ‫מארץ‬ ‫הוֹצאתיך ≈ ∆∆‬ ‫אשׁר ≈ ‪» ƒ‬‬ ‫אלהיך ¬ ∆‬ ‫'אנכי ה' ¡ …∆ »‬ ‫כּתיב »בּהּ‪ƒ…» ,‬‬ ‫¿‪ƒ‬‬ ‫שּׁים ‪¯ƒ‬בּוֹא‬ ‫‪ƒL‬‬ ‫ראשׁי ≈תּבוֹת ‪ƒ‬‬ ‫‡‪≈ » ¯L‬‬ ‫והנּה ¬ ∆‬ ‫מצרים'‪≈ƒ¿ .‬‬ ‫‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא‬ ‫שׁיּשׁ »בּהּ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫התּוֹרה ∆≈‬ ‫לרמז «על « »‬ ‫פנים‪… ¿ƒ ,‬‬ ‫√‡»‪ƒ‬‬ ‫הכּוּנה‬ ‫ירדתּם ¿וכוּ'‪»»«« ,‬‬ ‫למצרים ¿«¿ ∆‬ ‫להם ¿‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫ואמר »∆‬ ‫פּרוּשׁים‪« »¿ .‬‬ ‫≈ ‪ƒ‬‬ ‫למי‬ ‫יתּנוּ ¿‪ƒ‬‬ ‫בּתּוֹרה ≈הם ‪¿À‬‬ ‫שׁיּשׁ « »‬ ‫אפנים ∆≈‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא √ »‪ƒ‬‬ ‫הרי ‪ƒ ƒ‬‬ ‫¬≈‬ ‫ואתּם ¿כּלוּם‬ ‫לפרעה‪∆ «¿ ,‬‬ ‫ונשׁתּעבּדוּ ¿«¿ …‬ ‫למצרים ¿‪¿¿ « ¿ ƒ‬‬ ‫שׁיּרדוּ ¿‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫∆»¿‬ ‫לפרעה‪ƒ ,‬אם ≈כּן‬ ‫ונשׁתּעבּדתּם ¿«¿ …‬ ‫למצרים ¿‪∆ ¿«¿ « ¿ ƒ‬‬ ‫ירדתּם ¿‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫¿«¿ ∆‬ ‫מקצתם‪,‬‬ ‫לא ‪» » ¿ƒ‬‬ ‫כּלּם ¿ו …‬ ‫לא ‪» À‬‬ ‫לכם‪… ,‬‬ ‫יהיוּ »∆‬ ‫למּה ‪¿ƒ‬‬ ‫פּרוּשׁיה »»‬ ‫≈ ∆»‬ ‫אינם‬ ‫הפּרוּשׁים ≈ »‬ ‫דּכל « ≈ ‪ƒ‬‬ ‫משׁמע ¿ »‬ ‫'אשׁר' « ¿ «‬ ‫מתּבת ¬ ∆‬ ‫שׁהרי ‪« ≈ ƒ‬‬ ‫∆ ¬≈‬ ‫כּכּתוּב‪ .‬שׁוּב‪,‬‬ ‫מקרא «»‬ ‫להתקיּם בּוֹ ‪»¿ƒ‬‬ ‫שׁראוּי ¿‪≈«¿ ƒ‬‬ ‫למי ∆»‬ ‫«רק ¿‪ƒ‬‬ ‫פסל‬ ‫תעשׂה ∆∆‬ ‫ו'לא « ¬ ∆‬ ‫לך' ¿ …‬ ‫יהיה ¿»‬ ‫'לא ‪∆¿ƒ‬‬ ‫כּתיב »בּהּ …‬ ‫«מה ¿‪ƒ‬‬ ‫'אשׁר'‪,‬‬ ‫תּבת ¬ ∆‬ ‫בּזה »כּתוּב ≈ «‬ ‫ממּעל'‪« ,‬גּם »∆‬ ‫בּשּׁמים ‪« « ƒ‬‬ ‫אשׁר « » «‪ƒ‬‬ ‫¬∆‬

‫יא‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | מתן תורה‬ ‫משׁה‬ ‫שׁל … ∆‬ ‫שׁבחוֹ ∆‬ ‫להגּיד ‪¿ ƒ‬‬ ‫פּנים'‪» ,‬בּא ¿«‪ƒ‬‬ ‫פּנים ∆אל »‪ƒ‬‬ ‫»‪ƒ‬‬ ‫פּרוּשׁי‬ ‫נשׁמתוֹ »כּל ≈ ≈‬ ‫וקבּלה ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫שּׁזּכה ¿‪» ¿ ƒ‬‬ ‫בּמה ∆»»‬ ‫וּמעלתוֹ ¿ «‬ ‫«¬»‬ ‫נפלא‬ ‫כּח ‪» ¿ƒ‬‬ ‫שׁיּשׁ בּוֹ …«‬ ‫הגּדוֹל ∆≈‬ ‫הדּבר «»‬ ‫דּזהוּ «» »‬ ‫התּוֹרה‪∆¿ ,‬‬ ‫« »‬ ‫משּׂכל‬ ‫מאד ‪∆ ≈ ƒ‬‬ ‫דּזה »רחוֹק ¿ …‬ ‫מעלוֹתיו‪∆¿ ,‬‬ ‫מכּל « ¬ »‬ ‫יוֹתר ‪» ƒ‬‬ ‫≈‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא‬ ‫לסבּל ‪ƒ ƒ‬‬ ‫יוּכל ‪… ¿ƒ‬‬ ‫אדם «‬ ‫דּבן »»‬ ‫האנוֹשׁי ¿ ∆‬ ‫»¡ ‪ƒ‬‬ ‫שׁאמר‬ ‫וזה ∆ » «‬ ‫שׁבּתּוֹרה‪∆¿ .‬‬ ‫ודבּוּר ∆ « »‬ ‫פּרוּשׁים «על »כּל ‪ƒ‬דּבּוּר ¿‪ƒ‬‬ ‫≈ ‪ƒ‬‬ ‫ותדע‬ ‫כּמשׁה'‪«≈¿ ,‬‬ ‫בּישׂראל ¿ … ∆‬ ‫נביא עוֹד ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫'ולא »קם »‪ƒ‬‬ ‫¿…‬ ‫ידעוֹ ה''‪,‬‬ ‫'אשׁר ¿»‬ ‫שׁיּשׁ בּוֹ ‪ƒ‬היא ¬ ∆‬ ‫הגּדוֹלה ∆≈‬ ‫המּעלה «¿ »‬ ‫« «¬»‬ ‫שׁכּלּם‬ ‫פנים‪» À ∆ ,‬‬ ‫שּׁים ‪¯ƒ‬בּוֹא √‡»‪ƒ‬‬ ‫‪ƒL‬‬ ‫ראשׁי ≈תּבוֹת ‪ƒ‬‬ ‫'אשׁר' » ≈‬ ‫¬∆‬ ‫הדּבר‬ ‫וזה «» »‬ ‫נשׁמתוֹ‪∆¿ ,‬‬ ‫אוֹתם ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫וקבּלה »‬ ‫מסרם לוֹ ה'‪» ¿ ƒ¿ ,‬‬ ‫¿ »»‬ ‫נתן‬ ‫הכי »«‬ ‫ואפלּוּ » ‪ƒ‬‬ ‫יתבּרך‪ƒ ¬« ,‬‬ ‫בּקדשּׁתוֹ ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫שׁיּך ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם ‪» À¿ƒ‬‬ ‫לא «»¿‬ ‫…‬ ‫הכּל‪:‬‬ ‫נשׁמתוֹ « …‬ ‫שׁקּבּלה ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫בּמשׁה «עד ∆‪» ¿ ƒ‬‬ ‫כּח ¿ … ∆‬ ‫…«‬

‫ואמר‬ ‫בּרוּך הוּא ¿» «‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫אצל «»‬ ‫וחזר ≈ ∆‬ ‫לדּבר‪«» ¿ .‬‬ ‫טעם «» »‬ ‫««‬ ‫מספּיק‪,‬‬ ‫טעם « ¿‪ƒ‬‬ ‫מצאתי « «‬ ‫ולא » » ‪ƒ‬‬ ‫הארץ ¿ …‬ ‫בּכל » »∆‬ ‫בּקּשׁתּי ¿»‬ ‫לוֹ ‪ƒ ¿ «ƒ‬‬ ‫עמרם‪,‬‬ ‫אצל ∆בּן « ¿»‬ ‫לך ≈ ∆‬ ‫בּרוּך הוּא ≈¿‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫ואמר לוֹ «»‬ ‫¿» «‬ ‫יכלת‬ ‫והיה בּוֹ ¿…∆‬ ‫נפלאה‪»»¿ ,‬‬ ‫הוֹפעה ‪»» ¿ƒ‬‬ ‫לבדּוֹ ≈ישׁ בּוֹ »»‬ ‫¿דּהוּא ¿«‬ ‫ושׁקטה‬ ‫נחה ¿ »¿ »‬ ‫וּבזה »»‬ ‫פּרוּשׁים‪∆» ,‬‬ ‫השּׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא ≈ ‪ƒ‬‬ ‫לקבּל « ‪ƒ ƒ‬‬ ‫¿« ≈‬ ‫השּׂטן‪:‬‬ ‫תּמיהת « » »‬ ‫¿‪« ƒ‬‬ ‫משה לבדו קיבל כל השישים ריבוא פירושים‬

‫לברכה‬ ‫זכרוֹנם ‪» »¿ƒ‬‬ ‫רבּוֹתינוּ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫מאמר « ≈‬ ‫יבאר « ¬ «‬ ‫‪« ‰Ê·e‬גּם ≈כּן ¿ …«‬ ‫¨‪¤‬‬ ‫שׁשּׁים‬ ‫בּמצרים ‪ƒ ƒ‬‬ ‫ילדה ¿ ‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫אחת »¿»‬ ‫'אשּׁה « «‬ ‫דּאמרוּ ‪» ƒ‬‬ ‫¿ »¿‬ ‫לבדּוֹ‬ ‫דּלמשׁה ¿«‬ ‫שׁכּתבנוּ‪∆ … ¿ ƒ ,‬‬ ‫והכּוּנה ¿כּמוֹ ∆ » « ¿‬ ‫‪ƒ‬רבּוֹא'‪»»««¿ ,‬‬ ‫בּתּוֹרה‪,‬‬ ‫שׁיּשׁ « »‬ ‫פּרוּשׁים ∆≈‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא ≈ ‪ƒ‬‬ ‫נמסרוּ לוֹ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫‪¿ ¿ƒ‬‬ ‫בּיניהם‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא ≈ישׁ ≈ ≈ ∆‬ ‫שׁהם ‪ƒ ƒ‬‬ ‫בּכללוּתם ∆ ≈‬ ‫וישׂראל ‪» » ¿ƒ‬‬ ‫¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫עשׂר‬ ‫אפלּוּ ∆ ∆‬ ‫בּהפּרדם ¬ ‪ƒ‬‬ ‫אבל ¿ ‪»¿» ƒ‬‬ ‫פּרוּשׁים‪» ¬ ,‬‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא ≈ ‪ƒ‬‬ ‫‪ƒƒ‬‬ ‫פּרוּשׁים‪ƒ ,‬כּי‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא ≈ ‪ƒ‬‬ ‫יוֹדעים ‪ƒ ƒ‬‬ ‫אינם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫מהם ≈ »‬ ‫‪ƒ‬רבּוֹא ≈ ∆‬ ‫אחת‬ ‫'אשּׁה « «‬ ‫אמרוּ ‪» ƒ‬‬ ‫וּלהכי » ¿‬ ‫יחד‪ƒ »¿ .‬‬ ‫בּהתכּלּלוּתם ««‬ ‫‪ƒ‬אם ¿ ‪» ¿ «¿ ƒ‬‬ ‫נשׁמתוֹ‬ ‫קבּלה ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫לבדּוֹ ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫שׁהוּא ¿«‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא'‪∆ ,‬‬ ‫ילדה ‪ƒ ƒ‬‬ ‫»¿»‬ ‫שׁקוּל‬ ‫וּבזה »‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא‪∆» ,‬‬ ‫נשׁמוֹת ‪ƒ ƒ‬‬ ‫שּׁקּבּלוּ »כּל ‪¿ ƒ‬‬ ‫«מה ∆‪¿ ƒ‬‬ ‫ישׂראל‪:‬‬ ‫כּנגד »כּל ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫משׁה ¿∆∆‬ ‫…∆‬

‫ביאור הפסוק 'והאיש משה ענו מאוד מכל האדם'‬

‫משׁה‬ ‫'והאישׁ … ∆‬ ‫הפּסוּק )במדבר יב ג( ¿» ‪ƒ‬‬ ‫כּוּנת « »‬ ‫‪« e‰ÊÂ‬גּם ≈כּן «»«‬ ‫§‪¤‬‬ ‫כּמּה‬ ‫להוֹדיע « »‬ ‫האדם'‪» ,‬בּא ¿ ‪« ƒ‬‬ ‫מכּל » »»‬ ‫מאד ‪… ƒ‬‬ ‫ענו ¿ …‬ ‫»»‬ ‫השּׁלוֹם‪ƒ ,‬כּי‬ ‫עליו « »‬ ‫רבּנוּ » »‬ ‫משׁה « ≈‬ ‫שׁל … ∆‬ ‫ענותנוּתוֹ ∆‬ ‫גּדלה «¿¿»‬ ‫»¿ »‬ ‫הענוה ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם «על‬ ‫שׁם » ¬»»‬ ‫לקרוֹת ≈‬ ‫בּאמת ≈אין »ראוּי ‪¿ƒ‬‬ ‫הנּה ∆ ¡ ∆‬ ‫‪≈ƒ‬‬ ‫בּני‬ ‫יתרוֹת «על ¿≈‬ ‫מעלוֹת ¿≈‬ ‫וישׁ בּוֹ « ¬‬ ‫מכבּד ¿≈‬ ‫שׁהוּא ¿ ‪»À‬‬ ‫האדם ∆‬ ‫» »»‬ ‫שׁפּחוּת‬ ‫בּפני ‪ƒ‬מי ∆ »‬ ‫בּענוה ‪≈¿ƒ‬‬ ‫מתנהג «¬»»‬ ‫הכי ‪≈«¿ ƒ‬‬ ‫ואפלּוּ »‪ƒ‬‬ ‫אדם‪ƒ ¬« ,‬‬ ‫»»‬ ‫אדם אוֹ »פּחוּת‬ ‫לבני »»‬ ‫שׁוה ‪≈¿ƒ‬‬ ‫שׁהוּא »∆‬ ‫אבל ‪ƒ‬מי ∆‬ ‫ממּנּוּ‪» ¬ ,‬‬ ‫‪∆ƒ‬‬ ‫המכבּד‬ ‫בּענוה ¿כּמוֹ « ¿ ‪»À‬‬ ‫שׁבח »כּל »כּך¿ »¬»»‬ ‫מהם‪≈ ,‬אין לוֹ ∆ «‬ ‫≈∆‬ ‫מאד‬ ‫ענו ¿ …‬ ‫משׁה »»‬ ‫'והאישׁ … ∆‬ ‫שׁאמר ¿» ‪ƒ‬‬ ‫וזה ∆ » «‬ ‫הגּדוֹל‪∆¿ .‬‬ ‫האדם «»‬ ‫» »»‬ ‫ענותנוּתוֹ‬ ‫גּדלה «¿¿»‬ ‫כּיצד »¿ »‬ ‫תּדע ≈ «‬ ‫וּמפרשׁ ≈«‬ ‫האדם'‪≈» ¿ ,‬‬ ‫מכּל » »»‬ ‫‪…ƒ‬‬ ‫אפנים‬ ‫לשׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא √ »‪ƒ‬‬ ‫שׁזּכה ¿ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫האדם'‪»»∆ ,‬‬ ‫'מכּל » »»‬ ‫‪…ƒ‬‬ ‫היה‬ ‫הכי »»‬ ‫ואפלּוּ »‪ƒ‬‬ ‫אדם‪ƒ ¬« ,‬‬ ‫זכה שׁוּם »»‬ ‫שּׁלּא »»‬ ‫שׁבּתּוֹרה «מה ∆ …‬ ‫∆« »‬ ‫שׁזּכה‬ ‫מפּני ∆»»‬ ‫קרא‪≈¿ ƒ ,‬‬ ‫קאמר ¿»‬ ‫והכי » » «‬ ‫הכּל‪ƒ »¿ .‬‬ ‫ענו ‪ƒ‬מן « …‬ ‫»»‬ ‫פנים‪,‬‬ ‫שּׁים ‪¯ƒ‬בּוֹא √‡»‪ƒ‬‬ ‫‪ƒL‬‬ ‫ראשׁי ≈תּבוֹת ‪ƒ‬‬ ‫שׁהיא » ≈‬ ‫ל'אשׁר' ∆ ‪ƒ‬‬ ‫« ¬∆‬ ‫ממּלאכים‬ ‫ולא ‪ƒ»¿ « ƒ‬‬ ‫האדמה' ¿ …‬ ‫פּני » ¬» »‬ ‫'על ¿≈‬ ‫שׁהוּא «‬ ‫«אף «על ‪ƒ‬פּי ∆‬ ‫בּשּׁמים‪:‬‬ ‫היּוֹשׁבים « » «‪ƒ‬‬ ‫« ¿‪ƒ‬‬

‫תורה היתה לי ונתתיה לך‬

‫בּרוּך‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫שׁאמר «»‬ ‫המּאמר ∆ » «‬ ‫יבאר « « ¬ »‬ ‫‪« ‰Ê·e‬גּם ≈כּן ¿ …«‬ ‫¨‪¤‬‬ ‫אהרן‬ ‫אליך ∆את « ¬ …‬ ‫הקרב ≈ ∆ »‬ ‫'ואתּה «¿≈‬ ‫למשׁה ¿« »‬ ‫הוּא ¿ … ∆‬ ‫תּוֹרה‬ ‫בּרוּך הוּא »‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫אמר «»‬ ‫הרע לוֹ‪« » ,‬‬ ‫אחיך' ≈«‬ ‫»‪» ƒ‬‬ ‫על ∆זה )לעיל ד"ה‬ ‫והקשׁינוּ «‬ ‫לך‪ƒ ¿ƒ¿ .‬‬ ‫וּנתתּיה ¿»‬ ‫שׁלּי ¿« ‪» ƒ‬‬ ‫היתה ∆ ‪ƒ‬‬ ‫»¿»‬ ‫נתּנה‬ ‫ישׂראל ‪»¿ƒ‬‬ ‫לכל ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫התּוֹרה ¿»‬ ‫והרי « »‬ ‫ועל פי זה נראה(‪≈¬« ,‬‬ ‫שּׁכּתבנוּ »יבוֹא «על‬ ‫וּבמה ∆ » « ¿‬ ‫בּזה‪« ¿ .‬‬ ‫למשׁה »∆‬ ‫יּתרוֹן ¿ … ∆‬ ‫וּמה ‪¿ƒ‬‬ ‫«‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא‬ ‫בּכל ‪ƒ ƒ‬‬ ‫זכה ¿»‬ ‫לבדּוֹ »»‬ ‫דּמשׁה ¿«‬ ‫»נכוֹן‪∆ … ¿ ,‬‬ ‫בּהם שׁוּם‬ ‫זכה » ∆‬ ‫שּׁלּא »»‬ ‫התּוֹרה «מה ∆ …‬ ‫שׁל « »‬ ‫פּרוּשׁים ∆‬ ‫≈ ‪ƒ‬‬ ‫כּלוֹמר‬ ‫שׁלּי‪« ¿ ,‬‬ ‫היתה ∆ ‪ƒ‬‬ ‫תּוֹרה »¿»‬ ‫שׁאמר לוֹ »‬ ‫וזה ∆ » «‬ ‫אדם‪∆¿ ,‬‬ ‫»»‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא‬ ‫לסבּל ‪ƒ ƒ‬‬ ‫יוּכל ‪… ¿ƒ‬‬ ‫דּמי «‬ ‫מיחדת ‪ƒ‬לי‪ƒ ¿ ,‬‬ ‫¿‪∆∆À‬‬ ‫הוֹפעתּי‬ ‫הכי «¿ ‪ƒ‬‬ ‫ואפלּוּ » ‪ƒ‬‬ ‫קדשּׁתי‪ƒ ¬« ,‬‬ ‫כּח ¿‪ƒ » À‬‬ ‫פּרוּשׁים ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם …«‬ ‫≈ ‪ƒ‬‬ ‫שׁשּׁים‬ ‫שׁקּבּלתּ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫נפלאה «עד ∆‪»¿ « ƒ‬‬ ‫הוֹפעה ‪»» ¿ƒ‬‬ ‫בּנשׁמתך »»‬ ‫¿‪» ¿ » ¿ ƒ‬‬ ‫יוֹתר ‪ƒ‬מזּוֹ‪:‬‬ ‫גּדוֹלה ≈‬ ‫מעלה ¿ »‬ ‫לך « ¬ »‬ ‫ואין ¿»‬ ‫פּרוּשׁים‪≈¿ ,‬‬ ‫‪ƒ‬רבּוֹא ≈ ‪ƒ‬‬

‫ביאור הפסוק 'ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם'‬

‫בישׁרוּן‬ ‫'ויהי ‪À ƒ‬‬ ‫הפּסוּק )דברים לג ה( «¿‪ƒ‬‬ ‫כּוּנת « »‬ ‫‪« e‰ÊÂ‬גּם ≈כּן «»«‬ ‫§‪¤‬‬ ‫שׁבטי‬ ‫יחד ‪≈ ¿ ƒ‬‬ ‫ראשׁי »עם ««‬ ‫בּהתאסּף » ≈‬ ‫מלך ¿ ‪≈ « ¿ ƒ‬‬ ‫∆ ∆¿‬ ‫ראשׁי ≈תּבוֹת ‪≈È‬שׁ‬ ‫'ישׂראל' » ≈‬ ‫דּהנּה ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫ישׂראל'‪¿ ,‬והוּא ¿ ‪≈ƒ‬‬ ‫‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫ראשׁי‬ ‫נמי » ≈‬ ‫והיא «‪ƒ‬‬ ‫תּוֹרה‪ƒ¿ ,‬‬ ‫וֹתיּוֹת ‪» «Ï‬‬ ‫שּׁים ‪¯ƒ‬בּוֹא ‡ ‪ƒ‬‬ ‫‪ƒL‬‬ ‫‪ƒ‬‬ ‫נמצא‬ ‫תּוֹרה‪» ¿ƒ .‬‬ ‫פנים ‪» «Ï‬‬ ‫שּׁים ‪¯ƒ‬בּוֹא √‡»‪ƒ‬‬ ‫‪ƒL‬‬ ‫≈תּבוֹת ‪≈È‬שׁ ‪ƒ‬‬ ‫תּמצא‬ ‫לא ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫בּתּוֹרה …‬ ‫שׁיּשׁ « »‬ ‫אפנים ∆≈‬ ‫דּשׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא √ »‪ƒ‬‬ ‫¿‪ƒƒ‬‬

‫פירוש הפסוק 'ולא קם נביא עוד בישראל כמשה'‬

‫'ולא »קם‬ ‫הפּסוּק )דברים לד י( ¿ …‬ ‫כּוּנת « »‬ ‫‪« e‰ÊÂ‬גּם ≈כּן «»«‬ ‫§‪¤‬‬ ‫ידעוֹ ה'‬ ‫אשׁר ¿»‬ ‫כּמשׁה ¬ ∆‬ ‫בּישׂראל ¿ … ∆‬ ‫נביא עוֹד ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫»‪ƒ‬‬

‫יב‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | פרשת יתרו‬ ‫לזה‬ ‫נמשׁל לוֹ‪∆» .‬‬ ‫בּרוּך הוּא ‪« ¿ƒ‬‬ ‫שׁהקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫אחר ∆ «»‬ ‫לתפּוּח « «‬ ‫¿« «‬ ‫לענין‬ ‫לא ¿‪«¿ƒ‬‬ ‫לתפּוּח‪… ,‬‬ ‫והמשׁילהּ ¿« «‬ ‫שּׁחזר ¿‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫דּמה ∆ »«‬ ‫אמר ¿ «‬ ‫»«‬ ‫לתפּוּח ≈בּין‬ ‫בּרוּך הוּא ¿« «‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫שׁנּמשׁל «»‬ ‫משׁל ∆‪« ¿ƒ‬‬ ‫»»‬ ‫לענין‬ ‫דּאי ¿‪»¿ƒ‬‬ ‫היּער'‪ƒ ¿ ,‬‬ ‫'עצי «««‬ ‫שׁנּקראים ¬≈‬ ‫העמּים ∆‪ƒ »¿ƒ‬‬ ‫אלהי » « ‪ƒ‬‬ ‫¡ …≈‬ ‫ל'שׁוֹשׁנּה ≈בּין‬ ‫נמשׁלה ¿ «»‬ ‫כּבר «גּם ‪ƒ‬היא ‪» ¿ ¿ƒ‬‬ ‫∆זה ¿»‬ ‫והמשׁילהּ‬ ‫שּׁחזר ¿‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫דּמה ∆ »«‬ ‫אמר ¿ «‬ ‫לזה » «‬ ‫החוֹחים'‪∆» .‬‬ ‫« ‪ƒ‬‬ ‫קוֹדם‬ ‫פּריוֹ ≈‬ ‫תּפּוּח ‪¿ƒ‬‬ ‫דּמה « «‬ ‫אחר‪« ¿ ,‬‬ ‫שׁבח « ≈‬ ‫לתפּוּח הוּא ∆ «‬ ‫¿« «‬ ‫לשׁמיעה‪.‬‬ ‫עשׂיּה ‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫הקדּימוּ ¬ ‪»ƒ‬‬ ‫ישׂראל ‪ƒ¿ƒ‬‬ ‫לעליו «אף ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫¿» »‬ ‫כּנסת‬ ‫שׁנּמשׁלה בּוֹ ¿∆∆‬ ‫בּפּסוּק ∆‪» ¿ ¿ƒ‬‬ ‫הזכּיר «»‬ ‫וּלפיכך ‪ƒ¿ƒ‬‬ ‫¿‪¿» ƒ‬‬ ‫אפּך‬ ‫'וריח « ≈¿‬ ‫שׁנּאמר ¿≈ «‬ ‫הריח‪« ¡∆∆ ,‬‬ ‫לתפּוּח »≈ «‬ ‫ישׂראל ¿« «‬ ‫‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫אלּא‬ ‫לא »בּא ∆ »‬ ‫שׁהמּשׁל ∆זה …‬ ‫להוֹדיע ∆ « » »‬ ‫פּוּחים'‪« ƒ ¿ ,‬‬ ‫כּתּ ‪ƒ‬‬ ‫««‬ ‫ישׂראל‪,‬‬ ‫שׁבּכנסת ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫טוֹבים ∆ ‪∆∆¿ƒ‬‬ ‫‪ƒ‬‬ ‫המּעשׂים‬ ‫להוֹדיע « « ¬ ‪ƒ‬‬ ‫¿ ‪«ƒ‬‬ ‫לשׁמיעה‪,‬‬ ‫עשׂיּה ‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫הקדּימוּ ¬ ‪»ƒ‬‬ ‫בּמּצוֹת ‪ƒ¿ƒ‬‬ ‫חבּתם « ‪¿ ƒ‬‬ ‫שׁמּרב ‪» » ƒ‬‬ ‫∆≈ …‬ ‫תּוֹרה‪:‬‬ ‫לכתר »‬ ‫וּבזה »זכוּ ¿∆ ∆‬ ‫»∆‬

‫יחד‬ ‫ישׂראל ««‬ ‫כּללוּת ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫בּהצטרפוּת ¿ »‬ ‫אוֹתם ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם ¿ ‪¿» ¿ ƒ‬‬ ‫»‬ ‫לכּל‬ ‫זכה « …‬ ‫השּׁלוֹם »»‬ ‫עליו « »‬ ‫רבּנוּ » »‬ ‫וּמשׁה « ≈‬ ‫בּשׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא‪∆ … ,‬‬ ‫¿‪ƒƒ‬‬ ‫צוּה‬ ‫'תּוֹרה ‪»ƒ‬‬ ‫הכּתוּב )שם פסוק ד( »‬ ‫שׁאמר «»‬ ‫וזה ∆ » «‬ ‫לבדּוֹ‪∆¿ .‬‬ ‫¿«‬ ‫התּוֹרה‬ ‫דּהינוּ « »‬ ‫יעקב'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫קהלּת «¬ …‬ ‫מוֹרשׁה ¿ ‪« ƒ‬‬ ‫משׁה » »‬ ‫»לנוּ … ∆‬ ‫'ויהי‬ ‫לך «¿‪ƒ‬‬ ‫יעקב‪« ,‬דּע ¿»‬ ‫לקהלּת «¬ …‬ ‫והוֹרישׁ ‪« ƒ ¿ƒ‬‬ ‫משׁה ¿ ‪ƒ‬‬ ‫שׁצּוּה … ∆‬ ‫∆ ‪»ƒ‬‬ ‫'מלך' »גּמוּר‬ ‫יקּרא ∆ ∆¿‬ ‫שׁזּה ‪≈»ƒ‬‬ ‫דּהינוּ ∆∆‬ ‫מלך'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫בישׁרוּן ∆ ∆¿‬ ‫‪Àƒ‬‬ ‫כּלל‬ ‫לבדּוֹ » «‬ ‫שׁהוּא ¿«‬ ‫הימנּוּ‪∆ ,‬‬ ‫למעלה ≈ ∆‬ ‫שׁאין ¿« ¿ »‬ ‫'בישׁרוּן'‪≈ ∆ ,‬‬ ‫‪Àƒ‬‬ ‫בּכללוּת‬ ‫נמצא «רק ‪» ¿ƒ‬‬ ‫לא ‪» ¿ƒ‬‬ ‫וזה …‬ ‫התּוֹרה‪∆¿ ,‬‬ ‫פּרוּשׁי « »‬ ‫»כּל ≈ ≈‬ ‫שׁבטי‬ ‫יחד ‪≈ ¿ ƒ‬‬ ‫ראשׁי »עם ««‬ ‫'בּהתאסּף » ≈‬ ‫וזהוּ ¿ ‪≈ « ¿ ƒ‬‬ ‫ישׂראל‪∆¿ ,‬‬ ‫‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫שׁשּׁים‬ ‫בּהם ‪ƒ ƒ‬‬ ‫נמצא » ∆‬ ‫יחד ‪» ¿ƒ‬‬ ‫בּהתכּלּלוּתם ««‬ ‫ישׂראל'‪» ,‬אז ¿ ‪» ¿« ¿ ƒ‬‬ ‫‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫הפּרוּשׁים‪,‬‬ ‫כּלל »כּל « ≈ ‪ƒ‬‬ ‫לבדּוֹ » «‬ ‫וּמשׁה ¿«‬ ‫פּרוּשׁים‪∆ … ,‬‬ ‫‪ƒ‬רבּוֹא ≈ ‪ƒ‬‬ ‫ישׂראל ]וכו'[‪:‬‬ ‫כּנגד »כּל ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫שׁקוּל ¿∆∆‬ ‫דּמשׁה »‬ ‫נמצא ¿ … ∆‬ ‫‪» ¿ƒ‬‬ ‫ביאור המאמר שהובא בתחילת הדרוש 'למה נמשלו‬ ‫ישראל לתפוח'‬

‫שׁפּתחנוּ בּוֹ‬ ‫המּאמר )שבת פח‪¿ « » ∆ (.‬‬ ‫נפרשׁ « « ¬ »‬ ‫‪≈»¿ ·b‡Â‬‬ ‫§©©‬ ‫'‪Áet˙k‬‬ ‫‪) ·È˙Îc‬שיה"ש ב ג( ¿« «‬ ‫הדרוש(‪ƒ¿ ƒ ȇӫ :‬‬ ‫‪.'eο Áet˙Ï‬‬ ‫‪« «¿ χ¯NÈ‬‬ ‫‪≈ »¿ ƒ eÏLÓ‬‬ ‫‪¿ ¿ƒ ‰nÏ‬‬ ‫‪» » ,'¯Úi‰‬‬ ‫‪««« ȈÚa‬‬ ‫«¬ ≈‬ ‫דּהנּה‬ ‫תּמהוּ «על ∆זה ¿ ‪≈ƒ‬‬ ‫התּוֹספוֹת )שם ד"ה פריו( » ¿‬ ‫והנּה « »‬ ‫¿‪≈ƒ‬‬ ‫דּכנסת‬ ‫נאמר‪∆∆¿ ƒ ,‬‬ ‫בּרוּך הוּא ∆¡ «‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫הזּה «על «»‬ ‫המּקרא «∆‬ ‫« ‪»¿ƒ‬‬ ‫בּרוּך הוּא‬ ‫להקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫שׁמּשׁבּחת ¿«»‬ ‫ישׂראל ‪ƒ‬היא ∆ ¿ « « «‬ ‫‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫פּסוּק )שם ז ט(‬ ‫להביא »‬ ‫והיה לוֹ ¿» ‪ƒ‬‬ ‫לתפּוּח‪»»¿ ,‬‬ ‫והמשׁילתּוּ ¿« «‬ ‫¿‪« ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫ישׂראל‪:‬‬ ‫כּנסת ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫הנּאמר «על ¿∆∆‬ ‫כּתּפּוּחים' «∆¡ «‬ ‫אפּך «« ‪ƒ‬‬ ‫'וריח « ≈¿‬ ‫¿≈ «‬

‫{‬

‫)תחילת‬

‫טענת אומות העולם במתן תורה‬ ‫]מתוך הספר 'דורש טוב'‪ ,‬דרוש ג' למתן תורה[‬ ‫הקדמת נעשה לנשמע‬

‫וזה‬ ‫עקיבא )פח‪∆¿ (.‬‬ ‫רבּי ¬‪» ƒ‬‬ ‫פּרק « ‪ƒ‬‬ ‫דּשׁבּת ∆∆‬ ‫בּגמרא ¿ « »‬ ‫‡‪»»¿ƒ ‡˙È‬‬ ‫¦ ¨‬ ‫‪‰ÚLa‬‬ ‫‡‪» » ¿ ,¯ÊÚÏ‬‬ ‫¯‪»»¿ ∆ Èa‬‬ ‫‡‪ƒ « ¯Ó‬‬ ‫לשׁוֹנם‪« » :‬‬ ‫¿ »‬ ‫‪ÏB˜ ˙a« ‰zˆÈ‬‬ ‫‪» ¿» ,ÚÓLÏ‬‬ ‫‪« ¿ ƒ¿ ‰NÚ‬‬ ‫‪∆ ¬« χ¯NÈ‬‬ ‫‪≈ »¿ ƒ eÓÈc˜‰L‬‬ ‫∆ ‪ƒ¿ƒ‬‬ ‫‪˙¯M‰‬‬ ‫‪≈» « È·ÏnL‬‬ ‫‪≈ ¬ ¿ « ∆ ‰Ê∆ ʯ» È·Ï‬‬ ‫‪«»¿ ‰lb‬‬ ‫‪»ƒ ÈÓƒ ,̉Ï‬‬ ‫‪∆ » ‰¯Ó‡Â‬‬ ‫¿» ¿»‬ ‫'‪'‰ eίa‬‬ ‫‪) ·È˙Îc‬תהלים קג כ( »¿‬ ‫‪ƒ¿ ƒ ,Ba ÔÈLnzLÓ‬‬ ‫‪ƒ ¿«¿ ƒ‬‬ ‫‪,'B¯·c‬‬ ‫‪» ¿ ÏB˜a¿ ÚÓLÏ‬‬ ‫„·¯‪«… ¿ ƒ B‬‬ ‫‪» ¿ ÈNBÚ‬‬ ‫‪≈ ÁÎ‬‬ ‫‪«… ȯab‬‬ ‫‪≈… ƒ ÂÈ·ÏÓ‬‬ ‫« ¿»»‬ ‫לשׁוֹנם‪:‬‬ ‫'‪« .'ÚÓLÏ‬עד »כּאן ¿ »‬ ‫‪«… ¿ ƒ ¯„‰Â‬‬ ‫'‪«¬ « 'ÈNÚ‬‬ ‫‪≈… ‡Lȯa‬‬ ‫¿≈ »‬

‫ביאור דמיון ישראל לתפוח‬

‫שׁבּח‬ ‫בּרוּך הוּא ‪« ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫דּהנּה «»‬ ‫לוֹמר ¿ ‪≈ƒ‬‬ ‫‪« ¯LÙ‡Â‬‬ ‫§‪¨ § ¤‬‬ ‫לשׁוֹשׁנּה‪,‬‬ ‫והמשׁילהּ ¿ «»‬ ‫ישׂראל ¿‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫כּנסת ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫¿∆∆‬ ‫דּהינוּ‬ ‫החוֹחים'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫'כּשׁוֹשׁנּה ≈בּין « ‪ƒ‬‬ ‫שׁנּאמר )שם ב ב( ¿ «»‬ ‫∆∆¡ «‬ ‫נקראת‬ ‫והיא ‪≈¿ƒ‬‬ ‫'חוֹחים' ¿‪ƒ‬‬ ‫‪ƒ‬‬ ‫נקראים‬ ‫האמּוֹת ‪ƒ »¿ƒ‬‬ ‫שׁאר » ‪À‬‬ ‫¿»‬ ‫לתפּוּח ≈בּין‬ ‫המשׁילתּוּ ¿« «‬ ‫והיא «גּם ≈כּן ‪« ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫'שׁוֹשׁנּה'‪ƒ¿ ,‬‬ ‫«»‬ ‫אחר‬ ‫ואמנם « «‬ ‫היּער'‪»¿ »¿ ,‬‬ ‫'עצי «««‬ ‫הנּקראים ¬≈‬ ‫העמּים «‪ƒ »¿ƒ‬‬ ‫אלהי » « ‪ƒ‬‬ ‫¡ …≈‬ ‫והמשׁילהּ‬ ‫בּרוּך הוּא ¿‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫שׁחזר «»‬ ‫מצינוּ ∆ »«‬ ‫כּך » ‪ƒ‬‬ ‫»¿‬ ‫ועל ∆זה‬ ‫כּתּפּוּחים'‪«¿ .‬‬ ‫אפּך «« ‪ƒ‬‬ ‫'וריח « ≈¿‬ ‫שׁנּאמר ¿≈ «‬ ‫לתפּוּח‪« ¡∆∆ ,‬‬ ‫¿« «‬ ‫ישׂראל‬ ‫דּכנסת ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫כּיון ‪∆∆¿ ƒ‬‬ ‫המּאמר‪» ≈ ,‬‬ ‫בּעל « « ¬ »‬ ‫תּמהּ ««‬ ‫»«‬ ‫חזר‬ ‫למּה »«‬ ‫לתפּוּח‪»» ,‬‬ ‫בּרוּך הוּא ¿« «‬ ‫להקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫המשׁילה ¿«»‬ ‫‪» ƒ ¿ƒ‬‬ ‫האמּוֹת‬ ‫מפּאת » ‪À‬‬ ‫לתפּוּח‪ƒ ,‬אם ‪« ¿ ƒ‬‬ ‫והמשׁילהּ «גּם הוּא ¿« «‬ ‫¿‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫שׁאר‬ ‫והמשׁיל ¿ »‬ ‫לשׁוֹשׁנּה ¿‪ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫המשׁילהּ ¿ «»‬ ‫כּבר ‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫הרי ¿»‬ ‫¬≈‬ ‫והמשׁילהּ‬ ‫חזר ¿‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫למּה »«‬ ‫ואם ≈כּן »»‬ ‫לחוֹחים‪ƒ¿ ,‬‬ ‫האמּוֹת ¿ ‪ƒ‬‬ ‫»‪À‬‬

‫‪‰aÁ‬‬ ‫‪» ƒ ,‰cÓÁ‬‬ ‫‪»¿ ∆ ÈÏk‬‬ ‫‪ƒ¿ ̉Ï‬‬ ‫‪∆ » ÔzpL‬‬ ‫‪«ƒ∆ χ¯NÈ‬‬ ‫‪≈ »¿ ƒ ÔÈ·È·Á‬‬ ‫‪¦ ¦£‬‬ ‫‪,‰cÓÁ‬‬ ‫‪»¿ ∆ ÈÏk‬‬ ‫‪ƒ¿ ̉Ï‬‬ ‫‪∆ » ÔzpL‬‬ ‫‪«ƒ∆ ˙Ú„B‬‬ ‫‪« « ‰¯˙È‬‬ ‫¿≈»‬ ‫‪˙a« ÌÏBÚ‬‬ ‫‪» ÏL‬‬ ‫‪∆ BkÏÓ‬‬ ‫‪¿ « ÏL‬‬ ‫‪∆ ÌÈÚeLÚL‬‬ ‫‪ƒ ¬ « ̉Ï‬‬ ‫‪∆ » ÔzpL‬‬ ‫∆‪«ƒ‬‬ ‫˙‪,‰„qÈ‬‬ ‫‪»¿«¿ƒ ‰ÈÏÚÂ‬‬ ‫‪» ∆»¿ ÌÏBÚ‰‬‬ ‫·¯‡˙ » »‬ ‫‪≈¿ƒ da» ,‰ce·k‬‬ ‫‪» ¿ CÏÓ‬‬ ‫∆∆‬ ‫‪,d„B‰‬‬ ‫‪» ‡È‰ƒ d¯„‰‬‬ ‫‪»»¬ ‡È‰ƒ dÂÈÊ‬‬ ‫‪» ƒ ‡È‰ƒ dL¯L‬‬ ‫‪» ¿» ‡È‰ƒ‬‬ ‫‪ÌÈiÁ‬‬ ‫‪ƒ« ıÚ≈ ,d„nÏÓe‬‬ ‫‪»¿ « ¿ d„ÓBÏ‬‬ ‫‪»¿ da» ˜ÈÊÁÈ‬‬ ‫‡„‪ƒ¬« Ì‬‬ ‫‡‪»» ȯL‬‬ ‫« ¿≈‬ ‫‪‰¯Bz‰‬‬ ‫‪» « ÏÚ« ÌÈ„ÓBÚ‬‬ ‫‪ƒ¿ ,dÓLÏ‬‬ ‫‪» ¿ ƒ da» ÌȘÈÊÁnÏ‬‬ ‫‪ƒ ƒ¬ « « ‡È‰ƒ‬‬ ‫‪:‰„B·Ú‰‬‬ ‫‪» ¬ » ÏÚÂ‬‬ ‫¿«‬

‫יג‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | מתן תורה‬ ‫הביאו לי ספרי יחוסיכם‬

‫מדוע לא אמר לאומות כל המצוות‬

‫‪eÏawL‬‬ ‫‪¿ ƒ∆ ‰ÚLa‬‬ ‫בּמּדרשׁ )ילקוט רמז תרפד(‪» » ¿ :‬‬ ‫‡‪»¿ƒ « ‡˙È‬‬ ‫¦ ¨‬ ‫‪,ÌÏBÚ‰‬‬ ‫˙˜‪» » ˙Bn‡À e‡p‬‬ ‫‪¿«¿ƒ ‰¯Bz‰‬‬ ‫‪» « ˙‡∆ χ¯NÈ‬‬ ‫‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫‪Ce¯a» LB„w‰‬‬ ‫‪»« Ì˙Ò‬‬ ‫‪« » ,·¯˜˙‰Ï‬‬ ‫‡‪≈»¿ ƒ ¿ el‡≈ e‡¯» ‰Ó» e¯Ó‬‬ ‫»¿‬ ‫‪ÔÈÒeÁÈ‬‬ ‫‪ƒ ƒ ¯ÙÒ‬‬ ‫‪∆ ≈ Èσ e‡È·‰‬‬ ‫‪ƒ » ,̉Ï‬‬ ‫‡‪∆ » ¯Ó‬‬ ‫‪« » ,̉Èt‬‬ ‫‪∆ ƒ ‡e‰‬‬ ‫‪) ¯Ó‡pL‬במדבר א יח(‬ ‫‪« ¡∆∆ ,ÌȇȷÓ‬‬ ‫‪ƒ ƒ ¿ ÈaL‬‬ ‫‪«» ∆ ÌLk‬‬ ‫‪≈ ¿ ÌÎlL‬‬ ‫∆ »∆‬ ‫‡·˙‪« .'Ì‬עד »כּאן‬ ‫‪»… ¬ ˙È·Ï‬‬ ‫‪≈¿ Ì˙ÁtLÓ‬‬ ‫'‪»… ¿ ¿ ƒ ÏÚ« e„ÏÈ˙iÂ‬‬ ‫«‪¿«¿ƒ‬‬ ‫¿לשׁוֹנוֹ‪:‬‬

‫בּרוּך הוּא‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫איך «»‬ ‫יפּלא ≈ ¿‬ ‫אדם ‪≈ »ƒ‬‬ ‫בּעיני »כּל »»‬ ‫‪≈ ≈¿ ‰p‰Â‬‬ ‫§¦‪¥‬‬ ‫היה‬ ‫חלילה‪»» ,‬‬ ‫רמּאוּת »כּזוֹ » ‪» ƒ‬‬ ‫יעשׂה « »‬ ‫ושׁלוֹם «¬ ∆‬ ‫«חס ¿ »‬ ‫בּלבד‬ ‫ולא זוֹ ‪«¿ ƒ‬‬ ‫וּשׂכרם‪… ¿ ,‬‬ ‫מצוֹת ¿ »»‬ ‫להם »כּל ‪¿ ƒ‬‬ ‫להראוֹת »∆‬ ‫לוֹ ¿«¿‬ ‫תנאף'‬ ‫ו'לא ‪»¿ƒ‬‬ ‫תרצח' ¿ …‬ ‫'לא ‪« ¿ƒ‬‬ ‫אלּא …‬ ‫להם ∆ »‬ ‫אמר »∆‬ ‫לא » «‬ ‫אלּה‪… ,‬‬ ‫≈∆‬ ‫ממשׁלתּם ¿כּמוֹ‬ ‫להעביר ∆ ¿ « ¿»‬ ‫בּהם ¿« ¬‪ƒ‬‬ ‫תּרעמת » ∆‬ ‫להם «¿ …∆‬ ‫דּישׁ »∆‬ ‫¿≈‬ ‫לברכה‬ ‫זכרוֹנם ‪» »¿ƒ‬‬ ‫רבּוֹתינוּ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫אמרוּ « ≈‬ ‫שׁטּענוּ ≈הם‪¿ .‬ועוֹד » ¿‬ ‫∆ »¬‬ ‫בּרוּך הוּא‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫עתיד «»‬ ‫דּלעתיד »לבוֹא » ‪ƒ‬‬ ‫)ע"ז ב‪ƒ »∆ ¿ ,(:‬‬ ‫התּוֹרה‪.‬‬ ‫קבּלוּ « »‬ ‫שׁלּא ‪¿ ƒ‬‬ ‫העוֹלם «על ∆ …‬ ‫לענשׁ ‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫«¬…‬ ‫לוֹמר‬ ‫פּתחוֹן ∆פּה «‬ ‫להם ‪¿ ƒ‬‬ ‫הזּהר ≈ישׁ »∆‬ ‫דּברי «…«‬ ‫לפי ‪≈¿ ƒ‬‬ ‫והשׁתּא ¿‪ƒ‬‬ ‫¿« ¿ »‬ ‫תרצח'‬ ‫'לא ‪« ¿ƒ‬‬ ‫הוֹדעתּ »לנוּ «רק …‬ ‫דּלא « ¿ »‬ ‫רמּיתנוּ‪… ¿ ,‬‬ ‫למּה ‪» ƒ ƒ‬‬ ‫»»‬ ‫תנאף'‪:‬‬ ‫ו'לא ‪»¿ƒ‬‬ ‫¿…‬

‫וּבתראי‪,‬‬ ‫קמּאי » ¿» ≈‬ ‫צוחוּ ≈בּיהּ « » ≈‬ ‫כּבר »¿‬ ‫הזּה ¿»‬ ‫‪∆« ¯Ó‡n‰Â‬‬ ‫§©©‪¨£‬‬ ‫דּהקּדוֹשׁ‬ ‫הארץ ¿ «»‬ ‫בּכל » »∆‬ ‫דּמוֹדעת …זאת ¿»‬ ‫¿ ««‬ ‫התּוֹרה «על ‪À‬אמּוֹת‬ ‫החזיר « »‬ ‫בּתּחלּה ∆ ¡‪ƒ‬‬ ‫בּרוּך הוּא « ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫» ¿‬ ‫לישׂראל‪,‬‬ ‫כּך »בּא ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫ואחר »¿‬ ‫לקבּלהּ‪« «¿ ,‬‬ ‫ולא »רצוּ ¿« ¿ »‬ ‫העוֹלם ¿ …‬ ‫» »‬ ‫'ויּאמר ה'‬ ‫מפּסוּק )דברים לג ב( «… «‬ ‫שׁדּרשׁוּ )ע"ז ב‪» ƒ (:‬‬ ‫¿כּמוֹ ∆»¿‬ ‫להם‬ ‫השׁיב »∆‬ ‫תּשׁוּבה ≈ ‪ƒ‬‬ ‫מסּיני »בּא' ¿וכוּ'‪¿ ,‬ותוּ‪« ,‬מה ∆זּה ¿ »‬ ‫‪« ƒƒ‬‬ ‫יחסין‪:‬‬ ‫ספר ‪ƒ ¬À‬‬ ‫הביאוּ ‪ƒ‬לי ≈∆‬ ‫בּרוּך הוּא » ‪ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫«»‬

‫נתינת התורה לאומות אם יקיימו שבע מצוות‬

‫מיּדוֹ‬ ‫שׁגגה זוֹ ‪»ƒ‬‬ ‫תּצא ¿»»‬ ‫ושׁלוֹם ≈ ≈‬ ‫דּחס ¿ »‬ ‫לוֹמר ¿ «‬ ‫‪« ¯LÙ‡Â‬‬ ‫§‪¨ § ¤‬‬ ‫'אל‬ ‫מעידה )דברים לב ד( ≈‬ ‫והתּוֹרה ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫יתבּרך‪» «¿ ,‬‬ ‫‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫בּמתּן‬ ‫עתּה ¿ « «‬ ‫וגם « »‬ ‫וישׁר הוּא'‪«¿ ,‬‬ ‫צדּיק ¿» »‬ ‫עול «‪ƒ‬‬ ‫ואין »∆‬ ‫אמוּנה ¿≈‬ ‫¡ »‬ ‫בּאמת‬ ‫העוֹלם «רק ∆ ¡ ∆‬ ‫נתנהג ‪ƒ‬עם ‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫לא ‪≈«¿ƒ‬‬ ‫תּוֹרה …‬ ‫»‬ ‫בּני‬ ‫נצטוּוּ ¿≈‬ ‫מצוֹת ‪« ¿ƒ‬‬ ‫דּשׁבע ‪¿ ƒ‬‬ ‫נוֹדע ¿ ∆ «‬ ‫דּהנּה «‬ ‫וישׁר‪¿ .‬והוּא ¿ ‪≈ƒ‬‬ ‫¿» »‬ ‫זכרוֹנם‬ ‫רבּוֹתינוּ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫שׁדּרשׁוּ « ≈‬ ‫עליהם‪¿ ,‬כּמוֹ ∆»¿‬ ‫וקבּלוּם ¬ ≈ ∆‬ ‫נח ¿‪¿ ƒ‬‬ ‫…«‬ ‫'ויצו ה'‬ ‫מפּסוּק )בראשית ב טז( «¿«‬ ‫לברכה )סנהדרין נו‪» ƒ (:‬‬ ‫‪» »¿ƒ‬‬ ‫תרצח'‬ ‫'לא ‪« ¿ƒ‬‬ ‫תּרתּי …‬ ‫והני «¿ ≈‬ ‫האדם' ¿וכוּ'‪≈»¿ ,‬‬ ‫אלהים «על » »»‬ ‫¡ …‪ƒ‬‬ ‫שׁאמרוּ‬ ‫מצוֹת‪¿ ,‬כּמוֹ ∆ » ¿‬ ‫שׁבע ‪¿ ƒ‬‬ ‫בּכלל ∆ «‬ ‫תנאף' ≈הם ‪«¿ƒ‬‬ ‫ו'לא ‪»¿ƒ‬‬ ‫¿…‬ ‫האדם' זוֹ‬ ‫'על » »»‬ ‫לברכה )שם( «‬ ‫זכרוֹנם ‪» »¿ƒ‬‬ ‫רבּוֹתינוּ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫« ≈‬ ‫האדם'‪,‬‬ ‫'שׁפך «דּם » »»‬ ‫שׁנּאמר )שם ט ו( …≈¿‬ ‫דּמים‪« ¡∆∆ ,‬‬ ‫שׁפיכוּת » ‪ƒ‬‬ ‫¿‪ƒ‬‬ ‫שׁכּתוּב )ירמיה ג א(‬ ‫עריוֹת‪¿ ,‬כּמוֹ ∆ »‬ ‫'לאמר' ∆זה ‪ƒ‬גּלּוּי ¬»‬ ‫≈ …‬ ‫קיּמוּם‪,‬‬ ‫לא ‪¿ƒ‬‬ ‫והם …‬ ‫אשׁתּוֹ'‪≈¿ .‬‬ ‫ישׁלּח ‪ƒ‬אישׁ ∆את ‪¿ ƒ‬‬ ‫'לאמר ≈הן ¿ « «‬ ‫≈ …‬ ‫והם‬ ‫קיּמוּם‪≈¿ ,‬‬ ‫שׁלּא ‪¿ƒ‬‬ ‫בּרוּך הוּא ∆ …‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫שׁראה «»‬ ‫וכיון ∆» »‬ ‫¿≈ »‬ ‫כּשׁבּא‬ ‫וּבנאוּף‪» ∆ ¿ ,‬‬ ‫בּרציחה ¿‪ƒ‬‬ ‫הרבּה ‪» ƒ ¿ƒ‬‬ ‫וּדבוּקים «¿ ≈‬ ‫אדוּקים ¿ ‪ƒ‬‬ ‫¬ ‪ƒ‬‬ ‫העוֹלם‬ ‫לאמּוֹת » »‬ ‫התּוֹרה ¿‪À‬‬ ‫לתּן « »‬ ‫בּרוּך הוּא ‪≈ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫«»‬ ‫תרצח'‪,‬‬ ‫'לא ‪« ¿ƒ‬‬ ‫להם …‬ ‫אמר »∆‬ ‫כּתיב »בּהּ‪« » ,‬‬ ‫ואמרוּ לוֹ «מה ¿‪ƒ‬‬ ‫¿» ¿‬ ‫אתכם «על‬ ‫צוּיתי ∆ ¿ ∆‬ ‫כּבר ‪ƒ ƒƒ‬‬ ‫אני ¿»‬ ‫כּלוֹמר ¬‪ƒ‬‬ ‫תנאף'‪« ¿ ,‬‬ ‫'לא ‪»¿ƒ‬‬ ‫…‬ ‫ועכשׁו‬ ‫קיּמתּם‪» ¿«¿ ,‬‬ ‫ולא ‪∆ ¿«ƒ‬‬ ‫וקבּלתּם ¿ …‬ ‫הנּאוּף ¿‪∆¿ « ƒ‬‬ ‫ועל «‪ƒ‬‬ ‫הרציחה ¿«‬ ‫»¿ ‪» ƒ‬‬ ‫שּׁקּבּלתּם‬ ‫בּמה ∆‪∆¿ « ƒ‬‬ ‫וּלהבּא ¿ «‬ ‫מכּאן ¿« »‬ ‫לעמד ‪» ƒ‬‬ ‫תּוּכלוּ «¬ …‬ ‫‪ƒ‬אם ¿‬ ‫לא‬ ‫ואם …‬ ‫בּכללוּתהּ‪ƒ¿ ,‬‬ ‫התּוֹרה ‪» » ¿ƒ‬‬ ‫לכם »כּל « »‬ ‫נוֹתן »∆‬ ‫אני ≈‬ ‫כּבר ¬‪ƒ‬‬ ‫¿»‬ ‫בּידכם‬ ‫כּבר ≈אין ¿∆¿ ∆‬ ‫שּׁקּבּלתּם ¿»‬ ‫בּמה ∆‪∆¿ « ƒ‬‬ ‫לעמד ¿ «‬ ‫תּוּכלוּ «¬ …‬ ‫¿‬ ‫שׁאינם‬ ‫והשׁיבוּ ∆ ≈ »‬ ‫בּחדשׁ‪ƒ ≈¿ .‬‬ ‫ולא ∆ »»‬ ‫בּיּשׁן ¿ …‬ ‫לא «» »‬ ‫¿כּלוּם …‬

‫סירוב האומות לקבל התורה‬

‫תּחלּה‬ ‫נדקדּק ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫מאמר ∆זה ¿« ¿≈‬ ‫לפרוּשׁ « ¬ »‬ ‫שׁנּבוֹא ¿≈‬ ‫‪»∆ Ì„˜Â‬‬ ‫§ ‪¤Ÿ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ )ח"ג קצב‪,(:‬‬ ‫בּזּהר «»‬ ‫שּׁאמר «…«‬ ‫בּמה ∆ » «‬ ‫¿«‬ ‫התּוֹרה‪,‬‬ ‫לתּן « »‬ ‫בּרוּך הוּא ‪≈ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫שׁרצה «»‬ ‫דּבשׁעה ∆» »‬ ‫‪»» ¿ ƒ‬‬ ‫תּרצה‬ ‫אמר לוֹ ‪∆ ¿ƒ‬‬ ‫עשׂו‪« » ,‬‬ ‫שׁל ≈ »‬ ‫שׂרוֹ ∆‬ ‫תּחלּה ¿לס"מ »‬ ‫קרא ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫»»‬ ‫ואמר‬ ‫דּלּג ¿» «‬ ‫כּתיב »בּהּ‪≈ ƒ ,‬‬ ‫אמר לוֹ «מה ¿ ‪ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‪« » ,‬‬ ‫לקבּל « »‬ ‫¿« ≈‬ ‫נתבּרכתּי‬ ‫אני ‪ƒ ¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫אמר לוֹ ¬‪ƒ‬‬ ‫תרצח'‪« » .‬‬ ‫'לא ‪« ¿ƒ‬‬ ‫לוֹ )שמות כ יג( …‬ ‫ועכשׁו זוֹ ‪ƒ‬היא‬ ‫תחיה'‪» ¿«¿ ,‬‬ ‫חרבּך ‪∆¿ ƒ‬‬ ‫'ועל «¿ ¿»‬ ‫)בראשית כז מ( ¿«‬ ‫להם »ראוּי‬ ‫יעקב »∆‬ ‫בּני «¬ …‬ ‫ואמר לוֹ ¿≈‬ ‫ממשׁלתּי‪« »¿ ,‬‬ ‫העברת ∆ ¿ « ¿‪ƒ‬‬ ‫« ¬»«‬ ‫ואמר‬ ‫ישׁמעאל‪« »¿ ,‬‬ ‫שׁל ‪≈ » ¿ ƒ‬‬ ‫שׂרוֹ ∆‬ ‫לרהב »‬ ‫וקרא ¿« «‬ ‫חזר ¿»»‬ ‫לקבּלהּ‪«» .‬‬ ‫¿« ¿ »‬ ‫כּתיב »בּהּ‪,‬‬ ‫ואמר לוֹ «מה ¿‪ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‪« »¿ ,‬‬ ‫לקבּל « »‬ ‫תּרצה ¿« ≈‬ ‫לוֹ ‪∆ ¿ƒ‬‬ ‫אני‬ ‫אמר לוֹ ¬‪ƒ‬‬ ‫תנאף'‪« » ,‬‬ ‫'לא ‪»¿ƒ‬‬ ‫ואמר לוֹ )שמות שם( …‬ ‫דּלּג ¿» «‬ ‫‪≈ƒ‬‬ ‫כּל בּוֹ'‪,‬‬ ‫ויד …‬ ‫בכּל ¿«‬ ‫'ידוֹ « …‬ ‫נתבּרכתּי )בראשית טז יב( »‬ ‫‪ƒ¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫אוֹתהּ‬ ‫אמר לוֹ ≈תּן »‬ ‫בּרכתי‪« » ,‬‬ ‫העברת ‪ƒ » ¿ƒ‬‬ ‫ועכשׁו זוֹ ‪ƒ‬היא « ¬»«‬ ‫¿« ¿ »‬ ‫שׁהיתה‬ ‫למלך ∆ »¿»‬ ‫משׁל ¿∆ ∆¿‬ ‫בּזּהר‪» » ,‬‬ ‫שׁם «…«‬ ‫ואמר »‬ ‫יעקב‪« »¿ .‬‬ ‫לבני «¬ …‬ ‫‪≈¿ƒ‬‬ ‫והיה‬ ‫לבנוֹ‪»»¿ ,‬‬ ‫לתּנהּ ‪¿ƒ‬‬ ‫ורצה ‪»¿ƒ‬‬ ‫חיּים ¿» »‬ ‫שׁל «סם «‪ƒ‬‬ ‫צלוֹחית ∆‬ ‫לוֹ ¿ ‪ƒ‬‬ ‫הבּן‬ ‫יהרגוּ « ≈‬ ‫הדּבר ««¿‬ ‫להם «» »‬ ‫יתגּלּה »∆‬ ‫שׁאם ‪∆«¿ƒ‬‬ ‫מעבדיו‪ƒ ∆ ,‬‬ ‫ירא ≈ ¬»»‬ ‫»≈‬ ‫המּות‬ ‫עשׂה «סם « »∆‬ ‫המּלך‪» » ,‬‬ ‫עשׂה « ∆ ∆¿‬ ‫הצּלוֹחית‪∆ ,‬מה » »‬ ‫ויטּלוּ « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫¿‪¿ƒ‬‬ ‫בּצלוֹחית‬ ‫התרצוּ ‪ƒ ¿ƒ‬‬ ‫לעבדיו ¬ ‪¿ƒ‬‬ ‫ואמר «¬»»‬ ‫הצּלוֹחית‪« »¿ ,‬‬ ‫«על ‪ƒ‬פּי « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫אינהּ‬ ‫אמרוּ זוֹ ≈ »‬ ‫בּפיה » ¿‬ ‫המּות »נתוּן ¿‪» ƒ‬‬ ‫שׁראוּ «סם « »∆‬ ‫כּיון ∆»‬ ‫זוֹ‪» ≈ ,‬‬ ‫התּוֹרה‪:‬‬ ‫בּקבּלת « »‬ ‫היה ¿« » «‬ ‫כּך »»‬ ‫לבנך‪¿» ,‬‬ ‫ראוּיה ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם ¿‪»¿ƒ‬‬ ‫¿ »‬

‫יד‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | פרשת יתרו‬ ‫עכשׁו‬ ‫קשׁה «¿ »‬ ‫הדּבר » ∆‬ ‫לכם «» »‬ ‫לפיכך »בּא »∆‬ ‫כּבר‪¿» ƒ¿ ,‬‬ ‫עצמכם ¿»‬ ‫«¿ ¿ ∆‬ ‫פּיהם‪:‬‬ ‫להם ‪∆ ƒ‬‬ ‫שׁסּתם »∆‬ ‫הסּתימה ∆ » «‬ ‫לפרשׁ‪¿ ,‬וזוֹ ‪ƒ‬היא « ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫‪… ¿ƒ‬‬

‫שׁלּא‬ ‫גּרמא ∆ …‬ ‫וזה ¿» »‬ ‫וּבנאוּף‪∆¿ ,‬‬ ‫בּרציחה ¿‪ƒ‬‬ ‫לעמד ‪» ƒ ¿ƒ‬‬ ‫יכוֹלים «¬ …‬ ‫¿ ‪ƒ‬‬ ‫רמּה‬ ‫דּלא ‪» ƒ‬‬ ‫שׁפּיר ¿ …‬ ‫אתי « ‪ƒ‬‬ ‫וּבזה » ≈‬ ‫התּוֹרה‪∆» .‬‬ ‫להם « »‬ ‫נתּנה »∆‬ ‫‪»¿ƒ‬‬ ‫והיּשׁר‬ ‫האמת ¿«» »‬ ‫להם » ¡ ∆‬ ‫הוֹדיע »∆‬ ‫אלּא ‪« ƒ‬‬ ‫וחלילה‪» ∆ ,‬‬ ‫אוֹתם «חס ¿ » ‪» ƒ‬‬ ‫»‬ ‫לקבּל‪:‬‬ ‫לא »רצוּ ¿« ≈‬ ‫והם …‬ ‫¿≈‬

‫הקב"ה הדריך את ישראל מן הקל אל הכבד‬

‫שּׁנּתקנּאוּ‬ ‫אחר «מה ∆‪¿«¿ƒ‬‬ ‫בּאפן « ≈‬ ‫לפרשׁ ¿ …∆‬ ‫אפשׁר ¿»≈‬ ‫נמי ∆ ¿ »‬ ‫¦‡‪ƒ« È‬‬ ‫להתקרב‪,‬‬ ‫ואמרוּ »מה »ראוּ ≈אלּוּ ¿‪≈»¿ ƒ‬‬ ‫העוֹלם ¿» ¿‬ ‫‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫בּרוּך‬ ‫והקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫ממּצרים ¿«»‬ ‫משּׁיּצאוּ ‪ƒ«¿ ƒ ƒ‬‬ ‫ישׂראל ‪¿»∆ ƒ‬‬ ‫דּהנּה ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫¿ ‪≈ƒ‬‬ ‫ואהבה‬ ‫וּבדבקוּת ¿« ¬ »‬ ‫בּקרבוּת ‪≈ ¿ƒ‬‬ ‫עמּהם ‪≈¿ƒ‬‬ ‫מתנהג ‪∆ » ƒ‬‬ ‫הוּא ‪≈«¿ ƒ‬‬ ‫דּבריו‪,‬‬ ‫לשׁמע ¿ »»‬ ‫כּדי ‪«… ¿ ƒ‬‬ ‫הנּוֹהג ‪ƒ‬עם ¿בּנוֹ ¿≈‬ ‫כּאב « ≈‬ ‫ואחוה ¿»‬ ‫¿« ¬»‬ ‫ועשׂה‬ ‫השּׂלו‪» »¿ ,‬‬ ‫והגיז ∆את « ¿ »‬ ‫היּם‪ƒ≈¿ ,‬‬ ‫להם «»‬ ‫קרע »∆‬ ‫תּחלּה »«‬ ‫¿‪»ƒ‬‬ ‫וּללמּדם‬ ‫להוֹרוֹתם ¿«¿»‬ ‫והתחיל ¿ »‬ ‫ונפלאוֹת‪ƒ ¿ ƒ¿ ,‬‬ ‫נסּים ¿‪» ¿ƒ‬‬ ‫עמּהם ‪ƒƒ‬‬ ‫‪∆»ƒ‬‬ ‫כּדי‬ ‫וכל ∆זה ¿≈‬ ‫השּׁבּת‪»¿ ,‬‬ ‫להם « « »‬ ‫ונתן »∆‬ ‫הדּינים‪«»¿ ,‬‬ ‫מקצת «‪ƒ ƒ‬‬ ‫‪» ¿ƒ‬‬ ‫ולא‬ ‫התּוֹרה ¿ …‬ ‫קבּלת « »‬ ‫בּשׁעת « » «‬ ‫יבעטוּ ‪« ¿ ƒ‬‬ ‫שׁלּא ‪¬¿ƒ‬‬ ‫כּדי ∆ …‬ ‫לקרבם ¿≈‬ ‫¿»¿ »‬ ‫העוֹלם‬ ‫וּלפיכך ‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫כּבד‪¿» ƒ¿ .‬‬ ‫כּמשּׂא »≈‬ ‫עליהם ¿ « »‬ ‫תּהיה ¬ ≈ ∆‬ ‫‪∆¿ ƒ‬‬ ‫שׁחס‬ ‫ואמרוּ ∆ «‬ ‫נתבּוֹננוּ ¿» ¿‬ ‫התּוֹרה ‪¿ ¿ƒ‬‬ ‫ישׂראל « »‬ ‫כּשׁקּבּלוּ ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫¿ ∆‪¿ ƒ‬‬ ‫בּרוּך הוּא‪,‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫להם «»‬ ‫עשׂה »∆‬ ‫כּדּין » »‬ ‫שׁלּא «‪ƒ‬‬ ‫ושׁלוֹם ∆ …‬ ‫¿»‬ ‫כּאב‬ ‫התּוֹרה ¿»‬ ‫קבּלת « »‬ ‫קדם « » «‬ ‫עמּהם …∆‬ ‫התנהג ‪∆ » ƒ‬‬ ‫שׁיּשׂראל ‪≈«¿ ƒ‬‬ ‫∆‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫שּׁרוֹצה‬ ‫בּכל «מה ∆ ∆‬ ‫ועוֹשׂה לוֹ ¿רצוֹנוֹ ¿»‬ ‫המּתנהג ‪ƒ‬עם ¿בּנוֹ ¿ ∆‬ ‫« ‪≈«¿ ƒ‬‬ ‫לחנּכוֹ‬ ‫מתחיל ¿«¿‬ ‫וּבכל יוֹם »ויוֹם « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫בּתאות ‪ƒ‬לבּוֹ‪»¿ ,‬‬ ‫¿ « ¬«‬ ‫כּך‬ ‫ואחר »¿‬ ‫הקּלּוֹת ¿« «‬ ‫מצוֹת ««‬ ‫תּחלּה ‪¿ ƒ‬‬ ‫בּמּצוֹת‪» ƒ ¿ ,‬‬ ‫וּלהדריכוֹ « ‪¿ ƒ‬‬ ‫¿«¿‪ƒ‬‬ ‫להם‬ ‫עשׂה »∆‬ ‫לא » »‬ ‫להם‪… ,‬‬ ‫עשׂה »∆‬ ‫לא ≈כן » »‬ ‫והם …‬ ‫החמוּרוֹת‪≈¿ .‬‬ ‫«¬‬ ‫אהבה‪« ,‬רק‬ ‫להם שׁוּם « ¬ »‬ ‫הראה »∆‬ ‫ולא ∆¿ »‬ ‫קרבה ¿ …‬ ‫שׁוּם ‪» ¿À‬‬ ‫בּלי‬ ‫פּתאם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫התּוֹרה ‪… ¿ ƒ‬‬ ‫תּקבּלוּ ∆את « »‬ ‫להם ¿« ¿‬ ‫אמר »∆‬ ‫מתּחלּה » «‬ ‫‪»ƒ¿ƒ‬‬ ‫שׁנּתקנּאוּ‬ ‫הקּנאה ∆‪¿«¿ƒ‬‬ ‫מתּחלּה‪∆ .‬זהוּ «‪»¿ƒ‬‬ ‫הדרכה ‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫שׁוּם «¿» »‬ ‫שׁרצה‬ ‫כּלוֹמר ≈אלּוּ ∆» »‬ ‫להתקרב‪« ¿ ,‬‬ ‫ואמרוּ »מה »ראוּ ≈אלּוּ ¿‪≈»¿ ƒ‬‬ ‫¿» ¿‬ ‫מעט‬ ‫מקּדם ¿ «‬ ‫וּמקרבם ‪∆… ƒ‬‬ ‫וּמחנּכם ¿»¿ »‬ ‫מדריכם ¿ «¿»‬ ‫היה «¿‪» ƒ‬‬ ‫בּהם »»‬ ‫»∆‬ ‫עצמם‬ ‫מצאוּ «¿ »‬ ‫התּוֹרה » ¿‬ ‫קבּלת « »‬ ‫שׁבּשׁעת « » «‬ ‫מעט «עד ∆ ‪« ¿ ƒ‬‬ ‫¿«‬ ‫רצה‬ ‫שׁלּא » »‬ ‫והם ∆ …‬ ‫לשׁמע‪≈¿ ,‬‬ ‫ונוֹחים ‪«… ¿ ƒ‬‬ ‫וּמוּכנים ¿ ‪ƒ‬‬ ‫מרצּים »‪ƒ‬‬ ‫¿‪ƒ À‬‬ ‫מקּדם ∆זה‪« ,‬רק‬ ‫קרבה ‪∆… ƒ‬‬ ‫להם שׁוּם ‪» ¿À‬‬ ‫הראה »∆‬ ‫לא ∆¿ »‬ ‫בּהם …‬ ‫»∆‬ ‫לפיכך‬ ‫המּשּׂא‪¿» ƒ¿ ,‬‬ ‫עליהם « « »‬ ‫להשׁליך ¬ ≈ ∆‬ ‫רצה ¿« ¿ ‪¿ ƒ‬‬ ‫פּתאם » »‬ ‫בּפתע ‪… ¿ ƒ‬‬ ‫¿∆ «‬ ‫שׁהיתה‬ ‫ההתקרבוּת ∆ »¿»‬ ‫העוֹלם «על « ‪¿»¿ ƒ‬‬ ‫נתקנּאוּ ‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫‪¿«¿ƒ‬‬ ‫להם‪:‬‬ ‫היתה »∆‬ ‫לא »¿»‬ ‫והם …‬ ‫מתּחלּה ¿≈‬ ‫לישׂראל ‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫¿‪≈ »¿ ƒ‬‬

‫ביאור המשל בסם החיים‬

‫שׁפּיר «גּם‬ ‫אתי « ‪ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ≈‬ ‫בּזּהר «»‬ ‫שׁעשׂה «…«‬ ‫‪» » ∆ ÏLn‰Â‬‬ ‫§©¨ ¨‬ ‫צוּה‬ ‫כּבר ‪»ƒ‬‬ ‫דּהמּלך ¿»‬ ‫האמוּר‪¿∆ ∆ « ¿ ,‬‬ ‫הוּא «על ‪ƒ‬פּי » »‬ ‫שׁלּא‬ ‫ממּנּוּ ∆ …‬ ‫עצמם ‪∆ ƒ‬‬ ‫ישׁמרוּ «¿ »‬ ‫המּות ‪¿ ¿ ƒ‬‬ ‫דּסם « »∆‬ ‫לעבדיו ¿ «‬ ‫«¬»»‬ ‫כּרצוֹן‬ ‫כּרצוֹנם «רק ‪¿ƒ‬‬ ‫יעשׂוּ בּוֹ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫ולא «¬‬ ‫אחרים‪… ¿ ,‬‬ ‫יזּיקוּ בּוֹ ¬ ≈‪ƒ‬‬ ‫«‪ƒ‬‬ ‫גּזרוֹת‬ ‫עוֹברים «על ¿≈‬ ‫לא ≈כן »עשׂוּ‪» ,‬היוּ ¿‪ƒ‬‬ ‫והם …‬ ‫המּלך‪≈¿ ,‬‬ ‫« ∆ ∆¿‬ ‫לתת‬ ‫המּלך »≈‬ ‫כּשׁבּא « ∆ ∆¿‬ ‫כּרצוֹנם‪» ∆ ¿ .‬‬ ‫ועוֹשׂים בּוֹ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫המּלך ¿ ‪ƒ‬‬ ‫« ∆ ∆¿‬ ‫שׁיּהנה‬ ‫חיּים ∆≈»∆‬ ‫המּות‪« ,‬סם «‪ƒ‬‬ ‫חיּים ‪ƒ‬עם «סם « »∆‬ ‫לבנוֹ «סם «‪ƒ‬‬ ‫‪¿ƒ‬‬ ‫ולא‬ ‫ממּנּוּ ¿ …‬ ‫עצמוֹ ‪∆ ƒ‬‬ ‫שׁיּשׁמ…ר «¿‬ ‫המּות ∆‪¿ ƒ‬‬ ‫וסם « »∆‬ ‫ממּנּוּ ¿«‬ ‫‪∆ƒ‬‬ ‫יוּכלוּ‬ ‫תּחלּה‪ƒ ,‬אם ¿‬ ‫עבדיו ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫הקדּים ¬»»‬ ‫ישׁתּמּשׁ בּוֹ‪ƒ¿ƒ ,‬‬ ‫‪≈«¿ƒ‬‬ ‫שׁלּא‬ ‫המּות ∆ …‬ ‫ולשׁמר «סם « »∆‬ ‫בּהם ¿‪… ¿ ƒ‬‬ ‫לחזר » ∆‬ ‫וּלהבּא «¬…‬ ‫מכּאן ¿« »‬ ‫‪»ƒ‬‬ ‫ואם »לאו »לאו‪,‬‬ ‫להם‪ƒ¿ ,‬‬ ‫הכּל »נתוּן »∆‬ ‫הרי « …‬ ‫ישׁתּמּשׁוּ בּוֹ ¬≈‬ ‫‪¿«¿ƒ‬‬ ‫יכוֹלים‬ ‫שׁאינם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫ואמרוּ ∆ ≈ »‬ ‫אנּפשׁיהוּ ¿» ¿‬ ‫אפסידוּ ««¿ «¿‬ ‫ואינהוּ « ¿‪ƒ‬‬ ‫¿‪¿ ƒ‬‬ ‫ושׁלוֹם‪:‬‬ ‫רמּאוּת «חס ¿ »‬ ‫וליכּא « »‬ ‫לשׁמר‪» ≈¿ ,‬‬ ‫‪… ¿ƒ‬‬ ‫טענת האומות מה ראו אלו להתקרב‬

‫דּנתקנּאוּ ‪À‬אמּוֹת‬ ‫המּאמר «על »נכוֹן‪¿«¿ƒ¿ ,‬‬ ‫‪» ‰Ê·e‬יבוֹא « « ¬ »‬ ‫¨‪¤‬‬ ‫יכוֹלה‬ ‫בּריּה ¿ »‬ ‫דּאין שׁוּם ¿‪»ƒ‬‬ ‫חשׁבוּ ¿ ≈‬ ‫דּהם » ¿‬ ‫העוֹלם‪≈ ¿ ,‬‬ ‫» »‬ ‫וחשׁבוּ‬ ‫והגּזל‪¿ » ¿ ,‬‬ ‫העריוֹת ¿«»≈‬ ‫מצּד » ¬»‬ ‫הרע ‪« ƒ‬‬ ‫יצר »»‬ ‫בּפני ≈∆‬ ‫לעמד ‪≈¿ƒ‬‬ ‫«¬ …‬ ‫ישׂראל‬ ‫צוּה ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫לא ‪»ƒ‬‬ ‫בּרוּך הוּא …‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫ושׁלוֹם «»‬ ‫דּחס ¿ »‬ ‫¿«‬ ‫להתקרב‪,‬‬ ‫אמרוּ »מה »ראוּ ≈אלּוּ ¿‪≈»¿ ƒ‬‬ ‫לפיכך » ¿‬ ‫העריוֹת‪¿» ƒ¿ ,‬‬ ‫«על » ¬»‬ ‫דּהינוּ‬ ‫להם‪¿« ¿ ,‬‬ ‫הראה »∆‬ ‫שּׁהראה »לנוּ ∆¿ »‬ ‫כּלוֹמר ‪ƒ‬אם «מה ∆ ∆¿ »‬ ‫¿ «‬ ‫בּרוּך‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫וסתם «»‬ ‫לעמד‪« »¿ .‬‬ ‫יכוֹלים «¬ …‬ ‫אינם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫העריוֹת‪» ≈ ,‬‬ ‫» ¬»‬ ‫העריוֹת‬ ‫דּצוּוּי » ¬»‬ ‫אתּם‪ƒ ¿ ,‬‬ ‫שׁוֹטים « ∆‬ ‫להם ‪ƒ‬‬ ‫אמר »∆‬ ‫פּיהם‪« » ,‬‬ ‫הוּא ‪∆ ƒ‬‬ ‫החוֹבה‬ ‫הראשׁוֹן »חל « »‬ ‫מאדם »‪ƒ‬‬ ‫כּבר ≈ »»‬ ‫חדשׁ‪»¿ ,‬‬ ‫דּבר »»‬ ‫≈אינוֹ » »‬ ‫ולא‬ ‫הבּרית ¿ …‬ ‫הפרתּם ∆את « ¿‪ƒ‬‬ ‫ואתּם ¬ «¿ ∆‬ ‫נברא‪∆ «¿ ,‬‬ ‫«על »כּל ‪»¿ƒ‬‬ ‫שׁהרי »היוּ‬ ‫הבּרית‪≈¬ ∆ ,‬‬ ‫ושׁמרוּ « ¿‪ƒ‬‬ ‫קיּמוּ ¿ » ¿‬ ‫וישׂראל ‪¿ƒ‬‬ ‫קיּמתּם‪≈ »¿ ƒ¿ ,‬‬ ‫‪∆ ¿«ƒ‬‬ ‫עליהם‬ ‫מעיד ¬ ≈ ∆‬ ‫ושׁם »יהּ ≈ ‪ƒ‬‬ ‫בּשׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא‪≈ ¿ ,‬‬ ‫בּמצרים ¿ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫¿ ‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫שׁאמר‬ ‫וזהוּ ∆ » «‬ ‫העריוֹת‪∆¿ .‬‬ ‫וּגדוּרים ‪ƒ‬מן » ¬»‬ ‫קדוֹשׁים ¿ ‪ƒ‬‬ ‫שׁכּלּם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫∆‪»À‬‬ ‫שׁבּני‬ ‫כּשׁם ∆ »«‬ ‫שׁלּכם ¿ ≈‬ ‫יחוּסין ∆ »∆‬ ‫ספר ‪ƒ ƒ‬‬ ‫הביאוּ ‪ƒ‬לי ≈∆‬ ‫להם » ‪ƒ‬‬ ‫»∆‬ ‫היה‬ ‫לא »»‬ ‫וּלהכי …‬ ‫כּבר‪ƒ»¿ ,‬‬ ‫עצמם ¿»‬ ‫שׁמרוּ «¿ »‬ ‫שׁבּני » ¿‬ ‫מביאים‪«» ∆ ,‬‬ ‫¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫שׁמרתּם‬ ‫לא ¿ «¿ ∆‬ ‫ואתּם …‬ ‫עכשׁו‪∆ «¿ ,‬‬ ‫קשׁה «¿ »‬ ‫הדּבר » ∆‬ ‫להם «» »‬ ‫»∆‬

‫תשובת הקדוש ברוך הוא לאומות העולם‬

‫אמתּית‪,‬‬ ‫בּטענה ¬ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫פּיהם ¿ « ¬»‬ ‫בּרוּך הוּא ‪∆ ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫‪»« Ì˙ÒÂ‬‬ ‫§¨ ©‬ ‫העריוֹת‬ ‫להם » ¬»‬ ‫אמר »∆‬ ‫העריוֹת‪« » ,‬‬ ‫שׁמירת » ¬»‬ ‫והיא ¿ ‪« ƒ‬‬ ‫¿‪ƒ‬‬ ‫שׁמרוּ‬ ‫וישׂראל » ¿‬ ‫הראשׁוֹן‪≈ »¿ ƒ¿ ,‬‬ ‫מאדם »‪ƒ‬‬ ‫כּלּכם ≈ »»‬ ‫מצוּים ‪∆¿À‬‬ ‫כּבר ¿ ‪ƒÀ‬‬ ‫¿»‬ ‫שׁהם‬ ‫כּיון ∆ ≈‬ ‫לפיכך ≈ »‬ ‫עליהם‪¿» ƒ¿ ,‬‬ ‫מעיד ¬ ≈ ∆‬ ‫שׁמי ≈ ‪ƒ‬‬ ‫שׁהרי ¿ ‪ƒ‬‬ ‫אוֹתם ∆ ¬≈‬ ‫»‬

‫טו‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | מתן תורה‬ ‫כּמצוּה‬ ‫שׂכר ‪∆À ¿ ƒ‬‬ ‫עליהם » »‬ ‫מקבּלים ¬ ≈ ∆‬ ‫אינם ¿« ¿ ‪ƒ‬‬ ‫יקיּמוּם ≈ »‬ ‫¿«¿‬ ‫דּגדוֹל‬ ‫ועוֹשׂה‪» ¿ ,‬‬ ‫מצוּה ¿ ∆‬ ‫שׁאינוֹ ¿ ‪∆À‬‬ ‫כּמי ∆ ≈‬ ‫ועוֹשׂה‪« ,‬רק ¿ ‪ƒ‬‬ ‫¿ ∆‬ ‫מזּה‬ ‫ועוֹשׂה‪∆ƒ .‬‬ ‫מצוּה ¿ ∆‬ ‫שׁאינוֹ ¿ ‪∆À‬‬ ‫ממּי ∆ ≈‬ ‫ועוֹשׂה ‪ƒ ƒ‬‬ ‫המצוּה ¿ ∆‬ ‫« ¿ ‪∆À‬‬ ‫אוּלי‬ ‫מכוּנת «‬ ‫בּכוּנה ¿ ‪∆∆À‬‬ ‫דּרצה ¿«»»‬ ‫יתבּרך ¿» »‬ ‫כּוּנתוֹ ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫נוֹדע »לנוּ «»»‬ ‫«‬ ‫מכּאן‬ ‫למוּטב ‪» ƒ‬‬ ‫ויחזרוּ ¿ »‬ ‫העוֹלם ¿«¿¿‬ ‫ישׁמעוּ ‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫‪¿ ¿ƒ‬‬ ‫מצוֹת «על‬ ‫שׁבע ‪¿ ƒ‬‬ ‫וּלקיּם ∆ «‬ ‫ולעשׂוֹת ¿«≈‬ ‫לשׁמר ¿«¬‬ ‫וּלהבּא‪… ¿ ƒ ,‬‬ ‫¿« »‬ ‫ועוֹשׂה‬ ‫כּמצוּה ¿ ∆‬ ‫משׁלם ‪∆À ¿ ƒ‬‬ ‫שׂכר ‪» ¿ À‬‬ ‫להם » »‬ ‫ויקבּע »∆‬ ‫אמתּתם‪« ¿ƒ¿ ,‬‬ ‫¬‪»»ƒ‬‬ ‫אפסידוּ‬ ‫ואינהוּ « ¿‪ƒ‬‬ ‫הבּא‪¿ ƒ¿ .‬‬ ‫וּבעוֹלם « »‬ ‫הזּה » »‬ ‫בּעוֹלם «∆‬ ‫» »‬ ‫יקיּמוּם ≈אין‬ ‫אפלּוּ ‪ƒ‬אם ¿«¿‬ ‫לפיכך ¬ ‪ƒ‬‬ ‫ולא »רצוּ‪¿» ƒ¿ ,‬‬ ‫אנּפשׁיהוּ ¿ …‬ ‫««¿ «¿‬ ‫ועוֹשׂה‪:‬‬ ‫מצוּה ¿ ∆‬ ‫שׁאינוֹ ¿ ‪∆À‬‬ ‫כּמי ∆ ≈‬ ‫גּרוּע ¿ ‪ƒ‬‬ ‫שׂכר » «‬ ‫אלּא » »‬ ‫להם ∆ »‬ ‫»∆‬

‫מעט‬ ‫מעט ¿ «‬ ‫מקרבם ¿ «‬ ‫הייתי ¿»¿ »‬ ‫ולשׁמר‪ƒ ƒ» ,‬‬ ‫לקיּם ¿‪… ¿ ƒ‬‬ ‫הקדּימוּ ¿«≈‬ ‫‪ƒ¿ƒ‬‬ ‫בּכללוּתהּ‪.‬‬ ‫התּוֹרה ‪» » ¿ƒ‬‬ ‫על « »‬ ‫לסבּל ∆את »כּל …‬ ‫שׁיּוּכלוּ ‪… ¿ƒ‬‬ ‫כּדי ∆ ¿‬ ‫¿≈‬ ‫מתּחלּה‪,‬‬ ‫לכם ‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫שׁנּתתּי »∆‬ ‫המּצוֹת ∆»« ‪ƒ‬‬ ‫שׁהפרתּם ∆את « ‪¿ ƒ‬‬ ‫ואתּם ∆ ¬ «¿ ∆‬ ‫¿« ∆‬ ‫ישׂראל‪.‬‬ ‫בּני ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫אתכם ¿כּמוֹ ¿≈‬ ‫קרבתּי ∆ ¿ ∆‬ ‫שׁלּא ≈« ¿ ‪ƒ‬‬ ‫גּרמא ∆ …‬ ‫≈דּין ¿» »‬ ‫שׁלּכם‬ ‫יחסין ∆ »∆‬ ‫ספר ‪ƒ ¬À‬‬ ‫הביאוּ ל‪ƒ‬י ≈∆‬ ‫להם » ‪ƒ‬‬ ‫אמר »∆‬ ‫וּלפיכך » «‬ ‫¿‪¿» ƒ‬‬ ‫שׁכּתבנוּ‬ ‫והכּוּנה ¿כּמוֹ ∆ » « ¿‬ ‫מביאים‪»»« «¿ ,‬‬ ‫שׁבּני ¿ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫כּשׁם ∆ »«‬ ‫¿≈‬ ‫לא‬ ‫והם …‬ ‫כּבר‪≈¿ ,‬‬ ‫שּׁקּבּלוּ ¿»‬ ‫וקיּמוּ «מה ∆‪¿ ƒ‬‬ ‫שׁמרוּ ¿‪¿ƒ‬‬ ‫דּישׂראל » ¿‬ ‫¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫כּבר‪:‬‬ ‫שּׁקּבּלוּ ¿»‬ ‫שׁמרוּ «מה ∆‪¿ ƒ‬‬ ‫»¿‬ ‫איך שייך שיתן התורה לאומות העולם‬

‫קשׁיא »לן «על «מה‬ ‫אכּתּי »קא « ¿»‬ ‫מכּל »מקוֹם «« ‪ƒ‬‬ ‫‡‪» ƒ ÌÓ‬‬ ‫¨ §¨‬ ‫בּרוּך‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫ושׁלוֹם «»‬ ‫דּחס ¿ »‬ ‫לעיל ¿ «‬ ‫שּׁכּתבנוּ ¿≈‬ ‫∆ »« ¿‬ ‫העוֹלם‪« ,‬רק‬ ‫רמּאוּת ‪ƒ‬עם ‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫עשׂה שׁוּם « »‬ ‫לא » »‬ ‫הוּא …‬ ‫המּצוֹת‬ ‫מקבּלים « ‪¿ ƒ‬‬ ‫ואם »היוּ ¿« ¿ ‪ƒ‬‬ ‫אתּם‪ƒ¿ ,‬‬ ‫דּבּר ‪» ƒ‬‬ ‫וישׁר ‪≈ ƒ‬‬ ‫בּאמת ¿» »‬ ‫∆¡ ∆‬ ‫יצדּק‬ ‫האיך¿ ‪«¿ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‪≈ « ,‬‬ ‫להם »כּל « »‬ ‫נוֹתן »∆‬ ‫היה ≈‬ ‫הראשׁוֹנוֹת »»‬ ‫»‪ƒ‬‬ ‫נבראת‬ ‫שׁהתּוֹרה ‪≈¿ƒ‬‬ ‫מצינוּ )ב"ר ח ב( ∆ « »‬ ‫הרי » ‪ƒ‬‬ ‫דּבר ∆זה‪≈¬ ,‬‬ ‫»»‬ ‫משׁתּעשׁע‬ ‫והיה ‪« ≈ ¬ « ¿ ƒ‬‬ ‫העוֹלם‪»»¿ ,‬‬ ‫שׁנּברא » »‬ ‫קדם ∆‪»¿ƒ‬‬ ‫שׁנה …∆‬ ‫אלפּים »»‬ ‫« ¿«‪ƒ‬‬ ‫שׁכּתוּב )משלי ח ל(‬ ‫בּרוּך הוּא‪¿ ,‬כּמוֹ ∆ »‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫»בּהּ «»‬ ‫שׁעשׁוּעים יוֹם יוֹם'‪,‬‬ ‫ואהיה « ¬ ‪ƒ‬‬ ‫אצלוֹ »אמוֹן »∆ ¿∆‬ ‫'ואהיה ∆ ¿‬ ‫»∆ ¿∆‬ ‫'דּבּר‬ ‫ישׂראל‪≈ « ,‬‬ ‫לבני ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫כּתוּבים ‪≈¿ƒ‬‬ ‫מצוֹתיה ¿ ‪ƒ‬‬ ‫וכל ‪» ∆ ¿ ƒ‬‬ ‫והתּוֹרה ¿»‬ ‫¿« »‬ ‫דמי‬ ‫והיכי » ≈‬ ‫ישׂראל'‪ƒ ≈¿ ,‬‬ ‫בּני ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫'צו ∆את ¿≈‬ ‫ישׂראל'‪« ,‬‬ ‫בּני ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫∆אל ¿≈‬ ‫העוֹלם‪:‬‬ ‫לאמּוֹת » »‬ ‫שׁיּתּננּה ¿‪À‬‬ ‫∆‪»∆¿ƒ‬‬

‫מדוע מתחילה החזיר התורה על האומות‬

‫פּרכא‪≈ ,‬בּין‬ ‫דּדינא ‪» ¿ƒ‬‬ ‫מעקּרא ¿‪» ƒ‬‬ ‫קשׁה ≈ ‪»»ƒ‬‬ ‫אכּתּי » ∆‬ ‫‡‪ƒ «« ÌÓ‬‬ ‫¨ §¨‬ ‫הקּדוֹשׁ‬ ‫החזירהּ «»‬ ‫כּלּהּ ∆ ¡‪» ƒ‬‬ ‫התּוֹרה ‪» À‬‬ ‫דּכל « »‬ ‫שׁנּאמר ¿ »‬ ‫∆… «‬ ‫שׁבע‬ ‫שׁנּאמר ∆ «‬ ‫העוֹלם‪≈ ,‬בּין ∆… «‬ ‫בּרוּך הוּא «על ‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫» ¿‬ ‫לכך‪,‬‬ ‫בּרוּך הוּא ¿»¿‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫הצרך «»‬ ‫למּה ‪¿ «¿ À‬‬ ‫מצוֹת‪»» ,‬‬ ‫‪¿ƒ‬‬ ‫ולתּנהּ‬ ‫לישׂראל ¿‪»¿ƒ‬‬ ‫היה לוֹ »לבוֹא ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫מתּחלּה »»‬ ‫‪»ƒ¿ƒ‬‬ ‫בּריאת‬ ‫קדם ¿‪« ƒ‬‬ ‫יתבּרך …∆‬ ‫בּמחשׁבתּוֹ ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫עלה ¿ « ¬ « ¿‬ ‫דּכך » »‬ ‫להם‪¿» ¿ ,‬‬ ‫»∆‬ ‫החזירהּ‬ ‫ולמּה ∆ ¡‪» ƒ‬‬ ‫המּעשׂה «בּסּוֹף‪»» ¿ ,‬‬ ‫היה « « ¬ ∆‬ ‫וכך »»‬ ‫העוֹלם ¿»¿‬ ‫» »‬ ‫שׁלּא‬ ‫ישׂראל ∆ …‬ ‫בּשׁביל ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫העוֹלם‪ƒ .‬אם ‪ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫כּלל «על ‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫¿»‬ ‫ימלּא‬ ‫נתנהּ »לנוּ‪≈ «¿ ,‬‬ ‫לא ¿»»‬ ‫למּה …‬ ‫העוֹלם »»‬ ‫יטענוּ ‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫‪¬ ¿ƒ‬‬ ‫וּלמאן ‪ƒ‬דּי‬ ‫יתבּרך ¿«‬ ‫בּרצוֹנוֹ ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫הכּל ‪¿ƒ‬‬ ‫חצץ‪ƒ ,‬כּי « …‬ ‫פּיהם » »‬ ‫‪∆ƒ‬‬ ‫יתבּרך‬ ‫הוֹדיע ה' ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫בּמצרים ‪« ƒ‬‬ ‫הרי ¿ ‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫יתּננּה‪¿ .‬ותוּ‪≈¬ ,‬‬ ‫יצבּא ‪»∆¿ƒ‬‬ ‫‪≈¿ƒ‬‬ ‫נסּים‬ ‫להם ‪ƒƒ‬‬ ‫ועשׂה »∆‬ ‫ונחלתוֹ‪» »¿ ,‬‬ ‫ועמּוֹ ¿«¬ »‬ ‫בּניו ¿«‬ ‫שׁיּשׂראל ≈הם »»‬ ‫∆‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫הגּדוֹל‬ ‫בּכחוֹ «»‬ ‫וּגאלם ¿ …‬ ‫והוֹציאם ¿» »‬ ‫וּביּם‪» ƒ ¿ ,‬‬ ‫בּמצרים «»‬ ‫¿ ‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫אשׁר‬ ‫ואיזה הוּא ¬ ∆‬ ‫וּמי הוּא ∆זה ¿≈ ∆‬ ‫הנּטוּיה‪ƒ ,‬‬ ‫וּבזרוֹעוֹ «¿ »‬ ‫‪¿ƒ‬‬ ‫אמּה‪:‬‬ ‫שׁוים ¿לשׁוּם ‪» À‬‬ ‫שׁהם »‪ƒ‬‬ ‫יפתּח ‪ƒ‬פּיו ∆ ≈‬ ‫‪« ¿ƒ‬‬

‫נתינת התורה לאומות הכוונה רק שיקיימו שבע מצוות‬

‫התּוֹרה‬ ‫דּלעוֹלם « »‬ ‫אפשׁר‪» ¿ ƒ ,‬‬ ‫דּעתּי ‪ƒ‬אם ∆ ¿ »‬ ‫לעניּוּת « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫‪ƒ¬« ‰‡¯Â‬‬ ‫§¦§ ‪¤‬‬ ‫ישׂראל‬ ‫בּשׁביל ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫אלּא ‪ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫נבראת ∆ »‬ ‫לא ‪≈¿ƒ‬‬ ‫מתּחלּה …‬ ‫‪»ƒ¿ƒ‬‬ ‫תּוֹרה‬ ‫מתּן »‬ ‫בּשׁעת « «‬ ‫יתבּרך ‪« ¿ ƒ‬‬ ‫כּוּנתוֹ ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫ואין «»»‬ ‫לבד‪≈¿ ,‬‬ ‫¿«‬ ‫להם‬ ‫אוֹתהּ »∆‬ ‫לתּן »‬ ‫העוֹלם ‪≈ƒ‬‬ ‫כּשׁהחזירהּ «על ‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫¿ ∆ ∆ ¡‪» ƒ‬‬ ‫שׁנּתן‬ ‫מצוֹת ∆»«‬ ‫שׁבע ‪¿ ƒ‬‬ ‫כּוּנתוֹ «רק «על ∆ «‬ ‫בּכללוּתהּ‪≈ ,‬אין «»»‬ ‫‪» » ¿ƒ‬‬ ‫מכּאן‬ ‫בּהם ‪» ƒ‬‬ ‫חוֹזרים » ∆‬ ‫וּבטּלוּם‪ƒ ,‬אם ¿‪ƒ‬‬ ‫מתּחלּה ‪¿ ƒ‬‬ ‫להם ‪» ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫»∆‬ ‫בּעוֹלם‬ ‫משׁלם » »‬ ‫שׂכר ‪» ¿ À‬‬ ‫להם » »‬ ‫יקבּע »∆‬ ‫ויקיּמוּם ‪« ¿ƒ‬‬ ‫וּלהבּא ‪¿« ƒ‬‬ ‫¿« »‬ ‫'לא‬ ‫להם «רק …‬ ‫אמר »∆‬ ‫לא » «‬ ‫וּלפיכך …‬ ‫הבּא‪¿» ƒ¿ .‬‬ ‫וּבעוֹלם « »‬ ‫הזּה » »‬ ‫«∆‬ ‫וזהוּ‬ ‫מצוֹת‪∆¿ .‬‬ ‫משּׁבע ‪¿ ƒ‬‬ ‫שׁהם ‪« ∆ ƒ‬‬ ‫תנאף' ∆ ≈‬ ‫ו'לא ‪»¿ƒ‬‬ ‫תרצח' ¿ …‬ ‫‪« ¿ƒ‬‬ ‫גּוֹים' )חבקוק ג‬ ‫ויּתּר ‪ƒ‬‬ ‫'ראה ««≈‬ ‫בּגּמרא )ע"ז ב‪» » ,(:‬‬ ‫שׁאמרוּ «¿»»‬ ‫∆»¿‬ ‫עמד‬ ‫נח‪« » ,‬‬ ‫בּני …«‬ ‫קיּמוּם ¿≈‬ ‫שׁלּא ‪¿ƒ‬‬ ‫מצוֹת ∆ …‬ ‫שׁבע ‪¿ ƒ‬‬ ‫ראה ∆ «‬ ‫ו(‪» » ,‬‬ ‫אתּגוּר‪ƒ ,‬אם‬ ‫אתּגוֹרי ‪¿ ƒ‬‬ ‫בּגּמרא ‪≈ ¿ ƒ‬‬ ‫וּפריך «¿»»‬ ‫להם‪¿ ƒ» ,‬‬ ‫והתּירן »∆‬ ‫¿‪» ƒ ƒ‬‬ ‫דּאפלּוּ ‪ƒ‬אם‬ ‫בּגּמרא « ¬ ‪ƒ‬‬ ‫וּמסּיק «¿»»‬ ‫נשׂכּר‪ƒ « .‬‬ ‫חוֹטא ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫מצינוּ ≈‬ ‫≈כּן » ‪ƒ‬‬

‫מתנות שקיבלו ישראל במתן תורה‬

‫עליו‬ ‫הרשׁבּ"י » »‬ ‫שּׁכּתב »« ¿ ‪ƒ‬‬ ‫בּמה ∆ »«‬ ‫הדּבר ¿ «‬ ‫נוֹדע «» »‬ ‫‡‪« ÔÎ‬‬ ‫¨‪¥‬‬ ‫הקּדוֹשׁ )ח"ג קצב‪« (:‬על »פּסוּק‬ ‫בּזּהר «»‬ ‫השּׁלוֹם «…«‬ ‫«»‬ ‫הוֹפיע‬ ‫משּׂעיר »למוֹ ‪« ƒ‬‬ ‫וזרח ‪ƒ ≈ ƒ‬‬ ‫מסּיני »בּא ¿»«‬ ‫)דברים לג ב( 'ה' ‪« ƒ ƒ‬‬ ‫בּרוּך הוּא ¿לס"מ‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫דּכשׁאמר «»‬ ‫פּארן'‪« » ∆ ¿ ƒ ,‬‬ ‫מהר » »‬ ‫≈«‬ ‫אמר לוֹ ס"מ ≈תּן‬ ‫לקבּל‪« » ,‬‬ ‫רצה ¿« ≈‬ ‫ולא » »‬ ‫התּוֹרה ¿ …‬ ‫לקבּל « »‬ ‫¿« ≈‬ ‫וגם‬ ‫בּרוּך הוּא ¿«‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫אמר לוֹ «»‬ ‫יעקב‪« » ,‬‬ ‫לבני «¬ …‬ ‫אוֹתהּ ‪≈¿ƒ‬‬ ‫»‬ ‫שׁנּתתּ‬ ‫טל »האוֹר ∆»« »‬ ‫אמר לוֹ …‬ ‫לקבּלוּה‪« » ,‬‬ ‫ירצוּ ¿« ¿ »‬ ‫לא ‪¿ƒ‬‬ ‫≈הם …‬ ‫ישׁמעאל‪,‬‬ ‫שׁל ‪≈ » ¿ ƒ‬‬ ‫שׂר ∆‬ ‫רהב «‬ ‫עשׂה « «‬ ‫וכן » »‬ ‫להם‪≈¿ .‬‬ ‫ותן »∆‬ ‫‪ƒ‬לי ¿≈‬

‫טז‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | פרשת יתרו‬ ‫שׁנּחלת‬ ‫להם ∆«¬ «‬ ‫והוֹדיע »∆‬ ‫העוֹלם‪« ƒ ¿ ,‬‬ ‫תּחלּה «על ‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫¿‪»ƒ‬‬ ‫לקבּלהּ‪.‬‬ ‫ולא »רצוּ ¿« ¿ »‬ ‫התּוֹרה‪… ¿ ,‬‬ ‫בּקבּלת « »‬ ‫תּלוּיה ¿« » «‬ ‫הארץ ¿ »‬ ‫» »∆‬ ‫לא‬ ‫ואלמלא …‬ ‫גּוֹים‪≈ »¿ ƒ¿ ,‬‬ ‫בּארצוֹת ‪ƒ‬‬ ‫ישׂראל ¿ «¿‬ ‫וּלפיכך »זכוּ ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫¿‪¿» ƒ‬‬ ‫ישׂראל‬ ‫זוֹכים ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫לא »היוּ ‪ƒ‬‬ ‫התּוֹרה …‬ ‫עליהם « »‬ ‫החזיר ¬ ≈ ∆‬ ‫∆ ¡‪ƒ‬‬ ‫לטען ‪ƒ‬אלּוּ‬ ‫יכוֹלים ‪… ¿ƒ‬‬ ‫העוֹלם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫דּהיוּ ‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫בּארצוֹתם‪» ¿ ,‬‬ ‫¿ «¿ »‬ ‫התּוֹרה‬ ‫בּקבּלת « »‬ ‫תּלוּיה ¿« » «‬ ‫הארץ ¿ »‬ ‫שׁיּרשּׁת » »∆‬ ‫הוֹדעתּנוּ ∆¿‪« À‬‬ ‫« ¿»‬ ‫היה‬ ‫רוח »גּדוֹל »»‬ ‫נמצא ∆«‬ ‫אוֹתהּ‪» ¿ƒ .‬‬ ‫מקבּלים »‬ ‫היינוּ ¿« ¿ ‪ƒ‬‬ ‫»‪ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‬ ‫בּרוּך הוּא « »‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫שּׁהחזיר «»‬ ‫בּמה ∆ ∆ ¡‪ƒ‬‬ ‫לישׂראל ¿ «‬ ‫¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫נפשׁוֹת‪,‬‬ ‫דּיני ¿»‬ ‫דּבזה »זכוּ »לדוּן ‪≈ ƒ‬‬ ‫העוֹלם‪∆» ¿ ,‬‬ ‫«על ‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫גּוֹים‪¿ .‬והוּא‬ ‫ארצוֹת ‪ƒ‬‬ ‫לירשׁ «¿‬ ‫וזכוּ ‪« ƒ‬‬ ‫וּרביּה‪»¿ ,‬‬ ‫לפריּה ¿ ‪»ƒ‬‬ ‫וזכוּ ‪»ƒ¿ƒ‬‬ ‫¿»‬ ‫לאמּוֹת‬ ‫בּזה ¿‪À‬‬ ‫עול »∆‬ ‫עשׂה שׁוּם »∆‬ ‫לא » »‬ ‫שׁמוֹ …‬ ‫יתבּרך ¿‬ ‫‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫היה »ראוּי‬ ‫מזּה »»‬ ‫ויוֹתר ‪∆ƒ‬‬ ‫האמת‪≈ ¿ ,‬‬ ‫דּכך הוּא » ¡ ∆‬ ‫העוֹלם‪¿» ¿ ,‬‬ ‫» »‬ ‫התּוֹרה‬ ‫קבּלת « »‬ ‫תּנאי « » «‬ ‫דּהעוֹלם «על ¿«‬ ‫מאחר ¿ » »‬ ‫להיוֹת‪« « ≈ ,‬‬ ‫‪¿ƒ‬‬ ‫בּכּל‪:‬‬ ‫יזכּוּ « …‬ ‫שׁקּבּלוּה ‪¿ƒ‬‬ ‫ישׂראל ∆‪» ¿ ƒ‬‬ ‫נברא ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫‪»¿ƒ‬‬

‫שׁנּתנוּ ס"מ‬ ‫דּאלמלא אוֹתוֹ »האוֹר ∆»¿‬ ‫בּזה‪≈ »¿ ƒ ¿ ,‬‬ ‫ואהני »∆‬ ‫¿« ¬≈‬ ‫נפשׁוֹת‬ ‫דּיני ¿»‬ ‫ישׂראל »לדוּן ‪≈ ƒ‬‬ ‫יכוֹלים ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫לא »היוּ ¿ ‪ƒ‬‬ ‫ורהב …‬ ‫¿« «‬ ‫לא‬ ‫נפשׁוֹת …‬ ‫הריגת ¿»‬ ‫וּרביּה‪ƒ .‬כּי ¬‪« ƒ‬‬ ‫בּפריּה ¿ ‪»ƒ‬‬ ‫לעסק ‪»ƒ¿ƒ‬‬ ‫ולא «¬ …‬ ‫¿…‬ ‫'ועל‬ ‫שׁנּאמר )בראשית כז מ( ¿«‬ ‫עשׂו‪« ¡∆∆ ,‬‬ ‫נתבּרך »בּהּ ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם ≈ »‬ ‫‪¿ ≈» ¿ƒ‬‬ ‫יצר‬ ‫מצּד ≈∆‬ ‫שׁהוּא ‪« ƒ‬‬ ‫וּרביּה ∆‬ ‫פּריּה ¿ ‪»ƒ‬‬ ‫ועסק ¿‪»ƒ‬‬ ‫תחיה'‪∆≈¿ ,‬‬ ‫חרבּך ‪∆¿ ƒ‬‬ ‫«¿ ¿»‬ ‫שׁנּאמר )שם‬ ‫ישׁמעאל‪« ¡∆∆ ,‬‬ ‫נתבּרך בּוֹ ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם ‪≈ » ¿ ƒ‬‬ ‫לא ‪¿ ≈» ¿ƒ‬‬ ‫הרע …‬ ‫»»‬ ‫ישׂראל ≈אין »לנוּ ¿רשׁוּת‬ ‫בּני ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫ואנוּ ¿≈‬ ‫בכּל'‪»¿ ,‬‬ ‫'ידוֹ « …‬ ‫טז יב( »‬ ‫שּׁנּתנוּ »האוֹרוֹת‬ ‫בּמה ∆»¿‬ ‫אכן ¿ «‬ ‫בּברכוֹתיהם‪≈» ,‬‬ ‫להשׁתּמּשׁ ¿‪∆ ≈ ¿ƒ‬‬ ‫¿‪≈ « ¿ ƒ‬‬ ‫נפשׁוֹת‬ ‫דּיני ¿»‬ ‫נתּן »לנוּ ¿רשׁוּת »לדוּן ‪≈ ƒ‬‬ ‫בּזה ‪«ƒ‬‬ ‫שׁלּהם »∆‬ ‫∆ »∆‬ ‫וּרביּה‪:‬‬ ‫בּפריּה ¿ ‪»ƒ‬‬ ‫ולעסק ‪»ƒ¿ƒ‬‬ ‫¿«¬ …‬ ‫עיקר ישוב העולם מקבלת התורה ואילך‬

‫שּׁכּתוּב‬ ‫אחד «על ‪ƒ‬פּי «מה ∆ »‬ ‫טעם ∆ »‬ ‫לוֹמר « «‬ ‫‪≈ „BÚ‬ישׁ «‬ ‫גּוֹים‬ ‫ארצוֹת ‪ƒ‬‬ ‫להם «¿‬ ‫'ויּתּן »∆‬ ‫בּתהלּים )קה מד‪-‬מה( «‪≈ƒ‬‬ ‫‪ƒ ƒ ¿ƒ‬‬ ‫דּאלמלא‬ ‫משׁמע ¿ ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫חקּיו' ¿וכוּ'‪« ¿ « ,‬‬ ‫ישׁמרוּ ‪»À‬‬ ‫בּעבוּר ‪¿ ¿ ƒ‬‬ ‫¿וכוּ'‪¬« ,‬‬ ‫גּוֹים‪.‬‬ ‫ארצוֹת ‪ƒ‬‬ ‫לטּל «¿‬ ‫ישׂראל ‪… ƒ‬‬ ‫בּני ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫לא »זכוּ ¿≈‬ ‫התּוֹרה …‬ ‫« »‬ ‫התּוֹרה »זכוּ‬ ‫ידי « »‬ ‫דּעל ¿≈‬ ‫דּאף «על «גּב ¿ «‬ ‫בּאמת ¿ «‬ ‫והנּה ∆ ¡ ∆‬ ‫¿‪≈ƒ‬‬ ‫הגּדוֹל‬ ‫להמּלך «»‬ ‫נאה ¿« ∆ ∆¿‬ ‫לא »∆‬ ‫גּוֹים‪… ,‬‬ ‫ארצוֹת ‪ƒ‬‬ ‫לטּל «¿‬ ‫ישׂראל ‪… ƒ‬‬ ‫‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫שׁיּתּן‬ ‫בּרוּך הוּא ∆‪≈ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫המּלכים «»‬ ‫מלכי « ¿ »‪ƒ‬‬ ‫מלך « ¿≈‬ ‫∆ ∆¿‬ ‫לבנוֹ‪« ,‬אף «על‬ ‫ויתּננּה ‪¿ƒ‬‬ ‫ויחזר ¿‪»∆¿ƒ‬‬ ‫הגּרוּע ¿«¬…‬ ‫לעבדּוֹ «» «‬ ‫מתּנה ¿«¿‬ ‫« »»‬ ‫גּדלּתוֹ‬ ‫מחמת ¿‪» À‬‬ ‫המּלך »חשׁוּב‪« ¬ ≈ ,‬‬ ‫וּבן « ∆ ∆¿‬ ‫גּרוּע ∆‬ ‫דּהעבד » «‬ ‫«גּב ¿ » ∆∆‬ ‫לחזר‬ ‫לא »ראוּי «¬…‬ ‫שׁאין »כּמוֹהוּ …‬ ‫וּכבוֹדוֹ ∆ ≈‬ ‫מלך ¿‬ ‫שׁל ∆ ∆¿‬ ‫∆‬ ‫הקּדוֹשׁ‬ ‫הכרח «»‬ ‫מסּבּה זוֹ ‪«¿ À‬‬ ‫לעבדּוֹ‪»ƒ ƒ .‬‬ ‫שׁנּתן ¿«¿‬ ‫ממּתּנה ∆»«‬ ‫‪»» « ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‪,‬‬ ‫להם « »‬ ‫לחזר »∆‬ ‫שׁמוֹ «¬…‬ ‫יתבּרך ¿‬ ‫בּרוּך הוּא ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫» ¿‬ ‫התּוֹרה‪,‬‬ ‫העוֹלם הוּא «על ‪ƒ‬קיּוּם « »‬ ‫שׁעקּר » »‬ ‫להוֹדיעם ∆ ‪«ƒ‬‬ ‫¿ ‪»ƒ‬‬ ‫דּהכי‬ ‫העוֹלם‪ƒ» ¿ ,‬‬ ‫שׁיּנחל » »‬ ‫התּוֹרה הוּא ∆‪«¿ƒ‬‬ ‫שׁיּקבּל « »‬ ‫שׁמּי ∆¿« ≈‬ ‫∆‪ƒ‬‬ ‫לא‬ ‫בּראשׁית‪ƒ ,‬אם …‬ ‫ימי ¿≈ ‪ƒ‬‬ ‫בּשׁשׁת ¿≈‬ ‫מעקּרא ¿ ≈ ∆‬ ‫התּנאי ≈ ‪»»ƒ‬‬ ‫הוי « ¿«‬ ‫»≈‬ ‫ובהוּ‪.‬‬ ‫לתהוּ » …‬ ‫העוֹלם ¿ …‬ ‫יחזר » »‬ ‫התּוֹרה «¬…‬ ‫קבּלת « »‬ ‫תּהיה « » «‬ ‫‪∆¿ ƒ‬‬ ‫ולא »רצוּ‬ ‫התּוֹרה ¿ …‬ ‫עליהם « »‬ ‫שׁהחזיר ¬ ≈ ∆‬ ‫כּיון ∆ ∆ ¡‪ƒ‬‬ ‫נמצא ≈ »‬ ‫‪» ¿ƒ‬‬ ‫נשׁאר‬ ‫לא ‪« ¿ ƒ‬‬ ‫וּבזה …‬ ‫אנּפשׁיהוּ‪∆» ,‬‬ ‫דּאפסידוּ ««¿ «¿‬ ‫אינהוּ ¿ « ¿‪ƒ‬‬ ‫לקבּלהּ ‪¿ ƒ‬‬ ‫¿« ¿ »‬ ‫עקּר‬ ‫ואילך הוּא ‪«ƒ‬‬ ‫תּוֹרה ¿≈ »¿‬ ‫דּמקּבּלת »‬ ‫בּארץ‪« » «ƒ ¿ ,‬‬ ‫חלק ¿ ∆∆‬ ‫להם ≈ ∆‬ ‫»∆‬ ‫העוֹלם‪:‬‬ ‫‪ƒ‬ישּׁוּב » »‬

‫לטובת ישראל החזיר התורה על כל האומות‬

‫‪¯ac‬‬ ‫'‡‪∆ ƒ ˙Á‬‬ ‫הכּתוּב )שם סב יב‪-‬יג( « «‬ ‫יפרשׁ « »‬ ‫‪ƒ ÏÚÂ‬פּי ∆זה ¿ …«‬ ‫§©‬ ‫‪,ÌȉχÏ‬‬ ‫‪ƒ… ≈ ÊÚ‬‬ ‫‪… Èkƒ ÈzÚÓL‬‬ ‫‪ƒ ¿ » » eÊ ÌÈzL‬‬ ‫‡‪ƒ« ¿ ÌȉÏ‬‬ ‫¡ …‪ƒ‬‬ ‫‪,'e‰NÚÓk‬‬ ‫‪≈ ¬ « ¿ LȇÏ‬‬ ‫˙‪ƒ ¿ ÌlL‬‬ ‫‡‪≈ « ¿ ‰z‬‬ ‫‪» « Èkƒ „ÒÁ‬‬ ‫‪∆ » '‰ EÏe‬‬ ‫¿‬ ‫התּוֹרה‬ ‫אלהים' ‪ƒ‬היא « »‬ ‫דּבּר ¡ …‪ƒ‬‬ ‫'אחת ‪∆ ƒ‬‬ ‫הכּוּנה ‪ƒ‬היא « «‬ ‫««»»‬ ‫שׁאמרה‬ ‫לישׂראל‪¿ ,‬כּמוֹ ∆ » ¿»‬ ‫נתנהּ ‪ƒ‬כּי ‪ƒ‬אם ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫שׁלּא ¿»»‬ ‫האהוּבה ∆ …‬ ‫»¬ »‬ ‫'צו ∆את‬ ‫ישׂראל'‪« ,‬‬ ‫בּני ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫'דּבּר ∆אל ¿≈‬ ‫התּוֹרה )במדבר יט ב( « ≈‬ ‫« »‬ ‫תּוֹרה‬ ‫מתּן »‬ ‫דּבשׁעת « «‬ ‫ישׂראל' )ויקרא כד ב ועוד(‪« ¿ ƒ ¿ ,‬‬ ‫בּני ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫¿≈‬ ‫בּרוּך הוּא‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫שׁהחזירהּ «»‬ ‫שׁמעתּי'‪» ƒ¡ ∆ ∆ ,‬‬ ‫'שׁתּים זוּ » » ¿ ‪ƒ‬‬ ‫¿ «‪ƒ‬‬ ‫לאלהים'‪,‬‬ ‫עז ≈ …‪ƒ‬‬ ‫'כּי …‬ ‫כּמשׁיב ‪ƒ‬‬ ‫ויהי ¿ ≈ ‪ƒ‬‬ ‫העוֹלם‪ƒ¿« .‬‬ ‫«על ‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫להיוֹת‬ ‫כּדי ‪¿ƒ‬‬ ‫חדא‪≈¿ ,‬‬ ‫עשׂה …זאת‪»¬ ,‬‬ ‫ישׂראל » »‬ ‫להנאת ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫דּהינוּ «¬»«‬ ‫¿ «¿‬ ‫דּהמּשׁפּט‬ ‫לאלהים'‪» ¿ ƒ « ¿ ,‬‬ ‫'עז ≈ …‪ƒ‬‬ ‫והינוּ …‬ ‫נפשׁוֹת‪¿«¿ ,‬‬ ‫דּיני ¿»‬ ‫דּנין ‪≈ ƒ‬‬ ‫»‪ƒ‬‬ ‫משׁפּט‬ ‫מלך ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫'ועז ∆ ∆¿‬ ‫שׁכּתוּב )שם צט ד( ¿ …‬ ‫'עז'‪¿ ,‬כּמוֹ ∆ »‬ ‫נקרא …‬ ‫‪»¿ƒ‬‬ ‫לאישׁ‬ ‫תשׁלּם ¿‪ƒ‬‬ ‫אתּה ¿ « ≈‬ ‫חסד ‪ƒ‬כּי « »‬ ‫'וּלך ה' » ∆‬ ‫אהב'‪¿ .‬ועוֹד‪»¿ ,‬‬ ‫»≈‬ ‫החסד‬ ‫וזהוּ « ∆ ∆‬ ‫הארץ‪∆¿ .‬‬ ‫נחלת » »∆‬ ‫דּהינוּ «על «¬ «‬ ‫כּמעשׂהוּ'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫¿«¬ ≈‬ ‫שׁהחזיר‬ ‫ישׂראל ∆ ∆ ¡‪ƒ‬‬ ‫בּרוּך הוּא ‪ƒ‬עם ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫שׁעשׂה «»‬ ‫∆» »‬ ‫ישׂראל‬ ‫שׁיּזכּוּ ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫כּדי ∆‪¿ƒ‬‬ ‫העוֹלם ¿≈‬ ‫התּוֹרה «על ‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫« »‬ ‫לא‬ ‫התּוֹרה …‬ ‫מעשׂה « »‬ ‫בּידוֹ « ¬ ≈‬ ‫שׁאין ¿»‬ ‫בּארצוֹתם‪ƒ ,‬כּי ‪ƒ‬מי ∆ ≈‬ ‫¿ «¿ »‬ ‫לאישׁ‬ ‫תשׁלּם ¿‪ƒ‬‬ ‫אתּה ¿ « ≈‬ ‫'כּי « »‬ ‫וזהוּ ‪ƒ‬‬ ‫בּארץ‪∆¿ ,‬‬ ‫יזכּה » »∆‬ ‫‪∆¿ƒ‬‬ ‫ישׂראל‬ ‫מעשׂה ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫העוֹשׂה « ¬ ≈‬ ‫היּשׂראלי » ∆‬ ‫ואישׁ «‪ƒ ≈ ¿¿ ƒ‬‬ ‫כּמעשׂהוּ'‪ƒ¿ ,‬‬ ‫¿«¬ ≈‬ ‫נחלת‬ ‫התּשׁלוּמין ‪ƒ‬היא «¬ «‬ ‫נוֹטל « « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‪ ,‬הוּא ≈‬ ‫שׁהיא « »‬ ‫∆‪ƒ‬‬ ‫הארץ‪:‬‬ ‫» »∆‬

‫כשהחזיר על האומות נאמר להם שירושת הארץ תלויה‬ ‫בקבלת התורה‬

‫מרב‬ ‫שׁמוֹ ≈ …‬ ‫יתבּרך ¿‬ ‫בּרוּך הוּא ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫‪»« ÈΉÏe‬‬ ‫§¨ ¦‬ ‫התּוֹרה‬ ‫החזיר « »‬ ‫ישׂראל ∆ ¡‪ƒ‬‬ ‫אהבתוֹ ∆את «עמּוֹ ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫« ¬»‬

‫יז‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | מתן תורה‬ ‫טעם שהחזיר התורה על אומות העולם‬

‫דּטעם‬ ‫לברכה‪« « ¿ ,‬‬ ‫זכרוֹנם ‪» »¿ƒ‬‬ ‫הראשׁוֹנים ‪» ¿ƒ‬‬ ‫כּתבוּ »‪ƒ ƒ‬‬ ‫‪¿ » „BÚ‬‬ ‫התּוֹרה «על‬ ‫בּרוּך הוּא « »‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫שׁהחזיר «»‬ ‫∆ ∆ ¡‪ƒ‬‬ ‫מחמת‬ ‫חדא‪« ¬ ≈ ,‬‬ ‫טעמים‪»¬ ,‬‬ ‫שׁני ¿ » ‪ƒ‬‬ ‫בּשׁביל ¿≈‬ ‫העוֹלם‪ƒ ¿ ƒ ,‬‬ ‫‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫החזרת‬ ‫דּאלמלא « ¿»«‬ ‫להתגּיּר‪≈ »¿ ƒ ¿ ,‬‬ ‫שׁעתידים ¿‪≈«¿ ƒ‬‬ ‫הגּרים ∆ ¬ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫«≈‪ƒ‬‬ ‫לא »היוּ‬ ‫בּרוּך הוּא …‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫עליהם «»‬ ‫שׁהחזיר ¬ ≈ ∆‬ ‫התּוֹרה ∆ ∆ ¡‪ƒ‬‬ ‫« »‬ ‫אהניא ¿להוּ‬ ‫ההחזרה « «¿»‬ ‫וזאת « « ¿»»‬ ‫מהם‪…¿ ,‬‬ ‫יוֹצאים ≈ ∆‬ ‫גּרים ¿ ‪ƒ‬‬ ‫≈‪ƒ‬‬ ‫וּלפיכך‬ ‫הריח‪¿» ƒ¿ ,‬‬ ‫בּהם »≈ «‬ ‫וקלט » ∆‬ ‫תּוֹרה ¿» «‬ ‫ריח »‬ ‫שׁהריחוּ ≈ «‬ ‫∆ ≈‪ƒ‬‬ ‫ישׂראל‬ ‫כּשׁיּהיוּ ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫שׁני‪¿ƒ∆ ¿ ,‬‬ ‫וטעם ≈‪ƒ‬‬ ‫הגּרים‪« « ¿ .‬‬ ‫מהם «≈‪ƒ‬‬ ‫יוֹצאים ≈ ∆‬ ‫¿‪ƒ‬‬ ‫מתּלמוּד‬ ‫אוֹתם ‪¿ « ƒ‬‬ ‫מבטּלים »‬ ‫יהיוּ ¿ « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫לא ‪¿ƒ‬‬ ‫בּיניהם …‬ ‫גּוֹלים ≈ ≈ ∆‬ ‫‪ƒ‬‬ ‫הריח‪:‬‬ ‫בּהם »≈ «‬ ‫קלט » ∆‬ ‫שׁגּם ≈הם » «‬ ‫כּיון ∆«‬ ‫תּוֹרה‪» ≈ ,‬‬ ‫»‬

‫ל‪%‬רם'‬ ‫מה ַ ָ‬ ‫עלה ֹ ֶ‬ ‫'&עה ֶ ָ ָ‬ ‫ְָָ‬ ‫]מתוך הספר 'שכל טוב‪ ,‬חלק א'[‬ ‫דּשׁבּת‪∆ ,‬זה ¿לשׁוֹנוֹ‪:‬‬ ‫בּגמרא ¿ « »‬ ‫הנּזכּר ‪»»¿ƒ‬‬ ‫מאמר «‪«¿ƒ‬‬ ‫‪» ¬ « Ì‚Â‬‬ ‫§©‬ ‫‪‰ÏÚL‬‬ ‫‪»» ∆ ‰ÚLa‬‬ ‫‪» » ¿ ,ÈÂÏ‬‬ ‫‪ƒ≈ Ôa∆ ÚLB‰È‬‬ ‫¯‪« À ¿ Èa‬‬ ‫‪ƒ « ¯Ó‡Â‬‬ ‫¿» «‬ ‫‪LB„w‰‬‬ ‫‪»« ÈÙÏ‬‬ ‫‪≈¿ƒ ˙¯M‰‬‬ ‫‪≈» « È·ÏÓ‬‬ ‫‡‪≈ ¬ ¿ « e¯Ó‬‬ ‫‪¿ » ÌB¯nÏ‬‬ ‫‪» « ‰LÓ‬‬ ‫…∆‬ ‫‡‪‰M‬‬ ‫‪» ƒ „eÏÈlƒ ‰Ó« ,ÌÏBÚ‬‬ ‫‪» ÏL‬‬ ‫»‪∆ BBa¯ƒ ,‡e‰ Ce¯a‬‬ ‫‪,ÂÈÙÏ‬‬ ‫‡‪»»¿ e¯Ó‬‬ ‫‪¿ » ,‡a» ‰¯Bz‬‬ ‫‪» Ïa˜Ï‬‬ ‫‪≈ «¿ ̉Ï‬‬ ‫‡‪∆ » ¯Ó‬‬ ‫‪« » ,eÈÈa‬‬ ‫≈≈‬ ‫‪‡¯·pL‬‬ ‫˜„‪»¿ƒ∆ Ì‬‬ ‫‪∆… ˙B¯Bc „"Ú˜˙˙ EÏ¿ ‰Êeb‬‬ ‫‪» ¿ ‰cÓÁ‬‬ ‫∆ ¿»‬ ‫'‪‰Ó‬‬ ‫‪» ,Ì„Â‬‬ ‫‪»» ¯N·Ï‬‬ ‫‪» »¿ dzÏ‬‬ ‫‪»¿ƒ Lw·Ó‬‬ ‫‪≈« ¿ ‰z‡Â‬‬ ‫‪» « ¿ ÌÏBÚ‰‬‬ ‫» »‬ ‫˙‪) 'ep„˜Ù‬תהלים ח ה(‪,‬‬ ‫‡„‪∆¿¿ ƒ Èkƒ Ì‬‬ ‫‪»» Ô·e‬‬ ‫˙‪∆ ep¯kÊ‬‬ ‫¡‡‪∆¿¿ƒ Èkƒ LB‬‬ ‫‪‰z‬‬ ‫‡‪»¿ ¯L‬‬ ‫‪∆ ¬ ı¯‡‰‬‬ ‫‪∆» » ÏÎa‬‬ ‫‪»¿ EÓL‬‬ ‫‡‪¿ ƒ ¯Èc‬‬ ‫‡„‪ƒ« ‰Ó» eÈ‬‬ ‫'‪≈… ¬ '‰‬‬ ‫‪LB„w‰‬‬ ‫‡‪»« BÏ ¯Ó‬‬ ‫‪) 'ÌÈÓM‰‬שם פסוק ב(‪« » ,‬‬ ‫‪ƒ» » « ÏÚ« E„B‰‬‬ ‫¿‬ ‫‡‪¯Ó‬‬ ‫‪« » ,‰·eLz‬‬ ‫‪» ¿ ̉Ï‬‬ ‫‪∆ » ¯ÊÁ‰‬‬ ‫‪≈¬ « ,‰LÓÏ‬‬ ‫»‪∆… ¿ ‡e‰ Ce¯a‬‬ ‫‪‡nL‬‬ ‫‡‪» ∆ È‬‬ ‫‪ƒ¬ ‡¯È˙Ó‬‬ ‫‪≈»¿ ƒ ,ÌÏBÚ‬‬ ‫‪» ÏL‬‬ ‫‪∆ BBa¯ƒ ,ÂÈÙÏ‬‬ ‫¿»»‬ ‫‪‡qÎa‬‬ ‫‡‪≈ƒ¿ ÊÁ‬‬ ‫‡‪… ¡ BÏ ¯Ó‬‬ ‫‪« » ,̉ÈÙaL‬‬ ‫‪∆ ƒ¿ ∆ Ï·‰a‬‬ ‫‪∆ ∆ ¿ ÈeÙ¯NÈ‬‬ ‫‪ƒ ¿¿ ƒ‬‬ ‫‪) ¯Ó‡pL‬איוב כו ט(‬ ‫‪« ¡∆∆ ,‰·eLz‬‬ ‫‪» ¿ ̉Ï‬‬ ‫‪∆ » ¯ÊÁ‰Â‬‬ ‫‪≈¬ « ¿ È„B·k‬‬ ‫¿ ‪ƒ‬‬ ‫¯‪Èa‬‬ ‫‪ƒ « ¯Ó‡Â‬‬ ‫‪« »¿ ,'BÚ‬‬ ‫‪»¬ ÂÈÏÚ‬‬ ‫‪»» ÊL¯t‬‬ ‫‪≈ ¿« ‰qÎ‬‬ ‫‪≈ƒ Èt‬‬ ‫'‪≈¿ ÊÁ‡Ó‬‬ ‫¿«≈‬ ‫‪BÚÂ‬‬ ‫‪»¬« B˙ÈÎL‬‬ ‫‪» ƒ ¿ ÂÈfÓ‬‬ ‫‪ƒƒ ÈcL‬‬ ‫‪«« N¯tL‬‬ ‫‪«≈ ∆ „nÏÓ‬‬ ‫‪≈ « ¿ ,ÌeÁz‬‬ ‫«¿‬ ‫‪‰z‡L‬‬ ‫‪» « ∆ ‰¯Bz‬‬ ‫‪» ,ÌÏBÚ‬‬ ‫‪» ÏL‬‬ ‫‪∆ BBa¯ƒ ,ÂÈÙÏ‬‬ ‫‡‪»»¿ ¯Ó‬‬ ‫‪« » .ÂÈÏÚ‬‬ ‫»»‬ ‫‡‪¯L‬‬ ‫‡‪∆ ¬ EȉÏ‬‬ ‫'‡‪∆… ¡ '‰ ÈÎ‬‬ ‫‪ƒ…» ,da» ·È˙k‬‬ ‫‪ƒ¿ ‰Ó« Èσ Ô˙B‬‬ ‫≈‬ ‫‪,̉Ï‬‬ ‫‡‪∆ » ¯Ó‬‬ ‫‪) 'ÌȯˆÓ‬שמות כ ב(‪« » ,‬‬ ‫‪ƒ«¿ ƒ ı¯‡Ó‬‬ ‫‪∆∆ ≈ EÈ˙‡ˆB‰‬‬ ‫≈ ‪ƒ‬‬ ‫‪‰nÏ‬‬ ‫‪» » ‰¯Bz‬‬ ‫‪» ,Ìz„aÚzL‰‬‬ ‫‪∆ ¿«¿ « ¿ ƒ ‰Ú¯ÙÏ‬‬ ‫‪… ¿«¿ ,Ìz„¯È‬‬ ‫‪∆ ¿«¿ ÌȯˆÓÏ‬‬ ‫¿ ‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫‪EÏ¿ ‰È‰È‬‬ ‫'‪∆¿ƒ ‡Ï‬‬ ‫‪… ,da» ·È˙k‬‬ ‫‪ƒ¿ ‰Ó« ·eL .ÌÎÏ‬‬ ‫‪∆» ‰È‰z‬‬ ‫‪∆¿ ƒ‬‬ ‫‪‰¯Ê‬‬ ‫‪»» ‰„B·Ú‬‬ ‫‪» ¬ È„·BÚ‬‬ ‫‡‪) 'ÌȯÁ‬שם פסוק ג(‪≈¿ ÔÈa≈ ,‬‬ ‫‡‪ƒ≈ ¬ ÌȉÏ‬‬ ‫¡ …‪ƒ‬‬ ‫‪‰Ó« ·eL .‰¯Ê‬‬ ‫‪»» ‰„B·Ú‬‬ ‫‪» ¬ ÌÈ„·BÚL‬‬ ‫‪ƒ¿ ∆ ÌÈÈe¯L‬‬ ‫‡‪ƒ ¿ Ìz‬‬ ‫«∆‬ ‫‪) 'BLc˜Ï‬שם פסוק‬ ‫‪¿«¿ ˙aM‰‬‬ ‫'‪» « « ÌBÈ ˙‡∆ ¯BÎÊ‬‬ ‫‪» ,da» ·È˙k‬‬ ‫¿‪ƒ‬‬ ‫ˆ¯‪ÌÈÎÈ‬‬ ‫‪ƒ ƒ¿ Ìz‡L‬‬ ‫‪∆ « ∆ ‰Î‡ÏÓ‬‬ ‫‪» » ¿ ÌÈNBÚ‬‬ ‫‡‪ƒ Ìz‬‬ ‫ח(‪∆ « ÌeÏk¿ ,‬‬ ‫˙‪) '‡O‬שם פסוק ז(‪,‬‬ ‫'‪» ƒ ‡Ï‬‬ ‫‪… ,da» ·È˙k‬‬ ‫‪ƒ¿ ‰Ó« ·eL .˙aLÏ‬‬ ‫‪…¿ƒ‬‬ ‫'‪„ak‬‬ ‫‪≈« ,da» ·È˙k‬‬ ‫‪ƒ¿ ‰Ó« ·eL .ÌÎÈÈa‬‬ ‫‪∆ ≈ ≈ LÈ≈ ÔzÓe‬‬ ‫‪» « ‡OÓ‬‬ ‫«»‬ ‫‪LÈ≈ ̇Â‬‬ ‫‡‪) 'En‬שם פסוק יב(‪≈» ·‡» ,‬‬ ‫‪∆ ƒ ˙‡Â‬‬ ‫‡·‪∆ ¿ EÈ‬‬ ‫∆‡˙ » ‪ƒ‬‬ ‫˙‡‪Û‬‬ ‫‪»¿ƒ ‡Ï‬‬ ‫˙¯ˆ‪… Á‬‬ ‫'‪» ¿ƒ ‡Ï‬‬ ‫‪… ,da» ·È˙k‬‬ ‫‪ƒ¿ ‰Ó« ·eL .ÌÎÏ‬‬ ‫»∆‬ ‫‪Ú¯‰‬‬ ‫‪»» ¯ˆÈ‬‬ ‫‪∆≈ ,ÌÎÈÈa‬‬ ‫˜‡‪∆ ≈ ≈ LÈ≈ ‰‬‬ ‫˙‚·' )שם פסוק יג(‪»¿ƒ ,‬‬ ‫‪…¿ƒ ‡Ï‬‬ ‫…‬ ‫‪,‡e‰ Ce¯a» LB„w‰Ï‬‬ ‫‪»« ¿ BÏ e„B‰ „iÓ‬‬ ‫‪»ƒ .ÌÎÈÈa‬‬ ‫≈‪∆ ≈ ≈ LÈ‬‬ ‫‪el‡Â‬‬ ‫‪ƒ¿ ,'eο 'EÓL‬‬ ‫‡‪¿ ƒ ¯Èc‬‬ ‫‡„‪ƒ« ‰Ó» eÈ‬‬ ‫‪≈… ¬ '‰' ¯Ó‡pL‬‬ ‫∆∆¡ «‬ ‫‡‪„Á‬‬ ‫‪» ∆ Ïk» „iÓ‬‬ ‫‪»ƒ .·È˙k‬‬ ‫‪ƒ¿ ‡Ï‬‬ ‫‪… 'ÌÈÓM‰‬‬ ‫‪ƒ» » « ÏÚ« E„B‰‬‬ ‫'‪¿ ‰z‬‬ ‫¿»‬ ‫‪¯Ó‡pL‬‬ ‫‪« ¡∆∆ ,¯·c‬‬ ‫‪» » BÏ ¯ÒÓe‬‬ ‫‡‪« » ·‰B‬‬ ‫‪≈ BÏ ‰NÚ‬‬ ‫‪» ¬« „Á‡Â‬‬ ‫¿∆ »‬

‫תועלת ישראל בהחזרת התורה על האומות‬

‫'‪¯Ó‡iÂ‬‬ ‫האלּה )דברים לג ב‪-‬ג( «… «‬ ‫הכּתוּבים » ≈ ∆‬ ‫יבארוּ « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫‪¬… ¿ ‰Ê·e‬‬ ‫¨‪¤‬‬ ‫‪Û‡« ,'eο BÓÏ» ¯ÈÚOÓ‬‬ ‫‪ƒ ≈ ƒ Á¯ÊÂ‬‬ ‫‪«»¿ ‡a» ÈÈqÓ‬‬ ‫‪« ƒ ƒ '‰‬‬ ‫‪¿ 'E„Èa‬וכוּ'‪» ,‬כּאן »בּא‬ ‫˜„‪∆»¿ ÂÈL‬‬ ‫‪»… ¿ Ïk» ÌÈnÚ‬‬ ‫‪ƒ « ··Á‬‬ ‫)‪≈… (Èk‬‬ ‫‪ƒ‬‬ ‫שׁבחן‬ ‫וּלגלּוֹת ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫להוֹדיע ¿«‬ ‫השּׁלוֹם ¿ ‪« ƒ‬‬ ‫עליו « »‬ ‫רבּנוּ » »‬ ‫משׁה « ≈‬ ‫…∆‬ ‫שּׁהחזיר‬ ‫בּמה ∆ ∆ ¡‪ƒ‬‬ ‫להם ¿ «‬ ‫בּאה »∆‬ ‫תּוֹעלת » »‬ ‫כּמּה ∆ ∆‬ ‫ישׂראל‪» « ,‬‬ ‫שׁל ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫∆‬ ‫והנּה‬ ‫העוֹלם‪≈ƒ¿ .‬‬ ‫התּוֹרה «על ‪À‬אמּוֹת » »‬ ‫בּרוּך הוּא « »‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫«»‬ ‫בּזּהר‬ ‫מפרשׁ «…«‬ ‫כּבר ¿ …»‬ ‫משּׂעיר »למוֹ' ¿»‬ ‫'וזרח ‪ƒ ≈ ƒ‬‬ ‫»פּסוּק ¿»«‬ ‫משּׂעיר‬ ‫'וזרח ‪ƒ ≈ ƒ‬‬ ‫שּׁכּתוּב ¿»«‬ ‫דּמה ∆ »‬ ‫הקּדוֹשׁ )ח"ג קצב‪« ¿ ,(:‬‬ ‫«»‬ ‫כּשׁלּא‬ ‫לישׂראל ¿ ∆ …‬ ‫ונתן ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫שׁפּשׁט ס"מ ¿»«‬ ‫הינוּ »האוֹר ∆ » «‬ ‫»למוֹ' «¿‬ ‫לישׂראל »לדוּן‬ ‫דּאהני ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫והינוּ ¿ « ¬≈‬ ‫התּוֹרה‪¿«¿ ,‬‬ ‫לקבּל « »‬ ‫רצה ¿« ≈‬ ‫»»‬ ‫מהר‬ ‫'הוֹפיע ≈ «‬ ‫לישׂראל‪« ƒ .‬‬ ‫'למוֹ'‪≈ »¿ ƒ¿ ,‬‬ ‫והינוּ »‬ ‫נפשׁוֹת‪¿«¿ ,‬‬ ‫דּיני ¿»‬ ‫‪≈ƒ‬‬ ‫ישׁמעאל‬ ‫שׁל ‪≈ » ¿ ƒ‬‬ ‫שׂרוֹ ∆‬ ‫שׁפּשׁט »‬ ‫דּהינוּ »האוֹר ∆ » «‬ ‫פּארן'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫»»‬ ‫לישׂראל‪,‬‬ ‫ונתן ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‪«»¿ ,‬‬ ‫לקבּל « »‬ ‫רצה «גּם הוּא ¿« ≈‬ ‫כּשׁלּא » »‬ ‫¿∆…‬ ‫וּמסיּם‬ ‫וּרביּה‪≈« ¿ .‬‬ ‫בּפריּה ¿ ‪»ƒ‬‬ ‫לעסק ‪»ƒ¿ƒ‬‬ ‫לישׂראל «¬ …‬ ‫דּאהנוֹ ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫והינוּ ¿ « ¬‬ ‫¿«¿‬ ‫מזּה‪,‬‬ ‫שׁנּמשׁכוּ ‪∆ƒ‬‬ ‫האחרוֹת ∆‪¿ ¿ƒ‬‬ ‫התּוֹעליּוֹת » ¬ ≈‬ ‫האחר « ¬ ‪ƒ‬‬ ‫הפּסוּק » « ≈‬ ‫«»‬ ‫לישׂראל‬ ‫משׁה ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫קאמר … ∆‬ ‫עמּים'‪« » » ,‬‬ ‫חבב « ‪ƒ‬‬ ‫'אף …≈‬ ‫ואלּה ≈הם‪« ,‬‬ ‫¿≈ ∆‬ ‫'חבב‬ ‫בּרוּך הוּא …≈‬ ‫שּׁהקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫בּעיניכם «מה ∆ «»‬ ‫ירע ¿≈ ≈ ∆‬ ‫«אל ≈«‬ ‫התּוֹרה‪ƒ ,‬כּי‬ ‫עליהם « »‬ ‫והחזיר ¬ ≈ ∆‬ ‫בּתּחלּה ¿∆ ¡‪ƒ‬‬ ‫והקדּים « ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫עמּים' ¿‪ƒ¿ƒ‬‬ ‫«‪ƒ‬‬ ‫דּבזה‬ ‫הראשׁוֹנים‪∆» ¿ ,‬‬ ‫טעמים »‪ƒ ƒ‬‬ ‫מפּני ¿ » ‪ƒ‬‬ ‫לטוֹבתך‪≈¿ ƒ ,‬‬ ‫»כּל ∆זה ¿ » ¿ »‬ ‫וּרביּה‪,‬‬ ‫בּפריּה ¿ ‪»ƒ‬‬ ‫ולעסק ‪»ƒ¿ƒ‬‬ ‫נפשׁוֹת ¿«¬ …‬ ‫דּיני ¿»‬ ‫זכית »לדוּן ‪≈ ƒ‬‬ ‫»‪» ƒ‬‬ ‫שׁל ‪À‬אמּוֹת‬ ‫הקּדוֹשׁים ∆‬ ‫בּידך'‪≈ ,‬הם «¿ ‪ƒ‬‬ ‫קדשׁיו ¿»∆ »‬ ‫'כּל ¿ … »‬ ‫¿ועוֹד‪» ,‬‬ ‫ידך‪:‬‬ ‫תּחת »¿ »‬ ‫להיוֹת « «‬ ‫שׁסּוֹפם ‪¿ƒ‬‬ ‫העוֹלם‪» ∆ ,‬‬ ‫» »‬

‫{‬ ‫יח‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | פרשת יתרו‬ ‫‪zÁ˜Ï‬‬ ‫‪» ¿ «» È·M‬‬ ‫‪ƒ ∆ ˙È·L‬‬ ‫‪» ƒ » ÌB¯nÏ‬‬ ‫'‪» « ˙ÈÏÚ‬‬ ‫)תהלים סח יט( »‪» ƒ‬‬ ‫‪zÁ˜Ï‬‬ ‫‡„‪» ¿ «» Ì‬‬ ‫‪»» Ee‡¯wL‬‬ ‫‪»¿∆ ¯ÎNa‬‬ ‫‪« ¿ ƒ ,'Ì„‡a‬‬ ‫‪»» » ˙BzÓ‬‬ ‫«»‬ ‫‪¯Ó‡pL‬‬ ‫‪« ¡∆∆ ,¯·c‬‬ ‫‪» » BÏ ¯ÒÓ‬‬ ‫‪« » ˙Ân‰‬‬ ‫‪∆» « C‡ÏÓ‬‬ ‫‪« ¿ « Û‡Â‬‬ ‫‪«¿ .˙BzÓ‬‬ ‫«»‬ ‫‪,'ÌÚ‰‬‬ ‫‪» » ÏÚ« ¯tÎÈÂ‬‬ ‫‪≈«¿« ˙¯Ëw‰‬‬ ‫'‪∆… ¿« ˙‡∆ ÔziÂ‬‬ ‫)במדבר יז יב( «‪≈ƒ‬‬ ‫‪'ÌÈiÁ‰‬‬ ‫‪ƒ« « ÔÈ·e‬‬ ‫‪≈ ÌÈ˙n‰‬‬ ‫'‪ƒ ≈ « ÔÈa≈ „ÓÚiÂ‬‬ ‫‪) ¯ÓB‡Â‬שם פסוק יג( ««¬ …‬ ‫¿ ≈‬ ‫‪« .Ú„È‬עד »כּאן‬ ‫‪«» ‰Â‰‬‬ ‫‪»¬ ‡ÈÓ‬‬ ‫‪» ƒ dÏ≈ ¯Ó‡c‬‬ ‫¿‪« » ¿ ‡ϻ ȇƒ ,'eÎÂ‬‬ ‫¿לשׁוֹנוֹ‪:‬‬

‫אשׁר «רבּוּ ¿כּמוֹ «רבּוּ‬ ‫בּדּקדּוּקים ¬ ∆‬ ‫להאריך «‪ƒ ¿ ƒ‬‬ ‫שׁלּא ¿« ¬‪¿ ƒ‬‬ ‫‪… ∆ È„Îe‬‬ ‫§‪¥‬‬ ‫עלי ‪ƒ‬מן‬ ‫הטּוֹבה » «‬ ‫כּיּד « »‬ ‫תּחלּה «»‬ ‫אהלּכה ‪ƒ‬לי ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫¿וכוּ'‪»¿ « ¬ ,‬‬ ‫זעיר‬ ‫שׁם ¿≈‬ ‫זעיר »‬ ‫לקו ¿≈‬ ‫אגּדה …זאת «קו »»‬ ‫לבאר «»»‬ ‫השּׁמים ¿» ≈‬ ‫« » «‪ƒ‬‬ ‫בּסיּעתּא‬ ‫אפשׁר ¿‪» ¿«ƒ‬‬ ‫בּאפן ∆ ¿ »‬ ‫דּעתּי ¿ …∆‬ ‫עניּוּת « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫לפי ¬‪ƒ‬‬ ‫שׁם ¿וכוּ' ¿‪ƒ‬‬ ‫»‬ ‫דשׁמיּא‪:‬‬ ‫‪»« ¿ ƒ‬‬ ‫רבּנוּ ¿וכוּ' «על‬ ‫משּׁם « ≈‬ ‫לעיל ‪≈ ƒ‬‬ ‫האמוּר ¿≈‬ ‫§‪« ‡e‰Â‬על ‪ƒ‬פּי » »‬ ‫ראשׁי ≈תּבוֹת '‪≈È‬שׁ‬ ‫שׁהיא » ≈‬ ‫'ישׂראל'‪ƒ ∆ ,‬‬ ‫תּבת ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫≈«‬ ‫יוֹצאי‬ ‫מספּר ¿ ≈‬ ‫לעמּת ‪«¿ ƒ‬‬ ‫תּוֹרה'‪« À¿ ,‬‬ ‫פנים ‪» «Ï‬‬ ‫שּׁים ‪¯ƒ‬בּוֹא √‡»‪ƒ‬‬ ‫‪ƒL‬‬ ‫‪ƒ‬‬ ‫עשׂה‬ ‫לעמּת ∆זה » »‬ ‫מצרים‪¿ ,‬להוֹרוֹת »בּא ‪ƒ‬כּי ∆זה ¿‪« À‬‬ ‫‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫'ישׂראל' '‪≈È‬שׁ‬ ‫ראשׁי ≈תּבוֹת ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫וכן » ≈‬ ‫האלהים ¿וכוּ'‪≈¿ .‬‬ ‫» ¡ …‪ƒ‬‬ ‫למקוֹם‬ ‫הוֹלך ¿»‬ ‫שׁהכּל ≈¿‬ ‫תּוֹרה'‪… « ∆ ,‬‬ ‫וֹתיּוֹת ‪» «Ï‬‬ ‫שּׁים ‪¯ƒ‬בּוֹא ‡ ‪ƒ‬‬ ‫‪ƒL‬‬ ‫‪ƒ‬‬ ‫אילן ∆זה‪,‬‬ ‫נּאה ‪» ƒ‬‬ ‫לזה‪« ,‬מה »∆‬ ‫וזה »∆‬ ‫לזה ¿∆‬ ‫נאה »∆‬ ‫שׁזּה »∆‬ ‫אחד‪∆∆ ,‬‬ ‫∆»‬ ‫מספּר‬ ‫חוֹברוֹת ¿וכוּ'‪ƒ ,‬כּי ‪»¿ ƒ‬‬ ‫שׁתּים ¿‬ ‫לדין‪ƒ« ¿ ,‬‬ ‫מקבּילוֹת ≈דּין ¿≈‬ ‫«¿ ‪ƒ‬‬ ‫לכלּם‪:‬‬ ‫אחד ¿‪» À‬‬ ‫∆»‬

‫דּיקא‪,‬‬ ‫‡‪»¿« ‰M‬‬ ‫שׁל ¿‪» ƒ „eÏÈ‬‬ ‫הזּה ∆‬ ‫הלּשׁוֹן «∆‬ ‫להבין «מה « »‬ ‫‪ƒ »¿ LÈÂ‬‬ ‫§‪¥‬‬ ‫שׁיּך‬ ‫לא «»¿‬ ‫מבּלתּי ‪ƒ‬אישׁ‪∆ ,‬זה …‬ ‫אשּׁה ‪ƒ¿ ƒ ƒ‬‬ ‫וכי הוּא ¿ילוּד ‪» ƒ‬‬ ‫¿‪ƒ‬‬ ‫‪¿ Ì„Â‬וכוּ'‪« .‬גּם‬ ‫‪»» ¯Na‬‬ ‫לקמּן » »‬ ‫טעמוֹ ¿« »‬ ‫שׁנּה « ¿‬ ‫¿וכוּ'‪« .‬גּם ‪»ƒ‬‬ ‫שׁהוּא‬ ‫‪¿ ‡a» ‰¯Bz‰‬וכוּ'‪∆ ,‬‬ ‫‪» « Ïa˜Ï‬‬ ‫רחמנא ¿« ≈‬ ‫בּתשׁוּבת « ¬ »»‬ ‫‪« ¿ƒ‬‬ ‫בּשׁלמא ‪ƒ‬אם‬ ‫רמא‪»» ¿ ƒ ,‬‬ ‫לאגּרא » »‬ ‫עמיקתּא ¿‪»»ƒ‬‬ ‫מבּירא ¬ ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫¿כּמוֹ ‪» ≈ ƒ‬‬ ‫שׁפּיר‬ ‫שׁיּך « ‪ƒ‬‬ ‫למעלּיוּתא‪¿»« ,‬‬ ‫‡‪ ‰M‬הוּא ‪» ¿ « ¿ƒ‬‬ ‫≈פּרוּשׁ ¿‪» ƒ „eÏÈ‬‬ ‫לגריעוּתא‬ ‫אך ‪ƒ‬אם הוּא ‪» ƒ¿ƒ‬‬ ‫‪¿ ‰¯Bz‰‬וכוּ'‪¿« ,‬‬ ‫‪» « Ïa˜Ï‬‬ ‫¿« ≈‬ ‫אפּכא‬ ‫‪»¿ ƒ ‡a» ‰¯Bz‰‬‬ ‫‪» « Ïa˜Ï‬‬ ‫הלּשׁוֹן ¿וכוּ'‪≈ «¿ ,‬‬ ‫כּמשׁמעוּת « »‬ ‫¿« ¿ »‬ ‫מסתּבּרא ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫‪»¿ « ¿ ƒ‬‬

‫משה רבינו הוא שורש נשמת כל ישראל‬

‫רמזוּ‬ ‫עליו » ¿‬ ‫אשׁר » »‬ ‫מהימנא‪∆ ¬ ,‬‬ ‫רעיא ¿ ≈ ¿»‬ ‫לרבּוֹת « ¿»‬ ‫©‪«¿ Ìb‬‬ ‫אשּׁה‬ ‫השּׁלוֹם )שה"ר ד ב( ‪» ƒ‬‬ ‫עליהם « »‬ ‫רבּוֹתינוּ «ז"ל ¬ ≈ ∆‬ ‫« ≈‬ ‫אחד‬ ‫בּכרס ∆ »‬ ‫ילדה ¿∆∆‬ ‫אשׁר »¿»‬ ‫בּמצרים‪∆ ¬ ,‬‬ ‫היתה ¿ ‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫אחת »¿»‬ ‫««‬ ‫שׁשּׁים‬ ‫כּכל ‪ƒ ƒ‬‬ ‫השּׁקוּל ¿»‬ ‫משׁה « »‬ ‫וּמנוֹ‪∆ ,‬זה … ∆‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא‪« ,‬‬ ‫‪ƒƒ‬‬ ‫הסּרסוּר‬ ‫מצרים ¿וכוּ'‪ƒ ,‬כּי הוּא « «¿‬ ‫יוֹצאי ‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫ישׂראל ¿ ≈‬ ‫‪ƒ‬רבּוֹא ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫אשׁר «על »ידוֹ‬ ‫שׁבּשּׁמים‪∆ ¬ ,‬‬ ‫לאביהם ∆ « » «‪ƒ‬‬ ‫ישׂראל «¬ ‪∆ ƒ‬‬ ‫אשׁר ≈בּין ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫¬∆‬ ‫וּבפרט‪« .‬גּם‬ ‫בּכלל ‪»¿ƒ‬‬ ‫מצוֹתיה ‪» ¿ƒ‬‬ ‫וכל ‪» ∆ ¿ ƒ‬‬ ‫התּוֹרה ¿»‬ ‫נתּנה « »‬ ‫‪»¿ƒ‬‬ ‫בּכל‬ ‫לחדּשׁ ¿»‬ ‫עתיד ¿«≈‬ ‫ותיק » ‪ƒ‬‬ ‫שּׁתּלמיד »‪ƒ‬‬ ‫לרבּוֹת »כּל «מה ∆ « ¿‪ƒ‬‬ ‫¿«‬ ‫אשׁר‬ ‫'את ¬ ∆‬ ‫כּיּדוּע «על »פּסוּק )דברים כט יד( ∆‬ ‫דּוֹר »ודוֹר‪« »« ,‬‬ ‫אפנים‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא √ »‪ƒ‬‬ ‫הכּל הוּא ‪ƒ ƒ‬‬ ‫שׁכּללוּת « …‬ ‫ישׁנוֹ' ¿וכוּ'‪» ¿ ∆ ,‬‬ ‫∆¿‬ ‫נאמן‬ ‫משׁה ∆¡ «‬ ‫קבּל … ∆‬ ‫הכּל ‪≈ ƒ‬‬ ‫מפּרדּ"ס ¿וכוּ'‪… « ,‬‬ ‫פּרט ‪≈¿« ƒ‬‬ ‫לכל ¿»‬ ‫¿»‬ ‫לכל …זאת ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫ויאה ¿»‬ ‫נאה ¿»∆‬ ‫אשׁר לוֹ »∆‬ ‫סיני‪∆ ¬ ,‬‬ ‫בּהר ‪« ƒ‬‬ ‫≈בּיתוֹ ¿ «‬ ‫ועליו‬ ‫כּנּזכּר ¿וכוּ'‪» »¿ ,‬‬ ‫כּלּם «‪«¿ƒ‬‬ ‫המּכריע ∆את ‪» À‬‬ ‫שׁהוּא הוּא « « ¿‪« ƒ‬‬ ‫∆‬ ‫כּיּדוּע‬ ‫שׁכּכה לּוֹ' )תהלים קמד טו(‪« »« ,‬‬ ‫העם ∆ »»‬ ‫'אשׁרי » »‬ ‫»רמוּז « ¿≈‬ ‫'משׁה' ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫גּימטריּא … ∆‬ ‫שׁ'כּכה' ‪»ƒ¿ « ƒ‬‬ ‫)תיקו"ז קיב‪»» ∆ (.‬‬

‫‪¿ ‰Êeb‬וכוּ'‪¿ .‬ועוֹד‬ ‫‪» ¿ ‰cÓÁ‬‬ ‫אוֹמרת ∆ ¿»‬ ‫הלּשׁוֹן ∆∆‬ ‫©‪« Ìb‬מה « »‬ ‫שׁנה‪,‬‬ ‫אלפּים »»‬ ‫שׁהם « ¿«‪ƒ‬‬ ‫מספּר ˙˙˜‪≈ ∆ ˙B¯Bc „"Ú‬‬ ‫»בּהּ‪«¿ ƒ ,‬‬ ‫ולא‬ ‫לברכה ¿וכוּ'‪… ¿ ,‬‬ ‫זכרוֹנם ‪» »¿ƒ‬‬ ‫המפרשׁים ‪» ¿ƒ‬‬ ‫שׁאמרוּ « ¿ »¿ ‪ƒ‬‬ ‫¿כּמוֹ ∆ » ¿‬ ‫פּסוּק )משלי ח‬ ‫כּיּדוּע «על »‬ ‫בּקצּוּר‪« »« ,‬‬ ‫שׁנה ¿‪ƒ‬‬ ‫אלפּים »»‬ ‫נקט « ¿«‪ƒ‬‬ ‫»«‬ ‫אמרוֹ‬ ‫אצלוֹ »אמוֹן ¿וכוּ' יוֹם יוֹם' ¿וכוּ'‪« .‬גּם » ¿‬ ‫'ואהיה ∆ ¿‬ ‫ל( »∆ ¿∆‬ ‫תּשׁוּבה ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫להם ¿ »‬ ‫שׁיּחזיר »∆‬ ‫למשׁה ∆«¬‪ƒ‬‬ ‫כּ"ב‪-‬יכוֹ"ל ¿ … ∆‬ ‫« ¿»‬ ‫‪¿ ‰¯Bz‰‬וכוּ'‪¿ ,‬והוּא‬ ‫‪» « Ïa˜Ï‬‬ ‫אמר ¿« ≈‬ ‫היתּכן ∆זה ‪ƒ‬כּי הוּא » «‬ ‫¬‪≈ »ƒ‬‬ ‫להשׁיב‪,‬‬ ‫המּתחיל ¿» ‪ƒ‬‬ ‫וּבעצמוֹ « « ¿ ‪ƒ‬‬ ‫בּכבוֹדוֹ ¿«¿‬ ‫כּ"ב‪-‬יכוֹ"ל ‪¿ƒ‬‬ ‫« ¿»‬ ‫הרב‬ ‫דּברי »«‬ ‫וּמה «גּם ‪≈¿ ƒ‬‬ ‫יגמר ¿לטוֹב ¿וכוּ'‪« ,‬‬ ‫אוֹמרים ‪… ¿ƒ‬‬ ‫¿‪ƒ‬‬ ‫שׁוֹמעין ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫למי ¿ ‪ƒ‬‬ ‫התּלמיד ¿‪ƒ‬‬ ‫ודברי « « ¿‪ƒ‬‬ ‫¿‪≈¿ ƒ‬‬

‫‡‪È‬‬ ‫‪ƒ¬ ‡¯È˙Ó‬‬ ‫כּ"ב‪-‬יכוֹ"ל ‪≈»¿ ƒ‬‬ ‫לפני « ¿ »‬ ‫משׁה ‪≈¿ƒ‬‬ ‫תּשׁוּבת … ∆‬ ‫©‪« ¿ Ìb‬‬ ‫תּיתי‬ ‫מהיכא ≈ ≈‬ ‫‪» ≈ ≈ ,̉ÈÙaL‬‬ ‫‪∆ ƒ¿ ∆ Ï·‰a‬‬ ‫‪∆ ∆ ¿ ÈeÙ¯NÈ‬‬ ‫‪ƒ ¿¿ ƒ ‡nL‬‬ ‫∆»‬ ‫ועשׂה‬ ‫ויצר ¿» »‬ ‫וּברא ¿»«‬ ‫שׁאצל »»‬ ‫שׁה' ‪ƒ‬עמּוֹ‪« » ∆ ,‬‬ ‫למי ∆‬ ‫יראה …זאת ¿‪ƒ‬‬ ‫‪» ¿ƒ‬‬ ‫מלאכיו ¿וכוּ'‪« .‬גּם‬ ‫בּכלל »כּל « ¿»»‬ ‫לכּל‪« ,‬גּם ‪»¿ƒ‬‬ ‫כּאשׁר « …‬ ‫הכּל «¬ ∆‬ ‫«…‬ ‫כּלּם‬ ‫שׁהרי ‪» À‬‬ ‫דּיקא ¿וכוּ'‪≈¬ ∆ ,‬‬ ‫פּיהם' «¿»‬ ‫'הבל ‪∆ ƒ‬‬ ‫שׁל ∆ ∆‬ ‫דּיּוּקא ∆‬ ‫‪» ƒ‬‬ ‫ממּעל' ¿וכוּ' )ישעיה ו‬ ‫עמדים ‪« « ƒ‬‬ ‫'שׂרפים …¿‪ƒ‬‬ ‫כּלפּידי ≈אשׁ‪ƒ »¿ ,‬‬ ‫¿ «‪≈ ƒ‬‬ ‫יירא ¿וכוּ'‪» ,‬הא‬ ‫לא ‪» ƒ‬‬ ‫שׁבּזה …‬ ‫בּכסּא' ¿וכוּ'‪∆» ∆ ,‬‬ ‫'אחז ¿‪≈ƒ‬‬ ‫ב(‪« .‬גּם ¡ …‬ ‫כּיצד ∆זה ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫≈«‬

‫קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הוא‬

‫יוֹצאי‬ ‫לעמּת ¿ ≈‬ ‫העם' ¿‪« À‬‬ ‫'אשׁרי » »‬ ‫שׁפּיר « ¿≈‬ ‫אתי « ‪ƒ‬‬ ‫דּרכּנוּ » ≈‬ ‫‪≈ ¿« ÈÙÏe‬‬ ‫§¦‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫מספּר ‪ƒ ƒ‬‬ ‫שׁהיוּ ‪«¿ ƒ‬‬ ‫מצרים ∆ »‬ ‫‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫מכריע‬ ‫שׁהוּא « ¿‪« ƒ‬‬ ‫נאמן‪∆ ,‬‬ ‫לרוֹעה ∆¡ »‬ ‫שׁזּכוּ ¿ ∆‬ ‫אשׁריהם «על ∆»‬ ‫« ¿≈ ∆‬ ‫שּׁה‬ ‫'‡ »‬ ‫'אשׁרי' הוּא ‪ƒ‬‬ ‫ראשׁי ≈תּבוֹת « ¿≈‬ ‫כּנּזכּר‪« .‬גּם » ≈‬ ‫לכלּם «‪«¿ƒ‬‬ ‫¿‪» À‬‬

‫יט‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | מתן תורה‬ ‫'שׁכּכה'‬ ‫בּתבת ∆ »»‬ ‫הרמוּז ¿ ≈ «‬ ‫שׁהוּא »»‬ ‫שּׁים ‪¯ƒ‬בּוֹא'‪∆ ,‬‬ ‫‪ƒL‬‬ ‫לדה ‪ƒ‬‬ ‫‪»¿»È‬‬ ‫כּכה'‬ ‫‪»»L‬‬ ‫שׁרי »‪»‰‬עם ∆‬ ‫'‡ ¿≈‬ ‫ראשׁי ≈תּבוֹת «‬ ‫כּנּזכּר ¿וכוּ'‪« .‬גּם » ≈‬ ‫«‪«¿ƒ‬‬ ‫ועל‬ ‫לעמּת ¿«‬ ‫ממּעל ¿‪« À‬‬ ‫בּשּׁמים ‪« « ƒ‬‬ ‫'אשּׁה' ¿וכוּ'‪« .‬גּם « » «‪ƒ‬‬ ‫הוּא ‪» ƒ‬‬ ‫קצווֹת ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫בּשׁשׁ ¿ »‬ ‫כּיּדוּע ¿ ≈‬ ‫מתּחת‪« »« ,‬‬ ‫הארץ ‪« » ƒ‬‬ ‫» »∆‬

‫גּדלּתוֹ‬ ‫לעמּת ¿‪» À‬‬ ‫ויקּרוּהוּ‪« À¿ ,‬‬ ‫כּבּדוּהוּ ¿‪¿ƒ‬‬ ‫התּוֹרה ¿וכוּ'‪¿ƒ ,‬‬ ‫« »‬ ‫ולזה‬ ‫נשׁמתוֹ ¿וכוּ'‪∆»¿ .‬‬ ‫בּגדל ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫בּעליוֹנים ¿…∆‬ ‫בּתּחתּוֹנים «גּם »∆ ¿ ‪ƒ‬‬ ‫«« ¿ ‪ƒ‬‬ ‫ואחר‬ ‫וּמעלּיוּתא ¿וכוּ'‪« «¿ ,‬‬ ‫בּדרך »כּבוֹד ¿ « ¿ »‬ ‫שׁאלתם ¿∆∆ ¿‬ ‫אמרוּ ¿ ≈ »»‬ ‫»¿‬ ‫כּוּנתּם‪,‬‬ ‫ויפה ‪∆¿«ƒ‬‬ ‫אמרתּם ¿»∆‬ ‫יפה ¬ «¿ ∆‬ ‫השׁיבם כ"ב »יכוֹ"ל‪∆» ,‬‬ ‫כּך ¡ ‪» ƒ‬‬ ‫»¿‬ ‫וּכמוֹ‬ ‫הדּבר ¿וכוּ'‪¿ ,‬‬ ‫פּנימיּוּת «» »‬ ‫יוֹדעים ¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫שׁאינכם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫הגם ∆ ≈ ¿∆‬ ‫¬«‬ ‫נכוֹנה‬ ‫הכי ¿ »‬ ‫אפלּוּ » ‪ƒ‬‬ ‫נּבּא ¿וכוּ'‪ƒ ¬ ,‬‬ ‫ידע «מה ‪»ƒ‬‬ ‫ולא »«‬ ‫נבּא ¿ …‬ ‫‪»ƒ‬‬ ‫אמרתּם ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫¬ «¿ ∆‬

‫רוֹעה‬ ‫נאמן ∆‬ ‫וּמשׁה ∆¡ »‬ ‫אחת‪∆ … ,‬‬ ‫ותוֹרה « «‬ ‫אחד‪» ¿ ,‬‬ ‫לך ה' ∆ »‬ ‫‪»¿ ȯ‰‬‬ ‫‪¥£‬‬ ‫לטוֹבה‬ ‫שׁוין ¿ »‬ ‫כּלּן »‪ƒ‬‬ ‫אחד‪» À ,‬‬ ‫וישׂראל «עם ∆ »‬ ‫אחד‪≈ »¿ ƒ¿ ,‬‬ ‫∆»‬ ‫וּלהוֹרוֹת «גּם ≈כּן‪,‬‬ ‫כּנּזכּר ¿וכוּ'‪¿ .‬‬ ‫לכלּם «‪«¿ƒ‬‬ ‫אחד ¿‪» À‬‬ ‫בּמספּר ∆ »‬ ‫¿ ‪»¿ ƒ‬‬ ‫יוּכל‬ ‫שׁיּכוֹל «‬ ‫וגם ≈כּן ∆»‬ ‫בּזה ¿וכוּ'‪«¿ .‬‬ ‫וזה »∆‬ ‫בּזה ¿∆‬ ‫שׁזּה »קשׁוּר »∆‬ ‫∆∆‬ ‫אפניה‬ ‫בּכלל »כּל √ »∆ »‬ ‫התּוֹרה ‪« ¿ƒ‬‬ ‫לקבּל »כּל « »‬ ‫נאמן ¿« ≈‬ ‫משׁה ∆¡ »‬ ‫…∆‬ ‫¿וכוּ'‪:‬‬

‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא‬ ‫שׁיּשׁ »בּהּ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫‪≈∆ ,‡a» ‰¯Bz‰‬‬ ‫‪» « Ïa˜Ï‬‬ ‫‪≈ «¿ e‰ÊÂ‬‬ ‫§‪¤‬‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא‬ ‫לעמּת ‪ƒ ƒ‬‬ ‫שׁהם ¿‪« À‬‬ ‫כּנּזכּר ¿וכוּ'‪≈ ∆ ,‬‬ ‫אפנים «‪«¿ƒ‬‬ ‫√ »‪ƒ‬‬ ‫כּכלּם ¿כּמוֹ‬ ‫השּׁקוּל ¿‪» À‬‬ ‫האישׁ « »‬ ‫וזה » ‪ƒ‬‬ ‫ישׂראל ¿וכוּ'‪∆¿ .‬‬ ‫‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫אשּׁה'‬ ‫דּעתּכם ‪ƒ‬בּ'ילוּד ‪» ƒ‬‬ ‫לפי « ¿ ¿∆‬ ‫אתּם ¿‪ƒ‬‬ ‫אתּם «גּם « ∆‬ ‫שׁאמרתּם « ∆‬ ‫∆ ¬ «¿ ∆‬ ‫שׁתּנּתן «על »ידוֹ ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫ויאה ∆ ‪≈»ƒ‬‬ ‫נאה ¿»∆‬ ‫כּנּזכּר ¿וכוּ'‪ ,‬לוֹ »∆‬ ‫«‪«¿ƒ‬‬ ‫התּוֹרה »בּא' ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫'לקבּל « »‬ ‫וזהוּ ¿« ≈‬ ‫יוּכל ¿וכוּ'‪∆¿ ,‬‬ ‫שׁיּכוֹל «‬ ‫∆»‬ ‫הוֹלך ∆אל »מקוֹם‬ ‫והכּל ≈¿‬ ‫לזה‪… «¿ ,‬‬ ‫וזה »∆‬ ‫לזה ¿∆‬ ‫מקבּל »∆‬ ‫‪ƒ‬כּי ∆זה ¿« ≈‬ ‫‪ÈÙÏ‬‬ ‫‪≈¿ƒ ˙¯M‰‬‬ ‫‪≈» « È·ÏÓ‬‬ ‫‡‪≈ ¬ ¿ « e¯Ó‬‬ ‫וזהוּ «גּם ≈כּן » ¿‬ ‫אחד ¿וכוּ'‪∆¿ .‬‬ ‫∆»‬ ‫‪‡e‰ Ce¯a» LB„w‰‬‬ ‫דּהינוּ «»‬ ‫‪¿« ¿ ,‡e‰ Ce¯a» LB„w‰‬‬ ‫«»‬ ‫והתּוֹרה‬ ‫בּריך הוּא ¿« »‬ ‫קדשׁא ¿‪¿ ƒ‬‬ ‫כּ"ב‪-‬יכוֹ"ל ‪» ¿À‬‬ ‫דּיקא‪» ¿ « ,‬‬ ‫«¿»‬ ‫אחד ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫בּמקוֹם ∆ »‬ ‫וישׂראל ¿ »‬ ‫נאמן ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫ורוֹעה ∆¡ »‬ ‫¿ ∆‬

‫שׁרי »‪»‰‬עם‬ ‫כּכה ‪l‬וֹ «‡ ¿≈‬ ‫‪»»L‬‬ ‫שׁרי »‪»‰‬עם ∆‬ ‫'‡ ¿≈‬ ‫ראשׁי ≈תּבוֹת «‬ ‫©‪≈ » Ìb‬‬ ‫כּיּדוּע‬ ‫'תּוֹרה ל"ב'‪« »« ,‬‬ ‫גּימטריּא »‬ ‫להיו' ‪»ƒ¿ « ƒ‬‬ ‫‪L‬ה' ¡‡ …»‬ ‫∆‬ ‫ראשׁית' )בראשית א א(‬ ‫וסוֹפי ≈תּבוֹת '‪ƒ ≈¿a‬‬ ‫ראשׁי ≈תּבוֹת ¿ ≈‬ ‫» ≈‬ ‫אלהיו'‪,‬‬ ‫'שׁה' ¡ …»‬ ‫לך ∆‬ ‫הרי ¿»‬ ‫'ישׂרא‪¿ 'Ï‬וכוּ' )דברים לד יב(‪≈¬ ,‬‬ ‫‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫וּמשׁה‬ ‫כּרמוּז ¿וכוּ'‪∆ … ,‬‬ ‫והתּוֹרה »»‬ ‫אחד ¿וכוּ'‪» «¿ ,‬‬ ‫דּהינוּ ה' ∆ »‬ ‫¿ «¿‬ ‫ישׂראל ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫ו'העם' ≈אלּוּ ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫¿וכוּ'‪» » ¿ ,‬‬ ‫מלאכי השרת הכירו ברום גדלו של משה רבינו‬

‫כּיּדוּע «על »פּסוּק‬ ‫‪« »« ,ÌB¯nÏ‬‬ ‫‪» « ‰LÓ‬‬ ‫‪∆… ‰ÏÚL‬‬ ‫‪»» ∆ ‰ÚLa‬‬ ‫‪» » ¿ e‰ÊÂ‬‬ ‫§‪¤‬‬ ‫האלהים' ¿וכוּ'‪.‬‬ ‫עלה ∆אל » ¡ …‪ƒ‬‬ ‫'וּמשׁה » »‬ ‫)שמות יט ג( … ∆‬ ‫ואלהים‬ ‫אלהים »פּשׁוּט ¿וכוּ' ≈ …‪ƒ‬‬ ‫גּימטריּא ¡ …‪ƒ‬‬ ‫«גּם »‪»ƒ¿ « ƒ ÌB¯Ó‬‬ ‫‪¿ ˙¯M‰‬וכוּ' «‪„eÏÈlƒ ‰Ó‬‬ ‫‪≈» « È·ÏÓ‬‬ ‫‡‪≈ ¬ ¿ « e¯Ó‬‬ ‫בּרבּוּע ¿וכוּ'‪¿ » .‬‬ ‫¿‪« ƒ‬‬ ‫שׁהוּא‬ ‫בּאפן ∆זה ∆‬ ‫למעלּיוּתא‪∆… ¿ ,‬‬ ‫דּהינוּ ‪» ¿ « ¿ƒ‬‬ ‫‪¿« ¿ ,eÈÈa‬‬ ‫‡‪≈ ≈ ‰M‬‬ ‫‪»ƒ‬‬ ‫שׁשּׁים‬ ‫שׁיּלדה ‪ƒ ƒ‬‬ ‫אשּׁה ∆»¿»‬ ‫בּאוֹתהּ ‪» ƒ‬‬ ‫עליו ¿ »‬ ‫הנּדרשׁ » »‬ ‫∆זה «‪»¿ƒ‬‬ ‫שׁיּשׁ‬ ‫שׁבּכח ∆זה ∆≈‬ ‫משׁה ¿וכוּ'‪«… ¿ ∆ ,‬‬ ‫האישׁ … ∆‬ ‫שׁהוּא ∆זה » ‪ƒ‬‬ ‫‪ƒ‬רבּוֹא‪∆ ,‬‬ ‫עלה‬ ‫עלה » »‬ ‫ישׂראל ¿וכוּ'‪… » ,‬‬ ‫לעמּת »כּל ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫שׁקוּל ¿‪« À‬‬ ‫שׁהוּא »‬ ‫לוֹ ∆‬ ‫הוֹלך¿ »ושׁוֹב‬ ‫בּמקוֹמנוּ‪≈ ,‬‬ ‫‪≈ ¿ ƒ eÈÈa‬‬ ‫גּדר ¡היוֹתוֹ ≈ ≈‬ ‫משׁה «עד ∆∆‬ ‫…∆‬ ‫¿וכוּ'‪:‬‬

‫קטרוג המלאכים בהזכירם את חטא עץ הדעת‬

‫השּׁרת‬ ‫מלאכי « »≈‬ ‫והכּירוּ « ¿¬≈‬ ‫שׁיּדעוּ ¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫להיוֹת ∆»¿‬ ‫יתּכן ‪¿ƒ‬‬ ‫‡‪≈»ƒ B‬‬ ‫לפניו‬ ‫ואמרוּ ¿»»‬ ‫מקּדם‪¿ »¿ ,‬‬ ‫התּוֹרה הוּא »בּא ‪∆… ƒ‬‬ ‫שׁעל « »‬ ‫∆«‬ ‫בּזה‬ ‫רמזוּ »∆‬ ‫דּהינוּ » ¿‬ ‫‪¿« ¿ ,eÈÈa‬‬ ‫‡‪≈ ≈ ‰M‬‬ ‫יתבּרך «‪» ƒ „eÏÈlƒ ‰Ó‬‬ ‫‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫אדם‬ ‫חטא »»‬ ‫לעמּת ≈ ¿‬ ‫שׁהוּא ¿‪« À‬‬ ‫בּאפן ∆זה‪∆ ,‬‬ ‫לגריעוּתא ¿ …∆‬ ‫‪» ƒ¿ƒ‬‬ ‫'ילוּד‬ ‫ולא ¿‬ ‫דּיקא ¿ …‬ ‫‡‪»¿« ‰M‬‬ ‫ונקטוּ ¿‪» ƒ „eÏÈ‬‬ ‫וחוּה‪¿»¿ ,‬‬ ‫הראשׁוֹן ¿«»‬ ‫¬‪ƒ‬‬ ‫ידי‬ ‫שׁהיה «על ¿≈‬ ‫החטא ∆ »»‬ ‫עקּר « ≈ ¿‬ ‫לרמז «על ‪«ƒ‬‬ ‫האישׁ' ¿וכוּ'‪… ¿ƒ ,‬‬ ‫»‪ƒ‬‬ ‫וּדהינוּ‬ ‫כּיּדוּע ¿וכוּ'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫לאדם «» «‬ ‫שׁגּרמה ¿»»‬ ‫שׁהיא ∆»¿ »‬ ‫חוּה ∆ ‪ƒ‬‬ ‫«»‬ ‫הקּטרוּג‬ ‫יתבּרך‪¿ ƒ« ,‬‬ ‫לפניו ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫השּׁרת ¿»»‬ ‫מלאכי « »≈‬ ‫שׁאוֹמרים « ¿¬≈‬ ‫∆ ¿‪ƒ‬‬ ‫לישׂראל‬ ‫להם ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫שׁלּא ≈תּאוֹת »∆‬ ‫ויכּר ∆ …‬ ‫יוּדע ¿‪«À‬‬ ‫שׁמּמּנּוּ ‪«»ƒ‬‬ ‫∆‪∆ƒ‬‬ ‫מחטא‬ ‫לך ≈עדוּת ≈ישׁ ≈ ≈ ¿‬ ‫שׁהרי ¿»‬ ‫חלילה ¿וכוּ'‪≈¬ ∆ ,‬‬ ‫התּוֹרה » ‪» ƒ‬‬ ‫« »‬ ‫מבּלתּי‬ ‫ממּנּוּ «גּם ‪ƒ¿ ƒ ƒ‬‬ ‫להשּׁמר ‪∆ ƒ‬‬ ‫יכלוּ ¿‪≈ » ƒ‬‬ ‫שׁלּא »¿‬ ‫הקּדמוֹן‪… ∆ ,‬‬ ‫««¿‬ ‫התּוֹרה‪,‬‬ ‫מתּן « »‬ ‫אחר « «‬ ‫וּמה «גּם « «‬ ‫תּוֹרה ¿וכוּ'‪« ,‬‬ ‫מתּן »‬ ‫««‬ ‫חלילה ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫בּקּדשׁים » ‪» ƒ‬‬ ‫להטּיל מוּם «√» ‪ƒ‬‬ ‫שׁיּוֹסיפוּ ¿« ‪ƒ‬‬ ‫∆ ‪ƒ‬‬

‫שׁל‬ ‫הרמתה ∆‬ ‫תּשׁוּבתוֹ »» » »‬ ‫נמי ¿ »‬ ‫שׁפּיר «‪ƒ‬‬ ‫אתי « ‪ƒ‬‬ ‫‪≈ » ‰Ê·e‬‬ ‫¨‪¤‬‬ ‫אמת‬ ‫שׁהיא ¡ ∆‬ ‫‪ƒ ∆ ,‡a» ‰¯Bz‰‬‬ ‫‪» « Ïa˜Ï‬‬ ‫כּ"ב‪-‬יכוֹ"ל ¿« ≈‬ ‫« ¿»‬ ‫כּנּזכּר ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫לעמּת ∆זה «‪«¿ƒ‬‬ ‫שׁזּה ¿‪« À‬‬ ‫ונכוֹן ¿וכוּ' ∆∆‬ ‫ויצּיב ¿»‬ ‫¿«‪ƒ‬‬ ‫ולא‬ ‫ידעוּ ¿ …‬ ‫לא »¿‬ ‫שׁהם …‬ ‫לוֹמר ∆ ≈‬ ‫שׁיּתּכן «‬ ‫הגם ∆‪≈»ƒ‬‬ ‫דּהינוּ‪«¬ ,‬‬ ‫¿ «¿‬ ‫ל'שׁכּכה' ¿וכוּ'‪« ,‬רק‬ ‫כּכה ¿ ∆ »»‬ ‫עשׂה »»‬ ‫הבינוּ «על »מה ה' » »‬ ‫≈‪ƒ‬‬ ‫בּכח‬ ‫מקּדם ≈כּן ¿וכוּ' ¿ …«‬ ‫וּמכּירים ‪∆… ƒ‬‬ ‫שׁיּוֹדעים « ‪ƒ ƒ‬‬ ‫בּודּאי ∆ ¿ ‪ƒ‬‬ ‫¿««‬ ‫שׁקוּל‬ ‫שׁהוּא »‬ ‫משׁה ¿וכוּ'‪∆ ,‬‬ ‫האישׁ … ∆‬ ‫שׁל » ‪ƒ‬‬ ‫וּגדלּתוֹ ∆‬ ‫נשׁמתוֹ ¿‪» À‬‬ ‫‪»¿ƒ‬‬ ‫ענין‬ ‫יּוֹדעם ‪«¿ƒ‬‬ ‫מקּדם ¿ »‬ ‫וּבכן‪∆… ƒ ,‬‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא ¿וכוּ'‪≈¿ .‬‬ ‫לעמּת ‪ƒ ƒ‬‬ ‫¿‪« À‬‬

‫קטרוג המלאכים על היות האדם חומרי ונמשך לרע‬

‫יתקּנוּ ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫התּוֹרה ¿‪¿À‬‬ ‫ידי « »‬ ‫שׁעל ¿≈‬ ‫לוֹמר ∆ «‬ ‫תּמצא «‬ ‫‪» ¿ ƒ ̇Â‬‬ ‫§¦‬ ‫פּסוּק )איוב כח כז‪-‬כח(‬ ‫כּבר »אמוּר )תיקו"ז פח‪« (:‬על »‬ ‫¿»‬

‫כ‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | פרשת יתרו‬ ‫לאדם'‬ ‫ויּאמר »»»‬ ‫חקרהּ ¿וכוּ'‪∆ …« ,‬‬ ‫וגם ¬»»‬ ‫הכינהּ ¿«‬ ‫]וכוּ'[ ¡ ‪» ƒ‬‬ ‫'אז ¿‬ ‫»‬ ‫האדם «גּם‬ ‫התּוֹרה ∆זה » »»‬ ‫קרא « »‬ ‫שׁגּם ≈כּן »קרוֹא »»‬ ‫¿וכוּ'‪«∆ ,‬‬ ‫הוֹעילוּ ¿וכוּ'‪.‬‬ ‫ולא ‪ƒ‬‬ ‫מסּתמא ¿כּמוֹ ≈כן ¿וכוּ'‪… ¿ ,‬‬ ‫לאשׁתּוֹ ‪» » ¿ ƒ‬‬ ‫¿‪¿ ƒ‬‬ ‫כּמעשׂה‬ ‫דּהינוּ ¿ « ¬ ≈‬ ‫‪¿« ¿ ,eÈÈa‬‬ ‫‡‪∆ ‰M‬זה ≈ ≈‬ ‫ואם ≈כּן «‪» ƒ „eÏÈlƒ ‰Ó‬‬ ‫¿‪ƒ‬‬ ‫וחמר הוּא‬ ‫שׁקּל » …∆‬ ‫וּמה «גּם ∆«‬ ‫הבּנים ¿וכוּ'‪« .‬‬ ‫יעשׂוּ « »‪ƒ‬‬ ‫»אבוֹת «¬‬ ‫ואשׁתּוֹ‬ ‫האדם ¿‪¿ ƒ‬‬ ‫שׁהוּא » »»‬ ‫יתבּרך ∆‬ ‫כּפּיו ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫יציר «»‬ ‫∆זה‪« ,‬על ¿‪ƒ‬‬ ‫וגשׁמיּוּתם‬ ‫חמריּוּתם ¿« ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫מפּני » ¿‪» ƒ‬‬ ‫להם ‪≈¿ ƒ‬‬ ‫הוֹעילה »∆‬ ‫לא ‪» ƒ‬‬ ‫¿וכוּ' …‬ ‫אשׁר‬ ‫אשּׁה ¬ ∆‬ ‫וחמר ‪ƒ‬לילוּד ‪» ƒ‬‬ ‫וקל » …∆‬ ‫שׁכּן הוּא ¿«‬ ‫¿וכוּ'‪» ,‬כּל ∆ ≈‬ ‫הנּדּה‬ ‫טמאת «‪»ƒ‬‬ ‫בּתוֹך ‪« ¿ À‬‬ ‫ועוֹבר ¿ ¿‬ ‫סרוּחה‪≈ ¿ ,‬‬ ‫מטּפּה ¿ »‬ ‫הוּא ‪» ƒ ƒ‬‬ ‫דּרך‬ ‫כּיּדוּע ¿וכוּ'‪¿ ,‬ועוֹד »בּהּ «על ∆∆ ¿‬ ‫חמוּרה «» «‬ ‫טמאה ¬ »‬ ‫‪»¿À‬‬ ‫מזרעת‬ ‫אשּׁה «¿« «‬ ‫תזריע' ¿וכוּ' )ויקרא יב ב(‪» ƒ ,‬‬ ‫'אשּׁה ‪ƒ‬כּי «¿‪« ƒ‬‬ ‫‪»ƒ‬‬ ‫מכּל‬ ‫ואם ≈כּן‪» ,‬הא ‪» ƒ‬‬ ‫זכר )ברכות ס‪ƒ¿ ,(.‬‬ ‫יוֹלדת »»‬ ‫תּחלּה ∆∆‬ ‫¿‪»ƒ‬‬ ‫וזהוּ‬ ‫דּנוּקבין‪∆¿ ,‬‬ ‫סטרא ¿ ¿ ‪ƒ‬‬ ‫דּגבוּרוֹת‪»¿ ƒ ,‬‬ ‫מסּטרא ‪¿ ƒ‬‬ ‫»מקוֹם הוּא ‪»¿ ƒ ƒ‬‬ ‫לגריעוּתא‪≈ ,‬הן‬ ‫שׁמּכּל »מקוֹם הוּא ‪» ƒ¿ƒ‬‬ ‫‡‪¿ ‰M‬וכוּ'‪» ƒ ∆ ,‬‬ ‫¿‪» ƒ „eÏÈ‬‬ ‫עברה‬ ‫מצּד ∆¿»‬ ‫'אם »כּל »חי' ¿וכוּ' )בראשית ג כ( ≈הן ‪« ƒ‬‬ ‫מצּד ≈‬ ‫‪«ƒ‬‬ ‫דּנוּקבא‬ ‫סטרא ¿ ¿ »‬ ‫מצּד ‪»¿ ƒ‬‬ ‫הנּדּה ¿וכוּ'‪≈ ,‬הן ‪« ƒ‬‬ ‫טמאת «‪»ƒ‬‬ ‫וצרה‪« ¿ À ,‬‬ ‫¿»»‬ ‫הנּגע‬ ‫אשׁר לוֹ »כּל «∆«‬ ‫‡‪∆ ‰M‬זה ¬ ∆‬ ‫וזהוּ «‪» ƒ „eÏÈlƒ ‰Ó‬‬ ‫¿וכוּ'‪∆¿ ,‬‬ ‫בּשּׁמים ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫פּה « » «‪ƒ‬‬ ‫אלּה …‬ ‫אנחנוּ ≈ ∆‬ ‫‪¿«¬ eÈÈa‬‬ ‫הנּזכּר ¿וכוּ' ≈ ≈‬ ‫«‪«¿ƒ‬‬ ‫שׁכּן‬ ‫וכל ∆ ≈‬ ‫לא ≈תּאוֹת לוֹ‪»¿ ,‬‬ ‫התּוֹרה …‬ ‫קבּלת « »‬ ‫¿וסוֹף ¿וסוֹף « » «‬ ‫¿וכוּ'‪:‬‬

‫הגּנוּז‪,‬‬ ‫וּלעמּת «הסּוֹד «»‬ ‫הפּשׁט ¿וכוּ'‪« À¿ ,‬‬ ‫ולא ≈כן « ¿ »‬ ‫להם‪… ¿ ,‬‬ ‫»∆‬ ‫דּבר' ¿וכוּ' )משלי כה ב(‪,‬‬ ‫הסתּר » »‬ ‫אלהים « ¿ ≈‬ ‫'כּבד ¡ …‪ƒ‬‬ ‫כּיּדוּע ¿ …‬ ‫«» «‬ ‫גּניז‬ ‫המּלך‪ƒ¿ ,‬‬ ‫גּנזי « ∆ ∆¿‬ ‫‪¿ ‰Êeb‬וכוּ'‪≈¿ƒ ,‬‬ ‫‪» ¿ ‰cÓÁ‬‬ ‫אמרוּ »לשׁוֹן ∆זה ∆ ¿»‬ ‫»¿‬ ‫'חן‬ ‫בּגימטריּא ≈‬ ‫‪»ƒ¿ « ƒ¿ ‰Êeb‬‬ ‫‪» ¿ ‰cÓÁ‬‬ ‫רמז ∆ ¿»‬ ‫וטמיר ¿וכוּ'‪« .‬גּם ∆ ∆‬ ‫¿» ‪ƒ‬‬ ‫מבּלתּי סוֹד ה'‬ ‫מציאוּת ≈חן ‪ƒ¿ ƒ ƒ‬‬ ‫שׁאין ¿ ‪ƒ‬‬ ‫כּיּדוּע ∆ ≈‬ ‫סוֹד'‪« »« ,‬‬ ‫¿וכוּ'‪:‬‬ ‫בּזה‬ ‫רמזוּ »∆‬ ‫שׁל ˙˙˜‪¿ ˙B¯Bc „"Ú‬וכוּ'‪¿ » ,‬‬ ‫פּרט ∆‬ ‫©‪»¿ Ìb‬‬ ‫התּוֹרה ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫נתינת סוֹד « »‬ ‫והגוּן ¿‪« ƒ‬‬ ‫שׁלּהם »ראוּי ¿»‬ ‫∆ »∆‬ ‫שׁכּתבוּ‬ ‫שׁנה ¿כּמוֹ ∆ »¿‬ ‫אלפּים »»‬ ‫המּה « ¿«‪ƒ‬‬ ‫שׁהם ≈ »‬ ‫שׁהגם ∆ ≈‬ ‫דּהינוּ ∆ ¬«‬ ‫¿ «¿‬ ‫פּרטי דּוֹרוֹת‬ ‫להם ¿» ≈‬ ‫נקטוּ »∆‬ ‫הכי »¿‬ ‫אפלּוּ » ‪ƒ‬‬ ‫המפרשׁים ¿וכוּ'‪ƒ ¬ ,‬‬ ‫« ¿ »¿ ‪ƒ‬‬ ‫‪E„B‰‬‬ ‫‪¿ ‰z‬‬ ‫שׁלּוֹ הוּא ¿»‬ ‫שׁגּימטריּא ∆‬ ‫שׁהם ˙˙˜‪»ƒ¿ « ƒ∆ ,„"Ú‬‬ ‫∆≈‬ ‫שׁהם‬ ‫'הוֹדך'‪≈ ∆ ,‬‬ ‫תּבת ¿ »‬ ‫שׁל ≈ «‬ ‫מבּלתּי ה' ו' ∆‬ ‫‪ƒ¿ ƒ ƒ ÌÈÓM‰‬‬ ‫«‪ƒ» » « ÏÚ‬‬ ‫שּׁרמז‬ ‫וזהוּ «מה ∆» «‬ ‫כּיּדוּע ¿וכוּ'‪∆¿ .‬‬ ‫שׁני תּוֹרוֹת «» «‬ ‫לעמּת ¿≈‬ ‫¿‪« À‬‬ ‫שׁל‬ ‫שׁלּכבוֹדם ∆‬ ‫דּהינוּ ∆ ‪» ¿ƒ‬‬ ‫¿בּ˙˙˜‪¿ ˙B¯Bc „"Ú‬וכוּ'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫סתרי‬ ‫נתינת ‪≈¿ ƒ‬‬ ‫ויאוּת ¿‪« ƒ‬‬ ‫נאה ¿»‬ ‫להם »∆‬ ‫אשׁר »∆‬ ‫השּׁרת ¬ ∆‬ ‫מלאכי « »≈‬ ‫« ¿¬≈‬ ‫אוֹתם «הדּוֹרוֹת‬ ‫גּועוּ »כּל »‬ ‫אבדוּ «גּם »¿‬ ‫תּוֹרה ¿וכוּ'‪¿ » ,‬‬ ‫»‬ ‫חשׁבּנא‬ ‫בּאצבּע ‪»» ¿ À‬‬ ‫מוֹרה ¿ ∆ ¿«‬ ‫וזה ∆‬ ‫הגוּנים ¿וכוּ'‪∆¿ ,‬‬ ‫שׁאינם ¬ ‪ƒ‬‬ ‫∆≈ »‬ ‫וכנּזכּר ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫כּהדין‪«¿ƒ«¿ ,‬‬ ‫דּדין ¿»≈‬ ‫¿≈‬ ‫הקטרוג שאין סודות התורה ראויים לבשר ודם‬

‫שׁהם «גּם ≈כּן‬ ‫‪≈ ∆ ,„"Ú˜˙˙ EÏ¿ ‰Êeb‬‬ ‫‪» ¿ ‰cÓÁ‬‬ ‫‪»¿ ∆ e‰ÊÂ‬‬ ‫§‪¤‬‬ ‫שׁני תּוֹרוֹת ¿וכוּ'‪' ,‬יוֹם‬ ‫לעמּת ¿≈‬ ‫שׁנה‪« À¿ ,‬‬ ‫אלפּים »»‬ ‫« ¿«‪ƒ‬‬ ‫היה‬ ‫שׁכּל ∆זה »»‬ ‫הקּטרוּג ¿וכוּ'‪» ∆ ,‬‬ ‫וקדם «‪¿ ƒ‬‬ ‫יוֹם' )משלי ח ל(‪∆… ¿ ,‬‬ ‫אתּה‬ ‫עתּה « »‬ ‫וּלעת « »‬ ‫העוֹלם ¿וכוּ'‪≈¿ ,‬‬ ‫שׁנּברא » »‬ ‫קדם ∆‪»¿ƒ‬‬ ‫…∆‬ ‫לכל‬ ‫המעתּד ¿»‬ ‫ודם‪» À ¿ « ,‬‬ ‫לבשׂר »»‬ ‫לתּנהּ ¿» »‬ ‫מבקּשׁ ‪»¿ƒ‬‬ ‫כּ"ב‪-‬יכוֹ"ל ¿ «≈‬ ‫« ¿»‬ ‫מנאץ‪,‬‬ ‫אלּא ¿»≈‬ ‫חלילה ¿וכוּ' ∆ »‬ ‫מברך » ‪» ƒ‬‬ ‫ואין ∆זה ¿ »≈ ¿‬ ‫הנּזקין‪≈¿ ,‬‬ ‫«¿»‪ƒ‬‬ ‫ואשׁתּוֹ‬ ‫אדם ¿‪¿ ƒ‬‬ ‫הראשׁוֹן »»‬ ‫וּמה «גּם ¬‪ƒ‬‬ ‫חטּאתוֹ ¿וכוּ'‪« .‬‬ ‫כּכל « »‬ ‫¿»‬ ‫ואך‬ ‫לעיל ¿וכוּ'‪¿«¿ ,‬‬ ‫כּנּזכּר ¿≈‬ ‫לפניך‪«¿ƒ« ,‬‬ ‫יעידוּ ¿»∆ »‬ ‫ידיך »‪ƒ‬‬ ‫מעשׂה »∆ »‬ ‫«¬ ≈‬ ‫מצטערים ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫הראשׁוֹנים »אנוּ ‪ƒ¬ « ¿ ƒ‬‬ ‫«על »‪ƒ ƒ‬‬

‫תשובת ה' למלאכים שהיא הנותנת כי כשיקבלו התורה‬ ‫יתוקנו‬

‫אדּרבּא‪∆ ,‬זה הוּא ‪ƒ‬תּקּוּנוֹ‪,‬‬ ‫כּ"ב‪-‬יכוֹ"ל‪» «¿« ,‬‬ ‫להם « ¿ »‬ ‫‪∆» ·ÈL‰Â‬‬ ‫§‪¦ ¥‬‬ ‫ידהּ »מצוֹא‬ ‫שׁעל »»‬ ‫התּוֹרה‪« ∆ ,‬‬ ‫קבּלת « »‬ ‫דּהינוּ « » «‬ ‫¿ «¿‬ ‫‪Ïa˜Ï‬‬ ‫וזהוּ ¿« ≈‬ ‫שּׁקּלקל ¿וכוּ'‪∆¿ ,‬‬ ‫לתקּן »כּל «מה ∆‪≈¿ ƒ‬‬ ‫ימצא ¿«≈‬ ‫‪» ¿ƒ‬‬ ‫לכל‬ ‫מתקּן הוּא ∆זה ¿»‬ ‫וּבאוֹנהּ ¿ «≈‬ ‫שׁבּכחהּ ¿ »‬ ‫‪»… ¿ ∆ ,‡a» ‰¯Bz‰‬‬ ‫« »‬ ‫פּסוּק )ויקרא ז לז(‬ ‫הקּדוֹשׁ «על »‬ ‫מזּהר «»‬ ‫כּיּדוּע ‪«…ƒ‬‬ ‫הפּגמים‪« »« ,‬‬ ‫« ¿»‪ƒ‬‬ ‫מסּברתכם‪,‬‬ ‫מסתּבּרא ‪∆¿ «»¿ ƒ‬‬ ‫ואפּכא ‪»¿ « ¿ ƒ‬‬ ‫התּוֹרה' ¿וכוּ'‪»¿ ƒ¿ ,‬‬ ‫'זאת « »‬ ‫…‬ ‫‪‰¯Bz‰‬‬ ‫‪» « Ïa˜Ï‬‬ ‫וזהוּ ¿« ≈‬ ‫יתקּנוּ‪∆¿ ,‬‬ ‫התּוֹרה ¿‪¿À‬‬ ‫שׁבּכח « »‬ ‫דּהינוּ ∆ ¿ …«‬ ‫¿ «¿‬ ‫»‪¿ ‡a‬וכוּ'‪:‬‬ ‫המלאכים רצו את פנימיות התורה‬

‫‪˙B¯Bc „"Ú˜˙˙ EÏ¿ ‰Êeb‬‬ ‫‪» ¿ ‰cÓÁ‬‬ ‫‪»¿ ∆ ,ÂÈÙÏ‬‬ ‫‡‪»»¿ e¯Ó‬‬ ‫¨ §‬ ‫‪dzÏ‬‬ ‫‪»¿ƒ Lw·Ó‬‬ ‫‡‪≈« ¿ ‰z‬‬ ‫‪» « ÌÏBÚ‰‬‬ ‫‪» » ‡¯·pL‬‬ ‫˜„‪»¿ƒ∆ Ì‬‬ ‫…∆‬ ‫שׁכּתבוּ‬ ‫וּדהינוּ ¿כּמוֹ ∆ » ¿‬ ‫‪¿ LB‡¡ ‰Ó» ,Ì„Â‬וכוּ'‪¿« ¿ .‬‬ ‫‪»» ¯N·Ï‬‬ ‫¿» »‬ ‫התּוֹרה‬ ‫לברכה‪,‬שׁעל סוֹדוֹת « »‬ ‫זכרוֹנם ‪« ∆ » »¿ƒ‬‬ ‫המפרשׁים ‪» ¿ƒ‬‬ ‫« ¿ »¿ ‪ƒ‬‬ ‫השּׁיּכים‬ ‫המּה « «»‪ƒ‬‬ ‫שׁהן ≈ »‬ ‫וּמערערים‪≈ ∆ ,‬‬ ‫מקטרגים ¿ «¿ ¬‪ƒ‬‬ ‫המּה ¿« ¿¿ ‪ƒ‬‬ ‫≈»‬

‫'ונחמד‬ ‫דּרך ¿∆¿ »‬ ‫דּיקא‪« ,‬על ∆∆ ¿‬ ‫‪»¿« ‰cÓÁ‬‬ ‫נמי ¿לשׁוֹן ∆ ¿»‬ ‫‪ƒ« e‰ÊÂ‬‬ ‫§‪¤‬‬ ‫‪Ì„Â‬‬ ‫‪»» ¯Na‬‬ ‫שׁנּוּי » »‬ ‫העץ' ¿וכוּ' )בראשית ג ו(‪« .‬גּם ‪ƒ‬‬ ‫»≈‬ ‫חטא‬ ‫לעמּת ≈ ¿‬ ‫‪« À¿ ¯Na‬‬ ‫דּהינוּ » »‬ ‫בּאצבּע «על ∆זה‪¿« ¿ ,‬‬ ‫מוֹרה ¿ ∆ ¿«‬ ‫∆‬ ‫לבעלהּ‬ ‫והחטיאה ¿«¿ »‬ ‫בּראשׁוֹנה ¿∆ ¡ ‪» ƒ‬‬ ‫חטאה »‪» ƒ‬‬ ‫אשׁר » ¿ »‬ ‫חוּה‪∆ ¬ ,‬‬ ‫«»‬ ‫לעקּר ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫ועוֹשׂה ¿‪»ƒ‬‬ ‫מקדּימהּ ¿ ∆ »‬ ‫וּלכך «¿‪» ƒ‬‬ ‫כּיּדוּע ¿וכוּ'‪¿»¿ ,‬‬ ‫«» «‬ ‫מבּשׂרי' ¿וכוּ' )שם ב‬ ‫'וּבשׂר ‪ƒ» ¿ ƒ‬‬ ‫דּרך » »‬ ‫‪« ,¯Na‬על ∆∆ ¿‬ ‫וזהוּ » »‬ ‫¿∆‬ ‫בּגימטריּא ¿וכוּ'‪.‬‬ ‫וגם ≈כּן ¿‪»ƒ¿ « ƒ‬‬ ‫האדם ¿וכוּ'‪«¿ ,‬‬ ‫‪ Ì„Â‬הוּא » »»‬ ‫כג(‪»» .‬‬

‫כא‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | מתן תורה‬ ‫שׁהטּילוּ מוּם‬ ‫הראשׁוֹנים ∆ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫משׁתּה »‪ƒ ƒ‬‬ ‫שׁכּמוֹ ‪≈ ¿ ƒ‬‬ ‫וּדהינוּ ∆ ¿‬ ‫¿ «¿‬ ‫הדּעת ¿וכוּ'‪ƒ ,‬כּי‬ ‫ענין ≈עץ «« «‬ ‫כּיּדוּע ‪«¿ƒ‬‬ ‫חלילה «» «‬ ‫בּקּדשׁים » ‪» ƒ‬‬ ‫«√» ‪ƒ‬‬ ‫ואיככה‬ ‫כּפלים‪»» ≈¿ ,‬‬ ‫בּכפלי ‪ƒ« ¿ƒ‬‬ ‫האחרוֹנים ¿‪≈ ¿ƒ‬‬ ‫משׁתּה » « ¬ ‪ƒ‬‬ ‫כּכה ‪≈ ¿ ƒ‬‬ ‫»»‬ ‫ולא »יבוֹאוּ‬ ‫וסוֹדוֹתיה ¿ …‬ ‫התּוֹרה ¿ ∆ »‬ ‫וּלקבּל « »‬ ‫להכיל ¿« ≈‬ ‫יוּכלוּ ¿»‪ƒ‬‬ ‫¿‬ ‫חלילה ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫להרס » ‪» ƒ‬‬ ‫«¬ …‬

‫המלאכים אינם צריכים להסתיר את הסוד‪ ,‬משא"כ‬ ‫בעוה"ז‬

‫דּהינוּ‬ ‫'השּׁרת »נא'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫‪ ‰z‬הוּא « »≈‬ ‫‡‪»¿ ¯L‬‬ ‫©‪≈ Ìb‬צרוּף ¬ ∆‬ ‫בּלשׁוֹן‬ ‫יתבּרך ‪¿ ƒ‬‬ ‫לפניו ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫מתחנּנים ¿»»‬ ‫השּׁרת ‪ƒ¿« ¿ ƒ‬‬ ‫מלאכי « »≈‬ ‫« ¿¬≈‬ ‫וזהוּ‬ ‫תּוֹרה ¿וכוּ'‪∆¿ .‬‬ ‫סתרי »‬ ‫להם ‪≈¿ ƒ‬‬ ‫לתת »∆‬ ‫וּבבקּשׁה »≈‬ ‫»נא ¿«» »‬ ‫'נא‬ ‫כּאמוּר ¿וכוּ'‪« .‬גּם »‬ ‫‪»» E„B‰‬‬ ‫השּׁרת‪¿ ,‬‬ ‫‪» ‰z‬נא « »≈‬ ‫‡‪»¿ ¯L‬‬ ‫¬∆‬ ‫אלהים‬ ‫'כּבד ¡ …‪ƒ‬‬ ‫דּרך ¿ …‬ ‫'אלהים'‪« ,‬על ∆∆ ¿‬ ‫גּימטריּא ¡ …‪ƒ‬‬ ‫הוֹדך' ‪»ƒ¿ « ƒ‬‬ ‫¿»‬ ‫‪,ÌÈÓM‰‬‬ ‫וזהוּ «‪ƒ» » « ÏÚ‬‬ ‫דּבר' ¿וכוּ' )משלי כה ב(‪∆¿ ,‬‬ ‫הסתּר » »‬ ‫«¿ ≈‬ ‫דּבר'‬ ‫חקר » »‬ ‫מלכים ¬ …‬ ‫'וּכבד ¿ »‪ƒ‬‬ ‫וגם ¿ …‬ ‫הסתּרוֹ ¿וכוּ'‪«¿ .‬‬ ‫שׁזּהוּ ∆ ¿ ≈‬ ‫∆∆‬ ‫'מלכים'‬ ‫תּקרי ¿ »‪ƒ‬‬ ‫יפרשׁוּהוּ‪« ,‬אל ‪≈¿ƒ‬‬ ‫המּה ¿»¿‬ ‫)שם(‪ ,‬סוֹף ¿וכוּ'‪» ≈ ,‬‬ ‫בּרוּך‬ ‫העליוֹן » ¿‬ ‫דּעת » ∆ ¿‬ ‫ולא ≈כן « «‬ ‫'מלאכים' ¿וכוּ'‪… ¿ .‬‬ ‫אלּא « ¿»‪ƒ‬‬ ‫∆»‬ ‫מלכי ¿וכוּ' )גיטין סב‪« ,(.‬על‬ ‫כּיּדוּע «מאן « ¿≈‬ ‫אלּא «» «‬ ‫הוּא‪» ∆ ,‬‬ ‫מלכים' ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫'בּי ¿ »‪ƒ‬‬ ‫»פּסוּק )משלי ח טו( ‪ƒ‬‬

‫˙‪,ep„˜Ù‬‬ ‫‡„‪∆¿¿ ƒ Èkƒ Ì‬‬ ‫‪»» Ô·e‬‬ ‫˙‪∆ ep¯kÊ‬‬ ‫‪∆¿¿ƒ Èkƒ LB‡¡ ‰Ó» e‰ÊÂ‬‬ ‫§‪¤‬‬ ‫וחמר הוּא‬ ‫שׁקּל » …∆‬ ‫לוֹמדים ∆«‬ ‫שׁמּכּאן »אנוּ ¿‪ƒ‬‬ ‫וּדהינוּ ∆ ‪» ƒ‬‬ ‫¿ «¿‬ ‫מבּלתּי‬ ‫דּוקא‪ƒ¿ ƒ ƒ ,‬‬ ‫יתבּרך «¿»‬ ‫כּפּיו ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫יציר «»‬ ‫אדם ¿‪ƒ‬‬ ‫וּמה »»‬ ‫∆זה‪» ,‬‬ ‫לאדם'‬ ‫'ויּאמר »»»‬ ‫שׁגּם ≈כּן «… ∆‬ ‫הגם ∆«‬ ‫אשּׁה ¿וכוּ'‪«¬ ,‬‬ ‫¿ילוּד ‪» ƒ‬‬ ‫דּמה'‬ ‫להבל » »‬ ‫'אדם «∆ ∆‬ ‫הכי »»‬ ‫אפלּוּ »‪ƒ‬‬ ‫כּנּזכּר ¿וכוּ'‪ƒ ¬ ,‬‬ ‫התּוֹרה «‪«¿ƒ‬‬ ‫« »‬ ‫בּאשׁתּוֹ‬ ‫זהמא ¿ ‪¿ ƒ‬‬ ‫הנּחשׁ ‪» ¬À‬‬ ‫שׁהטּיל «»»‬ ‫¿וכוּ' )תהלים קמד ד(‪ƒ ƒ ∆ ,‬‬ ‫בּניהם‬ ‫וגם ¿≈ ∆‬ ‫וגרמא לוֹ ¿וכוּ'‪«¿ .‬‬ ‫חוּה )שבת קמו‪» ¿»¿ (.‬‬ ‫«»‬ ‫שׁהציץ‬ ‫קין' ¿וכוּ' )בראשית ד ח(‪ƒ ≈ ∆ ,‬‬ ‫'ויּקם «‪ƒ‬‬ ‫אחריהם‪»»« ,‬‬ ‫« ¬≈ ∆‬ ‫אשּׁה‬ ‫ילוּדי ‪» ƒ‬‬ ‫מאחריהם‪≈ ¿ ,‬‬ ‫הבּאים ≈ « ¬≈ ∆‬ ‫כּיּדוּע ¿וכוּ'‪ ,‬דּוֹרוֹת « » ‪ƒ‬‬ ‫«» «‬ ‫שׁתּנּתן‬ ‫וּמה «גּם ∆ ‪≈»ƒ‬‬ ‫וכמּה ¿וכוּ'‪« .‬‬ ‫כּמּה ¿« »‬ ‫אחת « »‬ ‫¿וכוּ'‪« ,‬על « «‬ ‫ערותהּ‬ ‫יגלּוּ ∆את ∆¿»»‬ ‫ולא ¿«‬ ‫וסוֹדוֹתיה‪… ¿ ,‬‬ ‫התּוֹרה ¿ ∆ »‬ ‫להם « »‬ ‫»∆‬ ‫דּהינוּ »‪‰Ó‬‬ ‫וזהוּ »‪¿ LB‡¡ ‰Ó‬וכוּ'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫חלילה ¿וכוּ'‪∆¿ .‬‬ ‫»‪» ƒ‬‬ ‫'נחשׁ'‬ ‫גּימטריּא »»‬ ‫התּבה ‪»ƒ¿ « ƒ‬‬ ‫'אדם'‪ƒ LB‡¡ ,‬עם « ≈ »‬ ‫גּימטריּא »»‬ ‫‪»ƒ¿ « ƒ‬‬ ‫אדם' ¿וכוּ' )איוב‬ ‫'הראשׁוֹן »»‬ ‫כּמשׁמעוֹ‪ƒ¬ ,‬‬ ‫‡„‪» ¿ « ¿ Ì‬‬ ‫‪»» Ô·e‬‬ ‫¿וכוּ'‪∆ ,‬‬ ‫הבל ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫קין «על ∆ ∆‬ ‫לכלל «‪ƒ‬‬ ‫‪… ¿ƒ Ô·e‬‬ ‫טו ז(‪∆ ,‬‬

‫תשובת משה למלאכים‬

‫‪̉Ï‬‬ ‫‪∆ » ¯ÊÁ‰‬‬ ‫‪≈¬ « ,‰LÓÏ‬‬ ‫‪∆… ¿ ‡e‰ Ce¯a» LB„w‰‬‬ ‫‡‪»« BÏ ¯Ó‬‬ ‫¨©‬ ‫‪,ÌÏBÚ‬‬ ‫‪» ÏL‬‬ ‫‪∆ BBa¯ƒ ,ÂÈÙÏ‬‬ ‫‡‪»»¿ ¯Ó‬‬ ‫‪« » ,‰·eLz‬‬ ‫¿ »‬ ‫‡‪¯Ó‬‬ ‫‪« » ,̉ÈÙaL‬‬ ‫‪∆ ƒ¿ ∆ Ï·‰a‬‬ ‫‪∆ ∆ ¿ ÈeÙ¯NÈ‬‬ ‫‪ƒ ¿¿ ƒ ‡nL‬‬ ‫‡‪» ∆ È‬‬ ‫‪ƒ¬ ‡¯È˙Ó‬‬ ‫‪≈»¿ ƒ‬‬ ‫‪,‰·eLz‬‬ ‫‪» ¿ ̉Ï‬‬ ‫‪∆ » ¯ÊÁ‰Â‬‬ ‫‪≈¬ «¿ È„B·k‬‬ ‫‪ƒ ¿ ‡qÎa‬‬ ‫‡‪≈ƒ¿ ÊÁ‬‬ ‫‪… ¡ ,BÏ‬‬ ‫‪¯Ó‡Â‬‬ ‫‪« »¿ ,BÚ‬‬ ‫‪»¬ ÂÈÏÚ‬‬ ‫‪»» ÊL¯t‬‬ ‫‪≈ ¿« ‰qÎ‬‬ ‫‪≈ƒ Èt‬‬ ‫‪≈¿ ÊÁ‡Ó‬‬ ‫‪≈ « ¿ ¯Ó‡pL‬‬ ‫∆∆¡ «‬ ‫‪B˙ÈÎL‬‬ ‫‪» ƒ ¿ ÂÈfÓ‬‬ ‫‪ƒƒ È"cL‬‬ ‫‪«« N¯tL‬‬ ‫‪«≈ ∆ „nÏÓ‬‬ ‫‪≈ « ¿ ,ÌeÁz‬‬ ‫¯‪¿« Èa‬‬ ‫«‪ƒ‬‬ ‫‪:'eο ÂÈÏÚ‬‬ ‫‪»» BÚÂ‬‬ ‫«¬»‬

‫למדים »‪‰Ó‬‬ ‫הרמוּזים ¿וכוּ' »אנוּ ¿≈‪ƒ‬‬ ‫מכּל ≈אלּוּ »¿ ‪ƒ‬‬ ‫‪» ƒ ,eȉ„e‬‬ ‫§ ©§‬ ‫ידוּע «על‬ ‫וּכבר » «‬ ‫˙‪¿ ep¯kÊ‬וכוּ'‪»¿ ,‬‬ ‫¡‡‪∆¿¿ƒ Èkƒ LB‬‬ ‫שׁני‬ ‫ושׁמוֹר‪≈¿ ,‬‬ ‫לעמּת »זכוֹר ¿ »‬ ‫שׁהם ¿‪« À‬‬ ‫וּפקידה ∆ ≈‬ ‫הזּכירה ¿‪» ƒ‬‬ ‫«¿‪» ƒ‬‬ ‫בּשׁני‬ ‫˙‪≈¿ ƒ ,ep¯kÊ‬‬ ‫וזהוּ »‪∆¿¿ƒ Èkƒ LB‡¡ ‰Ó‬‬ ‫תּוֹרוֹת ¿וכוּ'‪∆¿ ,‬‬ ‫תּוֹרוֹת ¿וכוּ'‪:‬‬

‫משה רבינו תיקן חטא עץ הדעת‬

‫להחזיר‬ ‫למשׁה ¿« ¬‪ƒ‬‬ ‫שׁאמר לוֹ ¿ … ∆‬ ‫שׁבּאמירה …זאת ∆ » «‬ ‫§‪» ƒ ¬ « ∆ ,‡e‰Â‬‬ ‫תּשׁוּבתם‬ ‫נמי ¿ » »‬ ‫תּשׁוּבה ¿וכוּ'‪∆ ,‬זהוּ «‪ƒ‬‬ ‫להם ¿ »‬ ‫»∆‬ ‫וכיּדוּע‬ ‫בּאפן ∆זה‪« »«¿ ,‬‬ ‫השּׁרת ¿ …∆‬ ‫למלאכי « »≈‬ ‫יתבּרך ¿« ¿¬≈‬ ‫מלּפניו ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫‪»»¿ ƒ‬‬ ‫מכּל‬ ‫השּׁלוֹם ‪» ƒ‬‬ ‫עליו « »‬ ‫משׁה » »‬ ‫שׁל … ∆‬ ‫וכחוֹ ∆‬ ‫גּדלוֹ ¿ …‬ ‫«על »¿‬ ‫וזכּה ∆את‬ ‫זכה ¿‪»ƒ‬‬ ‫משׁה »»‬ ‫וּמה «גּם … ∆‬ ‫הנּביאים ¿וכוּ'‪« ,‬‬ ‫«¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫שׁתּקּן‬ ‫שׁהוּא הוּא ∆ ‪≈ƒ‬‬ ‫שׁכּבר ≈מתוּ ¿וכוּ'‪∆ ,‬‬ ‫הרבּים‪« ,‬גּם ∆ ¿»‬ ‫»« ‪ƒ‬‬ ‫להיוֹת‬ ‫הראוּי ‪¿ƒ‬‬ ‫כּכל »»‬ ‫וּבניהם ¿וכוּ' ¿»‬ ‫וחוּה ¿≈ ∆‬ ‫אדם ¿ «»‬ ‫חטא »»‬ ‫≈¿‬ ‫שׁקּדמוּ לוֹ ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫קדם ∆»¿‬ ‫בּני ∆∆‬ ‫מכּל ¿≈‬ ‫יתבּרך¿ ‪» ƒ‬‬ ‫מלּפניו ‪«» ¿ƒ‬‬ ‫‪»»¿ ƒ‬‬ ‫ממּשׁה ¿וכוּ'‬ ‫ספק‪ƒ ,‬כּי ‪ƒ‬מי »לנוּ »גּדוֹל ‪∆ … ƒ‬‬ ‫מבּלתּי שׁוּם »≈‬ ‫‪ƒ¿ ƒ ƒ‬‬ ‫בּני‬ ‫וּלכל ¿≈‬ ‫לעצמוֹ ¿»‬ ‫הרמתה‪ ,‬לוֹ ¿«¿‬ ‫תּשׁוּבתוֹ »» » »‬ ‫בּכח ¿ »‬ ‫¿ …«‬ ‫כּנגד‬ ‫השּׁקוּל ¿∆∆‬ ‫אשׁר הוּא « »‬ ‫שׁלּוֹ‪∆ ¬ ,‬‬ ‫דּעה ∆‬ ‫ישׂראל‪ ,‬דּוֹר ≈ »‬ ‫‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫וכנּזכּר ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫כּיּדוּע ¿«‪«¿ƒ‬‬ ‫כּלּם «» «‬ ‫‪»À‬‬

‫שׁני תּוֹרוֹת‪,‬‬ ‫לעמּת ¿≈‬ ‫שׁהם ¿‪« À‬‬ ‫‡„‪≈ ∆ eÈ‬‬ ‫נמי ‪≈… ¬ '‰‬‬ ‫‪ƒ« e‰ÊÂ‬‬ ‫§‪¤‬‬ ‫שׁלּפני ∆זה ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫רבּה ∆ ‪≈¿ƒ‬‬ ‫בּמדרשׁ « »‬ ‫האמוּר ¿ ‪»¿ƒ‬‬ ‫כּדּבר » »‬ ‫«» »‬ ‫וסוֹדוֹתיה‪,‬‬ ‫התּוֹרה ¿ ∆ »‬ ‫כּללוּת « »‬ ‫שׁהוּא ¿ »‬ ‫‪∆ EÓL‬‬ ‫‡‪¿ ƒ ¯Èc‬‬ ‫»‪ƒ« ‰Ó‬‬ ‫וחזק‬ ‫‡‪»» ¿ ¯Èc‬‬ ‫הקּדוֹשׁים ¿וכוּ'‪ƒ« ‰Ó» .‬‬ ‫שׁמוֹתיו «¿ ‪ƒ‬‬ ‫שׁכּלּהּ ¿ »‬ ‫∆‪»À‬‬ ‫שׁוֹכני‬ ‫‪≈¿ ,ı¯‡‰‬‬ ‫‪∆» » ÏÎa‬‬ ‫כּנּזכּר ¿וכוּ'‪»¿ ,‬‬ ‫האמוּר «‪«¿ƒ‬‬ ‫‪∆ EÓL‬זה » »‬ ‫‪¿ƒ‬‬ ‫וּמה «גּם‬ ‫להכיל ¿וכוּ'‪« ,‬‬ ‫יכוֹלים ¿» ‪ƒ‬‬ ‫שׁאינם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫חמר ∆ ≈ »‬ ‫בּתּי …∆‬ ‫»≈‬ ‫‪E„B‰‬‬ ‫‪¿ ‰z‬‬ ‫‡‪»¿ ¯L‬‬ ‫הצּדקה ¬ ∆‬ ‫וּלך « ¿» »‬ ‫וכן ¿»‬ ‫להטּיל ¿וכוּ'‪≈¿ ,‬‬ ‫¿« ‪ƒ‬‬ ‫משׁרתיך ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫השּׁמים ¿ »¿ ∆ »‬ ‫שׁוֹכני « » «‪ƒ‬‬ ‫‪» ÌÈÓM‰‬לנוּ ¿≈‬ ‫«‪ƒ» » « ÏÚ‬‬ ‫תּוֹרתך ¿וכוּ'‪ƒ ,‬כּי‬ ‫סתרי » ¿ »‬ ‫והדרך‪≈¿ ƒ ,‬‬ ‫‪» ¿»¬« E„B‰‬‬ ‫¿והוּא הוּא ¿‬ ‫ועוֹן ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫חטא ¿»‬ ‫שׁיּך¿ »בּנוּ שׁוּם ≈ ¿‬ ‫לא «»‬ ‫…‬

‫מלּפניו‬ ‫השּׁרת ‪»»¿ ƒ‬‬ ‫מלאכי « »≈‬ ‫שׁל « ¿¬≈‬ ‫תּשׁוּבתם ∆‬ ‫‪» » ¿ ȉBÊÂ‬‬ ‫§ ¦‬ ‫‡‪¯Ó‬‬ ‫דּהינוּ » «‬ ‫שׁתּים‪¿« ¿ ,‬‬ ‫שׁהיא ¿ «‪ƒ‬‬ ‫אחת ∆ ‪ƒ‬‬ ‫יתבּרך‪« « ,‬‬ ‫‪¿ «» ¿ƒ‬‬

‫כב‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | פרשת יתרו‬ ‫‪̉Ï‬‬ ‫‪∆ » ¯ÊÁ‰‬‬ ‫‪≈¬ « ‰LÓÏ‬‬ ‫‪∆… ¿ ‡e‰ Ce¯a» LB„w‰‬‬ ‫‪»« BÏ‬‬ ‫להם‬ ‫תּשׁוּבתם »∆‬ ‫שׁגּם ≈כּן זוֹ ‪ƒ‬היא ¿ » »‬ ‫‪«∆ ,‰·eLz‬‬ ‫¿ »‬ ‫שּׁטּענתּם‬ ‫וּדהינוּ »כּל «מה ∆ ¿ «¿∆‬ ‫כּ"ב‪-‬יכוֹ"ל ¿וכוּ'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫« ¿»‬ ‫משׁה‬ ‫האישׁ … ∆‬ ‫אדם ¿וכוּ'‪∆ ,‬זה » ‪ƒ‬‬ ‫וקטרגתּם «על אוֹתוֹ »»‬ ‫¿‪∆¿ «¿ ƒ‬‬ ‫והינוּ‬ ‫כּנּזכּר‪¿«¿ ,‬‬ ‫הרמה «‪«¿ƒ‬‬ ‫תּשׁוּבתוֹ »» »‬ ‫בּכח ¿ »‬ ‫הכּל ¿ …«‬ ‫תּקּן « …‬ ‫‪≈ƒ‬‬ ‫בּחירוֹ‬ ‫למשׁה ¿ ‪ƒ‬‬ ‫שׁאמר ¿ … ∆‬ ‫בּזה ∆ » «‬ ‫כּ"ב‪-‬יכוֹ"ל »∆‬ ‫להם « ¿ »‬ ‫שׁרמז »∆‬ ‫∆» «‬ ‫שׁכּל‬ ‫מוּכח ∆ »‬ ‫שׁמּזּה »‬ ‫דּהינוּ ∆ ‪∆ƒ‬‬ ‫תּשׁוּבה‪¿« ¿ ,‬‬ ‫להם ¿ »‬ ‫להחזיר »∆‬ ‫¿« ¬‪ƒ‬‬ ‫בּטל‬ ‫הכּל » ≈‬ ‫ואשׁתּוֹ ¿וכוּ' « …‬ ‫אדם ¿‪¿ ƒ‬‬ ‫שּׁקּטרגתּם «על »»‬ ‫«מה ∆‪∆¿ «¿ ƒ‬‬ ‫בּיתי ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫נאמן ≈ ‪ƒ‬‬ ‫משׁה ∆¡ «‬ ‫האישׁ … ∆‬ ‫מכּח ∆זה » ‪ƒ‬‬ ‫וּמבטּל ‪«… ƒ‬‬ ‫¿‪»À‬‬ ‫בּכח‬ ‫הצּריך¿ ¿ …«‬ ‫כּכל « »‪ƒ‬‬ ‫והוֹתיר ¿»‬ ‫הכּל ¿ ‪ƒ‬‬ ‫תּקּן « …‬ ‫שׁהוּא ‪≈ƒ‬‬ ‫∆‬ ‫תּשׁוּבתוֹ ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫¿ »‬

‫דּרכּנוּ‬ ‫לפי «¿ ≈‬ ‫הדּבר ¿‪ƒ‬‬ ‫וּבפרוּשׁ «» »‬ ‫חלילה ¿וכוּ'‪≈¿ .‬‬ ‫יחיּבוּני בּוֹ » ‪» ƒ‬‬ ‫¿«¿ ‪ƒ‬‬ ‫האר"י «ז"ל‬ ‫מכּתבי » ¬‪ƒ‬‬ ‫היּדוּע ‪≈ ¿ ƒ ƒ‬‬ ‫דּהינוּ «על ‪ƒ‬פּי «» «‬ ‫הוּא ∆זה‪¿« ¿ ,‬‬ ‫שׁה‬ ‫שׁהוּא '‪∆…Ó‬‬ ‫'משׁה' ∆‬ ‫ראשׁי ≈תּבוֹת … ∆‬ ‫)שער לב פ"ז( «על » ≈‬ ‫וגם «על‬ ‫הבל ¿וכוּ'‪«¿ .‬‬ ‫שׁמּשׁה הוּא ∆ ∆‬ ‫‪L‬ת ∆‪∆‰‬בל' ¿וכוּ'‪∆ … ∆ ,‬‬ ‫≈‬ ‫שׁם‬ ‫מבאר »‬ ‫'העדתה »בּנוּ' ¿וכוּ' ¿ » ≈‬ ‫»פּסוּק )שמות יט כג( » ≈ …»‬ ‫ונענשׁ‬ ‫הציץ ¿∆¡«‬ ‫שׁכּבר ≈ ‪ƒ‬‬ ‫'הבל' ¿וכוּ'‪»¿ ∆ ,‬‬ ‫בּראשׁי ≈תּבוֹת ∆ ∆‬ ‫¿» ≈‬ ‫שׁם‪:‬‬ ‫עיּן »‬ ‫קין' ¿וכוּ' )בראשית ד ח(‪≈« ,‬‬ ‫בּ'ויּקם «‪ƒ‬‬ ‫¿ «»»‬ ‫משה חשש שיציץ בשכינה ויחטא כחטאו של הבל‬

‫שׁהגם‬ ‫דּהינוּ ∆ ¬«‬ ‫‡‪¿ È‬וכוּ'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫‪ƒ¬ ‡¯È˙Ó‬‬ ‫שׁרמז »כּאן ‪≈»¿ ƒ‬‬ ‫‪« »∆ e‰ÊÂ‬‬ ‫§‪¤‬‬ ‫ואשׁתּוֹ‪« ,‬גּם ≈כּן‬ ‫אדם ¿‪¿ ƒ‬‬ ‫מפּאת »»‬ ‫לירא ‪« ¿ ƒ‬‬ ‫שׁאין ‪ƒ‬לי ‪… ƒ‬‬ ‫∆≈‬ ‫וגם‬ ‫להם ¿וכוּ'‪«¿ ,‬‬ ‫ודי »∆‬ ‫בּצדּם ¿«‬ ‫שׁתּשׁוּבתם ¿‪»ƒ‬‬ ‫לוֹמר ∆ ¿ » »‬ ‫שׁיּתּכן «‬ ‫∆‪≈»ƒ‬‬ ‫אפלּוּ‬ ‫הצּריך ¿וכוּ'‪ƒ ¬ ,‬‬ ‫כּכל « »‪¿ ƒ‬‬ ‫וּבהם ¿»‬ ‫מהם » ∆‬ ‫תּקּנתּי ≈ ∆‬ ‫אני ‪ƒ¿«ƒ‬‬ ‫¬‪ƒ‬‬ ‫שׁאני הוּא‬ ‫הבל‪ƒ¬ ∆ ,‬‬ ‫אני ∆ ∆‬ ‫מצּדּי‪ƒ¬ ,‬‬ ‫פּחדתּי ‪ƒƒ ƒ‬‬ ‫פּחד » «¿ ‪ƒ‬‬ ‫הכי « «‬ ‫»‪ƒ‬‬ ‫לבּי'‬ ‫זכּיתי ‪ƒƒ‬‬ ‫יאמר ‪ƒ ƒƒ‬‬ ‫'מי … «‬ ‫דּרך ‪ƒ‬‬ ‫אחר ¿וכוּ'‪« ,‬על ∆∆ ¿‬ ‫ולא « ≈‬ ‫¿…‬ ‫הזּה‬ ‫הנּוֹרא «∆‬ ‫בּמּקוֹם « »‬ ‫שׁאני « »‬ ‫וּמה «גּם ∆ ¬‪ƒ‬‬ ‫¿וכוּ' )משלי כ ט(‪« .‬‬ ‫‡‪È‬‬ ‫‪ƒ¬ ‡¯È˙Ó‬‬ ‫וזהוּ ‪≈»¿ ƒ‬‬ ‫ההיציץ ¿וכוּ'‪∆¿ .‬‬ ‫שׁיּך « ≈ ‪ƒ‬‬ ‫אשׁר בּוֹ «»¿‬ ‫¬∆‬ ‫מצּדדי ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫יחיּבוּני ‪«»¿ ƒ‬‬ ‫דּהינוּ ¿«¿ ‪ƒ‬‬ ‫‪¿« ¿ ,ÈeÙ¯NÈ‬‬ ‫‪ƒ ¿¿ ƒ ‡nL‬‬ ‫דּיקא ∆ »‬ ‫«¿»‬ ‫שׁעוֹסקים‬ ‫‪ƒ¿ ∆ ̉ÈÙaL‬‬ ‫‪∆ ƒ¿ ∆ Ï·‰‬‬ ‫הרמוּז ¿בּ ∆ ∆‬ ‫הבל »»‬ ‫נמי ∆ ∆‬ ‫שׁהוּא «‪ƒ‬‬ ‫∆‬ ‫‪ ,Ï·‰a‬הוּא «גּם‬ ‫וזהוּ ¿ ∆ ∆‬ ‫מאתים ¿וכוּ'‪∆¿ ,‬‬ ‫בּכלל » «‪ƒ‬‬ ‫עתּה ‪« ¿ƒ‬‬ ‫בּוֹ « »‬ ‫בּעצמי‬ ‫אאמין ¿«¿ ‪ƒ‬‬ ‫ולא « ¬ ‪ƒ‬‬ ‫שׁאני הוּא‪… ¿ ,‬‬ ‫אדם ∆ ¬‪ƒ‬‬ ‫‪∆ Ï·‰a‬בּן »»‬ ‫≈כּן ¿ ∆ ∆‬ ‫הזּה‬ ‫הנּוֹרא «∆‬ ‫בּמּקוֹם « »‬ ‫שׁכּן « »‬ ‫וכל ∆ ≈‬ ‫עצמי ¿וכוּ'‪»¿ ,‬‬ ‫«על «¿ ‪ƒ‬‬ ‫כּנּזכּר ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫«‪«¿ƒ‬‬

‫משה רבינו מעולם לא חטא‬

‫אמרים‬ ‫להשׁיב ¬ »‪ƒ‬‬ ‫ויאה ¿» ‪ƒ‬‬ ‫נאה ¿»∆‬ ‫שׁאליו »∆‬ ‫§‪» „BÚÂ‬בּהּ‪» ≈ ∆ ,‬‬ ‫שׁמּעוֹלם‬ ‫קטרוּגם‪» ≈ ∆ ,‬‬ ‫לשׁכּך ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫השּׁרת ¿ « ≈¿‬ ‫למלאכי « »≈‬ ‫¿« ¿¬≈‬ ‫נמצא בּוֹ שׁוּם‬ ‫ולא ‪» ¿ƒ‬‬ ‫חלילה‪… ¿ ,‬‬ ‫החטיא » ‪» ƒ‬‬ ‫ולא ∆ ¡ ‪ƒ‬‬ ‫חטא ¿ …‬ ‫לא » »‬ ‫…‬ ‫שׁמּי הוּא ∆זה‬ ‫מוּכח ¿וכוּ' ∆ ‪ƒ‬‬ ‫קמּן »‬ ‫והא « »‬ ‫חלילה‪»¿ ,‬‬ ‫דּפי » ‪» ƒ‬‬ ‫…‪ƒ‬‬ ‫ראשׁי ≈תּבוֹת‬ ‫'משׁה' » ≈‬ ‫שׁמים ¿כּמוֹתוֹ ¿וכוּ'‪« ,‬גּם … ∆‬ ‫שׁעלה » «‪ƒ‬‬ ‫∆»»‬ ‫השּׁרת‪,‬‬ ‫מלאכי « »≈‬ ‫כּל'‪« ,‬גּם « ¿¬≈‬ ‫‪≈ L‬לם ‪… Óƒ‬‬ ‫למפרע '‪‰‬וּא »‬ ‫¿« ¿≈ «‬ ‫להחזיר ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫שׁאליו ≈יאוֹת ¿« ¬‪ƒ‬‬ ‫∆≈»‬ ‫מכח התשובה ראויים לתורה‬

‫‪̉Ï‬‬ ‫‪∆ » ¯ÊÁ‰‬‬ ‫דּהינוּ « ¬≈‬ ‫מזּוּלתוֹ‪¿« ¿ ,‬‬ ‫דּוקא ‪» ƒ‬‬ ‫היה לוֹ «¿»‬ ‫©‪∆ Ìb‬זה »»‬ ‫כּך‬ ‫שׁכּל »¿‬ ‫אליהם‪» ∆ ,‬‬ ‫שׁיּאמר ¬ ≈ ∆‬ ‫לרמז לוֹ ∆… «‬ ‫‪… ¿ƒ ,‰·eLz‬‬ ‫¿ »‬ ‫בּמקוֹם‬ ‫דּרך¿ ¿ »‬ ‫למאד‪« ,‬על ∆∆‬ ‫התּשׁוּבה «עד ‪… ¿ƒ‬‬ ‫כּח « ¿ »‬ ‫»גּדוֹל …«‬ ‫ולכלל »בּהּ‬ ‫עוֹמדים ¿וכוּ' )ברכות לד‪… ¿ƒ¿ ,(.‬‬ ‫תּשׁוּבה ¿‪ƒ‬‬ ‫שׁבּעלי ¿ »‬ ‫∆ «¬ ≈‬ ‫שׁכּן‬ ‫וכל ∆ ≈‬ ‫כּיּדוּע ¿וכוּ'‪»¿ .‬‬ ‫וּבניהם «» «‬ ‫ואשׁתּוֹ ¿≈ ∆‬ ‫אדם ¿‪¿ ƒ‬‬ ‫תּשׁוּבת »»‬ ‫¿ «‬ ‫מכּלּם‬ ‫הגּדוֹל ‪» À ƒ‬‬ ‫השּׁלוֹם «»‬ ‫עליו « »‬ ‫רבּנוּ » »‬ ‫משׁה « ≈‬ ‫תּשׁוּבת … ∆‬ ‫¿ «‬ ‫כּח‬ ‫שׁגּדוֹל …«‬ ‫דּיקא ¿וכוּ'‪»∆ ,‬‬ ‫‪»¿« ‰·eLz‬‬ ‫וזהוּ ¿לשׁוֹן ¿ »‬ ‫¿וכוּ'‪∆¿ .‬‬ ‫מעכּב‬ ‫החטא ¿ «≈‬ ‫ואין « ≈ ¿‬ ‫הכּל‪≈¿ ,‬‬ ‫שׁמּכפּרת «על « …‬ ‫התּשׁוּבה ∆ ¿ «∆∆‬ ‫«¿ »‬ ‫‪̉Ï‬‬ ‫‪∆ » ¯ÊÁ‰‬‬ ‫שׁאמר לוֹ « ¬≈‬ ‫וזהוּ ∆ » «‬ ‫התּוֹרה ¿וכוּ'‪∆¿ ,‬‬ ‫בּנתינת « »‬ ‫‪« ƒ¿ƒ‬‬ ‫‪¿ ‰·eLz‬וכוּ'‪:‬‬ ‫¿ »‬

‫עשׂיתי‬ ‫לא » ‪ƒ ƒ‬‬ ‫שׁמּא …‬ ‫היּראה ∆ »‬ ‫מצּד «‪» ¿ƒ‬‬ ‫‪« Û‡Â‬גּם …זאת ‪ƒ‬לי ‪« ƒ‬‬ ‫§©‬ ‫‡‪È‬‬ ‫‪ƒ¬ ‡¯È˙Ó‬‬ ‫וזהוּ ‪≈»¿ ƒ‬‬ ‫ענין ∆זה‪∆¿ ,‬‬ ‫כּהגן «על ‪»¿ƒ‬‬ ‫תּשׁוּבה « …∆‬ ‫¿ »‬ ‫עצמוֹ ¿וכוּ' )כתובות כז‪:(:‬‬ ‫מעיד «על «¿‬ ‫אדם ≈ ‪ƒ‬‬ ‫שׁאין »»‬ ‫¿וכוּ'‪≈ ∆ ,‬‬ ‫תשובתו של משה הגיעה עד כסא הכבוד‬

‫‪̉Ï‬‬ ‫‪∆ » ¯ÊÁ‰Â‬‬ ‫‪≈¬ «¿ È„B·k‬‬ ‫‪ƒ ¿ ‡qÎa‬‬ ‫‡‪≈ƒ¿ ÊÁ‬‬ ‫‡‪… ¡ ,BÏ ¯Ó‬‬ ‫¨©‬ ‫‪ÊL¯t‬‬ ‫‪≈ ¿« ‰qÎ‬‬ ‫‪≈ƒ Èt‬‬ ‫‪≈¿ ÊÁ‡Ó‬‬ ‫‪≈ « ¿ ¯Ó‡pL‬‬ ‫‪« ¡∆∆ ,‰·eLz‬‬ ‫¿ »‬ ‫‪N¯tL‬‬ ‫‪«≈ ∆ „nÏÓ‬‬ ‫‪≈ « ¿ ,ÌeÁz‬‬ ‫¯‪¿« Èa‬‬ ‫‪ƒ « ¯Ó‡Â‬‬ ‫‪« »¿ ,BÚ‬‬ ‫‪»¬ ÂÈÏÚ‬‬ ‫»»‬ ‫והינוּ‬ ‫‪« ,ÂÈÏÚ‬עד »כּאן‪¿«¿ .‬‬ ‫‪»» BÚÂ‬‬ ‫‪»¬« B˙ÈÎL‬‬ ‫‪» ƒ ¿ ÂÈfÓ‬‬ ‫‪ƒƒ È"cL‬‬ ‫««‬ ‫כּחוֹ‬ ‫שׁכּל »כּך¿ »גּדוֹל …‬ ‫כּ"ב‪-‬יכוֹ"ל ∆ »‬ ‫בּזה « ¿ »‬ ‫שׁרמז לוֹ »∆‬ ‫∆» «‬ ‫גּדוֹלה‬ ‫דּרך¿ )יומא פו‪» ¿ (.‬‬ ‫הרמתה‪« ,‬על ∆∆‬ ‫בּתשׁוּבתוֹ »» » »‬ ‫‪» ¿ƒ‬‬ ‫שׁנּאמר )הושע‬ ‫הכּבוֹד‪« ¡∆∆ ,‬‬ ‫כּסּא «»‬ ‫שׁמּגּעת «עד ‪≈ƒ‬‬ ‫תּשׁוּבה ∆ «««‬ ‫¿ »‬ ‫וזהוּ‬ ‫אלהיך' ¿וכוּ'‪∆¿ .‬‬ ‫ישׂראל «עד ה' ¡ …∆ »‬ ‫'שׁוּבה ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫»‬ ‫יד ב(‬ ‫שׁבּאה‬ ‫תּשׁוּבתך ¿וכוּ' ∆ » »‬ ‫בּכח ¿ » ¿ »‬ ‫‪«… ¿ ,È„B·k‬‬ ‫‪ƒ ¿ ‡qÎa‬‬ ‫‡‪≈ƒ¿ ÊÁ‬‬ ‫¡…‬

‫משה היה גלגולו של הבל‬

‫‪‡nL‬‬ ‫‡‪» ∆ È‬‬ ‫‪ƒ¬ ‡¯È˙Ó‬‬ ‫‪≈»¿ ƒ ,ÌÏBÚ‬‬ ‫‪» ÏL‬‬ ‫‪∆ BBa¯ƒ ,ÂÈÙÏ‬‬ ‫‪»»¿ ¯Ó‡Â‬‬ ‫§¨©‬ ‫דּהינוּ‪ ,‬אוֹתוֹ‬ ‫‪¿« ¿ .̉ÈÙaL‬‬ ‫‪∆ ƒ¿ ∆ Ï·‰a‬‬ ‫‪∆ ∆ ¿ ÈeÙ¯NÈ‬‬ ‫‪ƒ ¿¿ ƒ‬‬ ‫שׁהוּא »‪‰Ó‬‬ ‫עתּה‪∆ ,‬‬ ‫לעת « »‬ ‫שׁעוֹסקים בּוֹ ¿≈‬ ‫‪ƒ¿ ∆ ̉Èt‬‬ ‫‪∆ ƒ Ï·‰‬‬ ‫∆∆‬ ‫שׁמּא‬ ‫אני ∆ »‬ ‫מתירא ¬‪ƒ‬‬ ‫‡„‪¿ Ì‬וכוּ'‪≈»¿ ƒ ,‬‬ ‫‪»» Ô·e‬‬ ‫¡‡‪¿ LB‬וכוּ' ∆‬

‫כג‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | מתן תורה‬ ‫שׁהכּל‬ ‫הדּבר ∆ « …‬ ‫יוּדע «» »‬ ‫וּמזּה ‪«»ƒ‬‬ ‫בּכלל‪∆ƒ ,‬‬ ‫ועד ‪» ¿ƒ‬‬ ‫שׁם ¿«‬ ‫«עד »‬ ‫חלילה ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫פּגם » ‪» ƒ‬‬ ‫נשׁאר שׁוּם ¿»‬ ‫ולא ‪« ¿ ƒ‬‬ ‫כּראוּי ¿ …‬ ‫נתקן »»‬ ‫‪«¿ƒ‬‬

‫')אהל(‬ ‫שׁלּוֹ הוּא …∆‬ ‫שׁגּימטריּא ∆‬ ‫משׁה ∆‪»ƒ¿ « ƒ‬‬ ‫כּיּדוּע «על … ∆‬ ‫≈כּן «» «‬ ‫יבין ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫והמּבין »‪ƒ‬‬ ‫שׁדּ"י' ¿וכוּ'‪ƒ ≈ «¿ ,‬‬ ‫]אל[ ««‬ ‫≈‬

‫‪̉Ï‬‬ ‫‪∆ » ¯ÊÁ‰‬‬ ‫כּך « ¬≈‬ ‫ואחר »¿‬ ‫‪« «¿ È„B·k‬‬ ‫‪ƒ ¿ ‡qÎa‬‬ ‫‡‪≈ƒ¿ ÊÁ‬‬ ‫‪… ¡ e‰ÊÂ‬‬ ‫§‪¤‬‬ ‫שׁתּקּנתּה «עד‬ ‫מכּח ∆זה ∆ ‪»¿«ƒ‬‬ ‫שׁגּם ‪«… ƒ‬‬ ‫דּהינוּ ∆«‬ ‫‪¿« ¿ ,‰·eLz‬‬ ‫¿ »‬ ‫להם‪,‬‬ ‫תּשׁוּבה »∆‬ ‫החזרתּ ¿ »‬ ‫לך ∆ ¡«¿ »‬ ‫בּזה «גּם ¿»‬ ‫אזי »∆‬ ‫הכּסּא ¿וכוּ' ¬«‬ ‫« ‪≈ƒ‬‬ ‫לכל‬ ‫הכּל ¿»‬ ‫שׁמּכפּרת «על « …‬ ‫תּשׁוּבה ∆ ¿ «∆∆‬ ‫גּדוֹלה ¿ »‬ ‫כּך ¿ »‬ ‫שׁכּל »¿‬ ‫∆»‬ ‫תּוֹרה ¿וכוּ'‪.‬‬ ‫למתּן »‬ ‫ואין ‪ƒ‬עכּוּב ¿« «‬ ‫חטּאת‪≈¿ ,‬‬ ‫וּלכל « »‬ ‫»עוֹן ¿»‬ ‫כּח‬ ‫וּלהוֹדיע …«‬ ‫לידע ¿ ‪« ƒ‬‬ ‫‪« ≈ ,È„B·k‬‬ ‫‪ƒ ¿ ‡qÎa‬‬ ‫‡‪≈ƒ¿ ÊÁ‬‬ ‫וזהוּ ¡ …‬ ‫¿∆‬ ‫שׁכּל‬ ‫לכּל‪» ∆ ,‬‬ ‫‪… « ,‰·eLz‬‬ ‫‪» ¿ ¯ÊÁ‰‬‬ ‫וזהוּ « ¬≈‬ ‫התּשׁוּבה ¿וכוּ'‪∆¿ ,‬‬ ‫«¿ »‬ ‫‪̉Ï‬‬ ‫‪∆ » ¯ÊÁ‰Â‬‬ ‫וזהוּ ¿ « ¬≈‬ ‫התּשׁוּבה ¿וכוּ'‪∆¿ ,‬‬ ‫גּדוֹלה « ¿ »‬ ‫כּך ¿ »‬ ‫»¿‬ ‫המכפּרת «על‬ ‫התּשׁוּבה « ¿ «∆∆‬ ‫שׁזּוֹהי « ¿ »‬ ‫דּהינוּ ∆ ‪ƒ‬‬ ‫‪¿« ¿ ,‰·eLz‬‬ ‫¿ »‬ ‫קטרוּג‬ ‫לכל ‪¿ ƒ‬‬ ‫מלּתא ¿»‬ ‫רוחא ‪»¿ ƒ‬‬ ‫וּממּילא »¿ »‬ ‫הכּל ¿וכוּ'‪» ≈ ƒ .‬‬ ‫«…‬ ‫וקל‬ ‫שׁכּן ¿«‬ ‫וכל ∆ ≈‬ ‫לרבּוֹת »‪¿ LB‡¡ ‰Ó‬וכוּ'‪»¿ .‬‬ ‫הנּזכּר‪« ,‬גּם ¿«‬ ‫«‪«¿ƒ‬‬ ‫הכּל‬ ‫כּחוֹ ‪ƒ‬מן « …‬ ‫כּך »גּדוֹל …‬ ‫שׁכּל »¿‬ ‫בּחירוֹ‪» ∆ ,‬‬ ‫למשׁה ¿ ‪ƒ‬‬ ‫וחמר ¿ … ∆‬ ‫» …∆‬ ‫כּזאת‬ ‫תּשׁוּבה »…‬ ‫ידי ¿ »‬ ‫נתקן «על ¿≈‬ ‫שׁהכּל ‪«¿ƒ‬‬ ‫כּנּזכּר ¿וכוּ'‪… « ∆ ,‬‬ ‫«‪«¿ƒ‬‬ ‫בּישׂראל ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫¿‪≈ »¿ ƒ‬‬

‫משה חשש שהמלאכים שלא חטאו כלל להם ראויה‬ ‫התורה‬

‫כּנּזכּר‪,‬‬ ‫כּמּשׁמע «‪«¿ƒ‬‬ ‫‪» ¿ « « ‰·eLz‬‬ ‫‪» ¿ ̉Ï‬‬ ‫‪∆ » ¯ÊÁ‰‬‬ ‫יתּכן « ¬≈‬ ‫‡‪ƒ B‬אם ‪≈ »ƒ‬‬ ‫הכי‬ ‫אפלּוּ » ‪ƒ‬‬ ‫חטאוּ ¿וכוּ'‪ƒ ¬ ,‬‬ ‫שׁאבוֹתינוּ » ¿‬ ‫שׁהגם ∆ ¬ ≈‬ ‫שׁהוּא ∆ ¬«‬ ‫∆‬ ‫שׁרמז לוֹ כ"ב »יכוֹ"ל‬ ‫וזהוּ ∆» «‬ ‫הכּל‪∆¿ ,‬‬ ‫מתקּנתּן « …‬ ‫תּשׁוּבה ¿ ««¿»‬ ‫¿ »‬ ‫‪‡¯È˙Ó‬‬ ‫‪≈»¿ ƒ ,ÌÏBÚ‬‬ ‫‪» ÏL‬‬ ‫‡‪∆ BBa¯ƒ ,BÏ ¯Ó‬‬ ‫להשׁיב ¿וכוּ'‪« » ,‬‬ ‫¿» ‪ƒ‬‬ ‫משׁלל‬ ‫שׁהוּא ‪» ¿ À‬‬ ‫‪∆ ̉ÈÙaL‬‬ ‫‪∆ ƒ¿ ∆ Ï·‰a‬‬ ‫דּהינוּ ¿ ∆ ∆‬ ‫‪¿ ‡nL‬וכוּ'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫∆»‬ ‫בּני‬ ‫נחנוּ ¿≈‬ ‫שׁלּא ≈כן «¿‬ ‫כּיּדוּע ¿וכוּ'‪… ∆ ,‬‬ ‫לגמרי «» «‬ ‫החטא ¿«¿≈‬ ‫‪ƒ‬מן « ≈ ¿‬ ‫וּכמוֹ‬ ‫בּני ‪ƒ‬אישׁ‪« ,‬רק «רע »כּל «היּוֹם ¿וכוּ'‪¿ ,‬‬ ‫אדם «גּם ¿≈‬ ‫»»‬ ‫‪Ï·‰a‬‬ ‫לברכה‪∆ ∆ ¿ ,‬‬ ‫זכרוֹנם ‪» »¿ƒ‬‬ ‫המפרשׁים ‪» ¿ƒ‬‬ ‫שׁכּתבוּ « ¿ »¿ ‪ƒ‬‬ ‫∆»¿‬ ‫שׁהגם‬ ‫וּדהינוּ ∆ ¬«‬ ‫שׁכּלּוֹ טוֹב ¿וכוּ'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫‪À ∆ ̉ÈÙaL‬‬ ‫∆ ¿‪∆ ƒ‬‬ ‫‪‡nL‬‬ ‫‡‪» ∆ È‬‬ ‫‪ƒ¬ ‡¯È˙Ó‬‬ ‫מתקּנת ¿וכוּ'‪≈»¿ ƒ ,‬‬ ‫שׁהתּשׁוּבה ¿ «∆∆‬ ‫∆«¿ »‬ ‫וטהוֹר ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫זך ¿»‬ ‫שׁכּלּוֹ «¿‬ ‫‪À ∆ ,̉ÈÙaL‬‬ ‫‪∆ ƒ¿ ∆ Ï·‰a‬‬ ‫‪∆ ∆ ¿ ÈeÙ¯NÈ‬‬ ‫‪ƒ ¿¿ ƒ‬‬ ‫כּלל‪,‬‬ ‫תּשׁוּבה ¿ »‬ ‫צריכים ¿לשׁוּם ¿ »‬ ‫אינם ¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫ימיהם ≈ »‬ ‫וכל ¿≈ ∆‬ ‫¿»‬ ‫וטהרה ¿וכוּ'‪« ,‬מה‬ ‫בּקדשּׁה ¿ » √»‬ ‫עוֹמדים ‪» À¿ƒ‬‬ ‫שׁבּחזקתם ¿‪ƒ‬‬ ‫∆ ¿ ∆¿» »‬ ‫בּעלי‬ ‫שׁאנחנוּ «¬ ≈‬ ‫הגם ∆ ¬«¿‬ ‫חמר‪«¬ ,‬‬ ‫בּני …∆‬ ‫אנחנוּ‪≈¿ ,‬‬ ‫שּׁאין ≈כּן ¬«¿‬ ‫∆≈‬ ‫צריכים‬ ‫אינם ¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫מלאכי »מרוֹם ≈ »‬ ‫המּה « ¿¬≈‬ ‫תּשׁוּבה ¿וכוּ'‪« ,‬רק ≈ »‬ ‫¿ »‬ ‫לא‬ ‫שׁמּעוֹלם …‬ ‫גּמוּרים ∆ ≈ »‬ ‫צדּיקים ¿ ‪ƒ‬‬ ‫כּההיא «‪ƒ ƒ‬‬ ‫לכך‪« ,‬רק ¿ « ‪ƒ‬‬ ‫¿»¿‬ ‫דּיקא‪,‬‬ ‫‡‪»¿« È‬‬ ‫‪ƒ¬ ‡¯È˙Ó‬‬ ‫וזהוּ ‪≈»¿ ƒ‬‬ ‫חטא ¿וכוּ'‪∆¿ .‬‬ ‫טעם ≈ ¿‬ ‫טעמוּ « «‬ ‫»¬‬ ‫בּגּלגּוּלים‬ ‫שׁטּעמוּ «‪ƒ ¿ƒ‬‬ ‫תּשׁוּבה ∆ » ¬‬ ‫בּעלי ¿ »‬ ‫מכּלל «¬ ≈‬ ‫שׁאני ‪« ¿ ƒ‬‬ ‫∆ ¬‪ƒ‬‬ ‫מכּח‬ ‫כּנּזכּר ‪«… ƒ‬‬ ‫יחיּבוּני «‪«¿ƒ‬‬ ‫‪ƒ ¿«¿ ,ÈeÙ¯NÈ‬‬ ‫‪ƒ ¿¿ ƒ ‡nL‬‬ ‫שׁעברוּ ¿וכוּ'‪» ∆ ,‬‬ ‫∆ »¿‬ ‫עוֹמד‪:‬‬ ‫בּחזקתוֹ ≈‬ ‫תּמיד ¿ ∆¿»‬ ‫שׁהוּא » ‪ƒ‬‬ ‫‪∆ ,̉ÈÙaL‬‬ ‫‪∆ ƒ¿ ∆ Ï·‰‬‬ ‫∆∆‬

‫'אחוז בכסא כבודי' להודיע על תשובה שעשה משה‬

‫למלאכי‬ ‫יוּדע ¿« ¿¬≈‬ ‫שׁבּזה ‪«»ƒ‬‬ ‫‪∆» ∆ ,È„B·k‬‬ ‫‪ƒ ¿ ‡qÎa‬‬ ‫‡‪≈ƒ¿ ÊÁ‬‬ ‫©‪… ¡ Ìb‬‬ ‫אדם‬ ‫הבל ∆בּן »»‬ ‫שׁל ∆ ∆‬ ‫חטא ∆‬ ‫שׁכּל אוֹתוֹ ≈ ¿‬ ‫השּׁרת ∆ »‬ ‫« »≈‬ ‫ידך‬ ‫נתקן «על »¿ »‬ ‫כּנּזכּר ¿וכוּ'‪«¿ƒ ,‬‬ ‫משׁה «‪«¿ƒ‬‬ ‫שׁהוּא … ∆‬ ‫שׁהציץ‪∆ ,‬‬ ‫∆≈‪ƒ‬‬ ‫העתידים‬ ‫וגם » ¬ ‪ƒ ƒ‬‬ ‫אדם ¿וכוּ'‪«¿ ,‬‬ ‫הראשׁוֹן »»‬ ‫וּלעמּת ¬‪ƒ‬‬ ‫¿וכוּ'‪« À¿ .‬‬ ‫אמר‬ ‫בּפסוּק »‪¿ LB‡¡ ‰Ó‬וכוּ'‪« » ,‬‬ ‫הרמוּזים ¿»‬ ‫»לבוֹא »¿ ‪ƒ‬‬ ‫כּח‬ ‫כּך »גּדוֹל …«‬ ‫שׁכּל »¿‬ ‫דּהינוּ ∆ »‬ ‫‪¿« ¿ ,‰·eLz‬‬ ‫‪» ¿ ̉Ï‬‬ ‫‪∆ » ¯ÊÁ‰Â‬‬ ‫¿« ¬≈‬ ‫‪¯ÊÁ‰Â‬‬ ‫וזהוּ ¿ « ¬≈‬ ‫הכּסּא ¿וכוּ'‪∆¿ ,‬‬ ‫שׁמּגּעת «עד « ‪≈ƒ‬‬ ‫התּשׁוּבה ∆ «««‬ ‫«¿ »‬ ‫יתקּן‬ ‫ידהּ ¿‪«À‬‬ ‫שׁעל »»‬ ‫כּך »גּדוֹל ¿וכוּ' ∆ «‬ ‫שׁכּל »¿‬ ‫‪» ∆ ,‰·eLz‬‬ ‫‪» ¿ ̉Ï‬‬ ‫»∆‬ ‫להם‬ ‫התּוֹרה »∆‬ ‫נתינת « »‬ ‫אתיא ¿‪« ƒ‬‬ ‫ממּילא » ¿»‬ ‫ואזי ‪» ≈ ƒ‬‬ ‫הכּל‪«¬« ,‬‬ ‫«…‬ ‫כּיצד ‪ƒ‬היא‬ ‫ויכּירוּ ≈ «‬ ‫ידעוּ ¿«‪ƒ‬‬ ‫ידהּ ≈¿‬ ‫שׁעל »»‬ ‫לישׂראל‪« ∆ ,‬‬ ‫¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫התּשׁוּבה ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫«¿ »‬

‫מעלת בעלי תשובה כמשה רבינו גבוהה מהמלאכים‬

‫‪¿ È„B·k‬וכוּ'‪,‬‬ ‫‪ƒ ¿ ‡qÎa‬‬ ‫‡‪≈ƒ¿ ÊÁ‬‬ ‫כּ"ב‪-‬יכוֹ"ל ¡ …‬ ‫‪ ¯Ó‡Â‬לוֹ « ¿ »‬ ‫§¨©‬ ‫אדּרבּא‪,‬‬ ‫גּיסא‪» «¿« ,‬‬ ‫לאידך ‪» ƒ‬‬ ‫לך ¿‪¿ » ƒ‬‬ ‫דּהינוּ ‪ƒ‬זיל »¿‬ ‫¿ «¿‬ ‫עוֹמדים ≈אין‬ ‫תּשׁוּבה ¿‪ƒ‬‬ ‫שׁבּעלי ¿ »‬ ‫שׁבּמקוֹם ∆ «¬ ≈‬ ‫ונהפך הוּא‪» ¿ ∆ ,‬‬ ‫¿«¬ …¿‬ ‫‪‡qÎa‬‬ ‫‡‪≈ƒ¿ ÊÁ‬‬ ‫וזהוּ ¡ …‬ ‫גּמוּרים ¿וכוּ' )ברכות לד‪∆¿ .(:‬‬ ‫צדּיקים ¿ ‪ƒ‬‬ ‫«‪ƒ ƒ‬‬ ‫שׁם‬ ‫שׁמּגּעת «עד »‬ ‫התּשׁוּבה ∆ «««‬ ‫כּח « ¿ »‬ ‫להם …«‬ ‫‪¿ ,È„B·k‬להוֹרוֹת »∆‬ ‫¿ ‪ƒ‬‬ ‫בּמקוֹם‬ ‫אמרוּ ¿ »‬ ‫כּזאת » ¿‬ ‫תּשׁוּבה »…‬ ‫ועל ¿ »‬ ‫לעיל ¿וכוּ'‪«¿ ,‬‬ ‫כּנּזכּר ¿≈‬ ‫«‪«¿ƒ‬‬ ‫‪,‰·eLz‬‬ ‫‪» ¿ ̉Ï‬‬ ‫‪∆ » ¯ÊÁ‰Â‬‬ ‫וזהוּ ¿ « ¬≈‬ ‫תּשׁוּבה ¿וכוּ'‪∆¿ .‬‬ ‫שׁבּעלי ¿ »‬ ‫∆ «¬ ≈‬ ‫להחזיר‬ ‫דּמי ¿« ¬‪ƒ‬‬ ‫שׁפּיר » ≈‬ ‫אזי « ‪ƒ‬‬ ‫שׁתּאחז ¿וכוּ'‪«¬ ,‬‬ ‫שׁאחר ∆ … ≈‬ ‫דּהינוּ ∆ « «‬ ‫¿ «¿‬ ‫שׁמּגּעת‬ ‫כּזאת ∆ «««‬ ‫תּשׁוּבה »…‬ ‫לרמז «על ¿ »‬ ‫וּדהינוּ ‪… ¿ƒ‬‬ ‫להם ¿וכוּ'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫»∆‬ ‫צדּיקים‬ ‫שׁאין «‪ƒ ƒ‬‬ ‫העוֹלה‪≈ ∆ ,‬‬ ‫הכּסּא ¿וכוּ'‪ƒ ,‬היא ‪ƒ‬היא » »‬ ‫«עד «‪≈ƒ‬‬ ‫‪¿ ‰qÎ‬וכוּ'‪,‬‬ ‫‪≈ƒ Èt‬‬ ‫‪≈¿ ÊÁ‡Ó‬‬ ‫‪≈ « ¿ ¯Ó‡pL‬‬ ‫]וכוּ'[‪« ¡∆∆ .‬‬ ‫גּמוּרים ¿‬ ‫¿ ‪ƒ‬‬

‫גּימטריּא‬ ‫'כּבוֹדי' ‪»ƒ¿ « ƒ‬‬ ‫דּהינוּ ¿ ‪ƒ‬‬ ‫הרמוּז‪¿« ¿ ,‬‬ ‫הרמז »»‬ ‫‪« e‰ÊÂ‬גּם ≈כּן »∆ ∆‬ ‫§‪¤‬‬ ‫והכּוֹלל ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫והתּבה ¿« ≈‬ ‫האוֹתיּוֹת ¿« ≈ »‬ ‫'הבל' ‪ƒ‬עם » ‪ƒ‬‬ ‫∆∆‬ ‫שׁה' ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫רעם ‪∆…Ó‬‬ ‫'‡»דם «‪»Á‬וּה ‪» ¿«Ê‬‬ ‫ראשׁי ≈תּבוֹת »‬ ‫'מאחז' » ≈‬ ‫¿«≈‬ ‫גּימטריּא‬ ‫והתּבוֹת ‪»ƒ¿ « ƒ‬‬ ‫האוֹתיּוֹת ¿« ≈‬ ‫‪ƒ ÂÈÏÚ‬עם » ‪ƒ‬‬ ‫‪»» ÊL¯t‬‬ ‫«¿ ≈‬ ‫שׁעל‬ ‫ראיה ∆ «‬ ‫מביא ¿ »»‬ ‫תּנחוּם ≈ ‪ƒ‬‬ ‫רבּי «¿‬ ‫וגם « ‪ƒ‬‬ ‫'תּשׁוּבה' ¿וכוּ'‪«¿ .‬‬ ‫¿ »‬ ‫וּכמוֹ‬ ‫‪¿ È"cL‬וכוּ'‪¿ ,‬‬ ‫‪«« N¯tL‬‬ ‫‪«≈ ∆ „nÏÓ‬‬ ‫מדבּר‪≈ « ¿ ,‬‬ ‫משׁה הוּא ¿« ≈‬ ‫…∆‬ ‫נוֹטריקוֹן ¿וכוּ'‪¿ ,‬והוּא «גּם‬ ‫‪ƒ» ÊL¯t‬‬ ‫רשׁ"י «ז"ל «¿ ≈‬ ‫שׁכּתב « ‪ƒ‬‬ ‫∆ »«‬

‫כד‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | פרשת יתרו‬ ‫המּקוֹם‬ ‫בּרוּך « »‬ ‫עליוֹן‪¿ » ,‬‬ ‫דּיקא‪» ,‬מקוֹם ∆ ¿‬ ‫‪»¿« ‰qÎ‬‬ ‫‪≈ƒ Èt‬‬ ‫וּדהינוּ ¿≈‬ ‫¿ «¿‬ ‫שׁם ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫לגּע »‬ ‫יכוֹלים ‪«ƒ‬‬ ‫השּׁרת ¿ ‪ƒ‬‬ ‫מלאכי « »≈‬ ‫שׁאין « ¿¬≈‬ ‫¿וכוּ'‪≈ ∆ ,‬‬ ‫מתּחת‬ ‫שׁהם ‪« « ƒ‬‬ ‫‡‪¿ ÌȉÏ‬וכוּ'‪≈ ∆ ,‬‬ ‫¯‪ƒ… ¡ ·Î‬‬ ‫דּרך ∆ ∆‬ ‫דּוקא «על ∆∆ ¿‬ ‫«רק «¿»‬ ‫עליו‬ ‫רבּה » »‬ ‫המּקוֹם «ההוּא « »‬ ‫מכּח « »‬ ‫ואזי ‪«… ƒ‬‬ ‫¬הדוֹם ¿וכוּ'‪«¬« ,‬‬ ‫‪ÌeÁz‬‬ ‫¯‪¿« Èa‬‬ ‫‪ƒ « ¯Ó‡Â‬‬ ‫‪¿ ÊL¯t‬וכוּ'‪« » ¿ ,‬‬ ‫וזהוּ «¿ ≈‬ ‫אוֹרה ¿וכוּ'‪∆¿ .‬‬ ‫»‬ ‫‪ÂÈÏÚ‬‬ ‫‪»» BÚÂ‬‬ ‫‪»¬« B˙ÈÎL‬‬ ‫‪» ƒ ¿ ÂÈfÓ‬‬ ‫‪ƒƒ È"cL‬‬ ‫‪«« N¯tL‬‬ ‫‪«≈ ∆ „nÏÓ‬‬ ‫¿«≈‬ ‫השּׁרת ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫מלאכי « »≈‬ ‫שּׁלּא »זכוּ « ¿¬≈‬ ‫¿וכוּ'‪« ,‬מה ∆ …‬

‫נקראת‬ ‫מצרים ‪≈¿ƒ‬‬ ‫וּלכך ‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫וּבהם ¿וכוּ'‪¿»¿ ,‬‬ ‫מהם » ∆‬ ‫ונתקנוּ ≈ ∆‬ ‫¿‪¿¿ƒ‬‬ ‫סוּסים‬ ‫'זרמת ‪ƒ‬‬ ‫הארץ' ¿וכוּ' )בראשית מב ט(‪« ¿ƒ ,‬‬ ‫'ערות » »∆‬ ‫∆¿«‬ ‫קשׁה‬ ‫המּדינה » »‬ ‫וּמה «גּם « ¿‪» ƒ‬‬ ‫זרמתם' ¿וכוּ' )יחזקאל כג כ(‪« .‬‬ ‫‪» » ¿ƒ‬‬ ‫כּיּדוּע ¿וכוּ'‪.‬‬ ‫פּרעה «» «‬ ‫שׁהוּא «¿ …‬ ‫הערף ∆‬ ‫קשׁה » …∆‬ ‫והמּלך ¿ ≈‬ ‫¿« ∆ ∆¿‬ ‫'שׁבטי »י"הּ‬ ‫העריוֹת ¿וכוּ'‪≈ ¿ ƒ ,‬‬ ‫עצמם ‪ƒ‬מן » ¬»‬ ‫שׁגּדרוּ «¿ »‬ ‫וּבזכוּת ∆»¿‬ ‫‪¿ƒ‬‬ ‫שׁכּל‬ ‫לך ∆ »‬ ‫הרי ¿»‬ ‫לישׂראל' ¿וכוּ' )תהלים קכב ד(‪≈¬ ,‬‬ ‫≈עדוּת ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫הראשׁוֹן‬ ‫אדם »‪ƒ‬‬ ‫לתקּוּן »»‬ ‫בּמצרים‪ƒ¿ ,‬‬ ‫שׁהיוּ ¿ ‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫ישׂראל ∆ »‬ ‫אוֹתם ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫»‬ ‫בּתּקּוּן‬ ‫נאמן « ‪ƒ‬‬ ‫רוֹעה ∆¡ »‬ ‫וּפעל ∆‬ ‫עשׂה »«‬ ‫כּלּם » »‬ ‫וּכנגד ‪»À‬‬ ‫¿וכוּ'‪∆∆¿ ,‬‬ ‫שׁשּׁים ‪ƒ‬רבּוֹא‬ ‫ילדה ‪ƒ ƒ‬‬ ‫אחת »¿»‬ ‫אשּׁה « «‬ ‫לעיל ‪» ƒ‬‬ ‫כּנּזכּר ¿≈‬ ‫הנּזכּר‪«¿ƒ« ,‬‬ ‫«‪«¿ƒ‬‬ ‫משׁה ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫וּמנוֹ … ∆‬ ‫בּכרס ¿וכוּ' «‬ ‫¿∆∆‬

‫בּתשׁוּבה‬ ‫נאמן ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫רוֹעה ∆¡ »‬ ‫פּתח ‪ƒ‬פּיו ∆‬ ‫נמי » «‬ ‫‪∆ ÁkÓe‬זה «‪ƒ‬‬ ‫¦ ‪©Ÿ‬‬ ‫בּסיפא ¿וכוּ'‪¿ ,‬והוּא «גּם‬ ‫שׁאמר ¿≈ »‬ ‫אריכתא ¿כּמוֹ ∆ » «‬ ‫¬‪»¿ ƒ‬‬ ‫להם‬ ‫החזיר »∆‬ ‫שׁהוּא ∆ ¡‪ƒ‬‬ ‫לעיל‪∆ ,‬‬ ‫הנּזכּר ¿≈‬ ‫דּרך «‪«¿ƒ‬‬ ‫≈כּן «על ∆∆ ¿‬ ‫מתקּן‬ ‫שׁזּהוּ ¿ «≈‬ ‫הגּלגּוּל «גּם ≈כּן‪∆∆ ,‬‬ ‫ידי «‪¿ƒ‬‬ ‫כּרמוּז‪« ,‬על ¿≈‬ ‫תּשׁוּבה »»‬ ‫¿ »‬ ‫'מה‬ ‫הוֹלך »ושׁוֹב ¿וכוּ'‪« ,‬‬ ‫דּרך ≈¿‬ ‫לזה‪« ,‬על ∆∆ ¿‬ ‫וזה »∆‬ ‫לזה ¿∆‬ ‫»∆‬ ‫וזהוּ «גּם‬ ‫כּיּדוּע ¿וכוּ'‪∆¿ .‬‬ ‫שׁיּהיה' )קהלת א ט( «» «‬ ‫שּׁהיה הוּא ∆‪∆¿ƒ‬‬ ‫∆ »»‬ ‫ונחת' ¿וכוּ' )ישעיה ל טו(‪,‬‬ ‫'בּשׁוּבה »««‬ ‫‪» ¿ ,‰·eLz‬‬ ‫≈כּן ¿לשׁוֹן ¿ »‬ ‫ואשׁתּוֹ‬ ‫אדם ¿‪¿ ƒ‬‬ ‫נאמן ‪ƒ‬תּקּוּן »»‬ ‫משׁה ∆¡ »‬ ‫ידי … ∆‬ ‫לעיל «על ¿≈‬ ‫וכנּזכּר ¿≈‬ ‫¿«‪«¿ƒ‬‬ ‫אשׁר הוּא הוּא ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫הבל ¬ ∆‬ ‫וּבפרט ∆ ∆‬ ‫וּבניהם‪»¿ƒ ,‬‬ ‫¿≈ ∆‬

‫ע"י התורה מעלים ניצוצות הקדושה‬

‫הקּדשּׁה‪,‬‬ ‫ניצוֹצי «¿‪» À‬‬ ‫עליּת ‪≈ ƒ‬‬ ‫שׁל ¬ ‪«ƒ‬‬ ‫לסגלּה …זאת ∆‬ ‫ידוּע ‪»À¿ƒ‬‬ ‫©‪« » Ìb‬‬ ‫כּיּדוּע‬ ‫לשׁמהּ‪« »« ,‬‬ ‫תּוֹרה ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫ידי »‬ ‫שׂאת «על ¿≈‬ ‫בּיתר ¿ ≈‬ ‫הוּא ¿∆∆‬ ‫וזהוּ‬ ‫לעלה' ¿וכוּ'‪∆¿ .‬‬ ‫התּוֹרה » …»‬ ‫'זאת « »‬ ‫«על »פּסוּק )ויקרא ז לז( …‬ ‫‪Èσ Ô˙B‬‬ ‫‪≈ ‰z‡L‬‬ ‫‪» « ∆ ‰¯Bz‬‬ ‫‪» ,ÌÏBÚ‬‬ ‫‪» ÏL‬‬ ‫‡‪∆ BBa¯ƒ ,BÏ ¯Ó‬‬ ‫»«‬ ‫ידהּ‬ ‫שׁעל »»‬ ‫כּנּזכּר‪« ∆ ,‬‬ ‫אדם «‪«¿ƒ‬‬ ‫הבל ∆בּן »»‬ ‫שׁאני הוּא ∆ ∆‬ ‫דּיקא‪ƒ¬ ∆ ,‬‬ ‫«¿»‬ ‫וּמה «גּם‬ ‫ואמּי ¿וכוּ'‪« .‬‬ ‫אבי ¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫גּוֹמר ¿לטוֹב »כּל ‪ƒ‬תּקּוּן » ‪ƒ‬‬ ‫אני ≈‬ ‫¬‪ƒ‬‬ ‫‪̉Ï‬‬ ‫‡‪∆ » ¯Ó‬‬ ‫‡‪¿ EȉÏ‬וכוּ'‪« » ,‬‬ ‫‡‪∆… ¡ '‰ ÈÎ‬‬ ‫‪ƒ…» da» ·È˙k‬‬ ‫«‪ƒ¿ ‰Ó‬‬ ‫הקּדשּׁה‬ ‫ניצוֹצי «¿‪» À‬‬ ‫נטמעוּ ‪≈ ƒ‬‬ ‫שׁשּׁם ‪¿ ¿ƒ‬‬ ‫‪» ∆ Ìz„¯È‬‬ ‫‪∆ ¿«¿ ÌȯˆÓÏ‬‬ ‫¿ ‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫לברר‬ ‫ירדתּם ¿»≈‬ ‫לשׁם ¿«¿ ∆‬ ‫וּדהינוּ ¿כּלוּם ¿ »‬ ‫כּנּזכּר ¿וכוּ'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫«‪«¿ƒ‬‬ ‫קד"ל‪,‬‬ ‫הקּשׁה‪«¿ ,‬‬ ‫הערף «» ∆‬ ‫שׁהוּא » …∆‬ ‫‪∆ ‰Ú¯ÙÏ‬‬ ‫וּלתקּן ¿וכוּ'‪… ¿«¿ ,‬‬ ‫¿«≈‬ ‫'לבלתּי‬ ‫ורעוֹת‪ƒ¿ ƒ¿ ,‬‬ ‫גּזרוֹתיו »קשׁוֹת ¿»‬ ‫גּוֹזר ¿≈ »‬ ‫היה ≈‬ ‫אשׁר »»‬ ‫¬∆‬ ‫תּחתּיו‬ ‫‪» ¿ « Ìz„aÚzL‰‬‬ ‫שׁלּחם' ¿וכוּ' )שמות ט יז(‪∆ ¿«¿ « ¿ ƒ ,‬‬ ‫« ¿»‬ ‫אשׁר‬ ‫‪∆ ¬ ‰¯Bz‬‬ ‫ואם ≈כּן‪» ,‬‬ ‫ולצאת ¿וכוּ'‪ƒ¿ ,‬‬ ‫לעמד ¿»≈‬ ‫ויכלתּם «¬ …‬ ‫‪∆¿ » ƒ‬‬ ‫בּישׂראל‬ ‫הקּדשׁ …זאת ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫עבוֹדת « …∆‬ ‫לכל ¬ «‬ ‫סגלּה ¿»‬ ‫‪ƒ‬היא ‪ƒ‬היא ¿‪»À‬‬ ‫אתּם «גּם‬ ‫‪∆ « ,ÌÎÏ‬‬ ‫‪∆» ‰È‰z‬‬ ‫‪∆¿ ƒ ‰nÏ‬‬ ‫משּׁם ¿וכוּ'‪» » ,‬‬ ‫יצאוּ ‪» ƒ‬‬ ‫אשׁר »¿‬ ‫¬∆‬ ‫למלאכה …זאת ¿וכוּ'‪« .‬גּם ‪Èσ‬‬ ‫צריכים ‪» » ¿ƒ‬‬ ‫שׁאינכם ¿‪ƒ ƒ‬‬ ‫אתּם ∆ ≈ ¿∆‬ ‫«∆‬ ‫אני‬ ‫המּה ¬‪ƒ‬‬ ‫וישׂראל ≈ »‬ ‫השּׁקוּל ¿וכוּ'‪≈ »¿ ƒ¿ ,‬‬ ‫אני הוּא « »‬ ‫דּיקא ¬‪ƒ‬‬ ‫«¿»‬ ‫המּה‪:‬‬ ‫ואני ≈ »‬ ‫«¬‪ƒ‬‬

‫תשובת משה רבינו עצמו למלאכים‬

‫‡‪¯Ó‬‬ ‫השּׁלוֹם‪« » ,‬‬ ‫עליו « »‬ ‫רבּנוּ » »‬ ‫דּמשׁה « ≈‬ ‫סיפא ¿ … ∆‬ ‫נמי ≈ »‬ ‫‪ƒ« e‰ÊÂ‬‬ ‫§‪¤‬‬ ‫‪,da» ·È˙k‬‬ ‫‪ƒ¿ ‰Ó« Èσ Ô˙B‬‬ ‫‪≈ ‰z‡L‬‬ ‫‪» « ∆ ‰¯Bz‬‬ ‫‪» ,ÂÈÙÏ‬‬ ‫¿»»‬ ‫‪,ÌȯˆÓ‬‬ ‫‪ƒ«¿ ƒ ı¯‡Ó‬‬ ‫‪∆∆ ≈ EÈ˙‡ˆB‰‬‬ ‫‡‪ƒ ≈ ¯L‬‬ ‫‡‪∆ ¬ EȉÏ‬‬ ‫‡‪∆… ¡ '‰ ÈÎ‬‬ ‫»…‪ƒ‬‬ ‫‪,Ìz„aÚzL‰‬‬ ‫‪∆ ¿«¿ « ¿ ƒ ‰Ú¯ÙÏ‬‬ ‫‪… ¿«¿ ,Ìz„¯È‬‬ ‫‪∆ ¿«¿ ÌȯˆÓÏ‬‬ ‫‪ƒ«¿ ƒ ¿ ,̉Ï‬‬ ‫‡‪∆ » ¯Ó‬‬ ‫»«‬ ‫שׁאחז‬ ‫שׁמּאחר ∆ » «‬ ‫‪¿ ÌÎÏ‬וכוּ'‪¿ .‬והוּא‪« « ≈ ∆ ,‬‬ ‫‪∆» ‰È‰z‬‬ ‫‪∆¿ ƒ ‰nÏ‬‬ ‫‪» » ‰¯Bz‬‬ ‫»‬ ‫מלאכי‬ ‫שׁאין « ¿¬≈‬ ‫הפּנים‪≈ ∆ ,‬‬ ‫וּמה «גּם ¿מקוֹם « »‪ƒ‬‬ ‫בּכסּא ¿כּבוֹדוֹ‪« ,‬‬ ‫¿‪≈ƒ‬‬ ‫דּיקא ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫‪»¿« ‰qÎ‬‬ ‫‪≈ƒ Èt‬‬ ‫כּנּזכּר ¿≈‬ ‫שׂאת‪«¿ƒ« ,‬‬ ‫יוּכלוּן ¿ ≈‬ ‫»מרוֹם ¿‬ ‫יתבּרך‬ ‫שׁכינתוֹ ‪¿ «» ¿ƒ‬‬ ‫מזּיו ¿ ‪» ƒ‬‬ ‫נאמן ‪ƒƒ‬‬ ‫רוֹעה ∆¡ »‬ ‫משּׁם ∆‬ ‫והשׁפּע ‪» ƒ‬‬ ‫¿‪« ¿ À‬‬ ‫פּניו' ¿וכוּ' )שמות לד‬ ‫'קרן אוֹר »»‬ ‫אשׁר »«‬ ‫וּכההיא ¬ ∆‬ ‫¿וכוּ'‪ƒ « ¿ ,‬‬ ‫אמרים‬ ‫להשׁיב ¬ »‪ƒ‬‬ ‫בּגבוּרה ¿» ‪ƒ‬‬ ‫נאזר ‪» ¿ƒ‬‬ ‫בּכח ∆זה ∆¡«‬ ‫אזי ¿ …«‬ ‫כט(‪«¬ ,‬‬ ‫לאחת‬ ‫אחת ¿« «‬ ‫המנגּדים לוֹ ‪ƒ‬אתּוֹ ‪ƒ‬עמּוֹ‪« « ,‬‬ ‫לעמּת « ¿«¿‪ƒ‬‬ ‫ישׁרים‪« À¿ ,‬‬ ‫¿ »‪ƒ‬‬ ‫שׁאמוּנה ‪ƒ‬אתּוֹ ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫שׁהוֹדוּ ∆ ¡ »‬ ‫גּדר ∆‬ ‫¿וכוּ'‪« ,‬עד ∆∆‬

‫י' הדברות כנגד י' המכות‬

‫אשׁר‬ ‫עשׂר «מכּוֹת ¬ ∆‬ ‫לעמּת ∆ ∆‬ ‫המּה ¿‪« À‬‬ ‫הדּבּרוֹת ≈ »‬ ‫עשׂר «‪¿ ƒ‬‬ ‫‪∆ ∆ ÏÎÂ‬‬ ‫§¨‬ ‫אשׁר‬ ‫ישׂראל‪∆ ¬ ,‬‬ ‫בּמצרים «על אוֹדוֹת ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫לפרעה ¿ ‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫»היוּ ¿«¿ …‬ ‫וּבניהם‬ ‫ואשׁתּוֹ ¿≈ ∆‬ ‫אדם ¿‪¿ ƒ‬‬ ‫הראשׁוֹן »»‬ ‫חטא »‪ƒ‬‬ ‫וּבררוּ ≈ ¿‬ ‫תּקּנוּ ≈¿‬ ‫‪¿ƒ‬‬ ‫דּגים‬ ‫שׁאין »בּהּ » ‪ƒ‬‬ ‫כּמצוּלה ∆ ≈‬ ‫שׁעשׂאוּה ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫שׁאחר ∆ ¬ » »‬ ‫כּנּזכּר‪« « ∆ ,‬‬ ‫«‪«¿ƒ‬‬ ‫רמה' ¿וכוּ' )במדבר‬ ‫בּיד » »‬ ‫'יצאוּ ¿»‬ ‫כּיּדוּע ¿וכוּ'‪¿» ,‬‬ ‫)ברכות ט‪« »« (:‬‬ ‫לג ג(‪:‬‬

‫תכלית יציאת מצרים להעלות הניצוצות‬

‫האר"י «ז"ל‬ ‫מכּתבי » ¬‪ƒ‬‬ ‫כּיּדוּע ‪≈ ¿ ƒ ƒ‬‬ ‫§‪« »« ‡e‰Â‬‬ ‫הראשׁוֹן‬ ‫אדם »‪ƒ‬‬ ‫שׁל »»‬ ‫קרי ∆‬ ‫פסח פ"א( «על ‪ƒ‬טפּוֹת ∆‪ƒ‬‬ ‫מאשׁתּוֹ‪,‬‬ ‫שׁפּרשׁ ≈ ‪¿ ƒ‬‬ ‫שׁנים ∆ ≈«‬ ‫וּשׁלשׁים »‪ƒ‬‬ ‫מאה ¿ … ‪ƒ‬‬ ‫אוֹתם ≈ »‬ ‫שׁל »‬ ‫∆‬ ‫הראשׁוֹנים‪ ,‬דּוֹר‬ ‫שׁנּתגּלגּלוּ «בּדּוֹרוֹת »‪ƒ ƒ‬‬ ‫המּה ∆‪¿¿«¿ƒ‬‬ ‫שׁהן ≈ »‬ ‫∆≈‬ ‫ועלוּ‬ ‫בּישׂראל‪»¿ ,‬‬ ‫למצרים ¿‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫שׁבּאוּ ¿‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫המּבּוּל ¿וכוּ'‪« ,‬עד ∆ »‬ ‫««‬ ‫)שער הכונות דרושי‬

‫כה‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫ליקוטי אביר יעקב | מתן תורה‬ ‫אדם‬ ‫לעמּת ‪ƒ‬תּקּוּן »»‬ ‫המּה ¿‪« À‬‬ ‫הדּבּרוֹת ≈ »‬ ‫עשׂר «‪¿ ƒ‬‬ ‫©‪» Ìb‬כּל ∆ ∆‬ ‫הידוּעים‬ ‫להם «¿ ‪ƒ‬‬ ‫אשׁר »∆‬ ‫לחטאים ¬ ∆‬ ‫וּבניהם «¬ » ‪ƒ‬‬ ‫ואשׁתּוֹ ¿≈ ∆‬ ‫¿‪¿ ƒ‬‬ ‫כּיּדוּע «על‬ ‫מרבּוֹתינוּ «ז"ל ¿וכוּ' )סנהדרין נו‪¿ .(:‬והוּא‪« »« ,‬‬ ‫≈« ≈‬ ‫'צו'‬ ‫אלהים' ¿וכוּ'‪≈ ,‬אין «‬ ‫'ויצו ה' ¡ …‪ƒ‬‬ ‫»פּסוּק )בראשית ב טז( «¿«‬ ‫אחרי »צו' ¿וכוּ'‬ ‫'הלך « ¬≈‬ ‫דּרך » «¿‬ ‫זרה‪« ,‬על ∆∆ ¿‬ ‫עבוֹדה »»‬ ‫אלּא ¬ »‬ ‫∆»‬ ‫שׁנּאמר )ויקרא‬ ‫בּרכּת ה'‪¿ ,‬כּמוֹ ∆∆¡ «‬ ‫)הושע ה יא(‪' .‬ה''‪ ,‬זוֹ ‪« ¿ƒ‬‬ ‫הדּינין‪¿ ,‬כּמוֹ‬ ‫'אלהים' «‪ƒ ƒ‬‬ ‫שׁם ה'' ¿וכוּ'‪ƒ… ¡ .‬‬ ‫'ונקב ≈‬ ‫כד טז( ¿…≈‬ ‫'על‬ ‫תקלּל' ¿וכוּ'‪« .‬‬ ‫לא ¿« ≈‬ ‫'אלהים …‬ ‫שׁנּאמר )שמות כב כז( ¡ …‪ƒ‬‬ ‫∆∆¡ «‬ ‫שׁנּאמר )בראשית ט ו(‬ ‫דּמים‪« ¡∆∆ ,‬‬ ‫שׁפיכוּת » ‪ƒ‬‬ ‫האדם'‪ ,‬זוֹ ¿ ‪ƒ‬‬ ‫» »»‬ ‫עריוֹת‪,‬‬ ‫'לאמר'‪ ,‬זוֹ ‪ƒ‬גּלּוּי ¬»‬ ‫האדם' ¿וכוּ'‪… ≈ .‬‬ ‫'שׁפך «דּם » »»‬ ‫…≈¿‬ ‫ישׁלּח ‪ƒ‬אישׁ ∆את‬ ‫'לאמר ≈הן ¿ « «‬ ‫שׁנּאמר )ירמיה ג א( ≈ …‬ ‫∆∆¡ «‬ ‫הגּזל ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫אכל'‪« ,‬על »»≈‬ ‫הגּן » …‬ ‫'מכּל ≈עץ «»‬ ‫אשׁתּוֹ' ¿וכוּ'‪… ƒ .‬‬ ‫‪¿ƒ‬‬

‫למלאכים יש שפע ע"י שישראל מקיימים התורה‬

‫‪¯Ó‡pL‬‬ ‫‪« ¡∆∆ ,‡e‰ Ce¯a» LB„w‰Ï‬‬ ‫‪»« ¿ BÏ e„B‰ „iÓ‬‬ ‫‡‪»ƒ ÈÊ‬‬ ‫‪©£‬‬ ‫‪el‡Â‬‬ ‫‪ƒ¿ ,ı¯‡‰‬‬ ‫‪∆» » ÏÎa‬‬ ‫‪»¿ EÓL‬‬ ‫‡‪¿ ƒ ¯Èc‬‬ ‫‡„‪ƒ« ‰Ó» eÈ‬‬ ‫‪≈… ¬ '‰‬‬ ‫להם‬ ‫שׁגּם »∆‬ ‫וּמפּני ∆«‬ ‫‪≈¿ ƒ .·È˙k‬‬ ‫‪ƒ¿ ‡Ï‬‬ ‫‪… ÌÈÓM‰‬‬ ‫‪ƒ» » « ÏÚ« E„B‰‬‬ ‫‪¿ ‰z‬‬ ‫¿»‬ ‫כּיּדוּע ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫ישׂראל «» «‬ ‫תּוֹרת ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫מכּח «‬ ‫והשׁפּעה ‪«… ƒ‬‬ ‫טוֹבה ¿« ¿ »»‬ ‫≈ישׁ »‬ ‫‪BÏ ¯ÒÓe‬‬ ‫‡‪« » ·‰B‬‬ ‫‪≈ BÏ ‰NÚ‬‬ ‫‪» ¬« „Á‡Â‬‬ ‫‡‪» ∆¿ „Á‬‬ ‫‪» ∆ Ïk» „iÓ‬‬ ‫‪»ƒ‬‬ ‫‪¿ È·M‬וכוּ'‪.‬‬ ‫‪ƒ ∆ ˙È·L‬‬ ‫‪» ƒ » ÌB¯nÏ‬‬ ‫‪» « ˙ÈÏÚ‬‬ ‫‪» ƒ» ¯Ó‡pL‬‬ ‫‪« ¡∆∆ ,¯·c‬‬ ‫»»‬ ‫כּנּזכּר‬ ‫דּהינוּ «‪«¿ƒ‬‬ ‫‪¿« ¿ ,˙BzÓ‬‬ ‫‪» « zÁ˜Ï‬‬ ‫‡„‪» ¿ «» Ì‬‬ ‫‪»» Ee‡¯wL‬‬ ‫‪»¿∆ ¯ÎNa‬‬ ‫‪«¿ ƒ‬‬ ‫בּתקּוּן‬ ‫וּמה «גּם ¿ ‪ƒ‬‬ ‫ישׂראל ¿וכוּ'‪« ,‬‬ ‫כּכל ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫השּׁקוּל ¿»‬ ‫שׁהוּא « »‬ ‫∆‬ ‫המתקּנוֹ‬ ‫שׁהוּא « ¿ «¿‬ ‫כּמשׁמעוֹ ∆‬ ‫הראשׁוֹן ¿ « ¿ »‬ ‫אדם »‪ƒ‬‬ ‫שׁל »»‬ ‫∆זה ∆‬ ‫ישׂראל‪:‬‬ ‫בּעד »כּל ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫¿«‬ ‫שׁני תּוֹרוֹת‬ ‫לעמּת ¿≈‬ ‫‪« À¿ È·M‬‬ ‫‪ƒ ∆ ˙È·L‬‬ ‫‪» ƒ » ÌB¯nÏ‬‬ ‫‪» « ˙ÈÏÚ‬‬ ‫‪» ƒ» e‰ÊÂ‬‬ ‫§‪¤‬‬ ‫‪∆ ,˙BzÓ‬זהוּ‬ ‫‪» « zÁ˜Ï‬‬ ‫פּשׁט ¿וסוֹד ¿וכוּ'‪» ¿ «» .‬‬ ‫¿וכוּ'‪« ,‬גּם ¿ »‬ ‫דּהינוּ‬ ‫נסתּר ¿וכוּ'‪¿« ¿ ,‬‬ ‫‪» ¿ƒ ¯·c‬‬ ‫‪» » BÏ ¯ÒÓ‬‬ ‫‪« » „Á‡Â‬‬ ‫‡‪» ∆¿ „Á‬‬ ‫שׁ»‪» ∆ Ïk‬‬ ‫∆‬ ‫וכנּזכּר ¿וכוּ'‪.‬‬ ‫כּמשׁמעוֹ‪«¿ƒ«¿ ,‬‬ ‫‡„‪» ¿ « ¿ Ì‬‬ ‫מכּח »»‬ ‫היה לוֹ ‪«… ƒ‬‬ ‫שׁכּל ∆זה »»‬ ‫∆»‬ ‫אתּה הוּא‬ ‫שׁאתּה « »‬ ‫‡„‪» « ∆ ,Ì‬‬ ‫‪»» Ee‡¯wL‬‬ ‫‪»¿∆ ¯ÎNa‬‬ ‫וזהוּ ‪« ¿ ƒ‬‬ ‫¿∆‬ ‫בּשׁם‬ ‫נקרא ¿ ≈‬ ‫וּבכח ∆זה ‪»¿ƒ‬‬ ‫ישׂראל‪«… ¿ ,‬‬ ‫לעמּת »כּל ‪≈ »¿ ƒ‬‬ ‫המתקּן ¿‪« À‬‬ ‫« ¿ «≈‬ ‫‪¿ ˙BzÓ‬וכוּ'‪:‬‬ ‫‪» « zÁ˜Ï‬‬ ‫‡„‪¿ Ì‬וכוּ'‪» ¿ «» ,‬‬ ‫שׁל »»‬ ‫טוֹב ∆זה ∆‬

‫בּעשׂר «מכּוֹת‬ ‫‡‪¿ EȉÏ‬וכוּ'‪∆ ∆¿ ,‬‬ ‫‡‪∆… ¡ '‰ ÈÎ‬‬ ‫לעמּת »…‪ƒ‬‬ ‫‪« À¿ e‰ÊÂ‬‬ ‫§‪¤‬‬ ‫אשׁר' ¿וכוּ' )שמות‬ ‫'אהי"ה ¬ ∆‬ ‫דּרך ∆ ¿∆‬ ‫¿וכוּ'‪« .‬גּם «על ∆∆ ¿‬ ‫וּקחוּ‬ ‫'משׁכוּ ¿‬ ‫דּרך ‪¿ ƒ‬‬ ‫‪¿ EÏ¿ ‰È‰È‬וכוּ'‪« ,‬על ∆∆ ¿‬ ‫‪∆¿ƒ ‡Ï‬‬ ‫ג יד(‪… .‬‬ ‫זרה‬ ‫מעבוֹדה »»‬ ‫ידיכם ≈ ¬ »‬ ‫משׁכוּ ¿≈ ∆‬ ‫לכם' ¿וכוּ' )שמות יב כא(‪¿ ƒ ,‬‬ ‫»∆‬ ‫לוי‬ ‫שׁל ≈‪ƒ‬‬ ‫שׁבטוֹ ∆‬ ‫כּיּדוּע «על ‪¿ ƒ‬‬ ‫‪« »« ,˙aM‰‬‬ ‫¿וכוּ' )שמ"ר טז ב(‪» « « .‬‬ ‫וכן‬ ‫בּמצרים ¿וכוּ'‪≈¿ ,‬‬ ‫כּהלכתוֹ «גּם ¿ ‪ƒ«¿ ƒ‬‬ ‫שׁבּת ¿ ‪»¿ ƒ‬‬ ‫שׁוֹמרי « »‬ ‫שׁהיוּ ¿≈‬ ‫∆»‬ ‫מלאכי »מרוֹם ¿וכוּ'‪.‬‬ ‫שׁלּא ≈כן « ¿¬≈‬ ‫תּמצא ¿וכוּ'‪… ∆ ,‬‬ ‫לכלּם ‪» ¿ ƒ‬‬ ‫¿‪» À‬‬ ‫תקלּל' ¿וכוּ'‪.‬‬ ‫לא ¿« ≈‬ ‫'אלהים …‬ ‫לעמּת ¡ …‪ƒ‬‬ ‫˙‪¿ ‡O‬וכוּ' ¿‪« À‬‬ ‫‪» ƒ ‡Ï‬‬ ‫…‬ ‫כּבּד‬ ‫שׁלּא ‪≈ƒ‬‬ ‫לעמּת ∆ …‬ ‫‡‪« À¿ En‬‬ ‫‪∆ ƒ ˙‡Â‬‬ ‫‡·‪∆¿ EÈ‬‬ ‫‪ƒ » ˙‡∆ „ak‬‬ ‫«≈‬ ‫הראשׁוֹן ¿וכוּ'‪.‬‬ ‫‡·‪ƒ» EÈ‬‬ ‫וכן » ‪ƒ‬‬ ‫בּרוּך הוּא ¿וכוּ'‪≈¿ ,‬‬ ‫הקּדוֹשׁ » ¿‬ ‫«»‬ ‫לעמּת‬ ‫˙‚· ¿וכוּ' ¿‪« À‬‬ ‫‪…¿ƒ ‡Ï‬‬ ‫˙‡‪¿ Û‬וכוּ' …‬ ‫‪»¿ƒ ‡Ï‬‬ ‫˙¯ˆ‪… Á‬‬ ‫‪» ¿ƒ ‡Ï‬‬ ‫…‬ ‫'לאמר' זוֹ ‪ƒ‬גּלּוּי‬ ‫'שׁפך «דּם' ¿וכוּ'‪… ≈ ,‬‬ ‫דּהינוּ …≈¿‬ ‫האדם‪¿« ¿ ,‬‬ ‫» »»‬ ‫לעיל ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫כּנּזכּר ¿≈‬ ‫הגּזל «‪«¿ƒ‬‬ ‫'אכל' «על »»≈‬ ‫עריוֹת ¿וכוּ'‪… » ,‬‬ ‫¬»‬ ‫'ונחמד‬ ‫˙‪¿ „ÓÁ‬וכוּ'‪» ¿∆¿ ,‬‬ ‫‪… ¿ « ‡Ï‬‬ ‫לעמּת …‬ ‫הדּעת' ¿וכוּ' ¿‪« À‬‬ ‫'עץ «« «‬ ‫≈‬ ‫העץ' ¿וכוּ' )בראשית ג ו(‪:‬‬ ‫»≈‬

‫אף מלאך המוות הודה‬

‫לעמּת‬ ‫לרבּוֹת »בּא‪« .‬גּם ¿‪« À‬‬ ‫‪¿ ¯ÒÓ‬וכוּ'‪«¿ ,‬‬ ‫‪« » ˙Ân‰‬‬ ‫‪∆» « C‡ÏÓ‬‬ ‫‪« ¿ « Ì‚Â‬‬ ‫§©‬ ‫כּיּדוּע ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫הנּזקין «» «‬ ‫לכל «¿»‪ƒ‬‬ ‫הגּרמא ¿»‬ ‫שׁהיא «¿» »‬ ‫חוּה ∆ ‪ƒ‬‬ ‫«»‬ ‫מלאך‬ ‫הרע‪ ,‬הוּא הוּא « ¿«¿‬ ‫היּצר »»‬ ‫שׁהוּא «≈∆‬ ‫הנּחשׁ ∆‬ ‫וּדהינוּ «»»‬ ‫¿ «¿‬ ‫נתּן לוֹ ¿רשׁוּת ¿וכוּ'‪« ,‬גּם‬ ‫הנּזכּר ‪«ƒ‬‬ ‫חטא «‪«¿ƒ‬‬ ‫שׁמּכּח ≈ ¿‬ ‫המּות‪«… ƒ ∆ ,‬‬ ‫« »∆‬ ‫סימן טוֹב‬ ‫שׁזּהוּ ‪» ƒ‬‬ ‫חזר ¿להוֹדוֹת ¿וכוּ'‪∆∆ ,‬‬ ‫עכשׁו »«‬ ‫הוּא «¿ »‬ ‫לנצח' ¿וכוּ' )ישעיה כה ח(‪:‬‬ ‫המּות »∆«‬ ‫ל'בלּע « »∆‬ ‫¿ ‪«ƒ‬‬ ‫המּות‪,‬‬ ‫מלאך « »∆‬ ‫‪ƒ È·M‬מן « ¿«¿‬ ‫‪ƒ ∆ ˙È·L‬‬ ‫‪» ƒ » ÌB¯nÏ‬‬ ‫‪» « ˙ÈÏÚ‬‬ ‫‪» ƒ» Ì‚Â‬‬ ‫§©‬ ‫‪˙BzÓ‬‬ ‫‪» « zÁ˜Ï‬‬ ‫הנּזכּר ¿וכוּ'‪» ¿ «» ,‬‬ ‫הקּטרת «‪«¿ƒ‬‬ ‫שׁהוּא סוֹד «¿ …∆‬ ‫∆‬ ‫אדם‬ ‫בּחינת »»‬ ‫שׁאתּה הוּא ¿ ‪« ƒ‬‬ ‫בּכח ∆ « »‬ ‫המּלאכים ¿וכוּ'‪«… ¿ ,‬‬ ‫מכּל « « ¿»‪ƒ‬‬ ‫‪»ƒ‬‬ ‫נקרא‬ ‫ועל ∆זה ‪»¿ƒ‬‬ ‫שּׁקּלקל ¿וכוּ'‪«¿ ,‬‬ ‫שׁתּקּנתּ «מה ∆‪≈¿ ƒ‬‬ ‫הראשׁוֹן ∆ ‪»¿«ƒ‬‬ ‫»‪ƒ‬‬ ‫דּהינוּ‬ ‫‡„‪¿« ¿ ,Ì‬‬ ‫‪»» Ee‡¯wL‬‬ ‫‪»¿∆ ¯ÎNa‬‬ ‫‪« ¿ ƒ ,Ì„‡a‬‬ ‫וזהוּ » »»‬ ‫שׁמוֹ‪∆¿ .‬‬ ‫«על ¿‬ ‫מעלה‪« ,‬עד‬ ‫מעלה « ¿ »‬ ‫מעשׂיך « ¿ »‬ ‫בּכח « ¬ ∆ »‬ ‫שׁעלית ¿ …«‬ ‫בּשׂכר …זאת ∆ » ‪» ƒ‬‬ ‫‪«¿ ƒ‬‬ ‫מלאך‬ ‫החטא ¿וכוּ'‪« ,‬גּם « ¿«¿‬ ‫שׁקּדם « ≈ ¿‬ ‫אדם ∆ …∆‬ ‫מעלת »»‬ ‫גּדר « ¬ «‬ ‫∆∆‬ ‫נתן לוֹ ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫שׁלּא »«‬ ‫ולא «דּי לוֹ ∆ …‬ ‫לאשׁתּוֹ‪… ¿ ,‬‬ ‫שׁקּנּא ¿‪¿ ƒ‬‬ ‫המּות ∆‪≈ƒ‬‬ ‫« »∆‬ ‫להמית‬ ‫חרבּוֹ ¿» ‪ƒ‬‬ ‫שׁלף לוֹ «¿‬ ‫חטאוֹ » «‬ ‫ידי ∆ ¿‬ ‫אדּרבּא‪« ,‬על ¿≈‬ ‫אלּא «¿« »‬ ‫∆»‬ ‫שׁבי‬ ‫ממּנּוּ ¿ ‪ƒ‬‬ ‫שׁבית ‪∆ ƒ‬‬ ‫עתּה » ‪» ƒ‬‬ ‫אתּה « »‬ ‫כּיּדוּע ¿וכוּ'‪» « ,‬‬ ‫בּוֹ «» «‬ ‫כּיּדוּע ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫דחיּי «» «‬ ‫סמּא ¿ «≈‬ ‫הקּטרת‪» « ,‬‬ ‫«¿ …∆‬

‫האלהים‪,‬‬ ‫עשׂה » ¡ …‪ƒ‬‬ ‫לעמּת ∆זה » »‬ ‫‪≈ ̇Â‬כּן‪ ,‬סוֹף סוֹף ‪ƒ‬כּי ∆זה ¿‪« À‬‬ ‫§¦‬ ‫הנּזכּר ¿וכוּ'‪,‬‬ ‫שׁיּך »בּנוּ »כּל «‪«¿ƒ‬‬ ‫אדם «»¿‬ ‫בּני »»‬ ‫אנחנוּ ¿≈‬ ‫¬«¿‬ ‫הקּדשּׁה‬ ‫ניצוֹצי «¿‪» À‬‬ ‫העוֹלה »לנוּ ‪≈ ƒ‬‬ ‫וּבתּוֹרה ‪ƒ‬היא ‪ƒ‬היא » »‬ ‫« »‬ ‫ידי‬ ‫התּשׁוּבה «גּם «על ¿≈‬ ‫ועמּהּ « ¿ »‬ ‫לעיל ¿וכוּ'‪» ƒ¿ ,‬‬ ‫כּנּזכּר ¿≈‬ ‫«‪«¿ƒ‬‬ ‫הנּזכּר‪,‬‬ ‫מכּל «‪«¿ƒ‬‬ ‫בּכם ‪» ƒ‬‬ ‫שׁיּך »∆‬ ‫שּׁאין «»¿‬ ‫גּלגּוּלים ¿וכוּ'‪« ,‬מה ∆ ≈‬ ‫‪ƒ ¿ƒ‬‬ ‫וחזוֹ‬ ‫‪¿ Ú¯‰‬וכוּ'‪ .‬פּוּקוּ « ¬‬ ‫‪»» ¯ˆÈ‬‬ ‫‪∆≈ ,ÌÎÈÈa‬‬ ‫˜‡‪∆ ≈ ≈ LÈ≈ ‰‬‬ ‫‪»¿ƒ ÈÎÂ‬‬ ‫¿‪ƒ‬‬ ‫ואשׁתּוֹ‬ ‫לאדם ¿‪¿ ƒ‬‬ ‫הקּדמוֹני ¿»»‬ ‫נחשׁ ««¿ ‪ƒ‬‬ ‫רשׁע »»‬ ‫עשׂה אוֹתוֹ » »‬ ‫∆מה » »‬ ‫ואם ≈כּן »לנוּ ≈תּאוֹת‬ ‫בּניהם ¿וכוּ'‪ƒ¿ ,‬‬ ‫ואנחנוּ ¿≈ ∆‬ ‫¿וכוּ'‪¿«¬« ,‬‬ ‫כּיּדוּע ¿וכוּ'‪:‬‬ ‫הנּזכּר «» «‬ ‫לתקּן »כּל «‪«¿ƒ‬‬ ‫התּוֹרה‪≈«¿ ,‬‬ ‫« »‬

‫כו‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

ליקוטי אביר יעקב יתרו  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you