Page 1

‫בעזהשי"ת‬

‫ליקוט‬

‫טֹוע ֶמיה‬ ‫ֲ‬ ‫ַחיִּים זכּו‬ ‫פנינים יקרים‬

‫מלוקטים ככתבם וכלשונם‬ ‫מספרי רבינו הק' ותלמידו זיע"א‬ ‫ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם‬

‫להשקות ולהחיות נפש כל חי במי‬

‫הנחל נובע מקור חכמה‬

‫יתרו‬ ‫טעמו וראו כי טוב ה'‬

‫ואידך זיל גמור בספריו הק' המלאים כל טוב‬ ‫יו"ל ע"י‬

‫הפצה שטיבל‬

‫‪.‬‬

‫ביהמ"ד 'אנשי הצדיק' שכונת קנה בשם – בית שמש‬ ‫לקבלת הקונטרס מידי שבת בשבתו ומועד במועדו‪:‬‬ ‫‪a0548528284@gmail.com‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫בעזהשי"ת‬

‫ָא ֹנ ִכי‬

‫ה' ֱאל ֹ ֶקיךָ‬ ‫ִע ַּקר ַּק ָּב ַּלת ַּהת ֹו ָּרה ְו ַּה ִמ ְצוֹת הוא ָּה ֱאמונָּ ה ֶׁשהוא‬ ‫מו ֶׁש ָּכתוב ( ְת ִה ִלים קיט)‪ָּ ,‬כל‬ ‫סוד ָּכל ַּהת ֹו ָּרה ְו ַּה ִמ ְצוֹת ְכ ֹ‬ ‫יְ ֹ‬ ‫ִמ ְצו ֶֹׁת ָּ‬ ‫רונָּ ם‬ ‫מו ֶׁש ָּד ְרשו ַּרב ֹו ֵתינו זִ ְכ ֹ‬ ‫יך ֱאמונָּ ה‪ ,‬ו ְכ ֹ‬ ‫ִל ְב ָּר ָּכה ( ַּמכוֹ ת כד)‪ָּ ,‬בא ֲח ַּבקוק ְו ֶׁה ֱע ִמ ָּידן ַּעל ַּא ַּחת ְו ַּצ ִדיק‬ ‫תו יִ ְחיֶׁ ה‪.‬‬ ‫ֶׁב ֱאמונָּ ֹ‬ ‫ְו ַּעל‪ֵ -‬כן ְת ִח ַּלת ְד ַּבר ה' ֶׁש ִד ֵבר ִעם יִ ְשֹ ָּר ֵאל הוא ָּא ֹנ ִכי‬ ‫ה' ֱאל ֶֹׁק ָּ‬ ‫יך ְוכו' ֶׁש ִהיא ִע ַּקר ָּה ֱאמונָּ ה ְל ַּה ֲא ִמין ַּבה'‬

‫יִ ְת ָּב ַּר ְך ו ְל ַּב ֵטל ֱאמו ֹנות כ ֹוזְ ִבי ֹות ְב ִחינַּ ת ל ֹא יִ ְהיֶׁ ה ְל ָּך‬ ‫ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ל ֹא ַּת ֲע ֶׁשֹה ְל ָּך ֶׁפ ֶׁסל ְוכו'‪ִ ,‬כי זֶׁ הו‬ ‫סוד ְו ָּה ִע ָּקר ֶׁשל ָּכל‬ ‫ִע ַּקר ַּה ַּה ְת ָּח ָּלה ְו ַּה ַּת ְכ ִלית ְו ַּהיְ ֹ‬ ‫ַּהת ֹו ָּרה ֻּכ ָּלה‪ִ ,‬כי ָּה ִע ָּקר הוא ָּה ֱאמונָּ ה‪.‬‬ ‫ליקוטי הלכות עירובי תחומין ה'‬ ‫יו"ל ע"י‬

‫הפצה שטיבל‬

‫ביהמ"ד 'אנשי הצדיק' שכונת קנה בשם – בית שמש‬ ‫לקבלת הדפים מידי שבת בשבתו ומועד במועדו‪:‬‬ ‫‪a0548528284@gmail.com‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫בעזהשי"ת‬

‫הַ ַמ ִּגיד‬ ‫ירהאוִּ ויצֶ ע‬ ‫ִּמ ִּט ָ‬ ‫נָהַ ג לָ בוֹ א אֶ ל ַר ֵּבנו זַ "ל ַפעֲ ַמיִ ם‬ ‫ַב ָשנָה‪ְ :‬ל ַש ָבת ָפ ָר ַשת יִ ְתרוֹ‬ ‫ו ְל ַש ָבת ָפ ָר ַשת וָ אֶ ְתחַ נָן‪.‬‬

‫וְ אָ ַמר ַט ַעם לָ זֶה‪ִ ,‬משום ֶשאֶ ת‬ ‫הַ תוֹ ָרה רוֹ צֶ ה הוא ְלקַ ֵּבל אֵּ צֶ ל‬ ‫ַר ֵּבנו‪ ,‬ו ֵּמח ֲַמת ֶשקוֹ ִרין אָ ז ַבעֲ ֶש ֶרת‬ ‫הַ ִד ְברוֹ ת‪ַ ,‬על ֵּכן הָ יָה ָבא אָ ז‪.‬‬ ‫שיח שרפי קודש ח"ג‬ ‫יו"ל ע"י‬

‫הפצה שטיבל‬

‫ביהמ"ד 'אנשי הצדיק' שכונת קנה בשם – בית שמש‬ ‫לקבלת הדפים מידי שבת בשבתו ומועד במועדו‪:‬‬ ‫‪a0548528284@gmail.com‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫בעזהשי"ת‬

‫ֹשה נִ ּגַּש‬ ‫ּומ ֶׁ‬ ‫שר ָשם הָ אֱ ל ִֹקים‬ ‫ֶׁאל הָ ע ֲָרפֶׁ ל אֲ ֶׁ‬ ‫שהוא הוֹ ֵלך בגַש ִּמיות ָּכל יָּמָּ יו‪ ,‬ו ַאחַ ר ָּכך נִּ תלַ הֵ ב ורוֹ צֶׁ ה‬ ‫ִּכי ִּמי ֶׁ‬ ‫שם ִּית ָּב ַרך‪ ,‬אֲ זַי ִּמ ַדת הַ ִּדין מ ַקט ֵרג עָּ לָּ יו‪ ,‬ו ֵאינוֹ‬ ‫לֵ ילֵ ך ב ַדרכֵ י הַ ֵ‬ ‫שם‬ ‫שם ִּית ָּב ַרך‪ ,‬ומַ ז ִּמין לוֹ מנִּ יעָּ ה‪ .‬והַ ֵ‬ ‫מַ ִּניחַ אוֹ תוֹ ֵלי ֵלך ב ַדרכֵ י הַ ֵ‬ ‫יִּ ת ָּב ַרך חָּ פֵ ץ חֶׁ סֶׁ ד הוא‪ ,‬ומַ ס ִּתיר ֶׁאת עַ צמוֹ ִּכביָּכוֹ ל בהַ מנִּ יעָּ ה‪ .‬ו ִּמי‬ ‫שם הַ בוֹ ֵרא ָּברוך‬ ‫שהוא ַבר ַדעַ ת‪ ,‬הוא ִּמס ַת ֵכל בהַ מנִּ יעָּ ה‪ ,‬ומוֹ צֵ א ָּ‬ ‫ֶׁ‬ ‫של ִּמי ( ַתעֲנִּ ית פ"א)‪ִּ ' :‬אם יֹאמַ ר ל ָּך ָּא ָּדם‬ ‫יתא ִּבירו ַ‬ ‫הוא‪ ,‬כמוֹ ד ִּא ָּ‬ ‫הֵ יכָּ ן אֱ לֹקֶׁ ָּ‬ ‫שנֶׁאֱ מַ ר‪" :‬אֵ לַ י ק ֵֹרא‬ ‫ש ַבאֲ ָּרם'‪ֶׁ ,‬‬ ‫יך תֹאמַ ר לוֹ ִּבכ ָּרך גָּדוֹ ל ֶׁ‬

‫שרוֹ אֶׁ ה הַ מנִּ יעָּ ה חוֹ זֵר ֵתכֶׁ ף‬ ‫שאֵ ינוֹ ַבר ַדעַ ת‪ ,‬כ ֶׁ‬ ‫שעִּ יר"‪ .‬ו ִּמי ֶׁ‬ ‫ִּמ ֵ‬ ‫לַ אֲ חוֹ ָּריו‪ .‬ומנִּ יעָּ ה הוא ב ִּחינַת עָּ נָּן ַוע ֲָּרפֶׁ ל‪ִּ ,‬כי עָּ נָּן ַוע ֲָּרפֶׁ ל הַ ינו‬ ‫אשית כ"ב)‪" :‬ולֹא‬ ‫ש ָּכתוב (ב ֵר ִּ‬ ‫ֹשך הוא לשוֹ ן מנִּ יעָּ ה‪ ,‬כמוֹ ֶׁ‬ ‫ֹשך‪ ,‬ח ֶׁ‬ ‫ח ֶׁ‬ ‫שכ ָּת"‪.‬‬ ‫חָּ ַ‬

‫שרוֹ ִאין הָ ע ֲָרפֶׁ ל‪,‬‬ ‫וְ זֶׁה ּ ֵּפר ּוש הַּ ּ ָפס ּוק‪ַּ ,‬ו ַּ ּי ֲעמֹד הָ עָ ם מֵּ ָרחֹק‪ִּ ,‬כי ְּכ ֶׁ‬ ‫שה ּוא ְּב ִחינַּת‬ ‫ֹשה‪ֶׁ ,‬‬ ‫הַּ יְ נ ּו הַּ ְּמנִ יעָ ה ּ ַּכ ּ ַּנ"ל‪ ,‬עוֹ ְמ ִדין מֵּ ָרחֹק‪ּ .‬ומ ֶׁ‬ ‫שם הָ אֱ ל ִֹקים‪ .‬הַּ יְ נ ּו‬ ‫שר ָ‬ ‫ַּּדעַּ ת ּ ָכל יִ ְש ָר ֵּאל‪ ,‬נִ ּגַּש ֶׁאל הָ ע ֲָרפֶׁ ל‪ ,‬אֲ ֶׁ‬ ‫שם יִ ְת ּ ָב ַּר ְך‪:‬‬ ‫ש ּ ָב ּה ְּבעַּ ְצ ָמ ּה נִ ְס ּ ָתר הַּ ּ ֵּ‬ ‫ֶׁאל הַּ ְּמנִ יעָ ה‪ֶׁ ,‬‬ ‫ליקוטי מוהר"ן קט"ו‬ ‫יו"ל ע"י‬

‫הפצה שטיבל‬

‫ביהמ"ד 'אנשי הצדיק' שכונת קנה בשם – בית שמש‬ ‫לקבלת הדפים מידי שבת בשבתו ומועד במועדו‪:‬‬ ‫‪a0548528284@gmail.com‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫בעזהשי"ת‬

‫כַּד‬ ‫אָתֵי יִתְרֹו‬ ‫ה' יִתְבַָרְך מְקַּבֵל תַּעֲנּוג וְשַּעֲשּועַּ גָדֹול מְאֹד‬ ‫כְשֶׁעֹולֶׁה לְפָנָיו אֵיזֶׁה עֲבֹודָה מִמָקֹום הַּנָמּוְך וְָרחֹוק‬ ‫מְאֹד כַּמּובָן בְדִבְֵרי חֲכָמֵינּו זִכְרֹונָם לִבְָרכָה כַּמָה‬ ‫פְעָמִים‪ .‬בִבְחִינַּת כַּד אָתֵי יִתְרֹו וְאָמַּר כִי עַּתָה‬ ‫יָדַּעְתִי וְכּו'‪ ,‬כְדֵין אִסְתַּלֵק וְאִתְיַּקֵר שְמָא דְקֻדְשָא‬ ‫בְִריְך הּוא עֵלָא וְתַּתָא‪.‬‬ ‫וְזֶׁה סֹוד גָלּות יִשְָראֵל בִכְלָל‪ּ .‬ובִפְָרטִּיּות הַּנְפִילֹות‬ ‫שֶׁל כָל אֶׁחָד וְאֶׁחָד כַּנַּ"ל שֶׁזֶׁהּו עִקַּר הַּגָלּות‪ ,‬כִי כָל‬ ‫מַּה שֶׁנֹופֵל לְמָקֹום נָמּוְך וְָרחֹוק מֵהַּקְדֻשָה יֹותֵר יֵש‬ ‫לֹו שָם אֵיזֶׁה עֲבֹודָה וְנַּחַּת רּוחַּ לַּעֲשֹות לַּה'‬ ‫יִתְבַָרְך‪ ,‬מַּה שֶׁאֵינֹו זֹוכֶׁה לָזֶׁה אֲפִלּו צַּדִיק גָדֹול‬ ‫וְכַּנַּ"ל‪.‬‬ ‫לקוטי הלכות ברכת הריח ד‬ ‫יו"ל ע"י‬

‫הפצה שטיבל‬

‫ביהמ"ד 'אנשי הצדיק' שכונת קנה בשם – בית שמש‬ ‫לקבלת הדפים מידי שבת בשבתו ומועד במועדו‪:‬‬ ‫‪a0548528284@gmail.com‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫בעזהשי"ת‬

‫ִל ַּב ְב ִתנִ י‬

‫ְב ַּא ַּחת ֵמ ֵעינַּ יִ ךְ‬ ‫ֵמ ִענְ יַּ ן ְק ָּצת ֲאנָּ ִשים ֶׁש ִמ ְת ָּק ְר ִבים ַּל ֲעבוֹ ַּדת ַּה ֵשם יִ ְת ָּב ַּר ְך‬ ‫ר־כ ְך ִמ ְת ַּר ֲח ִקין‪ָּ .‬ענָּ ה ְו ָּא ַּמר‪:‬‬ ‫ְו ַּא ַּח ָּ‬

‫י־כן יָ ָקר ֵא ֶצל ַּה ֵשם יִ ְת ָב ַּר ְך ַּה ִה ְת ָק ְרבות‬ ‫ל־פ ֵ‬ ‫ף־ע ִ‬ ‫ַּא ַּ‬ ‫ר־כ ְך נַּ ֲע ֶׁשה ַּמה‬ ‫ל־פי ֶׁש ַּא ַּח ָּ‬ ‫ף־ע ִ‬ ‫מו ַּאף ְל ִפי ָּש ָּעה‪ַּ .‬א ַּ‬ ‫ְב ַּע ְצ ֹ‬ ‫ֶׁש ַּנ ֲע ֶׁשה‪ַּ ,‬חס ְו ָּשלוֹ ם‪.‬‬ ‫ְו ָּא ַּמר ֲהל ֹא ַּעל ְש ַּעת ַּמ ַּתן תוֹ ָּרה נֶׁ ֱא ַּמר‪ִ " :‬ל ַּב ְב ִתנִ י ְב ַּא ַּחת‬ ‫יתא ַּב ִמ ְד ָּרש‪ַּ " :‬מהו ְב ַּא ַּחת ֵמ ֵעינַּ יִ ְך ֶׁא ָּלא‬ ‫ֵמ ֵעינַּ יִ ְך"‪ְ .‬ו ִא ָּ‬ ‫ֶׁש ָּב ַּעיִ ן ַּה ֵשנִ ית ְכ ָּבר ָּהיו ִמ ְס ַּת ְכ ִלין ַּעל ָּה ֵע ֶׁגל"‪ .‬נִ ְמ ָּצא‬ ‫ֶׁש ִב ְש ַּעת ַּמ ַּתן תוֹ ָּרה ְכ ָּבר ָּהיָּ ה ַּד ְע ָּתם ִל ְפרֹשׁ ַּחס ְו ָּשלוֹ ם‪,‬‬ ‫י־כן ָּהיָּ ה יָּ ָּקר ְב ֵעינֵ י ַּה ֵשם יִ ְת ָּב ַּר ְך ְמאֹד‬ ‫ל־פ ֵ‬ ‫ף־ע ִ‬ ‫ְו ַּא ַּ‬ ‫ַּה ִה ְת ָּק ְרבות ְב ַּע ְצמוֹ ‪ְ .‬כמוֹ ֶׁש ָּכתוב " ִל ַּב ְב ִתנִ י ְב ַּא ַּחת‬ ‫ֵמ ֵעינַּ יִ ְך"‪ִ .‬כי זֶׁ ה ְב ַּע ְצמוֹ יָּ ָּקר ְמאֹד ְב ֵעינֵ י ַּה ֵשם יִ ְת ָּב ַּר ְך‪:‬‬ ‫שיחות הר''ן קכ''ג‬ ‫יו"ל ע"י‬

‫הפצה שטיבל‬

‫ביהמ"ד 'אנשי הצדיק' שכונת קנה בשם – בית שמש‬ ‫לקבלת הדפים מידי שבת בשבתו ומועד במועדו‪:‬‬ ‫‪a0548528284@gmail.com‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫בעזהשי"ת‬

‫יו"ל ע"י‬

‫הפצה שטיבל‬

‫ביהמ"ד 'אנשי הצדיק' שכונת קנה בשם – בית שמש‬ ‫לקבלת הדפים מידי שבת בשבתו ומועד במועדו‪:‬‬ ‫‪a0548528284@gmail.com‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫בעזהשי"ת‬

‫וַ ִּיחַ ד יִּ תרו‬ ‫ַעל ָּכל הַ טובָּ ה‬ ‫וְ אָ ְמרוּ ּ ַרבוֹ ֵתינוּ‪ּ,‬זִ ְכרוֹ נָ ם ּלִ ְב ָרכָ ה‪ֶׁ 'ּ,‬ש ַנ ֲע ָשֹה ּ ְב ָשֹרוֹּ ּ ִחדו ִדין ּ ִחדו ִדין'‪ִ ּ.‬כי ּכָ ל ּהַ ְשֹ ָמחוֹ ת ּהֵ ם ּ ַרקּ‬ ‫ש ְמחָ ה ּהוא ּ ַרק ּ ִב ְש ָע ָתן‪ּ,‬וְ ִאם ּיִ ְס ַת ֵכלּ‬ ‫ִב ְש ָע ָתן‪ְ ּ,‬כגוֹ ן‪ּ,‬לְ ָמ ָשל ּ ִשֹ ְמחָ ה ּ ֶׁשל ּ ֲח ֻת ָנה ּאוֹּ ּ ְב ִרית‪ּ,‬הַ ִ ֹ‬ ‫ַעל ּהַ סוֹ ף‪ּ ,‬אֵ ין ּשום ּ ִשֹ ְמחָ ה ּ ָבעוֹ לָם‪ִ ּ ,‬כי ּסוֹ ף ּ ָא ָדם ּוְ כוּ' ּ( ְב ָרכוֹ ת ּיז)‪ּ .‬אֲ בָ ל ּ ִאם ּיִ ְס ַת ֵכל ּ ַע לּ‬ ‫שלּהַ סוֹ ף‪ּ,‬אָ זּיֵשּּלוֹּּלִ ְשֹמֹחַּּ ְמאֹד‪ִ ּ,‬כיּסוֹ ףּ ָכלּסוֹ ף‪ְ ּ,‬דהַ יְ נוּּהַ ַת ְכלִ יתּהואּטוֹ בּ ְמאֹד‪ּ :‬‬ ‫הַ סוֹ ףּ ֶׁ‬ ‫ינו‪ּ ,‬זִ ְכרוֹ נָ םּ‬ ‫שאָ ְמרוּ ּ ַרבוֹ ֵת ּ‬ ‫וְ ִה ֵנה ּזֶׁהוּ ּ ַרק ּ ִמ ַצד ּהַ ְנ ָש ָמה‪ֶׁ ּ ,‬ש ִמ ִצ ָדהּ ּהַ ָמוֶׁ ת ּטוֹ ב ּ ְמאֹד‪ְ ּ ,‬כמוֹּ ּ ֶׁ‬ ‫ש ַעלּיָ דוֹּּ‬ ‫כו'‪ִ ּ,‬כי ּהואּטוֹ בּ ְמאֹד‪ֶׁ ּ,‬‬ ‫אשית ּ ַר ָבהּ ָפ ָר ָשה ּט)‪"ּ:‬וְ ִה ֵנה ּטוֹ בּ ְמאֹד"ּזֶׁה ּוְ ּ‬ ‫לִ ְב ָרכָ הּ( ְב ֵר ִ‬ ‫שהוא ּצַ ִדיק‪ּ,‬וַ אֲ ִפלוּ ּגופוֹּ ּנָ ִקי ּוְ ָקדוֹ שּ ּ ְמאֹד‪ּ,‬אֲ זַי ּיָ כוֹ ל ּלִ ְשֹמֹחַּּ‬ ‫ך ּ ִמי ּ ֶׁ‬ ‫ָב ִאין ּלְ ַת ְכלִ ית ּהַ טוֹ ב‪ּ.‬אַ ְּ‬ ‫ש ָכתובּ‬ ‫ַגם ּ ִעם ּגופוֹּ‪ּ ,‬אֲ ִפלוּ ּ ִאם ּ ִמ ְס ַת ֵכל ּ ַעל ּהַ סוֹ ף‪ֵ ּ ,‬מאַ חַ ר ּ ֶׁש ַגם ּגופוֹּ ּ ָטהוֹ ר ּוְ ָקדוֹ שּ‪ְ ּ .‬כמוֹּ ּ ֶׁ‬ ‫שֹה ּבָ ָשֹר ּלִ י" ּ ֶׁשהַ ָב ָשֹר‪ְ ּ ,‬דהַ יְ נוּ ּהַ גוף ּאֵ ינוֹּ ּיָכוֹ ל ּל ֲַעשֹוֹ ת ּלוֹּ ּשוםּ‬ ‫" ֵבאל ִֹקים ּ ָב ַט ְח ִתי ּמַ ה ּי ֲַע ֶׁ‬ ‫ש ַגם ּלְ הַ גוף ּיִ ְהיֶׁה ּטוֹ ב ּ ְמאֹד‪ּ,‬‬ ‫ש ָכתוב ּ"אַ ף ּ ְב ָשֹ ִרי ּיִ ְשכֹן ּלָבֶׁ ַטח"ּ ֶׁשהַ ַצ ִדיק ּ ָבטוחַּ‪ֶׁ ּ,‬‬ ‫הֶׁ זֵק‪ּ,‬ו ְכמוֹּ ּ ֶׁ‬ ‫וְ ַעלּ ֵכןּ ָיכוֹ לּלִ ְשֹמֹחַּּ ַגםּ ִעםּגופוֹּ‪ּ,‬אֲ ִפלוּּ ְכ ֶׁש ִמ ְס ַת ֵכלּ ַעלּהַ סוֹ ף‪ּ :‬‬ ‫הּ ְמאֹד‪ּ,‬אַ ףּ ַעלּ ִפיּ‬ ‫ך‪ִ ּ,‬ב ְפ ָרט ּ ֵגר‪ֶׁ ּ,‬שאַ ףּ ַעל ּ ִפיּ ֶׁש ִנ ְש ָמתוֹּ ּ ָגבוֹ ַּ‬ ‫שאֵ ין ּגופוֹּ ּ ָקדוֹ שּּ ָכלּ ָכ ְּ‬ ‫אֲ בָ לּ ִמי ּ ֶׁ‬ ‫ְ‬ ‫שאֵ ין ּגופוֹּּ‬ ‫שזֶׁה ּהָ ִאישּ ּ ֶׁ‬ ‫שנוֹ ת ּזֹאת‪ּ .‬נִ ְמצָ א ּ ֶׁ‬ ‫יך ּאֶׁ ְפ ָשר ּלְ ַ‬ ‫כֵ ן ּגופוֹּ ּנוֹ צַ ר ּ ִמ ִט ָפה ּ ְטמֵ אָ ה‪ּ ,‬וְ אֵ ּ‬ ‫ָקדוֹ שּּ ָכלּ ָכ ְךּ‪ִ ּ,‬ב ְפ ָרטּ ֵגר‪ִ ּ,‬איּאֶׁ ְפ ָשרּלוֹּּלִ ְשֹמֹחַּּ ִעםּגופוֹּּ ְכ ֶׁש ִמ ְס ַת ֵכלּ ַעלּהַ ַת ְכלִ ית‪ּ :‬‬ ‫ש ִי ְתרוֹּּהָ יָהּ ָשֹמֵ חַּּ ַעלּ ָכלּהַ טוֹ בָ ה‪ֵ ּ,‬פרושּ‪ּ,‬אֲ ִפלוּּ‬ ‫וְ זֶׁהוּ‪ִ "ּ:‬וַיחַ ְּדּיִ ְתרוֹּּ ַעלּ ָכלּהַ טוֹ בָ ה"ּ ֶׁ‬ ‫ש ִה ְס ַת ֵכלּלְ הָ לְ אָ הּ ִמןּהַ טוֹ בָ ה‪ּ.‬וְ זֶׁהוּ‪ַ "ּ:‬עלּ ָכלּהַ טוֹ בָ ה"ּלְ ַמ ְעלָהּולְ הָ לְ אָ הּ ַעל ּ‬ ‫ְכ ֶׁ‬ ‫ש ִה ְס ַת ֵכלּ ַעלּזֶׁה‪ּ,‬הַ יְ נוּּלְ הָ לְ אָ הּ ִמןּהַ טוֹּבָ ה‪ּ,‬הַ יְ נוּּ ַעלּהַ סוֹ ף‪ּ ,‬‬ ‫הַ טוֹ בָ ה‪ּ,‬אַ ףּ ַעלּ ִפיּ ֶׁ‬ ‫ש ִמ ְס ַת ֵכלּ ַעלּהַ סוֹ ף‪ּ ,‬‬ ‫אַ ףּ ַעלּ ִפיּכֵ ןּהָ יָ הּ ָשֹמֵ חַּּ ְמאֹד‪ִ ּ.‬כיּ ִמ ַצדּהַ ְנ ָש ָמהּאַ ףּ ְכ ֶׁ‬ ‫ש ַנ ֲע ָשֹהּ ְב ָשֹרוֹּּ ִחדו ִדיןּ ִחדו ִדיןּ ְב ָשֹרוֹּּ ַדיְ ָקא‪ּ ,‬‬ ‫ךּ ֶׁ‬ ‫הואּטוֹ בּ ְמאֹדּ ַכ ַּנ"ל‪ּ,‬אַ ְּ‬ ‫שהָ ָיהּ ֵגר‪ּ,‬ל ֹאּהָ ָיהּ ִשֹ ְמחָ תוֹּּ ְבגופוֹּ ּ‬ ‫ְדהַ יְ נוּּהַ גוף‪ִ ּ.‬כיּמֵ אַ חַ רּ ֶׁ‬ ‫ש ִה ְס ַת ֵכלּ ַעלּהַ סוֹ ףּ ַכ ַּנ"ל‪ּ.‬וְ זֶׁהוּ‪'ּ:‬נַ ֲע ָשֹהּ ְב ָשֹרוֹּ ּ‬ ‫ְכ ֶׁ‬ ‫ִחדו ִדיןּ ִחדו ִדין'ּ ְב ָשֹרוֹּּ ַדיְ ָקאּ ַכ ַּנ"ל‪ּ :‬‬ ‫ליקוטי מוהר"ן תנינא לג‬ ‫יו"ל ע"י‬

‫הפצה שטיבל‬

‫ביהמ"ד 'אנשי הצדיק' שכונת קנה בשם – בית שמש‬ ‫לקבלת הדפים מידי שבת בשבתו ומועד במועדו‪:‬‬ ‫‪a0548528284@gmail.com‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫בעזהשי"ת‬

‫ָא ַּמר‪:‬‬ ‫ֵאלו ָּה ְר ָּש ִעים ַּה ְגדוֹ ִלים ְכ ֶׁש ִנ ְכנָּ ִסים ְל ַּה ַּצ ִדיק ָּה ֱא ֶׁמת‪ַּ ,‬ה ַּה ְכנָּ ָּעה‬ ‫יל ְך ֵא ָּליו ו ְל ַּכ ְבדוֹ ‪,‬‬ ‫יעין ַּע ְצ ָּמן ְק ָּצת ְל ָּפנָּ יו ֵל ֵ‬ ‫ְב ָּע ְל ָּמא ֶׁש ֵהם ַּמ ְכנִ ִ‬ ‫ִמ ֶׁזה ְב ַּע ְצמוֹ נַּ ֲע ֶׁשֹה ִתקון ָּגדוֹ ל ְמאֹד ְב ָּמקוֹ ם ֶׁש ַּנ ֲע ֶׁשֹה‪ִ ,‬כי ְל ִפי‬ ‫יעין ַּע ְצ ָּמם ַּה ְכנָּ ָּעה‬ ‫ג ֶֹׁדל ִר ְש ָּע ָּתם ַּה ְגדוֹ ָּלה ְמאֹד‪ְ ,‬כ ֶׁש ֵהם ַּמ ְכנִ ִ‬ ‫ְב ָּע ְל ָּמא ִל ְפנֵ י ַּה ַּצ ִדיק ָּה ֱא ֶׁמת‪ִ .‬מ ֶׁזה נַּ ֲע ֶׁשֹה ִתקון ָּגדוֹ ל ְמאֹד‪.‬‬

‫ִכי יִ ְשֹ ָר ֵאל אוֹ ְמ ִרים ְב ָכל יוֹ ם ַּכ ָמה ְפ ָע ִמים ִכי ָגדוֹ ל ה' ִמ ָכל‬ ‫ֱאל ֹ ִהים ְולֹא נַּ ֲע ֶשֹה ִמ ֶזה ַּר ַּעש ָגדוֹ ל ָכל ָכ ְך‪ .‬ו ְכ ֶש ָבא יִ ְתרוֹ‬ ‫ְו ָא ַּמר ִכי ַּע ָתה יָ ַּד ְע ִתי ִכי גָ דוֹ ל ד' ְכ ֵדין ִא ְתיַּ ַּקר ְו ִא ְס ַּת ַּלק‬ ‫ְש ָמא ְד ֻק ְד ָשא ְב ִר ְ‬ ‫יך הוא ֵע ָלא ְו ַּת ָתא‪ִ ,‬כי ַּדיְ ָקא ְכ ֶש ָבא‬ ‫יע ַּע ְצמוֹ ַּת ַּחת‬ ‫ְמרו ָחק ָכזֶ ה ֵמ ִע ְמ ֵקי ַּה ְק ִלפוֹ ת ו ַּמ ְכנִ ַּ‬ ‫ַּה ְק ֻד ָשה‪ִ ,‬מ ֶזה נִ ְת ַּע ֶלה ְונִ ְת ַּג ֵדל ְשמוֹ יִ ְת ָב ַּר ְך ְו ָה ֵבן‪.‬‬ ‫ַּגם ָּש ַּמ ְע ִתי ִב ְשמוֹ ֶׁש ָּא ַּמר ְל ֶׁא ָּחד זֶׁ ה ֵאין ַּא ָּתה יוֹ ֵד ַּע ֶׁש ְכ ֶׁש ֶׁא ָּחד‬ ‫ֵמ ֶׁהם ַּמ ֶׁטה ַּע ְצמוֹ ( ַּהיְ נו ֶׁש ִנ ְכנַּ ס ֵא ָּליו ו ַּמ ֶׁטה ַּע ְצמוֹ ֶׁאל ַּה ְק ֻּד ָּשה)‬ ‫יעין ( ַּאז ֵאיינֶׁ ער פון זֵ ייא ִטיט זִ ְ‬ ‫יך‬ ‫ֲאזַּ י ַּמ ִטין ַּע ְצ ָּמן ָּכל ָּה ְר ִק ִ‬ ‫ייגין זִ ְ‬ ‫ימ ֶׁלין)‪:‬‬ ‫יך ִדי ִה ְ‬ ‫ַּא ֵבייג‪ֵ ,‬ב ִ‬ ‫חיי מוהר"ן קצג‬ ‫יו"ל ע"י‬

‫הפצה שטיבל‬

‫ביהמ"ד 'אנשי הצדיק' שכונת קנה בשם – בית שמש‬ ‫לקבלת הדפים מידי שבת בשבתו ומועד במועדו‪:‬‬ ‫‪a0548528284@gmail.com‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫בעזהשי"ת‬

‫ִּב ְת ִּח ַּלת‬ ‫ַּמ ַּתן ת ֹו ָרה‬ ‫ְּכ ִתיב ַּבי ֹום הַּ זֶּה ָּבאו ִמ ְּד ַּבר ִסינַּ י ופֵ ֵרש ַּר ִש"י ֶּש ְּבכָּ ל ֹיום יִ ְּדמֶּ ה ְּכ ִאלו הַּ י ֹום הַּ זֶּה‬ ‫ֶּית ְּל ָּעם ְּוכו'‪ ,‬וְּ כֵ ן‬ ‫מו הַּ י ֹום הַּ זֶּה נִ ְּהי ָּ‬ ‫ִק ַּב ְּל ָּת הַּ ת ֹו ָּרה‪ ,‬וְּ כֵ ן ֵפ ַּר ִש"י ַּכ ָּמה ְּפסו ִקים ַּבת ֹו ָּרה ְּכ ֹ‬ ‫קול עָ מֹק וְ חָ זָק "אַּ לְ ט טָ אר מֶ ען נִּ יט זַּיין"‪.‬‬ ‫בות ְב ֹ‬ ‫רו ֹנו לִּ ְב ָרכָ ה צָ עַּ ק אֵּ לו הַּ ֵּת ֹ‬ ‫הַּ ְּר ֵבה‪ ,‬וְ ַּר ֵּבנו זִּ כְ ֹ‬

‫הו ִּעילו לָ הֶ ם ְדבָ ַּרי אֵּ ֶלה ְדהַּ יְ נו לְ הַּ ְת ִּחיל‬ ‫לומֵּ נו ֶש ְת ִּה ָלה לָ אֵּ ל ֹ‬ ‫וכְ בָ ר ִּס ְפרו ְלפָ נַּי ַּכ ָמה מֵּ אַּ נְ ֵּשי ְש ֹ‬ ‫ְ‬ ‫דול עַּ ל עַּ ְצ ִּמי‬ ‫דולָ ה אֵּ לָ יו יִּ ְת ָב ַּרך ו ְב ַּרחֲמָ נות ָג ֹ‬ ‫לִּ ְשתֹק ְולַּ חֲרש לִּ פְ נֵּי הַּ ֵּשם יִּ ְת ָב ַּר ְך ִּב ְתשו ָקה ְג ֹ‬ ‫ש ִּנ ְת ַּרחַּ ְק ִּתי ָכל ָכ ְך ָכל ָכ ְך ָכל ָכ ְך ַּעד ֶּשאֵ ינִ י ֹיו ֵד ַּע ְּכלָּ ל מֵ הֵ יכָּ ן ְּלהַּ ְּת ִחיל ְּל ַּד ֵבר ִב ְּב ִחינַּ ת ִכי ֵאין ִמ ָּלה‬ ‫ֶ‬ ‫ִב ְּלש ֹונִ י הֵ ן ה' ָּי ַּד ְּע ָּת ֻּכ ָּלה‪ ,‬נֶּ אֱ לַּ ְּמ ִתי לא אֶּ ְּפ ַּתח ִפי וְּ כו'‪ִ .‬כי ְּכבָּ ר ִנ ְּדמֶּ ה ִלי ֶּש ִה ְּתחַּ ְּל ִתי ַּכ ָּמה‬ ‫חוק ָּכל ָּכ ְּך ָּכל ָּכ ְּך וְּ כו' וְּ כו' ַּכאֲ ֶּשר ֹיו ֵד ַּע ָּכל ֶּאחָּ ד ְּבנַּ ְּפש ֹו‪ְּ ,‬והַּ ֵשם יִ ְּת ָּב ַּר ְּך מָּ לֵ א‬ ‫וַּ עֲ ַּדיִ ן אֲ נִ י ָּר ֹ‬ ‫ָּ‬ ‫מו ִא ֵלם הַּ פ ֹו ֵתחַּ‬ ‫מוך ַּמ ָּמש מַּ ָּמש ְּכ ֹ‬ ‫מונִ י ָּכ ֹ‬ ‫ַּר ִבים ָּת ִמיד‪ .‬וְּ ַּעל ִפי רֹב ָּיחוס ָּעלַּ י וְּ יִ ְּפ ַּתח ֶּפה ְּל ִא ֵלם ָּכ ֹ‬ ‫ְּ‬ ‫רוב ַּעל ָּפסוק ב ֹו ֵרא נִ יב שֹפָּ ָּתיִ ם‪ֶּ .‬שהַּ ֵשם יִ ְּת ָּב ַּרך ב ֹו ֵרא מַּ ָּמש מֵ חָּ ָּדש ִניב‬ ‫עמ ֹ‬ ‫מו ֶּש ִד ַּב ְּרנו ְּבנֶּ ְּ‬ ‫ו ְּכ ֹ‬

‫ְּפ ָּע ִמים‬ ‫ַּרחֲ ִמים‬ ‫ְּל ַּד ֵבר‪.‬‬ ‫ְּשפָּ ַּתיִ ם‬

‫ֶשנוכַּ ל ְלפָ ֵּרש ִּשיחָ ֵּתנו ְבעֹצֶ ם הַּ ִּה ְת ַּרחֲקות אֵּ ְ‬ ‫שהוא‪ ,‬אֲ ִּפלו ִּאם הָ יָה ֵּכן אֲ לָ ִּפים ְפ ָע ִּמים‪ִ .‬כי‬ ‫יך ֶ‬ ‫אות ו ְּלהָּ ִבין ֶּש ַּאף ַּעל ִפי כֵ ן ֵא ְּ‬ ‫יך‬ ‫כו ִלין ִל ְּר ֹ‬ ‫תו אֵ ין חֵ ֶּקר‪ .‬ו ִב ְּפ ָּרט ִכי ֶּבאֱ מֶּ ת ָּאנו מַּ אֲ ִמינִ ים ו ְּמ ַּעט יְּ ֹ‬ ‫ִל ְּג ֻּד ָּל ֹ‬ ‫אול ַּת ְּח ִתי ֹות ַּמ ָּמש ַּכ ִנ ְּש ַּמע ִמ ִפיו ְּבפֵ רוש ַּכ ָּמה‬ ‫ֶּשהוא ְּבוַּ ַּדאי לא נֶּ אֱ בָּ ד שום ִדבור וְּ שום ְּצ ָּע ָּקה אֲ ִפלו ִמ ְּש ֹ‬ ‫מו‬ ‫כול ְּלהָּ ִבין ְּב ַּע ְּצ ֹ‬ ‫יכין ְּלהַּ אֲ ִמין ָּבזֶּה ֶּבאֱ מונָּ ה ְּשלֵ מָּ ה ִב ְּפ ָּרט ִכי ָּכל ֶּאחָּ ד ָּי ֹ‬ ‫ְּפ ָּע ִמים אֵ ין ִמ ְּס ָּפר‪ ,‬וְּ ָּאנו ְּצ ִר ִ‬ ‫טו ִבים וְּ כו' ְּבוַּ ַּדאי הָּ יָּה ָּגרו ַּע ֹיו ֵתר ְּו ֹיו ֵתר ְּב ִלי ִשעור‬ ‫קות וְּ הַּ ִכסו ִפין ֹ‬ ‫ֶּש ִאם לא הָּ יָּ ה ִמ ְּתחַּ זֵק ְּבאֵ לו הַּ ְּצ ָּע ֹ‬ ‫לום ַּכאֲ ֶּשר ְּכבָּ ר‬ ‫רוצֶּ ה ְּלהַּ אֲ ִביד וְּ לַּ עֲ קֹר ֶּאת הָּ ָּא ָּדם ְּלגַּ ְּמ ֵרי חַּ ס ְּו ָּש ֹ‬ ‫רות הַּ ַּב ַּעל ָּדבָּ ר ֶּש ֹ‬ ‫ִכי אֵ ין ֵקץ ְּל ִה ְּת ָּג ֹ‬ ‫ָּש ְּקעו ַּכ ָּמה נְּ פָּ ש ֹות ַּעל יְּ ֵדי זֶּה‪ ,‬וְּ הָּ ִע ָּקר ַּעל יְּ ֵדי ֶּשלֹא ִה ְּתחַּ ְּזקו ְּבכָּ ל הַּ ַּנ"ל‪:‬‬ ‫ובָּ רו ְּך‬ ‫וַּ ֵת ֶּרד‬ ‫רו ִאין‬ ‫ֹ‬

‫רות נֶּ אֱ ַּמר ְּב ֹיו ֵתר‬ ‫ָּתום הַּ זֶּה ַּבד ֹור הַּ חַּ ָּלש הַּ זֶּה אֲ ֶּשר ַּעל ֵאלו הַּ ד ֹו ֹ‬ ‫אֱ להֵ ינו ֶּשחָּ מַּ ל ָּעלֵ ינו ַּבד ֹור הַּ י ֹ‬ ‫רות ֵאלו ַּכאֲ ֶּשר ָּאנו‬ ‫עוזֵר ָּלה ֶּש ֶּנאֱ מַּ ר ַּעל ָּכל יְּ מֵ י הַּ ָּגלות הַּ ַּמר הַּ זֶּה ִב ְּפ ָּרט ַּעל ד ֹו ֹ‬ ‫ְּפלָּ ִאים אֵ ין ֹ‬ ‫עולָּ ם אֶּ ת הַּ ַּמעֲ ֶּשה הָּ ַּרע הַּ ַּנעֲ ֶּשה ַּתחַּ ת הַּ ֶּשמֶּ ש ִב ְּפ ָּרט ָּב ִע ִתים הַּ ָּללו‪,‬‬ ‫חוק מַּ ה ֶּש ַּנעֲ שֹה ָּב ֹ‬ ‫ו ְּמ ִבינִ ים מֵ ָּר ֹ‬

‫דוש וְ חָ ָדש ֹנו ָרא וְ נִּ ְש ָגב ָכזֶה ְוכו' ֶשעָ ָשה‬ ‫אור ָק ֹ‬ ‫לולֵ א ה' ֶּשהָּ יָּה לָּ נו ֶשחָ מַּ ל עָ לֵּ ינו ְו ָשלַּ ח לָ נו ֹ‬ ‫דות ו ְלהַּ ֵּל ל‬ ‫הו ֹ‬ ‫עושֶ ה ו ְמחַּ ז ְֵּקנו ְב ַּרח ֲָמיו ְב ִּש ְבעָ ה ְמ ִּשיבֵּ י טַּ עַּ ם ָכאֵּ ֶלה‪ .‬עָ לֵּ ינו לְ ֹ‬ ‫עושֶ ה ִּע ָמנו מַּ ה ֶש ֹ‬ ‫וְ ֹ‬ ‫דו ִּשים לְ הַּ ְת ִּחיל ְבכָ ל עֵּ ת מֵּ חָ ָדש‬ ‫חו ָתיו ְל ַּקיֵּם ְדבָ ָריו הַּ ְק ֹ‬ ‫ולְ ַּש ֵּבחַּ לְ הַּ ֵּשם יִּ ְת ָב ַּר ְך ָת ִּמיד וְ לֵּ ילֵּ ְך ְבאָ ְר ֹ‬ ‫טובָּ ה‬ ‫תו ֵאין חֵ ֶּקר ְּוכו'‪ְּ .‬והַּ כֹל יִ ְּתהַּ ֵפ ְּך ְּל ֹ‬ ‫דול ה' וְּ ִל ְּג ֻּד ָּל ֹ‬ ‫טובָּ ה ָּת ִמיד‪ִ ,‬כי ָּג ֹ‬ ‫ו ְּל ִה ְּתחַּ זֵק ְּב ִש ְּמחָּ ה ֹ‬ ‫דו ִשים‪..‬‬ ‫סות ו ְּל ִה ְּסת ֹופֵ ף ְּבצֵ ל ְּכנָּ פָּ יו הַּ ָּק ֹ‬ ‫ַּא ְּש ֵרינו ֶּש ָּז ִכינו לַּ ֲח ֹ‬ ‫עלים לתרופה ד' משפטים תרב‬ ‫יו"ל ע"י‬

‫הפצה שטיבל‬

‫ביהמ"ד 'אנשי הצדיק' שכונת קנה בשם – בית שמש‬ ‫לקבלת הדפים מידי שבת בשבתו ומועד במועדו‪:‬‬ ‫‪a0548528284@gmail.com‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫בעזהשי"ת‬

‫ִיתם ִלי‬ ‫וִ ְהי ֶ‬

‫ֻלה‬ ‫ְסג ָּ‬ ‫ש ֵאין‬ ‫שעו ִּשין ִּל ְרפו ָאה; ַאף ַעל ִּפי ֶׁ‬ ‫נִּק ָר ִּאים ' ַעם ְסג ָֻלה'‪ְ ,‬כמו ְסג ָֻלה ֶׁ‬ ‫ִּכי אֲ נ ְַחנו ְ‬ ‫שי ְִּהיֶׁה זֶׁה ִּל ְרפו ָאה‪ַ ,‬אף ַעל ִּפי כֵ ן הַ ָדבָ ר הַ זֶׁה ְמסֻ גָל ִּל ְרפו ָאה‪,‬‬ ‫הַ ֶׁטבַ ע ְמחַ יֵב ֶׁ‬

‫וְ זֶׁה ְל ַמ ְעלָ ה מֵ הַ ֶׁטבַ ע‪ֶׁ ,‬ש ֵאין הַ ֵשכֶׁ ל הָ אֱ נו ִּשי מֵ ִּבין זֶׁה ְכמו כֵ ן אֲ נ ְַחנו לָּ ַקח‬ ‫תו‪ ,‬אַ ף ַעל ִפי ֶשאֵּׁ ין הַ ֵֹּׁשכֶ ל‬ ‫או ָּתנו הַ ֵּׁשם י ְִת ָּב ַר ְך ְל ַעם ְסג ָֻּל ֹ‬ ‫ֹ‬ ‫הָּ אֱ ֹנו ִשי ֵּׁמ ִבין אֶ ת ָּכל זֶה‪ ,‬אֵּׁ ְ‬ ‫יך לָּ ַקח ַעם ִמתוֹ ְך ַע ִמים‪ְ ,‬כמוֹ‬ ‫יעת יַם סוף‪ֶ ,‬ש ִק ְט ֵּׁרג ִמ ַדת הַ ִדין‪ :‬הַ ָּללו עוֹ ְב ֵּׁדי‬ ‫ִב ְש ַעת ְק ִר ַ‬ ‫אשית ַר ָבה ָפ ָר ָשה נ"ז ו ִּב ְשמות ַר ָבה ָפ ָר ָשה כ"א)‪ ,‬אַ ף ַעל ִפי כֵּׁ ן הַ ָּקדוֹ ש‬ ‫עכו"ם וְ כו' ( ְב ֵר ִּ‬ ‫ַ‬ ‫שזֶׁה הַ ָדבָ ר ְכמו ְסג ָֻלה‪,‬‬ ‫דוש‪ .‬נִּ ְמצָ א ֶׁ‬ ‫או ָּתנו ְל ַעם ָּק ֹ‬ ‫ָּברו ְך הוא לָּ ַקח ֹ‬ ‫יפין ַכ ַנ"ל‪.‬‬ ‫שכֶׁ ל אֱ נו ִּשי‪ ,‬וְ זֶׁה ְב ִּחינַת ַמ ִּק ִּ‬ ‫שהוא ְל ַמ ְעלָ ה מֵ הַ ֶׁטבַ ע‪ְ ,‬ל ַמ ְעלָ ה ִּמ ֵ‬ ‫ֶׁ‬ ‫יפין ְלהו ִּליד או ָתם ו ְלהַ ְכנִּ יס או ָתם ִּב ְפנִּ ים ַכ ַנ"ל‪ ,‬נִּ ְמצָ א‬ ‫שזָכָ ה ְל ֵאלו הַ ַמ ִּק ִּ‬ ‫ו ִּמי ֶׁ‬ ‫שר ְלגַלות הַ ְסג ָֻלה ְל ַעם ְסג ָֻלה‪:‬‬ ‫שזָכָ ה ְלהָ ִּבין ֶׁאת הַ ְסג ָֻלה ְבו ַַדאי הַ י ֶׁ‬ ‫ֶׁ‬

‫נִּימי ומַ ִּקיף; וְכָ ל ֶׁאחָ ד ְל ִּפי‬ ‫ְבכֵ ן ָכל אֶׁ חָ ד וְ ֶׁאחָ ד ְל ִּפי ְב ִּחינָתו יֵש לו ְפ ִּ‬ ‫שי ְַכנִּיס הַ ַמ ִּקיף ִּלפְ נִּ ים ו ְלהָ ִּבין ו ְלחַ ֵדש ֵאיזֶׁה‬ ‫שם ֶׁ‬ ‫ש ֲחנָנו הַ ֵ‬ ‫ְב ִּחינָתו‪ ,‬מַ ה ֶׁ‬

‫ש ְיג ֶַלה וְ י ְַכנִ יס זֹאת הַ הֲבָּ נָּה ֶשל הַ ְסג ָֻּלה‪,‬‬ ‫שר ְמחַ יֵּׁב ֶ‬ ‫ָדבָ ר‪ ,‬הַ י ֶ‬ ‫יטיב ִמטובוֹ‬ ‫ש ְיג ֶַלה ְל ַעם ְסג ָֻּלה ו ְלהֵּׁ ִ‬ ‫לו ְסג ָֻּלה‪ֶ ,‬‬ ‫ֶשהָּ יָּה אֶ ְצ ֹ‬ ‫לַ אֲ חֵּׁ ִרים‪:‬‬ ‫ליקוטי מוהר"ן כא‬ ‫יו"ל ע"י‬

‫הפצה שטיבל‬

‫ביהמ"ד 'אנשי הצדיק' שכונת קנה בשם – בית שמש‬ ‫לקבלת הדפים מידי שבת בשבתו ומועד במועדו‪:‬‬ ‫‪a0548528284@gmail.com‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫בעזהשי"ת‬

‫ח"י שבט‬ ‫ישי ח"י ְש ָבט ַּה ַּנ"ל ָהיָ ה ַּה ְת ָח ַּלת ַּהיְ סוֹ ד ֶשל ַּה ַּה ְד ָל ָקה‪,‬‬ ‫ַּגם ָאז ְביוֹ ם ֲח ִמ ִ‬ ‫ְל ַּה ְד ִליק ֶש ֶמן זַּ יִ ת ַּעל ִק ְברוֹ נֵ ר ָת ִמיד לא יִ ְכ ֶבה ַּכ ֲא ֶשר ָאנו נוֹ ֲהגִ ין ֵמ ָאז ְו ַּעד ֵה ָנה‬ ‫ְוגַּ ם זֶׁ ה ָּהיָּ ה ַּעל ִפי ַּמ ֲע ֶׁשה ִב ְק ִה ַּלת ק ֶֹׁדש ֶׁט ְפ ִליק ְו ִאי ֶׁא ְפ ָּשר ְל ָּב ֵאר ָּכל ַּה ְפ ָּר ִטים‪ִ ,‬כי ְב ָּכל‬ ‫זֶׁ ה ָּהיו עוֹ ד ַּכ ָּמה ְד ָּב ִרים נוֹ ָּר ִאים ֶׁש ָּר ִאינו ַּה ְש ָּג ָּחתוֹ ְונִ ְפ ְלאוֹ ָּתיו יִ ְת ָּב ַּר ְך ְב ָּכל ֵעת‪ֵ ,‬א ְ‬ ‫יך הוא יִ ְת ָּב ַּר ְך‬ ‫ְב ֶׁעזְ ֵרנו ִלגְ מֹר ִע ְס ֵקי ַּר ֵבנו זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָּר ָּכה ֶׁש ֵהם זְ כות ָּה ַּר ִבים ְלדוֹ רוֹ ת‪ֲ ,‬א ֶׁשר ַּה ְמנִ יעוֹ ת נִ ְש ַּת ְטחו‬ ‫ְכנֶׁ גְ ֵדנו ְב ִלי ְגבול‪ְ ,‬ולו ֵלא ה' ֶׁש ָּהיָּ ה ָּלנו לא ָּהיָּ ה ְב ֶׁא ְפ ָּש ִרי ְל ָּג ְמ ָּרם ְבשום א ֶֹׁפן‪( :‬ימי מוהרנ"ת עד)‬

‫לשה ְד ָב ִרים ָה ֵא ֶלה יְ סוֹ דוֹ ת ָה ִע ָק ִר ִיים‬ ‫יע ְלדוֹ רוֹ ת ֶש ַּה ְש ָ‬ ‫ְלהוֹ ִד ַּ‬ ‫ְב ַּה ְש ָא ַּרת ַּא ְדמוֹ "ר זַּ ַּצ"ל ְכ ִפי ַּהמו ָבן ָבזֶ ה ִמ ִד ְב ֵרי מוֹ ַּה ְרנַּ "ת זַּ "ל‪:‬‬ ‫ילא ָּכלול ַּגם ֲא ִמ ַּירת ָּה ֲע ָּשֹ ָּרה ַּק ִפ ְ‬ ‫א‪ֲ :‬א ֵס ָּפ ֵתנו ַּעל רֹאש ַּה ָּשנָּ ה‪ֶׁ ,‬ש ָּבזֶׁ ה ִמ ֵמ ָּ‬ ‫יטל ְת ִה ִלים ַּעל ִציונוֹ‬ ‫ַּה ָּקדוֹ ש‪:‬‬

‫ג‪:‬‬

‫ב‪ֵ :‬ע ֶׁסק ַּה ַּה ְד ָּפ ָּסה‪:‬‬

‫ְו ַּה ְד ָּל ַּקת ַּה ֵנר ָּת ִמיד ַּעל ִציונוֹ ַּה ָּקדוֹ ש ְו ִה ֵנה ְב ִענְ יַּ ן ָּהרֹאש ַּה ָּשנָּ ה ְכ ָּבר ָּכ ַּת ְב ִתי ִמ ֶׁזה ְק ָּצת ְב ָּמקוֹ ם ַּא ֵחר‬

‫ו ְב ִענְ יַּ ן ַּה ַּה ְד ָּפ ָּסה ִאי ֶׁא ְפ ָּשר ְל ָּב ֵאר ֲא ִפלו ְב ַּעל ֶׁפה ו ְב ִענְ יַּ ן ַּה ֵנר ָת ִמיד ַּע ֵין ְב ֵס ֶפר ַּה ִמדוֹ ת ַּמה ֶש ָכ ַּתב‬ ‫ָשם ַּא ְדמוֹ "ר ַּז"ל ֶש ִבזְ כות ַּה ֵנר ָת ִמיד ֶש ַּמ ְד ִל ִ‬ ‫יקין ִמ ֶש ֶמן זַּ יִ ת נִ צוֹ ִלין ִמ ְגזֵ רוֹ ת ְש ָמד‬ ‫ילא מו ָּבן ִמ ֶׁזה ְב ַּא ְל ֵפי ֲא ָּל ִפים ַּקל ָּוח ֶֹׁמר ְל ַּה ֵנר ָּת ִמיד ֶׁש ֵא ֶׁצל ִק ְברוֹ ַּה ָּקדוֹ ש‪ְ ,‬כ ִפי ַּהמו ָּבא‬ ‫ו ִמ ֵמ ָּ‬ ‫ִמ ֶׁזה ְב ֻּקנְ ְט ֵרס ַּה ִנ ְק ָּרא " ָּח ְכ ָּמה ו ִבינָּ ה" ַּע ֵין ָּשם ְו ָּת ִבין ִמ ֶׁזה ְל ַּמה ֶׁשמו ָּבא ְב ִלקו ֵטי מוֹ ֲה ַּר"ן ְב ִענְ יַּ ן‬ ‫מ ֶׁשׁה ְו ִה ְס ַּת ְלקותוֹ ֶׁשעוֹ ֵסק ָּבזֶׁ ה ְל ַּה ֲעלוֹ ת ִמ ְש ָּמד ְל ָּרצוֹ ן ו ְב ִלקו ֵטי ֲה ָּלכוֹ ת ִה ְלכוֹ ת‬ ‫ִק ְברוֹ ֶׁשל ֹ‬ ‫ִב ְר ַּכת ַּה ַּש ַּחר ֲה ָּל ָּכה ה' ְמב ָֹּאר ִמ ָּשם ֶׁש ַּגם ָּכל ַּה ַּת ֲאווֹ ת ְו ַּה ִמדוֹ ת ָּרעוֹ ת ִב ְפ ָּרט ָּה ֶׁא ִפיקוֹ ְרסות ַּהכֹל‬ ‫ָּכלול ְב ִענְ יַּ ן ְש ָּמד ַּה ַּנ"ל ו ִמ ֵצרוף ָּכל ָּה ִענְ יָּ נִ ים ָּה ֵא ֶׁלה ְביַּ ַּחד ִה ְפ ִליג מוֹ ַּה ְרנַּ "ת ַּז"ל ִב ְד ַּבר ַּה ֵנר ָּת ִמיד‬ ‫ַּעד ֵאין ִשעור ָּו ֵע ֶׁר ְך‪ֵ ,‬כן ָּש ַּמ ְע ִתי ְב ֵפרוש ֵמ ָּא ִבי זַּ "ל‪:‬‬ ‫ְוזֶׁ ה יָּ דו ַּע ֶׁש ְסגֻּ ַּלת ָּכל ִמ ְצ ָּוה ְו ַּהנְ ָּהגָּ ה ֶׁשל ַּה ַּצ ִד ֵ‬ ‫יקי ֱא ֶׁמת ִהוא ַּד ְו ָּקא ְכ ִפי ַּה ְפ ָּר ִטים ֶׁש ִנ ְצ ַּטוו ִמ ֶׁזה‬ ‫ְב ָּכל ָּד ָּבר ִכי ְכמוֹ ֶׁש ְבגַּ ְש ִמיות ִאי ֶׁא ְפ ָּשר ֶׁש ֵת ֵצא ֶׁאל ַּהפ ַֹּעל ֵמ ַּה ְר ָּכ ַּבת ַּה ַּס ִמים כ ַֹּח ָּה ְרפו ָּאה‬ ‫ְל ַּה ַּמ ֲח ָּלה ִכי ִאם ָּעשֹו ְמ ֻּכ ָּון ַּמ ָּמש ְב ָּכל ַּה ְפ ָּר ִטים ֶׁש ָּי ְצאו ִמ ִפי ָּהרוֹ ֵפא ( ִאם ָּהיָּ ה‬ ‫ְבנִ ְמ ָּצא ָּהרוֹ ֵפא ָּה ֲא ִמ ִתי)‪ְ ,‬כמוֹ ֵכן ַּמ ָּמש ָּב ֳח ִלי ַּה ֶׁנ ֶׁפש‪ְ ,‬ל ָּמ ָּשל ְב ִענְ יַּ ן‬ ‫יטל ְת ִה ִלים ֶׁש ֵהם ְמ ֻּס ָּג ִלים ִל ְפ ַּגם ַּה ְב ִרית‬ ‫ָּה ֲע ָּשֹ ָּרה ַּק ִפ ְ‬ ‫ַּר ֲח ָּמנָּ א ִל ְצ ַּלן‪ְ ,‬ו ֵכן ְב ִענְ יַּ ן ַּה ֵנר ָּת ִמיד ֶׁש ִד ְק ֵדק‬ ‫ַּא ְדמוֹ "ר זַּ ַּצ"ל ו ָּפ ַּרט ִב ְפ ָּרט ֶׁש ֶׁמן ַּזיִ ת‪:‬‬ ‫(כוכבי אור)‬ ‫יו"ל ע"י‬

‫הפצה שטיבל‬

‫ביהמ"ד 'אנשי הצדיק' שכונת קנה בשם – בית שמש‬ ‫לקבלת הדפים מידי שבת בשבתו ומועד במועדו‪:‬‬ ‫‪a0548528284@gmail.com‬‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

טועמיה יתרו  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you