Page 1

‫בס"ד‬

‫י‪-‬חזַ ק‬ ‫ַׁשּבַ ת ק ֶֹדׁש ּפָ ָר ַׁשת וַ יְ ִח ֲ‬ ‫ט"ז ּבְ ֵטבֵ ת תשע"ז‬ ‫ּגִ ּלָ יֹון קי"ב‬

‫גיליון שבועי לתלמידי ת"ת "אור ירושלים" החיידר של רבי אשר זיע"א‬

‫אֹור ַה ָּפ ָר ָׁשה‬ ‫בּוע‬ ‫לֶ ַקח טֹוב ִמּפָ ָר ַׁשת הַ ָּשׁ ַ‬

‫ל־מ ָּצב‬ ‫עֹודד ּבְ כָ ַ‬ ‫ּגֹור ֶמת לָ ָא ָדם לְ ִה ְת ֵ‬ ‫בֹודת ַה ֵּשׁם‪ִ ,‬היא ִמ ַּדת ַה ִּשׂ ְמ ָחה‪ֲ ,‬א ֶׁשר ִהיא ֶ‬ ‫ַא ַחד ַהיְסֹודֹות ַה ֲחׁשּובִ ים ֶׁשּבַ ֲע ַ‬ ‫בֹודת ַה ֵּשׁם ּבְ ִה ְתלַ ֲהבּות ּובִ ְׁשלֵ מּות‪ּ .‬וכְ בָ ר ָא ַמר ַרּבִ י ַחּיִים וִ ַיטאל‪ֶׁ ,‬ש ֶא ָחד ִמ ָּשׁ ְר ֵׁשי‬ ‫ֶׁשהּוא‪ּ ,‬ולְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל לַ ֲעׂשֹות ֶאת ֲע ַ‬ ‫ידּועים ִּדבְ ֵרי‬ ‫ּגֹור ֶמת לָ ָא ָדם ִר ְפיֹון ַיָדיִם וְ ֻחלְ ָׁשה‪ִּ ,‬ומּתֹוְך ּכָ ְך יָכֹול לָ בֹוא לִ ֵידי ֲעבֵ ָרה‪ .‬וִ ִ‬ ‫ָה ֲעבֵ רֹות ִהיא ָה ַע ְצבּות‪ֶׁ ,‬ש ֶ‬ ‫ַרּבִ י ַא ֲהרֹן ַהּגָ דֹול ִמ ַּק ְרלִ ין‪ֶׁ ,‬ש ָה ַע ְצבּות ָא ְמנָ ם ֵאינָ ּה ֲעבֵ ָרה‪ַ ,‬אְך ַמה ֶּשׁ ָה ַע ְצבּות יְכֹולָ ה לִ גְ רֹם ָחלִ ילָ ה‪ֵ ,‬אין ּבְ כ ָֹחּה ֶׁשל‬ ‫יֹותר לַ ֲעׂשֹות‪ .‬וְ כֵ ן ָא ַמר ֶׁש ַה ִּשׂ ְמ ָחה ַע ְצ ָמּה ֵאינָ ּה ִמ ְצוָ ה ִמ ַּצד ַע ְצ ָמּה‪ ,‬אּולָ ם ֶאל ַה ַּד ְרּגָ ה ֶׁש ָה ָא ָדם‬ ‫מּורה ּבְ ֵ‬ ‫ָה ֲעבֵ ָרה ַה ֲח ָ‬ ‫ל־יְדי ַה ִּשׂ ְמ ָחה‪ֹ ,‬לא יּוכַ ל לְ ַהּגִ ַיע ּבְ ׁשּום ִמ ָּדה ַא ֶח ֶרת חּוץ ִמ ֶּמּנָ ה‪.‬‬ ‫יָכֹול לְ ַהּגִ ַיע ַע ֵ‬ ‫תּומה'? ּובְ כֵ ן‪ּ ,‬בְ ֵס ֶפר‬ ‫תּומה‪ּ ,‬כְ ִפי ֶׁש ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ּבְ ִמ ְד ַרׁש ַרּבָ ה‪ָ .‬מה ַה ֵּפרּוׁש ָ'ּפ ָר ָׁשה ְס ָ‬ ‫ָּפ ָר ַׁשת וַ ִיְחי‪ִ ,‬היא ָּפ ָר ָׁשה ְס ָ‬ ‫ּתֹורה ַהּנִ כְ ָּתב לְ ִפי ָמס ֶֹרת ְמ ֻד ֶּיֶקת ִמּדֹור־ּדֹור ַעד מ ֶֹׁשה ַרּבֵ נּו ָעלָ יו ַה ָּשׁלֹום‪ ,‬יֵׁש ָּפ ָר ִׁשּיֹות ֶׁשּנִ כְ ָּתבֹות ְּפתּוחֹות‪ְּ ,‬ד ַהיְנּו‬ ‫ַה ָ‬ ‫תּומה ַמ ְת ִחילָ ה‬ ‫סֹופּה‪ָּ ,‬ופ ָר ִׁשּיָה ְס ָ‬ ‫ּקֹוד ֶמת ֹלא ִה ְת ַמּלְ ָאה ַעד ָ‬ ‫ׁשּורה ֲח ָד ָׁשה‪ּ ,‬גַ ם ִאם ַהּש ָּׁורה ַה ֶ‬ ‫ֶׁש ַּמ ְת ִחילֹות ּבִ ְת ִחּלַ ת ָ‬ ‫אֹותּיֹות‪ .‬אּולָ ם ָּפ ָר ַׁשת וַ ִיְחי ְמ ֶיֻח ֶדת ּבְ כָ ְך‪ֶׁ ,‬ש ִהיא ַמ ְת ִחילָ ה ּבְ ֶר ֶצף ֶא ָחד ִעם ַהּש ָּׁורה‬ ‫ּבְ ֶא ְמ ַצע ַהּש ָּׁורה ּבְ ֶרוַ ח ֶׁשל ֵּת ַׁשע ִ‬ ‫בּוע ּבְ כָ ְך ֶׁש ֵאין לְ ָפנֶ ָיה ּכִ ְמ ַעט ׁשּום ֶרוַ ח‪ ,‬וְ לָ כֵ ן ִהיא נִ ְק ֵראת ּבַ ִּמ ְד ָרׁש‬ ‫ּקֹוד ֶמת‪ ,‬וְ ִהיא ַה ִיְח ָידה ִמּכָ ל ָּפ ָרׁשֹות ַה ָּשׁ ַ‬ ‫ַה ֶ‬ ‫תּומה"‪ .‬וְ ָא ְמרּו ּבַ ִּמ ְד ָרׁש‪ֶׁ ,‬שּיֵׁש ּכָ אן ֶר ֶמז ַעל־ּכָ ְך‪ֶׁ ,‬ש ִּמּיָד לְ ַא ַחר ֶׁשּנִ ְפ ַטר ֲיַעקֹב ָאבִ ינּו ָעלָ יו ַה ָּשׁלֹום‪ ,‬נִ ְס ְּתמּו‬ ‫"ּפ ָר ָׁשה ְס ָ‬ ‫ָ‬ ‫ת־ה ֵּקץ‪ְּ ,‬ד ַהיְנּו‬ ‫נֹוסף מּובָ א ָׁשם‪ֶׁ ,‬ש ֲּיַעקֹב ָאבִ ינּו ּבִ ֵּקׁש לְ גַ ּלֹות ֶא ַ‬ ‫ל־יִׂש ָר ֵאל ִמ ָּצ ַרת ַה ִּשׁ ְעּבּוד‪ֵּ .‬ופרּוׁש ָ‬ ‫ֵעינֵ ֶיהם וְ לִ ּבָ ם ֶׁש ְ‬ ‫ּבִ ֵּקׁש לְ גַ ּלֹות לְ בָ נָ יו ֶאת זְ ַמן ַהּגְ ֻאּלָ ה ּובִ ַיאת ַה ָּמ ִׁש ַיח‪ֶ ,‬אּלָ א ֶׁשהּוא נִ ְס ַּתם ִמ ֶּמּנּו וְ לָ כֵ ן ֵה ֵחל לְ בָ ֵרְך ֶאת־ּבָ נָ יו‪ֵּ .‬ופרּוׁש נָ ֶאה‬ ‫רּוׁשים ֶׁשל ַה ִּמ ְד ָרׁש‪ֵ ,‬הם ֵּפרּוׁש ֶא ָחד‪ּ .‬כִ י ֲיַעקֹב ָאבִ ינּו ָעלָ יו ַה ָּשׁלֹום‪,‬‬ ‫מּואל"‪ֶׁ ,‬שּבְ ֶע ֶצם ְׁשנֵ י ַה ֵּפ ִ‬ ‫מּובָ א ּבַ ֵּס ֶפר ִ"ּדבְ ֵרי ְׁש ֵ‬ ‫רּוח ָק ְדׁשֹו ֶאת ַה ָּצרֹות וְ ַה ִּשׁ ְעּבּוד ֶׁש ֲע ִת ִידים ּבְ נֵ י ְיִׂש ָר ֵאל לִ ְסּבֹל ּבְ ֶמ ֶׁשְך ְׁשנֹות ַהּגָ לּות ָה ֲא ֻרּכָ ה‪ ,‬וְ ַה ָּדבָ ר ֱהבִ יאֹו‬ ‫ָר ָאה ּבְ ַ‬ ‫ׁשֹורה ֶאּלָ א ִמּתֹוְך ִׂש ְמ ָחה‪ִּ .‬ומּכָ אן ַא ָּתה לָ ֵמד‬ ‫רּוח ַהּק ֶֹדׁש‪ִ ,‬מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאינָ ּה ָ‬ ‫לִ ֵידי ַצ ַער ּכֹה ּגָ דֹול‪ַ ,‬עד ֶׁשּנִ ְס ַּתּלְ ָקה ִמ ֶּמּנּו ַ‬ ‫ּכַ ָּמה ּגָ דֹול ּכ ָֹחּה ֶׁשל ַה ִּשׂ ְמ ָחה‪ֶׁ ,‬ש ֲא ִפּלּו ֲיַעקֹב ָאבִ ינּו ּבְ ִחיר ָה ָאבֹות‪ּ ,‬בְ ֶרגַ ע ֶׁשּנִ כְ נַ ס לְ ַצ ַער ּבִ גְ לַ ל ֶׁש ָר ָאה ֶאת ַה ָּצרֹות‬ ‫רּוח ַהּק ֶֹדׁש‪.‬‬ ‫ַהּגְ דֹולֹות ֶׁש ֲע ִתידֹות לִ ְהיֹות לְ ַעם ְיִׂש ָר ֵאל ּבַ ּגָ לּות‪ַ ,‬ר ְח ָמנָ א לִ ְּצלַ ן‪ִ ,‬מּיָד נֶ ֶעלְ ָמה ִמ ֶּמּנּו ַ‬ ‫יֹוסף"‪ֶׁ ,‬שּגַ ם ִמ ֶּמּנּו נִ ָּתן לִ לְ מֹד ּכַ ָּמה ּגָ דֹול ּכ ַֹח ַה ִּשׂ ְמ ָחה‪ְּ .‬ת ִחּלָ ה הּוא ַמזְ ּכִ יר ֶאת‬ ‫"ּפ ְר ֵּדס ֵ‬ ‫וְ ָדבָ ר ִּפלְ ִאי מּובָ א ּבַ ֵּס ֶפר ַ‬ ‫ת־אבִ יו‬ ‫ת־הר ְֹפ ִאים לַ ֲחנֹט ֶא ָ‬ ‫ת־עבָ ָדיו ֶא ָ‬ ‫יֹוסף ֶא ֲ‬ ‫ּכֹותב ַעל ַה ָּפסּוק‪" :‬וַ ַיְצו ֵ‬ ‫ל־ה ָּפ ָר ָׁשה‪ֶׁ ,‬ש ֵ‬ ‫ִּדבְ ֵרי ָה"אֹור ַה ַחּיִים" ַה ָּקדֹוׁש ַע ַ‬ ‫כֹותב‬ ‫יֹוסף ִמּסֹוד זֶ ה ֶׁש ֲּיַעקֹב ֹלא ֵמת‪ ,‬וְ לָ כֵ ן ִצּוָה לַ ֲחנֹוט"‪ .‬וְ ֵ‬ ‫"א ְפ ָׁשר ּכִ י ֹלא ַיָדע ֵ‬ ‫אֹומר‪ֶ :‬‬ ‫ת־יִׂש ָר ֵאל"‪ ,‬וְ ֵ‬ ‫וַ ַּיַחנְ טּו ָהר ְֹפ ִאים ֶא ְ‬ ‫יֹוסף ַה ַּצ ִּדיק ָּדבָ ר זֶ ה‪ֶׁ ,‬שֹּלא ַיָדע ֶאת ַהּסֹוד‬ ‫לֹומר ַעל ֵ‬ ‫רּוסיָה ָּת ְמהּו ַעל ִּדבְ ֵרי ָה"אֹור ַה ַחּיִים"‪ֵ ,‬איְך ֶא ְפ ָׁשר ַ‬ ‫ֶׁשּגְ דֹולֵ י ְ‬ ‫ׁשֹורה ֶאּלָ א‬ ‫ּגּופם ְמזֻ ּכָ ְך וְ ֵאינֹו זָ קּוק לַ ֲחנִ ָיטה? ְּומ ָת ֵרץ ּבְ ֵׁשם ּגָ דֹול ֶא ָחד‪ֶׁ ,‬ש ִּמּכֵ יוָ ן ֶׁש ֵאין ַה ְּשׁכִ ינָ ה ָ‬ ‫ַהּלָ זֶ ה‪ּ ,‬כִ י ַצ ִּד ִיקים ָ‬ ‫יֹוסף ֲה ֵרי ָהיָה ָׁשרּוי ּבַ ֲאבֵ לּות ַעל ָאבִ יו ַה ַּצ ִּדיק‪ ,‬לָ כֵ ן ֹלא ַיָדע סֹוד זֶ ה ּבִ ְׁש ַעת ַמ ֲע ֶׂשה‪ ,‬וְ ַרק לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן‬ ‫ִמּתֹוְך ִׂש ְמ ָחה‪ ,‬וְ ֵ‬ ‫ת־ה ִיְד ָיעה ּכִ י ָאבִ יו ֵאינֹו זָ קּוק לַ ֲחנִ ָיטה‪ּ ,‬ובִ גְ לַ ל ֶׁש ֲחנָ טֹו‬ ‫ּיֹוסף ֶא ַ‬ ‫ִה ְתּגַ ּלָ ה לֹו ַה ָּדבָ ר‪ַ .‬עד ּכְ ֵדי ּכָ ְך ּכ ַֹח ָה ַע ְצבּות‪ֶׁ ,‬ש ִּסּלְ ָקה ִמ ֵ‬ ‫נֶ ְח ְסרּו ִמ ֵימי ַחּיָיו ֶע ֶׂשר ָׁשנִ ים‪ ,‬וְ נִ ְפ ַטר ּבֵ ן ֵמ ָאה וְ ֶע ֶׂשר ָׁשנִ ים‪ּ ,‬בִ ְמקֹום ּבֶ ן ֵמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים‪.‬‬ ‫ת־ה ִּמ ְצֹות ִמּתֹוְך‬ ‫עֹוׂשה ֶא ַ‬ ‫יְהּודי ֲא ִמ ִּתי‪ֶׁ ,‬שעֹובֵ ד ֶאת ה' ּבֶ ֱא ֶמת ּובְ ָת ִמים‪ִ ,‬מ ְסּתֹובֵ ב ּבְ ַה ְרּגָ ַׁשת ִׂש ְמ ָחה וְ ִסּפּוק‪ ,‬וְ ֶ‬ ‫ִ‬ ‫ִה ְתלַ ֲהבּות וְ ִה ְת ַח ְּדׁשּות‪ .‬וְ ָטעּות ּגְ דֹולָ ה יֵׁש לַ ֲאנָ ִׁשים ְמ ֻס ִּיָמים‪ֲ ,‬א ֶׁשר ּבִ ְמכֻ ּוָן ִמ ְת ַהּלְ כִ ים ּבְ ַע ְצבּות ָּומ ָרה ְׁשח ָֹרה‪,‬‬ ‫ל־יָמיו ָהיּו ְמלֵ ִאים‬ ‫חֹוׁשבִ ים ּכִ י ַה ָּדבָ ר נֹובֵ ַע ִמּתֹוְך ֲענָ וָ ה ֵיְת ָרה‪ ,‬וְ ַאף ְמ ַד ִּמים ֶאת ַע ְצ ָמם לְ ָדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ָעלָ יו ַה ָּשׁלֹום ֶׁשּכָ ָ‬ ‫וְ ְ‬ ‫יִּסּורים ַּומכְ אֹובִ ים‪ .‬אּולָ ם ִּדבְ ֵרי ֶהבֶ ל ֵאּלּו‪ ,‬וְ ֵאין זֶ ה ּבָ א ֶאּלָ א ִמּתֹוְך ֲענָ וָ ה ְמזֻ ֶּיֶפת‪ ,‬וְ ֵאין ּכָ אן ֶאּלָ א ֲע ַצת ַה ֶּיֵצר ֶׁשּבָ א‬ ‫ּבְ ִ‬ ‫ת־ה ָא ָדם ּולְ ָה ִטיל ּבֹו מ ֶֹרְך וְ ֻחלְ ָׁשה‪ּ .‬כִ י ּבִ גְ לַ ל ָה ַע ְצבּות ּבָ א ָה ָא ָדם לִ ֵידי ִׁשבְ רֹון־לֵ ב וְ לִ ֵידי ֵח ְטא‪ ,‬וְ ֵאין ּבְ כֹחֹו‬ ‫לְ ַה ֲחלִ יׁש ֶא ָ‬ ‫אֹומר‪:‬‬ ‫נֹוטל ֶאת ַה ִּפ ְתּגָ ם ֶׁש ָהיָה ַרּבִ י מ ֶֹׁשה לֵ יְּב ִמ ָּססֹוב ֵ‬ ‫לְ ִה ְתּגַ ּבֵ ר ַעל ַה ְּק ָׁשיִים וְ ַה ְּתלָ אֹות‪ .‬אּולָ ם ִמי ֶׁש ֵעינָ יו ּבְ רֹאׁשֹו‪ֵ ,‬‬ ‫"ּכִ י־בְ ִׂש ְמ ָחה ֵת ֵצאּון" ־ ִעם ַה ִּשׂ ְמ ָחה ֶא ְפ ָׁשר לָ ֵצאת ֵמ ַהּגָ לּות ַה ְּפ ָר ִטית ֵּומ ַהּגָ לּות ַהּכְ לָ לִ ית‪ ,‬וְ ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְמ ִּתיק ֶאת־ּכָ ל‬ ‫ל־יְדי ַה ִּשׂ ְמ ָחה ְמנִ ִיסים ֶאת‬ ‫"ׂשׂשֹון וְ ִׂש ְמ ָחה יַ ִּשׂיגּו וְ נָ ס יָגֹון וָ ֲאנָ ָחה"‪ַ ,‬ע ֵ‬ ‫ַה ִּדינִ ים וְ ַה ִּק ְטרּוגִ ים‪ .‬וְ כֵ ן נִ ְר ַמז ַה ָּדבָ ר ּבַ ָּפסּוק ָ‬ ‫ּקּוטי‬ ‫ַה ְמ ַק ְט ְרגִ ים‪ַּ ,‬ומבְ ִר ִיחים ֶאת ַהּיָגֹון וְ ָה ֲאנָ ָחה‪ .‬וְ ַעד ּכַ ָּמה ּגְ דֹולָ ה ַה ִּשׂ ְמ ָחה‪ֶ ,‬א ְפ ָׁשר לִ לְ מֹד ִמ ִּדבְ ֵרי ּבַ ַעל ַה ַּתנְ יָא ּבְ "לִ ֵ‬ ‫עֹורר ִׂש ְמ ָחה לְ ַמ ְעלָ ה ּכִ בְ יָכֹול‪ ,‬וְ ִהיא ְמבַ ֶּטלֶ ת ַה ִּדינִ ים‪ּ ,‬כִ י ּבְ אֹור ְּפנֵ י ֶמלֶ ְך ַחּיִים"‪,‬‬ ‫תֹורה"‪ּ" :‬כִ י ּבְ כ ָֹחּה ֶׁשל ַה ִּשׂ ְמ ָחה‪ ,‬לְ ֵ‬ ‫ָ‬ ‫עֹור ִרים ִׂש ְמ ָחה ּבַ ָּשׁ ַמיִם ְּומזָ ְרזִ ים ּבְ כָ ְך ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה ַה ְּשׁלֵ ָמה‪.‬‬ ‫ל־יְדי ַה ִּשׂ ְמ ָחה ֶׁשּלְ ַמ ָּטה‪ְ ,‬מ ְ‬ ‫ְּד ַהיְנּו ֶׁש ַע ֵ‬ ‫ֶחבְ ַרת ְּת ִהּלִ ים ּבְ בֵ ית מו"ר ַרּבִ י ָא ֵׁשר זַ ּצַ "ל ּבְ ָׁש ָעה‪4.21 :‬‬ ‫ֶחבְ ַרת ְּת ִהּלִ ים ּבְ "אֹור עֹולָ ם" ּבְ ָׁש ָעה‪ 2.30 :‬‬ ‫ָאבֹות ּובָ נִ ים ּבִ גְ ר ְֹודזִ ְיסק ּבְ מֹוצָ ֵאי ַׁשּבַ ת ק ֶֹדׁש ּבְ ָׁש ָעה‪7.00 :‬‬ ‫לְ ִׁש ַיטת הַ ּגְ ָר"א ּובַ ַעל הַ ַּתנְ יָא‪9.10 :‬‬ ‫סֹוף זְ ַמן ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע לְ ִׁש ַיטת הַ ָּמגֵ ן ַאבְ ָרהָ ם‪8.25 :‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫ְלאֹורֹו נֵ ֵלְך‬ ‫מֹורנּו וְ ַרּבֵ נּו ַרּבִ י ָא ֵׁשר זיע"א‬ ‫ֵמאֹוצָ רֹו ֶׁשל ֵ‬

‫ת־ע ְצ ָמם לָ מּות‪ּ ,‬כְ מֹו ֶׁש ָא ַמר‬ ‫ל־יְמ ֶיהם לִ ְמדּו ֶא ַ‬ ‫ָמ ִצינּו ַצ ִּד ִיקים ֶׁשּכָ ֵ‬ ‫יִיתי ִמ ְצ ַט ֵער ָמ ַתי יָ בֹוא לְ ִיָדי וַ ֲא ַק ֶּיְמּנּו"‪ ,‬לְ ִפי‬ ‫ַרּבִ י ֲע ִקיבָ א "ּכָ ל ַיָמי ָה ִ‬ ‫ל־יָמיו ָהיָה לֹו ֶאת ַה ַּצ ַער ַהּזֶ ה‬ ‫ֶׁשּכָ ל ֶרגַ ע וְ ֶרגַ ע הּוא ּבְ ִחינַ ת ִמ ָיתה‪ ,‬וְ כָ ָ‬ ‫ֹות־ׁשל־ּבַ ְרזֶ ל ּבְ כָ ל נְ ִׁש ָימה ּונְ ִׁש ָימה‪ִ .‬מי ֶׁש ַחי ּבִ בְ ִחינָ ה‬ ‫ֶׁשל ַמ ְס ֵרק ֶ‬ ‫זֹו ּבְ כָ ל נְ ִׁש ָימה ּונְ ִׁש ָימה ֶׁשהּוא ַחי ַמ ְרּגִ יׁש ּכְ ֵאב ּכְ מֹו ַמ ְס ֵרקֹות ֶׁשל‬ ‫ּבַ ְרזֶ ל‪ ,‬וְ קֹול ָֹותיו הֹולְ כִ ים ִמּסֹוף ָהעֹולָ ם וְ ַעד־סֹופֹו‪ּ .‬כִ י ֶא ָחד ּכָ זֶ ה הּוא‬ ‫ל־הּכְ לָ ל‪ ,‬וְ כָ ל‬ ‫ת־הּכְ ֵאב ֶׁש ַ‬ ‫ַחי ֶאת ַהּכְ ֵאב ֶׁשל ָה ִרּבֹונֹו ֶׁשל־עֹולָ ם וְ ֶא ַ‬ ‫ַה ַּצ ַער ֶׁשּבָ עֹולָ ם עֹובֵ ר ַעל־יָ דֹו‪ִ ,‬מּכֵ יוָ ן ֶׁשהּוא יִ חּוד ָה ַאיִן ֶׁשל ַה ְּק ֻד ָּשׁה‪,‬‬ ‫ּבִ בְ ִחינַ ת ּגּוף ֶׁשּנֶ ְה ַּפְך לְ נֶ ֶפׁש‪ִ .‬מּתֹוְך ָה ֶאבְ יֹונּות ִהּגִ ַיע לְ ִמ ָּדתֹו ֶׁשל‬ ‫"ּת ְפ ֶא ֶרת"‪ִּ .‬ומּתֹוְך ַהּסֹוף ִהּגִ ַיע לְ ֵאין־סֹוף‪ּ .‬בִ בְ ִחינַ ת‬ ‫ֲיַעקֹב‪ ,‬לִ בְ ִחינַ ת ִ‬ ‫ֲיַעקֹב ָאבִ ינּו ֹלא ֵמת‪(ִ .‬א ְמ ֵרי ָא ֵׁשר)‬

‫אֹורֹות‬ ‫יִׂש ָר ֵאל ַעל־רֹאׁש ַה ִּמ ָּטה" (מז‪ ,‬לא)‬ ‫"וַ ְּיִׁש ַּתחּו ְ‬ ‫ת־ע ְצמֹו לְ ַצד ַה ְּשׁכִ ינָ ה‪ִּ ,‬ומּכָ אן ָא ְמרּו‬ ‫ְמ ָפ ֵרׁש ַר ִּשׁ"י‪ֶׁ :‬ש ָה ַפְך ֶא ַ‬ ‫ֶׁש ַה ְּשׁכִ ינָ ה לְ ַמ ְעלָ ה ְמ ַר ֲאׁש ָֹותיו ֶׁשל־חֹולֶ ה‪ .‬וְ לִ כְ א ָֹורה ָּתמ ַּוּה‪ִ ,‬אם‬ ‫ַה ְּשׁכִ ינָ ה ׁש ָֹורה ָעלָ יו‪ֲ ,‬ה ֵרי ָהיָה ָצ ִריְך לְ ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות ִמּיָד לְ ַא ַחר‬ ‫ד־ע ָּתה לְ ַא ַחר ֶׁשּבָ א י ֵֹוסף ֵאלָ יו? ֶאּלָ א‬ ‫ֶׁש ָחלָ ה‪ַּ ,‬ומּד ַּוע ִה ְמ ִּתין ַע ַ‬ ‫ֶׁש ֵאין ַה ְּשׁכִ ינָ ה ׁש ָֹורה ֶאּלָ א ִמּתֹוְך ִׂש ְמ ָחה‪ִּ ,‬ומּכֵ יוָ ן ֶׁש ֲּיַעקֹב ָהיָה ּבְ ַצ ַער‬ ‫ֶׁש ָּמא ְיִקּבְ רּוהּו ָחלִ ילָ ה ּבְ ִמ ְצ ַריִם‪ֹ ,‬לא ָהיָה ּבְ ִׂש ְמ ָחה‪ִּ ,‬ומּכֵ יוָ ן ֶׁשּכָ ְך‬ ‫ֹלא ָׁש ְר ָתה ָעלָ יו ַה ְּשׁכִ ינָ ה‪ .‬וְ ַרק לְ ַא ַחר ֶׁש ִהבְ ִט ַיח לֹו י ֵֹוסף ּבִ ְׁשב ָּועה‬ ‫ץ־יִׂש ָר ֵאל‪ּ ,‬בָ ָאה ֵאלָ יו ַה ִּשׂ ְמ ָחה‪ִּ ,‬ומּיָד ּבָ ַטל ַה ַּצ ַער‬ ‫ֶׁש ְּיִקּבְ ֶרּנּו ּבְ ֶא ֶר ְ‬ ‫ֹוׁשה‪( .‬לִ ּק ִּוטים וְ ֶה ָערֹות)‬ ‫ִמ ֶּמּנּו וְ ָׁש ְר ָתה ָעלָ יו ַה ְּשׁכִ ינָ ה ַה ְּקד ָ‬

‫"וַ ְּיִת ַחּזֵ ק ְיִׂש ָר ֵאל" (מח‪ ,‬ב) ‪ִׂ -‬ש ְמ ָחה ְמבִ ָיאה לִ ֵידי ִחּזּוק‬ ‫ֲיַעקֹב ָאבִ ינּו נִ ְק ָרא לְ ִע ִּתים ְיִׂש ָר ֵאל ּולְ ִע ִּתים ּבְ ֵׁשם ֲיַעקֹב‪ִ ,‬מ ְּפנֵ י‬ ‫ֶׁשּבִ זְ ַמן ֶׁשהּוא ָׁשרּוי ּבְ ִׂש ְמ ָחה נִ ְק ָרא ְיִׂש ָר ֵאל‪ּ ,‬ובִ זְ ַמן ֶׁשהּוא ּבְ ַצ ַער‬ ‫נִ ְק ָרא ֲיַעקֹב‪ .‬וְ לָ כֵ ן‪ ,‬לְ ַא ַחר ֶׁש ֲּיַעקֹב ִה ְת ַחּזֵ ק נֶ ֱא ַמר‪" :‬וַ ְּיִת ַחּזֵ ק‬ ‫ְיִׂש ָר ֵאל"‪ ,‬וְ ֹלא נֶ ֱא ַמר ֲיַעקֹב ֶאּלָ א ְיִׂש ָר ֵאל‪ּ ,‬כִ י ִׂש ְמ ָחה ִהיא ַה ָּצ ָעה‬ ‫ל־ה ָּפ ָר ָׁשה)‬ ‫ֹודת ַה ֵּשׁם‪( .‬אֹור ַה ַחּיִים ַה ָּקדֹוׁש ַע ַ‬ ‫לְ ִה ְת ַחּזְ קּות ּבַ ֲעב ַ‬ ‫ּשׁה" (מח‪ ,‬כ)‬ ‫ת־א ְפ ַריִם לִ ְפנֵ י ְמנַ ֶ‬ ‫"וַ ֶּיָׂשם ֶא ֶ‬ ‫"אין ַה ְּשׁכִ ינָ ה ׁש ָֹורה ֶאּלָ א ִמּתֹוְך ְּדבַ ר‬ ‫ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ּבְ ַמ ֶּסכֶ ת ַׁשּבָ ת ֵ‬ ‫ל־מ ְצוָ ה‪ ,‬וְ ָא ַמר ַרב יְ ה ָּודה וְ כֵ ן לִ ְדבַ ר ֲהלָ כָ ה"‪ .‬וְ כֵ ן ָהיָה‬ ‫ִׂש ְמ ָחה ֶׁש ִ‬ ‫ַרּבָ ה נ ֵֹוהג‪ֶׁ ,‬שּלִ ְפנֵ י ֶׁש ָהיָה ַמ ְת ִחיל ֶאת ִׁשעּורֹו ּבִ ְפנֵ י ַּתלְ ִמ ָידיו‪ָ ,‬היָה‬ ‫א ֵֹומר לָ ֶהם ִמּלְ ָתא ִדבְ ִדיח ָּותא וְ ָׂש ְמחּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים‪ּ ,‬ולְ בַ ּסֹוף ַיָׁשב‬ ‫ּבְ ֵא ָימה ָּופ ַתח ּבַ ִּשׁעּור‪ .‬וְ ֶר ֶמז לְ זֶ ה ּבַ ֵּשׁמֹות ְמנַ ֶּשׁה וְ ֶא ְפ ַריִם‪ְ ,‬מנַ ֶּשׁה‬ ‫א ִֹותּיֹות ִמ ְׁשנָ "ה‪ֶ ,‬א ְפ ַריִם ּגִ ַימ ְט ִרּיָה ִ'ׂש ְמ ָחה אֹור לַ ּיְ ה ִּודים'‪ ,‬וַ ֲה ֵרי ּכְ בָ ר‬ ‫ָא ְמרּו ֲחזַ "ל "א ָֹורה זֹו ּת ָֹורה"‪ְּ ,‬ד ַהיְ נּו ֶׁש ָּצ ִריְך לִ ְהיֹות ְׂש ֵמ ִחים לִ ְפנֵ י‬ ‫ת־א ְפ ַריִם לִ ְפנֵ י ְמנַ ֶּשׁה"‪,‬‬ ‫לִ ּמּוד ַהּת ָֹורה‪ ,‬וְ זֶ ה ֵּפרּוׁש ַה ָּפסּוק‪" :‬וַ ֵּיָׂשם ֶא ֶ‬ ‫ה־מ ְׁשנָ ה‪ָ ,‬צ ִריְך לִ ְהיֹות ֶא ְפ ַריִם הּוא ַה ִּשׂ ְמ ָחה‪(ִ ...‬א ְמ ֵרי ַחּיִים)‬ ‫ֶׁשּלִ ְפנֵ י ְמנַ ֶּשׁ ִ‬


‫אֹור יְ ָקרֹות‬

‫ן‪-‬יִׂש ָר ֵאל‬ ‫ט ַֹהר ַה ִּמּדֹות וַ ֲהלִ יכֹות נְ ִעימֹות ֶׁשל ּבֶ ְ‬

‫לְ ִע ִּתים‪ּ ,‬כַ ֲא ֶׁשר ָה ָא ָדם נָ תּון ּבִ ְק ָׁשיִים ׁשֹונִ ים ּבִ ֵימי ַחּיָיו‪ ,‬וְ הּוא ָּתר ַא ַחר ְּדבַ ר־‬ ‫ָמה ּכְ ֵדי לְ ִה ְת ַחּזֵ ק ּבְ ִמ ַּדת ַה ִּשׂ ְמ ָחה‪ֲ ,‬אזַ י יֶׁש לֹו ֵע ָצה ְּפׁש ָּוטה וְ ַקּלָ ה לְ ַהּגִ ַיע‬ ‫לַ ִּשׂ ְמ ָחה‪ַּ .‬ומ ִהי ָה ֵע ָצה? לִ זְ ּכֹר ֶׁשהּוא זָ כָ ה לְ ִהּוָלֵ ד יְ ה ִּודי‪ּ ,‬בְ נֹו ִיְחידֹו ֶׁשל ֶמלֶ ְך‬ ‫ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים‪ ,‬וְ זֶ ה לְ בַ ד ּכְ בָ ר יָ כֹול לְ ָהבִ יאֹו לִ ֵידי ִׂש ְמ ָחה‪ּ .‬כְ מֹו ֶׁש ָהיּו א ְֹומ ִרים‬ ‫ַצ ִּד ִיקים‪ֶׁ ,‬שּיְ ה ִּודי ַה ַּמ ְׁשּכִ ים ּבַ ּב ֶֹקר וְ ֵאינֹו ָמלֵ א ּבְ ִׂש ְמ ָחה ֵמ ֶע ֶצם ֱהיֹותֹו יְ ה ִּודי‪,‬‬ ‫ֲה ֵרי הּוא ּכְ בָ ר ּכְ פּוי טֹובָ ה!‬ ‫"יִׂש ַמח ְיִׂש ָר ֵאל"‪" :‬וְ ִענְ יַן ַה ִּשׂ ְמ ָחה לִ ְׂשמ ַֹח ּבַ ה'‪ּ ,‬בְ ַמה ֶּשּׁזָ כִ ינּו‬ ‫וְ כֵ ן ּכָ ַתב ּבַ ַעל ְ‬ ‫לִ ְהיֹות ֵמ ֶחלְ קֹו וְ נַ ֲחלָ תֹו‪ּ .‬כְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר 'ּכִ י ֵחלֶ ק ה' ַעּמֹו‪ֲ ,‬יַעקֹב ֶחבֶ ל נַ ֲחלָ תֹו'"‪.‬‬ ‫ן־יָחיד ֶׁשל ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול‪ֶׁ ,‬ש ָהיָה מ ֵֹוׁשל ַעל‬ ‫ָּומ ָׁשל לְ ָמה ַה ָּדבָ ר ּד ֶֹומה? לְ בֶ ִ‬ ‫ְמ ִדינֹות ַרּבֹות וְ כֻ ּלָ ם ָהיּו ְמכַ ּבְ ִדים אֹותֹו ְמאֹד ִּומ ְת ְיָר ִאים ִמ ְּפנֵ י ֲה ַדר ּגְ אֹונֹו‪.‬‬ ‫ָׂש ִרים ַרּבִ ים ָהיּו לֹו לַ ֶּמלֶ ְך‪ְּ ,‬ומ ָׁש ְר ִתים לַ ֲאלָ ִפים וְ לִ ְרבָ בֹות‪ ,‬וְ ַאף ֶא ָחד ֵמ ֶהם‬ ‫ֹלא יָ כֹול ָהיָה לְ ִהּכָ נֵ ס ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך ָמ ַתי ֶׁש ָר ָצה‪ֶ ,‬אּלָ א לְ ִפי ַהזְ ָמנָ ה ֵמרֹאׁש ּולְ ִפי‬ ‫ֵס ֶדר ְמ ָיֻחד‪ִּ .‬ומי ָהיָה ַה ִּיָחיד ֶׁשּיָ כֹול ָהיָה לְ ִהּכָ נֵ ס ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך ּבְ כָ ל זְ ַמן ֶׁש ְּיִר ֶצה‪,‬‬ ‫ל־ה ֶּמלֶ ְך‪ ,‬אֹותֹו‬ ‫וְ לַ ֲעׂשֹות ּכְ כָ ל ָהעֹולֶ ה ַעל־רּוחֹו? ָהיָה זֶ ה ּכַ ּמּובָ ן ּבְ נֹו ִיְחידֹו ֶׁש ַ‬ ‫ָא ַהב ּבְ כָ ל־לִ ּבֹו‪ ,‬וְ ָׁש ַמר ָעלָ יו ּכְ ַעל ּבָ בַ ת ֵעינֹו‪ ,‬וְ ֹלא ָח ַסְך ִמ ֶּמּנּו ּכָ ל ַמה ֶּשּׁבִ ֵּקׁש‪.‬‬ ‫ָׁשנִ ים ָעבְ רּו‪ ,‬וְ ַהּבֵ ן ּגָ ַדל ְמ ַעט ּוכְ בָ ר ָה ַפְך לְ נַ ַער ָצ ִעיר‪ .‬אּולָ ם לְ ֶפ ַתע ֵה ֵחּלּו‬ ‫לִ ְראֹות ּכֻ ּלָ ם ּכֵ ַיצד הּוא ה ֵֹופְך לִ ְהיֹות נַ ַער ָעצּוב וְ ָׁשבּור‪ִּ ,‬ומּיֹום לְ יֹום ִה ְת ַּד ְר ֵּדר‬ ‫ה־מ ָּטה‪ַ ,‬עד ֶׁשּכְ בָ ר ֹלא יָ כֹול ָהיָה לָ קּום ִמ ִּמ ָּטתֹו ּבַ ּב ֶֹקר ֵמרֹב ֶע ֶצב‪.‬‬ ‫ַמ ָּצבֹו ַמ ָּט ַ‬ ‫ָׁשלַ ח ַה ֶּמלֶ ְך לִ ְדרֹׁש ּבָ ר ְֹופ ִאים‪ּ ,‬ולְ בַ ּסֹוף ִהּגִ ַיע ִאיׁש ָחכָ ם ֶׁש ֵהבִ ין ִמּיָד ּכִ י ַהּנַ ַער‬ ‫ן־ה ֶּמלֶ ְך‪,‬‬ ‫"מּד ַּוע ֵאין לְ ָך ִׂש ְמ ַחת ַחּיִים"? ָׁש ַאל ֶאת ּבֶ ַ‬ ‫ָׁשרּוי ּבְ ִדּכָ אֹון וְ ֶע ֶצב‪ַ .‬‬

‫ל־הּיֹום ּבְ תֹוְך ָה ַא ְרמֹון‪,‬‬ ‫ת־צ ֲערֹו‪"ְ :‬ר ֵאה נָ א‪ֲ ,‬אנִ י י ֵֹוׁשב ּכָ ַ‬ ‫וְ ַהּלָ ה ִּתּנָ ה לְ ָפנָ יו ֶא ַ‬ ‫וְ ֵאינִ י יָ כֹול לָ ֵצאת ַהח ָּוצה ּולְ ַׂש ֵחק ּבַ ּבֹץ ּכְ מֹו ְׁש ָאר ַה ֲחבֵ ִרים ֶׁשּלִ י‪ ,‬לָ רּוץ ַעל־‬ ‫ֶה ָה ִרים וְ לִ לְ ּבֹׁש ּבְ גָ ִדים ּבְ לּויִים ּכְ מ ֶֹוהם‪ֲ .‬אנִ י לָ בּוׁש ָּת ִמיד ּבִ בְ גָ ִדים נְ ִקּיִים‪ ,‬וַ ֲאנִ י‬ ‫ָׁשרּוי ָּת ִמיד ּבַ ֲח ַצר ַה ְּמלּוכָ ה וְ ׁש ֵֹומר ַעל נִ ימ ֵּוסי ַה ְּמלּוכָ ה‪ ,‬וְ לָ כֵ ן ֲאנִ י ָעצּוב‬ ‫ְּומ ֻדּכָ א"‪.‬‬ ‫ָצ ַחק ִמ ֶּמּנּו ָה ִאיׁש ֶה ָחכָ ם‪ ,‬וְ ָא ַמר לֹו‪"ִ :‬ט ֵּפׁש ֶׁשּכְ מ ְֹותָך! ֲה ֵרי ּכָ ל ַהּנְ ָע ִרים‬ ‫ֶׁשּבַ חּוץ וְ כָ ל ַה ְּמ ָׁש ְר ִתים ֶׁש ִּמ ָּסבִ יב‪ְ ,‬מ ַקּנְ ִאים ּבְ ָך ּכָ ל ַהּזְ ַמן וְ ֵעינֵ ֶיהם י ְֹוצאֹות‬ ‫ֵמח ֵֹור ֶיהן ּבְ ָׁש ָעה ֶׁש ֵהם ר ִֹואים א ְֹותָך י ֵֹוׁשב ּבָ ַא ְרמֹון וְ נֶ ֱהנֶ ה ִמּכָ ל־טּוב! ֲה ֵרי‬ ‫ּכֻ ּלָ ם ָהיּו ר ִֹוצים לְ ַה ֲחלִ יף ִא ְּתָך ֲא ִפּלּו לְ ָׁש ָעה ַא ַחת‪ּ ,‬כְ ֵדי לִ זְ ּכֹות לִ ְהיֹות‬ ‫ּבִ ְמ ִח ַּצת ַה ֶּמלֶ ְך‪ּ .‬כַ ָּמה ּכֶ ֶסף ָהיּו ֲאנָ ִׁשים מּוכָ נִ ים לְ ַׁשּלֵ ם‪ּ ,‬בִ ְׁשבִ יל לִ זְ ּכֹות‬ ‫ת־ּפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ּבְ ַא ְרמֹונֹו‪ ,‬וְ עֹוד י ֵֹותר ִמּכָ ְך ּבִ ְׁשבִ יל לְ ַדּבֵ ר ִעּמֹו ֲא ִפּלּו‬ ‫לִ ְראֹות ֶא ְ‬ ‫ַּפ ַעם ַא ַחת‪ ,‬וְ ִאם יִזְ ּכּו לְ ִה ָּפגֵ ׁש ִעּמֹו‪ֲ ,‬ה ֵרי ֶׁש ַה ָּדבָ ר ֹלא יִ ָׁשּכַ ח ֵמ ֶהם ּכָ ל ֵיְמי‬ ‫ם־ה ֶּמלֶ ְך‪ .‬וְ ַא ָּתה ר ֶֹוצה‬ ‫ּיֵיהם‪ ,‬וְ ֵהם ְיִת ָּפ ֲארּו ָּת ִמיד ּבְ כָ ְך ֶׁשּזָ כּו לְ ַדּבֵ ר ִע ַ‬ ‫ַח ֶ‬ ‫ּבְ ִסכְ ל ְּותָך לְ ַה ֲחלִ יף ִא ָּתם"?‬ ‫ן־יָחיד ֶׁשל ַה ָּקּבָ "ה‪,‬‬ ‫וְ ַהּנִ ְמ ָׁשל ּבָ זֶ ה הּוא ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו ֶׁשּזָ כָ ה לִ ְהיֹות ּבֶ ִ‬ ‫ל־רגַ ע ֵאיזֹו זְ כּות ֲעצ ָּומה יֵׁש לָ נּו‪ֶׁ ,‬ש ַאף ֶא ָחד ּבָ עֹולָ ם ֹלא זָ כָ ה‬ ‫וְ ָעלָ יו לִ זְ ּכֹר ּבְ כָ ֶ‬ ‫ּכָ מֹונּו לִ ְהיֹות ּבְ נֹו ִיְחידֹו ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ַעל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו‪ ,‬וְ יֵׁש לֹו ָה ְרׁשּות לְ ַדּבֵ ר‬ ‫ל־עת ֶׁש ְּיִר ֶצה‪ּ ,‬בְ לִ י לְ ַהזְ ִמין ּתֹור ּובְ לִ י לְ ַה ְמ ִּתין לַ ּטֹובֹות ֶׁשל ַה ָּשׂ ִרים‬ ‫ִעּמֹו ּבְ כָ ֵ‬ ‫ֶׁשּיַכְ נִ יסּוהּו ְּפנִ ָימה‪ .‬וְ ָדבָ ר זֶ ה לְ בַ ד ּכְ בָ ר יָ כֹול לִ גְ רֹם לָ ָא ָדם לְ ִׂש ְמ ָחה ֲעצ ָּומה‬ ‫ַעד ּבְ לִ י ַּדי‪ּ ,‬ולְ ַה ְר ִחיקֹו ִמּכָ ל ָה ַע ְצבּות וְ כֹחֹו ֶׁשל ַה ֶּיֵצר ָה ַרע ָחלִ ילָ ה‪ ,‬וְ ֵאין ּבָ זֶ ה‬ ‫ּגַ ֲאוָ ה ּכְ לָ ל‪ֶׁ ,‬ש ֲה ֵרי נֶ ֱא ַמר "וַ ּיִגְ ּבַ ּה לִ ּבֹו ּבְ ַד ְרכֵ י ַה ֵּשׁם"‪.‬‬

‫ּתֹורה‬ ‫ַה ָּמאֹור ֶׁש ַּב ָ‬ ‫ּפּורי ֲחזַ "ל‬ ‫ֵמאֹוצַ ר ִס ֵ‬

‫בּואה לְ דֹורֹות‬ ‫ּבִ זְ כּות ַה ִּש ְׂמ ָחה זָ כָ ה לִ נְ ָ‬ ‫ב־ענָ ן ֶׁש ָהיָה ֶא ָחד ֵמ ִראׁשֹונֵ י ָה ָאמ ָֹור ִאים ּובֹו ּכָ ַתב ִחּד ִּוׁשים וְ ִסּפ ִּורים ֶׁש ָּשׁ ַמע ֵמ ֵאלִ ּיָ הּו ַהּנָ בִ יא ּבְ ַע ְצמֹו‪,‬‬ ‫ּבַ ֵּס ֶפר ָּתנָ א ְדבֵ י ֵאלִ ּיָ הּו‪ ,‬אֹותֹו ִחּבֵ ר ַר ָ‬ ‫ל־הּנֶ ָחמֹות לְ ְיִׂש ָר ֵאל‬ ‫ל־הּטֹובֹות וְ כָ ַ‬ ‫ן־אּמֹוץ ִמּכָ ל ַהּנְ בִ ִיאים‪ֶׁ ,‬שהּוא ָהיָה ִמ ְתנַ ּבֵ א ַע ַ‬ ‫ת־אלִ ּיָ הּו ַמּד ַּוע ִה ְׁש ַּתּנָ ה ַיְׁש ְעיָה ּבֶ ָ‬ ‫ְמ ַס ֵּפר ֶׁש ָּשׁ ַאל ַּפ ַעם ֶא ֵ‬ ‫ל־הּנְ בִ ִיאים‪ֶׁ ,‬שּנֶ ֱא ַמר‬ ‫י ֵֹותר ִמ ְּשׁ ָאר ַהּנְ בִ ִיאים‪ .‬וְ ָא ַמר לֹו ֵאלִ ּיָ הּו‪ִ ,‬מ ְּפנֵ י ֶׁש ַּיְׁש ְעיָ הּו ָהיָה ְמ ַקּבֵ ל ָעלָ יו עֹל ַמלְ כּות ָׁש ַמיִם ּבְ ִׂש ְמ ָחה‪ ,‬י ֵֹותר ִמ ְּשׁ ָאר ּכָ ַ‬ ‫ת־מי ֶא ְׁשלַ ח ִּומי יֵלֶ ְך־לָ נּו וָ א ַֹמר ִהנְ נִ י ְׁשלָ ֵחנִ י"‪ּ ,‬ובִ זְ כּות ַה ִּשׂ ְמ ָחה זָ כָ ה לִ ְהיֹות נָ בִ יא ֶׁש ֵּמלִ יץ י ֶֹׁשר ִּומ ְתנַ ּבֵ א ַעל‬ ‫"וָ ֶא ְׁש ַמע ֶאת־קֹול ה' א ֵֹמר ֶא ִ‬ ‫ַהּטֹובָ ה לְ ְיִׂש ָר ֵאל‪.‬‬

‫ל־מצְ וָ ה‬ ‫ִׂש ְמ ָחה ֶׁש ִ‬

‫ל־ה ֲעגָ לָ ה ֶׁשּלֹו ּכְ ֵדי‬ ‫ל־ה ֳע ָמ ִרים ַע ָ‬ ‫ת־ה ִח ִּטים ֶׁשּלֹו ּבַ ָּשׂ ֶדה‪ִ ,‬ע ֵּמר וְ ָק ַׁשר א ָֹותם לָ ֳע ָמ ִרים‪ ,‬וְ ַא ַחר־ּכָ ְך ֶה ֱע ִמיס ֶאת־ּכָ ָ‬ ‫ַמ ֲע ֶׂשה ּבְ ָח ִסיד ֶא ָחד‪ֶׁ ,‬ש ָּק ַצר ֶא ַ‬ ‫ל־מנָ ת לִ ְמּכֹר א ָֹותם ּולְ ִה ְת ַּפ ְרנֵ ס ֵמ ֶהם‪ .‬לְ ֶפ ַתע ּגִ ּלָ ה‪ּ ,‬כִ י הּוא ָׁשכַ ח ע ֶֹמר ֶא ָחד ּבַ ָּשׂ ֶדה‪ֵ .‬ה ֵחל ָה ִאיׁש לִ ְׂשמ ַֹח וְ לִ ְרקֹד‪ַ ,‬על־ּכָ ְך‬ ‫לְ ַק ְח ָּתם לְ בֵ יתֹו‪ַ ,‬ע ְ‬ ‫"ׁשכְ ָחה"‪ּ ,‬כְ ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר‪ּ" :‬כִ י ִת ְקצֹר ְק ִצ ְירָך בְ ָׂש ֶדָך וְ ָׁשכַ ְח ָּת ע ֶֹמר ּבַ ָּשׂ ֶדה‪ֹ ,‬לא ָתׁשּוב לְ ַק ְחּתֹו‬ ‫ת־ה ִּמ ְצוָ ה ַהּנְ ִד ָירה וְ ַה ֲחׁשּובָ ה ֶׁשל ִ‬ ‫ֶׁשּזָ כָ ה לְ ַקּיֵם ֶא ַ‬ ‫ֹלקיָך ּבְ כֹל ַמ ֲע ֵׂשה ֶיָדיָך"‪ .‬לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן‪ָּ ,‬פנָ ה ֶה ָח ִסיד ֶאל ּבְ נֹו וְ ָא ַמר‪"ִ :‬הּכָ נֵ ס ַעכְ ָׁשו לְ בֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש‬ ‫לַ ּגֵ ר לַ ּיָ תֹום וְ לָ ַאלְ ָמנָ ה ְיִהיֶה‪ ,‬לְ ַמ ַען יְבָ ֶרכְ ָך ה' ֱא ֶ‬ ‫"מּד ַּוע ַא ָּתה ּכָ ל ּכָ ְך ָׂש ֵמח ּבְ ִמ ְצוָ ה זֹו י ֵֹותר ִמּכָ ל ַה ִּמ ְצֹות ֶׁשּבַ ּת ָֹורה"? ֵה ִׁשיב ָה ָאב‪:‬‬ ‫וְ ַה ְק ֵרב ָעלַ י ַּפר לְ עֹולָ ה ַּופר לִ ְׁשלָ ִמים"‪ִ .‬ה ְת ַּפּלֵ א ַהּבֵ ן וְ ָׁש ַאל‪ַ :‬‬ ‫ַ"על ּכָ ל ַה ִּמ ְצֹות ָצ ִריְך ָה ָא ָדם לָ ֵתת ֶאת ַּד ְעּתֹו ּולְ ִה ְתּכֹונֵ ן לַ ִּמ ְצוָ ה‪ ,‬אּולָ ם ִמ ְצוַ ת ִׁשכְ ָחה ִהיא ַה ִּמ ְצוָ ה ַה ִיְח ָידה ּבְ ַת ְריַ"ג ַה ִּמ ְצֹות‪ֶׁ ,‬ש ָה ָא ָדם זֹוכֶ ה‬ ‫ל־יְדי ִׁשכְ ָחה ּובְ לִ י ֲהכָ נָ ה ֻמ ְק ֶּד ֶמת"‪( .‬תוספתא מסכת פאה)‬ ‫לָ ּה ַּדוְ ָקא ַע ֵ‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫יקים‬ ‫ְמאֹורֹות ַה ַּצ ִּד ִ‬

‫נ‬ ‫ֹו‬ ‫ֵ‬ ‫ׂשאהַ‬

‫ַה ִּשׂ ְמ ָחה מֹוצִ ָיאה ִמּכָ ל־צָ ָרה‬ ‫ַּפ ַעם ִהּגִ ַיע ָח ִסיד ֶא ָחד ֶאל ַרּבִ י ָּדוִ ד מ ֶֹׁשה ִמ ְּטׁש ְֹור ְטקֹוב‪ֶׁ ,‬ש ָהיָה ָׁשרּוי ּבְ ֶע ֶצב‬ ‫ּגָ דֹול‪ֶׁ ,‬שּכֵ ן ָהיָה ָעלָ יו ִמ ְׁש ָּפט ָק ֶׁשה ּבְ ִדינֵ י נְ ָפׁשֹות וְ ָהיָה ָׁשרּוי ֵע ֶקב ּכָ ְך ּבְ ָעגְ ַמת‬ ‫נֶ ֶפׁש ּגְ דֹולָ ה‪ּ .‬בְ מ ָֹוצ ֵאי יֹום־טֹוב ָר ְקדּו ַה ֲח ִס ִידים ּבְ ִׂש ְמ ָחה ּגְ דֹולָ ה ּבַ ֶח ֶדר ַה ִחיצֹונִ י‬ ‫ֶׁשל ָה ַרּבִ י‪ ,‬וְ ֶה ָח ִסיד ַהּלָ זֶ ה ָׁש ָהה ּבִ ְפנִ ים ֵא ֶצל ָה ַרּבִ י‪ּ ,‬ובָ כָ ה לְ ָפנָ יו ּכְ ֵדי ֶׁשּיְבַ ֵּקׁש‬ ‫"מּד ַּוע ֵאינְ ָך הֹולֵ ְך לִ ְרקֹד ַיַחד‬ ‫ר־ּדינֹו‪ָ .‬א ַמר לֹו ָה ַרּבִ י‪ַ :‬‬ ‫ָעלָ יו ַר ֲח ִמים לְ ִהּנָ ֵצל ִמּגְ זַ ִ‬ ‫ל־ׁשם־טֹוב ַה ָּקדֹוׁש‪,‬‬ ‫ִעם ַה ֲח ִס ִידים"? וְ ִס ֵּפר לֹו ַמ ֲע ֶׂשה נִ ְפלָ א ֶׁש ֵא ַרע ִעם ַהּבַ ַע ֵ‬ ‫ֹום־הּכִ ּפ ִּורים‪ֹ ,‬לא נִ ְר ֲא ָתה ַהּלְ בָ נָ ה ּכְ ֵדי לְ ַח ְּד ָׁשּה‪ ,‬וְ ָר ָאה‬ ‫ֶׁש ַּפ ַעם ַא ַחת ּבְ מ ָֹוצ ֵאי י ַ‬ ‫ל־ׁשם־טֹוב ּבְ ר ַּוח ָ־ק ְדׁשֹו ֶׁש ִאם ֹלא ִּת ְהיֶה לָ ֶהם ִמ ְצוָ ה זֹו ִמּיָד ַא ַחר יֹום־‬ ‫ַהּבַ ַע ֵ‬ ‫ל־ׁשם־טֹוב‬ ‫ל־יִׂש ָר ֵאל‪ַ .‬יָׁשב ַהּבַ ַע ֵ‬ ‫ַהּכִ ּפ ִּורים‪ֲ ,‬ה ֵרי זֶ ה ְמבַ ֵּשׂר ָחלִ ילָ ה ִק ְטרּוג ַע ְ‬ ‫וְ ִה ְמ ִּתין ֶׁש ֵּת ָר ֶאה ַהּלְ בָ נָ ה‪ ,‬אּולָ ם ַה ָּשׁ ַמיִם ָהיּו ְמכֻ ִּסים ּבְ ָעבִ ים ְׁשח ִֹרים‪ ,‬וְ הּוא‬ ‫ל־ׁשם־טֹוב ִמחּוץ‬ ‫ִה ְמ ִּתין ַעד־ּבֹוׁש‪ּ .‬בְ א ָֹותּה ָׁש ָעה ָע ְמדּו ֲח ִס ָידיו ֶׁשל ַהּבַ ַע ֵ‬ ‫לְ ַח ְדרֹו‪ ,‬וְ ֵהם ֹלא ְיָדעּו ּכַ ָּמה ָחׁשּוב ֶׁש ַהּלְ בָ נָ ה ִּת ְר ֶאה ּבַ ּלַ יְלָ ה‪ּ ,‬וכְ ַד ְרּכָ ם ִמ ֵּדי מ ָֹוצ ֵאי‬ ‫ֹום־הּכִ ּפ ִּורים ֵה ֵחּלּו לִ ְרקֹד וְ לָ ִׁשיר ּבְ ִׂש ְמ ָחה ּגְ דֹולָ ה ּובְ ִה ְתלַ ֲהבּות ֲעצ ָּומה‪ַ ,‬עד‬ ‫י ַ‬ ‫ל־ׁשם־טֹוב לְ ִה ְצ ָט ֵרף ִע ָּמם‪ ,‬וְ כָ ְך ָע ָׂשה‪ .‬וְ ִהּנֵ ה‬ ‫ֶׁש ֵּמרֹב ַה ִּשׂ ְמ ָחה ִה ִּציעּו ּגַ ם לַ ּבַ ַע ֵ‬ ‫ּבְ ֶא ְמ ַצע ָה ִרּקּוד ַה ָּקדֹוׁש‪ּ ,‬בָ אּו וְ ה ִֹודיעּו ּבְ ִׂש ְמ ָחה ּכִ י ַה ֵּיָר ַח ִה ְתּגַ ּלָ ה ּבִ ְמֹלא‬ ‫ֹב־עם ּובְ ִׂש ְמ ָחה ֲעצ ָּומה‪ .‬לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ָא ַמר‬ ‫ָט ֳהרֹו‪ ,‬וְ כֻ ּלָ ם ִק ְּדׁשּו ֶאת ַהּלְ בָ נָ ה ּבְ ר ָ‬ ‫ל־ׁשם־טֹוב ֶׁש ַּמה ֶּשׁ ָר ָצה לִ ְפעֹל ּבָ ֲעב ָֹודה ֶׁשּלֹו ּובַ ְּד ָרגֹות ַהּגְ בֹוהֹות‪ָּ ,‬פ ֲעלּו‬ ‫ַהּבַ ַע ֵ‬ ‫ַה ֲח ִס ִידים ּבַ ִּשׂ ְמ ָחה ֶׁשּלָ ֶהם‪ִּ " .‬ומּכָ אן ַא ָּתה לָ ֵמד"‪ִ ,‬סּיֵם ָה ַרּבִ י ִמ ְּטׁש ְֹור ְטקֹוב‬ ‫וְ ָא ַמר לְ אֹותֹו ָח ִסיד‪ּ" ,‬כַ ָּמה ּגְ דֹולָ ה ִהיא ַה ִּשׂ ְמ ָחה‪ ,‬וְ ַאף ַא ָּתה ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ָׁשרּוי‬ ‫ּוע ְתָך"‪( .‬דברי דוד)‬ ‫ל־יְדי ּכָ ְך ּתּוכַ ל לְ ִהּנָ ֵצל ִמ ָּצ ָר ְתָך וְ לִ ְפעֹל ֶאת־יְ ׁש ָ‬ ‫ּבְ ִׂש ְמ ָחה וְ ַע ֵ‬

‫הֹורה ּבְ גֵ יא ַה ֲה ִריגָ ה‬ ‫ִׂש ְמ ָחה ְט ָ‬ ‫ּבִ ְׁשנֹות ַהּשׁ ָֹואה ָה ֲא ָיֻּמה‪ּ ,‬כַ ֲא ֶׁשר יְ ה ֵּודי ָה ִעיר ּבְ ָרנֹובִ יץ הּובְ לּו ֶאל ַמ ֲחנֵ ה‬ ‫ָה ִרּכּוז ֶט ֶרם ֲיַעלּו ַעל ַהּמ ֵֹוקד ַעל ִקּדּוׁש ֵׁשם ָׁש ַמיִם‪ָ ,‬היָה ִע ָּמם ּגַ ם ָה ַא ְדמֹו"ר‬ ‫ִמ ְּסלֹונִ ים‪ַ ,‬רּבִ י ְׁשֹלמֹה ָּדוִ ד יְ ה ֹֻוׁש ַע וַ יְנְ ּבֶ ְרג הי"ד‪ ,‬וְ לַ ְמרֹות יִ ּס ָּוריו ַה ָּק ִׁשים לְ ַא ַחר‬ ‫ל־ה ִּשׂ ְמ ָחה‬ ‫ל־ה ֶּצלֶ ם ַהּיְ ה ִּודי ֶׁשּבֹו וְ ַע ַ‬ ‫ל־מ ְׁש ַּפ ְחּתֹו‪ָׁ ,‬ש ַמר ַע ַ‬ ‫ֶׁשּנ ַֹותר ֲע ִר ִירי ִמּכָ ִ‬ ‫ל־ה ְּק ָׁשיִים‪ .‬וְ ִהּנֵ ה ִהּגִ יעּו ֵיְמי ַהּפ ִּורים ֶׁשל ְׁשנַ ת תש"ג‪,‬‬ ‫ל־אף ּכָ ַ‬ ‫ַה ְּת ִמ ִידית ַע ַ‬ ‫ּבְ ִעּצ ָּומם ֶׁשל ְׁשנֹות ָה ָר ָעה‪ ,‬וְ ָה ַרּבִ י נִ כְ ַסף לָ ֵצאת ּבְ ִרּקּוד יְ ה ִּודי ָטהֹור ַיַחד ִעם־‬ ‫ֲח ִס ָידיו‪ֲ .‬אבָ ל ֵאיְך ֶא ְפ ָׁשר לְ ה ִֹוציא לַ ּפ ַֹעל ְמ ִׂש ָימה ּכָ זֹו‪ּ ,‬כַ ֲא ֶׁשר ִמּכָ ל ַצד א ְֹורבִ ים‬

‫לָ ֶהם ֵעינֵ י ַה ְמ ַר ְּצ ִחים? ִהבְ ִר ָיקה ּבְ מֹוחֹו ַה ְמ ָצ ָאה ְמק ִֹורית‪ .‬הּוא ּפֹונֶ ה ֶאל ֲעצ ֵּורי‬ ‫ַה ַּמ ֲחנֶ ה ַהּנָ כְ ִרּיִים וְ א ֵֹומר לָ ֶהם‪"ָ :‬הבָ ה וְ נִ ְר ֶאה ִמי ֵמ ִא ָּתנּו ֵמ ִיטיב לִ ְרקֹד"‪ .‬וְ ַהּגֹויִים‬ ‫ּפ ְֹות ִחים ִמּיָד ּבְ ִרּקּוד נָ כְ ִרי‪ּ ,‬גַ ס ְּומגֻ ָּשׁם‪ּ .‬ולְ ַא ַחר ֶׁש ִּסּיְ מּו‪ ,‬א ְֹומ ִרים ֵהם לָ ַרּבִ י‪:‬‬ ‫"נּו‪ַ ,‬עכְ ָׁשו ַה ְפגִ ינּו ַא ֶּתם ַהּיְ ה ִּודים ֶאת ּכ ֲֹחכֶ ם‪ִ ,‬איׁש ֹלא ְיַפ ִר ַיע לָ כֶ ם"‪ .‬וְ ָאז י ֵֹוצא‬ ‫ם־ח ִס ָידיו‪ ,‬לִ כְ בֹוד ַה ְּשׁכִ ינָ ה ַה ְּקד ָֹוׁשה‪" ,‬לְ ה ִֹוד ַיע‬ ‫ָה ַרּבִ י ּבְ ָמחֹול ָטהֹור יְ ה ִּודי ִע ֲ‬ ‫ל־הח ִֹוסים ּבָ ְך"‪ּ ,‬ולְ ַה ְראֹות לַ ּנָ כְ ִרּיִים‬ ‫ֶׁשּכָ ל קֹוֶ יָך ֹלא יֵ בֹוׁשּו‪ ,‬וְ ֹלא יִּכָ לְ מּו לָ נֶ ַצח ּכָ ַ‬ ‫ת־ה ֶהבְ ֵּדל ַה ְּתה ִֹומי ּבֵ ין הֹולֵ לּות נָ כְ ִרית ּבֵ ין ְמ ַר ְּצ ִחים ְׁש ָפלִ ים‪ ,‬לְ בֵ ין ִׂש ְמ ָחה‬ ‫ֶא ַ‬ ‫ת־הּנְ ָׁש ָמה לְ ב ְֹור ָאּה ּבִ ְק ֻד ָּשׁה‪( .‬בקדושה ובגבורה)‬ ‫יְ ה ִּודית ְטה ָֹורה‪ּ ,‬בְ ָרצֹון לִ ְמסֹר ֶא ַ‬

‫ִאם ִּת ְהיֶ ה ָׂש ֵמ ַח‪ ,‬יִ ְהיֶ ה ּלְ ָך ַרק טֹוב!‬ ‫ָח ִסיד ֶא ָחד ֶׁש ָּסבַ ל יִ ּס ִּורים ַרּבִ ים ּבִ ֵימי ַחּיָיו וְ ַצ ַער ּגָ דֹול ָהיָה לֹו ּבִ גְ לַ ל ָצרֹות‬ ‫ׁשֹונֹות ֶׁשּבָ אּו ָעלָ יו‪ִ ,‬הּגִ ַיע ַּפ ַעם ֶאל ַרּבִ י ַאבְ ָר ָהם ִמּפ ִֹוריסֹוב וְ ֵה ֵחל לְ ַתּנֹות ּבְ ָפנָ יו‬ ‫ת־צר ָֹותיו וְ ָא ַמר‪"ַ :‬רע ַּומר לִ י‪ֵּ ,‬ומרֹב ַהּיִ ּס ִּורים ֶׁשּבָ אּו ָעלַ י ֵאין לִ י ִׂש ְמ ָחה ּבְ ַחּיַי‪,‬‬ ‫ֶא ָ‬ ‫"מי א ֵֹומר לְ ָך‬ ‫וְ ֵהם ְמבִ ִיאים א ִֹותי לִ ֵידי ַע ְצבּות ָּומ ָרה ְׁשח ָֹרה"! ָא ַמר לֹו ָה ַרּבִ י‪ִ :‬‬ ‫ֶׁשּבִ גְ לַ ל ַהּיִ ּס ִּורים ִהּגַ ְע ָּת לְ ַע ְצבּות‪ְּ ,‬ד ַהיְ נּו ֶׁש ְּת ִחּלָ ה ָהיּו לְ ָך יִ ּס ִּורים וְ ַא ַחר־ּכָ ְך‬ ‫יִית ּבְ ַע ְצבּות לָ כֵ ן ּבָ אּו‬ ‫ִהּגַ ְע ָּת לְ ַע ְצבּות? אּולַ י זֶ ה ִה ְת ִחיל לְ ֵה ֶפְך‪ִ ,‬מ ְּפנֵ י ֶׁש ָה ָ‬ ‫ל־הּזְ ַמן‪ ,‬וְ ִאם ִּת ְהיֶה‬ ‫ָעלֶ יָך יִ ּס ִּורים‪ְׁ .‬ש ַמע לַ ֲע ָצ ִתי וְ ַה ְת ֵחל לִ ְהיֹות ּבְ ִׂש ְמ ָחה ּכָ ַ‬ ‫ל־יְמי ַחּיֶיָך"‪.‬‬ ‫ּבְ ִׂש ְמ ָחה‪ְ ,‬יִת ַה ְּפכּו ַה ְּדבָ ִרים ּובִ ְמקֹום יִ ּס ִּורים ְיִהיֶה לְ ָך ַרק טֹוב ּכָ ֵ‬ ‫ׁ(חסידים מספרים)‬

‫ַה ָּשׁרּוי ּבְ ִׂש ְמ ָחה נָ ִקי ֵמ ֲעֹונֹות‬ ‫ַּפ ַעם ַא ַחת‪ָ ,‬ע ַרְך ַה"חֹוזֶ ה ִמּלּוּבְ לִ ין" ִׂש ְמ ַחת נִ ּשׂ ִּואין לְ ֶא ָחד ִמ ֶּצ ֱא ָצ ָאיו‪ ,‬וְ ָהיָה‬ ‫ָׁשרּוי ּבְ ִׂש ְמ ָחה ּגְ דֹולָ ה ְמאֹד‪ִ .‬מ ַּדי ַּפ ַעם ה ָֹורה לַ ּנֶ ֱא ָס ִפים לְ ַה ְרּבֹות ּבְ ִׂש ְמ ָחה‬ ‫ת־רּבָ ם לְ ִׂש ְמ ָחה‬ ‫וְ ִרּק ִּודים י ֵֹותר ֵמ ָה ָרגִ יל‪ַ ,‬עד ֶׁש ַה ַּתלְ ִמ ִידים ּכְ בָ ר ָׁש ֲאלּו ֶא ַ‬ ‫ַמה־ּזֹה ע ָֹׂשה? ֲה ֵרי ֶה ָח ָתן ָמלֵ א וְ גָ דּוׁש ּבְ ת ָֹורה וְ ְיִר ַאת ָׁש ַמיִם וַ ֲח ִסידּות‪ ,‬וְ גַ ם‬ ‫ּגַ ְׁש ִמּיּות ֹלא ֲח ֵס ָרה לֹו‪ ,‬וְ גַ ם ַה ַּצד ַה ֵּשׁנִ י ּכָ מֹוהּו‪ִ ,‬אם ּכָ ְך לָ ָּמה ָצ ִריְך ּכָ ל־ּכָ ְך‬ ‫לְ ַׂש ְּמחֹו? ֵה ִׁשיב לָ ֶהם ַהחֹוזֶ ה‪ּ ,‬כִ י ֶה ָח ָתן י ֵֹוׁשב וְ ד ֵֹואג ּכֵ ַיצד יִ ָּשׁ ֵאר זַ ְך וְ נָ ִקי ּגַ ם‬ ‫לְ ַהּבָ א לְ ַא ַחר ֶׁשּנִ ְמ ֲחלּו לֹו ַהּיֹום ֲעֹונ ָֹותיו‪ ,‬וְ לָ כֵ ן ְמ ַׂש ְּמ ִחים אֹותֹו‪ ,‬לְ ַה ְראֹותֹו ּבָ זֶ ה‬ ‫יִהיֶה ָּת ִמיד ּבְ ִׂש ְמ ָחה יִ ָּשׁ ֵאר נָ ִקי ֵמ ֲעֹונֹות‪( .‬וישישו בשמחה)‬ ‫ֶׁש ִאם ְ‬

‫ּתֹורה‬ ‫אֹורה זֹו ָ‬ ‫ָ‬ ‫ִמ ִּדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ּוגְ דֹולֵ י ְיִׂש ָר ֵאל‬

‫ל־יְדי ַה ִּשׂ ְמ ָחה זֹוכִ ים‬ ‫"ּכִ י בְ ִׂש ְמ ָחה ֵת ֵצאּו" ‪ַ -‬ע ֵ‬ ‫ל־ה ָּצרֹות ּולְ ַה ְמ ִּתיק ַה ִּדינִ ים וְ כָ ל־‬ ‫לָ ֵצאת ִמּכָ ַ‬ ‫"ׂשׂשֹון וְ ִׂש ְמ ָחה‬ ‫ַה ִּק ְטרּוגִ ים‪ ,‬וְ כֵ ן נִ ְר ַמז ּבַ ָּפסּוק ָ‬ ‫ל־יְדי ַה ִּשׂ ְמ ָחה‪,‬‬ ‫יַ ִּשׁיגּו וְ נָ סּו יָ גֹון וַ ֲאנָ ָחה" ‪ַ -‬ע ֵ‬ ‫ת־הּיָ גֹון‬ ‫ת־ה ְמ ַק ְט ְרגִ ים ַּומבְ ִר ִיחים ֶא ַ‬ ‫ְמנִ ִיסים ֶא ַ‬ ‫וְ ָה ֲאנָ ָחה‪( .‬רבי משה לייב מסאסוב)‬ ‫ל־ּד ָרכָ יו‪,‬‬ ‫ל־יְדי ַה ִּשׂ ְמ ָחה‪ַ ,‬מ ְצלִ ַיח ָה ָא ָדם ּבְ כָ ְ‬ ‫ַע ֵ‬ ‫וְ לִ ּבֹו ָׂש ֵמ ַח ָּומלֵ א ַא ֲהבַ ת ה'‪ ,‬וְ נַ ְפׁשֹו ְקׁש ָּורה‬ ‫ֵאלָ יו ּבְ גִ יל‪ְּ ,‬ומגַ ּלִ ים לֹו ָרזִ ים וְ ִחּד ִּוׁשים ֶׁשל־‬ ‫"מ ְׁשכֵ נִ י ַא ֲח ֶריָך‬ ‫ַמ ְעלָ ה‪ .‬וְ כֵ ן נִ ְד ַרׁש ַה ָּפסּוק‪ָ :‬‬ ‫ּנָ ר ָּוצה ֱהבִ ַיאנִ י ַה ֶּמלֶ ְך ֲח ָד ָריו נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה‬ ‫ּבָ ְך" ־ ּבִ ְת ִחּלָ ה ִמ ְת ַק ֶּשׁה ָה ָא ָדם ּבַ ֲעב ַֹודת ַה ֵּשׁם‪,‬‬ ‫וְ הּוא ּבְ גֶ ֶדר ֶׁשל ָ'מ ְׁשכֵ נִ י'‪ֶׁ ,‬ש ָּצ ִריְך לִ ְמׁשְֹך ֶאת־‬ ‫ַע ְצמֹו ּבְ כ ַֹח ֶאל ַהּלִ ּמּוד וְ ַה ְּת ִפּלָ ה‪ ,‬אּולָ ם לְ ַא ַחר‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫ָחה‬ ‫ִׂש ְמ‬

‫ּפּורי צַ ִּד ִיקים‪ֲ ,‬הלִ יכֹות וְ ֻעבְ ּדֹות ְמ ַאּלְ פֹות‬ ‫ִס ֵ‬

‫ָּש ּוׁ‬ ‫ב‬ ‫ַע‪:‬‬

‫"א ֲח ֶריָך ּנָ ר ָּוצה"‪ ,‬וְ עֹובֵ ד ֶאת־ה'‬ ‫ִמּכֵ ן זֹוכֶ ה לְ ַ‬ ‫ל־מ ְצוָ ה‪ ,‬וְ הּוא ּבָ א‬ ‫ּבְ ִׂש ְמ ָחה ּובְ ִה ְתר ְֹוממּות ֶׁש ִ‬ ‫לִ ֵידי ֱ"הבִ ַיאנִ י ַה ֶּמלֶ ְך ֲח ָד ָריו"‪ ,‬לַ ֲח ִמ ִּשׁים ַׁש ֲע ֵרי‬ ‫ּבִ ינָ ה‪ ,‬וְ ָאז "נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה ּבָ ְך"‪( .‬אורחות צדיקים)‬ ‫ּכָ ל ָהע ֶֹוׂשה ַה ִּמ ְצֹות ּבְ ִׂש ְמ ָחה‪ ,‬יֶׁש לֹו ָׂשכָ ר ֶאלֶ ף‬ ‫יָ דֹות ִמ ִּמי ֶׁש ַה ִּמ ְצֹות ָעלָ יו לְ ַמ ָּשׂא‪( .‬שם)‬ ‫ֵמ ַה ָּט ֻעּיֹות ַה ְמ ֻפ ְר ָסמֹות‪ּ ,‬כִ י ָה ֵע ֶסק ּבְ מ ָּוסר‬ ‫ּג ֵֹורם לְ ַע ְצבּות‪ּ .‬כִ י ָהר ֶֹואה ָּת ִמיד נִ גְ ֵעי נַ ְפׁשֹו‪,‬‬ ‫ָרחֹוק ֵמ ַה ְרּגָ ַׁשת ִׂש ְמ ָחה וְ א ֶֹׁשר‪ ,‬אּולָ ם ֵא ֶצל ַרּבִ י‬ ‫יְ ר ָֹחם ִמ ִּמיר ָהיָה ַהּמ ָּוסר וְ ָהא ֶֹׁשר ּכְ רּוכִ ים ּבְ תֹוְך‬ ‫ַחּיָיו‪( .‬אדם ביקר)‬

‫ַמּזָל טֹוב!‬ ‫ברכת מזל טוב חמה ולבבית‬ ‫נשגר בזאת בשם כל צוות הת"ת ותלמידיו‬ ‫למכובדנו הדגול ונעלה‪ ,‬המסור בכל לבו לעבודת הקודש‬ ‫ולחינוך ילדי ישראל לתורה ותעודה‬ ‫הר"ר שמואל קיפר הי"ו‬ ‫לרגל הולדת הבן שיחי'‬ ‫בשעה טובה ומוצלחת ולמזל טוב‬ ‫תערב ברכתנו‪ ,‬שיזכה לרוות רוב נחת מכל יוצאי חלציו‬ ‫ומתלמידיו שיחיו‪ ,‬ולראות דורות ישרים מבורכים‬ ‫ויצליח בכל אשר יפנה לטוב לו כל הימים‬


‫ְלאֹורֹו נֵ ֵלְך‬

‫גֹותיו ֶׁשל מו"ר ַרּבִ י ָא ֵׁשר זיע"א ֲא ֶׁשר לְ אֹורֹו נֵ לֵ ְך‬ ‫כֹותיו וְ ַהנְ ָה ָ‬ ‫ֵמ ַה ְד ָר ָ‬

‫ָא ְמרּו ֲחזַ "ל‪ֵ :‬אין ַה ְּשׁכִ ינָ ה ׁש ָֹורה ֹלא ִמּתֹוְך ַעצְ לּות‪ ,‬וְ ֹלא ִמּתֹוְך ַעצְ בּות‪ ,‬וְ ֹלא ִמּתֹוְך ְׂשחֹוק‪,‬‬ ‫וְ ֹלא ִמּתֹוְך ַקּלּות רֹאׁש‪ ,‬וְ ֹלא ִמּתֹוְך ִׂש ָיחה‪ ,‬וְ ֹלא ִמּתֹוְך ְּדבָ ִרים ּבְ ֵטלִ ים‪ֶ .‬אּלָ א ִמּתֹוְך ְּדבַ ר‬ ‫ִׂש ְמ ָחה ֶׁשל ִמצְ וָ ה‪ֶׁ ,‬שּנֶ ֱא ַמר "וְ ַע ָּתה ְקחּו לִ י ְמנַ ּגֵ ן‪ ,‬וְ ָהיָה ּכְ נַ ּגֵ ן ַה ְמנַ ּגֵ ן וַ ְּת ִהי ָעלָ יו יַד ה'"‪.‬‬ ‫מו"ר ַרּבִ י ָא ֵׁשר זיע"א‪ָ ,‬היָה ְמ ַדּבֵ ר ַה ְרּבֵ ה ַעל־ּכָ ְך‪ֶׁ ,‬ש ְּיה ִּודי ַחּיָב לִ ְהיֹות ָׂש ֵמ ַח ָּת ִמיד וְ ֵאין‬ ‫ַה ְּשׁכִ ינָ ה ׁש ָֹורה ֶאּלָ א ִמּתֹוְך ִׂש ְמ ָחה‪ .‬וְ ִאם ָה ָא ָדם רֹוצֶ ה לִ ְהיֹות ָקׁשּור ּבַ ה'‪ָ ,‬עלָ יו לִ ְהיֹות‬ ‫ת־ה ָא ָדם ֹלא לִ ְהיֹות ּבְ ִׂש ְמ ָחה‪ִ ,‬הּנָ ּה‬ ‫ּבְ ִׂש ְמ ָחה‪ .‬וְ ַה ַּט ַעם לָ זֶ ה‪ּ ,‬כִ י ַה ִּסּבָ ה ֶׁש ְּמבִ ָיאה ֶא ָ‬ ‫ל־עצְ מֹו וְ ֵאין לֹו ּבִ ָּטחֹון ֶׁשהּוא לְ גַ ְמ ֵרי ּבַ ּי ַָדיִם ֶׁשל ַה ֵּשׁם י ְִתּבָ ַרְך‪,‬‬ ‫ּכַ ֲא ֶׁשר הּוא ס ֵֹומְך ַע ַ‬ ‫ר־מה‪ ,‬הּוא ַמ ְת ִחיל‬ ‫וְ לָ כֵ ן ּכְ ֶׁש ַּמ ֶּשׁהּו ֹלא הֹולֵ ְך ּכִ ְרצֹונֹו ַּומ ֲח ַׁשבְ ּתֹו‪ ,‬אֹו ֶׁש ָּק ֶׁשה לֹו ּבִ ְדבַ ָ‬ ‫ם־עצְ מֹו וְ ֹלא‬ ‫ת־ה ִּשׂ ְמ ָחה‪ ,‬וְ כַ ֲא ֶׁשר נִ ְמצָ ִאים ּבְ ַעצְ בּות נִ ְמצָ ִאים ִע ַ‬ ‫לְ ִה ְת ַמ ְר ֵמר ּולְ ַאּבֵ ד ֶא ַ‬ ‫ִעם ה'‪ֲ .‬אבָ ל ָה ָא ָדם ֶׁשּיֶׁש לֹו ֱאמּונָ ה‪ ,‬וְ ָחׁש ּבֶ ֱא ֶמת ֶׁשהּוא לְ גַ ְמ ֵרי ּבִ ֵידי ה'‪ָ ,‬אז הּוא ָׂש ֵמ ַח‬ ‫ָּת ִמיד וְ ָׁשרּוי ּבְ ִׂש ְמ ָחה ֲא ִמ ִּתית ּכָ ל־י ָָמיו‪.‬‬ ‫ּכָ ְך ָהיּו ַּד ְרכֵ י ַהּצַ ִּד ִיקים ָּת ִמיד‪ ,‬וְ כָ ְך לִ ְּמדּו א ָֹותנּו ֲאב ֵֹותינּו וְ ַרּב ֵֹותינּו‪ֶׁ ,‬ש ְּיה ִּודי ֶׁשּיֶׁש לֹו‬ ‫ֱאמּונָ ה ֵאין לֹו ַעל ָמה לִ ְהיֹות ּבְ ַעצְ בּות‪ְּ .‬ומ ֻס ָּפר‪ֶׁ ,‬ש ַּפ ַעם ִה ְתּבַ ֵּטא ָה ִ"א ְמ ֵרי ַחּיִים"‬ ‫ִמּוִיזְ 'נִ יץ‪ ,‬וְ ָא ַמר לִ יה ִּודי ְמ ֻסּיָם ֶׁשּבָ א לְ ַס ֵּפר ֶׁשּבְ נֹו חֹולֶ ה ְמאֹד‪ֹ ,‬לא ָעלֵ ינּו‪ּ"ַ :‬דע לְ ָך‪ֶׁ ,‬ש ַא ָּתה‬ ‫צָ ִריְך לְ ִה ְת ַחּזֵ ק ִעם ִׂש ְמ ָחה"‪ֵ .‬ה ִׁשיב ַהּלָ ה וְ ָא ַמר‪"ֲ :‬אבָ ל ֵאיְך ֶא ְפ ָׁשר ּבְ ַמּצָ ב ּכָ זֶ ה לִ ְהיֹות‬ ‫ּבְ ִׂש ְמ ָחה"? וְ ָה ִ"א ְמ ֵרי ַחּיִים" ֵה ִׁשיב‪ְ " :‬יה ִּודי ֶׁשּיֶׁש לֹו ֱאמּונָ ה‪ָ ,‬יכֹול וְ צָ ִריְך ָּת ִמיד לִ ְהיֹות‬ ‫ָׂש ֵמ ַח"‪.‬‬ ‫וְ כָ ְך ְמ ֻס ָּפר ַעל ְיה ִּודי ֶא ָחד ֶׁש ִהּגִ ַיע ֶאל ַא ַחד ַהּצַ ִּד ִיקים ַהּק ְֹוד ִמים‪ ,‬וְ ִתּנָ ה ּבְ ָפנָ יו ֶאת צָ ָרתֹו‬ ‫ּובָ כָ ה ַעל־צָ ָרה ְמ ֻסּי ֶֶמת ֹלא ָעלֵ ינּו‪ֶׁ ,‬שּנָ ֲח ָתה ָעלָ יו‪ָ .‬ענָ ה לֹו ַהּצַ ִּדיק‪" :‬זַ יי ְפ ֵריְילַ אְך"! ־ ֱהיֵה‬ ‫ּבְ ִׂש ְמ ָחה! ָענָ ה ַה ְּיה ִּודי‪" :‬וְ כִ י ֵאיְך ֲאנִ י ָיכֹול לִ ְהיֹות ָׂש ֵמ ַח ּבְ ַמּצָ ב ּכָ זֶ ה?! ּכְ ֶׁש ֵאצֵ א ֵמ ַהּצָ ָרה‬ ‫ּבְ ֶעזְ ַרת ַה ֵּשׁם י ְִתּבָ ַרְך‪ָ ,‬אז אּוכַ ל לִ ְהיֹות ָׂש ֵמ ַח‪ֲ .‬אבָ ל ַעכְ ָׁשו? ֵאיְך ֲאנִ י ָיכֹול לִ ְהיֹות ָׂש ֵמ ַח"?!‬ ‫אהן‪ָ ,‬אז ִאין ִה ְימל ָהאט ֶמען לִ יּב ְפ ֵריילַ אכֶ ע‬ ‫ָענָ ה לֹו ַהּצַ ִּדיק‪"ָ :‬אּבֶ ער וָ ואס זָ אל ִאיְך ָט ְ‬ ‫י ְּודען!'' ־ ֲאבָ ל ָמה ֶא ֱע ֶׂשה‪ִ ,‬אם ּבַ ָּשׁ ַמיִם א ֲֹוהבִ ים ַּדוְ ָקא ְיה ִּודים ְׂש ֵמ ִחים!‪...‬‬ ‫ל־ׁשם־טֹוב‬ ‫ַא ַחד ַה ְיסֹודֹות ֶׁשל ּת ַֹורת ַה ֲח ִסידּות‪ֵ ,‬ה ֵחל ֵמאֹור ִׁשבְ ַעת ַהּי ִָמים ָמ ָרן ַהּבַ ַע ֵ‬

‫ָ‬ ‫ווא‬ ‫ס ֶה‬

‫י ֶּדר‬ ‫ן ֵח ְ‬ ‫ִאי‬ ‫ִזיך‬ ‫ְרט‬ ‫ע‬

‫ַה ָּקדֹוׁש זיע"א‪ִ ,‬היא ִמ ַּדת ַה ִּשׂ ְמ ָחה‪ .‬צַ ִּד ֵיקי ַה ֲח ִסידּות ִה ְפלִ יגּו ְמאֹד ּבְ כ ָֹחּה ֶׁשל ַה ִּשׂ ְמ ָחה‪,‬‬ ‫ל־ה ִּדינִ ים‪.‬‬ ‫וְ ָא ְמרּו ֶׁש ַה ִּשׂ ְמ ָחה ְמכַ ֶּפ ֶרת ֲעֹונֹות‪ְ ,‬מבִ ָיאה ְרפּואֹות וִ יׁשּועֹות‪ְּ ,‬ומבַ ֶּטלֶ ת ֶאת־ּכָ ַ‬ ‫ּובְ כָ ְך ִה ְסּבִ יר ַּפ ַעם ַרּבִ י ָא ֵׁשר‪ָ ,‬מה ָה ִענְ יָן ֶׁשל זֶ ֶמר ֶׁש ָאנּו ע ְֹורכִ ים ּבַ ְּת ִפּלֹות? וְ ָא ַמר‪"ֲ :‬הֹלא‬ ‫ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ָעלָ יו ַה ָּשׁלֹום‪ָ ,‬א ַמר ַ'הלְ לּוהּו בְ תֹף ָּומחֹול" ַהלְ לּוהּו ּבְ ִמּנִ ים וְ עּוגָ ב'‪ּ .‬כִ י ּבְ ִע ָּדן‬ ‫ְּד ֶח ְדוְ ָתא – ְּד ַה ְינּו ּבִ זְ ַמן ֶׁשל ִׂש ְמ ָחה‪ִ ,‬מ ְס ַּתּלְ ִקים ֵמ ִא ָּתנּו ַהּכֹחֹות ַה ְּשׁלִ ילִ ּיִים ֶׁשּבָ עֹולָ ם‪,‬‬ ‫ִּומ ֵּמילָ א ׁש ָֹורה ַה ְּשׁכִ ינָ ה ֶאצְ לֵ נּו‪ּ ,‬כִ י עֹז וְ ֶח ְדוָ ה ּבִ ְמקֹומֹו‪ ,‬וְ ֶא ְפ ָׁשר לִ ְפעֹל ָאז ְיׁשּועֹות!‬ ‫וְ כֵ ן ָהיָה א ֵֹומר ַרּבִ י ָא ֵׁשר‪ֶׁ ,‬שּנִ ָּתן לִ ְפעֹל ַעל־י ְֵדי ִׂש ְמ ָחה‪ַ ,‬מה ֶּשֹּׁלא נִ ָּתן לִ ְפעֹל ִעם ַה ְרּבֵ ה‬ ‫ִענְ יָנִ ים נִ ְׂשּגָ בִ ים ֲא ֵח ִרים‪ ,‬וְ ַעל־י ְֵדי ַה ִּשׂ ְמ ָחה ִמ ְת ָק ְרבִ ים לַ ה' י ְִתּבָ ַרְך‪ִּ .‬ומי ֶׁשהּוא ָׂש ֵמח‪ִ ,‬הּנֹו‬ ‫ָקרֹוב לַ ה' י ְִתּבָ ַרְך!‬ ‫וְ כַ ָּמה ְמת ִּוקים ִּדבְ ֵרי ָה ִ"א ְמ ֵרי ַחּיִים" ִמּוִיזְ 'נִ יץ‪ֶׁ ,‬ש ָּמצָ א ַּפ ְר ֶּפ ֶרת נָ ָאה ּבְ ָפ ָר ָׁש ֵתנּו‪ָּ ,‬פ ָר ַׁשת‬ ‫ִית ָקרֹוב ֵאלַ י" ־ ּג ֶֹׁשן ּבְ גִ ַימ ְט ִרּיָה ִׂש ְמ ָחה‪ּ ,‬כִ י ַה ֵּשׁם‬ ‫וַ י ְִחי‪ּ ,‬בַ ָּפסּוק "וְ י ַָׁשבְ ָּת בְ ֶא ֶרץ־ּג ֶֹׁשן וְ ָהי ָ‬ ‫ּש ְמ ָחה‪ּ ,‬ובָ זֶ ה ִּת ְהיֶה‬ ‫י ְִתּבָ ַרְך א ֵֹומר לְ כָ ל ְיה ִּודי "וְ י ַָׁשבְ ָּת ּבְ ֶא ֶרץ ּג ֶֹׁשן"‪ְּ ,‬ד ַה ְינּו ֵׁשב ּבְ ֶא ֶרץ ַה ִ ׂ‬ ‫ָקרֹוב ֵאלַ י!‬ ‫ל־ּדבָ ר ּבְ ַא ֲהבָ ה ּובְ ִׂש ְמ ָחה‪ּ ,‬בְ לִ י ׁשּום‬ ‫ּכְ מֹו־כֵ ן ַרּבִ י ָא ֵׁשר ָהיָה ָּת ִמיד ּד ֵֹורׁש ֵמ ִא ָּתנּו לְ ַקּבֵ ל ּכָ ָ‬ ‫ְט ָענֹות וְ ַת ְרע ֶֹמת‪ .‬וְ ָא ַמר‪ֶׁ ,‬ש ַרק ַעל־י ְֵדי ַקּבָ לָ תֹו ּבְ ַא ֲהבָ ה ּובְ ִׂש ְמ ָחה ְמזַ ּכֵ ְך ָה ָא ָדם ְּומ ַט ֵהר‬ ‫ֶאת־נִ ְׁש ָמתֹו‪.‬‬ ‫ל־א ָדם‪,‬‬ ‫ְּודבָ ִרים נִ לְ ָהבִ ים ּכָ ַתב ַרּבִ י ָא ֵׁשר ּבְ ַא ַחד ַה ִּמכְ ָּתבִ ים ֶׁשּלֹו‪" :‬וְ ֵעצָ ה ְיעּוצָ ה לְ כָ ָ‬ ‫ת־עצְ מֹו ּבְ ִׂש ְמ ָחה ֶׁשל ִקּיּום ַה ִּמצְ ֹות‪ַ ,‬על־י ְֵדי ָה ֵע ֶסק ּבִ גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים ּובְ צָ ְרכֵ י‬ ‫לְ ַׂש ֵּמ ַח ֶא ַ‬ ‫ַהּכְ לָ ל‪ ,‬לַ ֲעזֹר ּבְ לִ ּמ ִּודים לְ ַתלְ ִמ ִידים ַחּלָ ִׁשים וְ לִ ְסעֹד חֹולִ ים ּגַ לְ מ ִּודים‪ֲ .‬אנִ י ַמ ֲא ִמין‪ֶׁ ,‬ש ֵע ֶסק‬ ‫זֶ ה ֶׁשל ִמצְ וָ ה‪ ,‬יָבִ יא לְ ָך ִׂש ְמ ָחה ּגְ דֹולָ ה ּבְ לִ ּבְ ָך‪ ,‬וְ ָאז ִּתזְ ּכֶ ה לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל לִ ְפנֵ י ּב ְֹור ֵאנּו י ְִתּבָ ַרְך‬ ‫ְׁשמֹו ּבִ בְ ִחינָ ה ֶׁשל ָּפנִ ים ֶאל ָּפנִ ים ּבְ לִ י ׁשּום ֶא ְמצָ ִעי‪ְּ ,‬ת ִפּלָ ְתָך ַּת ֲעלֶ ה לִ ְפנֵ י ּב ֵֹורא ָהעֹולָ ם‬ ‫ּבְ לִ י ׁשּום ָמ ָסְך ַה ַּמבְ ִּדיל ְּות ִפּלָ ְתָך ִּת ְהיֶה ְרצּויָה ְּומ ֻקּבֶ לֶ ת‪ּ ,‬כְ ִפי ֶׁשּלִ ְּמדּו א ָֹותנּו ֲחכָ ֵמינּו‬ ‫זִ כְ רֹונָ ם לִ בְ ָרכָ ה‪ֶׁ ,‬ש ַה ְּשׁכִ ינָ ה ׁש ָֹורה ִמּתֹוְך ְּדבַ ר ִׂש ְמ ָחה ֶׁשל ִ'מצְ וָ ה'"‪.‬‬

‫מזלא טבא וגדא יאה‬

‫ברוב דיצה וחדווה‪ ,‬ברון שבח ותהילה‪ ,‬נשגר בזאת טנא מלא ברכה‪ ,‬לאחד המיוחד שבחבורה‪ ,‬שבחו לא נוכל למללה‬ ‫אריה דבי עילאה‪ ,‬מופלג בתורה ובכל מידה נכונה‪ ,‬במים עזים עושה נתיבה‪ ,‬נפש יקרה ורוח נדיבה‬ ‫אוצר כל כלי חמדה‪ ,‬נחמד למעלה ואהוב למטה‪ ,‬משנתו זכה וערוכה‪ ,‬שואל כעניין ומשיב כהלכה‬ ‫גזע קודש מחצבתו‪ ,‬יראתו קודמתו לחכמתו‪ ,‬לו יאה לשבח‪ ,‬כבוד ה' עליו זורח‬ ‫מסור בלב ונפש לעבודת הקודש‪ ,‬תורה ועבודה וגמילות חסדים בו כחוט המשולש‬ ‫הרוח החיה בחבורת הבחורים‪ ,‬חכו ממתקים וכולו מחמדים‪ ,‬בחור כארזים‪ ,‬רב פעלים ומזכה את הרבים‬ ‫מסור בכל נימי נפשו למען החיידר ותלמידיו‪ ,‬חכמת אדם מאירה פניו‬ ‫הלא הוא החתן היקר שבערכין‪ ,‬לו נזמר בשבחין‪ ,‬קנקן חדש מלא ישן‪ ,‬יפרח כזית רענן‬

‫כמר משה טייטלבוים‬

‫נ"י‬

‫בנו יקירו של מנהלנו הדגול‪ ,‬בכל מידה בלול‪ ,‬רב פעלים מקבציאל‪ ,‬בהשכל יתהלל המתהלל‬ ‫בר אוריין ובר אבהן‪ ,‬זך השכל ונקי הרעיון‪ ,‬כתפוחי זהב במשכיות כסף‪ ,‬יראת ה' עליו חופף‬ ‫מסור לתלמידים בלב ונפש‪ ,‬וכל העם עונים אחריו מקודש‬

‫ה"ה הרב ר' מנחם יוחנן‬

‫שליט"א‬

‫לרגל בואו בקשרי השידוכין בשעה טובה ומוצלחת עב"ג תחי' עמו"ש‬ ‫ברכתנו בזאת שלוחה וצרופה‪ ,‬שיפתח לו ה' שערי אורה‪ ,‬יזכה לישב על התורה והעבודה‪ ,‬וירום קרנו למעלה‬ ‫יזכה לבנות בית נאמן‪ ,‬בברכת האב הרחמן‪ ,‬יפרח כארז בלבנון‪ ,‬ויתברך ברוב כבוד והון‬ ‫יהי ביתו למעון תורה‪ ,‬ובו שפע נחת והרחבה‪ ,‬ישכון בטח בהשקט ומנוחה‪ ,‬וכל ימיו אורה ושמחה‬ ‫יצו ה' אתו את הברכה‪ ,‬וימשיך בדרכו הבטוחה וסלולה‪ ,‬יפוצו מעיינותיו חוצה‪ ,‬ויזכה לראות בבניין הבית כבתחילה‬ ‫יזכה לדור ישרים‪ ,‬ולנחלה בלי מצרים‪ ,‬ימצא חן בעיני אלוקים ואנשים‪ ,‬יאריך ימים ושנות חיים‪.‬‬ ‫המברכים נאמנה‬ ‫רבנן ותלמידיהון‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

אור החינוך ויחי  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you