Page 1

‫בס"ד‬

‫ַׁשּבַ ת ק ֶֹדׁש ּפָ ָר ַׁשת יִ ְתרֹו‬ ‫כ"ב ּבִ ְׁשבָ ט תשע"ז‬ ‫ּגִ ּלָ יֹון קי"ז‬

‫גיליון שבועי לתלמידי ת"ת "אור ירושלים" החיידר של רבי אשר זיע"א‬

‫אֹור ַה ָּפ ָר ָׁשה‬ ‫בּוע‬ ‫לֶ ַקח טֹוב ִמּפָ ָר ַׁשת הַ ָּשׁ ַ‬

‫ר־ח ָמא ּבַ ר־‬ ‫ֲחזַ "ל ּבְ ַמ ֶּסכֶ ת ַׁשּבָ ת ָּד ְרׁשּו ֶאת ַה ָּפסּוק ֶׁשּבְ ָפ ָר ָׁש ֵתנּו‪" :‬וַ ְּיִת ְיַּצבּו ּבְ ַת ְח ִּתית ָה ָהר"‪ָ ,‬א ַמר ַרב ַאבְ ִּד ֵימי ּבַ ָ‬ ‫מּוטב‪ ,‬וְ ִאם לָ או‬ ‫ּתֹורה ‪ָ -‬‬ ‫"מלַ ֵּמד ֶׁשּכָ ָפה ַה ָּקּבָ "ה ֲעלֵ ֶיהם ֶאת ָה ָהר ּכְ גִ יגִ ית‪ָ ,‬א ַמר לָ ֶהם ִ'אם ַא ֶּתם ְמ ַקּבְ לִ ים ַה ָ‬ ‫ֲח ָסא‪ְ :‬‬ ‫בּור ְתכֶ ם"‪.‬‬ ‫ ָׁשם ְּת ֵהא ְק ַ‬‫ּתֹוספֹות ּבַ ֻּסגְ יָה ָׁשם‬ ‫מּוּה ְמאֹד‪ּ ,‬וכְ בָ ר ֶה ֱא ִריכּו ַה ְמ ָפ ְר ִׁשים לְ ָהבִ ין ֶאת ֵּפ ֶׁשר ַה ָּדבָ ר‪ּ ,‬ובָ ֶהם ּבַ ֲעלֵ י ַה ָ‬ ‫ַמ ֲא ָמר ֲחזַ "ל זֶ ה ָּת ַ‬ ‫ּבְ ַמ ֶּסכֶ ת ַׁשּבָ ת‪ֶׁ .‬ש ֲה ֵרי ַעם ְיִׂש ָר ֵאל ָע ַמד ּכְ ִאיׁש ֶא ָחד ּבְ לֵ ב ֶא ָחד וְ ִהכְ ִריז‪" :‬נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ַמע"‪ּ ,‬כְ ֶׁשהּוא ַמּבִ ַיע ֶאת ְרצֹונֹו‬ ‫רֹוצים‬ ‫ֹאמרּו ִ‬ ‫דֹוׁשה‪ָּ ,‬ומה ֵאפֹוא ָהיָה צ ֶֹרְך לִ כְ ּפֹות ֲעלֵ ֶיהם ַהר ּכְ גִ יגִ ית ַעד ֶׁשּי ְ‬ ‫ּתֹורה ַה ְּק ָ‬ ‫ּתֹוקקּותֹו לְ ַקּבֵ ל ֶאת ַה ָ‬ ‫וְ ִה ְׁש ְ‬ ‫ָאנּו?‬ ‫יֹוסף ִמּפֹולָ נָ ָאה‬ ‫תֹורת ַה ֲח ִסידּות‪ּ ,‬כְ ִפי ֶׁש ֵּמבִ יא ָה ַרב ַה ָּקדֹוׁש ַרּבִ י ֲיַעקֹב ֵ‬ ‫ִּומּזֶ ה נִ ְקּבַ ע ַא ַחד ַהיְסֹודֹות ַה ֲחׁשּובִ ים ּבְ ַ‬ ‫ל־ׁשם־טֹוב ַה ָּקדֹוׁש‪ ,‬וְ כֵ ן ֵמבִ יא ָה ַרב ַה ָּקדֹוׁש ַרּבִ י ַאבְ ָר ָהם ַחּיִים‬ ‫יֹוסף" ּבְ ֵׁשם מֹורֹו וְ ַרּבֹו ָמ ָרן ַהּבַ ַע ֵ‬ ‫ּבְ ִס ְפרֹו "ּבֶ ן־ּפ ָֹרת ֵ‬ ‫לֹוטׁשֹוב ּבְ ִס ְפרֹו "א ַֹרח לַ ַחּיִים" ּבְ ֵׁשם מֹורֹו וְ ַרּבֹו ַה ַּמּגִ יד ַהּגָ דֹול ִמ ֶּמזְ ִר ְיטׁש‪ְּ ,‬וׁשנֵ ֶיהם ָא ְמרּו ָּדבָ ר ֶא ָחד‪ּ .‬כְ ִפּיַת ָה ָהר‬ ‫ִמּזְ ְ‬ ‫ַעל ַעם ְיִׂש ָר ֵאל ּבָ ָאה לְ ֵׁשם ַמ ָּט ָרה ַא ַחת‪ :‬לְ ַה ְרּגִ יל ֶאת ָה ָא ָדם לִ ְחיֹות ּכָ ל ֵיְמי ַחּיָיו ַּת ַחת עֹל‪ ,‬וְ לָ ַד ַעת ֶׁשּיֵׁש ַמנְ ִהיג‬ ‫לַ ּבִ ָירה וְ הּוא ּכָ פּוף לְ ַד ְעּתֹו וְ ָעלָ יו לִ נְ הֹג ּבְ כָ ל ָיָמיו ַּת ַחת ֵס ֶדר ִּומ ְׁש ָטר‪ ,‬וְ ֹלא לְ ִה ְתנַ ֵהג ּבְ ֶה ְפ ֵקרּות ּובְ ִׁשּנּויִים ּכְ ִפי ַמ ַּצב‬ ‫רּוח וְ ַה ְּתנָ ִאים ֶׁש ִּמ ָּסבִ יב‪.‬‬ ‫ָה ַ‬ ‫בֹודת ה' נְ תּונָ ה ּבִ ֵיד ֶיהם לְ ִפי‬ ‫פֹוצה ּבְ ֶק ֶרב ֲאנָ ִׁשים ֶׁשֹּלא ִה ְׂשּכִ ילּו לְ ָהבִ ין ַמ ִהי ֶּד ֶרְך ה' ָה ֲא ִמ ִּתית‪ּ ,‬כִ י ֲע ַ‬ ‫ְיֶׁשנָ ה ָטעּות נְ ָ‬ ‫רּוח ּובְ ִה ְתלַ ֲהבּות ְּפנִ ִימית‪ָ ,‬אז הּוא ִמ ְת ַּפּלֵ ל ּכָ ָראּוי ְּומ ַקּיֵם ֶאת‬ ‫רֹוממּות ָה ַ‬ ‫יְכָ לְ ָּתם וְ כ ָֹחם‪ְּ .‬ד ַהיְנּו‪ִ ,‬אם ָה ָא ָדם ָחׁש ּבְ ִה ְת ְ‬ ‫רּוח יָרּוד וְ ָחׁש ּבְ ַע ְצלּות וְ ִר ְפיֹון ַיָדיִם‪ָ ,‬אז הּוא‬ ‫נֹופל לְ ַע ְצלּות וְ ִדכְ ּדּוְך‪ָׁ ,‬שרּוי ּבְ ַמ ַּצב ַ‬ ‫ַה ִּמ ְצֹות ּכְ ִס ְד ָרן‪ֲ .‬אבָ ל ִאם הּוא ֵ‬ ‫ּתֹורה וְ ִקּיּום ַה ִּמ ְצֹות‪.‬‬ ‫ּפֹוטר ֶאת ַע ְצמֹו ִמּלִ ּמּוד ַה ָ‬ ‫ת־ע ְצמֹו ֶׁש ַעכְ ָׁשו הּוא ָׁשרּוי ּבִ 'נְ ִפילַ ת ַהּמ ִֹחין' וְ לָ כֵ ן הּוא ֵ‬ ‫ַמ ְצ ִּדיק ֶא ַ‬ ‫ל־יָמיו ַּת ַחת עֹל ַמלְ כֹות ָׁש ַמיִם‪ ,‬וְ ָעלָ יו לָ ַד ַעת ּכִ י‬ ‫וְ ָטעּות זֹו נֹובַ ַעת ֵמ ֶח ְסרֹון ַהּכָ ַרת ַהיְסֹוד‪ֶׁ ,‬ש ָה ָא ָדם ָצ ִריְך לִ ְחיֹות ּכָ ָ‬ ‫ּפֹוטר ֶאת ַע ְצמֹו ֵמ ֶהם‪ .‬וְ ֶאת זֶ ה‬ ‫רֹוצה לִ לְ מֹד ּולְ ִה ְת ַּפּלֵ ל‪ָּ ,‬ומ ַתי הּוא ֵ‬ ‫ַהּבְ ִח ָירה ֹלא נִ ֶּתנֶ ת ּבְ ָיָדיו לְ ַה ֲחלִ יט ָמ ַתי הּוא ֶ‬ ‫ּבָ א ַה ָּקּבָ "ה לְ הֹורֹות לָ ֶהם לְ ְיִׂש ָר ֵאל ּבְ כָ ְך ֶׁשּכָ ָפה ֲעלֵ ֶיהם ַהר ּכְ גִ יגִ ית‪ ,‬לְ הֹורֹות לָ ֶהם ֲהלָ כָ ה לְ ַמ ֲע ֶׂשה לְ כָ ל ַהּדֹורֹות‪ּ ,‬כִ י‬ ‫ן־חֹורין לִ ּבָ ֵטל‪ַ ,‬רק ֲיַע ֶׂשה ּבְ ַעל־ּכָ ְרחֹו"‪ּ ,‬כִ לְ ׁשֹונֹו ַהּזָ ָהב‬ ‫ל־מקֹום ֵאינֹו ּבֶ ִ‬ ‫בֹודת ה'‪ִ ,‬מּכָ ָ‬ ‫תֹורה וַ ֲע ַ‬ ‫חֹוׁשק לְ ָ‬ ‫"ּגַ ם ִמי ֶׁש ֵאינֹו ֵ‬ ‫רּורים‪" :‬וִ ַיד ֶּמה ּכְ ִפי‬ ‫כֹותב ְּדבָ ִרים נֶ ֱח ָר ִצים ּובְ ִ‬ ‫ל־ׁשם־טֹוב‪ .‬וְ הּוא ַמ ְמ ִׁשיְך וְ ֵ‬ ‫ֶׁשל ַה'ּתֹולְ דֹת' ‪ּ -‬גְ דֹול ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ַהּבַ ַע ֵ‬ ‫ּכֹופין אֹותֹו לַ ֲעׂשֹות ּבְ ַעל־ּכָ ְרחֹו‪ ,‬וְ הּוא ֶּד ֶרְך טֹובָ ה לְ ִאיׁש ְיִׂש ְר ֵאלִ י לִ ֵימי ַה ַּק ְטנּות ֶׁשֹּלא יְבַ ֵּטל ַה ָּת ִמיד ֵמ ֵע ֶסק לִ ּמּודֹו‬ ‫ֶׁש ִ‬ ‫עֹוׂשה ַמ ֲע ֶׂשה"‪.‬‬ ‫ל־מקֹום ֶ‬ ‫חֹוׁשק‪ְּ ,‬ד ִמּכָ ָ‬ ‫בֹודת ַה ֵּשׁם ְיִתּבָ ַרְך‪ּ ,‬גַ ם ּכְ ֶׁש ֵאינֹו ֵ‬ ‫וַ ֲע ַ‬ ‫וְ כָ ְך לְ ׁשֹונֹו ַהּזָ ָהב ֶׁשל ּבַ ַעל "א ַֹרח לַ ַחּיִים" ּבְ ֵׁשם ַרּבֹו ַה ַּמּגִ יד ִמ ֶּמזְ ִר ְיטׁש‪"ַ :‬ה ַּט ַעם ֶׁשּכָ ָפה ֲעלֵ ֶיהם ָה ָהר ּכְ גִ יגִ ית‪ ,‬לְ לַ ֵּמד‬ ‫ֹאמר ָה ָא ָדם ּבִ ְׁש ַעת נְ ִפילַ ת ַהּמ ִֹחין ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לֹו לַ ֲעבֹד ַה ֵּשׁם ְיִתּבָ ַרְך‪ ,‬וְ ְיַמ ִּתין ַעד ֶׁש ְּיִהיֶה‬ ‫בֹודתֹו‪ֶׁ .‬שֹּלא י ַ‬ ‫לָ ֶהם ֶּד ֶרְך ֲע ָ‬ ‫בֹודה‬ ‫בֹודה‪ּ ,‬כֵ ן ָצ ִריְך לַ ֲעבֹד ה' וְ ֵאינֹו ָּפטּור ִמן ָה ֲע ָ‬ ‫בֹודה ּכְ מֹו ֶׁשּיּוכַ ל ּבִ ְׁש ַעת ָה ֲע ָ‬ ‫לֹו מ ִֹחין‪ַ ,‬רק הּוא ֻמכְ ָרח ָּת ִמיד ּבַ ֲע ָ‬ ‫ּבְ ׁשּום א ֶֹפן‪ ,‬וְ זֶ הּו ֶׁש ֶה ְר ָאה ַה ֵּשׁם ְיִתּבָ ַרְך ּבָ זֶ ה ֶׁש ָהיּו ְיִׂש ָר ֵאל ָאז ּבְ ַמ ֲעלָ ה ֶעלְ יֹונָ ה ּבְ מ ִֹחין ּגְ דֹולִ ים ּובְ ַא ֲהבָ ה ַעּזָ ה‪ ,‬וְ גָ לּוי‬ ‫ֹאמרּו ֶׁשֹּלא ַיַעבְ דּו אֹותֹו ַעד ֶׁש ְּיִהיֶה לָ ֶהם מ ִֹחין‪ֶ ,‬ה ְר ָאה ַה ֵּשׁם ְיִתּבָ ַרְך ֶׁש ֵהם ֻמכְ ָר ִחין‬ ‫לְ ָפנָ יו ֶׁש ְּיִּפלּו ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ָתם‪ֶּ .‬ופן י ְ‬ ‫בֹודה ַאף ּבִ ְׁש ַעת נְ ִפילַ ת ַהּמ ִֹחין"‪.‬‬ ‫ּבַ ֲע ָ‬ ‫ּובְ ֶד ֶרְך זֹו ְמ ָפ ֵרׁש ָה ַרב ַה ָּקדֹוׁש ַרּבִ י לֵ וִ י ְיִצ ָחק ִמּבֶ ְר ִּד ְיטׁשֹוב ּבְ ִס ְפרֹו ְ"ק ֻד ַּשׁת לֵ וִ י"‪ֶׁ ,‬ש ַה ָּקּבָ "ה ֹלא ִה ְס ַּת ֵּפק ּבְ כָ ְך ֶׁשּבְ נֵ י‬ ‫רּוחנִ ית‬ ‫אֹותּה ָׁש ָעה ָהיּו ְיִׂש ָר ֵאל נְ תּונִ ים ַּת ַחת ַה ְׁש ָּפ ָעה ָ‬ ‫ְיִׂש ָר ֵאל זָ ֲעקּו ּבְ קֹול ֶא ָחד‪" :‬נַ ֲע ֶׂשה וְ נִ ְׁש ָמע"‪ִ ,‬מ ְּפנֵ י ֶׁש ַּיָדע ֶׁשּבְ ָ‬ ‫ּתֹורה‪ֲ .‬אבָ ל‬ ‫רֹוצים לְ ַקּבֵ ל ֶאת ַה ָ‬ ‫בּותא ֶׁש ָאז ָא ְמרּו ֶׁש ֵהם ִ‬ ‫ּגְ דֹולָ ה וְ ִה ְת ַר ֲחקּו ִמּכָ ל ַּת ֲאוָ ה ּגַ ְׁש ִמית וְ ָח ְמ ִרית‪ ,‬וְ ֵאין זֶ ה ְר ָ‬ ‫ּתֹורה וְ ֲיַעׂשּו ִמ ְצֹות ַה ַּקּלֹות ֲא ִפּלּו ּכְ ֶׁש ַּיַחזְ רּו לְ ַמ ֲח ָׁשבָ ה‬ ‫ַה ָּקּבָ "ה ּכָ ָפה ֲעלֵ ֶיהם ַהר ּכְ גִ יגִ ית‪ּ ,‬כְ ֵדי לְ הֹורֹות לָ ֶהם ֶׁש" ַּיְקּבְ לּו ַה ָ‬ ‫תֹורתֹו ִּומ ְצ ָֹותיו"‪.‬‬ ‫ל־ּפי־כֵ ן ַיְקּבְ לּו ֶאת עֹל ַמלְ כּותֹו ֲעלֵ ֶיהם וְ ָ‬ ‫ף־ע ִ‬ ‫ּתֹורה‪ ,‬וְ ַא ַ‬ ‫ָעבָ ה וְ גַ ָּסה‪ ,‬וְ ֹלא יַ ִּשׂיגּו ֶאת ְמ ִתיקּות ַה ָ‬ ‫הֹור ָאה לַ ּדֹורֹות ַהּבָ ִאים‪ֶׁ ,‬שּלִ ּמּוד‬ ‫"ּת ְפ ֶא ֶרת לְ מ ֶֹׁשה"‪ּ ,‬כִ י ּכְ ִפּיַת ָה ָהר ָה ָיְתה ָ‬ ‫דֹוׁשים ֵאּלּו‪ַ ,‬מ ִּסיק ּבַ ֵּס ֶפר ִ‬ ‫ל־ּפי ְּדבָ ִרים ְק ִ‬ ‫וְ ַע ִ‬ ‫ּתֹורה וְ ִה ְת ַעּלּות ַהּנֶ ֶפׁש‪ֶ ,‬אּלָ א ּגַ ם ּכְ ֶׁשּיֵׁש ק ִֹׁשי וְ ט ַֹרח‪ ,‬וְ ֵאין‬ ‫בֹודת ה' ֵאינָ ם ַרק ּבִ זְ ַמן ֶׁש ַּמ ְרּגִ ִיׁשים ְמ ִתיקּות ַה ָ‬ ‫ּתֹורה וַ ֲע ַ‬ ‫ַה ָ‬ ‫ַמ ְרּגִ ִיׁשים ׁשּום ַט ַעם ְּומ ִתיקּות‪ּ ,‬גַ ם ָאז ָצ ִריְך לַ ֲעבֹד ֶאת ַה ֵּשׁם ְיִתּבָ ַרְך‪ .‬וְ ַא ְד ַרּבָ ה‪ַּ ,‬דוְ ָקא ּבִ זְ ַמן ֶׁש ָה ָא ָדם עֹובֵ ד ֶאת ה'‬ ‫ּתֹורה ָה ֲא ִמ ִּתית‬ ‫זֹוהי ַקּבָ לַ ת ַה ָ‬ ‫ל־ע ְצמֹו לַ ֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹונֹו ּבְ לִ י קֹולֹות וְ לַ ִּפ ִידים‪ִ ,‬‬ ‫ִמּתֹוְך ִׁש ְפלּות וְ ק ִֹׁשי‪ ,‬וְ הּוא ִמ ְתּגַ ּבֵ ר ַע ַ‬ ‫עֹוׂשה ֶאת ְרצֹון ַה ֵּשׁם ָה ֲא ִמ ִּתי‪.‬‬ ‫ּובְ כָ ְך הּוא ֶ‬ ‫ֶחבְ ַרת ְּת ִהּלִ ים ּבְ בֵ ית מו"ר ַרּבִ י ָא ֵׁשר זַ ּצַ "ל ּבְ ָׁש ָעה‪4.52 :‬‬ ‫ֶחבְ ַרת ְּת ִהּלִ ים ּבְ "אֹור עֹולָ ם" ּבְ ָׁש ָעה‪ 2.30 :‬‬ ‫ָאבֹות ּובָ נִ ים ּבִ גְ ר ְֹודזִ ְיסק ּבְ מֹוצָ ֵאי ַׁשּבַ ת ק ֶֹדׁש ּבְ ָׁש ָעה‪7.00 :‬‬ ‫לְ ִׁש ַיטת הַ ּגְ ָר"א ּובַ ַעל הַ ַּתנְ יָא‪9.03 :‬‬ ‫סֹוף זְ ַמן ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע לְ ִׁש ַיטת הַ ָּמגֵ ן ַאבְ ָרהָ ם‪8.20 :‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫ְלאֹורֹו נֵ ֵלְך‬ ‫מֹורנּו וְ ַרּבֵ נּו ַרּבִ י ָא ֵׁשר זיע"א‬ ‫ֵמאֹוצָ רֹו ֶׁשל ֵ‬

‫ַה ַּתכְ לִ ית ֶׁשל ָה ָא ָדם ִהיא לְ ַהּגִ ַיע לְ ַהכְ נָ ָעה‪ֲ ,‬אבָ ל זֶ ה ְמאֹד ָק ֶׁשה‪ ,‬וְ לָ כֵ ן ַאף ֶא ָחד ֹלא‬ ‫ר ֶֹוצה לְ ַהּגִ ַיע לְ ַהכְ נָ ָעה‪ָ .‬ה ָא ָדם הּוא ּגּוף‪ ,‬וְ ַהּגּוף ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ּכְ מֹו ַהּבְ ֵה ָמה‪ ,‬זֹו ִהיא‬ ‫"א ָדם ּובְ ֵה ָמה ‪ּ -‬ת ִֹוׁש ַיע"‪ .‬וְ ַה ְמכֻ ּוָן ּבְ זֶ ה‪ּ ,‬כִ י ַהּבְ ֵה ָמה יֶׁש לָ ּה‬ ‫ַה ַּתכְ לִ ית וְ ַהיְ ׁש ָּועה ֶׁשּלֹו‪ָ ,‬‬ ‫ָאדֹון ֶׁש ַּמ ְפ ִעיל א ָֹותּה ַּומנְ ִהיג א ָֹותּה וְ ד ֵֹואג לְ כָ ל ְצ ָרכֶ ָיה‪ִּ ,‬ומּכֵ יוָ ן ֶׁש ַהּכֹל נִ ְפ ָעל ִמּכ ַֹח‬ ‫ָה ָאדֹון‪ֵ ,‬אין לָ ּה ְמ ִציאּות ַע ְצ ִמית ֶׁש ַּת ְרּגִ יׁש ֶׁש ִהיא ָע ְׂש ָתה ַמ ֶּשׁהּו‪ֶׁ ,‬ש ֲה ֵרי ָה ָאדֹון‬ ‫ַמנְ ִהיגָ ּה‪ּ .‬וכְ ֻדגְ ַמת ַהּבְ ֵה ָמה וְ ָה ָאדֹון יֵׁש ּבָ ָא ָדם‪ָ .‬ה ָא ָדם הּוא ּגּוף‪ ,‬וְ יֵׁש ֶאת ַה ֵׂשּכֶ ל‬ ‫ֶׁש ַּמנְ ִהיגֹו‪ּ .‬וכְ מֹו ַהּבְ ֵה ָמה וְ ָה ָאדֹון‪ֶׁ ,‬שּלַ ְמרֹות ֶׁש ִהיא ֻמנְ ֶהגֶ ת ַעל יָ דֹו ּובְ ֶא ְמ ָצע ָּותּה‬ ‫הּוא ּפ ֵֹועל וְ י ֵֹוצר‪ִ ,‬עם ּכָ ל זֶ ה ֵהם ְׁשנֵ י ְּדבָ ִרים נִ ְפ ָר ִדים‪ּ ,‬ובְ ׁשּום א ֶֹפן ַהּבְ ֵה ָמה וְ ָה ָאדֹון‬ ‫ֵאינָ ם ֶא ָחד‪ּ ,‬כָ ְך הּוא ּבָ ָא ָדם‪ַ .‬הּגּוף הּוא ּכְ מֹו ַהּבְ ֵה ָמה‪ ,‬וְ יֵׁש ֶאת ַה ֵּשׂכֶ ל ֶׁש ַּמנְ ִהיגֹו‪ֲ ,‬אבָ ל‬ ‫ַה ֵּשׂכֶ ל ַה ַּמנְ ִהיג ֶאת ַהּגּוף הּוא ָּדבָ ר נִ ְפ ָרד ִמן ַהּגּוף‪ .‬אּולָ ם ּבְ ָדבָ ר ֶא ָחד נִ בְ ַּדל ָה ָא ָדם‬ ‫ִמן ַהּבְ ֵה ָמה‪ּ ,‬בַ ּבְ ִח ָירה‪ .‬לַ ּבְ ֵה ָמה ֵאין ּבְ ִח ָירה וְ לָ כֵ ן ִהיא נִ ְׁש ֶא ֶרת ּבְ ֵה ָמה‪ ,‬וְ לָ ָא ָדם יֵׁש‬ ‫"א ָדם"‪.‬‬ ‫ּבְ ִח ָירה‪ַּ .‬ומ ִהי ַהּבְ ִח ָירה? ֶׁש ַה ֵּשׂכֶ ל ְיַר ֶאה לֹו ֶׁשהּוא ּבְ ֵה ָמה‪ ,‬וְ ָאז הּוא ּבְ ִחינַ ת ָ‬ ‫(אמרי אשר)‬

‫אֹורֹות‬ ‫וַ ְּיִת ְיַּצבּו ּבְ ַת ְח ִּתית ָה ָהר (יט‪ ,‬יז)‬ ‫ּבְ ַת ְח ִּתית ָה ָהר ‪ְ -‬מלַ ֵּמד ֶׁשּכָ ָפה ֲעלֵ ֶיהם ַהר ּכְ גִ יגִ ית‪ .‬וְ כֵ ן לַ ּדֹורֹות‬ ‫ַהּבָ ִאים וְ לֶ ָע ִתיד לָ בֹוא‪ִ ,‬אם ְּת ַׁש ְּמׁשּו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ּכְ ֶעבֶ ד לְ ַרּבֹו‪,‬‬ ‫ֵּת ְצאּו ֵמ ַהּגָ לּות‪ ,‬וְ ִאם לָ או ָׁשם ְּת ֵהא ְקב ַּור ְתכֶ ם‪(ַ .‬הּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש)‬ ‫ִקּבַ לְ ִּתי ִמּמ ִֹורי וְ ָח ִמי ַרּבִ י ַאבְ ָר ָהם ְיִצ ָחק ּבְ לֹוְך הי"ד‪ֶׁ ,‬שּגַ ם ּבִ ְׁש ַעת‬ ‫ַה ַּמ ָּסעֹות ָצ ִריְך ָה ָא ָדם לִ ְחיֹות ִעם ֵס ֶדר נָ כֹון‪ .‬וְ ָא ַמר ֶׁש ַה ְרּבֵ ה‬ ‫ַמ ְפ ִס ִידים ִמּזֶ ה ֶׁשהֹולְ כֵ י ְּד ָרכִ ים וְ עֹובְ ֵרי ִיַּמים ּונְ ָהרֹות ֵאינָ ם ַחּיִים‬ ‫ּבְ צ ָּורה ְמ ֻס ֶּד ֶרת‪ ,‬וְ ָא ַמר ֶׁש ֲא ִפּלּו ָא ָדם ֶׁשּנִ ְמ ָצא ְׁשנֵ י ִיָמים ּבְ ָמקֹום‬ ‫ל־יְדי‬ ‫ֶא ָחד‪ְ ,‬יִר ֶאה לְ ַס ֵּדר ֶאת ִעּת ָֹותיו ּוזְ ַמּנָ יו לִ ְׁשנֵ י ִיָמים ֵאּלּו‪ ,‬וְ ַע ֵ‬ ‫זֶ ה ְיִהיֶה לֹו ּת ָֹורה ְּות ִפּלָ ה ַּומ ֲע ִׂשים טֹובִ ים‪ ,‬וְ גַ ם ֹלא ְיֶח ָסר לֹו ּכְ לּום‬ ‫ּבִ ְׁש ָאר ִענְ יָנִ ים‪ַ .‬מה ֶּשׁ ֵאין ּכֵ ן ִאם ַחי ּבְ בִ לְ ּבּול ֹלא ְיִהיֶה לֹו ּכְ לּום‪,‬‬ ‫וְ ִצּוָה ּכֵ ן לַ ֲח ָתנֹו ֶׁשּנָ ַסע ּבְ ֵעת ַה ִּמלְ ָח ָמה ִעם ִיְׁשיבַ ת ִמיר‪ֶׁ ,‬ש ֲא ִפּלּו‬ ‫ַעל ָה ַרּכֶ בֶ ת ְיִהיֶה לֹו ְס ָד ִרים ְמ ֻס ָּד ִרים‪ ,‬וְ יֵׁש לְ ַר ֵּמז ִענְ יָן זֶ ה ּבְ ָפ ָר ַׁשת‬ ‫ַה ַּמ ָּסעֹות ֶׁשּבְ כָ ל ַמ ָּסע ּכָ תּוב וַ ְּיִסעּו וַ ֲּיַחנּו‪ ,‬וַ ֲא ִפּלּו ֶׁש ָהיּו לִ ְפ ָע ִמים ַרק‬ ‫ּיַחנּו‪( .‬לֶ ַקח ַּד ַעת)‬ ‫לְ לַ יְלָ ה ֶא ָחד ּכָ תּוב וַ ֲ‬ ‫ָה ָא ָדם נ ֵֹוהג ּבְ ַחּיָיו ּכְ ִאּלּו הּוא ָאדֹון לְ ַע ְצמֹו‪ ,‬וְ הּוא ע ֶֹוׂשה ּבְ כָ ל ִענְ יָנָ יו‬ ‫ּכַ ּטֹוב ּבְ ֵעינָ יו‪ַ .‬רק ּכַ ֲא ֶׁשר הּוא ר ֶֹואה ִּדין ּבִ כְ לָ ל ּובִ ְפ ָרט‪ְּ ,‬ד ַהיְ נּו ֶׁשהּוא‬ ‫נִ ְת ָקל ּבִ ְק ָׁשיִים ּבְ ַחּיָיו ִּומּכָ אן הּוא לָ ֵמד ֶׁש ַּמ ְר ִאים לֹו ִס ָּמנִ ים ִמן־‬ ‫ל־ע ְצמֹו עֹל ַמלְ כּות ָׁש ַמיִם‪,‬‬ ‫ת־ּד ָרכָ יו ּולְ ַקּבֵ ל ַע ַ‬ ‫ַה ָּשׁ ַמיִם לְ ֵה ִיטיב ֶא ְ‬ ‫ֲאזַ י הּוא נֹוכֵ ַח לָ ַד ַעת ּכִ י ַה ַחּיִים ֵאינָ ם ֶה ְפ ֵקר וְ ֵאין הּוא ּבִ ְרׁשּות ַע ְצמֹו‬ ‫ּכְ לָ ל‪ .‬וְ כַ ֲא ֶׁשר ֱא ֶמת זֹו נִ גְ לֵ ית לְ נֶ גֶ ד ֵעינָ יו‪ ,‬הּוא ּג ֵֹומר א ֶֹמר לַ ְחּדֹל‬ ‫ִמּלִ ְהיֹות ֶה ְפ ֵקר ּבְ כָ ל ִענְ יָנָ יו ְּומ ַקּבֵ ל ַעל ַע ְצמֹו ֶאת ֻעּלֹו ְיִתּבָ ַרְך‪ .‬וְ זֶ ה‬ ‫ל־יְדי זֶ ה ֶׁש ָאנּו ר ִֹואים ֶאת‬ ‫ּבֵ אּור ַה ִּפּיּוט‪" :‬לְ קֹונֶ ה ֲעבָ ָדיו ּבַ ִּדין" ‪ֶׁ -‬ש ַע ֵ‬ ‫ַה ִּדין‪ָ ,‬אז ָאנּו ה ְֹופכִ ים לִ ְהיֹות ְקנּויִים לַ ה' ְיִתּבָ ַרְך ְּומ ַׁש ְעּבְ ִדים ֶאת‬ ‫ַע ְצ ֵמנּו ֵאלָ יו ֵמ ָרצֹון‪ ,‬וְ ה ְֹופכִ ים לִ ְהיֹות לֹו לַ ֲעבָ ִדים‪ַּ .‬ומהּו ּגֶ ֶדר ָה ֶעבֶ ד?‬ ‫ֶׁש ֵאין לֹו ַעל ַרּבֹו ּכְ לּום! ַ(רּבִ י ְׁשֹלמֹה וֹולְ ּבֶ ה‪ֵ ,‬יְמי ָה ָרצֹון)‬


‫אֹור יְ ָקרֹות‬

‫ן‪-‬יִׂש ָר ֵאל‬ ‫ט ַֹהר ַה ִּמּדֹות וַ ֲהלִ יכֹות נְ ִעימֹות ֶׁשל ּבֶ ְ‬

‫ְמ ַא ֵחז ּפְ נֵ י־כִ ֵּסה ּפַ ְר ֵׁשז ָעלָ יו ֲענָ נֹו‬ ‫ר־סינַ י‪ֶׁ ,‬ש ָאז נִ ְהיֵינּו לְ ָעם וְ ַה ָּקּבָ "ה ּבָ ַחר‬ ‫ּבְ ָפ ָר ַׁשת ְיִתרֹו ָאנּו ק ְֹור ִאים ַעל ַמ ֲע ַמד ַה ִ‬ ‫ּבָ נּו לִ ְהיֹות לֹו לְ ַעם ְסגֻ ּלָ ה וְ נָ ַתן לָ נּו ֶאת ּת ָֹורתֹו ַה ְּקד ָֹוׁשה‪ּ .‬ובַ ִּמ ְד ָרׁש ְמ ַס ְּפ ִרים לָ נּו‬ ‫ר־סינַ י ּכְ ֵדי לְ ַקּבֵ ל ֶאת ַהּת ָֹורה ַה ְּקד ָֹוׁשה‪ּ ,‬בָ אּו‬ ‫ֲחזַ "ל‪ֶׁ ,‬שּכַ ֲא ֶׁשר ָעלָ ה מ ֶֹׁשה ַרּבֵ נּו לְ ַה ִ‬ ‫"מה ּלְ בָ ָׂשר וָ ָדם ּכָ אן ּבֵ ין‬ ‫ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָּשׁ ֵרת וְ ָרצּו לִ ְדחֹף ֶאת מ ֶֹׁשה ִמ ָּשׁם ּבְ ַט ֲענָ ה‪ַ :‬‬ ‫"אחֹז ּבְ כִ ְס ִאי וְ ָה ֵׁשב לָ ֶהם ְּתׁשּובָ ה"‪ּ ,‬כְ מֹו‬ ‫ַה ַּמלְ ָאכִ ים"? וְ ָאז ָא ַמר ַה ָּקּבָ "ה לְ מ ֶֹׁשה‪ֱ :‬‬ ‫ֶׁשּכָ תּוב ּבְ ִאּיֹוב‪ְ :‬מ ַא ֵחז ְּפנֵ י‪-‬כִ ֵּסה ַּפ ְר ֵׁשז ָעלָ יו ֲענָ נֹו"‪ָ .‬א ַחז מ ֶֹׁשה ַרּבֵ נּו ּבְ כִ ֵּסא ַהּכָ בֹוד‪,‬‬ ‫וְ ָא ַמר לַ ַּמלְ ָאכִ ים‪ּ" :‬כְ לּום יֵׁש לָ כֶ ם ָאב וָ ֵאם ֶׁש ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים לְ ַקּיֵם ֶאת ִמ ְצוַ ת ּכִ ּבּוד‬ ‫ָאב וָ ֵאם? ּכְ לּום יֵׁש לָ כֶ ם ּכֶ ֶסף ֶׁש ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים לְ ַקּיֵם ֶאת ַה ִּמ ְצֹות ֶׁשל י ֶֹׁשר וְ נֶ ֱא ָמנּות‪,‬‬ ‫ֹלא לִ גְ נֹב וְ ֹלא לִ גְ זֹל? ּכְ לּום יֵׁש לָ כֶ ם ֶיֵצר ָה ַרע ֶׁש ְּמ ַפ ֶּתה ֶא ְתכֶ ם לַ ֲעׂשֹות ֲעבֵ רֹות‬ ‫וְ לַ ֲעבֹר ַעל ְרצֹון ַה ֵּשׁם"? ָׁש ְתקּו ַה ַּמלְ ָאכִ ים ּכִ י ֹלא ְיָדעּו ַמה ּלַ ֲענֹות לְ מ ֶֹׁשה ַעל‬ ‫ל־ה ָא ֶרץ"‪ ,‬וְ ֹלא ָא ְמרּו "ּבַ ָּשׁ ַמיִם"‪.‬‬ ‫"מה ַא ִּדיר ִׁש ְמָך ּבְ כָ ָ‬ ‫ַט ֲענ ָֹותיו ַהּצ ְֹודקֹות‪ ,‬וְ ָא ְמרּו‪ָ :‬‬ ‫וְ ַעל ַמ ֲא ַמר ֲחזַ "ל זֶ ה ָּת ַמּה ָה ַרב ַה ָּקדֹוׁש ַרּבִ י ֻעּזִ ֵיאל ַמיְזְ לִ יׁש‪ֶׁ ,‬ש ָהיָה ִמּגְ דֹולֵ י ַּתלְ ִמ ֵידי‬ ‫"ּת ְפ ֶא ֶרת ֻעּזִ ֵיאל"‪ָ ,‬מה ִענְ יַן ַהּכִ ֵּסא ֶׁש ַה ָּקּבָ "ה ה ָֹורה‬ ‫ַה ַּמּגִ יד ִמ ֶּמזְ ִר ְיטׁש‪ּ ,‬בְ ִס ְפרֹו ִ‬ ‫לְ מ ֶֹׁשה לֶ ֱאחֹז ּבֹו? וְ כִ י יֵׁש לַ ָּקּבָ "ה ּכִ בְ יכֹול ּכִ ֵּסא ּגַ ְׁש ִמי ֶׁשּמ ֶֹׁשה ָהיָה יָ כֹול לֶ ֱאחֹז ּבֹו?‬ ‫וְ גַ ם ְּתׁשּובָ תֹו ֶׁשל מ ֶֹׁשה ֵאינָ ּה מּובֶ נֶ ת‪ֶׁ ,‬ש ֲה ֵרי ַה ַּמלְ ָאכִ ים יְ כֹולִ ים לְ ַה ְמ ִׁשיְך לְ בַ ֵּקׁש‬ ‫לְ ָפחֹות ֶאת ַה ֵחלֶ ק ֶׁשּבַ ּת ָֹורה ֲא ֶׁשר נֹוגֵ ַע ּגַ ם לַ ַּמלְ ָאכִ ים וְ ֵאינֹו ָקׁשּור לְ ִענְ יְנֵ י ָהעֹולָ ם‬ ‫ל־ה ָּשׁ ָמיִם"‪ְּ ,‬ד ַהיְ נּו ֶּתן לָ נּו ֶאת‬ ‫"ּתנָ ה ה ְֹודָך ַע ַ‬ ‫ַהּזֶ ה‪ ,‬וַ ֲה ֵרי זֹו ָה ָיְתה ּבַ ָּק ַׁשת ַה ַּמלְ ָאכִ ים ְ‬ ‫ַה ֵחלֶ ק ֶׁשל ַהּת ָֹורה ָהע ֵֹוסק ּבַ ָּשׁ ַמיִם?‬ ‫וְ ַעל־ּכָ ְך הּוא ֵמ ִׁשיב ּבְ א ֶֹפן נִ ְפלָ א‪ַ :‬הּכִ ֵּסא ַה ֻּמזְ ּכָ ר ּכָ אן ֵאינֹו ּכִ ֵּסא ּבְ מּובָ נִ ים ֶׁשּלָ נּו‪ּ ,‬כִ ֵּסא‬ ‫ֶׁשל ַמ ָּמׁש ּבְ א ֶֹפן ּגַ ְׁש ִמי‪ֶ ,‬אּלָ א יֵׁש ּכָ אן ֶמ ֶסר ּגָ דֹול וִ יסֹוד ָחׁשּוב ְמאֹד‪ַ .‬הּכִ ֵּסא ְמ ַס ֵּמל‬ ‫ָא ָדם ָעיֵף וְ יָגֵ ַע‪ֲ ,‬א ֶׁשר ָהלַ ְך ֶּד ֶרְך ֲא ֻרּכָ ה ַעד ֶׁשהּוא ָחׁש ֻחלְ ָׁשה ּגְ דֹולָ ה ּבְ ַרגְ לָ יו וְ הּוא‬ ‫ְמ ַח ֵּפׂש ּכִ ֵּסא ּכְ ֵדי לְ ִה ְתיַ ֵּשׁב ָעלָ יו ּולְ ִהּנָ ֵפׁש ְמ ַעט‪ .‬וְ זֶ ה ַמה ֶּשׁ ָה ָּקּבָ "ה ָר ַמז לְ מ ֶֹׁשה‬

‫ַרּבֵ נּו לֶ ֱאחֹז ּבַ ּכִ ֵּסא‪ְּ ,‬ד ַהיְ נּו ָר ַמז לֹו ֶׁש ֵאין לֹו ַּת ֲענּוג וְ נַ ַחת־ר ַּוח ֵמ ֲעב ַֹודת ַה ַּמלְ ָאכִ ים‬ ‫ַהּנִ ְמ ָצ ִאים ּבָ עֹולָ מֹות ָה ֶעלְ יֹונִ ים‪ִ ,‬מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין לָ ֶהם ֶיֵצר וְ ֵאין לָ ֶהם ׁשּום ַּת ֲאוָ ה ֶׁשֹּלא‬ ‫לַ ֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹון ַהּב ֵֹורא‪ ,‬וְ ִאם־ּכֵ ן ֵאין לַ ָּקּבָ "ה ִחּדּוׁש ּבְ ַמה ֶּשׁעֹובְ ִדים אֹותֹו וְ ע ִֹוׂשים‬ ‫ְרצֹונֹו‪ .‬וְ ַדוְ ָקא א ָֹותּה ֲעב ָֹודה ֲע ָיֵפה וִ יגֵ ָעה ֶׁשל ָה ָא ָדם‪ֶׁ ,‬ש ָה ָא ָדם ִמ ְת ַק ֶּשׁה לַ ֲעׂשֹות‬ ‫ֶאת ְרצֹונֹו ּבִ גְ לַ ל ְק ָׁשיָו ְּותלָ א ָֹותיו ּובִ גְ לַ ל ִּפּתּויָיו ֶׁשל ַה ֶּיֵצר‪ ,‬וְ לַ ְמרֹות זֹאת הּוא‬ ‫ִמ ְתּגַ ּבֵ ר ֲעלֵ ֶיהם וְ ע ֶֹוׂשה ֶאת ְרצֹון ַהּב ֵֹורא‪ ,‬זֹו ָה ֲעב ָֹודה ָה ְרצּויָה ּבְ ֵעינֵ י ַה ָּקּבָ "ה ּולְ ֵׁשם‬ ‫זֶ ה הּוא נָ ַתן ֶאת ַהּת ָֹורה לְ ְיִׂש ָר ֵאל‪.‬‬ ‫"מה ֶּשׁ ְּמ ַׁשּבְ ִרים ּכ ַֹח ַה ַּת ֲאוָ ה ּבִ ְׁשבִ יל ּכְ בֹודֹו ְיִתּבָ ַרְך‪ ,‬זֶ ה ְמ ֻר ֶּצה ְמאֹד לְ ָפנָ יו‪,‬‬ ‫ַ‬ ‫ֶׁשּבְ ַמ ֲע ֵׂשינּו יֵׁש לֹו נַ ַחת־ר ַּוח ֵּומ ֲח ַמת זֶ ה נִ ְק ָרא ַמ ֲע ֵׂשינּו וְ ת ָֹור ֵתנּו ּכִ ֵּסא לְ ָפנָ יו‪ּ ,‬כְ מֹו‬ ‫ֶׁשּיֵׁש לָ ָא ָדם נַ ַחת־ר ַּוח ִמּכִ ֵּסא לָ נ ַּוח ָעלָ יו‪ּ ,‬כֵ ן יֶׁש לֹו נַ ַחת־ר ַּוח ִמ ַּמ ֲע ֵׂשינּו‪ .‬וְ זֶ ה ֶׁש ָר ְמזּו‬ ‫ֲחזַ "ל ֶׁשּבִ ְקׁשּו ַמלְ ֲאכֵ י ַה ָּשׁ ֵרת לְ ד ֲֹוחפֹו‪ ,‬וְ ָא ַמר לֹו ַה ָּקּבָ "ה ֱאחֹז ּבַ ּכִ ֵּסא‪ְ ,‬רצֹונֹו ל ַֹומר‬ ‫ֶׁש ִּת ְהיֶה ַמ ְר ֶאה לָ ֶהם ֶׁש ַּמ ֲע ֵׂש ֶיהם ַאף ִאם ֲיַעׂשּו ּכְ ִתּקּונָ ן ּכָ ל ַה ִּמ ְצֹות ֵאין נֶ ְח ָׁשבִ ין‬ ‫לְ כִ ֵּסא וְ ֵאין לֹו נַ ַחת־ר ַּוח ִמּכָ ְך‪ֵ ,‬מ ֲח ַמת ֶׁש ֵאין ֶיֵצר ָה ַרע ּבָ כֶ ם‪ַ ,‬מה ֶּשׁ ֵאין ּכֵ ן ּבָ נּו ַאף‬ ‫ֶׁש ָאנּו לְ ַמ ָּטה‪ְ ,‬מ ַקּבֵ ל ַה ָּקּבָ "ה ַּת ֲענּוג ִמ ַּמ ֲע ֵׂשינּו"‪.‬‬ ‫וְ כֵ ן ּכָ ַתב ּבַ ַעל ַה" ְּיִׂש ַמח מ ֶֹׁשה" ּבְ ָפ ָר ָׁש ֵתנּו‪ֶׁ ,‬ש ַּצ ֲע ָק ָתם ֶׁשל ּבְ נֵ י ְיִׂש ָר ֵאל "נַ ֲע ֶׂשה‬ ‫וְ נִ ְׁש ַמע" ּבְ ֵעת ֶׁש ָהיּו ּבְ רּום ַה ַּמ ֲעלָ ה וְ ִה ְת ַּדּבְ קּו ּבַ ָּקּבָ "ה‪ ,‬זֶ ה ֵאינֶ ּנּו ָה ִע ָּקר‪ֶׁ ,‬ש ֲה ֵרי‬ ‫לַ ָּקּבָ "ה יֵׁש ִרבְ בֹות ַמלְ ָאכִ ים ְּוׂש ָר ִפים ֶׁשע ִֹוׂשים ְרצֹונֹו וְ ֹלא ּבִ ְׁשבִ ילָ ם נִ בְ ָרא ָהעֹולָ ם‪.‬‬ ‫ּכִ י ִע ַּקר ְרצֹונֹו ֶׁשל ַה ָּקּבָ "ה הּוא ַּדוְ ָקא ּבְ כָ ְך ֶׁש ָה ָא ָדם נִ לְ ָחם ִעם ַע ְצמֹו‪ַּ ,‬ומכְ נִ ַיע ֶאת‬ ‫ּכֻ ּלֹו לִ ְרצֹון ַה ֵּשׁם ְיִתּבָ ַרְך‪ ,‬זֹו ָה ֲעב ָֹודה ַה ְמ ֻקּבֶ לֶ ת וְ ָה ְרצּויָה לִ ְפנֵ י ַה ָּקּבָ "ה‪ ,‬וְ זֶ ה ּבָ א‬ ‫ּכַ ֲא ֶׁשר ָה ָא ָדם ַמּכִ יר ּבְ כָ ל ֶרגַ ע ֶׁש ָעלָ יו לְ ַקּבֵ ל עֹל ַמלְ כּות ָׁש ַמיִם וְ טֹוב לַ ּגֶ בֶ ר ֶׁשּיִ ָּשׂא‬ ‫עֹל ּבִ נְ ע ָּוריו‪ ,‬וְ לָ ַד ַעת ֶׁש ַּדוְ ָקא א ָֹותּה ְׁש ַעת ק ִֹׁשי ִהיא זֹו ֶׁש ִּמ ְת ַקּבֶ לֶ ת לִ ָרצֹון לִ ְפנֵ י‬ ‫ַה ֵּשׁם ּכְ עֹולָ ה ּוכְ ָק ְרּבָ ן לְ ֵר ַיח נִ יח ַֹוח‪.‬‬

‫ּתֹורה‬ ‫ַה ָּמאֹור ֶׁש ַּב ָ‬ ‫ּפּורי ֲחזַ "ל‬ ‫ֵמאֹוצַ ר ִס ֵ‬

‫ּתֹורה‬ ‫ְׂשכָ רֹו ֶׁשל ִמי ֶׁש ַּמ ֶּטה ִׁשכְ מֹו לִ ְסּבֹל עֹל ָ‬ ‫ית־מ ְד ָרׁש ּבְ בֵ יתֹו לְ לִ ּמּוד ּת ָֹורה‪ּ ,‬ובֹו ָהיָה ִמ ְת ַּפּלֵ ל ּבְ כָ ל יֹום ִעם ַּתלְ ִמ ָידיו וְ ל ֵֹומד ִע ָּמם ָׁשם ָׁשעֹות ֲא ֻרּכֹות ּבִ יגִ ַיעת ַהּת ָֹורה‪.‬‬ ‫ַמ ֲע ֶׂשה ּבְ ָח ִסיד ֶא ָחד ֶׁש ַּיָסד ּבֵ ִ‬ ‫ֶאת ּכָ ל זְ ַמּנֹו ִה ְׁש ִק ַיע ּבַ ּת ָֹורה‪ ,‬וְ ֹלא ָהיָה ר ֶֹואה ֶאת ְּפנֵ י ַהּשּׁוק ַּומ ְר ִחיק ֶאת ַע ְצמֹו ֵמ ַהבְ לֵ י ָהעֹולָ ם‪ .‬יֹום ֶא ָחד‪ָּ ,‬פנָ ה ָה ַרב וְ ָא ַמר לְ ַתלְ ִמ ָידיו‪" :‬ר ֶֹוצה ֲאנִ י לָ ֵצאת‬ ‫ר־מה"‪ִ .‬ה ְת ַּפּלְ אּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים וְ ָא ַמר‪ּ" :‬כֵ ַיצד ֶא ְפ ָׁשר לְ ַטּיֵל ּבַ ּשּׁוק? וַ ֲה ֵרי ּכֻ ּלֹו ּגָ דּוׁש ּבַ ֲחנֻ ּיֹות וַ ֲע ָס ִקים‪ּ ,‬ובְ נֵ י ָא ָדם ַרּבִ ים‬ ‫ִע ָּמכֶ ם לְ ַטּיֵל ּבַ ּשּׁוק ּכְ ֵדי לִ ְראֹות ְּדבַ ָ‬ ‫נִ ְד ָח ִפים זֶ ה ֵא ֶצל זֶ ה‪ ,‬וְ ַה ַּמ ֲעבָ ר ָק ֶׁשה ּבֹו‪ִ .‬אם לְ ַטּיֵל וְ לָ נ ַּוח‪ָ ,‬ע ִדיף לָ ֵצאת ֶאל ַה ָּשׂדֹות ֶׁש ִּמחּוץ לָ ִעיר‪ָׁ ,‬שם ָה ֲאוִ יר נָ ִקי וְ ַה ֶּשׁ ֶקט ׂש ֵֹורר ָׁשם‪ ,‬וְ ֶא ְפ ָׁשר לְ ַהּגִ ַיע‬ ‫ל־יְדי ּכָ ְך לִ ְמנ ַּוחת ַה ַּד ַעת"‪ .‬אּולָ ם ָה ַרב ָע ַמד ַעל ַּד ְעּתֹו‪ּ ,‬ובִ ֵּקׁש ֵמ ֶהם לְ ִה ְצ ָט ֵרף ֵאלָ יו ּבְ לֶ כְ ּתֹו ֶאל ַהּשּׁוק‪ָ .‬הלְ כּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים ִעם ָה ַרב ֶאל ַהּשּׁוק‪ ,‬וְ ִעם‬ ‫ַע ֵ‬ ‫ן־ה ַּצד‪ּ ,‬כְ ֵדי‬ ‫ַהּגִ ָיעם ָראּו ִׁש ָּשׁה ּבְ נֵ י ָא ָדם ַה ִּמ ְת ַּפ ְרנְ ִסים ּכְ ַסּבָ לִ ים‪ּ ,‬כְ ֶׁש ֵהם נ ְֹוׂש ִאים ַמ ָּשׂא ּגָ דֹול וְ כָ בֵ ד‪ַ ,‬עד ֶׁשּזֵ ָעה נִ ּגֶ ֶרת ִמ ִּמ ְצ ָחם‪ָ .‬ע ְמדּו ָה ַרב וְ ַה ַּתלְ ִמ ִידים ִמ ַ‬ ‫ֶׁש ַה ַּסּבָ לִ ים יּוכְ לּו לַ ֲעבֹר ִעם ַה ַּמ ָּשׂא ַהּכָ בֵ ד ֶׁש ֲעלֵ ֶיהם‪ּ ,‬ולְ ַא ַחר ֶׁש ָעבְ רּו‪ָ ,‬ע ַמד ָה ַרב וְ ָא ַמר לְ ַתלְ ִמ ָידיו‪"ְ :‬ראּו נָ א ּכַ ָּמה מ ָּוסר ּגָ דֹול ָעלֵ ינּו לִ לְ מֹד ִמ ַּסּבָ לִ ים ֵאּלּו‬ ‫אתי לְ כָ אן ּבְ ַמ ָּט ָרה לִ לְ מֹד ִמּכָ אן מ ָּוסר ַה ְׂשּכֵ ל וְ ֶד ֶרְך‬ ‫ֶׁשּנ ְֹוׂש ִאים ַמ ָּשׁאֹות ּכֹה ּכְ בֵ ִדים‪ ,‬וְ ַעכְ ָׁשו ָּתבִ ינּו ַמּד ַּוע ּבִ ַּק ְׁש ִּתי לְ ַטּיֵל ַּדוְ ָקא ּבַ ּשּׁוק‪ ,‬וְ ֹלא ּבַ ָּשׂ ֶדה‪ֶׁ ,‬שּכֵ ן ּבָ ִ‬ ‫ּבַ ַחּיִים‪ַ .‬סּבָ לִ ים ֵאּלּו‪ ,‬נ ְֹוׂש ִאים ַמ ָּשׁאֹות ּכְ בֵ ִדים ַּומּזִ ִיעים ּבְ כָ ל ּג ָּופם ֵמרֹב ַמ ֲא ָמץ‪ ,‬ק ָֹומ ָתם ִמ ְתּכ ֶֹופ ֶפת ּבְ ֵעת ַה ַּמ ָּשׂא וְ ַע ְצמ ֵֹות ֶיהם ּכִ ְמ ַעט ִמ ְת ַר ְּסקֹות‪ ,‬וְ כָ ל‬ ‫זֹאת ּבִ ְׁשבִ יל ָׂשכָ ר זָ עּום ֶׁשל ֲע ָׂש ָרה ּגְ רּוׁש ּבִ לְ בַ ד‪ .‬וְ ִהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ר ִֹואים ֶׁש ַה ַּסּבָ לִ ים ֵאינָ ם ֵמ ִתים ִמּכֹבֶ ד ַה ַּמ ָּשׁאֹות‪ֹ ,‬לא נֶ ֱחלָ ִׁשים ֵמרֹב יְגִ ָיעה וְ ַע ְצמ ֵֹות ֶיהם ֹלא‬ ‫ִמ ְׁש ַּתּבְ רֹות‪ ,‬וְ ֹלא עֹוד ֶאּלָ א ֶׁש ֵהם חֹוזְ ִרים וְ נ ְֹוׂש ִאים ַמ ָּשׁאֹות ּכְ בֵ ִדים ּבַ ּיֹום ּובַ ּלַ יְלָ ה‪ָׁ ,‬שֹלׁש וְ ַא ְרּבַ ע ְּפ ָע ִמים‪ּ ,‬ולְ ָמ ֳח ָרת ׁשּוב חֹוזְ ִרים לַ ֲעב ָֹוד ָתם‪ ,‬וְ כָ ְך לְ א ֶֹרְך‬ ‫ִיָמים וְ ָׁשנִ ים‪ּ .‬כַ ָּמה ְצ ִריכִ ים ָאנּו לִ לְ מֹד ִמּכָ ְך‪ּ ,‬כֵ ַיצד ָאנּו ְצ ִריכִ ים לַ ֲעסֹק ּבַ ּת ָֹורה ּבִ יגִ ָיעה ֲא ִפּלּו ִאם ְצ ִריכִ ים לְ ֵׁשם ּכָ ְך לְ ִה ְתיַּגֵ ַע ּבְ ֶמ ֶׁשְך ָׁשעֹות ְרצּופֹות‪ ,‬וַ ֲא ִפּלּו‬ ‫ּבַ חֹם ּובַ ָּשׁ ָרב ֶׁשּבָ ִאים לִ ֵידי זֵ ָעה ַהּנִ ּגֶ ֶרת ּבְ כָ ל ַהּגּוף‪ֶׁ ,‬ש ֲה ֵרי ּכָ ל ַהיְגִ ָיעה ֶׁשּלָ כֶ ם ֹלא ַּתּגִ ַיע ֲא ִפּלּו לַ ֲח ִצי ַהיְגִ ָיעה ֶׁשל ַה ַּסּבָ לִ ים ַהּלָ לּו ֶׁש ְּמ ַׁשּבְ ִרים ֶאת־ּכָ ל־ּג ָּופם‪.‬‬ ‫ל־ׁשּכֵ ן ֶׁש ָּצ ִריְך ָה ָא ָדם לְ ִה ְתיַּגֵ ַע ַעל ַהּת ָֹורה ֶׁשּיֶׁש־לָ ּה ָׂשכָ ר ּגָ דֹול וְ נִ ְצ ִחי‪ָ ,‬עצּום וָ ָרב‪ֲ ,‬א ֶׁשר ַעיִן ֹלא ָר ֲא ָתה‪.‬‬ ‫וְ ִאם ַעל ָׂשכָ ר ֶׁשל ֲע ָׂש ָרה ּגָ רּוׁש ֵהם ּכֹה ֲע ֵמלִ ים‪ּ ,‬כָ ֶ‬ ‫וְ גַ ם ִאם לְ ִע ִּתים נִ ְמ ַׁשְך ַה ִּשׁעּור וְ ָה ִעּיּון ּבַ ֻּסגְ יָה ֵמ ֵעבֶ ר לַ ּזְ ַמן ַה ָּקצּוב‪ּ ,‬בְ וַ ַּדאי ֹלא ִּת ְהיּו ָק ִצים ּבִ יגִ ָיעה זֹו‪ֶ ,‬אּלָ א ַּתּטּו ֶאת ִׁשכְ ְמכֶ ם לְ כָ ְך"‪ָׁ .‬ש ְמעּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים‬ ‫י־חכָ ם ֵחן"‪( .‬ה'בן איש חי')‬ ‫ֶאת ִּדבְ ֵרי ַה ָחכְ ָמה ֶׁשל ַרּבָ ם‪ ,‬וְ ָא ְמרּו‪ּ" :‬כַ ָּמה טֹובִ ים ּונְ כ ִֹוחים ְּדבָ ֶריָך‪ִּ ,‬דבְ ֵרי ִפ ָ‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬


‫נֹו‬ ‫ֵ‬ ‫ׂש‬ ‫א ַה‬

‫יקים‬ ‫ְמאֹורֹות ַה ַּצ ִּד ִ‬ ‫ְמ ַחּפֵ ׂש ְׁש ֵאלֹות ּכְ ֵדי לְ ִה ְתנַ ֵהג ּבְ ֶהפְ ֵקרּות‪...‬‬ ‫ּבְ דֹורֹו ֶׁשל ַהּגָ אֹון ַה ְמ ֻפ ְר ָסם ַרּבִ י ֵמ ִאיר לֵ יְ ּבּוׁש ַמלְ ּבִ י"ם‪ִ ,‬ה ְת ַרּבּו ּבְ ְיִׂש ָר ֵאל ַמ ְׂשּכִ ילִ ים ְּומ ַק ְּצ ֵצי‬ ‫נְ ִטיעֹות‪ֲ ,‬א ֶׁשר ָהיּו ְמבַ ּזִ ים ֶאת ִּדבְ ֵרי ַהּת ָֹורה וְ ל ֲֹועגִ ים לְ ׁש ְֹומ ֵרי ַה ִּמ ְצֹות‪ ,‬וְ ַה ַּמלְ ּבִ י"ם ָהיָה ַמ ְצלִ יף‬ ‫ל־יָרְך‪ַּ .‬פ ַעם ָּד ַרׁש וְ ָא ַמר‪:‬‬ ‫ּבָ ֶהם ּבְ ֵׁשבֶ ט לְ ׁשֹונֹו‪ּ ,‬ובַ ֲא ָמר ָֹותיו ַה ְּשׁנּונֹות ָהיָה ַמּכֶ ה א ָֹותם ׁשֹוק ַע ֵ‬ ‫ל־ּת ַען ּכְ ִסיל‬ ‫"ׁשנֵ י ְּפס ִּוקים יֵׁש ּבְ ִמ ְׁשלֵ י ֶׁשּנִ ְר ִאים ס ְֹות ִרים זֶ ה ֶאת־זֶ ה‪ָ .‬ה ִראׁשֹון א ֵֹומר ַ'א ַ‬ ‫ְ‬ ‫ן־יִהיֶה ָחכָ ם ּבְ ֵעינֶ יָך'‪,‬‬ ‫ם־א ָּתה'‪ ,‬וְ ַה ֵּשׁנִ י א ֵֹומר ֲ'ענֵ ה כְ ִסיל ּכְ ִאּוַלְ ּתֹו ֶּפ ְ‬ ‫ן־ּת ְׁשוֶ ה־לֹו ּגַ ָ‬ ‫ּכְ ִאּוַלְ ּתֹו‪ֶּ ,‬פ ִ‬ ‫וְ כֵ ַיצד ְׁשנֵ ֶיהם ִמ ְתיַ ְּשׁבִ ים ּכְ ֶא ָחד? ֶאּלָ א ֶׁש ַהּכְ ִסיל ְמ ַח ֵּפׂש לְ זַ לְ זֵ ל ּבְ ִדבְ ֵרי ַהּת ָֹורה ַרק ּבִ גְ לַ ל ִסּבָ ה‬ ‫ַא ַחת‪ִ ,‬מּתֹוְך ַמ ָּט ָרה לָ לֶ כֶ ת ַא ֲח ֵרי ְׁש ִרירּות לִ ּבֹו וְ לִ ְחיֹות ּבְ ֶה ְפ ֵקרּות ּובְ לִ י עֹל‪ .‬וְ ִאם ַא ָּתה מ ֵֹוצא‬ ‫ָא ָדם ּכָ זֶ ה‪ַ ,‬אל ְּתנַ ֶּסה לִ ְפׁשֹט ֶאת ְס ֵפק ָֹותיו ְּות ִמיה ָֹותיו‪ּ ,‬כִ י ְמא ָּומה ֹלא ֲיַעזֹר לְ ָך‪ֶׁ ,‬שּכֵ ן ַהּלָ ה ֹלא‬ ‫ְמ ַח ֵּפׂש ּבֶ ֱא ֶמת ְּתׁשּובֹות לִ ְׁש ֵאל ָֹותיו‪ֶ ,‬אּלָ א ַרק ְמנַ ֶּסה לְ ַח ֵּפׂש ֵּתר ִּוצים לְ ַע ְצמֹו לָ ָּמה הּוא הֹולֵ ְך‬ ‫ּבִ ְד ָרכִ ים ֲע ַקלְ ַקּלֹות‪ .‬אּולָ ם ּכְ ֵדי ֶׁש ַהּכְ ִסיל ֹלא ְיַרּגִ יׁש ֶאת ַע ְצמֹו ָחכָ ם ּבְ ֵעינָ יו וְ ְיַחׁשֹב ֶׁש ֵאין לְ ָך‬ ‫ַמה ּלַ ֲענֹות לֹו‪ ,‬לָ כֵ ן ָעלֶ יָך לַ ֲענֹות לֹו ּכְ ִאּוַלְ ּתֹו ּבְ ֶד ֶרְך ֶׁשל ְׁשנִ ינּות וַ ֲח ִריפּות‪ ,‬לִ ְדחֹות אֹותֹו ּבְ לַ ַעג‬ ‫ּולְ הֹוכִ ַיח ּכַ ָּמה הּוא ּכְ ִסיל וָ בַ ַער"‪...‬‬

‫ַמה ָּק ַדם לְ ָמה‪ַ ,‬ה ְּתׁשּובֹות אֹו ַה ְּשׁ ֵאלֹות?‬ ‫ֶא ָחד ִמ ַּתלְ ִמ ָידיו ֶׁשל ַרּבִ י ַחּיִים ִמּוֹולֹוזִ 'ין‪ֶׁ ,‬ש ָהיָה ּבַ ַעל ּכִ ְׁשרֹון נִ ְפלָ א‪ ,‬נִ ְת ַּפס לַ ַה ְׂשּכָ לָ ה ִּומּלֵ א‬ ‫ּכְ ֵרסֹו ּבְ ִס ְפ ֵרי ִמינּות וְ ֶא ִּפיק ְֹורסּות‪ .‬לְ ִיָמים נָ ַסע לְ בֶ ְרלִ ין ֶׁשּבְ גֶ ְר ַמנְ יָה‪ְ ,‬מעֹוז ַה ַה ְׂשּכָ לָ ה ְּד ָאז‪ָׁ ,‬שם‬ ‫ִה ְׁש ַּתּלֵ ם ּבְ לִ ּמ ֵּודי חֹל‪ ,‬וְ נַ ֲע ָׂשה ְמלֻ ָּמד וְ ָחכָ ם ּגָ דֹול‪ַ ,‬אְך ָהיָה ְמנ ָֹער ִמּכָ ל זִ יק ֶׁשל ּת ָֹורה ִּומ ְצֹות‪.‬‬ ‫ִה ְצ ַט ֵער ַרּבִ י ַחּיִים ַעל ַּתלְ ִמיד ֻמכְ ָׁשר ּכָ זֶ ה ֶׁש ָּיָצא לְ ַת ְרּבּות ָר ָעה‪ ,‬וְ כָ ל ַמ ֲא ַמ ָּציו לְ ַה ֲחזִ ירֹו לַ ּמ ָּוטב‬ ‫ָעלּו ּבַ ּתֹהּו‪ּ .‬כְ ֶׁש ָּשׁב ַהּלָ ה ִמּבֶ ְרלִ ין וְ ָחזַ ר לְ ַא ְרצֹו‪ ,‬נִ כְ נַ ס לְ בַ ֵּקר ֶאת ַרּבִ י ַחּיִים‪ ,‬וְ הּוא נֶ ֱאנַ ח לְ ַמ ְר ֵאהּו‬ ‫וְ ָא ַמר ּבְ ַמר־נֶ ֶפׁש‪ּ" :‬כַ ָּמה ִה ְצ ַט ַע ְר ִּתי וְ ָד ֲאבָ ה נַ ְפ ִׁשי לִ ְׁשמ ַֹע ֶׁש ָעזַ בְ ָּת ְמקֹור ַמיִם ַחּיִים‪ ,‬וְ ָהלַ כְ ָּת‬ ‫לַ ְחצֹב ּבֹארֹות נִ ְׁשּבָ ִרים‪ֲ .‬אבָ ל ֱאמֹר לִ י נָ א‪ַ ,‬מּד ַּוע ָע ִׂש ָית זֹאת"? ֵה ֵחל ַה ַּתלְ ִמיד לְ ִה ְצ ַט ֵּדק וְ ָט ַען‬ ‫ֶׁשּנָ ְפלּו לֹו ְס ֵפקֹות ּבֶ ֱאמּונָ ה‪ ,‬וְ לָ כֵ ן ִה ְק ִּד ַיח ַּתבְ ִׁשילֹו‪ּ .‬בִ ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ַרּבִ י ַחּיִים לִ ְׁשט ַֹח לְ ָפנָ יו ֶאת‬ ‫ְס ֵפק ָֹותיו‪ּ ,‬וכְ ֶׁש ִּסּיֵם לְ ַא ַחר ָׁש ָעה ֲא ֻרּכָ ה‪ָ ,‬א ַמר לֹו ַרּבִ י ַחּיִים‪"ַ :‬הּגִ ָידה נָ א ֶאת ָה ֱא ֶמת‪ַ .‬מה ָּק ַדם‬ ‫לְ ָמה? ַה ִאם ְּת ִחּלָ ה ָעלּו ְס ֵפקֹות ּבְ לִ ּבְ ָך ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ָעבַ ְר ָּת ַעל ִּדבְ ֵרי ּת ָֹורה אֹו לְ ֵה ֶפְך"? ה ָֹודה‬ ‫"אם ּכָ ְך"‪ָ ,‬א ַמר לֹו ַרּבִ י‬ ‫ַה ַּתלְ ִמיד ּכִ י ְּת ִחּלָ ה ָעבַ ר ַעל ַה ִּמ ְצֹות‪ּ ,‬ולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ָמ ָצא ֶאת ַה ֻּק ְׁשיֹות‪ִ .‬‬ ‫"אין ֵאּלּו ֻק ְׁשיֹות‪ֶ ,‬אּלָ א ֵּתר ִּוצים ּכְ ֵדי ֶׁשּתּוכַ ל לְ ַה ְצ ִּדיק ֶאת ַּד ְרּכְ ָך ַהּנְ לֹוזָ ה‪ .‬וְ ַעל ֵּתר ִּוצים‬ ‫ַחּיִים‪ֵ :‬‬ ‫ֵאין לִ י ֵּתרּוץ"‪...‬‬

‫יֹותר ְמ ֻא ָּשׁר?‬ ‫ִמי ֵ‬ ‫ַרּבִ י ִמיכָ ֵאל ּדֹב וַ ְיְס ַמנְ ֶּדל ִמּנַ ְיְט ָרא‪ ,‬נָ ַסע ַּפ ַעם ּבָ ַרּכֶ בֶ ת ּולְ יָ דֹו ִה ְתיַ ֵּשׁב יְ ה ִּודי זָ ֵקן ֶׁש ָּפ ַרק‬ ‫ִמ ֶּמּנּו עֹל ּת ָֹורה ִּומ ְצֹות עֹוד ּבִ נְ ע ָּוריו‪ַ .‬הּלָ ה ָר ָאה לְ יָ דֹו ָא ָדם ֲח ֵר ִדי‪ִּ ,‬ומּיָד ִה ְפנָ ה ֵאלָ יו ע ֶֹרף‬ ‫ן־מה ַעד ֶׁש ַהּלָ ה ֹלא‬ ‫וְ ֹלא ָר ָצה לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל ּבְ ָפנָ יו‪ָ .‬ה ַרב ֹלא ִה ְת ֵיַחס לַ ָּדבָ ר וְ ָׁש ַתק‪ ,‬וְ כָ ְך ָעבַ ר זְ ַמ ָ‬ ‫ִה ְצלִ ַיח לְ ִה ְת ַא ֵּפק‪ ,‬וְ הּוא ָּפנָ ה ֵאלָ יו וְ ָא ַמר‪"ַ :‬עד ָמ ַתי ְּת ַעּכְ בּו ַא ֶּתם ַה ֲח ֵר ִדים ֶאת ִה ְת ַק ְּדמּות‬ ‫ָה ֱאנֹוׁשּות"? ָה ִאיׁש ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבַ ֻּמּנָ ח ִ'ציוִ ילִ יזַ ְציָה' ֶׁש ַּמ ְׁש ָמע ָּותּה ִה ְת ַק ְּדמּות ַה ִה ְת ַּפ ְּתחּות‬

‫"מה‬ ‫ַה ֶּטכְ נֹולֹוגְ יָה‪ ,‬וְ ַרּבִ י ִמיכָ ֵאל ּדֹב ָע ָׂשה ֶאת ַע ְצמֹו ּכְ ִמי ֶׁש ֵאינֹו ֵמבִ ין‪ֶ ,‬ה ֱע ִמיד ְּפנֵ י ָּתם וְ ָׁש ַאל‪ַ :‬‬ ‫ּזֹו ִציוִ ילִ יזַ ְציָה"? ִה ְת ַרּגֵ ז ַהּזָ ֵקן וְ ָצ ַעק‪"ִ :‬עם ָא ָדם ּכֹה ָחׁשּוְך ֶׁש ֲא ִפּלּו ֵאינֹו י ֵֹוד ַע ַמה ּזֹו ִציוִ ילִ יזַ ְציָה‬ ‫יׁש־ׂשיחֹו‬ ‫ֵאינִ י ר ֶֹוצה לְ ַדּבֵ ר"! אּולָ ם לְ בַ ּסֹוף נִ כְ נַ ס ָה ַרב ִעּמֹו ּבְ ִׂש ָיחה נְ ִע ָימה‪ ,‬וְ ָה ִאיׁש ָקלַ ט ֶׁש ִא ִ‬ ‫הּוא ּבָ ִקי ֻמ ְפלָ ג ּבְ כָ ל ָחכְ מֹות ָהעֹולָ ם‪ּ ,‬ולְ ַאט־לְ ַאט נִ ְפ ַּתח לִ ּבֹו וְ ֵה ֵחל לְ ַס ֵּפר ֶאת ּכָ ל ְּתלָ א ָֹותיו‬ ‫ֶׁש ָעבְ רּו ָעלָ יו‪ִ .‬ה ְתּבָ ֵרר‪ּ ,‬כִ י ָה ִאיׁש ָעבַ ר ֵסבֶ ל ַרב ּבְ בֵ יתֹו‪ֹ ,‬לא זָ כָ ה לִ ְׁשלֹום־ּבַ יִת לַ ְמרֹות ֶׁשּנִ ָּשׂא‬ ‫ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים‪ ,‬וְ גַ ם יְלָ ָדיו ִה ְפנּו לֹו ע ֶֹרף‪ ,‬וְ כָ ְך ִה ְמ ִׁשיְך ָה ִאיׁש לְ ָת ֵאר ֶאת ִסבְ לֹו וְ ַצ ֲערֹו‪ .‬לִ ְׁש ֵאלַ ת‬ ‫ָה ַרב ַ"ה ִאם ָאבִ יָך ָהיָה ֲח ֵר ִדי"? ֵה ִׁשיב ַהּלָ ה ּבְ ִחּיּוב‪ ,‬וְ ֵה ֵחל לְ ַס ֵּפר ֵאילּו ַחּיִים נִ ְפלָ ִאים ָהיּו לְ ָאבִ יו‬ ‫ּולְ ִאּמֹו ֶׁש ָחיּו ּבְ ָׁשלֹום ּובְ ַׁשלְ וָ ה‪ ,‬וְ כַ ָּמה נַ ַחת ָה ָיְתה לָ ֶהם ִמ ֶּצ ֱא ָצ ֵא ֶיהם‪ ,‬וְ ָה ַרב נַ ֲענָ ה וְ ָא ַמר ּבְ ִחּיּוְך‪:‬‬ ‫"נּו‪ֱ ,‬אמֹר נָ א לִ י ִמי ָהיָה י ֵֹותר ִמ ְת ַק ֵּדם ְּומ ֻפ ָּתח‪ַ ,‬א ָּתה ָה ִאיׁש ַ'הּנָ אֹור' אֹו ה ֶֹוריָך ַה ֲח ֵר ִדים"‪...‬‬

‫עּוריו‬ ‫טֹוב לַ ּגֶ בֶ ר ֶׁשּיִ ָּשׂא עֹל ִמּנְ ָ‬ ‫אׁשי ְּתנ ַּועת ַהּמ ָּוסר‪ָ ,‬היָה ִמּגְ דֹולֵ י ַמ ְרּבִ ֵיצי‬ ‫ַרּבִ י ּדֹב ֵמ ִאיר רֹובְ ַמן‪ִ ,‬מ ַּתלְ ִמ ֵידי ִיְׁשיבַ ת ֶקלֶ ם וְ ֶׁשל ָר ֵ‬ ‫ַהּת ָֹורה ּבָ ִעיר ֵח ָיפה ּבַ ּדֹור ַהּק ֵֹודם‪ַ .‬א ֲהבַ ת ַהּת ָֹורה ֶׁש ֶה ְח ִּדיר ּבְ ַתלְ ִמ ָידיו ָה ָיְתה ּגְ דֹולָ ה וַ ֲעצ ָּומה‪,‬‬ ‫ַא ֲהבָ ה לְ ֹלא ּגְ בּולֹות‪ַ .‬עד ֶׁש ַּפ ַעם ַא ַחת ֵמרֹב ֶח ְׁש ָקם‪ֶ ,‬ה ְחלִ יטּו ּכָ ל ּבְ נֵ י ַה ִיְׁשיבָ ה ּכְ ֶא ָחד לְ ַה ְמ ִׁשיְך‬ ‫ּבְ לִ ּמ ָּודם וְ ֹלא לְ ַה ְפ ִסיק ִמ ְּפנֵ י ׁשּום ִסּבָ ה‪ַ ,‬עד ֶׁש ְּיַרּגִ יׁשּו ֶׁש ֵאינָ ם ְמ ֻסּגָ לִ ים י ֵֹותר לְ ַה ְמ ִׁשיְך‪ָ .‬א ְמרּו‬ ‫וְ ָעׂשּו‪ ,‬וְ ֵה ֵחּלּו ּבְ בִ ּצ ַּוע ַה ְחלָ ָט ָתם לִ לְ מֹד לְ ֹלא ֶה ֶרף‪ּ .‬בֵ יתֹו ֶׁשל רֹאׁש ַה ִיְׁשיבָ ה ָהיָה ֹלא ָרחֹוק‬ ‫ִמ ָּשׁם‪ ,‬וְ ִהּנֵ ה ִהבְ ִחין לִ ְפלִ ָיאתֹו ֶׁש ָהאֹור ּדֹולֵ ק ּבַ ִיְׁשיבָ ה ּבִ ְׁשעֹות ַהּלַ יְלָ ה‪ ,‬וְ ַה ָּדבָ ר ִה ְפלִ יא אֹותֹו‬ ‫ְמאֹד‪ָּ .‬פנָ ה רֹאׁש ַה ִיְׁשיבָ ה לְ ָׁשם‪ ,‬וְ ָר ָאה לִ ְפלִ ָיאתֹו ֶאת ּבַ ח ֵּורי ַה ִיְׁשיבָ ה ל ְֹומ ִדים ּבְ ִה ְתלַ ֲהבּות‪ַ ,‬אְך‬ ‫ֹלא ָא ַמר ְמא ָּומה‪ .‬לְ ַא ַחר ָׁשעֹות ִמ ְס ָּפר‪ּ ,‬בִ ְׁש ַעת ֲחצֹות ַהּלַ יְלָ ה‪ׁ ,‬שּוב ָּפנָ ה ֶאל ַה ִיְׁשיבָ ה וְ ָר ָאה‬ ‫ֶאת ַה ַּתלְ ִמ ִידים י ְֹוׁשבִ ים ֲע ַדיִן ַעל ְמקֹומ ֵֹות ֶיהם וְ ל ְֹומ ִדים ּבְ ֵח ֶׁשק ַרב ּובְ ִה ְתלַ ֲהבּות‪ַ ,‬אְך ׁשּוב‬ ‫ָׁש ַתק וְ ֹלא ָא ַמר ְמא ָּומה‪ .‬לְ ָמ ֳח ָרת‪ ,‬לְ ַא ַחר ַה ְּת ִפּלָ ה‪ָׁ ,‬ש ַאל ֶאת ַה ַּתלְ ִמ ִידים ָמ ַתי ָהלְ כּו לִ יׁשֹן‪,‬‬ ‫וְ כִ ְתׁשּובָ ה ָא ְמרּו לֹו ַהּלָ לּו‪ּ ,‬כִ י ּבִ ְתק ַּופת ַהּנ ֶֹפׁש ַה ְּקרֹובָ ה יָ נּוחּו ּכָ ָראּוי‪ ,‬אּולָ ם ַעכְ ָׁשו ֵהם ר ִֹוצים‬ ‫לְ נַ ֵּצל ּכָ ל ֶרגַ ע לְ לִ ּמּוד ּת ָֹורה‪ָׁ .‬ש ַמע זֹאת רֹאׁש ַה ִיְׁשיבָ ה‪ִּ ,‬ומּיָד ּכִ ּנֵ ס ֶאת ּכָ ל ַהּבַ ח ִּורים וְ ָא ַמר‪:‬‬ ‫ל־א ָחד ֶׁש ְּיִהיֶה לֹו ֵס ֶדר ּבַ ַחּיִים‪ִּ ,‬ומי ֶׁש ֵאין‬ ‫"ּבָ נַ י‪ֹ ,‬לא זֹו ַה ֶּד ֶרְך ַהּנְ כֹונָ ה ּבַ ֲעב ַֹודת ַה ֵּשׁם‪ּ ,‬כִ י ָצ ִריְך לְ כָ ֶ‬ ‫לֹו ֵס ֶדר הּוא ּפ ֵֹורק עֹל! זֶ ה נָ כֹון ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ַקּיֵם ֶאת ַה ָּפסּוק 'וְ ָהגִ ָית ּבֹו י ָֹומם וָ לָ יְלָ ה'‪ַ ,‬אְך ַעל‬ ‫ָה ָא ָדם ּגַ ם לְ ַה ְק ִּדיׁש זְ ַמן לַ ֲאכִ ילָ ה וְ ֵׁשנָ ה‪ ,‬וְ זֶ ה ַא ַחד ַה ְּדבָ ִרים ֶׁשּג ְֹור ִמים ּכִ בְ יָ כֹול ֶׁש ַה ָּקּבָ "ה י ִֹוריד‬ ‫ְּד ָמעֹות ַעל ָא ָדם ֶׁשֹּלא יָ כֹול לִ לְ מֹד וְ הּוא ל ֵֹומד‪ּ ,‬כִ י ֵאינֹו יָ כֹול לְ ַה ֲחזִ יק ַמ ֲע ָמד וְ הּוא ִמ ְס ַּתּכֵ ן‬ ‫ל־ה ָיְמ ָמה? ֲה ֵרי ּבְ סֹופֹו ֶׁשל ָּדבָ ר ִּת ְּפלּו ָחלִ ילָ ה לְ ִמ ְׁשּכָ ב‬ ‫ּבְ נַ ְפׁשֹו‪ .‬וְ גַ ם ַא ֶּתם‪ֲ ,‬ה ָיִּתכֵ ן לִ לְ מֹד ּכָ ַ‬ ‫יִיׁשן‬ ‫וְ ֹלא ּתּוכְ לּו לִ לְ מֹד‪ ,‬וְ ָאז ֵיֵצא ְׂשכַ ְרכֶ ם ּבְ ֶה ְפ ֵס ְדכֶ ם‪ּ ,‬וכְ בָ ר ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ֶׁש ִּמי ֶׁשּנִ ְׁשּבַ ע ֶׁשֹּלא ַ‬ ‫יִיׁשן ִמּיָד‪ַּ .‬ומ ִהי ֵאפֹוא ַה ֶּד ֶרְך ַהּנְ כֹונָ ה? לִ ְׁשמֹר ַעל ִס ְד ֵרי‬ ‫ֹלׁשה ִיָמים ְרצ ִּופים‪ַ ,‬מלְ ִקים אֹותֹו וְ ַ‬ ‫ְׁש ָ‬ ‫ל־יְדי זֶ ה ּתּוכְ לּו לְ ַה ֲחזִ יק ַמ ֲע ָמד"‪.‬‬ ‫ַהּלִ ּמּוד ּבְ לִ י לְ בַ ֵּטל ֶרגַ ע ֶא ָחד‪ ,‬לִ ְקּב ַֹע זְ ַמן לִ ְמנ ָּוחה וַ ֲאכִ ילָ ה‪ ,‬וְ ַע ֵ‬ ‫ָׁש ְמעּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים ֶאת ַה ָּדבָ ר‪ִּ ,‬ומּיָד ָּפנּו לָ נ ַּוח‪ּ ,‬ולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ָׁשבּו לְ ֵס ֶדר ַהּלִ ּמ ִּודים ּובֶ ֱא ֶמת זָ כּו‬ ‫לְ ִה ְת ַעּלֹות ּבְ ת ָֹורה וְ ְיִר ַאת ָׁש ַמיִם וְ נַ ֲעׂשּו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ֻמ ְפלָ גִ ים ַּומ ְרּבִ ֵיצי ּת ָֹורה יְ ד ִּועים‪.‬‬

‫ּתֹורה‬ ‫אֹורה זֹו ָ‬ ‫ָ‬ ‫ִמ ִּדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ּוגְ דֹולֵ י ְיִׂש ָר ֵאל‬

‫ּכִ י ַהּת ָֹורה ִהיא ֵס ֶדר ָה ָא ָדם ּבְ ֵאיזֶ ה ַמ ֲע ֶׂשה‬ ‫ֵיְהא נ ֵֹוהג‪ ,‬וְ ֵאיְך ְיִהיֶה נ ֵֹוהג‪ ,‬וְ ֵאיְך ְיִהיֶה ְמ ֻס ָּדר‬ ‫ּבְ ַמ ֲע ָׂשיו‪ ,‬וְ זֶ ה ִענְ יַן ַהּת ָֹורה‪ֶׁ ,‬ש ֵאין ַהּת ָֹורה‬ ‫ֶאּלָ א ֵס ֶדר ְמ ִציאּות ָהעֹולָ ם ּבִ כְ לָ לֹו‪( .‬המהר"ל‬ ‫מפרג)‬ ‫ַּדת ְיִׂש ָר ֵאל ּבְ נּויָה ְּומ ֶיֻּס ֶדת ַעל ַהּנִ ָּקיֹון ַה ְּפנִ ִימי‬ ‫וְ ַה ִחיצֹונִ י‪( .‬מאזני צדק)‬

‫ֹלׁשה ָעלִ ים ּבְ כָ ל ֵקן‪,‬‬ ‫ֲה ַדס ֶׁש ֵאינֹו ְמ ֻס ָּדר ּבִ ְׁש ָ‬ ‫נִ ְק ָרא ֲ'ה ַדס ׁש ֶֹוטה'‪( ...‬אור תורה)‬ ‫"א ֶרץ ֵע ָיפ ָתה ּכְ מֹו‬ ‫ַהּגֵ ִיהּנֹם נִ ְק ָרא ּבְ ֵס ֶפר ִאּיֹוב ֶ‬ ‫א ֶֹפל ַצלְ ָמוֶ ת וְ ֹלא ְס ָד ִרים"‪ּ ,‬כִ י ִמי ֶׁש ֵאינֹו ְמ ֻס ָּדר‬ ‫ּבְ ַחּיָיו‪ ,‬ט ֵֹועם ַט ַעם ַהּגֵ ִיהּנֹם ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה‪ִּ ,‬ומּכָ אן‬ ‫ַא ָּתה לָ ֵמד ַעל ֲח ִׁשיבּות ַה ֵּס ֶדר וְ ַהּנִ ָּקיֹון‪( .‬רבי‬ ‫שלמה וולבה)‬

‫ַה ֵּס ֶדר ִעם ַה ִּסּפּוק‪ ,‬טֹוב לָ ָא ָדם ִמן ָהרֹב ִעם‬ ‫ַה ִּפּזּור‪ַ .‬ה ִּמ ְתנַ ֵהג ּבְ ֵס ֶדר ּבְ ָע ְׁשרֹו וְ ִריׁשֹו‪ֻ ,‬יְׁשּבַ ח‬ ‫ּבְ ַא ֲח ִריתֹו‪( .‬אוצר הפתגמים)‬

‫ֵס ֶדר וְ נִ ָּקיֹון ּבְ גִ יל ָצ ִעיר‪ֵ ,‬הם ָה ֲע ֻרּבָ ה לְ ִמּדֹות‬ ‫טֹובֹות ּבְ גִ יל ְמבֻ ּגָ ר‪( .‬הרש"ר הירש)‬

‫ַה ֵּס ֶדר הּוא ֲח ִצי ָה ֲעב ָֹודה‪ּ ,‬ובְ ֵאין יְ סֹוד יִ ּפֹל‬ ‫ַהּבִ נְ יָן‪( .‬תולדות ישראל)‬

‫ֶא ָחד ֵמ ִע ְּק ֵרי ּת ַֹורת ַה ֲח ִסידּות הּוא ֵס ֶדר‪,‬‬ ‫ל־ׁשם־טֹוב ָהיָה ְמ ֻס ָּדר‪ָ ,‬ה ַרב ַה ַּמּגִ יד ִּד ְק ֵּדק‬ ‫ַהּבַ ַע ֵ‬ ‫ַעל ֵס ֶדר‪ַ ,‬א ְדמּו"ר ַהּזָ ֵקן לִ ֵּמד ֶאת ֲח ִס ָידיו‬ ‫לִ ְהיֹות ְמ ֻס ָּד ִרים‪( .‬היום יום)‬

‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫ע­ֹל‬ ‫ִעם‬ ‫ם‬

‫ּפּורי צַ ִּד ִיקים‪ֲ ,‬הלִ יכֹות וְ ֻעבְ ּדֹות ְמ ַאּלְ פֹות‬ ‫ִס ֵ‬

‫ָ‬ ‫ּש‬ ‫ׁ‬ ‫ב‬ ‫ּו‬ ‫ַע‪ :‬ח ִּייַ‬

‫ַמּזָל טֹוב!‬ ‫ִאחּולִ ים לְ בָ בִ ּיִים‬ ‫לַ ַּתלְ ִמ ִידים ַה ָיְק ִרים לְ ֶרגֶ ל יֹום ֻהּלַ ְד ָּתם ַה ָּשׁב ַּוע‬

‫מנחם נחום הירשלר נ"י ‪ -‬כתה א'‬ ‫בונם זבולון הירשלר נ"י ‪ -‬כתה ה'‬ ‫תּוקים צִ ּלְ ָך נָ ֶאה ַא ַּמת ַה ַּמיִ ם עֹובֶ ֶרת ַּת ְח ֶּתיָך‬ ‫רֹותיָך ְמ ִ‬ ‫ּפֵ ֶ‬ ‫וְ ִתזְ ּכּו לָ לֶ כֶ ת ּבְ ֶד ֶרְך ָה ֱאמּונָ ה ַה ְּפׁש ָּוטה ַה ְּסלּולָ ה לָ נּו ממו"ר ַרּבִ י ָא ֵׁשר זי"ע‬ ‫ֶּד ֶרְך ּכָ ל ַה ַּצ ִּד ִיקים ָה ֲא ִמ ִּתּיִים ֶׁשל ּכָ ל ַהּדֹורֹות וְ ַת ֲעׂשּו נַ ַחת ר ַּוח‬ ‫לַ ּב ֵֹורא ְיִתּבָ ַרְך ְׁשמֹו ּולְ ה ֵֹוריכֶ ם ּולְ ִת ְפ ֶא ֶרת ַעם ְיִׂש ָר ֵאל‬ ‫יֵלְ כּו ֵמ ַחיִל ֶאל ָחיִל‪ְּ ,‬וׁשנֹות ַחּיִים י ִֹוסיפּו לָ ְך‪.‬‬


‫ְלאֹורֹו נֵ ֵלְך‬

‫גֹותיו ֶׁשל מו"ר ַרּבִ י ָא ֵׁשר זיע"א ֲא ֶׁשר לְ אֹורֹו נֵ לֵ ְך‬ ‫כֹותיו וְ ַהנְ ָה ָ‬ ‫ֵמ ַה ְד ָר ָ‬

‫יִיתם לִ י ְסגֻ ּלָ ה ִמּכָ ל־הָ ַע ִּמים"‬ ‫"וִ הְ ֶ‬ ‫ר־סינַ י) ּכְ גִ יגִ ית"‬ ‫ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ּבְ ַמ ֶּסכֶ ת ַׁשּבָ ת‪ּ" :‬כָ ָפה ַה ָּקּבָ "ה ֲעלֵ ֶיהם ֶאת ָה ָהר ַ(ה ִ‬ ‫ּכְ ֵדי לְ ַהכְ ִר ַיח א ָֹותם לְ ַקּבֵ ל ֶאת ַהּת ָֹורה‪.‬‬ ‫מו''ר ַרּבִ י ָא ֵׁשר זיע''א ִה ְסּבִ יר‪ֶׁ ,‬שא ָֹותם ַה ְּק ָׁשיִים וְ א ָֹותּה ָה ַא ֲח ָריּות ַהּנ ָֹור ָאה‬ ‫ת־הּת ָֹורה ּכְ ֶׁש ֻהּצְ ָעה לָ ֶהן‪ּ ,‬גָ ְרמּו לָ ָעם‬ ‫ֶׁשּגָ ְרמּו לְ ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם לְ ָס ֵרב לְ ַקּבֵ ל ֶא ַ‬ ‫ת־הּת ָֹורה‪ֶ ,‬אּלָ א ֶׁש ַה ָּקּבָ "ה ּבִ כְ ֵדי לְ ַקּיֵם‬ ‫ַה ְּיה ִּודי ַּפ ַחד וְ ִהּס ִּוסים ּכְ ֶׁש ָע ְמדּו לְ ַקּבֵ ל ֶא ַ‬ ‫ֶאת ַהבְ ָט ָחתֹו לַ ֲאב ֵֹותינּו ַאבְ ָר ָהם‪ ,‬יִצְ ָחק וְ י ֲַעקֹב‪ֶׁ ,‬שּצֶ ֱאצָ ֵא ֶיהם י ְַמ ִׁשיכּו ּבְ ַד ְרּכָ ם‬ ‫וְ י ְִהיּו אֹור לַ ּגֹויִים‪ ,‬לָ כֵ ן "ּכָ ָפה ֲעלֵ ֶיהם ֶאת ָה ָהר ּכְ גִ יגִ ית"‪.‬‬ ‫ַהּבָ ִסיס ֶׁשל ַהּת ָֹורה ַה ְּקד ָֹוׁשה הּוא לְ ַה ֲע ִמיד ֶאת ָה ָא ָדם מּול ַמהּותֹו ָה ֲא ִמ ִּתית‬ ‫ת־עצְ מֹו ּכִ ְמקֹור ֶה ֵּשׂגָ יו‪.‬‬ ‫ֶׁשל ח ֶֹסר אֹונִ ים‪ּ ,‬בְ נִ ּגּוד לִ נְ ִט ָּיתֹו ָה ָאנֹוכִ ית לִ ְראֹות ֶא ַ‬ ‫אּולָ ם‪ַ ,‬ה ֲע ָמ ַדת ָה ָא ָדם מּול ח ֶֹסר ָהאֹונִ ים ֶׁשּלֹו ְמבִ ָיאה אֹותֹו לִ ְחיֹות ִעם ּב ְֹוראֹו‬ ‫ּבְ א ָֹותּה ַה ִּמ ָּדה ֶׁש ֻחלְ ָׁשתֹו ֶׁשל יֶלֶ ד ִהיא ַה ָּמקֹור ֶׁשל ְּתלּותֹו ּבְ ִאּמֹו‪.‬‬ ‫ּכָ ְך ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך וְ ַרּבִ י ֲע ִקיבָ א‪ָ ,‬מצְ אּו ֶאת ּב ְֹור ָאם ּובָ אּו לִ ְחיֹות ַּת ַחת ּכַ נְ ֵפי ַה ְּשׁכִ ינָ ה‪.‬‬ ‫ֲע ִמ ָיד ָתם ָה ֵא ָיתנָ ה ּבְ ֶרגַ ע ַמכְ ִר ַיע ֶׁשל ֲח ֵׁשכָ ה‪ִ ,‬ה ְמ ִח ָיׁשה לָ ֶהם ֶאת ַהּבִ ָּטחֹון‬ ‫ֶׁש ַּקּי ֶֶמת ּבְ יָד‪ֹ ,‬לא מ ָּוח ִׁשית ַאְך ּת ֶֹומכֶ ת‪ָ ,‬הא ֶֹוחזֶ ת ּבָ ֶהם‪.‬‬ ‫זֹו ֹלא ַהּגְ ֻדּלָ ה ַה ְּפנִ ִימית ֶׁשל ָה ָעם ַה ְּיה ִּודי ֶׁש ָע ְׂש ָתה אֹותֹו ַעם ְסגֻ ּלָ ה‪ .‬לַ ְּיה ִּודים ּכְ מֹו‬ ‫לְ כָ ל ּבְ נֵ י ֱאנֹוׁש‪ ,‬יֵׁש נְ ִטּיֹות ֱאנ ִֹוׁשּיֹות ְׁש ָפלֹות‪ָ .‬ה ָעם ַה ְּיה ִּודי נִ בְ ַחר ּכִ י ֵהם ֶה ֱא ִמינּו‬ ‫ֶׁש ַה ַּמ ֲח ָׁשבָ ה ַהּבֹולֶ ֶמת‪ֶׁ ,‬ש ָּת ִמיד ְמלַ ּוָה ֶאת ַהּנְ ִטּיָה ֶׁשל ַה ִּמּדֹות ָה ָרעֹות (ּכַ ַעס‪ּ ,‬גָ זֵ ל‬ ‫וְ כּו')‪ֵ ,‬אינָ ּה ִמ ְק ִרית‪ִ .‬היא נִ ְׁשלַ ַחת ַעל־י ְֵדי ָה ֶא ָחד ַה ְמכַ ּוֵן ֶאת ָהעֹולָ ם ֶׁשהּוא ּבָ ָרא‬ ‫ּכְ ֵדי לַ ֲעצֹר ֶאת ָה ָא ָדם ִמּלַ ֲחטֹא ִמּתֹוְך ַּת ֲא ָֹותיו ַה ִּטבְ ִעּיֹות‪ֶׁ ,‬שּנֶ גְ ָּדן ֵאין לֹו ַהּכ ַֹח‬ ‫לַ ֲעמֹד לְ בַ ּדֹו‪.‬‬ ‫ְיה ִּודי ּב ֵֹוחר לְ ַה ֲא ִמין‪ּ ,‬כִ י ַהּכֹל ֵמ ֵאת ַה ֵּשׁם י ְִתּבָ ַרְך‪ָ ,‬מ ָׁשל לְ ָא ָדם ֶׁשּנָ ַקׁש ּבְ ֶדלֶ ת‬ ‫ַהּבַ יִת‪ּ ,‬בְ ֶרגַ ע ֶׁשּגַ ּנָ ב ָע ַמד לִ ְפרֹץ ֵאלָ יו‪ ,‬הּוא ַמ ֲא ִמין ֶׁש ָה ָא ָדם ַהּזֶ ה נִ ְׁשלַ ח ַעל־י ְֵדי ה'‬ ‫ּכִ י זֹאת ַה ֶּד ֶרְך ַהי ְִח ָידה לַ ֲעזֹר לַ ּגַ ּנָ ב לְ ִה ְתּגַ ּבֵ ר ַעל נְ ִט ָּיתֹו ַהּבִ לְ ִּתי נִ ֶּתנֶ ת לִ ְׁשלִ ָיטה‪.‬‬ ‫ַעל י ְֵדי ֲה ָטלַ ת ַּפ ֲחדֹו ֶׁשל ַהּגַ ּנָ ב ִמ ְּפנֵ י ַהּזָ ר‪ֶׁ ,‬שֹּלא י ַָדע ְמא ָּומה ַעל ַה ִּמ ְת ַר ֵחׁש‬

‫ָ‬ ‫ווא‬ ‫ס ֶה‬

‫י ֶּדר‬ ‫ן ֵח ְ‬ ‫ִאי‬ ‫ִזיך‬ ‫ֶדער יְ ִריד ִמ ְיט'ן ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ ְׁש ִּפיל‬ ‫ְרט‬ ‫ע‬ ‫ַּתלְ ִמ ֵידי ַה ֵחי ְֶּדר ִמ ְת ַרּגְ ִׁשים ִּומ ְתּכֹונְ נִ ים ְּב ִׂש ְמ ָחה ְּוב ִצ ִּפּיָה לִ ְק ַראת‬ ‫ֶ"דער י ְִריד ִמ ְיט'ן ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ ְׁש ִּפיל" ֶׁשּי ְִת ַקּיֵם ְּב ֶעזְ ַרת ַה ֵּׁשם י ְִת ָּב ַרְך לִ ְק ַראת‬ ‫י ְֵמי ַהּפ ִּורים ַה ָּב ִאים ָעלֵ ינּו לְ ט ָֹובה ּולְ ָׁשלֹום‪ְּ .‬ב ִמ ְסּגֶ ֶרת ַהי ְִריד ַהּגָ דֹול‪ ,‬יּוכְ לּו‬ ‫אר ְטלַ אְך" ֶׁש ִּק ְּבלּו ַעל ִה ְצ ַט ְּינ ָּותם‬ ‫ַה ַּתלְ ִמ ִידים לְ ַמ ֵּמׁש ֶאת ַה ֶ"ּד ֶרְך ֶא ֶרץ ַק ְ‬ ‫ְּב ִמ ְב ַצע ֶ"ּד ֶרְך ֶא ֶרץ וְכִ ּבּוד ה ִֹורים ּומ ִֹורים" וְכֵ ן י ְִת ַקּיֵם ֶ"ּד ֶרְך ֶא ֶרץ ְׁש ִּפיל" ‪-‬‬ ‫ַה ָּצגָ ה ֶׁשל ַה ַּתלְ ִמ ִידים‪ְּ ,‬ב ַמ ָּט ָרה ַ'א ַריינְ צּולֵ ייגְ ן ִאין ִדי ֵּביינֶ ער ִדי ָחׁש ְּוב ַקיְיט פּון‬ ‫ֶדעם ִענְ יָן' ‪ -‬לְ ַה ְח ִּדיר ָּב ֲע ָצמֹות ֶאת ֲח ִׁשיבּות ָה ִענְ יָן‪ַ .‬ה ַּתלְ ִמ ִידים ֵה ֵחּלּו לְ ָהכִ ין‬ ‫"ׁש ִּפיל"‪.‬‬ ‫ְּב ֶמ ֶרץ ְׁשלָ ִטים‪ְ ,‬ס ָמלִ ים ו ְִׁש ִירים‪ ,‬לִ כְ בֹוד ַה ְ‬

‫ְּב ֶ"ד ֶרְך ֶא ֶרץ ַהגְ ָרלָ ה" ֶׁש ִה ְת ַקּי ְָמה ַה ָּׁשב ַּוע‪ֶׁ ,‬ש ִהיא ַה ַהגְ ָרלָ ה ָה ֲע ִׂש ִירית ֵמ ָאז‬ ‫אקע וִוינְ ְקל"‪ ,‬זָ כָ ה ַה ַּתלְ ִמיד‬ ‫עׁש ַמ ֶ‬ ‫ְּת ִחּלַ ת ַה ִּמ ְב ָצע‪ ,‬ו ְַאף ִהיא נֶ ֶע ְרכָ ה ּכָ ָרגִ יל ַּב"גֶ ְ‬ ‫"הּכִ ָּתה ַה ִּמ ְצ ַטּיֶנֶ ת" ֻהגְ ַרל ַה ָּׁשב ַּוע‬ ‫ָא ֵׁשר לִ ֶיּב ְר ַמן נֵ רֹו י ִָאיר ִמּכִ ָּתה ה'‪ְּ ,‬וב ַהגְ ָרלַ ת ַ‬ ‫ַהּכְ לָ ל ַה ֵּׁשנִ י ְּב ִמ ְב ָצע ַה ִּמ ְת ַקּיֵם ַּב ֵחי ְֶּדר‪ַ ,‬הּכְ לָ ל ֶׁשל י ְִׁש ָיבה ַּב ָּמקֹום ְּב ֶׁש ֶקט‬ ‫ַּב ִּצלְ צּול ַה ֵּׁשנִ י‪ְּ ,‬וב ַהגְ ָרלָ ה זֹו זָ כְ ָתה ּכִ ָּתה ז'‪ַ ,‬הּכִ ָּתה ֶׁשל הר"ר ַחּיִים ִׂש ְמ ָחה‬ ‫אדל הי"ו והר"ר ַא ְריֵה י ֲַעק ְֹבסֹון הי"ו‪ַּ .‬תלְ ִמ ֵידי ַהּכִ ָּתה ִה ְׁש ַּת ְּתפּו י ַַחד ִעם‬ ‫נַ ְ‬ ‫ַה ְמלַ ֵּמד ֶׁשּי ְִחיֶה ְּביֹום ְּפ ִעילּות ְמי ָֻחד‪ ,‬וְכָ ל ַה ַּתלְ ִמ ִידים ֶׁש ִה ְׁש ַּת ְּתפּו ַּב ַהגְ ָרלָ ה‬ ‫ִק ְּבלּו ַׁשי ה ָֹוק ָרה‪.‬‬ ‫‪https://telegram.me/Publications_MM‬‬

‫ּבְ תֹוְך ַהּבַ יִת‪ ,‬הּוא ְׁשלִ ַיח ה' לַ ֲעזֹר‪ַ ,‬על נְ ִטּיַת ַהּגַ ּנָ ב לִ גְ נֹב‪ּ .‬כָ ְך ַה ְּיה ִּודי‪ֶּ ,‬ד ֶרְך ֱאמּונָ תֹו‬ ‫ּבְ ר ָּוחנִ ּיּות ַה ַּמ ֲח ָׁשבָ ה ַהּבֹולֶ ֶמת‪ ,‬אֹו ָה ֵאר ַּוע ַהּבֹולֵ ם‪ִ ,‬מ ְת ַחּבֵ ר ִעם ָה ֵאין־סֹוף‬ ‫ְּומ ַא ְפ ֵׁשר לֹו לַ ֲעזֹר לֹו לְ ִה ְתּגַ ּבֵ ר ַעל ַהּנְ ִטּיֹות ֶׁש ֵאין ּבְ כֹחֹו לְ ִה ְׁש ַּתּלֵ ט ֲעלֵ ֶיהן‪ ,‬וְ כָ ְך‬ ‫הּוא ַמ ְמלִ יְך ֶאת ה' ַעל עֹולַ ם ַה ֶּטבַ ע‪.‬‬ ‫ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך נֶ ֱאבַ ק ִעם ִטבְ עֹו ּבְ ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים ַרּבֹות‪ ,‬וְ ָח ַׁשב ֶׁש ִּפ ַּתח ִׁש ָיטה לִ בְ ֹלם ֶאת‬ ‫ַהּנְ ִטּיָה ַה ִּטבְ ִעית‪ּ ,‬ובִ ֵּקׁש ֶאת ה'‪ּ" :‬בְ ָחּנֵ נִ י ה' וְ נַ ֵּסנִ י"‪ּ ,‬כְ ֵדי לְ ַת ֵּקן ֶאת ַה ֻּמ ָּשׂג ַהּגַ ַאוְ ָתנִ י‬ ‫– ֶׁש ָּט ֳהרֹו וְ ָר ָמתֹו ָהר ָּוחנִ ית ַהּגְ ב ָֹוהה ָע ְקרּו ֶאת ִטבְ עֹו ַהח ֵֹוטא ‪ -‬ה' ִה ְׁש ִאיר אֹותֹו‬ ‫לְ בַ ד‪ּ ,‬בְ לִ י ַה ַּמ ֲח ָׁשבָ ה ַהּבֹולֶ ֶמת‪ּ ,‬ובַ ִה ְתמ ְֹודדּות ִעם ַה ֶּטבַ ע‪ ,‬נִ כְ ַׁשל‪.‬‬ ‫ּכָ ְך‪ָ ,‬אנּו ר ִֹואים ֶׁשּט ַֹהר ָה ָא ָדם ּבָ א ִמן ַה ַהגְ ּבָ לֹות ֶׁשה' ָׂשם ַעל יִצְ רֹו ָה ַרע‪ֶׁ ,‬שֹּלא נִ ָּתן‬ ‫לְ ִׁשּנּוי‪ּ ,‬בְ א ָֹותּה ִמ ָּדה ֶׁש ַּתּפ ַּוח ֹלא ָיכֹול לְ ֵה ָה ֵפְך לְ לִ ימֹון‪.‬‬ ‫ּגְ ֻאּלַ ת ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך ָהי ְָתה ּבְ ה ָֹוד ָאתֹו ֶׁש ָּשׁגָ ה ּבִ ְק ִר ָיאתֹו ַהּי ְִה ָירה לַ ה'‪ּ ,‬כַ ֲא ֶׁשר ַעל‬ ‫ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַעצְ מֹו הּוא ֹלא נֶ ֱענַ ׁש‪ּ ,‬כִ י ּבְ לִ י ּכ ַֹח ּבֹולֵ ם ֹלא ָהי ְָתה לֹו ּבְ ֵר ָרה וְ הּוא נֶ ֱאלַ ץ‬ ‫אתי לַ ה'"‪.‬‬ ‫לִ ּפֹל‪ .‬הּוא ִהצְ ִהיר ָ"ח ָט ִ‬ ‫ָה ְרגָ ִעים ֶׁשל ח ֶֹסר י ֶַׁשע ֶׁש ָא ָדם עֹובֵ ר ּכְ ֶׁש ֵאינָ ם ׁשֹובְ ִרים ֶאת רּוחֹו‪ַ ,‬מ ֲע ִמ ִידים‬ ‫אֹותֹו מּול ֵר ָיקנּותֹו ַהּבְ ִס ִיסית וְ ח ֶֹסר ָהאֹונִ ים ֶׁשּלֹו‪ִ .‬מ ָּמקֹור ּכָ זֶ ה ַחי ָא ָדם ִעם ּב ְֹוראֹו‬ ‫ּבְ כָ ל נְ ִׁש ָימה ּונְ ִׁש ָימה‪ּ ,‬כְ מֹו ֶׁש ָא ַמר ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך "ּכֹל ַהּנְ ָׁש ָמה ְּת ַהּלֵ ל יָ־ּה"‪.‬‬ ‫ָא ָדם ַחּיָב ק ֶֹדם לַ ֲעבֹר ַה ְרּבֵ ה ְק ָׁשיִים וְ ֵסבֶ ל‪ .‬זֶ ה ָהיָה ַה ַּמ ְׁש ָמעּות וְ ַה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשל‬ ‫ַהּנִ ְסיֹונֹות ָה ַרּבִ ים וְ ַה ִּיּס ִּורים ַה ָּק ִׁשים ֶׁש ִא ְפ ְינּו ֶאת ַחּיֵי ַמנְ ִהיגֵ י ַעם י ְִׂש ָר ֵאל‪.‬‬ ‫ּכָ ל ֶּפ ֶרק ּבְ ֵס ֶפר ְּת ִהּלִ ים ֶׁשל ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך נָ בַ ע ִמ ֵּסבֶ ל ָעמֹק ֶׁשהּוא ָעבַ ר ּבְ ָע ְמדֹו‬ ‫נֶ גֶ ד ַה ַּמ ֲח ָׁשבָ ה ָה ִאינְ ְס ִטינְ ְק ִטיבִ ית ָה ִראׁשֹונִ ית‪ּ ,‬ובְ ִהּכָ נְ עֹו לַ ַּמ ֲח ָׁשבָ ה ַהּבֹולֶ ֶמת‪.‬‬ ‫ּכְ כָ ל ֶׁש ַה ֵּסבֶ ל ָמ ַׁשְך אֹותֹו לְ ַהּכִ יר ּבַ ְּתח ָּוׁשה ָה ִראׁשֹונִ ית‪ּ ,‬כָ ְך ּגָ בְ ָרה ְּתלּותֹו ּבְ ַר ֲח ֵמי‬ ‫ַהּב ֵֹורא‪ֶׁ ,‬שּיָבִ יא לֹו ֶאת ַהּג ֵֹורם ֶׁשּיִבְ ֹלם אֹותֹו‪ּ .‬כָ ְך הּוא ָּדבַ ק ּבְ ב ְֹוראֹו ּכְ יֶלֶ ד ַה ָּדבֵ ק‬ ‫ּבְ ִאּמֹו‪ .‬וְ הּוא ָהיָה ִעם ה' "ּכְ גָ ֻמל ֲעלֵ י ִאּמֹו"‪.‬‬

‫ְצ ִע ֵירי ַהּצֹאן‬ ‫ִ"קנְ ַאת ס ְֹופ ִרים ַּת ְר ֶּבה ָחכְ ָמה"‪ַ .‬ה ָּׁשב ַּוע ִה ְצ ָט ְרפּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים ֶׁשל ּכִ ָּתה ג' וְד'‬ ‫אר ְטלַ אְך' ו ְֵה ֵחּלּו‬ ‫לְ ִמ ְב ַצע ֶ"ּד ֶרְך ֶא ֶרץ וְכִ ּבּוד ה ִֹורים ּומ ִֹורים"‪ִ ,‬ק ְּבלּו ֶ'ּד ֶרְך ֶא ֶרץ ַק ְ‬ ‫ֹלׁשה ּכְ לָ לִ ים ְּב ִס ִיסּיִים‪ .1 :‬לָ קּום ּכַ ֲא ֶׁשר ַה ְמלַ ֵּמד ו ְַה ְמ ַחּנֵ ְך‬ ‫לְ ִה ְת ַרּגֵ ל לְ ַקּיֵם ְׁש ָ‬ ‫נִ כְ נָ ִסים ֶאל ַהּכִ ָּתה‪ .2 .‬לְ ַד ֵּבר ֶאל ַה ְמלַ ֵּמד ו ְַה ְמ ַחּנֵ ְך ְּבגּוף ְׁשלִ ִיׁשי‪ֹ .3 .‬לא לְ ַד ֵּבר‬ ‫ַּב ִּׁשעּור ְּבלִ י לְ ַה ְצ ִּב ַיע‪ .‬י ְִהי ָרצֹון ֶׁש ֵח ֶפץ ה' ְּבי ָָדם י ְַצלִ ַיח‪ ,‬לְ ִה ְת ַחּנֵ ְך וְלִ ְקנֹות‬ ‫לְ ַע ְצ ָמם ֶה ְרּגֵ לִ ים ֶׁשל ֶּד ֶרְך ֶא ֶרץ ִּומּדֹות טֹובֹות‪ּ ,‬כְ מֹו ֶׁש ַּמ ְת ִאים לְ ַתלְ ִמיד‬ ‫ַּב ֵחי ְֶּדר ֶׁשל מו"ר ַר ִּבי ָא ֵׁשר זיע"א‪.‬‬ ‫ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ֶׁש ַעל ַה ִּמ ָּטה‬ ‫ְּבכִ ָּתה ב'‪ַ ,‬הּכִ ָּתה ֶׁשל הר"ר ִׁש ְמעֹון ּכ ֵֹהן הי"ו‪ִ ,‬ה ְת ִחילּו ְּב ִמ ְב ָצע ֶׁשל ְ"ק ִר ַיאת‬ ‫ְׁש ַמע ַעל ַה ִּמ ָּטה" ִמּתֹוְך ִסּדּור‪ ,‬ו ְַה ַּתלְ ִמ ִידים ַמ ְק ִּפ ִידים לִ ְקרֹא ִמּלָ ה ְּב ִמּלָ ה‬ ‫ְּבכַ ּוָנָ ה ֶאת ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ִמּתֹוְך ַה ִּסּדּור‪ּ ,‬כְ ִפי ֶׁשר' ָא ֵׁשר לִ ֵּמד ו ְִה ְרּגִ יל ֶאת‬ ‫ַה ֲח ֵב ִרים לִ ְקרֹא ַּדו ְָקא ִמּתֹוְך ִסּדּור ְּבא ִֹותּיֹות ַמ ְחּכִ ימֹות ְּומ ִאירֹות‪.‬‬

אור החינוך יתרו  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you