Page 1

‫בס"ד‬

‫תשע"ז‬

‫בני ברק ירושלים חיפה באר שבע‬

‫הדלקת נרות ‪4:35‬‬ ‫מוצאי שבת ‪5:38‬‬ ‫רבינו תם‬ ‫‪6:11‬‬

‫‪4:39 4:24 4:21‬‬ ‫‪5:40 5:35 5:36‬‬ ‫‪6:15 6:11 6:14‬‬

‫נא לשמור על קדושת הגליון‬

‫כּ ֹחוֹ ׁ ֶשל ִח ּיו ְּך‬

‫ָּפ ָר ַׁשת וַ יְ ִחי‬

‫(כ ֻתבּ וֹ ת‬ ‫ׁשּנַ יִ ם ֵמ ָחלָ ב" (מט‪-‬יב) מו ָּבא ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ְּ‬ ‫"חכְ לִ ילִ י ֵעינַ יִ ם ִמּיָ יִ ן ּולְ ֶבן ִ‬ ‫ַ‬ ‫(ה ְמ ַח ֵ ּי ְך ֵאלָ יו)‬ ‫"א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן טוֹ ב ַה ַּמלְ ִ ּבין ׁ ִש ַ ּניִ ם לַ ֲח ֵברוֹ ַ‬ ‫קיא‪ָ :):‬‬ ‫יוֹ ֵתר ִמ ַּמ ׁ ְש ֵקה ּו ָחלָ ב‪ֶ ׁ .‬ש ֶ ּנ ֱא ַמר‪" :‬וּלְ ֶבן ׁ ִש ַ ּניִ ם ֵמ ָחלָ ב"‪ַ ,‬אל ִּת ְיק ִרי‬ ‫(ש ַה ּ ׂשוֹ ֵחק ‪ִ ׁ -‬ש ָ ּניו נִ גְ לִ ים‪ַ .‬ר ּׁ ִש"י)"‪.‬‬ ‫לְ ֶבן ׁ ִש ַ ּניִ ם ֶא ָּלא לִ בּ וּן ׁ ִש ַ ּניִ ם ׁ ֶ‬ ‫ַמ ִּכ ִירים ֶאת ְמכוֹ נוֹ ת ַה ַּמ ׁ ְש ָקאוֹ ת ַה ִ ּנ ָ ּצבוֹ ת ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ת‬ ‫ִצבּ ו ִּר ִ ּיים? ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם בּ וֹ יָ ֵב ׁש ְ ּגרוֹ נָ ם ׁ ֶשל ָה ָר ִצים ְ ּב ֵמרוֹ ץ ַה ַח ִ ּיים‪,‬‬ ‫עוֹ ְמדוֹ ת ֵהן ו ַּמ ִ ּציעוֹ ת לְ כָ ל דּ וֹ ֵר ׁש כּ וֹ ס ׁ ְש ִת ָ ּיה ַח ָּמה‪ ,‬אוֹ לְ ִחלּ ו ִּפין‬ ‫ַּפ ִחית ַמ ׁ ְש ֶקה צוֹ נֶ נֶ ת‪ְ .‬מיֻ ָּתר לְ ַצ ֵ ּין ִּכי ַּכ ּמו ָּבן‪ֵ ׁ ,‬שרוּת זֶ ה ָּכרו ְּך‬ ‫ְ ּב ַת ׁ ְשלוּם ָמלֵ א ֲעבוּר ָּכל ּ ַפ ִחית וְ כוֹ ס‪.‬‬ ‫ֹאמר ׁ ֶש ִּת ְפ ְ ּג ׁש ּו ְ ּב ָא ָדם ׁ ֶש ֶה ְחלִ יט לְ ַה ְפ ִעיל לְ ׁ ֵשרוּת‬ ‫בּ וֹ א ּו נ ַ‬ ‫ַה ִ ּצבּ וּר ְמכוֹ נָ ה ָּכזוֹ ַעל ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ ִח ָ ּנם ֵאין ָּכ ֶסף‪ִ ...‬מן ַה ְּס ָתם הוּא‬ ‫יֵ ָח ׁ ֵשב ְ ּב ֵעינֵ יכֶ ם לְ ִא ׁיש ֶח ֶסד ָ ּגדוֹ ל וְ ָעצוּם‪ַ .‬א ְך ִמ ְס ַּת ֵ ּבר ִּכי ַה ְר ֵ ּבה‬ ‫ָּכ ֵאלּ ּו ִמ ְס ּתוֹ ְב ִבים ֵ ּבינֵ ינוּ‪ ,‬וְ ַח ְסדָּ ם ֲא ִפלּ ּו ָ ּגדוֹ ל עוֹ ד יוֹ ֵתר‪...‬‬ ‫ְ ּבוַ דַּ אי ַס ְק ָרנִ ים ִה ְ ּנכֶ ם לִ ׁ ְשמ ַֹע ִמי ֵהם‪...‬‬ ‫ְ‬ ‫ַ ּב ָּפסוּק ׁ ֶש ְּל ָפנֵ ינ ּו ְמב ָֹאר ִּכי ִח ּיו ְּך – ֵּכן‪ִ ,‬ח ּיוּך! ‪ֵ -‬מ ׁ ִשיב נֶ ֶפ ׁש‬ ‫יוֹ ֵתר ִמכּ וֹ ס ָחלָ ב ְ ּביוֹ ם ׁ ָש ָרב‪ְ ,‬מ ַח ֵּמם לֵ ב יוֹ ֵתר ִמכּ וֹ ס יֵ ין שָׂ ָרף ְ ּביוֹ ם‬ ‫"ח ּיו ְּך ל ֹא עוֹ לֶ ה ֶּכ ֶסף ַא ְך ׁ ָשוֶ ה זָ ָהב"‪.‬‬ ‫ָח ְר ִּפי‪ֵ .‬א ְיך אוֹ ֵמר ַה ִּפ ְת ָ ּגם? ִ‬ ‫"א ַמר ַר ִ ּבי‬ ‫ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא (ב"ב ט‪ ):‬מו ָּבא‪ָ :‬‬ ‫יִ ְצ ָחק‪ַ ,‬הנּוֹ ֵתן ְּפרו ָּטה לְ ָענִ י ִמ ְת ָ ּב ֵר ְך‬ ‫ְ ּב ׁ ֵש ׁש ְ ּב ָרכוֹ ת‪ .‬וְ ַה ְמ ַפ ְ ּיסוֹ ִ ּב ְד ָב ִרים‬ ‫ִמ ְת ָ ּב ֵר ְך ְ ּב ַא ַחת ֶעשְׂ ֵרה ְ ּב ָרכוֹ ת"‪ .‬ו ֵּב ֲאר ּו‬ ‫ִ ּב ְד ָב ִרים‬ ‫"ש ַה ְמ ַפ ְ ּיסוֹ‬ ‫ֶׁ‬ ‫ַה ּתוֹ ָספוֹ ת‪:‬‬ ‫לַ ְמרוֹ ת ׁ ֶש ֵאינוֹ נוֹ ֵתן לוֹ ְמאו ָּמה‪,‬‬ ‫ִמ ְת ָ ּב ֵר ְך ְ ּב ַא ַחת ֶעשְׂ ֵרה ְ ּב ָרכוֹ ת"‪.‬‬ ‫ֲה ֵרי לְ ָפנֵ ינוּ‪ֶ ׁ ,‬ש ִּמ ְ ּב ִחינָ ה ְמ ֻס ֶ ּי ֶמת‬ ‫ָח ׁשוּב יוֹ ֵתר לְ ַפ ֵ ּיס וּלְ ָה ִאיר ָּפנִ ים‬ ‫לַ ּזוּלַ ת ִמ ָּל ֵתת לוֹ ָממוֹ ן ְס ָתם‪ִּ .‬כי‬ ‫ַה ְמ ַפ ֵ ּיס ִ ּב ְד ָב ִרים ו ֵּמ ִאיר ּ ָפנִ ים‪ֲ ,‬ה ֵרי‬ ‫הוּא ְמעוֹ ֵדד ֶאת "נַ ְפ ׁשוֹ " ׁ ֶשל ַה ּזוּלַ ת‬ ‫ו ְּמרוֹ ֵמם ֶאת רוּחוֹ ‪ ,‬לְ ֻע ַּמת ַהנּוֹ ֵתן לוֹ‬ ‫ָממוֹ ן ִ ּבלְ ַבד ְ ּבלִ י ֶה ָא ַרת ָּפנִ ים‪ֶ ׁ ,‬שהוּא‬ ‫ְמ ַח ֶ ּיה ַרק ֶאת "גּ וּפוֹ "‪ ,‬וּכְ ָבר יָ דו ַּע‬ ‫ׁ ֶש ָהא ׁ ֶֹשר ָח ׁשוּב ֵמ ָהע ׁ ֶֹשר‪.‬‬ ‫ְּפ ָע ִמים ַרבּ וֹ ת קוֹ ֶרה ׁ ֶש ָא ָדם‬ ‫יע‬ ‫ִמ ְת ַה ֵּל ְך ְ ּב ַמ ַ ּצב רו ַּח קוֹ ֵדר‪ ,‬וְ ִה ֵ ּנה ַמ ִ ּג ַ‬ ‫מוּלוֹ ָח ֵבר ו ְּמ ׁ ַש ֵ ּב ַח ְ ּב ָפנָ יו ֶאת ְ ּבנוֹ אוֹ‬ ‫ַמ ֲענִ יק לוֹ ָּכל ַמ ְח ָמ ָאה ִמ ּסוּג ַא ֵחר‪.‬‬ ‫ָה ָא ָדם ַה ֶ ּזה‪ֶ ׁ ,‬ש ַעד לִ ְפנֵ י ֶרגַ ע ָהיָ ה ָּכל‬ ‫ֻּכלּ וֹ ֻמ ׁ ְש ּ ָפל‪ָ ׁ ,‬שבוּר וּנְ כֵ ה רו ַּח‪ ,‬יַ ֲהפ ְֹך‬ ‫ֶאת עוֹ רוֹ וְ יִ ְהיֶ ה לְ ָא ָדם ְמ ֻא ׁ ּ ָשר‪.‬‬ ‫זֶ ה נָ כוֹ ן לְ גַ ֵ ּבי ְמקוֹ ם ָה ֲעבוֹ ָדה‪,‬‬ ‫וְ נָ כוֹ ן לְ גַ ֵ ּבי ְ ּבנֵ י יְ ׁ ִש ָיבה וְ ַא ְב ְרכֵ י כּ וֹ לֵ ל‪.‬‬ ‫ֵהן ֲחזַ "ל ָא ְמר ּו ַ(סנְ ֶה ְד ִרין כד‪ֶ ׁ ).‬ש ַּתלְ ִמ ֵידי‬ ‫ימים זֶ ה‬ ‫ֲחכָ ִמים ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ַמנְ ִע ִ‬ ‫לְ זֶ ה ַ ּב ֲהלָ כָ ה‪ ,‬וְ נוֹ ִחים זֶ ה לְ זֶ ה ַּכ ׁ ּ ֶש ֶמן‪.‬‬ ‫ַ ּגם ְּכ ׁ ֶש ָחלְ ק ּו וְ ִה ְתוַ ְּכחוּ‪ִ ,‬ק ְ ּימ ּו ֶאת‬ ‫ַה ָּכתוּב (זְ כַ ְריָ ה ח‪-‬יט) "וְ ָה ֱא ֶמת וְ ַה ׁ ּ ָשלוֹ ם ֱא ָהבוּ"‪.‬‬ ‫"רֹב ִמ ְצווֹ ת ַה ּתוֹ ָרה‪ ,‬לְ שַׂ ֵּמ ַח ֶאת ַה ְ ּב ִריּוֹ ת"‪ָּ ,‬כ ַתב ַה ָ ּגאוֹ ן‬ ‫ִמ ִ ּוילְ נָ א זָ ָצ"ל ְּ(ב ִא ַ ּג ְר ּתוֹ ָ"עלִ ים לִ ְתרו ָּפה")‪ ,‬אוֹ ֶמ ֶרת ַה ְ ּג ָמ ָרא (סוֹ ָטה יד‪:).‬‬

‫"תוֹ ָרה‪ְּ ,‬ת ִח ָּל ָת ּה ְ ּג ִמילוּת ֲח ָס ִדים וְ סוֹ ָפ ּה ְ ּג ִמילוּת ֲח ָס ִדים"‪ .‬ו ֵּב ֵאר‬ ‫ּ‬ ‫ַה ַּס ָ ּבא ִמ ֶ ּקלֶ ם זָ ָצ"ל (דַּ ַעת ָחכְ ָמה וּמו ָּסר ח"א נו)‪ֵ :‬ס ֶפר ׁ ֶש ַּמ ְת ִחיל ְ ּב ִענְ יָ ן‬ ‫יח ַה ִּתיכוֹ ן‪.‬‬ ‫ְמ ֻס ָ ּים ו ְּמ ַס ֵ ּים בּ וֹ ‪ֲ ,‬ה ֵרי זֶ ה ָה ִענְ יָ ן ַה ֶּמ ְר ָּכזִ י בּ וֹ ‪ַ ,‬ה ְ ּב ִר ַ‬ ‫ימי חֹל ַה ּמוֹ ֵעד ּ ֶפ ַסח‪ ,‬יָ ׁ ַשב ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִ ּבי ֶעזְ ָרא‬ ‫ְ ּב ֶא ָחד ִמ ֵ‬ ‫ֲע ִט ָ ּיה זָ ָצ"ל ִעם ַּתלְ ִמ ָידיו וְ ִה ׁ ְש ַּת ְע ׁ ֵש ַע ִע ָּמם ְ ּב ִד ְב ֵרי ּתוֹ ָרה‪ֵ .‬הם‬ ‫דָּ נ ּו ְ ּב ִהלְ כוֹ ת ַה ּ ֶפ ַסח‪ָ ,‬ע ְבר ּו לְ ִחדּ ו ׁ ִּשים וּלְ ַא ָ ּגדוֹ ת ֵמ ִענְ יְ נֵ י ֶה ָחג‬ ‫וְ ִה ְמ ׁ ִשיכ ּו לְ ַה ֲעלוֹ ת סוּגְ יוֹ ת ִהלְ כָ ִתיּוֹ ת‪.‬‬ ‫ַה ֶח ֶדר ָה ָמה ִמ ַ ּבחו ֵּרי ַהיְ ׁ ִש ָיבה ו ֵּמ ַא ְב ְרכֵ י ַהכּ וֹ לֵ ל ׁ ֶש ָ ּג ְד ׁש ּו אוֹ תוֹ‬ ‫ִמ ֶּפה לְ ֶפה‪ ,‬וְ קוֹ ל ַה ִּל ּמוּד נִ ׁ ְש ַמע ָ ּב ָר ָמה‪ .‬לְ ֶפ ַתע נִ כְ נַ ס לַ ָּמקוֹ ם יְ הו ִּדי‬ ‫ָּפ ׁשוּט‪ִ .‬מ ַּמ ְר ֵאה ָּפנָ יו נִ ַּכר ִּכי ִא ׁיש ְק ׁ ֵשה יוֹ ם הוּא‪ֶ ׁ ,‬ש ַה ַח ִ ּיים ל ֹא‬ ‫ֹאש ַהיְ ׁ ִש ָיבה‬ ‫ֵה ִאיר ּו לוֹ ָפנִ ים‪ .‬לְ ַה ְפ ָּת ָע ָתם ׁ ֶשל ַהנּוֹ כְ ִחים‪ָ ,‬קם ר ׁ‬ ‫ִמ ְּמקוֹ מוֹ לִ כְ בוֹ ד ַה ִ ּנכְ נָ ס‪ ,‬נִ ַ ּג ׁש ֵאלָ יו וְ ִק ְ ּבלוֹ ְ ּב ֵס ֶבר ּ ָפנִ ים יָ פוֹ ת‪.‬‬ ‫ַא ַחר ָּת ַפס ְ ּבכַ ף יָ דוֹ וְ הוֹ ׁ ִשיבוֹ ‪ְּ ,‬כ ׁ ֶשהוּא חוֹ לֵ ק לוֹ ָּכבוֹ ד‪.‬‬ ‫ָּפנָ יו ׁ ֶשל ָה ִא ׁיש זָ ְרח ּו ְ ּבאוֹ ר ְמיֻ ָחד‪ .‬הוּא ִה ְמ ׁ ִש ְ‬ ‫יך לְ ַה ְחזִ יק ְ ּביָ דוֹ‬ ‫יהם ַה ִּמ ְת ַּפ ְּלאוֹ ת ׁ ֶשל ַה ַּתלְ ִמ ִידים‪,‬‬ ‫ֹאש ַהיְ ׁ ִש ָיבה לְ נֶ גֶ ד ְּפנֵ ֶ‬ ‫ׁ ֶשל ר ׁ‬ ‫ׁ ֶשלּ ֹא ֵה ִבינ ּו ִמי ָה ִא ׁיש‪ ,‬וְ ַעל ָמה וְ לָ ָּמה זָ כָ ה ׁ ֶש ַר ָ ּבם יַ ְחל ֹק לוֹ ָּכבוֹ ד‬ ‫ָ ּגדוֹ ל ָּכל ָּכ ְך‪ .‬לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָהלַ ְך ָהאוֹ ֵר ַח לְ ַד ְרכּ וֹ ‪ֶ ,‬ה ֱעל ּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים ֶאת‬ ‫ֹאש ַהיְ ׁ ִש ָיבה‪.‬‬ ‫יה ָתם ְ ּב ָאזְ נֵ י ר ׁ‬ ‫ְּת ִמ ָ‬

‫"א ָדם ְק ׁ ֵשה יוֹ ם וְ ֻא ְמלָ ל הוּא"‪ֵ ,‬ה ׁ ִשיב לָ ֶהם ַר ָ ּבם‪" .‬יֵ ׁש ֲאנָ ׁ ִשים‬ ‫ָ‬ ‫ׁ ֶש ִּמ ְצוָ ה לְ ַה ֲענִ יק לָ ֶהם ַמ ְט ֵ ּב ַע לִ ְצ ָד ָקה‪ ,‬וְ יֵ ׁש ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ִּמ ְצוָ ה לְ ַה ֲענִ יק‬ ‫"ה ִא ׁיש ַעל ָה ֵע ָדה")‬ ‫לָ ֶהם ְמ ַעט ָּכבוֹ ד‪ּ ַ .‬גם זוֹ ְצ ָד ָקה‪( "...‬אוֹ ְצרוֹ ֵתינ ּו ע"פ ָ‬


‫ׁ ִשעוּר ֶ ּב ֱאמוּנַ ת ֲחכָ ִמים‬

‫"בינָ ה לְ ִע ִּתים"‪,‬‬ ‫"מי ֵאּלֶ ה" (מח‪-‬ח) ָּכ ַתב ַר ֵ ּבנ ּו ֲעזַ ְריָ ה ִפיג'וֹ זָ ָצ"ל‪ּ ְ ,‬ב ִס ְפרוֹ ִ ּ‬ ‫ִ‬ ‫ימי ֶק ֶדם יָ ְדע ּו ֶאת סוֹ ד ַה ִּמ ׁ ְש ָק ַפיִ ם וְ ַה ְ ּזכוּכִ ית ַה ַּמגְ דֶּ לֶ ת‪ .‬וְ זֶ ה ּו‬ ‫ׁ ֶש ִ ּב ֵ‬ ‫ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר "וְ ֵעינֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ָּכ ְבד ּו ִמ ּז ֶֹקן‪ ,‬ל ֹא יוּכַ ל לִ ְראוֹ ת"‪ֶ ׁ ,‬שהוּא ְּככֶ ֶפל‬ ‫לָ ׁשוֹ ן‪ֶ .‬א ָּלא ׁ ֶש ָא ָדם ָצ ִעיר ׁ ֶשהוּא ְק ַצר ְר ִא ָ ּיה‪ ,‬וְ ֵעינָ יו ָּכ ְבדוּ‪ ,‬יוּכַ ל‬ ‫לִ ְראוֹ ת ְ ּב ֶא ְמ ָצעוּת ִמ ׁ ְש ָק ַפיִ ם‪ַ .‬מה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵּכן ְּכ ׁ ֶש ֵעינָ יו ָּכ ְבד ּו ִמ ּז ֶֹקן‪,‬‬ ‫(ק ָט ַר ְקט)‪ ,‬וּלְ כָ ְך ל ֹא‬ ‫ְּכלוֹ ַמר ְר ִא ָ ּיתוֹ נִ ַּט ׁ ְש ְט ׁ ָשה ְ ּב ִע ְר ּפוּל ַה ֵ ּירוּד ָ‬ ‫"א ׁ ֶשר ֲאנִ י ֶא ֱחזֶ ה ִּלי‪,‬‬ ‫יוֹ ִעילוּה ּו ַה ִּמ ׁ ְש ָק ַפיִ ם‪ .‬וְ זֶ ה ּו ׁ ֶש ָא ַמר ִאיּוֹ ב (יט‪-‬כז) ֲ‬ ‫יתי ְ ּב ַע ְצ ִמי‪ ,‬וְ ל ֹא ְ ּב ֶא ְמ ָצעוּת ְּכלִ י זָ ר‪.‬‬ ‫וְ ֵעינַ י ָרא ּו וְ ל ֹא זָ ר"‪ְּ .‬כלוֹ ַמר‪ָ :‬ר ִא ִ‬ ‫ַמזְ ִע ִיקים ֶאת יוֹ ֵסף לְ ִמ ַּטת ָא ִביו ַהחוֹ לֶ ה‪ַ ,‬על ַסף ְמל ֹאת לוֹ‬ ‫ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ׁ ָשנָ ה‪ֵ .‬עינֵ י ָא ִביו ַה ָ ּגדוֹ ל ְּכ ֵבדוֹ ת ִמ ּז ֶֹקן‪ׁ .‬שוֹ ֵאל הוּא ַעל‬ ‫"מי ֵא ֶּלה?"‬ ‫נְ כָ ָדיו‪ִ :‬‬ ‫יצד ָהיִ ינ ּו ְמ ָפ ְר ׁ ִשים ֶאת ַה ַּמ ֲע ָמד‪ֵ ,‬א ְיך‬ ‫ְ ּב ַמ ָ ּבט ְמגֻ ׁ ּ ָשם וְ ַק ְטנוּנִ י‪ֵּ ,‬כ ַ‬ ‫ָהיִ ינ ּו ְמ ִבינִ ים ֶאת ַה ׁ ּ ְש ֵאלָ ה? מו ָּטב ׁ ֶשלּ ֹא לוֹ ַמר‪ַ ,‬מדּ ו ַּע נֶ ְח ָטא ִ ּבלְ ׁשוֹ נֵ נוּ!‬ ‫יצד ֵה ִבינ ּו ֲחכָ ֵמינ ּו זִ כְ רוֹ נָ ם לִ ְב ָרכָ ה ֶאת ַה ׁ ּ ְש ֵאלָ ה‪" :‬וַ ַ ּי ְרא‬ ‫ֲא ָבל ִה ֵ ּנה‪ֵּ ,‬כ ַ‬ ‫יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת ְ ּבנֵ י יוֹ ֵסף"‪ּ ִ ,‬ב ֵ ּק ׁש לְ ָב ְרכָ ם וְ נִ ְס ַּת ְּל ָקה ׁ ְשכִ ינָ ה ִמ ֶּמ ּנוּ‪ ,‬לְ ִפי‬ ‫ׁ ֶש ֲע ִת ִידים יָ ָר ְב ָעם וְ ַא ְח ָאב לָ ֵצאת ֵמ ֶא ְפ ַריִ ם‪ ,‬וְ יֵ הוּא ו ָּבנָ יו ִמ ְּמנַ ׁ ּ ֶשה‪.‬‬ ‫ֹאמר‪ִ ,‬מי ֵא ֶּלה"‪ֵ ,‬מ ֵהיכָ ן יָ ְצא ּו ֵאלּ וּ‪ֶ ׁ ,‬ש ֵאינָ ם ְראוּיִ ים לִ ְב ָרכָ ה?! ַ(ר ּׁ ִש"י)‬ ‫"וַ ּי ֶ‬ ‫ְ‬ ‫וְ ַא ַ ּגב‪ִ ,‬מ ְד ַר ׁש ֲחזַ "ל הוּא ַּכ ָ ּידו ַּע ע ֶֹמק ַה ְּפ ׁ ָשט‪ֶ ׁ .‬ש ָּכך נֶ ֱא ַמר‪" :‬וַ ַ ּי ְרא‬ ‫יִ שְׂ ָר ֵאל ֶאת ְ ּבנֵ י יוֹ ֵסף"‪ ,‬וְ יָ דו ַּע ׁ ֶש ַה ָּכתוּב קוֹ ְראוֹ "יִ שְׂ ָר ֵאל" ַּכ ֲא ׁ ֶשר הוּא‬ ‫ְ ּב ַמ ֲעלָ תוֹ ָה ֶעלְ יוֹ נָ ה וְ ַה ְ ּגבוֹ ָהה‪ַּ ,‬כ ֲא ׁ ֶשר ַא ְך לִ ְפנֵ י ֲח ִמ ׁ ּ ָשה וְ ׁ ִש ׁ ּ ָשה ְּפסו ִּקים‬ ‫"א ָ ּבא‪ֵ ,‬אלּ ּו‬ ‫ָקרוּי הוּא "יַ ֲעקֹב"‪ .‬וְ ַאף ְּת ׁשו ַּבת יוֹ ֵסף ֵאינָ ּה‪ַּ ,‬כ ִּמ ְת ַ ּב ֵ ּק ׁש‪ַ :‬‬ ‫"בנַ י ֵהם"‪ְ ,‬ראוּיִ ים לִ ְב ָרכָ ה‬ ‫נְ כָ ֶד ָיך‪ְ ,‬מנַ ׁ ּ ֶשה וְ ֶא ְפ ַריִ ם"‪ֶ .‬א ָּלא ֵמ ׁ ִשיב הוּא‪ּ ָ :‬‬ ‫"ב ֵ ּק ׁש יוֹ ֵסף ַר ֲח ִמים‪ ,‬וְ נָ ָחה ַעל יַ ֲעקֹב רו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש"‪(ַ .‬ר ּׁ ִש"י)‬ ‫ָּכמוֹ נִ י‪ּ ִ ,‬‬ ‫ִמ ָּכל ָמקוֹ ם‪ ,‬לָ ַמ ְדנ ּו ָּכאן ׁ ִשעוּר ֶ ּב ֱאמוּנַ ת ֲחכָ ִמים‪ַּ :‬כ ֲא ׁ ֶשר ַצדִּ יק‬ ‫ְמ ָב ֵר ְך‪ ,‬צוֹ ֶפה הוּא לְ דוֹ ֵרי דּ וֹ רוֹ ת לִ ְראוֹ ת ַה ִאם ִ ּב ְרכָ תוֹ ל ֹא ַּת ִ ּזיק ְ ּב ֵאיזֶ ה‬ ‫ׁ ֶשהוּא ׁ ָשלָ ב‪ ,‬וְ ַה ִאם ל ֹא ְּת ַא ֵּמץ כּ ָֹחם ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעים ְ ּבעוֹ ד דּ וֹ רוֹ ת ַר ִ ּבים‪.‬‬ ‫ישע ַה ָ ּנ ִביא ִה ְמ ִּתיק ֶאת ַה ַּמיִ ם‬ ‫ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָּמ ִצינ ּו ַ ּגם ַה ֶה ֶפ ְך‪ֶ ׁ ,‬ש ַּכ ֲא ׁ ֶשר ֱאלִ ׁ ָ‬ ‫ַה ָּמ ִרים ִ ּב ִיריחוֹ ‪ ,‬וּנְ ָע ִרים ֵר ִיקים וּפוֹ ֲחזִ ים ָר ְדפ ּו ַא ֲח ָריו וְ ִה ְת ַק ְּלס ּו‬ ‫בּ וֹ ‪" -‬וַ ִ ּי ֶפן ַא ֲח ָריו‪ ,‬וַ ִ ּי ְר ֵאם‪ ,‬וַ יְ ַקלְ לֵ ם ְ ּב ׁ ֵשם ה'‪ ,‬וַ ֵּת ֶצאנָ ה ׁ ְש ַּתיִ ם דֻּ ִ ּבים‬ ‫(מלָ כִ ים ב ב‪-‬כד)‪.‬‬ ‫ּשנֵ י יְ לָ ִדים" ְ‬ ‫ִמן ַה ַ ּי ַער‪ ,‬וַ ְּת ַב ַ ּק ְענָ ה ֵמ ֶהם ַא ְר ָ ּב ִעים ו ׁ ְ‬ ‫וְ ָא ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו (סוֹ ָטה מו‪" ):‬וַ ִ ּי ְר ֵאם‪ָ ,‬מה ָר ָאה? ָר ָאה ׁ ֶשלּ ֹא ָהיְ ָתה ָ ּב ֶהם‬ ‫לַ ְחלו ִּחית ׁ ֶשל ִמ ְצוָ ה‪ ...‬ל ֹא ָ ּבם וְ ל ֹא ְ ּבזַ ְר ָעם ַעד סוֹ ף ָּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת"‪.‬‬ ‫ָּכ ְך ְ ּבכָ ל הוֹ ָראוֹ ת ַרבּ וֹ ֵתינ ּו וְ ַה ְד ָרכוֹ ֵת ֶיהם‪ֶ ׁ .‬ש ָּכ ְך ְמ ֻק ְ ּבלָ נ ּו ֵמ ַרבּ וֹ ֵתינוּ‪:‬‬ ‫ַהנּוֹ ֵתן ֵע ָצה לְ ֵר ֵעהוּ‪ ,‬וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן לַ ִ ּצבּ וּר‪ֲ ,‬ה ֵרי ֶא ָחד ִמן ַה ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה‪ :‬אוֹ‬ ‫ׁ ֶשהוּא ִט ּ ֵפ ׁש‪ ,‬אוֹ ׁ ֶשהוּא ָר ׁ ָשע‪ ,‬אוֹ ׁ ֶשהוּא ַצדִּ יק‪...‬‬ ‫וְ ִה ְס ִ ּבירוּ‪ִ :‬אם ֵאינוֹ רוֹ ֶאה ְ ּב ֵברוּר ֶאת ָּכל ַה ִּסכּ וּנִ ים וְ ֶא ְפ ׁ ָש ֻריּוֹ ת‬ ‫ַה ֶה ְפ ֵסד וְ ַה ִּמכְ ׁשוֹ ל‪ֲ ,‬ה ֵרי הוּא ִט ּ ֵפ ׁש‪ִ .‬אם רוֹ ֶאה הוּא‪ ,‬ו ִּב ׁ ְש ִרירוּת לֵ ב‬ ‫נוֹ ֵטל ַעל ַמ ְצ ּפוּנוֹ ֶאת ֶא ְפ ׁ ָש ֻריּוֹ ת ִה ְס ַּת ְ ּבכוּתוֹ ׁ ֶשל ַה ּזוּלַ ת‪ ,‬וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן ׁ ֶשל‬ ‫ַה ִ ּצבּ וּר ‪ֲ -‬ה ֵרי הוּא ָר ׁ ָשע‪ֶ .‬א ָּלא ִאם ֵּכן ַצדִּ יק הוּא‪ ,‬רוֹ ֶאה ַהכּ ֹל‪ ,‬וְ יוֹ ֵד ַע‬ ‫יע ֶה ְפ ֵסד וְ נֶ זֶ ק ֵמ ֲח ָמתוֹ ‪.‬‬ ‫ׁ ֶשלּ ֹא ֶּת ֱא ַרע ַּת ָ ּקלָ ה ַעל יָ דוֹ ‪ ,‬וְ ל ֹא יַ ִ ּג ַ‬

‫יצד יָ כוֹ ל הוּא לָ ַד ַעת?‬ ‫וְ כֵ ַ‬ ‫אשית ַר ָּבה יב‪-‬ו) "אוֹ ָת ּה אוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְב ָרא ָב ּה ָהעוֹ לָ ם‪,‬‬ ‫(ב ֵר ׁ ִ‬ ‫ָא ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ְ ּ‬ ‫אשוֹ ן ָע ַמד וְ ִה ִ ּביט ָ ּב ּה ִמ ּסוֹ ף ָהעוֹ לָ ם וְ ַעד סוֹ פוֹ ‪ֵּ .‬כיוָ ן ׁ ֶש ָר ָאה‬ ‫ָא ָדם ָה ִר ׁ‬ ‫ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ַמ ֲעשֵׂ י דּ וֹ ר ֱאנוֹ ׁש וְ דוֹ ר ַה ַּמבּ וּל וְ דוֹ ר ַה ּ ַפ ָּלגָ ה ׁ ֶש ֵהן‬ ‫(איּוֹ ב לח‪-‬‬ ‫ְמ ֻקלְ ָקלִ ין‪ָ ,‬ע ַמד וּגְ נָ זָ ן ֵמ ֶהן‪ֶ ׁ .‬ש ֶ ּנ ֱא ַמר "וְ יִ ָּמנַ ע ֵמ ְר ׁ ָש ִעים אוֹ ָרם" ִ‬ ‫טו)‪ .‬וּלְ ִמי ְ ּגנָ זוֹ ‪ ,‬לַ ַ ּצדִּ ִיקים לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ א‪ֶ ׁ .‬ש ֶ ּנ ֱא ַמר "וְ א ַֹרח ַצדִּ ִיקים ְּכאוֹ ר‬ ‫נֹגַ ּה" ִ(מ ׁ ְשלֵ י ד‪-‬יח)‪ .‬ו ַּב ּז ַֹהר ַה ָ ּקדוֹ ׁש (ח"א רסד‪-‬א) ָא ְמרוּ‪ֶ ׁ ,‬ש ְ ּגנָ זוֹ ַ ּב ּתוֹ ָרה‪.‬‬ ‫אשית)‪ֶ ׁ ,‬ש ַחכְ ֵמי ַה ּתוֹ ָרה‬ ‫(בסוֹ ף ָּפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ֵר ׁ ִ‬ ‫וְ כָ ַתב ַה"דֶּ גֶ ל ַמ ֲחנֵ ה ֶא ְפ ַריִ ם" ְ ּ‬ ‫ׁ ֶש ְ ּבכָ ל דּ וֹ ר מוֹ ְצ ִאים אוֹ ר ָ ּגנוּז זֶ ה ַ ּב ּתוֹ ָרה‪ ,‬וְ ַעל יָ דוֹ רוֹ ִאים ִמ ּסוֹ ף‬ ‫"כמוֹ ׁ ֶש ָרא ּו ֵעינַ י ַּכ ָּמה ַמ ֲעשִׂ ים ֲא ׁ ֶשר ְק ָצ ָרה‬ ‫ָהעוֹ לָ ם וְ ַעד סוֹ פוֹ ‪ְּ ,‬‬ ‫יעה ֵמ ָהכִ יל‪ֲ ,‬א ׁ ֶשר ִה ְס ַּת ֵּכל (זְ ֵקנוֹ ‪ַ ,‬ה ַ ּב ַעל ׁ ֵשם טוֹ ב זָ ָצ"ל) ַמ ָּמ ׁש‬ ‫ַהיְ ִר ָ‬ ‫ִמ ּסוֹ ף ָהעוֹ לָ ם וְ ַעד סוֹ פוֹ ַעל יְ ֵדי אוֹ תוֹ אוֹ ר ׁ ֶש ִ ּנגְ נַ ז ַ ּב ּתוֹ ָרה"‪.‬‬ ‫וּכְ ָבר נִ ׁ ְש ַאל ָה ַר ִ ּבי ִמ ַּס ְט ֶמאר ַ ּב ַעל "וַ יּוֹ ֵאל מ ׁ ֶֹשה" זָ ָצ"ל ִ ּב ְד ַבר‬ ‫(בלְ ׁשוֹ ן ַה ְמ ָע ָטה‪)...‬‬ ‫אוֹ ָתם יְ הו ִּדים ׁ ֶש ֵאינָ ם יְ דו ִּעים ִּכגְ דוֹ לֵ י ּתוֹ ָרה ִ ּ‬ ‫ו ִּמ ְתיַ ְּמ ִרים לָ ַד ַעת ֲע ִתידוֹ ת וְ נִ ְס ָּתרוֹ ת‪ֵ .‬ה ׁ ִשיב ְ ּב ָחכְ ָמתוֹ ‪ֲ :‬חזַ "ל ִס ְּפר ּו‬ ‫(נִ דָּ ה ל‪ֶ ׁ ,):‬ש ַּמלְ ָא ְך ְמלַ ֵּמד ֶאת ָה ֻע ָ ּבר ִ ּב ְמ ֵעי ִא ּמוֹ ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֻּכ ָּל ּה‪ ,‬וְ נֵ ר‬ ‫ֹאשוֹ ‪ָ .‬ה ַר ְמ ַח"ל ּ ֵפ ֵר ׁש ׁ ֶשהוּא אוֹ ר ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה‪" ,‬נֵ ר ה' נִ ׁ ְש ַמת‬ ‫דָּ לוּק ַעל ר ׁ‬ ‫יע‬ ‫ֹאש ָהעוֹ לָ ם וְ ַעד סוֹ פוֹ ‪ֵּ .‬כיוָ ן ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ‬ ‫ָא ָדם" ִ(מ ׁ ְשלֵ י כ‪-‬כז)‪ ,‬וְ צוֹ ֶפה בּ וֹ ֵמר ׁ‬ ‫זְ ַמנּוֹ לְ ִה ָ ּולֵ ד‪ ,‬סוֹ ְטרוֹ ַה ַּמלְ ָא ְך ַעל ּ ִפיו ו ְּמ ׁ ַש ְּכחוֹ ָּכל ַמה ׁ ּ ֶש ָּל ַמד‪ .‬וְ כָ אן‬ ‫נִ ׁ ְש ֶאלֶ ת ַה ׁ ּ ְש ֵאלָ ה‪ :‬ו ָּמה ִעם כּ ׁ ֶֹשר ָה ְר ִא ָ ּיה ַה ֻּמ ְפלָ א?‬ ‫ַמדּ ו ַּע ל ֹא הוֹ ִסיפ ּו ׁ ֶש ַה ַּמלְ ָא ְך ְמכַ ֶ ּבה ֶאת ַה ֵ ּנר ׁ ֶש ַעל יָ דוֹ ָצ ָפה‬ ‫נִ ְס ָּתרוֹ ת? וְ ַה ְּת ׁשו ָּבה‪ֶ ׁ ,‬שאוֹ תוֹ כּ ַֹח הוּא ּתוֹ ָצ ַאת ַה ָּמאוֹ ר ַה ָ ּגנוּז ַ ּב ּתוֹ ָרה‪,‬‬ ‫וְ ִאם ֵאין ּתוֹ ָרה ‪ֵ -‬אין ְר ִא ַ ּית ֲע ִתידוֹ ת!‬ ‫(פ ִס ְיק ָּתא דְּ ַרב ַּכ ֲהנָ א יב‪-‬‬ ‫ִאם ִ ּב ַ ּק ׁ ְש ָּת לִ ּטֹל ֵע ָצה‪ִ ,‬מן ַה ּתוֹ ָרה ֱהוֵ י נוֹ ֵטל ְּ‬ ‫יתי ַמ ִ ּביט‬ ‫יתי ְמ ַב ֵ ּק ׁש לִ ּטֹל ֵע ָצה‪ּ ַ ,‬ב ּתוֹ ָרה ָהיִ ִ‬ ‫יב)‪ .‬וְ כֵ ן ָא ַמר דָּ וִ ד‪ְּ :‬כ ׁ ֶש ָהיִ ִ‬ ‫ָ‬ ‫יטה‬ ‫יחה‪ ,‬וְ ַא ִ ּב ָ‬ ‫"ב ִפ ּקו ֶּדיך ָאשִׂ ָ‬ ‫וְ נוֹ ֵטל ֵע ָצה‪ֶ ׁ .‬ש ֶ ּנ ֱא ַמר ( ְּת ִה ִּלים קיט‪-‬טו)‪ּ ְ :‬‬ ‫ָא ְרחוֹ ֶת ָ‬ ‫(מ ְעיַ ן ַה ּׁ ָשבו ַּע)‬ ‫יך"‪ַ .‬‬

‫מנוי למטעמים לילדים‬ ‫ומקבלים‬ ‫מתנות!‬

‫פורים‬

‫סי‬

‫קומיקס‬

‫העלון‬ ‫שכל הילדים‬ ‫מחכים לו!‬

‫מנוי‬ ‫לזיכוי הרבים‬

‫עלון אחד לכל שבוע‬

‫‪24‬‬

‫בהתחייבות לשנה‬ ‫מקבלים כמה ספרים מתנה‬ ‫לפי בחירה‬

‫‪6‬‬

‫דות‬ ‫חישבצים‬ ‫ות‬

‫בתוספת ‪₪‬‬ ‫מקבלים גם מנוי‬ ‫למטעמים‬ ‫לשולחן‬ ‫שבת‬

‫‪₪‬‬

‫לחודש בלבד‬ ‫בהתחייבות לשנה מקבלים‬ ‫כמה ספרים מתנה לפי בחירה‬

‫מנוי זיכוי הרבים‬

‫בתוספת ‪ ₪ 50‬מקבלים‬ ‫‪ 25‬עלונים לכל שבוע‬ ‫בתוספת ‪₪ 100‬‬ ‫מקבלים ‪ 50‬עלונים‬ ‫לכל שבוע‬

‫‪₪‬‬

‫לחודש בלבד‬

‫‪ 12‬עלונים לכל שבוע‬

‫‪50‬‬

‫מנוי פרטי‬

‫חינם!‬

‫לחודש‬ ‫התנסות חינם‬ ‫יש לשלוח בקשה‬ ‫לפקס‪1533-6197222 :‬‬ ‫ולציין שם כתובת וטלפון‬

‫‪1-800-39-39-38‬‬

‫ַה ְחזָ ַרת ּכַ ְס ֵּפי ַה ֲע ָר ַמת ִרּבִ ית‬ ‫לֹומר ּכְ ֶׁש ָה ִר ִּבית ִהיא‬ ‫ַמ ְלוֶ ה ֶׁשּכְ ָבר ָע ַבר וְ ִק ֵּבל ּכַ ְס ֵּפי ַה ֲע ָר ַמת ִר ִּבית‪ּ ,‬כְ ַ‬ ‫ְּב ֶד ֶרְך ְקנָ ס‪ְּ ,‬ד ַהיְ נּו ּכְ ֶׁש ַה ַּמ ְלוֶ ה ַמ ְתנֶ ה ִעּמֹו ֶׁש ִאם ֹלא יְ ַׁש ֵּלם ַּבּזְ ַמן יִ ְצ ָט ֵרְך‬ ‫ְל ַׁש ֵּלם ְקנָ ס ַחד ַּפ ֲע ִמי ַעל ִאחּור ַה ַּת ְׁשלּום‪ ,‬וְ כֵ ן ִר ִּבית ֻמ ְק ֶּד ֶמת אֹו‬ ‫ְמ ֻא ֶח ֶרת‪ְּ ,‬ד ַהיְ נּו ֶׁשּנָ ַתן ֶאת ָה ִר ִּבית זְ ַמן ָמה ִל ְפנֵ י ַה ַה ְלוָ ָאה אֹו ְל ַא ַחר‬ ‫ַה ֵּפ ָרעֹון‪ֵ ,‬אינֹו ָצ ִריְך ְל ַה ְחזִ ָירּה ּכְ ָלל ֲא ִפּלּו ָל ֵצאת יְ ֵדי ָׁש ַמיִ ם‪.‬‬ ‫ִ(רּבִ ית ֲהלָ כָ ה לְ ַמ ֲע ֶׂשה ‪ּ -‬בְ ִרית ִּפנְ ָחס‪ ,‬רמא‪-‬ב)‬ ‫לבאור ההלכה ניתן להאזין בקו הריבית ‪ 072-3705882‬׀ מענה רבני‪02-5015920 :‬‬

‫הפצת ‪ 50‬עלונים‬ ‫לכל שבת וחג‬ ‫‪ ₪‬לחודש‬

‫‪90‬‬

‫בהתחייבות לשנה הראשונה‬

‫‪1-800-39-39-38‬‬ ‫ומקבלים‪:‬‬

‫‪ 16‬ספרים במתנה‬ ‫למצטרפים חדשים בלבד‬

‫פני הדור‬ ‫ספר נוסף לבחירה‬ ‫חוברות‬ ‫ובנוסף ספר מסיפורי הצדיקים לילדים‪:‬‬ ‫‪ 5‬ספרי מטעמים בנוסף סט לבחירה‪:‬‬ ‫קריקטורות סט כ ‪ 60 -‬קלפים ברכונים מנוי למטעמים לילדים‬ ‫ספר‬ ‫מספרי מלכות וקסברגר‪:‬‬ ‫‪ 2‬מהראשונים‪,‬‬ ‫צביעה‬ ‫המאור הגדול ‪ 1-2-3-4‬הרב עובדיה יוסף‪,‬‬ ‫פלא יועץ ‪ 6‬חלקים‬ ‫ופעילות ‪ 220‬עמודי צבע על קצה הלשון ‪ .1‬ברכת המזון לחודש חינם‬ ‫‪ 2‬מהחדשים‪,‬‬ ‫תהילים‪/‬פרק שירה‪/‬זמירות שבת‪/‬נפלאות הבבא סאלי‪ ,‬הבן איש חי‪ ,‬הרב אלישיב‪ ,‬הרב ו ‪ 32-‬קלפים‬ ‫הלשון‬ ‫שמירת‬ ‫בנושא‪:‬‬ ‫‪ .2‬הדלקת נרות והקדשה על ‪ 50‬עלונים‬ ‫בכריכה קשה‬ ‫וספר נוסף כל שנה או אורחות צדיקים ‪ 8‬חלקים הבריאה בתלת מימד‪/‬ירושלים בתלת מימד וואזנר‪ ,‬מרן הרב שך‪ ,‬הרב בן ציון אבא שאול בנושא שבת‬

‫אוצרות • רח' הרב רוזובסקי ‪ 7‬בני ברק ‪ • 052-7660222‬פקס ‪ • 03-6197222‬חש' בנק הדואר ‪ • 4176112‬ניתן להזמין בעברית‪ ,‬אנגלית‪ ,‬צרפתית‪ ,‬רוסית וספרדית וכן לחו"ל‪ • .‬לע"נ רחמים בן שולמית‪ ,‬עדה בת נזירה‪ ,‬רונן בן עדה ודנה בת עדה ז"ל תנצב"ה‬

מטעמים ויחי  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you