Page 1

1

นิ ตยสาร

For U วิธท ี าํ แกงเลียง

แต่งกายคลายร้อน

เคล็ดลับการเลือกผลไม้

4 ข้อท่องไว้กอ ่ นลองเสือ

ดูแล "ตัวเอง" อย่างไรให ้สวย และมีเสน่ ห ์

ปี ที 1ฉบับที 1


นิ ตยสารพาเพลิน ปี ที 1 ฉบับที 1

Editor Talk บรรยากาศดูครึ มฟ้ า ครึ มฝน คุ ณ ผู อ้ ่ า นรู ส้ ึ ก เหมื อ นกัน หรื อ เปล่ า ช่วงนี อากาศรอ้ นอบอา้ วมากถึ วมาก งมาก ที สุ ด จนทะลุไปถึ ง 40 องศากัน เชีย ว มองไปทางไหนก็ ไดย้ ิ น แต่เสี ย ง บ่ น ร ้อ น กั น ทุ ก ย่ อ ม ห ญ ้า กั น เ ล ย ทีเดียวฉบับนี นิ ตยสาร For U ขอ เอาใจคุณสาวๆกันซะหน่ อยดว้ ยการ นํ า Trick เด็ ดๆ เชิญเปิ ดอ่านเปิ ด ชมกันเลยนะค่ะ นํ าฝน เกาะสังข ์ Editor

Content p. 1 fashion แต่งกายคลาย ร ้อน

p. 2 food แกงเลียง

p. 3-4 fruit เคล็ ดลับการ เลือกผลไม ้

p. 5-6 6 health ดูแล "ตัวเอง" อย่างไรให ้สวย และมีเสน่ ห ์

p. 7 trick 4 ข ้อท่องไวก้ อ ่ นลองเสือ

For U


fashion

ก ้าวเข ้าสู่ฤดูร ้อนอีกแล ้วหลายๆ คนต่างหาเสือผา้ สีสน ั สดใส่มาใส่ โดยเฉพาะลายดอกซึงฮิตมากในหมู่ สาวๆตอนนี แต่จะมีเทคนิ คในการใส่ ลายดอกอย่างไรใหส้ วย เราไปดูกน ั เลยดีกว่าค่ะ ถ ้าไม่อยากดูสูงวัย ไม่ควรใส่เสือผา้ ทีมีลาย ดอกทังด ้านบน-ด ้านล่าง ควรใส่กบ ั เสือผา้ สีเรียบ หรือจะใส่เป็ นเสือคู่กบ ั กระโปรงสีเรียบๆ ก็ยิงสวย มากๆ หน้าร ้อนนี ลายดอกเป็ นแฟชันทีสาวๆ ควรจะมีติด ตัวกันไว ้ แต่จะมีเทคนิ คในการใส่ลายดอกให ้อย่างไรให ้สวย เราไปดูกน ั ก่อนดีกว่าค่ะ

ได้เทคนิ คก ันไป แล้วไปลองแต่งรับหน้า ร้อนกน ั ดู นะคะ

สําหรับสาวร่างเล็ก ควรใส่เดรสสันเหนื อเข่าขึนมา เพือเว ้นช่วงขาใหด้ ู ยาวมากขึน สาวเอวตรงหรือไม่ค่อยมีเอว ก็ควรคาดเข็มขัดเสน้ เล็กๆและควรทีจะเลือก ชายกระโปรงแบบฟูฟ่อง สาวไซส ์ใหญ่ ควรใส่เดรสสีเข ้มพอดีตวั ลายดอกไม่ควรเลือก ลายใหญ่ และมีความยาวคลุมเข่าพอดี ช่วงบนให ้เป็ น คอวีหรือคอปาด จะช่วยอําพรางให ้รูปร่างดูเพรียวขึน รองเท ้าทีเหมาะกับชุดลายดอก ควรเลือกแบบเปิ ด อาจจะเป็ นรองเท ้าสานรัดส ้น รับรองสวยเด่นไม่แพ้ใครแน่ นอน For U 1


food

ฉบับนี ขอนํ าเมนู อาหาร เพือสุขภาพทีทํากินเองง่ายๆที บ้านมาฝากก ันไปดู กน ั เลย

ส่วนผสม ฟังทอง บวบ ข ้าวโพดอ่ พดอ่อน กระชายใบตําลึง หอมแดง ใบแมงลักพริกชีฟ้% า กะปิ กุ ้งแห ้ง พริกไทย กุ ้งแม่นํ%า นํ %าปลา นํ %าตาลทราย เกลือป่ น

วิธีทํา

แกงเลียง

% %าให ้เดือดใส่เครื,องแกงแล ้วปรุงรสก่อน ตังนํ รอให ้นํ %าแกงเดือดอีกรอบจึงใส่ผก ั

โขลกเครื,องแกงให ้ละเอียด ถ ้าชอบให ้นํ %าแกงข ้น ให ้ใช ้เนื %อปลา จะย่างหรือต ้มสุกก็ ได ้แล ้วนํ ามาโขลกรวมกับเครื,องแกงนํ านํ %าซุป % หรือนํ %าเปล่าตังไฟพอเดื อด ใส่เครื,องแกงลงไป ปรุงรสด ้วยนํ %าปลา ชิมให ้ได ้รสเค็มและเผ็ ด นิ ดๆ พอนํ %าแกงเดือดอีกที ใส่ผก ั ชนิ ดที,สุกยากลงก่อน คือ ฟักทอง ข ้าวโพดอ่อน ตาม ด ้วยกุ ้ง รอจนแน่ ใจว่าผักสุกดีแล ้ว จึงใส่ใบตําลึงและสุดท ้ายใส่ใบแมงลักแล ้วคนให ้เข ้ากัน

ประโยชน์ เหมาะ หมาะมากสําหรับผูท้ ,ี ต ้องการควบคุมนํ %าหนักและ ไขมัน เพราะให ้พลังงานไขมัน % งมีผก ตํ,าทังยั ั หลายชนิ ดเป็ น ส่วนประกอบหลัก ทําให ้ได ้รับ เส ้นใยมาก ช่วยให ้อิ,มท ้อง และ ช่วยในเรื,องระบบการย่ องร อยอาหาร ช่วยในการขับพิษ For U 2


fruit เมืองไทยเป็ นเมืองทีมีผลไม้ หลากหลายหลากสายพันธุ ์ ว ันนี เราลองมาดู การเลือกซือและ คุณประโยชน์ของผลไม้นาๆชนิ ดก ัน เถอะ

ส้ม ส ้มอุดมไปด ้วยสารอาหารต่างๆ มากมาย ทีเด่นทีสุดคือให ้วิตามินซีสูงมี ประโยชน์ด ้านอืนๆดังนี ) ดืมเพือเพิมความสดชืน ) กระปรีกระเปร่ า ลดความเครียด ช่วย ป้ องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเลือดออก ตามไรฟัน และมีคณ ุ สมบัติชว่ ยล ้างพิษใน ร่างกาย มีคอลลาเจน ช่วยซ่อมแซมส่วนที สึกหรอของร่างกาย ให ้ผิวมีความยืดหยุ่น ไม่แห ้งแตก และยังช่วยสมานแผลหลัง ผ่าตัด แผลไฟไหม ้ ให ้หายเร็วและแผล เรียบเนี ยนขึน) เลือกซือส้ม ) ้มทีมีรสหวาน รสชาติ การเลือกซือส อร่อยนั)น ควรเลือกทีมีผิวเรียบเนี ยน เปลือกบาง เช่นเดียวกับมะนาวทีผิวเรียบ เนี ยน เปลือกบางก็จะให ้นํ )าเยอะ ถ ้าเป็ น ส ้มเขียวหวานก็จะหวานมาก

แตงโม กินแตงโมแล้วคลายเครี ยด การกินแตงโมก็สามารถช่วยลด ความตึงเครียดได ้ เพราะโพแทสเซียมใน แตงโม จะช่วยควบคุมความดันโลหิต ทํา ให ้รู ้สึกผ่อนคลาย อารมณ์ดีเย็นชืนใจ เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย แตงโมช่วยทําให้ผิวพรรณดี ) เฉื อนแตงโมให ้เป็ นชินบางๆพยายาม ใช ้เนื )อทีอยู่วงในสุด พอได ้สักประมาณ ) 10-15 ชินแล ้ว ใหเ้ รานํ ามาวางทีผา้ ขาว ) ้ประมาณ บางแล ้วนํ ามาปิ ดลงทีใบหน้าทิงไว 10-15 นาที แล ้วล ้างออกด ้วยนํ )าสะอาด แค่นี)ผิวคุณก็จะเนี ยนนุ่ มแล ้ว วิธีการเลือกซือแตงโม ควรเลือกแตงโมทีลักษณะ เปลือก ผิวเรียบ ไม่เป็ นรอยบุบ หรือชํา) ลองดีดแตงโมจะได ้ยินเสียงทีแน่ น แปลว่าเนื )อในกรอบ ) สังเกตุทีขัวแตงโมจะไม่ แห ้งมากสี คล ้ายคลึงกับผิวแตงโม ถ ้าเขาผ่าแตงโมให ้ดู ควรเลือกทีมีสี แดงเป็ นธรรมชาติไม่สดมาก เพราะถ ้าสี แดงสดมากใช ้สารเร่งสีเยอะ For ForUU 34


fruit สรรพคุณทางยา

มะเฟื อง มะเฟื อง ในตํารับยาไทยโบราณ นํ า ใบ ดอก ผลเมล็ดมาใช ้ทํายา โดยใบและ ยอดสดบดละเอียดใช ้พอกอีสุกอีใส ทําให ้ ) แผลตกสะเก็ดเร็วขึนและไม่ มีรอยแผลเป็ น ) ผลสุ ก จิ มเกลื อ แก อ้ าการโรคคอแห ง้ ได ด ้ ี และลดการอักเสบของโรคต่าง ๆ ในช่อง ปาก สําหรับตําราจีนเชือว่ากินมะเฟื องอยู่

เมล็ดสด ๆ มารับประทาน หรือนํ ามา โรยเกลือ รับประทานเพือขับปัสสาวะหรือ แก ้บวมนํ )า เนื )อในเมล็ดใช ้แก ้ท ้องร่วง ) บประทานเป็ นยาขับ ผลมะม่วง นํ ามาคันรั ปัสสาวะหรือร ้อนใน แก ้คลืนไส ้ แก ้บิด ถ่ายเป็ นเลือด และใช ้เป็ นยาบํารุงกระเพาะ อาหาร ใบมะม่วง นํ ามาพอประมาณต ้ม รับประทานแก ้ซางตานขโมยในเด็ก แก ้ ลําไส ้อักเสบ หรือใช ้ใบสดๆ ตําพอก บริเวณทีเป็ นแผลสด จะเป็ นยาสมานแผล สดได ้ดีทีเดียว เปลือกลําต้นมะม่วง ใช ้เปลือกสดๆ มา ต ้มรับประทานเป็ นยาแก ้โรคคอตีบ เยือ ปากอักเสบ จมูกอักเสบ

เสมอจะช่ ว ยล า้ งพิ ษในร่ า งกายและลด ) อุณหภูมิจากไข ้หวัดคันมะเฟื องสด 1 ลูก

มะม่วง

ผสมเหลา้ เล็ กน้อย จะมี สรรพคุณแกน้ ิ วใน ไตได ้ วิธีการเลือกซือมะเฟื อง ควรเลือกมะเฟื องทีมีรสหวานขนาด ไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่จนเกินไป สีออก เหลืองแกมเขียว ผิวไม่ชาหรื ํ ) อมีแมลงเจาะ และไม่มีกลินแปลกปลอม เช่นกลินยาฆ่า แมลง หรือกลินเน่ า

หน้าร ้อนนี )ควรทานผลไมท้ ีมี นํ )าเยอะๆ เช่น แตงโม ส ้ม เพราะ จะทําใหร้ ู ้สึกสดชืนและคลายร ้อนได ้ For U 4

วิธีการเลือกซือมะม่วง ดิบ เลือกทีมีนํ)าหนักพอประมานเนื )อ แน่ นผิวเรียบ สุก เลือกทีมีนํ)าหนักพอประมาณ เนื )อแน่ น ผิวเรียบสวย ไม่มีแมลงเจาะ เปลือกมีสีเหลืองนวลน่ ารับประทานไม่มียาง ติดเลอะเทอะ เพือนๆไปตลาดคงได้ทานผลไม้สดๆ กันนะคะ

For U 4


health

ดู แล "ตัวเอง" อย่างไรให้สวย และมีเสน่ ห ์ อากาศร้อนๆอย่างนี ) เล็บ ผม และผิวพรรณคงจะมีสภาพแย่ๆก ันไปตาวกน ั ว ันนี ) เราจะมีวิธีดูแล

ดู แลผม

ดู แลเล็บ 1. อย่าล้างมือบ่อยเกินไป หลัง ล ้างมือแล ้ว เช็ดให ้แห ้ง เป่ าลมร ้อนช่วย ด ้วยจะยิงทําให ้เล็บแห ้งได ้สนิ ท ทาโลชันที บํารุงมือและเล็บโดยเฉพาะอย่างสมําเสมอ 2. เวลาทีเหมาะสมทีสุดในการ ต ัดเล็บ ถ ้าจําเป็ นต ้องล ้างจานซักผา้ ถู บ ้านให ้แช่เล็บในนํ 0าอุ่นสัก5 นาทีกอ ่ นตัด เล็บ 4. ควรหลีกเลียงการทําเล็บบ่อยๆ ทีร้านเสริ มสวย เพราะช่างมักจะแคะเล็ม ตัดจมูกเล็บให ้เสียหาย และการขูดผิวเล็บ เป็ นอีกวิธีหนึ งทีช่วยกระตุ ้นใหเ้ กิดการผลัด เซลล ์ผิวทําให ้เล็บเงางามขึน0 5. การล้างทําความสะอาดเล็บ ควรล้างมือและเล็บด้วยนํ ) าสบู ่อน ุ่ ๆ ใช ้ แปรงนุ่ มๆ ขัดตามซอกเล็บเบาๆ และล ้าง ออกด ้วยนํ 0าสะอาด ชโลมด ้วยครีมบํารุง 0 ้กับมือและเล็บเท ้า เพือเพิมความชุม ่ ชืนให

1. หมักผมด้วยวต ั ถุดิบจาก ธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี โดยหมัก เป็ นประจําสัปดาห ์ละ 1-2 ครัง0 ไม่ว่าจะ ด ้วยไข่ นม นํ 0ามันมะพร ้าว นํ 0ามันมะกอก หรือดอกอัญชัน หรือสูตรการหมักผมอืน ๆ ก็ได ้ สูตรหมักผมจากธรรมชาติ จะ ช่วยบํารุงให ้ผมคุณนุ่ มสวยเงางามอย่างเป็ น ธรรมชาติ 2. ควรสระผมด้วยนํ ) าเย็น เพราะ 0 จะรักษาความชุม ่ ชืนและเงางามได ้มากกว่า นํ 0าอุน ่ และหลังจากสระผมแล ้ว ควรหยด นํ 0ามันมะพร ้าว หรือนํ 0ามันมะกอกบนผม เล็กน้อย จะช่วยให ้ผมเงางามได ้เช่นกัน 3. หลีกเลียงการใช้เซรัม หรือ นํ 0ามันกับเรือนผมมากเกินความจําเป็ น เพราะเมือคุณต ้องเผชิญกับมลภาวะ มันก็ จะพันกันยุ่งเหยิง และเป็ นทีกักเก็บฝุ่ น ละอองได ้เป็ นอย่างดีด ้วย

0 ควรเล็มปลายผมเดือนละครังเพราะจะ ทําให ้ผมไม่เสีย For U 5


ดูแลผิวหน้า ล้าง ไม่ควรใช ้นํ 0าอุน ่ หรือนํ 0าร ้อนล ้าง หน้า เพราะมันจะทําให ้ผิวแห ้ง และ กระตุ ้นให ้ผิวเหียวเร็วขึน0 ให ้ล ้างหน้า ด ้วยสบู่ออ ่ นๆ หรือโฟมลูบไล ้อย่างเบาๆ 0 คางไปจรดแนวไร มือ โดยล ้างหน้าตังแต่ ผมทีหน้าผาก อย่าขัดถูใบหน้าแบบ แรงๆหลังจากนั0นล ้างออกให ้หมดด ้วยนํ 0า สะอาด จากนั0นซับหน้าให ้แหง้ ด ้วย ผา้ เช็ดหน้าหรือผา้ ขนหนู เบาๆ ไม่ควร เช็ดหน้าหรือถูซบั ใบหน้าแรงๆ เดีFยวผิว จะหยาบกร ้าน และเป็ นแผล บํารุง

ดูแลผิวกาย มะขามเปี ยก สมุนไพรคู่ครัวไทยทีมี สรรพคุณเป็ นกรดมี ใช ้ขัดผิวกาย โดยใช ้ สูตรนี 0สัปดาห ์ละ 1-2 ครัง0 ผลลัพธ ์ทีได ้คือ ผิวของคูณจะขาวใสขึน0 จุดแห ้งกร ้านก็จะ 0 ้ เนี ยนนุ่ มขึนได ดินสอพอง นํ าดินสอพองทีหาได ้ง่ายๆใน ครัวเรือนมาผสมกับดินสอพองแล ้วพอกผิว 0 ้ 10-20 นาทีล ้างออกด ้วย กายทิงไว นํ 0าเปล่าให ้สะอาดจากนั0นเช็ดใหแ้ หง้ สามารถทําได ้สัปดาห ์ละ1-2 ครัง0 ผลลัพธ ์ทีได ้ คือผิวจะค่อยขาวใสขึน0 ได้เคล็ดลับเด็ดๆแล้วอย่าลืม นํ าไปใช้ก ันนะคะ

หันแตงกวาเป็ นแว่นบางๆ นํ าไปปันพร ้อมกับไข่ขาวและบีบนํ 0ามะนาวลงไป ปันจนละเอียดเนี ยนเป็ นเนื 0อเดียวกัน นํ ามาพอกให ้ทัวใบหน้า เว ้นรอบปากและ 0 ้ประมาณ 20 นาที แล ้วจึงล ้างหน้าตามปกติหมันทําบ่อยๆทุก ดวงหน้า ทิงไว สัปดาห ์ จะช่วยลดความมันส่วนเกิน และช่วยสมานผิวหน้ากระชับรูขม ุ ขน ช่วยให ้ผิวหน้าเรียบเนี ยน เต่งตึงและและนุ่ มนวลชุม ่ ชืน0 For u 6

For U 57


trick

4 ข้อท่องไว้กอ ่ นลองเสือ การลองเสือก่อนซือ เป็ นสิ+งที ที+ทุกคนต้องทํากัน อยู ่แล้วแต่ใครจะรู ว้ า ่ เสือที+ คุณลองนั ณลองนันสะอาดเพียงใด ฉะนั นันลองเสือครังต่อไป ท่องจํา 4 ข้อนี ไว้เสมอนะ คะ

4.ตั ตัวเปี ยกห้ามลอง 1. อย่าสัมผัสโดยตรง อย่าลองเสือหรือชุดชันในทีจะสัมผัส กับผิวกายโดยตรง ชุดแนบเนื อรัดติวพวก นี จะมีเศษผิวหนังจากคนอืนทีเคยลอง

ไม่ว่าจะเปี ยกเหงือหรือฝนห ฝน ้ามลอง เสือเด็ดขาด เพราะเสือทีออกจากโรงงาน ยังมีสารเคมีตกค ตกค ้างอยู่ พอสัมผัสนํ า สารเคมีจะละลายแล ้วทําปฏิกิ ริยากับผิว อาจทําให ้ระคายเคืองได ้ ก่อนลองเสือผ้าก็นําก ันไปใช้ได้

2. ใส่เสือชนในก่ ั อนลอง เวลาลองชุดสาวๆหลายคนชอบ โนบราเพือให ้ชุดแนบกับรูปร่างมากทีสุด แต่ทีจริงแล ้วควรใส่เสือชันในไว ้ด ้วยเพือเป็ น ด่านป้ องกันไม่ให ้เชือโรคผ่านเข ้าสู่ผิวหนัง ได ้ง่าย

นะคะ

3. สะบัดก่อนลอง สะบัดเสือผา้ ทีจะลองอย่างน้อย 2-3 ครังก่อนสวมเผือมีสิงสกปรกอยู่ในผา้ ยิงถ ้า ไปซือเสือผา้ มือ 2 ข ้อนี ยิงสําคัญเพราะ ถูกยัดอยู่ในกระสอบเป็ นเดือนๆก่อนทีจะ ถูกรับมาขายให ้เรา

การใส่เสือผา้ มือ 2 ควรจะ ต ้มก่อนทีจะนํ ามาใส่นะคะ

For U 7

Saifon  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you