Page 18

)

Z činnosti NS MAS 1 8

Třetí výzva na podporu SCLLD vyhlášena Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo již třetí výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Nově vyhlášená výzva je určena pouze MAS, jimž nebyly schváleny žádosti podané v předchozích dvou výzvách. Žádosti o podporu lze podávat do 30. června 2017. Česká republika má z minulosti pozitivní zkušenosti s uplatněním principů Komunitně vedeného místního rozvoje a metody LEADER, která je založena na přístupu „zdola nahoru“. Tato metoda umožňuje lepší zacílení podpory podle místních potřeb. Veškeré náměty a projekty by totiž podle tohoto principu měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS, jejichž základním cílem je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. V rámci realizace strategií CLLD mohou žadatelé z území MAS žádat o podporu integrovaných projektů ze čtyř programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) – Integrovaného regionálního operačního programu, OP Zaměstnanost (MPSV), OP Životní prostředí (MŽP) a Programu rozvoje venkova (MZe). ) Více informací zde. MMR Zpravodaj venkova (měsíčník SPOV ČR a NS MAS ČR) • č. 221 • 5/2017

Zpravodaj venkova 5 2017  

Zpravodaj venkova 5/2017

Advertisement