__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN keskisuurissa yrityksissä


3

TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ

Suomalaisten keskisuurten yritysten ta-

Taloushallinnon ulkoistamisaste

puolestaan on vielä kehitettävää lisäar-

loushallinto on murroksessa. Murroksen

keskisuurten yritysten keskuudessa on

von tuottamisessa sekä aidon strategi-

taustalla vaikuttavat useat taloudelliset

suhteellisen matala.

sen kumppanuuden tarjoamisessa.

ja yhteiskunnalliset muutokset kuten digitalisaatio, automatisaatio, globalisaatio, haastava taloustilanne sekä väestön ikääntyminen. BDO:N JA SUOMEN TALOUSHALLINTOLIITTO RY:N TOTEUTTAMASSA TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ -TUTKIMUKSESSA TEHDÄÄN SEURAAVAT KESKEISET HAVAINNOT:

Ulkoistamisella tavoitellaan sekä ta-

Tutkimukseen vastanneet taloushal-

loushallinnon prosessien jatkuvuutta

lintonsa ulkoistaneet yritykset ovat

että mahdollisuutta keskittyä ydinlii-

tyytyväisiä palveluntarjoajiinsa.

ketoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. Tavoitteina voivat olla myös parempi riskienhallinta, laskennan ja raportoinnin laadun parantaminen tai kustannussäästöt. Keskisuurissa yrityksissä ei olla täysin havahduttu ulkoistamisen mukanaan tuomiin hyötyihin. Palveluntarjoajilla

Yleisesti ottaen suomalaiset keskisuuret yritykset ovat olleet varovaisia taloushallintonsa ulkoistamisessa. Palveluntarjoajat eivät ole kyenneet markkinoimaan palveluiden tuomia hyötyjä eivätkä edesauttamaan yrityksiä ulkoistamista edeltävässä neuvonannossa.


4

Jatkuva kansainvälistyminen, kova kil-

TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN

Haastattelimme tutkimusta varten

pailu, hidas talouskasvu, taloushallinnon

KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ

puhelimitse 120 keskisuuren yrityksen

automatisointi ja kokeneen taloushal-

–TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

talousjohtajaa kevään 2015 aikana. Kes-

lintohenkilökunnan ikääntyminen ajavat

kisuureksi yritykseksi määriteltiin yritys,

keskisuurten yritysten taloushallinnon

Suomen Taloushallintoliitto kerää sään-

jonka henkilöstömäärä on 50-500.

muutosta. Taloushallinnon päättäjät

nöllisesti auktorisoiduilta jäsenyrityksil-

Haastatelluista yrityksistä 56 oli

kamppailevat suurten kysymysten paris-

tään tietoa tilitoimistojen asiakkuuksista.

ulkoistanut taloushallintoa. Niistä 64

sa: mitä voisi tehostaa, mikä olisi paras

BDO Suomi ja Suomen Taloushallinto-

yrityksestä, jotka eivät olleet ulkoista-

tapa automatisoida taloushallintoa?

liitto ovat toteuttaneet yhdessä Talous-

neet taloushallintoa, kolme suunnitteli

Miten varmistua siitä, että taloushallin-

hallinnon ulkoistaminen keskisuurissa

ulkoistamista.

toon liittyvät viranomaisvelvoitteet on

yrityksissä -tutkimuksen, joka käsittelee

hoidettu oikein ympäri maailmaa? Entä

taloushallinnon ulkoistamista keskisuur-

mistä löytää osaamista ja resursseja

ten yritysten keskuudessa. Tutkimuksen

hoitamaan kansainvälistyvän organisaa-

tavoitteena on selvittää suomalaisten

tion taloushallinnon asioita? Yksi vastaus

keskisuurten yritysten taloushallinnon

näihin kysymyksiin on ulkoistaa joko osa

ulkoistamisen tilaa, ulkoistamisen taus-

tai laajoja kokonaisuuksia taloushallinnon

talla vaikuttavia tekijöitä sekä yritysten

prosesseista.

tyytyväisyyttä palveluntarjoajiin.


5

RESURSSEJA TALOUSHALLINTOON VAI YDINLIIKETOIMINTAAN?

Keskisuuren yrityksen taloushallinto koh-

kustannuksia muuttuviksi sekä vapaut-

mukaan 90 prosenttia pienistä ja kes-

taa nykypäivänä monenlaisia osaamis- ja

taa yrityksen avainhenkilöiden aikaa

kisuurista yrityksistä käyttää tilitoimis-

resurssivaatimuksia. On osattava ottaa

ydinliiketoimintojen strategisemmalle

tojen palveluja. Tätä tutkimusta varten

huomioon organisaation kehittymisestä,

tukemiselle. Useista hyödyistä huolimat-

haastatelluista keskisuurista yrityksistä

yhteiskunnallisista muutoksista kuten

ta laaja taloushallinnon ulkoistaminen

sen sijaan ainoastaan noin puolet on

väestön ikääntymisestä, kirjanpito- ja vi-

ei kuitenkaan välttämättä sovi jokaiselle

ulkoistanut taloushallinnon prosesseja.

ranomaissäännösten muuttumisesta, ta-

organisaatiolle. Ennen ulkoistamista

loushallinnon prosessien kehittymisestä

on syytä miettiä huolellisesti, mitä sillä

Ulkoistaneiden yritysten kohdalla ulkois-

ja tietoteknisten ratkaisujen kehityksestä

voidaan saavuttaa ja mitä ulkoistaminen

tamisprosessi on vasta alussa. Yli puolet

johtuvia muutoksia. Taloushallinnon ul-

vaatii sekä palveluntarjoajalta että yrityk-

(53 %) ulkoistaneista yrityksistä on ul-

koistamista omana ydinliiketoimintanaan

seltä itseltään.

koistanut yhden tai kaksi taloushallinnon

tuottavat palveluntarjoajat pystyvät

perusprosessia. Vain noin 10 prosenttia

usein tuomaan ratkaisun edellä mainit-

PALKKAHALLINTO JA KIRJANPITO

ulkoistaneista yrityksistä on ulkoistanut

tuihin haasteisiin.

SUOSITUIMMAT ULKOISTUKSEN

taloushallinnon perusprosessit joko koko-

KOHTEET

naan tai kaikista osan.

Toiminnan laadullisen kehittämisen ja nykyaikaistamisen lisäksi taloushallinnon

Keskisuurissa yrityksissä taloushallinnon

ulkoistaminen voi parhaimmillaan tarjota

ulkoistamisen aste on huomattavan ma-

kustannushyötyjä, muuttaa kiinteitä

tala. Taloushallintoliiton aiemman arvion


6

Palkkahallinto ja kirjanpito ovat selkeästi

Erot pienten ja keskisuurten yritysten ta-

raportoinnille, jotka halutaan pitää

suosituimmat ulkoistuksen kohteet.

loushallinnon ulkoistamisen yleisyydessä

yhteydessä — ja mahdollisesti hoitaa

Taloushallintoaan ulkoistaneista yrityk-

johtuvat todennäköisesti muun muassa

samoilla resursseilla — ulkoisen las-

sistä noin 70 prosenttia on ulkoistanut

seuraavista tekijöistä:

kennan kanssa. Myös näiden toimin-

toimintoja palkkahallinnosta tai lakisää-

pienen yrityksen taloushallinnon

tojen luovuttamista ulkopuoliselle

teisestä kirjanpidosta. Myös ostolaskujen

merkittävin osa liittyy helposti ulkois-

käsittely on yleinen ulkoistuksen kohde.

tettaviin taloushallinnon rutiininomai-

Lähes puolet ulkoistaneista yrityksistä

simpiin alueisiin

on ulkoistanut ostolaskujen käsittelyn osittain tai kokonaan.

pienen yrityksen taloushallinnon

vierastetaan. Yksittäisten taloushallinnon prosessien ulkoistaminen kokonaan on selvästi

resurssitarve ja tulostaso eivät ehkä

suositumpaa kuin osittain ulkoistaminen.

mahdollista kokopäiväisten taloushal-

Osittainen ulkoistaminen edellyttää, että

On helppoa ymmärtää, että palkkahallin-

lintohenkilöiden pitämistä palkkalis-

yritys pitää itsellään kyseisen toiminnon

to, kirjanpito ja ostolaskut ovat yleisiä ja

toilla

hoitamiseen vaadittavia resursseja, jolloin

ensimmäisiä ulkoistamisen kohteita. Ne

taloushallinnon säädösmuutosten

ovat taloushallinnon rutiininomaisimpia

seuranta omilla resursseilla on pienes-

toimintoja ja niissä korostuvat säädösten

sä yrityksessä haasteellista

noudattaminen sekä säädösmuutosten seuranta.

keskisuurissa yrityksissä on suurempi tarve sisäiselle laskennalle ja johdon

ulkoistamisesta ei välttämättä saada sille asetettuja säästöjä tai hyötyjä.


7

Palkkahallinto

63 % TALOUSHALLINNOSTA ULKOISTETUT PERUSTOIMINNOT

16 %

Kokonaan Osittain

23 %

Lakisääteinen kirjanpito

54 %

18 % Ostolaskujen käsittely, kierrätys ja hyväksymisjärjestelmä, ostoreskontra

18 % 9% Myyntireskontran hoitaminen, laskutus, saatavien seuranta

16 %

Maksatuksen hoitaminen

27 % 7%

11 % 14 %

Sisäinen laskenta tai johdon talousraportointi


8

ULKOISTAMISESTA TURVAA PROSESSIEN JATKUVUUDELLE TAVOITTEET TALOUSHALLINNON ULKOISTAMISELLE

Erittäin tärkeä Tärkeä 25 % 58 %

16 % 53 %

20 % 47 %

16 % 49 %

15 % 47 %

9% 49 %

33 % 37 % 18 % 27 %

an on töt n on oma an llinn inti sääs allin sien a s n h h u e s s a n n t u u s so tan ymi toimin Talo ilöresur inen Talo tomati Kus kitt m k au Kes dinliike hen aranta y en p uud

av

saat

mpi kaa nta k u i d Laa toim

sen is tä nan ami inte min osa minen n ki s taviin liiketoi sku van e n n a i jou nai ym an Om yd entä nen Om n koko ottami Siirt uksis ta tä a l n i m t n ta hah kus

Tutkimuksen mukaan yritykset tavoit-

että resursseja kuluisi taloushallinnon

parantamista. Osa vastaajista mainitsi

televat taloushallinnon ulkoistamisella

rutiinien hoitamiseen.

osaavan taloushallinnon henkilöstön saa-

ensisijaisesti taloushallinnon prosessien

misen olevan haastavaa. Ulkoistamisen

jatkuvuuden turvaamista sekä mah-

Toimintojaan ulkoistaneet yritykset pitä-

myötä taloushallinnon henkilöstöresurs-

dollisuutta keskittyä ydinliiketoiminnan

vät tärkeimpänä motiivinaan taloushal-

sien hankinta siirtyy palveluntarjoajan

kehittämiseen ja tukemiseen sen sijaan,

linnon henkilöstöresurssien saatavuuden

huolehdittavaksi.


9

Taloushallinnon automatisointia pi-

sekä oman osaamisen täydentäminen

detään tärkeänä tavoitteena. Yritykset

ovat vasta ulkoistamisen tavoitteiden

odottavat usein palveluntarjoajien omaa-

häntäpäässä.

van nykyaikaisemmat ohjelmistot sekä automatisoidummat toiminnot kuin or-

Yleisesti ottaen keskisuurissa yrityksissä

ganisaatiolla itsellään. Palveluntarjoajien

ei tällä hetkellä oteta kaikkea hyötyä

kohdalla taloushallinnon automatisointi

irti ulkoistamisesta. Parhaimmillaan

on investointi oman ydinliiketoiminnan

ulkoistaminen osaavan palveluntarjoajan

kehittämiseen, kun taas asiakasyrityksillä

kanssa voi kehittää yrityksen taloushal-

se on investointi tukitoimintoon.

linnon uudelle tasolle. Palveluntarjoajilla on kuitenkin vielä kehitettävää lisäarvon

Paremman kuvan saamista oman liiketoi-

tuottamisessa tai lisäarvoa tuottavien

minnan tilasta ei mielletä kovin tärkeäksi

palvelujen myymisessä sekä oman roolin

ulkoistamisen tavoitteeksi. Tavoitteita

ja aseman kehittämisessä kohti aitoa

tarkasteltaessa laadukkaampi toiminta

strategista kumppanuutta.


10

20 % 66 %

24 % 61 %

54 % 41 %

32 % 49 %

34 % 46 %

31 % 47 %

75 % 22 % 92 % 7% lun Palve

laat u

97 % 2%

s s s n yö ys taso isuus yvyy lisuu l mie evuu teis t tävy ipuo jouh aktiiv jes te jausn pys tälöi n r va yh kanssa o n ä ö r o ä l u j e ä i j p r s k m i u n n S nin äm an nin ajan oaja innan oh miin yshe rtoin rjoaj nnis t rtoin tarjo l ntarj Yhte Rapo lunta Rapo n käy velun lvelu miin toimn järjes te e l u a v l a l P e P a v p o i i h Pal t i n u roi tai m integ

isen

m Osaa

Taloushallinnon palveluntarjoajien laatu

omaisia toimintoja ulkoistettaessa. Osa

koistamiseen kuin esimerkiksi paremman

merkitsee yrityksille enemmän kuin hin-

vastaajista arvostaa myös toimialatunte-

kuvan saamista liiketoiminnan tilasta tai

ta. Tutkimuksessa ilmenee, että palvelun-

musta, palkanlaskennan osalta erityisesti

oman osaamisen täydentämistä.

tarjoajaa valittaessa laatua ja osaamisen

TES-tuntemusta.

tasoa pidetään tärkeimpinä tekijöinä.

Useat vastaajat kokevat ulkoistamispro-

Yritykset ovat valmiita panostamaan

Yleisesti ottaen tutkimuksen tulokset

sessin sujuvaksi ja toteavat, ettei heillä ole

laadukkaisiin ja monipuolisiin talous-

viittaavat siihen, että taloushallinnon

ollut minkäänlaisia haasteita taloushallin-

hallinnon palveluihin. Hintaa ei pidetä

ulkoistamisella tavoitellaan enemmän

non palveluita ulkoistettaessa. Palveluntar-

erityisen merkittävänä tekijänä palve-

rutiinien hoidon siirtämistä palveluntuot-

joajan koko tai esimerkiksi kansainväliseen

luntarjoajaa valitessa. Erityisesti laatua

tajalle. Rutiinien vähentämistä pidetään

verkostoon kuuluminen ei ole vastaajille

pidetään hintaa tärkeämpänä rutiinin-

huomattavasti tärkeämpänä syynä ul-

erityisen merkityksellistä. Tärkeämmäksi


11

PALVELUNTARJOAJIEN LAATU VOITTAA HINNAN 14 % 59 % 29 % 44 %

PALVELUNTARJOAJAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Erittäin tärkeä

17 % 53 %

Tärkeä

8% 44 %

19 % 39 %

8% 29 %

12 % 27 %

2% 19 % 3% 7%

t ialael mä Toim mus rjes t ku va ä j t e e t unt ttöis u va ja liu jako n t iskäy Yhte (skaalau ja vas t uu nssa) a työn rjoajan k lunta palve

a

Hint

an rjoaj unta isointi l e v l Pa or aukt

i

mall

ittelu

o Hinn

s

lisuu

l Paika

aito

Kielit

ajan

rjo lunta

Palve

n

tjuu en ke

e välis nsain

en ka

umin

Kuul

koko

koetaan muun muassa raportoinnin räätä-

vaihtuminen todetaan usein keskeisim-

tamatta taloushallintoaan. Samoin kuten

löitävyys ja monipuolisuus.

mäksi haasteeksi taloushallinnon palve-

taloushallintoa ulkoistaneiden yritys-

luiden ulkoistamisessa. Asiakasyrityksille

ten kohdalla, myös ei-ulkoistaneiden

Auktorisointia piti tärkeänä tai erittäin

on siis tärkeää, että palveluntarjoajan

organisaatioiden kohdalla laatu ohittaa

tärkeänä yli puolet (58 %) vastaajista.

yhteyshenkilö tuntee heidän yrityksensä

kustannussäästöt tärkeysjärjestyksessä.

Alan palveluyrityksiä auktorisoi Talous-

ja toimialansa.

Sopivan palveluntarjoajan löytymistä ei

hallintoliiton yhteydessä toimiva Tiliinstituuttisäätiö.

pidetä ongelmallisena. Yritykset, jotka eivät ole ulkoistaneet taloushallinnon toimintojaan, kokevat

Vastaajat arvostavat erityisesti yhte-

oman taloushallintoyksikkönsä laadun

yshenkilön pysyvyyttä. Yhteyshenkilön

selkeästi tärkeimmäksi syyksi olla ulkois-


12

KESKISUURET YRITYKSET VAROVAISIA ULKOISTAMAAN TALOUSHALLINTOA Suomalaiset keskisuuret yritykset ovat olleet hyvin varovaisia taloushallinnon ulkoistamisessa. On mahdollista, että yrityksissä ei tunnisteta kaikkia mahdollisia ulkoistamisesta saatavia hyötyjä. Kun vertaillaan ei-ulkoistaneiden ja ulkoistaneiden yritysten ajatuksia taloushallinnon mahdollisen ulkoistamisen syistä, voidaan todeta, että taloushallinnon palveluntarjoajat eivät ole kyenneet tuomaan esiin palveluidensa mukanaan tuomia hyötyjä. Lisäksi palveluntarjoajat eivät ole erityisen hyvin onnistuneet edistämään ulkoistamista tarjoamalla sitä harkitseville yrityksille taloushallinnon neuvonantopalveluja.


13

44 % 46 %

Sisäinen taloushallintomme on tehokas ja tuottaa korkeaa laatua

36 % 25 %

Taloushallinnon toimintoja ulkoistamalla ei synny riittävästi säästöjä

43 % 18 %

Ulkoistamisella menettää kontrollin ja läpinäkyvyyden omiin keskeisiin liiketoimintaprosesseihin

43 % 9,8 %

Ulkoistamisesta huolimatta meidän tulisi ylläpitää samaa osaamista ja resursseja talon sisällä Palveluntarjoajan kontaktihenkilöiden vaihtuvuus on riski Taloushallinnon toimintomme on keskitetty konsernin palvelukeskukseen

34 % 16 % 13 % 26 % 25 % 12 %

Omien ja palveluntarjoajien toiminnanohjausjärjestelmien integrointi on haastavaa

26 % 10 %

Ulkoistamisen käynnistäminen on liian kivulias ja kallis prosessi odotettuihin hyötyihin nähden Taloushallinto on liian keskeinen toiminto ulkoistettavaksi

21 % 15 % 20 % 8%

Toimialaamme riittävästi ymmärtävää palveluntarjoajaa ei löydy Palveluntarjoajat eivät ole tarpeeksi joustavia tarpeisiimme nähden

16 % 5% 7% 12 %

Ulkoistaminen ei kannata ennen omien prosessien kuntoonpanoa Johdon fokus on ollut kiireellisimmissä asioissa Ohjeistus estää omistajiamme tai konserniamme ulkoistamasta taloushallinnon palveluita

13 % 3%

10 % 5%

Täysin luotettavaa palveluntarjoajaa ei löydy Organisaatiomme sekä kotimaan että ulkomaiden toimipisteiden tarpeisiin vastaavaa palveluntarjoajaa ei löydy

7% 2%

TEKIJÄT, JOTKA VAIKUTTAVAT PÄÄTÖKSEEN OLLA ULKOISTAMATTA TALOUSHALLINTOA

Erittäin tärkeä Tärkeä


14

YRITYKSET TYYTYVÄISIÄ TALOUSHALLINNON PALVELUNTARJOAJIEN LAATUUN TALOUSHALLINNON PALVELUNTARJOAJIEN MÄÄRÄ ULKOISTAVAA YRITYSTÄ KOHTI

TALOUSHALLINNON PALVELUNTARJOAJAN VAIHTAMISTA HARKITSEVIEN YRITYSTEN OSUUS

EI 82 %

YKSI 84 %

EOS 2%

KAKSI 16 %

KYLLÄ 16 % USEAMPI

0%

Merkittävä osa (84 %) taloushallinnon

Yritykset ovat tyytyväisiä palveluntarjo-

Palveluntarjoajaa ei haluta vaihtaa ilman

palveluita ulkoistaneista yrityksistä ostaa

ajiinsa, sillä vain 16 prosenttia harkitsee

painavaa syytä. Vaihtoaikeissa olevat

taloushallinnon palveluja vain yhdeltä

palveluntarjoajan vaihtoa. Yritykset

vastaajat kertovat syyksi muun muassa

palveluntarjoajalta. Asiointi yhden pal-

perustelevat tyytyväisyyttään palvelun-

ongelmat laadussa, osalla vaihtoaikeisiin

veluntarjoajan kanssa koetaan helpoksi.

tarjoajiin muun muassa pitkäaikaisella

vaikuttaa hinta.

Kukaan tutkimuksen vastaajista ei käyt-

yhteistyöllä, toiminnan sujuvuudella

tänyt useampaa kuin kahta

sekä vaihtamisen vaivalloisuudella.

palveluntarjoajaa.


15

TYYTYVÄISYYS NYKYISEN TALOUSHALLINNON PALVELUNTARJOAJAN TOIMINTAAN ASTEIKOLLA 4-10

6

7

8

9

10

7%

12 %

36 %

36 %

9%

Myös kouluarvosanat osoittavat vastaaji-

vastaajista, joten suurimmalla osalla

luntarjoajan laadun merkitys on koros-

en olevan melko tyytyväisiä palveluntar-

palveluntarjoajista mielletään olevan

tunut vastauksissa läpi kyselyn, laatu ei

joajiinsa. Täysin tyytymättömiä palve-

kehitettävää toiminnassaan.

yllättäen nouse esiin palveluntarjoajan

luntarjoajiin ei tutkimukseen perustuen

piirteitä arvioitaessa.

olla lainkaan, sillä kukaan vastaajista ei

Luotettavuutta arvostetaan palveluntar-

arvioi palveluntarjoajaansa alhaisimmilla

joajan parhaana piirteenä. Myös toimiala-

Kehityskohteita arvioitaessa vastaajat

kouluarvosanoilla. Arvosanan 10 antoi

tuntemus ja pitkäaikainen kumppanuus

mainitsevat palveluntarjoajan proaktiivi-

palveluntarjoajalleen vain 9 prosenttia

ovat vastaajille tärkeitä. Vaikka palve-

suuden ja paremmat raportointikäytännöt.


16


17

MITEN KESKISUURI YRITYS VOI SAADA PARHAAN HYÖDYN TALOUSHALLINNON ULKOISTAMISESTA? 1. Varmistu aidoista kokonaiskustannuksista 2. Ajattele ulkoistamista pitkän tähtäimen prosessina 3. Käytä palveluntarjoajan osaamista järkevästi 4. Selkeytä roolit 5. Motivoi henkilöstöä yli rajojen


18

MITEN KESKISUURI YRITYS VOI SAADA PARHAAN HYÖDYN TALOUSHALLINNON ULKOISTAMISESTA?

Parhaan hyödyn saamiseksi taloushal-

Varmistaaksesi oikean käsityksen ulkois-

tystyöhön osallistumisen laajuus riippuu

linnon ulkoistamisesta, muista ainakin

tamisen kokonaiskustannuksista, kannat-

ulkoistettujen toimintojen luonteesta ja

nämä seikat:

taa harkita asiantuntija-avun käyttämistä

laajuudesta.

jo suunnitteluvaiheessa. Palveluntuot1. VARMISTU AIDOISTA KOKONAIS-

tajalta voi ostaa prosessikartoituksen ja

3. KÄYTÄ PALVELUNTARJOAJAN

KUSTANNUKSISTA

toimintatapasuosituksen sitoutumatta

OSAAMISTA JÄRKEVÄSTI

Kun tavoitteena on selvittää kumpi

ulkoistuksen toteuttamiseen.

Varmista, että käytät palveluntarjoajan

tulee organisaatiolle edullisemmaksi

osaamista tehokkaasti, taloudellisesti ja

— ulkoistaminen vai oman taloushal-

2. AJATTELE ULKOISTAMISTA PITKÄN

oikeisiin asioihin keskittyen. Ole vaa-

linnon järjestäminen — on kiinnitettävä

TÄHTÄIMEN PROSESSINA

tiva ostaja, se tekee palveluntuottajan

huomiota sekä taloudellisiin että ei-ta-

Sen sijaan, että ulkoistaminen hoidettaisiin

toiminnasta laadukkaampaa. Oikei-

loudellisiin tekijöihin. Kokonaisuuden

kerralla ”alta pois”, parhaan hyödyn saa irti

siin asioihin voi tarkoittaa esimerkiksi

hahmottamiseksi vertailulaskelmissa

pitämällä yllä mielenkiintoa ulkoistettua

ulkoistuspalvelun laajentamista, mikäli

tulee huomioida myös näkymättömät

toimintoa kohtaan ja jatkamalla kehitys-

palveluntarjoajalla on tarjolla muitakin

ja toimintatavasta riippumattomat

työtä yhdessä palveluntarjoajan kanssa.

palveluja kuin parhaillaan käytössä oleva.

laadun valvomisesta. Lisäksi on varau-

Kehitystyöhön osallistuminen edellyt-

4. SELKEYTÄ ROOLIT

duttava tilanteeseen, jossa palvelun-

tää omia resursseja ja osaamista, joiden

Varmista, että ulkoistavan yrityksen ja

tuottajan laatu ei vastaakaan asiakkaan

ylläpitäminen on huomioitava ulkoistus-

palveluntarjoajan välille ei jää harmaata

odotuksia.

vaihtoehdon vertailulaskelmissa. Kehi-

aluetta. Selkeä ja yleisesti käytetty ratkai-

kustannukset, joita tulee esimerkiksi


TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ -TUTKIMUKSEN TOTEUTTAJAT

su on laatia yksityiskohtainen tehtävä-

BDO

SUOMEN TALOUSHALLINTOLIITTO

jakotaulukko, johon on merkitty sekä

BDO on voimakkaasti kasvava tilintar-

Suomen Taloushallintoliitto ry (TAL) on

kastus-, vero- ja neuvonantopalvelujen

auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushal-

asiantuntija. BDO tarjoaa tutkitusti* alansa

linnon konsulttiyritysten toimialaliitto, jonka

parasta asiakaspalvelua sekä yrityksille, julki-

päämääränä on kehittää toimialaa yhdessä

selle sektorille että muille yhteisöille.

jäsenyritystensä kanssa. Taloushallintoliitto

palveluntarjoajan että ulkoistajan vastuut. Täydennä tehtäväjakotaulukkoa toimintojen ja yhteistyösuhteen muutosten edellyttämällä tavalla. Valvo, että palveluntarjoajan prosesseissa on huolehdittu riskienhallinnasta.

BDO on viidenneksi suurin tilintarkastus- ja asiantuntijapalveluita tuottava organisaatio sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kansainvälisesti BDO tukee asiakkaidensa

5. MOTIVOI HENKILÖSTÖÄ YLI RAJOJEN Henkilöstön sitouttamisen ja motivoinnin tarve saattaa jatkua juridisista ratkaisuista huolimatta. Yhteydenpidon jatkumiseen kannattaa panostaa etenkin silloin, jos ulkoistamisen

menestystä yli 150 maassa 60 000 asiantuntijan voimin. *) Taloustutkimus Oy: Yrityskuva Suur -Helsingin vaikutusalueella 2014, Tilintarkastus ja muu asiantuntijapalvelu

tarjoaa alan yrityksille räätälöityjä palveluja kuten koulutusta, toimialauutisia ja tutkimuksia. Liitto julkaisee alan johtavaa ammattilehteä Tilisanomia, hallinnoi KLT-tutkintoa ja valvoo alan etuja eri hankkeissa. Taloushallintoliiton piiriin kuuluu noin 800 auktorisoitua jäsentoimipaikkaa ja yli 2700 KLT-asiantuntijaa. Liiton jäsenyritykset hoitavat lähes 130 000 suomalaisen yrityksen ja yhteisön taloushallintoa ja yli 50 000 yrityksen palkanlaskennan. Liiton jäsenet tarjoavat mm. talousjohtamisen, verotuksen, palkkahallinnon, rahoituksen ja yritys-

myötä henkilöstöä siirtyy ulkoista-

kauppakonsultoinnin palveluja erityisesti

vasta yrityksestä palveluntuottajan

pk-yrityksille.

palvelukseen jatkamaan entisen työnantajansa toimintojen parissa.


TILINTARKASTUS | VEROPALVELUT | NEUVONANTOPALVELUT

www.bdo.fi | www.bdointernational.com BDO Oy on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhtenäinen nimi sekä kansainväliselle yritysten verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle.

Profile for Z-Factory

BDO taloushallinnon ulkoistaminen  

BDO taloushallinnon ulkoistaminen  

Profile for z-factory
Advertisement