__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

epävarmasta toimintaympäristöstä menestykseen - 10 tärppiä talousjohtajalle

Tilintarkastus | Veropalvelut | Neuvonantopalvelut


2


Epävarmasta toimintaympäristöstä menestykseen

- 10 tärppiä talousjohtajalle Talousjohtajan rooli ja toimintaympäristö ovat jo pitkään olleet murroksessa. BDO:n tekemän tuoreen tutkimuksen1 mukaan suomalaisille talousjohtajille aiheuttavat tällä hetkellä eniten huolta yleinen taloustilanne, kova kilpailu, kysynnän heikkous, byrokratian hallinta, toimintaympäristön epävarmuus, rahoitus, osaavan työvoiman saanti ja työllistämiskustannukset, organisaation sisäiset kehityshankkeet, kansainvälistymisen tuomat haasteet sekä digitalisaatio. Joukko asiantuntijoitamme on koonnut yhteen 10 tärppiä, joiden tarkoituksena on auttaa talousjohtajia saamaan uusia näkemyksiä tämänhetkisiin haasteisiin: 1. Mahdollista strategian toteutuminen 2. Sammuta vähemmän tulipaloja - opi erottamaan olennainen 3. Innovoiva selviytyy 4. Optimoi byrokratiaan käytettävät voimavarat 5. Ole rohkeasti avoin uusille rahoitusmalleille 6. Kansainvälisty oikeiden kumppanien tuella 7. Pyri 360 asteen läpinäkyvyyteen 8. Rakenna kasvua tukevalle pohjalle 9. Päivitä roolisi eturintaman moniosaajaksi 10. Ympäröi itsesi parhailla osaajilla. 1) Haastattelimme 120:tä keskisuuren yrityksen talousjohtajaa (2015)

3


TALO USJOHTA JAN TÄRPPI #1: MAHDOLLISTA STRATEGIAN TOTEUTUMINEN Timo Kasper, liikkeenjohdon konsultti

STRATEGINEN JOHTOTÄHTI

katsoo taaksepäin, controller-toiminto pyrkii

tietoa heidän vastuualueestaan ja koko sys-

- KATSE SAMANAIKAISESTI

selittämään nykytilaa ja strategia on vahvasti

teemisestä kokonaisuudesta. Siten ohjausliik-

MENNEESSÄ, NYKYHETKESSÄ JA

tulevaisuuteen keskittyvä. Suurten tietojen

keitä ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia

TULEVAISUUDESSA

analytiikka sekä muun hyötytiedon käyttö

voidaan havainnollistaa vauhdin, suunnan ja

Talousjohto – muun operatiivisen johdon tuel-

ovat tärkeitä strategian jouhevan toteuttami-

laadun suhteen.

la – vastaa siitä, että yrityksellä on käytössään

sen kannalta kun ennustettavuus korostuu. Omistajat / Hallitus

oikeaa ja riittävää tietoa, jonka avulla voidaan arvioida strategian toteutumista. Johtotähti-

TALOUSJOHTAJAN

malli 1 havainnollistaa, että strategian toteu-

MONIULOTTEINEN TEHTÄVÄ

tumista arvioitaessa on otettava huomioon

STRATEGIAN TOTEUTTAJANA

niin asiakkaiden, henkilöstön, strategisten

Hyvä ystäväni — diplomi-insinööri — tokaisi

kumppaneiden, kilpailijoiden kuin omistajien

opiskeluaikoinamme, että ”pakko myöntää,

ja hallituksenkin näkökulmat.

kauppakorkeakoulu on hyvä, yleissivistävä opinahjo”. Minä kauppatieteilijänä vähän louk-

Kilpailijat Johtamisjärjestelmä(t)

Strategiset kumppanit

Asiakkaat

Henkilöstö

1) Johtotähtimalli

Tietoa on kerättävä monesta eri lähteestä. Kun

kaannuin, nyt olen ylpeä monipuolisesta osaa-

otetaan huomioon kaikki toiminnanohjausme-

misesta. Talousjohtajan on todellakin oltava

OHJAA TOIMINTAA OIKEILLA

netelmät, saadaan ajatusta siitä, miten suures-

tiedoiltaan ja taidoiltaan moniottelija. Hänen

MITTAREILLA

ta tietomäärästä on osattava tunnistaa oikeat

on ymmärrettävä riittävän syvällisesti kaikkien

Palautejärjestelmä on olennainen osa johta-

asiat. Laajasti tarkasteltuna toiminnanohjaus-

liiketoimintaprosessien ja tukiprosessien

misjärjestelmää, enkä tarkoita nyt henkilöstön

menetelmiin luetaan mukaan järjestelmät,

dynamiikka ja niiden keskinäinen systeemisyys.

kehityskeskustelujen palaute-osiota. Palau-

prosessit, osaamisen sekä henkisen ja fyysisen

tetta on kategorisesti kolmenlaista: ohjaavaa,

pääoman kehittyminen ja kehittäminen, tavoit-

Talousjohdon merkitys strategian toteuttaja-

reagoivaa ja kriisipalautetta. Kaikkein tärkein

teiden asetanta ja tietysti myös itse strategia.

na on moniulotteinen. On poistettava esteitä

näistä on ohjaava palaute. Jos palaute (kuten

muutoksen tieltä sekä mitattava muutoksen

raportointi) ei ohjaa toimintaa, se on arvoton-

Talousjohtajan katse on tietoja tarkastellessa

nopeutta ja suuntaa. Kaikkea ei tietystikään

ta. Muista myös: sitä saat mitä mittaat, ole

samanaikaisesti menneessä, nykyhetkessä ja

aina tarvitse tehdä omin käsin, mutta muulle

siis varovainen mitä mittaat – joskus pelkällä

tulevaisuudessa. Kirjanpito- ja tulosraportointi

johdolle on kyettävä antamaan palautetta ja

seurannalla on itseisarvo ja merkitys.

4


TALO USJOHTA JAN TÄRPPI #2: SAMMUTA VÄHEMMÄN TULIPALOJA - OPI EROTTAMAAN OLENNAINEN Tiina Lind, KHT, JHTT

OTA OHJAT KÄSIISI

mia tilanteita, toiveita ja vaatimuksia. Niihin

olennaiset ongelmat jätetään roikkumaan,

Talousjohtaja, huomaatko työpäivän päät-

on kuitenkin helpompi vastata, jos kotipesä

kun niihin ei löydy helposti ratkaisua. On suuri

teeksi, että aikasi on kulunut ihan muihin

on laitettu kuntoon ja kunkin vastuualueen

vaara, että iso osa työajasta käytettään epä-

asioihin kuin olit suunnitellut? Työpäivää pitää

osaajat tietävät, mitä heiltä odotetaan.

olennaisiin asioihin, koska ne koetaan tutuiksi ja turvallisiksi.

jatkaa illasta, jotta ehtii tehdä edes kaikki välttämättömimmät. Koko ajan tulee uusia

KOLME ASKELTA OLENNAISEEN

tulipaloja sammutettavaksi, eikä homma

Talousorganisaatiosi miehitys on ensiarvoisen

tunnu olevan koskaan omissa hyppysissä. Kun

tärkeää. Jos alaisillasi ei ole selviä toimenkuvia

pääset työpäivän päätteeksi kotiin, olet niin

ja tavoitteita, on heidän toisaalta vaikea tie-

väsynyt, että omasta hyvinvoinnista huolehti-

tää, mikä heidän roolinsa on ja toisaalta vaikea

minen jää vain haaveeksi.

ymmärtää, mitä heiltä odotetaan. Talousjohtajana sinun tulee osata jakaa vastuuta teke-

Mikäli edellä kuvailtu tilanne tuntuu tutulta,

mistä tukien ja ohjaten. Kun tässä onnistuu,

on korkea aika miettiä missä vika on ja miten

ei kaikkea tarvitse miettiä ja ratkaista itse.

voit siihen vaikuttaa. Mieti, onko talousorgani-

Opi siis hyödyntämään muiden osaamista —

saatiosi miehitetty osaavilla ja motivoituneilla

samalla motivoit heitä kehittymään.

henkilöillä. Oletko onnistunut motivoimaan tiimisi? Ohjaatko tiimiäsi tekemään oikeita

Toinen keskeinen osa-alue on laittaa talous-

asioita? Ovatko talouteen vaikuttavat organi-

hallinnon perusprosessit ja niiden kontrollit

saation prosessit kunnossa?

kuntoon. Jos taloushallinnon toiminnot aiheuttavat jatkuvasti päävaivaa ja tulipaloja

On mahdollista, että tässä vaiheessa syitä

sammutettavaksi, on aika tarttua toimeen.

näyttää helposti löytyvän myös muualta — toimitusjohtaja hämmentää työpäivääsi ilman

Kolmas tärkeä osa-alue on oppia erottamaan

ennakkovaroitusta, tiimisi jäsenellä on henki-

olennainen epäolennaisesta. Usein merkittä-

lökohtainen kriisi tai jotakin muuta vastaavaa.

vien asioiden hoitoon käytetään liian vähän

Näinhän se on, koko ajan tulee ennakoimatto-

aikaa ja resursseja. Voi myös käydä niin, että

5

On hyvä muistaa, että kun oma osaaminen tai aika on vähissä, on olemassa muita osaajia, jotka ovat painineet samanlaisten asioiden kanssa ja voivat auttaa. Verkostoidu ja käytä tarvittaessa asiantuntijoita. Kun taloushallinnon miehitys ja prosessit on saatettu kuntoon, talousjohtajalla ja hänen alaisillaan on enemmän aikaa kehitystyöhön ja strategian mukaiseen toiminnan tukemiseen. Tämä on seikka, joka erottaa hyvin hoidetut talousfunktiot huonoista. Ja muista vielä - pidä itsestäsi huolta.


TALO USJOHTA JAN TÄRPPI #3: INNOVOIVA SELVIYTYY Taneli Mustonen, KHT, aluejohtaja, Helsinki

TUNNE VAHVUUTESI Erityisesti haastavina aikoina yritysten kyky uudistua saattaa olla elintärkeää. Uudistuminen voi antaa toiminnalle tarvittavan lisävoiman tai nostaa sen kokonaan uudelle tasolle. Uudistus saattaa olla pieneltä tuntuva käytännön asia tai pitkälle tuotekehitetty, useista patenteista vuosia rakennettu ratkaisu. Tärkeää on olla herkkänä markkinoille ja tunnistaa se, että usein tuudittautumalla vuosia käytössä olleeseen toimintamalliin jäädään helposti muiden jalkoihin. Innovointi ei aina ole uuden kehittämistä. Se voi syntyä omien vahvuuksien vahvistamisesta. Sivutuotteesta tai toimintaa tukevasta funktiosta saattaa ajan saatossa syntyä yhtiön uusi, pystyssä pitävä liiketoiminta. Mikäli jossakin yhtiössä asiat on ratkaistu ylivertaisella tavalla, saattaa kyseisellä prosessilla olla kysyntää muuallakin.

NOPEUS, HELPPOUS JA VALMIIT RATKAISUT Nykypäivänä kuluttajat ja yhtiöt arvostavat nopeutta, helppoutta ja valmiita ratkaisuja.

6


Uusi innovaatio voi hyvinkin olla joustava ja

Myös valmis, tuotteistettu, innovatiivinen ra-

Talousjohto ei voi päätösten jälkeen yrittää

helppokäyttöinen jakelukanava tai rahoitus-

hoitusmalli saattaa olla innovaatio, kilpailuetu

kopata ilmassa olevat pallot tietämättä, mitä

malli nykyisille tuotteille ja/tai palveluille.

ja tuote, jolla hankintaa ja/tai ostopäätöstä

kaikkea on tulossa.

Toimiva ja helppo jakelukanava saattaa

helpotetaan. Jakelukanava voi olla asiakkaalle

asiakkaan ostopäätöksessä mennä tuotteen

rahoitusta myöten valmiiksi suunniteltu.

On tärkeää myös tunnistaa tarvittavat taloushallinnon sidosryhmät, kuten esimer-

ominaisuuksien edelle. Yhtiöiden toimintojen tehostuessa ja toimintoja ulkoistettaessa

TALOUSJOHDON ROOLI

kiksi tilintarkastajat, mahdolliset ulkopuoliset

kokonaisvaltaisen palvelun hankinnan help-

INNOVATIIVISESSA YMPÄRISTÖSSÄ

asiantuntijat ja rahoittajat ja ottaa heidät

pous ja luotettavuus on entistä tärkeämpää.

Talousjohto ei voi olla kehityksen hidasteena

riittävän aikaisessa vaiheessa keskustelui-

Prosessit eivät henkilöstöä vähennettäessä

innovatiivisessa ympäristössä vaan sen tulee

hin mukaan. Myös heidän tulee ymmärtää,

muutu, mutta ne pitää mahdollisesti tuottaa

olla riittävän aikaisessa vaiheessa mukana

missä liiketoiminnassa mennään ja tarkastella

yhtiön ulkopuolella. Valitaan se, joka on

jalostamassa uusia ajatuksia. Taloushallinnon

innovaatioita mahdollisuuksina, joiden tuomat

nopea, helppo ja luotettava. Asiat toimivat ja

tulee tietää, miten asiat vaikuttavat ulkoiseen

haasteet ratkaistaan yhdessä. On kaikkien

kumppaniin voi luottaa.

ja sisäiseen laskentaan, tunnuslukuihin, kove-

etu, että asiat ratkaistaan riittävän aikaisessa

nantteihin ja niin edelleen.

vaiheessa. On kaikkien etu, että yritykset

Talousjohto voi ja sen tuleekin olla

innovoivat ja menevät eteenpäin.

Ennen suuret yritykset siirsivät tavaroita maailman laidalta toiselle. Nykypäivänä ja tulevaisuudessa siirretään entistä enemmän tietoa, eikä se vaadi massiivista koneistoa toimiakseen vaan ketterää kumppania. Kumppani voi olla jopa yksittäinen henkilö, jolla on ylivertainen innovaatio asian hoitamiseen.

kehityksen tukena tuomalla esiin oman asiantuntemuksensa esimerkiksi prosesseista, rahoituksesta tai muista asioista, jotka ovat hänen vahvuusalueitaan.

säästöjä. Tehokas optimointi voi olla innovaa-

“Varman päälle pelaaminen on suurin riski, jonka voi ottaa.”

tio, kilpailuetu tai tuote — usein näitä kaikkia.

Sarah Ban Breathnach, kirjailija

Toimintoja optimoimalla saadaan aikaan

7


TALO USJOHTA JAN TÄRPPI #4: OPTIMOI BYROKRATIAAN KÄYTETTÄVÄT VOIMAVARAT Hanna Keskinen, KHT, Aluejohtaja, Pirkanmaa

Talousjohtajille tekemässämme kyselyssä

Kysy itseltäsi ja tiimiltäsi, onko nykyi-

niihin kuluvaan aikaan lepona. Tekeminen on

yhdeksi suurimmista arjen haasteista koettiin

nen käytäntö varmasti tehokkain tapa

yleensä vaivatonta ja työläimpienkin rapor-

byrokratiaan ja rutiineihin kuluva aika ja

hoitaa kyseinen asia vai voisiko esimer-

tointien osalta kyse on vain tiedon keräämi-

voimavarat. Ne vaativat toimimaan tietyissä

kiksi tietojärjestelmiä käyttää hyödyksi

sestä ja sen esittämisestä pyydetyllä tavalla.

tehokkaammin.

Käytä aika hyväksesi: anna itsellesi

Edellytä myös järjestelmätoimittajilta asian-

hetki aikaa levätä ja vapauta siten

mukaisia raportteja. ”Ei onnistu” -vastaukseen

kapasiteettia luovuutta vaativaan

ei tarvitse tyytyä - kyseenalaista, keskustele ja

kehittämiseen ja haastavien päätösten

etsi vaihtoehtoja.

tekemiseen.

aikarajoissa ja käyttämään energiaa tavalla, joka on pois toiminnan kehittämisestä. Miten siihen kuluvat resurssit voisi optimoida?

Ajattele rutiinityöt uusiksi Useimmat taloushallinnon järjestelmät tuottavat viranomaisraportointiin tarvittavat tiedot vähintäänkin puoliautomaattisesti. Uusien raportointivaatimusten ja -tarpeiden osalta näin ei välttämättä kuitenkaan ole. On tärkeää selvittää heti alussa, mitä oikeasti vaaditaan ja mihin käyttöön tietoa kerätään. Kun ymmärrät kokonaisuuden, pystyt suunnittelemaan toiminnot siten, että myöhemmin raportointi hoituu vaivattomasti. Samalla asian hyväksyminen helpottuu. Kun ymmärrät, miksi jotakin tehdään, tekemiseen on helpompi motivoitua. Myös vanhoja tekemisen tapoja kannattaa kyseenalaistaa säännöllisin väliajoin.

Hyödynnä parhaiden käytäntöjen etsimisessä kollegaverkostoa ja viranomaisia. Kerro omista haasteista ja kiinnostu siitä, miten muut ovat hoitaneet samat asiat. Rutiineissa pienetkin oivallukset säästävät pitkällä aikavälillä paljon aikaa ja vaivaa.

Lepää rutiineissa Tietyt työtehtävät ja aikataulut toistuvat talousjohdon tehtävissä viikosta, kuukaudesta ja vuodesta toiseen muuttumattomina. Sen sijaan, että käyttäisit energiaa niiden vastustamiseen tai niistä harmistumiseen, suhtaudu

8


TALO USJOHTA JAN TÄRPPI #5: OLE ROHKEASTI AVOIN UUSILLE RAHOITUSMALLEILLE Jan Kovero, Myynti- ja markkinointijohtaja

Uudet rahoitusmallit ovat tulleet pysyvästi

KAIKKIA MAHDOLLISIA

perinteisten yritysrahoitusmallien rinnalle.

RAHOITUSMALLEJA EI OLE VIELÄ

Osittain tähän on vaikuttanut yleinen talous-

KEKSITTY

tilanne ja siitä johtuva perinteisen rahoituk-

Yritysrahoituksen yksi voimakkaimmista

sen, kuten pankkien, ehtojen kiristyminen,

trendeistä maailmalla on malli, jossa jouk-

toisaalta taas digitalisaation tuomat uudet

korahoitusta yhdistetään perinteisempiin

mahdollisuudet. Etenkin viime vuosina räjäh-

rahoitusmalleihin. Joukkorahoituksen avulla

dysmäisesti yleistyneestä joukkorahoitukses-

voi joko rahoittaa uutta liiketoimintaa ja tuo-

ta on tullut varteenotettava sijoitus-

tekehitystä tai vaikkapa kansainvälistymistä.

instrumentti.

Joukkorahoitusta on käytetty myös esimerkiksi kiinteistösijoittamiseen ja terveydenhuollon

Tunnetuimpiin esimerkkeihin joukkorahoituk-

kehittämiseen. Vain mielikuvitus on rajana.

sesta lukeutuvat tapaukset, joissa esimerkiksi elokuvaa, radioasemaa, tapahtumia tai

Joukkorahoitus ja sen yhdistäminen muihin

hyväntekeväisyyttä on rahoitettu uskollisten

rahoitusmalliin on vain yksi mahdollisuus

asiakkaiden tai niiden teemoista muuten

yrityksen rahoitustarpeiden hoitamiseen.

innostuneiden tuella. Joukkorahoitus on

Rahoitusta pohdittaessa kannattaa jatkaa

kiinnostava rahoitusmuoto myös yrityksille,

uusien, innovatiivisten rahoitusmallien etsi-

erityisesti pienille ja keskisuurille. Sijoittajia

mistä. Kaikkia mahdollisia rahoitusmalleja ei

kiehtoo paitsi joukkorahoituksen avoimuus,

ole vielä keksitty.

myös halu vaikuttaa markkinoihin, yrityksiin ja elämäntapojen kehittymiseen innovaatioita tukemalla.

9


TALO USJOHTA JAN TÄRPPI #6: KANSAINVÄLISTY OIKEIDEN KUMPPANIEN TUELLA Jan Kovero, Myynti- ja markkinointijohtaja

KANSAINVÄLISTYMISEN

1.

Potentiaalin tunnistaminen ja

myös silloin yritykselle voi joissakin tilan-

kansainvälisten markkinoiden

teissa muodostua kiinteä toimipaikka

Kansainvälistyminen on tämän päivän globaa-

tarkka tutkiminen

ulkomaille.

lissa taloudessa monelle yritykselle elinehto.

Aluksi on tarkasteltava oman tuotteen tai palvelun kilpailumahdollisuuksia

Verokysymykset on syytä selvittää

Liiketoiminnan laajentaminen kansainvälisille markkinoille on paitsi yksi yrityksen suurimmis-

kansainvälisillä markkinoilla sekä yrityk-

ta haasteista, myös kiinnostavaa ja antoisaa.

sen potentiaalia ja markkinoille menon

Talousjohdolla ja -hallinnolla on

edellytyksiä. Talousjohtajan rooli painot-

MAHDOLLISTAJA VAI JARRUTTAJA?

tuu markkinoiden vertailuun erityisesti

keskeinen rooli yrityksen kansainvälis-

lainsäädännön, verotuksen, maariskien ja

tymisessä.

kustannustason näkökulmista.

Kansainvälistymishankkeen onnistuminen riippuukin merkittävästi taloushallinnon

2.

Edellytysten varmistaminen ja

osaamisesta ja asenteesta. Taloushallinto voi

valmistautuminen

joko olla mahdollistaja, hidastaja, tai joissakin

Kun kohdemaa(t) on valittu, on selvitet-

tapauksissa myös kansainvälistymisprojektin

tävä tarkka kilpailutilanne, asiakkaiden

torppaaja.

tarpeet ja odotukset sekä mahdolliset jakelukanavat.

huolellisesti ennen kansainvälisen yritystoiminnan aloittamista. 3.

Kansainvälisille markkinoille siirtyminen Kun liiketoiminnan kehittäminen vaatii jatkuvaa läsnäoloa kohdemarkkinoilla, tulee usein ajankohtaiseksi vakituisen toiminnan kehittäminen, henkilöstön rekrytointi, paikallisen myynnin ja markkinoinnin kehittäminen ja niin edelleen. On päätettävä, toimitaanko kohdemaassa kiinteän toimipaikan vai tytäryrityksen kautta. Muita keskeisiä taloushallinnon

TALOUSJOHTAJAN ROOLI KANSAINVÄLISTYMISEN ERI

On otettava etukäteen selvää kohde-

VAIHEISSA

maan käytännöistä ja yritystoimin-

Taloushallinnolle ja –johtajalle kansainvälisty-

nan harjoittamisen edellytyksistä.

minen tarkoittaa paljon työtä, uusia haasteita

Talousjohdon on päätettävä, toimiiko

ja vaatimuksia osaamiselle. Kansainvälisty-

yritys kotimaasta käsin vai paikallisesti

misprosessin hahmottaa selkeämmin, kun sitä

kohdemaassa. Mikäli päätetään toimia

tarkastelee vaiheittain:

edustajan kautta, on huomioitava, että

10

asioita ovat mm. paikallisen kirjanpidon ja emoyhtiöraportoinnin toiminnan varmistaminen, ohjeistuksen laadinta tytäryhtiöön, yritysverotuksesta ja muista viranomaisvelvoitteista huolehtiminen, henkilöverotus ja sosiaalikulut ulkomailla.


4.

Kansainvälisen liiketoiminnan pyörittäminen Kun toiminta uusissa kohdemaissa vakiintuu, yrityksen tulee huolehtia, että kansainvälinen toiminta on tehokasta. Toimintaa on myös seurattava ja johdettava sekä varmistuttava hyvien hallintotapojen noudattamisesta. Eri maille tulee asettaa omat tavoitteensa ja päättää, miten niitä seurataan ja miten niistä raportoidaan.

OIKEIDEN YHTEISTYÖKUMPPANIEN AVULLA KANSAINVÄLISTYMINEN ON SUJUVAA Kansainvälistymisen sujuva eteneminen edellyttää, että taloushallinnolla on oikeat yhteistyökumppanit hankkeen joka vaiheessa. On tärkeää varmistua siitä, että kumppanilla on tietoa ja ammattitaitoa hoitaa yrityksen asioita kohdemaassa. Lisäksi yhteistyökumppanin tulee ymmärtää paitsi yrityksen tarpeet, myös kansainvälisen liiketoiminnan mukanaan tuomat erityispiirteet. Mikäli toimii useassa maassa, kannattaa myös punnita, haluaako yhteistyökumppanikseen sellaisen toimijan, joka pystyy auttamaan useassa eri maassa vai toimiiko mieluummin aina yksittäisten paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

11


TALO USJOHTA JAN TÄRPPI #7: PYRI 360 ASTEEN LÄPINÄKYVYYTEEN Jarmo Lohi, KHT, JHTT, hallituksen puheenjohtaja

TEE LÄPINÄKYVYYDESTÄ VALTTI

Hallitus ja muu johto odottavat talousjoh-

EETTINEN KANAVA AUTTAA

Rehellisyys, eettisyys ja avoimuus ovat arvoja,

tajalta avointa ja rehellistä raportointia ja

RATKAISEMAAN HANKALAT

joilla ei ole hintalappua. Läpinäkyvyys ei mak-

näkemystä. Vastaavasti talousjohtajalla on

TILANTEET NOPEASTI

sa mitään. Kuitenkin se on yritykselle kannat-

oikeus odottaa sitä alaisiltaan ja muulta orga-

Monissa organisaatioissa on otettu käyttöön

tavaa, sillä avoimuus rakentaa luottamusta ja

nisaatiolta. Myös ulkoiset sidosryhmät kuten

whistle blower –järjestelmä tai Eettinen kanava.

sitouttaa yhteistyökumppaneita.

asiakkaat, yhteistyökumppanit sekä media ja

Eettisen kanavan avulla yritys voi

suuri yleisö ovat entistä kiinnostuneempia Näistä arvoista kiinni pitäminen tuo yrityksel-

yritysten toiminnan eettisyydestä.

le pidemmällä tähtäimellä parempia tuloksia,

saada tietoa henkilöstöltä, asiakkailta, toimittajilta tai muilta sidosryhmiltä yrityksen piiriä sivuavasta epäilyttä-

kuin niistä tinkiminen lyhyellä aikavälillä.

Yrityksen hallitus on varmasti viimeinen

Pidemmän päälle rehellisyyden, eettisyyden ja

taho joka haluaa tulla yllätetyksi julkisella

avoimuuden ylenkatsominen liiketoiminnassa

tiedolla yrityksen epäeettisestä tai säännös-

Tällöin asioihin voidaan puuttua nopeasti, en-

johtaa aina lopulta jonkinlaisiin vastoinkäymi-

ten vastaisesta toiminnasta. Vaikeisiin tai

nen kuin ne eskaloituvat hallitsemattomiksi.

siin – pahimmassa tapauksessa jopa katastro-

epämiellyttäviin asioihin voidaan puuttua ja

fiin. Ja useimmiten niin tapahtuu hetkellä, joka

niihin vaikuttaa, kun niistä saadaan ajoissa

Ilmoituskanava palvelee parhaiten tarkoitus-

ei ole yritysjohdon valittavissa tai hallittavissa.

oikeaa tietoa. Siksi on tärkeää, että yrityksessä

taan kun se takaa luottamuksellisuuden ja

Taloudellisten rasitteiden lisäksi epäeettisestä

sovitaan eettiset toimintaperiaatteet ja luo-

tarjoaa ilmoittajalle täyden anonymiteetin.

toiminnasta voi seurata myös korjaamatonta

daan menettelytavat, joilla eettisesti kestävää

Eettisen kanavan uskottavuus paranee, kun

vahinkoa yrityksen maineelle ja brändiarvolle.

toimintaa voidaan tukea.

sen hallinnointi annetaan riippumattoman

västä tai epäeettisestä toiminnasta.

ulkopuolisen tahon hoidettavaksi.

TALOUSJOHTAJA ON

Sovittujen pelisääntöjen noudattamista on

AVAINASEMASSA

valvottava ja niiden poikkeamista raportoita-

Yrityksen johdon esimerkki suhtautua yrityk-

Talousjohtajan tulisi istua avainpaikal-

va. Hallituksen jäsenten ei pidä vältellä ikävien

sen arvoihin kunnioittavasti, viestiä asioista

kysymysten esittämistä – eikä johdon niiden

avoimesti ja puuttua arvojen vastaiseen

esiin nostamista, vaikka hallitus ei kysymystä

toimintaan välittömästi on paras tae sille, että

olisi ehtinyt esittääkään.

avoin ja eettinen toimintatapa juurtuu koko

la, kun määritellään yrityksen arvoja ja arvioidaan niiden noudattamista.

organisaatioon.

12


TALO USJOHTA JAN TÄRPPI #8: RAKENNA KASVUA TUKEVALLE POHJALLE Ismo Kuutti, KHT, KLT

Kasvun merkityksestä

laittaminen kannattaa toteuttaa terveellä maalais-

Koska kulut yleensä kasvavat joka tapauksessa, on

järjellä ja toimintaympäristö huomioon ottaen, ei

tuottojen kasvu useimmiten edellytys negatiivisen

valmiita malleja kopioiden. Prosessit, riskien hal-

kehityksen välttämiseksi. Volyymin kasvua voi

linta, toiminnan organisointi ja resursointi, riittävä

kuvailla kolmijalkaisena tuolina, joka muodostuu

dokumentointi, tietotekniikan hyödyntäminen sekä

kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja vakava-

nykyaikainen johtamiskulttuuri ja henkilöstöhallin-

raisuudesta. Tukevan pohjan lisäksi kasvu on merk-

to luovat edellytykset sopeutua joustavasti kum-

ki terveestä ja tasapainossa olevasta taloudesta.

mankin suuntaisiin muutoksiin asiakasrajapinnassa ja omien tuotteiden tai palvelujen menekissä.

Kannattavuutta ja kasvua ei tarvitse asettaa toisiaan poissulkeviksi strategiavaihtoehdoiksi.

Yleisiä salakavalia ongelma-alueita kasvun het-

Kasvua voi hakea ja toteuttaa hallitusti.

kellä ovat maksuvalmius ja kannattavuus. Kuten

Innovoinnit ja kasvu eivät liity pelkästään

yleisesti tiedetään, maksuvalmiusongelmat eli

teknologia-alan start up -yrityksiin, vaan ne yhdistyvät jatkuvaan pyrkimykseen parantaa, tehostaa, järkiperäistää ja ideoida toimintaa. Mikäli yritykselle avautuu mahdollisuus nopeaan kasvuun, on luonnollisesti houkuttelevaa

käyttöpääomatarpeen hallitsematon kasvu voi kaataa kannattavankin yrityksen.

Kasvu tuo käyttöpääomatarpeen lisäksi mukanaan muun muassa kasvaneet rahoitusriskit, organisaation kasvattamisen haasteet ja ammattitaitoisen verosuunnit-

hyödyntää tilaisuutta ja ajatella, että taloudelli-

telun tarpeet.

nen kasvu pitää huolen muista kasvuun liittyvistä

Talousjohtajan ei tarvitse yrittää hillitä kasvua,

ongelmista.

mutta pitämällä ajoituksellisesti tasapainossa toisaalta tuotot ja kulut, toisaalta kassaan- ja

Kasvun hallinnasta

kassastamaksut, hän voi varmistaa että kasvu

Valmiudet ja perusta hallita kasvua luodaan osit-

on talouden ohjauksen näkökulmasta kestävällä

tain jo ennen kasvupyrähdystä. Puitteiden kuntoon

pohjalla.

13


TALO USJOHTA JAN TÄRPPI #9: PÄIVITÄ ROOLISI ETURINTAMAN MONIOSAAJAKSI Marko Tiilikainen, KHT

KAMREERISTA KYMMENOTTELIJAKSI

 Tutki, toimivatko yrityksesi prosessit, (kirjan-

Talousjohtajan rooli on perinteisesti ollut johtaa

pito-, raportointi- ja muut prosessit) sekä

talousosastoa sekä toimia kirjanpidon ja lasken-

järjestelmät siten, että voit käyttää aikaasi

tatoimen rautaisena osaajana. Kun kirjanpidon ja

tehokkaasti yrityksen strategisten linjausten

sisäisen laskennan laadinta on ollut aikaa vievää,

edistämiseen.

jopa hankalaakin, on talousjohtajan rooli luontevasti painottunut enemmän kirjanpidon puolelle.

 Jos prosessit ja järjestelmät eivät tue uutta toimintatapaasi, aloita niiden päivittäminen nykypäivän vaatimusten mukaisiksi.

Ajat ovat muuttuneet, ja nykypäivän talousjohtaja ei enää toimi niinkään kamreerina vaan ennemminkin kymmenottelijana jakaen työpa-

 Aloita työpäiväsi katsomalla eteenpäin, toki hyödyntäen tietojasi menneestä.  Luo ennusteita analyysiesi pohjalta ja tar-

noksensa hyvinkin laaja-alaisesti yrityksen moniin

kastele niitä yrityksen strategisiin linjauksiin

prosesseihin.

verraten.

Nykyaikainen talousjohtaja ei ole taustalle jäävä kirjanpitäjä, vaan eturintaman moniosaaja ja päätöksentekijä.

Kun olet saanut oman roolisi kuntoon, pystyt tarkastelemaan yrityksesi liiketoimintaa laajemmin. Talousjohtajalla on paitsi vastuu taloudesta ja

Kun talousjohtajan rooli on ajan tasalla, myös yri-

yrityksen arvosta, myös paljon annettavaa liike-

tys saa hänen osaamisestaan parhaan hyödyn irti.

toiminnan kehittämiselle. Yritykset ovat alkaneet havahtua siihen, että parantunut asiakaskokemus

Jos koet roolisi olevan viime vuosituhannelta, hae

heijastuu myös tulokseen ja kasvattaa yrityksen

aktiivisesti vaihtoehtoja vanhalle toimintamallille.

arvoa. Siksi talousjohtajankin on hyödyllistä ym-

Kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin:

märtää liiketoimintaa monesta eri näkökulmasta,

 Hanki luotettava ja dynaaminen taloustiimi

myös sen tärkeimmän, eli asiakkaan!

auttamaan sinua rutiinivoittoisten töiden suorittamisessa, jos sinulla ei jo sellaista satu olemaan.

14


15


16


TALO USJOHTA JAN TÄRPPI #10: YMPÄRÖI ITSESI PARHAILLA OSAAJILLA Timo Kasper, liikkeenjohdon konsultti

PALKKAA HYVIÄ TYYPPEJÄ

Yrityksen menestystä tukee toden-

MUISTA MOTIVOIDA JA HUOLEHTIA

– KYLLÄ NE NÄMÄ HOMMAT OPPII

näköisemmin henkilö, joka on aidosti

TIIMISI HYVINVOINNISTA

Menestyvä talousjohtaja tarvitsee tuekseen

kiinnostunut yhtiön liiketoiminnasta,

Ihmiset ovat yrityksen tärkein, joidenkin

osaavan tiimin. Parhaimpien osaajien etsimi-

jolla on innokkuutta oppia lisää, ja

asiantuntijoiden näkemyksen mukaan jopa

seen käytetty aika on kannattava sijoitus. Kun

joka osaa ajatella kriittisesti sekä

ainoa voimavara. Työyhteisön arvot, yhteis-

olet löytänyt oikeat henkilöt, auta heitä kehittämään taitoja ja syventämään osaamistaan tiellä menestykseen. Parhaat osaajat eivät välttämättä ole heitä, joilla on tietty tutkinto suoritettuna tai ansioluettelossa eniten meriittejä. Koulun penkillä ja ammattitutkinnoissa hankittu osaaminen on hyvä pohja, mutta dynaamista työntekijää etsittäessä on tärkeää löytää henkilö, joka näkee laskentataulukoita pidemmälle. Talousosaston rutiinihommat voi usein hoitaa tarpeisiin sopi-

nähdä oman roolinsa osana strategian toteutumista.

työn muodot, valinnan vapaus, kehittyminen ja kehittäminen ovat nyt ja tulevaisuudessa työntekijämarkkinoilla kilpailukyvyn ytimessä.

Nykyaikaisessa työyhteisössä johtaja keskittyy kertomaan ja jakamaan työntekijöille tietoa siitä, mitä heiltä odotetaan, miten se liittyy kokonaisuuteen ja miksi se on merkityksellistä. Sen jälkeen annetaan tekijöiden itse valita ja vaikuttaa siihen miten, kenen kanssa, millä välineillä ja kenties mitä taitoja kehittämällä päästään odotuksia vastaavaan lopputulokseen.

van tietojärjestelmän avulla tai ulkoistamalla.

Organisaation kilpailukykyä ei voi rakentaa menettelytavoille, jotka vaarantavat henkilöstön hyvinvoinnin. Työn merkityksellisyys työn tekijälle itselle on pitkällä tähtäimellä yhtiön menestyksen kannalta arvokkaampaa kuin työn merkitys työnantajalle. Parhaissa työpaikoissa nämä kaksi asiaa ovat harmoniassa – tavoitteet ja päämäärät ovat yhteneväisiä.

17


BDO - Poikkeuksellisen hyvää asiakaspalvelua BDO on voimakkaasti kasvava tilintarkastus-, vero- ja neuvonantopalvelujen asiantuntija. Tarjoamme tutkitusti* toimialamme parasta asiakaspalvelua. Palveluvalikoimamme käsittää myös kattavat sisäisen tarkastuksen, IT-neuvonannon, johtamisen, taloushallinnon ja yritysjärjestelyjen asiantuntijapalvelut. Kansainvälisesti tuemme asiakkaidemme menestystä yli 150 maassa 60 000 asiantuntijamme voimin. Tarjoamme monipuolisia palveluja myös kansainvälisille tai kansainvälistymistä suunnitteleville yhtiöille. *) Taloustutkimus Oy: Yrityskuvatutkimus Suur-Helsingin vaikutusalueella 2014, Tilintarkastus ja muu asiantuntijapalvelu

www.bdo.fi

18


19


TILINTARKASTUS | VEROPALVELUT | NEUVONANTOPALVELUT

www.bdo.fi | www.bdointernational.com BDO Oy, a limited liability company incorporated in Finland, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

Profile for Z-Factory

10 tärppiä talousjohtajalle 2015  

10 tärppiä talousjohtajalle 2015  

Profile for z-factory
Advertisement