Page 1

Yzerfontein Inwonersvereniging Jaarverslag 2012 Die afgelope jaar was 'n weereens 'n besonder aktiewe jaar vir die vereniging met 'n aansienlike werklas op die komitee. Die komiteelede is: Voorsitter: Ondervoorsitter: Sekretaresse: Tesourier: Lede:

Edward Brittain Willem Badenhorst Mara Roothman Ben Roothman Pietie Burger Dirk Heath Bernard Mouton Maureen Thelland

Mnr. Hendrik van Schalkwyk het gedurende die jaar bedank wees persoonlike verpligtinge. 'n Aantal suksesse is behaal en sommige aangeleenthede is nog steeds onafgehandel en sal deur die nuutverkose komitee aangespreek moet word. Soos in die verlede, het die komitee hom beperk tot sake van gemeenskaplike belang vir lede. Dit sluit in munisipale aangeleenthede, gemeenskapsveiligheid, en ander diverse aangeleenthede en verslag word vandag gedoen onder hierdie hoofgroepe. 1. Munisipale Sake. 1.1 Swartland Munisipale Begroting 2012/13. Soos in die verlede het u komitee weereens 'n omvattende ontleding van die begroting gedoen en dit met ander munisipaliteite vergelyk. Omvattende insette tot die begroting is aan Swartland Munisipaliteit (SM) gestuur. Hierdie insette moes volgens wetgewing deur die Raad aangespreek word. Afvaardiging van die vereniging se komitee het die munisipaliteit se begrotinginligtingsvergadering sowel as die raadsvergadering vir goedkeuring van die begroting bygewoon en kan ons rapporteer dat al die insette op die vergadering behandel is. Ons is ook per brief deur die die Munisipale Bestuurder vir ons insette bedank en uitgenooi vir verdere samesprekings met homself en die burgemeester sou ons dit nodig ag. 1.2 Gedifferensieerde Eiendomsbelasting. Na twee jaar van onderhandelinge het die Raad vanjaar residensieĂŤle eiendomsbelasting verminder met 7.1%. Gevolglik is residensieĂŤle belasting vanjaar 12.35% minder as besigheidsbelasting. Die Raad het ook besluit om vir die volgende vyf jaar kleiner verhogings vir residensieĂŤle eiendomsbelasting te hef sodat die verskil na vyf jaar sowat 20% sal wees. U komitee is steeds oortuig dat die verskil 50% behoort te wees soos in Kaapstad en Mosselbaai.

1


Die Raad het ook 'n bykomende korting R200,000 op eiendomswaarde vir eienaars oor 64 jaar goedgekeur onderhewing aan sekere voorwaardes. Dit beteken 'n jaarlikse besparing van R1102.40 vir sulke eienaars. Die standaard korting vir alle eienaars bly steeds R15,000 soos deur die wet vereis hoewel die Raad 'n korting van R200,000 vir deernishuishoudings goedgekeur het. Ons het aanbeveel dat 'n korting van R50,000 aan alle eienaars toegestaan word of R200,000 indien dit aan deernishuishoudings toegestaan word. Hoewel ons nie die Raad van rassime wil beskulding nie, is die werklikheid dat grotendeels blanke eienaars getref word. Ons insiens is dit ook onbillik om die onderskeid te maak en sal die komitee moet voortgaan om die aangeleentheid aan te spreek. Dit is insiggewend dat Kaapstad 'n korting van R200,000 aan alle eienaars toestaan sedert 2011/12. Sonder die totale afskaling in eiendomsbelasting koersverhogings wat die vereniging gedurende die afgelope vyf jaar kon beding sou eienaars vanjaar 26.8% meer betaal. Dit beteken dat u vereniging 'n jaarlikse besparing van R1455.00 op 'n huis gewaardeer op R1 miljoen vir u kon beding. U ledegeld van R100.00 is dus 'n uitstekende belegging. 1.3 Voorsienig vir Kapitale Bates Vervanging (Depresiasie). Ons het hierdie item in die SM inkomstestaat vergelyk met 'n aantal ander Weskaapse munisipaliteite en die voorsiening bereken as 'n persentasie van omset. Dit blyk dat SM die hoogste is soos die tabel en grafiek aandui.

2


Depresiasie Vergelykings – 2012/13 Munisipaliteit

Omset(Revenue)

Depresiasie

% van Omset

Swartland

385,473

76,853

19.94

Overstrand

695,427

107,515

15.46

Saldanha

654,877

99,986

15.27

Mosselbaai

682,410

48,704

7.14

23,901,656

1,444,096

6.04

Kaapstad 25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00 Swartland

Overstrand

3

Saldanha

Mosselbaai

Kaapstad


Die gevolg is dat SM die jaar gaan afsluit met 'n begrote tekort van R25.5 miljoen. Indien die betrokke persentasie dieselfde as Kaapstad en Mosselbaai sou wees, beteken dit dat eiendomsbelasting in Swartland die helfte sal wees as tans. Ons het die aangeleentheid bevraagteken tydens ons besprekings met die Burgemeester en Munispale Bestuurder op 20 November 2012 en laasgenoemde het onderneem om 'n vergadering met die Direkteur Finansies te reĂŤl sodat die saak verder ondersoek kan word. Dit blyk ook dat SM en ander munisipaliteite van konsultante gebruik gemaak het om die spesifieke bedrag te bereken. 1.4 Ons het weereens aangedring dat Volstruislaan geteer word en sal dit op die lys hou totdat gehoor aan ons versoek gegee word. 1.5 Onbevondse mandate. SM is steeds besig om die aangeleentheid aan te spreek met die sentrale regering wat blykbaar nie die wil het om 'n besluit te neem nie, ongeag die feit dat dit teen wetgewing indruis dat munisipaliteite die take onderneem en befonds. 1.6 Beswaar teen voortdurend stygende personeelkoste. Hierdie kostestyging is buite beheer van SM en onderhewig aan kollektiewe bedinging. SM het egter besluit om personeelsterkte op die huigdige getalle te hou. Nogtans bedra personeelkoste meer as 50% van bedryfsbesteding. 1.7 Verkeersirkels. Die Direkteur Siviele Ingenieursdienste het persoonlik op Yzerfontein samesprekings gevoer en is vier kruisings geidentifiseer vir proefsirkels. Daarbenewens geniet toegeetekens as 'n goedkoper alternatief ook aandag. 1.8 Kamerastelsel. SM het 'n bewilliging van R40,000 vir die 2013/14 jaar goedgekeur. Ons ontvang egter steeds onmisbare en waardevolle hulp van SM vir die kamerastelsel. 1.9 Bewarea Heining. Die komitee was gedurende die jaar deur die Bewarea genader om namens hulle met SM te onderhandel vir befondsing van 'n heining ter beskerming van die duine by die karavaanpark. Ons is dankbaar dat in ons onderhandeling oor die aangeleentheid, die Munisipale Bestuurder surplus fondse vir 'n soortgelyke projek beskikbaar gestel het vir die doel en die gevraagde materiaal verskaf het. 1.10 Ander Sake. Besprekings het ook gegaan oor sake soos die hawe as toeristeaantreklikheid, beleidsdokumente, basiese tariewe en beskikbaarheidsfooie, openbare toilette, verordeninge en beskikbaarheid daarvan op die SM webwerf, rehabilitasie en benutting van Erf 495 en die oprigting van 'n aantreklike ingang tot Yzerfontein

4


met 'n kaart van die dorp en parkering vir gebruikers. 2. Gemeenskapsveiligheid. 2.1 Dertien kameras is tans in bedryf en ons het onlangs dekking uitgebrei na Pearl Bay. Danksy twee onlangse besonder groot donasies deur lede, was dit moontlik om toerusting en programmatuur aan te koop vir instalering van die Visec nommerplaatstelsel vir drie lane. Pale vir monitering by Parkweg is reeds deur Wiehan Carstens van SM en sy span geplant. Installering van 'n geleierpyp onder die pad sal binnekort gedoen word en sal twee kameras dan geinstalleer word. Ons beoog ook om twee soortgelyke kameras by die R27 kruising te plaas tesame met oorhoofse beeld kameras by beide standplase. 2.2 Kamera donasies beloop R 105,983 vir die jaar, grotendeels as gevolg van donasies van R50,000 deur Mnr Pieter van der Merwe en R27,000 deur Mnr Robert du Preez. Daarbenewens het 'n aansienlike aantal lede ook tussen R100 en R1000 bygedra en diegene wat meer bygedra het word hieronder gelys soos in die verlede. Alle inwoners, ook die wat steeds nie behoefte ervaar om by te dra tot ons veiligheid as 'n gemeenskap nie, is ons opregte dank verskuldig aan diegene wat so mildelik tot die projek bygedra het. Ek persoonlik weet nie hoe ons Mnre Van der Merwe en Du Preez ooit voldoende kan bedank nie. Sonder hulle besondere groot donasies sou ons nog 'n lang pad moes loop alvorens ons die gevorderde tegnologie, wat ons nou kan installeer, kon bekostig indien ooit. Ons vertrou dat diegene wat nog geen bydrae gemaak het nie gemotiveer sal word deur die totale donasies van die jaar. Die volgende persone het R1000 of meer bygedra: Mnr CA Agenbach Mnr E Burger Mev JM Coetzee Mnr M Delle Donne Mnr JA Dempers Mnr R du Preez Mnr HW Louw Mnr BBS Tromp Mnr PJ van der Merwe Dr FJ van Niekerk Mnr MD van Rooyen

2,500 2,000 1,100 1,000 1,000 28,000 1,000 2,000 50,000 3,000 1,150

2.3 Kameramonitering. Monitering van kameras bly steeds 'n knelpunt. SM is van voorneme om 3 of 4 reserviste op Yzerfontein te ontplooi en in samesprekings met die Burgemeester en Munisipale Bestuurder het ons versoek dat hierdie mense aangewend ook word om monitering te doen. Die twee here het onderneem om dit te oorweeg.

5


Tans word die kameras deeltyds gemonitor by die kontrolesentrum van Yzerfontein Armed Response en doen die Buurtwag ook monitering tydens veiligheidsoperasies. Ons ook onlangs 'n netwerkverbinding by die Buurtwagvoorsitter Mnr Fred de Beer se huis geinstalleer. Beide ek en Bernard Mouton het rekenaars met die moniteringsprogram in werking en word bewegings van sommige kameras daar opgeneem. Samesprekings word tans met die Buurtwag en gevoer om 'n geordende en deurlopende moniteringsgroep op die been te probeer kry. Indien u ook bereid is om te help, laat ons gerus weet. 2.4 Kommunikasienetwerk. Kommunikasie tussen lede van die buurtwag tydens patrollies is 'n wesenlike probleem. Ons is tans besig met proefnemings met netwerknodes, ontwikkel deur die Shuttleworth Stigting, met die doel om 'n netwerk te installeer wat die hele dorp dek. Die spesifieke toerusting vereis nie 'n radiolisensie nie en skakel dus 'n groot klomp rompslomp uit. 2.5 Wetstoepassing Sukses. Dit was besonder verblydend dat die SAPD onder leiding van Kol Jakkie van Litsenborgh, tesame met Yzerfontein Armed Response onlangs drie vermeende inbrekens in Yzerfontein vasgetrek het na 'n inbraak. Dit het gevolg op 'n hele reeks inbrake in die dorp. Die boewe het blykbaar 'n skuiling naby die Tygerfontein grens en binnelands meer as 'n kilometer van die kus ingerig en daarvandaan snags geroof. Die fotos hieronder dui aan waarmee ons nou te doen het.

6


7


8


9


10


3. Ander Sake. 3.1 Ons ledetal staan tans op 261 nadat die ledelys aangesuiwer is om agterstallige lede te verwyder. Dank aan Anita en Ria van Lewensessens B&B vir hulle uiters suksesvolle werwing. Ook aan Pietie Burger wat die veldtog daargestel het. Ledegelde is nou betaalbaar en ons moedig u aan om ook soveel moontlik van u bure en vriende te werf. Daar is meer as 2000 huise en erwe in Yzerfontein en dit is die aantal lede wat die vereniging behoort te hĂŞ. 3.2 Kommunikasie is duur en e-pos vergemaklik dit. Lede word versoek om huidige e-pos adres te stuur aan yzerfontein@iafrica.com asb. 3.3 Drie nuusbriewe is gedurende jaar uitgestuur en komitee hoop om gedurende die komende jaar dit kwartaaliks te doen. 3.4 Webtuiste is gedurende die jaar in bedryf gestel gebruik daarvan sal in toenemende mate aangewend word vir kommunikasie met lede. Lede word versoek om nuus of sake van belang aan te stuur vir publikasie op die webtuiste. 4. Bedankings. 4.1 Eerstens u die lede van die vereniging sowel as donateurs vir ondersteuning en bydraes vir die video waarnemingstelsel tot almal se veiligheid. 4.2 Komitee vir alle harde werk en ondersteuning deur die jaar. Veral Bernard Mouton vir al die harde werk aan ons kamerastelsel. 4.3 Maureen Thelland vir al die tyd wat sy aan die daarstelling van die webtuiste en die onlangse nuusbrief samestelling bestee het. 4.4 Anita de Jager en Ria Kruger vir uitnemende bemarkingsveldtog en ledewerwing. 4.5 Wiehan Carstens en sy span vir uitstekende bestuur van dorp onder moeilike omstandighede sowel as hul met installering van kameras. Ook ons dank aan DaniĂŤl Mostert, die elektrisien sowel as die 'cherry picker" operateurs vir hulp met die kamerastelsel installasies en onderhoud. 4.6 Burgemeester Tijmen van Essen en Munisipale Bestuurder Joggie Scholtz vir bereidwilligheid om sake van belang met ons te bespreek en oplossings vir probleme te soek. 4.7 SM Direkteur, Elektriese Ingenieursdienste, Roelof du Toit, vir sy volgehoue ondersteurning van ons kameraprojek. U as lede kan ook u deel doen deur meer lede te werf en u hulp met installering en onderhoud van die kamerastelsel sowel as monitering aan te bied. As ons as 'n gemeenskap saamstaan en oplossings soek staan ons 'n besondere kans onder

11


uiters kommerwekkende toestande, ons lewensstandaard op Yzerfontein grotendeels te behou. Namens die komitee bedank ek u vir u belangstelling en ondersteuning en wens u 'n voorspoedige nuwe jaar toe. Dankie.

Edward Brittain Voorsitter Yzerfontein Inwonersvereniging.

12

Jaarverslag 2012  

Afrikaans version of Annual Report 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you