Page 1

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การใช้โปรแกรมกราฟิกส์

รหัส

วิชา ๒๒๐๑-๒๔๑๙ จานวน ๒ หน่วยกิต (๔ ชม./สัปดาห์) ภาคเรียนที่ ๑ ๒๕๕๖ หน่วยที่ ๑

ปีการศึกษา

สัปดาห์ท ี่ ๑ เรือ ่ ง พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก

เวลา ๔ ชัว่ โมง

๑. สาระสาคัญ ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้าสู่ยุคดิจิตอล ไม่ว่าจะหันมองไปทางใด เรา ต้องพบว่าคอมพิวเตอร์ได้เข้ามีบทบาทในงานต่างๆ มากยิ่ง ขึ้น รวมไปถึง งานด้านกราฟิก ที่ได้มีการนาเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาสร้างสรรค์เป็นผลงาน และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในบทนี้เราจะศึกษาและทาความเข้าใจ กับคอมพิวเตอร์กราฟิกกัน

๒. สมรรถนะประจาหน่วย ๑.

มีความรู้เกี่ยวกับความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

๒.

มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดภาพในคอมพิวเตอร์กราฟิก

๓.

มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประมวลผลภาพในคอมพิวเตอร์

๔.

มีความรู้ถึงประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก

๕.

มีความรู้ถึงวิธีการพิมพ์แบบฮาล์ฟโทนและการพิมพ์ ๔ สี

๓. จุดประสงค์การเรียนรู้


๑.

ผู้เรียนบอกความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

๒.

ผู้เรียนอธิบายการเกิดภาพในคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

๓.

ผู้เรียนอธิบายการประมวลผลภาพในคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

๔.

ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับความลึกของสีและโมเดลสีได้

๕.

ผู้เรียนบอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

๖.

ผู้เรียนบอกถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานกราฟิกได้

๗.

ผู้เรียนบอกวิธีการพิมพ์ภาพแบบฮาล์ฟโทนและการพิมพ์ ๔ สี

ได้

๔. สาระการเรียนรู้ ๑.

ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก ประวัติของคอมพิวเตอร์

กราฟิก ๒.

ภาพบนคอมพิวเตอร์เกิดได้อย่างไร

๓.

การประมวลผลภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก

๔.

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสี

๕.

ประโยชน์ของงานคอมพิวเตอร์กราฟิก

๖.

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานกราฟิก

๕. กิจกรรมการเรียนรู้ ก่อนเรียน ๑.

ครูชี้แจงให้ผู้เรียน เห็นความสาคัญของ ระบบจานวน และ

ตัวเลข เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ และนาไปประยุกต์ใช้ทั้งใน ชีวิตประจาวัน


๒.

ครูชี้แจงวัตถุประสงค์รายวิชา

๓.

ครูชี้แจงระเบียบว่าด้วยเวลาเรียน

๔.

ครูตกลงกับผู้เรียน เรื่องการแบ่งคะแนนเก็บระหว่างภาคดังนี้

๕.

ครูตกลงกับผู้เรียนเรื่องการปฏิบัติตนในห้องเรียนตามแบบ

ประเมิน ๖.

ครูบอกแนวทางในการเรียน และวิธีการปฏิบัติตามภาระงานที่

มอบหมาย ขณะเรียน ๑.

ให้ศึกษาเนื้อหา

๒.

จดบันทึก สาระการเรียนรู้

๓.

ร่วมกันสรุปบทเรียน พร้อมบันทึกผลการสรุป แล้วลุกขึ้น

นาเสนอกับครูผู้สอน ๔.

ผู้เรียนและครูผู้สอนร่วมกันประเมินข้อสรุปของผู้เรียนที่ออก

แสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง และครูผู้สอนแสดง ความชื่นชมกับผู้เรียนทุกคนที่ออกแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน กิจกรรมที่มอบหมาย ๕.

ทาใบงาน ตรวจสอบใบงาน แก้ไขใบงาน

๖.

ทบทวนเนื้อหา

๗.

ทาแบบฝึกหัดหลังเรียน

๘.

ร่วมกันเฉลยแบบฝึกหัด

๖. สื่อการเรียนรู้ ๑.

หนังสือเรียนวิชา การใช้โปรแกรมกราฟิกส์


๒.

ใบความรู้ประจาหน่วย

๓.

ใบงานและแบบฝึกหัด

๔.

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

๕.

เครื่องฉายภาพ (Projector)

๗. การวัดผลและประเมินผล ๑.

สังเกตผู้เรียนมีความสนใจ เกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้

ตลอดจนแสดงความกระตื อรื อร้ นในการแสดงความคิด เห็ นและสรุ ป สาระการเรียนรู้ประจาหน่วย ๒.

ท าใบงานได้ อ ย่า งถู ก ต้อ ง ทัน เวลาที่ กาหนด ใบงานสะอาด

และเป็นระเบียบ

๘. กิจกรรมเสนอแนะ/งานทีม ่ อบหมาย (ถ้ามี) ๑.

ผู้เรียนต้องให้ความสนใจในการศึกษา เพื่อหาเทคนิค วิธีการ

หรือหลักการง่ายเพื่อให้หาคาตอบได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว โดย การ ตั้งใจฟังหลักการ เทคนิควิธีการที่ครูผู้สอนสรุปในขณะที่ทาการ สอน และนาข้อสงสัยซักถามครูในการเรียนทุกครั้งที่เกิดความสับสน และไม่เข้าใจ ๒. แท้จริง

ผู้มีการทบทวนบทเรียน ตลอดเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอย่าง


๓.

ผู้เรียนหมั่นทาใบงาน แบบฝึกหัด และแก้ไขข้อที่ผิดให้ถูกต้อง

เสมอ ๔.

ผู้เรียนต้องสร้างมโนภาพให้เกิดความคิดรวบยอดในสาระการ

เรียนรู้และเทคนิควิธีการพร้อมกับความจาเป็นในการนาไป ประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นโดยตนเองให้ได้เพื่ อเกิดความรู้ความเข้าใจ อย่างแท้จริงไม่ใช่เกิดจากการท่องจา

๙. เอกสารอ้างอิง หนังสือวิชา การใช้โปแกรมกราฟิกส์ ,อ. ปิยะ นากสงค์ , บริษัท ซัคเซส มีเดีย จากัด, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๐

555  

kee

Advertisement