Page 1

มาตรฐานสือ่ การเรียนการสอนและนวัตกรรม อาชีวศึกษา เอกสารมาตรฐานสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษา จัดทำขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกันและได้รับความเห็นชอบ จากองค์กรซึ่งเป็นที่ ยอมรับโดยทัว่ ไป สาระหลักของมาตรฐาน ได้แก่ การวางแนวทางการประเมิน วางแนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นหลักเกณฑ์ทว่ั ไป (มาตรฐานทัว่ ไป) ของสือ่ ทุก ๆ ประเภท และมีหลักเกณฑ์เฉพาะ (มาตรฐานเฉพาะ) เป็นตัวเทียบกำหนดสำหรับสือ่ แต่ละ ประเภททีใ่ ช้ในระดับอาชีวศึกษาเพือ่ ให้เป็นหลักเกณฑ์ทใ่ี ช้กนั ถ้วนทัว่ และเป็นปกติ วิสยั โดยมุง่ ถึงความสำเร็จสูงสุดในการใช้ การเลือก และการผลิตสือ่ การเรียน การสอนในสถานศึกษา

ประเภทของสือ่ การเรียนการสอนและนวัตกรรม อาชีวศึกษาทีร่ บั การตรวจ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะประเมินคุณภาพสื่อการเรียน การสอนและนวัตกรรมอาชีว ศึกษาใน 2 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. สือ่ วัสดุ ได้แก่ 1.1 วัสดุกราฟิก (สือ่ สองมิต)ิ - หนังสือเรียน/ตำรา - ใบช่วยสอน - ภาพโฆษณา (Poster) - แผนภูมิ - แผนสถิติ - แผนผัง - การ์ตูนเรื่อง 1


1.2 วัสดุสามมิติ - ของตัวอย่าง - หุน่ จำลอง 1.3 วัสดุนง่ิ โปร่งแสงและวัสดุเคลือ่ นไหวโปร่งแสง - ชุดแผ่นโปร่งใส - ภาพยนตร์ - ชุดสไลด์ประกอบเสียง 1.4 วัสดุอเิ ล็กทรอนิกส์ - ลักษณะสือ่ เสียง (เทปเสียง ซีด)ี - ลักษณะสือ่ ภาพและเสียง(วีดทิ ศั น์ วีซดี ี ดีวดี )ี - ลักษณะสือ่ มัลติมเี ดีย - ลักษณะสือ่ สิง่ พิมพ์ 2. เทคนิคและวิธกี าร ได้แก่ - ชุดการเรียนการสอน - บทเรียนโมดูล - บทเรียนโปรแกรม - ชุดทดลอง/ชุดอุปกรณ์ (kit) 3. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

2


เกณฑ์ประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมอาชีวศึกษา เกณฑ์ประเมินคุณภาพสือ่ การเรียนการสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษา จัดทำเพือ่ ให้ผสู้ อน ผูม้ คี วามรู้ ผูม้ คี วามมุง่ มัน่ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนใช้เป็น แนวทางการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายสำหรับ การเรียนการสอน ซึง่ มีมาตรฐานเพือ่ วัดคุณภาพสือ่ แต่ละประเภท ดังนี้

  ใช้กบั สือ่ ทุกประเภท มีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 1. สอดคล้อง และ/หรือตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2. ไม่ละเมิดลิขสิทธิท์ างปัญญา 3. มีรายละเอียดวัสดุ / หรือคูม่ อื ผูเ้ รียน / คูม่ อื ครู / คูม่ อื ทาง เทคนิค / คูม่ อื การใช้งาน เอกสาร คำแนะนำ 4. ไม่ขดั ต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม และ ความมัน่ คงของชาต 5. มีความมัน่ คงแข็งแรง

3


     มีประเด็นพิจารณา ดังนี้

   หนังสือเรียน / ตำราเรียน 1. เนือ้ หาถูกต้องและสอดคล้องกับหลักสูตรปัจจุบนั 2. สาระของบทเรียน ตัวอย่าง กิจกรรม มีเพียงพอทีจ่ ะทำให้ ผูเ้ รียนเข้าใจแนวคิด (Concept) ทีส่ ำคัญ 3. การจัดกลุม่ เนือ้ หามีความสมดุล 4. การนำเสนอเป็นไปตามลำดับขั้นตอนการเรียนรู้และการ พัฒนาการของผูเ้ รียน 5. เนือ้ หาเหมาะสม สอดคล้องกับระดับการเรียน 6. กำหนดรู ป ลั ก ษณ์ ข องหนั ง สื อ วางภาพประกอบต่ า งๆ ได้สวยงามตามหลักเกณฑ์ดา้ นศิลป์ และจัดพิมพ์ตวั อักษรได้ถกู ต้องตามอักขระวิธี 7. _____________________________________________ _____________________________________________________________ 8. _____________________________________________ _____________________________________________________________ 9. _____________________________________________ _____________________________________________________________ หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขัน้ ต้นแล้ว จึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสือ่ การเรียนการสอนและ นวัตกรรม อาชีวศึกษาชนิดหนังสือเรียน/ตำราเรียนอีกครัง้ 4


ใบช่วยสอน (Instruction Sheets) ประกอบด้วย - ใบความรู้ (Information Sheets) - ใบงาน (Job Sheets) - ใบปฏิบตั งิ าน (Operation Sheets) - ใบมอบงาน (Assignment Sheets)  1. เนือ้ หาตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 2. เนื้อหาสาระทางทฤษฎีและเทคนิคด้านปฏิบัติเป็นไปตาม ลำดับขัน้ ตอนการเรียนรู้ และการพัฒนาการของผูเ้ รียน 3. เนื้อหามีความเหมาะสมในลักษณะที่สอดคล้องกับระดับ ชัน้ เรียน 4. รูปแบบถูกต้องตามหลักการ การจัดวางภาพ วางข้อความ สวยงาม การใช้ภาพ แผนภูมิ แผนผัง สามารถอธิบายความได้ชดั เจน 5. _____________________________________________ _____________________________________________________________ 6. _____________________________________________ _____________________________________________________________ หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขัน้ ต้นแล้ว จึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสือ่ การเรียนการสอนและ นวัตกรรมอาชีวศึกษา ชนิดใบช่วยสอนอีกครัง้ 5


ภาพโฆษณา (Postor) 1. เป็นวัสดุกราฟิค 2 มิติ 2. เป็ น การจั ด แสดงให้ เ ห็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ต าม จุดมุง่ หมาย ด้วยภาพ อักษร และสัญลักษณ์ 3. ผลิตขึน้ ในลักษณะการวาด ถ่ายภาพ หรือพิมพ์ดว้ ยระบบ การพิมพ์ตา่ ง ๆ 4. มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18″ x 24″ หรือขนาดกระดาษ A2 5. _____________________________________________ _____________________________________________________________ 6. _____________________________________________ _____________________________________________________________ หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขัน้ ต้นแล้ว จึงจะพิจารณตามเกณฑ์การประเมินผลสือ่ การเรียนการสอนและ นวัตกรรมอาชีวศึกษาชนิดแผ่นภาพโฆษณาอีกครัง้

6


แผนภูมิ (Chart) / แผนสถิติ (Graph) 1. เป็นสือ่ ทัศนะวัสดุ 2. เป็นสือ่ 2 มิติ 3. อธิบายข้อมูลปริมาณเป็นเชิงรูปธรรมได้ (สำหรับแผนภูม)ิ 4. แสดงตัวเลขหรือข้อมูลเชิงปริมาณให้เป็นเชิงรูปธรรม (สำหรับแผนสถิต)ิ 5. _____________________________________________ _____________________________________________________________ 6. _____________________________________________ _____________________________________________________________ หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขั้นต้นแล้ว จึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน และนวั ต กรรมอาชี ว ศึ ก ษา ชนิ ด แผนภู ม ิ แผนที ่ แผนผั ง แผนภาพ แผนสถิติ แผ่นภาพโฆษณา อีกครัง้ แผนผังหรือแผนภาพ (Diagrams) 1. เป็นสือ่ ทัศนะวัสดุ 2. เป็นสือ่ 2 มิติ 3. เป็นภาพแบบง่าย ๆ เพือ่ แสดงขนาดโครงสร้างและทิศทาง 4. สือ่ ความหมายได้ชดั เจนด้วยรูปสัญลักษณ์สากล 7


5. แสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงประกอบ 6. _____________________________________________ _____________________________________________________________ 7. _____________________________________________ _____________________________________________________________ หมายเหตุ เมื ่ อ ผ่ า นมาตรฐานทั ่ ว ไปและมาตรฐานเฉพาะ ซึ ่ ง เป็ น เกณฑ์ ประเมินขั้นต้นแล้วจึงจะพิจารณาตามเกณฑ์ การประเมินผลสื่อการเรียน การสอนและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชนิดแผนภูมิ แผนที่ แผนผัง แผนภาพ แผนสถิติ แผ่นภาพโฆษณา อีกครัง้ การ์ตนู เรือ่ ง (Comic Strips) 1. เป็นวัสดุกราฟิค มีลำดับเนื้อหา และ/หรือเป็นเรื่องราว ทีจ่ บในบทเดียว หรือแบ่งเป็นตอน 2. เนือ้ หาแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ เช่น เพือ่ การเรียน รู้ หรือความบันเทิงอย่างชัดเจนตามจุดมุง่ หมายทีต่ ง้ั ไว้ดว้ ยภาพลายเส้น ระบายสี ล้อเลียนธรรมชาติ และเสมือนจริง 3. ผลิตขึน้ จากการวาด ถ่ายภาพ หรือระบบอืน่ ๆ 4. _____________________________________________ _____________________________________________________________ 5. _____________________________________________ _____________________________________________________________

8


หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะ ซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขั้นต้น แล้วจึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชนิดการ์ตนู เรือ่ งอีกครัง้

 ของตัวอย่าง (Specimens) 1. เป็นส่วนหนึง่ หรือตัวแทนของจริง 2. ขนาดเหมาะสมกับสภาพห้องเรียน 3. ลักษณะไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน 4. สะดวก ปลอดภัยในการใช้ 5. ราคาไม่สงู 6. _____________________________________________ _____________________________________________________________ 7. _____________________________________________ _____________________________________________________________ หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะ ซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขั้นต้นแล้ว จึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชนิดของตัวอย่างอีกครัง้

9


หุน่ จำลอง (Models) 1. มีลกั ษณะเป็นสือ่ 3 มิติ 2. มีชน้ิ ส่วนโดยรวมทีบ่ อกรายละเอียด หรือแยกออกจากกัน หรือประกอบเข้าด้วยกัน หรือเคลือ่ นไหวได้ 3. มีขนาด น้ำหนักเหมาะสมกับการใช้งาน 4. ใช้วสั ดุทอ้ งถิน่ หรือในประเทศ 5. มีขนาดรูปร่างสามารถเห็นได้ชดั ตามสภาพการเรียนรู้ 6. มีกระบวนการใช้ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน 7. ใช้นำเสนอหรือสาธิตให้ผเู้ รียนเข้าใจได้งา่ ย 8. สีสนั 8.1 เหมือนหรือคล้ายของจริง 8.2 มีการเน้นสีเพือ่ แยกให้งา่ ยต่อความเข้าใจ 9. มีความน่าสนใจ 10. สามารถตรวจปรับความเข้าใจกับของจริงได้ 11. มีความคงทนถาวร 12. ______________________________________________ ________________________________________________________________ 13. ______________________________________________ ________________________________________________________________ หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขัน้ ต้นแล้ว จึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสือ่ การเรียนการสอนและ นวัตกรรมอาชีวศึกษา ชนิดหุน่ จำลองอีกครัง้ 10


 ชุดแผ่นภาพโปร่งใส (Transparency) 1. มีจำนวนแผ่นภาพโปร่งใสจำนวนเหมาะสมกับเนือ้ หา 2. มีรายละเอียด / เอกสารประกอบ ได้แก่ 2.1 คูม่ อื การใช้งาน 2.2 คูม่ อื การเรียนการสอน ซึง่ มีเนือ้ หาตรงจุดประสงค์ 2.3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 2.4 มีกิจกรรมของผู้เรียน 3. _____________________________________________ _____________________________________________________________ 4. _____________________________________________ _____________________________________________________________ หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขัน้ ต้นแล้ว จึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสือ่ การเรียนการสอนและ นวัตกรรมอาชีวศึกษาชนิดชุดแผ่นโปร่งใสอีกครัง้ ภาพยนตร์ (Movie) 1. มีความยาวของเรือ่ ง/ตอน ประมาณ 20-30 นาที 2. มีเสียงประกอบ

11


3. สามารถใช้กบั เครือ่ งในแต่ละประเภทได้ เช่น เครือ่ งเล่น วีดทิ ศั น์ เครือ่ งเล่นวีซดี ี เครือ่ งเล่นดีวดี ี 4. มีเอกสารประกอบดังนี้ 4.1 คูม่ อื การใช้งาน 4.2 คูม่ อื การเรียนการสอน ซึง่ มีเนือ้ หาตรงจุดประสงค์ 4.3 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4.4 มีกิจกรรมของผู้เรียน 5. _____________________________________________ _____________________________________________________________ 6. _____________________________________________ _____________________________________________________________ หมายเหตุ เมื ่ อ ผ่ า นมาตรฐานทั ่ ว ไปและมาตรฐานเฉพาะซึ ่ ง เป็ น เกณฑ์ ประเมินขัน้ ต้นแล้วจึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสือ่ การเรียนการสอนและ นวัตกรรมอาชีวศึกษา ชนิดภาพยนตร์อกี ครัง้ ชุดสไลด์ประกอบเสียง (Slide) 1. มีตวั สไลด์จำนวนเหมาะสมกับเนือ้ หา 2. มีเทปบันทึกเสียงบรรยาย และเสียงประกอบ 3. มีสญ ั ญาณการเปลีย่ นภาพอัตโนมัติ ซึง่ ใช้รว่ มกับเครือ่ งฉาย สไลด์ 4. มีเอกสารประกอบดังนี้ 4.1 คูม่ อื การใช้งาน 4.2 คูม่ อื การเรียนการสอน ซึง่ มีเนือ้ หาตรงจุดประสงค์ 12


4.3 บทเรือ่ ง (Script) 4.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4.5 กิจกรรมของผู้เรียน 5. _____________________________________________ _____________________________________________________________ 6. _____________________________________________ _____________________________________________________________ หมายเหตุ เมื ่ อ ผ่ า นมาตรฐานทั ่ ว ไปและมาตรฐานเฉพาะซึ ่ ง เป็ น เกณฑ์ ประเมินขัน้ ต้นแล้วจึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสือ่ การเรียนการสอน และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชนิดชุดสไลด์ประกอบเสียงอีกครัง้

 1. ลักษณะสือ่ เสียง 1.1 เทปเสียง (Cassette Tape) คุณลักษณะเฉพาะของเทปเสียง 1.1.1 มีเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชา 1.1.2 เป็นเทปบันทึกลงบนแถบแม่เหล็กอยูใ่ นตลับ (Cassette Tape) 1.1.3 พิมพ์ฉลาก (Label) ชือ่ เรือ่ งและข้อมูลทีจ่ ำเป็นบนเทป 1.1.4 มีเอกสารแนะนำและ/หรือคูม่ อื การเรียน 1.1.5 __________________________________________ __________________________________________ 13


1.1.6 __________________________________________ __________________________________________ หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขั้นต้นแล้ว จึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสื่อการเรียนการสอนและ นวัตกรรมอาชีวศึกษา ชนิดเทปเสียงอีกครัง้ 1.2 ซีดี (Compact Disc) คุณลักษณะเฉพาะของซีดบี นั ทึกเสียง 1.2.1 มีเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชา 1.2.2 บันทึกลงในแผ่นในรูปแบบของไฟล์เสียง 1.2.3 พิมพฉลาก (Label) ชือ่ เรือ่ งและข้อมูลทีจ่ ำเป็น 1.2.4 มีเอกสารแนะนำและ/หรือคูม่ อื การเรียน 1.2.5 __________________________________________ __________________________________________ หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขั้นต้นแล้ว จึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสื่อการเรียนการสอนและ นวัตกรรมอาชีวศึกษา ชนิดซีดอี กี ครัง้ 2. ลักษณะสือ่ ภาพและเสียง 2.1 ประเภทเทปบันทึกภาพ (Video) 2.1.1 บั น ทึ ก ลงบนแถบแม่ เ หล็ ก บรรจุ ใ นกล่ อ งอย่ า ง เรียบร้อย 14


2.1.2 แสดงภาพได้ทง้ั ระบบภาพแบบ PAL / SECAM / NTSC 2.1.3 แสดงเสียงได้ในระบบ Mono และ/หรือ Stereo 2.1.4 พิมพ์ชื่อเรื่องและข้อมูลที่จำเป็นลงบนกล่องและ ม้วนภาพ 2.1.5 มีเอกสารแนะนำและ/หรือคูม่ อื การเรียน 2.1.6 __________________________________________ __________________________________________ หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขั้นต้นแล้วจึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสื่อการเรียนการสอนและ นวัตกรรมอาชีวศึกษา ชนิดสือ่ ภาพและเสียงอีกครัง้ 2.2 ประเภท VCD / DVD / SVCD 2.2.1 เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชา 2.2.2 บันทึกลงบนแผ่น VCD / DVD หรือ SVCD บรรจุใน ซองหรือกล่องอย่างเรียบร้อย 2.2.3 กรณีเกณฑ์บนจอรับภาพโทรทัศน์ ต้องแสดงภาพได้ ทัง้ ระบบภาพแบบ PAL/ SECAM / NTSC 2.2.4 แสดงเสียงได้ทง้ั ในระบบ Mono และ/หรือ Stereo 2.2.5 พิมพ์ชื่อเรื่องและข้อมูลที่จำเป็นลงบนแผ่น VCD / DVD / SVCD 2.2.6 มีเอกสารแนะนำ และ/หรือคูม่ อื การเรียน

15


2.2.7 __________________________________________ __________________________________________ หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขั ้ น ต้ น แล้ ว จึ ง จะพิ จ ารณาตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลสื ่ อ การเรี ย นการสอน และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชนิดสือ่ ภาพอีกครัง้ 3. ลักษณะมัลติมเี ดีย 3.1 มัลติมเี ดีย แบบออฟไลน์ 3.1.1 เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชา 3.1.2 บันทึกอยูใ่ นหน่วยเก็บข้อมูล เช่น CD / DVD หรือ หน่วยเก็บข้อมูลอืน่ ๆ 3.1.3 มีคมู่ อื การใช้งานและ/หรือเอกสารแนะนำ 3.1.4 มี เ อกสารหรื อ หลั ก ฐานแสดงความเป็ น เจ้ า ของ ลิขสิทธิ์ 3.1.5 สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการแบบกราฟิค(GUI) บนไมโครคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์แบบอื่น ๆ เช่น โน้ตบุค๊ ปาล์ม พอคเก็ตพีซี 3.1.6 สามารถติดตัง้ หรือแสดงผลแบบ Autorun หรือ Setup 3.1.7 __________________________________________ __________________________________________ 3.1.8 __________________________________________ __________________________________________

16


หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขั้นต้นแล้ว จึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมอาชีวศึกษาชนิดมัลติมเี ดียแบบออฟไลนอีกครัง้ 3.2 มัลติมเี ดีย แบบออนไลน์ 3.2.1 เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชา 3.2.2 แสดงผลบนระบบอินเตอร์เนต 3.2.3 แสดงผลบนบราวเซอร์ (Browser) ได้ทกุ ประเภท 3.2.4 สามารถใช้งานกับระบบมัลติมเี ดียได้ 3.2.5 มีคมู่ อื การใช้งานหรือเอกสารแนะนำ 3.2.6 __________________________________________ __________________________________________ 3.2.7 __________________________________________ __________________________________________ หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขั้นต้นแล้ว จึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมอาชีวศึกษาชนิดมัลติมเี ดียแบบออนไลน์อกี ครัง้ 4.ลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พจนานุกรม อิเล็กทรอนิกส์ 4.1 เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชา 4.2 แสดงผลบนสือ่ อีเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ระบบอินเทอร์เนต เป็นต้น 4.3 มีคมู่ อื การใช้งานหรือเอกสารแนะนำ 17


4.4 _________________________________________________ _________________________________________________ 4.5 _________________________________________________ _________________________________________________ หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขั้นต้นแล้ว จึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชนิดอี-บุค๊ พจนานุกรมอีเล็กทรอนิกส์ อีกครัง้

⌫ ⌫ ประกอบด้วย 1. คูม่ อื ครู 2. สือ่ การเรียนการสอน 3. แบบฝึกหัดเสริมทักษะ 4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 5. กล่องจัดเก็บ ชุดการเรียนการสอน (Instructional Package) 1. สอดคล้องกับจิตวิทยาและพัฒนาการการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน 2. สนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. ใช้วธิ สี อนหลากหลายเพือ่ ให้สร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง 18


4. จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ ผ ู ้ เ รี ย นคิ ด เป็ น ทำเป็ น และ แก้ปญ ั หาเป็น 5. ใช้สอ่ื ประสมประกอบการเรียนการสอน 6. มีองค์ประกอบครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะของสื่อชนิด ชุดการเรียนการสอน 7. _______________________________________________ _______________________________________________________________ 8. _______________________________________________ _______________________________________________________________ หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขั้นต้นแล้ว จึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชนิดชุดการเรียนการสอนอีกครัง้ บทเรียนโมดูล (Instructional Module) ประกอบด้วย 1. คูม่ อื การใช้บทเรียนโมดูล 2. บทนำหรือคำชีแ้ จง (Introduction) 3. วัตถุประสงค์ของบทเรียนโมดูล (Objectives) 4. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน (Pre-assessment) 5. แบบทบทวนบทเรียน 6. แบบประเมินผลตนเองหลังการเรียน (Post-assessment) 7. เกณฑ์ประเมินผล (Evaluation) 19


⌫ 1. บรรจุอยู่ในรูปแบบของเอกสาร CD/DVD/VCD วีดิทัศน์ หรือสื่ออื่น 2. มีคมู่ อื การใช้บทเรียนโมดูล และเอกสารแนะนำในการเรียน 3. มีเอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิ (ถ้ามี) 4. ถูกต้องตามหลักวิชา 5. _______________________________________________ _______________________________________________________________ 6. _______________________________________________ _______________________________________________________________ หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขั้นต้นแล้ว จึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ชนิดบทเรียนโมดูลอีกครัง้ บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction) ประกอบด้วย 1. คูม่ อื ผูเ้ รียน 2. สือ่ การเรียนการสอน 3. แบบฝึกเสริมทักษะ 4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

20


⌫ 1. สนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. มีกจิ กรรมส่งเสริมให้ผเู้ รียนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปญ ั หาเป็น 3. มีองค์ประกอบครบถ้วนตามคุณลักษณะของสือ่ ชนิด บทเรียนโปรแกรม 4. สอดคล้องกับจิตวิทยาและพัฒนาการการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน 5. มีสอ่ื ประสมประกอบการเรียนการสอน 6. ถูกต้องตามหลักวิชา 7. _______________________________________________ _______________________________________________________________ 8. _______________________________________________ _______________________________________________________________ หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขั้นต้นแล้ว จึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสื่อการเรียนการสอนและ นวัตกรรมอาชีวศึกษา ชนิดบทเรียนโปรแกรมอีกครัง้ ชุดทดลอง / ชุดอุปกรณ์ (Kit) ประกอบด้วย 1. คูม่ อื ครู 2. คูม่ อื นักเรียน

21


3. คูม่ อื การทดลอง(ใบงาน/ใบปฏิบตั งิ าน/ใบประกอบ ใบกิจกรรม) 4. ชุดสือ่ ทดลอง (วัสดุ-อุปกรณ์ / เครือ่ งมือ)    1. มีลกั ษณะเป็นสือ่ สามมิติ 2. มีชิ้นส่วนโดยรวมที่บอกรายละเอียด ที่ระบุให้แยกออก จากกัน หรือประกอบเข้าด้วยกัน หรือเคลือ่ นไหวได้ หรือสร้างสรรค์เป็นชิน้ งานใหม่ๆได้ชดั เจน 3. มีขนาด รูปร่าง น้ำหนัก เหมาะสมกับการใช้งาน 4. ใช้วสั ดุทเ่ี หมือนหรือคล้ายของจริง 5. มีขนาด รูปร่าง ทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างคล่องตัว 6. มีสสี นั /กระบวนการทีน่ า่ สนใจ 7. สามารถตรวจปรับความเข้าใจกับของจริงได้ 8. มีความคงทนถาวร หมายเหตุ เมือ่ ผ่านมาตรฐานทัว่ ไปและมาตรฐานเฉพาะซึง่ เป็นเกณฑ์ประเมิน ขั้นต้นแล้ว จึงจะพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินผลสื่อการเรียนการสอนและ นวัตกรรมอาชีวศึกษา ชนิดชุดทดลอง / ชุดอุปกรณ์อกี ครัง้ *************

22


ที่ปรึกษา : ดร.สิรริ กั ษ์ รัชชุศานติ คณะทำงาน : 1. นายวัฒนา 2. นางถาวรีย์ 3. นายปรัชญนันท์ 4. นายมนัส 5. นายปันชัย 6. นางศิรินารถ 7. นางสรพัศ 8. นางสาวสุวรรณ 9. นางสาวทิพานี 10. นางสาวปิยวีร 11. นางสาวอัญชลี 12. นางอัจฉรา 13. นางสาวสถาพร

บุญวิรัตน์ เมชสุทธิ์ นิลสุข โชคมาเสริมกุล สุขทัง้ ปี สุดใจนาค ยิม้ นวล จินตอนันต์กุล สมบัติ จุติพงษ์รักษา ติวานนท์ สมวรรธนะ ไมตรีจติ ร์

คณะทำงานปรับปรุงต้นฉบับ : 1. นางสาวสุวรรณ 2. นายวัฒนา 3. นางอัจฉรา 4. นางสาวทิพานี 5. นางสาวสถาพร

จินตอนันต์กุล บุญวิรัตน์ สมะวรรธนะ สมบัติ ไมตรีจติ ร์

รูปเล่ม :

1. นางสาวสถาพร 2. นางอัจฉรา

ไมตรีจติ ร์ สมะวรรธนะ

23

สื่อการสอน  
สื่อการสอน  

สื่อการสอน

Advertisement