Page 1

วารสารหนองสะเรียม รายงานผลการด�ำเนินงาน

ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕

299 หมู่ 9 ต�ำบลยุหว่า อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์/โทรสาร. 05382-5044, 05335-5312 www.yuwa.go.th


วารสารหนองสะเรียม

2

นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า สวัสดีครับ พ่อแม่พี่ น้องประชาชนต�ำบลยุหว่า และท่านผู้อ่านที่เคารพรัก ทุกท่าน กระผมนายสมบูรณ์ ธรรมวัง นายกองค์การ บริหารส่วนต�ำบลยุหว่า ขอกราบขอบพระคุณพ่อ แม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ กระผมเข้ามาท�ำหน้าที่ในการบริหารท้องถิ่น ซึ่งปีนี้ ย่างเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว กระผมและคณะผู้บริหารได้มุ่ง มั่นและตัง้ ใจในการพัฒนาต�ำบลยุหว่าในด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน องค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า ได้น�ำโครงการ ต่างๆ และความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ ผ่านกระบวนการประชาคมของหมู่บ้าน และท�ำการ คัดเลือกปัญหาที่มีความส�ำคัญและเป็นปัญหา เร่งด่วนของหมู่บ้าน เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า จากนั้นจึงจัดท�ำ โครงการและด�ำเนินการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ให้แก่ประชาชนในต�ำบลยุหว่า กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารรายงาน ผลการด�ำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ พ่อแม่ พี่น้องประชาชน และผู้อ่านทุกท่าน สุดท้ายนี้กระผม และคณะผู้บริหาร ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลและปกปัก รักษาพ่อแม่พ่นี ้องประชาชนต�ำบลยุหว่าทุกท่าน จง มีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้า มีสุขภาพและ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สวัสดีครับ นายสมบูรณ์ ธรรมวัง นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า www.yuwa.go.th

สารจาก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า กราบเรียน พ่อแม่พี่ น้องประชาชนต�ำบลยุหว่าและ ท่านผู้อ่านวารสารรายงานผล การด�ำเนินงานหนองสะเรียม ทุกท่าน วารสารฉบับนี้เป็น วารสารรายงานผลการด�ำเนิน งานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งการปฏิบัติงานของสภาองค์การบริหารส่วน ต�ำบลยุหว่าในรอบปีที่ผ่านมา ได้ยึดหลักการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหาร ส่วนต�ำบล ปรับปรุง พ.ศ.2547 ใน มาตรา 46 คือ 1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต�ำบล 2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต�ำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ�ำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณราย จ่ายเพิ่มเติม 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การ บริหารส่วนต�ำบลให้เป็นไปตามนโยบายข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ และยึดหลัก การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ 1.หลักนิตธิ รรม 2.หลักคุณธรรม 3.หลักความโปร่งใส 4. หลักความ มีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบ 6.หลักความคุ้มค่า สุดท้ายนี้ ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอันมีพระสยามเทวาธิ ราช พระธาตุดอยสุเทพ ครูบาศรีวชิ ัย เจ้าพ่อหนองสะ เรียม เจ้าแม่หนองสะเรียม จงดลบันดาลให้พ่อแม่พี่น้อง ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมุ่งหวังสิ่งใดใน ทางที่ดีที่ถูกต้อง ขอให้ได้ดั่งใจปรารถนาทุกประการ เรืออากาศตรี (ไพโรจน์ แก้วล้อม) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า

สารจาก

ปลัดองค์การ บริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2555 ฉบับนี้ องค์การ บริหารส่วนต�ำบลยุหว่าจัดท�ำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผลการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ ประจ�ำปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 ของ องค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับ ทราบข้อมูลข่าวสารตลอดจนการด�ำเนินงาน การจัดกิจกรรม โครงการทัง้ ด้าน การพัฒนา การให้บริการสาธารณะ และ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน พื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่าที่ได้ด�ำเนินการตลอด ปีงบประมาณ 2555 ดิฉันพร้อมด้วยพนักงานส่วนต�ำบล พนักงานจ้างทุก คน ในฐานะของข้าราชการฝ่ายประจ�ำที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน การปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนให้การด�ำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนต�ำบลยุหว่า ภายใต้นโยบายของผู้บริหาร องค์การ บริหารส่วนต�ำบลยุหว่ามีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดี และสามารถตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาความเดือด ร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และในการด�ำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนต�ำบลยุหว่าได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ และการมี ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วย งานราชการในพื้นที่ ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�ำชุมชน กลุ่มชมรม องค์กรต่างๆ ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต�ำบลยุหว่าทุก ท่านเป็นอย่างดี จนสามารถด�ำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ จนส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดมา ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย และในโอกาสต่อไป หากพี่น้องประชาชนท่าน ใดจะมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะประการใด สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-825044 และทางเว๊ปไซต์ www. yuwa.go.th พวกเรายินดีน้อมรับค�ำแนะน�ำเพื่อน�ำมาปรับปรุง แก้ไข เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนต�ำบลยุหว่า ต่อไป สิบตำ�รวจเอกหญิง (พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

สารจากนายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า 2 สารจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า 2 สารจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า 3 งานสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า 4 งานส่งเสริมการเกษตร 6 งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานกฎหมาย 7 งานพัฒนาชุมชน 8 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 9 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 12 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 14 องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า 16 สรุปรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า 17 ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า 22 ภาพถ่ายโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 23 ประมวลภาพกิจกรรม 25

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

สารจาก

วารสารหนองสะเรียม

3

www.yuwa.go.th


คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

วารสารหนองสะเรียม

วารสารหนองสะเรียม

ร.ต.ไพโรจน์ แก้วล้อม ประธานสภาฯ

นายศรชัย ปวนแดง รองประธานสภาฯ

ส.อบต.หมู่ที่ 1

ร.ต.ไพโรจน์ แก้วล้อม นายนิกร แก้วแสง

นายสมบูรณ์ ธรรมวัง

ส.อบต.หมู่ที่ 2

น.ส.พิมพ์ภัทรา มูลค�ำตา เลขาสภาฯ

ส.อบต.หมู่ที่ 3

นายบุญเจือ เชียงบุญ นายทวัช อินทร์วงค์

นายพ่น ค�ำไชยเทพ นายทองค�ำ ก้อนค�ำฝั้น

ส.อบต.หมู่ที่ 4

ส.อบต.หมู่ที่ 5

ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายสุรเดช ก้อนแก้ว นายอนันต์ มูลเมือง

นายวีระ แสนอนันต์ นายศรชัย ปวนแดง

ส.อบต.หมู่ที่ 7

ส.อบต.หมู่ที่ 8

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า

นายเสน เรือนมูล

รองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า

นายไมตรี เจริญปัญญาเนตร

รองนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า

นายอุทัย มังคละแสน นายอินทร์สน อินตา

นายวิโรจน์ ใหม่ใจ

นายสุพันธ์ ค�ำแก้ว

ส.อบต.หมู่ที่ 9

นายวิโรจน์ ก๋องค�ำ

ร.ต.ฉลอง ภาคาทิน น.ส.พิมพ์ภัทรา มูลค�ำตา

ส.อบต.หมู่ที่ 12

ส.อบต.หมู่ที่ 11

นายธงชาติ สมริน

ส.อบต.หมู่ที่ 13

4

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

5 นางผานิต สุวรรณา นางสาวอนงค์ ทิพย์วงค์

นางค�ำปัน ศรีดอนชัย นายพงศ์นเรศ เสาร์แก้ว

ส.อบต.หมู่ที่ 14

นายประพันธ์ ดวงแก้ว นายสอน หมูค�ำ

ส.อบต.หมู่ที่ 15

นายเรวัติ หมั่นแสวง

www.yuwa.go.th

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า นางสายสินธุ์ วงค์คม

นางสมศรี สีฝั้น

นายเลิศ ปินตาอ้าย นายอภิวัต พันธ์ประเสริฐ

www.yuwa.go.th


วารสารหนองสะเรียม

วารสารหนองสะเรียม

ส่วนการคลัง

6

1

2

1. นางสิรริ ัตน์ แสงสิงห์ 2. นางสาวพนิดา เมืองใจ 3. นางรัตติยา กาญจนธีรา 4. นางสาวกัลยารัตน์ ตันแจ้

4

นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ

5

6

7

5. นางสาวอัมพิกา ศิริ หัวหน้าส่วนการคลัง 6. นางสาวจีรวรรณ กรรณมณีเลิศ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี 7. ส.อ.ณัฐดนัย เป็งดิบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ส่วนโยธา

สิบต�ำรวจเอกหญิงพรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า

ส่วนสำ�นักปลัด

3

9

10

8

1

2

11

3

1. นายประพัฒน์ ติ๊บปา นักการภารโรง 2. นางสาวอรพิน พราหมณ์พันธุ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3. นางนิลุบล วรรณมะกอก เจ้าหน้าที่ธุรการ 4. นางนงคราญ จันทะมา คนครัว 5. นางสาวอพัชชา กังวาฬวงษ์ นิติกร 6. นางสาวกมลเนตร สุริยะ บุคลากร 7. นางบุศรา สมศรี นักพัฒนาชุมชน

www.yuwa.go.th

14

4

5

6

8. นายพิเชษฐ์ พรหมมา 9. นายวิทยา อินสุยะ 10. นางสาวสุณิสา มาตัน 11. นายสมศักดิ์ เทพสุวรรณ 12. จ.ส.ต.ชัยภัทร แก้วชยาภรณ์ 13. นายพินิจ สมหาร 14. นางสาวอรทัย สิรกิ ุลขจร

2

1

13

12

7

คนสวน คนขับรถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คนสวน หัวหน้าส�ำนักปลัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเกษตร

1. นายอนุพงค์ คายะโส 2. นายชยันต์ อภิวงค์งาม

4

3

นายช่างเขียนแบบ หัวหน้าส่วนโยธา

3. นางสาวเสาวณีย์ ชัยชาญ 4. นายชายแดน คงจิตงาม

เจ้าหน้าที่ธุรการ วิศวกรโยธา

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

7

1

2

3

1. นายกฤษฎา กัลจาก เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2. นายสมเพชร อรรจน์ไพสิฐ หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3. นางสาวเสาวลักษณ์ กันทะวงศ์ เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง หนังสือ

www.yuwa.go.th


วารสารหนองสะเรียม

วารสารหนองสะเรียม

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�ำปี 2555

1

2

3

5

4

1. นางสาวจีราภรณ์ จะวรรณะ เจ้าพนักงานธุรการ 2. นางสาวสุภารัตน์ บุญเที่ยง เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง หนังสือ 3. นายฉลอง ศิริบุญมา หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4. นายภานุ ปัญญาแม เจ้าพนักงานธุรการ 5. นายสุรยิ ะ ทะนานนท์ เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ

1

1. นายสุเมธี จันทร์ทอง 2. นางสาวจรรยารักษ์ จินดา 3. นางจ�ำนงจิต ค�ำแล 4. นางสุรัชฎาภรณ์ จอมทัน

2

3

ภารโรง ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

4

5

6

7

5. นายฉลอง ศิริบุญมา 6. นางธิดารัตน์ ศิริโกมล 7. นางตติญา วงค์โม้ 8. นางโสดาวัลย์ ตุ่นใจค�ำ

8

หัวหน้าส่วนการศึกษา ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย

สภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า ได้ก�ำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ�ำปี ๒๕๕๕ สมัยสามัญ จ�ำนวน ๔ สมัย สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ – ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีก�ำหนด ๑๕ วัน สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน ถึง ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีก�ำหนด ๑๕ วัน สมัยที่ ๓ วันที่ ๖ – ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีก�ำหนด ๑๕ วัน สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๑ – ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีก�ำหนด ๑๕ วัน สมัยสามัญประจ�ำปี ๒๕๕๖ สมัยแรก วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า สมัยสามัญ ประจ�ำปี ๒๕๕๕ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมัยที่ ๔ ยังไม่ได้ด�ำเนินการ สมัยวิสามัญ ประจ�ำปี ๒๕๕๕ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ครัง้ ที่ 3 วันที่ 13 กันยายน 2555

8

9

10

9. นางอัจฉรี วังซาว ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 10. นางพิมประภา ยอดเมธา ครูผู้ดูแลเด็ก

www.yuwa.go.th

11

12

13

11. นางสาวนิตยา วงศ์อนิ ทร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 12. นางสาวอุบล หน่อแก้ว ครูผู้ดูแลเด็ก 13. นางนิวรรณ ค�ำปัน ครูผู้ดูแลเด็ก

8 มี.ค.55 นายเสน เรือนมูล รองนายก อบต.ยุหว่า ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดีเด่น ด้านสตรี และครอบครัว ระดับชมเชย เนื่องในวันสตรีสากล ณ หอประชุมอิมแพคเมืองทองธานี พร้อมกันนี้ได้น�ำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า ที่เป็นสตรี จ�ำนวน 5 คน เข้าร่วมงานและฟังเสวนา เรื่อง “พลังสตรี พลังท้องถิ่นไทย สร้างสรรค์อนาคต” ในวันดังกล่าวด้วย www.yuwa.go.th

9

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


วารสารหนองสะเรียม

วารสารหนองสะเรียม

งานบริหารทั่วไป การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ�ำปี 2555 องค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจ�ำปี 2555 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า

10-15 มี.ค. 55 อบต.ยุหว่า จัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ต�ำบลและพนักงานจ้าง ปี 2555 ณ ห้องประชุมอบต.ยุหว่า และศึกษาดูงาน ณ จ.จันทบุร-ี ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

10

1. ด้านการบริหารจัดการ

2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

11

3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง

4. ด้านการบริการสาธารณะ

สรุปจ�ำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร และผู้ป่วยเอดส์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2555 1. ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ�ำนวน 1,589 ราย เป็นเงินงบประมาณ 13,260,500 บาท 2. ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ จ�ำนวน 217 ราย เป็นเงินงบประมาณ 1,342,500 บาท 3. ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ�ำนวน 51 ราย เป็นเงินงบประมาณ 306,500 บาท สรุปจ�ำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ

ทั้งสิ้น 1,857 ราย (ข้อมูล ณ 10 กันยายน 2555)

๑๐ ก.ย. 55 อบต.ยุหว่า ได้จัดท�ำโครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า www.yuwa.go.th

www.yuwa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

21-25 พ.ค. 55 อบต.ยุหว่า ได้จัดท�ำโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู งานการบริหารจัดการที่ดี ปี 2555 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต. ผู้น�ำชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มองค์กร ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อสม. ชมรม สตรีแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งหมด 80 คน โดยมีกิจกรรมการอบรม ณ ส�ำนักงาน อบต.ยุหว่า และศึกษาดูงานด้านการบริหาร จัดชมสวนผลไม้สุภัทราแลนด์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง


วารสารหนองสะเรียม

วารสารหนองสะเรียม

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า อำ�เภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กระบวนงานบริการ จัดเก็บภาษีบ�ำรุงท้องที่ จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บภาษีป้าย การขออนุญาตก่อสร้าง กรณีทั่วไป - ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง - ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต กรณีขออนุญาตก่อสร้างตามแบบของกรมโยธาธิการ และผังเมือง การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (๑๓๐ ประเภท) - ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต การขออนุญาตจัดตัง้ ตลาด - ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต การขออนุญาตจัดตัง้ สถานที่จ�ำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร(พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.) - ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต การขออนุญาตจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - ขออนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัตเิ หตุ วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยฯลฯ รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์(กรณีเรื่องจ�ำเป็นเร่งด่วน) รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ การยื่นค�ำร้องขอความช่วยเหลือในการรักษาความสงบ เรียบร้อยและอ�ำนวยความสะดวก (กรณีเร่งด่วน) การยื่นค�ำร้องขอความช่วยเหลือในการรักษาความสงบ เรียบร้อยและอ�ำนวยความสะดวก (กรณีทราบล่วงหน้า) งานสังคมสงเคราะห์ รับค�ำร้องขอรับบริการทั่วไป งานจดทะเบียนพาณิชย์ สนับสนุนน�ำ้ อุปโภค บริโภค

www.yuwa.go.th

ระยะเวลาเดิม ระยะเวลาที่ปรับลด ๘ นาที/ราย ๕ นาที/ราย ๑๐ นาที/ราย ๕ นาที/ราย ๑๐ นาที/ราย ๕ นาที/ราย ๔๕ วัน/ราย - - -

๓๐ วัน/ราย ๑๕ วัน/ราย ๑๕ วัน/ราย ๑๐ วัน/ราย

๓๐ วัน/ราย

๒๐ วัน/ราย

๓๐ วัน/ราย

๒๐ วัน/ราย

๓๐ วัน/ราย

๒๐ วัน/ราย

๓๐ วัน/ราย

๒๐ วัน/ราย

๑ วัน/ราย

ทันที

วารสารรายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า ฉบับนี้ ถือเป็น สื่อประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า เพื่อให้ประชาชนได้รับ ทราบการด�ำเนินงานต่าง ๆ ของ อบต.ยุหว่า ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส�ำหรับการด�ำเนินงานของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ในรอบปีที่ผ่านมานัน้ ได้ด�ำเนินงานในส่วนของ การวางแผนพัฒนา อบต.ยุหว่า โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเสนอ ปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ ซึ่งมีโครงการที่ส�ำคัญ ได้แก่ การประชุมประชาคมจัดท�ำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) และจัดท�ำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนทุกหมู่บ้าน และนอกจากนี้ยังได้ด�ำเนินการจัดประชุมประชาคมต�ำบลและกลุ่มผู้น�ำ องค์กรต่าง ๆ เพื่อร่วมเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและปัญหาความต้องการต่าง ๆ ตลอดจนการร่วมก�ำหนด แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ อบต.ยุหว่า มีการพัฒนาให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืนตลอดไป

13

การประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ยุหว่าในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี

๕ วัน/ราย ๓ วัน/ราย ให้แจ้งการด�ำเนินการให้ - ผู้ร้องทราบก่อนใน ๗ วัน ๑ ชั่วโมง/ราย ทันที ๓ วัน/ราย

๑ วัน/ราย

๓๐ นามี/ราย ๓๐ นาที/ราย - -

๑๕ นาที/ราย ๑๕ นาที/ราย ๑๐ นาที/ราย ๓ ชั่วโมง/ราย

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี

www.yuwa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

12

ที่ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗.

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน


วารสารหนองสะเรียม

วารสารหนองสะเรียม

การออกประชุมประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำ�แผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

งานกฎหมายและคดี งานกฎหมายและคดีได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการ ประจ�ำปีงบประมาณ 2555 ดังต่อไปนี้ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ประจ�ำปี 2555 โดยได้มีการจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ กฎหมายเกี่ยวกับจราจร โดยวิทยากรจากส�ำนักงาน ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ การตั้งจุดให้บริการประชาชน ที่บริเวณ สี่แยกบ้านร้องหมู่ท่ี 8 ต�ำบลยุหว่า อ�ำเภอ สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยวิทยากรจากศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่

14

ตารางสรุปการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓ การพัฒนาด้านสังคม ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการที่ดี รวม www.yuwa.go.th

จ�ำนวนโครงการที่ ด�ำเนินงาน ๔๙ ๘ ๑๖ ๓๙ ๑๐ ๔ ๓๕ ๑๖๑

จ�ำนวนงบประมาณ ที่ใช้ด�ำเนินงาน ๑๐,๑๖๔,๘๗๙.๓๑ ๙๕,๐๐๐ ๑,๐๒๓,๐๐๐ ๕,๐๒๒,๑๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ ๑,๙๒๓,๐๐๐ ๒,๒๖๒,๓๐๐ ๒๑,๐๖๐,๒๗๙.๓๑

สรุปการรับเรื่องร้องเรียนหรือสอบถาม ประจ�ำปีงบประมาณ 2555 ผู้ร้อง/ ล�ำดับ วันที่รับเรื่อง ผู้สอบถาม/ หน่วยงาน

1 2 3 4 5 6 7 8

การด�ำเนินการ รายงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชา แจ้งผล 10 ก.พ.55 ราษฎรหมู่ที่ 5 ขอจัดการความขัดแย้ง 14 ก.พ.55 17 ก.พ.55 นิติกร 3 พ.ค.55 ราษฎรหมู่ที่ 9 ขอปรึกษากฎหมาย 4 พ.ค.55 10 พ.ค.55 กฎหมาย 24 พ.ค.55 ราษฎรหมู่ที่ 9 ขอความช่วยเหลือ 25 พ.ค.55 31 พ.ค.55 กฎหมาย 24 พ.ค.55 ราษฎรหมู่ที่ 5 ขอตรวจสอบ 29 พ.ค.55 31 พ.ค.55 กฎหมาย 24 พ.ค.55 ราษฎรหมู่ที่ 7 การรุกล�้ำล�ำเหมือง 25 พ.ค.55 1 มิ.ย.55 กฎหมาย 1 มิ.ย.55 ราษฎรหมู่ที่ 7 ขอให้ท�ำบันทึกข้อตกลง 3 มิ.ย.55 11 มิ.ย.55 กฎหมาย 27 มิ.ย.55 ราษฎรหมู่ที่ 6 ขอรายงานการปฏิบัติงาน 29 มิ.ย.55 13 ก.ค.55 กฎหมาย 27 ก.ค.55 ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 การสร้างรั้วรุกล�ำ้ 27 ก.ค.55 10 ส.ค.55 กฎหมาย www.yuwa.go.th เรื่อง/ปัญหา

15

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ จ�ำนวน 10,000 บาท โดยมีการจัดการ อบรมให้แก่สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การ บริหารส่วนต�ำบลยุหว่า โดยวิทยากรจากส�ำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเชียงใหม่


วารสารหนองสะเรียม

วารสารหนองสะเรียม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) อุบัติเหตุ

91

ทะเลาะวิวาท/ก่อความไม่สงบ

11

เจ็บป่วยฉุกเฉิน

46

บริการประชาชน

78

เจ็บป่วยทั่วไป

167

อื่นๆ

32

ภัยธรรมชาติ

12

รวมทั้งสิ้น

437

1. โครงการเฝ้าระวังสาธารณภัยในพื้นที่ งบประมาณในการด�ำเนินการ 310,000 บาท ระยะเวลา ในการด�ำเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานในการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภัยทาง ท้องถนน ภัยจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น

2. โครงการวัน อปพร. งบประมาณในการด�ำเนินการ 20,000 บาท ด�ำเนินการร่วมกับวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มีนาคม 2555 และวันที่ 22 มีนาคม 2555 เข้าร่วมพิธีสวนสนามกับส�ำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่

www.yuwa.go.th

17

4. โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับต�ำบล งบประมาณ 50,000 บาท เพื่อใช้ในการ ปรับปรุงรถกู้ภัย ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ การสื่อสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินของต�ำบล 5. โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร. งบประมาณ 10,000 บาท 6. โครงการอบรมพนักงานกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใกล้เคียง จ�ำนวน 40,600 บาท 7. โครงการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น จ�ำนวน 50,000 บาท เพื่อน�ำมาใช้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า แล้วเจอกันใหม่นะคะ..

www.yuwa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

16

3. โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตร การระงับเพลิงเบื้องต้น งบประมาณ ในการด�ำเนินการ 32,000 บาท ระยะเวลาในการด�ำเนินการ 21-22 มิถุนายน 2555 โดยมีอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงเข้าร่วมในการอบรมในครัง้ นี้ด้วย


วารสารหนองสะเรียม

งานพัฒนาชุมชนและงานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า ได้ด�ำเนินกิจกรรม โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2555 ดังนี้  โครงการจัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2555 งบประมาณ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดกิจกรรมประชุมซักซ้อมการจัดเก็บข้อมูลให้กับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ของหมู่บ้าน ม.1-15 และ ค่าตอบแทนการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกข้อมูล จปฐ.ปี 2555

วารสารหนองสะเรียม  โครงการวันสตรีสากล ปี 2555 งบประมาณ 30,000 บาท เพื่ออุดหนุนให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี ต�ำบลยุหว่า เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลของระดับอ�ำเภอ และระดับต�ำบล

 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบต�ำบลยุหว่า ในกลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุทางการเกษตร

 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ปี 2555 งบประมาณ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่คณะท�ำงานด้านครอบครัว เด็ก และสตรี ในต�ำบลยุหว่า  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนประชาชนต�ำบลยุหว่าประจ�ำปี 2555 งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน เยาวชนในต�ำบลยุหว่า ตามความต้องการของกลุ่มในการฝึกอบรมอาชีพ

 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต�ำบลยุหว่า ปี 2555 งบประมาณ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุต�ำบลยุหว่า  โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในต�ำบลยุหว่า โดยประสานขอรับการสนับสนุนงบ ประมาณจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ จ�ำนวน 38 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงินงบประมาณ 38,000 บาท

 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลยุหว่า ปี 2555 งบประมาณ 50,000 บาท เพื่อจ่ายสมทบในการจัดสวัสดิการให้กับ สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต�ำบลยุหว่า

www.yuwa.go.th

 โครงการมอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุตามโครงการเปิดโลกสดใสกับแว่นท๊อป. โดยประสานขอรับการสนับสนุน แว่นตาให้กับผู้สูงอายุในต�ำบลยุหว่า จ�ำนวน 50 คน จากศูนย์จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่

www.yuwa.go.th

19

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

18


วารสารหนองสะเรียม

๑๓ สิทธิผู้สูงอายุ กับความพร้อมรองรับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

www.yuwa.go.th

สำ�นักปลัดองค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า งานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555 ได้ด�ำเนินงานการ พัฒนาส่งเสริมอาชีพการเกษตร และสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง ดังนี้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต�ำบลยุหว่า ปีงบประมาณ 2555 งบประมาณ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมกับก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน และอาสา เกษตรในพื้นที่ต�ำบลยุหว่า การบริการข่าวสาร ความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ การเพิ่มผลผลิตพืชผลโดยการใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพ การรณรงค์ป้องกันแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ลดภาวะโลกร้อน การท�ำปุ๋ยชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม ฯลฯ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ตามแนวทาง เศรษฐกิจเชิงคุณธรรมต�ำบลยุหว่า ในปีงบประมาณ 2555 งบประมาณ 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนการ ด�ำเนินงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ ชุมชนฯ ฐานเรียนรู้เครือข่ายฯ 9 ฐานฯ โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียวต�ำบลยุหว่า ในปีงบประมาณ 2555 งบประมาณ 100,000 บาท เพื่อด�ำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน แก้ไข ปัญหาภาวะโลกร้อน กิจกรรมกั้นแนวเขตอภัยทาน (ห้ามจับสัตว์น�้ำทุกชนิด) บริเวณที่ท�ำการองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า (หนองสะเรียม) เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาในเขต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระ ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และต้นไม้ตาม นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ (ปลูกต้นทองกวาว 100 ต้น) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2555

ปีงบประมาณ 2555 ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน 2555 เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชในนาข้าว (เพลี้ยจักจั่น สีเขียว) ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน โดยสนับสนุนสารก�ำจัดแมลงศัตรู พืชแก่เกษตรกร จ�ำนวน 162 ราย พื้นที่นา จ�ำนวน 1,189 ไร่ 3 งาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการเบื้องต้น

www.yuwa.go.th

21

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

20

ประเทศไทยก�ำหนดไว้ว่า ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปถือเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งมีจ�ำนวนมากถึง 6,161,000 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งประเทศไทยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 14 เร็วกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สวีเดน ฝรั่งเศส หรือสหรัฐอเมริกาถึงสามเท่า ท�ำให้การเตรียมพร้อมในการรองรับผู้สูงอายุของประเทศมีระยะเวลาสั้นกว่าหลาย ประเทศ และประเทศเหล่านั้นมักจะอยู่ในสถานะที่ “รวยก่อนแก่” เหตุผลนี้ท�ำให้ผู้สูงอายุจ�ำนวนไม่น้อยในขณะนี้ด�ำรงชีพอยู่ภายใต้ภาวะความเสี่ยง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “ขาดหลัก ประกัน” ที่ส�ำคัญทั้งด้านการเงิน , ด้านที่อยู่อาศัย , ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร , ด้านการสัญจรและคมนาคม รวมทั้งด้าน การได้รับการดูแลเมื่อถึงระยะต้องพึ่งพา แต่ภายหลังที่มีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และสิทธิประโยชน์ ที่มีผลการบังคับใช้ตาม พรบ. และผลการใช้ สิทธิของผู้สูงอายุเกิดขึ้น ดูเหมือนจะท�ำให้คุณภาพด้านหลักประกันในการด�ำรงชีวิตของผู้สูงอายุถูกยกระดับจัดอยู่ในขั้นที่ดี ขึ้น โดย 13 ด้านของสิทธิผู้สูงอายุพึงได้รับนั้นมีความครอบคลุมการดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ โดยมี หน่วยงานของภาครัฐท�ำหน้าที่หรือมีบทบาทจัดการในเรื่องต่าง ๆ ทั้ง 13 ด้านดังกล่าว คือ 1) การบริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กระทรวงสาธารณสุข 2) การศึกษาศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินชีวิต มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวง ศึกษาธิการ 3) การประกอบอาชีพ หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกระทรวงแรงงาน 4) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน หน่วยงาน ที่รับผิดชอบคือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5) การอ�ำนวยความสะดวกหรือความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณ อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กระทรวงมหาดไทย 6) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กระทรวงคมนาคม 7) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมด 12 หน่วยงาน 256 แห่ง ยกเว้นค่าเข้าชม สถานที่ส�ำหรับผู้สูงอายุ 8) การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 9) การให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา ด�ำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในแนวทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว หน่วยงาน ที่รับผิดชอบคือกระทรวงยุติธรรม 10) การจัดที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ�ำเป็นและทั่วถึง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ พม. 11) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจ�ำเป็น ทั่วถึงและเป็นธรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงมหาดไทย 12) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ พม. 13) การอื่นๆที่คณะกรรมการประกาศก�ำหนด การสร้างหลักประกันหรือกลไกรองรับผู้สูงอายุ ที่ด�ำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม หรือภาคชุมชน อาทิเช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ , สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย หรือส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มิได้จบเพียงแค่พรบ. เพื่อการให้สทิ ธิแก่ผู้สูงอายุเท่านั้น แต่การท�ำงานบนฐานความเข้าใจเรื่องของผู้สูงอายุที่มิได้มีแค่ อายุที่เพิ่มมากขึ้น แต่มาพร้อมกับประสบการณ์และความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งการสร้างองค์ความรู้และการประสานให้เกิดกลุ่มองค์กร เครือข่ายผู้สูงอายุ ในการที่จะเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ท่ที รงคุณค่าของผู้สูงอายุเหล่านั้น รวมทั้งเป็นการวางรากฐานสู่การเตรียมตัวสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ จึง เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม ที่ทุกหน่วยงานให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรมและขบวนการสร้าง เสริมสุขภาพอันจะน�ำไปสู่สุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุได้ ซึ่งสุดท้ายจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะน�ำไปสู่การสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มี คุณภาพได้อย่างสมบูรณ์

วารสารหนองสะเรียม


วารสารหนองสะเรียม

วารสารหนองสะเรียม

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รวมภาพกิจกกรรมส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อบต.ยุหว่า ได้สนับสนุนน�้ำยาเคมีฆ่า เชื้อโรคท�ำความสะอาดให้แก่โรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ยุหว่า เพื่อ ป้องกันโรคมือเท้าปาก

งานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.ยุหว่าร่วมกับอาสาปศุสัตว์อ�ำเภอ ได้ด�ำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ประจ�ำปีงบประมาณ 2555 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อบต.ยุหว่า โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว พร้อมทัง้ ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันโรค

งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติด งานควบคุมและป้องกันโรค

งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อบต.ยุหว่าได้ด�ำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดย ด�ำเนินการรณรงค์พ่นหมอกควันในหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.ยุหว่า เพื่อก�ำจัดยุงลายตัวแก่ พาหนะน�ำโรคไข้เลือด ออก ตลอดจนรณรงค์ท�ำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจ�ำทุกปี

อบต.ยุหว่า ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือด ออก แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ต�ำบลยุหว่า ในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมอบต.ยุหว่า

พนักงาน เจ้าหน้าที่อบต.ยุหว่าร่วมกันจัดกิจกรรมพ่นหมอกควัน และรณรงค์คว�่ำภาชนะที่มีนำ�้ ขัง รวมทั้งเก็บขยะรอบบริเวณส�ำนักงาน อบต.ยุหว่า และรอบบริเวณหนองสะเรียม เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้ เลือดออก ในวันศุกร์ท่ี 8 มิถุนายน 2555

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข อบต.ยุหว่า ได้ อุดหนุนงบประมาณให้ กับคณะกรรมการพัฒนา งานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 -15 ต�ำบลยุหว่า และชมรม อาสาสมัครสาธารณสุขต�ำบลยุหว่าได้จัด โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อบรม อสม.ใหม่และฟื้นฟู) ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555 ณ ศาลาวัดป่าเจริญธรรม โครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต�ำบลยุหว่า วัน

www.yuwa.go.th

เวลา 05.30 น. หมู่ที่ 1 หมู่ 3 หมู่ 6 หมู่ที่ 1 หมู่ 3 หมู่ 6

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติด อบต.ยุหว่า ได้ ด�ำเนินการแผนปฏิบัติ การประชุมประชาคม หมู่บ้านในพื้นที่ต�ำบล ยุหว่า ตามแผนปฏิบัติ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ประจ�ำปี พ.ศ.2555 ของชุดปฏิบัตกิ ารป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต�ำบลยุหว่า

หมู่บ้าน

เวลา 06.00 น. หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 8, หมู่ท่ี 12, หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 4 , หมู่ท่ี 5 ,หมู่ที่ 7 หมู่ท่ี 9 , หมู่ที่ 11 , หมู่ท่ี 13 , หมู่ท่ี 15 หมู่ท่ี 2, หมู่ที่ 8 , หมู่ท่ี 12 , หมู่ท่ี 14 หมู่ที่ 4 , หมู่ท่ี 5 ,หมู่ที่ 7 หมู่ท่ี 9 , หมู่ที่ 11 , หมู่ท่ี 13 , หมู่ท่ี 15

แผนตารางการออกให้บริการ จัดเก็บขยะของอบต.ยุหว่า www.yuwa.go.th

23

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

22

โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคเอดส์ ได้ด�ำเนินการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์แก่นักเรียนใน โรงเรียนเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.ยุหว่า

โครงการเข้าร่วมกิจกรรม“พลังแผ่นดิน เอาชนะ ยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี


วารสารหนองสะเรียม

วารสารหนองสะเรียม

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ยุหว่า สรุปรายรับ – รายจ่าย ในปีงบประมาณ 2555 รายรับ

1.) ยอดยกมาของปี 2554 2.) เงินค่าบริการสาธารณสุขจากกองทุนฯ 3.) เงินสมทบจาก อบต. 4.) รายได้อื่นๆ (ดอกเบี้ยเงินฝาก รวมรายรับทั้งสิ้น

233,094.17 บาท 415,480.00 บาท 125,000.00 บาท 1,404.56 บาท 774,978.73 บาท

รายจ่าย 195,187.00 บาท

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี 2555 โดยภายในงานได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส.นพคุณ รัฐผไท เป็นประธาน ในพิธีเปิด ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการ การแสดงความสามารถจากนักเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ยุหว่า การแสดงโชว์ความสามารถพิเศษจากหน่วยสุนัขสงคราม จากส�ำนักงานต�ำรวจภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่

19,940.00 บาท 184,110.00 บาท 43,515.00 บาท 442,752.00 บาท

25 โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงเล็ก การประกวดโคมไฟลอดบ่วง

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการสนับสนุนส่งเสริม และฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชนต�ำบล ยุหว่า งบประมาณ 33,000 บาท ของชมรมผู้สูงอายุต�ำบลยุหว่า www.yuwa.go.th

โครงการสมุนไพรพาไกล ไข้เลือดออกต�ำบลยุหว่า งบ ประมาณ 13,900 บาท ของ รพ.สต.สันป่าตอง

โครงการอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุที่บ้าน “เพื่อนช่วยเพื่อน” (อผส.) งบประมาณ 54,800 บาท ของชมรมผู้สูงอายุต�ำบลยุหว่า

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนต�ำบลยุหว่า ประจ�ำปี 2555 โดยด�ำเนินการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและการท�ำงานของคณะกรรมการสภาเด็กตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท�ำงาน ของกลุ่มองค์กรสภาเด็กอื่น ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า และจังหวัดล�ำพูน

www.yuwa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

24

1.) ค่าใช้จ่ายจากการจัดซื้อบริการ (ประเภทที่ 1 ) จ�ำนวน 6 โครงการ 2.) ค่าใช้จ่ายจากการสนับสนุนหน่วยบริการ (ประเภทที่ 2 ) จ�ำนวน 2 โครงการ 3.) ค่าใช้จ่ายการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชน (ประเภทที่ 3) จ�ำนวน 9 โครงการ 4.) ค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการกองทุนฯ (ประเภทที่ 4 ) จ�ำนวน 1 โครงการ รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

องค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์ต�ำบล ยุหว่า ตลอดจนประชาชน กลุ่มองค์กรในเขตต�ำบลยุหว่า จัดโครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติเวสสันดร ชาดก ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ วัดมะกับตอง หมู่ท่ี ๑๑ ต�ำบลยุหว่า อ�ำเภอสันป่าตอง


วารสารหนองสะเรียม โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต�ำบลยุหว่า ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ซึ่งจัดเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน และเสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรง ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจ�ำปี ๒๕๕๕ โดยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนต�ำบลยุหว่า ก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษาไปยังวัด และ ส�ำนักสงฆ์ต่างๆ ในเขตต�ำบลยุหว่า

วารสารหนองสะเรียม กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทุกด้าน เหมาะสมตามวัย รักการออกก�ำลังกาย มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

งานประจ�ำปีและพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน(บัณฑิตน้อย) ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล ๓ ประจ�ำปีการ ศึกษา ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นอนุบาล๓ ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับชัน้ สูงสุดของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า

27 โครงการปฏิบัติธรรมประจ�ำปี ๒๕๕๕ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยร่วมเข้าวัด ฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมร่วมกับประชาชนในพื้นที่ต�ำบลยุหว่า ทุกๆวันพระตลอด ระยะเวลา ๓ เดือนช่วงเข้าพรรษา กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและเกิด การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลาย ได้รับการปลูกฝังให้รักและภาคภูมใิ จใน ชุมชนและท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ โครงการค่ายส่งเสริมประสบการณ์นักเรียนอนุบาล (DAY CAMP) เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัตถุประสงค์เพื่อ จัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน ฝึกการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นตลอด จนรู้จักและร่วมกันอนุรักษ์ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

www.yuwa.go.th

www.yuwa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

26


วารสารหนองสะเรียม

วารสารหนองสะเรียม

รายงานผลการดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รายละเอียดโครงการ

1

โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกและหินผุ ซ่อมแซมถนนสาธารณะ ภายในต�ำบลยุหว่า โดยท�ำการลงหินคลุกและหินผุ พร้อม ปรับเกลี่ยเรียบถนนสาธารณะภายในต.ยุหว่า ม.1-9, ม. 11-15 ต�ำบลยุหว่ารวม 14 หมู่บ้าน รวมหินคลุก 270 ลบ.ม. และหินผุ 510 ลบ.ม. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบ ล�ำเหมืองป่าจู้ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ต�ำบลยุหว่า ขนาดกว้าง 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 183 เมตร ตามแบบ แปลนของ อบต.ยุหว่า จ�ำนวน 1 แห่ง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ช�ำรุดภายใน ต.ยุหว่า ม. 2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15 ต�ำบลยุหว่า จ�ำนวน 11 หมู่บ้าน ตามแบบแปลนของ อบต.ยุหว่า โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ต�ำบลยุหว่า ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 379 เมตร หนา 0.04 เมตร พร้อมลานจอดรถแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,698.60 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ยุหว่า จ�ำนวน 1 แห่ง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ต�ำบลยุหว่า ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 70 เมตร โดยท�ำการปลูกหญ้าพร้อมก่อสร้างแผงกัน้ ฟุตบอล และติด ตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามแบบแปลนของ อบต.ยุหว่า จ�ำนวน 1 แห่ง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกลาง หมู่ที่ 2 ต�ำบลยุหว่า เชื่อมต�ำบลสันกลาง ขนาด กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 144 เมตร ตามแบบ แปลนของ อบต.ยุหว่า จ�ำนวน 1 แห่ง โครงการจ้างเหมาและออกแบบการจัดท�ำสวนสาธารณะโดย จัดท�ำสวนสาธารณะ (บริเวณหนองสะเรียม) พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ ส�ำหรับจัดท�ำสวนสาธารณะรอบ ๆ หนองสะเรียม หน้าที่ท�ำการ อบต.ยุหว่า โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ต.ยุหว่า ตามแบบแปลนของ อบต.ยุหว่า จ�ำนวน 1 แห่ง

2

3

4

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

28

5

6

7

www.yuwa.go.th

วงเงิน งบประมาณ ราคากลาง

ผู้ได้รับ การคัดเลือกและราคา

ที่

รายละเอียดโครงการ

217,000.00 217,000.00 หจก. พนธกรการโยธา

8

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจัดสรร 1 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ต�ำบลยุหว่า ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 177 เมตร ตามแบบแปลน ของ อบต.ยุหว่า จ�ำนวน 1 แห่ง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสาวิตรี บ้านสันป่าตองใต้-มะจ�ำโรง หมู่ที่ 14 ต�ำบลยุหว่า ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 170 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ยุหว่า จ�ำนวน 1 แห่ง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ต.ยุหว่า ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 200 เมตร ตามแบบแปลน ของ อบต.ยุหว่า จ�ำนวน 1 แห่ง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังมัสยิด บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 ต.ยุหว่า ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 150 เมตร ตามแบบ แปลนของ อบต.ยุหว่า จ�ำนวน 1 แห่ง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างแผงเหล็กกั้นสนามกีฬา บ้านหนอง หวาย หมู่ที่ 3 ต�ำบลยุหว่า ขนาดยาว 154 เมตร สูง 1 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ยุหว่า จ�ำนวน 1 แห่ง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน�ำ้ ช่วยดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ ดีเซล น�้ำหนักของรถรวมน�ำ้ หนักบรรทุกไม่ต�่ำกว่า 8,500 กิโลกรัม พร้อมปั๊มและอุปกรณ์ จ�ำนวน 1 คัน

ราคา 216,500 บาท

9 442,400.00 442,600.00 หจก. จอมทอง 13 ราคา 320,000 บาท

10 189,700.00 193,100.00 หจก. พนธกรการโยธา ราคา 189,500 บาท

1,000,000.00 1,000,000.00 หจก. พนธกรการโยธา

11

ราคา 999,000 บาท

12 500,000.00 507,600.00 หจก. พนธกรการโยธา ราคา 499,000 บาท

13

วงเงิน งบประมาณ ราคากลาง

ผู้ได้รับ การคัดเลือกและราคา

380,000.00 379,200.00 หจก. พนธกรการโยธา ราคา 378,500 บาท

360,000.00 357,500.00 หจก. พนธกรการโยธา ราคา 357,000 บาท

305,000.00 307,500.00 หจก. เชียงใหม่เวียงเขิน ราคา 305,000 บาท

275,000.00 285,600.00 หจก. ธนพงศ์พันก่อสร้าง ราคา 274,000 บาท

180,000.00 172,900.00 หจก. พนธกรการโยธา ราคา 167,000 บาท

1,980,000.00 1,980,000.00 บริษัท อัครวัฒน์ธนภพ ราคา 1,975,000 บาท

310,000.00 313,600.00 หจก. พนธกรการโยธา ราคา 279,490 บาท

100,000.00

99,000.00 นายกิตติภพ ซิมสุชิน ราคา 95,000 บาท

www.yuwa.go.th

29

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

ที่


วารสารหนองสะเรียม

วารสารหนองสะเรียม

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า อำ�เภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ งบรายรับ - งบรายจ่าย ประจำ�ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

รายรับ หมวดภาษีอากร (411000) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (412000) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000) หมวดภาษีจัดสรร (421000) หมวดเงินอุดหนุน (430000) รวมเงินรายรับทั้งสิ้น หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ระบุวัตถุประสงค์) (441000) รวมเงินตามประมาณการรายรับ

+ สูง รายรับจริง - ต�่ำ 489,253.22 + 79,253.22 825,261.43 + 370,861.43 411,384.26 + 309,384.26 124,082.50 + 53,982.50 19,568,831.84 + 4,605,331.84 11,781,879.00 + 2,781,879.00 33,200,692.25 + 8,200,692.25 18,706,363.00 + 18,706,363.00 51,907,055.25 + 26,907,055.25

+ สูง ประมาณการ รายจ่ายจริง - ต�่ำ รายจ่ายงบกลาง (5510000) 1,074,791.00 947,494.20 - -127,296.80 รายจ่ายงบกลาง (6510000) 356,000.00 356,000.00 - - รายจ่ายงบกลาง (7651000) 15,048,390.00 + 15,048,390.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (5521000) 2,660,640.00 2,660,640.00 - - เงินเดือน (ฝ่ายประจ�ำ) (5522000) 5,565,980.00 5,468,100.00 - -97,880.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจ�ำ) (7522000) 1,282,450.00 - 1,282,450.00 ค่าตอบแทน (5531000) 2,512,600.00 2,433,872.15 + -78,727.85 ค่าตอบแทน (7531000) 8,450.00 - ๘,450.00 ค่าใช้สอย (5532000) 2,763,140.00 2,511,871.89 + -251,268.11 ค่าใช้สอย (6532000) 2,309,000.00 2,203,874.50 - -105,125.50 ค่าใช้สอย (7532000) 748,573.00 - 748,573.00 ค่าวัสดุ (5533000) 799,800.00 697,309.70 - -102,490.30 ค่าวัสดุ (6533000) 1,176,600.00 1,068,343.86 - -108,256.14 ค่าวัสดุ (7533000) 19,800.00 - 19,800.00 ค่าสาธารณูปโภค (5534000) 320,000.00 267,217.70 - -52,782.30 เงินอุดหนุน (5561000) 190,000.00 242,000.00 - 52,000.00 เงินอุดหนุน (6561000) 3,016,179.31 3,021,179.31 - 5,000.00 เงินอุดหนุน (7561000) 100,700.00 100,700.00 รายจ่ายอื่น ๆ (5551000) 15,000.00 15,000.00 - - รายจ่ายอื่น ๆ (6551000) 586,750.00 586,750.00 - - รวมรายจ่ายประจ�ำ 23,346,480.31 39,688,016.31 - 16,451,686.00 ค่าครุภัณฑ์ (5541000) 195,750.00 193,078.20 - -2,671.80 ค่าครุภัณฑ์ (6541000) - - - - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (5542000) 120,000.00 85,500.00 - -34,500.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (6542000) 4,927,100.00 4,838,614.00 - -88,486.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (7542000) 1,498,000.00 + 1,498,000.00 รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน 5,242,850.00 6,615,192.20 + 1,372,342.20 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 28,589,330.31 46,303,208.51 + 17,823,028.20 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 5,603,846.74 ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 10,163,406.66 บาท ยอดเงินทุนส�ำรองสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมณ 10,101,619.50 บาท

www.yuwa.go.th

ประเภทภาษี

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ภาษีโรงเรือนเละที่ดิน (0101) 206,239.00 231,616.00 276,831.00 273,901.00 327,090.00 ภาษีบำ�รุงท้องที่ (0102) 74,064.02 85,904.58 102,895.37 90,773.12 76,271.22 ภาษีป้าย (0103) 33,897.00 48,270.00 75,623.00 70,955.00 85,892.00 รวมยอด 5 ปี 314,200.02 365,790.58 455,349.37 435,629.12 479,253.22 300,000.00 250,000.00 200,000.00

รายจ่าย

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (0101) ภาษีบำ�รุงท้องที่ (0102) ภาษีป้าย (0103)

150,000.00 100,000.00 50,000.00

31

ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. 2551 2552

ประเภทภาษี รวมยอดภาษี 500,000.00 450,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 250,000.00 200,000.00 50,000.00 -

ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. 2553 2554

ปี 2551

ปี 2552

ปี พ.ศ. 2555

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

314,200.02 365,790.58 455,349.37 435,629.12 489,253.22

รวมยอดภาษี

ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. 2551 2552

ปี พ.ศ. ปี พ.ศ. 2553 2554

ปี พ.ศ. 2555

www.yuwa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

30

ประมาณการ 410,000.00 454,400.00 102,000.00 70,100.00 14,963,500.00 9,000,000.00 25,000,000.00 - 25,000,000.00

ตารางเปรียบเทียบยอดการจัดเก็บภาษีย้อนหลัง ๕ ปี


วารสารหนองสะเรียม

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

ล�ำดับ

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

โครงการ

ภาพถ่ายโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

งบประมาณ ราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการลงหินคลุกหินผุ ซ่อมแซมถนนสาธารณะภายใน 217,000.- 217,000.- 216,500.ต�ำบลยุหว่า หมู่ท่ี 1-9 และหมู่ท่ี 11-15 รวม 14 หมู่บ้าน โครงการซ่อมแซมถนนที่ช�ำรุดภายในต�ำบลยุหว่า 189,500.- 193,100.- 189,700.หมู่ที่ 2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,1 ต�ำบลยุหว่า รวม 11 หมู่บ้าน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 189,700.- 442,600.- 189,500.ถนนเลียบล�ำเหมืองป่าจู้ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 30,000.- 26,600.- 26,500.ซอย 2 บ้านหนองหวาย หมู่ท่ี 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 77,000.- 76,200.- 76,000.ซอย 8 เชื่อมซอยอุ้ยจม บ้านอุเม็ง หมู่ท่ี 5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 1,000,000.- 1,000,000.- 999,000.บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ท่ี 4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 380,000.- 379,200.- 378,500.ซอยจัดสรร 1 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 360,000.- 357,500.- 357,000.ซอยสาวิตรี บ้านสันป่าตองใต้-มะจ�ำโรง หมู่ท่ี 14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 99,000.- 98,900.- 98,500.ซอย 2 บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ท่ี 7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 275,000.- 285,600.- 274,000.ซอยหลังมัสยิด บ้านหนองปึ๋ง หมู่ท่ี 6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 310,000.- 313,600.- 279,490.บ้านกลาง หมู่ท่ี 2 ต�ำบลยุหว่า เชื่อมต�ำบลสันกลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางโอเวอร์เลย์ 305,000.- 307,500.- 305,000.หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านสันป่าตอง หมู่ท่ี 1 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน�ำ้ คอนกรีตเสริมเหล็ก 24,900.- 24,900.- 24,900.ซอย 5 บ้านหนองปึ๋ง หมู่ท่ี 6 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน�ำ้ คอนกรีตเสริมเหล็ก 25,000.- 25,400.- 25,000.พร้อมบ่อพัก ซอยหลังสภาต�ำบล บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ท่ี 7 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน�ำ้ คอนกรีตเสริมเหล็ก 99,000.- 99,900.- 98,000.แยกซอย 9 ถึงแยกซอย 8 บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ท่ี 7 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 500,000.- 507,600.- 499,000.โครงการก่อสร้างแผงเหล็กกัน้ สนามกีฬา 180,000.- 172,900.- 167,000.บ้านหนองหวาย หมู่ท่ี 3 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงป้ายชื่อโรงเรียน 20,000.- 20,000.- 19,500.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า เป็นป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า

www.yuwa.go.th

ประมวลภาพกิจกรรม

ลงหินคลุกหินผุ ซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมถนนที่ช�ำรุดภายใน ถนน คสล. ถนนเลียบล�ำเหมืองป่าจู้ ภายใน ต�ำบลยุหว่า หมู่ท่ี 1-9 และ ต�ำบลยุหว่า หมู่ท่ี บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 11-15 รวม 14 หมู่บ้าน 2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15 ต�ำบลยุหว่า รวม 11 หมู่บ้าน

ถนน คสล. ซอย 2 บ้านหนองหวาย หมู่ท่ี 3

ถนน คสล. ซอย 8 เชื่อม ซอยอุ้ยจม บ้านอุเม็ง หมู่ท่ี 5

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ท่ี 4

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ซอยสาวิตรี ซอยจัดสรร 1 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 ซอย 2 บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ท่ี 7 บ้านสันป่าตองใต้-มะจ�ำโรง หมู่ที่ 14

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกลาง ถนนโอเวอร์เลย์ หมู่ท่ี 1 เชื่อม หมู่ที่ หมู่ที่ 2 ต�ำบลยุหว่า ซอยหลังมัสยิด บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 6 12 บ้านสันป่าตอง หมู่ท่ี 1 เชื่อมต�ำบลสันกลาง www.yuwa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

สรุปโครงการก่อสร้างที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555)

วารสารหนองสะเรียม

33


วารสารหนองสะเรียม

วารสารหนองสะเรียม

พิธีเปิดงาน “วันท้องถิ่นไทย”

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

โครงการ “ วันท้องถิ่นไทย ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2555 ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า ร่วมกับ ชมรมก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้านต�ำบลยุหว่า และสมาชิก อปพร.

วางท่อระบายน�ำ ้ คสล. ซอย 5 วางท่อระบายน�้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก วางท่อระบายน�้ำ คสล. แยกซอย 9 บ้านหนองปึ๋ง หมู่ท่ี 6 ซอยหลังสภาต�ำบล ถึงแยกซอย 8 บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ท่ี 7 บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ท่ี 7

การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน อบต.ยุหว่า และจากชมรมต่างๆ

ลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9

1. 2. 3. 4.

34

www.yuwa.go.th

เปลี่ยนแปลงป้ายชื่อโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยุหว่า เป็นป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลองค์การ บริหารส่วนต�ำบลยุหว่า

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ยื่นเอกสารหลักฐานการขออนุญาต ดังนี้ 1.1 แบบแปลน พร้อมผังบริเวณ จ�ำนวน 2 ชุด 1.2 ส�ำเนาทะเบียนบ้าน จ�ำนวน 1 ชุด 1.3 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน จ�ำนวน 1 ชุด 1.4 ส�ำเนาโฉนดที่ดิน จ�ำนวน 1 ชุด 1.5 หนังสือยินยอมให้ท�ำการปลูกสร้าง อาคารในที่ดิน (กรณี ที่ดินมิได้เป็นของผู้ขออนุญาต) ตรวจสอบเอกสาร และสถานที่ก่อสร้าง พิจารณาออกใบอนุญาต แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อติดต่อรับใบอนุญาต ภายใน 30 วัน (นับตั้งแต่วันอนุญาต)

ภาพบรรยากาศภายในงาน

35

www.yuwa.go.th


วารสารหนองสะเรียม

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่พนักงานส่วนต�ำบล ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานจ้าง ประจ�ำปี 2555

84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะยาเสพติด ณ ที่ว่าการอ�ำเภอสันป่าตอง

กิจกรรมรดน�้ำด�ำหัวคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ เนื่องในวันสงกรานต์

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน การบริหารจัดการที่ดี ประจ�ำปี 2555

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจ�ำปี 2555

36

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

โครงการ “อบต.เคลื่อนที่” ประจ�ำปีงบประมาณ 2555 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ในเขตพื้นที่ต�ำบลยุหว่า จ�ำนวน 14 หมู่บ้าน

วารสารหนองสะเรียม

37

การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต�ำบล www.yuwa.go.th

โครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจ�ำปี 2554 www.yuwa.go.th


38

กิจกรรมมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส พระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา

วารสารหนองสะเรียม

วันต่อต้านยาเสพติด “พลังแผ่นดินเอาชนะยา เสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี”

โครงการหนองสะเรียมมินิมาราธอน ครัง้ ที่ 2

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนต�ำบล และพนักงานจ้าง ปี 2555

โรงเรียนผู้สูงอายุต�ำบลยุหว่า

การช่วยเหลือเยาวชนที่ถูกทอดทิ้ง

กิจกรรมรดน�้ำด�ำหัว ประธานผู้สูงอายุต�ำบลยุหว่า เนื่องในวันสงกรานต์

โครงการตัง้ ธรรมหลวงเทศน์มหาชาติล้านนา

การแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนอนุบาล อบต.ยุหว่า

โครงการ “ฮ่วมใจ๋สบื สานต�๋ำนานยี่เป็ง”

โครงการรู้เท่าทันป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติด โครงการอบรมหลักสูตรการสอนสาธิตการผลิต บ�ำรุงรักษา และการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

โครงการประชุมประชาคมจัดท�ำแผน พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2556 – 2559) www.yuwa.go.th

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต�ำบลยุหว่า ประจ�ำปี 2555

www.yuwa.go.th

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

องค์การบริหารส่วนตำ�บลยุหว่า

วารสารหนองสะเรียม

39


อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน

1669

โทร. หรือสายตรง ศูนย์ อปพร. อบต.ยุหว่า (กู้ภัยยุหว่า) โทร.

053-355266

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อประสบเหตุ

1. โทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ชีพ ศูนย์เวียงพิงค์หมายเลข 1669 หรือห้องศูนย์ อปพร. อบต.ยุหว่า (กู้ภัยยุหว่า) หมายเลข 053-355266 2. แจ้งรายละเอียด ดังนี้ 2.1 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรืออาการผู้ป่วย 2.2 สถานที่เกิดเหตุ แจ้งจุดที่สังเกตได้ง่าย จำ�นวนผู้ได้รับบาดเจ็บ อายุ เพศ ของผู้ป่วย 2.3 ความรู้สึกตัวของผู้ป่วย รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง หลับแล้วปลุกตื่น หรือหมดสติ ไม่ขยับเขยื้อน หายใจปกติหรือไม่ 2.4 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับของผู้แจ้ง เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ 3. รับฟังคำ�แนะนำ�จากเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์ อาจต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย ก่อนเจ้าหน้าที่ไปถึง 4. ควรมีคนให้สัญญาณ เพื่อนำ�ทางให้รถพยาบาลไปถึงที่เกิดเหตุได้เร็วขึ้น องค์การบริหารส่วนต�ำบลยุหว่า ได้จัดซื้อ รถบรรทุก น�้ำช่วยดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ขนาด 6 ล้อ ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร งบประมาณ 1,975,000 บาท เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย ภัยแล้ง ฯลฯ ซึ่งประชาชนสามารถขอรับบริการ หรือแจ้งเหตุภัยพิบัติ ได้ที่.. ศูนย์ อปพร. อบต. ยุหว่า โทร. 0-5335-5266 หรือ ที่ท�ำการ อบต.ยุหว่า โทร. 0-5382-5044 ต่อ 11

รายงานประจำปี 2555  
รายงานประจำปี 2555  
Advertisement