Page 1

RNI NO. MAHBIL/2011/39970

yauvaa pa`gataI yaSaacaa saaopaa maaga-.. ek savaa-MigaNa SaOXaiNak paaiXak ...

o”kZ 2

* vad 24 * eqacbZ

fnukad % 15 rs 31 fMlsacj 2012 * ikus 4 * fdaer 2

uoh eqacbZ egkuxj ikfydspk ^ oaMlZ ikdZ * &% eqacbZ izfrfu/kh %& Aaga`a yaoqaIla taajamahala, caInacaI iBaMta, jaa^D-na yaoqaIla paoT/a, raomacao kxlaaoisayama , paor] yaoqaIla maa@saU ipa@tsaU ASaI ekxamaagaaomaaga jagaataIla saata AaScayao- AvaGyaa 35 r]payaaMmaQyao paahNyaacaI AagaLI vaogaLI saMQaI navaI mauMba[-sah Aasapaasacyaa SahrataIla payaTkxaMnaa {palabQa haoNaar Aaho. saupa`isaQd vaastaUivaSaard ihtaona saozI yaaMcyaa saMkxlpanaotaUna saakxarlaolyaa yaa saata AaScayaa-Mcyaa pa`itakRxtaIMsah vaogavaana ra[-D\sa maaozalao talaava AaiNa {VanaaMnaI naTlaolao Balao maaozo ' vaMDsa- paak- ' Sainavaar idnaaMk 15 iDsaoMbar sakxaLpaasaUna payaTkxaMsaazI Kaulao haota Aaho.

navaI mauMba[- mahapaailakoxnao saumaaro 37 kxaoTI r]payao Kaca- kxr]na {Baarlaolyaa yaa paya-Tna koMxd`ata pa`vaoSa imaLivaNyaasaazI AbaalavaRQdaMnaa AvaGao 35 r]payao maaojaavao laagaNaar Aahota. tasaoca yaoqaIla vaogavaana ra[-D\sa caI majaa AnauBavaNyaasaazI pa`tyaokx vya@taImaagao 25 r]payaaMcaa Kaca- kxravaa laagaNaar Aaho. evaZyaa kxmaI ikMxmataIta A^myauJamaoMT paak-xcaI saOr GaDivaNaarI navaI mauMba[mahanagarpaailakxa hI paihlaIca mahanagarpaailakxa zrNaar. Asao mhTlao jaata Aaho. raYT/ v aadI kxa^ M g a` o s acyaa sqaainak nagarsaoivakxa sauroKaa [qaapao yaaMnaI Aapalyaa pa`BaagaataIla naagarIkxaMnaa 15 idvasa paak-xmaQyao maaofxta saOr GaDivaNyaacao AaSvaasana idlao Aaho. SaIva panavaola mahamaagaa- s a laagaU n a Asalaolyaa naor]L sao@Tr 19 A yaoqao {BaarNyaata 'vaMDsa- paak-x' cao tasaoca paailakoxcyaa '[- laayaba`rIcao' {d\GaaTna SainavaarI koMxid`ya kRxYaImaM~aI Sard pavaar yaaMcyaa hstao Jaalao. zaNao Aalaolyaa yaa paak-xcaa ijal+acao paalak maM~aI gaNaoSa naa[-kx, nagarivakxasa rajyamaM~aI Baaskxr jaaQava, Kaasadar Da^. saMjaIva naa[-kx, Kaasadar AanaMd SauBaarMBa koxMid`ya kRxYaImaM~aI paraMjapao, Aamadar ijataoMd` AavhaZ, isaDkxaocao AQyaXa pa`maaod ihMdurava, mahapaaOr saagar naa[-kx, {pamahapaaOr ASaaok xgaavaDo, Sard pavaar yaaMcyaa hstao sqaainakx nagarsaoivakxa sauroKaa [qaapao AadI yaavaoLI {paisqata haotao. Jaalaa. navaI mauMba[-ca navho vaMDsa- paak-x' cao tasaoca paailakoxcyaa '[- laayaba`rIcao' {d\GaaTna SainavaarI koMxid`ya kRxYaImaM~aI Sard pavaar yaaMcyaa hstao Jaalao. zaNao ijal+acao paalak maM~aI gaNaoSa naa[-kx, tar mauMba[-, zaNaokxraMnaahI nagarivakxasa rajyamaM~aI Baaskxr jaaQava, Kaasadar Da^. saMjaIva naa[-kx, Kaasadar AanaMd paraMjapao, Aamadar ijataoMd` AavhaZ, isaDkxaocao AQyaXa pa`maaod ihMdurava, mahapaaOr 'saagar naa[-kx, {pamahapaaOr ASaaok xgaavaDo, sqaainakx nagarsaoivakxa sauroKaa [qaapao AadI yaavaoLI {paisqata haotao. vaM D sa- paak- cyaa

maaQyamaataUna navao paya-Tna koxMd` {palabQa haoNaar Aaho. navaI mauMba[- mahanagar paailakoxcyaa D/Ima pa`aojao@TpaOkxI ekx Asalaolyaa yaa pa`kxlpaasaazI saMjaIva naa[-kx yaaMcyaa Kaasadar inaQaItaUna saumaaro 98 laaKa r}payaaMcaa inaQaI vaaparNyaata Aalaa Aaho. yaa paak-xmaQyao saumaaro 108 caaOrsa ikxlaaomaITrcyaa ivastaINa- Asaa BaUKaMDavar vaogavaogaLyaa ivaBaagaata saumaaro 186 lahana maaozI {Vanao {BaarNyaata AalaI AsaUna lahana maulaaMnaa AavaDola ASaI AtyaaQauinakx KaoLNaI yaa izkxaNaI basaivaNyaata AalaI Aahota. mau l aaM n aa Jau k xJau k x gaaDIcaI safxr GaDivaNaarI 750 maITr laaMbaIcyaa T/^kxvar QavaNaarI T/a^yaT/ona ho yaa pa`kxlpaataIla AakxYa-Na zrNaar Aaho. saumaaro 200 caaOrsa maITr Xao~afxLacaa ivastaINa- Asaa sauSaaoiBata talaava va tyaaBaaovataI tayaar koxlaolaI AakxYa-kx baOzk vyavasqaa ho vaogaLopaNa zrNaar Aaho. drmyaana paya-TnaasaazI AavaSyakx Asalaolyaa sava- sauivaQaa yaa izkxaNaI {palabQa kxr]na doNyaata Aalyaa Asalyaa tarI yaa izkxaNaI pa`vaoSa mahagaDa zrola ASaI Sa@yataa vya@ta kxrNyaata yaota haotaI. maa~a ih Sa@yataa fxaola zrvata mahapaailakoxnao AvaGyaa 35 r]payaaMta yaa izkxaNaI pa`vaoSa imaLola. ASaI vyavasqaa

koxlaI Aaho. lahana maulaaMsaazI 25 r]payaaMcao pa`vaoSa Saulkx AakxarNyaata yaoNaar Aaho. drmyaana yaa pa`vaoSa SaulkxasaazI kxahI nagarsaovakxaMnaI AaorD saur] koxlaI AsalaI tarI yaa mahagaDyaa pa`kxlpaacyaa doKaBaalaIsaazI ho Saulkx Aakxaravaoca laagaola. Asaa davaa mahapaaOr saagar naa[-kx yaaMnaI koxlaa Aaho. saaQyaa ja~aomaQyao pa`vaoSaasaazI Saulkx Aakxarlao jaatao , maga Amyau J amao M T paak- c yaa QataI-var {BaarNyaata Aalaolyaa yaa maaozyaa paya-Tna kxoMd`avar pa`vaoSa imaLivaNyaasaazI naamamaa~a Saulk Aakxarlyaasa hrkxta kxaya , Asaa savaalahI mahapaaOraMnaI {paisqata koxlaa.

^vkdk’k & 2*us fu;af=r gks.kkjk jkscks &% fo’ks”k izfrfu/kh %& AayaAayaTI mauMba[-cyaa ivaVaqyaa-MnaI ek xAsaa CaoTa raobaao tayaar koxlaa Aaho jaao ' AakxaSa 2 ' yaa jagaataIla savaa-ta svasta ASaa ivaVaqyaa-Mnaa {payaaogaI paDNaa%yaa T^balaoT vdaro inayaMi~ata hao{] Sakxtaao. ha raobaao mauKyata: AiBayaaMi~akxIcao iSaXaNa GaoNaa%yaa ivaVaqyaa-MsaazI

banaivaNyaata Aalaa Aaho. tyaacaI ikMxmata saumaaro paaca hjaar r}payao Aaho. tyaacao vaOiSaYTya mhNajao taao jar mauMba[-ta Asaola tar idllaItaUnahI [MTrnaoTvdaro tyaalaa inayaMi~ata kxrtaa yao{] Sakxtao. ha raobaao ivaVaqyaa-Mnaa saa^FTvaoAr , haD-vaoAr banavanaohI iSakxvaU Sakxtaao. hvamaana , naaDIcao zaokox Aaid maaihtaIhI taao do{] Sakxtaao.

ek- larks”k ‘kqDyk

MkW- lqHkk”k iokj

v/;{k vkWy bafM;k vk; Vh vlksfl,’ku

psvjeu & isl iq.ks vWMOgk;>j & izxrh QkaÅMs’ku

fnukad % 8 fMlsacj

fnukad % 11 fMlsacj

;kauk ok<fnolkP;k gkfnZd ‘kqHksPNk vkiys ‘kqHkkf’kokZn lnSo vkeP;k lkscr jkgw |k

lkStU; % izxrh QkaÅMs’ku

Advocate Santosh Shukla, President (All India IT Association) Pragatee Foundation, Mumbai (Member of AIITA) Mr. Kiran Rane (President, Mumbai (MAH))

www.aiita.in


DATE: 15th TO 31st DEC 2012

Page No. 2

Yuva Pragatee

INTERNATIONAL VOLUNTEERS DAY CELEBRATED BY NASSCOM FOUNDATION -: Mumbai Reporter:On Dec 5th International Volunteers Day was celebrated by Nasscom Foundation with associated WNS Cares Foundation a t M u m b a i . Wo r k s h o p w a s conducted on topic marketing and communication for NGO's. The venue was WNS office, Plant 5, Gate No. 2, Godrej & Boyce Complex, Pirojshanagar, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400079. Pragatee Foundation and its team members were also participated in event. Keeping the context of low cost marketing and communication for NGOs the session has 4 groups. Each group has 5 NGO representatives and One/two member company volunteers who were spend 120 min specifically answering the communication challenges of the NGO representatives by laying down

fundamentals of marketing and communication. This can be in an interactive method or through presentations. The session was aim at laying down 4-5 key trends in marketing and communication, and developing a strategy for the same. How to develop a marketing and communication plan, what to include? The new innovative tools like social media the volunteers focus on low cost tools for the NGOs. Overview, Context Setting & Welcome Note was prepared by WNS and its team members. Archana Raghuram, Head Marketing Communications & Corporate Communications, WNS India; Amit Fulmogare, Manager, Marketing, Geometric Limited; Kavita Sonawala, Head of Corporate Communications, Royal Bank of Scotland, India; Malvika Gehi, General Manager –

Marketing, WNS India; Merrin Netto John, Capgemini; Pooja Agarwal, Corporate Communications, JP Morgan Chase, India; Seema Saini, Corporate Communications, DB; Sujit Janardanan, AVP-Marketing, Netmagic Solutions Pvt. Ltd. ; Nithya K Mahesh, AVP- Marketing, Milessoft and Brett Sedgwick , Vice President – Programs Nasscom Foundation were present in the event and guided all participants on topic Marketing & Communication. Pragatee Foundation's President & Ghatkopar Mumbai NKN Co ordinator Mr. Kiran Rane expressed his views about event, “It is an opportunity to NGOs to improve themselves and implement its social, medical and educational program more effectively. It's great to see the amazing energy and spirit of collaboration that was visible today. We are happy to build such

connects and work towards creating more strategic collaborative platforms”.

Pragatee foundation’s president Mr. Kiran Rane, Nasscom foundation Vice President Brett sedgewick, Pragatee’s PRO Vikas Thorat & State Co-Ordeinater Mr. Mukesh Vishwakarma During International Volunteers Day Event on 05 Dec 2012 at WNS Mumbai Office.

COMPUTER LITERACY PROGRAM ALONG WITH AADHAR SKILL DEVELOPMENT TRUST. COMMUNITY'S WOMEN COMPUTER SKILL DEVELOPMENT PROGRAM PRAGATEE FOUNDATION’S NKN CENTER -: Mumbai Reporter:Since its establishment Pragatee Foundation has come up with innovative ideas in the field of IT & Non IT vocational training program. For the Education, Empowerment and Enrichment of community's women Pragatee Foundation took an initiative step and started its unique Computer Literacy Program along with Aadhar Skill Development Trust. As part of Community's women Computer skill development program pragatee foundation implemented Pace (poona)'s Typing and Data Entry course along with Nasscom Foundation's MICROSOFT UNLIMITED POTENTIAL program. Course contents are very well designed by expert committee members so that after completion of course student can easily start her bread of earnings. Curriculum

includes basic typing skills, Basic Computer knowledge, Ms-office, Email and Internet and Basic Manual Accounting along with Computerized Accounting with Tally package. There were 20 Women selected by Aadhar Skill

Candidates hands on computer Literacy program

Development Trust for training purpose and enrolled for training purpose in Ghatkopar PragateeNasscom NKN Centre. Course was free for Students only membership fees Rs.500/- was charged by

o rg a n i z a t i o n . A l l Tr a i n i n g , Examination and Certification is free of cost. All expenses and charges bare by trust. On 12th Dec 2012 Pagatee Foundation's NKN centre completed its third batch successfully. It is under Mission of Pragatee foundation “IT Education to All” and program is known as a Computer Literacy Program. Training Session was completed under senior trainer Mr. Ajay Kadam from Pragatee Foundation. Mr. Kiran Rane President of Pragatee Foundation explain more about program during his speech, “ Pragatee Foundation is always looking forward for developing underprivileged Group of population. We always try to educate community that need to improve more. In Gujrathi speaking society Bhanushali Community is well-

Candidate who attends women skill development program

known for their businessman community but women belongs to Bhanushali Community are not technological literate at some extent. There are women who want to earn bread for their family but due to lack of computer skill they are not so successful. By considering this fact Pragatee foundation accepted request received from Aadhar Skill Development Trust about their community's women skill development program and start Computer Literacy Program in various Training Centres.”

MULTITECH COMPUTER’S START YOUR OWN ACADEMY TOTAL IT SOLUTION

Refubrished PC with 1 Year Warranty

GOLDEN OPPORTUNITY TO ALL COMPUTER TRAINING CENTERS Start All India IT Association at your location Minimum Investment and Get Maximum returns.

pace pune taypying advt Pragatee Foundaton, Mumbai

All in One PC Only 12000/-* Onwards HURRY UP! CALL NOW! MELROY: 9167741988 VIKAS: 9172544075

Mr. Mukesh Vishwakarma (State Co-ordinator)

Mob : 9920480613

Contact for Advertisement for Advertisement in YUVA PRAGATEE Mr. Vikas Thorat Mob : +91 9224886689 Tel No : 022-22910576 Email : yuvapragatee@gmail.com


DATE: 15th TO 31st DEC 2012

Page No. 3

Yuva Pragatee

IT GURU

VIKAS THORAT

COMPUTER MAINTENANCE TIPS COMPUTER MAINTENANCE TIPS: Change your passwords. (Yes, I know this is a pain, I hear you groaning. But it's really a good idea to do this). If you have a mouse with a roller ball (non-optical) clean it out. Use a Q-tip and some isopropyl alcohol to clean the ball and the internal rollers. Remove any caked on grease, oil, and dust that may have accumulated. Check to see if you need to defragment your computer's hard drive. To do this in Windows XP, go to Start, All Programs, A c c e s s o r i e s , S y s t e m s To o l s , D i s k Defragmenter. Run an analysis first by clicking the Analyze button. Go do something else while it runs. Windows will tell you if it needs to be defragmented. If it does, click on the Defragment button, and again go do something else while your computer runs this. For Windows Vista, this computer maintenance tip is a little different: Go to Start, All Programs, and click on Accessories. Find

Systems Tools, Disk Defragmenter and click on it. Vista will ask you for permission to continue. Click Continue. Vista doesn't give you the ability to choose to defragment, it just assumes you want to and presents a schedule to do so. You can stick with the suggested schedule, or modify it. If you want to kick off the defrag process immediately, click the Defragment Now button. It will then ask you which drive you want to defrag. Uncheck the drives you don't want to defrag, and then click OK. Check all your computer cables and make sure they are plugged in tight, and not being pinched or pulled in a way that is damaging them. Check your C: drive (hard disk) for disk errors. NOTE: please make sure you have a current backup of your files before you run a check disk command. (Also, do this immediately if you see a message stating that your Windows â&#x20AC;&#x153;volume is dirtyâ&#x20AC;?). To run a check disk manually on your C:

drive, do this: Click Start, select Run. In the box, type cmd and click Ok. In the black DOS window, type: chkdsk c: /f (The /f command automatically fixes any errors encountered. Go to Start, Shutdown, and restart the computer. When the computer restarts, it will run chkdsk automatically. The Check Disk process could take over an hour, so schedule this when you have something else non-computer related to do. On rebooting the PC, you will see a window that shows the progress of the disk check. When it's finished,, it will boot back to the normal version of Windows.

HEALTH GURU TYPES OF YOGA ANANDA YOGA Ananda Yoga classes focus on gentle postures designed to move the energy up to the brain and prepare the body for meditation. Classes also focus on proper body alignment and c o n t r o l l e d b r e a t h i n g .

(Autobiography of a Yogi). One of the unusual but most beneficial aspects of Bikram's yoga practice is the 95-105 degree temperature which promotes more flexibility, detoxification, and prevention of injuries. This is the only yoga style that specializes in using the heated environment. HATHA YOGA

BIKRAM YOGA Bikram Yoga is the method of yoga that is a comprehensive workout that includes all the components of fitness: muscular strength, muscular endurance, cardiovascular flexibility and weight loss. The founder, Bikram Choudhury, was a gold medal Olympic weight lifter in 1963 and is a disciple of Bishnu Ghosh, b r o t h e r o f P a r a m a h a n s a Yo g a n a n d a ,

enjoy. INTEGRAL YOGA: Integral Yoga This traditional type of yoga combines postures, breathing exercises, selfless service, meditation, chanting, prayer, and self-inquiry. ISHTA ISHTA Developed by South African teacher Mani Finger and popularized in the States by his son Alan, ISHTA (Integral Science of Hatha and Tantric Arts) focuses on opening energy channels throughout the body with postures, visualizations, and meditation.

ANUSARA YOGA Anusara Yoga is a relatively new form of yoga (1997), which pairs strict principles of alignment with a playful spirit. Postures can be challenging, but the real message of Anusara is to open your heart and strive to connect with the divine in yourself and others. ASHTANGA (OR ASTANGA) YOGA Ashtanga (or Astanga) Yoga is the name given to the system of yoga taught by Sri K. Pattabhi Jois. This style of yoga is physically demanding as it involves synchronizing breathing with progressive and continuous series of postures-a process producing intense internal heat and a profuse, purifying sweat that detoxifies muscles and organs. The result is improved circulation, flexibility, stamina, a light and strong body, and a calm mind. Ashtanga is an athletic yoga practice and is not for beginners.

Dr. GEETANJALI MAHADIK

Hatha is an easy-to-learn basic form of yoga that has become very popular in the United States. Hatha Yoga is the foundation of all Yoga styles. It incorporates Asanas (postures), Pranayama (regulated breathing), meditation (Dharana & Dhyana) and kundalini (Laya Yoga) into a complete system that can be used to achieve enlightenment or self-realization. It has become very popular in America as source of exercise and stress management. The ideal way to practice the Hatha Yoga poses (asanas) is to approach the practice session in a calm, meditative mood. Sit quietly for a few moments, then begin the series, slowly, with control and grace, being inwardly aware as the body performs the various poses selected for the practice session. Do not overdo the asanas or try to compete with others. Take it easy and

IYENGAR YOGA Iyengar Yoga, developed by yoga master B.K.S. Iyengar more than 60 years ago, promotes strength, flexibility, endurance, and balance through coordinated breathing and poses that require precise body alignment. The poses are generally held longer than in other styles of yoga. In Iyengar, you slowly move into a pose, hold it for a minute or so, and then rest for a few breaths before stretching into another. Equipment like cushions, blankets, straps, and blocks to help the less flexible also distinguishes Iyengar from other types of yoga. Although Iyengar incorporates the traditional postures, or asanas, that make up the broader category of hatha yoga, the cushions and other props revolutionized yoga by enabling everyone -- even the elderly, sick, and disabled -to practice. Because of its slow pace, attention to detail, and use of props, Iyengar yoga can be especially good if you're recovering from an injury. Iyengar is still one of the most popular t y p e s o f y o g a t a u g h t t o d a y.


fn- 15 rs 31 fMlsacj 2012

[kMwl iaVj

laikndh; irkxI paa^inTMga nao d. Aaif`xkoxivar]Qdcyaa paqakxsaaoTI naMtar inavaR<a haoNyaacaI GaaoYaNaa koxlaI. ik`xkoxT jagataata ekx dada fxlaMdaja tasaoca KaDUsa ik`xkoxTpaTU mhNaUna pa`isaQd AsaNaara paMTr Aataa maOdanaavar KaoLtaanaa idsaNaar naahI. vaakxavarcaI tyaacaI 168 vaI kxsaaoTI Asaola. AaQauinakx ik`xkoxT jagataata ba`ayana laara, saicana taoMDUlakxr AaiNa irkxI paa^inTMga yaaMcaI taulanaa haota Asao. tasaoca yaaMcyaa AapaapasaatahI taulanaa pahayalaa imaLta Asao. ba`ayana laara inavaR<a JaalyaanaMtar irkxI paa^inTMga AaiNa saicana taoMDUlakxr yaaMcyaamaQyao sarL sarL spaQaa- haota Asao. Aa^sT/oilayaata Da^na ba`^Dma^na naMtar irkxI paa^inTMgalaaca gaaOrivaNyaata yaotao. Aa^sT/oilayaata irkxI paa^inTMgalaa 'paMTr' yaa naavaanao saMbaaoQaNyaata yaotao. paa^inTMgalaa ‘ paMTr ’ ho naava Saona vaa^na-nao zovalaM. ‘baoT’ KaoLNyaata irkxI paa^inTMga lahanapaNaapaasaUna tarbaoja haotaa. AaiNa tar]NapaNaata sauQda irkxIlaa taIca baoT KoaLNyaacaI savaya jaDlaI haotaI. Aa^sTo/ilayana saMGaata naava zovaNyaata paTa[ta Asalaolyaa Saona vaa^na-nao irkxIcyaa yaaca savayaIvar]na tyaalaa paMTr ho naava zovalaM. 38 vaYaI-ya irkxI paa^inTMganao Aajapaya-Mta 167 kxsaaoTIta 52.21 cyaa sarasarInao 13,366 Qaavaa koxlaolyaa AsaUna tyaata 41 SatakxaMcaa samaavaoSa Aaho. jaagataIk staravar saicana paazaopaaz koxvaL irkxI paa^inTTMga ha ekxmaova KaoLaDU haotaa. vana Do maQyao sauQda 375 saamanyaataUna irkxInao javaLpaasa 42.03 cyaa sarasarInao 13,704 Qaavaa koxlyaa. tyaata 30 SatakxaMcaa saamaavaoSa Aaho. kxNa-Qaar mhNaUna tar irkxI ivalaXaNa yaSasvaI zrlaaya. kxsaaoTIta 77 paOkxI 48

iku dz 4

yauvaa pa`gataI

Jh- fdj.k jk.ks

saamanyaata ivajayaI zrlaaya. tar vanaDota 228 paOkxI 164 vanaDo saamanyaata ivajaya saMpaadna koxlaaya. tyaacaa sa@saosa roT javaLpaasa 72 Aaho. kxaoNatyaahI Aa^sTo/ilayana kxNaQaaralaa jamalao naahI Asao yaSa irkxI nao saMpaadna koxlao. evaZca kxaya irkxInao Aa^sT/oilayaalaa laagaaopaaz daonada 2003 va 2007 maQyao ivaSvacaYakx imaLvaUna idlaa. 2011 cyaa valD-kxpanaMtar irkxIcaI kxNa-Qaarpadavar]na hkxalapaT\TI kxrNyaata AalaI.

i=dkfjrk vH;kldze lq: &% uoh eqacbZ izfrfu/kh %&

navaI mauMba[-cao mahapaaOr Ea`I saagar naa[-k yaaMcyaa SauBa hstao 17 Aa^gasT 2012 raojaI marazI pa~akxairtaa pa`maaNapa~a yaa 6 maihnyaaMcyaa AByaasak`xmaacao AnaavarNa kxrNyaata Aalao haotao. va ha AByaasak`xma navaI mauMba[- marazI pa~akxar saMGa va pa`gataI fxa{]MDoSana (mauMba[- ) yaaMcyaa saMyau@ta ivaVmaanao jau[-nagar yaoqao saur] Jaalaa Aaho. Aataa taIna maihnyaaMcaa pa~akxairtaa pa`iSaXaNa k`x^Sa AByaasak`xma saur} Jaalaa AsaUna yaa AByaasak`xmaata AnauBavaI pa~akxar maaga-dSa-na kxrNaar Aahota. ha AByaasak`xma kxmaIta kxmaI vaoLota jaastaIsta jaasta va {tkRxYT Asao maaga-dSa-na imaLivaNyaasaazI va pa~akxairtaocaI AavaD AsaNaa%yaaMsaazI {payau@ta zrola AsaohI tao mhNaalao. rivavaarI haoNaa%yaa yaa pa`iSaXaNaasaazI svataM~a AByaasak`xma tayaar kxrNyaata Aalaa Aaho.

ik`xkoxTmaQyao padapa-Na koxlao haotao. tyaaca vaakxavar javaLpaasa daona dSakxaMnaMtar ik`xkoxT jagataavar sa<aa gaajaivalyaanaMtar irkxI SaovaTcaa saamaanaa KaoLNaar ha yaaogaayaaogaca mhNaavaa laagaola. pa`itaspaQaI- saMGa kxaoNataahI Asaao, samaaor gaaolaMdaja kxaoNataahI Asaao. tyaacyaa icaMQaDyaa {Dvaayacyaa hoca yaa KaoLaDUlaa zavaUk . 2003 va 2007 maQaIla irkxIcaI KaoLI BaartaIya gaaolaMdaja kxQaIca ivasar] SakxNaar naahIta . AapalaI ivakoxT sahajaasahjaI irkxI kxQaIca samaaorcyaa gaaolaMdajaalaa dota nasao. tyaabaabata taao Kaupaca kxMjaUsa ikMxbahUNaa KaDUsa haotaa. AsaM mhTlaM tar vaavaga zrNaar naahI. ik`xkoxTmaQyao rMjakxtaa AaNaNyaacaa irkxIcaa yaa AByaasak`xmaasaazI [cCukxaMnaI 27723122, vaaTa AiQakx haotaa. saamanao ijaMkxNyaasaazI vaoLopa`saMgaI 22910576, 9224886689 yaa k`xmaaMkxavar saMpakslaojaIMgacaa vaaparhI Aa^sT/oilayana parMparopa`maaNao BarpaUr saaQaavaa. kxrta Asao. maagaIla dha kxsaaoTIta tar tyaacaI sarasarI 20 cyaa javaLpaasa haotaI. AaiNa mhNaUnaca Aapalyaa lk;cj dzkbZe e/;s sad\ivavaokxbauQdIlaa jaaNaUna QaavaaMcaa rtaIba AaTta egkjk”Vªkph vk?kkMh Asataanaa inavaR<aIcaI hIca yaaogya vaoL Aaho, Asao saaMgata &% fo’ks”k izfrfu/kh %& A^Saosa maailakoxta tyaalaa taIna vaoLa paraBava irkxInao Aapalyaa inavaR<aIcaI GaaoYaNaa koxlaI. ik`xkoxT saayabar k`xa[-macyaa baabataIta maharaYT/ doSaata patkxravaa laagalaa. AaiNa irkxIcaI laaokxipa`yataa GaTU jagataata QaavaaMcyaa baabataIta naohmaIca saicanacyaa paazaopaaz AaGaaDIvar AsalyaacaI maaihtaI gaRh rajya maM~aI Aar. paI. laagalaI. parMtau KaoLaDU mhNaUna irkxIcao Aa^sT/oilayaa AsaNaa%yaa tasaoca Aa^sT/oilayaata sar Da^na ba`^Dmana baraobar ena. isaMga yaaMnaI laaokxsaBaota laoKaI {<arata idlaI. saMGaataIla mah<va koxvhaMca kxmaI Jaalao naahI. irkxIcyaa gaaOrivaNyaata yaoNaa%yaa ekxa mahana KaoLaDUcaa sauima~aa mahajana , BaUpaond` isaMga , mahond`isaMga caaOhana AaiNa naavaavar 7 ivdSatakxM jamaa AsaUna Baartaaivar]Qd taao Aak`xmakxpaNaa AaiNa sad\ivavaokx bauQdI Asao Anaokx gauNa paI. saI. maaohna yaaMnaI yaabaabatacaa pa`Sna ivacaarlaa haotaa. naohmaIca yaSasvaI zrlaaya. ek xKaoLaDU mhNaUna tyaacaI irkxInao Aapalyaa KaoLInao AaiNa vaagaNaukxInao jagaalaa vaYa- 2011 maQyao AayapaIsaI kxayaVanausaar maharaYT/ata pa`itamaa naohmaIca Aak`xmakx va ijaQdI ASaI rahIlaIya. daKavaUna idlao. Asaa yaa gao`T paMTrlaa salaama AaiNa tabbala 87 gaun+aMcaI naaoMd JaalaI, tar 85 jaNaaMnaa ATkx QaavaaMsaazI paMTr naohmaIca Baukoxlaa Asaayacaa. gauDbaaya ! kxrNyaata AalaI. 2009 maQyao 108 gaun+aMcaI naaoMd hao{]na Ea`IlaMkoxivar]Qd jyaa vaakxavar 1995 maQyao kxsaaoTI 89 laaokxaMnaa ATkx kxrNyaata AalaI, tar 2010 maQyao 104 gaun+aMcaI naaoMd hao{]na 64 laaokxaMnaa ATkx kxrNyaata 25 VDds vkjf{kr tkxkaps izos’k AalaI. 1 tkusokjh rs 28 Qscqzokjh njE;ku paUNa- doSaBarata AayapaIsaI kxayaVaAMtaga-ta &% eqacbZ izfrfu/kh %& koxlaI Aaho. {va-rIta pa`vaoSaaMvar kxaoNatyaahI pa`kxarcaa inaba- rajyaBaramaQyao ADIca hjaar laaKa ivaVaqaI- 276, 356, va 422 gaun+aMcaI naaoMd JaalaI. tar k`xmaSa: SaaLa pa`vaoSaacao vaoLapa~akx duba-la va vaMcaIta MQa AaNaNyaacaa sarkxarcaa ivacaar naahI Asao Saalaoya AarXaNaaAMtaga-ta pa`vaoSa GaotaIla Asaa AMdaja iSaXaNa 263, 394 va 446 laaokxaMnaa ATkx kxrNyaata AalaI. GaTkxaMsaazI AariXata Asalaolyaa koxvaL 25 T@kox iSaXaNa saicava jao. esa. sahairyaa yaaMnaI saaMigatalao. ivaBaagaakDUna baaMQaNyaata Aalaa Aaho. ivanaaAnaudainata Aaya TI kxayaVanausaar 2011 maQyao 306 gaun+aMcaI naaoMd jaagaaMvarIla pa`vaoSaaMpaurtao mayaa-idta zovaUna Saalaoya iSaXaNa iSaXaNa h@kx kxayaVanausaar pa`vaoSa pa`ik`xyaa AlpasaMKyaaMk SaaLa vagaLUna [tar sava- SaaLaMcaI pa`vaoSa JaalaI AsaUna 226 laaokxaMnaa ATkx kxrNyaata AalaI. ivaBaagaanao {va-rIta jaagaaMvar pa`vaoSa GaovaU rabaivaNyaacyaa gaaoMQaMLavar AKaor paDda paDlaa AsaUna pa`ik`xyaa yaa vaoLapa~akxanausaar kxrNyaata yaoNaar Aaho. tatpaUvaI- daona vaYaa-ta k`xmaSa: 53 gaunho naaoMd hao{]na 78 [icCNaa%yaa hjaarao paalakxaMcaI inaraSaa koxlaI Aaho. Aaiqa-kx dRYTyaa duba-la GaTkxataIla ivaVaqyaa-MsaazI pa`vaoSa pai~akoxvar inayaM~aNa zovaNyaakxrItaa ijalha staravar laaokxaMnaa va 142 gaunho naaoMd hao{]na 143 laaokxaMnaa ATkx baalavagaa-cyaa pa`vaoSaabaabata SaaLaMcyaa raKaIva zovaNyaata Aalaolyaa 25 T@kox jaagaaMsaazIcao inayaM~aNa paqakx sqaapana kxr]na paqakxataIla sadsyaaMcao kxrNyaata AalaI. doSaBarata Aaya TI kxayaVanausaar taIna manamaanaIlaa AaLa GaalaNyaasaazI pa`vaoSaaMsaazI ivaiSaYT vaoLapa~akxx iSaXaNa saMcaalanaalayaakxDUna jaahIr AaiNa inayaM~aNa kxXaaMcao saMpak-x k`xmaaMkx pa`isaQd kxrNyaata vaYaa-ta k`xmaSa: 420 ,966 va 1891 gaun+aMcaI naaoMd JaalaI tar k`xmaSa: 288, 799, va 1884 laaokxaMnaa ATkx vaoLapa~akx AaKaUna doNyaacaa Saalaoya iSaXaNa ivaBaagaacaa kxrNyaata Aalao Aaho. 1 jaanaovaarI tao 28 foxbaU`vaarI yaa yaoNaar Aahota. 1 tao 10jaanaovaarI yaa kxalaavaQaI maQyao yaa kxrNyaata AalaI. ivacaar haotaa. 'maharaYT/ rajya pa`aqaimakx iSaXaNa pairYado' kxalaavaQaI maQyao rajyaataIla sava- SaaLaMmaQyao 25 T@kox pa`vaoSa pa`ik`xyaobaabata gaTiSaXaNa AiQakxarI ,koMxd`pa`mauKa, o xjtw :X.kkalkBh cao maajaI saMcaalakx saMjaya doSamauKa yaaMnaI jaUna 2011 maQyao AarXaNaacyaa tartaudInausaar ivaVaqyaa-McaI pa`vaoSa pa`ik`xyaa ivastaar AiQakxarI AaiNa KaasagaI SaaLaMcyaa izxrh QkaÅMsxjhc ’ku ekQZr eksQr ck;ikl ‘kL=fdz;k yaacao saMkoxta idlao haotao. yaa padavar]na badlaI haoNyaaAaQaI rabaivalaI jaaNaar Aaho. iSaXaNa h@kx kxayaVanausaar mauKyaaQyaapakxaMcaI samanvaya saBaa GaoNyaata yaoNaar Aaho. yaa eqacbZrhy lsOgu fgYl :X.kky;kr gks.kkj ‘kL=fdz;k tasaa pa`staava tyaaMnaI Saalaoya iSaXaNa ivaBaagaakxDo Aaiqa-kxdRYTyaa duba-la GaTkxataIla ivaVaqyaa-MsaazI raKaIva v a o L a p a ~ a a s a M b a Q a I c a I A i Q a k x m a a i h t a I &% eqacbZ izfrfu/kh %& saMgaNak pa`iSaXaNa Xao~aata naamaaMkxIta paazivalaa haotaa. ivaBaagaanao maa~a koxvaL 25 T@ko zovaNyaata Aalaolyaa 25 T@ko jaagaaMcyaa pa`vaoSa pa`ik`xyaocao w w w. m h d o e s e c o n d a r y. c o m AsalaolaI mauMba[-taIla pa`gataI fxa{]MDoSana yaa saMsqaonao xAariXata jaagaaMpaurtao mayaa-idta zovaUna paalakxaMcaI inaraSaa vaoLapa~akx jaahIr kxrNyaata Aalao Aaho. yaavaYaI- saMkoxtasqaLavar doNyaata AalaI Aaho. maharaYT/ata saMgaNak saaXartaobaraobarca garIba va garjaU r]gNaaMcaI inasvaaqa-paNao saovaa kxrNyaacaI parMpara caalaU ALL TYPE NEW & OLD COMPUTER / LAPTOPS zovalaI Aaho. BaaMDupa yaoqaIla Ea`I. Ea`IkRxYNa saavaMta yaaMnaa SALES & SERVICE baayapaasa Sas~aik` xyaa kxrayacaI haotaI. paNa tyaasaazI 9172544075 laagaNaara AvaaZvya Kaca- tyaaMnaa paolavaNaara navhtaa. taovha 9167741988 tyaaMnaI baayapaasa Sas~aik`xyaa kxrNyaacaa ivacaar saaoDUna idlaa haotaa tyaaca drmyaana tyaaMcaI BaoT pa`gataI PRAGATEE FOUNDATION, MUMBAI (REGD) fxa{]MDoSanacao Aaraogya ivaBaaga pa`mauKa Da^. igataaMjalaI mahaDIkx yaaMcyaaSaI JaalaI. taovha Da^. igataaMjalaI PRAGATEE FOUNDATION’S mahaDIkx yaaMnaI tyaaMnaa pa`gataI fxa{]MDoSana taumhalaa savazos’k i taao parI madta kxrIla Asao AaSvaasana idlao va saMsqaosa BaoT r n f Z LITTLE'S WORLD k e;k 0 tkx i=dkfjrs r dfjvj dj.kk-;ka l kBh lq o .kZ l a / kh 3 do N yaasa saaMigatalao. tyaanausaar Ea`I. Ea`IkRxYNa saavaMta r D Q tyaaMnaI saMsqaosa Aa^@Taobar maihnyaata BaoT idlaI. tyaavaoLI dkyko/kh 3 efgus INTERNATIONAL PLAYGROUP & NURSERY SCHOOL saMsqaonao tyaaMcaI sava-taaoparI maaihtaI GaovaUna tyaaMnaa pauZIla uoh eqacbZ ejkBh i=dkj la?kkrQsZ izekf.kr {pacaar mauMba[-taIla ' saovhna ihlsa ' yaa naamaaMkxIta dks l Z p h The Fun School of “NEW-ERA” iszl feMh;k] bysDVªkWfud feMh;k] osc feMh;k ;kapk varZHkko r}gNaalayaata maaofxta kxrNyaacao AaSvaasana idlao. va oSf’k”Vîs ifjiw.kZ o ntsZnkj vH;kldze izsl vk;Mh vuqHkoh f’k{kd qaaoDyaaca idvasaata tyaaMnaa r]gNaalayaata daKala haoNyaasa saaM igatalao . AaiNa lavakxrca tyaaMcaI baayapaasa Sas~ik`xyaa jfookjP;k Lis’ky cWpsl saM p aUNa-paNao maaofxta kxrNyaata yaoNaar AsaUna tyaasaazI vf/kd ekfgrhlkBh laidZ % izxrh dfjvj vWdWMeh laagaNaa%yaa kxaoNatyaahI pa`kxarcaa Kaca- tyaaMcyaa kxDUna ckiwNk;k fcfYMax] fc&foax] vkWfQl ua 01 vkf.k 03] IykWV ua- 185&188] lsDVj& 23] vfu:/n ckiw eafnjktoG] tqbZuxj ( i-) uoh eqacbZ 400706- nwj/ouh dz- % 27723122] GaoNyaata yaoNaar nasalyaacao pa`gataI fxa{]MDoSana maaf-xta 22910576- Jh- fodkl Fkksjkr ( lglapkyd ) % 9224886689saaMgaNyaata Aalao.

‘kkGkizos’k osGki=d 25 VDds tkxkaiqjrsp

Addmission Open Hury Up !!!!!! An ISO 9001:2008 Certified Organisation

Non-Government Public Charitable Trust Reg. U/S No.29 of the B.P.T. Act 1950

i=dkfjrk izek.ki= vH;kldze izos’k lq: ! Rojk djk !

Address: Bapu Chhaya Bldg., B-01 & 03, Plot no. 185-188, Sector-23, Jui Nagar (w), Navi Mumbai - 400705. Tel: (022) 27723122 / 22910576 Mob: 9324370670 www.pragatifoundation.com

;k ikf{kdkr izfl/n >kysY;k etdqjk’kh laiknd lger vlrhyp vls ukgh. loZ okn eacbZ U;k;d{ksr. gs ikf{kd o`Rri= ekyd]eqnzd]izdk’kd fdj.k Jhdkar jk.ks ;kauh eYVhVsd dkWEI;qVj vWUM fizaVhax]xkGk ua.1/5/6c 286 lathou dks. gk. lks. MkW. vadq’k xkoMs ekxZ] iaruxj] ?kkVdksij](iwoZ) eqacbZ 400 075. ;sFks Nkiqu laiknd Jh fdj.k jk.ks ;kauh izxrh QkamMs’ku] thou T;ksr gkWfLiVy] J/nkuan jksM] ifgyk ekGk] 101] jsYos LVs’ku leksj] ?kkVdksij (if’pe) ]eqacbZ % 400 086. ;sFkwu izfl/n dsys vkgs eks. ua & 9821245613. RNI. NO. MAHBIL/2011/39970. yuvapragatee@gmail.com, www.facebook.com/yuvapragatee.

Yuva Pragatee News  

Online Magzine

Yuva Pragatee News  

Online Magzine

Advertisement