Page 1

RNI NO. MAHBIL/2011/39970

Web - www.pragatifoundation.com

o”kZ 3

yauvaa pa`gataI yaSaacaa saaopaa maaga-.. ek savaa-MigaNa SaOXaiNak paaiXak ...

* vad 11 * eqacbZ

fnukad % 1 rs 15twu 2013 * ikus 4 * fdaer 2

ckjkohr eqyhaph lj’kh xkseardh; dU;sus ‘kks/kyk Vp fQz Qksu &% eqacbZ izfrfu/kh %&

&% eqacbZ izfrfu/kh %&

rajyaacaa baaravaI parIXaocaa ({cca maaQyaimak pa`maaNapa~a parIXaa) inakxala 79.95 T@koxx laagalaa AsaUna yaahI vaYaI-hI maulaI Avvala zrlyaa Aahota. gaolyaa vaYaI-cyaa taulanaota yaa vaYaI-cyaa inakxalaamaQyao caar T@yaaMnaI vaaZ JaalaI Aaho. baaravaIcaI parIXaa pa`qamaca GaoNaa%yaa kxaokxNa ivaBaagaacaI kxamaigarI rajyaata savaao-<ama zrlaI Aaho. navyaa AByaasak`xmaacaI hI paihlaIca parIXaa haotaI. rajyaBarataUna yaa parIXaosaazI 10 laaKa 88 hjaar 656 inayaimata ivaVaqaI- basalao haotao. tyaata 84.06 T@kox maulaI {<aINa- Jaalyaa tar 76.62 T@ko maulao {<aINa- JaalaI.

mauMba[-cyaa inakxalaata sauQaarNaa naahI ivaVaqyaa-Mnaa yaMdapaasaUna kxahI zravaIkx ivaYayaaMnaa laagaU kxrNyaata Aalaolyaa taaoMDI, pa`atyaiXakx parIXaaMcyaa gauNaaMcyaa KaOrataInaMtarhI mauMba[-cyaa inakxalata sauQaarNaa hao{] SakxlaolaI naahI. tyaamauLo gaolyaa vaYaI-pa`maanao mauMba[-caa inakxala yaMdahI 76 T@@yaaMcyaa Aasapaasaca rahIlaa Aaho. naagapaUr, AaOrMgaabaad, AmaravataI, naaiSakx laataUr yaa ivaBaagaaMcyaa inakxalaata maa~a gaolyaa vaYaIcyaa taulanaota daona tao 20 T@@yaaMnaI vaaZ JaalaI Aaho mauMba[-caa inakxala gaolyaa vaYaI-cyaa 76.14 T@@yaaMvar}na ikMxcaItasaa sauQaar}na 76.81 T@kox [takxa laagalaa.

ik.kh LoPNrslkBh fjlk;dy &% eqacbZ izfrfu/kh %&

mahapaailakoxcyaa paja-nya jalavaahInyaa ivaBaagaacyaa vataInao manauYya ivavar (ma^nahaola) cyaa maaQyamaataUna paaNaI inacara vaahInyaaMcaI svacCtaa kxrNyaasaazI 'sa@Sana jao T IM g a maSaIna' (irsaayakxlar) ho saumaaro 6 kxaoTI r}payao ikMxmataIcao saMyaM~a KarodI kxrNyaata Aalao Aaho. naukxtaoca varLI saIfoxsa yaoqao sqaayaI isaimataI AQyaXa rahUla SaovaaLo yaaMcyaa {paisqataIta tyaacao pa`atyaiXata kxrNyaata Aalao inacara vaahInyaaMmaQaIla gaaL KaocaUna gaaL AaiNa paaNaI yaa saMyaM~aata AapasaUkxca vaogaLo haotao. AitaSaya gataInao gaaL KaocaUna kxaZNaaro ho yaM~a paavasaaLyaata paaNyaacaa inacara kxrtaanaa KaUpaca {payaaogaI zrola. Asaa davaa mahapaailakxa pa`Saasanaanao koxlaa Aaho. AiBayaaMi~akxI saovaa va pa`kxlpaacao saMcaalakx laXmaNa vhTkxr mhNaalao baMidsta paja-nya jala vaahInyaa gaaLivarhIta kxrNyaasaazI tasaoca

maao b aa[- l a fxao n avar}na saM d o S a paazivaNyaasaazI yaapauZo kxdaicata maaobaa[-lalaa hata laavaNyaacaI garja paDNaar naahI kxarNa taumacyaa Baavanaa va havaBaava AaoLKaNaara AaiNa tyaacao saMdoSaata parIvata-na kxrNaara navaa 'Tca f`xI smaaT- fxaona baajaarata yaoNyaacaI Sa@yataa AsaUna hI ikxmayaa saQyaa AmaorIkoxtaIla emaAayaTI yaa ivaSvaivaKyaata saMsqaoSaI inagaDIta Asalaolyaa A^MiD/yaa kxaola^saao yaa gaaomaMtakxnyaonao saaQalaI Aaho. diXaNa gaaovyaataIla vaoLLI yaoqaIla AaMD/Iyaanao hI navaI pa`NaalaI ivakxisata koxlaI AsaUna yaa taM~a&aanaasaazI smaaT- iDvha[sa ma^nyauf^x@casa-nao A^MiD/yaa va itacaa sahkxarI Ahmad ikxrmaaNaI yaaMcyaaSaI saMpak-x saaQalaa Aaho.

ho taM~a&aana navyaa yaugaacao taM~a&aana mhNauna AaoLKalao jaaNaar Aaho. ho taM~a&aana AiQakx ivakxisata kxrNyaacaa Aamacaa pa`yatna Asalyaacao A^MiD/yaanao saaMigatalao. gaaovyaataIla fxaitamaa ka^MnvhoMT SaaLota pa`aqaimakx iSaXaNa Gaotalaolyaa A^MiD/yaacao itacyaa iSaXakxaMnaI AiBanaMdna koxlao Aaho. A^ M i D/ y aacao vaDIla elDavaIna isalvaaoiryaao ho saQyaa daoha kxtaar yaoqaIla ekxa fo`xMca kMxpanaIta Aisa. fxayanaansa ma^naojar Aahota. tar A^MiD/yaacaI Aa[- AMtaaonaota yaahI kxtaarlaaca Asataata. havaBaava AaoLKaNaaro ho taM~a&aana maaobaa[-lacaa caohramaaohra badlaUna Takoxla. hvaotaUna maaobaa[-la fxaona taumacao havaBaava AapaaoAapa iTpaola.

dsoG 20 lsdankr eksckbZy pkftZax

hvaocyaa dabaavar caalaNaaro gaaL SaaoYaUna GaoNaaro saMyaM~a Aaho. gaaL SaaoYaNaaro saMyaM~a AaiNa &% eqacbZ izfrfu/kh %& SaaoYalaolyaa gaaLataIla paaNyaacaa pauna-vaapar kxr}na Amao i rko x ta [ya<aa 12 vaIta iSakxNaa%yaa [-Saa Karo dabaavar caalaNaaro jaoiMTMga saMya~a Asao daonhI ekx~a yaa BaartaIya vaMSaacyaa 18 vaYaa-cyaa ivaVaiqa-naInao AsaNaaro ho saMyaM~a Aaho. kxahI saokMxdata maaobaa[-la fxaona caaja- kxrNyaacao taM~a&aana ivakxisata kxr}na saMpaUNa- jagaacao laXa irsaayakxlarcaI vaOiSaYTyao : Ÿ irsaayakxlar ho naohmaIcyaa 'sa@Sana jaoTIMga vaoQaUna Gaotalao Aaho. maaobaa[-la fxaonacaa caaja-r AiQakx kxaya-Xama va {payaaogaI kxsaa kxravaa maSaIna' saMyaM~aacyaa mayaa-da dUr kxr}Sakxtao. Ÿ paja-nya jalavaahInaIta pa`vaoSa na kxrtaa svacCtaa yaasaazI baDyaa kMxpanyaaMmaQaIla saMSaaoQakx Daokox laZvaIta Asataanaa AaiNa ekx payaa-ya mhNaUna kxrtaa yao{] Sakxtao. vaayarlao sa caaija-Mgacaa payaa-ya tapaasaUna paahata Ÿ paja-nya vaahInyaaMmaQaIla Aaolaa AaiNa saukxa gaaL maL kxcara Gana vastaU AaiNa [tar Asataanaa yaa ivaVaiqa-naInao maaoza pallaa gaazlaa inar}payaaogaI baaMQakxama saaihtya [tyaadI 125 Aaho. 'DolaI maola' yaa vaR<apa~aanao idlaolyaa ima. ima. paya-Mtacyaa vastaU sahjarItyaa yaM~aavdaro vaR<aanausaar maaobaa[-la fxaonacyaa ba^TrImaQyao basaivataa yao[-la Asao ekx CaoTosao saaQana [-Saanao KaocaUna Gaotaa yaotaata. ivakxisata koxlao AsaUna AvaGyaa 20 tao 30 saokMxdata Ÿ saumaaro 10 imaTrpaoXaa jaasta KaaolaIcyaa paja-nya jalavaahInyaa svacC kxrtaa yao{] Sakxtaata.

ba^TrI paUNa-paNao caaja- hao{] Sakxtao. 'saurkxpa^isaTr' Asao Taopananaava idlao gaolaolao ho saaQana maaoTarIMcyaa ba^TrI caaja- kxrNyaasaazIhI vaaparlao jaa{] Sakoxla. gaolyaa AzvaDyaata AmaoirkoxtaIla ifxnaI@sa Sahrata [MTola [MTrna^Sanala saayaMnsa A^nD [MijainayarIMga pa`dSa-na Barlao haotao. tyaataUna [Saanao ivakxisata koxlaolyaa yaa caaja-rcaI [MTola fxa{]MDoSana tafo- idlyaa jaaNaa%yaa 50 hjaar Da^larcyaa 'yaMga saayaMinTsT' paurskxarasaazI inavaD JaalaI. saaraTaogaa yaoqaIla [-Saa k^xilafxaoinayaataIla sa^na jaaosa yaoqao ilanabau`kx hayaskUla maQyao 12 vaIta iSakxta Aaho. itacyaa yaa saMBaavya kx`aMtaIkxarI SaaoQaacaa pa`tyaXa {payaaoga kxsaa kxr}na Gaotaa yao[-la yaa dRYTInao 'gaugala' hI [-Saacyaa saMpakxata Aaho.

izekf.kr iqLrds vkÅV vkWQ fizaV Addmission Open &% eqacbZ izfrfu/kh %&

ina:Sas~a paaoilasa {painarIXakxpadacaI KaataoAMtaga-ta padaonnataIcaI parIXaa haota Aaho, yaataIla taIna paOkxI daona paopasa-naa saMdBaa-saazI paustakxaMcaa AaQaar Gaotaa yao t aao . maa~a baGau n a ilahINyaacao tar dUrca paNa pa`tyaXaata AByaasaalaa do K aIla paustakox Aa{]T Aa^f ipa`MT Asalyaanao rajyaataIla sau m aaro caar hjaar parIXaaqyaa-MmaQyao saMBa`maacao vaataavarNa Aaho. hvaaladar, sahayyak xpaaoilasa inarIXak yaaMcaI inaSas~a paaoilasa {painarIXakx padacyaa KaataoAMtaga-ta padaonnataIsaazI parIXaa gaRh ivaBaagaakxDUna ivaBaagaIya AhtaainayamaavalaInausaar GaotalaI jaaNaar Aaho. tyaasaazI 10 mao paya-ta Aja-doKaIla Bar}na GaoNyaata Aalao Aahota. saumaaro caar hjaar parIXaaqaI-MnaI tyaasaazI Aja- Barlao Aahota. hI parIXaa ekxaca Baagaata laoKaI svar}paata GaotalaI jaaNaar AsaUna tyaata taIna paopasacaa samaavaoSa Aahota. yaataIla ek va daona k`xmaaMkxacao paopar paustakxaMsah tar taIna k`xmaaMkxacaa paopar

paustakxaivanaa GaoNyaata yao[-la. yaasaazI inayamaavalaI vdaro BaartaIya dMD ivaQaana, fxaOjadarI pa`ik`xyaa saMihtaa 1973, BaartaIya saaXaI pauravaa kxayada, paSau Aitak`xmana kxayada 1971, Sas~a kxayada 1959, BaartaIya sfxaoTkx padaqakxayada 1884, manaaoAaraogya, BaartaIya vana kxayada, maaoTar vaahna kxayada ASaI 36 paustakox pa`maaiNata koxlaI Aahota. yaapaOkxI ekx daona paustakox vagaLtaa Anya paustakox imaLivaNyaasaazI parIXaaqaIMnaa QaavapaL kxravaI laagata Aaho. paaoilasa ivaBaagaacyaa ga`MqaalayaamaQyao doKaIla hI paustakox {palabQa naahIta. kxahI Anya izkxaNaI Aahota. maa~a taoqao paustakox mayaa-idta Aahota. maagaNaI kxrNaa%yaaMcaI saMKyaa AiQakx Aaho. yaa parIXaosaazI pa`maaiNata koxlaolyaa paustakxaMcaaca AaQaar parIXaaqaI-Mnaa Gyaavaa laagaNaar Aaho. jaUna AKaorIsa haoNaarI hI parIXaa kxahI kxarNaastava pauzo ZkxlaNyaata AalaI Aaho. paNa naomakxI taarIKa jaahIr JaalaolaI naahI. parIXaa pauZo gaolaI AsalaI tarI paustakoxca {palabQa naahIta ho vaastava kxayama Aaho.

Hury Up !!!!!! An ISO 9001:2008 Certified Organisation

PRAGATEE FOUNDATION, MUMBAI (REGD) Non-Government Public Charitable Trust Reg. U/S No.29 of the B.P.T. Act 1950

PRAGATEE FOUNDATION’S

LITTLE'S WORLD INTERNATIONAL PLAYGROUP & NURSERY SCHOOL The Fun School of “NEW-ERA”

Address: Bapu Chhaya Bldg., B-01 & 03, Plot no. 185-188, Sector-23, Jui Nagar (w), Navi Mumbai - 400705. Tel: (022) 27723122 / 22910576 Mob: 9324370670 www.pragatifoundation.com


st

Yuva Pragatee

th

DATE: 1 TO 15 JUNE 2013

2

Monsoon special

HEALTH GURU Dr. GEETANJALI MAHADIK

Health Tips for rainy Season Ÿ Avoid sleeping in day time. Ÿ Do not indulge in extreme physical

exertion. Ÿ Do not get exposed to sun frequently. Ÿ Always carry something to protect

yourself from the downpour. a raincoat or an umbrella will do. Ÿ If you get drenched by the heavy rain, dry yourself as soon as possible or you can take a shower first and then dry yourself before taking a sip of that coffee. Ÿ Always keep the surroundings dry and clean, neat and tidy. Do not allow water to get accumulated around you. Ÿ Keep your body warm as viruses attack immediately when body temperature goes down. Ÿ Do not enter air conditioned room with wet hair and wet cloths. Ÿ Dry your feet with soft dry cloth whenever they are wet. Ÿ Wash vegetables with clean water and steam them well to kill germs. Ÿ Avoid eating uncooked foods and salads. Because the possibility to get caught by germs increases. Ÿ Drink plenty of water and keep your body well hydrated always. Ÿ Do not allow kids to play in stagnant polluted water filled puddles. Ÿ Keep antiseptic liquids like dettol or savlon handy and use for washing off mud or dirt that usually gets splashed around. Don't just wash your hands but also your feet to avoid itching, rashes and skin infections. Ÿ Always use sturdy footwear that will give you a good grip and adequate protection to avoid slipping or falling. Ÿ If you have any minor accidents, use ice it helps in numbing the nerve endings. Ÿ If you are suffering from asthma or diabetes, avoid staying anywhere with wet walls. It promotes the growth of fungus and can be especially harmful. Ÿ Drink lots of warming herbal teas, especially those with antibacterial properties such as holybasil leaves.

Rainy Season Common Illnesses Car Many of us have fond memories of the rains from our growing up years -impromptu holidays from school, splashing about in muddy puddles, or maybe simply getting wet in a pouring

shower. Like you, your little one will love the rains, the fresh new leaves on the trees, the smell of the damp wet ground, and perhaps a little scared of the thunder and lightening which accompany the rain many a time. But will all the joyous moments, the rainy season also brings with it humid weather, flooded roads, mosquitoes, diseases, and lots more. With a little care and forethought you can let your child enjoy this beautiful season and also keep him safe from illnesses.

Common illnesses This is the time when contagious diseases are on the rise. Your child is especially vulnerable to infections because he is still developing his immune system. Viral infections usually spread when the rains come. In the Philippines, common diseases associated with the rainy season also include diarrheal diseases, dengue, leptospirosis, and respiratory illnesses. Some simple precautions can go along way in keeping your family healthy during the rainy season. Dengue Avoid dengue by cleaning or throwing away all potential breeding ground for mosquitoes, including especially the Aedes Aegypti, which is the kind of mosquito that carries the dengue virus. Make sure that your barangay or neighborhood makes a concerted effort towards proper garbabe disposal, as well as keeping canals clean, with water running through them, otherwise mosquitoes can breed in the stagnant waters.

HEALTH TIPS OF RAINY SEASON Viral infections Ensure that you and your family are not in close contact with someone who is suffering from a viral infection or conjunctivitis. Children are especially vulnerable to weather changes and infections, so keep them at home for a few days if you know that their playmates are suffering from an illness. Cut their nails regularly and do not allow them to put their hands into their mouths. Make sure they wash their hands with soap before eating anything and after visiting

the toilet. Diarrheal diseases Flooding, which commonly occurs during the rainy season, can contaminate water sources. Thus, ensure safety of your drinking water by boiling it to avoid diarrhea. Respiratory illnesses Cover your mouth and nose when sneezing or coughing. Practice frequent hand washing with soap and water. Avoid crowded places where transmission of infection is highly probable. Leptospirosis Discourage playing and walking in flood waters to avoid leptospirosis. This bacterial infection causes enlargement of the spleen, jaundice, and nephritis. The infection is usually transmitted by exposure of unhealed blisters and open wounds to water contaminated with animal urine. Hygiene and cleanliness When drains that have not been cleaned overflow and causes flooding, the water

which flows on the roads not only gets mixed with sewage and muck, but also contains rags, paper, vegetable and fruit waste, and even broken glass. Make sure your toddler wears covered shoes while walking outside and doesn't stay barefoot even in your own garden or balcony because they can be breeding grounds for infections. Slugs, earthworms, and other insects often come into the house during the monsoon, so make sure he doesn't try to pick up or play with any of them Bathe him twice a day if possible -especially if he goes outside to play, or at least ensure he washes his hands and feet thoroughly with soap and water after he is back in the house. Wash his clothes in hot water with rinse them with water mixed with a few drops of disinfectant mixed in it. Clean his footwear, socks, umbrella, and raincoat and ensure they are dried immediately and free of all moisture, else they might become a breeding ground for germs and moulds. Clothes Rainy days bring with them sweat and heat that is different from the hot summer days, but are nevertheless as uncomfortable. Make sure your child is not wrapped in layers just because the weather has cooled down a bit after the rains. Avoid synthetic fabric and make him wear loose cotton clothes that will absorb the perspiration when he plays around allowing the skin to breathe easily. Keep his skin dry to avoid prickly heat. Pick up a few extra underclothes for him since clothes take a lot of time to dry in this weather; making him wear damp clothes or socks can lead to fungal infections. Once he has begun to walk and prefers to move around on his own most of the time, get him well-fitting closed rain shoes or rain boots which will keep his feet dry. Don't buy cheap plastic rain shoes as they can cause skin allergies. Look for shoes made of good quality vinyl or rubber with skid proof soles so that he doesn't slip and fall. Some raincoats which are of inferior quality can also cause allergies, so choose his raincoat with care. Dry him off as soon as he comes home after getting wet in the rains, and change him into dry clothes while you wait for his hair to dry.


st

Yuva Pragatee

th

DATE: 1 TO 15 JUNE 2013

Home and surroundings Protect your child from waterborne or mosquito-related diseases that are common during the rainy season by keeping your home and surroundings clean and germ free. Air your home frequently and keep windows open for maximum cross ventilation. Avoid collection of stagnant water in open vessels, flower pots or coolers as these are a perfect breeding ground for mosquito larvae which cause malaria and dengue. Dispose garbage hygienically in garbage bags that will not open and spill out. Keep the kitchen dustbin covered at all times so that wet garbage like vegetable peels and food waste are not left exposed. If you have indoor plants, ensure that there is no water logging and change water in the flower vases everyday. Use insect repellents to get rid of mosquitoes and other insects; you may want to opt for herbal repellents like citronella-based oils or sprays. Use mosquito nets over your child's bed or install wire screens on the windows. Dress him up in long-sleeved shirts and pants, especially when he goes outdoors to play. Keep your home fresh and clean and use a good disinfectant to clean the floors and bathrooms. Get pest control for your home to ward off flies, mosquitoes, cockroaches, termites, and other disease carrying insects. Keep a small mesh bag of

cloves near your window or in your cupboard for a fresh natural scent. Food and Drink Contaminated food or water is the most common way many diseases spread in the monsoon. Make sure your toddler drinks only filtered or boiled water. Carry a bottle of water

green vegetables several times over in filtered boiled water and steam them to get rid of any germs and bacteria. Soak green leafy vegetables as well as vegetables like cauliflower and broccoli in warm water containing 1 tsp of salt for about 10-15 minutes to get rid of insects. Don't keep raw meat and fish products at room temperature for a

from home or rely on branded bottled water when you go out. Avoid giving him “fresh” fruit juices, drinks with ice, food and drinks from street vendors like chaat, pakodas and ice lollies (golas or chuskis). If you eat outside, choose a restaurant which is clean and hygienic and opt for dishes which are boiled and served fresh. Use filtered water for cooking, kneading the dough and for washing vegetables, dals and meat. Clean leafy

long time, always refrigerate or freeze. Bacterial growth increases rapidly during hot and humid weather. Frequent power cuts, a common occurrence during monsoons could spoil food in the refrigerator easily, exposing it to bacteria. As far as possible, ensure that you eat fresh food; prepare it in small quantities so that you do not need to store it in the refrigerator for very long. Food stored in the refrigerator needs to be heated

Since 2001

Pragatee Foundation’s (Regd.)

MULTI-TECH COMPUTERS T O TA L I T S O L U T I O N

Microsoft Office Specialist Computer Typing & Data Entry

Computer Typing & Data Entry

Duration 1 Year 2 Semester

DIPLOMA IN OFFICE AUTOMATION - DOA DIPLOMA IN COMPUTER APLICATION - DCA DIPLOMA IN SOFTWARE APPLICATION - DSA DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE - DCH CRASH COURSE IN WEB DESIGNING , PROGRAMMING & ADVANCE CORSESS

CONTACT Sunderam Apt, Plot No. 59, Office No. 04, Sector-24, Near Gaondevi Chowk Petrol Pump, JuiNagar, Navi Mumbai : 400706 Tel : 27706348 / 9320301004 Email : info@multitechmumbai.com website : multitechmumbai.com

CONTACT Pragatee Foundation Mukesh Vishwakarma 9920480613 Vikas Thorat 9224886689

3 thoroughly before eating. Tap water may be contaminated by overflowing ground water that gets mixed with it during the monsoons; rinse your plates and dishes with filtered water before use. Child safety and other tips Ensure that your child is always supervised when he goes out, even to the neighbourhood park, especially while walking on roads that usually have deep potholes and many open manholes during the monsoon. Your toddler can get pretty bored sitting at home when it's raining outside; think up some indoor games that can keep him occupied, such as hide and seek, carom, and dancing to some fun music. Puzzles and books are also a good way to keep your toddler busy. More ideas in our Let's play! Games for toddlers section. Invite children from your apartment block for a play date at your house so he can have some company. Help them make paper boats, put on their gum boots and raincoats and float the boats in the puddles outside your building. And after they run out of things to do at indoors, make some onion pakoras or hot chocolate milk and let them have a monsoon tea party. The monsoon is a beautiful season; a few sensible precautions and a little extra care can make this season an extremely enjoyable time of the year for your child.


4

fn- 1 rs 15 twu 2013

BEST COMPUTER SOLUTION 9320301004

Refubrished PC with 1 Year Warranty

GO GREEN

[kklxh fo|kihBkauk eksdGs jku ‘kqYdkoj fu;a=.k ukgh] izos’kkphgh laiw.kZ eksdGhd

&% izfrfu/kh %& rajyaata sqaapana haoNaa%yaa KaasagaI ivaVapaIzaMnaa Saulkx zrivaNyaacaI va pa`vaoSaacaI saMpaUNa- maaokxLIkx doNyaata AalaI AsaUna vyavasaaiyakx AByaasak`xmaaMsaazIhI iSaXaNa Saulkx inaiScataI saimataIkxDo jaavao laagaNaar naahI tyaamauLo ivaVaqyaa-Mnaa Barmasaaz ifx AakxarNyaasa tasaoca manamaanaI pa`vaoSa rabaivaNyaasa yaa ivaVapaIzaMnaa maaokxLo rana imaLNaar Aaho. KaasagaI ivaVapaIzo sqaapana kxrNyaacaI maaga-dSa-kx tatvao sarkxarNao jaahIr kolaI AsaUna ivaVapaIz sqaapana krNyaasaaZI saMbaMQaIta iSaXaNa saMsqaocaI naaoMdNaI saavajainakx saMsqaa kxayaVanausaar kxravaI laagaNaar Aaho. mauMba[saazI dha ekxr ivaBaagaIya mauKyaalayaacyaa izkxaNaI 15 ekxr AaiNa ijalha mauKyaalayaacyaa izkxaNaI 25 ekxr

jaagaa saMsqakxDo AsaavaI ASaI Aaho. ivaVapaIzasaazI Aaiqa-kx s~aaota paayaaBaUta sauivaQaa saMsqaocaI Aaiqa-kx parta AaidMcaa tapaSaIla Vavaa laagaNaar Aaho. yaa ivaVapaIzaMnaa ivaVaSaaKaonausaar ikMxvaa AByaasak`xmaacoa Saulkx tyaaMcyaa kxayaVata namaud kxravao laagaNaar Aaho. maa~a kxayada saurvaataIlaaca ivaQaImaMDLata jaaNaar AsaUna drvaYaISaulkxavar kxaoNaacaoca inayaM~aNa AsaNaar naahI. pa`vaoSaasaazI gauNava<aa ha ekxmaova inakxYa Asaavaa AaiNa vyavasaaiyakx AByaasak`xmaaMcao pa`vaoSa doNyaasaazI pa`vaoSa parIXaa GyaavaI ASaI tartaUd kxrNyaata AalaI Aaho. pa`vaoSaacaI mauBaa ivaVapaIzaMnaa AsaNaar Aaho. AlpasaMKyaaMkx samaudayaacyaa ivaVapaIzalaa GaTnaatmakx AarXaNa zovaNyaataUna saUT doNyaata AalaI Aaho.

vdjkoh vkWuykbZu e/;s isl P;k 1300 tkxkaph Hkj &% eqacbZ izfrfu/kh %& AayaAayaTIyansa paosa tafo- mauMba[-ta saha izkxaNaI caalaivalyaa jaaNaa%yaa kxinaYz mahaivaVlayaaMcaa AkxravaI Aa^nalaa[-na pa`vaoSa pa`ik`xyaota samaavaoSa kxrNyaacaa inaNa-ya AKaor iSaXaNa saMcalakxaMnaI Gaotalaa Aaho. tyaamauLo AkxravaI Aa^nalaa[-na pa`vaoSa pa`ik`xyaotaIla {palabQa jaagaaMcaI saMKyaa saumaaro taoraSaoMnaI vaaZNaar Aaho. ivaVaqyaa-Mcyaa saaoyaIsaazI mauMba[- mahanagar pa`doSa (emaemaAar) ivaBaagaataIla sava- kxinaYz mahaivaValayaataIla AkxravaIcao pa`vaoSa gaolaI kxahI vaYao- Aa^nalaa[-na pa`vaoSa pa`ik`xyaota haota Aahota. AlpasaMKyaakx mahaivaValayao AaiNa KaasagaI mahaivaValayaataIla 5 T@kox vyavasqaapana kxaoTyaacyaa jaagaa vagaLtaa Anaudainata ivanaa AnaudanaIta KaasagaI saMsqaaMnaa Aapalao AkxravaIcao pa`vaoSa Aa^nalaa[-na maQaUna kxravao laagataata. ASaa 1 laaKa 53 hjaar 478 jaagaaMkxrItaa hI pa`vaoSa pa`ik`xyaa rabavaIlaI jaatao. paNa mauMba[taIla kxahI @laasacaalakxaMnaI ivaVaqyaa-Mcyaa saaoyaIcaa daKala dota kxinaYz mahaivaValayaaMcyaa C~aaKaalaIca @laasaosa saur}koxlao Aahota. tyaapaOkxI ekx mhNajao taIna vaYaa-

paUvaI- saur}JaalaolaI paosa caI kxinaYz mahaivaValayao jao[-[- mauKya , A^Dvhansa naIT AadI pa`vaoSa parIXaaMnaa basaNaa%yaa ivaVaqyaaMcaI kxa^laoja @laasa ASaI sasaohaolapaT qaaMbavaUna tyaaMnaa AByasaakxrItaa jaasta vaoL imaLavaa yaasaazI hI @laasa kxma mahaivaValayaaMcaI TUma inaGaalaI. paNa gauNava<aonausaar AaiNa sarsakxTpaNao ivaVaqyaa-Mnaa pa`vaoSa Vavao laagataata. mhNaUna gaolaI taIna vaYao- Aa^nalaa[-na pa`ik`xyaotaUnahI hI mahaivaValayao saaoyaIskxr paNao vagaLlaI jaata haotaI. kxahI zravaIkx @laasa kxma mahaivaValayaaMvar maohrbaanaI kxrNaara ha pa`kxar qaoT iSaXaNa {pasaMcaalakxaMcyaa majaI-naoca saur}haotaa Aataa maa~a iSaXaNa {pasaMcaalakxaMnaI paosa cyaa zaNao naor}L, dadr, AMQaorI, pava[- AaiNa baaorIvalaI yaa sahahI mahaivaValayaaMcaa samaavaoSa Aa^nalaa[-na kxrNyaacaa inaNa-ya Gaotalaa Aaho. paosacyaa yaa saha mahaivaValayaaMta pa`tyaokxI 240 jaagaa Aahota, tyaapaOkxI paaca T@ko vyavasqaapana kxaoTa vagaLUna Aataa sava- cyaa sava- jaagaaMcao pa`vaoSa Aa^nalaa[-na maQaUna haotaIla. ASaI maaihtaI sahayyakx iSaXaNa saMcaalakx ema. baI kxaMbaLo yaaMnaI idlaI.

i=dkfjrk izek.ki= vH;kldze izos’k e;kZfnr tkxk 0 QDr 3

izos’k lq: ! Rojk djk !

i=dkfjrsr dfjvj dj.kk-;kalkBh lqo.kZla/kh dkyko/kh 3 / 6 efgus

dkslZph oSf’k”Vîs

uoh eqacbZ ejkBh i=dkj la?kkrQsZ izekf.kr iszl feMh;k] bysDVªkWfud feMh;k] osc feMh;k ;kapk varZHkko ifjiw.kZ o ntsZnkj vH;kldze izsl vk;Mh vuqHkoh f’k{kd

jfookjP;k Lis’ky cWpsl vf/kd ekfgrhlkBh laidZ % izxrh dfjvj vWdWMeh ckiwNk;k fcfYMax] fc&foax] vkWfQl ua 01 vkf.k 03] IykWV ua- 185&188] lsDVj& 23] vfu:/n ckiw eafnjktoG] tqbZuxj ( i-) uoh eqacbZ 400706- nwj/ouh dz- % 27723122] 22910576- Jh- fodkl Fkksjkr ( lglapkyd ) % 9224886689-

11900/- * Onwards

lkekU;Kku Li/kkZar Hkkjrh;kaps opZLo &% eqacbZ izfrfu/kh %&

spaQa-kxaMcyaa BaaUgaaolaivaYayakx saamaanya&aanaacaa kxsa laavaNaarI 'na^Sanala ijaAaoga`aifxkx baI kxa^nTosT' hI spaQaa- saaitvakx kxiNa-kx yaa baara vaYaI-ya ivaVaqyaa- n ao ijaM k U x na 'na^ S anala ijaAaoga`aifxkx saaosaayaTI' tafo-x Gaotalyaa jaaNaa%yaa 'baI' va 'spaoilaMga baI' yaa Amaoirkoxta AtyaMta pa`itaYzocyaa daonhI spaQaa- M m aQaIla BaartaIya vaM i SayaaM c aa varcaYmaa kxayama zovalaa Aaho. AMitama foxrIta saaitvakxnao 13 vaYaa-Mcyaa kxa^na`aD Aaobaorhasa yaacyaavar maata koxlaI. saaitvakx ha kxnaa-TkxamaQaUna Amaoirkoxta sqalaaMtarIta Jaalaolyaa va vyavasaayaanao saa^FTvaoAr [MijanaIyar Asalao l yaa BaartaIya vaM S aacyaa dampatyaacaa QaakxTa maulagaa Aaho. baao s Tnacyaa diXaNao s a Asalao l yaa naa^rfxaokx yaoqao rahNaara saaitvakx taoqaIla ikMxga ifxlaIpa rIjanala imaDla skUxla maQyao saatavyaa [ya<aota iSakxtaao. tyaalaa baiXasa mhNaUna 25 hjaar Da^lasa-caI kxa^laoja iSaYyavaR<aI, gaalaapa^gaa^sa baoTaMcaI

ina:Sau l kx safxr va na^ S anala ijaAaoga`aifxkx saaosaayaTIcao Aaijavana sadsyatva imaLola. ivaivaQa SaharaMmaQyao Gaotalaolyaa yaa spaQao-ta 40 laaKaaMhUna AiQakx spaQa-kxaMnaI Baaga Gaotalaa. 10 AMitama spaQa-kxaMta saaitvakxsah Aaz spaQakx BaartaIya vaMSaacao haotao. tyaapaOkxI raoJvaola ATlaaMTa yaoqaIla fuxlTna sanaSaa[-na Akxadimata saMijava {ppaalaurI yaanao itasaro tar A^MSabana- yaoqaIla sTaona ihla imaDla skUxlamaQyao iSakxNaa%yaa AaiKala rokuxllaapaorI yaanao cavaqao sqaana paTkxavalao. saaitvakxnao Aataa ijaMkxlaolaI BaUgaaolaacaI 'baI' hI spaQaa- yaaAaQaI 2008 maQyao AXaya rajagaaopaala va 2012 maQyao rahUla naagavaokxr yaa BaartaIya vaMiSayaaMnaI ijaMkxlaI haotaI. na^Sanala ijaAaoga`aifxkx 'baI' spaQao-ta kxina-kx kuxTuMbaataIla spaQa-kxanao AMitama foxrItaIla 10 spaQa-kxaMmaQyao sqaana paTkxaivaNyaacao yaMdacao laagaaopaaz itasaro vaYa- haotao.

vk;lh,lbZ] vk;lhr eqyhaph ckth &% izfrfu/kh %&

naukxtyaaca GaoNyaata Aalaolyaa AayasaIesa[- (dhavaI )AayaesaIparIXaota maulaIMnaI baajaI maarlaI. AayasaIesa[- parIXaa ekUxNa 11 hjaar 828 ivaVaqyaa-MnaI idlaI. tyaapaOkxI 6,543 (99.70 T@kox) ivaVaqaI- {<aINa- Jaalao AsaUna 5,255 ivaVaqaI-naI {<aI-Na Jaalyaa Aahota. yaMda AayaesasaI parIXaa ekUxNa 1, 659 ivaVaqyaa-MnaI idlaI haotaI. tyaapaOkxI saumaaro 818 ivaVaqaI- AaiNa 796 (97.67 T@kox) ivaVaqaI-naI {<aI-Na Jaalyaa AAho t a. AayasaIesa[- baao D a- c yaa ivaBaagainahaya inakxalaavar najar maarlaI Asataa ivadoSaI ivaVaqyaa-Mcaa inakxala 100 T@kox laagalaa AsaUna, tyaapaazaopaaz diXaNa ivaBaagaacaa inakxala 99.66 T@ko [takxa laagalaa Aaho. itasa%yaa sqaanaavar paUva- ivaBaagaana o Aapalao naava kxaorlao AsaUna paUva- ivaBaagaacaa inakxala 98.02 T@ko [takxa laagalaa Aaho. AayaesaI baaoDa-tahI ivadoSaI ivaVaqyaa-Mcaa inakxala 98.31 T@kox [takxa laagalaa AsaUna tyaapaazaopaaz 98.28 T@ko diXaNa ivaBaagaacyaa maulaaMnaI baajaI maarlaI Aaho. tyaanaMtar

Anauk`xmao paiScama AaiNa paUva- ivaBaagaataIla maulaaMnaI yaSa saMpaadna koxlao Aaho. tar AayasaIesa[- baaoDa-cyaa inakxalaata yaMda Anausauicata jaataItaIla ivaVaqyaa-MnaIhI {llaoKainaya kxamaigarI koxlaI Aaho. Anau s aU i cata jaataItaIla ivaVaqyaa-Mcaa 97 T@ko inakxala laagalaa Aaho . tar AayaesaI baao D a- c yaa inakxalaatahI AnausaUicata jaataIcyaa ivaVaqyaa-MnaI Capa saaoDlaI AsaUna ekUxNa 92.69 T@ko ivaVaqaI- {<aINa- Jaalao Aahota. ha^ i spaTlamaQaU n a parIXaa doNaa%yaaMcaI BararI AayaesasaI baaoDa-tafoGaoNyaata Aalaolyaa parIXaota kxahI kxarNaastava ekUxNa 18 ivaVaqyaa-naI ha^ispaTla maQaUna parIXaa idlaI haotaI. tyaapaOkxI tabbala 5 ivaVaqyaa-MnaI 90 T@@yaaMhUna AiQakx gauNa imaLivalao AsaUna sava- starataUna tyaaMcao kxaOtaukx haota Aaho. AMQa ivaVaqyaa-MpaOkxI 6 ivaVaqyaa-MnaI 90 T@@yaaMhUna AiQakx gauNa saMpaadna koxlao Aahota, tar dusarIkxDo AayaesaIbaaoDatafo-o ekUxNa 15 AMQa ivaVaqyaa-MnaI hI parIXaa idlaI haotaI. tyaapaOkxI ekxa ivaVaqyaa-Mnao 90 T@@yaaMhUna AiQakx gauNa saMpaadna koxlao Aahota.

;k ikf{kdkr izfl/n >kysY;k etdqjk’kh laiknd lger vlrhyp vls ukgh. loZ okn eacbZ U;k;d{ksr. gs ikf{kd o`Rri= ekyd]eqnzd]izdk’kd fdj.k Jhdkar jk.ks ;kauh eYVhVsd dkWEI;qVj vWUM fizaVhax]xkGk ua.1/5/6c 286 lathou dks. gk. lks. MkW. vadq’k xkoMs ekxZ] iaruxj] ?kkVdksij](iwoZ) eqacbZ 400 075. ;sFks Nkiqu laiknd Jh fdj.k jk.ks ;kauh izxrh QkaÅMs’ku] thou T;ksr gkWfLiVy] J/nkuan jksM] ifgyk ekGk] 101] jsYos LVs’ku leksj] ?kkVdksij (if’pe) ]eqacbZ % 400 086. ;sFkwu izfl/n dsys vkgs eks. ua & 9821245613. RNI. NO. MAHBIL/2011/39970. yuvapragatee@gmail.com, www.facebook.com/yuvapragatee.

Yuva Pragatee News 1-15 June 2013  
Yuva Pragatee News 1-15 June 2013  

Yuva Pragatee News 1 June to 15 June 2013

Advertisement