Page 1

RNI NO. MAHBIL/2011/39970

yauvaa pa`gataI yaSaacaa saaopaa maaga-.. ek savaa-MigaNa SaOXaiNak paaiXak ...

Web - www.pragatifoundation.com/yuva-pragatee Email : yuvapragatee@gmail.com

o”kZ 3

* vad 3 * eqacbZ

fnukad % 1 rs 15 Qsczqokjh 2013 * ikus 4 * fdaer 2

izxrh QkÅaMs'ku ekQZr lax.kd lk{kjrk vfHk;ku uoh eqacbZr uxjlsod Jh- jaxukFk vkSVh lax.kd f’k”;o`Rrh ;kstuk &%uoh eqacbZ izfrfu/kh %&

pa`gataI fxa{]MDoSana mauMba[- saMsqaocyaa vataInao saMpaUNa- maharaYT/Bar saMgaNak saaXartaa maaoihma rabaivaNyaata yaota Aaho. yaa maaoihmaoAMtaga-ta maharaYT/ataIla Kaasadar, Aamadar, nagarsaovak tasaoca danaSaUr vya@taI ikxMvaa saMsqaa yaaMcyaa Aaiqak sahkxayaa-taUna ivaVaqyaa-Mnaa maaofxta saMgaNakx pa`iSaXaNaacaI saaoya {palabQa kxr]na doNyaata yaota Aaho. sadr kxaya-k`xmaaAMtaga-ta AazvaI tao padvaI paya-Mta iSaXaNa GaoNaa%yaa sava- ivaVaqyaa-Mnaa ema. esa. Aa^ifxsa, [MTrnaoT, T^laI Akxa{]MTIMga va kxa^mpyauTr haD-vaoAr Asao ekuxNa 5000 r}payaaM paoXaa AiQak baajaar maulyax Asalaolao kxa^mpyauTr kxaosao-sa saMpauNa-paNao maaofxta iSakxivaNyaata yaoNaar Aaho. yaa maaoihmaocaa laaBa Aapalyaa ivaBaagaataIla naagarIkxaMnaa imaLvaa yaa hotaUnao navaI mauMba[-taIla jau[-nagar maQaIla pa`Baaga k`xmaaMk 66 maQaIla sqaainakx kxaya-sama`aT nagarsaovakx maa. Ea`I. rMganaaqa AaOTI yaaMcyaa sahakxaya- inaQaItaUna idnaaMk x15 foxbau`vaarI 2013 paasaUna sauMdrma ApaaTmaoMT, Aa^ifxsa naM. 4, sao@Tr 24, jau[-nagar, yaa

izkxaNaI saMgaNak pa`iSaXaNa saur] haoNaar Aaho. yaa ivaSaoYa va AiBanava {pak`xmaaivaYayaI sqaainakx nagarsaovakx Ea`I. rMganaaqa AaOTI yaaM n aa ivacaarlao Asataa do S aacao BaivaYya mhNajao AataacaI tar]Na ipaZI AaiNa hI tar]Na kxaoNatyaahI pa`kxaro saMgaNakx ivaYayaata Jh- jaxukFk vkSVh paICaDIvar rahtaa kxamaa nayao, AaiNa mhNauna maI saMsqaocyaa sahkxayaa-nao ha {pak`xma rabaivata AsaUna taao 2015 paya-Mta Asaaca saur] rahNaar Asalyaacao saaMigatalao. saMgaNakx iSaXaNaacao Asalaolao mah<va laXaata GaovaUna jau[-nagar maQaIla Ea`I. rMganaaqa AaOTI yaaMcyaa pauZakxaranao pa`gataI fxa{]MDoSana ha sautya {pak`xma rabaivata Asalyaacao saMsqaocao AQyaXa Ea`I. ikxrNa raNao yaaMnaI saaMigatalao. ha {pak`xma rabaivata Asataanaa saMsqaa ikMxvaa nagarsaovakx yaapaOkxI

MkW-HkkLdj /kkVkodj ;kaP;k izd`rhr lq/kkj.kk

kxao N aIhI yao N aa%yaa pa` i SaXaNaaqyaa- M k xDU n a kxaoNatyaahI pa`kxarcao pa`vaoSa Aqavaa [tar Anya pa`kxarcao Saulkx AakxarNaar nasalyaacao saMsqaotafo-x saaMgaNyaata Aalao. tasaoca yaSasvaI paNao AByaasak`xma paUNa- kxrNaa%yaa pa`tyaok ivaVaqyaa-sa pa`maaNapa~aacao vaaTpa kxrNyaata yaoNaar Aaho. pa`gataI fxa{]MDoSana hI saMsqaa AayaesaAao 9001:2008 djaa- pa`maaNaIta AsaUna saMsqaocao Anaok SaOXaiNakx {pak`xma na^sakxa^ma fxa{]MDoSana maayak`xaosaa^FT, paosa paunaa, Aa^la [MDIyaa AayaTI AsaaoisaeSana yaaMcyaa saaobata saMpaUNa- maharaYT/Bar

iqjkfHkys[k lapkyuky;kr ekxkloxhZ; vf/kdkjh@deZpkjh la?kVusP;k ‘kk[ksps mn~?kkVu &%uoh eqacbZ izfrfu/kh %&

o”kkZrkbZ xk;dokM efgyk o ckyfodkl ea=h

pa`gataI fxa{]MDoSana cao mauKya sallaagaar saimataI sadsya Da^. Baaskxr QaaTavakxr yaaMnaa Ailabaaga maQaIla tyaaMcyaa rahtyaa fxamaha{]savar ivaMcau dMSa Jaalaa haotaa. tyaavaoLI tyaaMnaa Ailabaaga maQaIla r]gNaalayataUna taataDInao mauMba[- yaoqaIla r]gNaalayaata hlaivaNyaata Aalao. AitadXataa ivaBaagaata yaaogya tao {pacaar kxr]na id. 28jaanaovaarI raojaI GarI paazivaNyaata Aalaoo. Aataa tyaaMcaa pa`kRxtaIta sauQaarNaa JaalaI Asalyaacao pa`gataIcao rajya samanvayak Ea`I. maukoxSa ivaSvakxmaa- yaaMnaI saaMigatalao.

saur] Aahota. saMsqaocaI DIsaIe yaa kxaosa-saazI yaSavaMtarava cavhaNa maharaYT/ mau@ta ivaVapaIz yaaMcyaa maaf-xta saivh-sa pa`aovhayaDr saazI inavaD kxrNyaata AalaI Aaho. saMsqaocaa iDsaIeD (DI. eD. [na AayaTI ) ha saMgaNak iSaXak GaDivaNaara {pak`xma kxa^mpyauTr iTcar T/onaIMga Ak^xDmaI maaf-xta yaSasvaIpaNao rabaivaNyaata yaota Aaho. saMgaNak saaXartaa AiBayaana AMtaga-ta nagarsaovak rMganaaqa AaOTI saMgaNak pa`iSaXaNa iSaYyavaR<aI yaaojanaa rabaivaNyaata yaota AsaUna yaa {pak`xmaacyaa maaga-dSa-naacaI saMpaUNa- jabaabadarI saaO. SaiSakxlaa AaOTI yaaMcyaavar saaopaivaNyaata AalaI Aaho. yaa pa`iSaXaNaasaazI Aja- vaaTpa va naava naaoMdNaI saur] JaalaI AsaUna AiQakx maaihtaIsaazI rMganaaqa AaOTI janasaMpa-kx kxayaa-laya Aa^ifxsa naM. 6, iBamaa kxa^mpalao@sa, jau[- nagar, sao@Tr 24, navaI mauMba[- 400705 ikMxvaa pa`gataI fxa{]MDoSana malTITokx kxa^mpyauTsa- (TaoTla AayaTI saaolyauSana) Aa^ifxsa naM. 4, sauMdrma ApaaT-maoMT, paoT/aola paMpaajavaL, sao@Tr 24, jau[-nagar, navaI mauMba[- yaoqao saMpak-x saaQaavaa.

pauraiBalaoKa saMcaalanaalaya mauMba[- kxayaalayaataIla maagaasavagaI-ya AiQakxarI kxma-caarI saMGaTnaocyaa navyaanao sqaapana kxrNyaata Aalaolyaa SaaKaocao {d\GaaTna idnaaMkx 30 jaanaovaarI 2013 rao j aI maharaYT/ a cyaa saaM s kR x taIkx kxayarajyamaM~aI, fxaOijayaa Kaana yaaMcyaa hstao 4.30 vaajataa elaifxsTna mahaivaValaya, kxaLa GaaoDa, ema. jaI. raoD, mauMba[- 32 yaoqao kxrNyaata Aalao. yaavaoLI Ea`ImataI A^naI SaoKar ho pa`mauKa maaga-dSa-kx mhNaUna {paisqata haotao. maa.maM~aI mahaodyaa Ea`ImataI fxaOijayaa Kaana yaaMnaI {paisqata AiQakxarI va kxma-caarI tasaoca saMGaTnaocao padaiQakxarI yaaMnaa saMGaTnaosaMbaQaI kxaoNataIhI samasyaa Asalyaasa tyaa samasyaaMcao saMpaUNa- inarakxarNa kxrNyaasaazI sava-taaoparI sahkxaya- kxrNyaacao AaSvaasana idlao. yaapa`saMgaI saMGaTnaocao AQyaXa Baarta vaanaKaoDo,

{paaQyaXa Ea`I. sauBaaYa gava[-,mahasaicava Ea`I. SaMkxr Kaunao, rajyasaicava Ea`I. {<ama saaonakxaMbaLo {paisqata haotao. tasaoca yaa kxaya-k`xmaacyaa vyaasapaIzavar Anaokx maanyavar maMDLInaa AamaMi~ata kxrNyaata Aalao haotao yaa maQyao pa`amauKyaanao yau.ela. vaaGamaaro, esa. kox. Zavaro, Ea`I. kOxlaasa BaMDlakxr, Da^. pa`itamaa jaaQava Ea`I. ba. vaM. ku x lakxNaI- , Ea` I . Sa.Qa. rNaidvao AaiNa maharaYT/ataIla ivaivaQa BaagaataIla saMGaTnaocao padaiQakxrI va kxaya-kxtao- {paisqata haotao. yaavaoLI SaaKaaQyaXa manaaoja rajapaUta {paaQyaXa sauinala iSaMdo saicava Ea`I. ena. DI. paaTIla {paisqata haotao. sadr saMGaTnaocaI sqaapanaa hI pauraiBalaoKa saMcaalanaalayaataIla maagaasavagaI-ya AiQakxarI va kxma-caa%yaaMcao pa`Sna va ADIADcaNaI saaoDivaNyaasaazI kxrNyaata Aalyaacao Ea`I. paaTIla yaaMnaI saaMigatalao.

izxrh QkÅaMs'ku ekQZr vk.k[kh ,dk :X.kkph izxrh QkÅaMs'ku P;k lkekftd fodkl ‘kk[ksP;k izkstsDV dksvkWfMusVj inkoj Jh-fizre ikVhy ;kaph fuoM eksQr ck;ikl ‘kL=fdz;slkBh enr &%uoh eqacbZ izfrfu/kh %& sahBaaga va AadIvaasaI ivakxasa inagaDIta kxaya- laXaata GaovaUna pa`gataI

&%uoh eqacbZ izfrfu/kh %&

garjaU r]gNaaMnaa pa`gataI fxa{]MDoSana pa`gataI fxa{]MDoSana hI saMsqaa sahkxaya- kxrIta Asatao. maagaIla rajyaBarata ivaivaQa saaMskRxtaIk, maihnyaata Ea`IkRxYNa saavaMta garIba va garjaU r]gNaaMnaa Aarao gya, saamaaijakx vaxSaOXaiNakx yaa r]gNaalaa baayapaasa saatatyaanao vaogavaogaLo maaofxta {pak` xma rabavaIta Asatao. sadr maaofxta Sas~aik`xyaosaazI {pacaar {palabQa kxr]na sahkxaya- kxrNyaata Aalao {pak`xmaasaazI tyaa tyaa Xao~aataIla doNaa%yaa maharaYT/ataIla haotao. pa`gataI fxa{]MDoSana yaa AnauBavaI va naamavaMta ta&a maMDLIMcaI yaa maihnyaata BaaMDUpa yaoqaIla saovaaBaavaI saMsqaonao Aataa saM b aQaIta SaaKao s aazI nao m aNau k x r]gNa maaohmmad kxaoyaa yaaMnaa mauMba[-sah maharaYT/ataIla kxrNyaata yaotao. r]gNa : maaohmmad kxaoyaa maaofxta baayapaasa saja-rI ijalHyaaMmaQyao maaofxta Jh-fiz r e ikVhy saMsqaocyaa Asaaca sautya kxrNyaakxrItaa AMQaorI baayapaasa va {pak` x maanao pa` B aaivata hao { ]na zaNao ijal+ataIla paalaGarcao yao q aIla sao v hnaihlsa r]gNaalayaacyaa A^injaAaoplaasTI kxr]na dota Aaho. sahkxayaan ao madta {palabQa kxrNyaata samaajasao v akx Ea` I . ipa` t ama paaTIla yaaM naI saMsqaocao saBasad<va yaa {pak`xmaacaa ekx Baaga mhNaUna =dya AalaI Aaho . raoga va baayapaasa saja-rIsaazI garIba va isvakxarlao. Ea`I ipa`tama paaTIla yaaMcaa saamaaijak kxayaa-taIla

fxa{]MDoSanao saMsqaocyaa saamaaijakx ivakxasa SaaKaosaazI pa`aojao@T kxaoAa^DInaoTr padavar naomaNaukx kxolaI Aaho. yaa baabata AapalaI pa`itaik`xyaa dotaanaa Ea`I. ipa`tama paaTIla yaaMnaI saaMigatalao kxI pa`gataI fxa{]MDoSana saarKyaa saMsqaosaaobata yao{]na maharaYT/acyaa ga`amaINa va AadIvaasaI BaagaataIla laaokxaMkxrItaa kxama kxrNyaacaI saMQaI imaLavaI ASaI manaaomanaI [cCa haotaI, taI Aaja paUNa- JaalaI. maaJyaavar TakxNyaata Aalaolyaa jabaabada%yaa maI paUNa- nyaaya do{]na pa`gataI fxa{]MDoSananao hataI Gaotalaolyaa saamaaijakx saovaocyaa kxayaa-sa saMpaUNa- yaaogadana do[-na. saMsqaocao AQyaXa Ea`I. ikxrNa raNao yaaMnaI ipa`tama paaTIla yaaMnaa naomaNaukx pa~a do{]na tyaaMcyaa pauZIla vaaTcaalaIsa SauBaocCa idlyaa.


Yuva Pragatee 2 CHEMISTRY, BIOLOGY PAPERS OF HSC EXAM RESCHDULED SEMINAR ON SOCIAL MEDIA FOR NON PROFITS AT MUMBAI BY NASSCOM FOUNDATION -: Mumbai Reporter :enough time to teach the syllabus, st

th

DATE: 1 TO 15 FEB 2013

The Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education has rescheduled the exam dates of Standard XII chemistry and biology subjects. The chemistry paper (revised syllabus), which was to be held on February 27, will now be held on March 26, between 11 am and 2 pm. The biology paper (revised syllabus), which was scheduled on March 4, will now be held on March 17 (Sunday), between 11 am and 2 Pm. Board chairman, Sarjerao Jadhav said a meeting was conducted with state education minister Rajendra Darda on Thursday in Mumbai following demand from school teachers and principals about postponing the exam. Jadhav said, "The teachers said that they did not get

which was changed in the current academic year. Hence, the exams were postponed, so that the teachers get some more time to teach.” Jadhav said the written examination for all the other subjects will be held as per the schedule declared earlier. "There will be no change in the timetable for other subjects," he said. Since the past two years, the board has been announcing the examination schedule at the beginning of the academic year to give enough time to students to plan their studies. Accordingly, on July 1 last year, the board announced the schedule for the HSC exams to be held in FebruaryMarch. The examination begins from February 21.

COMPUTER LITERACY PROGRAM (CLP) at FREE OF COST

-: Mumbai Reporter :The NASSCOM Foundation in partnership with Microsoft would like to invite you to Social Media for Nonprofits, one day workshop for NGO participants to learn social media skills from experts in the industry on 19th February 2013 Social media has dramatically changed the way non-profit organizations communicate with supporters and donors. Microsoft and NASSCOM Foundation present you with this opportunity to gain practical knowledge about how to successfully launch and maintain a social media strategy for your organization. The agenda will revolve around insightful keynotes and workshops from a variety of

dynamic Experts From Face book, LinkedIn etc all sharing practical tips and tools for nonprofit leaders. Registration is limited to no more than two representatives per non-profit. To make the best use of this workshop, we kindly request the participation of your NGO staff that is directly responsible for Social Media/ Communication/ Outreach. If you are interested, please contact to Nasscom Foundation's Mumbai office.

Since 2001

Started by Pragatee Foundation in Thane District -: Mumbai Reporter :Since we are into education especially in IT Education and also having mission for IT LITERACY, we are going to implement Free IT Education training program in Navi Mumbai area. Through this program we will identify 50 numbers of candidates every month between age group 14 years to 20 years for MSUP program along with manual and computerized accounting. Our target is 600 students per annum in one election consistency. This is program is going to be implement with the help of local corp-orator. Nominal course fees will charge for program and that will be sponsor by local corp-orator. Some amount will be sponsor by local corporator for every candidate. Pragatee foundation will be arranging

all infrastructure including computers, staff, electricity and all necessary equipments. Candidate will get training at free of cost. If this module wills success then same module will be implementing in entire Maharashtra. Computer Literacy Program is specially designed program for the benefit of the school and college students with the help of local corporator, mla or mp. We don't promote any party name or party logo. Our main concern is providing free IT education to communities with the help of public servant's fund. All study material, awareness campaign, Certification and I-card expenses are bare by us.

MULTI-TECH COMPUTERS T O TA L I T S O L U T I O N

Ÿ MS-OFFICE AND INTERNET Ÿ ACCOUNTING AND TALLY Ÿ PROGRAMMING & ADVANCE COURSES Ÿ HARDWARE & NETWORKING Ÿ DESK TOP PUBLISHING(DTP) Ÿ COMPUTER TYPING & DATA ENTRY COURSE Ÿ CRASH COURSE IN WEB DESIGNING Microsoft Office Specialist

Sunderam Apt, Plot No. 59, Office No. 04, Sector-24, Near Gaondevi Chowk Petrol Pump, JuiNagar, Navi Mumbai : 400706 Tel : 27706348 / 9320301004 Email : info@multitechmumbai.com Website : www.multitechmumbai.com

SOFTWARE DONATION PROGRAM BY NASSCOM FOUNDATION FOR NGOS

a NASSCOM Foundation program

-: Mumbai Reporter :BigTech, an initiative of the NASSCOM Foundation, facilitates software donations to NGOs in India. Technology can help NGOs scale up, increase reach and become more efficient. BigTech facilitates this while keeping IT costs low! BigTech currently has a variety of software, including MS Windows, Office, Adobe Photoshop and Dreamweaver, Busy Accounting, and Quick Heal Anti- Virus. In

partnership with US based Techsoup, donations are available for a small admin fee that supports our work. The latest version of Microsoft Office is now available to eligible NGOs, libraries, and charities through the Microsoft Donation Program at Big Tech Donation Platform. Office 2013 offres a number of new features and benefits over office 2010, including direct integration with skydrive, new graphics options, the ability to open and edit PDFs in Word, plus the ability to sync across several devices. Are you not sure if the latest version of office is right for you? We have put together information and resources to help your organization decide.

Computer Typing & Data Entry

NASSCOM Foundation, the developmental arm of NASSCOM (National Association of Software and Service Companies), is a leading non-profit with a vision to build an inclusive and sustainable India by leveraging the capabilities of the ITBPO industry. Technology for NGOs is a major plank. In addition to BigTech, the Foundation offers IT training (ConnectIT) and computer donations (BigBridge).Visit at www.nasscomfoundation.org to learn more! NGOs can Visit www.bigtech.in to register and claim donation! For any queries please feel free to contact Mumbai Office NASSCOM Foundation +91 22 28328535/36/37/38/18/19.


st

Yuva Pragatee

th

DATE: 1 TO 15 FEB 2013

IT GURU

3

TOP 10 KEYBOARD SHORTCUTS EVERYONE SHOULD KNOW

Mr. Rakesh Wani

Ctrl + C or Ctrl + Insert Copy the highlighted text or selected item. Ctrl + V or Shift + Insert Paste the text or object that's in the clipboard. Ctrl + Z and Ctrl + Y Undo any change. For example, if you cut text, pressing this will undo it. This can also often be pressed multiple times to undo multiple changes. Pressing Ctrl + Y would redo the undo. Ctrl + F Open the Find in any program. This includes your Internet browser to find text on the current page.

Tip: Adding the Shift key to Alt + Tab or Ctrl + Tab will move backwards. For example, if you are pressing Alt + Tab and pass the program you want to switch to, press Alt + Shift + Tab to move backwards to that program. Tip: Windows Vista and 7 users can also press the WinKey + Tab to switch through open programs in a full screenshot of the Window. Ctrl + Back space and Ctrl + Left or Right arrow : Pressing Ctrl + Backspace will delete a full word at a time instead of a single character. Holding down the Ctrl key while pressing the left or right arrow will move the cursor one word at a time instead of one character at a time. If you wanted to highlight one word at a time you can hold down Ctrl + Shift and then press the left or right arrow key to move one word at a time in that direction while highlighting each word.

important. Ctrl + Home or Ctrl + End Move the cursor to the beginning or end of a document. Ctrl + P Print the page being viewed. For example, the document in Microsoft Word or the web page in your Internet browser. Page Up, Space bar, and Page Down : Pressing either the page up or page down key will move that page one page at a time in that direction. When browsing the Internet pressing the space bar will also move the page down one page at a time. If you press Shift and the Space bar the page will go up a page at a time.

Alt + Tab or Alt + Esc Quickly switch between open programs moving forward. Ctrl + S : While working on a document or other file in almost every program pressing Ctrl + S will Tip: Press Ctrl + Tab to switch between tabs in a save that file. This shortcut key should be used program. frequently anytime you're working on anything

HEALTH GURU Dr. GEETANJALI MAHADIK

COMPUTER AND DESK STRETCHES this 2-3 times. Good to use at the first signs of tightness or tension in the shoulder and neck area. µ With fingers interlaced behind head, keep

Prolonged sitting at a desk or computer terminal can cause muscular tension and pain. But, by taking a five or ten minute break to do a series of stretches, your whole body can feel better. It's also helpful to learn to stretch spontaneously, throughout the day, stretching any particular area of the body that feels tense for a minute or two. This will help greatly in reducing and controlling unwanted tension and pain. Sitting at a computer for long period often causes neck and shoulder stiffness and occasionally lower back pain. Also be sure to get up and walk around the office whenever you think of it. You'll feel better! How to Stretch

should also slightly diminish or stay the same. If the tension increases or becomes painful, you are over stretching. Ease off a bit to a comfortable stretch. The developmental stretch reduces tension and will safely increase flexibility. Hold only stretch tensions that feel good to you. The key to stretching is to be relaxed while you concentrate on the area being stretched. Your breathing should be slow, deep, and rhythmic. Don't worry about how far you can stretch. µ Separate and straighten your fingers until

tension of a stretch is felt (fig. 1). Hold for 10 seconds, relax and bend your fingers at the knuckles and hold for 10 seconds. µ This stretch may cause people around

Stretching should be done slowly without bouncing. Stretch to where you feel a slight, easy stretch. Hold this feeling for 5-20 seconds. As you hold this stretch, the feeling of tension should diminish. If it doesn't, just ease off slightly into a more comfortable stretch. The easy stretch reduces tension and readies the tissues for the developmental stretch.

you to think you are very strange indeed, but you often find a lot of tension in your face from eye strain. Raise your eyebrows and open your eyes as wide as possible. At the same time, open your mouth to stretch the muscles around your nose and chin and stick your tongue out. Hold this stretch for 5-10 seconds. Caution: If you have clicking or popping noises when opening your mouth, check with your dentist before doing this stretch.

After holding the easy stretch, you can move a fraction of an inch farther into the stretch until you feel mild tension again. This is the developmental stretch which should be held for 10-15 seconds. This feeling of stretch tension

µ Shoulder Shrug: Raise the top of your

shoulders toward your ears until you feel slight tension in your neck and shoulders. Hold this feeling of tension for 3-5 seconds, then relax your shoulders downward into their normal position. Do

elbows straight out at sides with upper body in a good aligned position. Now pull your shoulder blades toward each other to create a feeling of tension though upper back and shoulder blades. Hold this feeling of mild tension for 8-10 seconds, then relax. Do several times. This is good to do when shoulders and upper back are tense or tight. µ Start with head in a comfortable, aligned

position. Slowly tilt head to left side to stretch muscles on side of neck. Hold stretch for 10-20 seconds. Feel a good, even stretch and do not overstretch. Then tilt head to right side and stretch. Do 2-3 times to each side.

Hold only stretches that feel relaxing. Do three times. µ Hold left elbow with right hand, then gently

pull elbow behind head until an easy tension-stretch is felt in shoulder or back of upper arm (triceps). Hold easy stretch for 30 seconds. Do not overstretch. Do both sides. µ Hold onto your lower leg just below the

knee. Gently pull bent leg toward your chest and isolate a stretch in the side of your upper leg. Make use of the right arm to pull bent leg towards the opposite shoulder. Hold for 10-20 seconds at easy stretch tension. Do both sides. µ A stretch for the side of hip, lower and

your chin toward your left shoulder to create a stretch on the right side of your neck. Hold right stretch tensions for 10-20 seconds. Do each side twice.

middle of back. Sit with left leg bent over right leg, then rest elbow for forearm of right arm on the outside of the upper thigh of the left leg. Now apply some controlled, steady pressure toward the right with the elbow or forearm. As you do this, look over your left shoulder to get the stretch feeling. Do both sides. Hold for 15 seconds

µ Gently tilt your head forward to stretch the

µ The next stretch is done with fingers

back of the neck. Hold for 5-10 seconds. Repeat 3-5 times. Hold only tensions that feel good. Do not stretch to the point of pain.

interlaced behind your back. Slowly turn your elbows inward while straightening your arms. An excellent stretch for shoulders and arms. This is good to do when you find yourself slumping forward from your shoulders. This stretch can be done at any time. Hold for 5-15 seconds. Do twice.

µ From a stable, aligned sitting position turn

µ Hold your left arm just above the elbow

with the right hand. Now gently pull elbow toward opposite shoulder as you look over your left shoulder. Hold stretch for 15-20 seconds. Do both sides. µ Interlace fingers, then straighten arms in

front of you. The palm should be facing away from you as you do this stretch. Feel stretch in arms and through the upper part of the shoulder blades. Hold stretch for 10-15 seconds. Do at least two times. µ Interlace fingers then turn palms upwards

above your head as you straighten your arms. Think of elongating your arms as you feel a stretch through arms and upper sides of rib cage. Hold for 10-20 seconds.

µ To stretch your calf, stand a little way from

a wall for solid support and lean on it with your forehead resting on your hands. Bend over and place your foot on the floor in front while leaving the other leg straight. Slowly move your hips forward until you feel a stretch in the calf of your straight leg. Be sure to keep the heel of the foot of the straight leg on the floor and your toes pointed straight ahead. Hold an easy stretch for 30 seconds. Stretch both legs.


4

fn- 1 rs 15 Qsczqokjh 2013

laikndh; rjp--- Hkkjrkrhy izR;sd efgyk >k’khph jk.kh y{ehckbZ gksbZy ! ima~ahao Aapalyaa 1 jaanaovaarI 2013 cyaa AMkxata saavaQaana [MiDyaa yaa laoKaata saamaaijakx Arajakxtaa ,vyaaiBacaar , paaiScamaatya saMskRxtaI yaa ivaYayaI ivacaar maaMDlao haotao. Aajacaa laoKa qaaoDasaa tyaaca AnauSaMgaanao pa`orIta Jaalaolaa mhNataa yao[-la. Aaja idllaI balaatkxar GaTnaolaa javaLpaasa ekx maihnaa {laTUna gaolaa. parMtaU ASaa GaTnaa kxahI koxlyaa kxmaI haota naahIta. {laT maagaIla kxahI idvasaapaasaUna maihlaa Atyaacaaracyaa GaTnaa ivalaXaNa vaaZlyaa Aahota. kxarNa AaraopaIMnaa haoNaarI Saullakx iSaXaa tasaoca maihlaaMmaQyao Atyaacaaralaa pa`itakxar kxrNyaacyaa pa`iSaXaNaacaa Asalaolaa ABaava. drmyaanacyaa kxaLata Anaokx maaocao- inaGaalao. AaMdaolanao JaalaI. maoNaba<yaa paoTvalyaa va ivaJalyaahI… ha pa`Sna caar idvasa Saaokx kxr]na ivasar]na jaaNyaasaarKaa naahI. Aaja idllaImaQaIla GaDlaolaI GaTnaa {Va Aapalyaa Garapaya-Mta yaoNyaasa vaoL laagaNaar naahI. yaavar vaoLIca sagaLyaaMnaI taataDInao ivacaar kxr]na {paaya SaaoQaayalaa hvaa. vaoL AalaIca tar

navaIna kxayada kxrNao AavaSyak Aaho. maharaYT/ataUna Aapalyaa baalaivakxasa va maihlaa baalakxlyaaNa ivaBaagaacyaa maM~aI vaYaa-taa[gaayakxvaaD yaaMnaI jaagaRtataa daKavaUna taabaDtaaoba ivaSaoYa {paaya SaaoQaNyaasaazI sava-pa`qama ekx paa{]la Takxlao. yaabad\dla taa[-Mcao AiBanaMdna. vaYaa-taa[- yaaMnaI ivaivaQa saamaaijakx saMsqaa tasaoca samaajasaovakx yaaMcyaakxDUna maihlaa Atyaacaar qaaMbaivaNyaasaazI saUcanaa maagaivalyaa Aahota. yaaogya saUcanaaMcaa isvakxar kxr]na Saasana inaNa-ya Gao{]na tyaabaabata kxayada kxrNyaasaazI k^xbaInaoT maMjaUrIsaazI paazivaNyaata yao[-la Asao mhTlao Aaho. vaYaa-taa[-Mcyaa yaa Aavhanaasa pa`itasaad dovaUna Aamhalaa Saalaoya jaIvanaata maUlaIMnaa SaairrIk iSaXaNa (P.T) yaa ivaYayaaAMtaga-ta kxraTo va maaSa-la AaT- pa`iSaXaNa Ainavaaya- kxravao Asao vaaTtao. kxraTo va maaSa-la AaT- ho pa`iSaXaNa fx@ta maulaIMsaazIca Ainavaaya- kxrNyaata yaavao, tyaamauLo maUlaIMnaa lahanapaNaapaasaUnaca svarMXaNaacao htyaar imaLola. tyaacabaraobar kxaoNaI tyaaMnaa

dGok ;sFks efgykalkBh eksQr lax.kd vksG[k f’kchj fo|kF;kZauk izxrh P;k uWldkWe ukWyst lsaVj ekQZr ,e-,l-;q-ih- ps izek.ki= maihlaaMcaa Aja- Bar}na tyaaMcao AazvaDyaacao pa`iSaXaNa saur} kxrNyaata Aalao Aahota. sadr saMgaNak pa`iSaXaNa iSaibarataIla pa`tyaokx ivaVaqaI-naIlaa pa`gataI fxa{]MDoSana saMgaNakx saaXartaa maaoihmaoAMtaga-ta pa`gataI na^sakxa^ma naa^laoja saoMTr kxLvaa (isaQd\I kxa^mpyauTr) maaf- t a maayak` a o s aa^ F T AnailaimaTo D paaoToinSaAla (ema.esa.yau.paI) cao pa`maaNapa~a vaaTpa kxrNyaata yaoNaar Asalyaacao {paSaaKaa &%Bk.ks izfrfu/kh %& AQyaXa va saMsqaocao zaNao ijalha samnavayakx maharaYT/ navainamaa-Na saonaa pa`Baaga Ea`I. tauYaar Jaaopao yaaMnaI saaMigatalao. 20 kxLvaa AaiNa idSaaMta [nfxaosaa^FT yaapa`saMgaI {d\GaaTnaa kxrItaa yaaMcyaa saMyau@ta ivaVmaanao pa`Baaga k`xmaaMk 20 maihlaa saonaocyaa AQyaXaa Anauyaa imasaaL , kxLvaa yaoqao idnaaMk 27 jaanaovaarI 2013 navainavaa- c aIta Sahr AQyaXa inalao S a raojaI maihlaaMsaazI maaofxta saMgaNakx AaoLKa cavhaNa,zaNao ijalha pa`Saasaikxya kxamakxaja pa`maaNapa~a iSaibaracao Aayaaojana kxrNyaata paahNaaro manaaohr saugadro, zaNao {paSahr Aalao haotao. AQyaXa rajaoSa maaoro, {paSahr AQyaXaa rSmaI yaa {pak` m aaWaro jagaataIla baalaI, {paSahr AQyaXaa vaOSaalaI mhOsaudNao , caalalaolyaa GaDamaaoDIMcaI maihlaaMnaa maaihtaI {paSahr AQyaXaa raoihNaI inaMbaaLkxr, tasaoca saMgaNakxIya taaoMD AaoLKa vhavaI ivaBaaga AQyaXa sauya-kxaMta kxdma Aaid yaakxrItaa manasao AaiNa idSaaM t a padaiQakxarI {paisqata haotao. [nfxaosaa^FTWaro ikxmaana 250 tao 300

Abalaa ikMxvaa duba-la mhNaU SakxNaar naahI. [ya<aa 5 vaI tao 12 yaa iSaXaNa kxalaKMaData |TppyaaTppyaanao AByaasak`xma AMta-BaUta kxravaa. yaamauLo maulaI kxNaKar banataIla. tasaoca raoD rao i mayaa kxao N atyaahI mau l aIcaI Co D CaD kxrNyaapaUvaI- daona vaoLa ivacaar kxrtaIla. ikMxbahUnaa CoDCaD kxrNyaasa QajaavaNaar naahIta. kxraTo ikMxvaa maaSa-la AaT- pa`iSaXaNa paUNakxrNaa%yaa ivaVaqaI-naIMnaa ivaSaoYa AitarI@ta gauNa doNyaacaI vyavasqaa AsaavaI. jyaamauLo maulaIcyaa GarataUnahI yaa pa`iSaXaNaasa paazIMbaa imaLola.va maUlaIhI svayaMfUxtaI-nao yaa ivaYayaata sahBaaga naaoMdvataIla. yaasaazI pa`iSaXaIta maaSa-la AaTpa`iSaXakx ikMxvaa pa`iSaXaNa doNaa%yaa saMsqaaMcaI inavaD kxr]na tyaaMcaI pa`tyaokx SaaLota naomaNaUkx kxravaI. yaasaazI garja Baasalyaasa ivaVaqyaaMkxDUna Atyalpa Saulkx r]payao 10 ikMxvaa 20 Aakxar]na pa`iSaXakxacyaa maanaQanaacaI vyavasqaa hao{] Sakxtao. yaamauLo sarkxarI itajaaorIvar taaNa na dotaa 'maaSa-la AaT- pa`iSaXakx' mhNaUna navaIna raojagaaracaI saMQaIhI tar]Na paIZIlaa {palabQa

Jh- fdj.k Jh- jk.ks

kxr]na dotaa yaovaU Sakoxla. yaasaazI Sa@yataao maihlaa maaSa-la AaT- pa`iSaXakxacaI inavaD kxravaI. ha payaa- y a taabaDtaao b a jarI maihlaaMvarIla Atyaacaar kxmaI kxrNaar nasaola tarI yaoNaa%yaa BaivaYya kxaLataIla maihlaolaa Atyaacaaralaa pa`itakxar kxrNyaasa nai@kxca {payau @ ta zro l a. taabaDtaao b a maihlaa Atyaacaaravar AaLa GaalaNyaasaazI kxayada AaiNa nyaaya vyavasqaa yaaMcyaa kxaya- va pa`ik`xyaota badla GaDvaavaa laagaola. nausatacaM fxasT T/^kx kxaoT- sqaapana kxr]na jamaNaar naahI. tar kxzaor kxayado AaiNa kxzaor iSaXaa maihlaaMvarIla Atyaacaar saMbaQaIta gaunhogaaraMnaa vhayalaa hvao. Saasana koxvha yaa ivaYayaI inaNaya- Gao[la tao dova jaaNao. parMtaU jaagaRkx paalakxhI AaiNa saovaaBaavaI saMsqaa yaaMnaI yaaivaYayaI paUZakxar GaovaUna maulaIMnaa svarMXaNaasaazI AaiMNa Atyaacaara ivar]Qd pa`itakxar kxrNyaasaazI kxraTo va maaSala AaT- pa`iSaXaNa {palabQa kxravao tarca Ka%yaa Aqaa-nao yaa Baartaata pa`tyaokx maihlaa JaaSaIcaI raNaI laXmaI baa[- hao[-la.

MULTI-TECH COMPUTERS TOTAL IT SOLUTION Sale & Services New Branded & Assemble PC & Laptops Reparing, Servicing & AMC

CALL NOW : 9224886689

tqbZuxjkr HkO; egkjk”Vª t=kSRlo 2013 &%uoh eqacbZ izfrfu/kh %&

drvaYaI- pa`maaNao yaahI vaYaI- 31 jaanaovaarI tao 11 foxbau`vaarI yaa baara idvasaaMcyaa kxaLata Ea`I gaNaoSa maOdana, sao@Tr 25, jau[-nagar, navaI mauMba[- yaoqao maharaYT/ mahaotsava saimataI maaf-xta Bavya maharaYT/ ja~aaotsava 2013 ha ivaivaQarMgaI bahurMgaI' saMskRxtaI pa`qaa parMpara Aismataa japaNaara mahaotsava saur] kxrNyaata yaoNaar Aaho. yaa maharaYT/ mahao t savaata baaL

gaaopaaLaMkxrItaa naaivanya paUNa- 'baalanagarI; saaobata kxaokxNaataIla ivaivaQa KaaVpadaqa-, djao-dar {tpaadnao, kuxSala AkuxSala kxaraigaraMnaI koxlaolaI vas~a, KaoLNaI, gaRhaopayaaogaI vastaU, 10 vaI , 12 vaI, padvaIQar ivaVaqyaaMcaa gauNagaaOrva tasaoca maojavaanaI baraobarca ivaivaQa manaaorMjanaacyaa kxaya-k`xmaaMcaI rolacaola AsaNaar Aaho. yaa ja~aaotsavaacao Aayaaojana nagarsaovak Ea`I. kxaiSanaaqa paaTIla va Da^. rajaoSa paaTIla yaaMnaI koxlao Aaho.

Addmission Open Hury Up !!!!!!

RJ

An ISO 9001:2008 Certified Organisation

PRAGATEE FOUNDATION, MUMBAI (REGD) Non-Government Public Charitable Trust Reg. U/S No.29 of the B.P.T. Act 1950

PRAGATEE FOUNDATION’S

,dnk vo’; HksV |k

Hallmarked Jewellery

91-6] gkWy ekfdZaxps nkfxus r;kj o cuowu feGrhy-

lsDVj&23] nqdku ua-17]lq;ksx vkdsZM] IykWV ua- 279] tqbZuxj] Hkkthikyk ekdsZV toG] uoh eqacbZ & 400 706eks-% 9892947651 @ 9987661365 Qksu % 27717902

LITTLE'S WORLD INTERNATIONAL PLAYGROUP & NURSERY SCHOOL The Fun School of “NEW-ERA”

Address: Bapu Chhaya Bldg., B-01 & 03, Plot no. 185-188, Sector-23, Jui Nagar (w), Navi Mumbai - 400705. Tel: (022) 27723122 / 22910576 Mob: 9324370670 www.pragatifoundation.com

;k ikf{kdkr izfl/n >kysY;k etdqjk’kh laiknd lger vlrhyp vls ukgh. loZ okn eacbZ U;k;d{ksr. gs ikf{kd o`Rri= ekyd]eqnzd]izdk’kd fdj.k Jhdkar jk.ks ;kauh eYVhVsd dkWEI;qVj vWUM fizaVhax]xkGk ua.1/5/6c 286 lathou dks. gk. lks. MkW. vadq’k xkoMs ekxZ] iaruxj] ?kkVdksij](iwoZ) eqacbZ 400 075. ;sFks Nkiqu laiknd Jh fdj.k jk.ks ;kauh izxrh QkaÅMs’ku] thou T;ksr gkWfLiVy] J/nkuan jksM] ifgyk ekGk] 101] jsYos LVs’ku leksj] ?kkVdksij (if’pe) ]eqacbZ % 400 086. ;sFkwu izfl/n dsys vkgs eks. ua & 9821245613. RNI. NO. MAHBIL/2011/39970. yuvapragatee@gmail.com, www.facebook.com/yuvapragatee.

Yuva Pragatee News  

Yuva Pragatee (1st Feb - 15 Feb 2013)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you