Page 1

RNI NO. MAHBIL/2011/39970

Web - www.pragatifoundation.com

o”kZ 3

yauvaa pa`gataI yaSaacaa saaopaa maaga-.. ek savaa-MigaNa SaOXaiNak paaiXak ...

* vad 6 * eqacbZ

fnukad % 15 rs 31 ekpZ 2013 * ikus 4 * fdaer 2

,u lh Ogh Vh ps dkslsZl izxrh QkÅaMs’ku ekQZr &%uoh eqacbZ izfrfu/kh %&

pa`gataI fxa{]MDoSana maaf-xta saMpaUNamaharaYT/Bar saur} Asalaolyaa kxa^mpyauTr iTcar To/naIMga saoMTr maaf-xta caalaivaNyaata yaoNaa%yaa ivaivaQa kxa^mpyauTr kxaosao-sanaa Aataa Baarta sarkxarcyaa kxaOSalya ivakxasa yaaojanaoAMtaga-ta NCVT maaf-xta pa`maaNapa~a doNyaata yaoNaar Asalyaacao saMsqaocao AQyaXa Ea`I. ikxrNa raNao yaaMnaI saaMigatalao. pa`gataI fxa{]MDoSana maaf-xta Aaya. TI. Xao~aata saMgaNak xbaoisak , [MTrnaoT , Akxa{M]TIga, vaoba iDJaa[-inaMga, saMgaNak haD-vaoAr va naoTvakxI-Mga tasaoca DI.TI.paI. va [tar Anaokx saMgaNakx saMbaiQata AByaasak`xma AaiNa naa^na Aaya. TI. mhNajaoca vhaokoxSanala To/inaMga kxaosao-sa , saMBaaYaNa kxaOSalya, byauTI paala-r, pa~akxarItaa, ba^MkxIMga yaa saarKao vaogavaogaLo kxaosao-sa rabaivalao jaataata. tyaasaazI pa` i SaXaNaasaazI yao N aa%yaa ivaVaqyaa- M n aa yaa

pa`maaNapa~aacaa laaBa imaLNaar Aaho. vyaavasaaiyak kxaOSalya Asatao, tyaacabaraobar kxama kxrtaa yaotao, AnauBavahI Asataao parMtaU pa`maaNapa~a naahI, mhNaUna ekx tar kxama imaLta naahI AaiNa kxama jarI imaLalao tar taoqao Alpa pagaaravar kxama kxravao laagatao kxarNa pa`maaNapa~aacaa Asalaolaa ABaava. yaacyaavar {paaya mhNaUna ASaa garjaU va AnauBavaI vya@taIMnaa Baarta sarkxarcyaa iskxla DovhlapamaoMT [naIiSaeTIvh iskxma maaf-xta AaMtarraiYT/ya paataLIvar maanyataa pa`apta Asalaolao pa`maaNapa~a imaLavao yaa hotaUnao pa`gataI fxa{]MDoSananao ha {pak`xma saur] koxlaa Asalyaacao Ea`I ikxrNa raNao yaaMnaI saaMigatalao. yaabaabatacyaa naaoMdNaI saMbaiQata sava- rItasar pa`ik`xyaa paUNa- Jaalyaacao saMsqaocyaa vataInao saaMgaNyaata Aalao. yaabaabata AiQak maaihtaI saMsqaocyaa navaI mauMba[- yaoqaIla mauKya kxayaalayaata {palabQa Aaho kxrNyaata AalaI Aaho.

vkrk izxrh QkÅaMs’kuph gsvj] C;qVh vkf.k Lik vWdWMeh &%uoh eqacbZ izfrfu/kh %&

8 maaca- 2013 yaa jaagaitak maihlaa idnaacao AaOicatya saaQaUna pa`gataI fxa{]MDoSana mauMba[yaaMcyaa tafo- Aaja maihlaaMnaa Kaasa BaoT doNyaata AalaI. yao t yaa maihnyaata pa` g ataI fxa{]MDoSana mauMba[- yaaMcyaa maafta zaNao yaoqao byauTI va koxArSaI saMbaiQata A^k^xDima sqaapana kxrNyaata yaoNaar Asalyaacao jaaihr koxlao. sadr byauTI va koxAr A^k^Dimata byauTI paala-r saMbaiQata ivaivaQa AByaasak`xma iSakxivalao jaaNaar Asalyaacao saaMgaNyaata Aalao. yaa A^kx^DmaIcyaa pa`aojao@T sanmavayak va saovaa paurvazadar pa`mauKapadI saaO. raNaI Baaosalao yaaMcaI inavaD kxrNyaata AalaI Aaho. raNaI Baaosalao yaa yaSasvaI {Vaoijakxa AsaUna tyaaMnaa yaSasvaI {Vaoijakxtaocaa maihlaaMsaazI Kaasa paurskxarhI pa`apta Jaalaa Aaho. yaa A^kx^Dimata byauTI va koxAr vyataIir@ta koxsaaMcaI inagaa va koxsaaMcyaa sTa[-la saMdBaa-tahI pa`iSaXaNa pa`apta haoNaar Aaho ASaI maaihtaI saMsqaocyaa ivaSvasta saaO. pavanapa`ItakxaOr duggala yaaMnaI idlaI. sadr A^k^xDima

hI byauTI paala-r A^k^xDimasaazI pa`gataI fxa{]MDoSanacao rajyastaravar mauKya kxayaa-laya mhNaUnahI AaoLKalaM jaaNaar Aaho. ASaa pa`kxarcyaa A^k^xDimacaM jaaL saMpaUNa- doSaBar inamaa-Na kxrNyaata yaoNaar AsaUna , maihlaaM n aa svata:cyaa paayaavar {Bao rahUna Aapalyaa {drinavaa-hsaazI raojagaar ikM x vaa svaM y arao j agaar {palabQa krNyaasaazI fxayadoSaIr zrNaar Aaho. sadr A^k^xDimata pa`iSaXaNa GaoNaa-yaa pa`iSaXaNaaMqyaa-Mnaa Baarta sarkxarcyaa na^Sanala kxa{]MisaMla fxa^r vhaokoxSanala T/oinaMga yaaMcyaamaaf-xta parIXaa va pa`maaNapa~aacaa laaBa Gaotaa yaoNaar Aaho. maharaYT/ataIla pa`tyaokx byauTI paala-r va salaUna yaaMnaa saBaasad kxr]na maihlaaMnaa tyaaMcyaaca izkxaNaI pa`iSaXaNaacaI saaoya {palabQa kxr}na doNyaata yaoNaar Aaho. maharaYT/ataIlaca navho tar doSaataIla ASaa pa`kxarcaa pa`qamaca {pak`xma AsaUna ASaa yaa AagaLyaa vaogaLyaa stautya saamaaijak {pak`xmaasa Anaokx maanyavaraMnaI SauBaocCa idlyaa Aahota.

Hkkjr ljdkj ekU; izek.ki= feGok;p;--\

rj vktp izos’k ?;k izxrh QkÅaMs’ku P;k egkjk”Vªkrhy dks.kR;kgh lsaVj e/;s vf/kd ekfgrhlkBh &%laidZ djk %& 022- 27723122 / 09324370670 www.pragatifoundation.com

izxrh dfjvjP;k vWdWMeh P;k fo|kF;kZaph ^yksder izsl* yk HksV

pa`gataI kxirAr A^k^xDmaI maaf-xta rabaivaNyaata yaoNaa%yaa marazI pa~akxairtaa pa`maaNapa~a AByaasak`xmaacyaa navaI mauMba[- va raoha (rayagaD) yaoqaIla pa`iSaXaNaaqyaa-MnaI naukxtaIca dO. laaokxmata cyaa ipa`MTIga pa`osa laa BaoT idlaI . tyaa vaoLI laaokxmata cyaa ipa`MTIMga samanvayakx Ea`I. har]na SaoKa yaaMnaI pa`iSaXaNaaqyaa-Mnaa ipa`MTIga ivaBaagaacao kxamakxajaaivaYayaI tasaoca ivatarNa vyavasqaoivaYayaI saKaaola maaihtaI idlaI. yaavaoLI pa`gataI fa{]MDoSanacao AQyaXa Ea`I. ikxrNa raNao , tasaoca pa`gataI fxa{]MDoSanacao rayagaD ijalHyaacao samanvayak x Ea`I. rajaoSa Ea`IvaQa-Nakxr , ivakxasa qaaorata {paisqata haotao.

izxrh QkÅaMs’kuP;k Computer Teachers Training Academy

gkfnZd ‘kqHksPNk !

lkBh egkjk”Vª Hkj Qsazpk;>h use.ks vkgsvf/kd ekfgrh lkBh laidZ eqds’k fo’odekZ 9920480613 jkT; leUo;d fodkl Fkksjkr 9224886689 ih-vkj- vks-


DATE: 15th TO 31st MAR 2013

Yuva Pragatee

2 ST

LITTLE’S WORLD CEREBRATED 1 ANNUAL DAY

-: Navi Mumbai Reporter :Pragatee Foundation have successfully running its International Pre-primary school LITTLE'S WORLD in Juinagar sector 23 since last one year. LITTLE'S WORLD is became a status of quality education in this region. On 3rd March 2013 school celebrated first annual day in the presence of honorable guest Mr. Manish Salvi (HOD, Thakur Polytechnic College & Member of MSBTE syllabus committee), Mr. Suhas Patil (Actor, Doordarshan and IAS officer in Govt of India), Mr. Rajesh Shriwardhankar (DC Raigad Pragatee Foundation) and Dr. Bhaskar Dhatavkar (Ex-Director Dept. of Archieve (Govt.of Mah)) and Ex-project manager of Nasscom Foundation MR. Vikas Kamble. Program was scheduled at

evening 4:00 pm at Ganesh mandir hall. Hon. Principal Mrs. Sapna Chawla welcomes all guests and parents and invited chief guest to guide parents about how to interact with your child. Mr. suhas Patil mentioned that we should understand our child very well instead of beating them try to handle child with politeness. Mr. Manish Salvi said that, Pre-primary education is base of any higher education. So it is very important to give your child right education at right school. Mr. Salvi also Congratulated to pragatee foundation for their future projects about School & College Education Program. I am sure one day Pragatee foundation will have its own School, college, Engineering college and many more, Mr. Salvi added. Mr. Rajesh Shriwardhankar given health

PRAGATEE FOUNDATION ANNOUNCE ITS BEAUTY CARE ACADEMY

-: Navi Mumbai Reporter :On occasion of World th Women day 8 March 2013 Pragatee Foundation announced its first academy in the field of beauty and hair cut. Main objective of establishing academy is to give an opportunities to start own beauty parlors by women. This project will be start in all over maharshtra and Pragatee Foundation appointed Mrs. Rani Bhosale as a Project coordinator Cum Service Provider to start this academy. Chain of Academy will establish by appointing area co-ordinators in all

over India. Course will designed and implement by pragatee foundation's project team under guidance of Mrs. Rani Bhosale. All courses will be certify by National Council for Vocational Training (NCVT) under department of Labor and Employment (Govt. of India). Urban as well as Rural area women can easily earn her bread and butter after completion of any course through this academy. One separate head office will be establish in thane for controlling various activities realted to this unique beauty and care academy. Women day was a perfect day to announce this special project for women Trustee Mrs. Pawanpreet Kaur duggal said to media persons. This could be first its kind of program run by any ngo in state and country. Many honorable ministers and social workers given their best wishes to success of this unique program run by Pragatee Foundation.

tips to parents and their child. Dr. Bhaskar Dhatavkar said that parents should very careful about their child education. Principal Mrs. Sapna Chawala thanked to all parents for showing great faith on LITTLE'S WORLD. President Mr. Kiran Rane congratulated to Principal Mrs. Sapna Chawala and all trustees for completing one year of LITTLE'S WORLD. All Trustees and advisory committee members of pragatee foundation were present on this occasion including Secretary Mr. N. D. Patil, Vice President Mr. Dharamveer singh Arora, Treasurer Mrs. Pawanpreet kaur Duggal, trustee Mr. Krishna Bokka, Mr. Trilochan singh Duggal, Mr. Madhukar Kamble, Mr. Jaywant Lokhande, Mr. Sanjay More, Mr. Atul Mane, Mrs. Rani Bhosale, Mr.

Ganesh Jagtap, Mr. Mukesh Vishwakarma, Mr. Rakesh Wani, Mr. Vikash Thorat and Aruna Poojary madam. Program was hosted by host Ms. Nikita and entertaining performances was performed by LITTLE's WORLD students, Parents, professional artist and teachers. Students were honored with medals and certificates for their performances in sports, study, activities and other categories throughout the year. Finally Student of the year award was announced by Principal Chawla to Kumari Tejasvini for her all time all round performance in last academic year. Program was concluded with vote of thanks by Principal Sapna Chawala and President Kiran Rane at 8:00 pm.

Addmission Open Hury Up !!!!!! An ISO 9001:2008 Certified Organisation

PRAGATEE FOUNDATION, MUMBAI (REGD) Non-Government Public Charitable Trust Reg. U/S No.29 of the B.P.T. Act 1950

PRAGATEE FOUNDATION’S

LITTLE'S WORLD INTERNATIONAL PLAYGROUP & NURSERY SCHOOL The Fun School of “NEW-ERA”

Address: Bapu Chhaya Bldg., B-01 & 03, Plot no. 185-188, Sector-23, Jui Nagar (w), Navi Mumbai - 400705. Tel: (022) 27723122 / 22910576 Mob: 9324370670 www.pragatifoundation.com


Yuva Pragatee

DATE: 15th TO 31st MAR 2013

IT GURU

COMPUTER USER TIPS

Clean the computer clean Keeping the computer physically clean can help keep the computer running smoothly, help prevent issues such as over heating, and help protect you from getting sick. While cleaning the computer, it's also a good idea to clean the data on the computer. Microsoft Windows users can run ScanDisk to check the hard drive for errors and Defrag to keep the data on the hard drive organized. It's also a good idea to go through the installed programs and uninstall anything you no longer use free alternative such as Open Office that is just as capable? Be familiar with free alternatives Be familiar with and know about free Take full advantage of all the mouse alternatives to popular commercial buttons and wheels programs. For example, almost every Many new computer users only use the computer user needs word Processor a left mouse button. Use the mouse to its program installed on their computer. full potential by also using the right Instead of purchasing Microsoft Office, mouse button to access the context which is several hundred dollars use a menu. For example, if you highlight text

and then right-click that text it will bring up a menu that will allow you to copy, cut, and perform many other options that text, the same thing applies to files. Although most users already use the mouse wheel to scroll up and down on a web page, this wheel can also often be used as a third-button by pressing down on the mouse. Some computer mice also allow the wheel to be pushed rightand-left on to perform additional features such as moving forward and back on a web page. Finally, many computer mice also have side buttons also known as thumb buttons that can be programmed to do any number of features, including going back on a web page or opening a magnifier.

by pressing the F1 Function Key while in the program or through the file help menu. If the included help does not answer your questions, searching the Internet or using online help services such as Computer Hope can answer those questions. Become familiar with and use shortcut keys Every computer user should become familiar with and use keyboard shortcuts. Knowing these shortcuts can drastically increase your productivity on the computer and make your overall computer experience much more enjoyable.

Use included help files and the Internet Every program includes some type of online help that can often be accessed

HEALTH GURU Dr. GEETANJALI MAHADIK

1) STAY HYDRATED Your body tends to lose a lot of moisture in the summer, so it's important to regularly replenish the H2O. Drink a lot of water and liquids and your skin will stay soft and moisturised as well.

3

lime, fresh fruit juices, aam panna (green mango drink) or coconut water to stay hydrated. It's also best to minimize the intake of diuretics like alcohol and caffeine as they reduce the water from your system.

2) SUN PROTECTION If you can, try and stay indoors between 11am and 3pm. That's when the sun's rays are the strongest and can have an adverse effect on your skin. Also, don't forget to apply that allimportant sunscreen 30 minutes before you step out. If you've been out in the sun for a few hours, touch it up again so you're well protected. 3) USE A TONER. It's important to keep your pores closed and skin cool by using a toner. Look for a brand that suits you or try rose water. Its natural cooling properties make it an excellent toner for the hot season. 4) GO FOR A WATER-BASED MOISTURIZER Don't make the mistake of skipping the moisturizing routine altogether as its essential for your skin to remain hydrated. 6) CLEANSE YOUR FACE TWICE A DAY However, if you find your regular moisturizer At least! This is important to do even if you've too oily, go for a water-based one. been home all day and feel like your skin is clean. Cleansing and moisturising your skin 5) DITCH THOSE AERATED DRINKS. before sleeping is an absolute must. Most people have the tendency to reach out for an ice cold aerated drink to quench their 7) EXFOLIATE thirst on a really hot day. However, it's More than the rest of the year, it's really important to remember that these drinks are important to exfoliate your skin in the summer full of sugar that is not good for your skin or to remove dead skin and improve blood your figure. Instead drink some water, fresh circulation to the face. Choose from any of the

Top 10 – Skincare Tips For The Summer cosmetic scrubs available in the market or make one at home. Try this simple one using 4 to 5 tbsps of gram flour, a pinch of turmeric, 5 – 6 drops of rose water and milk or yoghurt. Mix it into a paste and use it to exfoliate your face. Follow it up with a facemask and moisturiser. 8) DON'T LIKE YOUR TAN? Gram flour can also be used as a face mask to get rid of an uneven tan. Mix it with yoghurt and a few drops of lemon and apply and leave it on your face till it's dry. The citrus properties of the lemon are very effective in removing the tan. 9) GET THAT WARM, SUMMER GLOW Papaya is full of natural goodness and you can even use it as a homemade pack. Just mash 2 tbsp of papaya with a tsp of honey and 1 egg white. Leave the mixture on your face for about 15 minutes and enjoy the glow you get afterwards. 10) COOL YOUR SKIN. Blending half a cucumber and 1 tbsp of yoghurt in the mixer can make another simple and effective homemade face pack. Apply this to your face for 15 minutes and feel completely pampered. BONUS TIP Eat healthy, exercise and sleep well! The holy trinity of good health and glowing skin holds true for the whole year. So along with all the tips above, don't forget to eat a balanced diet, work out for at least 45 minutes everyday and get 7 to 8 hours of sleep. Enjoy the summer!

CONTACT For Purchase

9920480613 9224886689


4

fn- 15 rs 31 ekpZ 2013

TOTAL IT SOLUTION Sale & Services

Since 2001

New Branded & Assemble PC & Laptops Reparing, Servicing & AMC Pragatee Foundation’s (Regd.)

MULTI-TECH COMPUTERS T O TA L I T S O L U T I O N

Microsoft Office Specialist

Computer Typing & Data Entry

DIPLOMA IN OFFICE AUTOMATION - DOA DIPLOMA IN COMPUTER APLICATION - DCA DIPLOMA IN SOFTWARE APPLICATION - DSA DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE - DCH CRASH COURSE IN WEB DESIGNING PROGRAMMING & ADVANCE CORSESS

ekr`Hkk”kspk fot; ! dsanzh; yksdlsok vk;ksxkP;k ijh{ksrwu izknsf’kd Hkk”kk oxG.;kl LFkfxrh &% izfrfu/kh %&

ko M x id` y a laao k xsao v aa Aayaao g aacyaa (yaUpaIesasaI ) mauKya parIXaotaUna marazIsah savapa`adoiSak BaaYaa vagaLNyaacaa inaNaya AKao r ko x M d ` sarkxarlaa gauMDaLavaa laagalaa. ivaraoQaI paXaasah sa<aaQaarI yaupaIetaIla GaTkx paXaaMnaIhI yaa baabata saMsadota jaaordar Aavaaja {zvalyaanaMtar paM t apa` Q aanaaM c yaa kxayaa- l ayaacao rajyamaM~aI naarayaNa saamaI yaaMnaI yaupaIesaIcyaa parIXaa paQdtaIta badla kxrNaarI AiQasaUcanaa maagao Gaota Asalyaacao jaahIr koxlao. tyaamauLo kMoxid`ya laaokxsaovaa Aayaaogaacyaa spaQaa- parIXaa BaartaIya BaaYaaMtaUna doNao {maodvaaraMnaa Sa@ya haoNaar Aaho. yaupaIesasaI cyaa badlalaolyaa parIXaa paQdtaIcaI AiQasaucanaa 5 maaca- raojaI jaarI kxrNyaata AalaI haotaI. tyaamaQyao parIXaa paQdtaItaUna pa`adoiSakx BaaYaa vagaLNyaacaa inaNa-ya jaahIr kxrNyaata Aalaa haotaa. yaa vaR<aabaabata maharaYT/

tasaoca ivaivaQa rajyaacyaa KaasadaraMnaI Aayaaogaacyaa yaa inaNayaa-var kxzaor iTkxa koxlaI. koxMd`Iya laaokxsaovaa Aayaaogaacyaa parIXaota [Mga`jaI tasaoca ihMdI BaaYaocao mah<va vaaZivaNyaasaazI pa`adoiSakx BaaYaaMnaa DavalaNyaata yaota Asalyaacaa Aaraopa sadsyaaMnaI koxlaa. tasaoca yaa inaNa-yaamauLo garIbaaMcyaa maulaaMnaa yaaogya saMQaI imaLNaar naahI. ASaI iBataIhI vya@ta kxrNyaata AalaI. yaa mau_yaavar]na saBaagaRhacao kxamakxaja tahkUxba kxrNyaata Aalao haotao. tyaamauLo sadsyaaMcyaa Baavanaa laXaata Gao{]na yaupaIesasaIcyaa parIXaa paQdtaI baabatacaI AiQasaUcanaa sqaigata zovaNyaata yaota Asalyaacao naarayaNa saamaI yaaMnaI jaaihr koxlao, Aayaaogaacyaa AiQakxa%yaaMcaI baOzk baaolaavaUna sadsyaaMnaI {paisqata koxlaolyaa mau_yaaMvar cacaakoxlaI jaa[-la. va tyaata savaa-MsaazI samaaQaanakxark taaoDgaa kxaZNyaata yao[-la Asao saamaI yaManaI saaMigatalao.

i=dkfjrk izek.ki= vH;kldze izos’k e;kZfnr tkxk 0 QDr 3

izos’k lq: ! Rojk djk !

i=dkfjrsr dfjvj dj.kk-;kalkBh lqo.kZla/kh dkyko/kh 3 / 6 efgus

dkslZph oSf’k”Vîs

uoh eqacbZ ejkBh i=dkj la?kkrQsZ izekf.kr iszl feMh;k] bysDVªkWfud feMh;k] osc feMh;k ;kapk varZHkko ifjiw.kZ o ntsZnkj vH;kldze izsl vk;Mh vuqHkoh f’k{kd

jfookjP;k Lis’ky cWpsl vf/kd ekfgrhlkBh laidZ % izxrh dfjvj vWdWMeh ckiwNk;k fcfYMax] fc&foax] vkWfQl ua 01 vkf.k 03] IykWV ua- 185&188] lsDVj& 23] vfu:/n ckiw eafnjktoG] tqbZuxj ( i-) uoh eqacbZ 400706- nwj/ouh dz- % 27723122] 22910576- Jh- fodkl Fkksjkr ( lglapkyd ) % 9224886689-

CALL NOW : 9224886689 Computer Typing & Data Entry

Microsoft Office Specialist

Computer Typing & Data Entry Learn MS-Office & GET CERTIFIED by Microsoft Achieve Star Level of Computer Skill & Get International Certification

l Foundation

Level : 30 W.P.M. Level : 40 W.P.M. Level : 50 W.P.M.

l Intermediate l Advance

In English, Hindi & Marathi

100% Job Placement Assistance Duration 1 Year 2 Semester

hurry up !! Get Discount up to

50%

Sunderam Apt, Plot No. 59, Office No. 04, Sector-24, Near Gaondevi Chowk Petrol Pump, JuiNagar, Navi Mumbai : 400706 Tel : 27706348 / 9320301004 Email : info@multitechmumbai.com Website : www.multitechmumbai.com

eqDr fo|kihBkP;k ^ch ,M* vH;kldzekps izos’k lq: &% izfrfu/kh %&

cM aa AnauBava Asalaolao iSaXak yaa AByaasak`xmaata yaSavaMtarava cavhaNa maharaYT/ mau@ta pa`vaoSaacao Aja- BarNyaasa paa~a zrtaIla. ivaVapaIzakxDUna GaoNyaata yaoNaa%yaa yaasaazI mau @ ta ivaVapaIzacyaa baI. eD yaa AByaasak`xmaacao pa`vaoSa ycmou.digitaluniverc yaotyaa 25 maaca-paasaUna sar] haoNaar ity.ac yaa saMkoxtasqaLavar maaihtaI Aaho t a. yaa pa` v ao S aasaazI {palabQa kxrNyaata AalaI Aaho. caoMbaUr maanyataapa`apta ivaVapaIzacaI padvaI k^ x ampa` I ho i nsava kxa^ l ao j a Aa^ f tasaoca kxinaYz mahaivaValayaataIla ejyau koxSana caoMbaUr ikMxvaa saokoxMDrI iSaXak AsataIla. tar tyaaMnaa T/oinaMga kxa^laoja QaaobaI talaava yaa mau@ta padvyaU<ar padvaI AavaSyakx Aaho. ivaVapaIzacyaa AByaasako x M d ` a var yaacabaraobar rajyaataIla sarkxarmaanya SaaLo t a ikM x vaa kxinaYz pa`vaoSaasaazI Aja- kxravaa. mahaivaValayaata iSaXakx mhNaUna ikxmaana daona vaYaa-

eksckbZy uOgs( ^tho?ks.kk ftoyx* &%Bk.ks izfrfu/kh %&

maanavaI jaIvanaata dLNavaLNaacao saaQana mhNaUna AtyaMta mah<vaacaI BaUimakxa bajaaivaNaara maaobaa[-la fxaona Aataa maanavaI Aaraogyaasa Gaatakx zr] laagalaa AsaUna tyaaivaYayaI saivastar AByaasa kxr]na zaNyaataIla saakoxta baagaula yaa sahaivataIla ivaVaqyaa-nao maaobaa[lamauLo haoNaaro Gaatakx pa`duYaNa daKavaUna doNaara ' ijavaGaoNaa ijavalaga' yaa naavaacaa pa`yaaoga tayaar kxr]na janajaagaRtaI kxrNyaacaa pa`yatna koxlaa Aaho. tyaacyaa yaa pa`yaaogaasa yaMdacyaa Da^. haomaI BaaBaa baalavaO&aainak spaQao-maQyao sauvaNapadkx imaLalao Aaho. yaa BararI naMtar tyaacaa AatmaivaSvaasa AiQakxca {Mcaavalaa AsaUna BaivaYyaata jaIvaSaas~aamaQyao saMSaaoQana kxrNyaacaa tyaacaa maanasa Aaho. tasaoca yaa pa`yaaogaanaMtar tyaanao svata: maaobaa[-lacaa vaapar kxrNao saaoDUna idlao Aaho. saako x ta zaNyaataIla sarsvataI saokoxMDrI skUxla maQyao sahavaIcyaa vagaa-ta iSakxtaao. iva&aanaaivaYayaI Asalaolyaa AavaDItaUnaca saakoxtanao maaobaa[-la fxaonamauLo haoNaa%yaa ivaVuta cauMbakxIya pa`dUYaNaavar AaQaarIta 'jaIvaGaoNaa jaIvalaga' yaa naavaacaa pa`yaaoga Ahvaala tayaar

kxr]na tyaataUna maaobaa[-lacyaa ivaVUta lahrIMmaQaUna maanavaI Aaraogyaavar haoNaa%yaa dUYparINaamaaMivaYayaI janajaagaRtaI koxlaI Aaho. maanavaI jaIvanaata dLNavaLNaacao saaQana mhNaUna maaobaa[-la fxaona AtyaMta mah<vaacaI BaUimakxa bajaavata Aaho. maa~a maaobaa[-la ijatakxa {payau@ta itatakxaca maanavaI Aaraogyaasa Gaatakx Aaho Asao yaa pa`yaaogaataUna tyaanao saaMgaNyaacaa pa`yatna koxlaa Aaho. tyaasaazI tyaanao pa`yaaoga Ahvaalaacyaa mauKapaRYzavar 'jaga javaL yaotaoya' paNa AaraogyaacaM kxaya ? Asaa saMdoSa idlaa Aaho. maaobaa[-lacaa vaapar ikxtaI AaiNa kxsaa kxravaa yaaivaYayaI tyaanao [tyaMBaUta maaihtaI idlaI Aaho. maao b aa[- l amau L o hao N aa%yaa ivaVu t a cauMbakxIya pa`dUYaNaacao dUYparINaama kxSaapa`kxaro hao{] Sakxtaata. ho isaQd kxrNyaasaazI tyaanao ekxa Taoma^Taocyaa daonhI baajaUlaa daona maabaa[-la zovalao. kxahI taasaanao Taoma^Tao fUxTUna tyaataUna rsa yao{] laagalyaacao tyaacyaa inadSa-naasa Aalao. tyaamauLo tyaanao ha pa`tyaaoga yaMdacyaa Da^. haomaI BaaBaa baalavaO&aainak spaQao-ta saadr koxlaa AaiNa yaa pa`yaaogaasaazI tyaalaa sauvaNa- padk imaLalao ASaI maaihtaI tyaacao vaDIla {maoSa baagaula yaaMnaI idlaI.

;k ikf{kdkr izfl/n >kysY;k etdqjk’kh laiknd lger vlrhyp vls ukgh- loZ okn eacbZ U;k;d{ksr- gs ikf{kd o`Rri= ekyd]eqnzd]izdk’kd fdj.k Jhdkar jk.ks ;kauh eYVhVsd dkWEI;qVj vWUM fizaVhax]xkGk ua.1/5/6c 286 lathou dks- gkS- lks- MkW- vadq’k xkoMs ekxZ] iaruxj] ?kkVdksij] iwoZ eqacbZ 400 075- ;sFks Nkiqu laiknd Jh- fdj.k jk.ks ;kauh izxrh QkaÅMs’ku] thou T;ksr gkWfLiVy] J/nkuan jksM] ifgyk ekGk] 101] jsYos LVs’ku leksj] ?kkVdksij ¼if’pe½ ]eqacbZ % 400 086- ;sFkwu izfl/n dsys vkgs eks- ua & 9821245613- RNI. NO. MAHBIL/2011/39970. yuvapragatee@gmail.com, www.facebook.com/yuvapragatee.

Yuva Pragatee News  

Read Yuva pragatee News of 15-31 March 2013

Yuva Pragatee News  

Read Yuva pragatee News of 15-31 March 2013

Advertisement