Page 1

No Tears in My Eyes…


คานา ศิลปะกับตัวผมนั้นบางทีอยูต ฽ รงกันข฾าม ไม฽เคยมีครั้งไหนทีผ ่ มจับ พู฽กันแล฾วภาพออกมาสวย ไม฽มเี ครื่องดนตรีชิ้นไหนทีผ ่ มเล฽นเป็น เพลงได฾จบท฽อน พรสวรรคแของแต฽ละคนคงไม฽เหมือนกัน นานมาแล฾ว ผมเคยเริ่มต฾นกับการเขียนไดอารี่เล฽มเล็กๆ วันละ 3-4 ประโยค เพื่อบอกตัวเองว฽าในแต฽ละวันกินข฾าวอะไร ซื้อหนังสือ การแตูนมากี่เล฽ม หรือบ฽นว฽าการบ฾านเยอะแค฽ไหนในครั้งวัยเยาวแก฾าว เข฾าสู฽มัธยม เขียนไปได฾ 2 ปีผมก็เลิก... แต฽แล฾วด฾วยสิ่งผมคิดว฽ามัน ทําให฾ร฽างกายมนุษยแขับเคลื่อนชีวิตได฾ นอกจากพลังงานของ สารอาหาร ทําให฾ผมก฾าวเข฾าสูว฽ งการนักเลงปากาอีกครั้งในช฽วง มหาวิทยาลัย สิง่ นั้นผมเรียกมันว฽า...ความรัก มาครั้งนีผ ้ มเขียนมากขึ้น เขียนแทบทุกอย฽างทีผ ่ มทําในหนึ่งวัน แต฽ หากผมเพิ่มเติมส฽วนที่เป็น "ความรูส ฾ ึก" เข฾าไปด฾วย ในหนึ่งวัน เหล฽านั้นเลยไม฽ได฾จบแค฽เพียงไม฽กี่ประโยค ไดอารี่หลายร฾อยหน฾า ได฾ถูกร฾อยเรียงเป็นเรื่องราวของชีวิตผม ทุกครัง้ ที่กลับไปอ฽านผมรู฾ เลยว฽าชีวต ิ นีผ ้ มผ฽านอะไรมาไม฽น฾อยเลยทีเดียว แต฽การเขียนเป็น อะไรที่ต฾องใช฾เวลา ผมไม฽มีเวลามากพอที่จะเขียนได฾ทุกวันอีก ต฽อไป แต฽ผมยังเลือกที่จะเขียนในเวลาที่เหมาะสมแทน เวลาที่ ความรูส ฾ ึกเป็นใหญ฽ หน฾ากระดาษเท฽านั้นทีผ ่ มระบายมันลงไปได฾ โดยไม฽ทําร฾ายใคร ยุคสมัยผ฽านไป จากปลายปากกา เปลี่ยนเป็นปลายนิ้ว และพืน ้ ที่ ส฽วนตัวบนโลกออนไลนแ ผมได฾แชรแสิ่งทีผ ่ มคิด สิ่งที่ผมรูส ฾ ึกใส฽ใน บันทึก บนแห฽งสังคมไร฾ทส ี่ ิ้นสุด ผมเริ่มรูส ฾ ึกไม฽อยากเก็บสิ่งที่ผม เขียนไว฾ให฾ตัวผมเองอ฽านคนเดียว facebook เป็นช฽องทางที่ผมได฾


ระเบิดจินตนาการไปยังผู฾คนทีผ ่ มรูจ ฾ ัก จุดเริ่มต฾นเล็กๆ เพียงจากคน ไม฽กี่คนที่ชมว฽าผมเขียนดี ผมได฾ลองเริ่มลงมือทําในสิ่งที่คนอืน ่ คิด ว฽าเรามีฝม ี ือดูบา฾ ง...

มาถึงวันนี้ ผมยังแทบตกใจว฽าสิ่งทีผ ่ มเขียนไปตลอดปีสองปีนี้ มัน ช฽างมากมายเหลือเกิน ผมเลยนํามันมาร฽วมรวมเอาไว฾ เผื่อใครสัก คนจะอยากอ฽านมัน กว฽า 130 บทความทีผ ่ มเขียน ซึ่งใช฾เวลาผลิต ส฽วนใหญ฽หลังเที่ยงคืน และมักจะมีแอลกอฮอลแเข฾ามาข฾องเกี่ยวเกิน กว฽าครึ่ง หนังสือ ebook เล฽มนี้คงไม฽ใช฾หนังสือที่ทุกคนต฾องอ฽าน แต฽ถ฾าคุณอ฽านคุณคงจะรูจ ฾ ักชีวต ิ ในอีกแง฽มุมของผมมากขึ้น และ ขอให฾เชื่อเถอะว฽าหนังสือเล฽มนีจ ้ ะไม฽ใช฽เล฽มสุดท฾ายของผม

...No Tears in My Eyes ยุทธินัย ยั่งเจริญ ณ ห฾องนอน 18.57 น. 4 มิถุนายน 2554


คานิยม ตัวหนังสือของเขาที่ฉันได฾สัมผัส มันทําให฾ฉันเกิดมุมมองเกี่ยวกับ ตัวเขาที่ตา฽ งออกไป และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต฾นทีฉ ่ ันเริ่มอยากอ฽านใน สิ่งที่เขาเขียน… หากคุณไม฽ได฾อ฽านบันทึกของเขา ซึ่งล฾วนเป็น ถ฾อยคําที่เจือปนไปด฾วยความรูส ฾ ึกแทบทุกตัวอักษร คุณก็อาจจะ ไม฽ได฾รู฾ว฽าเขาช฽างเป็นคนอ฽อนไหว และ อีกนัยนึงออกจะเป็น ผู฾ชาย อ฽อนโยนเสียด฾วย ซึ่งสิ่งเหล฽านี้ค฽อนข฾างดูขัดกับภาพลักษณแ ภายนอกที่เห็นๆกันอยู฽ แต฽เชือ ่ ได฾เลยว฽า สิ่งหนึ่งทีช ่ ัดเจนทัง้ ในตัว เขาและตัวหนังสือของเขา ก็คือ “ความบ฾า” ความบ฾าเป็นพลัง ขับเคลื่อนอย฽างหนึ่งที่ดม ี าก ไม฽ว฽าจะเป็น บ฾ารัก บ฾าเพลง บ฾างาน บ฾าๆ ทั้งหลายแหล฽ เชื่อเถอะว฽าภาษาของเขามีเสน฽หแเพราะเหตุนี้…. อย฽างไรก็แล฾วแต฽ ฉันชอบในความบ฾าของเขา

ปล. อาจจะมีบางเรื่องที่คุณอ฽านแล฾วคิดตามว฽า (เขียนอะไรว฽ะ) อัน เนื่องมาจาก มันดูสับสนปนเปกันไปหมด ขอให฾โปรดเข฾าใจด฾วยว฽า เขากําลังถ฽ายทอดความรู฾สึกขณะนั้นออกมา ซึ่งอาจจะมึนงงและ สับสนด฾วยแอลกฮอลแในกระแสเลือดไปบ฾างแต฽ก็นั่นแหละ อ฽านแล฾ว มันได฾อารมณแจริงๆ เพราะไม฽ใช฽ถ฾อยคําที่ประดิษฐแ หากแต฽เป็น ถ฾อยคําที่ออกมาจากใจ…

MR. Condola


เลือก... หลังเสียงฟูาร฾องเงียบลง ดนตรีจากเจ฾าอึ่งอ฽างตัวจ฾อยร฾อง กลับ แทนที่เสียงคํารามจากฟากฟูา อากาศกําลังเย็นลง เท฽ากับทีใ่ จของผมกําลังเย็นไม฽แพ฾เบียรแที่วาง อยู฽ข฾างโน฾ตบุ฿คตอนนี้ บรรยากาศช฽วงนี้ talk of the town ที่คนส฽วนใหญ฽กําลังสนใจก็ไม฽ แพ฾เส฾นทางการเดินเข฾าสู฽สภาของบรรดา ผู฾แย฽งชิงตําแหน฽ง สส. ใน บ฾านเมืองเรา นโยบายขายฝันกําลังเร฽เข฾ามาซื้อใจของผูค ฾ น ผมเอง ก็พยายามไม฽ตกเป็นเหยื่อของถ฾อยคําปราศรัยของคนเหล฽านัน ้ แต฽ กลับนําความเป็นไปได฾มาคิดคํานวณ ว฽าสิ่งทีพ ่ ูดมานั้นมีโอกาส "ทําได฾จริง" สักแค฽ไหนกัน


กลับมาทีช ่ ีวิตจริงของผม ผมยังมีฝันที่ไม฽ต฽างจากนโยบายของ นักการเมือง ภาพของพ฽อแม฽ลูก ครอบครัวหนึง่ กําลังเดินเล฽นอยู฽ใน สวนสาธารณะสีเขียวเต็มไปด฾วยแมกไม฾นานาพันธุแ และรอยยิ้มของ ผู฾คน คุณพ฽อกําลังอุ฾มลูกสาวตัวน฾อยอายุไม฽ถึงขวบปีดีดัก เดินเล฽น ผลัดกับวิ่งหนีคณ ุ แม฽ที่หน฾าตายิ้มแย฾มแม฾จะถือขวดนม และสัมภาระ ข฾างกายมากมายที่วิ่งไล฽ตามหยอกล฾ออยู฽ไม฽หา฽ ง ความสุขเล็กๆ ภายในสวนนั้น ปรากฏอยูภ ฽ ายใต฾ห฾วงนิทรา ผมมองเห็นความสุข ของตัวเองอยู฽บนใบหน฾าของคุณพ฽อขี้เล฽นคนนั้น แม฾ใบหน฾าของลูก สาวหัวแก฾วหัวแหวนนั้นจะยังเห็นไม฽ชัดเจน แต฽รอยยิ้มของคนวิ่งไล฽ ตามหัวหน฾าครอบครัวอารมณแดีคนนั้น ยังคงเป็น...เธอ เสมอมา สิ่งทีค ่ ฾านกับหัวใจผมเสมอมาคือเหตุผล แม฾นก ั การเมืองหลายคน จะเลือกที่เป็นฝุายค฾าน แม฾ตัวผมเองก็เป็นพวกชอบค฾านไม฽ตา฽ งกัน เมื่อเห็นช฽องว฽างแห฽งความผิดพลาด ผมยินดีจะใช฽ช฽องโหว฽นน ั้ เพื่อ คัดค฾านในสิ่งทีผ ่ มคิดว฽าไม฽ถูก แต฽กับหัวใจผมตอนนี้ มันจะคัดค฾าน กับ เหตุผลที่คนเราควรยึดถือซะเหลือเกิน สิง่ ที่กําลังขับเคลื่อน ชีวิตคนเรา มันควรเป็นเหตุผล หรือความรูส ฾ ึกที่มาจากใจกันแน฽ 3 กรกฎาคม เป็นวันเลือกตั้งใหญ฽ของบ฾านเรา แต฽ผมก็ไม฽รู฾ว฽าวัน ไหนทีผ ่ มจะเลือกได฾ว฽า ระหว฽าง เหตุผล กับอารมณแทห ี่ ลั่งออกมา จากขั้วหัวใจนั้น อะไรคือสิ่งที่ถก ู ต฾อง ช฽องสี่เหลี่ยมที่จะกากบาทลง ไปนั้น ทําได฾ครัง้ เดียว ผมคงไม฽ต฾องการสละสิทธิ์ หรือเลือกทีจ ่ ะทํา บัตรเสียในการเลือกครั้งนี้ เพราะมันคือชีวิตของผมเอง... การลงคะแนนครั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงประเทศได฾ ไม฽ต฽างกับทีช ่ ีวิต ของผมกําลังเปลี่ยนแปลง ผมไม฽กล฾าเริ่มต฾นใหม฽ ตราบใดที่ยงั ไม฽ได฾ตัดสินใจกากบาทลงช฽องที่ต฾องการ บทสรุปของเรื่องนีจ ้ ะเป็น แบบไหน ไม฽ชา฾ เร็วนี้ทั้งผม และคุณ กําลังงจะได฾ร.ู฾ ..


ว฽าผมจะ "เลือก" อะไร


สนทนา... สวัสดียท ุ ธินย ั ผมรู฾วา฽ คุณเหนือ ่ ยล฾ากับเรื่องราวมากมายทีผ ่ า฽ นเข฾า มาในชีวต ิ ของคุณ คุณรู้ได้อย่างไรล่ะต้อง...? จากแววตาภายในของคุณไงล฽ะ แม฾ว฽าการกระทําต฽างๆ ของคุณใน แต฽ละนาทีจะเหมือนคุณไม฽ได฾ทุกขแร฾อนอะไร แต฽ผมรู฾นะว฽าข฾างในใจ ของคุณมันเศร฾าจนสะท฾อนผ฽านดวงตาออกมา ผมจะทาอย่างไรล่ะ ทีจ ่ ะปิดกั้น สิ่งทีอ ่ ยู่ภายในของตัวเอง ไม่ให้คนอื่นรับรู้ และดาเนินชีวิตไปตามปกติ


บางเรื่องคุณก็ตอ ฾ งลืมมันไปนะยุทธินย ั หลายสิ่งอย฽างที่เกิดบนโลก นี้ล฾วนมีเหตุผลของมันเอง อย฽างล฽าสุดทีค ่ ุณไปนอนเล฽นในกรงขัง เกือบครึ่งวัน นั้นก็มีเหตุจากสิง่ ที่คุณกระทําทัง้ นั้น คุณต฾องหาเหตุ ของผลที่เกิดขึน ้ เพื่อที่จะเรียนรู฾ และก฾าวต฽อไป ต้อง...คุณรู้มย ั้ ว่า ผมเกือบเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในสิ่งทีผ ่ ม เองอยากเป็นแทบทุกอย่าง ผมมีครอบครัวทีร ่ ักผม มีเพือ ่ นฝูง ที่เข้าใจมากมาย หน้าทีก ่ ารงานพอเลี้ยงตัวเองได้อย่างไม่ เดือดร้อน มีบา ้ น มีรถ และมีหมาที่น่ารักมากมากตัวหนึง ่ คุณ รู้มั้ยผมขาดอะไร ?

เรื่องนี้ผมพอจะเดาได฾ไม฽ยาก หรอกนะ แต฽บางทีมันก็เป็นเพียง เงื่อนไขบางอย฽างที่คุณตั้งให฾กบ ั ตัวเองก็เท฽านั้น บางอย฽างทีค ่ ณ ุ อาจจะไม฽มีมัน แต฽คุณก็สามารถทําให฾ตัวเองมีความสุขได฾ ไม฽ใช฽ หรือ อย฽างที่คณ ุ เคยเป็นมา ใช่ คุณพูดถูกหมด สิง ่ ทีผ ่ มขาดหายไป สาหรับบางคนมัน แทบไม่จาเป็นเลยด้วยซ้า แต่กบ ั อีกหลายคนเขาแทบจะวิ่งไล่ ตามมันไม่หยุดหย่อน... แล฾วคุณเป็น ประเภทไหนล฽ะ ยุทธินัย? ผมจะไม่เถียงว่าผมเคยวิ่งไล่ตามหามัน ผมทุ่มเททุกอย่างที่มี ในชีวิตให้กับสิ่งที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อน แต่สุดท้ายแล้วผม ก็เสียมันไปพร้อมกับน้าตา... ไม่มีอะไรยัง ่ ยืนในโลกใบกลมๆ นีเ้ ลย สิ่งที่ผมคิดว่าจะมาเติมเต็มให้กับชีวิตได้ บางครัง ้ มันก็


ไม่ใช่ ช่วงเวลาที่สูญเสีย บางทีผมก็ไม่อยากได้มันกลับมาอีก แล้ว ผมดาเนินชีวิตได้โดยไม่มีมัน แล฾วตอนนี้ คุณยังต฾องการ "มัน" อยู฽มั้ย ...เรื่องนี้ผมเองก็ยังค้นหาคาตอบให้กบ ั ตัวเองอยู่ แล฾วเมื่อไหร฽ คุณจะพบมันละ 55 มันคงงไม่ใช่เร็วๆ นี้แหล่ะมั้งต้อง เพราะบางอย่างยิ่งรู้ ก็ ยิ่งไม่เข้าใจ ถ้าใช้หว ั ใจช่างน้าหนักระหว่าง อิสรภาพ กับ ความผูกพัน ตราชัง ่ ของผมตอนนี้คงยังไม่เที่ยงตรงพอที่จะ ได้คาตอบทีถ ่ ก ู ต้อง บางครัง ้ "เวลา" ก็จาเป็นในการทาอะไร ให้กลับมาเข้าที่เข้าทางเหมือนเก่า คุณว่าไม่? ใช฽เลย ยุทธินย ั เวลาก็ช฽วยผมมาในหลายเรื่องที่เกิดขึ้น และ สําหรับคุณผมว฽าครั้งนีค ้ งใช฽เวลาไม฽น฾อย แน฽ๆ ที่คุณจะกลับเป็น เหมือนเดิม ผมยังเป็นตัวของตัวเองนะ ต้อง แต่เงื่อนไขหลายอย่างใน ชีวิตผมอาจจะเเปรเปลี่ยนไปในอนาคต ผมบอกตรงๆ ผม กลัวการสูญเสีย กลัวก่อนที่จะได้มันมาด้วยซ้า บางทีถ้าผม ไม่มีมันอีกเลย ผมก็จะไม่ตอ ้ งสูญเสียอีก คุณว่าดีมั้ย ผมไม฽อาจตอบคําถามนีแ ้ ทนคุณได฾ เพราะแต฽ละคนล฾วนไม฽ เหมือนกัน ถ฾า "ส฽วนที่ขาดหายไป" ของคุณ มันไม฽ทําให฾คุณหยุด อยู฽กับที่ ผมก็เห็นควรว฽า ไม฽วา฽ จะมี หรือไม฽มีมัน ก็ไม฽สําคัญ เพราะ ชีวิตคุณจะต฾องเดินต฽อไป...


ใช่แล้วต้อง ผมจะไม่ทง ิ้ "ความเชือ ่ " ในสิง ่ นั้น ผมจะจดจา ความสุขของสิ่งที่เคยมีในอดีต ผมจะเรียนรู้ความผิดพลาดที่ ทาให้สูญเสีย ผมจะสร้างแรงผลักดันตัวเองให้กา ้ วไป ข้างหน้าเสมอ บทเรียนของความหลังมันอาจจะทาให้เรา เจ็บปวดเมื่อนึกถึง แต่ผมจะไม่ปล่อยให้มน ั มาทาร้ายอีก ต่อไป ในเรือ ่ งที่ไม่มีคนผิดนี้ ผมก็มีความเชือ ่ นะ เชื่อว฽าคุณจะผ฽านช฽วงเวลาที่โหดร฾ายนี้ไปได฾ อีก ครั้ง ผมจะอยู฽เคียงข฾างคุณเสมอในวันทีค ่ ุณไม฽มีใคร อา...ต้อง ผมดีใจทีร ่ ู้จักคุณ คุณจะเป็นสิ่งเดียวที่ผมจะไม่มี ทางสูญเสีย ไป ยุทธินัย กลับไปไขว฽คว฾า สิง่ ที่หัวใจของคุณต฾องการซะ... เดินหน฾าไปในเส฾นทางทีค ่ ุณเชือ ่ มั่น แม฾ว฽าจะใช฾เวลาอีกนานแค฽ไหน แต฽ผมเชื่อว฽าคุณมีความสุขกับชีวิตได฾ แม฾จะหามันเจอหรือไม฽เจอก็ ตาม ขอบคุณมาก...ตัวผม ผมจะเชื่อมั่นในสิ่งเดียวกันกับทีค ่ ณ ุ เชื่อ และใช้ความปราถนาเบื้องต้นของหัวใจเป็นตัวขับเคลื่อน ให้ชีวิตผม เรียนรู้ และก้าวไป... แด่...รัก รักที่จากไป...


ขอบคุณ...น้าํ ตา


กลับมาที่เก่า บางสิ่งที่เราเจอ...มันก็ไม฽ใช฽สงิ่ ที่เราอยากเจอ บางสิ่งที่เราเห็น...มันก็ไม฽ใช฽สงิ่ ที่เราอยากเห็น บางสิ่งที่เราทํา...มันก็ไม฽ใช฽สิ่งที่เราอยากทํา บางสิ่งที่เราเชือ ่ ...มันก็อาจไม฽เป็นความจริง ฉันเชื่อว฽าโชคชะตา เราต฾องกําหนดเอง แต฽หลายคนก็เชื่อว฽า...ชีวิตเราถูกกําหนดไว฾แล฾ว ......................................................................


ฉันรูต ฾ ัวแล฾วว฽าทีฉ ่ ันแกล฾งสนุกสนาน แกล฾งโวยวาย ร฽าเริง ตะโกน ร฾องเพลงเสียดัง กวนตีนชาวบ฾าน เพราะฉันอยากปิดกั้นความเศร฾า ภายในใจของตัวเอง สุดท฾ายฉันก็กลับมาอยู฽คนเดียว โดยทีร่ อบบกายไม฽มีใคร ความ เหงา ความเศร฾ากับเรื่องราวครัง้ เก฽าในอดีตนั้น มันยังคงย฾อนกลับ มาทําร฾ายตัวฉันเอง และสิ่งนั้นทําให฾ฉันฟูมฟายร฾องไห฾ ...ฉันไม฽สามารถอยู฽คนเดียว แล฾วทําตัวให฾ร฽าเริงได฾ บางทีเพื่อนๆ คงรําคาญที่บางทีฉันก็บ฾าบอเกินไป แต฽ทฉ ี่ ันทํา ก็ เพราะฉันไม฽อยากอยู฽ในอารมณแที่หดหู฽ให฾คนอื่นเห็น หรือว฽าบางที ฉันควรแสดงอารมณแนั้นออกมาให฾คนอื่นเห็นบ฾าง ว฽าที่จริงฉันอ฽อนแอเพียงใด... และต฾องการเพียงใครสักคนที่เข฾าใจกัน... .............................................................. ปล. 2 บทความสั้นๆ จากไดอารี่ วันที่ 17 มิถน ุ ายน 2552 ปล.2 บางครั้งนาฬิกาก็หมุนกลับมาที่เก฽า


แม้ทั้งหัวใจ... ได฾ยินเสียงเธอครั้งสุดท฾ายเมื่อไหร฽ แทบจําไม฽ได฾... เสียงเรียกเข฾าทีค ่ ุ฾นเคยของหมายเลขโปรด ลืมไปแล฾วว฽าเพลงไหน... ทั้งหมดเป็นฉันเองที่ทําให฾เรื่องมันเป็นแบบนี้ ฉันอ฽อนใจกับการรอ คอย ฉันแพ฾ใจให฾กับระยะทาง ปลายทางทีฝ ่ ันกันเอาไว฾ไม฽อาจเป็น จริง ถ฾าทุกอย฽างมันยังคงเหมือนเดิม เพราะฉันและเธอต฽างก็ไม฽มี ใครยอมทีจ ่ ะเปลี่ยนแปลง หากเรื่องราวมันยังเดินต฽อไปเรื่อยๆ เราก็ คงไปไม฽ถึงจุดหมาย มีแต฽รั้งให฾เสียเวลาที่เหลืออยู฽ของแต฽ละคน


อยากจะฝืนรักเธอต฽อไป แต฽วันนี้ฉันเข฾มแข็งเกินกว฽าในอดีต เข฾มแข็งที่จะเป็นฝุายบอกลา... ...แม฾ทั้งหัวใจยังคง รักเธอ "จบแล฾ว รักนี้ที่ทนมา เหนื่อยล฾า เพราะรักทีย ่ าวไกล หนึ่งคําที่อาจจะฝืนใจ แต฽วันนี้ต฾องพูดมันออกไป…ลาก่อน" http://youtu.be/0jji3bm0Tlo "อยากทนฝืนรักเธอไป ยิ่งฝืนยิ่งไม฽มีทาง ทางเดียวที่มีกค ็ ือต฾องไป" http://youtu.be/Xzr1YlZzQzo


หยุด คําพูดสวยหรู...แต฽ กลับเป็นเพียงคําลวงหลอก ความต฾องการทีแ ่ ท฾จริงกลับเป็นสิ่งตรงกันข฾าม สิ่งที่มนุษยแสักคนต฾องการคือความซื่อสัตยแตอ ฽ หัวใจของตนเอง งั้น หรือ? บางครั้งที่เราโกหกตัวเองเพื่อความสบายใจไปวันวัน มันก็ย฾อนกลับมาทําร฾ายตัวเองในที่สด ุ เข็มนาฬิกาที่เธอหมุนย฾อนกลับหลัง... ค่ําคืนของความสุขสันตแมักผ฽านเร็วเกินไป เวลาทีส ่ ูญเสียแล฾วมันไม฽มท ี างกลับมา


สายน้าํ ของนาทีทผ ี่ ฽านพ฾นไป ไม฽สามารถเรียกมันคืนได฾อีกแล฾ว รอยแผลเก฽ายังระลึกติดอยูท ฽ ี่หลังหัวใจ ยังคงมีเลือดไหลออกมาจากเรื่องราวย้ําซ้ําที่เดิม เนินนานเท฽าไรแล฾วที่เฝูาค฾นหาคําตอบ จากความจริงทีไ ่ ม฽อยากจะล฽วงรู฾ ใครบางคนอยู฽เพื่อรอให฾รัก และบางคนก็รออยู฽เพื่อรักใคร แต฽...สิ่งที่ผมเฝูารอมีเพียง...ความรักทีว่ ฽างเปล฽า เบาบางเกินสายตามองเห็น ไขว฾คว฾าไม฽อาจเอื้อมถึง มันช฽างเบาเหมือนควัน จางเหมือนลม ระยะทางมันช฽างห฽างออกไปทุกที เส฾นขนานทีถ ่ ูกฉีกออกจากกัน รางรถไฟเส฾นนีค ้ งไม฽มีวันตัดบรรจบกันได฾อีกแล฾ว ทิศทางที่เราต฽างเลือกเดินมันอยู฽ตรงข฾าม ทั้งทีค ่ ําตอบรู฾อยู฽ในใจ แต฽หัวใจนั้นแหล฽ะทีร่ ับไม฽ได฾ พันธนาการของถ฽อยคําได฾ถูกปลดออก เวลา....ของเรา ...มันควรหยุดอยู฽เท฽านี้


ข้าม... คอนกรีตที่ระอุไปด฾วยไอร฾อน จากแสงแดดแผดเผาในช฽วงปลายฤดู ที่การไปเทีย ่ วเล฽นนอกบ฾านตอนกลางวันเป็นเรื่องที่ไม฽ค฽อยมีใครทํา ยังมีเสียงเล็กๆ ที่หูของเราคงแทบไม฽ได฾ยิน จากขานับร฾อยพัน กระทบกับพื้นถนนที่กําลังคายความร฾อนออกมาไม฽หยุดหย฽อน กิ้งกือตัวน฾อยกําลังซอยเท฾าของมันเป็นระลอกคลื่นเพื่อนเดินข฾าม ผ฽านถนนคอนกรีตสี่เลนของหมู฽บ฾านอันเงียบสงบ ในเวลาที่ แสงแดดกําลังโบกมือลาท฾องฟูา ระยะทางข฾ามหลายร฾อยเท฽าของตัวมัน ช฽างไกลเหลือเกินที่จะเสี่ยง อันตรายกับรถมากมายที่เข฾าออกภายของบ฾านนับร฾อย เจ฾าสิง่ มีชีวิต สีแดงผู฾น฽าสงสารต฾องฝากการดํารงชีพไว฾กับโชคชะตาเพียงเพื่อต฽อ


อายุขัยของมันไปวันวัน กิ้งกือเป็นสัตวแที่ขี้กลัวถึงขนาดที่มีอะไรมา โดนตัวมันก็จะขดเป็นวงกลมให฾ชวนฉงนแล฾ว ทําไม? มันถึงกล฾า ข฾ามถนน และมันข฾ามไปเพื่ออะไรกัน? คงหานักวิจย ั ได฾น฾อยคนที่จะตอบคําถาม ของเรื่องไม฽เป็นเรื่องแบบ นี้ได฾ หากให฾ผมเดา เจ฾าตัวแดงพันขาเหล฽านีม ้ ันคงไม฽รู฾หรอกว฽ามัน จะต฾องไปเจออะไรข฾างหน฾า ก฾อนเนื้อในสมองที่ไม฽มากนักของมัน คงสั่งการให฾เพียง เดิน เดิน เดินต฽อไป สิ่งที่มน ั มองเห็นคงมีเพียง โลกใหม฽ที่นแทบไม฽รู฾จัก ผมไม฽เคยเห็นกิ้งกือข฾ามถนนตัวไหนหัน หลังกลับ แม฾หนทางข฾างหน฾าอาจจะเป็นสุสานของมันก็ได฾ แล฾วมนุษยแปถุชนอย฽างเรา จะกล฾า หรือบ฾าบิ่นพอมั้ย ที่จะก฾าวข฾าม สิ่งที่เราไม฽รู฾ แม฾ว฽าจะมีความเสีย ่ งสูงเพียงใด แต฽คงไม฽ถึงขั้นจะต฾อง แลกด฾วยลมหายใจอย฽างเจ฾ากิ้งกือตัวจ฾อยเหล฽านี้ สัญชาตญาณการ เอาชีวิตรอด กับการตัดสินใจที่สั่งการจากรอยหยักของสมอง อะไร ล฽ะทีจ ่ ะทําให฾เรา "ข฾าม" ผ฽านสิง่ ต฽างๆ ไปได฾โดยปลอดภัย ผมไม฽เคยมองดูเจ฾ากิ้งกือข฾ามถนนจนจบ หากเพียงบางทีผมคงทํา ใจไม฽ได฾หากเห็นร฽างกายของมันต฾องบดกับท฾องถนนโดยยาง รถยนตแที่แล฽นผ฽าน แต฽ผมจะไม฽ห฾ามไม฽ให฾มันก฾าวข฾ามสิ่งที่กําลัง พยายามอยู฽หรอก เพราะบางทีเมื่อลูกผูช ฾ ายตั้งใจทําอะไรแล฾ว เราก็ คงได฾แต฽เฝูามองผลลัพธแในปลายทางเท฽านั้นเอง

ผมนับถือหัวใจกิ้งกือขี้ระแวงพวกนี้ บางทีมันก็กล฾ากับสิ่งที่ไม฽รู฾ และได฾เเต฽เพียงภาวนาให฾มันก฾าว "ข฾าม" สิ่งทีม ่ ันต฾องการไปได฾โดย ปลอดภัย...


เครื่องซักผ้า สิ่งทีห ่ มุนวนกลับมาที่เดิมทุกครั้งก็คือเวลาบนเข็มนาฬิกาที่ไร฾ หนทางจะไปสู฽เส฾นชัยแห฽งความสําเร็จ เสียงดัง วีด ้ ๆ จากเครื่องซักผ฾าหยอดเหรียญ ใต฾ตึกสูงใหญ฽ทม ี่ ีผู฾คน มากหน฾าหลายตารวมอยู฽ด฾วยกัน แต฽ไม฽มีใครรูจ ฾ ักกัน กําลังทํางาน ให฾คุ฾มค฽ากับเงิน 20 บาททีถ ่ ูกบรรจงใส฽ไปในช฽องให฾เสื้อผาสะอาด ขึ้น เวลากว฽า 50 นาทีที่เครื่องจักรทํางาน เป็นเวลาทีผ ่ มต฾องฆ฽าทิ้ง ไปในวันทีร่ ฽างกายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล฾าจากการทํางานบ฾าง การ เดินทางบ฾าง บางทีเวลาเหล฽านี้คงเกิดประโยชนแกับบางคน แต฽ สําหรับผมที่เพิง่ ร่ําสุรามา มันช฽างติดขัดนักทีต฾องมานั่งซักผ฾าเเอา เวลาเกือบเที่ยงคืนแบบนี้


มองไปบนผนังสีดํา เข็มสั้น ยาว ยังคงทําหน฾าที่ของมันได฾ดเี สมอ มาตราบในที่ประจุในแบตเตอรีก ่ ฾อนเล็กของมันยังไม฽หมดไฟ คนเราก็เช฽นกันเมื่อพลังงานในหัวใจยังไม฽หมด ชีวต ิ ก็ยังต฾องเดิน ต฽อไป คืนวันทีโ่ หดร฾าย เวลาที่ฝนพร่ํา หนทางข฾างหน฾าทีม ่ องไม฽ เห็น เบียรแที่กําลังหมดแก฾ว สิ่งต฽างๆ ทีผ ่ ฽านเข฾ามาล฾วนขัดเกลา จิตใจให฾เข฾มแข็งขึ้น คนรักที่ไกลห฽างทั้งความรูส ฾ ึก และร฽างกาย บางครั้งก็เหมือนยาพิษทําให฾ชวี ิตไร฾เรี่ยวแรง อากาศที่กําลังหายใจ บางทีกไ ็ ม฽เคยพอเพียง น้ําตาไหลรินแบบไม฽ มีที่สน ิ้ สุด ความเจ็บปวดของหัวใจไม฽อาจถูกชําระล฾างได฾เพียง น้ําตา ความจริงที่ไม฽อาจให฾สมองตอบรับ ช฽างน฽าสงสารชีวิตที่เกิด มาเจอกับความปวดร฾าว การดิน ้ รนเอาชีวิตรอดในแต฽ละนาที นาฬิกายังนับเวลาให฾ถอยหลังไปสู฽จุดหนึ่งเสมอ จุดที่การชะล฾าง เป็นอันสําเร็จ ร฽างกายที่แบกรับผลของแอลกอฮอลแยังต฾องลงไปข฾างล฽าง 14 ชั้น เพียงเพื่อนําเส฾นใยที่ถูกผงซักฟอกมาสะบัดตากให฾ความบริสท ุ ธิ์ กลับมาสวมใส฽ หากแต฽หวั ใจของคนไม฽เหมือนเสื้อผ฾า ที่ใช฾เวลา เพียงไม฽กี่ชั่วโมงก็ทําให฾กลับมาสะอาด พร฾อมให฾ใครสวมใส฽ได฾อีก ครั้ง เพราะคราบความเจ็บปวด ในหัวใจ ต฽อให฾หยอดเหรียญซักกี่ครั้ง มันก็ล฾างไม฽ออก ได฾เวลาแล฾วทีผ ่ มต฾องไป...


เสียงของโลก(What about us) โลกร่ําร฾อง ผู฾คนแก฽งแย฽ง สังคมเสื่อมโทรม ธรรมชาติหดหาย สัตวแปาุ ไร฾ถิ่น ภัยพิบัตถ ิ าโถม


วัตถุนย ิ มบูชา เหตุผลไร฾ความหมาย เห็นแก฽ตนนําพา ขั้วโลกร฾องไห฾ น้ําแข็งละลายสิ้น มลพิษรายล฾อม เปลือกโลกเปลี่ยนสี ธุลีดินเปลี่ยนแปลง แผ฽นดินสั่นสะเทือน พายุโหมกระหน่ํา อากาศแปรปรวน ลมหายใจแผ฽วเบา สิ่งที่เราทําได฾ดก ี ว฽าพูด ทุกคนรูด ฾ ี


โปรดอย฽ารีรอ... ... ... โลกเรากําลังใกล฾จะตาย


น้าส้ม ดวงไฟสีส฾ม สลับกับแสงอําพันจากตึกไกลสุดลูกหูลูกตา โลก กําลังเปลี่ยนไปภายใต฾แว฽นตากันน้ําสีเปรีย ้ วจี๊ดตามทีด ่ วงตาได฾เห็น วันเวลาทีท ่ ุกคนล฾วนสาดความสุขเข฾าหากัน ไม฽ว฽าจากของเหลวที่ ถูกบรรจุในกระบอกปืนฉีดใส฽ แปูงเนียนนุ฽มทีแ ่ ปะอยู฽บนรอยยิ้มบน หน฾าของผู฾คน กระป฻องเบียรแมากมายเรียงรายขายเต็มถนน วันนี้เป็น อีกวันหนึ่งที่หลายคนล฾วนมีความสุขกับมันได฾เต็มที่ ...ยกเว฾นผม น้ําในสระแทบเปลี่ยนเป็นสีส฾ม สามทุ฽มตรงผมดิ่งจากห฾องที่ไม฽มี ใครอยู฽ลงมาในสระที่ไร฾ผู฾คน น้ําในสระที่น฽าจะร฾อนเนื่องจากชื่อฤดู ของมัน กลับเย็นยะเยือกทําให฾ร฽างกายสั่นตั้งแต฽แรกเท฾าจุ฽ม การ ออกไปรื่นเรงกับคนอื่นตอนนี้คงไม฽ใช฽เวลาที่สมควร เพราะกว฽าจะ เลิกงานก็สายเกินไปที่จะออกเดินถนน ในช฽วงเวลาที่เข็มขัดรัดตัว


แน฽นขนาดนี้ คงไม฽มีแบงคแสใี ดหลุดออกจากกระเป฻าด฾วยเรื่องไร฾ สาระได฾อีก ถ฾าอยากจะดํารงชีวิตให฾ถึงสิ้นเดือน ภาระมากมายทีว่ ันพรุ฽งต฾องดําเนินมาถึง ทําให฾การกลับมาที่อยู฽อัน ใกล฾ มีความจําเป็นมากกว฽าจะกลับไปหาครอบครัว ณ แดนไกล การออกกําลังกายสลับกับการสังสรรคแ ยังคงเป็นหนึ่งในวิธีการใช฾ ชีวิตของผมอยูเ฽ รื่ออยๆ เพราะหากไม฽ทําเช฽นนั้นผมก็คงเป็นแค฽คน หนวดรุงรังผมฟูฟุองที่มวลของร฽างกายอ฾วนถ฾วนแลดูไม฽ดี(สําหรับ ตัวเอง) แถมไม฽มีกะตังคแใช฾อีกต฽างหาก การได฾เคลื่อนไหวเรียกพลัง ออกมาจากภายในเผาพลาญสิ่งทีผ ่ ฽านปากในแต฽ละวัน ก็ช฽วยให฾ สมอง และจิตใจได฾พักผ฽อนในอีกรูปแบบหนึ่ง 15 รอบ ว฽ายไป-กลับ ทําให฾คนบ฾าหายบ฾า คนเหงาหายเหงา แม฾ยัง มีเพียงแค฽ผมคนเดียวทีน ่ ั่งฟังเพลงคาราโอเกะจากงานรื่นเริงของ ตึกข฾างๆ พร฾อมเช็ดตัวตากลมไปชิลชิล อารมณแหลังจากออกกําลัง กายเสร็จแล฾ว บางทีก็แทบไม฽ต฽างจากเซ็กสแที่เสร็จสมบูรณแ หัว สมองที่โล฽ง ร฽างกายที่แทบไร฾น้ําหนัก เอ็นโดฟินทีห ่ ลั่งทั่วทุก พื้นผิว จุดสุดยอดของชีวิต บางทีก็ไม฽ได฾อยู฽บนเตียงเสมอไป น้ําในสระเริ่มนิ่ง ทิ้งเพียงร฽องรอยจากสายลมที่มากระทบผิวน้ําเป็น ริ้วสวยงาม เวลาใกล฾ข฾ามคืน ชีวิตทีส ่ ุดท฾ายแล฾วก็ต฾องมาจบที่ หน฾าจอ ยังไงก็คงขาดไม฽ได฾แล฾วสําหรับชายหนุ฽มผู฾ได฾สําเร็จความ ใคร฽ของตัวเองในสระน้ําที่ไม฽มผ ี ู฾คน ระฆังตีบอกเวลาสองยามเป็น ช฽วงที่เสียงเพลงที่เปิดกรอกหูต฾องถูกลดระดับลงมาให฾ชาวบ฾าน รําคาญน฾อยที่สด ุ แขนทีต ่ อนนีแ ้ ทบยกไม฽ขึ้นกําลังกระซิบบอกให฾ ร฽างกายขยับย฾ายตัวเองไปบนเตียงนอนสีดํา ซุกใต฾ผ฾าห฽มที่ไม฽เคย พับมาร฽วมเดือนได฾สักที คืนนี้คงสั้นเกินไปสําหรับผม


ราตรีสวัสดิ์ประเทศไทย


ดิ่ง ดําดิ่งลึกลงไป...สู฽ธาราแห฽งความฝัน มีเพียงแค฽ความมืดมิด และเสียงอันเงียบงัน เท฽านั้นที่เป็นเพื่อนข฾าง กาย ลําแสงที่สอ ฽ งให฾เห็นเส฾นทางเริ่มริบหรี่ทุกขณะ วังวนที่เรา จะต฾องจมลงไปจะอีกนานสักแค฽ไหน ฝันร฾ายที่ไม฽มีทางลืมเลือน ทําไมมันถึงไม฽มีที่สน ิ้ สุด ผืนทรายใต฾ทะเลคงจะไม฽มีในมโนภาพ แห฽งจิตใจนี้ รอ... รอให฾ถึงจุดหมายปลายทางที่จะตื่น


อยากจะตะโกนบอกให฾ใครฉุดฉันหลุดจากพันธนาการในภวังคแของ ห฾วงนิทรา คงไม฽มีใครได฾ยินเสียงของความอ฾างวว฾าง ทุกขแทต ี่ อ ฾ งทน ในความฝันอันโหดร฾าย มันลึกเกินกว฽าจะตะกายขึ้นไปเพียงลําพัง เธออยู฽ที่ไหน เธอได฾ยินไหม เสียงจากใจที่เงียบงัน ได฾โปรดฉุดฉันขึ้นไปที

...ฉันกําลังหมดลมหายใจ

แรงบันดาลใจ: มหาดิ่ง/มหาจําเริญ http://www.youtube.com/watch?v=pYe69HSCh3k


ความเจ็บปวดที่งดงาม การมีคนวนเวียนในหัวใจ มันยากทีจ ่ ะสลัดทิ้ง ความสัมพันธแบางอย฽างที่เกิด ต฽อให฾นานเท฽าไรก็ไม฽มีทางลืมเลือน หมดจากความไว฾เนื้อเชื่อใจ จะมีอะไรล฽ะทีจ ่ ะฉุดรั้งความรักเอาไว฾อีก ข฾อความในใจ กับบทสรุปจากสมอง ...ไม฽เคยตรงกัน สิ่งที่เหลืออยู฽มีเพียงคราบน้ําตาบนใบหน฾า


รอยสักชั่วคราวที่ไม฽อยากให฾มน ั จางหาย เสียงเพลงที่กึกก฾องดังออกจากห฾องที่มีเพียงชีวิตเดียวบรรจุอยู฽ แทนความรูส ฾ ึกเสียใจที่กท ี่ วงทํานองคําร฾อง ไม฽สามารถแปลความหมายได฾หมด สิ่งที่ปวดร฾าวอยูต ฽ อนนี้นั้นมันช฽างสวยงาม ...เกินกว฽าที่จะปล฽อยทิ้งไป เพราะทุกครั้งหลังจากร฾องไห฾ ทําไมเรื่องราวที่ไม฽เข฾าใจกัน มันหายไปหมด... คงเหลือเพียงความงดงามที่อยู฽ในใจเพียงเท฽านั้น ผมคงอ฽อนแอเกินไป...


บนดาดฟ้า เรื่องบางเรื่องก็พูดไม฽ได฾ กลืนไม฽เข฾าคายไม฽ออก ความใกล฾ชิด อ฾อมกอด กุมมือ หรือแม฾แต฽รอยจูบทีฝ ่ ากไว฾ บางสิ่งไม฽ควรเกิด มันก็เกิดโดยที่ไม฽รู฾ตัว อยู฽ที่ว฽าตัวเราเองจะควบคุมได฾แค฽ไหน หลายคืนที่บางอย฽างก็อยู฽เหนือการควบคุม เมื่อฤิทธิ์แอลกอฮอลแได฾เข฾ามามีส฽วนสั่งการรอยหยักในสมอง เหตุผลถูกกลบทิ้ง อารมณแกลับเป็นใหญ฽ หัวใจถูกปลดปล฽อยจากเวลา มิตรภาพถูกทําลายลง ความสัมพันธแทไ ี่ ม฽ควรเกิด... กําแพงระหว฽างคน 2 คน ทําไมมันถึงพังทลาย


ความเชื่อมโยงบางอย฽างเกิดขึ้น ฟากฟูาด฾านบน ดวงดาวร฾อยพัน ไม฽อาจมีคําตอบ การกระทําสําคัญกว฽าคําพูด ความอดทน การหักห฾ามใจ เป็นสิ่งทีถ ่ ูกทดสอบ ระยะห฽าง บนดาดฟ้า เริ่มใกล฾ขึ้น ใกล฾จนเกินกว฽าจะปิดให฾มิด... ปลายทางสุดท฾ายของดวงดาวที่ร฽วงหล฽น ไม฽อาจรู฾ว฽าที่ใด แต฽เชื่อเถิดว฽า สุดท฾ายแล฾วความปวดร฾าวก็อยูต ฽ รงนั้นเช฽นกัน


นาฬิกาที่ไร้เข็มบอกเวลา อณูฝุนละอองที่เกาะอยู฽รายล฾อมของชิ้นสําคัญ วัตถุที่ถูกขุดค฾นขึ้นมาจากแคปซูลกาลเวลา ลิ้นชักที่เต็มไปด฾วยความทรงจําทีท ่ ํายังไงก็ไม฽ลืม นาฬิกาที่ไม฽อาจทําหน฾าที่ของมันได฾อีกยังวางอยู฽ที่เก฽า สิ่งของทีผ ่ ุพังเกินกว฽าจะใช฾การได฾ ทําไม ? เราจึงต฾องเก็บมันเอาไว฾ หากเพียงเพราะยังคงมีความทรงจําถูกควบแน฽นอยู฽ข฾างในนั้น ผู฾ให฾ ผู฾รับ ผู฾ใช฾งาน มักจะมีเงื่อนผูกมัดกับวัตถุเสมอ


ของบางอย฽างแม฾จะใช฾งานแค฽เพียงครั้งเดียว แต฽บางทีมันก็เกินคุ฾มถ฾าคนทีใ่ ห฾มันมามีความหมายต฽อความรู฾สึก สายลมที่เคยพัดผ฽านไปมันคงไม฽วนกลับมาทีเ่ ดิม แต฽ความรูส ฾ ึกเย็นที่ผา฽ นผิวกายยังคงถูกจดจํา มีหลายอย฽างทีย ่ ังติดอยู฽ในห฾องแช฽แข็งแห฽งความทรงจํา และห฾วงเวลานัน ้ ในถูกบันทึกไว฾อยู฽ในใจเสมอ ความฝันยามค่าํ คืนทําให฾รื้อฟืน ้ ความรูส ฾ ึกขณะนั้นได฾ มันคงดีกว฽านีถ ้ า฾ เหตุการณแในฝันนั้นเกิดขึ้นจริง สิ่งทีห ่ วนกลับมาในนาทีที่แตกต฽าง ความรูส ฾ ึกในตอนนั้นถูกเติมเต็มด฾วยความเข฾าใจ ขอบคุณที่ทําให฾เราได฾พบกัน แม฾คนที่เสียน้าํ ตาจะมีคนเดียวก็ตาม โต฿ะเรียนที่เคยนั่งเคียงข฾าง เสียงเรียก ณ ปูายรถเมลแทส ี่ วนทาง ภาพสะท฾อนจากทีวีติวเตอรแตอนปิดเทอมหน฾าร฾อน และสารเคมีที่เรียกว฽าความอ฽อนหัด นาฬิกาที่ไร้เข็มบอกเวลา... บางคนคงโยนทิ้งไป แต฽สาํ หรับผมวันเวลามันถูกเก็บอยู฽ในนั้น เรียบร฾อยแล฾ว ฝันของผมคือความจริง


ในคืนที่แก้วไร้เบียร์... แก฾วเบียรแที่เย็นเฉียบ กับรสชาติของน้ําสีอําพันที่ทาํ ให฾ร฽างกายรูส ฾ ึก เคว฾งคว฾างยามเพลาเคลื่อนที่เข฾าหาเที่ยงคืน ไม฽ช฽วยอะไรให฾กับผมเลย นอกจากความเย็นทีแ ่ ผ฽ซา฽ นเข฾าสู฽เส฾น เลือดรอบผิวกายเรา ความหนาวไม฽ใช฽ประเด็นสําคัญทีจ ่ ะต฾องกลัว ในค่ําคืนท฾ายเดือนมีนานี้ หากแต฽เป็นสายน้ําที่หลังรินผ฽านคอหอย ที่กําลังใกล฾หมดโดยพลัน น฽าห฽วงยิ่งกว฽า อารมณแหลังจากที่เข฾าร฽วมงานแต฽งงานของเพื่อนที่ไกลห฽าง บางที ความยินดีมันก็แสดงได฾ไม฽เต็มที่มากพอ มีเพียงความดีใจ และเห็น


ด฾วยกับความมีโชคในความรักที่คนทั้งสองได฾ประสบพบเจอ การ เริ่มต฾นของชีวิตใหม฽ มันไม฽ใช฽เรื่องง฽ายเลย 8 ปี คนทั้งคู฽ได฾คบกันมา บางคนว฽าเยอะ บางคนว฽าน฾อย ที่จะเรียนรูซ ฾ ึ่งกันและกัน ดินแดนอัน ห฽างไกล อาจทําให฾ทั้งคู฽มีอุปสรรคต฾องผ฽าฟัน แต฽ในดินแดนทีก ่ ังหัน ลมพัดนั้น ผมเชื่อว฽าเพื่อนทั้งสองของผมจะไม฽ทิ้งกัน ไม฽ว฽าลมจะ พัดแรงปลิวไกลขนาดไหนก็ตาม งวดของความรักที่ไม฽มีระยะเวลาผ฽อนกําหนด อะไรจะเป็นสิ่งที่ พิสูจนแได฾ดีเท฽ากับเวลา ความรักสําหรับผม บางทีมันก็เป็นเรื่องเล฽น แต฽มันก็แฝงด฾วยความจริงจัง การละเล฽นของแต฽ละคนล฾วนมีผลลัพธแ หรือวิธีการที่ตา฽ งกัน ผมไม฽รู฾เลยว฽าจะเคลื่อนตัวไปตามกระเเสนี้ อย฽างไร หัวใจเท฽านั้นที่อาจเป็นคนตอบคําถาม แก฾วที่ว฽างเปล฽า มัน ต฾องการน้ํารินลงไปเสมอ ห฾วงแห฽งรักของใครก็ต฾องการเติมเต็มอยู฽ ตลอดเวลาเช฽นกัน ความจริงใจที่ให฾กัน ความรูส ฾ ึกห฽วงใยที่มีมา อะไรคือความจริง อะไรคือเกม ไม฽มีใครรู฾ ตอนนี้ ผมกําลังเล฽นเกมของหัวใจ หรือสิ่ง เหล฽านั้นคือความจริงกันแน฽ คําถามนั้น ไม฽มีคําตอบ ผมคงเก็บมัน ไว฾จนถึงวันที่เหมาะสม เพราะความเจ็บปวดครัง้ เก฽ามันทําให฾ผม เรียนรู฾ว฽า บางทีเหล฾าเก฽า ในขวดเดิม บางทีรสชาติที่ได฾มันก็ เปลี่ยนไป ดั่งเช฽นแก฾วที่ไร฾ของเหลวมาสัมผัส ใครละจะลิม ้ รสนั้น แต฽ทุกอย฽างนั้นอาจไม฽นํามาคิดหาคําตอบในคืนทีผ ่ มอยู฽กับแก฾วที่ ไม฽มีวันหมดใบนี้


อารมณ์ของอากาศ สิ่งที่ปลุกผมขึ้นมาเมื่อเช฾านี้ มันไม฽ใช฽เสียงนกเสียงกา หรือเสียง นาฬิกาปลุก หากเเต฽เป็นอุณหภูมิที่เยือกเย็นที่เล็ดรอดเข฾ามาทาง หน฾าต฽าง ที่ช฽วยปลุกเร฾าให฾ร฽างกายถวิลหาโถส฾วมในยามอากาศดี เช฽นนี้ ตีห฾าเป็นเวลาทีใ่ ครหลายคนไม฽อยากตื่น บางคนยังไม฽นอนด฾วยซ้ํา ไป อากาศที่เย็นลงส฽งผลหลายอย฽างต฽อชีวิตเรา รวมทั้งให฾ผมต฾อง มาทําสงครามกับกระต฽ายในตอนเช฾าตรู฽อย฽างนี้ รู฾สึกตัวสะลืม สะ ลือ สะโหลเ สะเหลเ อีกทีก็ปาเข฾าไปเที่ยงตรงแล฾ว


ข฾าวผัดไส฾กรอกปริมาณขนาดสองคนกิน ได฾ถูกบรรจงเข฾าไปในปาก ช฾าๆ ควันจากไอร฾อนไม฽มีให฾เห็นเพราะถูกความขี้เกียจมาบังคับ ไม฽ให฾อุ฽นก฽อนกิน กาแฟดําถูกชงขึ้น พร฾อมมานั่งแอวหน฾าจอคอม ในขณะที่ลมพัดแรงริมหน฾าต฽าง ทําให฾ต฾องไปหยิบเสื้ออีกตัวมาสวม ใส฽ ความรูส ฾ ึกที่พัดมาพร฾อมกับลมเย็น ทั้งที่เป็นหน฾าร฾อนแบบนี้ บางที ร฽างกายคนเราก็ปรับตัวไม฽ถูก แม฾มนุษยแอมตะอย฽างผมที่นานทีปีหน จะปุวยก็ยังกลัวที่จะไม฽สบาย เพลงเย็นๆ จากศิลปินญี่ปุนได฾ทําให฾ บ฽ายวันจันทรแของผมช฽างรื่นรมยแ แผนต฽างๆ ของชีวิตถูกเก็บเข฾า ลิ้นชักไว฾ชั่วคราว แต฽หากพอมองไปรอบตัวยังมีเรื่องต฾องทําอีกมาก กองหนังสือที่ไม฽ได฾ถูกเก็บมาแรมปี บางทีฤกษแงามยามดีคงเป็น วันนี้ที่ะจัดการทุกอย฽างให฾เข฾าที่ กาแฟในถ฾วยใสใกล฾หมดลงแล฾ว พร฾อมกับอารมณแที่ล฽องลอยไปมา ของวันนี้ ต฾องกลับมาโฟกัสเรื่องที่ควรทําสักที หลังจากนั้นอากาศ จะเป็นอย฽างไรก็คงไม฽สําคัญ ไม฽ว฽าจะหนาว ร฾อน ฝน อารมณแคนเรา ก็ไม฽ควรขึ้นอยูก ฽ ับอากาศเสมอไป


สุกงอม... เมื่อกลิ่นหอมของช฽วงเวลาทีส ่ ก ุ งอมใกล฾มาถึง ผลไม฾รสเลิศจึงได฾ถูกบรรจงถอดเปลือกที่ไม฽มใี ครสน เพื่อลิ้มรสอัน โอชาของเหล฽าพันธุแไม฾ เจ฾านกน฾อยที่เพิง่ หัดบิน มาบัดนี้ปีกเริ่มกล฾าแข็ง และหัวใจอันอิสระ กระตุ฾นให฾ความคิดของมันออกไปผจญภัยสุดขอบฟูา ผึ้งงานที่หนื่อยล฾าจากการทํางานทั้งคืนวัน หลับไหลอยู฽ในรังรูปหก เหลี่ยม พร฾อมกระซิบบอกหัวใจตัวเองว฽าร฽างกายอ฽อนล฾าแค฽ไหน


ปฐพีทส ี่ ั่นสะเทือน ไม฽อาจบดบังน้ําใจอันบริสท ุ ธิ์จากเพื่อนมนุษยแ โลกได฾ ความห฽วงใยถูกเปลีย ่ นเป็นกําลังใจให฾กับผู฾คนเหล฽านัน ้ แอลกอฮอลแที่สบ ู ฉีดเข฾าสูร฽ ฽างกายชายหญิงล฾วนเปิดใจ ระบายความ ต฾องการทีแ ่ ท฾จริงซึ่งกันละกันโดยไร฾เสื้อผ฾ามาขวางกั้น

ร฽างกายของผมยังอยู฽ที่เดิม ทีท ่ ี่มันเคยอยู฽ ความคิดและ ประสบการณแเริม ่ สุกงอมพร฾อมย฽อยสลายให฾ประโยชนแ หัวใจที่ อยากจะให฾มันอยู฽ที่เดิม บางทีมันก็รู฾สึกเหมือนปีกที่โบยบินไป ค฾นคว฾าความท฾าทายใหม฽ รังผึง้ อันอบอุ฽นครอบครัวสมาชิกทีแ ่ สนจะ ผูกพัน บางครั้งก็ทิ้งมันไม฽ลง น้ําใจของเพื่อนที่มีให฾มา ยากเกินการ ตอบแทน ความหวังทีส ่ ร฾างไว฾ไม฽อยากพังทลายเหมือนบ฾านเมืองที่ โดนคลื่นพัดพา ท฾ายสุดต฾องจบที่แอลกอฮอลแ ที่ซัดผ฽านลําคอกระแทกกําแพงใน หัวใจที่กั้นความรู฾สึกเอาไว฾ให฾สลาย สัญ(ญา)ลักษณแที่ติดอยูบ ฽ น เสื้อผ฾าที่ห฽อหุ฾มหัวใจเอาไว฾ บางทีมันเปลี่ยนเป็นรอยสักที่ยากจะลบ เลือน ถ฾าเวลานั้นมาถึง ผมคงยากทีจ ่ ะตอบคําถามสุดท฾าย...ทีผ ่ ลลัพธแมัน จะต฾องออกมาจาก สมองทีต ่ ฽อสู฾อยู฽กับหัวใจ ผมไม฽รู฾เลยว฽าใครคือผู฾ชนะ ในวันที่เวลาสุกงอม


Android... บนโลกที่เต็มไปด฾วยเทคโนโลยีทถ ี่ าโถมเข฾ามาจนแทบไม฽เว฾นระยะ ว฽างให฾หายใจ ความทันสมัยทีม ่ าพร฾อมกับอุปกรณแนานาชนิด สิ่งมีชีวต ิ ที่มีกระดูกสันหลังตั้งฉากกับพื้นโลกอย฽างเราเรา ได฾แต฽ใช฽ สิ่งของเหล฽านั้นไปเพื่ออํานวยความสะดวกให฾แก฽ตัวเอง การพัฒนาแบบก฾าวกระโดด บางทีการเดินตามคงไม฽พอที่จะไล฽ทัน หากแต฽เราจะวิง่ ไปหามันไปทําไมกัน ธรรมชาติของคนน฽าจะเป็น อย฽างที่มันเคยไป มนุษยแกําลังสร฾างสิ่งที่คล฾ายตัวตนของตัวเองมาก ขึ้นทุกขณะ ความสามารถของเครื่องใช฾ที่เพิ่มมากขึ้นแบบทวีคูณ แกนหลักของร฽างกายเริ่มใช฾นอ ฾ ยลงทุกนาที หัวใจทีส ่ ูบฉีด


ความรูส ฾ ึก เลือดที่หล฽อเลี้ยงชีวิตในอนาคตอาจถูกเปลี่ยนเป็นน้ํามัน หรือพลังงานทีไ ่ ร฾จิตใจ หุ฽นยนตแที่ลุกขึน ้ มาสู฾กับประชากรโลกอย฽างในภาพยนตรแ Sci-fi หลายเรื่องอาจเป็นจริงในไม฽ชา฾ อาวุธที่เรียกว฽าปัญญาบางทีก็ กลับมาทําร฾ายตัวเอง สิ่งที่ขับเคลื่อนวันและเวลาของชีวิตคนเราคือ อะไร ความสัมพันธแอันเปราะบาง ความสุขเพียงชั่วคราว เรื่องราวที่ พัดผ฽านอารมณแ แล฾วอะไรล฽ะที่เหมาะสมกับคนในปัจจุบันที่นับวันจะ หันหน฾าเข฾าหาจอคอมพิวเตอรแ หรือมือถือ มากกว฽าผู฾คนที่อยูข ฽ ฾าง กาย คงไม฽ต฾องรอนานเป็นร฾อยเป็นพันปี ที่เหล฽าหุ฽นยนตแจะกรีฑาทัพ ครองโลก ในเมือ ่ ทุกวันทีผ ่ มหลบสายตาออกจากห฾องที่ว฽างเปล฽า มนุษยแส฽วนใหญ฽ทส ี่ ะท฾อนผ฽านดวงตา ล฾วนเป็นเครื่องจักรกลที่ไร฾ หัวใจ แรงบันดาลใจ...ไม฽ใช฽มนุษยแ (Android):Slur http://www.youtube.com/watch?v=7bqFDS5ZKAY


ตัด(สิน)ใจ เส฾นทางชีวิตของคนเรามักจะมาพบกับทางแยกเสมอ คงไม฽มีปถุชน คนไหนทีจ ่ ะใช฾ชีวิตตรงดิ่งโดยไม฽มีเส฾นทางมาให฾เลือกบ฾างเลย หรอกนะ กับการที่เราต฾องมาถึงจุดทีจ ่ ะต฾อง "ตัดสินใจ" เลือกว฽าจะ ไปหนทางใด บางทีการเลือกทีผ ่ ิดพลาดอาจจะเปลี่ยนชีวต ิ เราไป ทั้งชีวต ิ เลยก็ได฾ การตัดสินใจ กับชีวิตของผมนัน ้ มักจะเป็นเรื่องง฽ายเสมอ ไม฽วา฽ จะ เป็นเรื่องเล็กๆ อย฽างการเลือกแกงอุ฽นๆ ที่จะตักราดบนข฾าวที่รอ ฾ น ระอุในมื้อกลางวัน หรือจะเป็นการตัดสินใจทีจ ่ ะซื้อของชิ้นใหญ฽ อย฽างคอนโด หรือรถยนตแ ผมไม฽เคยใช฾เวลาคิดนานเลย ขอเพียง


ข฾อมูลพร฾อม หัวสมองแล฽น ร฽างกายและหัวใจฟิต คําตอบมันก็แทบ จะขย฽อนออกเองมาอย฽างอัตโนมัติ แต฽สาํ หรับบางคนมันช฽างตรงกันข฾าม การจะเลือกอะไรสักอย฽าง ต฾องหาเหตุผลโน฾น นี้ นั้นมาโยงยายให฾วุ฽นวาย ถามความเห็นคน มากมายเพียงแค฽เรื่องเล็กน฾อย "แล฾วแต฽พี่...." "ขอถาม....ก฽อน" "อันไหนดี...." ผมคิดว฽าผมคงโชคดีทช ี่ อบตัดสินใจอะไรด฾วย ตัวเองเป็นหลัก ไม฽ว฽าคําตอบจะถูกหรือผิด เส฾นทางไหนที่ผมเลือก ...ผมไม฽เคยเสียใจกับสิ่งทีต ่ ัดสินไปแล฾ว เพราะในเมื่อคําตอบทุก ครั้งของผมมันออกมาจากหัวใจ หลายครั้งที่เวลาบีบคั้น คําตอบตีบตัน ปัญหารายล฾อม กับทางแยก ของเส฾นทางชีวต ิ อันเปราะบาง ไม฽มีตอนไหนทีผ ่ มจะหยุดอยู฽กบ ั ที่ หรือถอยหลังวกกลับไปทางเก฽าที่ผา฽ นมา ไม฽ว฽าจะซ฾าย จะขวา จะ ตรง จะอ฾อม ผมพร฾อมทีจ ่ ะก฾าวไปด฾วยความมัน ่ ใจอย฽างที่เคยเป็น

หากเพียงแค฽... โจทยแเปลีย ่ น..จากการ "ตัดสินใจ" โดยลบคําว฽า "สิน" ทิ้งไป เส฾นทางนั้น... มักจะยากเกินไปเสมอ...


ดราม่า... ผมเป็นคนชอบดูหนังมากๆ แม฾ส฽วนใหญ฽จะไม฽ค฽อยได฾ดูบ฽อย เพราะ จะกลับไปดูจอยักษแที่บ฾านอาทิตยและครั้งมากกว฽าที่ห฾อง หนังส฽วน ใหญ฽ที่ผมเปิดดูก็มักจะเป็นหนังแอ็คชั่น ตลก ไซไฟ โลกตะลึง เถือกนี้ซะเยอะ เนื่องจากดูง฽าย ไม฽ต฾องคิดมาก แต฽บางทีเราก็ไม฽ อาจจะจดจําอะไรในหนังได฾มากท฽าทีค ่ วร ไม฽เคยแปลกใจที่หนังดราม฽าสะท฾อนชีวต ิ กลับเป็นที่ถูกอกถูกใจ ของเหล฽ากรรมการออสการแมากกว฽า เนื้อเรื่องที่เข฾มข฾น บทพูดที่ เป็นที่จดจํา นั้นคือสิ่งที่ทําให฾เราชอบเสพยแดราม฽ากัน เวบบอรแดใน พันทิบก็เป็นทีข ่ ึ้นชื่อเรื่องกระทู฾แนะนําดราม฽า(มาม฽า) ซึ่งผมก็ไม฽


ปฏิเสธทีผ ่ มก็เป็นคอกระทู฾ดราม฽าเหมือนกัน ทั้งเรื่องสากกะเบือยัน เรือรบ ชอบอ฽านนักแล บางกระทู฾กว฽าจะอ฽านจบทุกความเห็นปาไป ชั่วโมงก็มี หากแต฽เรื่องที่เรากล฽าวมานั้นอาจจะเป็นทั้งเรือ ่ งแต฽ง หรือเรือ ่ งจริงก็ ตาม เหล฽านั้นล฾วนเป็นเรื่องของคนอื่น หาได฾ใกล฾ตัวเราไม฽ แต฽พอ มาถึงเรื่องดราม฽าที่เป็นของตัวเอง ผมกลับไม฽ค฽อยอยากจะกล้ํากลืน ฝืนทนรับรู฾เรื่องราวพวกนี้เท฽าไรนัก(แต฽คนอื่นคงอยากรู฾) ความด ราม฽ามักเป็นความขัดแย฾ง รันทด ทรหดอดทน ผิดหวัง หักเหลี่ยม สู฾ชีวต ิ เรื่องเศร฾า การลาจาก ฉากประทับใจของเรื่องราวนั้นล฾วนฝัง อยู฽ใน long term memory ของเราๆ ท฽านๆ กันทั้งนั้น พอมาถึงคราวที่ตัวเองพบเจอเรื่องดราม฽าซะเอง ผมกลับไม฽ อยากจะจดจําอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวสักเท฽าไรนัก แต฽มันก็ยังคงติด อยู฽ในส฽วนลึกสุดของห฾องแห฽งความทรงจําในก฾อนเนื้อที่ล฾อมรอบ ด฾วยกระโหลกอันหนาเตอะของเราไปจนวันตายอย฽างแน฽นอน เรื่องดราม฽า...ทีไ ่ ม฽อยากจํา ผมรูค ฾ ุณก็ชอบเสพยแมัน


คืนนี้กี่ครั้ง... เสื้อที่ชุ฽มไปด฾วยเหงื่อไคลจากการเผาพลาญแคลอรีใ่ นร฽างกายยาม ค่ําคืน กําลังถูกแขวนไว฾บนราวตากผ฾าที่ว฽างเปล฽า... ชายหนุ฽มเนื้อตัวรุ฽มร฾อนกลับมานั่งประจําที่เก฾าอี้ตัวเก฽งหน฾าห฾อง สายตาจับจ฾องมองผ฽านมอนิเตอรแพร฾อมเปิดโลกกว฾างหลังจากเหน็ด เหนื่อยกับการเดินทาง เค฾กรสชาติโปรดทยอยเดินทางลงสูก ฽ ะเพาะ อาหาร รสชาติอันไร฾ที่ตท ิ ําให฾เอนโดรแฟินทั่วตัวหลั่งไหล เสียงเพลงเมโลดี้แผ฽วเบา ซึ่งมาพร฾อมลมที่กาํ ลังเปลี่ยนทิศ ทําให฾ มวลกล฾ามเนื้อในกายของเขาเย็นลง...


นาฬิกายังคงทําหน฾าที่ของมันได฾ดีเหมือนเดิม เข็มสั้นขยับเข฾าใกล฾ เลขสิบสองขึ้นเรื่อยๆ อารมณแทถ ี่ ูกแช฽แข็งเอาไว฾กําลังค฽อยๆ ละลาย อากาศรอบล฾อมตัวเริ่มสุกงอม ใกล฾ได฾เวลาแล฾วล฽ะที่เด็กริมคลอง ประปากําลังจะเสียเงินให฾องคแการชื่อเดียวกับทางน้ําริมบ฾านของ เขา... ค่ําคืนนี้จะจบลงที่เสียงเคาะกีค ่ รั้ง... รปภ. ริมรั้วคงเป็นคนบอกผ฽าน เสียงก฿องแก฾งของธาตุเหล็กทีม ่ ากระทบกันในอีกไม฽ช฾า


หมาป่าผู้เดียวดาย... หมาปุาเป็นสัตวแที่มักออกหากิน และใช฾ชีวต ิ อยู฽ตัวเดียว แต฽ เนื่องจากธรรมชาติที่โหดร฾ายขึ้นทุกวัน อาหารการกินหดหาย หมา ปุาหลายตัวจึงจําเป็นต฾องใช฾ชวี ิตอยู฽รวมกันเป็นฝูง เพื่อเพิ่ม เปอรแเซ็นในการ "ล฽า" อาหารมาประทังชีวต ิ ให฾มากขึ้นในแต฽ละมื้อ หมาปุาหนุ฽มแน฽นผู฾มีแรงวิ่งอันมหาศาล มันมักจะถูกส฽งออกหน฾าใน การ "ล฽า" ในเกือบทุกครั้ง มีบ฾างที่พลาด มีบ฾างที่พลั้ง แต฽มันก็มี ผลงานที่มันภูมใิ จอยู฽เหมือนกันไม฽น฾อย มันไม฽เคยท฾อที่จะออกล฽าใน หนถัดไป หมาปุาผู฾มท ี ั้งวัยวุฒิ ผ฽านร฾อนผ฽านหนาวตัวหัวหน฾าฝูงที่


เฝูาคอย "ออกคําสั่ง" มักจะเป็นคนแบ฽งสรร "อาหาร" และได฾หน฾า ในผลงานที่เหล฽าหมาปุาหนุ฽มแน฽นออก "ล฽า" มาได฾ทุกครั้งไป ควายปุายักษแนา้ํ หนักกว฽า 160 ล฾านกิโล ได฾ถูกแบ฽งออกไปให฾หมา ปุาในฝูงกว฽า 240 ตัวตามแต฽ละตําแหน฽งแตกต฽างกันออกไป น฽าสนใจทีห ่ มาปุาแต฽ละตัวควรจะได฾เนื้อควายตัวนี้เท฽าๆ กันถึงตัว ละ 58,000 กิโล ซึ่งคงอิ่มหนําสําราญกันทุกตัว หากแต฽ว฽าความจริง ไม฽เป็นเช฽นนั้น หมาปุาหนุ฽มผู฾แบกรับความเสี่ยง ที่จะออกแรงทั้ง สมอง ร฽างกายในการออก "ล฽า" กลับกลายเป็นตัวที่ไม฽เคยได฾เนื้อ ควายยักษแตัวนัน ้ ถึง 20,000 กิโลด฾วยซ้ําไป หมาปุาตัวเล็กๆ หลายตัวทนความหิวโซ ที่ไม฽อาจถูกทดแทนด฾วย ชิ้นเนื้อที่พอเพียงต฽อการดํารงชีพได฾ ค฽อยๆ ทยอยหลบหนีหายไป จากฝูงนี้เรื่อยๆ ทีละตัว สองตัว มีเพียงเหล฽าหัวหน฾าฝูงทีย ่ ังคอยอยู฽ บัญชาการฝูงไม฽หนีไปไหน หากแต฽รอหมาปุาหนุ฽มตัวใหม฽ทจ ี่ ะตก เป็นเหยื่อคอยรับคําสั่งอยู฽เสมอ... ผมเองก็เป็นหนึ่งในกลุ฽มย฽อย ของฝูงหมาปุาOK นี้ ผมรักในการ ออก "ล฽า" รักใน หน้าที่ ปัจจุบันที่ได฾รับมอบหมาย รักสัญญา ลักษณแกลุ฽มสีแดงฉานที่แบกอยู฽ทห ี่ น฾าอกในทุกวัน แม฾บางทีนา้ํ ย฽อย ในท฾องของผมมันจะคิดตรงกันข฾ามกับหัวใจของผมก็เถอะ แต฽สิ่งที่ ฉุดรั้งผมให฾อยูใ฽ นฝูงนี้ มันไม฽ใช฽เนื้อหนักหลายกิโล มันไม฽ใช฽ความ ต฾องการอํานาจอย฽างจ฽าฝูง หากแต฽เป็นความดูแลเอาใจใส฽กน ั ใน กลุ฽มทั้ง 60 ชีวิตต฽างหากละ ทีม ่ ันยังดึงให฾ผมอยู฽ที่นี้ กี่ครั้งทีเคย พลาด ทุกคราที่ผมเหงา ผมไม฽เคยเป็น "หมาป่าผู้เดียวดาย" แม฾หลายปีมานีห ้ ัวหน฾าใหญ฽สุดของหมาปุาฝูงOK นี้จะสลับตําแหน฽ง ไปอีกกี่ครั้งก็ตาม แม฾ชิ้นเนื้อจะไม฽ได฾ถูกแบ฽งให฾ยุติธรรมมาก


กว฽าเดิม แต฽ในทุกเช฾าผมยังคงสดชื่น และกะปรี้กะเปร฽าในการออ กล฽า เพื่อทําผลงานใหม฽ๆ อยู฽เสมอ ผมมัน ่ ใจในหัวหน฾ากลุ฽ม และ เหล฽าหมาปุาเพือ ่ นเดนตายของผม แม฾วันหนึ่งขาของผมอาจจะ หมดแรงวิ่ง แต฽หัวใจของผมจะไม฽มีวันหยุดวิ่ง บะ บรู฽ววววววววววววววววววววววววว


สังเกต... อาชีพให฾บริการ มักจะมีโอกาสได฾พบกับผู฾คนมากหน฾าหลายตา มี พื้นเพ อุปนิสัยใจคอแตกต฽างกันอยู฽เรื่อยๆ ผมก็เพิ่งมารู฾ตัวเองว฽าผม ก็ชอบหน฾าที่นี้เหมือนกัน ทุกช฽วงห฾าโมงเย็นของวันศุกรแ เวลาที่เหล฽ามนุษยแเงินเดือนล฾วนถวิล หา กลับเป็นการเริ่มต฾นงานการให฾บริการภายในห฾องสมุด TK park ของผมที่มีเวรสลับสับเปลี่ยนสัปดาหและครั้ง การพบเจอคนมาก หน฾าค฽าตา จากการมาใช฾บริการภายในห฾องสมุด ทําให฾ผมมีโอกาส ได฾เข฾าใจโลก เข฾าใจสังคมมากขึ้น แต฽ละคนล฾วนมีบุคลิกแตกต฽าง กันไป


ผมชอบที่จะแอบที่จะเฝูามอง และสังเกตถึงพฤติกรรมในรูปแบบ ต฽างๆ ของคนทีไ ่ ม฽รู฾จักหน฾าค฽าตากันมาก฽อนมากเลย เพราะมันมี ระยะห฽างมากพอที่ผมจะทดสอบอะไรหลายๆ อย฽าง รอยยิ้มทีผ ่ มจะ ทําให฾ปรากฏลงบนใบหน฾าทุกครั้งก฽อนเริ่มบทสนทนากับผู฾ใช฾บริการ เหมือนเป็นการเปิดประตูรับเขาให฾กล฾าเข฾ามาสอบถาม ไม฽ใช฾แค฽ภายในที่ทาํ งานเท฽านัน ้ บางทีผมขับรถติดไฟแดง ผมก็ เลือกที่จะมองไปรอบตัว และดูว฽าคนที่ห฾อมล฾อมผมําลังทําอะไรกัน อยู฽บ฾าง บางทีกแ ็ อบสังเกตจนรถเกือบชนก็เคยเหมือนกัน โดยเฉพาะนักศึกษาสาวนุ฽งสั้นที่นั่งบนรถมอเตอรแไซคแ หรือรอ รถเมลแอยู฽ (ฮา) หรือบางหนทีผ ่ มต฾องนั่งรอเวลา รอใครสักคนที่นัด ไว฾ ผมก็จะมองคนที่เดินผ฽านไปมา ดูพนักงานขายตามร฾านค฾า ฟัง บทสนทนาของคนที่เดินผ฽าน บางทีผมก็ว฽าตัวเองโรคจิต แต฽การสังเกตพฤติกรรมของคนเป็นเรื่องน฽าสนุก ทําให฾ผมได฾เห็น อะไรแปลกใหม฽แทบทุกวัน และบางครั้งก็ทําให฾หยุดคิดอะไรเรื่อย เปื่อยเกี่ยวกับตัวเองไปได฾ อาจจะเพราะสุดท฾ายที่จริงแล฾ว ผมคง เป็นเพียงแค฽มนุษยแขี้เหงาทีต ่ ฾องการผูค ฾ นข฾างกายเสมอ...เท฽า นั้นเอง


10 อย่างทีต ่ ้องทาในปี 2011... จะบอกว฽าเป็นธรรมเนียมก็ดีนะ เพราะจะได฾มจ ี ด ุ มุ฽งหมายในชีวิต ตลอดเวลา นี้กเ็ ป็นปีที่ 3 แล฾วที่จะเขียน "10 อย฽างทีต ่ ฾องทํา"แม฾จะ โอ฾เอ฾ ขี้เกียจเขียนบ฾าง แต฽ยังไงก็คิดว฽าภายในเดือนมกราคมนีต ้ ฾อง เขียนให฾ได฾ ไม฽รู฾ทําไมวันนีม ้ ีอารมณแก็ไม฽รู฾อะนะ เริ่มเลยดีกว฽า 1. ถ฾าหัวใจมีทงั้ หมด 4 ห฾อง ก็ได฾เวลาแล฾วทีจ ่ ะแบ฽ง 1 ห฾องเต็มๆ ให฾ความก฾าวหน฾าในหน฾าที่การงาน ที่มาพร฾อมกับรอยยิ้ม 2. อีก 1 ห฾องก็คือครอบครัวที่ เราต฾องดูแลกันและกัน ให฾ดีเต็มร฾อย อย฽างที่ปท ี ี่ผา฽ นมาทําได฾


3. ขนมตาล ความอร฽อยที่คุ฾นเคยได฾กลับมาปูอนสู฽ปากอีกครัง้ แต฽ ครั้งนี้มันเข฾มข฾นกว฽าเดิมทั้งรสชาต และความรูส ฾ ึก ผมจะรักษาขนม ชิ้นนี้ไว฾ให฾ดีทส ี่ ด ุ 4. ลงทุน พัฒนาทรัพยแสินที่มีอยู฽ทั้งของตัวเอง และครอบครัวให฾ เกิดประโยชนแ คอนโด หุ฾น กองทุน ทองคํา ถึงเวลาที่ต฾องกระโดด ลงไปทําความรูจ ฾ ักให฾ดย ี ิ่งขึ้น 5. ปีทผ ี่ ฽านมาผมมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมาก ทั้งเพื่อนเก฽าที่กลับมารู฾จก ั เพื่อนใหม฽มากมาย แต฽สิ่งทีส ่ ําคัญคือรักษามิตรภาพนั้นไว฾ 6. เลิกนิสัย ราชาเงินผ฽อน ขนมปังขิง จะเป็นสมบัตช ิ ิ้นสุดท฾ายในปี นี้ที่จะผ฽อน อยากได฾อะไรต฾องเก็บเงินสดให฾ได฾ก฽อน สัญญา 7. รักษาสุขภาพ ให฾ดีอย฽างที่เคย ไม฽ลด ละ การออกกําลังกาย แบบทีท ่ ําได฾เป็นนิสัยแล฾ว 8. รู฾ตวั แล฾วว฽าไม฽มีทางเลิกแอลกอฮอลแได฾ แต฽เราลดลงได฾ เว฾นช฽วง ได฾ ทําได฾บ฾างก็เจเง 9. จะไม฽รบกวนค฽าใช฾จ฽ายประจําเดือน จากพ฽อแม฽อีกแล฾ว เมื่อปีที่ แล฾วปลายปีขอไปซะเยอะเลย อิอิ 10. จัดห฾องให฾เป็นระเบียบอยู฽เสมอทั้งที่บ฾าน และคอนโด 555


ปล. ทีจ ่ ริงอยากจะมีข฾อที่จะรับผิดชอบตัวเองให฾ได฾ 100% แต฽ก็ รู฾ตัวตราบใดที่ผอ ฽ นทั้งบ฾าน ผ฽อนทั้งรถ คงยังไม฽มีสท ิ ธิ์ ยกเว฾น...จะ จริงจังกับข฾อ 1 และข฾อ 4 แบบสุดยอด


กลัว... คงไม฽มีใครปฏิเสธว฽า...ชีวต ิ นี้ทก ุ คนล฾วนมีความกลัวซ฽อนไว฾ในใจ อยู฽ที่ใครจะแสดงออกให฾คนอืน ่ เห็นรึเปล฽านั้นก็อีกเรื่อง บางคนกลัว ผี บางคนกลัวงู กลัวความมืด กลัวทิชชู฽ กลัวที่แคบ กลัวลูกโปุงก็ ยังมี หลายคนพ฽ายแพ฾ต฽อสิ่งเล็กน฾อยเหล฽านัน ้ อย฽างไม฽ลืมหูลืมตา แต฽กับการเอาชนะความกลัวได฾นั้นเป็นเรื่องสําคัญ


แต฽ก฽อนตอนเด็กผมก็เคยกลัวหมามากมาก แต฽หลังจากโดนกัดฉีด ยากันไปหลายเข็ม ผมกลับเลิกที่จะกลัว(ประกอบกับตัวสูงขึ้นตาม วัย) เลยเลิกกลัวหมาไปเลย ซึง่ ก็เป็นโชคดีของผมอีกอย฽างที่ชีวต ิ นี้แทบไม฽ค฽อยจะกลัวอะไรอีกเลย บางทีความกลัวที่ตด ิ อยู฽ในจิตใจของเราก็เป็นสิ่งทีค ่ อยขัดขวาง ความรูส ฾ ึกบางอย฽างที่มันควรจะแสดงออกได฾ดก ี ว฽าที่เป็นอยู฽ตอนนี้ ใครล฽ะจะรู฾เราอาจจะมีความสามารถมากมายที่หลบซ฽อนอยูก ฽ ็ได฾ ถ฾า เราขจัดมันทิ้งไป และสุดท฾ายเมือ ่ ความกลัวนั้นหมดสิ้นไปจากหัวใจ...ความมุง฽ มั่นที่ จะก฾าวไปสูห ฽ นทางข฾างหน฾าก็ไม฽มีอะไรต฾องเป็นกังวล

...เพื่อจะก฾าวข฾ามผ฽านมหาสมุทรที่ไม฽อาจพยากรณแได฾ สามัญสํานึกหรือความวิตก สิ่งทีค ่ ลุมเครือพวกนั้น ฉันไม฽ต฾องการอีกแล฾ว ...ไม฽มีอะไรต฾องกลัว ณ ตอนนี้ฉันไม฽กลัวแล฾ว ไม฽มีอะไรต฾องกลัว ขอเพียงให฾สองมือนี้ ได฾รู฾สึกชุ฽มฉ่ําด฾วยความพึงพอใจของตัวฉันเอง ...


เครดิต : เพลง もう何も怖くない、怖くはない ร฾องโดย Chiaki Ishikawa OST.Gundam 00 Awakening of the Trailblazer http://www.youtube.com/watch?v=SxhFfve2o3M


Track 2010 ตั้งแต฽จําความได฾เพลงกับผมก็แยกกันไม฽ออก เป็นคนอยู฽ในความ เงียบเฉยๆ ไม฽คอ ฽ ยได฾ต฾องคอยมีเสียงเพลงกรอกหูไม฽ให฾ว฽างไว฾ ตลอด ทั้งโต฿ะทํางาน บนรถ ที่ห฾องนอน ก็ไม฽พลาดที่จะกดเพลง จาก iPod ตัวโปรดฟังทันทีเมือ ่ ถึง... กว฽า 1,200 เพลง ทีผ ่ มโหลด(ซื้อ CD แต฽ Bodyslam) มาฟังในปี 2010 นี้ มีเพลงไหนบ฾างที่เป็นสุดยอดของผมในปีทผ ี่ ฽านมา เราไป ดูกัน 10. With out You (New Version) :Empire Of The Sun


Walking On A Dream เป็นเวอรแชั่นที่ 2 ของศิลปินทีม ่ ีการแต฽งตัวบ฾าบอ มิวสิควีดีโอที่ทรงพลังไม฽เเพ฾เสียงเพลง ที่มา พร฾อมกับซาวดแที่ไม฽คุ฾นหู จากจังหวะที่ดูเชื่องช฾า ในออริจินอล กลับกลายเป็นเพลงฮิตติดชารแตของผมได฾เลย กับ ดนตรีอิเล็คโทรนิคป็อปจากออสเตเรีย http://www.youtube.com/watch?v=_LVSoOCUSUc 9. Interlude For My Beloved :Klear Brighter Day หลายคนสงสัยว฽าเพลงบรรเลงนี้ติดมาได฾อย฽าง ผมฟังเพลงนีค ้ รั้งแรกแล฾วมันนึกถึงความทรงจํา เก฽าในอดีตของเก฽าๆที่มีความหมาย ที่มีแต฽ความ สวยงาม ภาพสายลมพัดกังหันให฾หมุนไปไม฽ หยุด แสงแดดแผ฽วบางส฽องให฾มองเห็นทะเลสาบสวยงาม และเธอ กุมมือฉันอยู฽ข฾างกาย http://www.youtube.com/watch?v=klj0WKwXmxw 8. ในคืนที่ไม฽มเี ธอ :Portrait Poptrade plus


ไม฽ว฽ามันจะเป็นเพลงเก฽าหรือเพลงใหม฽ของ ปอย Portrait ก็ตาม แต฽ผมฟังครั้งแรกในปีนี้ ตอนทีฟังผมนั้นแทบจะไม฽เหลือใคร ขับรถ กลับบ฾านทีไรมีเพื่อนที่ชื่อน้ําตาเคียงข฾างกันมาตลอด ยิ่งฟังเพลงนี้ อีก ตายกันไปข฾างเลย "จบแล฾วรักของวันก฽อน ไม฽อาจย฾อนคืนสู฽ใจ เธอ" http://www.youtube.com/watch?v=rSTfJosVW3E

Miles

7. เวทมนตแ :Sixty

เสียงกีตารแตอนเริ่มต฾นเพลงนี้ แค฽เพลงเมโลดี้ เดียวผมก็รู฾เลยว฽าบทเพลงแห฽งคาถากําลังมา เสกให฾ผมล฽องลอยเพ฾อฝันไปกับบรรยากาศ รอบตัวยามค่ําคืน บวกกับเสียงเพลงของลานนา คัมมินสแ ลมหนาวๆ จากแดนเหนือก็ชวนให฾ อยากหาคู฽มาแนบชิดกายเลย Let's Warm Up http://www.youtube.com/watch?v=jMy5-efmKLU


6. Insane :Nologo Gravity ฟังเพลงทีค ่ นอื่นไม฽ฟัง นอกกระแส ฟังต฽าง ร฾อง ต฽าง คิดต฽าง แต฽เพลงทีช ่ อบก็คือเพลงที่ชอบ เสมอ เพลงที่เราว฽าเพราะ คนอื่นอาจจะว฽าว฽า ห฽วยก็ได฾ กลับกันทั้ง 2 ด฾าน แล฾วเราจะไปสนสิ่ง ที่คนอื่นคิดทําไม เราสนแค฽ความคิดทีผ ่ ฽านการกรองจากหัวสมอง และยึดถือปฏิบต ั ิโดยที่ไม฽ทําให฾ใครเดือดร฾อนก็พอ ใช฽แล฾ว "ฉันแค฽ คิดต฽าง" และฟังต฽าง ในช฽วงทีป ่ ระเทศกําลังแตกแยกทางความคิด Who care http://www.youtube.com/watch?v=GExYFi9EZS4 5.เบา เบา :Singular The White Room คงไม฽มีใครที่อ฽านบทความนี้ แล฾วไม฽เคยฟังเพลง นี้ผ฽านหูมาก฽อน เพราะกระแสรักกันเบาเบา แพร฽กระจายไปทั่วทุกที่ เมโลดี้เบาเบา กับ เนื้อหาเบาเบา ของศิลปินดูโอหน฾าใหม฽ มันคง ไปสะกิดใจคนรักหลายๆ คูใ฽ ห฾ไม฽ต฾องรีบร฾อนเร฽ง เร฾าความรักให฾มันรุนแรง คนทีห ่ ฽างกันไกลก็รักกันได฾ และเราไม฽ จําเป็นต฾องอยู฽กับความรักของเราตลอด 24 ชัว่ โมง http://www.youtube.com/watch?v=k73IcXf4hK4


4. เพลงของเรา :Retrospect The Lost Souls ความฝันทําให฾ชีวิตเดินก฾าวหน฾าต฽อไปได฾ แต฽ หากขาดสิ่งนั้น ฝันทั้งร฾อยพันก็คงไม฽มี ความหมาย ยามที่เราถึงปลายทาง ดนตรีร็อคห นักชวนให฾กระโดดโยกหัว ไม฽ทิ้งอุดมการณแของ วงร็อคที่มาจากใต฾ดินกลุ฽มนี้ และพวกเขาก็ทําให฾คนที่มีความฝัน อย฽างผมจะไม฽ทิ้งสิ่งนั้นไปเช฽นกัน "หมื่นความฝัน นั้นไม฽มี ความหมายถ฾าไม฽มีเธอ" http://www.youtube.com/watch?v=7QmoJGEWcnM

อมรศุภศิริ

3. ไม฽รู฾ :เปู อารักษแ

Auto Erotic แค฽ความกล฾าทีจ ่ ะออกอัลบั้มนี้ก็น฽านับถือแล฾ว เพลงอย฽างมาเลเซียทีห ่ ลายคนด฽าแต฽กลับติดหู กันหลายคน แต฽เนื้อแท฾ของสิง่ ที่ผาู฾ ยคนนี้ ต฾องการสื่อคือชีวิต สังคม ในยุคปัจจุบันอในโลก ที่คนควบคุมสื่อ ข฽าวสารได฾คือความถูกต฾อง ในโลกที่คนบูชาวัตถุ มากกว฽าคุณความดีในตัวคน ฉะนั้นความ "ไม฽ร"ู฾ ของหลายๆ คน เปู ได฾นําเสนอความจริง ประกอบกับบทเพลงโฟลคแซองคแ เพื่อชีวิตได฾ อย฽างมีสไตลแ


http://www.youtube.com/watch?v=kMg0ajQCi1c 2.ศัตรูทรี่ ัก :บุรินทรแ

Groove Riders

GRAN TURISMO แค฽เห็นชื่อผมก็อยาก(โหลด)ฟังขึ้นมาทันทีเเล฾ว แต฽เนื้อเพลงและท฽วงทํานองมันเจเงยิ่งกว฽าชื่อ เพลงเสียอีก บุรุษผูส ฾ วมสูทผูกไทคแใส฽แว฽นดําคน นี้ไม฽เคยทําให฾เพลงโซลผิดหวัง เสียงร฾องทําให฾ กลบทุกบรรยากาศ โทนเศร฾าของเพลงนี้ยิ่งเปิดพร฾อมกับมิวสิคที่เท฽ ฉิบหายจากภาพยนตรแ "อินทรีแดง" มันยิ่งได฾อารมณแรักลึกล฾น เหลือเกิน รักที่มันไม฽สมหวัง แต฽จริงจัง รักทีต ่ อ ฾ งมีสีแดงของคาว เลือดแห฽งความเสียใจ http://www.youtube.com/watch?v=cangux6QEbY . . . . .

ความรัก :Bodyslam คราม คนทีร่ ู฾จักผมคงเดาถูก นอกจากความไพเราะ ของเพลงนี้ ทุกตัวอักษรที่อยู฽ในทุก ความหมาย มันทําให฾ชีวต ิ ของผมเปลี่ยนได฾


หนึ่งในการตัดสินใจใน "ความรัก" ของผมเกือบครึ่งมาจาก Track ที่สองของอัลบัม ้ ที่มีนกกระจอกเป็นหน฾าปกอันนี้ สิ่งทีต ่ ฾องจบไป แล฾วยังไงเราก็ควรเก็บไว฾แต฽ความสวยงาม และเมื่อชีวิตของแต฽ละ คนก็ยังต฾องดําเนินต฽อไป สักวันที่กลับมาเจอกันเราจะได฾ยม ิ้ ให฾กัน ได฾ผมจึงเก็บมันไว฾ตลอด และผมเดิมพันกับซิงเกิ้ลนี้ในวันที่ 9 กุมภาพันธแของปีที่ผา฽ นมา ถึงแม฾จะต฾องเสียน้ําตาให฾เพลงนี้ไม฽รู฾กี่ สิบหน แต฽วันนีบ ้ ทเพลงนี้ได฾ทาํ หน฾าที่ของมันอย฽างสมบูรณแแล฾ว "ทําเพื่อใครสักคน ฉันได฾ทําเพือ ่ ความรัก ร฾องให฾ใครสักคน ฉันก็ร฾องจากหัวใจ รักที่มันต฾องจบ มันก็ยังงดงาม ฉันยังจําไว฾. http://www.youtube.com/watch?v=fX4N5WOVIac

Hidden Track          

ทําได฾เพียง :25 hours ดีกว฽านี้ :Musketeer เวลา :Cocktail ไม฽รู฾จะอธิบายยังไง :Potato เพลงสุดท฾าย :Clash Nothin' On You (feat. Bruno Mars) :B.o.b. Hello Seattle :Owl city Run Devil Run :SNSD life goes on :Gene Kasidit จดหมายถึงเธอ :Boyd-Nop


ตะโกน...

พอเบียรแเข฾าปาก... ความในใจ ที่มน ั เก็บเอาไว฾คนเดียว ความคิดทีต ่ ิดอยูท ฽ ี่ปากไม฽กล฾า เอย มันก็พร฾อมที่จะพรั่งพรูออกมาอย฽างไม฽หยุด หากเพียงบางเรื่องนั้น ใครคนนั้น คนคนโน฾น ก็ไม฽ควรได฾ยิน


ไม฽รู฾ว฽ากําแพงทีป ่ ิดกั้นความรู฾สก ึ ที่แท฾จริง บางทีก็ไม฽ควรถูกทําลาย เพราะบางอย฽างก็ควรให฾มันอยูก ฽ ับตัวเองไว฾ตลอดไป ทั้งที่อยาก ตะโกน บอกให฾โลกรู฾ถึงความจริงในใจ แต฽เราก็คงได฾กระซิบข฾างหมอนหนุนก฽อนนอน แล฾วบอกหัวใจตัวเอง เบาๆ ว฽า... ...ฝันดี ฉัน... ... ...(จะมีเพียงความจริงอยูใ฽ นวงเล็บ)


สรุป 10 อย่างที่ตอ ้ งทาในปี 2010 เผลอแว฾บเดียว เวลาก็ผ฽านพ฾นมาเกือบ 1 ปีแล฾ว เราก็มาสรุปสิ่งที่ ตั้งใจทําตอนต฾นปีกันดีกว฽า ว฽าเราทําได฾เท฽าไรกันเชียว จากบันทึก "10 อย฽างที่ต฾องทําในปี 2010" http://www.facebook.com/note.php?note_id=2337874177 51&id=681716022 1. สิ้นสุดกันที ป.โท เอาให฾มน ั จบ... >>100% จบแล฾วโว฾ยยยยยยยยยยยยยยยยยยย 2. งานมีให฾ทําก็บุญ ฉะนั้นทํามันให฾เต็มที่สด ุ ความสามารถ


>> 75% ภารกิจมากมายในปีนี้น฽าเหนื่อยกว฽าปีก฽อน ฟื้นฟู TK ให฾ กลับมา ผมคิดว฽าปีนี้ผมทําดีกว฽าปีก฽อน 3. ได฾เวลารับภาระทางบ฾าน ช฽วยพ฽อ ช฽วยแม฽ บ฾างได฾แล฾ว...อย฽าง น฾อยก็ไม฽ทําเรื่องให฾ทา฽ นเสียใจ >> 80% แม฾ทางการเงินช฽วยไม฽ได฾เลย แถมต฾องขอเพิ่มใน บางครั้ง แต฽อย฽างน฾อยก็ยังดีใจที่กลับบ฾านไปดูแล เฮฮากับ ครอบครัวได฾เกือบทุกสัปดาหแ :) 4. ลดดื่มลงบ฾าง เที่ยวได฾...ไม฽ดื่มบ฾างก็ดีนะเจ฾าแอลกอฮอลแ จะ พยายาม...แต฽จะไม฽ฝืน >> 30% แทบไม฽ลดลงเลย แต฽ก็ไม฽ได฾เพิ่มขึ้นแต฽อย฽างใด สิ่งที่ ลดลงเพียงอย฽างเดียวคือเงินในกระเป฻า ยิ่งสิ้นปียิ่งเหือดแห฾ง ดื่มไป แก฾(IS)ไป 5. แน฽นอน "สนุกอย฽างมี...สติ" เมาไม฽ขับ ง฽วงไม฽ฝืน Jazz จเา พี่ไม฽ เอาหนูไปชนแล฾ววนะสัญญา... >> 95% ไม฽มีเหตุการณแรถชน อุบัติเหตุเลยในปีนี้ โชคเข฾าข฾าง เราบ฾างแล฾วล฽ะ มีแอบง฽วงๆ มึนๆ บ฾าง แต฽น฾อยถึงน฾อยทีส ่ ด ุ 6. ประหยัด...เพื่อรับผิดชอบหนี้ที่ก฽อ(คอนโด-รถ) โดยไม฽ให฾ เดือดร฾อนเรื่องเงินถึงพ฽อแม฽ >> 90% แทบไม฽ได฾ซื้ออะไรเพื่อตัวเองเลยสักอย฽าง มีเรื่องเดียว ที่ทาํ ให฾เงินละลายมากที่สด ุ นอกจากการผ฽อนรถกับคอนโดคือ เหล฽าน้ําเมา กับของต฽างๆ ของ Bodyslam 7. แต฽งห฾อง 1419 คอนโดให฾มันสแไปเลย พะย฽ะค฽ะ...ว฽าแต฽จะเอา เงินจากไหนฟุระ...แม฽ครับบบบบ


>> 120% ภูมิใจมากมากกับพื้นที่เล็กๆ บนตึกชั้น 14 สิ่งที่ได฾มา มากกว฽าห฾องส฽วนตัว แต฽ยังมีเพือ ่ นบ฾านที่น฽ารักอีกหลายคน สังคม ใหม฽ๆ เรื่องราวใหม฽ๆ ชีวต ิ ในแบบที่ไม฽เคยเจอก็ได฾เจอ รัก และ ภูมิใจทุกครั้งทีไ ่ ด฾พูดถึง Love UD@BS 8. ดูแลสุขภาพกายให฾ดีอย฽างที่เป็นมา ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ควบคุมการกินแบบกลางๆ ไม฽ตึง ไม฽หย฽อน >> 100% ตามเปูา วินัยทีส ่ ําหรับบางคนรักษายาก ผมยังทํามัน ต฽อเนื่องไปได฾อย฽างดี ว฽ายน้ํา ยกเวต เตะบอล ออกกําลังกายยัง เป็นเรื่องที่น฽าสนุกสําหรับผมเสมอ แม฾น้ําหนักจะขึ้นมาบ฾าง แต฽สิ่งที่ ตอบแทนมาคือร฽างกายที่แข็งแรงไม฽เจ็บปุวยไข฾ หรือเข฾าโร พยาบาลสักครัง้ เลยปีนี้

9. Love, I need somebody. Love >> 95% ผมไม฽สามารถปฏิเสธได฾ว฽า ผมเคยรักคนคนนึง และ ปัจจุบันมันก็ยังเป็นอย฽างนั้น และใกล฾ถึงวันทีท ่ ุกอย฽างจะกลับเป็น เหมือนเดิม ณ ปลายขอบฟูาทีเ่ ราเคยมองด฾วยกัน 10. ใช฾ชีวิตให฾คุ฾มค฽ากับที่เกิดมา ทําอะไรโดยมีความเชื่อ และความ ฝันของตัวเองเป็นแรงผลักดันชีวิต... >> 200% "ที่สุดมันจะไปจบที่ตรงไหน...แต฽จะอย฽างไรก็ตอ ฾ งไป ให฾ถึง" ผมคิดว฽าปีถัดไปจะเป็นก฾าวใหญ฽ของผมเสมอ โดยที่ไม฽ทิ้ง ความเชื่อ และตัวตนของผมไปตลอดเส฾นทางที่มีอะไรขวางกั้น :)


เจ฾านกกระจอก ถือว฽าปี 2010 เป็นอีกปีที่เปูาหมายหลายอย฽างสําเร็จลงด฾วยดี ปี กระต฽ายปีหน฾าสถิติจะถูกทําลายหรือไม฽ อยูท ฽ ต ี่ ัวผมเองเท฽านัน ้ ลาก฽อน ปีเสือ


Secret Garden กลิ่นจากสนามหญ฾าหลังจากชุม ฽ ไปด฾วยน้ําทีท ่ ยอยออกจากสายยาง มันเป็นมวลอากาศทีค ่ ุ฾นเคยสําหรับประสาทรับกลิ่นของผม แทบไม฽ตา฽ งจากน้ําค฾างยามเทีย ่ งคืน มาเกาะบนหญ฾าที่เพิ่งแตกใบ อ฽อน ในสวนที่เต็มไปด฾วยพื้นสีเขียวและความลับอันน฽าพิศวงนั้น


คําถามบางข฾อ ยังไงก็ไม฽รู฾คําตอบ แต฽ผมก็ไม฽มีทางเว฾นช฽องว฽างนั้น ไว฾ ข฾อความที่บอกกล฽าวท฽ามกลางสายลมเย็น และกลิ่นละอองดิน บางทีคําตอบของมันก็ควรเก็บไว฾เป็น...ความลับในสนามหญ฾า และ...ในใจของผมเองเท฽านั้น ก็พอ


รถ... ความหมายของหัวข฾อนี้ของผมเสมอมาคือ...สิ่งอํานวยความ สะดวกทีท ่ ําให฾เราเคลื่อนที่จากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่งด฾วยความ สบายขึ้น แต฽บางทีปัญหาที่ตามมาของมันก็ไม฽ได฾ทําใหม฾นดูสบายขึ้นแต฽ อย฽างใด ที่จอดรถที่วนหาแล฾วหาอีก ค฽าประกันที่ตามมาหลอก หลอนทุกปี ค฽าเข฾าศูนยแทแ ี่ พงกว฽าการไปสังสรรคแยามค่ําคืน มากมาย และตัวการสําคัญคือแก็สโซลีน หรือบ฾านเราเรียกว฽า "น้ํามัน" ที่มันจะเฝูาคอยผลาญเงินในกระเป฻าเราไปทุกวันอย฽างไม฽ กลับคืน


แต฽ผมก็อดทีจ ่ ะชื่นชอบวัตถุตด ิ ล฾อเหล฽านี้ไม฽ได฾สักที ทั้งเฝูาตาม ข฽าว ศึกษา ทดลอง อ฽านสรรพคุณ สมรรถนะต฽างๆ นานามากมาย ทั้งทีต ่ ัวเองผ฽อนคันเก฽าแต฽ละเดือนก็แทบกระอักเลือดช้ําในตายกัน อยู฽เเล฾ว บางทีก็มีคําถามว฽าการมีรถทําให฾เราสบายขึ้นจริงหรือ สําหรับผมคงไม฽ตอบแต฽รู฾แค฽เพียงผมขาด...Jazz สีขาวของผม ไม฽ได฾เลยในแต฽ละวัน เศษเหล็กที่รวมกลุ฽มก฾อนกันเป็นเทคโนโลยีขับเคลื่อนก็ทําให฾คน ตกหลุมรักได฾เหมือนกัน ผมภูมิใจในเจ฾าสี่ล฾อคันแรกที่ผมใช฾เงิน ตัวเองผ฽อนมากมาก ไม฽เคยคิดที่จะไปใหญ฽กว฽า หรือแรงกว฽า เร็ว กว฽า รถยนตแที่มแ ี นวดนตรีเป็นชื่อเรียกคันนีค ้ อ ื หนึ่งในเพื่อนคู฽ชีวต ิ ที่ จะไม฽มีวันหักหลังผม เราเกือบเคยตายมาด฾วยกัน หลับด฾วยกัน กิน ด฾วยกัน เดินทางกว฽า 4 หมื่นกิโลด฾วยคันเร฽ง หัวใจ และน้ําหนักฝุา เท฾า วันนี้อีกแค฽ 1 เดือนเราจะครบรอบ 2 ปีกันแล฾ว ผมคงอยู฽คู฽กบ ั เจ฾า อ฾วนกลมเฉียวขาวขุ฽น (เพราะไม฽ค฽อยได฾ลา฾ ง) คันนี้ไปอย฽างน฾อยอีก 5-6 ปีแน฽นอน เพราะเขาตอบสนองชีวิตผมได฾ทุกอย฽าง คําว฽าพอ สําหรับผมคือ เขาคันนี้แหล฽ะ แม฾มีหลายครั้งที่แอบชําเลืองมองคัน อื่น แต฽พอได฾มานั่งเบาะที่คุ฾นเคย เสียงเครื่องยนตแที่ชินหู ผมคงไม฽ ต฾องการใคร... นอกจากเราและนาย My "Jazz" life


Solo... ท฽อน Solo กีตารแในเพลง "เงา" ยาวกว฽า 3 นาที ยังก฾องอยู฽ใน กระดูก ค฾อน ทัง่ โกลน ตลอดเวลา ทั้งที่กลับมาจาก Bodyslam live in Kraam มาได฾หลายวันแล฾ว ( http://www.youtube.com/watch?v=uIPJHQikRmY ) เพลงบางเพลง บางทีเราไม฽จําเป็นต฾องชอบมันทั้งหมด ขอเพียงแค฽ ท฽อนท฽อนนึงทีม ่ ันโดนใจ ครั้งเดียวที่ผา฽ นหูเรา อาจทําให฾เราจดจํา มันได฾ไปตลอดชีวิต ท฽อน Solo เดี่ยวของพี่ยอดมือกีตารแมาก ความสามารถของวง Bodyslam คือหนึ่งในนัน ้


ความรูส ฾ ึกบางอย฽างที่เกิดขึ้นแล฾ว หลายครั้งไม฽อาจจะห฾ามใจให฾ลืม ได฾ แต฽เมื่อมันไม฽สามารถไปต฽อไปได฾ เพราะหนทางข฾างหน฾าจะต฾อง มีแต฽ความเศร฾าเสียใจเกิดขึ้นไม฽ว฽ากับใครคนไหน หลายคนอาจจะ ฝืนเดินไป แต฽ผมคงได฾แต฽หยุดและกระซิบบอกหัวใจตัวเองว฽า... ... หากแต฽ค่ําคืนนัน ้ แม฾เป็นเพียงครั้งแรกที่ได฾ฟงั ...ท฽อน Solo ใน นาทีนั้น ผมขอจดจํามันไว฾ตลอดไป XXXX


LIVE !!! ผมยังจําเด็กหนุ฽มผู฾ "อกหัก" ใน Concert "B ฺ odyslam Save my life" ที่อินดอรแ สเตเดี่ยม หัวหมาก วันนั้นได฾อย฽างดี คราบน้ําตาถูก ลบไปด฾วยเสียงเพลง ซึ่งปลุกเร฾าความมันสแของเซลลแทั่วทั้ง ร฽างกาย ให฾เต฾นอย฽างไม฽มีหยุด จากวงทีช ่ ื่นชอบกลายเป็น วงดนตรี ที่ตกหลุมรักขึ้นมาทันใด หลังจากสิ้นเสียงสุดท฾ายของนักร฾องนําผู฾ เป็นไอดอลของเขา การเข฾าชมดนตรีจากคอนเสิรแต สด สด มันเป็นอะไรทีส ่ ุด สุด ทําให฾ ตั้งแต฽นั้นมาผมกลายเป็นคนเสพติดดนตรี LIVE ขึ้นมาทันทีทน ั ใด การได฾มาพบกับทุกคนอีกครั้งใน "Everybodyslam" หลังจาก ครบรอบหนึ่งปี ที่เราได฾พบกันใน Hall การแสดงทีถ ่ ูกเปลี่ยนมาเป็น


อิมแพ็ค อารีน฽า จํานวนคนและความมันสแเพิ่มเป็นทวีคูณ นีค ้ ือหนึ่ง ในวงร็อคที่เล฽นสดที่ดีวงหนึ่งแห฽งยุค 4 ชั่วโมงที่กระโดดไป ไม฽มี ความเหน็ดเหนือ ่ ยแสดงออกมาให฾เห็นเลยแม฾แต฽น฾อย ราคาค฽าตั๋ว คุ฾มค฽าเกินกว฽าเงินที่จ฽ายไปเสมอ มือของศาสดา ที่ลอยผ฽านไปแล฾ว ได฾ถูกย฾อนกลับมาประสานกับมือ ของแฟนเพลงตัวเล็กๆ ที่พี่ตูนไม฽เคยมองข฾าม ในวันแถลลงข฽าว ข฾างลานเบียรแชา฾ งหน฾า CTW ความประทับใจเออล฾น จนเกินกว฽าที่ ผมจะอธิบาย การเจอกันโดยทีไ ่ ม฽ได฾นัดหมายนั้นก็ดีใจมากพอแล฾ว ฉะนั้นผมจึงไม฽อาจผิดนัดที่ถ฾าพลาดคง "เสียดาย" เพราะเพลง "คราม" สดถูกเล฽นครั้งแรกทีน ่ ี้ การเติมแอลกอฮอลแเข฾าไปในเส฾น เลือดพร฾อมกับดนตรี ทําให฾การฟังเพลงสนุกขึ้น 30 เท฽า เก฾าอี้เป็น เพียงพื้นที่ให฾เท฾าวางเพื่อกระโดดเท฽านั้น 4 ชั่วโมงทีย ่ ืนเข฾าคิวรอ มันช฽างสัน ้ นัก พรหมลิขต ิ คงถูกเขียนไว฾แล฾วให฾เราได฾มาพบกันอีกครั้ง หากแต฽ สถานที่นั้นคือริมถนน ในวันทีผ ่ มใส฽เสื้อยืดของวงครั้งแรกทัง้ ที่ยัง ไม฽ได฾ซักด฾วยซ้าํ ไป การพบกันเป็นการส฽วนตัว พร฾อมได฾พูดคุยกับ ศิลปินทีช ่ ื่นชอบ แม฾เป็นเวลาเพียงไม฽ถึง 5 นาที แต฽ผมคิดแล฾วว฽า ชีวิตนีผ ้ มเลือกคนรัก ถูกคนแล฾ว (อ฽านเพิ่มได฾ท.ี่ .."โชคชะตา" http://www.facebook.com/note.php?note_id=4004868427 51 ) การได฾ตามไปดู Bodyslam ของผมเริ่มเข฾มข฾นมากขึ้น Muse และ One O2 Concert มันสแมาก และกับอีกไม฽ถึง 60 ชั่วโมง ผมจะได฾ เอาเท฾าไปย่ําผืนหญ฾าสีเขียวของราชมังคลากีฬาสถานแล฾ว กว฽า 65,000 คน จะร฾องเพลง เพลงเดียวกัน และบินไปพร฾อมกัน ผม แทบอดใจรอนาทีนั้นไม฽ไหวแล฾ว


ถ฾าเป็นคนรัก คอนเสิรแตครั้งนี้คอ ื งานแต฽งงานดีดีนี้เอง เพื่อที่จะประกาศให฾โลกรู฾ว฽า ชีวิตที่เหลืออยู่...หมดทั้งหัวใจจะมี แต่ Bodyslam


ล่อง...ลอย กลิ่นควันธูปจางๆ เปลวเทียวสีส฾ม และเศษเหรียญบนกระทง กําลัง ลอยลัดเลาะไปตามสายน้ํา โคมลอยสีสันสวยงาม ถูกลมพัดไปโดยไม฽รู฾จด ุ หมายปลายทางคือ ที่ไหน เสียงปะทัด และพลุทล ี่ อยผ฽านท฾องฟูาที่มีจันทรแเต็มดวงมีมาอย฽าง ไม฽ขาดสาย


กับหัวใจที่ลอยล฽องไปกับความสุขชั่วคราว บางทีก็ไม฽รู฾เหมือนกัน ว฽ามันจะไปหยุดทีต ่ รงไหน บางสิ่งเราก็ควบคุมได฾ แต฽หลายสิ่งทีผ ่ ฽านเข฾ามาก็ยากทีจ ่ ะควบคุม เราไม฽สามารถบังคับให฾กระทงลอยไปในทิศที่เราต฾องการได฾ ยาม เมื่อมันอยู฽บนผิวน้ําที่หา฽ งไกลเราออกไป ทิศทางลมจะพัดเปลวไฟ ที่อยู฽ใจกลางโคมลอยให฾ปลิวไปสิ้นสุดที่ไหน ไม฽มีใครรู฾ บางทีเรารู฾ เเค฽เพียงจุดเริ่มต฾นมันเกิดขึ้นได฾อย฽างไร เพราะเหตุใด แต฽พอทุกสิ่ง อย฽างได฾ดําเนินไปแล฾ว เราก็ไม฽สามารถคาดการณแได฾เลย ว฽า ผลลัพธแสุดท฾ายของมันจะล฽องลอยไปที่ไหน หลายครั้งที่หัวใจ ถูกปล฽อยให฾ลอยไปกับอารมณแชั่ววูบ ความรู฾สึก ชั่วครั้งคราว เรือ ่ งราวหลากหลายรับรู฾มันได฾ดีเมื่อมันเกิดขึ้น เปลว ไฟแห฽งความสุขบางทีก็ลุกโชน และดับมอดภายในไม฽นาน หลงเหลือเพียงควันเบาบางกับจุดหมายปลายทางที่ไม฽รู฾จะสิน ้ สุด เมื่อไร สายน้ํา สายลม และเวลา คงให฾ตอบเอง ขอเพียงจันทรแเจ฾า อย฽าให฾มัน "ล่องลอย" ไปไกลเกินที่จะ...ควบคุมได฾ Auto Erotic นั่งฟังเพลงจากอัลบั้มที่มค ี นด฽ามากที่สด ุ ในรอบปีอย฽าง "ออโตอีโร ติก" ที่มีเพลงขาย(หรือปุาวว฽ะ) อย฽างเพลง "มาเลเซีย" ทําให฾รู฾ว฽า บางทีการอยากสื่ออะไรหนักๆ เสียดสีไม฽จําเป็นจะต฾องเป็น ตัวหนังสือบนแผ฽นกระดาษเสมอไป สิ่งที่ตั้งใจสื่อจากศิลปิน บาง คนก็คงไม฽เข฾าใจ อาจจะทั้งมีกาํ แพง และตัดสินอะไรจากที่เขาว฽า มา เขาเล฽ามา โดยที่ยังไม฽ได฾รบ ั สิ่งนั้นอย฽างตัง้ ใจ โดยปราศจาก อคติ แต฽ก็นั้นแหล฽ะที่เป็นสิ่งแยกแตกต฽างของปัจเจกชนที่ไม฽ สามารถความคิดอ฽าน หรือชื่นชอบในสิ่งเดียวกันเสมอ


แต฽สาํ หรับสิ่งที่ เปู อารักษแ ถ฽ายทอดผ฽านเสียงเพลงมันอาจจะไม฽มี ความไพเราะ คงเพราะนี้เป็นเขาอยากจะสื่อสิ่งที่เขาคิดผ฽านบท เพลงมากกว฽ารูปแบบอื่น กระแสหลัก ทุนนิยม ในยุคที่คนบูชา Krispy Kreme ไขว฾คว฾าหา iPhone มาใช฾ทั้งทีต ่ ฾องผ฽อน 24 เดือน คนเห็นคุณค฽าของวัตถุสําคัญมากกว฽าวิญญาณภายในหัวใจของคน การมุ฽งหน฾าเข฾าสู฽เมืองหลวงศิวไ ิ ลของคนทั่วประเทศ เพียงเพราะหา ความสุขที่เรียกว฽า "เงิน" ความรุนแรงถูกนํามาแก฾ปัญหามากกว฽า ความจริง เพราะบางทีความจริงที่เรารู฾อยู฽เเล฾ว แต฽บางทีเราก็แสร฾ง ทําเป็น "ไม฽รู฾" สื่อที่เรามีให฾เลือกน฾อยเต็มที เพราะทั้งหมดแทบจะ ถูกเลือกมาให฾เสพยแหมดแล฾ว "เจ฾าเด็กน฾อย" ที่ลืมตาในทุกวัน แทบไม฽มีโอกาศเลือกที่จะได฾เป็น อย฽างทีต ่ ัวเองเป็น สถาบันกวดวิชาถูกอัดแน฽นไปด฾วยเหล฽าคนฝูงชน ที่ถูกพ฽อแม฽ผู฾ให฾กําเนิดบังคับให฾แข฽งขันกันตั้งแต฽ยังไม฽รู฾เดียงสา มุมมองโลกของนักกีตารแ แห฽งวงเสลอ มันดูหนักแน฽นและจริงจัง กว฽าการแสดงทางจอเงิน จอแก฾วของเขามากนัก อย฽างน฾อยก็ทําให฾ ผมมามองผู฾ชายคนนี้ในมุมที่เปลี่ยนไป เพียงแค฽ฟังเพลง และบท สัมภาษณแของเขาเพียงไม฽กี่รอบ การตัดสินใคร จากสิ่งที่ได฾ยินมาอีกที หรือจากคําพูดที่ยังฟังไม฽ หมด นั้นเป็นสิ่งที่แย฽มากมาก คําพิพากษาอาจจะลงโทษหลายคน หลายเหตุการณแที่ "ความจริง" ยังไม฽ถูกปรากฏ แม฾ผมจะเป็นคนที่ ไม฽ชอบตัดสินใคร แต฽ผมอยากยกให฾ อัลบั้ม Auto Erotic ออโต้อี โรติก ของหนุ฽มหัวหยิกคนนี้ เป็นอัลบั้มเพื่อชีวิต สังคม และ ประเทศแห฽งปีเลยที ขอบคุณที่แต฽งมาให฾โลกฟัง นะ เปู


ออโต฾อีโรติก ถ฾าเปิดใจฟัง นี้มน ั วรรณกรรมบนเสียงเพลงชัดๆๆๆ ไม฽ เสียดายที่หยิบมาฟังจนครบทุกเพลง


26 เสียงเข็มวินาทีบนนาฬิกาที่แขวนอยู฽ข฾างฝาห฾อง กําลังเดินนับถอย หลังไปสู฽ไม฽กี่นาทีสุดท฾ายของชายหนุ฽มวัยเบญจเพส เสียงปะทัดที่ ปะทะกับลมเย็นชวนเหงาของต฾นเหมันตฤดู ริมฝีปากทีแห฾งผากกับ ผิวหนังที่เป็นขุ฽ยสีขาวจากความเย็นก็สะท฾อนให฾เห็นว฽าร฽างกายเป็น เพียงสิ่งนอกกายที่นับวันมีแต฽ผก ุ ร฽อนสลลายไป แต฽สิ่งที่โตขึน ้ ไป ตามอายุขย ั นั้นคงเป็นความคิดอ฽านผ฽านโลกทีเ่ ป็นประสบการณแให฾ เราดําเนินชีวต ิ อย฽างทีค ่ วรจะเป็น โดยไม฽ทิ้งความเป็นตัวเองไป


กว฽า 9125 วันที่ผา฽ นมา ไม฽มีวน ั ไหนทีผ ่ มเสียใจเลยที่ได฾เกิดมา ได฾ ใช฾ชวี ิตอย฽างคุม ฾ ค฽าในทุกนาที กับตัวเลขถัดไปที่จะอยู฽คู฽ตลอดกับ ผมทั้ง 1 ปีนี้ ถ฾าไปสมัครสมาชิกที่ TK park ก็คงเป็นครั้งแรกที่เสีย 200 บาทแล฾ว เลข "26"เป็นวัยทีผ ่ มคิดว฽าหมดความเป็นเยาวชน ไปแล฾ว ซึ่งหมายความว฽าตอนนี้ผมควรเป็นผูใ฾ หญ฽สักที ทั้งการ วางตัว คําพูด การแสดงออกต฽างๆ รวมถึงความคิดความอ฽าน ใน การทํางาน และการใช฾ชีวต ิ ที่เอยมานั้นผมก็ได฾ตระหนักอยู฽เสมอ แต฽ขอกรีดเลือดสาบานว฽าผมจะไม฽ทิ้งตัวตนในวัยเด็กของผมไป ไหนแน฽นอน เพียงแต฽คงต฾องเลือกเวลา และสถานการณแทจ ี่ ะปล฽อย ให฾เด็กคนเดิมลงมาวิ่งในสนามเด็กเล฽นแบบแต฽ก฽อน... ทางที่จะเลือกเดินต฽อจากนี้ สําคัญทุกก฾าว เพราะแค฽เพียงบางก฾าวที่ ตัดสินใจแล฾วนัน ้ สามารถส฽งผลต฽อทั้งชีวิตได฾เลย ทั้งที่จริงก็ไม฽ใช฽ คนคิดมาก แค฽ได฾ทําอะไรที่มค ี วามสุขตามหัวใจสั่งไปวันวันก็ พอแล฾ว หากแต฽พ฽อผมพร่ําสอนอยู฽เสมอกับการวางแผนในการ เดินทางสายชีวต ิ นี้ ทุกอย฽างควรคิดล฽วงหน฾าทัง้ ในแง฽ดี แง฽ร฾ายเสมอ และเพื่อให฾เรามีความสุขทั้งในวันนั้น วันพรุ฽งนี้ ปีหน฾า จนถึงวัน สุดท฾ายของอินทรียแสารต฽างๆ ของร฽างกาย การเริ่มต฾นเส฾นทางชีวิต ในอายุยส ี่ ิบหกนี้ต฾องเป็นไปด฾วยความเข฾มข฾นอย฽างแน฽นอน ก฽อนจะจบบทความทีแ ่ อบเวิ่นเว฽อนี้ สายตาที่ผมมองลงไปจากชั้น 14 เบื้องบนมหานครแห฽งการแข฽งขันของประเทศสารขัณฑแ แสงไฟ ใหญ฽น฾อย เสียงรถวิ่งฝุาไอเย็นบนถนน ตึกใบหยกสูงตระหง฽านฟูา อยู฽ตรงข฾ามจนเหมือนเอื้อมมือคว฾าไว฾ได฾ ผมเป็นเพียงผู฾ชายตัวเล็กๆ คนนึงบนโลกใบนี้เอง แต฽สายตาทีผ ่ มมองไปยังอนาคตของตัวเอง นั้นแม฾จะยังเลือนลาง แต฽ผมได฾สร฾างภาพจุดมุ฽งหมายแห฽งความฝัน เหล฽านั้นไว฾เรียบร฾อยแล฾ว


ผมเหลือหน฾าทีอ ่ ีกเพียงอย฽างเดียวคือทําสิ่งเหล฽านั้นให฾เป็น... ความจริง


ลมหนาว และลานเบียร์ จําไม฽ได฾แล฾วว฽าครั้งสุดท฾าย ทีผ ่ มบ฽นว฽าเบียรแไม฽มีความอร฽อยเมื่อไร รู฾แต฽วา฽ ตอนนี้ ต฾องกลืนน้ําลายเหล฽านั้น เพื่อจิบเบียรแหอมหวาน สด ชื่นในวันที่อากาศ ฟูาฝนเป็นใจให฾โยกย฾ายก฾น จากเก฾าอี้ทํางาน มา นั่งเก฾าอี้สังกะสี เหลืองอร฽ามทีล ่ านเบียรแในวันที่อุณหภูมิเย็นจัด ขนาดนี้ ตอนเริ่มแดกเหล฾าใหม฽ๆ เคยสาบานว฽าไม฽กินเบียรแแน฽นอน เพราะไม฽ อร่อยเลย ตลอดเกือบ 2 ปีที่ทาํ งานแถว CTW ผมตัดกิเลสในการ ดื่มแอลกอฮอลแได฾ตลอด แต฽จด ุ เปลี่ยนมันดันเป็นตอนที่ผมได฾มา


อกหัก หักอก เบียรแหน฾าลานอันกว฾างขวางของ CTW เป็นอะไรที่ ง฽ายทีส ่ ุดในการรระบายความเศร฾าของผมตอนนั้น เครื่องดื่มสี เหลืองอ฽อยไม฽ต฽างจากปัสสาวะ ได฾ถูกกระดกผ฽านลําคอ แก฾วแล฾ว แก฾วเล฽า อา...รูต ฾ ัวอีกที ผมติดใจรสน้ําสีอําพันนี้ซะแล฾ว แต฽...การมานั่งดื่มไอ฾พวกนี้คนเดียวไม฽ใช฽ วิสย ั ทัศนแ ของคนอย฽าง ผมเท฽าไร โชคดีทผ ี่ มมีคนทีร่ ฽วมสาดเบียรแเข฾าสู฽ลําคอตลอดเวลา ดวงของผมคงไม฽ขาดเพื่อนร฽วมดื่ม ทีจ ่ ริงใจทัง้ ใน และนอกเวลา แอลกอฮอลแอยู฽ในสายเลือด วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศเป็นใจ ให฾ใครต฾องไปลิ้มรส บรรยากาศดีดี กลางเมืองหลวงของประเทศสารขัณฑแ ทีท ่ ั้งเหลือง และแดงได฾มาอยู฽ร฽วมกันได฾ สีเหลืองเข฾มข฾นของเบียรแตราเสือดาว ได฾ถูกบรรจุลงกระบอกหลอดสีแดงฉ฽านของภาชนะที่ทุกคน หลงไหล สาวเชียรแเบียรแตา฽ งสียืนคุยกันอย฽างออกรส ดนตรีถก ู หู บรรเลงไม฽ซ้ําเพลงทีชื่นชอบ อารมณแไม฽ว฽าจะสุข สนุก เหงา เศร฾า บางทีมันก็รวมกันหมดกับของเหลวทีผ ่ ฽านลําคอ แม฾จะเป็นเพียงค่ําคืนแรกที่ประดิม ลานที่กว฾างขวางนี้ แต฽ บรรยากาศเก฽า ความรูส ฾ ึกเดิม ในหลายปีทถ ี่ ูกอัดแน฽นอยู฽ในสมองนี้ ไม฽เคยลืมเลือน สิ่งทีผ ่ ฽านข฾ามาในชีวต ิ ไม฽ต฽างจากรสชาติของเบียรแ หลายลิตรทีผ ่ ฽านเข฾ามาให฾จดจําในลําคอ เรื่องราว ความทรงจํา มิตรภาพ ไม฽มีใครกด Delete ได฾... ถึงตอนนี้ ผมเข฾าใจแล฾ว ว฽าทําไม ลมหนาว ต฾องมาพร฾อมลานเบียรแ คุณล฽ะ เข฾าใจมันมั้ย


ไม่รู้จะอธิบายยังไง... บางความรู฾สึก...เพียงแค฽คําพูดไม฽สามารถแปลความหมายได฾หมด ภาษากาย แววตา อ฾อมกอด อาจสื่อสารกันให฾เข฾าใจกันได฾ แต฽มันไม฽ใช฽ความรู฾สึกตรงนี้ ตอนนี้ เพราะเธอไม฽ได฾อยู฽ข฾างฉัน ฉันรูต ฾ ัวว฽ารักมากแค฽ไหน ฉันรูต ฾ ัวว฽าเหงามากเพียงใด


ถ฾าเธอคือไฟส฽องทาง ตอนนี้ถนนที่ฉันเดินลําพังมันช฽างมืดมิด ฉันยังอยากเดินไปต฽อ แต฽ไฟดวงนั้นไม฽อาจอยูก ฽ ับฉันได฾ตลอดเวลา ริมฟุตบาทของความรูส ฾ ึก บางทีก็กลับไม฽ได฾ ไปไม฽ถึง บางทีก็รู฾ว฽าจุดหมายมันไกลเกินไปที่จะฝืน แต฽ฉันก็อยู฽ไม฽ได฾ถ฾าไร฾ ไฟนําทาง แม฾เพียงครั้งคราวที่แสงสาดมาให฾เดินต฽อ บางอารมณแก็อดทีจ ่ ะดีใจ ไม฽ได฾ แต฽ยามความมืดทีย ่ าวนานกลับมา ฉันก็แทบทนไม฽ไหว ถ฾าให฾เลือกระหว฽างการรอคอยอย฽างมีจุดหมาย กับความอ฾างว฾างว฽าง เปล฽าตามลําพัง คําตอบตอนนี้บางทีก็...ไม่รู้จะอธิบายยังไง

ไม฽รู฾จะอธิบายยังไง POTATO


กิตติกรรมประกาศ... ผมยังจําเด็กหนุ฽มที่มีไฟมุ฽งมั่นที่จะเรียนต฽อปริญญาโท แม฾มีประสบ การทํางานไม฽ถงึ ปีดีดักคนนั้นได฾ดี ความตั้งใจเหล฽านั้นถูกโยนไปที่ คณะที่อยากเรียนมากทีส ่ ุดเพราะคิดว฽าวิชาน฽าจะสนุก และนําไปใช฾ ได฾จริงในชีวิตประจําวัน รวมถึงการเป็นบันไดที่จะทําให฾ก฾าวหน฾าได฾ รวดเร็วขึ้น ณ ศูนยแหนังสือจุฬา เกือบสิ้นปี 49 เงินสองร฾อยกว฽าบาทได฾นาํ ไป แลกเปลี่ยนกับใบสมัคร และหัวใจที่มุ฽งมั่นเลือกที่จะมุ฽งเปูาไปที่นี้ที่ เดียว ชั้น 16 แห฽งตึกวิทยกิตติน ์ ี้ วันสอบเข฾าไปทําข฾อสอบแบบ ไม฽ได฾อ฽านหนังสือเลย(เพราะไม฽รู฾ว฽าจะอ฽านอะไรดี) ก็ยังผ฽านเข฾าไป


ในรอบสัมภาษณแได฾ 80 คนจาก 400 คนสมัคร แต฽แล฾วความ ผิดหวังก็มาเยือนเร็วเกินไปหน฽อยเมื่อชื่อ 40 คนสุดท฾ายที่ได฾เรียน ชื่อของหนุ฽มน฾อยคนนั้นไม฽ได฾ถก ู บรรจุลงไป แต฽บางทีฟูาดินยังเป็น ใจ เหมือนตกนรกเเละได฾ขึ้นสวรรคแฉันใดฉันนัน ้ เบอรแสองของตัว สํารองอย฽างผมกลับได฾เข฾ามาเรียนที่นี้ IO รุ฽นที่ 3 แห฽งคณะ จิตวิทยา จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย เคยได฾ยินมาว฽าเวลามักจะเดินช฾า เมื่อเรามีความทุกขแ ตรงกันข฾าม เวลามักเร็วเสมอยามเรามีความสุข ตลอด 1 ปีครึ่งของการเรียนใน ห฾องสําหรับผมมันผ฽านไปไวมาก ไม฽รู฾ข฾าวกี่กล฽องแล฾วที่ผมกิน และ กินเผื่อเพื่อนที่ไม฽มา ในมุมเล็กๆ หน฾าห฾องเรียนชั้น 16 ในตอน เกือบ 6 โมงเย็น กลุ฽มหลายกลุ฽มเกิดขึ้นมากมาย ทั้งจากการ ทํางาน การเทีย ่ วเล฽นนอกเวลาเรียน ผมกล฾าพูดเลยว฽าถ฾าไม฽ได฾มา อยู฽กลุ฽มเดียวกับพี่อาฟ พี่ชิพ เกเ และน฾องเบญ ผมอาจจะเกรด ตกต่ําถึงขั้นรีไทรแก็ได฾ ใครมันจะไปรู฾ ความช฽วยเหลือ มิตรภาพ จาก เพื่อนหน฾าใหม฽ ถ฾าวันนั้นพี่ชิพไม฽ชวนมาร฽วมกลุม ฽ ทํางาน ไม฽รต ู฾ อนนี้ จะเรียนจบรึยังนะ 555 ก฽อนสอบทุกครัง้ พี่อาฟ จะนําเอกสารมาติว และโน฾ตถึงใจความ สําคัญของสิ่งทีน ่ ฽าจะออกสอบทุกครั้ง ผมมีหน฾าที่แค฽Xerox มาแจก เพื่อนๆ ทุกครั้ง และนําชีทพวกนี้ไปอ฽านหนึ่งวันก฽อนสอบทุกที แต฽ก็ ผ฽านการเรียนมาได฾ด฾วยเกรดทีส ่ ูงเกินกว฽าที่คด ิ อานิสงคแเหล฽านี้ยาก ที่จะขอบคุณหมด นี้ยังไม฽รวมถึงการลอกในห฾องสอบซึ่งพี่อาฟช฽วย อีกแล฾ว ปิค พัด พี่นุ฾ย หลายคนมาก เราทํางานกันเป็นทีมเสมอเลย ยังนึกถึงวันที่ไประยองเพื่อหาข฾อมูล ยังจําวันที่ไปวัดเพื่อถ฽ายวีดีโอ สัมภาษณแพระอาจารยแมิซูโอะที่ จ.กาญจนบุรี กับพี่พิงคแ หนึ่ง น฾องนันทแ เหมือนเพิ่งผ฽านมาไม฽นานเลย โรงพยาบาลบํารุงราษณแที่ ทํางานเก฽าของพี่ชิพก็ยังจําบรรยากาศวันนั้นได฾อยู฽เลย ถ฾าไม฽ได฾ไป


ดื่มเบียรแที่ขั้นบันไดของพารากอนวันนั้นบางทีเมื่อวันศุกรแทผ ี่ ฽านมา ผมก็คงไม฽ได฾ไปงานวันเกิดคิม พี่บอย หรือฉลองวันจะสอบของ โน฾ตก็ได฾ เพราะเราคงไม฽สนิทกันขนาดนี้ กล฾วยแขกในห฾องเรียน ของอาจารยแธี วันนั้นใครกินกันบ฾างแม฾จําไม฽ได฾หมด แต฽เพื่อนๆ ก็คง จําเรื่องราวเหล฽านี้ได฾ดี การแสดงในวันโดนรับน฾อง และไปรับน฾องทั้ง 2 ปี วังน้ําวน กับการ ซ฾อม Tell Me โดยออมและ ต฾น ทุกจังหวะให฾เต฾นใหม฽ตอนนีย ้ ังได฾ เลย ภาพที่ทุกคนใส฽สท ู เลี้ยงต฾อนรับที่โรงแรมแถวพัฒพงศแ ทุก วันนี้ผมยังเก็บไว฾ในส฽วนหนึ่งของความทรงจําทั้งในคอมพิวเตอรแ และภายในหัวใจ Class เรียนของคนสอบ CU-tep ไม฽ผ฽านตอน Summer ที่เรียกได฾ว฽า ทั้งโหด(ตอนสอบ) มันสแ(ตอนเรียน) ฮา (หลังจบ) ซึ่งเราก็เกาะกลุ฽มผ฽านกันทุกคน ยกเว฾นพี่ชิพที่ไม฽ยอม เรียน สมน้าํ หน฾า แบร฽ อากาศเย็นที่เกาหลีใต฾ เหล฾าโชจู และค่ําคืนที่หลงทางกันกลาง เมือง เป็นการไปต฽างประเทศครั้งแรกที่คุ฾มค฽าเหลือเกิน ปรับ พฤติกรรมที่โคราช เกาะเสม็ดครั้งแรก ทรายขาวนับพันหมื่น มัน ช฽างเคล฾าเคลียรแกับแสงสี และไฟทีค ่ วงอยู฽ยามค่ําคืน กับความกล฾า จะบอกความในใจที่มักมาพร฾อมเหล฾าอร฽อย และบรรยากาศดีดี เสมอ ค่ําคืนที่ inch เก฾าอี้ของร฾านกางแปลง เสียงเพลงที่ Tube หม฾อสุกี้ทห ี่ ฾องพี่ต฾อง เบียรแสดที่เฉลียง วันเลีย ้ งส฽งพี่นย ุ฾ ไปญีป ่ ุน การแอบอมยิ้มคนเดียวตอนนัง่ ดูรูปนับพันที่เพื่อนๆ ไปออสเตเรีย กัน ปิกนิคแสงโสมกลางสวนรถไฟ ลดวัยที่ SNOP หรือไปซ฽าที่ Lizm จนถึงวันที่พวกเรารับปริญญากัน ภาพแห฽งความประทับใจ เหล฽านี้ผมไม฽เคยลืมเลือนเลย ทุกครั้งทีผ ่ มสอบหัวข฾อ หรือสอบจบไม฽เคยมีเก฾าอี้ที่ว฽างเปล฽าเลย สําหรับกองเชียรแที่มาให฾กําลังใจ แม฾คืนหมาหอนสุดท฾ายก฽อนจบ


ของผมที่ บอกให฾รู฾วา฽ เพื่อนแท฾พึ่งได฾เสมอยามที่เราหลงทาง และ ต฾องการความช฽วยเหลือ แม฾ข฾ามวันข฾ามคืน คิม และพี่อาฟ ขอบคุณ มากมากคืนนั้น ไม฽งั้นต฾องคงยังไม฽ได฾มานั่งพิมพแบทความนี้ ส฽วน เพื่อนคนอื่นที่กําลังอยู฽บนเส฾นทาง 6-7 เดือนสุดท฾ายนี้ อย฽าเพิ่ง ถอดใจ พยายามเข฾าไม฽ทางใดก็ทางหนึ่ง ผมและเเพื่อนๆ จะช฽วย พวกเราเท฽าทีท ่ าํ ได฾ เดือนกรกฎาคมปีหน฾า อยากเห็นเพื่อนที่เหลือ จบกันอย฽างพร฾อมหน฾าพร฾อมตาเลยนะ ย฽อหน฾าสุดท฾ายของบทความ ไม฽รู฾จะบอกอะไรที่จะส฽งความขอบคุณ ไปถึง พี่อาฟ พีต ่ ฾อง พี่ชิพ พี่บอย พี่ต฽าย พี่นย ุ฾ พี่ปอ พี่ดาว พี่เป็ด พี่นัท พี่พิงคแ พีเ่ อเ พี่อุ฿ พี่จเา พี่เหมียว พี่บุป พี่เอเ(ใหญ฽) โน฾ตชาย โน฾ตแรด คิม ภู฽ เกเ ลูกนัท พัด พีท ต฾น กิ๊ นิว หวาน หนึ่ง ออม โบวแ ไอ฾ปิค น฾องเบน น฾องนุ฿ก น฾องนันทแ(ลืมใครปุาวว฽ะ ท฾วงได฾ถ฾า ลืม) เพียงแค฽อยากจะบอกว฽า... ...ทุกคนคือส่วนที่ดท ี ี่สุดของปริญญาใบนี้ และนี้คือกิตติกรรมประกาศที่ตอ ฾ งตั้งใจส฽งให฾ถงึ เพื่อน IO Team ที่ น฽ารักทุกคนเลยครับ >_< เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป... Miss U All


วีรบุรุษ ? "คนทุกคนมีความเป็นวีรบุรษ ุ ในตัวเอง อยู่ที่จะกล้าแสดง ออกมาหรือไม่" "ประเทศไทยกาลัง สาลัก วาทกรรมของความดี แต่ไม่มีใคร ทาจริง" 2 ประโยคเด็ดต฾นเรื่องของภาพยนตรแทผ ี่ มคิดว฽าเป็นหนึ่งในหนัง ไทยที่ชื่นชอบที่สด ุ ของปีนี้ อย฽างเสียมิได฾ เป็นเรื่องไม฽กี่เรื่องที่ผม อยากดู จนต฾องไปเข฾าโรงคนเดียว เพราะทนไม฽ไหว แม฾การดูหนัง คนเดียวจะไม฽ใช฽เรื่องทีผ ่ มอยากทําซะเท฽าไร อารมณแที่ออกจากโรง


อาจจะยังไม฽สุด(เพราะมีภาคต฽อ) แต฽เรื่องนี้ได฾ให฾ข฾อคิดหลายอย฽าง ที่เสียดสีสังคมไทยอย฽างเจ็บคันไม฽ใช฽น฾อย ถ฾อยคําทีถ ่ ูกพ฽นออกมาจากปากของแต฽ละคน ไม฽มีอะไรสามารถกา รันตีได฾วา฽ เขาจะพูดจริง ทําจริงอย฽างที่กล฽าว นักการเมือง คนใหญ฽ คนโตในบ฾านเมือง หลายคนหน฾าฉากถูกมองว฽าเป็นคนดี แต฽เนื้อใน และสิ่ง "กระทํา" กลับตรงกันข฾ามกับคําพูด บางทีเราได฾หลงติดอยู฽ กับรูปลักษณแภายนอก สไตลแการแต฽งตัว ยศถาบรรดาศักดิช ์ ั้นสูง จนเรา "เลือกทีจ ่ ะมองไม฽เห็นสิง่ ที่เป็นตัวตนทีแ ่ ท฾จริงของเขา" ดั่ง ที่ วาสนา หญิงสาวNGO ผู฾มากความรู฾ และเคยถูกภาพลักษณแ และถ฾อยคํามั่นสัญญาทีใ่ ห฾ไว฾ ทรยศหักหลังมาแล฾ว ก฾อนน้ําแข็งที่อยู฽ใต฾ผืนน้ําทะเลอันเย็นเฉียบมักมีขนาดใหญ฽กว฽าส฽วน ที่พ฾นน้ําเสมอ จิตใต฾สํานึกของคนเรานั้นอยูภ ฽ ายในหัวใจแต฽เราอาจ ไม฽เปิดให฾ใครเห็นมันทั้งหมด มีเพียงส฽วนที่เราอยากให฾คนอื่นเห็น เท฽านั้นทีถ ่ ูกถ฽ายทอดออกจากหัวใจ น้ําแข็งใต฾จิตใจของ โรม ไม฽ อาจเปิดเผยผ฽านชีวิตปกติของเขาได฾ มันจึงถูกเปลี่ยนให฾เป็นก฾อน น้ําแข็งแกะสลักรูปนกอินทรียอ ฾ มเลือดแดงฉาน ที่ผลักดันตัวตนที่ แท฾จริงภายใต฾จต ิ สํานึกออกมาพ฾นผืนน้ําได฾ อินทรีแดง คือศาลเตีย ้ ทีต ่ ฽อต฾าน สิ่งที่เขาเห็นว฽าไม฽ถูกต฾องใน สังคม แต฽กฏหมายไม฽สามารถนําคนผิดมาลงโทษได฾ ความแค฾น จากการถูกตามล฽าในอดีตเป็นหนึ่งในปมที่แก฾ไม฽ออกของวีรบุรุษผู฾นี้ ความโหดร฾ายในการพิพากษาศัตรูของอินทรีแดง นั้นได฾ถูกแสดง ออกมาเป็นเลือดที่พุ฽งกระฉูดจากบาดแผลของศัตรูคู฽อาฆาต แม฾ ฉากเหล฽านี้จะดูรุนแรง แต฽ผมกลับชื่นชอบ เพราะแสดงความดิบ ของความทรมานจากความพยาบาทได฾ดี แม฾สิ่งทีว่ ีรบุรุษหน฾ากาก แดงผู฾นท ี้ ําจะไม฽ใช฽สิ่งทีถ ่ ูกต฾อง 100% ก็ตาม บนโลกที่ช฽วงชิง แข฽งขันกันอย฽างบ฾าคลั่งในปัจจุบัน ความเอารัดเอาเปรียบ


ผลประโยชนแทบ ั ซ฾อน การคอรัปชั่น ไม฽มีทางหมดไป อิทธิพลของ เงินตรา และอํานาจ มีอยูท ฽ ั่วทุกที่ ไม฽ว฽าจะเป็นเรื่องการเมือง ระดับชาติ ไปจนถึงแผงขายของริมถนนก็ตาม บางที "อินทรีแดง" คือสิ่งที่สังคม ควรมี.....หรือไม฽ ?? ภาพลักษณแของตํารวจในประเทศเรา ถูกทิ้งให฾ดําดิ่งสูภ ฽ าพทีแ ่ ย฽ ที่สด ุ ของระบบราชการ รับส฽วย รีดไถ เส฾นสาย อํานวยความสะดวก ให฾กับคนใหญ฽คนโต หมวดชาติ อาจเป็นคนตรงกันข฾ามกับทีผ ่ ม กล฽าวมา แต฽ความตงฉินเกินไป บางทีก็ไม฽ใช฽เรื่องดี การทําอะไรที่ ตรงกับกฏทั้งหมด บางทีสิ่งทีถ ่ ูกต฾อง ก็ไม฽ใช฽สิ่งทีค ่ วรสมอไป ผม ถึงคิดว฽ากฏ เป็นเพียงแนวทางในการปฏิบต ั ิเท฽านั้น สถานการณแใน แต฽ละอย฽างไม฽สามารถนํากฏมาคลอบคลุมได฾ทั้งหมด บุหรีท ่ ไ ี่ ม฽เคย ถูกจุดของนายตํารวจหนุ฽มไฟแรง ก็เหมือนเป็นการประชดสังคม ที่ ถูกแฝงมาในมุกตลกตลอดเรือ ่ ง เช฽นเดียวกับบุหรีท ่ ี่ถูกจุดคาปาก ของผู฾ร฾ายที่เหลือเพียงศีรษะอันเมามันกับนิโคตินโดยไร฾ลาํ คอที่จะ ส฽งควันไปถึงปอด "คําเตือน:บุหรี่เป็นอันตรายถึงชีวิต" นํามา ประชดประชันกองเซ็นเซ฽อรแของไทยได฾อย฽างแยบยล เหมือนสิ่งที่ ผิดแต฽บางคนทีเ่ ป็นผู฾รักษากฏก็กระทํา ม็อบ และสถานการณแรุนแรงที่เกิดขึ้นในเรื่อง การเมืองในปี 2016 ไม฽ได฾แตกต฽างจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่เราเพิ่งผ฽านมาด฾วยกันเลยในปี 2010 เพียงแต฽เรื่องที่ประท฾วงมันคนละเรื่องเท฽านั้นเอง ม็อบชน ม็อบ การแทรกแซงจากผู฾มีอิทธิพล เงินตรา อํานาจ สามารถ เปลี่ยนคนได฾เสมอ ผลประโยชนแไม฽เคยเข฾าใครออกใคร ซึ่งทัง้ หมด นี้ มันก็จะมีทั้งคนที่เดือดร฾อน คนที่ได฾รับผลประโยชนแ และคนที่นิ่ง เฉย... ความเป็นวีรบุรษ ุ แบบไหนล฽ะที่ ประชาชนคนธรรมดาอย฽างเราจะ แสดงออกได฾ การเป็นอินทรีแดงนั้นคงเพ฾อฝันเกินไปสําหรับชีวิต


จริง "ความดี" ที่อยู฽ในตัวของเรา ผมเชื่อว฽ามีอยู฽ในหัวใจของทุกคน น้ําแข็งใต฾ทะเลเคยทําให฾เรือลําใหญ฽อย฽างไททานิคล฽มกลางทะเล มาแล฾ว ความดีที่อยู฽ภายใต฾จต ิ สํานึกของเรา อย฽าอายเลยที่จะแสดง ออกมา บางทีน้ําแข็งใต฾ผืนน้ําเล็กๆ หลายๆ ก฾อนอาจจะช฽วย เปลี่ยนแปลงสังคมให฾น฽าอยู฽มากขึ้นกว฽านี้ก็ได฾ ขอเพียงผลักมัน ขึ้นมาให฾แสงอาทิตยแ และโลกได฾มองเห็นมัน "วีรบุรุษไม่มว ี น ั ตาย" นั้นก็เพราะคนทุกคนสามารถเป็น...วีรบุรุษ ไม฽เว฾นแม฾แต฽ผม หรือคุณ

ปล. ขอบคุณ คุณวิศิษฏแ ศาสนเที่ยง ผกก. ภาพยนตรแอินทรีแดง ที่ ทําให฾ผมได฾เห็นความกล฾าของการที่จะทําความดี ไม฽ใช฾แค฽พด ู ว฽าจะ ทําดี


10 10 10 วีรชนคนเดือน 10 เมสซี่ก็ใส฽เบอรแ 10 วาไรตีด ้ ังต฾องเปิด ตี10 รถบรรทุกล฾อมี 10 นิ้วมือนับได฾ 10 นิ้วเท฾าก็ต฾อง 10 หนึ่งอัลบั้มใส฽เพลงได฾ 10 บาสเก็ตบอลเล฽นกัน 10 เกมตู฾ต฾องหยอดเหรียญ 10 10หมื่น ไม฽พอขอแต฽ง


สมัยนี้ไม฽มแ ี บงคแ 10 a day เวียนมาครบ 10 10 ปากว฽าไม฽เท฽าตาเห็น 10 แก฾วเหล฾าก็เมาได฾ คะแนนมักเต็ม 10 ขายหัวเราะเคยขายแค฽ 10 สตารแช็อคเกอรแก็เคย 10 มาตอนนี้แค฽ข฾าวเปล฽ายัง 10 เป็ปซี่ก็ใกล฾ 10 เล฽นซ฽อนหาต฾องนับ 10 ขึ้น ป.4 ตอนอายุ 10 ราศีตุลยแมักเดือน 10 บุญชูยังมีภาค 10 ไม฽เคยสอบได฾ที่ 10 จบโทเอาตอนเดือน 10 Bodyslam ตัง ้ วงมาครบ 10

วันที่ 10 เดือน 10 ปีสองพัน 10 เชื่อเหอะ ไม฽มีอะไรพิเศษ เพราะปีหน฾าก็ 11:11:11 อีก 555 เอาแค฽ตื่นขึ้นมาได฾ทําอะไร อย฽างทีใ่ จตัวเองต฾องการ แค฽นั้นก็คง พอแล฾ว ไม฽ต฾อรอให฾เลขเวียนมาบรรจบ ครบ 10


เบา เบา... บางเวลาก็เข฾าใจว฽าคนที่อยู฽ไกลกัน ระยะทางก็เป็นตัวกําหนดถึง ความรักที่มีให฾กัน บางทีก็คงหลงลืมบ฾างยามอยู฽ห฽างกัน เวลา การ งาน หน฾าที่ ความรับผิดชอบ บางทีมันก็ไม฽เป็นใจให฾คน 2 คน แต฽ เรื่องบางเรื่องก็ไม฽สามารถกําหนดกฏเกณฑแมันได฾ ก็คงต฾องปล฽อย มันไป ตามกระแสของโชคชะตา คิดถึง บางทีมน ั ไม฽ได฾ช฽วยแก฾เหงา เจอกันแค฽ในฝันสําหรับบางคน มันไม฽พอ เรื่องราวของชีวต ิ ถูกจํากัดเพียงเสียงผ฽านมือถือให฾รบ ั รู฾ ช฽วงเวลาดีดีหลายอย฽างกลับไม฽ได฾ประสบพบเจอด฾วยกัน ความใส฽ ใจ ไม฽ได฾ถูกใส฽ลงไปที่ใจเพราะเรานั้นห฽างกันเกินไป


บางทีหนทางทีต ่ ฾องเดินไปอีกในอนาคต ชีวิตอาจจะกลับมาอยู฽ใกล฾ กันเหมือนเคย คงไม฽สายเกินไปที่จะอดทนรอเวลาให฾หวั ใจได฾ เรียนรู฾กับปัจจุบน ั เพียงแค฽ความรักเบาเบา ทีส ่ ฽งผ฽านความอบอุ฽นมา ที่หัวใจ เวลาทีห ่ มุนผ฽านคงยาวนานกว฽าทีส ่ มองคิด พอให฾คนสอง คนได฾มีความสุขด฾วยกันไปอีกนาน

เพียงแต฽ตอนนี้ สิ่งเบาเบาที่ต฾องการ มันเบาเกินไปมั้ย ไม฽ว฽าจากฉัน หรือเธอ...ก็ตาม

เบา เบา : Singular http://www.youtube.com/watch?v=X5OMZZYnlto


Contrast... ริมถนนของอีกหนึ่งผืนแผ฽นดินที่มีราคามากทีส ่ ุดในประเทศไทย ส฾มตํา พร฾อมฟองเบียรแจากประเทศเเพื่อนบ฾าน(ลาว)กําลังถูกลาก ลงกระเพาะ ที่เต็มอิ่มของมนุษยแเงินเดือนที่เข฾ามาผจญภัยกลาง เมืองที่น฽าท฽องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งในโลก(ปีล฽าสุด) ท฾องถนนที่เต็ม ไปด฾วยผู฾คนมากมายในช฽วงหัวค่ําของวันอังคารใกล฾สิ้นเดือน ยังคง วุ฽นวายไม฽มีเปลีย ่ นตลอดทั้งปี รถเมลแ มอเตอรแไซคแ คนเดินเท฾า ไป จนถึงรถเกเงคันหรูที่เงินเดือนทัง้ ชีวิตคนบางคนไม฽สามารถหาซื้อได฾ รวมกันอยูท ฽ ี่นี้...


ท฽ามกลางสภาวะการจราจรทีต ่ ิดขัดล฾อมรอบด฾วยมลพิษอบอวล หลายคนเลือกที่จะโดยสารเรือยนตแทด ี่ ินทางรวดเร็ว แต฽แลกมา ด฾วยความลําบากในการขึ้นลลงแถมน้ํากลิ่นจากน้ําเหมือนคร่ําใน คลองแสนแสบ หลายคนหยุดการเดินทางด฾วยการนั่งกินอาหารมื้อ ค่ํากับเพื่อนฝูงริมทางเท฾าที่เต็มไปด฾วยผู฾คน ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ ระอาเบื่อหน฽ายกับถนนของมหานครที่น฽าอยูแ ฽ ห฽งนี้เหลือเกิน เครื่องดื่มจากเวียงจันทรแ "เบียลาว" ได฾ถูกกระดกผ฽านลําคอแก฾ว แล฾วแก฾วเล฽า แต฽รถที่อยู฽เต็มถนนยังคงไม฽เปลีย ่ นแปลง ผมสังเกต สิ่งต฽างๆ ที่อยู฽รอบตัวเอง ต฽างๆ นานา... ตึกสูงระฟูาของโรงแรมหรูใกล฾ห฾างอันดับต฾นของประเทศที่กําลังถูก ฟื้นฟูจากเหตุการณแไม฽สงบที่ผา฽ นมา ไม฽ห฽างจากนั้นเท฽าไหร฽ยงั คง เป็นสลัมเก฽าแก฽ข฾างวัดชื่อดังทีม ่ ีสระบัว และเลือดนองเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม... ผู฾คนบนออฟฟิศแสนหรูกําลังจิบกาแฟหลักร฾อยถ฾วย โปรด กับอีกหนึ่งขอทานที่กินน้ําจากก็อกน้ําดื่มริมทางของ กทม. ด฾วยความกระหาย... เมื่อถุงร฾อนที่บรรจุเหล฾าขาวทีถ ่ ูกดูดจาก หลอดใสหมดลง ขี้เมาคนนึงเนื้อตัวมอมแมมรองเท฾าไม฽มีเสื้อผ฾า หลุดลุย ฽ ก็สามารถยืนคุยกับ สาววัยทองที่มีเครือ ่ งประดับหรูเต็มคอ บนรถBenz คันงามได฾อย฽างไม฽ขัดเขิน... คนบ฾าใบ฾ที่กําลังใช฾มส ี อด เข฾าไปในเสื้อเพื่อหลบหลีกการมองเห็นกาวที่แนบชิดกับจมูกตลอด การเดินทางทุกฝีก฾าวกําลังเดินสวนทางกับนักศึกษาสาวสวยมหา ลัยชื่อดังแถวสามย฽านโดยที่แต฽ละคนต฽างไม฽มีใครสนใจใคร... ความแตกต฽างในสังคม มีให฾เห็นในทุกอณูพื้นที่ของโลกใบนี้ คิด ต฽าง แต฽งตัวต฽าง การศึกษาต฽าง ทํามาหากินต฽าง พฤติกรรมต฽าง ทั้งหมดนี้อาจเกิดขึ้นได฾กับคนทุกคน ผู฾ร฾ายกับวีรบุรุษอาจเป็นคน คนเดียวกัน ขึ้นอยู฽กับใครที่เป็นคนมองไม฽เว฾นแม฾แต฽ตัวของผมเอง ซึงบางทีแต฽ละอย฽างทีผ ่ มเป็น ผมคิด และผมทํามันช฽าง Contrast กันเหลือเกิน...


บอกว฽ารอได฾ แต฽ในใจร฾อนรนแทบทนไม฽ไหว กลัวน้ําหนักขึ้น แต฽กินไม฽ยั้งกับของฟรี ประหยัดเงินกับค฽าข฾าวยีส ่ ิบบาท เพื่อมาจ฽ายค฽าเหล฾ามากกว฽าหลัก ร฾อย บ฾างเป็นคนที่อะไรก็ได฾กับเพื่อนฝูง แต฽กลับคิดมากยามอยู฽คนเดียว ปากบอกว฽ารัก บางทีหัวใจอาจมีอีกคําตอบ เราทุกคนคงมีเรื่องเหล฽านี้อยู฽ในตัวทุกคน เหตุการณแทท ี่ ําให฾เห็น ความแตกต฽างของสรรพสิ่งเกิดขึ้น ฉะนั้นจงอย฽าเชื่อเพียงเพราะคุณ เห็น อย฽าเชื่อเพียงเพราะฟังเขามา อย฽าเชื่อถ฾าคุณยังไม฽ได฾พิสูจนแ เรียนรูส ฾ ัมผัสด฾วยตัวของคุณเอง เหมือนในสี่เหลี่ยมจัตุรส ั ตรงกลาง ทั้ง 3 รูปที่แตกต฽างกัน แต฽แท฾ที่สด ุ แล฾วทุกรูปมันเป็นสีเดียวกัน... เราก็เป็นมนุษยแ เฉกเช฽นเดียวกัน


โค้ง... ควันสีดําเทาของเครื่องยนตแอบอวลจนแถบบดบัง แสงแดดไร฾สีอัน ร฾อนแรงตอนบ฽ายสองโมงของวันจันทรแ เสียงผิวปากของเด็กท฾าย เรือบ฽งบอกเป็นสัญญาณให฾เทียบท฽า ผู฾คนเกินครึ่งร฾อยชีวต ิ กําลัง เดินทางเพื่อจุดมุ฽งหมายอะไรสักอย฽าง ริม "โค฾ง" น้ําเจ฾าพระยา แห฽งมหานครอันวุ฽นวาย... ผมกําลังเดินทาง ไปทําอะไรให฾สําเร็จดั่งหวัง แม฾เส฾นทางเลาะ เจ฾าพระยาจะไม฽เป็นที่คุ฾นเคยสําหรับผมเองก็ตาม แต฽หากเพราะ เสียงโทรศัพทแของอาจารยแที่เคารพดังขึ้น ผมเลยต฾องมายืนรอเรือ


อยู฽บนโปฺะของวังหลัง บรรยากาศการเดินทางทางน้ําช฽างแตกต฽าง และแปลกใหม฽สําหรับผมอยู฽เสมอยามได฾กลับมาใช฾บริการอีกครั้ง 14 บาท สําหรับค฽าโดยสารตลอดทาง ที่จด ุ หมายของผมอยู฽ทท ี่ ฽า น้ํานนทแ ถือว฽าราคาย฽อมเยากับคนกรุงสมัยนี้ซะเหลือเกิน หากเเต฽ เงินเท฽านี้มันไม฽อาจซื้อความเร็วทันใจคนเร฽งรีบแบบผมได฾ เสียงของผู฾หญิงผิวคล้ํารูปร฽างอ฾วนถ฾วนออกบ฾านๆ หน฾าไทยๆ ที่นั่ง อยู฽ติดกับผม ตลอดระยะเวลาเดินทางเกือบ 1 ชั่วโมง ทั้งทีผ ่ มคิด ว฽าครึ่งชั่วโมงคงถึง กําลังโทรศัพทแคุยถึงเรื่องราวของเพื่อนต฽างๆ นานา แว฽วได฾ยน ิ ถึงเพื่อนผู฾หญิงของเขาที่ได฾แต฽งงานกับผัวฝรัง่ น้ําเสียงเหมือนยินดีปนอิจฉา ที่เพื่อนเขาคนนั้นคงสบายไปตลอด ชาติเเน฽ ผมกําลังนึกถึง "เส฾นทางลัด" ที่เป็นภาพรวมของคนไทย ส฽วนใหญ฽ของประเทศฝันถึง ไม฽ใช฽แค฽ผวั ฝรั่งตามพัฒนแพงษแ และ พัทยา แต฽หากเป็นทางลัดไปสูค ฽ วามสบาย ความร่ํารวย จากหวย บนดิน ใต฾ดิน การชิงโชคต฽างๆ นานาที่ไม฽ได฾ใช฾ความรู฾ ความสามารถทีน ่ ่ําเรียนมาของตัวเองให฾เป็นประโยค นอกจากดวง ล฾วนๆ สิ่งเหล฽านี้สิ เป็นความคิดที่น฽ากลัวสําหรับบ฾านเมืองเรา เหลือเกิน แต฽การเดินเรือครั้งนี้ ไม฽ได฾เป็นทางลัดสําหรับผม หากเป็นทางที่ผม คิดว฽าดี และเร็วที่สด ุ สําหรับจุดมุ฽งหมายครั้งนี้ เสียงผิวปากดังขึ้นใน สถานีสด ุ ท฾ายของเรือด฽วนเจ฾าพระยา เวลาบนหอนาฬิกาของ สถานทีท ่ ี่เพิ่งเคยมาเหยียบครัง้ แรกแปลความหมายได฾เกือบบ฽าย สาม ผมกําลังยืนอยู฽ท฽ามกลางสิ่งที่ไม฽เคยเห็น ประตูของรถตูป ฾ ระจํา ทางถูกเปิดออกมา เพื่อให฾ผมไถ฽ถามคนขับถึงเส฾นทางที่เป็น เปูาหมาย ผู฾ชายอ฾วนส฽วมแว฽นตาหนาตึบเหมือนอากเงมาขับรถไม฽ อาจเข฾าใจถึงสถานทีท ่ ผ ี่ มต฾องการไปถึงได฾ แต฽ผมเชื่อ


สัญชาตญาณตัวเองมากกว฽าอะไรทั้งหมด ท฾ายทีส ่ ุดเบาะหน฾ารถ ข฾างคนขับจึงถูกจับจองด฾วยก฾นงามงามอันใหญ฽ของผมเรียบร฾อย หน฾าปากซอยนครการศึกษา(ติวานนทแ 27) บนถนนเส฾นหลักของ จังหวัดนนทบุรี วินมอเตอรแไซคแเสื้อเขียวสะท฾อนแสงกําลังถูกผม สอบถามถึงบ฾านเลขที่ของจุดหมายทีผ ่ มต฾องไปถึงให฾ทันเวลา โชค เข฾าข฾างที่เขารู฾ ผมจึงไปถึงอีกหนึ่งจุดหมายของการเดินทางเส฾นนี้ ได฾ แต฽มันยังไม฽ใช฽เส฾นชัยสําหรับผม... เงินกว฽าสองร฾อยบาททีใ่ ห฾ โซเฟอรแเสื้อสีฟาู บนแท็กซีส ่ ช ี มพูบานเย็นคันงาม ส฽งตัวผมกลับมา ประจําการทีท ่ ํางานไม฽ทันการที่ผมคาดไว฾ ซึง่ ก็เป็นเรื่องสมควรที่ ผมโดนตําหนิจากการกระทําครั้งนี้ เพียงเพื่อเปูาหมายทีส ่ ําคัญยิ่ง กว฽าใน "โค฾ง" สุดท฾ายแห฽งการเป็นนิสิตปริญญาโท ในปีที่ 4 อักษรที่เขียนแก฾ไขอยู฽ในงานวิจัย และน้ําเสียงของอาจารยแทเี่ เทบ จําได฾ทุกประโยคบนโทรศัพทแเมื่อเที่ยงช฽วยเพิม ่ ความกดดัน และ ความเครียดมหาศาลให฾กับสองเดือนสุดท฾ายของชายหนุ฽มวัย เบญจเพส ที่กําลังแบกรับไว฾ด฾วยความเหนื่อยล฾าพอสมควร เส฾นทางฝันสู฽การเป็นมหาบัณฑิตทีจ ่ ะทําให฾ทั้งตัวเอง และพ฽อแม฽ ภูมิใจ มาถึงช฽วงสุดท฾ายแล฾ว สิง่ ทํามาตลอดเวลาเกือบ 40 เดือน ใกล฾ที่จะบรรลุผล หากเพียงผมผ฽าน "โค฾งสุดท฾าย" อันหฤโหดนี้ไป ให฾ เป็นความโชคดีของผมที่มพ ี ลังทางจิตที่เรียกว฽า "กําลังใจ" อยู฽ เปี่ยมล฾นจากคนรอบข฾าง วันพฤหัสนี้ หวังว฽าอาจารยแที่เคารพในชุด สีแสดจะเซ฾นให฾ผมเดินทางไปถึง "ทางตรงสุดท฾าย" เพื่อมุ฽งสู฽อีก หนึ่งเส฾นชัยในชีวิตของผมนะครับ ผมเชื่อทั้งในตัวเอง และทุกคน


และคงไม฽มท ี างลัด สําหรับโค฾งสุดท฾ายอันยากลําบากนี้ นอกจาก สมาธิและความพยายามที่จะอยู฽เป็นเพื่อนผมเสมอตลอดจนถึงเส฾น ชัยแห฽งความสําเร็จนั้น ขอบคุณทุกกําลังใจ I(O) Love You


เปลือก... เปลือก...ของผลไม฾ ที่มีหนามแหลม สีสดใส ขนปกคลุม แข็งแรง อ฽อนบาง มีพิษ

สิ่งที่อยู฽ภายใต฾เปลือกเหล฽านั้น เราไม฽มีทางรู฾เลยว฽าข฾างในจะเป็น อย฽างไร จนกว฽าเราจะได฾ผ฽าเข฾าไปดูถึงเนื้อในของมัน ซึ่งไม฽ตาก ต฽างจากเปลือกภายนอกของคน ที่เราไม฽มท ี างรู฾ว฽าเขาเป็นคนแบบ ไหน จนกว฽าเราจะเข฾าไปสัมผัสถึงตัวตนทีแ ่ ท฾จริงของเขาภายใน สูทอันสวยหรูของนักการเมือง คราบเครื่องสําอางที่อยู฽บนใบหน฾า


ของหญิงสาวผูเ฾ ลอโฉม เสื้อมอซ฽อที่พ฽อค฾าแม฽ขายใส฽มาอาบเหงื่อ เลี้ยงดูชวี ิต

แม฾ตัวเองจะเป็นคนทีแ ่ ทบไม฽ค฽อยให฾ความสําคัญกับเปลือกของ ตัวเองสักเท฽าไหร฽นัก แต฽จะไม฽เถียงเลยว฽าสิ่งแรกทีผ ่ มต฾องมอง และ ทุกคนต฾องให฾ความสําคัญเป็นอันดับแรกๆ นั้นก็คือ "เปลือก" ที่ พวกเราสวมใส฽อยู฽ทุกวัน ร฾านค฾ามากมาย ตามห฾างสรรพสินค฾าชื่อดัง กลางใใจเมือง ไม฽เคยขาดผู฾คนที่เข฾าไปเลือกหยิบยื่นเงินที่ตวั เอง หามา(หรือแบบมือขอมา) เพื่อเเลกกับเปลือกบางบางที่นํามาปก คลุมให฾ตัวเองรูส ฾ ึกดูดี แน฽นอนว฽าเงินของแต฽ละคนนั้น เขาก็มีอํานาจ ที่จะเลือกซื้อสิง่ ที่ทาํ ให฾ตัวเองมีความสุข...

การทีต ่ ัวผมมองคนว฽าการซื้อเครื่องแต฽งกายมากมาย มาตกแต฽ง เพิ่มสีสันให฾ชวี ต ิ เป็นเรื่องที่ "สิน ้ เปลือง" แต฽มน ั ไม฽ใช฽สิ่งผิดสําหรับ คนเหล฽านั้น เพราะเขามีสท ิ ธิต ์ ด ั สินชีวิตของเขาด฾วยตัวเอง ขนาด ผมเองที่แทบจะไม฽ยอมเสียเงินซื้อเปลือกให฾ตัวเองบ฽อยนัก แต฽พอ กลับไปดูตู฾เสื้อผ฾าที่บ฾าน มันก็กลับเต็มจนแทบไม฽เหลือที่ว฽าง แม฾ เสื้อเหล฽านั้นส฽วนใหญ฽จะเป็นชุดทํางาน เสื้อแถมฟรีจากงานต฽างๆ และของขวัญทีผ ่ ู฾คนซื้อมาให฾ในโอกาสพิเศษก็ตาม ผมเองก็มีเรื่อง "สิ้นเปลือง" ของตัวเอง ที่ทุกคนกล฽าวว฽าก็ตาม ไม฽ว฽าจะสุรา ดนตรี เทคโนโลยี


แต฽ทุกครั้งทีผ ่ มกินแอลกอฮอลแ ทําไมผมถึงได฾รู฾จักตัวตนของคน มากขึ้นทุกที เหล฾านั้นช฽วยเร฽งปฏิกริยาให฾คนถอดเปลือก...ในหัวใจ ได฾เร็วทีส ่ ุด(บางทีรวมถึงเปลือกที่สวมใส฽ร฽างกายยามทีผ ่ ู฾คนแลก สารเคมีต฽อกัน) ผมถึงไม฽เคยคิดว฽ามันเปลือง แต฽ที่เขียนมานีก ้ ็ อยากจะบอกกันว฽าคนสมัยนี้เห็นเปลือกเป็นเรื่องสําคัญกันมาก โฆษณาชวนเชือ ่ หนังสือแฟชัน ่ รายการทีวี ทุกคนล฾วนเตรียมตัว แต฽งตัวดีเสมอ คนที่เสพยแสื่อเหล฽านี้เข฾าไปย฽อมมีโอกาสทําตามสูง "ค฽านิยม" ทีด ่ ีหรือไม฽ดี ผมไม฽รู฾ แต฽มันได฾ระบาดในหมู฽วย ั รุ฽นวัย ทํางานของเมืองหลวงของประเทศสารขัณฑแ นี้ไปหมดแล฾ว สินค฾า เครื่องประดับสวยงาม ที่หาซื้อมาติดร฽างกาย ทําให฾คนสมัยนี้ เริ่มมองอะไรจากภายนอกมากขึ้น บางคนมองคนแต฽เพียงเปลือก นอก จนละเลยที่จะลองเข฾าไปสัมผัสถึงตัวตนแท฾จริงที่อยู฽ข฾างใน ของคนอื่น แค฽อยู฽ใกล฾พูดคุย ยังไม฽อาจทําได฾นานเลยก็มี ผมคิดว฽า ตัวเองโชคดีที่เป็นแบบนี้ ไม฽คอ ฽ ยสนใจเปลือกนอกของคนมาก เท฽าไหร฽ แม฾แม฽ และน฾องชายจะเป็นพวกบ฾าแฟชั่นเข฾าขั้นก็ตามแต฽ แต฽ผมก็มิอาจไปว฽าทั้งสองได฾เลย 555 เคราะหแดีทท ี่ ั้งคู฽แม฾จะดูแล เปลือกของตัวเองให฾ดีเสมอ แต฽ทั้งสองไม฽เคยมองคนแต฽ภายนอก เลย...ผมหวังเพียงให฾คนทีผ ่ มได฾มีโอกาสรูจ ฾ ัก พูดคุยไม฽เป็นตรง ข฾ามกับผมทุกอย฽างก็พอ

ในผ฾าขีร้ ิ้วยังห฽อทองได฾ ข฾างนอกสุกใสข฾างในก็เป็นโพรง ได฾เช฽นกัน ซุปเปอรแฮีโร฽ ยังต฾องสวมเปลือกปกปิดตัวตนทีแ ่ ท฾จริง เพื่อเผยอีก ด฾านของตัวเองออกมา


ปกหนังสือทีส ่ วยงามน฽าสนใจ บางทีเนื้อหาก็ไม฽มีอะไรให฾จดจํา ดอกไม฾กลิ่นหอมสีสน ั สดใน ข฾างในอาจแฝงไปด฾วยเกสรทีม ่ ีพษ ิ ผลไม฾ที่อร฽อย เปลือกมันไม฽จําเป็นต฾องสวยงามเสมอไป ถ฾ามองอะไรแต฽เพียง "เปลือก" บางทีอาจจะพลาดอะไรดีดใี นชีวิต ก็เป็นได฾ อย่าให้เพียง "เปลือกตา" มาปิดกั้นความรู้สึกจาก "หัวใจ" ของคน


ศัตรู...ที่รก ั ศัตรู ความหมายจากคําคํานี้ หลายคนคงไม฽อยากให฾มันเกิดขึ้นกับตัวเอง เส฾นขนานที่ไม฽มีวันบรรจบ ปมผูกมัดที่ยากจะคลายออก คนทีค ่ ิดต฽างจากเรา คู฽แข฽งขันของเรา คนที่มก ั จะยืนอยูฝ ฽ ั่งตรงข฾าม กับเราเสมอ ไม฽ว฽าจะหน฾าทีก ่ ารงาน การใช฾ชีวิต หรือแม฾แต฽ศัตรู...ของหัวใจ


ความเกลียดชัง บางทีก็เปลี่ยนเป็นแรงผลักดันให฾เราพัฒนาตัวเอง ได฾ แต฽การนําแรงจูงใจด฾านลบ มาใช฾เป็นบันไดให฾เราก฾าวเดินนั้น มันไม฽ ดีเสมอไป บางคนอยากจะเก็บศัตรู เอาไว฾ใกล฾ๆ ตัว เพื่อคอยดูความอุ฽นใจ บางคนก็ออกตามหา ศัตรูของศัตรู ซึ่งเขาเหล฽านั้นจะเป็นมิตรเรา (อย฽างทีต ่ ัวร฾ายหญิงในละครไทยมักหาคนที่เกลียดพระเอก ชอบ นางเอง มาเป็นมิตร) ... ความปองร฾าย อาฆาตแค฾น กงกรรมวนเวียนนีย ้ ากที่จะจบ ถ฾าเราได฾ เริ่มต฾นมันขึ้นมา โชคดีทท ี่ ั้งหมดที่กล฽าวมานั้น ผมไม฽มีเลย(ตอนนี้) ศัตรูของผม มีอยู฽อย฽างเดียว คือตัวผมเอง ทั้งความง฽วง ขี้เกียจ เบื่อหน฽าย ละเลย อคติ และเย็นชา สิ่งเหล฽านี้ ถึงอยากจะหนีไปให฾ไกลเท฽าไหร฽ มันก็ไม฽พ฾น ผมต฾องเก็บกด และเอาชนะมัน ด฾วยพลังด฾านบวกที่มี ต฾องยอมรับมันใช฽ไหม


ศัตรูที่รก ั ...ของฉัน เพลงที่นานมาแล้วไม่ได้ฟง ั เสียงร฾องที่คุ฾นหู ท฽วงทํานองที่คุ฾นเคย เพลงที่เราชื่นชอบ ไม฽ว฽าเวลาจะผ฽านไปนานเท฽าไหร฽ กี่วัน เดือน ปี ก็ตามที่ไม฽ได฾ฟัง มันยังคงเก็บอยูใ฽ นทุกความทรงจํา ผ฽านสมอง ร฽างกาย และหัวใจ เนื้อร฾องที่ฮัมตามได฾ตลอดจนจบ ทุกจังหวะทีท ่ ําให฾นึกถึงความรูส ฾ ึกในห฾วงเวลานั้น อารมณแนั้น จากเพลงเพลงเดิม บางทีคงมีเพียงความตายเท฽านั้น... ที่ทาํ ให฾ลืม

...เวลาไม฽เคยหยุดหมุน สายน้าํ ไม฽เคยหยุดไหล ถ฾าเพลงเพลงนึง เปรียบเปรยแทน ความรักของใครบางคน


คนคนนั้นที่เฝูาตามหาบทเพลงใหม฽ๆ ทีห ่ วังว฽าจะไพเราะ และเข฾า กันได฾ดีกับตัวเอง จังหวะเร฾าใจ เนื้อร฾องแหวกแนว ของดนตรีทเี่ พิ่งพบเจอ มันคงทําได฾แค฽เพียงแก฾เหงา แต฽ไม฽อาจจดจํา สิ่งทีต ่ ามหามาตลอด บางทีคงยากที่จะได฾เจอ แต฽แล฾วกลับมีดนตรีที่คุ฾นเคย ล฽องลอยพัดผ฽านสายลมหวน มาบอกให฾หัวใจของคนนั้น ทราบถึง...สิ่งที่ไม฽เคยรู฾มาก฽อน จนได฾ฟังเพลงเก฽าที่คุ฾นเคย "เพลงที่นานมาแล฾วไม฽ได฾ฟัง"

** สิ่งที่ฉันนั้นไม่รู้มาก่อน เธอบอกให้ฉันได้รับรู้ดว ้ ยการ สวมกอด ว่าสิ่งที่ฉันนั้นค้นหา ที่ชว ี ิตนี้ไขว่คว้ามาตลอด ก็คือเธอ ทุกอย่างที่เธอทาคืนรอยยิ้มให้กบ ั ฉัน ราวกับเสียงเพลงที่นาน มาแล้วไม่ได้ฟัง เตือนให้ฉันจาว่าที่เคยคิดต้องการ ก็เพียงแค่นี้

ตอนนี้ คนคนนัน ้ ได฾รู฾แล฾วว฽า...อะไรคือสิ่งที่หวั ใจของเขาต฾องการ


จะไม฽ทํามันหายไปอีกต฽อไป เพลงโปรดของฉัน ตลอดไป...


แม่... ตั้งแต฽จําความได฾ แม฽ของผมก็เป็นผู฾หญิงที่เก฽งทีส ่ ุดในโลกของผมแล฾ว ครั้งสุดท฾ายที่แม฽อุ฾มผมเมื่อไหร฽นั้น ไม฽เคยนึกออกเลย แต฽สิ่งหนึ่งที่ไม฽เคยเปลี่ยนเลยคือ... แม฽จะหอมแก฾ม และกอดผมทุกครั้งเวลาที่บอกลากัน แม฾ทุกครั้ง ทั้งผมและน฾องชายจะทําหน฾าเป็นตูด


แม฽ก็คงยังกอด และหอมตลอดเวลา แม฾คนเยอะแยะก็ไม฽เว฾น บางทีก็อาย และบางทีก็รส ู฾ ึกว฽าเราโตแล฾วนะ แต฽ไม฽มีครั้งไหนเลยทีผ ่ มจะลืม หอม และกอดคืน มาวันนี้ วันที่โตพอที่จะเข฾าใจอะไรหลายๆ อย฽าง ผมถึงรู฾ว฽า สิ่งเหล฽านี้เป็นสิ่งมีคา฽ มาก ผมคงทําเหมือนแม฽ ถ฾าถึงวันทีผ ่ มมีลูกสาวบ฾าง หลายคนไม฽มส ี งิ่ นี้ แบบทีผ ่ มมี ฉะนั้นผมควรดีใจที่มค ี ุณแม฽ที่นา฽ รักทีส ่ ุดเลย แม฽ผมอายุปาเข฾าไป 55 แล฾วปีนี้ แต฽ยังคงกลับบ฾านดึกดื่น แบกงานกองโตกลับมาทําวันหยุดเสมอ ความรับผิดชอบของแม฽ตอนนี้มีมากเกินที่ผมจะรับไหวทั้งหมด มีอะไรบ฾างนะทีจ ่ ะ ช฽วยแม฽ได฾บา฾ งตอนนี้ ทุกวันนี้ยังคงขอเงินแม฽ทุกเดือนอยู฽เลย (555+) หาเพลงเพราะๆ หนังสนุกๆ ให฾แม฽เป็นงานหลักของผมอยู฽เเล฾ว


เหลืออีกไม฽กี่เรื่องที่ทําได฾ วันศุกรแนี้ ว฽าจะพาแม฽ และครอบครัว ไป One Day Trip ที่หวั หินกัน และต฽อด฾วยวันเสารแ จะพาแม฽ไปดูคอนเสิรแต AF แม฽แทบจะเฝูาหน฾าจอสองสามทุ฽มวันเสารแไม฽เคยห฽าง ของขวัญชิ้นใด ไม฽มีอะไรจะมีความสุขเท฽าการได฾อยู฽ดว฾ ยกัน ทํา กิจกรรมต฽างๆ ด฾วยกันแล฾ว ผมจะเป็นของขวัญชิ้นนั้นเสมอ ไม฽ใช฽แค฽วันแม฽(อย฽างน฾อยก็ทก ุ วัน อาทิตยแ) สําหรับผมแล฾ว จวบจนปัจจุบัน แม฽ผมก็เป็นผูห ฾ ญิงที่เก฽งกว฽าคนหน฾าจอทีวี คนบนหนังสื่อพิมพแ ทั้งหมดเสมอ ถ฾าคนที่เป็นคนรักของผม เป็นได฾สักครึ่งหนึ่งที่แม฽ผมเป็น... ผมคงเป็นผู฾ชายที่โชคดีทส ี่ ุดเป็นลําดับสอง ของโลก(ที่หนึง่ ให฾ พ฽อ) แล฾วล฽ะ


ผม รัก แม฽ ครับ ปล. เดี๋ยวเอาอันนี้ไปให฾แม฽อ฽าน รับรองเรียกน้าํ ตาจากแม฽ได฾ แน฽นอน


สิง...........หา สิงหาคม

เดือนนี้คงเป็นเดือนที่วุ฽นวาย สําหรับชีวิตในปีนี้แน฽นอน

เริ่มต฾นจากหลากหลายเรื่องที่จะต฾องเจอทั้งงาน ที่มีออกนอก สถานที่มากมาย งานพิธีกรภาพยนตรแที่น฽าสนุก(จริงๆ) ภารกิจ สังสรรคแ เลี้ยงส฽ง บอกลา เริ่มต฾นใหม฽สําหรับใครหลายคน ที่เราได฾ เเข฾าไปมีส฽วนร฽วมด฾วย ดนตรีทจ ี่ ะได฾ชมในคอนเสิรต แ ใหญ฽ที่ไม฽ได฾ไป มาร฽วมปี กับคนที่อยากไปด฾วยที่สด ุ


วันแม฽ที่ไม฽เคยลืม จะต฾องเตรียมอะไรเซอรแไพรซแไว฾ให฾คุณแม฽สัก หน฽อย ตบท฾ายด฾วยสิ้นเดือนทีค ่ งงต฾องมามุ฽งเน฾นกับงาน IS ป.โท อย฽างทีส ่ ุด การขยันเรียนครั้งสุดท฾ายในชีวิต เงินในกระเป฻าตังคแ ซึ่ง หมดโควต฾าที่จะสุรย ุ฽ สุร฽ายอีกต฽อไปแล฾ว บางทียังไม฽รู฾เลยว฽าจะมีกิน ถึงกลางดือนหรือเปล฽า 555

สิ่งที่อยากทําให฾สําเร็จก็ยังมีอยู฽ในใจ อนาคตเป็นเรื่องไม฽แน฽นอน แต฽ความประมาทเท฽านั้นที่ไม฽ควรมี อย฽างน฾อย 3 แรกของเดือนสิง นี้ ก็มีความสุข และข฽าวดีทุกวัน ถือว฽าเป็นก฾าวแรกของเดือนที่สดใส ต฽อจากนี้ไป แต฽ตราบใดที่มีครอบครัวสุขสันตแ คนรู฾ใจเคียงกายให฾ คิดถึง เพื่อนแท฾พึ่งพิงยามยาก เท฽านี้ก็ไม฽มีอะไรต฾องกลัวในวัน พรุ฽งนี้ ของทุกวัน

สิงยังคงต฾อง หา คม แต฽ผมคงไม฽ต฾อง หา ใคร


เป้า... ทุกคนต฾องเคยผ฽านการ ตั้ง เปูาหมาย กับตัวเองมาบ฾างแล฾ว ไม฽มาก ก็น฾อย

ไม฽ว฽าจะเป็นเรื่องเล็กๆ อย฽างต฾องกินข฾าวทุกเช฾า ทําบุญทุกวันเกิด หรือเรื่องใหญ฽กว฽านั้น ต฾องได฾เกรด A วิชานี้ ส฽งเงินให฾ที่บ฾านเดือน ละเท฽านั้น ทุกคนน฽าจะมีเปูาหมายของตัวเอง ผมเองก็เช฽นกัน มี เปูาหมายไม฽น฾อยเลยที่ผมเขียนขึ้นมาท฾าทายตัวเอง บ฾างสมหวัง บ฾างผิดหวัง ผมเคยถามตัวเองว฽า แล฾วเราจะตัง้ เปูาหมายไปเพื่อ อะไร ถ฾าเรากลัวผิดหวัง


นั้นสินะ

หลายคนกลัวกับความผิดหวัง การคาดหวังจากตัวเอง หรือคนรอบ ข฾าง การทําไม฽ได฾ตามเปูามันจะมีข฾อดีอะไรบ฾างนะ ความคิดนีค ้ ง ต฾องปะจุอยู฽ในหัวบางคนบ฾าง ไม฽น฾อยเลย แม฾ผมเองจะเรียกได฾ว฽า เป็นคนไม฽ค฽อยผิดหวัง หรือพลาดเปูา สักเท฽าไหร฽ อาจเป็นเพราะ "เปูา" ที่ตัวเองตั้งเอาไว฾พพยายามเขียนให฾มันต่ํากว฽า หรือเท฽ากับ ความสามารถตัวเองไว฾ทั้งนั้น บางทีมันก็ทาํ ให฾ชีวิตตัวเองเฉือ ่ ย หรือเรื่อยๆ เกินไปหน฽อย

ผมเคยลองฝืนตั้งกฏให฾ตัวเองก฾าวไปให฾ถึงเปูาหมายที่ตั้งไว฾เกินตัว มาบ฾าง บางทีทอ ฾ ตั้งแต฽ไม฽ได฾เริม ่ เหนื่อยกลางทาง แต฽ก็มีไม฽น฾อยที่ ปลายทางสมหวัง ผมเคยออกวิ่งตั้งแต฽วิ่งได฾ 10 นาที ฝืนมันเข฾าไป วันละ 5 นาที 10 นาที จนท฾ายที่สด ุ ผมทําได฾เกินเปูาที่ตัวเองตั้งไว฾ เกินตัวเสียอีก นี้คือข฾อดีของการตั้งเปูาเกินตัว ที่จะถีบตัวเองให฾พ฾น จากความขี้เกียจ เบื่อหน฽าย อ฽อนล฾า สุดท฾ายผมได฾รางวัลตอบ แทนที่เกินคาดกว฽าเสมอ

คุณ Jimmy แห฽ง Headlightmag ได฾ให฾ตัวอักษรไม฽สั้นไม฽ยาวที่ผม จะยึดถือเป็นส฽วนหนึ่งในการใช฾ชีวิตไว฾ว฽า "จงอย่าตั้งความ


คาดหวังเอาไว้สูงมาก เมือ ่ ผลลัพธ์ออกมา เป็นอย่างไร เราจะ ได้ไม่รู้สึกยินดี หรือยินร้าย ไปกับผลของมันมากนัก แต่ถา ้ เราตัง ้ ความคาดหวังสูงไป ผลลัพธ์ที่ออกมา ถ้าดี ก็คือเสมอ ตัว ถ้าแย่ ก็คอ ื ผิดหวัง และใจเราเองแหละที่จะเป็นทุกข์ "

มันมีทั้งข฾อดี ข฾อเสีย กับการตัง้ เปูาหมายไว฾ อยู฽ที่เราจะเลือก มุมมองที่นํามาปรับใช฾กับชีวิตของตัวเราเอง อะไรที่มากไป น฾อยไป ไม฽เคยมีดี ทางสายกลาง ทีผ ่ มยึดคติมาตลอดช฽วยได฾เสมอกับเรื่อง เเบบนี้

แต฽สิ่งทีผ ่ มกลัว และเริ่มคิดได฾ กับบทเรียนหลายอย฽าง ซึ่งเพิง่ จะมา ประมวลผลได฾ไม฽กี่ชั่วโมงนี้เองว฽า เราตั้งเปูาให฾กับตัวเองได฾ แต฽เรา ไม฽ควรตั้งเปูาให฾กับคนอื่น เพราะเมื่อเราผิดหวัง เราอยู฽กับตัวเอง โทษตัวเอง รับผิดกับตัวเองได฾ แต฽กับการไปตัง้ เปูา หรือให฾ ความหวังกับคนอื่น ถ฾าผลลัพธแมันออกมาเป็นผิดหวัง ไม฽ได฾ตาม เปูา ผมไม฽อาจจะแบกรับกับความรูส ฾ ึกผิด ทีท ่ ําให฾คนอื่นคาดหวัง กับสิ่งที่เราตั้งเปูาไว฾ ได฾ไม฽ค฽อยจะดีเท฽าไหร฽แล฾ว

ผมจะไม฽ล฾มเลิกการตั้งเปูากับตัวเอง


แต่ผมจะล้มเลิกการตั้งเป้าให้คนอื่น เสียที


เพลงสุดท้าย... ทันทีทรี่ ู฾ว฽าวง Clash อีกหนึ่งวงดนตรีทช ี่ ื่นชอบมาก "ประกาศยุบ วง" พร฾อมกับปล฽อยเพลงสุดท฾ายออกมา ไม฽มีอะไรเที่ยงแท฾เลยใน โลกใบนี้ ที่การเปลี่ยนแปลงแทบเป็นเรื่องปกติทส ี่ ังคมจะต฾อง เคลื่อนไปข฾างหน฾าเสมอ ต฾องเป็นตัวเราเองทีต ่ ฾องตามให฾ทัน แม฾กับ วงที่ยังมีกระแสความดังอยู฽ แต฽ก็ยังต฾องแยกย฾ายไปในทางทีแ ่ ต฽ละ คนต฾องการ...


ห฾วงเวลา...ที่แต฽ละคนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย฽าง กับ ตัวเอง วินาทีนน ั้ คงเปลี่ยนชีวต ิ เราให฾แตกต฽างไปจากเดิม เมื่อต฽าง คน ต฽างความจําเป็น ร฾อยพันเหตุผล สีแ ่ ยกแห฽งชีวิตมักมาถึงอยู฽ เสมอ บางทีอาจจะมีคนไปทางเดียวกับเรา แต฽ด฾วยความฝัน ความ เชื่อ ความรูส ฾ ึกนึกคิดของแต฽ละคนไม฽เหมือนกัน สักวันที่เราจะต฾อง จากกันก็คงมาถึงในไม฽ช฾า จะมีใครไหมนะ ทีจ ่ ะอยู฽ร฽วมทางไปกับ เราทุกวินาที

ความกล฾า ความท฾าทาย สิ่งข฾างหน฾าที่เรามองไม฽เห็น อนาคตเป็น ตัวเราเท฽านัน ้ ทีค ่ วรเลือกเอง อย฽าให฾ใครคนอื่นมาเลือกให฾ Clashได฾ เลือกเส฾นทางของพวกเขาแล฾ว แม฾สด ุ ท฾ายเราจะต฾องก฾าวเดินเพียง ลําพัง แต฽ความรัก มิตรภาพ ประสบการณแที่เราร฽วมทางกันมา สิ่ง เหล฽านี้แม฾อะไรก็มาเปลี่ยนแปลงได฾ เส฾นทางข฾างหน฾าบางทีฟูาอาจ เล฽นตลกให฾เรามาพบกันอีกก็ได฾ ใครจะรู฾

"เพลงสุดท฾าย" ของผมอาจจะยังไม฽มาถึงในเร็ววัน แต฽ผมเชือ ่ ว฽ามัน จะต฾องเกิดขึ้น แค฽คด ิ ก็เจ็บแล฾วกับการทีต ่ ฾องบอกลาเพื่อนที่เคียง ข฾างกันมาตลอดทาง อุดม ุ การ ความรูส ฾ ึกทีแ ่ บ฽งปันเสมอมา เสียง หัวเราะ รอยยิ้ม แม฾กระทั่งน้ําตา บางทีผมก็กลัววันนั้นที่กําลังใกล฾ เข฾ามา สุดท฾ายการจากลา จะนําไปพบกับการเริ่มต฾นใหม฽เสมอ ขอให฾เส฾นทางนั้นนําเธอไปสู฽สิ่งทีค ่ าดหวัง


และถ฾าเวลานั้นมาถึง ขอเอยคําว฽า...รักเธอ เป็น เพลงสุดท้าย


เมฆ... กลุ฽มเมฆครึ้ม...ลอยผ฽านหน฾าต฽าง


บรรยากาศชวนงัวเงย ก็ตามติดมาทันที ตอนนี้แต฽ละทีฝ ่ นจะตกบ฾าง มั้ยนะ หลายคนคงมีทั้งดีใจ และเสียใจทีฝ ่ นตก ตอนนี้เที่ยงวัน ที่ เหมือนยามเย็นแบบนี้ ถ฾าอยูค ฽ นเดียวคงเหงาพิลึก... แค฽เสียง สนทนาในห฾องประชุม ที่ถูกเปลี่ยนเป็นโต฿ะทํางานชั่วคราว ก็คงไม฽ มีทางเหงา แต฽คนที่อยู฽ไกลเรา ตอนนี้เขาจะเหงาบบ฾างไหมนะ

ระยะทางที่เมฆฝนพัดผ฽าน มันจะผ฽านไปนั้นบ฾างไหม ก฾อนน้ําที่หยด จากท฾องฟูาสีเทา ฝากความคิดถึงไปถึงคนห฽าง ใกล฾เที่ยงแล฾วฝน จเาอย฽าตกนานนะ อยากให฾เธอไปกินข฾าวไม฽ลําบาก อยากให฾ผ฾าตาก แห฾ง ให฾หน฾าแล฾งกลับมาชุ฽มชืน ่ ให฾ร฽างกายตืน ่ ไม฽ง฽วงหาว พอตอน กลับรถอย฽าติดนะ

เป็นเมฆ ไปก฽อนนะเจ฾าฝน


ฉัน... ฉัน... ยังกินกาแฟโดยไร฾น้ําตาล ค่ําคืนวานก็ยังคงอยู฽คนเดียว ความเปล฽าเปลีย ่ ว...มีเธอจึงจางหาย โอบกอดกายคลายเหนื่อยเหงา


อนาคตที่หวังไว฾คงมีเพียงเรา คงต฾องเศ฾ราถ฾ามันไม฽เป็นจริง

ร฾านประจําที่เคยเข฾ายังเหมือนเก฽า เพลงเหงาเศ฾ราเปิดกี่ครั้งยังคงเพราะ ฉันคนเดิมอาจเปลี่ยนตามคืนวัน เวลาผ฽านหมุนสอนฉันเติบโตขึน ้ ความรักฟื้นรื่นรมยแพัดหวนคืน ลืมตาตื่นชื่นสดใสไร฾กังวล หัวใจคนปล฽อยให฾มันเป็นไป...


เงา... มือที่ว฽างเปล฽าบนเตียงนอนที่มี "เงา" สะท฾อนจากโคมไฟข฾างกาย เคย...มีมือที่กุมมือ ยามหลับไหลตลอดวันอันเดียวดาย คืนที่ไฟสลัว ลมพัดพานาวาแห฽งชีวิตเคลื่อนไปจนถึงฝั่งฝัน ใครสีกคนที่หามานาน ? ใครสักคนที่รอมาทั้งชีวิต ? ใครคนนั้นทีจ ่ ะเคียงข฾างกายในวันที่เงียบเหงา ปลอบโยนความรู฾สึกในวันทีท ่ ก ุ ขแใจ


ไม฽มีใครรู฾ว฽ามี "เธอ" ฟูาจะคอยย้ําเตือน ถึงความคิดถึงที่มใี ห฾กัน เสียงกระซิบทีพ ่ ูดคําว฽า "รัก" ยังคงได฾ยินเสมอ เมื่อหลายสิ่งแปรเปลี่ยน ก็เข฾าใจว฽าสายน้ําไม฽มีทางหยุดไหล ชีวิตยังต฾องเดินต฽อไป "ความรัก" คงต฾องให฾มันเป็นไป ขอบคุณที่มากันจนถึงทุกวันนี.้ ..ตราบจนวันสุดท฾าย ... ... ... ... "เงา" ของฉัน

เงา:Bodyslam


เปราะบาง... หัวใจที่เคยแตกสลาย แตกซ้าํ แล฾วซ้าํ อีก

แต฽...

ไม฽เคยมีตอนไหนที่อยากจะเดินหนีจาก...สายลม


ยังคงแหง฽นมอง...แผ฽นฟูา แม฾มันช฽างว฽างเปล฽าเวิ้งว฾างเพียงใด

แม฾ร฽องรอยของ...คําพูด บางคํามันจะทําให฾ปวดร฾าว

แม฾ท฾ายที่สด ุ มันจะต฾องเจอ...แววตาที่ว฽างเปล฽าอีกสักกี่หน

ชีวิตแม฾ตอนนี้จะยังไม฽เข฾มแข็งพอ...ที่จะอยู฽รอดเพียงลําพัง แต฽ผม ก็จะไม฽หยุด ไม฽เกรงกลัวต฽ออนาคตที่อยูภ ฽ ายภาคหน฾า สิ่งที่อยู฽เคียง ข฾างผมตอนนี้ มันจะค฽อยๆ ทําให฾หัวใจของผมเข฾มแข็งขึ้น ผมจะ ผ฽านทุกสิ่งได฾ถา฾ มีสิ่งนั้น

ผมจะไม฽หนี...ความรูส ฾ ึกของตัวเองเด็ดขาด ผมจะเป็นตัวเองแบบที่ ผมอยากจะเป็น แม฾สิ่งที่เป็น สิง่ ที่ทาํ จะเป็นการสร฾างอุปสรรคให฾ ตัวเอง ผม "เชือ ่ " ในตัวเอง ผม "รัก" ตัวเอง และผมพร฾อมทีจ ่ ะ เผชิญทุกอย฽างที่อยู฽ข฾างหน฾า

ไม฽ว฽าหัวใจจะ "เปราะบาง" เพียงใดก็ตาม


ผมจะหาคนที่ซอ ฽ มมันคืนมาอย฽างเดิม...ได฾สักวัน

แรงบันดาลใจ : เปราะบาง Bodyslam


โชคชะตา... ถ฾า...ผมไม฽ได฾หยิบเสื้อตัวนี้มาใส฽ ถ฾า...ผมไม฽ได฾ไปอบรมแถวนั้น ถ฾า...ผมกินข฾าวเร็วช฾ากว฽านี้เพียงไม฽กี่วินาที

ผมคงไม฽ได฾ยินเสียงทักทายเพราะๆ เหมือนฟังจาก CD


"เสื้อสวยนะครับ"

เป็นคําแรกที่พต ี่ ูน Bodyslam ทักทายพวกเราตอนเดินสวนทางกัน หน฾าตึก UBC II ที่พึ่งเคยไปเพียงครั้งที่ 2 ของชีวิต

ใจเต฾นรัว มือไม฾สั่น เข฽าอ฽อน บทที่อยากเจอไม฽ได฾เจอ แต฽พอไม฽ คาดฝัน เจอตัวเป็นๆ เลย

"ทําไมถึงใส฽เสือ ้ ตัวนี้มาทั้งคู฽ จะไปงานไหน" พี่ตูนถามต฽อมา

ผมได฾แต฽ประมวลคําถามในสมองที่ทํางานช฾าลงมาก เพราะกําลัง ตื่นเต฾นถึงขีดสุด "เปล฽าครับ ตัง้ ใจใส฽มาอยู฽เเล฾วไม฽ได฾ไปไหน" พี่ตู นเพียงสงเสียงผ฽านรอยยิ้มว฽า "แจเวดีว฽ะ" แล฾วก็กอดคอถ฽ายรูปกับ พวกเรา

ก฽อนจากกัน ผมได฾พูดกับพี่ตน ู เพียงว฽า "อัลบั้มใหม฽ของพี่เพราะทุก เพลงเลยครับ"


"ฟังหมดทุกเพลงแล฾วล฽ะสิ ขอบคุณมาก งั้นพี่ไปก฽อนนะ" เป็นเสียง สุดท฾าย แต฽คงไม฽ท฾ายสุดทีผ ่ มได฾ร่ําลากับนักร฾องขวัญใจคนโปรด ที่สด ุ ในชีวิต

ความเชื่อ ความรัก ความฝัน...สีคราม ของผมถูกเติมเต็มแล฾ว

อาจเป็นเพราะโชคชะตา ทีท ่ ําให฾เรามาพบกัน

...ไม฽มีทุกคน ไม฽มี Bodyslam

ต฾อง Bodyslam No.5


"คราม" ทะเลสี "คราม" ไม฽มีทางรู฾ว฽าลึกสักแค฽ไหน พื้นทรายใต฾ทะเลนั้นจะ มีจริงมั้ย บางทีอาจจะไม฽รด ู฾ ฾วยซ้ํา หัวใจที่เก็บความรูส ฾ ึกนั้นเอาไว฾ ต฽อให฾มีกุญแจไขเข฾าไปได฾ บางทีก็อาจเจอเพียงความว฽างเปล฽าที่ ไม฽คาดฝัน ก็เท฽านั้นเอง

(สีครามหมายความถึงใจมนุษยแ มันลึกเกินจะรู฾...)


กับ "ความรัก" ที่เคยพ฾นผ฽าน กับความเหงาที่เข฾ามาทดแทน ความห฽วงหาถึงอดีตที่เคยงมงาย ไม฽ว฽าเมื่อก฽อนจะเป็นยังไง ตอนนี้ มันเปลี่ยนไปมัย ้ ? ไม฽เลย ไม฽เลย ความรูส ฾ ึกทีด ่ ีมันยังคงเดิม เหลือ เพียงแค฽คาํ ถามที่ว฽า ถ฾าสิ่งที่โหยหากลับมาอยูต ฽ ฽อหน฾า อีกครั้ง ดังเดิม ถึงตอนนั้นมันจะยังคงเดิมมั้ยล฽ะ ความรัก?

(ทําเพื่อใครสักคน ฉันได฾ทําเพือ ่ ความรัก ร฾องให฾ใครสักคน ฉันก็ ร฾องจากหัวใจ รักที่มันต฾องจบ มันก็ยังงดงาม ฉันยังจําไว฾...)

สิ่งที่บ฽งบอกถึงความเป็นตัวตนของตัวเอง ที่แสดงออกมามีหลาย รูปแบบ "Sticker" บนรถคันสีขาวคันเก฽ง ก็ไม฽พ฾นที่จะแฝงถึง ความเป็นตัวเองที่จะแสดงออกมา แล฾วตัวตนของคุณแหล฽ะ แปะ มันลงที่ไหนบ฾าง

(เอา Sticker แปะโลกให฾สีชมพู...)

ความห฽างไกล ชวนให฾ "คิดฮอด" แม฾หลักกิโลที่ไกลกัน จะไม฽ได฾ ผันแปรกับความคิด... แม฾เวลาจะไม฽ได฾มาเข฾าใจถึงจํานวนครั้งที่


รู฾สึก... คืนวันแสนสุข เวลาสุดประทับใจ ขนมรสเลิศ คิดถึงจัง

(เป็นจังใดเ สิหนอ ความฮัก...)

เมื่ออยู฽ไกลบ฾านคนเดียว ในห฾องไม฽ว฽ากว฾างหรือแคบ... ชีวต ิ ที่ต฾อง เดินไปตามความฝันของตัวเอง แม฾บางทีจะต฾องห฽างไกล เมื่อวันที่ เหงา...ก็ยังคงคิดถึงพ฽อ เมื่อไหร฽ทท ี่ ฾อ...ก็ยังคิดถึงแม฽ แม฾หนทาง จะยังห฽างไกล เส฾น "ทางกลับบ้าน" นั้น สุดท฾ายผมจะเอาฝันไป ฝากนะครับ...พ฽อแม฽

(เอาฝันไปกราบเท฾า...)

ค่ําคืนที่หลงทาง ฟากฟูาไร฾ซึ่งดวงดาว ทางข฾างหน฾าล฾วนมองไม฽ เห็น ถนนยาวไกลไม฽รู฾จุดหมายปลายทาง สิ่งที่เติมเต็มกําลังใจมี เพียง...รัก ที่จะเป็น "แสงสุดท้าย" ที่จะพาหัวใจ ไปจนถึงเส฾นชัย ที่มืดมิด

(ในทีท ่ ี่ความฝันนั้นพร฾อมเป็นเพื่อนตาย...)


เรื่องราวทีย ่ ากจะลืมเลือน สิ่งที่ทาํ ร฾ายชีวต ิ อย฽าเก็บเอาไว฾นาน ทุก สิ่งในโลกล฾วนแปรเปลี่ยน ตามเวลา ตามความคิด บางทีมีเพียง น้ําตาที่จะช฽วยเราได฾ ให฾หัวใจได฾บีบคั้นความเศ฾ราโศก แล฾วเก็บเอา ความช้าํ "ปล่อย" มันทิ้งไป เพราะอดีตนั้นจะไม฽มีวันหวนกลับมา ...

(ให฾หยดน้ําตาลบภาพในหัวใจ...)

บางทีแค฽สายลมเบาๆ ก็ทําให฾เหน็บหนาวได฾ บางทีแค฽มองดาว เพียงลําพัง ก็ทาํ ให฾เสียน้ําตาได฾ และบางทีแค฽คําพูดของใครบาง คน มันก็ทําให฾คนบางคนปวดร฾าว ทําไมมันชีวิต ช฽าง "เปราะบาง" เหลือเกิน

(อะไรกันที่หายไปจากหัวใจ...)


"โทน" แทนความหาญกล฾า แทนความเสียสละ แทนความเศ฾รา ของคนทั้งประเทศ เลือดหลั่งริน ชีวิตสิ้นไป เราจะอุทศ ิ ให฾ รั้วของ ชาติทุกคน

(ตายเป็นตาย ขอทําในสิ่งดี...)

ยามแสงทีท ่ อดยาวผ฽านอาทิตยแเลือนดับ ในค่าํ คืนไฟสลัว ท฽ามกลางจันทราอันมืดมิด "เงา" ที่ปรากฏร฽องรอยให฾ย้ําเตือน ฉัน อยากเห็นมือเธอที่กุมไว฾กับหัวใจฉัน ไปในเวลาที่เหลืออยู฽ และจะ ผ฽านพ฾นคืนวันอันยาวนาน ไปจนถึงวันสุดท฾าย

(ขอบคุณที่มากัน...จนถึงในวันนี้)

แรงบันดาลใจ : อัลบั้มที่ 5 Bodyslam "คราม"


คราม: เพลงนีม ้ ีเพื่อเปิดอัลบั้มตามชื่อเพลง ดนตรีทส ี่ ดใหม฽ กับ เนื้อหาที่ลึกลงมากขึ้น จังหวะที่เร฾าใจ กระโดดมันสแ เหมาะเป็น เพลงเปิดในคอนเสิรแตมากเพลงนึง

ความรัก: คือลายเซ็นของ บทเพลงอกหักแนวบอดี้แสลม แม฾รักที่ ผิดหวัง เรายังยิม ้ ได฾ ทั้งน้ําตา สามประโยคสุดท฾ายของเพลง คือ บทสรุปของเพลงแห฽งความรักนี้

คิดฮอด: เป็นการตีตลาดบน(ภาคบนขวาของประเทศ) โดยแท฾ของ วงนี้ นําดนตรีหมอลํามาปนร็อคได฾ใจมาก คนทําต฾องมีทั้งความกล฾า และฝืมือมากมาย ซึ่งบอดี้ ทําได฾ดีซะด฾วย ต฾องชมคุณศิริพรด฾วย Sticker: ยังไงรถเข็นขายสติกเกอรแก็ยังขายได฾ คําเด็ดๆ เกเๆ นี้คือ เพลงที่เป็นสติกเกอรแของอัลบั้มนี้ครับ ดนตรีงา฽ ยๆ ความหมาย บวกๆๆ

ทางกลับบ฾าน: ฟังเพลงนี้จบ ผมร฾องไห฾คิดถึงบ฾าน(ทั้งที่อยู฽บา฾ น) คิดถึงพ฽อแม฽ทันที ไม฽ต฾องบรรยายอะไรมาก สําหรับคนที่ไกลบ฾าน เพียงเพื่อมาตามหาความฝันห฽างถิ่นเกิด...จะเอาความฝันไป "กราบ" สุดยอดจริงๆ


แสงสุดท฾าย: ภาคต฽อของ "แสงแรก" 555 เป็นอีกเพลงที่คงคอน เซป มุ฽งไปสู฽ฝัน ของวงนี้ กําลังใจมากมายทีค ่ ณ ุ จะหาได฾จากเพลง นี้ แม฾ต฾องล฽าฝันตามลําพัง นีค ้ ือ "ความเชื่อ" ของอัลบั้มนี้ครับ

ปล฽อย: เพลงนี้จะเป็นเพลงธง ในอัลบั้มนี้แน฽นอน แค฽เห็นชื่อคน Featuring ก็ร฾องซี้ดดดด แล฾ว พีป ่ ็อด โมเดิรแนด็อก ของเราจะไม฽ ทําให฾คุณผิดหวัง และในคอนเสิรแตเราของเห็นสองวงนี้ สลับกัน ร฾องเพลงของแต฽วงแน฽นอน พีป ่ ็อดหายจากเพลงร็อคไปนาน แต฽ฝื มือไม฽ตกจริงๆ เด็กสวนกุหลาบทั้ง 2 คน

เปราะบาง: คือเพลงที่เนื้อร฾อง ทํานอง และเป็น 1 ใน 7 เพลงที่ยัง ไม฽โปรโมททีผ ่ มชอบทีส ่ ุด ทุกวลี ทุกถ฾อยคํา ของเพลงนี้ มันโดน มันโดน 555 พี่ตูนสื่อออกมาได฾เศร฾าจริงๆ นี้คอ ื เพลงช฾า ที่ Slow จริงๆ ของอัลบั้มนี้

โทน: เมื่อปีที่แล฾วมี "ราตรีสวัสดิ์" ของฟักกลิ้งฮีโร฽ เพลงนี้คือเพลง เพื่อชายชาติทหารหาญ ผู฾เสียสละแห฽งปีนี้ครับ ฟังเเล฾วอยากไปรบ ชายแดน 555 ทหารได฾ฟังมีโดดไป ยิงปืนไป ใจฮึกเฮิมสุดๆ

เงา: คือเพลงสุดท฾ายของอัลบัม ้ ที่ 5 ของพวกเขา Bodyslam ซึ่ง ผมตีความหมายเอาเองว฽า เป็นสื่อขอบคุณถึงแฟนเพลงทุกคนที่


เป็นเงา ตามติดวงนี้เหนียวแน฽นจนถึงวันสุดท฾าย

คะแนนอัลบั้มนี้ 10 เต็ม 10 มี 100 เต็ม 100 ครับผม และจะเป็นอัลบั้มที่พิสจ ู นแ การันตีว฽า Bodyslam คือวงอันดับ 1 ของประเทศไทยต฽อเนื่องไปอีก 2-3 ปีแน฽นอนครับ


หยุด... "เราหยุดแล฾ว...

...ท฽านล฽ะหยุดหรือยัง"

พระพุทธเจ฾ากล฽าวบอกองคุลีมาล ที่กําลังวิ่งไล฽ตามท฽านเท฽าไรก็ไม฽ ทัน


เหตุบ฾านการเมืองตอนนี้ มีแต฽ความไม฽สงบ ผลกระทบต฽างๆ ส฽งผล ไปถึงประชาชนมากมาย กระเเสความเห็น หรือคําพูดของคนใน ประเทศตอนนี้เต็มไปด฾วยคําทีบ ่ ฽งบอกถึงความโกรธ การเกลียดชัง ซึ่งกันและกัน การบ฽น ก฽นด฽า ต฽อว฽าฝุายตรงข฾ามที่คด ิ ไม฽เหมือนตน หรือกระทําในสิง่ ที่ตนเองไม฽เห็นด฾วย หลากหลายความรูส ฾ ึกที่ผด ุ ขึ้นอยู฽ในทุกสถานที่ แม฾บางเรือ ่ งก็ควรถูกต฽อว฽า แม฾บางเรื่องก็เป็น เรื่องที่ผู฾เดือดร฾อนสมควรบ฽นด฽า

แต฽ทั้งหมด ลองมาคิด ท฽านบ฽นไปเพื่ออะไร ผมบ฽นไปเพื่ออะไร...

ไม฽ ไม฽เลย

ไม฽มีประโยชนแแม฾แต฽น฾อยเลย(ผมคิด) การพูดจา การพิมพแข฾อความ เหล฽านี้ ล฾วนแต฽รังให฾เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคม เพื่อนฝูง พี่ น฾อง ที่เขาคิดต฽างจากเรา ผมมีบทเรียนโดยทางตรง และทางอ฾อม เร็วๆ นี้เอง นั้นทําให฾ผมรู฾ รู฾วา฽ สิ่งทีค ่ วรจะทําให฾มีประโยชนแมากกว฽า การกระทําที่ผมกล฽าวมาคืออะไร


ผมเห็นข฾อความรับบริจาคโลหิตจากสภากาชาดไทย ผมไม฽รีรอที่จะ ตัดสินใจทําสิ่งที่ตัวเองไม฽เคยทํา และไม฽คด ิ จะทํามาก฽อนในชีวิตนี้ ทันที เพราะผมคิดว฽าตอนนี้มันคงมีประโยชนแมากกว฽าที่จะมาเป็น นักเลงคียแบอรแดพร่ําบ฽นเป็นเด็กงอแงไปวันวัน โดยไม฽ได฾ทําอะไร ตอบแทนประเทศชาติบ฾านเมืองเลย

ผมมานั่งนึกว฽า พูด พิมพแ เขียน ไม฽เท฽าการกระทํา...ผมคิดแล฾วคิด อีกว฽าประชาชนตัวเล็กๆ หนึ่งคนจะหยุดกระแสการฆ฽าฟัน ความ รุนแรงขัดแย฾งนีไ ้ ด฾อย฽างไรบ฾าง หรืออย฽างน฾อยก็ช฽วยบรรเทา ประเทศชาตินี้สก ั นิดก็ยังดี ผมจริงตื่นมาด฾วยความสดชื่นบึงรถไป สถานทีร่ ับบริจาค ทันทีที่ผมไปถึง ปรากฏว฽าไม฽ได฾มีผมคนเดียวที่ คิดอย฽างนั้น...

สิบเอ็ดโมงเช฾าวันทํางานบ฾าง หยุดบ฾าง มีผค ู฾ นมากหน฾าหลายตา ทั้งหนุ฽มสาว ทัง้ ลุงปูา มาเข฾าคิวบริจาคโลหิต แบบอุ฽นหนาฝาคั่ง ไม฽น฽าเชื่อผมมารับบัตรคิวเลขที่ 218 และหลังจากนั้นคิวที่ 240 ซึ่ง เป็นลําดับสุดท฾ายก็จบลงทั้งทีเ่ ริ่มลงทะเบียนแค฽ 30 นาที มีผู฾คนมา ลงทะเบียนต฽ออีกมากแต฽ถุงเลือดรับบริจาคไม฽พอ อา...ตอนนีผ ้ มรู฾


เเล฾วยังมีคนอีกมากที่อยากทําเพื่อประเทศ พีน ่ ฾องประชาชน ไม฽ต฽าง จากผมอีกมาก...

3 ชั่วโมงกว฽าทีน ่ ั่งอ฽านการแตูนที่พกมา นับเป็นเวลาการรอคอยที่ นานกว฽าทีผ ่ มคิด ขั้นตอนการบริจาค นอกจากลงทะเบียนแล฾ว ยัง ต฾องวัดความดัน วัดระดับเม็ดเลือดและหมู฽เลือดก฽อนที่จะถึงขั้นตอน เจาะ...ผมเคยสาบานไว฾กับตัวเองว฽าชาตินจ ี้ ะไม฽มีทางบริจาคโลหิต เด็ดขาด แต฽เนื่องจากมันเป็นสิง่ เดียวทีผ ่ มคิดออกในยามที่ บ฾านเมืองไร฾ความสงบสุขเช฽นนี้...

เข็มเท฽าหลอดยาคูลลแถูกบรรจงผ฽านผิวหนังอันบอบบาง(ฮา) ของ ผมเข฾าไปสู฽เส฾นเลือดใหญ฽บริเวณแขนซ฾าย ความเจ็บปวด และขืน ขมยามทีม ่ ีเหล็กปลายแหลมสอดใส฽ในร฽างกาย เป็นอาการเกลียดที่ คุ฾นเคยเวลาผมตรวจร฽างกายประจําปี หากแต฽นี้มันนานกว฽านัน ้ ถึง กว฽า 100 เท฽า อ฾ากกกกกก เวลาช฽างเดินช฾า ผมเห็นผู฾หญิงหลายคน ที่มาก฽อนผมลุกก฽อนมากมาย ผมเลยถามพยาบาลว฽า "ทําไมนานจัง ครับ" พยาบาลสาวรุ฽นน฾าเลยตอบกลับมาพร฾อมกับรอยยิ้มที่ขด ั ต฽อ ความเหน็ดเหนือ ่ ยของร฽างกายที่ทั้งวันต฾องมายืนเจาะเเขนไม฽รู฾ตั้งกี่ แขนว฽า "อเอ ของคุณผู฾หญิงเขาบริจาคเฉลีย ่ แค฽คนละ 100 cc แต฽ ของน฾องเป็นผู฾ชาย และยังหนุม ฽ แน฽น แถมหล฽อ(อันนี้เติมเอง) ก็จัด ไปที่ 450 cc เลยค฽ะ"


สิ้นประโยค ผมแทบลมจับ อา...เมื่อไหร฽จะเสร็จว฾าาาาาา แต฽ หลังจากที่เข็มหลุดออกจากร฽างกาย ผมรู฾สึกตัวเบา รูส ฾ ึกเหมือนมี อะไรลอยขึ้นมาจุกอก รู฾สึกเหมือนว฽าทุกคนมองมาที่เราด฾วยความ ชื่นชม ผมรูส ฾ ึกรักตัวเอง ภูมิใจกับสิ่งทีต ่ ัดสินใจลงมือลงแรงกระทํา ครั้งนี้มาก ผมยิม ้ ไปนั่งดูดน้ําแดงไปพร฾อมกินแคร็กเกอรแที่โคตรจะ ทําให฾ติดฟันด฾วยความสุขอีกแบบที่ไม฽เคยมาก฽อน

กับการทีท ่ ั้งสองฝุายยังตั้งแง฽...ว฽าให฾อีกฝุายหยุดก฽อน แล฾วถึงจะ เริ่มเจรจา ผมเป็นประชาชนตัวน฾อยเดียว ผมคงไม฽สามารถไป ตัดสินใจแทนใครได฾เลย ผมขอชื่นชมท฽านบรรหารที่เรียกร฾องให฾ หยุด ให฾เกิดเจรจาโดยเอาตัวเองรับประกัน ผมก็อยากให฾ทุกฝุาย หยุดแม฽งพร฾อมกันแหล฽ะ ทําไมไม฽คุยกัน ทั้งที่เรื่องนี้ควรจะจบ ตั้งแต฽นายกยื่นแผนปรองดองแล฾ว

แล฾วคุณล฽ะ เพื่อนๆ คนรู฾จักของผมล฽ะ ผมอยากให฾ทุกคนคิดสักนิด ก฽อนที่จะพูดอะไร พิมพแอะไรทีจ ่ ะทําให฾เกิดความแตกแยกกับสังคม ของท฽านเอง แค฽ลดการกระแนะกระแหน ลดการเปรียบเทียบ ลด การแขวะกันไปมา ลดการเสียดสีกัน สังคมไทยคงน฽าอยู฽อีกเยอะ


ผมได฾บทเรียนแล฾ว

ผมพร฾อมที่จะหยุดแล฾ว...

ท฽านล฽ะ พร฾อมที่จะ "หยุด" หรือยัง ???


โล่ง... หัวโล฽ง...ตั้งแต฽ตอนตีมาช฽วงก฽อนหกโมงเช฾าไม฽นานนัก

อาทิตยแเรืองรองทองอําไพ สาดแสงแรงฤิทธิไ ์ ปทั่วทิศ ของท฾องฟูา โล฽ง ไร฾ซึ่งปุยเมฆขาวบดบัง รังสีจากดวงดาวที่ลุกเป็นไฟนี้เลย ถนนไม฽ได฾โล฽งตามท฾องฟูา เหลือบมองทางซ฾ายเห็นผูค ฾ นมากมาย เร฽งรีบวิ่งตามรถเมลแที่ขับเลยปูายไป มองไปทางขวาหนุ฽มสาววัย


ทํางานกําลังต฽อถวเข฾าคิวขึ้นรถไฟฟูาตั้งแต฽ฟาู ยังไม฽สว฽างดี แดด ตอนหกโมงเช฾าช฽างร฾อนแรงเสียจนสายตาไม฽อาจทนต฽อแสงจ฾านี้ ไหว แว฽นตาเป็นเพียงตัวช฽วยให฾กับตัวเอง แต฽ความจริงนั้นข฾างนอก แสงไม฽ได฾ลดลงเลย

ความร฾อนจากเปลวสุริยาทีท ่ วีความระออุขึ้นทุกปี ทําให฾เหล฽าเพื่อน ฝูงมากมายกล฽าวบ฽น สบถปลดปล฽อยความรูส ฾ ึกร฾อนออกมาเป็น คําพูด หรือตัวหนังสือส฽งผ฽านให฾ทุกคนรู฾ว฽า "กูร฾อนนนนนน" กรรม เก฽าของมนุษยแกับธรรมชาติคงใกล฾ถึงเวลาตัดสิน บางทีไอเย็นจาก แอรแทช ี่ ฽วยให฾บรรยากาศรอบตัวดีขึ้น คงเป็นเพียงแค฽ครื่องมีที่หลีก หนีความเป็นจริงที่ว฽าโลคเราจะตายเพราะ "โรคร฾อน"...

วันนี้ชั้นหนังสือที่แน฽นเต็ม Book Wall ถูกทําให฾โล฽งอีกครั้ง หนังสือ แต฽ละเล฽มถูกเรียงราย จัดวางใหม฽แทบทั้งหมด ท฽ามกลางมวล อากาศที่แทบไม฽มี กับเครื่องปรับอากาศที่พ฽นแต฽ลมซึ่งไร฾ไอเย็น ทําให฾กาารทํางานวันนี้ "ทําไป บ฽นไป" แต฽ทุกอย฽างก็ผ฽านไปด฾วยดี ...


ท฾องที่โล฽ง ถูกเติมเต็มด฾วยอาหารที่ได฾แบ฽งปันจากเพื่อนฝูง...ไก฽ ทอด และปั้นสิบได฾ถูกลําเลียงใส฽กะเพราะอย฽างไม฽ขาดสาย อา... วันนี้มื้อเย็นฟรีอีกแล฾ว เพราะกระเป฻าตังคแยังคงโล฽งอยู฽อย฽างงี้ การ ได฾น้ําใจมาเจือจุนก็ทําให฾เราประหยัดไปได฾อก ี วัน มีเพียงเงินแค฽ 32 บาทเท฽านั้น ทีก ่ ระเด็นออกจากกระเป฻าเราวันนี้ ช฽างโชคดีเสียนี้กะ ไร

ปอด...ที่เคยโล฽ง ถูกบรรจุด฾วยมวลของอากาศซึ่งปนเปไปด฾วยมวล ธาตุต฽างๆ ที่ล฽องลอยอยู฽ในกรุงเทพฯ ย฽านบางซื่อ ออกซิเจนในนั้น ถูกกระจายไปหล฽อเลี้ยงเส฾นเลือดทีส ่ ูบฉีดจากหัวใจไปตามมัด กล฾ามเนื้อ(ไขมัน) ตามร฽างกายที่ถูกสั่งจากสมองให฾เอามือกวักน้ํา เท฾าตีทั้ง 2 ข฾างสลับกับการหายใจเพื่อเริ่มกระบวนการนี้ ซ้ําแล฾ว ซ้ําเล฽า...

น้ําในสระที่เคยเย็น แต฽ตอนนีผ ้ มรู฾สึกวว฽าตัวผมมีไอร฾อนระอุออกมา จากผิวหนัง รูส ฾ ก ึ ตัวอีกทีน้ํารอบตัวผมก็อุ฽นขึ้นมาทันที สระน้ําตอนนี้ โล฽งไม฽มีใครอีกแล฾วนอกจากผมกับ รปภ.สาวอายุน฾อยที่พึ่งเริม ่ ต฾น ชีวิตการทํางานด฾วยการเป็นเจ฾าหน฾าทีด ่ ูแลความปลอดภัยของสระ น้ําเป็นอาชีพเเรกของชีวิต สายลมที่ปะทะกับร฽างกายยามขึ้นจาก น้ําทําให฾ตัวแห฾งโดยพลัน


เล฽นกีฬาเสร็จทีไร ตัวโล฽งสบายทุกครั้ง

แม฾อากาศจะร฾อนเพียงใด เราไม฽สามารถเปลีย ่ นมันได฾ แต฽มีเพียงตัว เราเองเท฽านั้นทีส ่ ะกดใจ และระงับความรูส ฾ ึกเร฾าร฾อนนั้นออกไปได฾

ลมแรงที่ปลิวในห฾องนอนเล็กบนชั้น 14 ของตึกสูงปลายขอบ กรุงเทพเมืองอมรทีท ่ ั้งบรรยากาศ และอารมณแของผู฾คนร฾อนไม฽แพ฾ กัน ทําให฾จิตใจของผม "โล฽ง" ไม฽ว฽าตอนนี้จะอุณหภูมิเท฽าไหร฽ก็ ตาม


หนึ่งเดียว... หนึ่ง เป็นตัวเลขที่น฽าสนใจ...

"1" เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความหมาย "แรก" หนึ่งเป็นเลขลําดับ แรกที่เรานับ... อวัยวะทั้งหลายในร฽างกายล฾วนสร฾างมาเป็นคู฽ ...


แต฽เราเกิดมามีใจเพียงดวงเดียว...เราอาจจะไม฽ได฾รักใครแค฽คน เดียว หนึ่งหัวใจอาจหมุนเวียน ล฾อเล฽น วุ฽นวาย มากมาย กับความรักอัน หลากหลาย แต฽ผมเชื่อว฽า มีเพียง "หนึ่งเดียว" ที่เราจะเลือกรัก และเป็นคน เเดียวที่เราอยากใช฾ชีวต ิ ด฾วยกันที่สด ุ

หนึ่งเดียวของหัวใจ... บางทีคนคนนั้นอาจจะผ฽านไปแล฾ว โดยที่คุณไม฽รู฾ตัว...

แรงบันดาลใจ:เพลง "หนึ่งเดียว"...เอ฾ รงคแ สุภารัตนแ http://www.ijigg.com/songs/V2BAEE40PB0


คําเตือนก฽อนฟัง 1.ห฾ามฟังขณะอกหัก 2.ถ฾าตอนนี้อ฽อนไหวเกินไป ให฾เปิดวันหลัง 3.ถ฾าคิดว฽าลืมใครคนนั้นได฾แล฾ว (ห฾ามเปิดเด็ดขาดเพราะคุณจะ กลับมาคิดถึงเค฾าใหม฽ทันที)


บ่ายๆ... บ฽ายโมงก็เเล฾ว... บ฽ายสองก็แล฾ว... นี้ก็บ฽ายสามเข฾าไปแล฾ว...

ผมก็ยังคง..."บ฽ายเบี่ยง" สิ่งทีค ่ วรต฾องทํา เรื่องที่ควรต฾องเคลียรแ อยู฽ ตลอดบ฽ายวันนี้


กาแฟแก฾วทีส ่ องของวันนี้ได฾ถก ู ชงให฾เข฾มยิ่งขึน ้ กว฽าแก฾วแรก ความขมบางทีก็เป็นเรื่องที่ต฾องฝืน...แต฽หากได฾มาซึ่งผลลัพธแที่ ต฾องการคือ...ขจัดความง฽วง กาแฟยังมักถูกใช฾เป็นข฾ออ฾างแก฾ง฽วงได฾ มากที่สด ุ ทั้งทีจ ่ ริงทั้งหมดทั้งมวล มันมาจากคําทีว่ ฽าผม...ขี้เกียจ ตัวเป็นขนอยู฽เลยช฽วงเวลานี้

ฝนที่โปรยปรายมาตั้งแต฽ยามรุง฾ เช฾า แสงของสายฟูาฟาดพาดผ฽าน ท฾องฟูา มาแทนที่ของแสงอรุณที่มาพร฾อมกับความอบอุ฽นของดวง อาทิตยแในช฽วงเวลาไม฽ถึงหกนาฬิกาดีนัก... ดวงตาถูกปิดลงอีกครั้ง พร฾อมกับเสียงเครื่องยนตแทด ี่ ับลงท฽ามสายฝนที่ยังคงลงเม็ดถี่ เบาะ นั่งถูกปรับเป็นที่นอน กิจวัตรประจําเหมือนดัง่ ในอดีตช฽วงมหาลัยได฾ วนกลับมาอีกรอบ อากาศเป็นใจให฾สติเลือนหายไปกับความมืดใต฾ เปลือกตาโดยไม฽รู฾ตัว...

ขนมปังที่ผา฽ นคอหอยตอนตี 5 ปุานนี้คงถูกลําเลียงไปถึงลําไส฾ใหญ฽ พร฾อมที่จะเข฾าสูก ฽ ระบวนการของร฽างกายตามปกติ ท฾องไส฾ยังคง แน฽นจากอาหารกว฽า 10 ชนิดในมื้อกลางวัน กล฾ามเนื้อมัดใหญ฽ได฾ ถูกใช฾งานเหมือนเช฽นเคย ในการยกข฾าวของจัดห฾องสมุดหลังมื้อ


อาหารอันวุ฽นวายที่เต็มไปด฾วยรอยยิ้ม อิ่มท฾อง แต฽กระเป฻ายังคงแห฾ง

บ฽ายวันพฤหัส...แต฽ความคิดได฾ฉุดรั้งตัวเองให฾ล฽องลอยไปถึง วันหยุดสุดสัปดาหแในอาทิตยแนเี้ รียบร฾อย หน฾าที่การงานแม฾เพียง น฾อยนิด แต฽มือมันไม฽ขยับให฾ไปทําเลย อารมณแมักอยู฽เหนือเหตุผล เสมอในช฽วงเวลาทีร่ ฽างกายอยูเ฽ หนือสมอง?? จิตใจไม฽อยู฽กับปัจจุบัน สายตาที่เหม฽อลอยไปนอกหน฾าต฽างมัวแต฽เฝูาคํานึงถึงสิ่งที่อยากทํา ในห฾วงเวลาที่ยงั มาไม฽ถึง

เย็นนี้จะทําอะไร เย็นนี้จะไปหาใคร ค่ํานี้จะกินอะไร คําถามมากมาย เวียนวน อยู฽ในหัว แม฾สิ่งที่พิมพแนี้บางทีออกมาจากจิตใจมากกว฽า สมองที่กําลังเอื่อยเฉื่อย...แอลกอฮอลแที่กําลังเปรี้ยวปาก ถูกหยุด หวังด฾วยสิ่งที่ว฽างเปล฽าในกระเป฻าตังคแ สิ้นสุดของวันนี้หัวก็คงได฾ หนุนหมอนใบเดิม ทําสิ่งที่ตัวเองถวิลหาโดยไม฽เสียสตางคแ

อา...


พรุ฽งนี้ยามบ฽าย...ร฽างกายของผมจะทําอะไร อยู฽ที่ไหนนะ

นั้นคือคาถามในใจผมตอน "บ่าย" นี้...


ขอบคุณ...ทุก "สี" (การเมืองล้วนๆ) ...ขอบคุณสีเหลืองที่เปิดโปงข฾อมูลที่คุณทักษิณ ไม฽ซื่อ แม฾ผมจะ นิยมชมชอบคุณทักษิณเพียงใด แต฽ก็ยอมรับว฽าเขาโกงชาติครับ แต฽ไม฽ชอบเหลืองที่ชุมนุมยืดยาวเกินไป ปิดสนามบิน การเมืองควร แก฾ด฾วยการเมือง และเป็นจุดเริม ่ ต฾นการเมืองข฾างถนน

...ขอบคุณสีแดงที่ทาํ ให฾ คนทัง้ ประเทศรู฾ว฽าความเหลื่อมล้ําทาง สังคมมีจริง และเราไม฽เอา เผด็จการทหาร ครับ 2 มาตรฐานต฾อง หมดจากประเทศครับ แต฽ไม฽ชอบตรงท฽ยึดราชประสงคแยาวไปหน฽อย


และความรุนแรงในแง฽ต฽างๆ ซึง่ อาจแรงกว฽าเหลืองหน฽อยในสายตา ประชาชน

...ขอบคุณหลากสี ที่เป็นคนรุ฽นใหม฽ จริงๆ ที่ยังให฾รู฾วา฽ ประเทศเรา คนรุ฽นใหม฽สนใจการเมืองมากขึ้น และอยากเห็นชาติเราสงบสุข โดยไม฽งอมืองอเท฾าอยู฽บ฾าน ได฾แต฽โพสด฽ากันในสังคมไซเบอรแ

...ชื่นชอบนายกมารแค เป็นการส฽วนตัวอยู฽เเล฾ว(เพราะเราเชียรแบอล ทีมเดียวกัน) ทัง้ การพูด การตัดสิน ภาพลักษณแ แต฽ผมยอมรับว฽าพี่ มารแคของผมทําผมเสียศรัทธาไปบ฾างจากการพูดทีต ่ อนเป็นฝุาย ค฾านเรียกร฾องให฾เค฾ายุบสภา แต฽ตอนนี้ดันมายือ ้ ซะเอง เสียฟอรแม หมด...แต฽ยังเชือ ่ ว฽าส฽วนตัวนายกอภิสิทธิจ ์ ะได฾กลับมาเป็นนายกอีก สักวันครับ

...แม฾ลึกๆ ผมจะคิดว฽าคุณทักษิณเป็นคนเก฽ง และผมยอมรับในแนว ทางการบริหารประเทศหลายอย฽างของท฽าน และเชียรแมาตลอด จนถึงตอนนี้ก็เถอะนะ แต฽อยากให฾ท฽านกลับมาสู฾คดีครับ ผมเชื่อว฽า ท฽านอยากกลับมานอนตายตาหลับที่ประเทศบ฾านเกิด และผมอยาก เห็นท฽านกลับมาทําประโยชนแให฾ประเทศ ชาติ บ฾านเมือง อีกสักครั้ง

จากการที่นายกมารแค ยื่นข฾อเสนอเมื่อค่ําวันที่ 3 พ.ค. ที่พึ่งผ฽านมา


สักพักนึงแล฾ว ผมได฾ฟังและ... ตอนนี้ผมอยากให฾แกนนําแดงรับ ข฾อเสนอ อาจมีต฽อรองเพิ่มกันนิด หน฽อยครับ...ตามเกมการเมือง แต฽อยากให฾มันรีบจบ ได฾แล฾ว อย฽างน฾อยก็ทรี่ าชประสงคแ ประเทศไทยต฾องมีทางออก...

ถึงผมจะมีความคิดบางอย฽างที่เป็น..."สีแดง" อยู฽บ฾าง แต฽ "สีแดง" ทีส ่ ถิตยแ ณ ธงไตรรงคแ สําคัญกว฽าทุกกลุ฽มสีทาง การเมืองเสมอครับ...


เวลาว่าง... ว฽าง... ช฽วงเวลาที่หลายคนถวิลหา... เพียงแต฽ผมไม฽ชอบปล฽อยให฾ตวั เองว฽างเท฽าไหร฽... แต฽ตอนทีว฽าง ก็ต฾องหาอะไรทํา การเขียนบันทึกก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แก฾ อาการดังกล฽าวได฾อย฽างดี เขียนถึงตัวเองบ฾าง คนอื่นบ฾าง มีสาระ บ฾าง ไร฾สาระบ฾าง ข฾อดีของการขีดเขียน คือเรากลับมาอ฽านกี่รอบก็


ได฾ อ฽านไปขําไปก็มี อ฽านไปร฾องไห฾ไปก็มี เรื่องราวและความรู฾สึกที่ เขียนบางทีมันก็กลับมาวนเวียนในหัวทันที ทีไ ่ ด฾อ฽านความรู฾สก ึ ที่ ร฾อยเรียงเป็นตัวอักษรเหล฽านี้ เพียงแค฽ตอนนีห ้ ัวว฽าง...จนไม฽รู฾จะเคาะแปูนพิมพแเขียนเรื่องอะไรดี เอาเรื่องนี้ดีกว฽า...อิอิ เขียนพ฽นน้ําลายเอาไว฾ให฾จําว฽าช฽วงหนึ่งเรา ต฾องรัดเข็มขัดขนาดนี้

ตอนนี้ตัวเองมีภาระ ค฽าใช฾จ฽ายมากมาย ค฽าคอนโด ค฽ารถ ค฽าน้ํา ค฽า ไฟ ค฽าน้ํามัน ค฽าอินเตอรแเน็ต ค฽ากินอยู฽...แทบเหลือแค฽พอประทัง ชีวิต เรื่องเทีย ่ วยังไงก็คงต฾องลด ละ แต฽ไม฽เลิก ยังไงก็ตัดไม฽ขาด เเพราะมันเป็นหนทางที่ได฾เจอเพื่อน คนรู฾จักมากมาย แต฽การเจอ กันยังไงมันก็ต฾องมีค฽าใช฾จ฽ายอยู฽ดี... พ฽อแม฽ ถ฾าวันนี้พ฽อแม฽ไม฽ช฽วย สนับสนุน ยังไงก็ใช฾ชีวต ิ ไม฽รอด โชคดีอย฽างที่มีคนแบ็คอัพให฾ถึง ขนาดนี้ โอกาสมากมายที่เรียงหน฾าเข฾ามา มีสว฽ นทําให฾ผมได฾มีวันนี้

แม฾ตอนนี้แทบจะไม฽ได฾ซื้ออะไรให฾ตัวเองอีกแล฾ว หลังจากผ฽านพ฾น การใช฾จ฽ายเงินค฽าตกแต฽งห฾องไป...รองเท฾าแตะหนีบคู฽เก฽าทีใ่ ช฾ มาร฽วม 5 ปี มีทงั้ รอยหมา(พะโล฾)แทะ พื้นสึกหมดแล฾ว แต฽ตวั เอง ยืนยันจะไม฽ซื้อใหม฽ จนน฾องชายแอบซื้อให฾ ทําเอางงเลยเมื่อวาน... เสื้อผ฾าเลิกซื้อนานเเล฾ว ใส฽มันแต฽เสื้อที่ได฾ฟรี กับเสื้อทํางานนีแ ้ หละ กางเกงก็ใส฽สลับอยู฽ 3 ตัว พอใจแล฾วกับเปลือกนอกแค฽นี้ ถ฾าเป็น สมัยก฽อนคงจับจ฽ายเรื่องพวกนีม ้ ากกว฽านี้แน฽ๆ


ชีวิตท฽ามกลางหมู฽ม็อบ...งานที่ทาํ ก็ได฾รับผลกระทบให฾ดําเนินการ ต฽อไม฽ได฾ ก็เลยมานั่งว฽างๆ แบบนี้มั้ง 555 วิจัยทีท ่ ําอยูแ ฽ ม฾คงหมด โอกาสที่จจะจบทันรับปริญญาปีนี้เเล฾วก็ตาม แต฽ก็ยังได฾แจก แบบสอบถามพอให฾เจ฾าตัว และคนรอบค฾างสบายใจได฾อยู฽ เหมือนกันที่เรายัง "ไปต฽อ" แม฾เป็นปีสุดท฾ายก็ตาม...

ตกเย็นเลิกงานไม฽รู฾ไปไหน ไม฽มีเงินก็ล฾วนตรงดิ่งกลับบ฾านเป็นส฽วน ใหญ฽ เพราะอย฽างน฾อยที่บ฾านก็มีข฾าวเย็นให฾กินฟรี...ตีแบดเดือนนี้ก็ ล฾มเลิกเพราะไม฽มีเงินจ฽ายค฽าคอรแต ยังมีฟุตบอลซึ่งเหมือนเป็นส฽วน หนึ่งของจิตวิญญาณที่ยังขอเจียดเงินบางส฽วนมาสานต฽อ ประสบการณแทแ ี่ สนสนุกนี้ ฟิตเนสก็ปิดเพราะห฾างปิด ช฽วงนี้นา้ํ หนัก น฽าจะเหวี่ยงขึ้นกลับมามากกว฽าเดิมร฽วม 2 กิโล ทําไงได฾

ตอนนี้ ใช฽ว฽าของที่อยากได฾จะไม฽มี แต฽ทุกครั้งที่เห็นก็ต฾องอดใจ กลั้นใจ ไม฽ให฾มอ ื เอื้อมไปหยิบบัตรเครดิตในกระเป฻าตังคแขึ้นมารูดใช฾ สอยอย฽างสิ้นคิด อารมณแตรงนีอ ้ ีกปีสองปี "หวังว฽า" มมันจะดีขึ้น แม฾ ตอนนี้ยังไม฽เห็นทางก็ตาม

อดทน...


เป็นคําเดียวที่ให฾กําลังใจไปสูอ ฽ นาคตที่ใฝุฝัน

เปูาหมาย...

ที่หาเพียงความสุขให฾กับตัวเอง และคนที่เรารัก...สักวันเมือ ่ ผม กลับมาอ฽านบันทึกนี้ ผมคงยิ้มมุมปากพร฾อมคํานึงในใจว฽า "เออ...กู ก็ผ฽านมันมาได฾นี้หว฽า 555"

สู฾ครับทุกคน แล฾วมันจะผ฽านไป...


เรื่องของกู... ว฽าง ง฽วงนิดหน฽อย แต฽ยังอิ่มแน฽นท฾องอยู฽ยังไม฽อยากจะนอน เห็นบันทึกของไอ฾น฾องซี่(โครง) เลยมาทําว฽างๆ แก฾ง฽วง ฆ฽าเวลา 555 อา... เรื่องของกู...


ตอบตามความจริงเท฽านั้น!!! แล฾วคุณจะได฾เจอเนื้อคู฽(มั้ง) 1.วันเดือนปีเกิด - 07-11-2527 2.เกิดรพไหน - โรงพยาบาลหัวเฉียว ครับบบบ 3.กรุ฿ปเลือด -O 4.ครอบครัว - พ฽อ แม฽ น฾องชาย 2 คน(เต฾,พะโล฾-หมานะ) 5.ส฽วนสูง น้ําหนัก สัดส฽วน ไซสแรองเท฾า(-*-)ในปัจจุบัน - สูง 169 รวมผมเป็น 175 ได฾ 555 เอว 30 แล฾วมั้ง สะโพก(ตูด) เท฽าไหร฽ไม฽รู฾ รู฾แต฽ว฽าใหญ฽ 555 รองตีน 43(10) ครับ 6.คําพูดติดปาก - สาดดด เหี้ย เย็ดเข฾ กาก 7.งานอดิเรก - FB การแตูน ออกกําลัง


8.ความสามารถพิเศษ - นอน...ได฾ทุกที่ ทุกเวลา 9.จุดอ฽อน - อยู฽ตรงทีห ่ ัวใจ 10.คอลเล็กชั่นส฽วนตัว - หนังสือการแตน ู เต็มบ฾าน 11.คุณสมบัติของคุณคือ? - รอยยิ้ม และกวนส฾นตีน 12.ชอบสัตวแอะไร - เสือ หมาปุา อินทรียแ 13.ยาสีฟันทีใ่ ช฾อยู฽ตอนนี้ - ซิสเทมม฽า 14.แชมพูทใี่ ช฾อยู฽ตอนนี้ - เคลียรแ โรนัลโด฾ 15.สีที่ชอบ - ดํา แดง ขาว


16.กลิ่นที่ชอบ - กลิ่นของ...ความรัก 17.ดอกไม฾ที่ชอบ - มะลิ 18.ฤดูทช ี่ อบ+เหตุผล - หนาว ไม฽ต฾องเปิดแอรแ ประหยัดเงิน 19.กีฬาที่ชอบหรือกีฬาทีท ่ ฽าทางท฾าทาย - ฟุตบอล...ท฾าทายก็ต฾อง บันจี้จัมปปปปปปปป 20.แฟชั่นที่ชอบ - เสื้อยืด เกงยีนสแ 21.สเป็คผูช ฾ าย ( หญิง ) ทีช ่ อบ - ขาว สวย หมวย เอ็กซแ ขาเล็ก นมโต... 22.ท฽าทางของผู฾ชาย-หญิงที่ทาํ ให฾ใจเต฾น - กินกล฾วยหอม 555 23.เดทในฝัน - เดินเล฽นรอบกรุงปารีสยามเย็น 24.ความทรงจําที่ยอดเยี่ยมทีส ่ ุดในชีวต ิ


- เยอะอยู฽นะ...เร็วๆ นี้ก็มีคอนโดเป็นของตัวเองสักที 25.สมัยเล็กๆเป็นเด็กแบบไหน - ชินจังจอมแก฽น... 26.แล฾วสมัยประถมเป็นเด็กแบบไหน - เด็กเรียน... 27.หนึ่งคําฝากถึงตัวเองในอีก 10 ปีข฾างหน฾า - มึงผ฽อนรถ คอนโด หมดยังว฽ะ 28.หนึ่งคําฝากถึงตัวเองในอีก50ปีข฾างหน฾า - ถ฾ามึงอยูถ ฽ ึงโดยไม฽ปุวย ครบ 32 จะขอบคุณมาก 29.อยากแต฽งงานตอนอายุประมาณเท฽าไร - อยากแต฽งตอน 28-30 30.คําพูดขอแต฽งงานของสามีในอนาคต / จะขอผญแต฽งงานยังงัย - อันนี้ต฾องเก็บไว฾ให฾ศรีภรรยาในอนาคตรูค ฾ นแรก แต฽เคยนึกขําขําไว฾ หลายมุก 55 31.อนาคต ถ฾าลูกบอกว฽า"อยากเข฾าวงการบันเทิง" - พาพ฽อเข฾าด฾วยนะลูก.. 32.คิดว฽าตัวเองเมื่อชาติก฽อนเป็นอะไร


- ควาย...เพราะมีคนเรียกบ฽อย 555 33.ถ฾าเปรียบตัวเองเป็นสัตวแ - หมา...ซื่อสัตยแกับเจ฾าของ 34.ถ฾าเปรียบตัวเองกับของกิน คิดว฽าจะมีรสชาติยังไง - เค็ม 35.ถ฾าหากว฽าเกิดใหม฽ได฾1วัน อยากเป็นอะไร - ยุง...จะไปดูดเลือดขาน฾องแพนเค฾ก 36.สิ่งทีท ่ ําเป็นอย฽างแรกเมื่อตืน ่ นอน - ลืมตา 37.ตอนกลางคืน สิ่งทีต ่ ฾องทําก฽อนนอนคือ - เช็ค FB 38.จนถึงตอนนี้ เคยนอนยาวทีส ่ ุดคือ - 19 ชั่วโมง ตีสอง ถึง สามทุม ฽ 39.ตอนนอนใส฽ชุดอะไร - กางเกงบอลตัวเดียว 40.ประเทศที่อยากไป - เมกา(นิวยอรแค) อังกฤษ(นิวคาสเซิล)


41.ถ฾าถูกล฿อตเตอรแร1 ี่ 00ล฾าน จะใช฾เงินกับ - ครอบครัว เพือ ่ นฝูง คนรัก 42.ถ฾าตัวเองได฾เป็นผู฾กํากับไปสร฾างหนัง - จา พนม จะเป็นพระเอก 43.ถ฾าได฾กลายเป็นเพศตรงข฾าม1วันจะทําอะไรบ฾าง? - ทําสิ่งที่ผช ู฾ ายทําไม฽ได฾.........................เปลี่ยนผ฾าอนามัย 44.เพลงที่เมื่อไปคาราโอเกะต฾องร฾องแน฽ๆ - ยาพิษ Bodyslam 45.ของแพงที่ซื้อด฾วยตัวเอง - รถ คอนโด 46.ส฽วนของร฽างกาย(หรือหน฾าตา)ที่ชอบ - หนวด 47.หน฾าจอมือถือเป็นรูป - ตัวเอง 48.เพลงสายเรียกเข฾ามือถือ - ความรัก...Bodyslam


49.หนังสือหรือการแตูนที่ชอบ - Onepiece(การแตูน) 50.หมู฽นี้ร฾องไห฾ไหม - ไม฽ได฾ร฾องมา 1 เดือนแล฾ว(มัง้ ) 51.หมู฽นี้โกรธอะไรไหม - ไม฽นะ โกรธทีอ ่ ากาศร฾อนมั้ง 52.เรื่องที่ผิดหวังหรือน฽าอายในช฽วงนี้ ขอ1เรื่อง - ผิดหวัง คงเรียนไม฽จบเทอมนี้แล฾ว 53.คํา ที่บ฽งบอกความเป็นตัวเอง - รอยยิ้ม ในความ... 54.ของกินหรือเครื่องดื่มที่ชอบ - ส฾มตําไทย...เอสเปสโซ฽ 55.ของกินหรือเครื่องดื่มที่ไม฽ชอบ - ไม฽กินก็ปลาร฾า...ไม฽ดื่มทุกอย฽างที่เปรีย ้ ว 56.ของอย฽างหนึ่งที่ทั้งๆที่ไม฽เคยกินแต฽ก็ไม฽ชอบ - ปลาร฾า 57.เมนูอาหารเมื่อเช฾า


- กล฾วย 58.ของกินหรือเครื่องดื่มที่กําลังชื่นชอบขณะนี้ - ลีโอ 59.ชอบของหวานหรือชอบกินเหล฾า - เหล฾า 60.ข฾าวไข฽เจียวต฾องโชยุ?ซอส?หรืออย฽างอื่น - แม็กกี้ 61.เป็นพวกชอบทะเลหรือ?ภูเขา - ทะเล 62.สิ่งจําเป็นในวันหนาวๆคือ - เรา 63.ช฽วงเวลาทีร่ ส ู฾ ึกว฽า"นี่แหละฤดูหนาว" - ตีนเย็น 64.ของที่อยากกินขึ้นมาในฤดูหนาว - กาแฟร฾อน 65.ถ฾าท฾าแข฽งกินเก฽งจะแข฽งกินอะไร? - เบียรแ


66.ถนัดทําอาหารอะไร? - มาม฽า 67.ถ฾ามีวันหยุดฤดูใบไม฾ผลิ1อาทิตยแอยากทําอะไร? - นอนกลางวัน เที่ยวกลางคืน 68.ในห฾อง ที่ทท ี่ ําให฾รส ู฾ ึกสงบคือ? - ห฾องนอน 69.เหมือนพ฽อหรือเหมือนแม฽ - หน฾าเหมือนแม฽ มีแต฽คนบอก 70.ถ฾าเข฾าร฾านคอนวี่เนี่ยนของที่ต฾องเผลอซื้อมาคือ? - แคลิฟอรแเนียรแ บารแ 71.ประสบการณแการทํางานพิเศษคือ?ในระหว฽างนั้นมีอะไร เปลี่ยนแปลงบ฾างไหม - เสิรฟ แ น้ํา-อาหาร, โบกรถ เข฾าใจคนทํางานอาชีพบริการมากขึ้น 72.ในอนาคต ถ฾าเปิดร฾านเป็นของตัวเอง - Sport Club,ร฾านกาแฟ(ในคลับนั้นแหล฽ะ) 73.วิธีการดูแลสุขภาพของคุณคือ? - กิน ขี้ ปี้ นอน ให฾พอดี...ออกกําลังกายสม่าํ เสมอ


74.คําที่ชอบ(คําคมทีช ่ อบ) - กูจะเลว กูจะเหี้ย จะไม฽ให฾เดือดร฾อนใคร 75.ถ฾าแต฽งคอสเพลยแ - อุลตร฾าแมน 76.ในวันสุดท฾ายของโลกจะทําอะไร - อยู฽กับครอบครัว คนรัก 77.มี"เจ฾าชาย"ที่เป็นทีช ่ ื่นชอบไปทั่วโลก คุณคิดว฽าเป็นเจ฾าชาย อะไร - เจ฾าชายกบ 78.ตัวเลือกสุดท฾ายให฾เลือก 1 ข฾อ ว฽ายน้ําที่แม฽น้ําคองเกส , กินน้ําแข็งใสที่ขั้วโลกใต฾ , ติดอยูใ฽ นน้ําตก ไนแองกาล฽า - อยากไปน้ําตก 79.ตัวเลือกสุดท฾ายข฾อ 2 ชุดรัดรูปทั้งตัว,ชุดขุนนางแบบบ฾าๆ,ชุด เมด ถ฾าจําเป็นต฾องใส฽ชด ุ หนึ่งในนั้นจะเลือกชุดไหน? - รัดรูป 80.ตัวเลือกสุดท฾าย 3 ข฾อ


ท฽องเที่ยวอวกาศ,สํารวจใต฾ทะเลลึก,ทัวรแเกาะร฾าง อยากไปที่ไหน? - อวกาศ STAR WARS 81.ข฾าวกับขนมปังชอบอย฽างไหน - ทั้งคู฽ 82.คิดยังไงกับคนทีส ่ ฽งมาให฾ - ฆ฽าเวลาได฾ดี แต฽ทจ ี่ ริงไม฽มใี ครส฽งมาไปเอาเขามา 83.คิดยังไงกับคนที่จะแทคไปให฾ - อยากอ฽านก็อ฽าน ถ฾าไม฽อ฽านก็ไม฽เป็นไร ลบแท็คได฾เลยนะ

ขอบคุณทุกคนครับ จะเอาไปเล฽นต฽อก็ไม฽ว฽ากันนะ


ถึงกลุ่มผู้ชุมนุม... เคารพในการตัดสินใจออกมาชุมนุมของแต฽ละคนนะครับ แต฽ยิ่งคุณไปชุมนุมกัน มันก็ยิ่งเกิดความแตกแยก และตอนนีถ ้ ึงคุณคิดต฽าง แต฽ทไ ี่ ม฽ต฽างคือ... ทั้งหลากสี และเสื้อแดง ตอนนี้ก็ผิด พรก. ฉุกเฉินเหมือนกันทั้งคู฽ (ในแง฽ภาษากฏหมาย บางทีผมอาจจะคิดผิดเองก็ได฾มั้ง) ใครจบนิติ ฯ บอกทีว฽าผิดมั้ย


1.ห฾ามมิให฾มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆตั้งแต฽หา฾ คนขึน ้ ไป หรือกระทําการใดอันเป็นการยุยงให฾เกิดความไม฽สงบเรียบร฾อย ทั้งนี้ภายในเขตพื้นที่ทห ี่ ัวหน฾าผู฾รับผิดชอบประกาศกําหนด 2.ห฾ามการเสนอข฽าว การจําหน฽าย หรือทําให฾แพร฽หลายซึ่ง หนังสือพิมพแ สิง่ พิมพแ หรือสื่ออื่นใดที่มีข฾อความอันอาจทําให฾ ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข฾อมูลข฽าวสาร ทําให฾เกิดความเข฾าใจผิดในสถานการณแฉุกเฉินจนกระทบต฽อความ มั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร฾อยหรือศีลธรรมอันดีของ ประชาชนในทั่วราชอาณาจักร 3.ห฾ามการใช฾เส฾นทางคมนาคม หรือการใช฾ยานพาหนะ หรือกําหนด เงื่อนไขในการใช฾เส฾นทางคมนาคม หรือการใช฾ยานพาหนะ ทั้งนี้ ตามทีห ่ ัวหน฾าผูร฾ ับผิดชอบประกาศกําหนด 4.ห฾ามใช฾อาคาร หรือเข฾าไป หรืออยู฽ในสถานที่ใดๆ หรือห฾ามเข฾าไป ในพื้นที่ใดๆ ทัง้ นี้ตามทีห ่ ัวหน฾าผู฾รับผิดชอบประกาศกําหนด(ถนนที่ ศอฉ. ประกาศ ก็มีสีลมด฾วย ) 5.ให฾อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กําหนดเพื่อความปลอดภัย ของประชาชน หรือห฾ามผู฾ใดเข฾าไปในพื้นที่ ทัง้ นี้ตามทีห ่ ัวหน฾า ผู฾รับผิดชอบประกาศกําหนด


กลุ฽มหลากสีตอนนี้คุณก็กําลังยุยงให฾คนเกลียดเสื้อแดง จากแผ฽น ปูายต฽างๆ แต฽เชื่อว฽าส฽วนมากไปเชียรแนายก คัดค฾านการยุบสภากัน แต฽เรื่องบางเรื่องจากกลุ฽มคนเล็กๆ มันอาจจะขยายวงกว฾างได฾ครับ รถติดปิดถนน ปิดวงเวียนใหญ฽ เมื่อวาน วันอื่นๆ ก็ไปที่อื่นมา ยังไง ก็รถติดเพิ่มขึ้นแน฽นอนครับ แปลว฽าคงมีคนเดือดร฾อน แม฾จะเทียบ ไม฽ได฾กับความเดือดร฾อนที่เสื้อแดงทําตอนนี้กเ็ ถอะ

ออกมาแบบนี้ ข฾อดีคืออะไร ข฾อเสียคืออะไร ความแตกแยกจะ ลดลงได฾มย ั้ จากวิธีการนี้ ลึกๆ คุณไปคิดเอาเองแล฾วกัน บ฾านเมือง ร฾อนขึ้นแล฾ว ไฟกองเดิมยังไม฽ม฾อด ไฟดวงใหม฽ก็ดันถูกจุดขึ้นต฽อ... ต฽อ ต฽อ... ผมสงสารคนดับไฟ

ส฽วนเสื้อแดงเองก็มีสื่อทีท ่ ําให฾คนเกลียดรัฐบาล ความเกลียดชัง กระจายไปทั่วประเทศ ยากที่ใครจะมาหยุดกันแล฾ว ยุทธการที่เสื้อ แดงทําตอนนี้ไม฽ต฽างจากกองโจร แต฽ในนั้นก็แฝงไปด฾วยนัยสําคัญที่ ไม฽ต฽างจากกลุม ฽ อื่นๆ ก฽อนหน฾านี้ การที่เราเชือ ่ ต฽างกัน คิดไม฽ เหหมือนกัน สงครามอยากให฾มน ั อยู฽ในสภามากกว฽าข฾างถนนแบบนี้

สุดท฾าย...ก็มีแต฽คนเกลียดกัน แม฾ผมจะยืนยันว฽าเสื้อแดงผิด และ ควรออกจากพืน ้ ที่ได฾แล฾ว แต฽ผมก็คด ิ ว฽าการที่เสื้อหลากสีออกมา ก็ ไม฽ทําให฾อะไรดีขึ้น(ในความคิดผม) มีแต฽รั้งจะทําให฾มีสท ิ ธิ์ปะทะกัน


ได฾อีก ผมไม฽อยากเห็นคนเจ็บคนตาย เพราะการเมืองอีกแล฾ว

ฉะนั้น ขอให฾คณ ุ คิดดีๆ ให฾ถถ ี่ ว฾ นก฽อนไปร฽วมชุมนุม ไม฽ว฽าจะกับกลุ฽ม ใดก็ตาม

อา...เมน สา...ธุ ฮู...เล฽


ถนน... ก฽อนเวลาไก฽ขัน...

ผมได฾ลุกขึ้นมาจากเตียงนอน จากเสียงปลุกของนาฬิกาที่ไม฽เคย พลาดให฾ผมมาสาย ผมนั่งอยู฽บนเตียงก฽อนตั้งสติแล฾วเดินไปกดหยุด เสียงทีแ ่ สนจะแสบแก฾วหูนี้ ตัวเลขบอกเวลา ตี 5 กับอีก 10 นาที ถึงเวลาแล฾วทีผ ่ มจะต฾องออกไปทํางาน ทั้งทีฟ ่ ูามืด


นานมากแล฾วทีไ ่ ม฽ได฾ตื่นก฽อนพระอาทิตยแ รถถูกติดเครื่องเเละทํา หน฾าที่ขนส฽งร฽างกาย และวิญญาณที่ไม฽ค฽อยจะอยู฽กับเนื้อกับตัว ไปสู฽ใจกลางเมืองแห฽งความวุ฽นวายแห฽งหนึ่งของโลก ถนน...โล฽ง ยิ่งกว฽าโล฽ง ฟูาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส฾มก฽อนเวลาหกโมงซะอีก มาตอนนี้ ผมเข฾าใกล฾จด ุ หมายแล฾ว

ปกติ ถ฾าตื่นเช฾าขนาดนี้ ผมจะแวะกินโจ฿ก สามย฽าน ก฽อนเข฾าทํางาน เสมอ แต฽เพียงวันนี้ที่แตกต฽าง ร฾านนั้นไม฽มีแล฾ว รสชาติของโจ฿กที่ เข฾มข฾น หมูนุ฽มที่น฽าเคี้ยว ได฾ถก ู กระแสของยุคใหม฽ เวรคืนทีด ่ ินจาก จุฬาฯ ไม฽มีแล฾วซึ่ง ตลาด"สามย฽าน" เช฽นในอดีต... ภาพของตึกร฾าง มากมาย ร฽องรอยของเศษอิฐ เศษปูนที่ถูกทําลาย เพื่อเคลียรแพื้นที่ ให฾พัฒนาสู฽ โลกยุคใหม฽ ที่เงิน...เป็นพระเจ฾า

นี้หรือ...คือสังคมที่พอเพียง เราโกหกตัวเองกันทั้งนั้น ผมผ฽านเข฾า ประตูของสนามกีฬาแห฽งชาติ เพื่อกลับไปจอดรถในทีคุ฾นเคยเฉก เช฽นครั้งยังเรียน ป.ตรี สํานัก บัดนี้ถูกเปลี่ยนเป็นคณะเเล฾ว แม฾ชื่อจะ เปลี่ยนแปลงแต฽ความรูส ฾ ึก และความทรงจําทีผ ่ ฽านมาไม฽ได฾ถก ู เปลี่ยนไปตามชื่อ ผมยังภูมิใจทุกครั้งที่ได฾กลับมาที่นี้ คณะ... วิทยาศาสตรแการกีฬา

ก฾าวเดิน บนแสงแดดอ฽อนๆ ท฽ามกลางมวลหมูน ฽ ักวิ่ง นักปั่นระหว฽าง ทาง เหล฽าเเม฽บา฾ นที่เต฾นแอโรบิคตั้งแต฽เช฾าตรู฽ เสียงเพลงจังหวะ


แดนซแดังมาแต฽ไกล เพื่อเร฽งเร฾าอารมณแในการออกกําลังกายให฾สนุก ตื่นเต฾น...ต฽างเพียงเสียงที่จด ุ ประสงคแไม฽ต฽างกันไป จากอีกฟาก หนึ่งของถนน เสียงเพลงปลุกระดม ให฾ผท ู฾ ี่นอนเรียงรายตามถนน ฟื้นตื่นขึ้นมาต฾อนรับวันใหม฽ ของช฽วงเวลาที่น฽าอึดอัดช฽วงหนึ่งของ ประเทศชาติ

พวกเราจะเดินผ฽าน "ช฽วงเวลา" นี้ไปพร฾อมกันได฾ โดยไม฽มีใคร เสียชีวต ิ ได฾อีกมั้ย คําถามนี้อยูใ฽ นใจของผูค ฾ นที่รักสันติทุกคน ถนน ...ทีแ ่ ต฽ละคนกําลังใช฾เป็นที่พก ั อาศัย ทํากับข฾าว ห฾องน้ํา จอดรถ ถ฾า ย฾อนกลับไปเมื่อ 2 อาทิตยแก฽อน นี้คือถนนทีว่ น ุ฽ วายที่สด ุ แห฽งหนึ่ง ของกรุงเทพฯ มีรถมากมาย คนหลากหลาย ผ฽านบริเวณนี้ ผมเดิน สวนทางคนมากหน฾าหลายตาจากทั่วประเทศ แต฽ละคนดูภาคภูมิใจ ที่ได฾แสดงตัวว฽ามาจากที่ไหน จังหวัดไหน ชุมชนอะไร มีคนต฽อคิว เข฾าห฾องน้ํา คนต฽อคิวซื้ออาหาร รวมทั้งต฽อคิวขอลายเซ็นของ เสธฯ แดง 555 ผมเกือบแวะไปขอเเล฾วเชียว...

ท฽ามกลางกระแสทีจ ่ ะมีการสลายการชุมนุมเช฾านี้ ทําให฾ผช ู฾ ุมนุมตื่น นอนกันเกือบหมดแล฾ว หน฾า CTW ถูกใช฾เป็นที่ฐานปักหลักของ กลุ฽มสีแดง เหมือนเคย ผมเดินเข฾าไปในตึกอย฽างโดดเดีย ่ วไร฾ซึ่ง ผู฾คนข฾างหน฾า หรือตามหลัง ลิฟทแถูกกดมาชั้นที่คุ฾นเคย ทั้งทีย ่ ังไม฽ มีอะไรตกถึงท฾องเลย...กาแฟแก฾วนี้ ระหว฽างพิมพแคงรองท฾องได฾สัก พัก


การบ฾าน การเมือง ที่เป็นเรื่องสําคัญของประเทศ มาตอนนี้เริม ่ เป็น ทางตัน ขับไปทางไหนก็ไม฽เจอทางออก สิ่งที่แก฾บนสภาฯ มา ตอนนี้ไม฽ว฽ากลุม ฽ ไหนก็ออกมาเล฽นการเมืองกันข฾าง..."ถนน" หมดแล฾ว บางทีประเทศไทยคงยากที่จะทําให฾การเมืองริมถนน หายไป ใครบอกการเมืองให฾แก฾ด฾วยการเมือง ตอนนี้คงไม฽มีทาง แล฾ว

เส฾นทาง ที่ประชาชนควรเลือกที่จะ "เชื่อ" เลือกที่จะ "ทํา"ยากใคร บังคับ

แม฾เเสงแดดจะสาดส฽องให฾เห็นเส฾นทางในตอนเช฾า

แต฽ผมไม฽เห็น...จุดหมายปลายทางของถนน เลย

คง "หลงทาง" กันอีกนาน สาด... นานเท฽าไหร฽แล฾ว...


ก็ไม฽รู฾ที่ได฾จับปืน...ฉีดน้ํา ยิงกับคนแปลกหน฾าที่ไม฽เคยรู฾จักกันมา ก฽อน

สงกรานตแปีนี้ แม฾จะเริ่มต฾นได฾ไม฽ดีจากเหตุการณแบ฾านการเมือง หลายวันก฽อนหน฾านี้ แต฽วันนีใ้ บหน฾าของทุกคนบนสงครามฉีดน้ํา ย฽านถนนสีลม ล฾วนเต็มเปี่ยมไปด฾วยรอยยิ้ม ผมกับเพื่อน ได฾ตะลุย ฝุาดงน้ํา(เย็นๆๆๆ) เข฾าไปในแหล฽งที่วย ั รุ฽นให฾ความนิยมกันมาเล฽น สงกรานตแมากแห฽งหนึ่งของกรุงเทพ ตั้งแต฽เวลาบ฽ายแก฽ๆ

บรรยากาศเล฽นน้ําเยอะๆ แบบนี้คงคุ฾นตาผม หากแต฽มันเป็นเมื่อ 4-5 ปีที่แล฾ว สงกรานตแปีทผ ี่ ฽านๆ มาผมล฾วนอยู฽บ฾านกับครอบครัว คนรัก มาตลอด ไม฽ได฾มีโอกาสฉายเดีย ่ วออกมากับเพื่อนฝูงแบบนี้นาน มากแล฾ว รูส ฾ ึกตัวเองกลับไปเป็นวัยรุ฽นอีกครั้ง โอ฾ วันนี้กรูขออายุแค฽ 18 สักวันเว฾ยยยยย 555

เศษเหรียญในกระเป฻าถูกแคะออกจากกระปุกมาใช฾อีกครั้ง ผม รวบรวมเหรียญสิบได฾ 20 เหรียญ เหรียญห฾าอีก 20 กว฽าเหรียญ เช฽นเดียวกัน ตะลุยใจกลางเมืองกรุงเทพฯ พร฾อมปืนกระบอกเล็ก ราคา 50 บาทที่ซื้อมาจากหน฾าปากทางเข฾าสงครามบนถนนสีลม กระแสน้ําเย็น แปูงดินสอพองที่มากระทบหน฾า บวกกับเบียรแอีก หลายกระป฻องที่ผา฽ นลําคอเข฾าไป มันทําให฾ความร฾อน แสงแดดไม฽มี


ผลต฽อความสนุกสนานในวันนี้เลย

ระยะทางเพียงไม฽ถึง 1 กิโลเมตรดี แต฽ใช฽เวลาเดินหลายชั่วโมง ผู฾คนมากมาย ชาย หญิง กระเทย กระทิง ฝรัง่ หนุ฽ม แก฽ เด็ก มา รวมอยูท ฽ ี่นี้หมดแล฾ว เสียงเบสที่กระจายออกจากลําโพงมหึมาที่แต฽ ละคนขนมาเปิดดนตรี เร฽งเร฾าจังหวะให฾การฉีดน้ําสนุกสนานขึ้นเป็น ทวีคูณ ล฾วนกระแทกไปถึงทรวงอกตลอดทางของถนนเส฾นนี้ มันทํา ให฾ผมสนุกทั้งร฾อง เต฾น เล฽นน้ําไปพร฾อมกัน

ร฾านค฾ามากมาย ขายทุกอย฽าง อาหาร เครื่องดืม ่ แอลกอฮอลแ อุปกรณแเล฽นน้ํา ดินสอพอง ถูกจับจ฽ายใช฾สอยกันตลอดทาง ของฟรี ก็มีตามทางเช฽นกัน มีชายหนุม ฽ ชาวต฽างชาติ ยืนถือปูาย Free Hug ก็มีผู฾คนรุมล฾อมกอดมากมาย ความสุขที่เหนือจากการทีผ ่ มได฾พบ กับเพื่อนเก฽าแล฾ว บรรยากาศนี้ แม฾จะทรมานบางช฽วง แต฽ทําให฾ปีนี้ ผมเหมือนอยู฽ในวันสงกรานตแในอดีตครั้งยังเยาวแวัยอีกครั้ง จริงๆ

เรทติ้ง ตัวเอง บางทีก็ได฾มาเช็คที่นี้ โชคดีที่แม฾อายุจะ 26 แล฾วแต฽ ยังมีสาวเล็ก สาวใหญ฽ปะแปูงฉีดน้ําตลอดทาง มีทั้งเรียกให฾ไปโดน หรือโดนแบบไม฽รู฾ตัวเยอะแยะมากมาย แต฽นอกเหนือจากสาวสาว แล฾ว ผมก็ยังเป็นที่หมายปองจากฝูงเก฾ง กวางเหมือนเช฽นเคย เรียก ว฽าเรทติ้งไม฽ตกเช฽นกันเสียเนื้อเสียตัวให฾ไปไม฽น฾อยกับคนกลุ฽มนี้ ที่ น฽าตกใจคือมีสาวประเภทสองหลายคน สวยเว฽อรแมาเล฽นน้ํากันแบบ


เปิดเผยเนื้อหนังสุดขีด ทําให฾ชายหนุ฽มแท฾ หนุ฽มเทียมอดที่จะให฾ ความสนใจไม฽ได฾ตลอดทาง 555 ผมก็หนึ่งในนั้น หัวใจสุดจะพอง โต คะแนนที่ได฾จากสงครามครั้งนี้ ไม฽รู฾จะคํานวนยังไงดี ผมตั้งเกณฑแ ไว฾แบบนี้ โดนสาวๆ ปะแปูง/ฉีดน้าํ 1 คะแนน โดนสาวสวย ปะแปูง/ฉีดน้ํา 3 คะแนน ฉีดน้ําใส฽สาวๆ 1 คะแนน ฉีดน้ําใส฽สาวๆ สวย 5 คะแนน โดนเก฾ง กวาง ฉีดน้ํา ปะแปูง -1 คะแนน ยิงเข฾าจุดยุทธศาสตรแ 10 คะแนน โดนควงแขนขอกลับบ฾านด฾วย 100 คะแนน สรุปคะแนน เอาเป็นว฽าผมไม฽ตด ิ ลบแล฾วกัน(เพราะอย฽างน฾อยข฾อ สุดท฾ายก็มแ ี ต฾ม) อิอิ เรทติ้งพอใช฽ได฾ 555 (คิดไปเอง) กว฽า 2 ทุ฽มที่ ผมหลุดออกจากสีลมได฾ แวะเติมพลังกับส฾มตํามื้อค่ํา กลับถึงบ฾าน ด฾วยรอยยิ้มที่ได฾จากผูค ฾ นมากหน฾าหลายตา อา สงกรานตแนี้มน ั สแ... สาด จริงๆ ครับ ทุกคนครับ วันสงกรานตแนี้ก็ไม฽อยากให฾ลืมประเพณีไทยด฾วยนะครับ รดน้ําดําหัวผู฾ใหญ฽ อยู฽กับพ฽อแม฽ ผู฾สูงอายุในบ฾านด฾วยนะครับ ไม฽ใช฽ ออกมาสนุกทุกวันจนลืมเรื่องเหล฽านี้


กลาง...การเมือง อากาศร฾อน...

ที่มาพร฾อมกับอุณหภูมิของ "การเมือง" ทีส ่ ูงไม฽แพ฾กัน

หลายวัน หลายสัปดาหแ...มานี้ ประเทศไทยถูกปลกคลุมอยู฽ดว฾ ย ม฽านหมอกแห฽งความเกลียดชัง มีคน กลุ฽มคน มากมายที่ถูกหยิบ ยกขึ้นมาใช฽ถ฾อยคําผรุสวาท ต฽อว฽าด฽าทอกัน การเมือง คือ..."ความ เชื่อ" รูปแบบหนึ่ง เชื่อมั่นในคน เชื่อในระบอบ ระบบ ระเบียบ เชื่อ


ในพรรค...หลากหลายความเชือ ่ ของคน ล฾วนถูกนํามาเป็นประเด็น ทางสังคมทั้งสิน ้

สีเหลือง... สีแดง... สีชมพู.฽ .. สีอะไรก็เเล฾วแต฽...

เบื้องหน฾า เบื้องลึก เบื้องหลัก บางทีประชาชนตัวเล็กๆ แบบเรา อาจจะไม฽รู฾ หรือถูกบิดเบือน ปิดบัง การรับรู฾ของแต฽ละคนไม฽เท฽ากัน สื่อทีแ ่ ต฽ละคนเสพก็ไม฽เหมือนกัน "คนที่อยูต ฽ รงกลาง" เริ่มหงุดหงิด กับสถานการณแ ความเดือดร฾อนเริ่มแผ฽คลุมไปทั่วขวานทองเล฽มนี้ แล฾ว สงกรานตแปีนี้คงไร฾ซึ่งรอยยิ้มสยามเหมือนเช฽นทุกเมื่อเชื่อปี...

"สิทธิ" ของแต฽ละคนที่พึ่งได฾พงึ่ มี อะไรควรแสดงออก อะไรทีม ่ ัน เกินเลย ศักดิ์ศรีบางทีมันกินไม฽ได฾ แต฽มันทําให฾ความเป็นตัวตนของ ชีวิตเราคงอยู฽ได฾ กฏหมายที่ไม฽เคยเข฾มแข็งของเมืองที่ถูกกล฽าวชม ว฽าเป็นเมืองแห฽งรอยยิ้ม ความมหัศจรรยแของประเทศเราถูกทําลาย ย฽อยยับสิ้น "ต฾นเหตุ" คืออะไร ตอนนี้ไม฽มีใครรูเ฾ เล฾ว จุดเริ่มต฾น...


ของความขมขื่นทางการเมืองไทยมีนักวิชาการหลายท฽านบอกว฽า มันก็เกิดตั้งแต฽เริ่มมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยตั้งแต฽ปี 2475 นั้นแหล฽ะ

ประชาธิปไตย...ความเข฾าใจเกี่ยวกับความหมาย สิทธิ หน฾าที่ ของ คํานี้ประชาชนคนไทยยังน฾อยนักที่จะเข฾าใจถึงแก฽นแท฾ของผูค ฾ ิดค฾น คํานี้ ต฽อให฾ "ยุบสภา" อีกกี่หน ก็ยังคงมีหลายต฽อหลายกลุ฽มใช฾คํานี้ ในความหมายที่แตกต฽างกันต฽อไป 1 คน มีสท ิ ธิ์ 1 เสียง เพียงพอ แล฾วหรือกับการเลือกตั้ง วังวนที่ไม฽มีทา฽ ทีวา฽ จะจบนี้ มองไม฽เห็น แสงสว฽าง ณ ปลายถ้าํ เลย ประเทศสารขัณฑแแบบเราคงได฾แต฽ติด กับดักในอุโมงคแมืดมิดที่ไร฾ซึ่งทางออกเพื่อความอยู฽รอดของ ประเทศ

เลือดเนื้อที่ถูกหลั่งรินบนผืนแผ฽นดินเกิดของตัวเองเมื่อค่ําคืนของ วันที่ 10 เมษายน ไม฽ว฽าจะเป็นเลือดของใครก็ตาม ล฾วนมีผค ู฾ น เสียใจ เศร฾าโศกไปกับเหตุการณแที่ว฽าร฾ายแรงที่สด ุ ในรอบ 18 ปีใน กรุงเทพฯ เมืองอมรแห฽งกรุงรัตนโกสินทรแ หลังจากพฤษภาทมิฬ ความกดดัน ตึงเครียด ปรากฏอยู฽บนใบหน฾าของคนทั้งประเทศ จาก ประเพณีสาดน้าํ เปลี่ยนเป็นสาดกระสุน เสียงปืน เสียงคนโห฽ร฾อง ทั้งหมดนี้คนทีต ่ ฾องรับผิดชอบ "คือคน...ทั้งประเทศ"


ไม฽ว฽าผม คุณ เขา "เรา" ต฾องทําหน฾าที่ของตัวเองให฾ดีทส ี่ ด ุ ข฾อดี เล็กๆ เพียงข฾อเดียวที่ผมมองเห็นของเหตุการณแวุ฽นวายครั้งนี้ คือทํา ให฾ประชาชนหันมาสนใจการเมืองมากขึ้น แม฾ว฽าหลายคนจะเบื่อ หน฽ายแล฾วก็ตามจากสื่อทุกช฽องทาง แต฽การเลือกตั้งครั้งหน฾าที่จะ มาถึง ผมหวังว฽าจะเห็นการเข฾าคูหามากที่สด ุ เป็นประวัตศ ิ าสตรแของ บ฾านเมืองเรา พลังรุ฽นใหม฽..."สีขาว" จะขึ้นมาทดแทนคนรุ฽นเดิม ปลูกฝังประชาธิปไตยให฾ถ฽องแท฾ ทั้งจากที่บ฾าน หรือในห฾องเรียน

ประวัตศ ิ าสตรแทผ ี่ ฽านมา...คนรุ฽นใหม฽คงไม฽อยากให฾ซ้ํารอย

แม฾ตอนนี้ "ความเป็นกลาง" ของประเทศแทบจะไม฽เหลือแล฾ว ทุก คนล฾วนเกรี้ยวกราด โกรธเกลียดไม฽ฝุายใดก็ฝาุ ยหนึ่งกันเกินค฽อน ประเทศแล฾ว พลังบริสท ุ ธิท ์ ี่จะนํามาสู.฽ ..การเมืองใหม฽ อย฽างทีเ่ รา ท฽านอยากให฾เป็นมันอยู฽ที่การกระทําของพวกเรา ไม฽ใช฽คําพูดที่มา มัวพร่ําบ฽นพรรณนากันแต฽ละวัน คําพวกนั้นไม฽ได฾ช฽วยทําอะไรให฾ดี ขึ้นเลย

จากจุดนี้ ไม฽รวู฾ า฽ บ฾านเมืองจะสงบเมื่อไหร฽ อยากให฾พวกเราใจเย็น และเข฾าใจทุกฝุาย เสพสื่อทุกด฾านด฾วยวิจารณญาณของผู฾มค ี วามรู฾


และเป็นผูใ฾ หญ฽พอที่จะหลงเชือ ่ ปักใจด฾านไหน ด฾านหนึ่ง

สุดท฾าย "ความเชื่อ" ของแต฽ละคนจะเป็นอย฽างไร

ผมอยากให฾มันจบที.่ ..ปลายปากกา ในคูหาเลือกตั้ง

มากกว฽าจะมาแสดง...ริมถนนเช฽นนี้

เพราะคงยากทีจ ่ ะมีใครมาเปลีย ่ นความเชื่อ...ของคนได฾

เหมือนความเห็นทางด฾านการเมืองในโปรไฟลแผม...เช฽นเดียวกัน

กลาง...การเมือง ด฾วยความเป็นกลาง

ปล. ผมนับถือคุณทักษิณในแง฽ฝืมือ และผมก็รก ั คุณอภิสท ิ ธิ์ในแง฽ ของนักการเมืองรุ฽นใหม฽ที่ควรเอาแบบอย฽าง ฉะนั้นอย฽าทะเลาะกัน เลยนะครับ


ประเทศไทย...เจ็บมาพอแล฾ว


เรื่องเล่า...เช้านี้ เสียงนาฬิกาจากมือถือตัวเก฽งปลุกดังขึ้นริมหู....เช฽นเคย

ต฽างจากเดิมตรงที่มันเป็นเวลา 7 โมงเช฾า!!

ปกติแล฾วนาฬิกาปลุกจะถูกตั้งไว฾ที่ 10 โมงเช฾า มีวันนี้ที่ความรูส ฾ ึก ถูกเปลี่ยนแปลงไป ท฾องฟูายังไม฽ค฽อยมีแสงแดดมากเท฽าไหร฽นัก กว฽าทีผ ่ มจะลากวิญญาณตัวเองให฾ลุกจากเตียงสีเทาในห฾องสีดําได฾


ก็ลําบากพอสมควร จากปารแตี้เมื่อคืนที่เหล฽าเพื่อนฝูงรวมหัวทํา IS กันพร฾อมดื่มเบียรแให฾สมองแล฽น...

ภารกิจยามเช฾า คลุกเคล฾าเสียงเพลงแดนซแจาก เลดี้ กาก฾า ทําให฾ ทุกอย฽างดูเร฽งรีบไปหมด ไก฽ย฽างห฾าดาวที่เหลือจากเมื่อคืนถูก กระเดือกลงคอภายในเวลาไม฽นาน เคี้ยวไปพร฾อมกับล฾างแก฾วน้ํา จาน ชาม จากสงครามเมื่อคืน ด฾วยรอยยิ้มสดใสในอรุณรุ฽งของวัน พฤหัส...

รองเท฾าทีถ ่ ูกเปลี่ยนจากท฾ายรถ ได฾พาผมข฾ามถนนเพื่อเรียก มอเตอรแไซคแรับจ฾าง พาร฽างกายที่กึ่งหลับกึ่งตื่นไปที่รถไฟฟูา MRT สถานีบางซื่อ... รถมากมาย ผูค ฾ นหนาแน฽น บนอากาศทีร่ ฾อนระอุ จากไอเสียจากเครื่องยนตแ แสงแดดที่เริ่มแผดเผา...

ทหารหนุ฽ม ยังคงยืนเฝูาสถานีอย฽างไม฽มีวันเมื่อยล฾า ทางเดินไปสู฽ จุดเริ่มต฾นของการทํางานช฽างเต็มไปด฾วยฝูงคลื่นมหาชน ทีด ่ เู ร฽งรีบ และไม฽มีใครสนใจคนรอบข฾างมากนัก 22 บาทที่ถูกแลกไปกับการ ได฾มาเหยียบสถานีจตุจักร เพือ ่ ต฽อรถไฟฟูา BTS สู฽ยังสยาม...

ภาพที่ไม฽คิดว฽าจะได฾เห็นตอนยังไม฽ถึงเวลาเคารพธงชาติดีนก ั ... หลังจากที่โผล฽ตัวเองออกจากใต฾ดิน เหล฽าผูค ฾ นมากมายเต็มถนน


แบบที่ไม฽เคยเห็นมาก฽อน ที่ไม฽น฽าเชื่อกว฽านั้น เวลา ความร฾อน การ เร฽งรีบ ไม฽สามารถต฾านทานต฽อจิตวิญญาณนักชอปปิ้งของเหล฽าสาว ออฟฟิศได฾เลย แผงขายของมากมายที่เรียงรายตามถนนถูกรุมล฾อม ไปด฾วยผู฾ซื้อทีห ่ มายตาของราคาถูกทั้งสิ้น... ทัง้ เหล฽าอาหาร และ เสื้อผ฾าได฾ถูกบรรจุลงในถุงพลาสติกหิ้วติดมือคนเหล฽านั้นเพื่อ เดินทางต฽อไป...

กองทัพคนทํางาน และนักเรียนบางส฽วน ได฾ยด ึ BTS เป็นฐาน บัญชาการเพื่อใช฾เดินทางสูจ ฽ ุดหมายที่ตัวเองต฾องการ ไม฽มีพน ื้ ที่ว฽าง พอสําหรับคนทีไ ่ ม฽เร฽งรีบแบบผม เพราะร฽างกายแต฽ละคนได฾ เบียดเสียดดันให฾เดินหน฾าลูกเดียว คนเยอะถึงขนาดที่พนักงานต฾อง มากั้นไม฽ให฾คนขึ้นไปที่จุดรอรถ เนื่องจากสถานีไม฽พอยืน!!

เสียงเอี้ยด อ฾าด ยามที่รถไฟฟูาฟูาจอด เป็นสัญญาณเริม ่ ต฾นให฾ เหล฽าหนุ฽มสาว เด็ก-ผู฾ใหญ฽ รีบเข฾าจับจองพื้นที่เล็กๆ สําหรับเพียง เพื่อที่จะพาอวัยวะทั้ง 32 ของตัวเองไปถึงปลายทางได฾ กลิ่นหมูปิ้ง หยดเหงื่อตามใบหน฾า น้ําหอมจากร฽างกายได฾ถูกปะปน ออกมากับ บบรรยากาศที่เหมือถูกอัดเป็นปลากระป฻อง โอ฾!! ประเทศไทยเรา พัฒนาได฾เท฽าญี่ปุนเเล฾วเหรอ คนเยอะเช฽นนี้(เป็นเสียงจากความคิด ข฾างในนของผม) ผมยืนพิงกําแพงตัวตู฾พร฾อมฟังเพลงโปรดไป เรื่อยๆ เพลงแล฾ว เพลงเล฽า...จนได฾ยินเเสียงหวานๆ ที่เคยฟังจาก ลําโพงของรถไฟฟูา "สถานีต฽อไป สยาม..."


รถไฟฟูา มาหานะเธอ ผมไม฽เห็นเจอ "เห฽มยลี่" ของผมสักคน 555 แต฽ก็ได฾เจอสาวๆ น฽ารักมากมายทั้งรุ฽นใหญ฽รุ฽นเยาวแถือเป็นอาหาร ว฽างยามเช฾าได฾ดีทีเดียว แต฽สห ี น฾าของทุกคนล฾วนไม฽มีรอยแห฽ง ความสุขปรากฏบนใบหน฾าเลยแม฾แต฽คนเดียว มีเพียงผมที่เดินไป อมยิ้มไป มองยามเช฾าทีแ ่ ปลกใหม฽สําหรับตัวเอง ด฾วยความสุข...

บันไดทีผ ่ มเดินลงสู฽พื้นที่ "สีแดง" ข฾างล฽างไม฽ค฽อยมีรถมากเหมือน วันปกติเท฽าไหร฽ แสงจากดวงอาทิตยแได฾เริ่มทําปฏิกิริยากับผิวหนัง อันบอบบาง(ฮา) ของผมแล฾ว เหงื่อเริ่มซึมออกมาจากร฽างกาย ทางเดินไปสูท ฽ ท ี่ ี่คุ฾นเคยหลังจากไม฽ได฾มาเกือบ 5 วัน มันยังเป็น เหมือนเคย ต฽างตรงที่ร฾านอาหารข฾างทางมีคนมาอุดหนุนมากกว฽าที่ เคย คงเพราะคนแถวนั้นมีมากขึ้นมั้ง อิอิ

กระเป฻าได฾ถูกเปิดขึ้นตรวจไม฽ต่ํากว฽า 4-5 รอบ เพื่อความปลอดภัย ต฽อชีวิต และทรัพยแสินของส฽วนรวม อา...ผมหลุดเข฾ามาในพื้นที่เดิม อีกครั้ง อากาศเย็น ชุ฽มช่ําช฽วยให฾หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง กาแฟถูก ชงมาวางข฾างโน฾ตบุ฿คเครื่องโปรดเช฽นเคยเหมือนครั้งเริ่มต฾นการ ทํางานของแต฽ละวัน ผิดแต฽มันเป็นโต฿ะ และเก฾าอี้คนละตัวกับที่ผม คุ฾นเคย...

อรุณรุ฽งของวันที่ยังคงวุ฽นวาย บนประเทศสารขัณฑแ ที่ยังน฽าขํา


ความร฾อนทวีความรุนแรงขึ้นไม฽มีหยุด ความแปลกใหม฽ที่พบเจอใน วันนี้ นานนานทีเจอได฾ แต฽ไม฽อยากบ฽อย เพราะนอกจากเงิน 77 บาทค฽าเดินทางที่สด ุ แสนเสียดาย ชีวิตยังต฾องมาเร฽งรีบกับเมืองที่มี ประชากรมากติด 1 ใน 20 ของโลก ขับรถต฽อดีกว฽านะ...

แต฽ว฽า...ชีวต ิ ยังคงต฾องดําเนินต฽อไปไม฽ว฽าอะไรจะเกิดขึ้นต฽อไปก็ตาม ...

ผมคงได฾แต฽นั่งน฽าคอมฯ และให฾กําลังใจคนทุกคน

สุดท฾าย ขอเอื้อนเอ฽ยเพียงคําว฽า...

สวัสดี...


คนเดียว... วันเวลา...

ที่ผา฽ นมาของชีวิต มีทั้งสุข ทุกขแปะปน ค่ําคืนอันแสนสนุกที่ได฾ผา฽ นพ฾น คืนวันอันแสนหวานทีด ่ ูดดืม ่


ความรัก...ไมจําเป็นต฾องมีแค฽กับ "คู฽รัก" เพื่อนฝูง ช฽วยพยุงคําว฽าเดียวดายเอาไว฾ ราตรีอันวุ฽นวาย ท฾องฟูามืดที่เต็มไปด฾วยเสียงหัวเราะ อาหารอร฽อย และเครื่องดื่มลื่นคอ

ขอบคุณ...

สําหรับมิตรภาพ และความหวังดี ที่เหนือกว฽าคําว฽า "เพื่อนร฽วมงาน" เพราะเราคือ "เพื่อน" ที่มีชะตา "ต฾อง" กัน

Love you all TK team...

ไม฽ว฽าผมจะอยูท ฽ ี่ไหนในใจคุณก็ตาม


... ... ...

ผมไม฽ได฾อยู.฽ .................คนเดียว


ดิน ฟ้า อากาศ กลิ่นดินหลังสายฝนอันชุม ฽ ฉ่ําเมื่อวานยังติดจมูกอยู฽...

สายลมเย็นที่ตบหน฾าชาตลอดเวลาการขับรถ... สายลมเอยเจ฾าเข฾าใจฉันใช฽มย ั้ ...


อยากให฾ลมช฽วยพัดพาหัวใจฉันไป พัดไปให฾ล฽องลอยจากโลกใบ เก฽า จากความหลังที่เจ็บช้ําใจ ตอนนี้โลกนี้ช฽างแสนน฽าอยู฽ สายรุ฾งพาดผ฽านแสน...คิดถึง เม็ดฝนโปรยปราย...เปรียบน้ําตาของท฾องฟูายามเหงาใจ หลังฝน...ย฽อมมองฟูาทีม ่ ีสแ ี ตกต฽าง ความหลังครั้นยังเยาวแ ความรักครั้งยังหนุม ฽ ผลึกที่กลั้นกรองความรูส ฾ ึก...จากหัวใจจับตัวเป็นก฾อนแห฽ง ความหวัง พายุหมุนในวันวานผ฽านพ฾นไปแสนไกล... ระหว฽างทางของความเศร฾า...สอนให฾เราโตขึ้น ความจริงของใจถูก เปิดเผย เมฆสีเทา เงาทอดยาวเดียวดาย ปลายทางทีม ่ ีเพียงฉัน พอสักที...


ฟูาสดใส มองเห็นทางข฾างหน฾า ฉันเห็นกลุ฽มก฾อนของความห฽วงใย รออยู฽... แสงแดดแห฽งความหวัง ให฾ความอบอุ฽นแก฽หัวใจ... ขอบฟูา...ปลายฝัน...ทีห ่ วังไว฾ ฉันไม฽อาจเดินต฽อไป...เพียงลําพัง

ปลายทาง...นั้นฉันของแค฽

มีเธอ

... ...


ห้อง... นึกถึงห฾องนั้น...

นาทีนี้ ฉันยังคงอยู฽ในห฾อง...


แต฽เป็น...ห฾องที่ใหญ฽ขึ้น อุปกรณแ ข฾าวของเครื่องใช฾ ดีขึ้นกว฽าเดิม มากมาย ล฾วนมีแต฽สิ่งแปลกใหม฽ ในห฾องของฉัน แต฽เพลงที่เปิดฟังก็ยังคงเป็นเพลงเก฽า ที่คุ฾นหู ของใหม฽ที่ได฾มายังไงมันก็น฽าชืน ่ ชม ดีใจ แต฽บางที ฉันกลับนึกถึง ความรู฾สึกในห฾องเดิม ความสุขที่อยูใ฽ นห฾องนั้น... ห฾องที่เคยปิดตาย ในตอนนี้มันพร฾อมจะเปิดขึ้นอีกครั้งอย฽างช฾าๆ ห฾องที่อยากให฾ใครมาอยู฽ ช฽วยดูแล ห฾องที่ฉันนั่งอยูค ฽ นเดียว ... ... ...


ห฾องทั้ง 4 ในหัวใจ...ของฉัน


ผ่อน... มนุษยแเงินเดือนอย฽างพวกเราทีไ ่ ม฽ได฾เกิดมามีเงินถุงเงินถังให฾ใช฾ เล฽น ในชีวต ิ นี้การซือ ้ สินค฾าแพงๆ โทรศัพทแมือถือ โน฾ตบุ฿ค ทีวี รถยนตแ หรือที่อยู฽อาศัยก็ตาม คงจะต฾องเคย...ผ฽อน กันมาบ฾างใช฽มั้ยครับ


ผมเป็นคนที่คด ิ ว฽าชีวต ิ นี้จะยอมผ฽อนอยู฽แค฽ 2 อย฽างคือ รถยนตแ กับ บ฾าน(ที่อยู฽อาศัย) อย฽างอื่นจะไม฽ยอมให฾ความ "อยาก" มาฉุดให฾ตัวเองรูดบัตรเพื่อ ผ฽อนแน฽นอน ส฽วนหนึ่งเสียดายดอกเบี้ยที่เราต฾องจ฽าย อีกด฾านหนึ่ง ของที่อยากได฾ ก็ไม฽ค฽อยจะสําคัญต฽อชีวต ิ มากกว฽า 2 อย฽างข฾างบนทีย ่ อมผ฽อน

มาถึงวันนี้ ผ฽านมา 2 เดือนแล฾วที่ต฾องผ฽อนรถ(เหลืออีก 3 ปี) พร฾อม กับผ฽อนคอนโด(อีก 30 ปี 555) ชีวิตต฾องรัดเข็มขัดขึ้นเยอะเลย... แต฽ก฽อนเที่ยวกลางคืนบ฽อยมาก ตอนนี้อาทิตยและครั้งยังต฾องคิด เสื้อผ฾า กางเกง แฟชั่น เลิกยุ฽งกับพวกนี้นานแล฾ว เพราะมันเป็นแค฽ "เปลือก" นอกของร฽างกาย


อาหารมื้ออร฽อย ถูกลดทอนลงด฾วยข฾าวแกง 20 บาททุกมื้อ ข฾าว เย็นมีก็กิน ไม฽มีก็ไม฽กิน หนังในโรง 3 เดือนจะได฾ดูสักเรื่อง จตุจักรไม฽รจ ู฾ ัก ตลาดน้าํ ไม฽เคย ได฾ไปสักที่ gadget ที่ชื่นชอบเคยบ฾าซื้อ ก็ทนใช฾ของเก฽าไปก฽อน แม฾จะตามติด เทคโนโลยีไม฽เคยห฽าง

ความลําบากในตอนนี้ เพื่อที่จะแลกมากับความสุขในอนาคต อีก 3 ปี 5 ปี เราคงสบายกว฽านี้ คิดไว฾ตลอด... เที่ยวกลางคืนไม฽ได฾ ก็จัดปารแตม ี้ ันทีห฾องนี้แหละ ถูกกว฽า ชุดใหม฽ไม฽มี ก็ใส฽เสื้อที่เขาแถมๆ มา หรือมีคนซื้อให฾แล฾วกันนะ หรือ ใส฽เสื้อทีท ่ ําเองมันเลย 555 อาหาร กินไปก็ขี้ออกหมด เอาแค฽สารอาหารครบถ฾วนก็พอ กับมื้อ อร฽อยนานนานที แล฾วกันนะ


ข฾าวของสินค฾าน฽าซื้อ หนังโรง ไม฽ดู ไม฽มี ไม฽ตาย ทนไว฾เน฾อ... แต฽งห฾องจบคราวนี้คงจะไม฽ได฾ใช฾สอยอะไรฟุุมเฟือยอีกแล฾ว จบแล฾ว การจ฽ายเงินก฾อนใหญ฽

รายได฾ที่พยายามหาเพิ่ม ก็กําลังพยายามกับร฾านขายเสื้อเล็กๆ กับ น฾องชาย ตอนนี้รู฾สึกภูมิใจกับตัวเอง ที่ 2 เดือนนี้ทําได฾ อดทนได฾กับชีวิต ความเป็นอยูท ฽ ต ี่ ฾องขี้งกกับตัวเองแบบนี้ นี้แหละ... ชีวิตที่ต฾อง "ผ฽อน" แต฽สด ุ ท฾ายสิ่งทีไ ่ ด฾มาคือความสุขทางใจ ที่เงินไม฽สามารถซือ ้ ได฾...

...มันก็คุ฾ม


ฤดูร้อน... อากาศช฽วงนี้เริม ่ ร฾อนขึ้นเรื่อยๆ การเมืองก็ร฾อนระอุ ไม฽แพ฾กัน ส฽วนทั้งการงาน ทั้งการเรียนก็เริ่มร฾อนตูด เพราะเหมือนมีไฟมาลน ก฾น มีแค฽ใจของผมละมั้งทีย ่ ังเย็นอยู฽ บางทีเย็นเกินไปด฾วยซ้ํา


น้ําจากสระช฽วยให฾ร฽างกายหายร฾อน สดชื่นมาพลัน ยามว฽ายน้าํ ว฽ายไป พักไป ได฾มีโอกาสยืนมองท฾องฟูา ในยามค่ําคืนของ กรุงเทพฯ อา...ไร฾ซึ่งแม฾ดวงดาว

ฤดูร฾อน...ครานี้ จะเป็นอย฽างไร

ยังไงก็คงได฾แต฽... "ยืนมองท฾องฟูาไม฽เป็นเช฽นเคย ฤดูร฾อนไม฽มีเธอเหมือนก฽อน เหมือน เก฽า...ขาดเธอ บ฽อยครั้งที่ใจ...เปิดออกไปไม฽ลืมเรื่องราว ฉากเก฽าย฾อนมา...เดินต฽อไปไม฽เป็นเช฽นเดิม"

ว฽าแล฾ว ความทรงจําเก฽าๆ ในฤดูร฾อน ก็ผด ุ ขึ้นมาเพียบเลย


ผมอยากให฾ความรักมาเติมหัวใจของผมให฾เร฽าร฾อน อีกครั้งใน "ฤดู ร฾อน" หนนี้


สัญญา... ในช฽วงเวลานี.้ ..

เวลาที.่ ..ผม กําลังย฾ายออกไปจากบ฾านสู.฽ ..คอนโด เวลาที.่ ..เต฾ ได฾งานใหม฽ที่จะต฾องออกไปอยู฽ห฾องพักข฾างนอก


เป็นเวลาเดียวกับ...

พ฽อ...กําลังอยู฽ในช฽วงชีวต ิ ที่ไม฽ค฽อยจะแฮปปี้กับ...บางสิ่ง แม฽...มีความเครียดในการปรับเปลี่ยนงานจากการควบรวมบริษัท

มันรู฾สึก พะวงหน฾า พะวงหลัง ยังไงไม฽รู฾ ใจหนึ่งก็อยากไปอยู฽ คอนโดในฝัน เร็วๆ แต฽อีกใจหนึ่งอดเป็นห฽วงที่บ฾านไม฽ได฾เลย แต฽ ก฽อนพอจะสบายใจ เพราะอย฽างน฾อยยังมี "เต฾" น฾องชายที่ฝากฝังได฾ ทุกอย฽าง แต฽ตอนนี้น฾องชายกําลังจะต฾องไปลุยชีวต ิ ทํางาน และทํา ตาามแผนผังชีวิตทีต ่ ัวมันเองวางเอาไว฾...

ยิ่งพ฽อ...อยูด ฽ ีดก ี ็มาพูดว฽า ลูกๆ ทั้งสองคนไปอยู฽ข฾างนอกพ฽อคง เหงาแย฽เลย ส฽วนแม฽ก.็ ..ไม฽ยอมให฾เต฾ไปอยูข ฽ ฾างนอก แต฽ใครจะฝืนเต฾ได฾ 55 ก็เลย ต฾องจํายอม


เรา...ทั้งสองพีน ่ ฾องจึง "สัญญา"

กันว฽า...

เราจะไม฽ทิ้งบ฾าน และครอบครัวไว฾ข฾างหลังแน฽นอน จะหมั่นโทรหา ตลอด และทุกวันอาทิตยแ คือวันครอบครัวของพวกเรา จะไม฽มใี คร สามารถแย฽งเวลานี้ไปจากครอบครัวเราได฾ แต฽สามารถจะมาเข฾า ร฽วมกับครอบครัวเราได฾เสมอ

ฉะนั้น เพื่อนๆ พี่ๆ น฾องๆ ต฾องเข฾าใจถ฾า "เรา" จะปฏิเสธคําเชิญชวน ของท฽านในวันอาทิตยแนะครับ เข฾าใจ ผมด฾วยนะครับ

ขอบคุณครับ


หลับตา...กลัน ้ ใจ...บอกลา หลับตา...

ลบการมองเห็นซึ่งทุกสิ่งที่แสงสะท฾อนออกมาเป็นภาพ ของบางอยากเราก็ไม฽อยากมองเห็น เพราะเห็นแล฾วอาจจะทําให฾ คิดถึงที่มาที่ไปของมัน


สถานที่บางที่เราไม฽อยากมองผ฽าน เพราะที่นน ั้ มีความทรงจําอยู฽ มากมาย รัก...ที่ไม฽ยอมมองเห็นถึงความจริงของความสัมพันธแที่หลงเหลือ อยู฽ จะฝืนไปทําไม ปิดตาลง เปิดหัวใจ และเอาคําตอบในนั้นออกมา

กลั้นใจ...

ดําดิ่งลงไปในความรูส ฾ ึกของตัวเองในห฾องที่ลก ึ ที่สด ุ ของ...หัวใจ หยุดเวลารอบข฾าง ลืมผูค ฾ นรอบกาย แล฾วคุยกับตัวเอง สูดออกซิเจนเต็มปอด ให฾เลือดไหลเวียนสูบฉีดไปทั่วทั้งร฽างกาย เค฾นความรู฾สึกทีถ ่ ูกกลั่นกรองจากสมอง และหัวใจ หยุดลมหายใจ...คิดถึงอดีต ปัจจุบัน อนาคต


บอกลา...

บอกลา...ตัวเองที่อ฽อนแอ และกลัวการเผชิญหน฾ากับความจริง บอกลา...คราบน้ําตาที่ติดอยู฽บนใบหน฾ายามค่าํ คืนทีส ่ ุดแสนเหงา ทุบกําแพงที่กั้นความรูส ฾ ึกที่แท฾จริงเอาไว฾ ละลายน้ําแข็งที่แช฽แข็งหัวใจไว฾ไม฽ให฾เคลื่อนไหว รวมความกล฾า...และเอยคําตอบที่ออกมาจากตัวตนของตัวเอง

ว฽า...

แรงบันดาลใจ: เพลง หลับตา กลั้นใจ บอกลา / Klear


ดวงดาว... สองสามวันนี้พระจันทรแสวย และสาดแสงยามค่ําคืนสว฽างจ฾ามาก กลางคืน เหมือนไม฽ใช฽กลางคืน แต฽สิ่งที่เหมือนกันระหว฽างกลางวัน และกลางคืนคือ...ฟูาที่ไร฾ "ดวงดาว"


ในคืนที่พระจันทรแเต็มดวง ดวงดารานั้นอาจถูกแสงจันทรแบดบัง ความส฽วางสดใส เงยหน฾ามองขึ้นฟูา ไม฽อาจเห็นแม฾ดาว... พระจันทรแ เจ฾าเหงามั้ย แม฾แสงที่เปล฽งปลั่งออกจากตัวเจ฾าช฽างสว฽าง เหลือเกิน จันทรแเจ฾า...เหงาบ฾างมั้ย ที่โดดเดียวท฽ามกลางท฾องฟูา ยามค่าํ คืน แบบนี้ ฉันเคยเป็นท฾องฟูาที่เฝูารอดวงดาว...ยามดวงอาทิตยแลับ "ขอบฟูา" ในคืนที่ไร฾ดาว ฉันช฽างเหงาไม฽ต฽างจากเจ฾าเลย...ดวงจันทรแ "เคย" มีดาวประดับฟูา ที่จะแวะเวียนมาหาทุกค่ําคืน แต฽ดาวดวงนั้น ได฾...ลาลับตกไปจากฟากฟูา นานแล฾ว

มาตอนนี้...


ฟูา...กลับสัมผัสถึงดาวดวงเก฽าอีกครั้ง แม฾เพียงครั้งคราว...ที่ได฾ เห็น แต฽ตอนนี้ ฟูารูแ ฾ ล฾วว฽า...ดาวดวงนั้นไม฽เคยหายไป

... ... ...


อีกแล้ว... เดินซื้อของที่...โลตัส คนเดียว ตอนสีท ่ ุม มีเสียงเพลงหนึง่ ดังขึ้นมา "รู฾ว฽าสายเกินไป...จะดึงรั้งใจของเธอกลับมา รู฾ว฽าเสียเวลา...น้ําตาไม฽รั้งใจเธอเอาไว฾ รู฾ว฽าหนทางเดิน...นับจากวันนี้ไม฽มีเธอข฾างกาย ก็คําว฽าเสียใจ...มันสายไปใช฽ไหมเธอ"


เชี่ย...เอย น้ําตาแม฽งไหลมาเอง ไหลเป็นทางกลางห฾าง ปกติไม฽ค฽อยร฾องไห฾ให฾ใครเห็น...

บีทแต฽ละบีท ทํานองและคําร฾องในแต฽ละท฽อน มันทําให฾ร฽างกายที่ เหนื่อยล฾า และหัวใจที่อ฽อนไหวในวันนี้ เกินกว฽าจะทนได฾ น้ําตาแม฽ง ก็ไหลออกมาเอง...มือปาดแล฾ว ปาดอีก มันก็ยังไม฽หมด ผมคิดถึง คนคนหนึ่งสุดหัวใจ คนที่จะไม฽ปล฽อยให฾ผมเลือกเดินซื้อของคน เดียวอย฽างในวันนี้แน฽นอน...

เซ็งโว฾ย พิมพแไป ตอนนี้ก็ร฾องไห฾อยู฽หน฾าจอคอม ทุเรศตัวเองว฽ะ ซื้อเบียรแมาดืม ่ ย฾อมใจตัวเอง...ก็ยิ่งไม฽หาย ผมกําลังจมกับความรูส ฾ ึกที่อิจฉา คนรอบกายที่เขามี "กันและกัน" ทั้งทีผ ่ มเคยมี...แต฽ตอนนี้ไม฽มี แม฾ทุกอย฽างของผมตอนนี้กําลังไป ได฾สวย...แต฽


แต฽ผมขาด...ขาดสิ่งทีท ่ ุกคนล฾วนต฾องการมาเติมชีวต ิ ให฾เต็ม

เวลา...ช฽วยอะไรผมได฾บ฾าง เวลา...ทําให฾ผมได฾รู฾ว฽าการที่เราจะ "รัก" ใครสักคนจากหัวใจมันไม฽ ง฽าย เวลา...บอกให฾ผมได฾รู฾ว฽าการทีเ่ ราจะ "ลืม" ใครสักคนมันกลับยาก กว฽านั้นอีก เวลา...กระซิบบอกกับความรูส ฾ ึกให฾ผมนั้น....เข฾าใจว฽าคําว฽าเหงามัน เป็นอย฽างไร

อีกแล฾ว... นี้ฉันต฾องคิดถึงเธออีกแล฾ว


สาม... ตอนนี้ใกล้จะตี...สาม เมื่อวานนิวคาสเซิลก็ชนะศูนย์...สาม ชีวิตกาลังเข้าใกล้เลข...สาม ตุ๊กตุก ๊ มีลอ ้ แค่...สาม โลโก้โตโยต้าก็มีวงรีอยู่...สาม ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ควรซ้อน...สาม


เรียนจุฬาฯ ก็คงรู้จก ั ย่าน...สาม ทาไมต้อง บัก ๊ 111...สาม ไม่รู้เบอร์กต ็ ้อง 113...สาม อนุบาลทาไมต้องมีแค่...สาม หมอชิตใหม่ - คลองสาน รถเมล์สาย...สาม เหล้าเข้าปากแล้วไม่เคยหยุดแค่...สาม รถเบนซ์ยังมีดาวแฉก...สาม ไปสุพรรณยังเจอตลาด...สาม ถึงง่วงแต่ไม่ควรหาว...สาม ความรักไม่ตอ ้ งการมือที่...สาม กี่ปีไทยก็ยง ั คงเป็นประเทศโลกที่...สาม แต่ไม่อยากให้เกิดสงครามโลกครัง ้ ที่...สาม ชอบง่วงนอนบ่าย...สาม Bodyslam ตอนแรกมีแค่...สาม


ตอนนี้กร ็ อ Singer ที่...สาม ไม่มีใครลืมพระคุณที่...สาม เหรียญทองแดงก็ที่...สาม ไม่ชอบเซ้าซี้เกิน...สาม บางคนบ้านอยู่พระราม...สาม และอายุก็เลข...สาม ตอนนี้เริ่มมองจอคอมเป็น...สาม คงต้องรีบนอนก่อนตี...สาม ไม่งั้นพรุ่งนีค ้ งไปไม่ทันบ่าย...สาม แล้วทาไมต้อง...สาม

เพราะคุณคือคนที่...สาม


แดง... ทาไมเลือดต้อง...แดง ทาไมกุหลาบสี...แดง ทาไมวันอาทิตย์ต้อง...แดง ทาไมต้องสี่แยกไฟ...แดง ทาไมต้องบะหมีหมู...แดง ทาไมแบงค์รอ ้ ยต้อง...แดง


ทาไมโค้กยังต้อง...แดง ทาไมไฮเนเก้นต้องดาว...แดง ทาไมถึงต้องใส่เสื้อ...แดง ทาไมผมถึงชอบสี...แดง หรือเพราะผมชอบดืม ่ น้า..แดง แต่ยังไม่มีรถสี...แดง เร้กเก้ก็ยง ั มีหนึ่ง...แดง TK park ก็ยังมี...แดง กล่องไปรษณีย์ยังคง...แดง ธงชาติไทยก็มี...แดง แต่ผมเกลียดไฟ...แดง เพราะผมไม่ชอบผ่าไฟ...แดง ผมมีลุงชื่อ...แดง แมนยูฯ ผี...แดง


หงส์ก็...แดง เออ เดอะมอลล์ยัง...แดง แต่อย่าให้เรือ ่ ง...แดง แล้วมาเขียนทาไมเกี่ยวกับ...แดง

ใช่แล้ว...

เพราะหัวใจผมยังคงสี...แดง

คุณล่ะ สีอะไร?


ถ้า... ถ้า...นอนเยอะๆ ขอบตาคงไม่ดา ถ้า...ไม่ดื่มเหล้า ก็คงไม่เมา ถ้า...กลับบ้านคนเดียว ยังไงก็เหงา ถ้า...เพลงนั้นไม่ดัง ก็คงไม่ต้องร้องไห้ ถ้า...ไม่ทาวันนั้น ก็คงไม่มว ี น ั นี้ ถ้า...ไม่มีอดีต ก็คงไม่มีปัจจุบัน


ถ้า...ยังย่าอยูท ่ ี่เดิม ก็คงไม่มีทางก้าวหน้าได้ ถ้า...ความกล้า ยังหลงเหลืออยู่ ถ้า...ความฝัน มันดูเหมือนความจริง ถ้า...ความรู้สก ึ จากใจ มันยังกระซิบบอก ถ้า...ความกลัว ไม่กลับมาหลอกหลอน ถ้า...ฉันบอกออกไป เธอจะเชื่อฉันมั้ย

ถ้า... ฉัน...


วันแห่ง...ความรัก ตั้งใจจะเขียนอะไรสักอย฽าง... พึ่งดูหนังเรื่อง...รถไฟฟูามาหานะเธอ จบ!! ที่ไม฽ได฾ดต ู อนในโรง เพราะไม฽มีใครให฾ไปดูด฾วย บางทีความรักของคนสองคนก็อาจจะสวนทางกัน... ...เวลาไม฽ตรงกัน ...จังหวะชีวต ิ ไม฽ตรงกัน


...ระยะทางที่หา฽ งไกล อุปสรรคมากมายที่กั้น..."ความรัก" ของคนสองคนเอาไว฾ เราควร "ฝืน" เพื่อทนกับมัน หรือ เราควร "รอ" ให฾ทุกอย฽างลงตัว แต฽จะมีวันนั้นหรือ ในหนังเรื่องนี้ ยังบอกเลยถ฾าเป็นหนังรัก มัน จะต฾องไปทีส ่ นามบินทัน...แม฾สุดท฾ายจะไม฽ทน ั แต฽เรื่องก็จบแบบ แฮปปี้...ก็เพราะว฽ามัน "ยังคง" เป็น "หนัง" ไม฽ใช฽ชวี ิตจริง 2 ปี ในหนัง ไม฽อาจจะทําให฾จิตใจ และ "ความรัก" ของคนเปลี่ยน ได฾บ฾างเลยหรือ เวลา...คือคําตอบ บางที...ชีวต ิ จริง มันอาจจะยิ่งกว฽าบทละคร แต฽เพราะผมไม฽ใช฽คนเขียนบท... ผมเลยไม฽รู฾เรื่องราวต฽อไปในตอนจบ...ในความรักของผม ผมคงต฾องปล฽อยให฾เรื่องราวดําเนินต฽อไป... จนกว฽า..."เวลานั้น" จะมาถึง


ทุกวันวาเลนไทนแ...ผมคงนึกถึงเพียง ขั้นบันไดระหว฽างชั้น 4-5 ...เท฽านั้น

เวลาที่เชื่องช฾า...มันยังคงหมุนไป เก็บเกี่นววันร฾าย ๆ...เตือนจิตใจให฾จํา รักที่มันต฾องจบ...แม฾ว฽ายังไง มันก็ยังสวยงาม


ความรัก...(อดีต) วันวานของ...ความรัก

ชีวิตผมเคยล฾มลงมาแล฾ว...เมือ ่ สูญเสียความรักในครั้งนั้น กําลังใจที่ จะใช฾ชีวต ิ ดับหายไปในทันที คิดว฽าชีวิตนีค ้ งหมดความหมาย เพราะ เราได฾ให฾ความสําคัญกับความรักมากเกินไป พอมันหายไป ชีวิตก็ เคว฾ง... น้ําตาไหลแล฾ว ไหลอีก ยามหลับ ยามตื่น ยามฝัน ไม฽มีเวลาไหนที่ ไม฽ร฾องไห฾ เพราะมันร฾องอยู฽ข฾างในตลอดเวลา...แต฽ตอนนี้หมดแล฾ว


ซึ่งน้ํารสเค็มที่ไหลจากดวงตา หมดเเล฾ววันเวลาที.่ ..คร่ําครวญ เสียใจ คิดว฽าโชคดีทผ ี่ า฽ นพ฾นความรู฾สก ึ นั้นมาได฾ ผมเข฾มแข็งขึ้น วันเวลา เก฽าๆ จะช฽วยผลักผมให฾ก฾าวไปข฾างหน฾าโดยไม฽ประมาท อีกครั้ง "ความพ฽ายแพ฾" ในอดีต จะช฽วยเร฽งให฾ชีวิตของผมดําเนินต฽อไป... ถ฾าตอนนี้ให฾นึกกลับไป ยังไงก็มีแต฽ความสุขทีน ่ ึกออกเป็นส฽วนใหญ฽ ผมจะไม฽ขอร฾องให฾เวลาเก฽าๆ คืนกลับมา เพราะอดีตคืออดีต...ความ รัก ที่ต฾องจบลงไป เมื่อมองกลับไปยังไงมันก็ยังคงสวยงาม... เมื่อก฽อนเคยรักมากเท฽าไร...ตอนไม฽รู฾ว฽าจะเป็นยังไงต฽อไป แต฽คืน วันทีผ ่ ฽านไป...ไม฽เคยรูส ฾ ึกเสียดาย ทีช ่ ีวิตนี้เคยได฾ทุ฽มเทความรักให฾ ใครสักคน เพราะรักทีใ่ ห฾ไป ไม฽เคยคํานึงถึงผลลัพธแในตอนท฾าย... การจะทําอะไรเพื่อใครสักคน ถ฾ามันทําไปเพราะความรัก... การ ร฾องไห฾ ให฾ใครสักคน อย฽าไปเสียดายน้ําตาถ฾ามันออกมาจากหัวใจ ... รักทีม ่ ันต฾องจบ ถึงอย฽างไรมันก็ยังคงสวยงามในความทรงจํา...

และ...


ผมจะขอจํามันไว฾... http://www.youtube.com/watch?v=XjF2x_-zJCY แรงบันดาลใจ...ความรัก Bodyslam


ความรัก...(3) นี้คืออีกหนึ่งเพลงรัก ที่อยากให฾ทุกคนได฾ฟัง

ความรัก...

เนื้อร฾อง : ขจรเดช พรมรักษา ,โป โปษยะนุกูล , อาทิวราหแ คง


มาลัย ทํานอง : อาทิวราหแ คงมาลัย , พูนศักดิ์ จตุระบุล เรียบเรียง : bodyslam , พูนศักดิ์ จตุระบุล เมื่อวันที่ความเจ็บช้ํามันทําลายหัวใจ วันที่คําว฽ารักมันได฾ผลักฉัน ล฾มลง วันนั้นฉันเคยคิดว฽าชีวิตฉันมันคงหมดความหมาย พอน้ําตามันไหลจนไม฽มีเหลืออยู฽ พอฉันได฾เรียนรู฾ก฾าวผ฽านคําว฽าแพ฾ พ฽าย คําว฽ารักที่เคยทําให฾ฉันล฾มลง ที่จริงไม฽ใช฽ มันแค฽ผลักให฾ฉน ั ก฾าวเดินต฽อไป อีกครั้ง * เมื่อก฽อนเคยรักมากเท฽าไหร฽ มันยังคงรักมากเท฽านั้น แต฽ชีวต ิ มัน ต฾องเป็นไป เมือ ่ ก฽อนเคยรักเธอที่สุด มันยังคงรักเธอสุดหัวใจ ไม฽เคยจะเสียดาย ที่ชีวิตฉันเคยได฾รักเธอ เวลาที่เชื่องช฾ามันก็ยังหมุนไป เก็บเกี่ยววันร฾าย ๆ เตือนจิตใจให฾จํา รักที่มันต฾องจบ แม฾ว฽ายังไง มันก็ยังสวยงาม และที่สด ุ ชีวต ิ ต฾องเดินต฽อไป อีกครั้ง * เมื่อก฽อนเคยรักมากเท฽าไหร฽ มันยังคงรักมากเท฽านั้น แต฽ชีวต ิ มัน ต฾องเป็นไป เมื่อก฽อนเคยรักเธอที่สุด มันยังคงรักเธอสุดหัวใจ


ไม฽เคยจะเสียดาย ที่ชีวิตฉันเคยได฾รักเธอ ถ฾าหากย฾อนคืนวันเวลาได฾อีกครั้ง อย฽างไร ฉันก็จะยอมให฾เป็น เหมือนเดิม จะรักเธอเหมือนที่เคยทํา รับความเป็นไป จนถึงนาทีสุดท฾าย * เมื่อก฽อนเคยรักมากเท฽าไหร฽ มันยังคงรักมากเท฽านั้น แต฽ชีวต ิ มัน ต฾องเป็นไป เมื่อก฽อนเคยรักเธอที่สุด มันยังคงรักเธอสุดหัวใจ ไม฽เคยจะ เสียดาย เมื่อก฽อนเคยรักมากเท฽าไหร฽ มันยังคงรักมากเท฽านั้น แต฽ชีวต ิ มันต฾อง เป็นไป เมื่อก฽อนเคยรักเธอที่สุด มันยังคงรักเธอสุดหัวใจ ไม฽เคยจะเสียดาย ที่ชีวิตฉันเคยได฾รักเธอ ทําเพื่อใครสักคน ฉันได฾ทําเพือ ่ ความรัก ร฾องให฾ใครสักคน ฉันก็ร฾อง จากหัวใจ รักที่มันต฾องจบ มันก็ยังงดงาม ฉันยังจําไว฾ ...

และ...ความรักของคุณจะเหมือนในเพลงนี้มั้ย คุณไปหาฟังเอาเอง นะ


ส฽วนความรักของผม...แม฾หัวใจก็ไม฽อาจตอบได฾


ความรัก... ...เกือบ 20 นาที ทีผ ่ มยืนมองดูผค ู฾ นเดินผ฽านไปผ฽านมา... ทัง้ ชาย หญิงมากมาย ทั้งวัยรุ฽น วัยเรียน วัยทํางาน คนไทย คนต฽างชาติ ที่มารวมกัน ณ ที่แห฽งนี้ ในมือของทุกคนล฾วนกําช฽อดอกไม฾ทม ี่ ี หนามแหลมคม กลีบดอกสีแดงสดใส พร฾อมใบหน฾าเปี่ยมไปด฾วย ศรัทธา...สวดมนตแอ฾อนวอน ขอพร..."ความรัก" กับ พระตรีฯ หน฾า ลาน CTW

ความรัก...


ทุกคนล฾วนต฾องการสิ่งนี.้ ..ไม฽วา฽ จากครอบครัว พี่น฾นอง เพื่อนฝูง แต฽ สิ่งทีท ่ ุกคนปราถณา ล฾วนเป็นความรักที่เป็นคู฽ครอง คู฽ชีวต ิ ผูค ฾ น มากมายที่มาร฽วมกันในคืนวันพฤหัส...ล฾วนหมายปองสิ่งเดียวกัน ควันธูป กลิ่นเทียนสีแดงที่ล฽องลอยขึ้นฟูา บ฽งบอกถึงความต฾องการ ของคนเราได฾อย฽างดี ว฽าทุกคนล฾วนอยากมีคค ู฽ รอง อยากมีคนมา เคียงข฾างกาย หลายคนมาเพียงคนเดียว บ฾างมาเป็นกลุ฽ม หญิง เทียม ชายปลอม ก็มีไม฽น฾อย...

แม฾ตัวผมเองไม฽เชื่อในเรื่องการขอพร การไหว฾พระสักเท฽าไรนัก แต฽ ผมเชื่อในศรัทธาต฽อ "ความรัก" ความต฾องการ โหยหาใน "ความ รัก" ความรักเปรียบเสมือนสิ่งที่ทาํ ให฾ชีวิตคนเราขับเคลื่อนไปได฾ คุณจะอยูค ฽ นเดียวแล฾วมีความสุขได฾อย฽างไร ต฽อให฾มท ี รัพยแสน ิ เงิน ทอง ตําแหน฽ง ลาภยศมากมาย แต฽ถ฾าปราศจากวามรูส ฾ ึกนี้ ชีวิตก็ไม฽ อาจเติมเต็มได฾

...แล฾วคนเหล฽านี้มารวมกัน เพื่อความต฾องการ "ความรัก" ใน รูปแบบใดกันบ฾าง

...โปรดส฽งใครมารักฉันที...รอนานแล฾วนะ ...ขอให฾ความรักที่มีราบรื่น...ตลอดไป ...อยากให฾รักครั้งเก฽า...พัดหวนคืนมา


แล฾วผมล฽ะ ถ฾าผมจะขออะไรสักอย฽างเกี่ยวกับ "ความรัก" ของผม ผมจะขออะไรดี...

ศาสดา...ของผมจะบอกผมเองในเร็วๆ นี้ ว฽า "ความรัก" ของผม ควรเป็นเช฽นใด

เพียงไม฽กี่ท฽อนจากเพลง...ความรัก

หากย฾อน.. คืนวันเวลาได฾อีกครั้ง.....อย฽างไร ฉันก็จะยอมให฾เป็น เหมือนเดิม...จะรักเธอ เหมือนที่เคยทํา .... รับความเป็นไป จนถึง นาทีสุดท฾าย...เมื่อก฽อนเคยรักมากเท฽าไหร฽ มันยังคงรักมากเท฽านั้น.. แต฽ชีวต ิ มันต฾องเป็นไป.. เมื่อก฽อนเคยรักมากที่สด ุ ...

แรงบันดาลใจ ความรัก Bodyslam ผมจะรอฟังเต็มๆ ในวันที่ 9 กุมภาพันธแ นี้นะครับ


Lucky... เรื่องบางเรื่องเราไม฽สามารถควบคุมหรือกําหนดมันได฾ แม฾จะมี ความสามารถ เก฽งกาจแค฽ไหนก็ตาม แม฾ปกติผมจะไม฽เชื่อเรือ ่ งดู ดวงหรือคําทํานาย ภูติ ผี วิญญาณ แต฽ผมกลับเชื่อเรื่อง "โชค" ว฽ะ มันดูงงๆ มั้ย คนเรามักมีทั้ง "โชคดี" และ "โชคร฾าย" และไอ฾พวก "โชค" นี้แหละ ที่เราควบคุมมันไม฽เคยได฾ ฝึกฝน ร่ําเรียนก็ไม฽ได฾ ใช฾ความพยายาม หรือแสวงหาอย฽างไรก็มาเพิ่ม หรือลด "โชค" ของเราไม฽ได฾


ใช฽ เพราะฉะนั้นในเมื่อมันควบคุมไม฽ได฾ เราก็ตอ ฾ งยอมรับใน "โชค ร฾าย" และยินดีให฾กับ "โชคดี" ขอเรากัน ...อยากจะพูดในเรื่องของ "โชคดี" ถ฾าจะให฾มั่นใจอะไรในนเรื่องของโชคดี อย฽างเเรกเลยผมไปหาที่ จอดรถทีไร ได฾ทุกทีเลยอ฽ะ หรือขึ้นรถเมลแก็มก ั จะได฾นั่งนะ ... แต฽ถ฾า กับเรื่องชิงโชครางวัลไม฽ค฽อยจะมีกับเขาเท฽าไร ทั้งหวย ทั้งส฽งบัตร ชิงโชคต฽างๆ ไม฽เคยได฾กับเขาสักที...อิอิ เป็นตัวอย฽างกันไป และถ฾าเป็นเรื่องโชคดีที่เป็นอยู฽ หรือผ฽านมาแล฾วทีค ่ ิดว฽าตัวเอง "โชคดี" ล฽ะก็...มีเยอะเชียวล฽ะ มีอะไรบ฾าง ลองไปไล฽ให฾มันชืน ่ ใจเล฽นดีกว฽า อย฽างแรกเลย ผมโชคดีที่...เกิดเป็นลูกของพ฽อเจี๊ยบ แม฽โตเ จะมีใครอีกทีค ่ อย ห฽วงใย ไว฾ใจ และหนุนหลังผมทุกเรื่องได฾แบบนี้อีก ผมโชคดีที่...มีน฾องชาย สุดติ่ง ไอ฾เต฾เป็นทั้งน฾อง เป็นทั้งเพื่อน แม฾ บางทีจะเป็นเหมือนพี่ เหมือนพ฽อกูบ฾างก็เฮอะ ผมโชคดีที่...มีน฾องชาย(สุนัข) ที่ผมพบกับมันด฾วยโชคชะตาฟูา ลิขิต จริงๆ ใช฽มย ั้ พะโล฾


ผมโชคดีที่...ผมได฾เรียนโรงเรียนทีผ ่ มภูมิใจ ยืดอกไม฽แพ฾ใครใน โลก...เพราะเราไม฽ได฾เป็นคนรกโลก ผมโชคดีที่...ได฾เรียนอยูท ฽ ส ี่ ถาบันเดียวที่พ฽อผมเรียน แม฾ผมไม฽ได฾ ภูมิใจเท฽าข฾างบน แต฽มันก็เป็นตัวอักษรที่คนสนใจบนใบสมัครงาน ได฾เสมอ ผมโชคดีที่...ได฾ทํางานทีใ่ นทีท ่ ี่ทาํ อยู฽ปัจจุบัน ที่นี้คือครอบครัว และบ฾านหลังที่ 2 ของผม หัวหน฾าผมไม฽ต฽างจากพ฽อแม฽ ญาติใหญ฽ เพื่อนร฽วมงานผมแทบไม฽ต฽างจากพี่น฾องที่คลานตามกันมาอีก ผมโชคดีที่...ได฾ "รัก" ได฾ "เลิก" ได฾ "เจ็บ" ได฾ "เข฾าใจ" และได฾ "ค฾นพบ" สิ่งที่ตวั เองหาจากคําว฽ารัก ผมโชคดีที่...คืนนั้น คืนโน฾น เคยเมา เคยหลับใน ชน แต฽ตัวเองไม฽ เป็นอะไรสักอย฽าง ผมโชคดีที่...ได฾รู฾จักเพื่อนๆ ทีเ่ รียน ป.โท ทุกคน ทําให฾โลกของผม กว฾างขึ้นมากเลย ผมโชคดีที่...ได฾เลือกเดินเข฾าบ฾านรับน฾องชื่อจีนสีแดง...ในรัว้ สีชมพู ทําให฾ผมพบพวกพี่ทั้ง 5 คนถึงทุกวันนี้ ผมโชคดีที่...ตัดสินใจซื้อคอนโดนี้ของผม เป็นหนึ่งในความฝันที่


มันเป็นจริงแล฾ว แม฾จะต฾องรัดเข็มขัดสุดขีด ผมโชคดีที่...ผม "เปิด" ตัวเอง ในยามค่ําคืน ส฽งผมให฾ผมพบเจอ รู฾จักกับผู฾คนมากมาย ทีค ่ นดีดจ ี ะพาไปหาคนดีดี ผมโชคดีที่...หันกลับมาเล฽น Facebook หลังจากเคยคิดทีจ ่ ะไม฽ เล฽นมันแล฾ว ยังมีเรื่อง "โชคดี" อีกมากมาย ที่เขียนยังไงก็ไม฽หมด... ลองคิดถึงเรื่องโชคดีของพวกคุณดู และใช฾มน ั เป็นกําลังใจ เพื่อวัน พรุ฽งนี้คุณอาจจะ "โชคดี" แบบวันเก฽าๆ อีกครั้ง ใครมันจะรู฾ ให฾มันได฾อย฽างนี้สิ !!! I'm a Luckyman…Goodluck ผมโชคดีที่...ได฾รู฾จักคนดีดี ต฽อจากคนดีดม ี ากมาย


ง่วง... ง฽วง... ทําไงดี จะไม฽ให฾ง฽วง ประชุมก็ง฽วง... เรียนก็ง฽วง... อ฽านหนังสือสอบก็ง฽วง...


ขับรถก็ง฽วง... นั่งเฉยๆ ก็ง฽วง... บางที ยืน!! ยังง฽วง...

ทั้งทีจ ่ ริงงผมไม฽ได฾อยากง฽วง...นอนมาเยอะก็ง฽วง... นอนมาน฾อยก็ ง฽วง... ขอโทษ...เพื่อนร฽วมประชุม อาจารยแ เพื่อนร฽วมทาง(บาทีหลับกลาง สีแยก) ทําไงได฾ มันฝืนแล฾ว พยายามแล฾ว มันก็ง฽วง...และก็หลับทุกทีเลย หน฾าตาผมก็ดูงว฽ งตลอดเวลาเลย

จะมีไม฽ง฽วง...ก็ค่ําคืนวันศุกรแแบบนี้ที่ค฾างคาวราตรี กินกล฾วยพร฾อม ตะลุย แสงสี แล฾ว ฮิ้ววววว


กองทัพติดปีกพร฾อม... I'm a Batman...


Without...You เมื่อ... ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ เหงาเป็นบางเวลา ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ มองท฾องฟูาเป็นสีเทา ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ แอบร฾องไห฾ไม฽ให฾ใครเห็น ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ ไม฽กล฾าเปิดดูรป ู เก฽าๆ


ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ นั่งกินข฾าวคนเดียว ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ เบาะนั่งข฾างซ฾ายที่วา฽ งเปล฽า ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ กอดหมอนข฾างแน฽นขึ้นกว฽าเดิม ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ ฮัมเพลงที่ไม฽มี คอรัส ช฽วยร฾อง ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ เดินซื้อเลือกของลําพัง ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ เขียนบันทึกยามสุดเหงา ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ ไม฽กล฾าเดินคนเดียวในที่เก฽า ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ มองท฾องฟูาไร฾ซึ่งดวงดาว ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ ทําให฾กลางคืนยาวนานกว฽าเดิม ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ ไม฽อยากตื่นนอนตอนเช฾า ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ ไม฽มีคนโทรหา ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ ไม฽มีคนโทรมา


ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ ไม฽มีคนให฾คิดถึง ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ ทําให฾โลกนี้เริม ่ น฽าเบื่อ ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ เหมือนทําให฾ฉน ั หมดแรงฝัน ไม฽มีเธอ...ก็แค฽ ไม฽มีทั้งอดีต และอนาคต

ฉันไม฽อยาก...ไม฽มีเธอ

เเรงบันดาลใจ จากเพลง Without You : Empire of the Sun http://www.youtube.com/watch?v=EOmwrLgrBBI


ความสุข... ความสุข...

ค่ําคืนหลังจากนอนมาเต็มวันทั้งวัน ได฾ออกไปเดินเล฽นที่ห฾างกับคุณ พ฽อ กลับมาออกกําลังกายกับหมาสุดทีร่ ัก แล฾วดื่มเล็กๆ น฾อยๆ กับ เพื่อนที่รู฾ใจ...สายลมเย็นจากหมอกที่พัดผ฽านกระจกรถยนตแ เข฾ามา กระทบใบหน฾าให฾สดชื่นตอนขากลับ ปิดท฾ายด฾วยการกลับมานัง่ พิมพแอะไรบ฾าบอแบบนี้...นี้คือวันที่มีความสุขของผม


เพราะ... คนเราเกิดมาก็ต฾องอยากมี...ความสุข ใช฾ชวี ิตทุกวันเพื่อแสวงหาสิ่งเหล฽านี้...ความสุข แต฽ความสุขของแต฽ละคนไม฽เหมือนกัน บางคน ถึงตอนนี้ก็ยังไม฽รู฾เลยว฽าความสุขของตัวเองคืออะไร อยู฽ที่ ไหน... ตอนนี้ผมรู฾อยู฽เต็มอกแล฾วว฽าความสุขของผมคืออะไร...และจะไปหา มันได฾จากที่ไหน ฉะนั้น...ความทุกขแ ความเครียด จะมีบ฾างก็ช฽างมันปุะไร ถ฾าเรารูว฾ ฽าเราจะเรียกหาความสุข มาลบล฾างสิ่งเหล฽านั้นได฾เมื่อไหร฽ก็ ตามที่เราต฾องการ เรื่องเหล฽านั้นก็เป็นแค฽...เศษผง ของชีวิตเราเท฽านั้น

แต฽ก็รด ู฾ ีว฽าถ฾า เศษผง มันเข฾าตาเมื่อไหร฽ น้ําตามันก็ไหลทุกที


ทําไงได฾ บางอย฽างมันก็ควบคุมให฾เกิดไม฽ได฾ แต฽ความสุขเท฽านั้นที่เรา...สร฾างได฾ ออกไปหา...ความสุข กันนะครับ

ฝันดี...


รัก... รัก... รัก...ไม฽มีอยูใ฽ นแอลกอฮอลแ รัก...ก็เจ็บ เลิกก็เจ็บ รัก...ก็บอก รัก...สนุกแต฽ไม฽ผูกพัน


รัก...หลับ รัก...คนโทรมาจังเลย รัก...คือความเสี่ยง รัก...ที่จะรัก รัก...เราไม฽เก฽าเลย รัก...นะแต฽ไม฽แสดงออก รัก...จริง รักปลอม รัก...เธอทั้งหมดของหัวใจ รัก...ที่พึ่งผ฽านพ฾นไป รัก...คุณเข฾าแล฾ว รัก...แท฾ดแ ู ลไม฽ได฾ รัก...เธอหัวทิ่มบ฽อ


รัก...ไม฽ได฾ รัก...ผมแค฽นี้เองเหรอ รัก...เธอมากกว฽า รัก...ปลอมๆ รัก...ยืนยง รัก...และเข฾าใจ รัก...ล฾นใจ

รัก...(เว฾นไว฾ให฾คุณเติม)


อิสระ... วันนี้อากาศดีแต฽เช฾า...คิดไว฾เเล฾วว฽าคืนนีต ้ ฾องออกไป Chill แล฾วก็ไปจนได฾...ได฾พบเพื่อนของเพื่อนใหม฽อีกหลายคนมากมาย เหล฾าทุกหยดทีช ่ ฽วยเพิ่มรสชาติ ให฾บรรยากาศยามค่ําคืนมีความสุข มากกว฽าคืนธรรมดาอันว฽างเปล฽า เสียงเพลงมากมายจากลําโพงเสียงดี ทําให฾อารมณแถูกปลดปล฽อย เป็นอิสะจากทุกสิ่งบนโลก...ไม฽ต฾องคิดถึงอดีต อนาคต หรือแม฾แต฽


ปัจจุบัน ที่นั่งพิมพแอยู฽ก็เป็นเวลาที่ดึกดืนพอสมควร แต฽ยังมีคนนมากมาย วนเวียนอยู฽ในโลกไซเบอรแ...โลกที่เราสร฾างตัวเองจากภายนอก หรือตัวตนทีแ ่ ท฾จริงทีถ ่ ูกปลดปล฽อยออกมากันแน฽ "อิสระ"...ของตัวเอง อยู฽แห฽งหนใด...ผมรู฾เเล฾ว มันปรากฏอยูใ฽ นสิ่งทีผ ่ มอยากจะทํา อยากจะเป็นโดยไม฽ต฾อง คํานึงถึงสิ่งใดใด...ผมรูว฾ ฽าความสุขทีผ ่ มจะออกไปหาได฾อยู฽ตรงไหน กับใคร แม฾ว฽าบางทีเราอยู฽คนเดียว แต฽นั้นก็ไม฽ได฾หมายความว฽าเราจะไม฽มี "อิสระ" หลายคนถูกขังอยู฽ในกฏเกณฑแ มารยาท ข฾อบังคับ...ผมโชคดีทผ ี่ ม อยู฽นอกเหนือกฏเหล฽านั้น พ฽อครับ แม฽ครับ ขอบคุณที่เลี้ยงผม ให฾ผมเป็นแบบนี้ เป็นคนที่นั่ง อยู฽ตรงนี้ เป็นแบบนี้...และให฾ "อิสระ" กับผมโดยไม฽เคยว฽ากล฽าว... ผมมีความสุขว฽ะ...ยังไม฽อยากจะนอนเลย เสียงเครื่องบิน แหวกก฾อนเมฆ บดบังแสงจันทรแบนชั้นบรรยากาศที่ หนาวเย็น...มันยังทําให฾ผมยังมีชีวิตในยามค่าํ คืนได฾อีกยาว


เกือบ...ร฾องไห฾ตอนขับรถกลับอยู฽ดี แต฽วันนี้ไม฽ร฾องเพราะมีความสุข กลั้นน้ําตาเอาไว฾ได฾...ฝืนยิ้มแล฾วบอกกับตัวเอง...จะร฾องไห฾ทําไม ตอนนี้เราเป็น "อิสระ" ต฽อทุกอย฽าง สายลมเย็นที่ตห ี น฾าบอกว฽าสุดท฾ายแล฾ว...ผมก็แค฽อยากได฾คนที่จะ มาอิสระเป็นเพื่อนผม อยากได฾คนที่เหมือนผม มาอยู฽ด฾วยกัน แม฾แค฽คนที่เจอวันนี้ รู฾จักกันวันนี้ เขายังบอกผมว฽า...คนที่ได฾เป็น แฟนผมคงโชคดี เฮ฾อมีคนบอกอย฽างนี้หลายคนแล฾ว...แต฽ใครล฽ะคือคนโชคดีคนนั้น... ไม฽เห็นมี และตอนนี้ยังไม฽อยากมี

ขอแค฽ "อิสระ" อยู฽กับผมในตอนนี้ก็มีความสุขพอแล฾ว...


15 ข้อ สาหรับ 15 คน... 15 ข฾อ สําหรับ 15 คน" เปลี่ยนคําตอบทุกข฾อให฾เป็นคําตอบของตัวคุณเองซะ ... แล฾ว tag 15 คนที่คุณอยากรู฾เรื่องพวกนี้มากที่สด ุ พร฾อมแล฾วก็ลย ุ เลย ~ * ________________________________________________ __ 1. Snacks a) มันฝรั่งอบกรอบรสทีช ่ อบทีส ่ ุด : บารแบีคิว


b) ปลาสวรรคแหรือปลาเส฾นรสที่ชอบที่สด ุ : บารแบีคิว c) ขนมเคี้ยวหนึบที่ชอบที่สด ุ : YoYo d) บิสกิต, เวเฟอรแ หรือขนมปังกรอบที่ชอบที่สด ุ : ทิวลี่ e) ขนมไทยทีช ่ อบมากทีส ่ ุด : ข฾าวเหนียวปิ้งใส฾กล฾วย 2. ผลไม฾ a) ผลไม฾ทช ี่ อบที่สด ุ : กล฾วย b) ผลไม฾ที่ไม฽ชอบที่สด ุ : ทุกอย฽างที่เปรีย ้ ว

3. วิชาที่เคยเรียน a) วิชาที่เรียนแล฾วมีความสุขทีส ่ ุด : เคมี (เพราะนอนทั้งชัว่ โมง) b) วิชาที่เรียนแล฾วเหนื่อยทีส ่ ด ุ : พละ (เพราะเล฽นเต็มทีท ่ ุกวิชา) 4. อวัยวะของตัวเอง a) อวัยวะภายนอกที่ชอบมากที่สด ุ : รอยยิ้ม (ริมฝีปาก) b) อวัยวะที่อยากเปลี่ยนมากที่สด ุ : แม฽ให฾มา ไม฽อยากเปลี่ยนอะไร เลย...แต฽อยากสูงกว฽าเดิมหน฽อยนึง c) ถ฾าถูกบังคับให฾ต฽อเติมอวัยวะอย฽างหนึ่ง อยากเพิ่มอวัยวะใดมาก ที่สด ุ : ไต (แล฾วก็เอาไปบริจาคซะ) 5. Good-Looking a) บอกชื่อดาราหรือศิลปินชายทีค ่ ุณคิดว฽าดูดีสด ุ ๆมา 1 คน : ทอม ครูส b) บอกชื่อดาราหรือศิลปินหญิงที่คุณคิดว฽าดูดส ี ุดๆมา 1 คน :


พลอย เฌอมาล c) บอกชื่อเพื่อนของคุณที่คิดว฽าดูดส ี ุดๆมา 1 คน : คนทีส ่ ฽องกระจก เจอทุกเช฾าอะ

6. เพลง a) เพลงที่ฟังแล฾วรูส ฾ ึกเบิกบานสุดๆ : คราม b) เพลงที่ฟังแล฾วรูส ฾ ึกหดหู฽สด ุ ๆ : คราม c) เพลงที่ฟังบ฽อยทีส ่ ุดในรอบสัปดาหแทผ ี่ ฽านมา : คราม 7. เสื้อผ฾า/เครือ ่ งแต฽งกาย/เครื่องประดับ a) ชิ้นไหนที่คณ ุ ใส฽แล฾วมั่นใจที่สด ุ : รองเท฾า Onisuka Tiger b) ชิ้นไหนทีค ่ ณ ุ เคยใส฽แล฾วดูแย฽ที่สด ุ : กางเกงเปูาขาด c) เครื่องประดับที่หยิบมาใส฽บอ ฽ ยทีส ่ ุด : นาฬิกาข฾อมือ เพราะใส฽ทุก วัน มีอยู฽เรือนเดียว 8. The Hottest & The Coolest a) บอกชื่อเพื่อนของคุณที่คิดว฽า Hot ทีส ่ ุด : พี่ปู(สุธี) เพราะแก เป็นคนขี้ร฾อนมาก b) บอกชื่อเพื่อนของคุณที่คิดว฽า Cool ที่สด ุ : พี่แอ็ด เพราะเหมาะ ไปอยู฽ในคู(น้ํา) จริงๆ

9. อาหาร a) อาหารทีค ่ ิดว฽าอร฽อยที่สด ุ เท฽าที่เคยกินมาแล฾ว : ไก฽ย฽างห฾าดาว


ต฾นตําหรับ b) อาหารที่คด ิ ว฽ารสชาติแย฽ทส ี่ ุดเท฽าที่เคยกินมาแล฾ว : นมบูด c) อาหารสิ้นคิดทีค ่ ุณทานบ฽อยทีส ่ ุด : ผัดกะเพรา

10. เหตุการณแบ฾านเมือง a) ช฽วง 3 เดือนที่ผา฽ นมานี้ คุณติดตามข฽าวอะไรบ฽อยที่สด ุ : เทคโนโลยี b) ช฽วง 3 เดือนที่ผา฽ นมานี้ คุณเบื่อข฽าวอะไรมากที่สด ุ : นาธาน

11. ความตาย a) ถ฾าตายด฾วยอุบัติเหตุ อยากตายด฾วยวิธีไหนมากที่สด ุ : บันจี้จัมป฼ โหม฽งโลก เสียวทีเดียวไปเลย b) ถ฾าตายด฾วยโรค อยากตายด฾วยโรคอะไรมากที่สด ุ : เล็บขบ c) ถ฾าเลือกตายแทนใครก็ได฾ 1 ชีวิต คุณอยากตายแทนใครมาก ที่สด ุ : ขึ้นอยู฽กบ ั สถานการณแ

12. Cartoon/Comic/Manga/Animation a) Super Hero ทีค ่ ุณปลื้มมากที่สด ุ : Spiderman b) การแตูนญี่ปุน เรื่องที่ชอบมากที่สด ุ : เยอะมาก...ขอ 3 เรื่องแล฾ว กัน One piece, Berserk, JoJo c) คุณคิดว฽าคุณเหมือนตัวการแตูนตัวไหนมากที่สด ุ : ถ฾าเรืองขี้เกียจ


ก็เหมือนโนบิตะ

13. ความทรงจํา a) 1 ปีที่ผ฽านมา เรื่องอะไรทีท ่ าํ ให฾คุณยิ้มได฾มากที่สด ุ เมื่อนึกถึง : เจอเพื่อนเก฽าๆ คนรู฾จักเก฽าๆ b) 1 ปีที่ผ฽านมา เรื่องอะไรทีท ่ าํ ให฾คุณเสียดายมากทีส ่ ุดเมื่อนึกถึง : เธอ 14. จุดหมายปลายทาง a) อะไรคือสิ่งที่สาํ คัญทีส ่ ุดทีท ่ ําให฾คุณได฾ไปถึงเปูาหมายทีต ่ ั้งไว฾ : แก็สโซฮอลแ b) ในวันทีค ่ ุณประสบความสําเร็จ คุณอยากให฾ใครรับรู฾มากทีส ่ ุด : ทุกคนที่ผมรู฾จัก c) คุณต฾องการอะไรเป็นรางวัลชิ้นทีย ่ ิ่งใหญ฽ทส ี่ ุดของชีวต ิ : ผมมี มันอยู฽เเล฾ว คือครอบครัวของผมตอนนี้

15. อยากบอกอะไรมากทีส ่ ุด a) ... กับคนทีค ่ ุณ tag ไป : กูง฽วงมาก พิมพแไปบ฽นไป b) ... กับคนทั่วไปที่กําลังเล฽น facebook อยู฽ในขณะนี้ : หิวข฾าว... c) ... กับมนุษยชาติ : อยากทําอะไรก็รีบทําซะ


ไม่มีหัวเรื่อง... บางอารมณแ...ใครเคยรูส ฾ ึกอยากเขียนอะไรบางอย฽างบ฾างมั้ย... เคยอยากจดจําเรื่องราว คําพูดสิ่งดีดีลงเป็นตัวอักษรบ฾างมั้ย... ไม฽รู฾สินะ...ตอนนี้อยากจะพิมพแอะไรลงไปก็ได฾ ไร฾สาระบ฾าง มีสาระ บ฾าง หลายเรื่องที่แต฽ก฽อนไม฽เคยเข฾าใจ...มาตอนนี้เข฾าใจขึ้นแล฾ว แต฽บางเรื่องถึงเข฾าใจ...แต฽ก็ไม฽อาจจะยอมรับได฾


วันนี้มีเรื่องราวเข฾ามาในชีวต ิ มากมาย...บางทีพรุ฽งนี้อาจจะมากกว฽า ตกลงเปูาหมายชีวิตที่ต฾องการมันมันควรใช฾เส฾นทางไหนดี... ถ฾ามีหนทางที่ให฾เลือกคือความสงบ กับพายุ...บางทีผมอยากจะ เลือกพายุ แต฽ก฽อนตอนเด็กคิดว฽าชีวิตนั้น...ช฽างยืนยาวนัก ตอนนี้คิดแค฽ว฽าชีวิตช฽าง...สั้นนัก วันนี้วันพรุ฽งไม฽มีอะไรแน฽นอน เรา จะตายตอนไหนใครจะรู฾ เลยมั่นใจในสิ่งหนึ่ง...ที่ว฽าเราจะเลือกทําตามใจของตัวเองเป็นที่ตั้ง แต฽นั้นแหละ ตามคติ กูจะเหี้ย...กูจะเลว...จะไม฽ให฾เดือดร฾อนใคร บางเรื่องที่อยากจะทํา บางทีกไ ็ ม฽ต฾องมีเหตุผล... เตะเหตุผลทิ้งไป...เเล฾วเชื่อในตัวของตัวเองแค฽นั้นพอ สัญชาตญาณ...ตอนนีส ้ ําหรับผม สําคัญกว฽าตรรกะ...


...ไม฽มีใครเข฾าใจ "ตัวเอง" มากกว฽า "ตัวเอง" นอน นอน


10 อย่างที่จะต้องทาในปี 2010 คราวนี้มาดูกันบ฾างว฽าปี 2010 ตั้งเปูาอะไรไว฾บ฾าง

1. สิ้นสุดกันที ป.โท เอาให฾มน ั จบ... 2. งานมีให฾ทําก็บุญ ฉะนั้นทํามันให฾เต็มที่สด ุ ความสามารถ 3. ได฾เวลารับภาระทางบ฾าน ช฽วยพ฽อ ช฽วยแม฽ บ฾างได฾แล฾ว...อย฽าง น฾อยก็ไม฽ทําเรื่องให฾ทา฽ นเสียใจ


4. ลดดื่มลงบ฾าง เที่ยวได฾...ไม฽ดื่มบ฾างก็ดีนะเจ฾าแอลกอฮอลแ จะ พยายาม...แต฽จะไม฽ฝืน 5. แน฽นอน "สนุกอย฽างมี...สติ" เมาไม฽ขับ ง฽วงไม฽ฝืน Jazz จเา พี่ไม฽ เอาหนูไปชนแล฾ววนะสัญญา... 6. ประหยัด...เพื่อรับผิดชอบหนี้ที่ก฽อ(คอนโด-รถ) โดยไม฽ให฾ เดือดร฾อนเรื่องเงินถึงพ฽อแม฽ 7. แต฽งห฾อง 1419 คอนโดให฾มน ั สแไปเลย พะย฽ะค฽ะ...ว฽าแต฽จะเอา เงินจากไหนฟุระ...แม฽ครับบบบบ 8. ดูแลสุขภาพกายให฾ดีอย฽างที่เป็นมา ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ควบคุมการกินแบบกลางๆ ไม฽ตึง ไม฽หย฽อน 9. Love, I need somebody. Love 10. ใช฾ชีวิตให฾คุ฾มค฽ากับที่เกิดมา ทําอะไรโดยมีความเชื่อ และความ ฝันของตัวเองเป็นแรงผลักดันชีวิต... แล฾วคุณแหละ ปีเสือดุนี้คุณจะทําอะไรบ฾าง... สิ้นปีมาดูกันครับ...


นอนไม่หลับ... นอนไม฽หลับ...ทําไงดี

มันก็ขึ้นกับว฽าเหตุผลเพราะอะไร แต฽ชา฽ งมันเถอะเพราะบางทีเราก็ ควรจะเตะเหตุผลทิ้งไปบ฾าง...

แล฾วไงดีละ฽ ทํายังไงถึงจะนอนได฾ มีวิธีอะไรดี


ปกติส฽วนตัวก็คงหยิบการแตูนเล฽มเก฽าๆ มาอ฽านจนมันง฽วงกันไปข฾าง... แต฽ก็ไม฽ค฽อยได฾ผลเพราะจะสนุกซะจนอยากอ฽านเล฽มต฽อไปเรื่อยๆ แล฾วใครมันจะหลับลง เฮ฾อ...นอนไม฽หลับสักที

หรือวิธีนั่งฟังเพลงเหม฽อลอยไปเรื่อย กับแสงสลัวๆ ยามค่ําคืนที่ แอบเล็ดลอดเข฾ามาทางรอยต฽อของผ฾าม฽าน...แต฽บางทีบางเพลงที่ ทําให฾นึกถึงเรื่องเจ็บปวดหัวใจ บางเพลงที่ปลุกเร฾าอารมณแคึกคัก ดังขึ้นมาโดยไม฽รู฾ตัว แล฾วใครมันจะหลับลง เฮ฾อ...นอนไม฽หลับสักที

แต฽บางคืนก็ใช฾วิธีออกกําลังกายไปเลย วิดพื้น กระโดดตบ ซิทอัพ ทําแล฾วได฾สุขภาพดีด฾วย...แต฽พอ ออกกําลังเสร็จทีไร เหงื่อก็ไหล หัวใจก็เต฾นระรัว แล฾วใครมันจะหลับลง เฮ฾อ...นอนไม฽หลับสักที

555 วิธีนก็ ี น฽าจะดี หนังท฾องตึงหนังตาหย฽อน แดก ดื่ม กิน มันเข฾า ไปอาหารทีม ่ ีอยู฽ในบ฾าน ในตู฾เย็น เอาให฾อิ่มหมีพลีมันกันไปข฾างเลย ...แต฽มากินอาหารตอนกลางคืนแล฾วนอนหลับ มันก็อ฾วนอะดิ วิธีนี้ คงใช฽ไม฽ได฾กับผมตอนนี้ เฮ฾อ...นอนไม฽หลับสักที

ทําบ฽อยทีส ่ ุดก็คือมานั่งเล฽น Internet ฆ฽าเวลาให฾ง฽วงไปพลางๆ แต฽ ก็อก ี แหละชอบเลยเถิดเกินเวลาไปตลอด รูต ฾ ัวอีกทีก็ยิ่งดึกเข฾าไป


อีก จนเลยง฽วงแล฾วก็มี แล฾วใครมันจะหลับลง เฮ฾อ...นอนไม฽หลับสัก ที

หลังๆ มาใช฾วิธบ ี รรยายความรูส ฾ ึกผ฽านตัวอักษร เขียนมันเข฾าไปเรื่อง ที่อยากบ฽น อยากพูดให฾ใครฟังสักคน เส฾นปากกาสีน้ําเงินเข฾ม มากมายถูกถักทอเป็นคําพูดแทนอารรมณแที่มอ ี ยู฽ตอนนั้น มันทําให฾ จิตใจได฾ผ฽อนคลายลงบ฾าง...ล฽าสุดก็มี Facebook ที่ช฽วยทําให฾การ เขียน "บันทึก" เปลี่ยนจากการตวัดด฾ามเครื่องเขียนเป็นเคาะเเปูน พิมพแแทน...แต฽มันก็ทําให฾เขียนไปแล฾วอยากให฾คนอื่นมาอ฽าน แล฾ว ก็จะวกกลับมาทุกทีวา฽ จะมีคนอ฽าน "บันทึก" ของเราบ฾างมั้ยมีใครมา คอมเมนทแเพิ่มรึเปล฽า ถูกใจใครบ฾าง...

สุดท฾ายแล฾วใครมันจะหลับลง

เฮ฾อ...นอนไม฽หลับสักที

ปล.ใครมาเมนทแ มาถูกใจ ขอให฾นอนง฽ายหลับสนิททุกคืนครับ

ฝันดีครับ


ที่สุดของ...2009 ปี 2009 ที่ผ฽านมา...

รู฾สึกว฽าเป็นปีที่ใช฾ชีวต ิ ได฾ตามใจตัวเองต฾องการ และอยู฽กับตัวเอง มากที่สด ุ เลย... มีอะไรมากมายที่ไม฽เคยทํา ได฾พบเจอ ประสบการณแทั้งดี และร฾าย ผ฽านเข฾ามาเต็มไปหมดเลย...


และที่สด ุ ของ "ที่สด ุ " ในปีทผ ี่ า฽ นมาของผมมีอะไรบ฾างมาดูกน ั ดีกว฽า ...

ขอไม฽เรียงลําดับแล฾วกันนะ

- ปีแห฽งน้ําตา ไม฽เคยร฾องไห฾เยอะขนาดนี้มาก฽อนเลยในชีวต ิ ...แม฾ส฽วนใหญ฽จะ ร฾องไห฾คนเดียวไม฽ให฾ใครเห็นก็ตาม แต฽ก็เคยมีร฾องให฾นอื่นเห็นบ฾าง ยามทีม ่ ีแอลกอฮอลแเข฾าปากจนไม฽อาจควบคุมตัวเอง ให฾เก็บงําวาม รู฾สึกไว฾ได฾ และช฽วงเวลาที่ขับรถกลับบ฾านเป็นเวลาทีผ ่ มได฾ใช฾เวลา อยู฽บน "โลก" นี้คนเดียวอย฽างแท฾จริงๆ กับบางบทเพลงที่มันหวน มาทําร฾ายจิตใจ จนทําให฾มีน้ําตาออกมา ไม฽น฽าเชื่อว฽าหลายเดือนให฾ หลังนี้ผมจะไม฽ร฾องไห฾สักหยด แต฽คืนข฾ามปีขับรถกลับบ฾านคนเดียว ก็ไม฽วายร฾องจนได฾ แม฾จะไม฽หนัก แต฽กูก็ร฾องอีกแล฾ว ปีนี้ขอน฾อยๆ หน฽อยนะ...น้ําตาจเา


- ราชาเงินผ฽อน ปีนี้ตั้งแต฽ต฾นปีมาเลย มกราคม ซื้อรถ ผ฽อน 4 ปี ถัดมาเดือนเดียวดัน คิดเกินตัวไปซือ ้ คอนโดมาห฾องนึงอีกนี้ก็ใกล฾เสร็จแล฾ว ผ฽อนอีกแค฽ 30 ปีเอง โอนเรียบร฾อยแล฾วเหนื่อยมากมาย และยังไปชวนพ฽อมา ผ฽อนคอนโดอีกที่ทาํ กําไรกันอีก 55 รู฾เลยว฽าชีวิตทีต ่ ฾องควบคุมการ ใช฾เงิน ประหยัดในสิ่งที่ประหยัดได฾มากทีส ่ ุดมันเป็นอย฽างไร ลําบาก แค฽ไหน เดือนชนเดือนขนาดไหน ต฾องขอบคุณพ฽อแม฽ที่บางทีก็ แอบให฾เงินโดยไม฽รู฾ตัว ไม฽งั้นผมคนเดียวคงไม฽สามารถทําภาระกิจ ราชาเงินผ฽อนได฾อย฽างแน฽นอน 555 ปีหน฾าผ฽อนอะไรต฽อดีครับ...

- ปีแห฽งการดื่ม ถ฾านับเป็น % ของเงินที่ใช฾จ฽ายไปในรอบปีทั้งหมด คิดว฽าค฽า "น้ําเมา" จะเป็น 20% ของทั้งหมด ถามว฽าสิน ้ เปลืองมั้ย ตอบเลย ว฽าเปลืองมากมากมาก... แต฽ถามว฽าเสียดายมัย ้ ไม฽เสียดายสักบาท เพราะมันทําให฾ผมมาพบเจอกับอะไรมากมายจริงๆ ทั้งเพื่อนเก฽า เพื่อนใหม฽ เรื่องราวชีวิต ข฾อคิดต฽างๆ ประสบการณืหลายแบบที่คน "ไม฽ดื่ม" ไม฽สามมารถรูส ฾ ึกได฾ แต฽บอกและเข฾าใจเสมอว฽าด฽มมากไม฽ ดี เอาแต฽พอเหมาะ ยังไงปีเสือนี้คงต฾องลดลงทั้งทางด฾านสุขภาพ ความปลอดภัย และเงินในกระเป฻าที่จะมีให฾จับจ฽ายน฾อยลงกว฽าเดิม อีก...แต฽คงไม฽สามารถเลิกได฾(ในตอนนี้)


- การอยู฽กับตัวเอง ปกติจะไม฽ค฽อยยอมไปไหนต฽อไหนคนเดียว ทําอะไรคนเดียว เท฽าไหร฽...แต฽ในเมื่อหลายอย฽างบีบบังคับให฾เราใช฾เวลาอยู฽กบ ั ตัวเองคนเดียว เอาวะ คนเดียวก็คนเดียวอะไรที่ไม฽เคยทําคนเดียวก็ ลองทําให฾ด.ู ..เริ่มจากดูหนังคนเดียว เรื่องความจําสัน ้ ...แต฽รก ั ฉัน ยาว สรุปผลน้ําตาแตก และอาการโหว฽งเหวงในหัวใจ ตอนเห็นแต฽ ละคนเดินออกจากโรงหนังเป็นคู฽ๆ ทําให฾ผมไม฽กล฾าลุกออกจากที่ จนกว฽าคนจะหมดโรง ผมสัญญากับตัวเองว฽าจะไม฽ดูหนังคนเดียวใน โรงอีกต฽อไป...อย฽างถัดมาคือการไปเที่ยวต฽างจังหวัดคนเดียว และ ครั้งแรกไม฽ใช฽ใกล฾ๆ และไปทั้งทีเอามันเชียงใหม฽ ทั้งสัปดาหแไปเลย 7 วัน ที่สาํ คัญขับรถไปเอง ไม฽มีเตรียมการว฽าจะไปไหน ไปทําอะไร กับใคร พักที่ไหน กินที่ไหน เรียกว฽าอะไรจะเกิดก็เกิด "กูอยากทํา" แค฽นั้นเอง สรุป เป็นการท฽องเที่ยวที่จะไม฽มีวน ั ลืม สนุกมากมาก และคงไปที่ไหนคนเดียวอีกบ฾างเมื่อเวลาและโอกาสอํานวย...และ สุดท฾าย นั่งดื่มคนเดียว ดื่มน้ําเมาคนเดียว หลายที่เลย...เอาเป็นว฽า ก็มีทั้งดื่มไปคิดไป ดื่มไปฟังเพลงไป ดื่มไปคุยกับตัวเองผ฽าน ตัวหนังสือที่เขียนลงบนบันทึกบ฾าง การอยู฽กับตัวเอง ทําอะไรคน เดียวมันก็มท ี ั้งข฾อดีและข฾อเสีย...แต฽ปีนี้ไม฽อยากอยู฽คนเดียวแล฾ว


- ไฟดับ ทั้งงาน ทั้งเรียน ไฟดับไปหมดแล฾ว ช฽วงกลางปีไม฽อยากทําอะไร สักอย฽างเลย ได฾แต฽คิดมากเรื่องตัวเอง เรื่องความรักนั้นแหละ มัน เป็นทั้งกําลังใจ และบั่นทอนใจ แต฽มันเริ่มมาบัน ่ ทอนจิตใจมากมาก จนพาลทําให฾เรือ ่ งอื่นเสียไปหมดเลย ปีนท ี้ ฾ายปีมีเรื่องดีดท ี ี่ทาํ ให฾มา เติมไฟในการดําเนินชีวิตได฾มากโข ขขอทุกคนอย฽าเป็นห฽วง จะ กลับมาเป็นนเดิมเเล฾วตอนนี้ และจะทําทุกอย฽างให฾ดท ี ส ี่ ุด เท฽าที่จะ สามารถทําได฾ครับ เพื่อนๆ พี่ๆ น฾องๆ

- เพื่อนใหม฽ ได฾คนรู฾จักใหม฽ๆ เยอะแยะเต็มไปหมด ส฽วนใหญ฽เกินครึ่งมาจากการ สังสรรคแยามค่ําคืน ทําให฾เรารู฾วา฽ คนดีๆ เยี่ยมยอดมากมาย นิสย ั โอเค ทั้งนั้นเขาก็มาเที่ยวเล฽นกันยามค่ําคืนไม฽น฾อย ทําให฾รจ ู฾ ก ั เพื่อน ของเพื่อน ของเพื่อน ต฽อกันเป็นทอดๆ มากมาย และที่โชคดีที่สด ุ ทุกคนล฾วนเป็นคนน฽าคบหารู฾จก ั ทั้งนั้น...คนดี เพื่อนดี ก็จะนําเราไป พบกับคนดีดท ี งั้ นั้น ผมเชื่ออย฽างนั้น ซึ่งผมก็จะไม฽เลิกสะสมเพื่อนดี ดี เหล฽านี้ต฽อไปเรื่อยๆ ทั้งในปัจจุบัน จนถึงอนาคตที่จะตายจากกัน ไป...


- เพื่อนเก฽า สิ่งทีต ่ ฾องขอบคุณที่ทําให฾ผมได฾กลับมาเจอเพื่อนเก฽ามากมายคือ facebook ขอบคุณจากใจจริงๆ ไม฽ว฽าจะเป็นเพื่อนสมัยประถมที่ได฾ กลับมาคุยกัน มาสนิทกันเหมือนสมัยเก฽า คําพูดไม฽กี่คําทําให฾เวลา ที่เป็นช฽องว฽างเกือบ 13 ปีหายไปเลย...เพื่อนสมัยมัธยมที่สนิทกัน มากไม฽เจอกัน 2-3 ปี เรากลับมาเจอกัน ดื่มกันเลอะเหมือนเดิม อย฽างกับ 2-3 ปีที่หายไปนั้นแค฽ 2-3 วัน...เพื่อนสมัยมหาลัยเราก็ กลับมาเจอกันหลายกลุม ฽ ทั้งกลุ฽มที่เรียน กลุม ฽ โต฿ะ กลุ฽มบ฾านรับน฾อง แม฾สาเหตุหลักมันเกิดจากกรูเหงา เลยไปตามหาก็เถอะ แต฽ดีใจ มากมากที่ได฾มวี ันเวลาเก฽าๆ กลับมาได฾ดีกว฽าเดิมด฾วยซ้ําไป... ขอบคุณ FB อีกทีที่เชื่อมเราเข฾าหากันได฾เพียงปลายนิว้

- เฉียด... เกือบเอาชีวิตตัวเองไม฽รอดเเล฾ว รถชน แบบไร฾สติไป 2 ครั้ง แม฾จะ ไม฽หนัก และไม฽มีใครได฾รับบาดเจ็บ แต฽คงไม฽โชคดีถึงครั้งที่ 3 ต฾อง ระวังมากขึ้นเยอะๆ สัญญาว฽าจะดื่มน฾อยลง เมาไม฽มีแล฾ว นอนเมื่อ ขับแล฾วง฽วง มีคนเป็นห฽วงเรามากกว฽าที่คด ิ เยอะเต็มไปหมด 55 โดน เปุาแอลกอฮอลแไป 2 ครั้ง ครัง้ แรกไม฽รอดแต฽ใช฽ไหวพริบหลุด ออกมาได฾...ครัง้ ที่สองวัดใจเปุา ผ฽านเลยหลังจากนั่งพักดื่มน้าํ สัก พักก฽อนเปุา...หวังว฽าปีนี้จะสุขภาพดี อยู฽รอดปลอดภัย


- ออกกําลังกายแห฽งปี ทํางานมา 3 ปี ไม฽เคยออกกําลังกายสักวัน จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นตอนที่ มีรุ฽นน฾องคนนึงมาท฾าให฾ลดน้ําหนัก(71 kg) 555 กูก็บ฾าทําตาม เล฽น ฟิตเนส 3 วันต฽ออาทิตยแ เช฾าหกเจ็ดโมงก็เล฽น ค่ําสามสีท ่ ุ฽มก็เล฽น... เตะบอลก็กลับมาเตะ...ตีแบดก็สัปดาหและครัง้ ...ทีส ่ ําคัญข฾าวเย็น พยายามกินน฾อยหรือไม฽กิน ถ฾ากินก็กินก฽อนหกโมงเย็นทุกวัน ทั้ง ประหยัดเงิน และลดน้าํ หนักไปในตัวด฾วยเลย...ผลออกมาต่ําสุด เคยถึง(61 kg) แต฽ตอนนี้ปารแตส ี้ ิ้นปีมากไปหน฽อยกําลังไม฽ออกเลย เพิ่มมาที่ (64 kg) เรียบร฾อยแล฾ว ไม฽เป็นไรปีนี้ลองลดดูอีกที สู฾ๆ คิดไม฽ออกแล฾วว฽ามีอะไรอีกบ฾างที่เป็นทีส ่ ุด... รู฾เพียงว฽าปีที่ผ฽านมา ผมรู฾สึกเป็นผู฾ใหญ฽ขึ้นมาก ผ฽านอะไรมาเยอะ มาก เรียกได฾ว฽ารู฾สึกคุม ฾ ค฽าที่ได฾เกิดมาบนโลกใบนี้ ไม฽ว฽าจะผิดหวัง สมหวัง อะไรก็แล฾วแต฽...ปีเสือปีนี้ผมจะทําใหห฾ดีกว฽า หรือเท฽ากับปี ที่ผา฽ นมาในเรื่องของความสุข สนุกสนานกับการใช฾ชีวต ิ แต฽เรือ ่ ง แย฽ๆ ก็ขอให฾มันลดลงโดยเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง

เพราะสิ่งที่เราควบคุมได฾ก็มีแค฽..."ตัวเอง" เท฽านั้น อย฽างอื่นยากจะควบคุม


ลาทีปี 2009 ปีที่ผมจะไม฽มีวันลืม


แรก... สิ่งแรกที่จะเขียนในปี 2010

คือความสับสน เหงาใจทีย ่ ังคงมีอยู฽ แม฾รที ู฾ ่ยังมีเรื่องที่สาํ คัญมากกว฽าเรื่องของความรู฾สึกภายในหัวใจอยู฽ มากมาย ที่ควรต฾องใส฽ใจ แต฽เมื่อไร฾หัวใจ บางสิ่งมันก็ไม฽สามารถขับเคลือ ่ นไปได฾เลย... ตอนนี้อยู฽กันหลายคน แต฽ก็มีแค฽ผมที่ยังอยู฽กับตัวเอง


ผมคนทีส ่ นุกสนาน ตอนนี้ไม฽ใช฽แล฾ว... ตอนนี้ หัวใจ มันว฽างเปล฽าเกินจะ มีแรงไปทําสิ่ง "แรก" ที่ควรจะทํา ในปีใหม฽นี้

แล฾วสิ่ง "แรก" ที่ผมควรจะทํา ควรมาจาก "หัวใจ" หรือ "ความจริง"

สวัสดีปีใหม฽ 2553


Chill...Out Chill วะ

อารมณแดี ทีม ่ าพร฾อมกับลมเย็นๆ บรรยากาศดีดี เพลงเพราะๆ คุยกับคนที่รใู฾ จ สบายใจ ไม฽ต฾องคิดอะไร...มากมาย แอลกอฮอลแนิดหน฽อย อาหารอร฽อยๆ ที่พอให฾การพูดคุยมีรสชาติ


มันทําให฾ชีวต ิ มีความสุข...

ทุกคนน฽าจะเคยมี ความรูส ฾ ึกแบบนี้กันบ฾างนะ ตอนนี้ผมมีความสุขวะ... ขอให฾ปลายปีนี้ ทุกคนหาเวลา Chill เป็นของตัวเองให฾ได฾ แม฾อยู฽คน เดียวก็ Chill ได฾ ผมเชื่อ...

แม฾...มันจะไม฽ Chill เท฽าค่ําคืนที่ Chill ทีส ่ ุดในชีวิตผมคืนนัน ้ ก็ตาม แต฽มันก็ใกล฾เคียง... รักทุกอย฽างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของ....ผม


Chill with me Tonight


ทะเล... ตอนนี้อยู฽คนเดียว ค่ําคืนที่ลมเย็นพัดผ฽าน เบียรแหมดไปกระป฻องนึงแล฾ว คาดว฽าจะมีอีก... หวนนึกถึงทะเลในคืนวันนั้น... เวลาทีผ ่ มจะไม฽มีวันลืม เพราะมันเป็นเรื่องจริงแน฽นอน


แต฽ มีน้ําขึ้น ก็ตอ ฾ งมีน้ําลง มีลมพัดเข฾า ก็มีลมพัดออกไปในทะเล แสงจันทรแ มีเต็มดวง ก็ต฾องมีมด ื มิด ดวงดาวไม฽อาจจะส฽องแสงได฾ตลอดเวลา ในท฾องฟูาอันมืดมิด ตอนนี้ผมเหมือนจะเข฾าใจทุกเรือ ่ งราว ยกเว฾นแต฽ไม฽เข฾าใจตัวเอง ความรูส ฾ ึกนี้คืออะไร... ผมไม฽ได฾เหงา ผมไม฽ได฾เศ฾รา ผมไม฽ได฾ร฾องไห฾... แต฽ "ทิศทาง" ที่ผมเลือกมันถึงทางตันซะเเล฾ว ผมคงต฾องเลือกทิศทางใหม฽ แต฽ผมไม฽มีแรงจะไปต฽อแล฾วในตอนนี้ ไม฽อยากทําอะไรทั้งนั้น ผมไม฽รจ ู฾ ะไปทางไหนดี... บางที...ถ฾าผมได฾ไปนั่งตรงนั้น ริมทะเล ที่นั้นอีกที ผมอาจจะรู฾ คําตอบของหัวใจตัวเอง มีหลายคนเป็นห฽วงผม และคงเบื่อผมบ฾างทีผ ่ มมากมายขนาดนี้


แต฽ผมรักพวกคุณจริงๆ ที่ยังมาอยู฽กับผมได฾

น้ําทะเลในคืนนัน ้ เย็นจัด แต฽ผมไม฽รู฾สึกเย็น เพราะผมไม฽ได฾อยู฽คน เดียว... แต฽ตอนนีผ ้ มกลับมาอยู฽คนเดียวอีกแล฾ว ผมไม฽ "กล฾า" ที่จะลงไปในทะเลสี "คราม" ที่ไม฽รู฾ว฽ามันลึกแค฽ไหน อีกสักพักแล฾วล฽ะ

ขอเวลาผมอยู฽กบ ั ตัวเองสักพักนะ เพราะตอนนี้ต฽อให฾ผมกินน้ําทะเล...เข฾าไป ผมคงไม฽รู฾สึกเค็ม เหมือนน้ําตาของผม อีกต฽อไป...

แรงบันดาลใจ...เพลงที่เดิม... จั๊ก ชวิน+ ครูบก ิ๊


โกหก... ผมโกหก...ว฽าสามารถรับเรื่องราวนี้ได฾ ทั้งที่เรื่องจริง...ผมรับไม฽ได฾

ผมโกหก...ว฽ายังไม฽ต฾องให฾รีบเลือกใคร ทั้งที่เรื่องจริง...ผมอยากให฾เธอรีบตัดสินใจ ไม฽ว฽าจะเลือกข฾อไหนก็ ตาม


ผมโกหก...ว฽ามีแค฽ความสุขตอนนี้มันก็พอ ทั้งที่เรื่องจริง...ผมอยากได฾ความสุขนั้น เพียงคนเดียว

ผมโกหก...ว฽าผมชอบการ "แข฽งขัน" ครั้งนี้ ทั้งที่เรื่องจริง...ผมไม฽อยาก "แข฽งขัน" กับใคร

ผมโกหก...ว฽าผมเข฾มแข็งพอสําหรับสถานการณแอย฽างนี้ ทั้งที่เรื่องจริง...ผมอ฽อนแอเกินกว฽าจะทําได฾

ผมโกหก...ว฽าผมสามารถถอนตัว และหัวใจจากเรื่องนี้ได฾ ทั้งที่เรื่องจริง...ผมไม฽อยากยอมแพ฾ แต฽มันทนไม฽ได฾จริงๆ

ผมโกหก...ความเป็นตัวตนของตัวเอง ทั้งที่เรื่องจริง...ผมกําลังเปลี่ยนไป เพราะความรัก ความหลงบังตา


... ... ...

มีเรื่องเดียวทีผ ่ มแน฽ใจว฽าคือ...เรื่องจริง คือผม...รักเธอ และอยากให฾เธอมีความสุข

...แม฾ผมจะต฾องโกหกตัวเองต฽อไปก็ยอม


การแข่งขัน...ของหัวใจ หนุ฽มน฾อย จากบทความกาลครั้งหนึ่ง...

บัดนี้ หน฾าผาทีส ่ ูงชันนั้น หนุ฽มน฾อยสามารถเอาชนะมันได฾เเล฾ว

การ "แข฽งขัน" กับตัวเองครั้งนี้ เขาเป็นผู฾ชนะอย฽างสิ้นเชิง เอาชนะ


สิ่งที่ไม฽เคยทํา เอาชนะเปูาหมายทีต ่ ั้งไว฾ได฾ แม฾ยังไม฽ถึงเปูาหมาย สุดท฾ายก็ตาม แต฽หนุ฽มน฾อย รูส ฾ ึกภูมิใจไม฽น฾อยที่ก฾าวมาถึงจุดนี้ได฾... ความเหน็ดเหนือ ่ ย อ฽อนล฾า หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อเขาได฾สัมผัส มองเห็นดอกไม฾ที่เขาใฝุฝัน...ใกล฾มากอย฽างที่ไม฽เคยมาก฽อน ดอกไม฾ที่แม฾จะอ฽อนแรงจากลมพายุ ฝนกระหน่ําที่พึ่งผ฽านพ฾นมา... แต฽ก็ยังส฽งกลิ่นหอมอันพึ่งปรารถนา เย฾ายวนหัวใจดวงน฾อยของชาย หนุ฽มที่ปราศจากความรักมาแสนนาน

หนุ฽มน฾อยไม฽รอโอกาสที่จะดูแลบุปผางามดอกนั้น ด฾วยความรัก ความอบอุ฽น เพื่อหวังเพียงให฾ดอกไม฾นั้นกลับมาสดใสสวยงามได฾ ดังเดิม เวลาทีผ ่ ฽านไปแต฽ละวันหนุ฽มน฾อยได฾รบ ั ความสุขอย฽างวันวาน อีกครั้ง การได฾ทําในสิ่งที่ใจตัวเองอยากทํา ช฽างเป็นช฽วงเวลาที่ หอมหวลชวนฝันเหลือจินตนาการ และเมื่อวันที่เขามั่นใจที่จะเลือก ดอกไม฾ดอกนี้กลับไปดูแลเเพียงลําพัง... เจ฾าดอกไม฾กลับยังมีรากที่ ฝังแน฽นกับพื้นดิน ไม฽ยอมไปกับหนุ฽มน฾อย เพราะ...

ยังมีคนอีกมากมาย ทีต ่ ฾องการครอบครองกลีบดอกสีสดใส เกสร กลิ่นยวลใจ ดอกไม฾เจ฾านั้นสวยงาม เกินกว฽าทีใ่ ครจะได฾หวั ใจของ เจ฾าไปโดยง฽ายดาย... หนุ฽มน฾อยเริ่มรูแ ฾ ล฾วถึงการ "แข฽งขัน" ทีไ ่ ม฽ เพียงแข฽งขันกับตัวเองอย฽างในอดีต ยังมีคู฽แข฽งอีกมากมาย ที่หมาย ปองเหล฽าดาราที่สถิตบนลําต฾นเขียวแฝงด฾วยขวากหนามบนพื้นดิน ของหุบเขาสูงชันตั้งเสียดฟูานี้ ...ยิ่งสูงยิ่งหนาว ...การแข฽งขันก็สูง ไปตาม


หนุ฽มน฾อย มีหรือที่จะยอมแพ฾ กับการ "แข฽งขัน" ครั้งนี้เพราะเขาคิด ว฽าเขามาเกินครึง่ ทางแล฾ว เขาจะไม฽หยุดวิ่งไล฽ความฝันของเขา... ที่มาหยุดอยู฽ตรงหน฾าเขาแล฾ว เขาจะไม฽มีวันลดความเร็ว ความ ทะเยอทะยาน แม฾เขาจะต฾องล฾มลุกคลุกคลานไปตลอดเส฾นทางการ เเข฽งครั้งนี้ แม฾จะกี่บาดแผล ความเจ็บปวดที่ผา฽ นเข฾ามาตลอดการวิ่ง แข฽งไปสู฽หัวใจของเจ฾าดอกไม฾อันน฽าพิศวงนี้ เขาจะไม฽ยอมแพ฾ ใน หัวใจของหนุ฽มน฾อยบอกกับตัวเองตลอดทาง

แต฽...

หัวใจ ของหนุ฽มน฾อยทนไม฽ไหวเลย กับตอนทีม ่ ีใครอื่นมาดูแล ดอกไม฾นั้น เจ็บ เจ็บยิ่งกว฽าอะไร บางทีหนุ฽มน฾อยเริ่มรู฾ตวั ว฽า... ตัวเองถ฾าจะแพ฾อะไร ก็คงแพ฾ให฾กับ "ตัวเอง" ก฽อนแน฽ๆ เพราะไม฽ สามารถทนความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นได฾ เพราะมันไม฽ใช฽ตัวเขาเลย เขาคงไม฽สามารถทนกับสถานการณแ "แข฽งขัน" อย฽างนี้ได฾อีกนาน เท฽าไร...

วันนี้ ตอนนี้...


เขาได฾แต฽บอกตัวเอง ไม฽ให฾ตงั้ ความหวังไว฾สงู ในการ "แข฽งขัน" ครั้ง นี้ เขาก็เหมือนกับหลอกตัวเอง เพราะเขาตั้งความหวัง และให฾ ความรูส ฾ ึก กับความรักของเขาครั้งนี้ไว฾มากมาก มากจนถ฾าสูญเสีย ...เขาอาจจะตกหน฾าผาลงมาตายได฾เลยทีเดียว เขาควรจะยัง้ ไว฾ เพลาๆ ความเร็วของตัวเองลง เลือกทางที่ปลอดภัยสําหรับตัวเอง ก฽อนที่เขาจะทนไม฽ไหว และถอนตัวไปกับการ "แข฽งขัน" ครัง้ นี้ก฽อน เพราะเขาไม฽สามารถทนพิษบาดแผลนี้ได฾ไหว... แม฾หนุ฽มน฾อยนั้น...ไม฽กลัวตายก็ตาม

ถ฾าเจอเขา...อยูท ฽ ี่ไหนให฾กําลังใจ และเตือนสติ...เขาด฾วยนะครับ

ติดตามตอนต฽อไป...


10 อย่างที่จะต้องทาในปี 2009

เคยเขียนเอาไว฾ตอนต฾นเดือนมกราคม 2009 ตอนนี้ผ฽านมาเกือบครบปีแล฾ว มาดูว฽าตัวเองทําได฾กี่ข฾อกันเชียววะ มาดูกัน เพื่อนๆ 1. ใช฾ชีวิตอย฽างมีความสุข สนุกกับชีวิต ทําอย฽างที่อยากทํา >> ใช฾คุ฾มค฽า 120% เลย


2. ดูแลครอบครัวให฾มค ี วามสุขทั้งกาย ทั้งใจ พ฽อ แม฽ น฾อง พะโล฾ (หมา) >> อืม ให฾สัก 80% ท฾ายๆ ปีนี้ไม฽ค฽อยดีเท฽าไหร฽งะ เทีย ่ วเยอะเกิน 3. ตั้งใจทํางาน ให฾ดส ี ักที ให฾สมกับความไว฾วางใจ >> ข฾อนี้ทั้งที่เป็นอันดับสามทีต ่ ั้งใจ แต฽ก็ยังทําไม฽ดีอย฽างที่หวัง แต฽ จะพยายามให฾ได฾ดั่งหวังสักที 60% 4. รีบๆ ทําให฾ให฾จบ ป.โท เพราะเปลืองเงินมากเลย >> ความกระตือรือล฾น ต่ํามาก มาเร฽งเอาปลายปีนี้แหละ 40% น฽า โดนถีบ 5. ออกกําลังกาย ให฾ร฽างกายแข็งแรง สมส฽วน >> น้ําหนักหายไป 8 กิโล เกินความคาดหมาย และพยายามให฾คง ตัวอยู฽เท฽านี้อยาางสุดความสามารถ 120% 6. ไปเที่ยวญี่ปน ุ ตอนสิ้นปีให฾ได฾ >> ได฾ไปกับครอบครัวทีร่ ัก ตัง้ แต฽กลางปีเลย ผ฽านๆ 100% 7. เที่ยวกับเพื่อนฝูงให฾มากทีส ่ ด ุ >> ข฾อนี้เนื่องจากมีเพื่อนมากมาย ไปหามาเพิ่มเยอะมาก แยกร฽าง ไม฽ได฾ เลยมีขาดหายตกหล฽นมาก หลังๆ 90% 8. เปิดใจคบคนใหม฽ๆ ทีผ ่ ฽านเข฾ามาในชีวต ิ >> เปิดมานานแล฾ว ผิดหวังมาก็หลายคนปีนี้ แต฽สน ิ้ ปีแล฾วขอให฾ สมหวังสักทีเถอะนะ คนคนนีแ ้ หละ 95% ใกล฾เเล฾ว 9. แต฽งรถใหม฽ให฾มันสแไปเลย


>> หมดตูดไปเกินครึ่งแสน เพื่อแลกกับความสุขสุดยอดของเรา เยี่ยมจริงๆ 100% 10. จัดชุดดูหนังในห฾อง ให฾อลังซะ >> หมดตูดจากข฾อข฾างบน แต฽ได฾ คอนโดมาแทน ชุดดูหนังซะงั้น เจ฿ากันไปแล฾วกันนะ

แล฾วคุณแหละ ปีนี้มีเปูาหมายยังไง ทําสําเร็จแล฾วหรือไม฽ครับ เพื่อนๆ สิ้นปีแล฾ว เร฽งเครื่องให฾เต็มที่ เดือนสุดท฾าย โอกาสบางอย฽างอาจ ผ฽านแล฾วผ฽านเลยนะครับ ทําวันนี้ให฾เต็มที่อย฽าไปรออะไร จะเป็นกําลังใจให฾ทุกคนครับ ปีนี้ไม฽ได฾ ยังมีปห ี น฾า ยังมีพรุ฽งนีเ้ สมอ อย฽าพึ่งท฾อไปนะครับ

โชคดี สําหรับเดือนสุดท฾ายของปี และต฾อนรับปีใหม฽ ปล. รูส ฾ ึกตัวเองโตขึ้นเยอะเลย 1 ปีนี้...


ทิศทาง... หนทางที่แต฽ละคนต฾องก฾าวเดินและพบเจอ...

คงต฾องผ฽านทั้งอุปสรรค ปัญหามากมาย อาจจะพบกับหนทางที่แสนง฽าย ร฽วงโรยด฾วยกลีบกุหลาบ หลายคนอาจมีเส฾นทางให฾เลือกมากมาย โอกาสหลายหลาก


บางคนอาจจะไม฽มีโอกาสได฾เลือกเส฾นทางทีต ่ วั เองต฾องก฾าวผ฽าน ด฾วยซ้าํ

ความไม฽แน฽นอน... อาจทําให฾อะไร เปลี่ยนไปเพียงเวลาฉับพลันน฾อยนิด แม฾พระอาทิตยแจะขึ้นทางทิศตะวันออก ลับฟูาทางทิศตะวันตก แต฽สายลมมักเปลี่ยนแปลง "ทิศทาง" อยูต ฽ ลอดเวลา ไม฽มีใครสามารถบังคับ "ทิศทาง" ของสายลมได฾ สายลม...ความเยือกเย็น สายลม...พายุฝนกระหน่ํา สายลม...อบอุน ฽

แล฾วจะเอาอะไรกับใจของคน...


เวลา...เปลี่ยน...ใจคนเปลีย ่ น ขอเจ฾าจง "เผื่อใจเอาไว฾ก฽อน ทิศทางลมไม฽แน฽นอน" เมื่อลมเปลี่ยน "ทิศทาง" เส฾นทาง และเวลา เหตุการณแต฽างๆ ที่ต฾อง พบเจอมันคงจะเปลี่ยนไป

แต฽มส ี ิ่งหนึ่งที แน฽นอน คือ "ทิศทาง" ที่ผมจะเลือกก฾าวเดินไปข฾างหน฾า เส฾นทางนั้น ไม฽ว฽าสายลมจะพัดผ฽านเข฾ามาจากทิศไหนก็ตาม ผมจะ เดินไปในเส฾นทางทีผ ่ มเลือกเอง ไม฽มีวันหันหลังกลับมามอง...เส฾นทางทีผ ่ ฽านมาแล฾ว และจะไม฽เสียใจใน "ทิศทาง" นี้แน฽นอน

เเรงบันดาลใจบทความ จากเพลง "ทิศทาง" GREASY CAFÉ เริ่ม รัก...


คําว฽า "รัก"

อาจจะเป็นคําพูดที่ง฽าย บางคนพูดทุกวัน ไม฽อายทีจ ่ ะกล฽าวออกไป แต฽กับคนบางคน ตลอดชีวิตอาจจะมีไม฽กี่ครั้งที่พูดออกมา หรือไม฽ พูดเลย!! แล฾วตอนไหนล฽ะที่ควรบอกรัก เพราะคําบางคําพูดเร็วไป มันก็ เหมือนไม฽จริงใจ เพราะสําหรับผมคํานี้ไม฽ใช฽คาํ ที่จะหลุดปาก ออกมาง฽าย เพราะสิ่งที่ออกมามันเป็นเพียงคําพูด แต฽ความหมาย และความรูส ฾ ึกของคํานี้มันต฾องออกมาจากหัวใจ เมื่อไหร฽ที่ก็ตามที่ ได฾ยินคํานี้ ผมก็จะรูส ฾ ึกอย฽างนัน ้ จริงๆ

ย฾อนกลับมา อะไรล฽ะ เป็นสาเหตุของความรัก ชอบ...รูปร฽าง หน฾าตา ส฽วนคล฾าย...นิสย ั ไลฟ฼สไตลแ คุยรู฾เรื่อง โอกาส...ความใกล฾ชิด ได฾พบกันบ฽อย หลงไหล ---> รัก เข฾ากันได฾ ---> รัก ผูกพัน ---> รัก


บังเอิญ ---> รัก

บางที เรา...เริม ่ รัก จากสาเหตุอะไรยังไม฽รู฾เลย รู฾แต฽เพียงว฽าตอนนี้ "รัก"

ตอนนี้ผมกล฾ากลับมาพูดคํานั้นแล฾วหรือยัง คําตอบอยูใ฽ นใจผมเรียบร฾อยแล฾ว...


เงียบ...สักที ความเงียบ...ความมืด...ความกลัว

มันมาด฾วยกันตลอดเลยหรือ...

ผมกําลังนั่งและหยุดคิดถึงเรื่องราวของชีวต ิ พร฾อมกับความ...ทั้ง 3 อย฽างที่เขียนมา


หลายวันมานีผ ้ มออกไปเผชิญ กับแสง สี เสียง ผู฾คนมากมายที่ผม ชื่นชอบมาตลอด แต฽ใช฽ว฽าผมจะไม฽ชอบความเงียบที่ปล฽อยให฾เรา นั่งคิดทบทวน สิ่งต฽างๆ ที่ผา฽ นมา ผ฽านไป อย฽างสงบ และมีสติ อย฽างในคืนนี้

บางทีผมก็เป็นคนร฽าเริงมาก บางทีผมก็นิ่งเงียบไม฽รู฾จะพูดอะไร ได฾ แต฽มีรอยยิ้ม ไปจนถึงเหงาหงอย ความเงียบทีป ่ ราศจากเสียงตอน อยู฽คนเดียว ผมเคยอยู฽กับความรู฾สึกนี้ ในห฾องเช฽าคนเดียวตลอด สามเดือนที่ผ฽านมาในช฽วงปลายปีทแ ี่ ล฾ว แม฾ไฟจะเปิดสว฽าง แต฽มัน ช฽างรูส ฾ ึกมืดมิดเหลือเกิน... ผมกลัว กลัวกับการทีต ่ ฾องอยู฽คนเดียว

คุณธีรแ ไชยเดช ที่เมื่อวานมาเล฽นดนตรี ช฽วงหนึ่งเขาพูดถึงเรือ ่ ง ความกลัว ว฽ามนุษยแเราจะกลัวอะไรมากทีส ่ ุด เจ็บ? จน? ตาย? อะไรละที่เรากลัวทีส ่ ุด ผมสรุปจากที่คุณธีรแ ให฾คําตอบที่ไม฽ชัดเจน ว฽า มนุษยแเรากลัว "ความโดดเดี่ยว เดียวดาย" ที่สด ุ

เจ็บกาย แต฽ถ฾ามีคนดูแลห฽วงใย มันก็ยังดี ไม฽มีเงินใช฾ แต฽ถ฾ามีคนมาร฽วมทุกขแกับเรา มันก็ยังดี จะตาย เมื่อเผชิญกับโรคร฾ายแรง แต฽ถ฾ามีลูกหลาน คนรูใ฾ จอยูข ฽ ฾าง กาย มันก็ยังดี


แต฽ต฽อให฾ร฽างกายแข็งแรง มีเงินล฾นฟูา อายุยืนยาวอมตะ...แต฽ไร฾คน เคียงข฾าง โดดเดี่ยว อ฾างว฾าง สิง่ ที่กล฽าวมาข฾างหน฾ามันจะมี ประโยชนแอะไร

ผมก็กลัวความโดดเดี่ยวอย฽างที่กล฽าวมา... ผมถึงต฾องออกไปหา ผู฾คนมารายล฾อมกาย ให฾หายเหงา เพื่อนฝูง มิตรสหาย คนรูใ฾ จ ผม เคยคิดว฽าตัวเองไม฽เพื่อนแท฾ มิตรแท฾ แต฽ตอนนี้ผมรูแ ฾ ล฾วว฽าพวกเขา เหล฽านั้นอยู฽ข฾างกายผมเต็มไปหมด เป็นสิบ เป็นร฾อย เพียงแค฽บางที ผมนึกไม฽ถึง...

ความเงียบในตอนนี้ ทําให฾ผมนึกถึงพวกเขาเหล฽านั้น... และคิดว฽า ผมช฽างโชคดีเหลือเกินที่ผมยังมีใครหลายคนคอยเป็นห฽วง คอยใส฽ ใจ แม฾ตอนนี้ฟูามืดมิดเพียงใด แต฽ไร฾ซึ่งความกลัวในหัวใจของผม แล฾ว เพราะครอบครัว และมิตรแท฾ได฾อยู฽เป็นเพื่อนของผม ตลอดเวลาแม฾ผมจะอยู฽คนเดียวก็ตาม...

ตอนนี้ผมรู฾ว฽าควรจะทําอะไรบ฾าง ทั้งในตอนนี้และในอนาคต หัวใจ ของผมจะนําทางไปเอง...

ขอให฾ผมหาเส฾นทางนั้นเจอด฾วยเถอะ...ความเงียบงัน


กาลครั้งหนึ่ง... กาลครั้งหนึ่งยังไม฽นานมาก... มีเด็กน฾อยอยู฽คนหนึ่ง หลงทางเข฾าไปในทุ฽งดอกไม฾สีชมพู บาน สะพรั่งเต็มไปหมดทั้งหุบเขาเรียงรายไปสุดลูกหูลูกตา เด็กน฾อย รู฾สึกตื่นเต฾นกับสิ่งที่ไม฽เคยได฾พบเจอ สถานทีใ่ หม฽ๆ ที่ไม฽เคยสัมผัส

เด็กน฾อยได฾วิ่งเล฽น สูด หอม ดม ดอกไม฾หลายดอกมาก มาย แต฽ไม฽ มีครั้งไหนเลยที่จะเด็ดดอกไม฾ดอกไหนกลับไปเลย เพราะอาจจะ


ไม฽กล฾า หรือคิดว฽าไม฽เหมาะสมก็ตาม...

ในทุกทุกวัน เด็กน฾อยต฾องมาเฝูาแวะเวียนทีท ่ ุ฽งแห฽งนี้ แต฽แล฾ววัน หนึ่งเด็กน฾อยได฾เข฾าไปเจอกลุ฽มดอกไม฾แสนสวยที่อยู฽สูงชัน ริมหุบ เขา ความรูส ฾ ึกแรกที่เห็นดอกไม฾นั้นเด็กน฾อยหลงไหลในรูป และ กลิ่นของดอกไม฾กลุม ฽ นี้เหลือเกิน หลังจากนัน ้ ไม฽มีวันไหนเลยที่ เด็กน฾อยนั้นจะไม฽แวะเวียนมาหา และเฝูามองกลุ฽มดอกไม฾นี้อยู฽ ห฽างๆ

แต฽ไม฽นานนัก เด็กน฾อยก็ไม฽ได฾กลับมาที่หุบเขาสูงนั้นอีกเลย เพราะ ตอนนี้เด็กน฾อยได฾มีความกล฾าที่จะเลือกดอกไม฾ที่คด ิ ว฽าเหมาะสมกับ ตัวเอง กลับไปเป็นเจ฾าของเรียบร฾อยแล฾ว...

ด฾วยความที่เด็กน฾อยนั้น เป็นคนที่รักเดียวใจเดียว และมีความ พอเพียง เด็กน฾อยจึงได฾นําดอกไม฾ที่ได฾มาปลูก รักษา ดูแลอย฽างดี โดยที่เด็กน฾อยนั้นไม฽คิดกลับไปที่ทุ฽งดอกไม฾อีกเลย... วันเวลาผ฽าน ไปด฾วยความสุขเด็กน฾อยกับดอกไม฾ของเขา

แต฽ไม฽มีอะไรทีแ ่ น฽นอน และยั่งยืน ดอกไม฾นั้นกลับส฽งกลิ่นทีท ่ ําให฾ เด็กน฾อยแพ฾ หายใจไม฽ออก ทรมาน แม฾ตลอดเวลาทีผ ่ ฽านมาจะทน อยู฽กับดอกไม฾ เพื่อเฝูาเชยชมความสวยงามของมันก็ตาม... แต฽


ความอดทนก็หมดลง เด็กน฾อยเลยปล฽อยดอกไม฾นั้นกลับไปทีท ่ ี่มัน ควรอยู฽ และเก็บตัวเองอยู฽คนเดียวไปตลอด

มาวันนี้เด็กน฾อย ได฾กลายเป็นหนุ฽มแล฾ว วันเวลา ประสบการณแ ได฾ ช฽วยให฾เขาแข็งแรงขึ้น มีความกล฾ามากขึ้น มีความเป็นตัวเองมาก ขึ้น และถึงเวลาแล฾วที่หนุ฽มน฾อยคนนี้ จะออกไปหาดอกไม฾ดอกใหม฽ มาอยู฽ด฾วยกัน

หนุ฽มน฾อยรีบวิ่งไปหาทุ฽งดอกไม฾ เหมือนที่เคยไปในตอนเด็ก หนุ฽ม น฾อยกลับมามีชวี ิตมีความสุขมากขึ้นกว฽าเดิม ท฽ามกลางหมู฽มวล ดอกไม฾มากมาย แต฽หนุ฽มน฾อยก็ได฾หลงไปในทางที่ตัวเองแทบบจํา ไม฽ได฾แล฾วในอดีต...หนทางไปยังหุบเขาสูงชันนั้นเอง

ด฾วยความบังเอิญ หรืออย฽างไร หนุ฽มน฾อยได฾กลับมาพบกับกลุม ฽ ดอกไม฾กลุ฽มเดิมอีกครั้ง ทุกดอกยังคงสวยงาม และส฽งกลิ่นที่ชวน ประสงคแอยู฽บนหุบผาทีส ่ ูงชันไม฽เปลี่ยนแปลง หนุ฽มน฾อยต฾องมนตแ สะกดของเหล฽าดอกไม฾ริมเขาอีกครั้ง หนุ฽มน฾อยได฾แวะเวียนมาที่นี้ ในทุกวัน มานั่งเหมอลอย มองดอกไม฾เหล฽านั้นด฾วยความฝัน เหมือนครั้งยังเด็ก

แต฽ตอนนี้หนุม ฽ น฾อยรู฾สึกว฽า หน฾าผานั้นไม฽สูงอย฽างในตอนเด็ก และ


เอื้อมมือก็แทบหยิบไปถึง จึงได฾ตัดสินใจ ว฽าจะรวมความกล฾า กําลัง กาย และความตั้งใจ เพื่อปืนไปเก็บดอกไม฾ที่หวังจะได฾ครอบครอง ลงมาจากหุบเขานั้นให฾ได฾ แม฾หนทางนั้นจะไม฽ราบรื่น และไม฽รวู฾ ฽าจะ มีคู฽แข฽งมากมายเท฽าไหร฽ก็ตาม ขอเพียงหนุ฽มน฾อยคนนั้น ได฾ทาํ ตาม เสียงหัวใจของตัวเอง ก็เพียงพอแล฾ว

ในห฾วงความคิดระหว฽างการปีนนั้น ...สิ่งที่วนเวียนอยู฽ในหัวนัน ้ บอก เขาว฽า...เพียงแม฾เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาแล฾ว ดอกไม฾นั้นจะไม฽ยินดีไป กับเขาก็ตาม หนุ฽มน฾อยก็หวังแค฽เพียงจะอยู฽เพือ ่ คอยดูแลให฾ดอกไม฾ นั้น ได฾คนทีค ่ ู฽ควรไปครอบครอง แม฾หนุ฽มน฾อยนั้นจะต฾องเสียใจ แต฽ แค฽หนุ฽มน฾อยได฾ทําสิ่งที่อยากทํา แค฽นั้นก็พอใจแล฾ว แม฾วา฽ อยากได฾ ดอกไม฾นั้นไปครอบครองมากเท฽าไหร฽กต ็ าม

ถึงวันนี้หนุ฽มน฾อยได฾เริ่มก฾าวเเรกในการปีนเขาแล฾ว แต฽เรื่องของ อนาคตที่ยังไม฽เกิดนั้น...หนุ฽มน฾อยไม฽สามารถคาดเดาได฾เลย แต฽ยัง มีรอยยิ้มและความหวังมากมายเป็นแรงช฽วยให฾เขา ปีนต฽อไป... เอาใจช฽วยเขาด฾วยนะครับ...


ป่วย... วันนี้ เป็นการเดินทางตะลุยโรงพยาบาลของ 3 หนุ฽ม 3 มุม 3 วัย

ผม พ฽อ และคุณปูุ ได฾ตื่นแต฽เช฾าไปถึงโรงพยาบาลตํารวจตอน 7 โมงเช฾า โอ฾ยไม฽น฽าเชื่อเลยว฽าคนจะมากมายมหาศาลแบบนี้ ทั้งทีย ่ ัง ไม฽เปิดให฾ตรวจเลยด฾วยซ้ําไป

...คนปุวย...


ทําไมเยอะแยะอย฽างนี้ ภาพลูกหลาน จูงตายาย พ฽อแม฽ มาหาหมด เพื่อรักษาอาการเจ็บปุวยทางกาย แต฽เขาเหล฽านั้นอาจจะดีใจที่ อย฽างน฾อยยังมี ลูกหลานคอยมารับ มาส฽ง

แต฽ยังมีอีกส฽วนที่ผมแอบเห็น คนชราบางท฽าน มาคนเดียว ไร฾ลูก ร฾าน คนรู฾จักเหลียวแล แววตาเขาเเหล฽านั้นช฽างเศร฾าสร฾อยเหลือเกิน ผมเชื่อเลยว฽านอกจากอาการปุวยทางร฽างกายของเขาแล฾วนั้น คนชราเหล฽านั้นคงมีอาการ...ปุวย...ทางใจ ด฾วยอย฽างแน฽นอน

...ปุวยใจ ปวดใจ อกหัก ผิดหวัง ความรูส ฾ ึกทางอารมณแจะใช฽ยา อะไรรักษาล฽ะ ร฽างกายคนเราเจ็บปวดก็ยังมีการกินยา รักษาวิธต ี ฽างๆ มากมาย ผมนึกย฾อนมาถึงตัวเองในช฽วงที่แย฽ทส ี่ ุดของชีวต ิ เวลาหนึ่ง ผมไม฽พูดกับใคร อยู฽คนเดียว ร฾องไห฾ นอนหลับทั้งวัน ไม฽ไปเรียน ไม฽ไปทํางาน ไม฽ทําอะไรเลย... ผมหลุดพ฾นจากตรงนั้นได฾อย฽างไร ผมมาลองทบทวนความจําดู ยารักษาอาการปุวย...ทางใจ สําหรับ ผมคือ

...ครอบครัวที่อบอุ฽น และหนุนหลัง ไว฾ใจเราเสมอ ...เพื่อนแท฾ ที่ยามยากไม฽มีวันทิ้งกัน และให฾คาํ ปรึกษาดีดีเสมอ ...การทําอะไรใหม฽ๆ ที่ตวั เองไม฽เคยทํา หรืออยากจะทํา ...เวลา


และสุดท฾าย ก็คือเราต฾องรักษาตัวเอง...ถ฾าเราไม฽อยากจะดีขน ึ้ อยากจะจมกับความรูส ฾ ึกไม฽ดต ี ลอดไป ต฽อให฾มียาเทวดาดีแค฽ไหน ก็ ไม฽มีทางรักษาหาย เหมือนคนจมน้ําที่ไม฽ยอมว฽ายขึ้นมา ทั้งทีม ่ ีแรง และว฽ายน้ําเป็น แล฾วมันจะมีอากาศหายใจได฾อย฽างไร ตายสถาน เดียว

ผมคิดว฽าผมโชคดีที่ผมมียารักษาอาการปุวยนี้ บางงคนอาจจะไม฽มี ใครเลย ผมเข฾าใจความรูส ฾ ึกปุวย...ใจ ได฾ดแ ี ล฾ว ตอนนี้แหละผม แข็งแรงดีทั้งร฽างกาย และจิตใจ ผมพร฾อมที่จะเป็นยารักษาอาการ ปุวยของคนอื่นๆ ที่เคยรักษาผมมาตอนทีผ ่ มแย฽มาแล฾ว

...ฉะนั้น... พ฽อแม฽ครับ จะไม฽มีวันไหนที่พ฽อกับแม฽จะไปหาหมอคนเดียวอีกแล฾ว ครับ ถึงอาการเจ็บปุวยทางร฽างกายผมควบคุมไม฽ได฾ แต฽ผมจะไม฽ ยอมให฾ ท฽านปุวยทางใจ เด็ดขาด ผมจะอยู฽ข฾างงท฽านเสมอถ฾าเท฽า ท฽านต฾องการ(555 จะทําได฾มั้ยหว฽า)

เพื่อนๆ และมิตรรักของผม ผมไม฽อาจสัญญาได฾ว฽าผมจะอยู฽กบ ั คุณ ได฾ตลอดเวลา(เพราะผมมีเพื่อนมาหลายกลุ฽มเหลือเกินตอนนี้) แต฽ ยามที่เพื่อนมีอาการปุวยทางใจ เมื่อไหร฽...ผมจะไปอยู฽ทน ี่ ั้น ข฾าง


กายคุณ แค฽อยากให฾รู฾ว฽าเพื่อนจะไม฽ต฾องเจ็บใจ อยู฽คนเดียว และคนทีผ ่ มเคารพ อีกมากมาย ผมจะคอยเป็นกําลังใจให฾ทก ุ คน เสมอ เท฽าทีผ ่ มจะทําได฾...

ปล. ถ฾าวันนี้ผมไม฽ช฽วยพ฽อ ผมว฽าพ฽อ และปูุเหนือ ่ ยมากมากเลยแน฽ แถมสงสัยกว฽าจะตรวจเสร็จเย็นแน฽ๆ เลย ผมภูมิใจคุณพ฽อ และคุณ ปูุ มากเลยครับ


Drunk Don't Drive... ในค่ําคืนของวันสีชมพู แสงบนท฾องฟูาแดงฉาน ฝนสุดท฾ายของฤดู ที่ซัดสาดกระหน่ําตั้งแต฽เช฾า หวังว฽าจะสิ้นสุดกันทีกับบรรยากาศ เปียก ชื่น แฉะ

ตกเย็นหัวค่าํ ร฽างกายเริ่มสดชื่น กะปรี้กะเปรา แต฽การดื่มเหล฾าไม฽มี ฤดูกาล ไม฽มีวันหยุด การสังสรรคแ เฮฮา ปารแตี้ ได฾พบเจอผู฾คนใหม฽ๆ ได฾ปลดปล฽อยส฽วนลึกของจิตใจไปกับเสียงเพลง กระจายทุกส฽วน ของร฽างกายไปรอบๆ ตัวกับการเต฾น ตะโกนโยนทิ้งความเศร฾าเหงา ทุกขแจากอารมณแที่ถูกขังตอนอยู฽คนเดียว การใช฾สมองซีกขวาใน


การขับเคลื่อนชีวิตให฾หลุดออกจากกรอบที่เคยวางไว฾ มันสนุก สุดเหวีย ่ งอย฽างบอกไม฽ถูก

...แต฽ ก็รู฾ดีทั้งหมดว฽า คนเราต฾องมีลม ิ ต ิ ทั้งที่เคย "เฉียด" อย฽างนีม ้ าแล฾ว หลายครั้ง แต฽ตวั เองไม฽อาจจะหยุดได฾ ทั้งที่รวู฾ ฽าตัวเองกินได฾กี่แก฾ว ห฾ามกินแอลกอฮอลแต฽างชนิดต฽อกัน แต฽เสียงเพลงมันทําให฾เตลิดไป จริงๆ เป็นอีกค่ําคืนทีผ ่ ลบุญ และเวรกรรมจากปางก฽อน ได฾ช฽วยชีวต ิ ของผมไว฾อีกครั้ง และขอให฾มน ั เป็นครั้งสุดท฾ายที่เกิดขึ้น เพราะเรา อาจจะใช฽หมดแล฾ว เขาได฾ช฽วยเตือนเราหลายครั้งแล฾ว ไม฽งน ั้ อาจจะ ไม฽ได฾มาหัวเราะ อมยิ้ม นั่งพิมพแอยู฽เหมือนอย฽างตอนนี้อีก และ อาจจะไม฽ใช฽แค฽เงินที่เสีย มันต฾องมีคนอื่นเสียใจอีกมากมายกับการ กระทําอันเสี่ยงอันตรายของผมอย฽างนี้ และอาจโชคร฾ายทําให฾บุคค ที่ 3 เดือดร฾อนไปด฾วย

เรื่องของเรื่อง ก็คือไปดื่ม ดื่ม ดื่ม เหล฾าเรดทีไ ่ ม฽ค฽อยจะถูกคอ ไป 2 ขวด แล฾วเสือกตามด฾วยสมินอรแฟ หวานลิ้นปลิ้นไม฽รู฾ตัว เวลา เท฽าไหร฽ก็ไม฽รท ู฾ อ ี่ อกจากร฾าน รูแ ฾ ต฽เต฾นมันสแ ชักภาพ ถ฽ายคลิป กระดกยกกันนับไม฽ถ฾วน แน฽นอนถ฾าเรายังเป็นมนุษยแ ยังไงก็ต฾องเมา เมาเมา อย฽างแน฽นอน...จากนัน ้ ก็


ไม฽รู฾ว฽า.... ...ออกจากร฾านกี่โมง ...จ฽ายเงินกี่บาท ...ขึ้นรถตอนไหน ...จ฽ายค฽าที่จอดรถรึเปล฽า บัตรจอดรถอยู฽ไหน ...ขับไปทาง ไปส฽งใครรึเปล฽า ...เพื่อนกลับยังไงกันบ฾าง ...เปิดไฟหน฾ารึเปล฽า ...เปิดเพลงฟังรึเปล฽า ...ขึ้นทางด฽วนตอนไหน ด฽านไหน ...เอาเงินตรงไหรจ฽ายค฽าทางด฽วน ...ถึงบ฾านรึเปล฽า ...นอนที่ไหน ...เกิดอะไรขึ้นบ฾าง

จน... ก็อก ก็อก เสียงคนมาเคาะกระจกรถ เช฾าประมาณตี 5 ตื่นขึน ้ มา ด฾วยความงง "ว฽ากูอยู฽ที่ไหนวะ" เพราะจําความได฾ครั้งสุดท฾ายกูยัง อยู฽ที่รา฾ นเลยนีห ่ ว฽า ตกใจโคตรแม฽โคตรพ฽อ หันออกไปมีชายหนุ฽ม สองคนในสีเสื้อสะท฾อนแสงสีสม ฾ ชัดเจน(โชคดีที่ไม฽ได฾ใส฽สีกากี และหมวกปิงปอง) "บอกว฽ารถคุณยางแตก" กูงงมาก What the fucking shit happening with me วะ พอลงไปดูแว฾บเเรก เฮี้ยอีก


แล฾วไงในใจคิด กูรั่วเกินลิมิตไร฾สติเป็นครั้งที่ 5 แล฾ว ยังดีทค ี่ รัง้ อื่นๆ มีคนไปส฽งบ฾าง นอนอยู฽ที่พักไม฽ต฾องขับรถบ฾าง ทําไมเรายังไม฽เข็ด อีกนะ นี้ยังไม฽นับวูบแล฾วถึงบ฾านอีกเป็น 10 หน 555 แม฾พักหลังไม฽ ค฽อยวูบแล฾วนะ แต฽ดันไร฾สติแทนไปเลย แล฾วบวกกับวิธีแก฾เมาที่เคย เตรียมไว฾ดันไม฽ได฾ทํา คือตุนขนม ช็อคโกแลตไว฾กินตอนขับกลับ ดันลืมซื้อซะงั้น เน฽าเลย

รอยแผลของรถแม฾ไม฽มาก แต฽ยางแม฽งแตกไปเลย ฉีกเลยอะ ไม฽ได฾ รั่ว กันชนหลัง กาบข฾าง สเกิรแตหลัง กลับบ฾านเก฽าหมด ยังดีที่ล฾อ แม็กไม฽เป็นรอย และทุกอย฽างถูกทีมช฽วยเหลือของทางด฽วนเปลี่ยน ให฾หมดเลย ล฾อ ยางอะไหล฽ โคตรขอบคุณพี่เขาเลย พี่พูดเตือนสติ มาว฽า เคยมีคนเมาจอดบนทางด฽วน แล฾วลงมาฉี่ข฾างทาง โดน รถบรรทุกโฉบไปกินมาแล฾ว พูดแล฾วขนลุกซู฽เลย 555 และยังมีหน฾า ไปถ฽ายรูปตอนที่พี่ 2 คนเปลี่ยนยางให฾อีก...กูเซ็ง แต฽ก็ยังมีความ โชคดีในความโง฽ และโชคร฾ายขอตัวเอง ที่อย฽างน฾อย...

...ยังมีชีวิตรอดมาได฾

แล฾วพอสติกลับมาก็ไม฽ได฾กลับบ฾าน ขับรถต฽อมานอนเน฽าต฽อทีข ่ ฾าง ร฾านขายล฾อรถยนตแแถวสวนหลวง รอร฾านเปิดจะได฾เปลี่ยนล฾อเลย แต฽ก็นอนยาวไป 9 โมงในรถได฾มั้ง คราวนี้เลยโทรไปหาเพือ ่ นเรื่อง ประกัน ได฾ที่ปรึกษาระดับเทพมาแล฾วก็เลยยังไม฽เปลี่ยนรออู฽เทพมา


ประเมิน ซ฽อมฟรีก฽อน 555 ประกันชั้น 1 ซะอย฽าง ก็รู฾สึกว฽าตัวเองแย฽ มากที่จะทําให฾หลายคนเป็นห฽วง

โน฾ตเอเย มึงเกือบเป็นคนสุดท฾ายที่กค ู ุยด฾วยแล฾ววะ 555 ดีที่รถกูไม฽ ตกทางด฽วนไปเลย ดีที่ไม฽โดนตํารวจจับ ดีที่ไม฽ไปชนใครไม฽ทํา ความเดือนร฾อนให฾คนอื่น ดีที่พอ ฽ แม฽ไม฽รู฾ และไม฽ควรรู฾ ดีที่ยังรอด ปลอดภัยดีบนรถตอนกลางคืน ตอนนี้ผมรู฾ตัวทุกอย฽างแล฾วว฽าควรทํา อะไรต฽อไป ที่จะปูองกันไม฽ให฾เหตุการณแแบบนีเ้ กิดขึ้นอีก

1. รู฾ว฽ากินหนัก ไม฽ขับรถไปเลยจอดมันทีท ่ ํางานนี้แหละ แล฾วค฽อย นั่งแท็กซี่กลับมาเอารถ จะได฾ฟน ื้ ตัวหน฽อย 2. ไม฽กินเหล฾า เบียรแ ว็อดก฾าผสมต฽อกันอีกแล฾ว ถ฾าต฾องขับรถ 3. เตรียมน้ํา อาหาร เครื่องดื่ม ช็อคโกแลตไว฾ในรถให฾พร฾อม 4. ขับไม฽ไหว ง฽วง หาที่นอนปลอดภัยที่ปั้มน้าํ มัน บ฾านเพื่อน หรือ นอนมันหน฾าร฾านเลย 5. เลิกกินเลยคงไม฽ได฾ 555 เบาลงหน฽อยแล฾วกันนะยุทธินย ั

เราจะพิสูจนแทั้ง 5 ข฾อนี้ ในวันพรุ฽งนี้กันเลย ว฽ากูจะทําได฾มั้ย วะ ฮะ ฮ฽ะ ฮา ฮ฾า


ขอบคุณพี่ทั้ง 2 คนครับ ทําให฾รู฾สึกว฽าใช฾ทางด฽วนคุ฾ม นอนไปหลาย ชั่วโมง 555 ปล. มันจะไม฽เกิดขึ้นอีกครับ ปล.2 ใครอยากว฽ากล฽าว ตักเตือนสติ มีวิธีแนะนําเชิญเลยครับ จะ ขอบคุณมากครับ


ตัว...กู This is me #1 ...เพียงเปลือกกายอาจมองว฽าฉันเป็นคนเหลวแหลกในสายตาเธอ ...เพียงเปิดใจสบตาลองใช฾เวลากับฉันแล฾วเธอจะเข฾าใจ

บางทีเราก็อยากมีคนอื่นมาเข฾าใจ...แต฽ขนาดเราเองก็ยังไม฽เข฾าใจ ตัวเองทั้งหมดได฾เลย แล฾วจะหาคนมาเข฾าใจทําไมวะ ตามหลักจิตวิทยา(อุตส฽าหแเรียนมา) มนุษยแแบ฽งการรับรูต ฾ ัวเอง


ออกเป็น 4 ด฾าน 1. 2. 3. 4.

ด฾านที่ตัวเองรู฾ คนอื่นรู฾ ด฾านที่ตัวเองรู฾ คนอื่นไม฽รู฾ ด฾านที่ตัวเองไม฽รู฾ คนอื่นรู฾ ด฾านที่ตัวเองไม฽รู฾ และคนอื่นก็ไม฽รู฾

แล฾วเราควรมีดา฾ นไหนเยอะทีส ่ ุดละ ลองคิดสิครับ ติ๊ก ต฿อก ติ๊ก ต฿อก ติ๊ก ต฿อก ติ๊ก ต฿อก

แน฽นอน.......ทีผ ่ มจะไม฽รู฾คําตอบ เพราะแต฽ละคนก็คงอยากให฾คน อื่นรู฾จักตัวเอง น฾อย หรือมากแตกต฽างกัน งั้นคุณเลือกด฾านที่คณ ุ อยากให฾คนอื่นรู฾จักด฾วยตัวของคุณเองเลย แต฽ข฾อ 3,4 อย฽ามีเยอะ นะครับ

แล฾วผมล฽ะ ผมเป็นคนทีด ่ ันอยากให฾คนอื่นรับรู฾ในสิ่งทีผ ่ มเป็น แน฽นอนข฾อ 1. ชัวรแๆ เพราะทุกวันนี้ผมแสดงความเป็นตัวเองออกไป แทบจะ 100% แต฽ก็ต฾องมีมุมเงียบๆ ที่แอบเก็บไว฾บ฾างเหมือนกัน แต฽น฾อยเหลือเกิน เพราะผมอยากให฾โลกนี้รู฾จักตัวตนที่แท฾จริงของ ผม ที่เป็นผมมากที่สด ุ แต฽ไม฽ต฾องมาเข฾าใจผมก็ได฾ แค฽อยากให฾รู฾วา฽ นี่คือตัวกู ของกู แต฽ถ฾าอยากให฾ผมเปลี่ยน คงยาก ถ฾ามันไม฽ใช฽เรื่อง


ที่แย฽มากมากจริงๆ ผมไม฽มีวันเปลี่ยน แต฽ก็เเล฾วแต฽สถานการณแด฾วย แหละ

และที่ผมเขียนบันทึกนี้ เพราะผมอยากให฾คุณรู฾ว฽าผมเป็นแบบนี้(กู เป็นแบบนี้)

555+ มาเริ่มกันเลย Story of me ยาวแน฽ๆ เลย

...เกิดในวันพุธท฽ามกลางเสียงปะทัด และดอกไม฾ไฟ แม฽น้ําทุกสาย ล฾วนเต็มไปด฾วยแสงไฟส฽องสวยสีสันอันมาจากคําอธิษฐาน ขอบคุณพระแม฽คงคา ณ คืนวันลอยกระทง ในปีเดียวกับทีห ่ นังของ ผู฾กํากับไฟแรง(ในตอนนั้น) เจมสแ คาเมรอน ถล฽มฮอลลิวู฾ด ด฾วย รายได฾ และคําวิจารณแดีเยี่ยม ประกอบกับการเเจ฾งเกิดของดารา หนุ฽มนักเพาะกาย ผูผ ฾ ันกายมาเป็นผู฾ว฽าการรัฐแคลิฟอรแเนียรแใน ปัจจุบัน "คนเหล็ก" หรือ "the Terminator" ในปี 2527 เป็นลูก ชายคนแรกของคุณพ฽อ คุณแม฽อันเป็นที่รักยิง่ ของผม ก฽อนที่ น฾องชายหน฾าตาละม฾ายจะคลานตามมาอีก 3 ปีกว฽าๆ ให฾หลัง ณ โรงพยาบาลเดียวกัน นามว฽า "หัวเฉียว" และชีวิตผมก็ถูกวนเวียน เอาไอ฾แถวที่เกิดผมอยู฽ตลอดเหมือนแม฽ผมเลย


...อันชื่อเสียงเรียงนามถูกตั้งให฾จากพระรูปหนึ่งที่ให฾ความหมาย ของ การต฽อสู฾(ยุทธ) และ ความมีวินัย(วินย ั ) ยุทธ+วินย ั = "ยุทธิ นัย" และนามสกุลที่มาจาก แซ฽ "ยัง" ของ คุณปูุ คุณย฽า ทีแ ่ ล฽นเรือ มาจากเมืองจีนมาสู฾ชวี ิตที่จังหวัดยะลา ที่ปจ ั จุบันถูกเปลี่ยนเป็น "ยั่งเจริญ" แม฾จะมีคนเขียนผิด(โคตรบ฽อย) เป็น "ยิ่ง"เจริญ ก็ ตามแต฽ และมีชอ ื่ เล฽นที่มีที่มาน฽ารักจากคุณแม฽โตเของผม ทีจ ่ ะ บรรจงอักษร ต. ให฾คนทั้งตระกูล "ต฾อง" ที่มาจากต฾องตา ต฾องใจ และไม฽ต฾องห฽วงน฾องชายผมก็ ต. เหมือนกัน แต฽ฉายา ชื่อเรียก มากมายของผมที่ไม฽อาจลืมได฾ มีมากมายเหลือเกิน 555 ได฾แก฽ อะไรบ฾างนั้นผมจะยัดเข฾าสมองคุณเอง แต฽ต฾องเติมคําว฽าไอ฾ข฾างหน฾า เอง "ต฾อง" "ยุทธ" "ก฾น"(อันนี้ที่มามาจาก ไอ฾ก฾อง(เรียกผิด)ต฽อมา พัฒนาเป็น "อีเกิ้ล" และมาจบลงที่คาํ ว฽า "ไอ฾ก฾น" เลยได฾ชื่อนี้มา ตอนเรียนมัธยม) แต฽เพื่อนส฽วนใหญ฽เรียกง฽ายๆ ว฽า "ไอ฾เหี้ย" มาก ที่สด ุ ส฽วนฉายา "เวิ่นเว฾อ" "เพ฾อเจ฾อ" "ไอ฾บ฾า" "ติ้งต฿อง" "มากมาย" "ไอ฾เตี้ย" ก็เป็นคําเรียกที่ได฾มาอย฽างภาคภูมิใจทุกชื่อ และไม฽มี ความคิดอยากเปลี่ยนชื่อเลย

...ร่ําเรียนแรกเกิด จากพ฽อแม฽ และพี่เลี้ยงที่วนเวียนมามากมาย แต฽ ขอเอเยถึงพี่เลี้ยงที่สาํ คัญ 2 คน ปูาปิ๊ด ปูาใกล฾บ฾านในช฽วงก฽อนเข฾า โรงเรียนที่พ฽อแม฽ฝากเลี้ยงตอนที่บ฾านยังไม฽มค ี นใช฾ ไม฽มใี ครอยู฽บ฾าน ตอนพ฽อแม฽ไปทํางาน และพี่อวั๊ พี่เลี้ยงใจดีอายุใกล฾เคียงพ฽อแม฽ผม จากศรีษะเกศ ตลอดเกือบ 15 กว฽าปีที่อยู฽ดว฾ ยกัน พี่อั๊วคือคนใน ครอบครัวของผมอย฽างไม฽ต฾องสงสัย แม฾วันนี้ไม฽ได฾อยู฽ด฾วยกันแต฽ผม


ไม฽เคยลืมวันที่เราร่ําลากันด฾วยน้ําตาเย็นนั้นแน฽นอน(เพราะพีจ ่ ะลา กลับศรีษะเกศ อยู฽บ฾านเลี้ยงหลาน) ก฽อนทีผ ่ มจะเริ่มต฾นด฾วยการเข฾า เรียนที่ "โรงเรียนอนุบาลศุภาพร" ที่ปัจจุบันเจ฿งไปแล฾ว และสถานี ต฽อไปเนื่องด฾วยโรงเรียนเก฽ามีถงึ แค฽อนุบาล 3 เราก็เลยต฾องไปหา โรงเรียนใหม฽ซงึ่ ก็มีให฾เลือก 2-3 โรง แต฽มาจบเอาที่โรงเรียนที่มี ดอกเฟื่องฟูาเป็นสัญญาลักษณแ และเป็นโรงเรียนทีส ่ ร฾างพื้นฐาน การศึกษาของผมได฾เป็นอย฽างดีเยี่ยม

...พวกเราวิชัยวิทยาเรืองใจ มัน ่ คงระเบียบวินย ั พร฾อมใจกันมั่น รวม พลังสร฾างและสรรคแความดี รักกันดังน฾องและพี่เหมือนมีหัวใจ เดียวกัน...เป็นท฽อนเริ่มของเพลงประจํา "โรงเรียนวิชัยวิทยา" ความทรงจําทีน ่ ี้แม฾จะเลือนลางในช฽วงต฾น แต฽ ป.5-6 ยังจําได฾เสมอ เเละความทรงจําเก฽าๆ ก็เริ่มกลับมาจากเพื่อนรักคนหนึ่งทีต ่ ามหา ตัวจนเจอ ไม฽นา฽ เชื่อว฽าเราคล฾ายกันทั้งที่ไม฽ได฾เจอมา 13 ปี หตุ การณแมากมายเริ่มที่นี้ แต฽มันยังไม฽มีวันจบ ผมยังขับรถผ฽าน แวะ เวียนกับเรื่องนี้อยู฽ตลอด เพราะรักแรกของผมนั้นเกิดที่นี้ Poppy Love มานานนะ แต฽มันก็ยม ิ้ ได฾เสมอเมื่อนึกถึงเรื่องเหล฽านี้ ผมยังได฾ เข฾าไปเดินในโรงเรียนเก฽านี้เมื่อ 4 เดือนที่แล฾ว เดินมองหารายชื่อ คุณครูเก฽าๆ ที่เคยสอน บางคนยังอยู฽ บางคนไม฽อยู฽เเล฾ว มองรอบ โรงเรียนแล฾วอยู฽น้ําตามันก็ไหลมาเอง...ผมคิดถึงวันเก฽าๆ จังเลย


มีต฽อ...


Love is... Love รัก ความหมายของคํานี้ของแต฽ละคนไม฽เหมือนกันแน฽นอน แต฽ผมเชื่อว฽าผูค ฾ นล฾วนใฝุหา และต฾องการความรู฾สึกนี้ ไม฽ว฽าจากใคร ก็ตาม ในที่นี้ อยากจะเขียนถึงความรักที่เกิดขึ้นจากคน 2 คนในแง฽ คนรัก


ช-ญ, ช-ช, ญ-ญ เพศไม฽สําคัญแล฾วในโลกปัจจุบันนี้ ถ฾าความรู฾สึก ที่มีนั้นจริงใจต฽อกัน ห฾วงอารมณแที่ผม นั่งอยู฽หน฾าจอคอม เปิดเพลงแนว Easy love song ฟัง พร฾อมแสงไฟจากลูกบอลดิสโก฾ สีเหลืองสลัวๆ จากโคม ไฟริมเตียง ท฽ามกลาง"หุบเขาไร฾จันทรแ"เทียนหอมที่กําลังถูกไฟ หลอมละลายเพื่อแลกกับกลิ่นของมัน ในบรรยากาศฝนพร่ํา เบาๆ อยู฽นอกหน฾าต฽าง ค่ําคืนของวันสุดท฾ายของการพักผ฽อนก฽อนกลับไป ทํางาน กลางพืน ้ ที่สว฽ นตัวในห฾องว฽างๆ คนเดียว...

อา...เพลงจากภาพยนตรแเรื่องโปรดของผมดังขึ้นมาโดยไม฽ได฾ตั้งใจ - Secret Garden จากเรื่อง Jerry Maguire ไม฽มีอะไรเติมเต็มชีวต ิ คุณได฾หรอกถ฾าไม฽ใช฽ "ความรัก" จากคนที่ "คุณรัก" และจะดีไปกว฽านั้นมากถ฾าเขาก็ "รักคุณ" ไม฽ต฽างจากที่คุณ รู฾สึก และสัมผัสได฾ นั้นเป็นสิ่งทีห ่ นังเรื่องนี้บอกผม, เงิน ลาภ ยศ นั้นสําคัญแต฽สิ่งที่ทาํ ให฾คุณมีความสุขได฾จริงๆ ตอนจบของหนัง เรื่องนี้จะบอกคุณเอง ว฽าชีวิตหนึ่งคนเราเกิดมาจะต฾องการอะไรไป มากกว฽า...(คุณรู฾คําตอบอยู฽เเล฾ว)

มนุษยแเราเป็นสัตวแสังคม ไม฽มีใครสามารถอยูค ฽ นเดียวได฾โดยไม฽ "เหงา" และเพราะความเหงานีแ ้ หละที่เป็นแรงดึงดูดให฾พวกเรา อยากออกไปหา "ใครสักคน" มาเคียงแนบกายข฾างใจ


...และบอกได฾เลยว฽าตอนนี้ผม "เหงา" จับขั้วหัวใจ ผมถึงต฾องมา เขียนแก฾เหงา

ถามผมว฽าผมรูจ ฾ ก ั ความรักดีแล฾วหรือยัง ผมจะตอบว฽าผมเข฾าใจแล฾ว ว฽าความรักคืออะไร และหมายความว฽าอะไร แต฽ถึงรูจ ฾ ักมันดีเท฽าไหร฽ มันก็ไม฽ได฾การันตีว฽าคุณจะ มีทางที่ราบรื่นกับ "ความรัก" นัน ้ แม฾ว฽า จะเกิดขึ้นแล฾ว "ตอนนี้" "เคยเกิด" หรือไม฽ว฽า "ในอนาคต" ก็ตามแต฽ ให฾คุณอ฽านหนังสือมากี่หมื่นกี่พน ั เล฽ม มันก็ไม฽พอ "ความรัก" สําหรับผม มันเหมือนเป็นดาบสองคม มันทําให฾ผม ...อยากมาโรงเรียนในตอนเช฾า เพื่อเจอ "เธอ" คนที่แอบชอบ แม฾ เป็นแบบเด็กๆ แต฽มันเกิดขึ้นจริงๆ นั้นแหละทีเ่ รียกว฽า Poppy Love ผมเชื่อว฽าหลายคนคงมีประสบการณแมาก฽อนกันบ฾างนะ อิ อิ ...ตัวแข็งเป็นหิน พูดไม฽เป็น เมื่อผมเจอ "เธอ" อีกครั้งเหมือนดั่ง ปาฏิหารแย ที่พึ่งผ฽านพ฾นไป ...ฝันถึง "เธอ" ที่เข฾ามาวนเวียนในความฝันยามค่ําคืน ไม฽วา฽ เวลา จะผ฽านไปนานเท฽าไหร฽กต ็ าม "เธอ" ก็ยังตามมา ...ลุกขึ้นมาประดิษฐแการแดใบสวยพร฾อม ส฽งความรู฾สึกดีดผ ี ฽าน ตัวอักษร ส฽งไปให฾ "เธอ" ที่ได฾รับแรงบันดาลใจมาจากเพลงเพลง


หนึ่ง ในค่ําคืนก฽อนวันวาเลนไทนแ ...ขาสั่น ปากสัน ่ มือเย็น ใจสัน ่ ระรัว พูดไม฽เป็นเมื่ออยู฽ต฽อหน฾า "เธอ" ในวันนั้น ไม฽หลับไม฽นอน นั่งเหมอ เพ฾อฝัน ถึงสิ่งที่มน ั ยังมา ไม฽ถึง ...รู฾สึกถึงการให฾ โดยที่ไม฽หวังผลตอบแทน การอดทนในสิง่ ที่เรา ไม฽คุ฾นเคย การเชื่อใจไว฾ใจใครอย฽างสุดหัวใจ ...สามารถตายแทน "เธอ" ได฾โดยไม฽คด ิ เสียใจ

แต฽อีกด฾านหนึ่งของคมมีด นั้นได฾เคย... ...ฆ฽าผมให฾ตายทั้งเป็น ทั้งที่ไม฽มีรอยแผลอะไรเลย ...ทําให฾ผมรูจ ฾ ักว฽า หัวใจหวิว และอกหัก เขารู฾สึกกันยังไง ...ร฾องไห฾อย฽างที่ไม฽เคยมีมาก฽อน ร฾องไห฾เมื่อฟังเพลงทีค ่ ุ฾นเคย โดน ใจ ...ไม฽อยากตื่นนอน ไม฽มีแรงอะไรมาฉุด ให฾ทําอะไรได฾เลยสักอย฽าง ในชีวต ิ นี้


...กินเหล฾าอย฽างไร฾จุดหมาย ขับรถกลับแบบไม฽อยากถึงบ฾าน ...ชีวิตของผมเหมือนถูกแช฽แข็งในช฽อง Freezzz ปิดตายให฾กบ ั ทุก สิ่งทีผ ่ ฽านเข฾ามา และหวนหาเพือ ่ ให฾ "รักเก฽า" กลับคืนมาดั่งเดิม แม฾ เหมือนเป็นการหลอกตัวเอง ...สอนให฾รจ ู฾ ัก การกอดตัวเอง อยู฽คนเดียว ในกล฽องสี่เหลี่ยมที่มี คอนกรีตอันเย็นยะเยือกรอบล฾อมกายไว฾

ท฾ายทีส ่ ุด ในวันนี้ผมไม฽เคยเสียใจกับอดีตทีผ ่ า฽ นมาเลยแม฾แต฽น฾อย มันได฾เป็นบทเรียนให฾กับผมจริงๆ ทําให฾ผมได฾รู฾จักชีวต ิ ในอีกด฾าน หนึ่ง ทีท ่ ําให฾คนสองคนมาผูกมัดกันได฾ถึงเพียงนี้ และทุกวันนี้ผม บอกเลยว฽าผมจะ "ไม฽เข็ด" ในการออกไปตามหาความรักให฾เจอ ไม฽ ว฽าจะกับใคร ใครก็ตามที่จะเป็น "ใครสักคน" ของผมได฾ แม฾อาจจะ ต฾องมีอุปสรรคอื่นๆ อีกมากมาย ความเจ็บปวด ผิดหวังอีก หลายหลาก ทีจ ่ ะต฾องเผชิญหน฾ากับมัน แต฽นน ั้ ไม฽สามารถทําให฾ผม หยุดออกไปหา "ความรัก" ได฾

เพราะตราบใดที่ผมยังคงต฾องการ... ...คนที่ยืนรอผมอยู฽ที่ปลายทางของบันไดเลื่อน พร฾อมส฽งรอยยิ้ม สวนทางมาตลอด สวมกอดกันเหมือนไม฽ได฾เจอกันมานานในทุกทุก วัน จับมือผ฽าฟันไปในทุกเหตุการณแ แบ฽งปันทุกความรูส ฾ ึกทีเ่ กิด


ร฽วมกัน ลืมตาตืน ่ มาทุกเช฾าเพื่อใครสักคน

แม฾คนที่ผา฽ นเขามา ผมจะไม฽สามารถส฽งเขาไปถึง "ขอบฟูา" ด฾วยกันได฾ แม฾จะต฾องเจอกับ "เธอ" อีกกี่คนก็ตามที่จะผ฽านเข฾ามาใน ชีวิตของผม ผมหวังว฽าจะมี "เธอ" สักหนึ่งคนที่จะเดินไปสุดทาง ของ "ขอบฟูา" ไปพร฾อมกับผม

ผมไม฽กลัว และไม฽มีอะไรทีต ่ ฾องเสียอีกต฽อไปแล฾ว ผมจะไม฽รอ "เธอ" มาหา แต฽ผมจะออกไปหา "เธอ" เอง ผมจะไม฽รอโอกาส แต฽ผมจะ สร฾างโอกาส และตอนนีผ ้ มพร฾อมแล฾วสําหรับ "ความรัก" ครั้งใหม฽ที่ จะต฾องเจอ... ผมจะออกตามหา "เธอ" คนสุดท฾ายให฾เจอ

I'm waiting for "LAST LOVE" at the horizon~~~

แล฾วคุณแหละ จะรออะไรอยู฽ หาความหมายของ "ความรัก" คุณให฾ เจอ แล฾วพุ฽งเข฾าหามันเลย


เพราะมีเพียง "ความรัก" เท฽านัน ้ ที่จะขับเคลื่อนชีวิตเราไปได฾


ซีเรียสนะครับ บนทางเดินลาพัง ผมมาแล฾ว กลับมาแล฾วครับ ขอโทษทุกคนที่สร฾างประเด็นติ้งต฿องขึ้นมา มันเป็นอารมณแชั่ววูบ ของโรค Stupid Children Alcoholic Lonely Syndrome... ตอนนี้ผมเติมเต็มไฟมาแล฾ว พร฾อมเชื้อเพลิงสํารองอีกเพียบ เพื่อที่จะพร฾อมเดินไปพร฾อมกับทุกคนอีกครั้งแล฾วครับ ขอบคุณ สําหรับทุกความเห็น ผมรู฾อย฽างเดียวที่ได฾จากการเขียนนี้ และภูมิใจ


ไม฽แพ฾ใคร ผมมีเพื่อน พี่ น฾อง คนรู฾จักที่เยี่ยมที่สด ุ ไม฽อายใครเลย ผมของเปลี่ยนจาก TK Boy ทีเ่ คยได฾ก฾าวสู฽ Mr.TK แทน ผมควร ต฾องโตแล฾ว มา ไปด฾วยกัน บทความดังกล฽าวไม฽ลบครับ เหมือนเดิม เอาไปอ฽านขําขํา ด฾านล฽าง ครับ ซีเรียส นะครับ ถามทุกคนคําถามเดียว “อยู฽ได฾มั้ย ถ฾าไม฽มีผมสักคน” บางที ไม฽ใช฽สิ บ฽อยๆ เลยผมคิดว฽าผมเองก็เป็นตัวถ฽วง หรือทํางาน ไม฽คุ฾มให฾กับองคแกรของพวกเรา ทั้งที่ปากผมบอกว฽ารัก ชอบ องคแกรเรามาก แต฽ตัวผมเองบางทีกลับไม฽ได฾ทาํ อะไรตอบแทนที่นี้ เลย ผมยังเป็นเด็ก อย฽างทีใ่ ครหลายคนบอก ผมไม฽อยากจะโต ผม บอกตัวเองว฽ารับแรงกดดันได฾ แต฽มันไม฽มีความสุขเลย เพราะรู฾ว฽า ตัวเองดีไม฽พอ ไม฽ใช฽เพราะคนอื่นดุด฽าว฽าเตือน ตอนนี้ผมได฾หยุด ทํางาน ได฾คิดบทวนเรื่องราวตัง้ แต฽วันแรกที่กา฾ วเข฾ามา คิดว฽าทํา อะไรให฾ที่นี้ไปแล฾วบ฾าง ได฾อะไรตอบแทนแล฾วบ฾าง ผมสรุปแล฾วถ฾า คะแนนเต็มสิบ ผมตัวเองแค฽ สาม เท฽านั้นเอง ผมไม฽ผา฽ น แม฾กับตัว ผมเอง ผมยังไม฽ให฾ตัวเองผ฽านเลย แล฾วคนอื่นละคงไม฽ให฾ผมสัก คะแนน


แล฾วมันจะจบทีต ่ รงไหน แก฾ตัวเหรอ? มากพอแล฾วแหละสําหรับ โอกาสทีท ่ ุกคนให฾มา มากพอแล฾วละสําหรับข฾อแก฾ตัวของผม ผม เคยพยายามทีจ ่ ะจุดไฟตัวเองขึ้นมาทุกครั้ง แต฽จุดทีไรมันก็เหมือน ไม฾ขีดไฟทีล ่ ุกไหม฾แว฾บเดียว แล฾วก็มอดดับลง คราวนีผ ้ มควรทํา อย฽างไร ผมรู฾ว฽าบางทีผมก็มาถึงทางตันของตัวเอง ผมไม฽อาจ หาทางผ฽านมันไปได฾ตอนนี้ ผมร฾องไห฾ ร฾องไห฾ให฾กับตัวเองที่ยังทํา ไม฽ได฾ดีพอ ผมพิมพแไปยังร฾องไห฾ไปเลย บางทีผมไม฽อยากจะ กลับไปแล฾ว ผมไม฽อยากกลับไปเป็นปัญหาของที่นี้อีก ผมรูแ ฾ ล฾วว฽า บางทีการที่เรารักใครมากมาก เราก็ไม฽อยากเป็นตัวถ฽วงให฾เค฾าช฾าลง บางทีผมอาจจะต฾องไป ทั้งที่ไม฽อยากจะไป แต฽ผมไม฽รู฾ว฽าตัวเองจะ ทําอะไรอะไรมันให฾ดีขึ้น...

ความรักเคยทําให฾ผมตายมาแล฾ว...เพราะความรักเป็นสิ่งทีท ่ าํ ให฾ผม มีชีวิตได฾ แต฽กบ ั การทํางานแค฽ความรักมันไม฽พอ บอกว฽ารักเพื่อน รักภารกิจ มันพอเหรอครับ ถ฾าไม฽ได฾ลงมือทํา ผมหมดแรง ทะเยอทะยานไปเยอะมาก ตอนแรกผมคิดจะมาเติมไฟที่เชียงใหม฽ แต฽ชีวต ิ ที่ปล฽อยไหลของที่นี้ ทําให฾ผมได฾คด ิ ได฾รส ู฾ ึกว฽า ทําไมเรา ต฾องเร฽งรีบ ผมอยากมาใช฾ชีวต ิ ดั่งสายน้ําปิงทีค ่ ฽อยไหลไปช฾าๆ ผม เริ่มไม฽อยากแข฽งกับใคร ผมอยากทําอะไรก็ได฾ ที่ทําให฾คนอื่นมี ความสุข แล฾วผมเหมาะกับงานอะไร ทุกวันนีผ ้ มยังไม฽รู฾เลย ว฽า สุดท฾ายแล฾วอะไรคือสิ่งทีผ ่ มชอบ ที่ผมเคยบอกว฽าชอบงานนี้ที่สด ุ เพราะชีวต ิ ผมเกิดมาก็เคยทําแค฽งานนี้เท฽านัน ้ ก็เลยไม฽มีตัวเลือกอื่น ที่จะบอกว฽าชอบที่สด ุ


ก฾าวต฽อไปของผม ตรงทางแยก ณ อายุ 25 คือทางไหน บางทีผม อยากหลับตา แล฾วเปิดใจเพื่อเดินต฽อไป อยากให฾สัญชาตญาณพา ผมไป มากกว฽าใช฾ความคิดไตร฽ตรอง แต฽บางทีความรูส ฾ ึกนี้ของผม หลายคนอาจผ฽านมันมาแล฾ว ผมเองก็อยากได฾คําแนะนําจากคนที่ ผมรัก แม฾บางทีผมจะไม฽ค฽อยทําตามใคร แต฽ผมเก็บมันมาใช฾ในจุดที่ ผมยอมรับเสมอ หลายคนคงเบื่อที่จะเตือน ทีจ ่ ะว฽าผมในพฤติกรรม ที่ไม฽เหมาะสมมามากแล฾ว อา...ฝนตกอีกแล฾ว ผมเคยบอกว฽า เกลียดฝน แต฽ตอนนี้ฝนกับผมอยู฽คู฽กันตลอด ฝนตกในหัวใจของผม ตลอด ผมไม฽รู฾เลยว฽าจะพาตัวเองกลับกรุงเทพ ได฾หรือเปล฽า ชีวิต ผมหยุดเดินแล฾วตอนนี้ น้ํามันผมหมดถังแล฾ว

ย฾อนกลับไปที่คาํ ถามแรก ที่มค ี วามหมายคล฾ายๆ ว฽า “ฉันมีค฽าแค฽ ไหน” หากคนอย฽างฉันตายจากไป เธอเศร฾าใจหรือเปล฽า หนึ่งคนที่ ข฾างเธอยามเหงา มันมีค฽ามากแค฽ไหน สําหรับเธอ... ผมมีคา฽ แค฽ ไหนช฽วยบอกผมที มีคา฽ พอมั้ยที่จะอยู฽ทํางานที่นี้ต฽อ แม฾ทุกคนรู฾ว฽า ผมทําได฾แค฽นี้ อย฽างที่เห็น เป็นอย฽างที่เป็น เศร฾าว฽ะ ฟูาช฽างมืด เหลือเกิน แสงแดดแสงอาทิตยแหายไปไหน ดวงไฟแห฽งความหวัง จางหายไปแล฾ว...ตอบคําถามให฾ผมที จริงจัง จริงใจ ไม฽จางหาย


ใครจะยอมแพ้ เมื่อคุณออกวิ่งแล฾ว คุณจะยอมแพ฾กลางคันมัย ้

ถ฾า...มีคนมาบอกคุณว฽า ถ฾า...มีคนมาบอกคุณว฽า ถ฾า...มีคนมาบอกคุณว฽า ถ฾า...มีคนมาบอกคุณว฽า ถ฾า...มีคนมาบอกคุณว฽า

ข฾างหน฾าคือทางตัน ไม฽มีทางไปถึง หนทางข฾างหน฾าจะมีอป ุ สรรคมากมาย คุณอาจหลงทางไม฽มวี ันกลับมาได฾อก ี คุณจะเสียใจ และเสียเวลาไปเปล฽าๆ


ผมขอขอบคุณสําหรับคําเตือน และความห฽วงใย แต฽...ถ฾าผมบอกว฽า ผมแน฽วแน฽ในการตัดสินใจ และเชื่อใน สัญชาตญาณของตัวเอง แต฽...ถ฾าผมบอกว฽า ผมจะไม฽หยุดวิ่ง จนกว฽าจะวิ่งไม฽ไหว แต฽...ถ฾าผมบอกว฽า ผมไม฽กลัวความเจ็บปุวยทัง้ กายและใจ ทีร่ ออยู฽ ข฾างหน฾า แต฽...ถ฾าผมบอกว฽า ผมจะไม฽เสียใจกับสิ่งที่ตวั เองตั้งใจทําแล฾วมี ความสุข ไม฽ว฽าผลลัพธแจะเป็นอย฽างไร แต฽...ถ฾าผมบอกว฽า ความกลัวไม฽สามารถทําอะไรผมได฾ และสุดท฾ายถ฾าทางข฾างหน฾าเป็นทางตัน ถ฾าผมพบเจอกับสิ่งร฾ายๆ มากมาย แม฾ผลลัพธแสุดท฾ายจะไม฽เป็นตามใจหวัง แม฾สด ุ ท฾ายที่เส฾น ชัยผมจะยืนอยู฽เดียวดาย แต฽เมือ ่ ผมมองย฾อนกลับมาผมจะไม฽มีวัน เสียดายกับสิ่งที่ทาํ ลงไปอย฽างแน฽นอนทีส ่ ุด

ผมจะปล฽อยให฾เสียงของความรูส ฾ ึกในหัวใจนําทาง ไปสูห ฽ นทาง ข฾างหน฾า ทีย ่ ังมองไม฽เห็น

มาวิ่งไปกับผมมั้ย สูจ ฽ ุดหมายใดใดก็ตามที่คณ ุ วาดเอาไว฾ด฾วยความ ฝัน และความหวัง ชีวิตถึงดําเนินต฽อไปได฾ ขอเพียงมีแรงใจขับเคลื่อน


Keep Going


â&#x20AC;ŚNever End

No Tears in My Eyes  

หนังสือที่จะทำคุณรู้จักผมมากขึ้น

No Tears in My Eyes  

หนังสือที่จะทำคุณรู้จักผมมากขึ้น

Advertisement