Page 1

1

อุทยั สาร ฉบับที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2556

วันงดสูบบุหรี่ โลก โรงเรี ยนสนับสนุนกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ กระทรวงสาธารณะสุข กาหนดให้วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เป็ นวันงดสูบบุหรี่ โลก โดยจัดกิจกรรมให้ความรู ้แก่ นักเรี ยนในโรงเรี ยนอุทยั ในทุกระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 จานวน 900 คน ณ บริ เวณหน้าเสาธง เมื่อ31 พฤษภาคม 2556 กระทรวงสาธารณะสุข กาหนดให้วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เป็ นวันงดสูบบุหรี่ โลก โดยจัดกิจกรรมให้ความรู ้แก่ นักเรี ยนในโรงเรี ยนอุทยั ในทุกระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 1-6

จานวน 900 คน ณ บริ เวณหน้าเสาธง เมื่อ 31 พฤษภาคม 2556


2


3


4

จดหมายข่าวโรงเรียนอุทัย  
จดหมายข่าวโรงเรียนอุทัย  
Advertisement