Page 1


Stop Motion Project “Monster” ทีมาของการออกแบบ : ซึ่งเปนการทําแอนิเมชั่นแบบถายภาพ(Stop motion) โดยการนําเสนอเรื่องราวจากการปนดินนํ้ามัน เปนรูปสัตว มีการแตง เนื้อเรื่องและชื่อเรื่อง ใหเขากับตัวละคร โจทย์ และวัตถุประสงค์ : 1. เพื่อออกแบบภาพยนตร Animation โดยใชเทคนิค Stop motion 2. เพื่อศึกษาการใชงานโปรแกรม Dragon Stop Motion 3. เพื่อฝกฝนการออกแบบภาพเคลื่อนไหว


ขันตอนการปฏิบัติงาน ชื่อเรื่อง : Monster เทคนิค : Clay Animation

ขันตอนการทํางาน · Pre-Production · Production · Post-Production ทําไตเติ้ลและเครดิต · Presentation

: เตรียมงาน เขียนสคริปต รางสตอรี่บอรด ปนดินนํ้ามัน : ถายทํา กํากับกลอง กํากับการเคลื่อนไหวของตัวละคร : ตัดตอ ใสเสียง Sound และ Effect ตางๆ : นําเสนอ


อุปกรณ์ทีใช้ในงาน Stop Motion 1. ดินนํ้ามัน 2.กลอง Webcam 3.ฉาก Background 4.กลองถายภาพ 5.คอมพิวเตอร และ ซอฟตแวร


Pre-Production - การเตรียมงาน : ปรึกษาและชวยกันคิดโครงเรื่อง เขียนบทเรื่อง,เนื้อเรื่อง , ออกแบบขั้นตอนในการวางแผนของสตอรี่บอรด,รางแบบสเก็ตสตอรี่บอรดจากโครงเรื่อง, สรางตัวละคร,จัดหาอุปกรณตางๆ ในการสรางงาน - การเขียนเนื้อเรื่องยอ : เปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับหมาปาที่จองจะเลนงานลูกเ จี๊ยบตัวนอย ที่ตกเปนเหยื่อของหมาปา โดยที่เราไมรูวาใครจะตกเปนเหยื่อของใคร - StoaryBoard : วาดภาพเนื้อเรื่องลงในกระดาษกอน เพื่อนํามาเปนแนวทางใ นการถายทํา แกไขจนไดเปนที่พอใจ แลวจึงนําไปตกแตงในโปรแกรม Photoshop


Production - ขั้นตอนการผลิต : เปนสวนในการถายทํา ดวยโปรแกรม Dragon Stop Motion เปนการถายภาพในรูปแบบ frame by frame โดยเทคนิค Clay Animation เปนรูปแบบ การเคลื่อนไหวของดินนํ้ามันที่เปนเรื่องราว Dragon Stop Motion เปนโปรแกรมที่สามารถถายภาพและเลนภาพที่เราถายไปแลว โดยสามารถแกไขรายละเอียดตางๆไดดี กอนที่จะ Export นําออกไปจัดการตกแตง แกไข เพิ่มเติม ดวยโปรแกรมอื่นๆ ตอไป


Post-Production ขั้นตอนการตัดตอ : หลังจากเสร็จสิ้นการถายทําดวยโปรแ กรม Dragon Stop Motion นําไฟลมาตัดตอและใส Sound Effect ในโปรแกรม Adobe Premier Pro และ Window Movie Maker ใส Title และ Credit เรียบรอยจึง นําไฟลไปแปลงเปน Video เพื่อนําเสนอตอไป

Presentation : ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน โดยอัพโหลดลง Youtube และ รายงานลงใน Google Docs และ Google Presentation


สิงทีได้รับในการออกแบบ 1. 2. 3.

ไดรูจักโปรแกรม Dragon Stop Motion ไดลงมือทําแอนนิเมชั่นดวยเทคนิค Stop Motion ไดเรียนรูปญหา และการทํางานจริง เพื่อการพัฒนาตนเองในอนาคต

ปัญหาในการทํางาน 1. ดานการใชโปรแกรมยังใชไดไมดีเทาที่ควร เนื่องจากยังไมคุนเคยกับโปรแกรม 2. คุณภาพของคอมพิวเตอรไมพอสําหรับการทําแอนิเมชั่น ทําใหการทํางานมีอุปสรรคคอนขางมาก 3. การเลือกวัสดุในการสรางตัวละคร ตองคิดใหละเอียดกอนการตัดสินใจซื้อ เพราะถาเลือกวัสดุผิดจะทําใหเสียเวลาในการทํางาน


สรุปผลการออกแบบ แรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน - การสรางสรรคผลงานนั้น เราควรศึกษาคนควาขอมูลในเรื่องที่ตองการจะทํา หรือสิ่งที่เกี่ยวของกับการผลิตผลงานใหถี่ถวน ไมวาจะเปนเรื่องความคิด เครื่องมือในการทํางาน หรือเทคนิคตางๆ เพื่อใหผลงานออกมาดีและเปนที่นาพอใจ

การออกแบบที่ลงตัว และสวยงาม - เทคนิคตางๆ ยังไมคอยดีนัก เนื่องจากยังไมคุนกับโปรแกรม Dragon stop motion ทําใหวีดีโอนั้นออกมายังไมคอยดี ความคิดสรางสรรค - การคิดเนื้อเรื่องยังไมดีเทาที่ควร ยังตองใชเทคนิคตางๆ เขามาเพิ่มเพื่อใหดูนาสนใจมากขึ้น

the Vector  

the Vector