Page 1

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ_2 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SINAVI A 3 - A3

1.

[ --1-- ] Bir işyerinde işçilerin yaşamı için tehlikeli bir husus tespit edildiğinden dolayı, faaliyetlerin durdurulması veya kapatma kararına karşı işveren ne kadar zaman içerisinde ve nereye başvurma hakkına sahiptir? a) b) c) d) e)

2.

[ --2-- ] İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun oluşturulması için yasal zorunluluk şartları nelerdir?

4.

6.

[ --4-- ] İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini doğal yapılarına uygun bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütününe ne ad verilir? a) b) c) d) e)

Ekolojik denge Doğal denge Sağlıklı denge Sosyal çevre Canlı çevre

Gürültü kirliliği Hava kirliliği Su kirliliği Görüntü kirliliği Toprak kirliliği

[ --6-- ] Aşağıdakilerden hangisi ekolojik sistemin bozulmasının nedenlerinden biri değildir? a) b) c) d)

Kaçak avlanma Arazilerin yanlış kullanımı Katı atıklar ve çöp Kişi başına kullanılan enerji ve su kullanımının artması e) Kentsel dönüşüm

7.

[ --7-- ] Toplam kalite yönetimi açısından bakıldığında, aşağıdakilerden hangisi iş ve meslek danışmanlığı sürecinin “girdiler” i arasında yer almaz? a) Danışanın bilgilerini içeren doldurulmuş danışma kartları b) Ölçme araçlarının sonuçları c) İş ve meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanarak bilgilendirilmiş genç ve yetişkinler d) Meslekleri ile ilgili uygun işe yerleştirme planı geliştirebilecek bilgilerle donatılmış danışanlar e) Yasal mevzuat

[ --3-- ] İşçinin talebine rağmen işveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemleri almaz ise işçi aşağıdakilerden hangisini yapabilir? a) İşçinin, böyle bir nedenle hizmet sözleşmesini feshetme hakkı yoktur. b) 10 günlük süre içerisinde hizmet sözleşmesini feshedebilir. c) 6 işgünü içerisinde hizmet sözleşmesini feshedebilir. d) Önel süresi kadar bir zamanda hizmet sözleşmesini feshedebilir. e) 1 aylık süre içerisinde hizmet sözleşmesini feshedebilir.

[ --5-- ] Fizik, çevre ve insanla ilgili eşyanın insan eliyle doğal çevre ve insan tabiatıyla uyumsuz ve sağlıklı insanları rahatsız edici hale getirilmesine ne ad verilir? a) b) c) d) e)

1 ay - İş Mahkemesi 15 gün - İş Mahkemesi 1 ay - Bölge İdare Mahkemesi 1 hafta - Bölge İdare Mahkemesi 6 işgünü - İş Mahkemesi

a) En az 20 işçi çalıştırmak - 1 yıldan uzun süreli iş yapmak b) En az 50 işçi çalıştırmak - 6 aydan uzun süreli iş yapmak c) En az 30 işçi çalıştırmak - 3 aydan uzun süreli iş yapmak d) En az 40 işçi çalıştırmak - 2 aydan uzun süreli iş yapmak e) En az 100 işçi çalıştırmak -1 yıldan uzun süreli iş yapmak

3.

5.

22.04.2012 16:08:02

8.

[ --8-- ] Aşağıdakilerden hangisi “ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi”nin kuruluşlara sağlayacağı faydalardan biri değildir? a) b) c) d) e)

Maliyet artışı İletişim artışı Pazar payı artışı Müşteri memnuniyeti artışı Çalışan memnuniyeti artışı


SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ_2 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SINAVI A 3 - A3

9.

[ --9-- ] Aşağıdakilerden hangisi süreç kontrol kriterlerinin belirlenme amaçlarından biri değildir? a) b) c) d) e)

Alt süreçleri hızlandırmak Çıktıları iyileştirmek Sorumlulukları arttırmak Maliyetleri düşürmek Katma değer sağlamak

[ --10-- ] 10. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre normal çalışma süresi haftada en çok kaç saattir? a) b) c) d) e)

30 saat 35 saat 40 saat 45 saat 50 saat

[ --11-- ] 11. Türkiye’deki işsizlik sigortası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) İşsizlik sigortası için işverenden %2, işçiden %1 ve devletten %1 oranında prim kesilir. b) Son 3 yıl içinde 900 gün prim ödeyenler 10 ay süre ile sigortadan yararlanırlar. c) Türkiye’de işsizlik sigortası 1999 yılında kurulmuştur. d) İşsizlik sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonu’nda toplanır. e) İşsizlik sigortası fonunun yönetimi ve ödemelerin yapılmasından İŞKUR sorumludur. [ --12-- ] 12. Sendika ve/veya konfederasyonlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Sendika ve konfederasyonlar önceden izin almaksızın kurulabilirler. b) Sendikaya üye olmak serbesttir. c) Değişik işkollarında en az sekiz sendikanın bir araya gelmesiyle konfederasyon kurulabilir. d) Sendikalar işkolu esasına göre kurulurlar. e) Bir işkolunda birden fazla sendika kurulabilir.

22.04.2012 16:08:04

[ --13-- ] 13. Aşağıdakilerden hangisi iş güvencesi kapsamındadır? a) 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 3 aylık kıdemi olan işçiler b) 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçiler c) 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 3 aylık kıdemi olan işçiler d) 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 yıllık kıdemi olan işçiler e) 100 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 1 aylık kıdemi olan işçiler [ --14-- ] 14. İş güvencesi kapsamında olmayan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye ödenecek tazminat aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) e)

Kötüniyet tazminatı Ayrımcılık tazminatı Ayrıca tazminat İhbar tazminatı Sendikal tazminat

[ --15-- ] 15. Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavtı kim, hangi süre ile erteleyebilir? a) b) c) d) e)

Çalışma Bakanı-30 gün süre ile İş Mahkemesi-60 gün süre ile Danıştay-45 gün süre ile Bakanlar Kurulu-60 gün süre ile Yargıtay-45 gün süre ile

a3  

[ --6-- ] 6. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik sistemin bozulmasının nedenlerinden biri değildir? a)Kaçak avlanma b)Arazilerin yanlış kullanı...