Page 1

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SINAVI A 3 - A3

1.

[ --1-- ] Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de modern bir iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı olmasına rağmen, iş kazaları ve meslek hastalıklarının fazla olmasının temel nedenidir? a) Çalışanların eğitimi ve denetimi konularına yeterli önemin verilmemesi b) Yabancı uyruklu işçi çalıştırılmasının yaygınlaşması c) Yüksek kar için düşük kaliteli hammadde kullanımı d) Uzun çalışma saatleri e) Ücret düzeyinin yetersizliği

2.

5.

a) b) c) d)

3.

Yılda bir kez İki yılda bir kez Üç yılda bir kez Yalnızca işe girerken Altı ayda bir kez

8.

a) b) c) d) e)

Kimyevi madde tasarrufu Enerji tasarrufu Doğal kaynakların korunması Geleceğe ve ekonomiye yatırım yapılması Atık miktarının artması

9.

Müşteri memnuniyetsizliği Pazar payının artması Verimliliğin azalması Maliyetlerin artması Motivasyonun azalması

[ --8-- ] “Bir kuruluşun, gelecekte nasıl olmak istediği”ni tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) e)

[ --4-- ] Aşağıdakilerden hangisi, geri dönüşümün sağlayacağı faydalar arasında gösterilemez?

OHSAS 1050 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 2000 CE 1101

[ --7-- ] Aşağıdakilerden hangisi “kalitesizliğin getireceği muhtemel sonuçlar” arasında yer almaz? a) b) c) d) e)

[ --3-- ] Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan 18 yaş ve üzeri işçilerin işin devamı süresince, hangi zaman aralıkları ile bedence bu işe elverişli olduklarını gösterir sağlık raporu almaları gerekir? a) b) c) d) e)

4.

7.

Ekolojik çevre Doğal çevre Ekolojik denge Sürdürülebilir çevre Sosyal çevre

[ --6-- ] “Çevre Yönetim Sistemi Standardı” aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) e)

[ --2-- ] Aşağıdaki yaş gruplarından hangisi “Ağır ve Tehlikeli İşler”de çalıştırılamaz? 20 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar 18 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar 22 yaşını doldurmamış işçiler 20 yaşını doldurmamış genç işçiler ve her yaştan kadınlar e) 16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar

[ --5-- ] “Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan hem bugünün hem de geleceğin çevre değerlerinin korunmasına” ne ad verilir? a) b) c) d) e)

6.

23.02.2012 16:04:51

Vizyon Misyon Prosedür Hedef Kalite politikası

[ --9-- ] Aşağıdakilerden hangisi süreçlerle yönetimin avantajlarına örnek gösterilemez? a) b) c) d) e)

Fonksiyonlar arası ilişkileri geliştirmek Çalışan odaklı yönetimi teşvik etmek Hızlı karar vermeyi sağlamak Sorumlulukları net tanımlayabilmek Etkin kaynak kullanımı sağlamak


SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SINAVI A 3 - A3

[ --10-- ] 10. Toplam kalite yönetimi açısından bakıldığında, aşağıdakilerden hangisi iş ve meslek danışmanlığı sürecinin “çıktılar” ı arasında yer alır? a) b) c) d) e)

Meslek becerilerini geliştirmek isteyenler Meslek seçme aşamasındakiler Doldurulmuş danışma kartları Mesleki uyumsuzluk sorunu olanlar Bilgilendirme ve danışmanlık talepleri

[ --11-- ] 11. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre, işsizlik ödeneğinin en az ve en fazla verilebileceği süreler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) b) c) d) e)

En az 90 - En fazla 300 gün En az 90 - En fazla 360 gün En az 180 - En fazla 360 gün En az 180 - En fazla 300 gün En az 360 - En fazla 600 gün

[ --12-- ] 12. Aşağıdakilerden hangisi “kısa vadeli sigorta dalları” arasında yer alır? a) b) c) d) e)

Yaşlılık Sakatlık Ölüm Malullük Hastalık

[ --13-- ] 13. “İşyerinde, işverenden aldığı yetkiye dayanarak işletmeyi sevk ve idare etmeye yetkili olan kişilere” ne ad verilir? a) b) c) d) e)

İşyeri temsilcisi Alt işveren Taşeron İşveren vekili Aracı

23.02.2012 16:04:53

[ --14-- ] 14. Aşağıdakilerden hangisinde İş Kanunu hükümleri uygulanır? a) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işlerinde b) Evlerde aile üyeleri ve 3. dereceye kadar hısımları arasında yapılan el sanat işlerinde c) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işlerde d) Ev hizmetleri ve 3 kişinin çalıştığı esnaf işyerlerinde e) 50 ve daha az işçi çalıştırılan tarım ve orman işyeri ve işletmelerinde [ --15-- ] 15. Aşağıdakilerden hangisi sendikaların sosyal faaliyetleri arasında yer alır? a) Grev veya lokavt kararı vermek b) İşçilerin veya işverenlerin mesleki bilgilerini arttıracak kurslar düzenlemek c) Toplu iş sözleşmesi düzenlemek d) Toplu iş uyuşmazlıklarında hakem kurullarına başvurmak e) Toplu iş uyuşmazlıklarında iş mahkemelerine başvurmak

a3  

[ --5-- ] 5. “Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan hem bugünün hem de geleceğin çevre değerlerinin korunmasına” ne ad verilir?...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you