Page 1

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ_2 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SINAVI A 1 - A1

1.

2.

[ --1-- ] “Örgün eğitime hiç girmemiş veya herhangi bir kademesinde bulunan ya da bu kademeden çıkmış vatandaşlara örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen eğitim, öğretim rehberlik ve uygulama faaliyetlerinin tümünü kapsayan” eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir? a) Yaygın eğitim b) Formel eğitim c) Klasik eğitim d) Teknik eğitim e) Serbest eğitim [ --2-- ] Aşağıdakilerden hangisi anket sorularının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir? a) Sorular herkes tarafından farklı şekilde yorumlanabilmeli b) Sorular kısa, açık ve kesin olmalı c) Soru cetveli bir iç bütünlüğe sahip olmalı d) Elde edilmeye çalışılan her bilgi, ankette bir soru şeklinde ifade edilmeli e) Sorular, araştırma konusu ile doğrudan ilişkili olmalı

3.

Bireysel

Grup

30dk 50dk 20dk 15dk 45dk

40dk 90dk 30dk 25dk 55dk

[ --4-- ] Danışmanlık ücreti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Kendi adına çalışan danışman, görüşmenin başında ücret hakkında bilgi vermelidir. b) Yapılan işin karşılığı, rayiç bedeller üzerinden alınmalıdır. c) Danışman, eğer bir kurumda çalışıyorsa, ayrıca bir ücret talep edebilir. d) Danışan, görüşme sonunda ne kadar ödeme yapacağını bilmelidir. e) Danışmanlık ücreti, kişinin ekonomik durumu

[ --5-- ] ‘Kişisel yargı ve yanlılıktan uzak, yorum gerektirmeyen, değişme olasılıkları zayıf ve herkesin üzerinde anlaşılabileceği, gözlenebilir’ veri türü aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) e)

6.

7.

Biyolojik hazır oluş Performans Olgunlaşma Uyarılmışlık hali İleriye ket vurma

[ --7-- ] Aşağıdakilerden hangisi danışmanlık becerilerinden biri olan atılganlığın “dolaylı yollardan ve ima ederek tartışmaya dayalı olan” tutum türüdür? a) b) c) d) e)

8.

Yazılı veri İkincil veri Birincil veri Olgusal veri Öznel veri

[ --6-- ] Aşağıdakilerden hangisi “önceki öğrenmenin yeni öğrenmeyi karıştırması ve zorlaştırması durumunu” ifade eder? a) b) c) d) e)

[ --3-- ] Bireysel ve grup görüşmelerinde, “ortalama görüşme zamanı” aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) b) c) d) e)

4.

5.

22.04.2012 16:06:00

Atılgan tutum Saldırgan tutum Pasif tutum Manipüle edici tutum Aktif tutum

[ --8-- ] Aşağıdakilerden hangisi “psikolojik danışma” nın engelleri arasında yer almaz? a) b) c) d) e)

Damgalama Emir verme Suçlama Alay etme Cesaretlendirme


SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ_2 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SINAVI A 1 - A1

9.

[ --9-- ] Aşağıda tasvir edilen duruşların tamamı neyi ifade etmektedir? "Eller yüzün karşısında kenetlenmiş”, “Otururken eller masanın üzerinde ya da bacakta”, “Ayaktayken ellerin önde kenetlenmesi” a) Kişinin olumlu bir davranışa geçmek üzere olduğunu b) Kişinin olumsuz bir davranışı dizginlemeye çalıştığını gösteren bir hayal kırıklığını c) Kişinin her şeyini vermeye çalışarak karşıdakini aktif olarak dinlemeye çalıştığını d) Kişinin kendisiyle barışık olduğunu e) Kişinin karar verme sürecinde olduğunu

[ --10-- ] 10. Aşağıdakilerden hangisi danışanın kendini danışmanına açmasının faydalarından biri değildir? a) b) c) d) e)

Güven duygusu Paylaşım Rahatlama Saygının gelişimi Subjektiflik

[ --11-- ] 11. Aşağıdakilerden hangisi görüşme tekniğinin ilkeleri arasında yer alır? a) b) c) d) e)

Değerlendirme Tek yönlü iletişimin sağlanması Gizliliğin sağlanması Grup çalışmalarının esas olması Olası farklılıklara tölerans tanımama

[ --12-- ] 12. Kota kapsamında olmakla birlikte eski hükümlü çalıştırmayan işverenlere nasıl bir yaptırım uygulanır? a) b) c) d)

Hapis cezası İdari para cezası İşyeri kapatma cezası Eski hükümlünün iki katı oranında özürlü çalıştırma cezası e) Sosyal kurumlara hibe cezası

22.04.2012 16:06:02

[ --13-- ] 13. Aşağıdakilerden hangisi dezavantajlı gruplara yönelik danışmanlık faaliyetlerinde yapılmaması gerekenlerden biridir? a) b) c) d) e)

Onları yargılamak Yararlanabilecekleri hizmetleri anlatmak Motivasyonlarını arttırmak Durumlarını tanımlamaya yardımcı olmak Haklarının bilincine varmalarına yardımcı olmak

[ --14-- ] 14. Aşağıdakilerden hangisi zamanı etkin kullanma yollarından biri değildir? a) İşe yoğunlaşabilmek b) Planlamaya önem vermek c) Yetki devretmek ve tersine yetki devrinden kaçınmak d) Kesintileri ortadan kaldırmaya çalışmak e) “Hayır” demekten kaçınmak [ --15-- ] 15. Aşağıdakilerden hangisi iş görüşmesi sürecinde, adayın dikkat etmesi gereken kurallar arasında yer almaz? a) Beden dilini iyi kullanmak b) Kişisel yetenekleri, başarıları ortaya koymak c) Görüşme için rahat bir ortam (ışık, ısı vb.) sağlamak d) İş ve kurumla ilgili sorular sormak e) Sorulan soruları doğru yanıtlamak [ --16-- ] 16. Ön hazırlık yapılmadan, görüşmenin atmosferine göre yapılan görüşme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) e)

Yapılandırılmamış görüşme tekniği Yapılandırılmış görüşme tekniği Panel tipi görüşme tekniği Karma görüşme tekniği Telefon ile görüşme tekniği

[ --17-- ] 17. Aşağıdakilerden hangisi İŞKUR Genel Müdürlüğü’nün ana hizmet birimleri arasında yer alır? a) b) c) d) e)

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği


SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ_2 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SINAVI A 1 - A1

[ --18-- ] 18. İletişim sürecinde yer alan öğeler aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır? I. Geri Bildirim II. Mesajın kodlanması III.Alıcı IV.Gönderici V. Kanal seçimi a) IV, II, V, III, I b) I, II, III, IV, V c) V, IV, III, II, I d) I, III, II, IV, V e) IV, I, II, V, III [ --19-- ] 19. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engelleri arasında yer almaz? a) b) c) d) e)

Filtreleme Duygular Fiziksel faktörler Mesaj verme şekli Kanal

[ --20-- ] 20. Aşağıdakilerden hangisi pasif işgücü piyasası politikalarına ait bir özelliktir? a) İşsiz kalanların mesleki bilgilerini arttırır. b) İşsiz kalanlara yönelik kısa vadeli koruma sağlar. c) İşsiz kalanların kendi işlerini kurmalarına yardımcı olur. d) İşsiz kalanlara geçici iş yaratır. e) Dezavantajlı gruplara doğrudan istihdam yaratır. [ --21-- ] 21. Aşağıdakilerden hangisi aktif işgücü piyasası politikalarından biridir? a) b) c) d) e)

İşsizlere işsizlik sigortası Ücret garanti fonu İş kaybı tazminatı Kısa çalışma ödeneği İstihdam teşvikleri

22.04.2012 16:06:03

[ --22-- ] 22. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanın “harekete geçme aşaması”nda kullandığı danışmanlık becerilerinden biridir? a) b) c) d) e)

Gerçeklerle yüzleşme Dinleme Yaratıcılık Kendini açma Duyguları yansıtma

[ --23-- ] 23. “İş ve meslek danışmanlarının görevleri” ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? a) İş ve meslek danışmanı kişiyi, mesleki niteliğinin arttırılması için ilgili eğitim imkanlarından yararlandırır. b) İş ve meslek danışmanı kişiyi, istek ve durumuna en uygun işe yönlendirir. c) İş ve meslek danışmanı kişilere, birey veya grup olarak kendilerini tanımaları konusunda destek olur. d) İş ve meslek danışmanı, kişinin iş ve meslek dünyası hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. e) İş ve meslek danışmanı sadece işsizlere hizmet verir. [ --24-- ] 24. Aşağıdakilerden hangisi danışmanlık görüşmelerinde sergilenmesi gereken tutum ve davranışlardan biridir? a) b) c) d) e)

Danışanın her söylediğini onaylamak Danışanın her beklentisini desteklemek Danışana karşı ön yargılı olmak Danışanın sürece aktif katılımını sağlamak Danışanın itiraz ve eleştirilerine kızmak

[ --25-- ] 25. Aşağıdakilerden hangisi güdülenmeyi arttırmanın yollarından biri değildir? a) b) c) d) e)

Davranış değiştirme Haftalık çalışma zamanlarını değiştirme Arkadaş ilişkilerini değiştirme İş zenginleştirme İşin yeniden düzenlenmesi


SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ_2 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SINAVI A 1 - A1

[ --26-- ] 26. Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanıma hizmetlerinde, meslek danışmanlarının uyması gereken ilkeler arasında yer almaz? a) Bireyi tanımada kullanılan psikolojik ölçme araçlarından elde edilen sonuçlar çok dikkatli kullanılmalıdır. b) Birey hakkında toplanan bilgiler geçerli ve güvenilir olmalıdır. c) Meslek danışmanlığında bireyi tanıma hizmetleri tüm bireylere yönelik olmalıdır. d) Bireyi tanırken mesleki etik kurallarına uyulmalıdır. e) Birey sadece belirli bir yönüyle tanınmalıdır. [ --27-- ] 27. Aşağıdakilerden hangisi testlerin uygulanmasında dikkat edilecek etik kurallar arasında yer almaz? a) Danışmanlar, kendi uzmanlık sınırlarını aşan testleri seçme, uygulama, puanlama ve yorumlama işinden kesinlikle kaçınmalıdır. b) Danışmanlar, test kullanmak istediklerinde amaçlarının ne olduğunu açık ve seçik olarak belirlemelidir. c) Testler, hazırlanışlarında saptanmış olan belirli ortam ve koşullar altında uygulanmalıdır. d) Herhangi bir izin almadan bir testin tamamı veya bazı kısımları üzerinde bir değişiklik yapılabilmelidir. e) Test sonuçlarının kimlerle paylaşılabileceği ve bu sonuçları kimlerin kullanabileceği testi alan birey ile kararlaştırılmalıdır. [ --28-- ] 28. Aşağıdakilerden hangisi SWOT Analizinin yararlarından biri değildir? a) b) c) d)

Algılamayı ve anlamayı kolaylaştırır. Karar almayı kolaylaştırır. Riskleri ortadan kaldırır. Güçlülüğü geliştirir ve güçsüzlüğü ortadan kaldırır. e) Geçmişin ayrıntılı durumunun ortaya konulmasını sağlar.

22.04.2012 16:06:04

[ --29-- ] 29. Eğitim ihtiyaç analizi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? a) Eğitim tasarım sürecinin en son aşamasını oluşturur. b) Nerde ve niçin eğitime ihtiyaç duyulduğu bilgisini sağlar. c) Kimin eğitime ihtiyacı olduğunu belirlememize yardımcı olur. d) Program içeriğine nelerin dahil edilmesi gerektiği konusunda bilgi sağlar. e) Eğitim programlarının kalitesini ve etkinliğini etkileyen en temel araçlardan biridir. [ --30-- ] 30. Aşağıdakilerden hangisinde “eğitim tasarım süreci”nin akışı doğru bir şekilde verilmiştir? I- Tasarım II- Analiz III-Uygulama IV-Geliştirme V- Örgütün mevcut durumu a) I-II-III-IV-V b) I-V-II-IV-III c) IV-I-II-V-III d) V-II-I-IV-III e) V-I-IV-II-III [ --31-- ] 31. Aşağıdakilerden hangisi “beyin fırtınasının ilkeleri” arasında yer almaz? a) Olumsuz hareket ve tutumlarda bulunulmamalıdır. b) Açıklanan fikirden tereddüt edilmemelidir. c) Herkes konuşmak zorunda değildir. d) Herkes birbirini dikkatlice dinlemelidir. e) Açıklanan fikirler asla tenkit edilmemelidir. [ --32-- ] 32. Aşağıdakilerden hangisi “karar verme sürecine” ilişkin basamaklardan biri değildir? a) b) c) d) e)

Amaç belirleme ve sorun tanımlama Kararın sonuçlarını değerlendirme Amaçları irdeleme ve öncelik belirleme Alternatifler belirleme ve alternatifleri kıyaslama Seçim yapma


SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ_2 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SINAVI A 1 - A1

[ --33-- ] 33. Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşinin en üst basamağında yer alır? a) b) c) d) e)

Fizyolojik Güvenlik Kendini gerçekleştirme Ait olma Saygı

[ --34-- ] 34. ‘Muhasebeciler sıkıcı insanlardır.’ Buradaki algılama hatası hangi eğilimden kaynaklanmaktadır? a) b) c) d) e)

Hale etkisi Algısal savunma Yansıtma Stereotype (kategorize etme) Tahminde bulunma

[ --35-- ] 35. Aşağıdakilerden hangisi algı eşikleri ile ilgili bir kavram değildir? a) b) c) d) e)

Edimsel şartlanma Algısal savunma Mutlak eşik Kanal kapasitesi Bilinçaltı algı

[ --36-- ] 36. Kişilik tanımları göz önüne alındığında aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? a) Her insan farklıdır. b) Farklı durumlarda bireyin genel tutumları tutarsızlık gösterir. c) Kişilik, tutarlı özelliklerin kaynağıdır. d) Kişiliğe bağlı olarak bireyin davranışları tahmin edilebilir. e) Kişilik, bireyin iç ve dış dünyası ile kurduğu ilişkileri içerir. [ --37-- ] 37. Kişiliğin fizyolojik özelliklere göre şekillendiğini savunan kuram/yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) e)

Biyolojik kuram Katılımcı yaklaşım Hümanistik yaklaşım Davranışçı kuram Psikanalitik yaklaşım

22.04.2012 16:06:05

[ --38-- ] 38. Aşağıdakilerden hangisi “psikolojik danışma” nın özelliklerinden biri değildir? a) Danışma ilişkisi, yüz yüze gerçekleşen, sözlü ve sözsüz iletişimin yaşandığı süreçleri içerir. b) Danışma ilişkisi, yeni öğrenmelerin olduğu, karşılıklı güvene dayanan süreçleri içerir. c) Danışma ilişkisi profesyonel olmayan bir ilişkidir. d) Danışma ilişkisinde mahremiyet esastır. e) Danışma gönüllülüğe dayanan bir ilişkidir. [ --39-- ] 39. Aşağıdakilerden hangisi, başarılı bir danışmanın uygulayabileceği davranış stillerinden biri değildir? a) Masa, sandalyenin arkası gibi fiziksel engellerden kaçınma b) Kollar kapalı ve bağlanmış bir şekilde oturma c) Rahatsız edici bakışlardan kaçınma d) Heyecan vermeyecek bir şekilde nefes alma e) Hafif danışana doğru eğik şekilde oturma [ --40-- ] 40. Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinde güçlü yönler belirlenirken cevabı aranan sorulardan biridir? a) b) c) d) e)

Sahip olduğum olanaklarım nelerdir? Rakiplerim ne durumdalar? Fırsat yaratan kaynaklar nelerdir? Hükümet politikalarındaki değişiklikler nelerdir? Finansal sorunlarım var mı?

[ --41-- ] 41. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik özelliklerinden biri değildir? a) b) c) d) e)

Fırsatları görebilme İş kurmaya hevesli olma Riskten kaçınma Kendine güven duyma Kararlı olma


SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ_2 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SINAVI A 1 - A1

[ --42-- ] 42. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlaması kapsamında değerlendirilen dış çevre koşul ve değişkenleri arasında yer almaz? a) b) c) d) e)

Yasal düzenlemeler İşçi sendikaları Müşteriler Örgüt iklimi Rekabet ortamı

[ --43-- ] 43. “Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)” hangi test grubunda yer almaktadır? a) b) c) d) e)

Genel yetenek testleri Standart başarı testleri Öğretmen yapısı başarı testleri Özel yetenek testleri Objektif kişilik testleri

[ --44-- ] 44. Aşağıdakilerden hangisi “ruh sağlığı açısından normal ve normal olmayan bireyleri ve bireylerin kişisel ve sosyal uyum düzeylerini belirleme amacıyla geliştirilmiş envanter”i tanımlamaktadır? a) b) c) d) e)

Minnesota çok yönlü kişilik envanteri Hacettepe kişilik envanteri 16 kişilik faktörü envanteri Beck depresyon envanteri Edwards kişisel tercih envanteri

[ --45-- ] 45. Aşağıdakilerden hangisi projektif kişilik testlerinden biri değildir? a) b) c) d) e)

Rorschach Mürekkep Lekesi Testi Mesleki Yönelim Testi Tematik Algı Testi (T.A.T.) Luisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi Beier Cümle Tamamlama Testi

22.04.2012 16:06:07

[ --46-- ] 46. İş ve meslek danışmanlığına yönelik olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Bireylere iş ve meslek seçiminde yardımcı olur. b) Bireylere iş ve meslek değiştirmede destek sağlar. c) Bir danışmanlık kurumuna zorunlu olarak kayıtlı olmayı gerektirir. d) Birey için istihdam ve gelişim planı oluşturulmasında etkilidir. e) Birey için profesyonel bir destek sürecidir. [ --47-- ] 47. Aşağıdakilerden hangisi iş ve meslek danışmanının sahip olması gereken tutum ve davranışlar arasında yer almaz? a) b) c) d) e)

Çevreye karşı duyarlı olmak Değişime açık olmak Temel çalışma mevzuatı bilgisine sahip olmak Ekip çalışmasında uyumlu olmak Meslek etiğine uygun davranmak

[ --48-- ] 48. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin ana fonksiyonlarından biri değildir? a) b) c) d) e)

İnsan kaynakları planlaması İşe alma ve yerleştirme Eğitim ve geliştirme Yetenek yönetimi Ücret yönetimi

[ --49-- ] 49. Adayın kendi özelliklerini işverene sunarken kullandığı araçlardan biri olan “takdim mektubu” ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Takdim mektubu, özellikle yurtdışı için yapılacak iş başvurularında tercih edilmektedir. b) Takdim mektubunda öncelikle talep edilen işten, ardından bu işin gereklilikleriyle adayın niteliklerinin uyumundan bahsedilmektedir. c) Takdim mektubu istenirse herhangi bir ilan olmadan olası pozisyonlar için de kullanılır. d) Takdim mektubunda diğer adaylardan farklı olan yönler ve işletmeye katılabilecek değerler üzerinde durulmalıdır. e) Takdim mektubunda özgeçmiş bilgilerinin yanısıra daha detaya inilerek ücret beklentisi, kariyer hedefleri de belirtilmelidir.


SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ_2 İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI SINAVI A 1 - A1

[ --50-- ] 50. Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi özelliklerini tanımlamasında kullanılan analiz yöntemlerinden biridir? a) b) c) d) e)

Pareto analizi Beyin fırtınası Benchmarking Johari penceresi A,B,C kuşaklandırması

[ --51-- ] 51. Aşağıdakilerden hangisi görüşme tekniğinin sınırlılıkları arasında yer almaz? a) Görüşmecinin seçilmesi ve yetiştirilmesinin önemli bir maddi ve beşeri kaynak gerektirmesi b) Görüşme yönteminin, diğer veri yöntemlerine kıyasla daha zaman alıcı olması c) Görüşmede her zaman doğru bilgiye ulaşılamaması d) Görüşme yönteminin objektif bir nitelik taşıması e) Görüşme sonucunun, cevaplayıcının kendini ifade etme becerisiyle sınırlı olması [ --52-- ] 52. Aşağıdakilerden hangisi iş görüşmesi sırasında aday tarafından yapılmamalıdır? a) Görüşme yapan kişi el uzatırsa eli sıkmalıdır. b) Görüşme sırasında içeriye giren kişi ile ilgilenmelidir. c) Kendisine soru sorma hakkı verilmeden görüşme yapan kişiye soru sormamalıdır. d) Görüşmeye güvenli bir şekilde, tebessüm ederek girmelidir. e) Görüşme sırasında kibar ve saygılı olmalıdır. [ --53-- ] 53. Aşağıdakilerden hangisi ‘İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi’ kullanımının sağlayacağı avantajlar arasında yer almaz? a) b) c) d) e)

Geçiş sürecinde dirence neden olması Maliyetleri azaltması Bilgiye kolay ve hızlı erişim sağlaması Zaman tasarrufu sağlaması Verimliliği arttırması

22.04.2012 16:06:08

[ --54-- ] 54. “Bireysel bir süreç olan kariyer planlama ile örgütsel bir süreç olan kariyer yönetiminin bütünleştirilmesi”ne ne ad verilir? a) b) c) d) e)

Kariyer beklenti planlaması Bütünsellik yaklaşımı Yetenek yönetimi Birey ve örgüt odaklı kariyer modeli Kariyer geliştirme

[ --55-- ] 55. Aşağıdakilerden hangisi anket yapma yöntemlerinden biri değildir? a) b) c) d) e)

Yüz yüze anket yapma Telefonla anket yapma Posta aracılığı ile anket yapma Katılımlı anket yapma Gözlem altında anket yapma

a1  
a1  

[ --1-- ] 1. “Örgün eğitime hiç girmemiş veya herhangi bir kademesinde bulunan ya da bu kademeden çıkmış vatandaşlara örgün eğitimin yanında...

Advertisement