Page 1

‫ﺳﻪھﺮﺍﺩﯨﻜﻰ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﻚ ﻧﯩﻜﺎھ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ ﺗﯘﺭﻛﯩﻲ‬

‫)ﺭﻭﻣﺎﻥ(‬ ‫ﺟﺎﺭﺍﯕﻠﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﭼـﺎۋﺍﻙ ﺳـﺎﺩﺍﻟﯩﺮﻯ ۋە ﮔﯜﻟﺪﯛﺭﻣﺎﻣﯩـﺪەﻙ ﮔﯜﻟـﺪﯛﺭﻟﯩﮕﻪﻥ ﺋـﺎﻟﻘﯩﺶ ﺳـﺎﺩﺍﻟﯩﺮﻯ ۋە ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺑﯩـﺮ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫<«ﺑﺎﺭﯨﻜﺎﻟﻼ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﻳﺎﺷﺎپ ﻛﻪﺕ >»ﺩەپ ﭼﯩﻦ ﺩﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﺗﯩﻠﻪﻛﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ھﺎﻳﺎﺟﺎﻥ‪ ،‬ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ۋە ﺋﯩﻴﺘﯩﭗ ﺗﯜﮔﻪﺗﻜﯜﺳﯩﺰ ﺷﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋـﯘ ﺑﯜﮔـﯜﻧﻜﻰ ﻧـﺎﻣﺮﺍﺕ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏـﺎ‬ ‫ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﺘﯩﺪە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﻨﺪﯨﻚ ﻗﯩﻨﻰ ﺗﯚﻛﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻰ‬ ‫ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﯩﺘﻘﯘﭼﻪ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻡ ﺋﺎﺷﯘ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﻪھﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨـﻦ‬ ‫ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﯩﻤﺎﻱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯩﺨﻴﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺧﯩﻞ ھﯩﺴﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺷﯘ ﺷﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ھﻪﻡ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎ‪ ،‬ﻳﯘﺭﯨﺖ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺩﯗﺋﺎﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﻣﯩﺪﻯ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ۋﯗﺟـﯘﺩﯨﻨﻰ ﺷـﯘ‬ ‫ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺷﺎﺩﻟﯩﻖ ﭼﯩﺮﻣﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﯘﻳﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﯘﻳﯘﻗـﺴﯩﺰ ﺑﯩـﺮ ﺟـﯜپ‬ ‫ﻗﻮﻟﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ<<« ﭘﺎﺧﺘﯩﻤﯘ ـ ﺳﯜﺯﮔﯜﭼﻤﯘ »>>ﺩەپ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﯘﺗﯘۋﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻣﺎﻗﻘﯩﻨﻪ ﭼﺎﻗﭽﯩﻘﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﺋـﯚﻳﯩﭽﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﺩﻯ‪ ،‬ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺟﯜپ ﻗﻮﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘ ﺑﯘ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺧﯩﻠﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺗﻮﻧﯘﻳﺘﻰ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺟﯜپ ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﻮﯕﯘﺳﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﯩﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺮ ـ ﻗﯩﺘﻰ ھﻪﻡ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗـﺎﻻﻱ ـ ﺗـﺎﻻﻱ ﺟﺎﭘـﺎﻻﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﻘـﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻞ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ﻗﻮﻳﯘۋەﺕ ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ھﯩﭻ ﺟﺎۋﺍﭘﺴﯩﺰﻻ ‪.‬‬ ‫ـ ﭘﺎﺧﺘﯩﻤﯘ ـ ﺳﯜﺯﮔﯜﭼﻤﯘ؟ ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﭘﯩﺴﺴﯩﯖﯖﯩﺪە ﻛﯜﻟﯜپ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻپ ﺗﯘﺭﯗپ ‪.‬‬ ‫ـ ھﯘ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ‪ ،‬ﭘﺎﺧﺘﺎ ـ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﺷﯘ ﮔﻪپ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺧﯩﻠﻰ ﺋﺎﻏﯩﺮﯨﻐﯘﺩەﻙ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺳﯜﺭﯛپ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﭘﺎﺧﺘﺎ ﺩﯨﺴﻪﻣﻤﯘ ﻳﻪﯕﮕﯩﻞ ﺳﯜﺭﻣﻪﻣﺴﻪﻥ ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﺎھﺎﯕﺪﺍ ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﺎﻛﺎ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ‪ ،‬ﺑﯘ ﺳﯩﯖﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﻣﯩﻨﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯩﺴﯩﯖﺪە‬ ‫ﺗﯘﺗﺎﺭﺳﻪﻥ ؛ـ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻛﺎ ـ ﺋﯘﻛﺎ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩـﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨـﺸﯩﭗ ﻛﯜﻟﯜﺷـﯜپ ﻛﻪﺗﺘـﻰ ۋە ﺑﯩـﺮ ـ ﺑﯩـﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷـﻠﯩﻖ‬ ‫ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﯩﺘﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﭼﯩﯖﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻣﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪەﻙ ھﯩﺴﯩﻴﺎﺗﻼﺭﻏﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ‪ ،‬ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﻛﯜﻟﻜﯩـﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﯔ ﻗﻮﯕﻐﯩﺮﯨﻘﯩﻨﯩﯔ »ﺗﯩﺮﯨﺖ ـ ﺗﯩﺮﯨﺖ« ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻳﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺑﯚﻟﯜۋەﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭙﻼ ﺋﯩـﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﯩـﺮﮔﻪﻥ ﻗﯩـﺰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺳﺎﻻﻡ ﺳﺎھﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ ۋە ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪ ،‬ﺑﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﻳﯩـﺪە ﺋﻮﻟﺘـﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻣﯩﺮﯨﻜـﺎ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺋﻮگ‪ .‬ﻣﺎﻧﺪﯨﻨﻮﻧﯩﯔ<<« ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺋﯘﻟـﯘﻍ ﻣـﺎﻝ ﺳـﺎﺗﻘﯘﭼﻰ »>>ﺩﯨـﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘـﺎﺑﻨﻰ ﻛـﯚﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺗﻪﻣـﺸﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯚﻳﯩﮕﻪ‬ ‫ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﺮﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﺩﯨﻴﻼ ﺳﺎﻻﻣﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋـﯚﻳﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﻛﻪﺗﺘـﻰ‪ ،‬ﺑـﯘ ﻗﯩـﺰ‬ ‫ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﺎﺩەﺗﺘﻪ ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘـﺎ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺑـﯘ ﺋـﯚﻳﮕﻪ ﺋـﺎﻧﭽﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﯩﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘـﺎ ﻣﯘﺷـﯘ ﻛﻪﻧﯩﺘﻨﯩـﯔ ﺑﺎﺷـﻼﻧﻐﯘچ ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩـﺪە ﺋﯩـﺸﻠﻪۋﺍﺗﻘﺎﻥ ھﻪﺩﯨـﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﻮﻗﻼﻳﻤﻪﻥ ﺩەپ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ھﻪﻡ ﺑﯘ ﺳﺎﺧﺎۋەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻧﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺑﯘ ﺳﺎﺧﺎۋەﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﯚﺭﯛپ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ھﻪﻳﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻛﯩـﺸﻰ ﻧﯩـﻤﻪ ﺳـﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ﺑـﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻤـﯘ‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺑﯘ ﺋﯚﻳﺪە ﺋﯘﭼﯩﺮﺗﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭﻣﻪﻥ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ـ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ‪ ،‬ﺑﯘ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ـ ﺩﯨﺪﻯ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺳﺎﻻﻡ ﺳﺎھﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ـ ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺳـﯩﺰﯨﻤﺪﺍ‬ ‫ﭘﯩﺴﺴﯩﯖﯖﯩﺪە ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻛﯜﻟﯜپ؛‬ ‫ـ ﻗﺎﺭﺍ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺑﯘ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻥ ـ ﺟﯩﮕﻪﺭ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻢ‪ ،‬ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎﻡ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؛ ـ ﺩﯨﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳـﯩﺪﺍ‬ ‫ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﮕﻪ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﯘچ ۋە ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰﺩﺍ ﺋﻮﻗﯘۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪە ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﯩﻤﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ‪ ،‬ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺩەﺭﯨﺴﻠﻪﺭﺩە ﺋﻪﻻﭼﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ھﻪﺭ‬ ‫ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺑﺎﺷﻼﺵ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﯩﺪﺍ«<< ﺋﯜﭼﺘﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ« »<<>>ﺋﻪﻻﭼﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ«<< >>ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﻛﺎﺩﯨﺮﻯ<< >>ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ‬ ‫ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻕ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ >>ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺷﻪﺭەﭘﻠﯩﻚ ﻧﺎﻣﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﺋﺎﻻﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺳﺎۋﺍﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﯩﻠﯩﻼ ھﻪۋەﺱ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ۋە ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨـﺪﯨﻦ ﻛـﯜﺗﻜﻪﻥ ﺋﯜﻣﯩـﺪﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﻗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﯨﯩﺸﭗ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ‪ ،‬ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺩەﺭﯨـﺴﺘﯩﻦ ﺳـﯩﺮﺕ ﻛﯩﺘـﺎپ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧـﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ھﻪﺗﺘـﺎ ﻛﯩﭽﯩﻠﯩـﺮﻯ ﺗـﯜﻥ ﻧﯩـﺴﭙﯩﻐﯩﭽﻪ ﺩەﺭﺱ‬ ‫ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺗﻮﻙ ﺋﯚﭼﯜپ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺷﺎﻡ ﻳﻮﺭﯨﻘﯩﺪﺍ ﻛﯩﺘﺎپ ﻛﯚﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﯚﺗﯜﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩەﺭﯨﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗـﺎﺭ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛپ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ ،‬ھﻪﺗﺘﺎ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺩەﻡ ﺋﯩﻠﯩﺶ ۋﺍﻗﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻰ ﺋﺎﺯ ﺩەپ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﻛﻮﻟﻠﯩﻜﺘﯩﯟﻯ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷـﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯩﭽﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﯩﻤﯘ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﺎﻱ ﺩەﺭﺱ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﻪﻧﺒﻪ‪ ،‬ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﺩەﻡ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺷـﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﻪﻣـﺮﺍھ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎپ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺷﯩﻖ ﺩەﭘﺘﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻗﻪﻟﻪﻡ ۋە ﺑﯩﺮ ﺋﯚﭼﯜﺭﮔﯜچ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ‪.‬‬


‫ﺑﻪﺯﻯ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰﺩﯨﻼ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﯩﺘﻪﻣﺪﯗ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﭼﺎﻻ ـ ﭘـﯘﻻ ﺑﯩﻠﯩـﭙﻼ ﺑـﯘ ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩـﻚ ﺋـﺎﺯﺍپ‬ ‫ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻣﯘﺵ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﻤﺎﻱ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯨﯟەﺭﺩﻯ‪ .‬ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪە ﻣﻪﻛﺘﻪپ‬ ‫ﺗﺎﻟﻼﺵ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﻐﺎ ﺗﺎﻟﻼﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﻣﯘﺷـﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﻨـﻰ ﺳـﻪﻟﻼ ﺑﯩﻜـﺎﺭ‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﯜﺯۋەﺗﺴﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﭗ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ھﻪﭘﺘﻪ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﺩەﺭﯨـﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻپ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﺎ ـ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﻟـﯘﻕ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧـﮕﻪ‬ ‫ﻗﻪﺩەﺭ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﺪﻯ ‪.‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻤﺘﻬﺎﻥ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﭘﻪﻧﻠﻪﺭﺩﯨـﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﻐـﺎﻥ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬـﺎﻥ ﺷـﯘﺋﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﻪﺳـﺘﺎﻳﺪﯨﻞ ﺟـﺎۋﺍپ‬ ‫ﻳﺎﺯﺩﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﻨﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﻤﯘ ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋـﯘ‬ ‫ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺋﯚﺗﺴﯩﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋـﯚﺯﻯ ﺋـﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺗﯩﺒﺒـﻰ ﺋﯘﻧﯟﯨﺮﺳـﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﺷـﯩﺪﺍ ﮔﻪپ ﻳـﻮﻕ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﭘـﺴﯘﺱ‬ ‫ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﺋﯜچ ﻛﯜﻧﻼ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺩﯨﺮﯨﺠﻰ ﻏﯘۋﺍﻟﯩﺸﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﺩﻯ‪ ،‬ﺩەﺳـﻠﯩﭙﯩﺪە ﻛﻪچ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﺪە ﺗﯩﺨﻰ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﻳﺎﻗﻤﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﮔﯘﻣﺎﻧﻼﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﻛﻪﭼﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﻳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻤﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻛﯩﭽﯩﺪە ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ‪ :‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﯚﺯﯨـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺗﯜﮔﯩﺸﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻛﯩﭽﯩﺪە ﺋـﯘ ﻳﻐﯩﻠﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻮﻳﻼﻧـﺪﻯ‪ ،‬ﻛﻪﻟﮕﯜﺳـﻰ ھﻪﻗﻘﯩـﺪە ﺋﯩﭽﯩﻨـﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩـﻦ‬ ‫…‪.................‬‬ ‫ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺧﻮﺭﺍﺯ ﭼﯩﻠﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺧﻮﺭﺍﺯﻧﯩﯔ ﭼﯩﻠﻠﯩﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎڭ ﻳﻮﺭﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﻪﻙ ﻏﯘۋﺍ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﺎﻻﻡ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ ،‬ﺗﺎڭ ﻳﻮﺭﯨﻐﯩﻠﻰ ﻧﻪۋﺍﺥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻮﺭﻧﯘﯕﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭ‪ ،‬ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﯩﯖﻐﯘ ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺧﯘﺷـﺎﻝ ـ ﺧـﯘﺭﺍﻡ‬ ‫ﺋﻮﻳﻨﯩﯟﺍﻝ ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ‪.‬‬ ‫ـ ﺩﺍﺩﺍ ‪ ...‬ﻣﻪﻥ‪ ...‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻼ ﺋﯜﻥ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼپ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﺎ‪ ،‬ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﺩە‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ـ ﺩەپ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺳﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﺧﯩﻠﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ‪.‬‬ ‫ـ ﺩﺍﺩﺍ ـ ﺟﯩﻨﯩﻢ ﺩﺍﺩﺍ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯩﻨﯩﻖ ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗـﺎﺭﺍ ﭘﻪﺭﺩﺍ ﺑـﺎﺭﺩەﻛﻼ ـ ﺩﯨـﺪﻯ ﺩە ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯩﻐـﻼپ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻳﻐﻠﯩﻤﺎ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻨﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻻ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻏﺎ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜپ ﺑﺎﻗﺎﻱ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﺎ ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺑﻪﺯﻟﻪۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺵ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﯕﺰﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻳﻼپ ﺋﺎﻗﺎﺭﻏﺎﻥ ﺳﺎﻗﯩﻠﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯘ ﻳﺎﺵ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺗﺎ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﯚﺭەﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻨـﻰ ﺋﺎﯕﻼﺷـﺘﯩﻨﻤﯘ ﺋﯩﻐﯩـﺮ ﺯەﺭﺑﻪ ﺑـﺎﺭﻣﯘ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﻘﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﻧﺎھﻴﯩﻠﯩﻚ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺵ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﯚﻟﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭەﻙ ﭘﺎﺭﯨﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻨﻰ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﺗﻮۋﻻپ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩـﺸﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨـﺪﻯ ﺩە ﻛﺎﻳﯩـﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﯘﺷﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﻘﯩﭽﯩﻤﯘ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻏﺎ ﺋﻪﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻧﯩﻤﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻛﯚﺭەﻟﻤﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻰ ﻣـﯘﻣﻜﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻠﻰ ﭘﻪﺭﺯەﻧﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﻮڭ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﯜپ ﺋﻮﭘﺮﺍﺗﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺳـﯩﻼ‪،‬‬ ‫ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ »ﻛﯚﺯ ﭘﻪﺭﺩﯨﺴﻰ ﻳﯩﺮﺗﯩﻠﯩﺶ« ﻛﯩﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺋﯩﻨﯩﻖ ﺩﯨﺌﺎﮔﯩﻨﻮﺯ ﻗﻮﻳﺎﻟﻤﯩﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘﺭﯗﻥ ھﻪﺭﻛﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪ ــ‬ ‫ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﻣﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋـﺎﺯﺍپ ﺩﯨﯖﯩﺰﯨﻐـﺎ ﺗﻮﺷـﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺗﯜﮔﯩﺸﻪﺭﻣﯘ؟‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﯜﺷﻜﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﭼﻮڭ ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﺩﺍۋﺍﻟﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ھﻪﻡ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩﯔ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ھﻪﺳـﺮەﺗﻜﻪ ﺗﻮﻟﻤﺎﺳـﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋـﻮﻳﻼپ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯜﻟﯜپ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﻤﯘ ﺩﺍﺩﺍ ـ ﺑﺎﻻ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﻗﺎﻳﻐﯘ‪ ،‬ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ھﻪﺳﺮەﺕ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍ ﭘﯘﺳﻪﺗﻨﯩﯔ ﻛﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﻧﯩﻤﺎ ﻗﯩﻼﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﭘﻪﻗﻪﺕ‬ ‫ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﯜﻟﭙﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﻮﻳﯘﻧﻰ ﺩەپ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ ﺗﻪﻥ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺗﯚۋەﻥ ﻧﯘﻣﯘﺭ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺳﺎۋﺍﻗﺪﯨـﺸﯩﻐﺎ ﭼـﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﻗﻪﻏﯩـﺰﻯ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ‪ ،‬ﭘﯜﺗـﯜﻥ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨـﻰ ﻛﯩـﺴﯩﭗ ﺗﺎﺷـﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯩﻴﯩﺘﻘﯘﺳـﯩﺰ‬ ‫ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭘﻼ ﺑﯩـﺮ ﻧﻪﺭﺳـﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳـﺎﻧﻼ ﻗﯩﺰﯨﻘﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻟﯩﻜﯩـﻦ ﻗﯩـﺰﯨﻘﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟـﺴﺎ ھﻪﺭ ﻗـﺎﻧﭽﻪ‬


‫ﺋﻮﯕﯘﺳﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﯩﺮﺳﯩﻤﯘ ﭘﯩﺴﻪﻧﯩﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ »ﺋﻮﺗﺘﻪﻙ ﻗﯩﺰﺯﯨﭗ‪ ،‬ﻣﯘﺯﺩەﻙ ﺳﻮۋﯗﻳﺪﯨﻐﺎﻥ« ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﯕﻐﯘ‪ ،‬ﻟﯚﻡ ـ ﻟﯚﻡ ﻣﯩـﺠﻪﺯ‪،‬‬ ‫ھﻮﺭﯗﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺗﺎﭘﺎﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ھﯩﺮﯨﭗ ـ ﭼﺎﺭﭼﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﯜﮔﯩﻨﯩﺸﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‪ ،‬ھﺎﻻ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺭەھﯩﻤﺴﯩﺰ ﺭﯨﺌﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﺋﯚﭼﻤﻪﺱ ﺋﻪﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻟـﺪﯗﺭﯗﺩﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻧﻪ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎۋﺍﻗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﻟﻪپ ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯩﺨﻨﯩﻜﯘﻡ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﻛﺎﺭۋﯨﺘﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﭼﯩﺮﻣﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﻪﻟﻪﻡ ھﻪﺳﺮﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻧﻪﻣﻠﻪﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﻣﭽﻪ ـ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﻣﻪﯕﺰﯨﻨـﻰ ﺑـﻮﻳﻼپ ﺋﯩﻘﯩـﭗ ﭼﯜﺷـﺘﻰ‪ ،‬ﺑـﯘ ﻳـﺎﺵ ﻳﻪﻧﯩـﻼ ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ھﯩﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ھﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳـﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯨﻞ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﭗ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﻧﯘﺭﺳﯩﺰ ھﺎﻟﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺗﻪ ـ ﺋﯚﮔﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻧﯘﺭﻟﯩﺮﻯ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﯚﭼﯜپ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﻘﺎ ﻣﻪھﻜﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ »ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﻰ« ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑـﯘ ﺋﯩﻜﻜـﻰ« ﺟﯩﻨـﺎﻳﻪﺗﭽﻰ« ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺯﺍﯕﻠﯩـﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺯﺍﺭ ـ ﺯﺍﺭ ﻳﯩﻐﻼﻳﯩﺘﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺭەﻙ ﭘﺎﺭﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﻛﺎﺭۋﯨﺘﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻛﯜﻧﺴﯩﺮﻯ ﺋﯜﻥ ـ ﺗﯩﻨﯩﺴﺰ ﻳﯩﻐﻼپ ﻳﯜﺭﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛـﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛـﺎ‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﯩﺮﯨﭗ ‪:‬‬ ‫ـ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻞ‪ ،‬ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﻛﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻟﯩﺘﺎﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻱ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺩﺍۋﺍﻻﻧﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺳﺎﻗﺎﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺳﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﺗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﺋﻮﻗﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﻛﯩﻠﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻥ ﺑﻪﺭﺳـﻪڭ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﯘ؟ ﺋﻪڭ ﻣـﯘھﯩﻤﻰ ﺳـﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺗﻪﻥ‬ ‫ﺳﺎﻗﻠﯩﻖ ﺯﻭﺭ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪپ ﺑﺎﺭﻏﯘ؟ ﺳﻪﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯜﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪڭ ﺑﯩﺰﻣـﯘ ﭼﯩـﺪﺍپ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳـﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ـ ﺩﯨـﺪﻯ ﻳـﯜﺭەﻙ ﭘﺎﺭﯨـﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﯩﻐﻼپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻣﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﺪەﻙ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﭼﯩﺪﺍپ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﺍ ﺩﺍۋﺍﻻﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﻰ‪ ،‬ﺋﯚﺯ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﻗـﯘۋۋﯨﺘﻰ ﺑﯩـﺮ ﺋـﺎﺯ‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭ ۋﺍﻗﯩﺘﺪﺍ ﺳﯩﻤﯩﺰ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﭘـﻮﺭ ﻛـﯚﺗﻪﻙ‬ ‫ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺑﻮﻡ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻐﺎ ‪:‬‬ ‫ـ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩەﻡ ﺋﺎﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻐﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺷﻜﻪ‪ ،‬ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﻻ ﺋﯩﯖﯩﺸﯩﺸﻜﻪ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﺯﺍﻕ ۋﺍﻗﯩـﺖ‬ ‫ﺗﯩﻠﯩﯟﯨﺰﯗﺭ‪ ،‬ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯩﺮ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﻛﯚﺯ ﭘﻪﺭﺩﯨﺴﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻳﯩﺮﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﻬﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺑـﺎﺭ‪ ،‬ﺑـﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ ھﻪﺭ‬ ‫ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﻛﯚﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻛﯚﺭﻣﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯖـﻼﺭ ـ ﺩەپ ﻗﺎﻳﺘـﺎ ـ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﺎﭘﯩﻼپ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺩﯨﻬﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﺩﺍ ﺩﯨﮕﻪﻧـﺪەﻙ‬ ‫ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺘﻰ‪ ،‬ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ھﻪﺭ ﻗـﺎﻧﭽﻪ‬ ‫ﺯﻭﺭﻟﯩﺴﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺋﯘﺭﯗﻕ ـ ﺗﯘﻗﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺩﻭﺱ ﺑﯘﺭﺍﺩەﺭ‪ ،‬ﺳﺎۋﺍﻗﺪﺍﺵ‪ ،‬ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ـ ﺋﯘﺳﺘﺎﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ـ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺗﻮﻟـﯘﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨـﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺷـﻘﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻤـﯘ ﺟﺎۋﺍﭘـﺴﯩﺰﻻ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﻗﯩﺴﻘﯩـﺴﻰ ﺋـﯘ ﺋﻮﻗﯘﺷـﺘﯩﻦ ﭘﯜﺗـﯜﻧﻠﻪﻱ ۋﺍﺯ‬ ‫ﻛﻪﭼﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩـﺰ ـ‬ ‫ﺋﯩﺮﯨﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﯨﻜﯩﺪەﻙ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻨﯩﻐﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﭼﯜﺷﺸﻪﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺋﯩﻐﯩـﺮﺭﺍﻕ‬ ‫ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﻛﯚﺯﻯ ﭼﯩﯖﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻏﯩﺮﯨﭗ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺷﯘ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪە ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺋﯩﺶ‪ ،‬ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﭼﺎﻏﻼﺭ ‪ 90‬ـ ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺧﯩﻠﯩﻼ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺑﯘ‬ ‫ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﻜﺎھ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﺟﯜﭘﺘﯩﻨﻰ ﺋـﯚﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺗـﺎﻟﻼپ‪ ،‬ﺗﯩﭙﯩـﺸﯩﭗ ﺗـﻮﻱ ﻗﯩﻼﺗﺘـﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩەۋﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﺰﯨﻼﺭ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﻰ ﻓﯩﺌﻮﺩﺍﻟﯩﺰﯨﻢ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗـﺎﻻﻕ ﺋﯩﺪﯨﻴـﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﺨـﻰ ﻗﯘﺗﯘﻟـﯘپ ﺑﻮﻻﻟﻤـﺎﻱ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯜﻙ ﺗﯩﭙﯩﺸﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﺰﯨﺪﺍ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯩﺮﯨﺪە ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺗﻠﻪﺷﺘﻰ ‪:‬‬ ‫ـ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ‪ :‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﭼﺎﻻ ﻣﯜﮔﺪەپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻨﻰ ﻧﻮﻗﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ‪ :‬ـ ھﻮﻱ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ‪ ،‬ﻛـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﯩـﺴﻼ‪ ،‬ﺳـﯩﻠﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭ‪ :‬ـ ﺩﯨﺪﻯ‪،‬‬ ‫ـ ھﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﺗﻪ ﺳﻪھﻪﺭﺩە ﺩﯨﺴﯩﻠﯩﻤﯘ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﯨﻠﯩﻐﯘ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺋﯘﺭﺍﻡ ﺧـﯘﺩﺍ ﺩەﻡ ﺋـﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﻤـﺎﻱ ـ ﺩﯨـﺪﻯ ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛـﺎ‬ ‫ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘۋﻻپ ﺋﻪﺳﻨﯩﮕﻪﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ‪.‬‬ ‫ـ ھﻪﻱ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﻪﺗﻪ ﺩﯨﻴﺴﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪپ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻳﻪﺭﺩە ﻣﻪﺳـﻠﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﯟﺍﻻﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺋـﻮﻏﻠﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﻰ‬ ‫ﺩەﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﭼﻮﭘﭽﻮﯕﻼ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯕﺘﯜﺷﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩـﺮﻯ ﺑﯩـﺮەﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﻟﯩـﺴﻤﯘ ﺑﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩەﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻏﻠﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻳﻠﻪپ ﻗﻮﻳﺎﻳﻠﯩﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩەﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﯚﻳﻠﯜﻙ ﺋﻮﭼﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﺎﻟـﺴﺎ ھﯩـﭻ‬ ‫ﮔﻪپ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﭘﯘﺗﯩﻤﯩﺰ ﮔﯚﺭﮔﻪ ﺳﺎﯕﮕﯩﻠﯩﺪﻯ ‪:‬‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪە ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺵ ﺋﻪﮔﯩﺪﻯ ﺩە ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻻﭘﻼ ‪:‬‬ ‫ـ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻟﻼ ﺋﻪﺗﯩﯟﺍﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻏﻠﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻗﯩﺰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯩﺨـﻰ ﻛﯩﭽﯩـﻚ ﺋﻮﻗﯘۋﺍﺗﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ھـﺎﺯﯨﺮ ﺧﯩﻠـﻰ ﭼـﻮڭ‬ ‫ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻏﯩﻤﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎﻕ ﻛﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﻟﺴﻪﻣﻤﯘ ﻳﯩـﻨﯩﻢ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﯩﮕﻪﺗﺘـﻰ‪ :‬ــ‬


‫ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەپ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺍﻡ ـ ﺗﺎﺭﺍﻡ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺋﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﻨﻰ ﻗﺎﭼﯘﺭﺩﻯ ھﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ ﺋﻮﻳﻐﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ‪:‬‬ ‫ـ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩەﻳﺪﯨﻼ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻮﻏﻠﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩـﻞ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩـﺪﺍ ﺯﺍﺩﻳـﻼ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩـﭗ ـ‬ ‫ﻳﯩﻴﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﻯ ھﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﻤﯘ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺗـﺎﺯﯨﻤﯘ ﻳﯩـﺮﯨﻢ‪ ،‬ﺑـﯘ ۋﺍﻗﯩﺘﺘـﺎ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩـﺸﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨـﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺋﯘ ﺗﺎﺯﺍ ﭼﯩﭽﺎﯕﺸﯩﭗ ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﺗﺎﯕﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﺧﻪﺩەﻙ ﺳﻪﻛﺮەپ ﺳﺎﺭﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﭘﻪﻳﺘﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘـﯜﺭﯛپ‬ ‫ﺩەﻳﻠﯩﻤﯩﻜﯩﻦ ـ ﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ـ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﻮﻏﻠﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﺴﻪﻙ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯘﻟﯩﻘﻰ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﻻ‪ ،‬ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﺎﭘـﺎ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﻪ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ھﻪﻡ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩەﻳﻤﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺳـﻤﯘ؟ ﺑﻮﻟـﺪﻯ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺗﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺋـﯚﺯﯛﻡ ﺩەﻱ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﺭﺍڭ ﺳﺎﻟﻐﺎچ ﻗﯩﻠﻐﺎچ ﺷﯩﺮﯨﻦ ﺋﯘﻳﻘﯘﻏﺎ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺯ ﻛﻮﻧﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻰ ﻓﯩﺌﻮﺩﺍﻟﯩﺰﯨﻢ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻻﻕ ﻳﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺳﯩﯖﺪﯛﺭۋﺍﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ھﯩﺴﺎﭘﻘﺎ‬ ‫ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ‪ ،‬ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻧﯘﺭﻏـﯘﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻨـﻰ ﺋﺎﺟﯩﺮﺍﺗﻘـﺎﻥ ھﻪﻡ‬ ‫ﺗﺎﻻﻱ ﻛﯩﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼ ﻳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ‬ ‫ﺭﺍﺯﻯ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﻮﻳﯘﻧﻐﺎ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻛﻪﻣﺴﯚﺯ‪ ،‬ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑـﺎﻻ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﻣﯘ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﺎﻣﺮﺍﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﺷﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺗـﺎ ـ‬ ‫ﺑﺎﻻ ۋە ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺋﯜچ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﭙﯩﻨﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﻳﯩﺮﯨﻤﺎﻱ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﺷﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻛﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺩەﻝ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﯩﻬﯩﺮﻯ ـ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋـﻮﻏﻠﻰ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﯩـﺴﺎ‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻐﯩﺮ‪ ،‬ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﻗﯘﺭﺍﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻱ ﺳﯘﻧﺪﯗﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻧﺎﺷﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪە‬ ‫ﺋﯩﻐﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﻗﻼﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻳﻼﻗﻘﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﯩﯖﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻣﺸﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ‪:‬‬ ‫ـ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﻮﻳﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﻗﻘﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭﻣﺎ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ ـ ﺩەپ ﺋـﯘﻧﻰ ﻳﺎﻳﻼﻗﻘـﺎ ﭼﯩﻘﯩـﺸﺘﯩﻦ‬ ‫ﺗﻮﺳﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﭼﯩﻨﻪ ﻗﺎﭼﺎ‪ ،‬ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﯗپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺑﺎﺭﺍﯕﺪﯨﻜﻰ ﺳـﯘﭘﺎ ﺋﯜﺳـﺘﯩﮕﻪ ﺳـﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛـﯚﺭﭘﯩﮕﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻼپ ‪:‬‬ ‫ـ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺳﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﯘﻕ‪ ،‬ﺩﺍﺩﺍڭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺳﯩﻨﻰ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯚﻳﻠﻪپ ﻗﻮﻳـﺎﻳﻠﯩﻤﯩﻜﯩﻦ‬ ‫ﺩﯨﮕﻪﻧﯩﺪﯗﻕ ـ ﺩەپ ﮔﻪپ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﻼ ﺗـﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋـﯘ ﺗﯩﺨـﻰ ﺗـﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻨﻰ ﺧﯩﻴـﺎﻟﯩﻐﯩﻤﯘ ﻛﻪﻟﺘـﯜﺭﯛپ‬ ‫ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ ھﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﺎﺯﯨﺮ ﺗﯩﺨﻰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺟﯩﻖ ﺋﻮﻳﻼﻧﻤﺎﻳﻼ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ‪:‬‬ ‫ـ ﺋﺎﻧﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﻠﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩـﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻛﯩﻴﯩـﻨﭽﻪ ﺑﯩـﺮ ﮔﻪپ ﺑـﻮﻻﺭ‪ ،‬ـ ﺋـﯘ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻛﻪﺗﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺗﺎﻻﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﺎ ـ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏـﺎﻥ ﺋـﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩـﺴﯩﻤﯘ‬ ‫ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋـﯘ ﻳﯜﺯﯨـﺪﯨﻦ ﻗـﯘﻟﯩﻘﯩﻐﯩﭽﻪ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨـﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﯘ ﺋـﯘﺩﯗﻟﻼ‬ ‫ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﭼﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺳﺘﻪڭ ﺑﻮﻳﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺳﯘﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﭽﻪ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺋﭽﯩـﮕﻪ ﻏﻪﺭﻕ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺳـﯘﺩﺍ ھﻪﺭ ﺧﯩـﻞ ﺑﯩﻠﯩﺠـﺎﻧﻼﺭ ۋە‬ ‫ﻗﻮﻣﭽﺎﻗﻼﺭ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺋﺎﺯﺍﺩە ھﻪﺭﻛﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﺋﻮﯕﻐﺎ ﺋﯜﺯﺳﻪ ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﺳﻮﻟﻐﺎ ﺋﯜﺯەﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯩـﺮﺩەﻡ ﺋﯘﺩﯗﻟﻐـﺎ ﺋﯜﺯﺳـﻪ ﺑﯩـﺮﺩەﻡ ﻗﺎﺭﺷـﻰ‬ ‫ﺋﯜﺯەﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ ھﺎﻳﯟﺍﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺭﺍﻳﯘﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯚﺯ ﺭﺍﻳﻰ ﺑـﻮﻳﯩﭽﻪ ﻳﺎﺷـﺎۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺟﺎﻧﯩﯟﺍﺭﻻﺭﺩەﻙ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺋـﺎﺯﺍﺩە ﺭﺍھﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﺋـﯚﺯﻯ‬ ‫ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﯘ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺟﺎﻧﯩﯟﺍﺭﻻﺭﺩەﻛﻤﯘ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺷـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﯩﻴـﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐـﺎچ‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﯩﺮﯨﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﮕﻪچ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﺸﻰ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻼ ﮔﻪپ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺩەﻱ ﺩﯨـﺴﻪ‬ ‫ھﻪﻱ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺗﯩﺨﻰ ‪ 19‬ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺴﺎﻣﻤﯘ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﺎﻟﻤـﺎﻳﺘﯩﻐﯘ؟‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﺪﯗ؟ ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﯩﺸﻤﻪﻣﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ؟ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗـﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﻗﯩـﺰ ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﻪ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺎﻕ‪ ،‬ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺋﯚﺗﻪﺭﻣﯘ؟ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪە ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘـﻰ‪ ،‬ﺋـﺎﻟﯩﻴﻪ‬ ‫ھﻪﺩە ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯟﺍﻟﺴﯘﻥ ﺩەپ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺋﺎﭼﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘـﺎ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻨﯩﻨـﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﺍ ﺋﺎﻧﺎﻡ ھﻪﺭ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺩەپ ﺋﯚﺯ ـ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﻪﺯﻟﻪپ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻳﯜﺭﺩﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩـﻦ ﺋﯩـﺶ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﯩﺴﭽﻪ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻗﻮﺷﻨﺎ ﻛﻪﻧﯩﺘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﺯﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺋـﺎﺯ ﺗﻮﻏﻘـﺎﻥ ﻛﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺗﻮﻗﻘﯩﻨﯩﻨﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍپ ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﺟﯩـﺪﺩﻯ ﺗﻮﻳﻐـﺎ‬ ‫ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ھﻪﻡ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺗﺎﻗﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ‪:‬‬ ‫ـ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪ‪ ،‬ﻣﯩﻨﯩﯔ ھﺎﺯﯨﺮ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﯘﻡ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ـ ﺩﯨﺪﻯ ﻗﯩﺰﺍﺭﻏﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ‪:‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﻪ‪ ،‬ﻧﯩﻤﻪ ﺩﺍۋﺍﺗﯩﺴﻪﻥ ﺑﺎﻻﻡ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺗﻮﻱ ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺷـﯘ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ‬


‫ﺗﻮﻳﯘﯕﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﻏﻪﻣﺴﯩﺰ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ھﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺭﭼﻪ ـ ﭘﯘﺭﺍﺕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎچ ‪:‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﯩﺴﺎﻡ ھﺎﺯﯨﺮ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﯘﻡ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻛﻪﺳﻜﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﻪ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﭘﯩﻜﯩﻦ ﺩﯨﮕﻪﻥ‪ ،‬ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ ﺩﯨﺪﯨﻤﻐﯘ‪ ،‬ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎﯕﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﺩەﻳـﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺑـﯘ ﺳـﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﻟﻠﯩـﺸﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﯩـﺰ‬ ‫ﺗﺎﻟﻼپ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﻪﯕﻼ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺗﻮﻱ ﻛﯜﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻧﯩـﻤﻪ ﻗﯩﻠـﺴﯘﻥ ﺩەﻳـﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺑـﺎﻻ‬ ‫ﺑﺎﻗﻘﺎﻧﻐﺎ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﺍﻣﺴﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ـ ﺩەپ ﭼﺎﻟﯟﺍﻗﺎپ ھﻮﻳﻠﯩﻨﻰ ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻳﮕﯜﺩەﻙ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍپ ﻛﻪﺗﺘـﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛـﺎ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺋﻪﺯەﻟـﺪﯨﻦ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐـﺎ‬ ‫ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪە ﺋﯚﻳﺪە ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺗﯘﺗﺶ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﻳﯜﮔﺮەپ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩە ‪:‬‬ ‫ـ ۋﺍﻱ ـ ۋﯗﻱ‪ ،‬ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﻤﻪﻣﺴﯩﻠﻪ‪ ،‬ھﻪﺭﺑﯩﺮ ـ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﻮﻳـﯘﻧﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ ﺋﻪﻣﻪﺳﻘﯘ‪ ،‬ﻗﺎﺭﺍ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺩﺍﺩﺍﯕﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻜﺘﯜﺭﻣﯩﺴﻪڭ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩەپ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩـﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ـ ﺩﯨـﺪﻯ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻳﯩﺸﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺗﻜﻪچ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼﻧﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ھﻪﻡ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻛﯚﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﺩﺍﺩﺍﻡ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺭﺍﺳـﻼ‬ ‫ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺩە ـ ھﻪﻱ ﻣﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺑﻮﻻﺭ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛـﺎﺝ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳـﯜﺭﯨﻜﻰ ھﺎﻣـﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﭘـﺎﺭﭼﻪ ﮔﯚﺷـﺘﯩﻦ‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺟﻪۋﺭﻯ ﺟﺎﭘﺎﻻﺭﻏﺎ ﭼﯩﺪﯨـﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩـﻦ ﺭﻭھـﻰ ﺑﯩـﺴﯩﻤﻐﺎ‪ ،‬ھﯩـﺴﻴﺎﺕ ﺋﯘﺭﯨـﺸﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷـﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮەﻟﻤﻪﻳـﺪﯗ‪ ،‬ﺑـﯘ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ھﯩﺴﯩﻴﺎﺕ ﺗﺎﻛﺘﯩﻜﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ھﯩﺴﯩﻴﺎﺕ ﺗﺎﻛﺘﯩﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ‬ ‫ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩە ﺗﻪﺳﻠﯩﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯘ ﻛﯜﻥ ﻗﯩﺰ ـ ﺋﻮﻏﯘﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ـ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯨﻴﯩﺸﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﻡ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﻗﺎﺋﯩﺪە ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﻧﯩﻜﺎھ ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪) ،‬ﺑﯘ ﺷـﯘ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩـﯔ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨـﺴﻰ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪).‬‬ ‫ﺑﯘ ﻗﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﻛﯩﻠﯩـﺸﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻛـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﭼـﻮڭ ـ ﭼـﻮڭ‪ ،‬ﻗﺎﭘﻘـﺎﺭﺍ‪ ،‬ﺑـﯘﻻﻗﺘﻪﻙ‪ ،‬ﻳـﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺳﯜﭘـﺴﯜﺯﯛﻙ ﺋﺎﻳـﺪەﻙ‪ ،‬ﺑﻪﻟﻠﯩـﺮﻯ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺋﯩـﻨﭽﯩﻜﻪ‬ ‫ﻣﻪﺟﻨﯘﻧﺘﺎﻟﺪەﻙ‪ ،‬ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﻗﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ھﯩﻼﻝ ﺋﺎﻳﺪەﻙ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋـﺎﻣﺮﺍﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔـﯜﺩەﻙ ﺩەﺭﯨﺠﯩـﺪە ﻗﺎﻣﻼﺷـﻘﺎﻥ ﻗﯩـﺰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻣﯘ ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺩﯨﻦ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗـﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩـﺸﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩـﺮ ﻳﯩـﻞ ﺳـﻪﻳﭙﯘﯕﻠﯘﻗﻨﻰ‬ ‫ﺋﯜﮔﻪﻧﮕﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﺧﯩﻠﯩﻼ ﻗﺎﺋﯩﺪە ﻳﻮﺳﯘﻧﻠﯘﻕ‪ ،‬ﭼﯩﯟەﺭ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯘ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮە ﻳﺎﺵ ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﻛﯩﭽﯩـﻚ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﯩﭗ ﺗﯚۋەﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯩﺴﻤﻰ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩـﺴﻰ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻳﯩـﻞ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘـﺪﺍﺵ ﺑﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋـﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩـﻦ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ھﯩﭽﻼ ﺋﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺋﯘﭼﯩﺮﯨﻐـﺎﻥ ھﯩـﺴﯩﻴﺎﺕ‬ ‫ﺗﺎﻛﺘﯩﻜﯩﺴﯩﻐﺎ ھﯩﺴﻴﺎﺕ ﺑﯩﺴﯩﻤﯩﻐﺎ ﺋﯘﻣﯘ ﺋﯘﭼﯩﺮﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻤﯘ ھﺎﺯﯨﺮ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﻰ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻓﯩﺌـﻮﺩﺍﻝ ﺋﯩﺪﯨﻴـﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﯜﺭﯨﺘﻜﯩﺴﯩﺪە ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺯ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﺭﺍﺳـﺘﯩﻨﻼ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﺰﺯﯨـﭗ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﭼـﻮﯕﻼﺭ ھﻪ ﺩﯨـﺴﯩﻼ ﺗﻮﻳﻨﯩـﯔ ﮔﻪپ ﺳـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﺰﺭﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﭘﻪﺭﺯەﻧﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﯩﺴﯩﻴﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤـﯘ ﺑﺎﻗﻤﯩـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﺭﺯەﻧﯩﺘﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ھﯩﺴﻴﺎﺕ ﺑﯩﺴﯩﻤﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﯩﺘﺘﻰ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﯚﺭﯛﻛﻠﯜﻙ ﺑﺎﻏﺪﺍ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﭼﯩﭽﻪﻟﯩﮕﻪﻥ ﺋﯜﺭﯛﻙ ﭼﯩﭽﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺳﯜﺭﯛپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯚﻳﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﯟﯨﺮﯨﭗ ﭼﻮﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙـﻰ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻪﻛﻼ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﯚھﻪﺭ ﻗﯩﺰ ھﺎۋﺍ ﻳﻪپ ﻛﯩﺮەﻱ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺑﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﭼﯩﭽﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋـﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ‬ ‫ﺑﻮﺵ ﺋﺎھﺎﯕﺪﺍ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩەپ ﺋﺎھﺎﯕﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑـﺎﻍ ﺋﺎﻳﻼﻧـﺪﻯ ﺩە ﺗﯘﻳﯘﻗـﺴﯩﺰ ﻛـﯚﺯ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺩﺍڭ ﻗﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘ ﺋﻪﺳﻨﺎﺩﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯚﺯ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﺘﻰ ھﻪﻡ ﺧﯩﻠﻰ ﺋـﯘﺯﯗﻧﻐﯩﭽﻪ ﺑـﯘ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﺎﻟﺪﯨﻤﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﯟﯨﻠﯩﺸﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺳـﯜﻛﯜﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﯩﻨﯩﯔ ھﺎﺯﯨﺮ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﯘﻡ ﺑﻮﻟﻤﯩـﺴﺎ ھﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﭽﻜـﻰ ھﯩـﺴﯩﻴﺎﺕ‬ ‫ﺟﻪھﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﻠﯩﺸﻤﯩﺴﻪﻙ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯚﺗﻪﺭ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺷﯘ ﺋﻪﺳﻨﺎﺩﺍ ﮔﯚھﻪﺭ ﻗﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎۋﺍﺵ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺩﻭﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ ﭼﯩﻘﯩـﺸﻘﺎﻕ‪ ،‬ﺗﯩﺮﯨـﺸﭽﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﻻ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺧﯩﻠﯩﻼ ﻛﯩﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻛﯚﺯﯨﺪە ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەپ … ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﺩﻯ ﺩە ‪:‬‬ ‫ـ ﺳﯩﺰ ﻗﺎﭼﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﺗﺎﻗﯩﯟﺍﻟﺪﯨﯖﯩﺰ‪ ،‬ـ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺋﯩﻐﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ ھﻪﻡ ﺧﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﺎﻥ ﺳـﯩﺮﺗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯚﭘﻜﯩـﺪەﻙ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨـﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻳﯜﺭەﻛﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﻳﺎ ﺑﯩﺮ ﺟﯜپ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﮔﯜﭘﯜﻟﺪەپ ﺳﻮﻗﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪،‬‬ ‫ـ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻨﯩﭗ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺗﯜﺷﻜﻪ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺯﯛﻣﺪﯨﻦ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ ،‬ﺩﺍۋﺍﻻﻧﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺳﺎﻗﺎﻳﻤﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﺗﺎﻗـﺎپ‬ ‫ﻳﯜﺭﯨﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺧﯩﻠﻰ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻖ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮔﯚھﻪﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯘ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯘﺯﺩﻯ ‪:‬‬


‫ـ ﺳﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﺰﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻱ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﻳﺴﯩﺰ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻘﺘﺎ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺗﻪﺱ ﺋﯩﻴﯩﺘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻪﻧﻤﯘ؟ ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻤﻪﻥ؟‬ ‫ـ ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻨﻰ ﺳﯩﺰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﻱ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍڭ ﺩﯨﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ‪.‬‬ ‫ـ ﺳﯩﺰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺗﯩﺨﻰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﻡ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻪﻙ ﭼﻮڭ ﺑﯩﺴﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ ،‬ـ ﮔﯚھﻪﺭ‬ ‫ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻳﯩﻐﻼﻣﺴﯩﺮﺍپ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﺩﯨﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻧﺪﯨﻤﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﺎﻣﺎﻝ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩـﺰ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ ﺋﯘﺳـﯘﻝ‪ ،‬ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ ھﯩـﺴﯩﻴﺎﺕ ﺗﺎﻛﺘﯩﻜﯩـﺴﯩﻐﺎ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭﯨﻤﻨﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﯜﻟﯜﻙ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﺘﻰ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﻳﺎﻕ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﺪە ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺳـﯩﺰﯨﻢ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﯩﺘﯩﻜﻰ ﺗﺎﺳﺎﺩﺩﯨﺒﻰ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺳـﯩﺰﯨﻢ‪ ،‬ﻛﯜﭼﻠـﯜﻙ ﺑﯩـﺮ ھـﺎﺭﺍﺭەﺕ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﻗﯩـﺰ ﻛـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ‬ ‫ﻗﺎﭼﯘﺭﯗپ ‪:‬‬ ‫ـ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﺍﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﯩﻞ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺴﯩﺰ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ـ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩـﺴﻰ ﺑﺎﻏـﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩـﺸﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﭘـﺎﺭﯨﯖﻰ‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﺩﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺸﺘﻰ‪ ،‬ﻛﻪچ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎﺭﭼﻪ ﺷﯩﺮﯨﻦ ﺋﯘﻳﻘﯘﻏﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩـﯔ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺗﻮﻛﻰ ﺋﯚﭼﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻛﺎﺭۋﺍﺗﺘﺎ ﻳﺎﺳﺘﯘﻗﻘﺎ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻳﯚﻟﻪﻧﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺩﯨﯖﯩﺰﯨﻐﺎ ﻏﻪﺭﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛﯩﻠﯩﺸﻜﻪﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻏﻪﻣﻜﯩﻦ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﮔﻪۋﺩﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻕ ﺳﯩﺮﯨﻖ‪ ،‬ﻗﺎﯕﺸﺎﺭﻟﯩﻖ‪ ،‬ﻗﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﻗﻮﻳﯘﻕ ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺑﯘﻳﯩﮕﯩﺖ ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ۋﺍﻗﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺩەﺭﯨﺴﻜﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﮔـﯚھﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﯩـﻞ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ھﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺑﯘ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺩەﺭﺱ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻپ ﻳﯜﺭﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩـﺮﮔﻪ ﺩەﺭﺱ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﻐﯘﺳـﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘپ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﻭﺳﺖ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺳﺎۋﺍﻗﺪﺍﺷﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺗﻜﯜﺳﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﭼﺎﻏـﺪﯨﻜﻰ ھﯩـﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋـﺎﺩﺩﯨﻴﻼ‬ ‫ﺩﻭﺳﻠﯘﻕ ھﯩﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﻮﻧﯘﺷﻘﯘﻟﻰ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻳﺎﻕ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﻠﯩﺴﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﭽﺎﻕ ھﻪﻡ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﻛﻪﻡ ﺳﯚﺯ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺷﯘ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺗﻮۋﺍ‪ ،‬ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﺷﻨﻰ ﺋﯩﺮﺍﺩە ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻧﯩﺴﭗ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻣـﺪﻯ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﻣﺎﻧـﺎ ﺋـﯘ‬ ‫ﻳﯩﮕﯩﺖ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩـﺸﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـﯩﻐﺎ ﺳـﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺮﻣﻪﻛﭽـﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻣﯘ ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺋﺎﺭﯨﺴﺎﻟﺪﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﯩﺨﻰ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﯘﺵ ﻳﻪﻛﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭ ﺗﺎﻣﺎﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﺎﺱ ﻛﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﯘھ ﺗﺎﺭﯨﺘﺘﻰ ﺩە ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺸﻘﺎ ﺗﯩﺨﻰ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﻴﯩﺘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﻮﺷﯘﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺑـﺎﺵ ﻗﺎﺗﯘﺭﻣـﺎﻗﭽﻰ‪،‬‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ ھﻪﻣﺮﺍھﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻨﻰ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﺪﺍ ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺩەۋﯨﺮ ﺳﯜﺭﺩﻯ ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪە ﮔﯚھﻪﺭ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ‪:‬‬ ‫ـ ﺋﺎﻧﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﯩﻨﻰ ﺗﻮﻳﻐﺎ ﺯﻭﺭﻟﯩﻤﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺯ ﻛﻪﺳﭙﯩﻤﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﯟﺍﻟﺴﺎﻡ‪ ،‬ﺋﯜﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ھﯜﻧﯩﺮﯨﻢ ﭼﺎﻻ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ـ ﺩەپ‬ ‫ﻳﯩﻐﻼﻣﺴﯩﺮﯨﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻗﺎﺭﺍ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﺝ ﺋﺎﺩەﻡ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨـﭗ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺑـﯘﻧﻰ‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ھﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼپ ﺗﯘﺭﯗپ ‪:‬‬ ‫ـ ﺟﯩﻨﯩﻢ ﻗﯩﺰﯨﻢ‪ ،‬ﺑﯘ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺩﺍﺩﺍﯕﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺴﻪﻧﻐﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﺎﻣﺎﻝ‪ ،‬ـ ﺩەپ ﺋﯘﻣﯘ ﻏﻪﻣﮕﻪ‬ ‫ﭘﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻧﺎ ـ ﺑﺎﻻ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼﺷﻘﯩﻨﯩﭽﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯩﻐﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯜﻟﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺩەﻝ ﻣﯘﺷـﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮە ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﮔﯚھﻪﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪچ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﻪ‬ ‫ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺋﯩﺴﻜﻪﻧﺠﯩﺴﯩﺪە ﺋﯘﺧﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﺎﻗﻜﯚﯕﯜﻝ‪ ،‬ﺳـﻪﻣﯩﻤﻰ ﺑﯩـﺮ ﻗﯩـﺰ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ھﻪﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﭼﻮﯕﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗـﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ‬ ‫ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ھﻪﻡ ﺑﯘﻣﯘ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﻘﯩﺶ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﯩـﺴﺎ ﺋﯘﻣـﯘ ﻣﻪﻳﻠـﻰ‬ ‫ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺗﺎڭ ﺋﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﯩﺪﯨﻤﯘ ﺳﻪھﻪﺭ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗـﻮﻳﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻳﻐـﯘﺯﯗپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ھـﻮﻳﻼ ـ‬ ‫ﺋﺎﺭﺍﻣﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﻛﻼ ﺗﻮﭘﺎ ﺋﯚﺭﻟﻪپ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺳﯘ ﭼﯩﭽﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯩﺘﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺯﯨﺮﺍﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻛﻪﭼـﯜﺭﯛپ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺧﯩﻠﻰ ﺳﻪھﻪﺭﺩﯨﻼ ھﻮﻳﻼ ـ ﺋﺎﺭﺍﻣﻼﺭﻏﺎ ﺳﯘ ﭼﯩﭽﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﺳـﻠﯩﮕﻰ ﻛﻪﻟـﺪﯨﻤﯘ ﻳـﺎﻛﻰ ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺗﻮﻱ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ـ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎﻱ ﺩﯨﺪﯨﻤﯘ ‪:‬‬


‫ـ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺑﺎﺭﯨﻜﺎﻟﻼ ﺳﺎﯕﺎ ﺳﻪھﻪﺭﯨﻼ ھﻮﻳﻼ ـ ﺋﺎﺭﺍﻣﻼﺭﻧﻰ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺗﯩﭗ ﻳﯩﯖﻰ ﻛﯩﻠﯩﻨﻨﻰ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﻻﻱ ﺩەﭘﺴﻪﻧﺪە ﻳﺎﺭﺍﻳﺴﻪﻥ‪ ،‬ـ ﺩەپ ﻣﯩﻴﯩﻘﯩﺪﺍ ﻛﯜﻟـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﻴﯩﻘﯩﺪﺍ ﻛﯜﻟﯜپ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺋﯚﭘﻜﯩﺪەﻙ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺩە‪:‬‬ ‫ـ ﺩﺍﺩﺍ ﺳﻪﻥ ﻣﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﻪڭ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻻﺭ ﻣﻪﻥ … ﻣﻪﻥ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺩﯗﺩﯗﻗﻼپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏـﺪﺍ ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛـﺎ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﯩـﺸﯩﻐﺎ‬ ‫ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﻪﺭﭼﻪ ﺳﯩﻠﯩﺪﻯ ھﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ‪:‬‬ ‫ـ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ‪ ،‬ﻛﯚﯕﻠﯜﯕﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺳﻪﻧﻤﯘ ﻣﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻗﺎﺭﺍ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﻳﯩﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯕﺘﯜﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟـﺪﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺳﻪﻧﭽﯘ؟ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﻧﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻢ ھﻪﻡ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗـﯘﻡ ﺑﻮﻟـﺴﯘﻥ ﺑـﯘ ﺗﻮﻳﻐـﺎ ﻧـﺎﺭﺍﺯﻯ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﺎ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺗﻮﻱ ﺧﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼ ھﻪﭘﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺗـﻮﻳﻨﻰ ﺗـﯜﮔﯩﺘﯩﻤﯩﺰ‪،‬‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻣﯩﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﺗﻤﺎ‪ ،‬ﺳﯩﻦ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﻳﯜﺭەﻙ ﭘﺎﺭەﻡ ھﻪﻡ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ‪ ،‬ـ ﺩەپ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺳﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩـﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩـﺸﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ‬ ‫ﺑﻪﺧﯩﺖ ﻗﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭﻣﯘ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﺷﻨﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯜﺳﻰ ﻛﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ‪ ،‬ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﯩﭽﻰ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ھﯩﺴﯩﻲ ﺗﯘﻳﻐـﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘـﯜﺭﯛپ‬ ‫ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻮﻱ ﺧﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﯩﻴﺘﯩﺸﺘﻰ‬ ‫ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻗﻮﺷﯘﺭ ﺗﯩﭙﯩﺸﻨﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﺗﻪ ﺗﻮﻱ ﺧﯩﺘﻰ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭﯨﻤﯩﺰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﮔﯚھﻪﺭ ﻗﯩـﺰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ ﺋﺎﺧـﺸﺎﻡ‬ ‫ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻳﻘﯘﺩﯨﻦ ﺑﯩﺪﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺧﻪﺕ ﻳﯩﺰﯨﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩـﺪﯨﻜﯩﻨﻰ ﺗﯩﺨﯩﻤـﯘ ﺗﻮﻟـﯘﻕ ﺑﯩﻠﯩـﭗ‬ ‫ﺑﺎﻗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﻗﻪﻟﻪﻣﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺩە ﻗﻪﻏﻪﺯﮔﻪ ﺟﯩﺠﯩﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫«ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ‬ ‫ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ ،‬ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﺎﻣﺴﯩﺰ؟‬ ‫ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯘ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﻳﺎﺯﻏﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻣﺎﯕﺎ ﻧﻪﭘﺮەﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻳـﺴﯩﺰ ۋە ﻳـﺎﻛﻰ ﻣﻪﻧـﺪﯨﻦ ﺗﯩﺨﯩﻤـﯘ ﺑﯩـﺰﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﻻﺭﺳﯩﺰ؟ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺳﯩﺰ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺑﯘ ﺧﻪﺗﺘﯩﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘپ ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﭗ ﻣﺎﯕﺎ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯩﺮﯨﯔ‪ ،‬ﺑﯘ ﻣﯩﻨﯩـﯔ ﺳـﯩﺰﺩﯨﻦ‬ ‫ﻛﯜﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺳﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺳﺎﺩﺩﯨﺒﯩﻲ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﻕ‪ ،‬ھﻪﻡ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ ﻗﻮﺷـﯘﻟﻤﺎﻳﻤﯘ‬ ‫ﺋﯩﻼﺟﯩﻤﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺭﺍﺳﯩﺖ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎﻡ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ ھﻪﻡ ﺗـﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﻘﺎ ﺑﻪﻛﻤـﯘ‬ ‫ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯛﻣﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻧﻪﭘﺮەﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺳـﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋـﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏـﺎﻥ ﻛـﯜﻧﻰ ﺳـﯩﺰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻐﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺑـﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣـﺪﻯ ﺗﻮﻟـﯘﻕ ھﯩـﺲ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﻗﺴﯩﻘﯩﺴﻰ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛـﯚﺭﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺑـﯘ ﻣﯩﻨﯩـﯔ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣـﺪﯨﻜﻰ ﺳـﯚﺯ‪ ،‬ﺩەﺳـﻠﻪﭘﻜﻰ ﺩەﺳـﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﺗـﺎ ــ ﺋﺎﻧـﺎﻡ‬ ‫ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰﻏـﺎ ﺗﻮﻟـﯘﻗﺮﺍﻕ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﻣﯩﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘڭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺗﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺑـﯘ ﻣﯩﻨﯩـﯔ ﭼﯩـﻦ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﯩﻤﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻳﯜﺭەﻙ ﺳﯚﺯﯛﻡ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﺸﻘﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﯗﻡ‪ ،‬ﺑﯘ ھـﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎﺗـﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩـﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩـﺸﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ‪.‬‬ ‫ﺧﻪﻳﯩﺮ‪ ،‬ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﯩﻠﻪپ‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭ»‬ ‫ﺋﯘ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺗﯘﻣﺎﺭﭼﻪ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﻗﺎﺗﻼپ ﻳﺎﻧﺠﯘﻗﯩﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺧﻼپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪﻧﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻻﻡ ﺳﺎھﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﯘﻣﺎﺭﭼﻪ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪە ﻗﺎﺗﻠﯩﻐـﺎﻥ ﺧﻪﺗﻨـﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻏﺎ‬ ‫ﺗﻪﯕﻠﻪپ ‪:‬‬ ‫ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﯘﻣﺎﺭﭼﻪ ﺋﯩﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻱ‪ ،‬ﻛﯚﺯ ﺗﻪﮔﻤﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻛﯚﺭەﺭﺳﯩﺰ‪ ،‬ـ ﺩەپ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﺮﯨﭙﻼ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﻳﺎﻧﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘ ﺗﯘﻣﺎﺭﭼﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻳﺎﻕ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺕ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭۋﺍﺗﻘﺎﻧـﺪەﻙ ﭘﯜﺗـﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩـﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨـﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻐﯩﺪﺍ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ـ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ ھﻪﻡ ﺳﯚﻳﯜﻧﺪﻯ ھﻪﻡ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻣـﯘ ﻣﯘﺷـﯘ ﻛـﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﮔـﯚھﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﻪ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻣﯘ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﻳﯜﺭەﻟﯩﺮﻯ ﮔﯜﭘﯜﻟﺪەپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﺎﻏﺪﺍ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺷﯩﺮﯨﻦ ﺳﯜﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﺍ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﻪﻣﺮﺍ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺗﺎﺭﯨﺘﻘـﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘ ﺷﯩﭙﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪﻧﺪە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ‪:‬‬ ‫ـ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﺎﺳﺎﻳﻠﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ـ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﻛﻤـﯘ ﺗﻪﺳـﺘﻪ ﺩﯨـﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺧﻪﺕ‬ ‫ﻳﺎﺯﺍﻱ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺧﻪﺕ ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭە ﻧﯩﻤﯩﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳـﯜﺯ ﺗـﯘﺭﺍﻧﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷـﻜﻪﻧﮕﻪ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﯩﺘﺘـﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮەﭘﻼ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ‪ ،‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻮﻱ ﺧﯩﺘﻰ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻳﯜﺭﯛپ ﻛﯩﺘﯩﺸﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯘڭ ﺭەﺳﻤﻰ ﻗﺎﺩﺍﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﭙﻘﯩﺰﯨﻞ ﺗﻮﻱ ﺧﯩﺘﻰ ﭘـﺎﺭﻗﯩﺮﺍپ‬ ‫ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﻮﻱ ﺧﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭەﺳﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪ ،‬ﺭەﺳﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﮔﯜﺯەﻝ‪ ،‬ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺑـﻮﻻﻗﺘﻪﻙ ﺑﯩـﺮ ﺟـﯜپ‬


‫ﻗﺎﭘﻘﺎﺭﺍ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺭﺍﺳﭽﯩﻠﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺋﺎﻗﻜﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺭەﺳﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺟﯜپ ﻛـﯚﺯﯨﮕﻪ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﺸﻰ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ھﻪﺳﯩﯩﻠﻪپ ﺋﺎﺷﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ ھﻪﻡ ﺋـﯘﻧﻰ ھـﺎﺯﯨﻼ ﻛﯚﺭﮔﯜﺳـﻰ‪ ،‬ھـﺎﺯﯨﺮﻻ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺑﯩـﺮﮔﻪ ﺋﻮﻟﺘـﯘﺭﯗپ‬ ‫ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﻘﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﺴﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧـﺪەﻙ ﺑﻮﻟـﺪﻯ ﺩە ﺧﯩﻴـﺎﻝ ﺋﯩﻠﻜﯩـﮕﻪ ﭘـﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛﯚﺯﻯ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﺗﺎﻗﺎپ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ھﻪﻡ ﺋﯘ ﺩﯨﻬﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺷـﯘ ﻛﯩـﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺘﯩﺰ ـ ﺋﯩﺮﯨﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻐﯩﺮﺭﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ھﻪﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻳـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺟﺎﭘﺎﺩﺍ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ ھﻪﻡ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩـﺮ ﭘـﺎﺭﭼﻪ ﺧﻪﺕ ﻳﯩﺰﯨـﭗ ﺑـﯘ ﺗﻮﻳـﺪﯨﻦ ۋﺍﺯ‬ ‫ﻛﻪﭼﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺧﯩﺘﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺯﺩﻯ ‪:‬‬ ‫«ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ‬ ‫ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﮔﯚھﻪﺭ ﻗﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘ ﺳﯩﺰ؟ ﻣﻪﻥ ﺧﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻢ‪ ،‬ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ھـﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻢ ھﻪﺳـﺴﯩﻠﻪپ‬ ‫ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ھﻪﻡ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ھﻪﻡ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺳﯩﺰﻧﻰ ھﺎﻳﺎﺕ ﻳﻮﻟﯘﻣﺪﺍ ﺋﯚﺯﯛﻣﮕﻪ ھﻪﻣـﺮﺍھ ﻗﯩـﻼﻱ ﺩەپ‬ ‫ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ ‪.‬‬ ‫ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻻﻣﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺩەﻣﺴﯩﺰ؟ ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ‪ 2‬ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛﯚﺯﯛﻣﻨﯩﯔ ﻛـﯚﺭﯛﺵ ﻗﯘۋۋﯨﺘﯩـﺪﯨﻦ ۋە‬ ‫ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﻰ ﻗﯘۋۋﯨﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﻪﻥ ﺧﯘﺷﺎﻝ ـ ﺧﯘﺭﺍﻡ ﻳﺎﺷﯩﻐﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛﻙ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺩﯨﻬﻘﺎﻥ‪ ،‬ھﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ھﯜﻧﻪﺭ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﻤﯩﮕﻪﻥ ھﯜﻧﻪﺭﺳﯩﺰ ﻛﯩﺸﻰ‪ ،‬ﺋﯩﺘﯩﺰ ـ ﺋﯩﺮﯨﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯜچ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﻰ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻣﻪھﺮﯗﻡ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﺎﭘﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺳـﯩﺰ ﻣﯩﻨـﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳـﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﯘﺳﻰ ﻳﻮﻗﻜﻪﻥ ﺩەپ ﻣﯩﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎڭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺩەﺳﻠﯩﭙﯩﺪە ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺯﻭﺭﻟﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺋﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺳﯩﺰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷـﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺳـﯩﺰﻧﻰ ﻳـﺎﻗﺘﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩـﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻣﯩﻨـﻰ ﭼﯜﺷـﯩﻨﯩﯔ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋـﯚﺯﯛﻣﻨﯩﻼ ﺋﻮﻳﻠﯩـﺴﺎﻡ‬ ‫ﺷﻪﺧﺴﯩﻴﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯚﺯﯛﻥ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﻳﺎﺷﯩﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﺎﺩەﻡ ﺩﯨﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻛﻪﭼـﯜﺭﯛڭ ﺑﯩـﺰ ﺗﻮﺧﺘـﺎپ‬ ‫ﻗﺎﻻﻳﻠﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﻣﻐﺎ ﻳﯩﻠﯩﻨﺎﻱ ﺗﻮﻱ ﺧﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭۋﯨﺘﻪﻳﻠﻰ ‪.‬‬ ‫ﺧﻪﻳﯩﺮ‪ ،‬ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ۋە ﺑﻪﺧﯩﺖ ﺗﯩﻠﻪپ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﺱ ﻳﯩﮕﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ‪:‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ»‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺧﯩﺘﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻛﻪﺳﻜﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻴﯩﺘﻘﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﮔـﯚھﻪﺭ ﺑـﯘ ﺧﻪﺗﻨـﻰ‬ ‫ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﻨﯩﺶ ـ ﻳﯩﻨﯩﺸﻼپ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ‪ ،‬ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻦ ﺋﺎﻗﻘـﺎﻥ ﺗـﺎﺭﺍﻡ ـ ﺗـﺎﺭﺍﻡ ﻳﺎﺷـﻼﺭ ﺧﻪﺕ ﺋﯜﺳـﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﯩﻘﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜپ ﺧﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﺪەﻙ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻗﻪﻟﺒﯩـﺪﯨﻦ‪ ،‬ﭼﯩـﻦ ﺩﯨﻠﯩـﺪﯨﻦ ﺳـﯚﻳﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷـﯘﯕﺎ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯩﺨﻰ ﺗـﻮﻱ ﺧﯩﺘﯩﻨﯩﻤـﯘ ﺋﯩﻠﯩـﭗ ﺑﯘﻟﯘﺷـﻘﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳـﻨﻪﻙ ﺗﺎﻗـﺎپ‬ ‫ﻳﯜﺭﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻼ ﺋﯘ ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﺪﯨﻦ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﯩﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ھﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩـﺴﻪﻝ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘـﺎ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﻧﻤﺎﺳـﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﺋﻪﻳـﻨﻪﻙ ﺗﺎﻗـﺎپ‬ ‫ﻳﯜﺭﯛﺷﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﺑﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺳﻮﺭﺍپ ﻳﯜﺭﻣﯩﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﯜﺭەﻙ ﭘﺎﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺩﯨﻤﻪﻙ ﺋﯘﻣﯘ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﻰ‬ ‫ﭼﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ‪ ،‬ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﻳﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺧﯩﺘﯩﻨـﻰ ﺋﻮﻗـﯘپ ﺧﻪﺗﺘﯩﻜـﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﻏـﺎ ﺯﺍﺩﯨـﻼ ﺋﯩـﺸﻪﻧﮕﯜﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﻰ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺸﻰ ھﻪﻡ ﺗﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎﻕ‪ ،‬ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎپ‪ ،‬ﺧﯩﺴﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭەﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪۋەﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ھﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﺪﺍ ﺑﯩـﺮ ـ ﺑﯩـﺮﻯ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﺘﻰ‪ ،‬ھﻪﭘﺘﻪ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﺋﯘﭼﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺳﺎﻻﻡ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯘﺭﺩﯨﯖﯩﺰﻣﯘ؟ ﺩﯨﺪﻯ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ھﺎﯕﯟﯨﻘﯩﭙﻼ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ‪:‬‬ ‫ـ ۋەﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﭼﯘ؟ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ـ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻤﻪﻥ ‪.‬‬ ‫ـ ﻳﺎﻗﻪﻱ ﻣﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯘ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﻗﺎﺭﺍڭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺑﻪﻙ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘـﯘ‪ ،‬ﺋﯩـﺸﻪﻙ ھـﺎﺭۋﯨﻨﻰ ﺳـﯚﺭەپ ﻣﺎﯕﺎﻟﻤـﺎﻱ ﺷـﯘﯕﺎ ﺋﯩﺘﺘﯩـﻚ ﻛﯩﻠﻪﻟـﻤﻪﻱ ﺳـﯩﺰﻧﻰ ﺳـﺎﻗﻠﯩﺘﯩﭗ‬ ‫ﻗﻮﻳﺪﯨﻤﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩەﻳﻤﻪﻥ ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‬ ‫ـ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﺪﯨﻤﻪﻥ؟‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻐﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەپ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ‪ ،‬ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳـﻼ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺑـﯘ‬ ‫ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﻮﯕﺸﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ‪:‬‬ ‫ـ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﻮﭼﯩﺪﯨﻼ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﻣﺪﯗﻕ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ھﻪ ﺭﺍﺳﯩﺖ‪ ،‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﺍﺗﺘﯘﻕ‪ ،‬ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩـﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ؟ ﭼﯜﺷـﻠﯜﻙ ﺗﺎﻣـﺎﻕ ۋﺍﻗﺘﯩﻤـﯘ‬


‫ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﮕﻪچ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﺎﻣﺪﯗﻕ ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯩﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﺧﯩﻠﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ »ﺋﻪﻟﺨﯘﺵ ﺗﯩﺰ ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﯩﺴﻰ« ﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺳﯩﻤﯩﺰ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺑﯘﺭﯗﺗﻠﯘﻕ‪ ،‬ﭘﻮﺭ ﻛﯚﺗﻪﻙ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺎ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻰ ‪.‬‬ ‫ـ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯩﺸﻰ؟‬ ‫ـ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻻ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ‪ 6‬ـ ﻧﯘﻣﯘﺭﻟﯘﻕ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺨﺎﻧﯩﮕﻪ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺨﺎﻧﺎ ﺋﺎﺩﺩﯨﻴﻼ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﺗﺘﻮﺭﯨﻐﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍھﺎﻝ ﻳﯘﻣﯩﻼﻕ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐـﺎ ﺟـﻮﺯﺍ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﯩﻐـﺎ ﺗـﯚﺕ ﺩﺍﻧﻪ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻕ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯘﻟﯘﯕﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ ‪ 17‬ﺳﯘﯕﻠﯘﻕ ﺭەﯕﻠﯩﻚ ﺗﯩﻠﯩﯟﯨﺰﯗﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻦ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﺎﭘﭙﯩﺮﺍﺗﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺮﻯ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷـﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪ ﺋﺎﺯﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ﺑﯩﻐﯩﺸﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﯘﻳﺮﯗﺗﯘپ‪ ،‬ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪپ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧـﺪﺍ ﮔـﯚھﻪﺭ‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﮔﻪپ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻖ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﭘﯘﺷﯘپ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ‪:‬‬ ‫ـ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ ،‬ﺳﯩﺰ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﺋﻮﻳﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﯘ ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻪﻥ … ﺳﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎڭ‪ ،‬ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻤﻨﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺧﻪﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﻴﯩﺘﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺳﻪۋەﺑﻰ ﺷﯘ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯚۋەﻥ‬ ‫ﺳﯩﻠﯩﭗ ‪.‬‬ ‫ـ ﺳﯩﺰ ﻣﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺰ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼپ ﻗﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻧﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﻣﺎﯕـﺎ ﺋﯩﻐﯩـﺮ‬ ‫ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺗﻮﻻ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﺭﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﻣﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ‪ ،‬ﺳﯩﺰﻣﯘ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺭەﻣﺘﯩﯖﯩﺰ؟ ﻣﻪﻧـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﺎﭼﺎﻣﺘﯩﯖﯩﺰ؟ ﻣﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘﻣﯘ؟ ـ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ۋە ﺋﯩﻐﯩﺮ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﻴﯩﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺑﯘ ﺳـﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺟﺎﺭﺍﯕﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﺩەپ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺳﯚﺯﻟﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻳﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﻨﻰ‪ ،‬ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛـﯚﺭﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋـﯘ ﻣﯩﻨﯩـﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﯘﻣـﺪﺍ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﻣﻪﻧﻤـﯘ ﺋﻪﻟـﯟەﺗﺘﻪ ﺋـﯘﻧﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـﯘﻣﺪﺍ ھﻪﻣـﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩـﺸﺘﺎ ھﯩـﭻ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺋﯘﻣﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺩﯨﻤﻪﻙ‪ ،‬ﺋﯘﻣﯘ ﻣﯩﻨﻰ ﭼﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻨﺰە … ﺋﯘ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ‬ ‫ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﺴﺎ ھﻪﻡ ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﯜﻟﯜﻙ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﻣﯘﺷﯘ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﺋـﻮﻳﻼﺭ ھﺎﻟﻘﯩـﭗ ﺋـﯚﺗﺘﻰ ﺩە‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﻤﻪﻧﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩەپ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﮔﻪﻧﺘﯩﻢ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺯﻭﺭ ﺑﻪﺧﺘﯩﻢ ـ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯩﻨﻰ ﭼﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ھﻪﻗﯩﻘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻨﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﻣﯩﻨـﻰ ﻗﻪﺩﯨـﺮﻟﻪپ ﺋﯚﺗـﺴﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﻣﻪﻧﻤـﯘ‬ ‫ﺳﯩﺰﻧﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪپ ﺋﯚﺗﺴﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯘ؟…‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺷﯩﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﯩﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚھﺒﯩﺘﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ‪ ،‬ﭘﻪﻳﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯘﺗﻠﯘﻕ ﻛﯜﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺰﺯﯨﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻣﻠﻪﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ‪ ،‬ﺑﻪﻛﻤﯘ ۋﺍﻟﯩﯟﺍﺷﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە‬ ‫ﺑﯘ ﺗﻮﻱ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩﯨﻤﯘ ﭘﻪﺭﺯەﻧﯩﺘﻠﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗـﻮﻳﯩﻨﻰ ﺧﯘﺷـﺎﻟﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺑﻪﺧﺘﯩﻴـﺎﺭ ﺑﯩـﺮ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﺘـﺎ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﯟﺍﻟﻐﯩﻨﯩـﺪﯨﻦ ﻧﺎھـﺎﻳﯩﺘﯩﻤﯘ‬ ‫ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﻗﺎﺭﺳﯩﻼ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﻠﯩﻨﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭘﺘﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻗﯩﺮﯨﻐﺎﻥ ﭼﯩﻐﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻛﯩﻠﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺑﯩﺮﯨﭙﺘـﯘ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﻪﻥ ﺧﯩﻠﯩﻼ ﺭﺍھﻪﺕ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻐـﺎ ﻛﯩﻠﯩﻨـﻰ ﮔـﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ـ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪ ،‬ﻛﯩﻠﯩﻦ ﻗﯩﺰﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯘﻱ ﭘﻪﻳﻠﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰ ﺋﯩـﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻣـﯘ ﺋﻪﻣـﺪﻯ ﺧـﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟـﺴﺎﻕ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﯘﺩەﻙ‪ ،‬ﺋﻮﻏﻠﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼ ﺋﯩـﮕﻪﻡ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻣـﯜﺭۋﺍﻳﻪﺕ ﺑﯩـﺮﮔﻪ ﺋﯚﺗﯜﺷـﻜﻪ ﻧﯩـﺴﯩﭗ ﻗﯩﻠـﺴﯩﺪﻯ‪ ،‬ـ ﺩﯨـﺪﻯ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻤﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﮔﯚھﻪﺭ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯩﯖـﻰ ﺋـﺎﺋﯩﻠﻪ ﺷـﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻣﺎﺳﻠﯩـﺸﯩﺶ‬ ‫ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﻯ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻛﯩﻠﯩﻦ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ‪ ،‬ﻛﯩﭽﻪ ـ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ھﻪﻣﺮﺍھ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﻳﯩﭙﻴﯩﯖـﻰ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﻧﺎﺗﯘﻧﯘﺵ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺵ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺗﯩﺰﻻ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﯟﺍﻻﻻﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻟﯩﻘﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺑﯘ ﻳﯩﭙﻴﯩﯖﻰ ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺵ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎﻕ‪ ،‬ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ‪ ،‬ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ ﺑﯘﺋـﺎﺋﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩـﺴﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺗﻮﻧﯘﺵ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺑﻮﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺷﯩﺮﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺭﯨﻨﻰ ھﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﯨﺖ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠـﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ‬ ‫ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ۋە ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩﯨﻨﻰ‪ ،‬ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯚﺕ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻗﻘﺎﻥ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﺪەﻙ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺳـﻪﻣﯩﻤﻰ‬


‫ﻣﯘﻻﻳﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ھﻪﻣﻤﻪ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ھﯩﺮﯨﭗ ـ ﭼﺎﺭﭼﯩﻐﯩﻨﯩﻐـﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤـﺎﻱ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧـﺪە ﺋـﺎﻟﯩﻴﻪ‬ ‫ھﻪﺩە ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﺟﺎﻳﻨﯩﻤﺎﺯﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ھﻮﻳﻼ ـ ﺋﺎﺭﺍﻣﻼﺭﻧﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰە ﺳﯜﭘﯜﺭﯛپ ﺗﺎﺯﯨﻼپ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﺎﺷﺘﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﻳﻴـﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﺋﯜﮔﯜﺭﺗﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﻧﯘﺑﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﻪﺷﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﯜﻟﯜپ ﺗﯘﺭﯗپ ‪:‬‬ ‫ـ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺑﺪﺍﻧﺮﺍﻕ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪھﺮﯗﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺴﺎﯕﻼﺭ‪ ،‬ﻛﯩﻴﯩﻨﭽﯩـﺮەﻙ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩـﺸﯩﯖﻼﺭ ﺑﻮﻻﻣـﺪﯗ ـ ﺩەپ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻱ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪە ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﯩﺠﯩﻞ‪ ،‬ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺗﺎھﯩﺮ ـ ﺯﯙھﺮە‪ ،‬ﻳﯜﺳﯜپ‬ ‫ـ ﺯﯛﻟﻪﻳﺨﺎ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﻴﯩﺸﻤﺎﻳﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﻛﯚﺯﻯ ﺋﯘﻳﻘﯘﻏﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﻣﻪھﺒﯘﺳﯩﻨﻰ ﻧﻮﻗﯘپ‪ ،‬ـ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺧﻮﺵ ﺧﻪۋەﺭ ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﻪ ﺧﻮﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺧﻮﺗﯘﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺗﻪ ﺩﯨﺴﻪﯕﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯘ؟‬ ‫ـ ﭼﺎﺭﭼﺎپ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻻﻳﻠﻰ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯘﻳﻘﯘﺩﯨﻦ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﺎﻟﻤﺎﻱ« ‪.‬‬ ‫ـ ﻳﺎﻕ ھﺎﺯﯨﺮﻻ ﺩەﻳﭽﯘ‪ ،‬ﻧﯩﻤﻪ ﺧﻮﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺳﯩﺰ ﺩﺍﺩﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺗﯘﺭﯨﺴﯩﺰ ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﻰ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺳﺘﯩﻨﻼ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺩەﺭھﺎﻝ ﭼﺎﭼﺮﺍپ ﺗﯘﺭﺩﻯ ﺩە ـ‬ ‫ـ ﺭﺍﺳﯩﺘﯩﻦ ﻣﻪﻥ ﺩﺍﺩﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺪﯗﻣﻤﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺩﺍﺩﺍ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺪﯗﻡ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺩﺍﺩﺍ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ‪،‬ــ ﺩەپ ﺧﻮﺷـﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﯩـﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﺪەﻙ ﺳﻪﻛﺮەپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﺭ ـ ﺋﺎﻳـﺎﻝ ﺑﯩـﺮ ـ ﺑﯩـﺮﯨﮕﻪ ﺷـﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋـﺎﻣﺮﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻜـﻰ ﺑـﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷـﻘﯩﻼﺭ‬ ‫ﺗﻪﺳﻪۋۋﯗﺭ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﺷﻨﺎ ھﯩﺴﯩﻴﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ‪ ،‬ﻣﺎﯕـﺎ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺗﯚﺭەﻟﻤﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﻙ ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﯩﯔ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺎﻕ ـ ﺋﯩﺠﯩﻞ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻤﻮۋﯗﻟﻰ ھﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﻣـﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ‬ ‫ﻣﯩﯟﯨﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛﻼ ﺳﯚﻳﯜﻧﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼپ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ـ‬ ‫ﺭەھﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ‪ ،‬ﺭەھﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺩەﻳﯩﺘﺘﻰ‪ ،‬ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯨﻤﻪﻙ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯚﻣﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻳﺎﻏﺎچ ﺷﺎﺩﺍ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﻠﻐـﺎﻥ‪ ،‬ﻛﻪﯕـﺮﻯ ھﻪﻡ ﻛـﯚﺭﻛﻪﻡ‪ ،‬ﻗﺎﺭﯨﻐـﺎﻱ ﻛﯩـﺸﯩﻨﯩﯔ ﺯﻭﻗﯩﻨـﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﯩـﺪەﻙ ﺩەﺭﯨﺠﯩـﺪە ﻳﯩﭙﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﻳﻨﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻏﺎچ ﺷﺎﺩﯨﺪﯨﻦ ھﯩﻼﻝ ﺋﺎﻱ ﺷﻪﻛﻠﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﺎﻱ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﻣﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻧﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺷـﯘ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠـﯘﻕ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﻪﻝ ھﺎﻟﻘﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺟﯜپ ﺋﻪﺭ ـ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﯜﻥ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻧﯩﺴﭙﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﯩﺨﯩﭽﯩﻼ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﺭﺯەﻧﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ« ﺑﻪﺧﯩﺖ« ﺳﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺋﯩﺰﻟﻪﻧﻤﻪﻛﺘﻪ‪ ،‬ﺋﻮﻳﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﮔﯚھﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﻠﯩﻤﯘ؟ ﺩﯨﺪﻯ ﺑﻮﻣﺒﺎ ﺳﺎﻗﺎﻝ‪ ،‬ﻗﺎﺭﺍﻣﺘﯘﻝ‪ ،‬ۋﯨﺠﯩﻚ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭﻛﯩﺸﻰ‪ ،‬ﺑﯘ ﻛﯩـﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﺟﯘﻏﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﺧﻮپ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﭼﯘﺱ ﻣﯩﺠﻪﺯ ﺋﺎﺩەﻡ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘ ﻛﯩـﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻳﯘۋﺍﻟﻐـﺎﻥ ﺳـﺎﻗﯩﻠﻰ ﺑﯩـﺮ ﻏﯩـﺮﯨﭽﺘﯩﻦ ﺳـﻪﻝ‬ ‫ﺋﯘﺯﯗﻧﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺑﯘ ﺳﺎﻗﺎﻝ ﺟﯘﻏﯩﻐﺎ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺸﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻣﺎﺯەﻙ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳـﯩﺮﯨﺘﻘﻰ ﺋـﻮﺑﺮﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩـﻦ ﺋـﯘ ﻛﯩـﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠـﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳـﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻗﻪﻟﺒﯩﻨـﻰ‬ ‫ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻼپ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ﭼﯘﺵ ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻣﺎﺳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ـ ھﻪﺋﻪ‪ ،‬ﺑﺎﺭﺩﯨﻢ ﺋﯘﻻﺭ ﻧﺎھﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺋﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﯘ ﻧﯩـﻤﻪ ﺋـﯘﻻﺭ؟ ـ ﺩﯨـﺪﻯ ﻳـﯘﻣﯩﻼﻕ ﺧـﺎﻡ ﺳـﯩﻤﯩﺰ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ‪.‬‬ ‫ـ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩەﻳﺴﯩﻠﻪ؟‬ ‫ـ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺧﻮﺵ ﺧﻪۋەﺭ ﻗﯩﺰﯨﻤﯩﺰ ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺑﻮﻱ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻣﯘ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻧﻪۋﺭە ﻳﯜﺯﻯ‬ ‫ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭘﺘﯩﻤﯩﺰ ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەۋﺍﺗﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺑﻮﻱ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺋﺎﭘﻼ… ﺳﻪﻥ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﯜﺯﯨﯟەﺕ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺑـﻮۋﺍﻱ ﻗﻮﭘـﺎﻟﻠﯩﻖ ھﻪﻡ ﺗﻪﺭﺳـﺎﻟﯩﻖ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەۋﺍﺗﯩﻼ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯘ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﺗﯘﺭﺳﺎ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻰ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ…‬ ‫ـ ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﻨﻰ ﻳﯘﻡ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﺘﯩﺮەپ ﻳﯜﺯ ـ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﯘ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻛﯜﻳﺌﻮﻏﻠﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﺱ‪ ،‬ﺋﯘ ﻳﺎ ﺋﯩﺘﯩﺰ ـ ﺋﯩﺮﯨﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻴﺎﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩـﺴﺎ ﺑﺎﺷـﻘﺎ‬ ‫ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﭘﻠﻪﺷﺘﯜﺭەﻟﻤﯩﺴﻪ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﻛﯚﺭﭘﯩﺴﻰ ﺋﯩـﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺷـﯘﯕﺎ ﺗﯩـﺰﺩﯨﻦ ﺑـﺎﻟﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷـﯜﺭﮔﯜﺯﯨﯟﯨﺘﯩﭗ ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﺟﺮﺍﺷﺘﯘﺭۋﯨﺘﻪﻳﻠﻰ ‪.‬‬ ‫ـ ھﯘﻱ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﻛﯜﻳﺌﻮﻏﻠﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﻟﯩﻐﯘ‪ ،‬ﺋﯘ ﻛﯩﺴﻪﻟﭽﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻤﯩﺰﻧﯩـﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺳـﯩﻠﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ‬ ‫ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯨﻐﯘ‪ ،‬ﻛﯩﺴﻪﻟﭽﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗـﺎﻟﯩﻘﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤـﺎﻳﻠﻰ‪ ،‬ـ ﺩﯨـﺪﻯ ﺋﺎﻳـﺎﻝ ﺋﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯚﺗﯜﻧﮕﻪﻥ ھﻪﻡ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎھﺎﯕﺪﺍ ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯨﺪﯨﻢ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻞ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺧﻮﺗﯘﻧﯘﻡ‪ ،‬ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺷﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯔ ﻛﯩـﺮەﻙ‪ ،‬ﺟﯩـﻖ ﺳـﯚﺯﻟﯩﻤﻪﺑﯘ‬ ‫ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻢ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺑﻮۋﺍﻱ ﻗﺎﭘﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯚﺭﭘﻪﻳﯩﺘﻜﻪﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەﻱ ﺩﯨﺴﻪ ﺋﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﮔﻪپ ﺋﺎﯕﻼﺷﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﯨﻘﺘﻰ‪ ،‬ﺋـﯘ‬


‫ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ‪:‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ‪ ،‬ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ‬ ‫ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﯩﺪەﻙ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺋﯚﺗﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ھـﺎﺯﯨﺮ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋـﺎﻳﺮﯨﯟﯨﺘﯩﺶ ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺗﻪﻥ‬ ‫ﺗﻪﺱ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﻤﻪﻳﻠﻰ ﺩﯨﺴﻪ‪ ،‬ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ ھﺎﻟﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺩﯨﻬﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯩﺘﯩﺰ ـ ﺋﯩﺮﯨـﻖ ﺋﯩـﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟـﯘﻕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﺩﯨﻬﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﮔﯚﺵ ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﺑـﺎﻻ‪ ،‬ﺋﻪﻣـﺪﻯ‬ ‫ﻗﺎﻳﺴﯩﺒﯩﺮ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﻻﺳﯩﺪە ﻧﯩﺠﺎﺳﻪﺗﻜﻪ ﻣﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﺎﺗﺴﺎ‪ ،‬ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻣﯘﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳـﯩﺰ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺗﺎﻣﭽﻪ ﻳﺎﺵ ﺋﻪﮔﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎﺵ ﻳﯜﺭەﻙ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯜﻧﻜﻰ ھﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺸﻠﻪﻡ ﮔﯚﺷﺘﯩﻦ ﺗـﯚﺭەﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘـﺎ ﺑـﯘ‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻠﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ھﯩﺴﺎﭘﺘﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐﺎ ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠـﺪﻯ ھﻪﻡ ﺋﯩﺮﯨﻨـﻰ ﻗﻮﻟﻼﺷـﻨﻰ ﺗـﻮﻏﺮﺍ‬ ‫ﺗﺎﭘﺘﻰ ھﻪﻡ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻼﻥ ﺗﯜﺯﯛپ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪﺍ ھﯩﻴﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻛﻮﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻴﯩﺘﻘﯩﻨﯩﺪەﻙ »ﭼﺎﻗﻨﻰ ﺑﯘﺯﻏـﺎﻥ‬ ‫ﺷﺎﻧﯩﺴﻰ‪ ،‬ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘﺯﻏﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ« ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻤﯘ ھﯩﻴﻠﯩﮕﻪﺭ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺷﻘﺎ ﺳﻮﺯﯗﺷﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﭘﯩﻼﻧﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﺘﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑـﺎﺵ ﭘﯩﺮﺳـﯘﻧﺎژﻻﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜـﻰ ﺧﯩﻴـﺎﻟﯩﻐﯩﻤﯘ ﻛﯩﻠﯩـﭗ‬ ‫ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﻰ‪ ،‬ﺳﺎﺩﺍﻗﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﻪﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ـ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﻳﺪە ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻴﯩﺘﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﻡ ﻣﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ ﺑﺎﻻ ﺋﻪۋەﺗﯩﭙﺘﯘ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪە ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﻪﻳﻤﯘ؟ ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﯩﺮﯨﮕﻪ ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﯔ‪ ،‬ﺋﯚﻳﺪە ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺘﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﯔ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺳﯩﺮﺍڭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﻮﻣﺎﻕ ﻗﻮﺯﯨﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻣﯘ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ ‪.‬‬ ‫ـ ﻟﯩﻜﯩﻦ … ﺳﯩﺰ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭﺳﯩﺰﻣﯘ؟ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﻪﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟‬ ‫ـ ﻳﺎﻕ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻜﯩﻢ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻳﺪە ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯩﺘﯩﺰ ـ ﺋﯩﺮﯨﻖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯜﭼﯜﻡ ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩﺸﻪﻱ‪ ،‬ھﺎﺯﯨﺮ ﺗﯩﺮﯨﻠﻐﯘ ۋﺍﻗﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﻟﯩﻜﯩﻦ … ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﯩﺮەﺭ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﯩﺴﺎﻡ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﮔﯚھﻪﺭﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻗﯩﺰﺍﺭﻏﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﯩﺰ ﺋﯚﻣﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰﻏﯘ؟ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻛﯩﺘﯩﯟﯨﺮﯨﯔ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻛﯜﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﻛﯚﺭﺷﻪﻳﻠﻰ‪،‬ــ‬ ‫ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﻨﯩﭽﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﺘﻰ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩـﺸﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻛﯜﻧﻠـﯜﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯚﻣﯜﺭﻟـﯜﻙ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﯩﻤﯘ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ھﻪﻡ ﺋﻮﻳﻼﺷﻘﯩﻤﯘ ﺟـﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤـﺎﻳﯩﺘﺘﻰ‪ ،‬ﮔـﯚھﻪﺭ ﺋـﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩـﭗ ﺋﻪﺗﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻳﻪﻧﻰ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﺭﺳﺎ ﭼﯘﺱ ﻣﯩﺠﻪﺯ ﺑﻮۋﺍﻱ ﭘﺎﻳﭙﺎﺳﻼپ ﻳـﯜﺭﯛپ ﭼﯚﻳـﯜﻥ ﭼـﺎﻕ ﺳـﯩﻠﯩﭗ ﺗﻪﻳﻴﺎﻻﻧﻐـﺎﻥ ﺋﯩﻐﯩـﺮ ھـﺎﺭۋﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﻠﻐﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﻻ ھﺎﺭۋﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﯩﯩﺘﯩﭗ‪ ،‬ھﺎﺭۋﺍ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻛﻮﻧﯩﺮﺍپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻛﯩﮕﯩـﺰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩـﺮ ﭘـﺎﺭﭼﻪ‬ ‫ﺩﯗﺧﺎۋﺍ ﺗﺎﺷﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﭘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ھﻪﻡ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ‪:‬‬ ‫ـ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﺷﯩﭙﺎﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﺴﯩﺰ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ‪ ،‬ـ ﺩﯨـﺪﻯ‪ ،‬ﮔـﯚھﻪﺭ ھـﺎڭ ـ ﺗـﺎڭ‬ ‫ﻗﺎﻟﺪﻯ ھﻪﻡ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ‪:‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺩﺍﺩﺍ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻏﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﺎﻡ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳﺎﻕ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ‪ ،‬ﭘﯘﻝ ﺑﯘﺯﻣﺎﻳﻠﻰ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﻳﺎﻕ ﻗﯩﺰﯨﻢ‪ ،‬ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﯩﺰ ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﺎﺕ‪ ،‬ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺴﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩـﭗ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﯩﺮﻣﯩـﺴﺎ‪ ،‬ﻛﯩـﻴﯩﻦ‬ ‫ﻛﯩﺴﻪﻟﭽﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺎ ـ ﺑﺎﻻ ﻛﺎﻻ ھﺎﺭۋﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﻧﯘﺭﻣﻪﻣﻪﺕ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺷﯩﭙﺎﺧﺎﻧﯩﺴﻐﺎ ﻗـﺎﺭﺍپ ﻳـﯜﺭﯛپ ﻛﻪﺗﺘـﻰ‪ ،‬ﺋـﺎﻻ ﺗﻮﭘـﺎﻕ‬ ‫ﭘﯘﺷﯘﻟﺪﺍپ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻣﺎﯕﻐﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺪەﻙ‪ ،‬ھﺎﺭۋﺍ ﻳﺎﻕ ھﺎﺭۋﺍ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﻙ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪەﻙ ھﻪﻡ ﺑﯘ ﺭەﺯﯨـﻞ ﭘﯩﻼﻧﻨـﻰ ﻛـﯚﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ﺑﯩﭽﯩﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ھﻪ ﺩﯨﺴﯩﻼ ﺗﻮﺧﺘـﺎپ ﻣﺎﯕﻤـﺎﻳﯩﺘﺘﻰ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ھﻪ ﺩﯨﺴﻪ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻛﺎﻻ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺗﻪﮔﻜﻪﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﯩﺘﺘﯩﻜﺮەﻙ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘـﻰ ﺩە ﺑﯩـﺮﺩەﻡ‬ ‫ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺳﺘﯩﻼﻳﯩﺘﺘﻰ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺗﯩﮕﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ »ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺷﯩﭙﺎﺧﺎﻧﯩﺴﻰ« ﮔﻪ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﻛﺎﻻ ھﺎﺭۋﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﻏﻼپ ﻗﻮﻳﻐﺎچ ﺗﯘﺭﯗڭ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﺎﻗﺎﻱ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺑﺎﺭﻣﯘ ـ ﻳﻮﻕ‪،‬ـ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ‬ ‫»ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺷﯩﭙﺎﺧﺎﻧﯩﺴﻰ« ﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﭼﺎﺭەﻙ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﯩـﭗ ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﮔـﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷـﻼپ ﻛﯩﺮﯨـﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺑﻮﻱ‪ ،‬ﺋﺎﻕ ﺳﯩﺮﯨﻖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺑﻪﺵ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﺭﯗﺗﻠﯘﻕ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﯩﮕﯩـﺘﻜﻪ ﻛﯩﻴﯩﯟﺍﻟﻐـﺎﻥ ﺋﺎﭘﺌـﺎﻕ ﺧـﺎﻟﯩﺘﻰ‬ ‫ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﺎﺭﺍﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺑﯘ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺳﺎﻻﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ـ ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘﺳﯩﺰ؟ ﻗﯩﻨﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗڭ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺑﯘ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﺩﯗﻟﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮﺵ ﺋﻮﺭﯗﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ‪.‬‬ ‫ـ ھﻪﺩە ﺳﯩﻠﻰ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳﯩﻼ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺳﻮﺭﺍپ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳـﯩﻠﻰ ﺩﯨﮕﻪﻧـﺪەﻙ ﺩﻭﺭﺍ ﺗﻪﻳﻴـﺎﺭﻻپ ﺑﯩﺮەﻱ‪،‬ــ‬ ‫ﺩﯨﺪﻯ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﮔﯚھﻪﺭ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ‪ .‬ﺋﺎﻳﺎﻝ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻼ ﺋﻮﻟﺘـﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺩﻭﺧﺘـﯘﺭ ﻳﯩﮕﯩـﺖ ﺑـﯘ‬ ‫ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻼ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﻪﻣﺘﯩﺮەپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﯩﺰﻏﺎ ‪:‬‬ ‫ـ ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺩﻭﺭﺍ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﺑﯩﺮەﻣﺪﯨﻤﻪﻥ؟ـ ﺩەپ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ ،‬ﻗﯩﺰ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﺍ ﺋﺎﻧﺎﻡ ﻣﺎﯕﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻤﯘ‬


‫ﻧﯩﻤﻪ ﭘﻪﺭۋﺍﺳﯩﺰ‪:‬‬ ‫ـ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﯔ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻏﯘ ﺩەﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﺎﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻼﻱ‪ ،‬ﺳﯩﺰ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺗﯘﻏﺎﻻﻳﺴﯩﺰ ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﺪەﻛﻼ ھﺎﯕﯟﯨﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﻳﻪﻧﻪ ‪:‬‬ ‫ـ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺴﯩﺰ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯەﻧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ…‬ ‫ـ ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﻻ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻻﻣﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭۋەﺗﻤﻪﻛﭽﯩﻜﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴـﺎﭘﻪﺗﺘﻪ‪ .‬ﺋـﯘ ﺋﺎﺗـﺎ ـ‬ ‫ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺴﯩﯟﯨﻠﯩﯔ‪ ،‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯩﺴﻜﯩﻦ ﭘﻪﺭۋﺍﺳﯩﺰ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﯖﯩﺰﻏـﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍپ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﭽﯩﻢ ﺋﺎﻏﯩﺮﺩﻯ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺭﺍﺳﯩﺖ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ ‪.‬‬ ‫ـ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەپ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﯩﻴﯩﺘﺴﺎﻡ ﺑﻮﻻﺭ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﺎﯕﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﯩﻴﯩﺘﻤﺎڭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺋﻪﺯﺭﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯩﺮەﻱ ﺋـﯚﻳﯩﮕﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﻳﯩﺘﻘﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﺩﻭﺭﯨﻨـﻰ‬ ‫ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻳﻪڭ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﺭﺗﯩﻢ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﻟﯩﻤﺎڭ ھﻪﻡ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ھﯩﭻ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻳﯜﺭﯛڭ ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﻛﯩﻴﻤﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﺎﻕ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺩﻭﺭﯨﻨـﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷـﺘﯘﺭﯗپ ﮔـﯚھﻪﺭﮔﻪ ﺗﯘﺗﻘـﯘﺯﺩﻯ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﻗﺎﻳﺘـﺎﺭ ﭼﺎﻏـﺪﺍ ﺩﻭﺧﺘـﯘﺭ‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ‪ ،‬ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﺑﯩﻠﯩﻨﺪﯛﺭﻣﻪﻱ ﺑﺎﻻ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﺍپ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﺗﯜﻧﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺗﯩﺨﻰ ﮔﯚﺷﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯚﺭەﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﺭەھﯩﻤـﺴﯩﺰﻟﻪﺭﭼﻪ ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﯨﻦ‬ ‫ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﯩﺪﺍپ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻏﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەپ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﯩﻴﺘﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛـﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻧﯩـﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋـﻮﺑﺮﺍﺯﻟﯩﺮﻯ‬ ‫ﮔﻪۋﺩﯨﻠﻪﻧﺴﻪ‪ ،‬ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﺮﻯ ﺟﺎﺭﺍﯕﻼﻳﯩﺘﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻳﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺩﯨـﺴﻰ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺑـﺎﻻ ﺑﯜﮔـﯜﻥ ﭼﯜﺷـﯜپ‬ ‫ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ھﯩﻠﻰ ﭼﯜﺷﯜپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ ﺩەپ ﺗﯩﺖ ـ ﺗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﯜچ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﮔـﯚھﻪﺭﺩە ھﯩﭽﻘﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺑﯩـﺮ ﺋـﺎﻻﻣﻪﺕ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﯨﻼ ﺋﯘﻻﺭ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺩﻭﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯨﯟﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﻪ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺗﯩﺖ ـ ﺗﯩﺖ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺯﺍﺩﯨـﻼ ﺧـﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﭼﯜﻧﻜﻰ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺑﻮﻱ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﭼﯩﻘﯩـﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧـﺴﯩﺮﺩﻯ‪ ،‬ﺋـﯘ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣـﯘ ﻗﯩﻴﻨﺌﺎﺗـﺎ ـ ﻗﯩﻴﻨﺌﺎﻧﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗـﺎﺭﻗﻰ‬ ‫ﺋﯩــﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﯩﻴــﺎﻟﯩﻐﯩﻤﯘ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﯩــﺪﻯ‪ ،‬ﺷــﯘﯕﺎ ﺋــﯘ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩــﯔ ﺋﯚﻳــﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻠﯩــﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻠــﻰ ﺑﯩــﺮ ھﻪﭘــﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐــﺎﻥ ﻛــﯜﻧﻰ ﺋﺎﺧــﺸﯩﻤﻰ‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯖﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﻪ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﮔﯚھﻪﺭﻣﯘ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻴﻨﯩﻐﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺑﯩـﺮەﺭ‬ ‫ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ھﯩﺠﺮﺍﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ‪ ،‬ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﺶ ﺋﻮﺗﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ھﻪﭘـﺘﻪ ﺋﯩﭽﯩـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﯕﻼپ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺩە ﭼﯚﭼﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩـﺸﻘﺎ ﺯﺍﺩﯨـﻼ ﻛـﯚﺯﻯ ﻗﯩﻴﻤـﺎﻳﯩﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺋﻪﺗﯩﯟﺍﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻛﯚﺭەﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺋﺎﻳـﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﻪﻛﻤـﯘ‬ ‫ﺳﯩﻐﯩﻨﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛـﯚﯕﻠﻰ ﺑﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﭼﯩﻠﯩﻨﺪﯗﺭﻣﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻛﻪچ ﻛﯩﺮﺩﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ‪:‬‬ ‫ـ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎﻣﺪﯗﻕ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺷﯘ ھﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺋﯩﻴﯩﺘﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەپ‬ ‫ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻳﺘﺎﻳﻠﻰ ﺩﯨﺴﻪ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻗﺎﻳﯩﺘﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﺩﯨﺴﻪ ﺋﯩﺮﻯ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘپ‬ ‫ﻛﯩﺘﻪﺭ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯘ ﻳﺎﺵ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺩﺍﺩﯨـﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩـﺠﻪﺯﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‬ ‫ﺑﻪﺵ ﻗﻮﻟﺪەﻙ ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪﺩەﻝ ﺗﯚﻟﯩﺴﯩﻤﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ‬ ‫ﺧﻮﺵ ﺩەپ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﯩﻠﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺗﻪﯕﻘﯩﺴﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯩﺮەﻟﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﻰ ﺳﯘﭘﯩﻐﺎ ﺟﺎﻳﻠﯩﺸﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﭼﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ‪:‬‬ ‫ـ ﺳﯩﺰ ﻛﯩﺘﯩﯟﯨﺮﯨﯔ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﻳﺎﺵ ﻳﯘﻗﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﺗﯜﺭەﻟﻤﻪﻱ ﺑﯩﺮ ﻧﻮﻗﺘﯩﻐﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺗـﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩە‬ ‫ﻗﯩﺴﺘﺎﺷﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﺎﭘﻤﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ‪ ،‬ﺑﻮۋﺍﻳﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ‪:‬‬ ‫ـ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﺎﺭﺳﯘﻥ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺩە ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﺎﯕﻐﺎچ ﺧﯩﻠﻤﯘ ـ ﺧﯩﻞ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﺯﯨﺒﯩﺮ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﯨﺒﯩﺮ ﺧﯩﻴـﺎﻟﻼﺭ ﺋـﯘﻧﻰ ﭼﯚﭼﯜﺗـﯜپ ﻗﻮﻳـﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯘ ﻛﯚﯕﻠﯩـﺪە ﻗﯩـﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗـﺎﻡ ﺭﺍﺳـﺘﯩﻨﻼ ﺑﯩﺰﻧـﻰ‬


‫ﺋﺎﺟﯩﺮﺍﺷﺘﯘۋەﺗﻤﻪﻛﭽﯩﻤﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯩﻨﻰ ‪ ،‬ﻧﯩﻤﻪ ﺩەپ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯨﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘ ﺷﯘ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﻠﻜﯩـﺪە ﻛﯩﻴﯩﻨﻜـﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﯩـﺴﯩﺰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـﻰ ھﻪﻗﻘﯩـﺪە‬ ‫ﺋﻮﻳﻼﺷﻘﺎ ﺧﯩﻴﺎﻟﻤﯘ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﺶ ﺋﻮﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﻧﺴﺎ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ھﯩﺠﺮﺍﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﭘﯘﭼﯩﻼﻧﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﻪ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﻪ ﺋﭽﯩﺪە ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩـﺴﯩﺪە ﺟﯩـﻖ ﺋﯚﺯﮔـﯜﺭﯛﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩـﻦ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﺪﺍ ﻳﯩﯖﻰ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩـﺪە ﻳـﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯩﻴﻨﺎﻟـﺴﺎ‪ ،‬ﮔـﯚھﻪﺭ ﺋـﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩـﺪە‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯩﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺍﻡ ـ ﺗﺎﺭﺍﻡ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯚﻳﻨﯩـﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺮﯨـﻖ ﺑﻮﻳﯩﻐـﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﻮﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪڭ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﻰ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩـﺮ ھﻪﭘـﺘﻪ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩـﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻳﺎﺵ ﻗﯘﺭﯗﻣﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻡ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ‪:‬‬ ‫ـ ﺋﺎﻧﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ ھﻪﭘﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﯩﭙﺘﯘ‪ ،‬ﺋﯚﻳﺪە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣـﺪﻯ ﻗﺎﻳﺘﺎﻳﻤﯩﻜﯩﻦ‪،‬ــ ﺩﯨـﺪﻯ ھﯩـﭻ ﺋﯩـﺸﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﻪﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺴﯩﺰ؟ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻗﺎﭘﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ھﯜﺭﭘﻪﻳﺘﯩﭗ‪ ،‬ﺩﺍﺩﯨﯖﯩﺰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳـﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺟﺮﺍﺷـﺘﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯚﻱ ﺗﯘﺗﯩﻤﻪﻥ ﺩەپ ﺧﺎﻡ ـ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎڭ ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ؟ ﺋﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﺴﺎ‪ ،‬ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﮔﯚھﻪﺭ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺍﻡ ـ‬ ‫ﺗﺎﺭﺍﻡ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻘﯩﺘﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻣﯘﺷﯘ ھﺎﻟﯩﺘﻰ ﻳﺎﺕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﺎﻏﯩﺮﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‬ ‫ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﯩﺮﺗﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺗﻪﺩﺩﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ‪:‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﺸﻘﺎ ـ ﭘﯩﺸﯩﻤﺸﻘﺎ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺳﯩﺰ ﻛﯩﻢ؟ ﺳﯩﺰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺳﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯩﺮەﻙ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﯩﺰ ﺭﺍﺯﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺮﯨﻢ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ھﻮﻗﯘﻗﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ـ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﺷـﯘ‬ ‫ﺳﯚﺯ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ« ﺗﺎﺱ« ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﭘﯩﻼﻕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺗﯩﮕﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻳﯘﻣﯩﺮﺍﻥ ﺗﯩﺮﯨـﺴﯩﺪە ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺩﺍﺩﯨـﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻯ ﺋﯩﻨﯩﻘﻼ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪،‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەۋﺍﺗﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺗﻮﻻ ﻛﺎﻳﯩﻤﺎﻱ ﺑﯩﺰ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﻗﯩﻞ‪ ،‬ﻛﯩﺮە ﺋﯚﻳﮕﻪ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺑﻮۋﺍﻱ ﻳﻪﻧﻪ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﭗ‪ ،‬ﻣﯘﺷـﯘ ﻛﻪﻣﮕﯩـﭽﻪ‬ ‫ﺗﺎﻳﺎﻕ ﻳﯩﻤﯩﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺑﯘ ﺷﺎﭘﯩﻼﻕ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﻣﯩـﺪﻯ ھﻪﻡ ﻛـﯚﺯ ﻳﯩـﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘـﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ‪ ،‬ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎۋﯗﺯ‪ ،‬ﺷﻪﺧـﺴﯩﻴﻪﺗﭽﻰ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﺩەﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﮔﯚھﻪﺭ ﺗﯜﺯﯛﻙ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘۋﺍﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛـﺎ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ ﺋـﺎﻟﯩﻴﻪ‬ ‫ھﻪﺩﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻣﯘ ﻣﯘﺷﯘ ھﻪﭘﺘﯩﻠﻪﺭﺩە ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﻧﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ـ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺟﯩﺮﺍﺷـﺘﯘﺭﯨﯟﯨﺘﻪﻳﻠﻰ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐـﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻛﯜﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﺋـﯘﻻﺭ ﺗـﻮﻱ ﺧﯩﺘﯩﻨـﻰ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﺴﯘﻥ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ھﯩﭻ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯﺳﯩﺰﻻ ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻗﯘﺩﺍﻡ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻣﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩەپ ۋەﺩە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﻤﯩﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺗﻮﻳﻠﯩـﺪﯗﻕ‪ ،‬ﺋﻪﻣـﺪﻯ ﺋـﯘﻻﺭ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭۋﺍﺗﺴﺎ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ … ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺋﺎﺟﺮﺍﺷﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩﯨﺪﯨﻢ ﺋﺎﺟﯩﺮﺍﺷﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻪﺭﺳﺎﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﺎﺟﺮﺍﺷﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩەﭘﻼ ﺋﺎﺟﺮﺍﺷﺘﯘﺭﺍﻣﻼ؟ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﻗﯩـﺴﺎﺳﯩﺪﯨﻦ‪ ،‬ﻳﯩﯖـﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﯩﻐـﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩـﯔ ﻗﯩـﺴﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﭼﯩﻘﯩـﺪﯨﻼ‪ ،‬ـ ﺩﯨـﺪﻯ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﻗﯘﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﻧﻪﺯﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ‪.‬‬ ‫ـ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﻛﺎﺭﯨﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺟﯩﺮﺍﺷﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩﯨﺪﯨﻤﻐﯘ ﺋﺎﺟﯩﺮﺍﺷﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮔﻪپ ﭼﯩﯖﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭەپ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﻳـﻮﻝ ﻗﻮﻳﻐﯘﺳـﻰ‬ ‫ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻤﯘ ﻧﯩﻤﻪ ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﺷﺘﻰ‪ ،‬ھﻪﺵ ـ ﭘﻪﺵ ﺩﯨﮕﯜﭼﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯘﺗﯘﺷﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﭘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﯩﻠﯩﭗ »ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺋﯘﺭﯗﺷﻤﺎﯕﻼﺭ »ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺯﯨﺪﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ۋﺍﺭﺍڭ ـ ﭼﯘﺭﯗﯕﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻳﯜﮔﯩﺮەپ ﻛﯩﻠﯩـﭗ ﺟﯩـﺪەﻟﻨﻰ ﺑﯩـﺴﯩﻘﺘﯘﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻻﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﯩﺘﯩـﺸﺘﻰ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﻗﺎﻳﯩﺘﻘﯘﭼﻪ ﺋﯜﻥ ـ ﺗﯩﻨﺴﯩﺰ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە ﻳﯜﺭﯛپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ھﻪﺩەپ ﻛﺎﻳﯩﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﻗﯘﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﺳﺎﻟﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﯩﺘﻪ ھﻪﺩە ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺗﻪﺳـﻪﻟﻠﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺗﯩﺨﻤﯘ ﺋﯩﻐﯩﺮ ـ ﺑﯩﺴﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺗﻮﻏﯩﺮﺳﯩﺪﺍ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻛﻪﻳﻨﺪە ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺭﺍﺳﺘﻨﯩﻼ ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﻣﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻣﻪﯕﮕﯜ ھﯩﺠﯩﺮﺍﻥ ﺋﺎﺯﺍﭘﻰ ﺗﺎﺭﺗﺎﻣﯘ؟ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ‬ ‫ﭼﯩﻦ ﺩﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﻳﯩﮕﻪﻥ ﻣﻪھﺒﯘﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺩەﺭﺕ‪ ،‬ھﻪﺳﯩﺮەﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚﺗﻪﺭﻣـﯘ؟ ﺋـﯘ ﻣﯘﺷـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩـﺴﺎ ﻳـﯜﺭﯨﻜﻰ ﺋﻮﺗﺘـﺎ‬ ‫ﭘﯘﭼﯩﻼﻧﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯧﯩﭽﯩﺸﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻱ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﺴﯩﺮﻯ‬ ‫ﺧﺎﻣﯘﺷﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﭼﯩﺪﺍپ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﯘﺷﯘ ھﺎﻟﻐـﺎ ھﯜﺷـﯜپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﻐﺎ ﻳﯜﺯ ﺋﺎﺑﯩﺮﻭﻳﻠﯘﻕ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﻻﺷﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﯘﺩﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺗﯘﺭﺍﻧﻪ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯚﺗﯜﻧﺪﻯ‪.‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘـﺎ‬ ‫ـ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﺩﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺗﺎﺷﺘﻪﻙ ﻗﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺑﯩﺮ ـ ﺟﯜپ ﺋﻪﺭ ـ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﺷـﻨﻰ‬


‫ﺋﻮﻳﻼپ ھﯩﭻ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻟﻤﺪﻯ ‪.‬ھﯩﺠﯩﺮﺍﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻳﯜﺭەﻙ ﭘﺎﺭﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻤﯘ ﻛﯜﻧﺴﯩﺮﻯ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﭼـﻮڭ ﺑﻪﺧﺘـﻰ ﭘﻪﺭﺯەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﺧـﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ‪ ،‬ﺋﯩﻨـﺎﻕ‬ ‫ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯩﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﻰ ﻧﺎﺑﯘﺕ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺑﯩـﺮ ﺋﯚﻣـﯜﺭ ﺩەﺭﺕ ـ ﭘﯩﺮﺍﻗﻘـﺎ ﻣﻪھﻜـﯘﻡ‬ ‫ﻗﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﯘﻟﯘﺷﯘپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺟﯜپ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻳﭽﻪ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ھﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ﺧﺎﺗـﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻧـﺪەﻙ ﻗﻠﻐﯩﻨـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﻜﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼﻳﯩﺘﻰ‪ .‬ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﻮﻳﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﯩﭽﻘﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺑﻪﺩەﻝ‬ ‫ﺗﯚﻟﻪﺷﺘﯩﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﺳﯩﻠﻨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻡ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻨﯩﯔ‪ ،‬ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﯩﻠﯩﺮﻧﯩـﯔ ﮔﻪپ ﺳـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ‬ ‫ﺯﺍﺩﯨﻼ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﺟﯩﺮﺍﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﻮﻳﺪﺍ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻛﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ھﻪﺳﺮەﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﯩﻤﺎﺳﻰ ﺟﯩﻠﯟﯨﻨﯩﭗ ﺑﯩﺮﺩەﻣﻤﯘ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤـﺎﻳﺘﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﺯ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﺷﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﻮﺳﺎﻝ‪ ،‬ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﭼـﯘﺱ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺗﯘﺭﺳـﺎ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋـﯘﻧﻰ‬ ‫ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺭ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺧﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـﯩﻨﻰ ﺑﯘﺯﻣﺎﺳـﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗـﯜﻧﻤﻪﻛﭽﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ــ ﺩﺍﺩﺍ ـ ﺩﯨﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ــ ﺳﯩﺰ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﻣﯩﺮﺍﻗﻤﯘ؟‪.‬‬ ‫ــ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺰﯨﻢ‪ ،‬ﺳﯩﺰ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ‪.‬‬ ‫ــ ﺩﺍﺩﺍ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ‪ ،‬ﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺑﯘ ﺑﺎﻻ ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﺗﯩﺮﯨﻚ‬ ‫ﻳﯩﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ــ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺷﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﺑﯘﻟﺪﯗﻗﻼپ ﻳﯩﻐﻼپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﻗـﺎﺗﺘﻘﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯖﻐـﺎ‬ ‫ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﯩﺮﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ‪.‬‬ ‫ــ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽﯩﻤﯘ؟ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﭽﻪ ﺋﺎﺟﺮﺍﺷﻘﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﺴﺎڭ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﻏﻘﻠﻰ ﻗـﻮﻳﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻤﯩـﺴﺎ ﺑـﯘ‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻤﻪﻥ ــ ﺩﯨﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺗﻪﺭﺳﺎﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﯨﺴﻐﺎ ھﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﺮ ﻗﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﻨﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑـﯘ ﺋﯚﻳـﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﻛﯩﺘﯩـﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻠﻤﯩـﺴﺎ ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﺋﺎﺋﯩﻠﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍپ ﻗﯩﻠﺸﻘﺎ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﻛﯚﺯﻯ ﻳﻪﺗﻤﺪﻯ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﻛﯚﻧﻤﻪﻛﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ــ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﮕﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﻣﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼڭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜپ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺩەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﮔﯩﭙﯩﻢ ﺑـﺎﺭ‬ ‫ــ ﺩﯨﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺋﺎﺗـﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩـﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳـﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﮕﯩﻨﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺧﯘﭘﺘﻪﻥ ﻧـﺎﻣﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻗـﯘﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻣﻪﺳـﭽﺘﻜﻪ ﻣﺎﯕﻐـﺎﻥ‬ ‫ۋﺍﻗﯩﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ھﯩﭻ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻱ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺟﯩﮕـﺪﯨﻠﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـﺪە‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭ ﺗﯩﺨﻰ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮەﺭ ﺳﺎﺋﻪﺗﭽﻪ ﻛﯜﺗﻜﻪﻧﺪە ﺋﺎﻳﺎﻍ ﺗﯩﯟﯨﺸﻰ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﺎﻳـﺎﻍ ﺗﯩﯟﯨـﺸﻰ ﺋﺎﯕﻼﻧﻐـﺎﻥ ﺗﻪﺭەﭘـﻜﻪ‬ ‫ﺳﻪﭘﺴﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﻛﯩﻠﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﮔﯚھﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ ﺩە ﺩەپ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺳﺎﻳﻪ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯖﻠﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻛﺎ ھﻪﺩەﻡ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺩەپ ﻣﯩﻨﻰ ﭼﻘﺎﺭﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺩﺍﺩﺍﻡ ھﻪﺩەﻣﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﯩﻜﯩﻦ ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﭽﻜﯩﺮﯨﻜـﻰ‬ ‫ﺋﻮﻳﮕﻪ ﺳﻮﻻپ ﻗﻮﻳﺪﻯ ﻳﻪﻧﻪ ھﻪﺩەﻣﻨﻰ ﺋﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺗﯩﺨﻰ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺳﺘﯩﻨﯩﻼ ﺋﺎﺑﺪﯗﻻ ﺟﺪﺩﯨﻴﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ــ ﻧﯩﻤﻪ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺑﻮﻱ ﺗﯘﺭﺳﺎ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻤﺎ؟‬ ‫ــ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ھﻪﺩەﻡ ﺳﯩﺰﻧﻰ ھﺎۋﺍﺩﺍﻧﻨﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺷﯘﻳﻪﺭﺩە ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﺎﻳﻠﻰ ﺩەﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨـﺴﻰ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺑﯘﻧﭽﻪ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻥ ‪.‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯘﻧﯖﻐـﺎ ﻧﯩـﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩـﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟـﻤﻪﻱ ھﯘﺩﯗﻗـﯘپ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻗﭽﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﻴﻤﻠﯩﺮﻯ ﭼﯩﮕﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺩﺍﺩﯨـﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭۋﺍھـﻰ ﺋﯘﭼـﯘپ‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ھﺎﺳﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗۋەﺗﺘﻰ ۋە ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺳﻮﻻپ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﯩﺘﯩﯟﺍﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﮔـﯚھﻪﺭ‬ ‫ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺸﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯚﻳﺪە ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ھﺎۋﺍﺩﺍﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯩﺮﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﭼﯘﻕ ﻳﻮﻕ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ھﺎۋﺍﺩﺍﻧﻨﯩﯔ ﺗﯜۋﯨﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ھﺎۋﺍﺩﺍﻧﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﭼﻪﻛﺘﻰ ھﺎۋﺍﺩﺍﻥ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ﮔﯚھﻪﺭ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻛـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩـﺸﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺧﯩﻠﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻛﯚﺭﻧﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﺑﯘﻟﺪﯗﻗﻼپ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻳﯩﻐﻼپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯘﻧﯖﻐﺎ‬ ‫ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ــ ﻣﯩﻨﻰ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﯔ ـ ﺩﯨﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﻳﯩﻐﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ‪.‬‬ ‫ــ ﻣﺎﻗﯘﻝ‪ ،‬ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺗﯩﻤﻪﻥ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻳﺎﺷﺎﻳﺎﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﻱ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯖﯩﺰﭼﯘ؟ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺴﺎ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪھﻪﻟﻠﺪﯨﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯ ﭼﯚﭼﻪﻛﻜﻪ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ــ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەپ ﺳﯚﺯ ﭼﯚﭼﻪﻛﻜﻪ ﻗﺎﻟﻐﯘﺩەﻙ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺘﯩﻤﻪﻧﻐﯘ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﻡ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﻤﻨﻰ ﻧـﺎﺑﯘﺕ ﻗﯩﻠﻤـﺎﻗﭽﻰ‪ ،‬ﻣﯘﺷـﯘ‬ ‫ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﭘﺎﻳﻠﻰ‪.‬‬


‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺳﻮﻟﯩﻨﯩﭗ ﺭﯨﺠﯩﻤﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻳﻪﻧﻰ ھﺎۋﺍﺩﺍﻧﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗپ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻛﯩﺮەﻙ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ھﺎۋﺍﺩەﻧﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻳﯜﺯﻯ ﭘﻮﻻﺕ ﭼﯩﯟﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ھﺎۋﺍﺩﺍﻧﻨﻰ ﺗﺎﻣﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﺟﯩﺮﺗﯩﯟﯨﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗـﻮﻏﯩﺮﺍ ﻛﯩﻠﻪﺗﺘـﻰ‪ .‬ﮔـﯚھﻪﺭ‬ ‫ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﻛﻪﻛﯩﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺋﯘﺯﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﯩﻬﺘﻴﺎﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻻﻳﺪﯨﻦ ﻗﻮﭘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺶ ﺗﺎﻣﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗپ ھﺎۋﺍﺩﺍﻧﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮔﯚھﻪﺭ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﻣﯘﺧﺎﻟﯩﭗ ھﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﻗﯩﭽﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑـﻮﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤـﺎﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺋﺎﺗـﺎ ـ‬ ‫ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺋﯘﺩﯗﻟﻼ ﺷﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺗﻪﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧﺪﯨﭽﻠﯩﻚ ﺳﺎﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺷـﯘ ﻣﺎﯕﻐـﺎﻧﭽﻪ‬ ‫ﭘﯩﻴﺎﺩە ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻛﯩﻠﻮﻣﯩﺘﯩﺮﺩﯨﻦ ﭼﻮﯕﺮﺍﻕ ﻣﯩﯖﯩﭗ ﻧﺎھﯩﻴﻪ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﻳـﻮﻝ ﺋـﺎﺯﺍﭘﻰ ـ ﮔـﯚﺭ ﺋـﺎﺯﺍﭘﻰ ﺩﯨﮕﻪﻧـﺪەﻙ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﺟﺎﭘﺎﻧﻰ ﮔﯚھﻪﺭ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻳﻮﻝ ﻣﺎﯕﺴﺎ ﻗﻮﺭﺳﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺸﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﻼ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﻤﺎﻱ ﺋﯩﻼﺝ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﺪە ﺑﯘ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺳﻪھﺮﺍﺩﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﺗﺎﭘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﻛﯩﭽﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻛﯜﻧـﺪﯛﺯﯨﻤﯘ ﻗﺎﺗﻨـﺎﺵ ﺗﺎﭘﻤـﺎﻕ ﺑﻪﻙ ﻗﯩـﻴﯩﻦ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮۋﺍﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ‪.‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼـﻼ ﭘﻪﻗﻪﺗـﻼ ﻗﻮﺷـﯘﻟﻤﺎﻱ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋـﯚﺯﯛﻯ ﺗﺎﺭﺗﯩـﭗ ﻣﯖﺒﯩـﺮ ﺟﺎﭘـﺎ ـ‬ ‫ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﺘﻪ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﻧﺎھﯩﻴﻪ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﺎﻟﻠﻘﺎﭼﺎﻥ ﺗﺎڭ ﺳﯜﺯﻟﯜپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪە ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ھﻪﻡ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ھﺎۋﺍﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐـﺎﻧﻠﻘﯩﻨﻰ ﻛـﯚﺭﯛپ ﺋﯩـﺸﻨﯩﯔ ﺗﯩﮕﯩـﮕﻪ‬ ‫ﻳﻪﺗﺘﯩﺪە ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻼﺭﻧﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﺋـﺎﭼﯩﻘﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻳﯩﺘﯩـﭗ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﻳـﺪە ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋـﺎﻛﯩﻤﯘ‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻗﯘﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺧﻪۋﯨﺮﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﯘﻣﯘ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯩﮕﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﺘﯩﺪە ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺑﻮﻏﯘﻟﯘﻕ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﺎﺭﻻﺷﻤﺎﻳﻠﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻳﯘﺭﺕ ـ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﭼﺎﻱ ﻗﯘﻳﯘپ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻥ ﺳﺎﻻﻱ‪ ،‬ــ ﺩﯨﺪﻯ‪ ،‬ﺳـﻪﻣﻴﻤﯩﻠﯩﻚ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻛﯚﺗﯜﺭﺳﯩﻠﻪ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻥ ـ ﭘﺎﺳﺘﯩﺨﺎﻥ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ‪ ،‬ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﻼ ﻣﻪﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪﺩەﻝ ﺗﯚﻟﯩﺴﻪﻣﻤﯘ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋـﺎﻳﺮﯨﯟﯨﺘﯩﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩﻨﭽﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺩﺍڭ ﻗﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻐـﺎ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘـﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩـﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﺎﻟﻼﺩﯨﻦ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺩﯗﺋﺎ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ ﻗﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﻘﯩﻨﻰ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮﺍﻗﺮﺍﻕ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﮔﯚھﻪﺭ ﻳﻪﯕﮕﯜﮔﻪﻧـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﺭﯨﺘﻤﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻧﺎھﯩﻴﻪ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﻛﻼ ﭼﺎﺭﭼﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩـﺸﻰ ﺑـﯘ‬ ‫ﺗﻮﻧﯘﺷﺴﯩﺰ ﻧﺎھﯩﻴﻪ ﺑﺎﺯﯨﺮﻧﻰ ﺋﺎﺭﻻپ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺋﯩﺠﺎﺭە ﺋﯚﻱ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﺶ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪ ،‬ــ ﺩە‪ :‬ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﻧﺎﺷﺘﯩﻐﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ـ ﺳﯩﺰ ﻣﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺳﺎﻗﻼپ ﺗﯘﺭﯗڭ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺰﺩەپ ﺑﺎﻗﺎﻱ ﺩﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﻪﺧﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴـﺴﯩﻖ ھـﻮﺭ ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﺗﯘﺭﻏـﺎﻥ‬ ‫ﻟﻪﻏﻤﻪﻧﻨﻰ ﻳﯩﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﻪﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻨﻼ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺗﺎﺋﺎﻡ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﺎﻻﻡ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪپ ﺑﺎﺭﻏﯘ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﻪڭ‪ ،‬ﻛﯩﻴـﻨﯩﭽﻪ ﺑﯩـﺮﮔﻪپ ﺑﻮﻟـﺴﯘﻥ ــ ﺩﯨـﺪﻯ‪ .‬ﮔﯚھﻪﺭﻣـﯘ ﻗﻮﻟـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻛﻮﻳﺰﯨﻨﻰ ﺳﯩﻘﯩﻨﺪﯨﻐﯩﭽﻪ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﯩﮕﯜﻡ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ ‪.‬ﺋﯩﺸﺘﻬﺎﻳﯩﻢ ﺗﺎﺯﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺳﯩﺰ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﮕﻪچ ﻣﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﺗﯘﺭﯗڭ‪.‬‬ ‫ــ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﺮە ﺳﺎﺋﻪﺗﻜﻪ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺰﻟﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺗﺎﭘﺎﻟﯩﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯩﺨﻼ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﻱ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﯩﻨﺪﯨﻦ ﺗﯩﺖ ـ ﺗﯩﺖ ﺑﻮﻟﻼﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺭﻭھﯩـﺴﯩﺰﻻﻧﻐﯩﭽﻪ‬ ‫ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﺗﻜﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ــ ﺩە‪ :‬ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺑﻮﺗﻜﺎ ﺧﻮﺟﺎﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍپ ﺑﯩﻘﯩﺶ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ــ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺗﺎﻏﺎ ‪:‬ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘﺳﯩﺰ؟‪.‬‬ ‫ــ ۋەﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ ﺑﺎﻻﻡ‪ ،‬ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﭘﺴﯩﺰ؟‪.‬‬ ‫ــ ﻣﻪﻥ ﻳﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺘﯩﺰ ﺋﯩﺠﺎﺭە ﺋﯚﻱ ﺗﺎﭘﺎﻱ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﻼﻣﺪﯨﻜﯩﻦ ﺩﯨﯟﯨﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ــ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ‪ ،‬ﺩەﻝ ﺟﺎﻳﯩﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﻛﻪﭘﺴﻪﻥ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ‪ ،‬ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺭە ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺋﯚﻳﯜﻡ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺳﻪﻝ ﻛﻮﻧﯩﺮﺍﻕ ﺋﺎﻗﺎﺭﺗﯩـﭗ ﭘـﺎﻛﯩﺰ‬ ‫ﺗﺎﺯﻻپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻣﺴﻪﻥ ‪.‬ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺗﻮﻟﻤﯘ ﺳﺎﺩﺩﺍ ﻳﯩﮕﺘﺘﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ھﺎﺯﯨﺮ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺟﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﯚﻱ ﺗﺎﭘﻤﺎﻕ ﺗﻪﺱ ﺧﺎﻟﺴﺎڭ ﺑﯩﺰﻧﯖﻜﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ــ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺳﺰﮔﻪ ــ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺩﯗﻛﺎﻧﭽﻰ ﺑﻮۋﺍﻳﻐﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﻴﺘﺘﻰ‪ ،‬ــ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﻠﻪﻱ ﺑﯩﺮﻟﻜﺘﻪ ﺋـﯚﻳﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭ ﺗﯩﺨﯩﻼ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺪﺍ ﺳﺎﻗﻼپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻪپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﻛﯩﺘﻪﺗﺘـﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐـﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷـﻘﺎ‬ ‫ﺧﯩﺮﯨﺪﺍﺭﻻﺭ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﻮﺭﻧﺪﯨﻦ ﺋﻜﻜﻰ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻮﺷـﯘﻗﺮﺍﻕ ﻣﯩـﺪﯨﺮﻟﯩﻤﺎﻱ ﺋﻮﻟﺘـﯘﺭﺩﻯ‪ ،‬ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﺎﺷـﺨﺎﻧﺎ ﺧﻮﺟـﺎﻳﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮﻧﻤﻪ ﺩﯨﻤﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﭼﻪ ﺋﻮﯕﺎﻳﺴﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻛـﯚﺭﯛپ ﺋﺎﺳـﺘﺎ ﺋﻮﺭﻧـﺪﯨﻦ ﺗـﯘﺭﺩﻯ ﺩە ﺋﯩﻜﻜﯩـﺴﻰ ﺑﯩـﺮﻟﯩﻜﺘﻪ‬ ‫ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬


‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﭽﻪ ﺋﯘﺧﻠﻤﺎﻱ ﻳﻮﻝ ﻣﯩﯖﯩﭗ ﭼﺎﺭﭼﺎپ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﻣﺎﻱ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﭘﯩـﺸﺎﻳﯟﺍﻧﻠﯩﻖ ﻛﻪﯕـﺮﻯ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺳﯩﭙﺘﺎ ﻻھﯩﻴﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ھﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺳﻮﻝ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯚﻳﺪە ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩـﺮﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻣﻠﯩـﺸﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﻳـﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺳـﻜﻰ ــ‬ ‫ﺗﯜﺳﻜﻰ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﺴﻪ ﮔﯚھﻪﺭ ﺳﯘ ﺳﯩﭙﯩﭗ ﺳﯜﭘﯜﺭﯛپ ﺗﺎﺯﻻپ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ھﻪﺵ ـ ﭘﻪﺵ ﺩﯨﮕـﯜﭼﻪ ﺑـﯘ ﺋـﯚﻳﻨﻰ ﻳـﺎﻍ ﻗﯘﻳـﯘپ‬ ‫ﻳﺎﻟﻐﯘﺩەﻙ ﺋﯚﻳﻨﻰ ﭘﺎﻗﯩﺮﺗﯩﯟەﺗﺘﻰ‪.‬ﺷﯘﻧﺪﯨﻼ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘھ ﺩەپ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﺗﯩﺨﻤﯘ ﭼﺎﺭﭼﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﻰ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻱ‬ ‫ﺋﯩﭽﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﻤﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﯘﭘﺎ ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﻨﻰ ﻛﯩﺮەﻛﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﺑﺪﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﯩﺮەﻙ ﺳﯩﺘﯩﯟﯨﻠﺸﻘﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧـﺪﻯ‪ .‬ﺑـﯘ ﻛـﯜﻧﻰ ﺑـﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ ‪.‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﯖﻰ ﺗﯘﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﻛﯩﺘﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺗﯩﭙﺸﻘﺎ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﻴﻪﺕ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪڭ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻱ ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﮕﯩﺰ‪ ،‬ﻛﯚﭘﻪ‪ ،‬ﻳﻮﺗﻘﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﭼﻪﻳﻨﻪﻙ ‪ ......‬ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﺋﺎﺩەﺗﺘﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﺘﯟﯨﻠﯩﺶ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ــ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﻪﻱ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪،‬ــ ﺩﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺗﯩﺰﺭﺍﻕ ﻛﯩﻠﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە‬ ‫ﻣﻪﻥ ھﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ﺷﯘﯕﺎ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﻗﻮﺭﯗﻗﻤﺎڭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﭼﯩﻘﻤـﺎڭ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﻣﻪﯕﮕـﯜ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩـﭗ‬ ‫ﻛﯩﺘﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺗﯩﯟﯨﻠﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ــ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺳﯩﺮﺍڭ‪ ،‬ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩەﻡ ﺋﯩﻠﯩﯔ ـ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ‪.‬‬ ‫ــ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪ ،‬ﺗﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯔ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋـﺎﻟﻴﻪ ھﻪﺩە ﺋـﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻛـﯚﺭﯛپ ﺧﯘﺭﺳـﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷـﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻻﻡ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﺸﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻮﻏﻠﻐﺎ ﺟﯩﻨﯩﻢ‬ ‫ﺑﺎﻻﻡ‪ ،‬ﻛﯚﯕﻠﯜﯕﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﻛﯚﯕﻠﯜﯕﻨﻰ ﺩەپ ﺋﺎﺩەﻣﮕﻪﺭﭼﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﻠﻰ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﮔﯚھﻪﺭ ﻗﯩﺰﻧـﻰ ﺋﺎﺗـﺎ ـ ﺋﺎﻧـﺴﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﻘـﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻳﻼپ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺰەﺕ ـ ﺋﺎﺑﯩﺮﻭﻳﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪ .‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺳﯩﻨﻰ ﺩەپ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺧﺎﭘـﺎ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ‪ .‬ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯘﯕﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻤﻪﺳﻠﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺩﺍﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻘـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﻗـﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﯩﻠﻪﻳﻠـﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ـ ﺩﯨﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ‪،‬‬ ‫ـ ﺩﺍﺩﺍ‪ ،‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﺭ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻠﻤﺎﻱ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﺪﻯ‪ ،‬ﺳﯩﺰ ﺋﻮﻳﻠﻐﺎﻧﻨﻰ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﻮﻳﻠﻐـﺎﻥ ﻟﯩﻜﯩـﻦ‬ ‫ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﻤﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ھﯩﺠﯩﺮﺍﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘپ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ‪ .‬ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﺎﻱ ۋﺍﻗﯩـﺖ ﺋﯚﺗـﺴﯘﻥ ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺋـﯚﻳﮕﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨـﭗ‬ ‫ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻣﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻳﻠﻰ ـ ﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻞ ﺑﺎﻻﻡ‪ .‬ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎﭘﺎﺭﺳﺎڭ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍﺍ ﺟﺎھﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﻛﯩﻴﯩـﻨﭽﻪ ﺑﯩـﺮﮔﻪپ‬ ‫ﺑﻮﻻﺭ ـ ﺩﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻴﻪ ھﻪﺩە ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯜﺯەﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗپ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﺍﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧـﺴﯩﺮﻯ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻠﯩﻨـﺸﺘﻰ‪ .‬ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﻧﯩـﯔ ﻗﯩﻠﻘـﺴﯩﺰﻟﻜﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺩﺍﺗﻼﻧﺴﺎ ﻛﯩﻴﺌﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ۋﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﯩﺸﺎﺗﺘﻰ ﺋﯘﻻﺭﭼﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎﺟﯩﺮﺷـﯩﭗ‬ ‫ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺗﯚﺭەﻟﻤﯩﻨﻰ ﺭەھﯩﻤﺴﯩﺰﻟﻪﺭﭼﻪ ﻗﺎﻳﺴﯩﺒﯩﺮ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﻨﯩـﯔ ﺧﺎﻻﺳـﯩﻐﺎ ﮔﻪﻧـﺪە ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﺎﺷـﻠﯩﯟەﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺧﯘﺷـﺎﻝ ﺑـﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯەﺗﻠﯩﺮﻯ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﻨﻰ ﺭەﻧﺠﯩﺘﯟﺍﺗـﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩـﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺋـﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩـﭗ ﭘﻪﺭﺯەﺗﻠﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﻘﯩﻨﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﯩﻤﯘ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﮔﯜﺯﯛﺷﻤﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﺭﺯەﻧﺖ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭەﻙ ﭘﺎﺭﺳﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻠﻪﭼﻪﻛﺘﯩﻜﻰ ﻳﯚﻟﻪﻧﭽﯜﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭ‬ ‫ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﺪﻯ‪ .‬ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪڭ ﺯﻭﺭ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻐﻰ ﺋﺪﻯ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﭘﻪﺭﺯەﺗﻠﯩﺮﻧﯩـﯔ ﺧﯘﺷـﺎﻟﻠﻐﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋـﯚﺯ ﺧﯘﺷـﺎﻟﻠﻐﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﻮﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺎﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﭘﻤﯘ ﻗﻮﻳﻐﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ھﻪﻡ ﺋﯩﻨﺎﻗﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚﺗﺴﻪ ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺧـﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻛﯩﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﺭﺯەﺗﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺋﯩﻠﺴﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻤـﯘ ﺋـﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﻤـﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬ﭘﻪﺭﺯەﺗﻨﯩـﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﺘـﻰ ـ‬ ‫ﺋﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺯﻭﺭ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻐﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﭘﻪﺭەﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻣﯜﺭﻟﯘﻙ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩـﻦ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﭼﯜﺷـﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻛﯩـﺮەﻙ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﻛﯩﻠﯩﭗ ھﺎﺯﯨﺮ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﻗﯩﭽﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺗﯩﺨﻤﯘ ﺋﯚچ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﺗﯩﯖﺸﺎﺭﻣﯘ؟‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﺟﺎھﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪۋﺟﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﺘﻰ ‪.‬ﺋﯚﻳﺪە ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩـﻨﻪ ﺋـﺎﺩەﺗﺘﻜﯩﭽﻪ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻏﯩﻤﯘ ﭼﯩﭽﯩﻠـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻮﯕﯘﺷﺴﯩﺰﻟﻘﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭەﻙ ﭘﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧـﺪەﻙ ھﻪﻣـﻤﻪ‬ ‫ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﻪۋەﭘﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﺷﯘﻻﺭﺩەﻙ ھﻪﺩﯨﺴﯩﻼ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻐﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺋﺎﭼﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﻣـﺎﻕ ﻳﯩﻤـﺪﻯ‪ ،‬ﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﻥ ﺗﯘﺗﯘپ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﭘﻪﺭﺯەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﯨﺖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ـ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼپ ﻗﻴﻨﺎۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ـ ﺩﯨﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ـ ﺳـﯩﻠﻰ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﻗﯩﻠﺴﻼ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﻪﻟﺴﯩﻠﻪ ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ھﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻤﺪﺍ ﺋﺎﺟﯩﺮﺍﺷﺘﯘﺭۋەﺗﻤﯩﺴﻪﻡ ﺋﯚﻟﺴﻪﻣﻤﯘ ﮔﯚﺭﺩە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻳﺎﺗﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬


‫ـ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﭘﯩﻤﻪﻥ ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﭘﻪﺭۋﺍﺳﯩﺴﺰﻻ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﺯ ـ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﭘﺎﺕ ـ ﭘﺎﺕ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﺴﻪڭ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳـﺴﻪﻧﻐﯘ؟ ـ ﺩﯨـﺪﻯ‬ ‫ﺑﻮۋﺍﻱ ﺗﯩﺮﻛﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﭗ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﯩﮕﻪ ﺗﯩﺮﻛﯩﻠﻼ؟ ﺑﻮﻟﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﻛﯩﻠﻪﻱ ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﮔﻪپ ﻗﻠﻤﺎڭ‪.‬‬ ‫ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯖﻐﺎ ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩﻚ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﻛﺎ‪ ،‬ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ھﻪﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ‪ ،‬ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺧﯘﺭﺍﻡ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﺋﯩﻴﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻛﯩﺮەﻛﯩﻠﯩـﻚ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﺩﺳﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻥ ﺳﯩﯖﻠﻠﯩﺮﻯ ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛپ ﺑﯩﺮﯨـﭗ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﻕ ـ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﭽﯩﻠﻘﻨﻰ‪ ،‬ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﻘﻨﯩﯔ ﭼﯘﯕﻘﯘﺭ ﻣﯘھﻪﺑﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﺪﯛﺭﻣﻪﻱ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺟﺎﻥ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﻘﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻗﯩﺘﯩﻢ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜپ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺑﯘﮔﯜﻥ ﺋﺎﺗﺎ‬ ‫ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼپ ﻛﻪﻟﮕﻪچ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻢ ـ ﻛﯩﭽﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﺎﻛﺎ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ھﻪﺩەﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﯩﯟﺍﺗﯩﺴﻪﻥ ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻐﺎ‪ :‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﯚﺕ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ‬ ‫ﭼﻮﯕﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪،‬ﺋﯘ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﻪﻛﻼ ﺋﺎﻣﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﻪﻣﮕﯩﭽﻪ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻯ‪ .‬ﺑـﯘ ﻗﯩـﺘﯩﻢ ﺋﺎﻛﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﻳﺪە ﺑﻮﻟﻤﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘ ﺑﻪﻛﻼ ﺳﯘﻟﻐﯘﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯖﻐﺎ ھﻪﻣﻤﯩـﺪﯨﻦ ﻣـﯘھﯩﻢ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻛﯩـﺴﻨﻰ ﺑﯩـﺮﺩەﻡ‬ ‫ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﻪ ﭼﯩﺪﺍپ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﭼﯩﻘﺸﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺘﯘﺭ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺋﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ھﻪﺩﯨـﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴـﺎﺩە‬ ‫ﺋﺎﻣﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺯﯨﺪە ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺋﻪﻛﯩﻠﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺗﯩﺮﯨﻜﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﻪﺯﯨﺪە ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺗﯩﺮﯨﻜﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ھﻪﺭﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﺠﯩﻞ ﺋﯩﻨﺎﻕ‬ ‫ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ـ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﺗﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻧﻐﯘ ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻕ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﮕﯩﻦ ﺋﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ‪ ،‬ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﻠﯩﻦ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﻪ ھﻪﺩﯨﺴﯩﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﭗ ﻣﯩﻨﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﯩﺴﻪﻥ‪.‬‬ ‫ـ ﺳﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯩﺪﯨﯔ‪ ،‬ﺳﻪﻧﻐﯘ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻛﺎڭ ﻛﯩﻢ؟‬ ‫ـ ﺳﺎﯕﺎ ﺩەپ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺳﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭﯨﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﺎﻛﺎﻣﻐﺎ ﺩەﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘ ﺳﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗپ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻛﯜﻟﯜﺷـﯘپ ﻛﻪﺗﺘـﻰ ‪.‬ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷـﻠﯩﻖ ﻣﻬﯩـﺮ ـ ﻣـﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑـﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜﺭﻟﯘﻙ ﻣﻬﯩﺮﻯ ـ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪڭ ﺳﺎپ‪ ،‬ﺋﻪڭ ﺳﯜﺯﯛﻛﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻣﯘھﻪﺑﯩﺘﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋـﯘ ﺋﻪﺑﻪﺩﻯ ﺳـﯘﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻣﻪﯕﮕـﯜ‬ ‫ﺋﯚﭼﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺋﻮﯕﺸﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍۋﺍﺗﺘﻘﺎ ﻣﯘﺷـﯘ ﻛـﯜﻧﻠﻠﻪﺭﺩە ﺋﯘﻧﯖﻐـﺎ ﺗﯩﺨﻤـﯘ ﻛﯚﻳﯩﻨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﯩﺪەﻙ ﻗﯩﻴﺪﯨﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯖﻐﺎ ﺗﯩﺨﻤﯘ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺗﯩﺨﻤﯘ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﻧﻤﯩﺴﯘﻥ ﺩەپ ﺋﯘﻧﯖﻐـﺎ ﺋـﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﮔﻪپ ﺳـﯚﺯ‬ ‫ﻗﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺸﻐﺎ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﭼﯩﻜﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺩﺍڭ ﻗﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺟﺎھﻠﻠﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺋﻪۋﺟﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺗﯘﺗﯘپ ﻳﯩﺘﯩـﭗ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧـﺴﯩﺮەپ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﭘﯩـﻴﯩﮕﻪ‬ ‫ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻯ‪ .‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯘﭼﯩﺮﺗﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ـ ﺩە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﺪﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﻪ ﻣﯩﻨﻰ ﺋﯚﻳﯜﯕﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻻﻳﻐﯩﻨﭽﻪ‪.‬‬ ‫ـ ﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﭘﺎ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﺳﯩﻠﻪﺭ! ﺗﯩﻨﭻ ـ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻛﻪﻟﺪﯨﻠﯩﻤﯘ؟ ـ ﺩﯨﺪﻯ ‪:‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ھﺎﯕﯟﯨﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗـﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﻛـﯚﺭﯛپ ﻗﯩـﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺗﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﺎﻧﯩﺴﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﯨﮕﯩﻨﺪﯨﻦ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ھﯘﺩﯗﻗﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺩەﺭھـﺎﻝ ﺋﯘﻧﯖﻐـﺎ ﭼـﺎﻱ ﻗﯘﻳـﯘپ‬ ‫ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺷﻘﺎ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﻠﻤﺎﯕﻼﺭ! ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻳﻼ ﺋﺎﭘﺎ‪ .‬ﺋﺎﺭﺍﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﺮﺩە ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎﻕ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﯗ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﯩﺴﻐﺎ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ‪.‬‬ ‫ـ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻏﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻛﯩﺴﯩﻠﻰ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ﺷﯘﯕﺎ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﻱ ﺩەپ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﺭﺯەﻧـﺖ ﺩﯨـﮕﻪﻥ ﺋﺎﺗـﺎ ـ ﺋﺎﻧﻐـﺎ ۋﺍﭘـﺎﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷـﻰ ﻛﯩـﺮەﻙ‪ .‬ﺋﺎﺗـﺎ ـ ﺋﺎﻧـﺎ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗﻟﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﯜﻥ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪە ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﺎﺭﻏﺎ ﻛﯩﻠﻪﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩەﻳﺪﯗ‪ .‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﮔـﯚھﻪﺭ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ‬


‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻛﯩﺘﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺧﻴﺎﻟﻐﺎ ﭘﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﻨﯩﯔ ﻗﻮﻳﯟﺍﺗﻐﺎﻥ ﺋﻮﻳﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﺎﻟﻤـﺴﯘﻥ؟‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻏﯩﺮﯨﻖ ھﯩﻴﻠﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﻤﻪﻛﭽﯩﻤﺪﯗ؟ ﮔﯚھﻪﺭ ﺧﻴﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﯗﻗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﺮﻣﺎﺵ ﺗﯩﮕﻰ ﻳﻮﻕ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﻧﯩـﺴﻐﺎ ﮔﻪپ ﺳـﯚﺯﻣﯘ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ‬ ‫ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﺷﯩﮕﯩﻼ ـ ھﯘ ۋﺍﭘﺎﺳﯩﺰ ـ ﺩﺍﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﺘﻪﻙ ﺋﺎﺳﺘﺪﺍ ﺗﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﻳﻪﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﻳﺎﻕ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩـﺴﻰ ﺑـﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺳـﯚﺭﯨﭗ ﻛﻪﻟـﺪﻯ ـ ﺩە‪ :‬ﺩەﺭھـﺎﻝ ﺩﺍﺩﺳـﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟـﺪﯨﻜﻰ ﻛـﺎﻟﺘﻪﻛﻜﻪ‬ ‫ﺋﯩﺴﯩﻠﯩﭗ‪ :‬ـ ﺩﺍﺩﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﯔ‪ ،‬ﺋﺎﭼﺎﻡ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺑﻮﻱ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺗﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮەﻟﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪە ﺋﺎﻧﯩﺴﻐﺎ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ‪ :‬ــ‬ ‫ﺳﯩﺰ ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﻏﯩﺮ ﺗﺎﺵ ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘۋﺍﻟﺴﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ‪.‬ـ ﺩﯨﮕﯩﻨﭽﻪ ﻳﯩﻐﻼپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﺋﺎﺯ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺶ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩـﺮﯨﮕﻪ ﺩەﻝ ﺟﺎﻳـﺪﺍ ﻗﺎﺭﺷـﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﻼﻻﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﺟﺎھﯩﻞ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﻗﻪﻳﺴﻪﺭ ﻗﯩﺰﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ھﻪﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨـﭗ ﺋـﯚﻳﻨﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋـﯚﺭﯛﭘﻼ‬ ‫ﭼﯚﭼﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﭘﺎﺧﺘﯩﺪەﻙ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ‪ ،‬ﺋﺎﭘﺌﺎﻕ ﺑﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻛﯚﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻧﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﭼﺎ ﺩەﭘـﻼ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ھﺎﺯﺍﻏﯩﭽﻪ ﻳﯩﻐﻼﺷﺘﻰ‪ .‬ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩـﺴﻰ ﮔـﯚھﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩـﭻ ﺋﺎﻏﯩﺮﺗﯩـﭗ ﻳﯩﻐﻠﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﮔـﯚھﻪﺭ ﺋﯚﺯﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻳﺎﻕ ﻳﯩﻴﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﯩﻜﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﮔﻪﭘﻤﯘ ﺋﺎﯕﻠﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ھﻪﺩﯨﺴﻼ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋـﯘﻧﻰ ﺗﯩﻼﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺗﺘـﺎ ﺋـﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳـﺎﻟﻤﺎﻱ ﺗﻪﻟـﯟﯨﻠﯩﻜﻰ ﺗﯘﺗـﺴﺎ ﺋـﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻨﻰ ﮔـﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻠﯩﭗ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻐﻨﯩﺶ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯩﺠﯩﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﺗﯘﻏﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﺸﺸﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻛﯚپ ﺋﻪﺳﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯩﻐﻨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘ ﺳـﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﺟﯩﻤﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﯩﻤﯘ ﺋﯩﻐﯩـﺮ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪ .‬ﻗﯩـﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ ﺋـﯚﻳﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﻛﯚﺯﻯ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻻ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻬﯩﺮﻯ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ھﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﻠﯩﭗ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺸﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯩﺶ ﻗﻠﻐﯩﻨﯩﻐـﺎ ﭘﯘﺷـﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﻠﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻟﯩﻜﯩﻦ ھﺎﺯﯨﺮ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﻠﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ھﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩـﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩـﺴﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨـﭗ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯚﺯ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰھﺎﺭ ﻗﻠﯩﭗ ﻳﯩﻠﻨﻤﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻟﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ـ ﻗﯘﺩﺍﻡ ﺑﻮﻟﻐﯘﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻳﯩﭗ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯖﻐﺎ ﻣﻪﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﻼﻱ ﻧﯩﻤﻼ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺗﯩﻐـﻰ ﺑـﺎﻻ ﺋﻪﻣﻪﺳـﻤﯘ ﺑﯩـﺰ‬ ‫ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﯩﺮﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭘﻼ ﺟﻔﭙﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ﺷﯘﯕﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﺋـﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯩـﺘﯩﻢ ﺳـﯩﻠﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯚﺗﯩﻨﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﺰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﭘﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﻗﻮﻳﺴﺎﻕ ـ ﺩﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﯚﺯ ﻗﯘﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﺪە ﻗﯘﺩﯨﺴﻐﺎ ﻧﺎﻣﺎﻗﯘﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻣﺪەﻙ ﺋـﯘ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﭼﺎﻏﻘﯩﭽﻪ ﺑﺎﺷﻘﻼﺭﻏﺎ ﻳﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﭘﻪﺭﺯەﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯜﻧﺪﯨﻤﻪﻱ ﺟﯩﻢ ﺗﯘﺭۋﺍﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﻗﻠﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺟﺎۋﺍﭘﺴﯩﺰﻻ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻠﯩﭗ ﺋـﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧـﻨﻪ ھﯩﺠﯩـﺮﺍﻥ ﺋـﺎﺯﺍﺑﻰ ﺋﯩﭽﯩـﺪە‬ ‫ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ ‪.‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﭼﯩﺪﺍپ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻱ ﻛﯘﻧﯩﻨﯔ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸـﺸﻰ ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﺋﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﺸﻰ ھﻪﺳﯩﻠﻪپ ﺋﺎﺷﯘﺭۋەﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ـ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻳﯩﻠﯩﻨﯩـﭗ ﺑﺎﻗﻘـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺟـﺎۋﺍﺑﻰ ﺋـﺎﺯﺍﺭ ۋە ﻗـﺎﺗﺘﻖ‬ ‫ھﺎﻗﺎﺭەﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﻮۋﺍﻱ ﺋﯚﺯ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯨﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭﺧﻞ ﻗﺎﺗﺘﻖ ھﺎﻗﺎﺭەﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯘﻧﯖﻐـﺎ‬ ‫ﺋﻪﺳﻼ ﭼﯩﺪﺍپ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺑﯘ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﯩﭽﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻛﯩﺮەﻙ‪ .‬ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻛﯜﻧﺪەﺩﯨﮕﯜﺩەﻙ ﺋﯘﻧﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻱ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﯜﺭﺳﻪ ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺮﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤـﯘ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷـﻜﻪ ﻳـﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﯩـﺴﺎ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩـﺶ‬ ‫ﻛﯩﺮەﻙ؟ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺟﯩﺮﺷﯩﺸﻘﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩـﻚ ﺑﯩﺮﯨﻠﻪﺗﺘـﻰ‪ .‬ﺑـﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﺋـﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟـﮕﻪ‬ ‫ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﭼﺎﺭە ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺮﺷﯩﺸﻘﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺑﻪﻛﻼ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺟﯩﺮﺷﯩﭗ ﻛﯩـﺘﯩﻤﻪﻥ‬ ‫ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺋﯜﻣﺪ ﺑﯩﻐﯩﺸﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﻪﻗﻠﯩﯖﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭙﺴﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻢ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﻠﻐﺎﻥ ﺑﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﺎﺟﯩﺮﺷﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨـﭗ ﻛﻪﻟﮕـﯜڭ‬ ‫ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺑﺎﺭﻏﯩﻦ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ‪ .‬ﺑﻮۋﺍﻱ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﮔﯚھﻪﺭ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ھـﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎﺗـﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩـﺴﺪﯨﻦ ﺗﯩـﻞ ـ‬ ‫ﺩەﺷﻨﻪﻡ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﯩﻤﺎﺳﻰ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﯚﭼﻤﯩﺪﻯ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﻐﺎ‪:‬ـ ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻳﯩﺰﺍ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﻪﻱ ـ ﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﯩﯔ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻛﻪچ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯔ‪ .‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ‪ ،‬ﻛـﯜﻥ ﭼـﯜﺵ ﺑﻮﻟـﺸﯩﭽﻪ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﺋﺎﻳﻼﻧـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬‫ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﻰ ﺗﻮﻣﭙﯩﻴﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﺘﺎ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﭗ ﻳﯜﺭﻣﻪﻙ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﯩﻠﯩـﻼ ﻗﯩﻴﯩﻨﻐـﺎ ﭼﯜﺷـﺘﻰ‪ .‬ﻗﻮﺭﺳـﺎﻗﺘﯩﻜﻰ‬ ‫ﺗﯚﺭەﻟﻤﻪ ﺟﺎﻥ ھﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻗﺘﯩﻦ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯜﺳﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺗﯩﭙﯩﺮﻻپ ﻗﺎﻳﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼـﺎﻏﻼﺭﺩﺍ‬ ‫ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺗﻮﻟﻐﺎﻕ ﻳﯜﺗﯜپ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪە ﺋﯚﺯ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺗﺎﺭﺗﻘـﺎﻥ ﺟﺎﭘـﺎﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﯩـﻨﻤﻪﻱ ﻗـﺎﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬


‫ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻮﻟﻐﯩﻘﻰ ﺗﯩﺨﻤﯘ ﺋﻪۋﯨﺠﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺗﻮﻟﻐﺎﻕ ﻳﯜﺗﯜپ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻳﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﻪﻧﻼ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﻳﺎﺭﻗﺪﻯ ‪.‬ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﺩﻯ ـ ﺩە ھﯩﭻ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻱ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪.‬ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﯩـﯔ ﻳﻪﯕـﮕﻪﻝ‬ ‫ﭼﯩﻜﯩﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﻐﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﭘﯩﻴﺸﺎﻳﯟﺍﻧﻠﯩﻖ ﻛﻪﯕﯩﺮﻯ ھﻮﻳﻠﺪﺍ ﻳﺎﻏﺎچ ﺳﯘﭘﺎ ﺋﯜﺳﺘﺪە ﺗﺎﻣﻐﺎ‬ ‫ﻳﯚﻟﻪﻧﮕﻪچ ﺧﯩﻴﺎﻟﻐﺎ ﭼﯚﻣﮕﻪﻧﺪﻯ ‪.‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﺩﺍ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻤﺎﺳﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻗﺎﻗﻼپ ﻛﯜﻟﯜﺷﯘپ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﯩﺮﯨﻦ ﭼـﺎﻏﻠﯩﺮﻯ‪ .‬ﺑﯩـﺮ ـ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯩﻴﯩﺪﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯ ـ ﺋﺎﺭﺍ ﺑﻪﺯﻟﻪﺷﻜﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺟﯩﻠﯟﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﯖﻐﺎ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨـﻰ ﺗﯩﺘﯩﺘـﺴﺎ ﻛﻴﯩﻨﯩﻜـﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩـﺸﻠﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﻰ ھﺎﻳﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﯜﻣﺪﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛپ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺰ ﺗﯘﻳـﯘﻻﺗﺘﻰ‪.‬ﺋـﯘ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼـﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ھﻪﺗﺘـﺎ‬ ‫ﺋﯚﻟﯩﯟﺍﻟﻤﺎﻗﭽﯩﻤﯘ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺮەﻙ‪ .‬ﺋﯘ ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺩەﺭۋﺍﺯﯨﻨﯩﯔ ﭼﯩﻜﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺷﯘ ﺷﯩﺮﯨﻦ‬ ‫ۋە ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛـﯚﺭﯛپ ﺋـﯚﺯ ﻛـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩـﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻼ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻗﯩﻴﯩﻨﺌﺎﺗﯩﺴﻨﯩﯔ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﻗﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﮔﯚھﻪﺭ ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻗـﺎﺗﺘﻖ ﺭﯨﺠﯩﻤﻐـﺎ ﺋﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﺪە ﺳﯩﺮﺗﻼﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻧﯘﺭﻏـﯘﻥ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﻘﻼﺭﻧـﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩـﺸﻘﺎ ﺗـﻮﻏﯩﺮﺍ‬ ‫ﻛﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﻮﺳﻮﻏﯩﺴﺪﺍ ﭘﻪﻳـﺪﺍ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻐـﺎ ﭘﻪﻗﻪﺗـﻼ ﺋﯩـﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩـﻦ ﭼﻪﻛـﺴﯩﺰ‬ ‫ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﻘﻘﺎ ﭼﯚﻣﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ھﻪﻗﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻐﯩﻨﻐﺎﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬ـ ﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﻪﻟﻠﯩﺮﻧﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻠﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺳﯩﺰﻧﯖﭽﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯗ؟ـ ﺩﯨﺪﻯ‪ ،‬ﮔـﯚھﻪﺭ ﻛـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳـﺎﺵ ﺋﯩﻠﯩـﭗ‪ ،‬ـ‬ ‫ﺳﯩﺰﻧﻰ ھﻪﻗﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﻪﻙ ﺳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺗﻪۋەﻛﻜﯘﻝ ﻗﻠﯩﭗ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﻗﯩﭽﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺘﯩﻢ‪ .‬ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﭼـﭽﻪ ۋﺍﻗﯩـﺘﯩﻦ ﺑﯩـﺮﻯ ﺑﯩـﺮ ـ ﺑﯩـﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﺸﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺗﻪﺷﻨﺎﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﻳﯩﭙﯩﺸﺘﯘﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺷﯘﻕ ـ ﻣﻪﺷـﯘﻗﻼﺭﺩەﻙ‬ ‫ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﯔ ﻳﯩﭙﯩﺸﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻼ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﭽﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﻧﻪﮔﯩﻤﯘ ﻛﯩﺘﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺩﯨﻬﻘﺎﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ‬ ‫ﻳﯘﺭﺕ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﻛﯩﻴﻨﻜﻰ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﭙﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩـﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﺯ ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﭼﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺷـﯘ ﺗـﯚﺭەﻟﻤﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏـﺎ ﻛﻪﻟـﺴﯩﻼ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺟﯩﺮﺍﺷﺘﯘﺭۋەﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ھﻪﻣـﺮﺍ ﺑﻮﻟـﯘﺵ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﯚﺗﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺩەﻣﻤﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﯘﺳـﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﯩﺘﺘـﻰ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩـﭗ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺋـﺎﻱ ﻛـﯜﻧﻰ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩـﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘـﺎ ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ھﻪﻣﺮﺍھ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻐﺎ‪ ،‬ﻛﯚﻳﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﻣﯘھﺘﺎﺝ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘ ﺳـﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﮔـﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤـﺎﻱ ﺑﯩـﺮ ﺋـﺎﻳﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﻨـﻰ‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ‪:‬‬ ‫ـ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯜﻧﻰ‪ ،‬ﭘﺎﺭﭼﻪ ـ ﭘﯘﺭﺍﺕ ﺳﻮﺩﯨﻠﯩﻖ ﺧﯩﻠﻰ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﻪﻱ‪ ،‬ﺩﯨﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﺑﺎﺭﻣﺎڭ ﻣﺎﯕﺎ ھﻪﻣﺮﺍھ ﺑﻮﻟﯘڭ‪.‬‬ ‫ـ ﻟﯩﻜﯩﻦ …ﻣﻪﻥ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﻪﻱ‪ ،‬ﮔﻪپ ﺋﺎﯕﻼڭ ﺳﯩﺰﮔﻪ ھﻪﻡ ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﯩﺮەﻙ ﺳﯩﺘﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﻪﻱ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ‪ ،‬ﺋﯚﻳﮕﻪ ۋە ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩـﻚ ﻧﻪﺭﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳـﯩﺘﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﺋـﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﻪﻟـﺪﻯ ﺩە‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﯩﺮﯨﭙﻼ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﻐﯩﻤﯘ ﻛﯩﺮﻣﻪﺳـﺘﯩﻦ ﺋـﯘﺩﯗﻝ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﻳﺎﺗـﺎﻕ ﺋـﯚﻳﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﯔ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ھﯩﭻ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺩﺍ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﻨﯩـﺪﯨﻦ ﺗـﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﭼـﯜﻧﻜﻰ ﺋـﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﮔـﯚھﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻢ ـ ﻛﯩﭽﻪﻙ‪ ،‬ﻧﻪﺭﺳﻪ ـ ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﯩﺘﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗـﺎﺭﺍپ ﮔـﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﻪﺭﯨﺸﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﺎﻛﺎ…ـ ﺩەپ ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﻳﯩﻐﻼپ ﻛﯩﺮﮔﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ…ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﺎﯕﻼﺭ!‬ ‫ـ ﺋﺎﻛﺎ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ھﻪﺩەﻡ ﺋﯘ…ﺩەپ ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻦ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ‪.‬‬ ‫ـ ﮔﯚھﻪﺭ ھﻪﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﯘﺗﯩـﺸﯩﭗ ﻗـﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺗﺎﺳـﻼ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺧﯩﻠﯩـﻼ‬ ‫ﺳﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻠﻪﻙ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺳﯘ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﻪﻧﺪﯨﻜﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ‪ ،‬ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە‪ ،‬ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ‪ ،‬ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ ﻗﯘﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯖﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ‪ ،‬ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟـﻤﻪﻱ‬ ‫ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻮﻏﯘﺯﯨﻐﺎ ﺳﯘﻧﻤﺎﻱ ﺋﺎﻣﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬


‫ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ »ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﻪﻱ« ﺩەپ ﻗﻮﻳـﯘپ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽـﻰ ﻗﯩـﺘﯩﻢ ﺋـﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﯩﭽﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟـﺎھﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺗﯩﺨﻤـﯘ ﺋﻪۋﺟﯩـﮕﻪ ﭼﯩﻘﺘـﻰ‪ ،‬ﮔـﯚھﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺋـﯚﭼﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﯩﺨﻤـﯘ‬ ‫ﻛﯜﭼﻪﻳﺪﻯ‪ ،‬ﺟﺎھﯩﻠﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﺗﻪﺭﺳﺎﻟﯩﻘﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﺎﭼﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩـﻤﻪﻱ‪ ،‬ﺋـﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩـﺪە‬ ‫ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗپ ﭼﺎﻗﺘﻰ‪ ،‬ﻛﯩﻤﻨﻰ ﺋﯘﭼﯩﺮﺍﺗﺴﺎ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﺎﻟﯩﻨﻰ ﭼﺎﭼﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﭼﯩﺮﻣﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺗﯘﺗﯘپ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩـﻦ ۋﺍﻗﯩـﺖ ﻣـﯘﺵ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩـﺪە ﺋﯚﺗـﯜپ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﻪﺯﻯ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘ ھﯩﭽﻜﯩﺸﯩﮕﯩﻤﯘ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ‪ ،‬ﮔﻪپ ﺳﻮﺭﯨﺴﯩﻤﯘ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﯩﺘﺘﻰ‪ ،‬ھﻪﺗﺘﺎ ﺗﻪﺭﺳﺎ ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋـﯚﻳﯩﮕﻪ‬ ‫ﻳﻮﻗﻼپ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺧﯘﻟﯘﻡ ـ ﺧﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤﯘ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﺑﯩﺮەﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ـ ھﻮﻱ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺧﯩﻤﯩﺮ ﻳﯘﻏﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ـ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﯩﻨﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﻛﻪﻟﮕﯩﻦ ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﻪﺟﻪپ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺑﺎﺭﻏﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯩﻐﯘ ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﯘ ﺋﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﻳﯜﻧﯜپ ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪچ ﺗﯩﯟﯨﭙﯩﺘﯩﻦ ﺩﻭﺭﺍ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﻪﻳﻠﻰ ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻣﻪﻥ ھﺎﺭۋﯨﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﻗﯩﻼﻱ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻛﺎﻻ ھﺎﺭۋﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻳـﺎﻟﻰ ﻛـﺎﻻ ھﺎﺭۋﯨـﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴـﺎﺭﻻپ‪ ،‬ﺋﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨـﻰ‬ ‫ﻛﯩﻴﺪﯛﺭﯛپ‪ ،‬ﻳﯚﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺩﯨﮕﯜﺩەﻙ ھﺎﺭۋﯨﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﺩﻯ‪ ،‬ﺗﺎﺷﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﭼﯚﻳﯜﻥ ﭼﺎﻗﻠﯩﻖ ھﺎﺭۋﯨﻨﻰ ﺳﯚﺭەپ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻻ ﻛﺎﻻ ﭘـﺎﺕ ـ‬ ‫ﭘﺎﺕ ﭘﯘﺷﯘﻟﺪﺍپ‪ ،‬ﺧﯘﻱ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ‪ ،‬ﻣﺎﯕﻐﯩﻠﻰ ﺋﯘﻧﯩﻤﺎﻱ ﺗﻮﺧﺘﯩﯟﺍﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ھـﺎﺭۋﯨﻨﻰ ھﻪﻳـﺪەۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳـﺎﻝ ﻛـﺎﻻ ھﻪﺭ ﺑﯩـﺮ ﺗﻮﺧﺘﯩﯟﺍﻟـﺴﺎ ﻗﻮﻟﯩـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻛﺎﻟﺘﻪﻛﻨﻰ ﻛﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﮕﻪ‪ ،‬ﭘﺎﻗﺎﻟﭽﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﻮﻗﯘپ ھﻪﻳﯟە ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩـﺮ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯﺳـﯩﺰﻻ ﻳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﭘﺎﺭﺍڭ ﺳﺎﻟﻐﺎچ ﻣﺎﯕﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺧﯩﻠﯩﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﻪﺩﯨﻜﯩﻨﻰ ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺋﯩﻨﺠﯩﻘﻼپ ﺗﯘﺭﯗپ ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺧﯩﻠﯩﻼ ﺋﻮﯕﺸﻠﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ ‪.‬‬ ‫ـ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ‪ ،‬ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺪﯨﻐﯘ؟‬ ‫……ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﮔﯩﭙﯩﮕﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮۋﺍﻱ ﻳﻪﻧﻪ ‪:‬‬ ‫ـ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﯘ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺩەپ ﻛﯩﭽﻪ ـ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﭘﺎﻻﻗﻼپ ﻳﯜﺭﺳﻪﻡ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻣﯩﻨـﻰ‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﺪە ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﮔﻮﻟﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ﮔﻮﻟﺪﺍپ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﯩﺘﯩﭙﺘـﯘ‪ ،‬ﺋﻪﻣـﺪﻯ ﻣﯩﻨﯩـﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪەﻙ ﻗﯩـﺰﯨﻢ ﻳـﻮﻕ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋـﯘ ﺋﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﺟﯩﺮﺷﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﯩﻠﻼ ـ ﺑﯩﻠﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ ‪.‬‬ ‫ـ ھﺎﻱ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻠﻪ ﺋﯘ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﯛپ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﭙﺘﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩـﭗ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻣﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﻻ ﻗﯩﺰﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮۋﺍﻟﺴﺎﻕ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮەﺭﻣﯩﺰ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘ ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯩﻐﺮ ﺋﺎﻳﺎﻕ‪ ،‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﻣﯩﺮﺍﺩﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﻗﻮﻳﺎﻳﻠﻰ ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەۋﺍﺗﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﻮﻳﻼﻳﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯨﻤﯩـﺪﯨﻢ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋـﯘ ﻛﯩـﺴﻪﻟﭽﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻗﯩﺰﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻧﺎﻣﯩﺮﺍﺗﻠﯩﻖ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺗﯜپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺩﯨﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﭼـﻮڭ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻐﯩـﺮ ﺋﯩﺘﯩـﺰ ـ ﺋﯩﺮﯨـﻖ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎ‪ ،‬ﻗﯩﺰﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﻨﻜﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﻤﯩﺴﻪﻙ‪ ،‬ﻛﯩـﻢ ﻛﯚﯕـﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘـﺎﻥ‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺟﯩﺮﺍﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﺴﺎڭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺗﯘﺗﯩﺮﯗﻗﺴﯩﺰ‪ ،‬ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﯩﺰ ﺗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺑـﺎﻻ‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﻨﻜﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﺑﯩﺰ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﻤﯩﺴﻪﻙ ﻛﯩﻢ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯨـﮕﻪﻥ ﺳـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺑﻪﻛﻤـﯘ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ﺗﯘﻳﯘﻟﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍۋﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﺗﯩﯟەﺭﺳﻪ ﻧﺎﻣﯩﺮﺍﺕ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﺳﯩﯖﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪەﻙ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻛـﯚﺯ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻤﺎﺳﻰ ﺋﻪﻛﯩﺲ ﺋﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺘﺰﺩﺍ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻗﯩﺪ ﮔـﯚھﻪﺭﮔﻪ ﻗـﺎﺭﺍپ ﺋﯩـﺸﻠﯩﻤﻪﻱ ﻗـﺎﺭﺍپ‬ ‫ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺭەﺗﻠﯩﻚ‪ ،‬ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻛﯩﻴﻨﮕﻪﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻤﯘ ﺧﯩﻠﯩﻼ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍپ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺳﯩﻤﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯩﺘﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﮔﯚھﻪﺭ‬ ‫ﺋﯩﺸﻠﻪۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﻳﯩﺮﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺮ ﻗﺎﺳﻤﺎﻕ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﻯ ﭼﯘۋﯗﻕ‪ ،‬ﭘﺎﺧﭙﯩﻴﯩـﭗ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ ﻣـﺎﯕﻼﻱ ﭼـﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩـﺴﯩﻐﺎ‬ ‫ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻗﻮﺭﯗﻕ ﺑﯩﺴﯩﭗ‪ ،‬ﻗﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺗﯘﻳﯘﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﭘﺎ ﺩەﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻟﻠﯩـﺮﻯ ﻣﯜﻛﭽﯩﻴﯩـﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﻮﭘﺘﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻨﯩـﯔ ﺋـﺎﺧﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷـﺘﯘﺭﺍﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﭽﺎﺭە ھﺎﻟﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻤﯘ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺯﺩﻯ‪ ،‬ﺋﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﺎﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺑﻪﻙ‬ ‫ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪەﻙ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺳﯜﺭﺩﻯ‪ ،‬ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﺗﺴﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﻛﯜﻟـﯜپ ﺗـﯘﺭﯗپ‪،‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ھﯩﺠﯩﻴﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﻰ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﻨﺎﺗﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻛﺎﻳﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‬ ‫»ھﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯩﻐﻪﺭەﺯ« ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺋﯩﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﯔ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻨﯩﻤﯘ ﺗﯘﻳﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺳﺎﯕﺎ ﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯩﻐﻪﺭەﺯ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺑﻮۋﺍﻳﻤﯘ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﯨﻼ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﺧﯩﻴـﺎﻝ ﺳـﯜﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ھﯩﺲ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺟﺎﻳﯩﻐـﺎ ﭼﯜﺷـﺘﻰ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺋﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﺳـﯚﺯﯨﮕﯩﻤﯘ ﺟـﺎۋﺍپ‬


‫ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ھﺎﺭۋﯨﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ ھﻪﻳﺪﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﻛﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﻳﺎﻕ ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻥ ﻗـﻮﻟﻰ ھـﺎۋﺍﺩﺍ ﻟﻪﻳـﻠﻪپ‬ ‫ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﻮﻥ ﻣﯩﺘﯩﺮﭼﻪ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻮﺗﯩﺴﯩﻜﯩﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩـﺪﯨﻤﯘ ﻳـﺎﻛﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺟﺎۋﺍپ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩە ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﻪﻧﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ ،‬ﺋﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﻣﯩﯖﯩﭙﺘﯘ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﻣﯩﯖﯩﭙﺘﯘﻣﺎ؟ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺍﻳﻠﻰ ھﻪﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗـﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩـﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏـﺎ ﻛﻪﺗﺘـﻰ‪ ،‬ﮔـﯚھﻪﺭ ھـﺎﺯﯨﺮ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻕ‪ ،‬ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻱ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻮﺷﯘﺷﻘﺎ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯨﺘﯩﻤﯩﺰ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ‪.‬‬ ‫ـ ﻟﯩﻜﯩﻦ……‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﻪ ﻟﯩﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺗﯩﺰ ﺑﻮﻝ ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﻣﺎﯕﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ھﻪﻳﺪەپ ﻛﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺧﯩﺠﯩـﻞ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺑـﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﭘﯘﺭﺳـﻪﺕ ﺋﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋـﯚﻳﯩﮕﻪ ﻳﯩﺘﯩـﭗ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯚﻳﯩـﺪە‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛـﺎ‬ ‫ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘـﺘﯩﻦ ﺑﯩـﺮﻯ ﺋـﯘﻻﺭ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺋﯚﻳﯩـﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋـﯚﻳﯩﮕﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨـﭗ ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﭼـﺎﻱ ﻗﯘﻳـﯘپ‬ ‫ﭘﻪﺭﺯەﻧﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻣﯩﺮﺍﺩﯨﻐﺎ ﻳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺋﯚﺗﯜﻧﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﺎﻧﺎ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋـﯚﺯ ﻗﻪﺩﯨﻨـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩﺮ ﺷﯘﻣﻠﯘﻗﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﭼﺎﻧﺪﯗﺭﻣﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﻗﯘﺩﺍﻡ‪ ،‬ﺗﯩﻨﯩﭻ ﻛﯩﻠﯩﭙﻼ‪ ،‬ﻗﯩﻨﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺋﻮﻳﯩﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗپ‪.‬‬ ‫ـ ۋەﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯩﺮەﻱ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻛﯩﺘﻪﻱ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺳﯩﻼ ـ ﺩﯨﺪﻯ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨـﺴﻰ ﺋـﯚﻳﮕﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮﻣﻪﺳﺘﯩﻦ ھﻮﻳﻠﻨﯩﯔ ﻗﺎﺕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗپ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺗﺎﺋﺎﻡ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﺎﻻﻡ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪپ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﻧﯩﻤﻪ ﮔﻪپ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪﺯەﺭ ﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻢ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﻴﯩﺸﻜﻪ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻗﯩﺰﯨﻤﻨﻰ ﻛﯚﺭەﻱ ﺩەپ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺳﯩﻼ ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺑﯘﻣﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺰ ﻗﯘﺩﺍ ﺗﯘﺭﯗپ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯﺩﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺴﻪﻙ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﯟﺍﻟـﺴﯩﻼ‬ ‫ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ھﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ۋﺍﺭﺍڭ ـ ﭼﯘﺭﯗﯕﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﮔﯚھﻪﺭﻣﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﻏﻪﻟﯟﯨﺪﯗ ﺩەپ ھﻮﻳﻠﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ھﻮﻳﻠﯩﺪﺍ ﺋـﯚﺯ ﺩﺍﺩﯨـﺴﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﺩﻯ‪ ،‬ﻧﯩﻤﯩﻼ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ ـ‬ ‫ﺑﺎﻻ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺷﻼپ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻳﺎﻥ‪ ،‬ھﻮﻳﻼ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪە ۋﺍﺭﺍڭ ـ ﭼﯘﺭﯗڭ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻗﯘﻟﯘﻡ ـ ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﻪﺕ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ‪:‬‬ ‫ـ ﺩﺍﺩﺍ ﺗﯩﻨﯩﭻ ﻛﻪﭘﺘﯩﻼ‪ ،‬ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﺳﯩﻠﻪ‪ ،‬ﻧﯩﻤﻪ ﮔﻪپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺩﯨﻴﯩﺸﻪﻳﻠﻰ ‪.‬‬ ‫ـ ﺳﻪﺕ ﺑﻪﺩﺑﻪﺥ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەۋﺍﺗﯩﺴﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯜﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺗﯩﺰ ھﺎﺭۋﯨﻐﺎ ﭼﯩﻖ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﻪﻟﮕﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ ‪.‬‬ ‫ـ ﺩﺍﺩﺍ ……ﻣﻪﻥ ‪.‬‬ ‫ـ ﻧﯩﻤﻪ ﺗﯩﻠﯩﯖﻨﻰ ﭼﺎﻳﻨﺎﻳﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ـ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﻭﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﭗ ﻣﺎﯕـﺪﻯ‪ ،‬ﺑـﯘﻧﻰ ﻛـﯚﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﯕﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﯟﯨﻠﯩﭗ‪:‬‬ ‫ﺑﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﭽﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﭽﻪ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩەﻡ ﻗﯩﺰﯨﻤﻨﻰ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﺶ‪،‬ـ ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩـﯔ ﺋـﺎۋﺍﺯﻯ ھـﻮﻳﻠﯩﻨﻰ ﺑﯩـﺮ ﺋﺎﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ھﻮﻳﻠﯩﺴﻰ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺑﯘ ﻣﻪھﻪﻟﻠﻪ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺯﯨﭻ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ھﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ۋﺍﺭﻗﯩﺮﺍﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯜﻧﻠـﯜﻛﺮەﻙ‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﯕﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ھﻮﻳﻼ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ۋﺍﺭﺍڭ ـ ﭼﯘﺭﯗﯕﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼـﭽﻪ ﻗﻮﻟـﯘﻡ ـ ﺧﻮﺷـﻨﯩﻼﺭ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼـﺎﻥ ﺑـﯘ‬ ‫ھﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯘ ﺟﺎھﯩﻞ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ‬ ‫ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ھﻪﻡ ﻗﻮﻟﯘﻡ ـ ﺧﻮﺷﻨﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺑﻮﻟﯘپ‪ «،‬ﻣﯜﺷﯜﻛﻜﻪ ﺋﻮﻳﯘﻥ‪ ،‬ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻐﺎ ﻗﯩﻴﯩﻦ« ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪەﻙ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺩەپ‬ ‫ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺑﻮۋﺍﻱ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ۋە ﻗﯘﻟﯘﻡ ـ ﺧﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ ھﯩـﭻ ﻧﻪﺭﺳـﯩﮕﻪ ﭘﯩـﺴﻪﻧﯩﺖ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ھﻪﻳﺪەپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﯩﺶ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ھﺎﺭ ﻛﯩﻠﯩـﭗ ﺧـﺎﺭﻟﯩﻖ‪ ،‬ﺧﻮﺭﻟـﯘﻕ ھﯩـﺲ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﻟﯘﻡ ﻗﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ ﺩەپ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﭘﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋـﯘ ﺷـﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ‬ ‫ﭼﯩﯟﯨﻦ ﻳﻪۋﺍﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﺪﺍ ﺋﯜﻣﯜﺕ ﻳﻮﻗﺘﻪﻙ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺑﻮۋﺍﻳﻐﺎ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ‬ ‫ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺗﻮﺳﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮۋﺍﻱ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻗﯘپ ﺑﻪﻛﻼ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﻳﻪﻧﻪ ھﯩﺠﯩﺮﺍﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ‪ ،‬ھﯩﺠﯩﺮﺍﻥ ﺗﯩﺨﻰ ﭘﯘﭼـﯘﻻپ ﺗﯩﻠﻤﺎﻗﺘـﺎ ﺋﯩـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺭﯨﺌﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ ﺗﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﯚﺗﻤﻪﻛﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ‬ ‫ﺋﯩﻼﺟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘھﯩﻢ‪ ،‬ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻪﺗﯩﯟﺍﺭ‪ ،‬ﺋﯩﺴﯩﻞ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ‬


‫ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻐﯩﺸﻠﯩﻐﺎﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﺭەھﯩﻤﺴﯩﺰ ﺭﯨﺌﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻳﺮەﯨﯟەﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ‪ ،‬ﻳﯩﻨﯩـﺪﯨﻦ ﻳـﺎﻕ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻛـﯚﺯ ﺋﺎﻟـﺪﻯ ۋە ﻳﯩﻨﯩـﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻗﻪﻟﺒﯩـﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩـﭗ ﻗﯩﭽﯩـﭗ ﺋـﯘﻧﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟـﯜﻛﻜﻪ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺕ ﻛﺎﺭﺗﯩﻨﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﭼﯜﺭۋەﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺗـﺎﻣﭽﻪ ﻳـﺎﺵ ﺳـﯩﺮﻏﯩﭗ ﭼﯜﺷـﺘﻰ‪ ،‬ﺋـﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ‬ ‫ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﺩەھﺸﻪﺕ‪ ،‬ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﯘﺷﻠﯘﻕ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﻚ )ۋﺍﻗﯩﺘﻠﯩـﻖ( ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐـﺎﻥ ﭼﯩﻐﯩـﺪﯨﻤﯘ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ‬ ‫ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﻠﻰ ﺋﺎﺯﻻ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣـﯜﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘـﻰ‪ ،‬ﺗﻪﯕﺮﯨـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭼﯜﺵ ﺑﻮﻟﯘپ‪ ،‬ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯩﺮﯨﺸﻰ ﮔـﯚھﻪﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﻪﯕﮕـﯜ ﺑﯩـﺮﮔﻪ ﺋﯚﺗـﯜپ ﺩﯗﻧﻴـﺎﺩﯨﻦ ﻛﯩﺘﯩـﺸﻨﻰ‬ ‫ﺗﯩﻠﻪﻳﯩﺘﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘ ھﯩﺠﯩﺮﺍﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻴﻠﯩﻨﯩﭗ ﻣﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩـﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﻧﻪﺯەﺭ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﻪﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﻪﻟﮕﯩﭽﻪ ﭘﻪﻗﻪﺗـﻼ ﮔﻪپ ـ ﺳـﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﮔـﯚھﻪﺭ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﻳﻮﻟـﺪﺍ‬ ‫ﻛﺘﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﺎﻳﯩـﭗ »ﺗﻪﺭﺑﯩـﻴﻪ« ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻴـﺎﺱ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ ،‬ﺩﺍﺩﯨﯩـﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﯩﺪەﻙ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﺎﻗﺎﺭەﺗﻠﯩﺸﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﻏﯘﺕ ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﻘﯩـﻨﻼپ ﻛﻪﻟﮕﯩـﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤـﺎﻱ ﺩﺍﺋﯩـﻢ‬ ‫ﻳﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﺳﺎ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﻟﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﻨﻰ ﺋﯘﭼﯘﻏﺪﺍپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﺑﯘﻧﯘ ﺋﺎﺯ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ ﺋـﯘﻧﻰ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ھﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺳﻮﻻپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﭽﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋﻮﻳﻼپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ‬ ‫ھﻪﻡ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮەﻟﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ۋە ﺋﺎﻧﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗـﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﺎﺭﺷـﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﮔﻪپ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺴﯩﻘﺘﯘﺭﯗپ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻐﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻣﻪﻱ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗـﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ »ﺟﺎﺯﺍ« ﺳﯩﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯨﺸﻰ ﻛﯩﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﺧـﯘﺩﺩﻯ‬ ‫ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺩﯨﻠﻮ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﯩﭗ ﺳﻮﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﺪەﻙ ﺑﯩﺸﻨﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺗﯩﺮﻧﯩﻘﯩﻨـﻰ ﻛـﻮﻟﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗـﯘﺭﯗپ‬ ‫ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺧﯩﻠﻰ ﺋﯘﺯﯗﻧﻐﯩﭽﻪ ﺋﯩﻐﯩﺮ ـ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺗﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﺎﺵ ﭘﯩﺸﯩﻢ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻼ ﺋﺎﻧـﺪﯨﻦ‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ‪:‬‬ ‫ـ ﻗﯩﺰﯨﻢ‪ ،‬ﺳﯩﺰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﯔ‪ ،‬ﺋﯩﺴﯩﯖﯩﺰﺩە ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺑﻮﻳﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﯘﻏﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﭼﻮڭ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻠﯩﯔ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﯘ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧـﻰ‬ ‫ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﺋﺎھﺎﯕﺪﺍ ﺋﯩﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ ‪.‬‬ ‫ـ ﺩﺍﺩﺍ … ﺑﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﯘ ﮔﯚھﻪﺭ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ‪.‬‬ ‫ـ ھﯩﭻ ﮔﻪپ ﻳﻮﻕ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯔ ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﯜﻥ ـ ﺗﯩﻨﺴﯩﺰﻻ ھﻮﻳﻼ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭼﻪﻳﻨﻪﻛﻜﻪ ﻟﯩﻘﻘﯩﺪە ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺋﯩﻠﯩﻤـﺎﻥ ﺳـﯘ‬ ‫ﺗﻪﯕﺸﻪپ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﺩە ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﺎﻧﺎ ﺳﯘ‪ ،‬ﻣﯘﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻛﯩﻨﻰ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗپ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ ﺗﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘڭ‪ -:‬ﺩەپ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻛﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﭽﺎ ﺩﯨﮕﯩﻨﻰ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻳﺎﻧﺪﺍﺵ ﻗﻮﺷﺎﻣﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﻮﺷﺎﻡ ـ ﺩەﺭەﺥ ﺷﺎﺧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﻗﯘپ ﭼﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﺎﻡ ﺗﺎﻡ ﺗﻮﺳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯚﻳﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﻣﯘﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ ﭘﺎﺗﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯩﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯩﺨﻤﯘ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩـﺮ ﺗﻪﺭەپ ﻣﯘﺳـﺘﻪھﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺶ ﺋـﻮﺭﻧﻰ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩـﻚ ﺋﻮﺭﯗﻧـﺪﯗﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﺗﺎﻣﻐـﺎ ﺷـﻮﻳﻨﺎ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐـﺎﻥ ﺳـﯘﻧﯘﻕ ﺋﻪﻳـﻨﻪﻙ‬ ‫ﺟﺎﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﻯ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﭼﯩﻠﯩﻘﻘﯘﺩەﻙ ھﯩﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯘ ﻣﯘﻧﭽﯩﺪە ﻳﯘﻳﯘﻧﯘپ‪ ،‬ﭼـﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗـﺎﺭﺍپ ﺋﻪﻳـﻨﻪﻛﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺳﯘﻟﻐﯘﻥ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺩﯨﻤﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗپ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﻨﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳـﯜﺭەﻛﻠﯩﺮﻯ ﺩەﻛـﻜﻪ ـ‬ ‫ﺩﯛﻛﻜﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﻏﯩﺮﻟﯩﻖ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻛﭽـﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧـﺪﺍ ﺗﺎھـﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻠﯩـﭗ ﭼﯩﻘﯩـﺸﻘﺎ‬ ‫ﺑﯘﻳﺮﯗﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻱ ﮔـﺎﯕﮕﯩﺮﺍپ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳـﻰ ﺗﯩﺨﻤـﯘ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯘﻟﻐﯘﻥ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﻛﺴﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﺯﺍ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﻛﯚﺯﯨـﺪﯨﻦ ﺳـﯩﺮﻏﯩﭗ‬ ‫ﻣﻪﯕﺰﯨﮕﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﻳﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯨﺘﺘﻰ ﺩە ﺋﺎﺳـﺘﺎ ﻣﯘﻧﭽﯩـﺪﯨﻦ ﻳﯩﻨﯩـﭗ ﭼﯩﻘﺘـﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺩﺍﺩﯨـﺴﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ ﺋﯩﭽﻜﯩـﺮﻯ‬ ‫ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﻏﺎچ ﺳﯘﭘﺎ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﻗﻮﯨﺪﺍ »ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ« ﻧﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﺪﺍ ﻛـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻳﯩﻨﯩـﯔ ﺋﯚﮔﺰﯨـﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩـﭗ ﺗﯩﭙﺘﯩـﻨﯩﭻ ھـﺎﻟﻪﺗﺘﻪ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺳﯜﺭﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﯩﺪﯨﺮﻻﺷﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ـ ھﻪ ﺗﺎھﺎﺭەﺕ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﯗﯕﻤﯘ ﻗﯩﺰﯨﻢ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﯩﺴﻰ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﺳﯩﭙﺎﻳﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﻪﺭﺳﺎ ﻣﯩﺠﻪﺯ ﻗﯩﺮﻯ ﺑﻪﺯﯨﺪە ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﯩﻐﯩـﺮ‬ ‫ـ ﺑﯩﺴﯩﻖ‪ ،‬ﺳﯩﭙﺎﻳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺳﺎ ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻐﯩﺮ‬ ‫ـ ﺑﯩﺴﯩﻖ ﺳﯩﭙﺎﻳﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘۋﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ھﻪﺭ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯩﻠﯩﻖ ـ ﺳﯩﭙﺎﻳﻪ‬ ‫ﻳﺎﻏﻠﯩﻤﺎ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺗﻮﻳـﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﭘﻪﻗﻪﺗـﻼ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩـﻖ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﭼﺎﻳﻘﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﺩﯨﻴﻼ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬


‫ـ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺟﺎﻳﻨﺎﻣﺎﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﯔ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭ ﺳﯚﺯﺳﯩﺰﻻ ﺳﯘﭘﺎ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺳﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﯩﮕﯩﺰ ﺟﺎﻳﻨﺎﻣﺎﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﯩﺒﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﯜﻛﯜﻧﯜپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﺌﺎﻻ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ »ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ« ﻧﻰ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﺯﯨﺘﯩﯟﯨﺘﯩﭗ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻤﯩﺰ ﻛﯜﭼﯩﻴﯩﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺰ ﺑﯜﮔـﯜﻥ‬ ‫ﻳﺎﺕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩەﻙ ﺋﺎﺩﺍ ـ ﺟﯘﺩﺍ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﻗﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰ ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﯔ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﯨﻴﺎﻟﻤﺎﻱ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ـ ﺩە ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﺗﺎﯕﻐﺎﻥ ھـﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺟﯩﻤﺠﯩـﺖ ﺗـﯘﺭﺩﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩـﯔ ﺋـﯜﻥ ـ ﺗﯩﻨـﺴﯩﺰ‬ ‫ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺳﯚﺯ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ‪:‬‬ ‫ـ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺗﯘﺭﯨﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﻪﺭەپ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﺍ ـ ﺟـﯘﺩﺍ ﺑﻮﻟﯩـﺴﯩﺰ‪،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯩﻨـﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩـﯔ ﺩﺍﺩﯨـﺴﻰ ﺩەپ‬ ‫ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻘﯩﭗ ﭼﻮڭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﻳﻠﯜﻙ ﺋﻮﭼﺎﻗﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻪ ﺗﺎﺭﯨﺘﻘﺎﻥ ﺟﻪۋﺭﻯ ـ ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﻛـﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗـﺴﯩﯖﯩﺰ ﻗـﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﺷـﯘ‬ ‫»ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ« ﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﻪﻱ ﺋﺎﺟﯩﺮﯨﯩﺸﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘـﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﻤﯩـﺰ ﺋـﺎﻟﻼھ‬ ‫ﺗﺎﺋﺎﻻﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﻠﯩﯔ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ۋﺍﺯ ﻛﯩﭽﻪﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ۋﺍﺯ ﻛﯩﭽﯩﯔ‪ ،‬ـ ﺩﯨـﺪﻯ ﺩە ﮔـﯚھﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺍﻡ ـ ﺗﺎﺭﺍﻡ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺋﯩﻘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻴﯩﺘﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯩﺴﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺷﯩﻠﺮﯨﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﯩﯟﯨﺘﯩﭗ‪:‬‬ ‫ـ ﺩﺍﺩﺍ ﺟﯩﻨﯩﻢ ﺩﺍﺩﺍ‪ ،‬ﻣﯩﻨﻰ ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻱ ﺗﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩە ﻗﻮﺭﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻧـﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻗﻮﺭﺳـﯩﻘﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﻳـﺎﺭﯨﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏـﺎﻥ ﻣﯘﺷـﯘ ﻧﺎﺭەﺳـﯩﺪە‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﻤﯩﺴﻪڭ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ ﺩﺍﺩﺍ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺳﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩە ﻗﻮﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﭼﯩﺪﺍپ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺳﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﯕﮕـﯜ ﺑﯩـﺮﮔﻪ ﺋـﯚﺗﻜﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺷﻪﺭﺗﯩﻢ ﺷﯘﻛﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﻥ ﺋﻪﺗﻪ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪە ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﺯﺍﻣﻨﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﭗ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻤﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛپ‪ ،‬ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ ﺧﻪﻳﯩﺮ ﻗﯩﺰﯨﻢ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺩە ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻپ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺗﯘﻣﺎﺭﭼﻪ ﺷـﻪﻛﻠﯩﺪە ﻗﺎﺗﻼﻧﻐـﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﺑـﻮﻻﻕ‬ ‫ﻗﻪﻏﻪﺯﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻳﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﯚﻛﯜﺷـﻜﻪ ﺑﺎﺷـﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﮔـﯚھﻪﺭ ﺋﺎﺳـﺘﺎ ﺩﺍﺩﯨـﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐـﺎ ﻗﺎﺭﯨـﺪﻯ‪ ،‬ﺩﺍﺩﯨـﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯘﻣﺎﺭﭼﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ ﻗﻪﻏﻪﺯﺩﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜۋﺍﺗﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﺋﯩـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻗﻪﻏﻪﺯﺩﯨﻜﻰ ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﯚﻛﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ »ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺗﯘﺭﺳﺎڭ ﻣﻪﻥ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﺍﻱ«‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺩە ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻗﻮﻟﯩـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ‪ ،‬ـ ﺩە ‪:‬‬ ‫ـ ﺩﺍﺩﺍ ﺑﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﺰ ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﺳﯩﺰ ﻣﯩﻨﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ ﺩەﻳﺴﯩﺰ؟ ـ ﺩەپ ھﯚﻛﯩﺮەپ ﺋﯩﻘﯩﭗ ﻳﻐﯩﻼپ ﻛﻪﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ھﺎﺯﯨﺮ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﯩﺴﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜپ ﻳﻪﺗﺘـﻰ‪ ،‬ﺩﺍﺩﯨـﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‬ ‫ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺴﯩﻤﻨﻰ ﻳﯜﻛﻠﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺗﻪﻥ ﭼﯩـﻦ ﺩﯨﻠﯩـﺪﯨﻦ ﺳـﯚﻳﮕﻪﻥ ﺑـﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ‬ ‫ﺑﯩﻐﯩﺸﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯘﻣﯘ ھﻪﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺗﯩﯟﺍﺭﻟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﻪﺯﯨـﺰ ﻛـﯚﺭەﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯚﺯ ھﺎﻳﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﺷﻘﺎ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺷﻘﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﺗﻪﺭەپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﯩﺘﯩﭗ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺩﺍﺩﯨـﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺩﻭﺭﯨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﭗ »ﻛﺎﭘﻼ« ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﭗ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻴﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏـﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﺷﯘ ﻧﺎﺭەﺳﯩﺪﯨﻨﻰ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ﺑﯘ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﺪﻯ‪» ،‬ﺟﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﺎھﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﺎﺯﺍﻥ »ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺗﻪﻣﺴﯩﻞ ﺑﺎﺭﻏﯘ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﻪﺭەپ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺳﺎ ﻣﯩﺠﻪﺯﻯ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ …ھﻪﻱ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻘﯩﭗ‬ ‫ﭼﻮڭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪپ ﻗﺎﺗﺎﺭﻏﺎ ﻗﺎﺗﺴﺎ ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻼ ﺑﯩﺴﯩﻤﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮەﻟﻤﻪﻱ ﺋﯚﺯ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﯘ؟ ﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺗﺴﯜﻧﻤﯘ؟ ﺋﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻣﯘ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﻐﯩـﺸﻠﯩﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯖـﺴﯩﺰ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻤﯘ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﻳﯜﺭەﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺭﺳﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﯩﺸﻐﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻴﺎﻻﻳﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﺧﻤﯩﻘﺎﻧﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨـﺮﻟﯩﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ ،‬ﺷـﯘﯕﺎ ﺋـﯘ ﺋـﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﻰ‬ ‫ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﺎﭘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺟﯩﺮﺷﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨـﺪە ﺩﺍﺩﯨـﺴﻰ ﺋﻮﻣـﺎﻕ ﻧﻪۋﯨﺮﯨـﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣـﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺋﻪﺟﻪپ ﺋﻪﻣﻪﺳﻘﯘ؟ ﺋﯘ ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﻮﺳﺎﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺍﻡ ـ ﺗﺎﺭﺍﻡ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺳﯩﺮﻏﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ »ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ« ﻧﻰ ﺗـﯘﺗﻘﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋـﯜﻥ ـ ﺗﯩﻨـﺴﯩﺰ‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﻗﻮﻟﯩﺪﻛﻰ ﻣﯘﺑﺎﺭەﻙ ﻛﯩﺘﺎپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ »ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ« ﻧﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ـ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺳﯩﻼپ ﻗﻮﻳﺪﻯ ـ ﺩە ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗـﯘﺭﯗپ‬ ‫ﻗﯩﺒﻠﻪ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺗﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﯚﺭە ﺗـﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ ـ ﺩە ﺋﯜﻥ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ﺋﺎﺟﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪﻣﻼ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺋﯚﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﻱ ـ ﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﺎﻟﻼﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﯔ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺗﻪﯕﻼ ‪.‬‬


‫ـ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﻛﺎﺋﯩﻨﺎﺗﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ۋە ﻣﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ‪ ،‬ھﻪﻕ ـ ﻧﺎھﻪﻗﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺩﯨﻞ ھﯚﻛﯜﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﻤﯩﺰ ﻣﯩﻬﺮﯨﺒـﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ﺋﺎﺟﯩﺮﺷﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﻜﻪ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍ ۋەﺩە ﺑﯩﺮﯨﻤﻪﻥ‪،‬ـ‬ ‫ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻴﯩﺘﭗ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻥ ﻳﺎﺵ ﻛﻪﺑﻰ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳـﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﺋـﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﮔـﯚھﻪﺭ ﺋـﯘﺩﯗﻟﻼ ھـﻮﻳﻼ ﺋﺎﺭﻗﯩـﺴﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺟﯩﮕﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻜﻪ ﭼﯩﻘﺘﻰ ـ ﺩە ﺯﻭﯕﺰﯨﻴﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﭘﯩﺘﻰ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﭘﯩﺘﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﻪﺩەﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ھﯚﯕﻜﯩﺮەپ‬ ‫ﺋﯩﺘﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪» ،‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ »ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺩەﺳﺘﯘﺭﺩﯗﺭ‪ ،‬ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺟﯜﻣﻠﻪ‪ ،‬ھﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯗ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻼھﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﻰ ھﻪﻣﻤﺪﯨﻦ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺩەپ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟەﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ھـﯚﺟﺠﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤـﯘ ﺋﯩـﺸﻪﻧﯩﭻ‬ ‫ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ »ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ« ﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋـﺎﻟﻼھﻨﻰ ﮔـﯘۋﺍھﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻗﻪﺳـﻪﻡ ﻗﯩﻠـﺪﯗ‪ ،‬ﺑـﯘ ﻗﻪﺳـﻪﻡ ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﻪڭ‬ ‫ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺋﻪڭ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ۋﯨﺠﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ۋەﺩﯨﮕﻪ ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﻗﻪﺳﻪﻣﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧـﺪﻕ ﺑﻪﺩەﻝ‬ ‫ﺗﯚﻟﻪﺷﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺋﯚﺯ ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭﺩە ﺋﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻤﯩﺴﺎ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧـﺪﺍﻕ ﻛﯩـﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻐـﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ ،‬ھﻪﻡ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﮕﻪﺭﭼﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻼﺷـﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺷـﯘ ﻛﯩـﺸﯩﻤﯘ ۋەﺩﯨـﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﻜﺰﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﻪﺳﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺋﯚﺯ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻼھﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼھﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋـﯘﻻﺭ ﺑـﯘ ﻗﻪﺳـﻪﻣﻨﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﺴﺎ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯩﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻣﯘ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﻗﻪﺳﻪﻣﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﻧﺪﻯ ﻳـﯘﻗﯩﺮﺩﺍ‬ ‫ﺋﯩﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯘ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺷﺘﺎ ﺗﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩە ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﭼﻘﯩﻼ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ۋﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯘ ﺋﯘﺳﯘﻟﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ھﯩﻴﻠﯩﺘﺘﯩﻨﻼ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ھﯩﺠﯩﺮﺍﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻐﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺋﻪﻣـﺪﻯ‬ ‫ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ۋﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ﺋﺎﺟﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﺑﯘ ﻗﯩﯩﺘﯩﻢ ۋەﺩﯨـﺴﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺴﺎ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﻗﻪﺳـﯩﻤﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻤﯩﺴﺎ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺷﯘ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﭘﻼﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺴﻪﺩەپ ﻳﻐﯩﻼپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺟﯩﮕﺪﯨﻠﯩﻚ ﺑﺎﻏﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﻰ‬ ‫ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ﺋﺎﺟﯩﺮﯨﺸﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﻗﯩﻼﺭ؟ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﻻﺭ؟ ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺑﯘ ﻗﻪﺳﻪﻣﮕﻪ‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪۋەﺭﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ۋﺍﭘﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﻯ ﺩەپ ﺭەﻧﺠﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭﻣﯘ؟‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ھﻪﺵ ـ ﭘﻪﺵ ﺩﯨﮕﯜﭼﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻧـﯔ ﺗﯘﻏـﯘﺕ ۋﺍﻗﺘﯩﻤـﯘ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩـﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﭘﺎﺕ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺩەﺭﺩﯨﺪە ﺳﺎﺭﺍڭ ﺑﻮﻻﻱ ﺩەﭘـﻼ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﻣﯘﺷـﯘ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺋﺎﻳﺪەﻙ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ھﯩﭻ ﺑﯩـﺮ ﺧﻪﺕ ـ ﺧﻪۋەﺭ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﯩـﻨﯩﮕﻪ ﺗﯩـﺖ ـ ﺗﯩـﺖ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋﺎﺭﺍﻣـﺴﯩﺰﻻﻧﺪﻯ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩـﭗ ﻗﯩـﻴﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺟﯩﺪﯨﻠﻰ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﯩﺪەﻙ ﻗﻮﻟﻠﯩﻤﯩـﺪﻯ‪ ،‬ھﻪﻡ ﮔـﯚھﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼپ ﻛﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ۋەﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ‪ ،‬ـ ﺩەپ ﻗﺎﭘﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯜﺭﺩﻯ ﻗﯩﻴﻦ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﯩﻨﯩﭻ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺗﯘﺭﯗﭘﻠﯩﻤﯘ؟‬ ‫ـ ھﻪ ﺗﯩﻨﯩﭻ‪ ،‬ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎﻕ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﯩﺴﻪﻥ؟‬ ‫ﻣﻪﻥ ……‪،‬ـ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﭼﺎﻳﻨﺎپ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﺳﯩﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﭼﯩﻠﻼپ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻳﻮﻗﺎﻝ ﺑﯘ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﭼﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺋﺎﻻﻳﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻛﯩﻠﻪﻱ ﺩەپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﺭﺍﻻ ‪.‬‬ ‫ـ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺗﯩﻠﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎ‪ ،‬ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻖ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻣﯘ ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﻠﯩﺸﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﺴﻪڭ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍپ ﺑﺎﻕ‪ ،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ﻗﯩـﻴﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺩﻭﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺘﺘﯩﯩﺮۋﯨﺘﯩﭗ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ۋﺍﺭﺍڭ ـ ﭼﯘﺭﯗﯕﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﻳﯜﮔﯩﺮﯨﭗ ھﻮﻳﻠﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻨـﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛپ ﺧﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨـﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩـﺪﻯ‪ ،‬ـ ﺩە‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ‪:‬‬ ‫ـ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﻪﯕﮕﻪ ﺋﯩﻴﺘﯩﭗ ﻗﻮﻱ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ‪،‬ـ ﺩﯨﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻛﯚﺗﯜﺭﻣﻪﻱ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﯩﺮﯨﭗ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ‪:‬‬ ‫ـ ﺩﺍﺩﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﮕﯩﻨﻰ ﺭﺍﺳﯩﺘﻤﺎ‪،‬ـ ﺩﯨﻴﻪﻟﯩﺪﻯ ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ ‪.‬‬ ‫ـ ھﻪﺋﻪ‪ ،‬ﺭﺍﺳﯩﺖ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ ‪،‬ـ ﮔﯚھﻪﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩﻨﭽﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﺎﺗـﺎﻕ ﺋـﯚﻳﯩﮕﻪ‬ ‫ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻣﯘﺷـﯩﺖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧـﺪﻙ ھﯩـﺲ ﻗﯩﻠـﺪﻯ ـ ﺩ ﺗﯘﺭﻏـﺎﻥ ﻳﯩﺮﯨـﺪە ﻗﺎﻗﻘـﺎﻥ‬ ‫ﻗﻮﺯﯗﻗﺘﻪﻙ ﻗﯩﺘﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻗﯩﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ـ ﺋﺎﺭﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ۋەﺩﯨﻠﯩﺮﻯ؟ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋـﯚﺗﯩﻤﯩﺰ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽـﯘ؟ ھﻪﺕ‬ ‫ﺋﯩﺴﯩﺖ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻏﺮﻯ ﺗﺎﺵ ﻗﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﯘ ﭼﻮﻗـﯘﻡ ﻣﻪﺟﺒـﯘﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺳـﯚﺯ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐـﺎﻥ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ھﻮﻳﻠﯩـﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺮﻯ‬ ‫ﻳﻪﻟﻜﯩﺴﺪﯨﻦ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﮔﻪﻧﺪەﻙ ﻳﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯜﭼﻪ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﻳﺎﺵ ﻗﯘﺭﯗﻣﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﺟﯩﺒـﺎ ﻗﯩـﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗـﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺟﯩﺮﺍﺷـﺘﯘﺭﯨﯟﯨﺘﯩﻤﻪﻥ‬ ‫ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﮕﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺳﻪۋەپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯗ؟ ﺋﻪﺟﯩﺒﺎ ﻣﻪﻥ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﻨﻰ ﺭەﻧﺠﯩﺘﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻣﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﯩﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﻣﯩﺴﺰ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻼپ‬


‫ﺋﺎﺟﯩﺮﺍﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﯘﺗـﯘﺵ ﻗﯩﻠـﺪﯨﻤﯘ؟ ﻳـﺎﻕ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺩﯨﻠﯩﻨﯩﻤـﯘ ﺭەﻧﺠﯩـﺘﻜﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻣـﯘ ھﻪﻡ ﻣﯩﻨﯩـﯔ ﻛﯩـﺴﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺩەپ ﺑﯩﺰﻧـﻰ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗﻤﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺳﻪۋەپ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﺯ ـ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﺗﯜﮔﯩـﺸﯩﭙﻼ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻗﻮﻟﻰ ھﯩﭻ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﻯ‪ ،‬ھﻪ ﺩﯨﺴﯩﻼ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﭼﯩﻤﻐﯘﺭ‪ ،‬ﻳﯩﻐﻼﯕﻐـﯘ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩﯨﮕﯩﻤﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋـﺎﺯ ﮔﻪپ ﻗﯩﻼﺗﺘـﻰ‪ ،‬ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩـﯔ ﻣﯘﺷـﯘ ھﺎﻟﻐـﺎ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﺎ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯜﻥ ـ ﺗﯩﻨﺴﯩﺰ ھـﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗـﺎﺭﺍﻡ ـ‬ ‫ﺗﺎﺭﺍﻡ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭘﯘﭼﯩﻼﻧﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺗﯘﺭﺳﺎ‪ ،‬ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺗﻪﺭﺳﺎ ﻣﯩﺠﻪﺯ ﻗﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻛﯜﻧﺴﺎﻳﯩﻦ ﺗﯜﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﻮﻳﻼ ـ ﺋﻮﻳﻼ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﻬﯘ ﻳﯘﺭﯨﺘﺘﯩﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻘﺎ ﻛﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺷﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ھﺎﻳﺎﺕ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﻳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﯩﯟﺍﺭﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺳﻪﺯﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳـﺪﯨﻜﻪﻥ ﻟﯩﻜﯩـﻦ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻣﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﺘﯩﻜﻰ ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷـﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻣﯘھﺘـﺎﺝ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻜﻪﻥ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩـﻦ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮔﯚھﻪﺭ ﻳﯩﻨﯩﺪﺍ ﭼﺎﻏﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮﻯ ـ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷـﯩﻨﯩﭗ ﻳﻪﺗـﻜﻪﻥ‪ ،‬ھﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠـﺴﺎ ﻳﺎﺷـﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺗﯘﻧﯘپ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺟﯩﺮﺍﺷﻤﺎﻱ ﻳﯩﺮﺍﻗﻘـﺎ ﺳـﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﻤـﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻳﻮﻟﻐـﺎ ﺋﺎﺗﻼﻧـﺪﻯ‪ ،‬ھـﺎﺯﯨﺮ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻳﻪﯕﮕﯜﺷﯩﮕﻪ ﺋﺎﺯﻻ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺗﯘﻏﯘپ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺟﯩﺮﺍﺷﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺷﯘ ﺳﻪﺑﻰ ﺑﻮۋﺍﻗﻨﯩـﯔ ﻣﯩﻬـﺮﻯ ـ‬ ‫ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮۋﺍﻱ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛپ ﻗﻮﻳﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘ ﻳـﯘﺭﺕ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩـﭗ ﻛﻪﻟـﮕﻪچ ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻜﻰ ﭼﻮڭ ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﮕﯩﻤﯘ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﭽﻪ ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯘ ﺷﻪھﻪﺭ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﭼﻮڭ‪ ،‬ﺷﯘﻧﭽﻪ‬ ‫ﭘﺎﻛﯩﺰە‪ ،‬ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻜﻰ ﻳﯩﺰﺍ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻰ‪ ،‬ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ ﺳﻪھﺮﺍﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴـﺎﭘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﺳـﻼ ﺋﻮﺧـﺸﯩﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺷـﻪھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷـﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﻻھﯩـﺪە‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ‪ ،‬ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺩﯨﻤﻪﻙ ﺑﯘ ﺷﻪھﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯩـﺮﺍﻕ ﺳـﻪھﺮﺍﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪﺭەﻗﻘـﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐـﺎﻥ »ﻗـﺎﻻﻕ«‬ ‫ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﻠﯩﻼ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﯩﻨﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺩﯨﻤﻪﻙ ﺑﯘ ﺷﻪھﻪﺭﺩە ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ـ ﺋﻮﻗﻪﺕ‪ ،‬ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﻪﻟﯟەﺗﺘﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺑﺎﺳـﻘﯩﻠﻰ ﺑـﻮﻻﺗﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺑﯘ ﺷﻪھﻪﺭﻧﯩﯔ ھﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻪﺭﺳﯩﺴﻰ ﻳﺎﺭﯨﻤﯩﺪﻯ ‪.‬‬ ‫«ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﺍ ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﯖﺪﺍ ﺋﯘﻟﺘﺎﻥ ﺑﻮﻝ« ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺑﯘ ﺷﻪھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭەﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫»ﻗﺎﻻﻕ« ﻣﯘھﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﻪھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﯨﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻻھﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﻪﻟﻤﯩﺪﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻱ ھﻪ ﺩﯨﺴﯩﻼ‬ ‫ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯘﺭﺗﻰ‪ ،‬ﺩﯨﻬﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﭼﻘﺎ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﺗﻮﭘﺎ ـ ﺗﻪﺭەﺕ ﻳﯜﺭﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﻟﯩﻜﻦ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻣﯘھﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ‬ ‫ـ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻨﻰ ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻘﯩﺪﺍ ﻛﯩﭽﻪ ـ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﻛﯚﻳﯜپ ﭘﯩﺸﻘﺎﻥ‪ ،‬ﻳﻪﺗﻜﯜﭼﻪ ﺩەﺭﺕ ﺗﺎﺭﯨﺘﻘﺎﻥ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﮔﯚھﻪﺭ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﻕ ـ ﺗﯘﻗﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺩﻭﺳﯩﺖ ﻳﺎﺭەﻧﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺩەﻣﻤﯘ ﻳﯩـﺮﺍﻕ ﻛﻪﺗﻤﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏـﺎ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺳﯩﻐﯩﻨﯩـﺸﻰ‪ ،‬ﻣـﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﻰ‪ ،‬ﺗﯩﺨﻤـﯘ‬ ‫ھﻪﺳﺴﯩﻠﻪپ ﻛﯜﭼﻪﻳﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺑﯘ ﻳﯘﺭﯨﺘﻘﺎ ﻛﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺋﺎﺟﯩﺮﯨﯩﺸﭗ ﻛﯩﺘﻪﺭﻣﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﯩﻴـﺎﻟﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻳﯘﺭﯨﺘﺘﺎ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣـﯘھﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜپ ﻳﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ھﻪﻡ ﺳـﯩﻐﯩﻨﯩﺶ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜـﻰ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﯩـﺪﯨﻦ ﺗﯩﺨﻤـﯘ ﻛﯜﭼﻪﻳـﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯘ ﺋﯚﻳـﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪھﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺗﯩﻠﯩﻔﯘﻥ ﺋﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﯗﭘﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ـ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ‪،‬ـ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭەﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﻳﯜﻣﭽﺎﻥ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ـ ۋەﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻛﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ‪.‬‬ ‫ـ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯘﺭﺩﯗﯕﻤﯘ ﺋﺎﻛﺎ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﺯﯛﯕﭽﯘ؟‬ ‫ﺑﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ ـ ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰ ﺳﯩﻨﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﭙﺘﯘ‪ ،‬ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚپ ﺳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﻢ ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﻐﯩﻨﺪﯨﻢ ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﺯ ـ ﺋﺎﺭﺍ ﺗﯩﻨﯩﭽﻠﯩﻖ ﺳﻮﺭﯨﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻐﺎ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯩﻘﯩﻨﺪﯨﻼ ﻳﻪﯕﮕﯜﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯩﻴﺘﯩﭗ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﻴﯩﺘﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘ ﺧﻮﺵ ﺧﻪۋەﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ھﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯ ﻛﯩﺮﻣﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜـﻰ ﺳـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ‬ ‫ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﯘﺭﯗﭘﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘۋەﺗﺘﻰ ـ ﺩە ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺷﯩﺮﯨﻦ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﭘﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺋﻮﻣﺎﻕ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﮔﯚھﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛپ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﺭﻣﻪﻱ ﺑﺎﻗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋـﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺧﯘﺷـﺎﻟﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻣﻪﺳﺘﯩﻠﯩﻜﻰ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺷﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭەﯕﮕﻰ ﺋﯚﻛﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯚﻳﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﯕﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﺭﺗﯘپ ﺑﯩﺮ ـ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﺳـﻪﻟﻠﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯗ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻤﯘ ﺩەﺳﻠﯩﭙﯩﺪە ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﻮﻣـﺎﻕ ﻧﻪۋﯨﺮﯨـﺴﻨﯩﯔ‬ ‫ﺷﻮﺥ ﻛﯜﻟﯜﺷﻠﺮﻯ‪ ،‬ﺋﻮﻣﺎﻕ ھﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻏﻪﺷﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘپ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ‪:‬‬ ‫ـ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻢ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﯩﻨﯩﭻ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﯕﻼﺭ ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯘﯕﻼﺭﻏﺎ ﺗﯘﺳﺎﻟﻐﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪ ،‬ـ ﺩﯨﻴﯩـﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺑـﯘ ﺳـﯚﺯﻟﻪﺭ‬ ‫ﺑﻮۋﺍﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ ﺳﯩﭙﺎﻳﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﻳـﺎﺵ ﺳـﯩﺮﻏﯩﭗ ﭼﯜﺷـﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺷﯘ ﺷﯩﺮﯨﻦ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﻪﺯﻟﯩـﺪﻯ‬


‫ـ ﺩە ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﻮﻟﻠﯘﻕ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﻗﺎﺗﻨـﺎﺵ ﺑﯩﻜﯩـﺘﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯘ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐـﺎ ﺑﺎﺭﯨـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﺷـﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺘﯩـﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺮ ﺗـﺎﻟﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﻨـﻰ‬ ‫ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﯩﻨﯩﭽﻪ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯧﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯘﻧﯩﯖﯩـﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩـﺮﻯ ﺑﯘﻧﭽﯩﻠﯩـﻚ ﺋـﯘﺯﯗﻥ ﺳـﻪﭘﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺗﻪﺱ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋـﯚﻳﮕﻪ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﺎﺭﭼﯩﻐﯩﺪﺍ ﺷﯩﺮﯨﻦ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﺯﺍﺑﻰ‪-‬ﮔﯚﺭﺋﺎﺯﺍﺑﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻟﻪﺯﺯﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﭘﯘﺗﻜـﯘﻝ‬ ‫ﺧﯩﻴﺎﻟﺪﺍ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﺴﺘﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯜﺕ ﺋﯜﺯﻣﻪﻯ ﺋﯘ ﭼﯩﺮﻣﺎﺵ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﭽﺪە ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‬ ‫‪.‬ﺋﯘ ﺋﯚﻳﮕﻪ؛‬ ‫ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ‪-‬ﺋﻪﻻﻳﻜﯘﻡ ‪:-‬ﺩەپ ﻛﯩﺮﺷﯩﮕﯩﻼ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺋﺎﺭﺭﺍﻡ ﺋﯧﻠـﺸﻘﺎ ﺗﻪﻣـﺸﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﺍﺩﺳـﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛـﺎ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە‬‫ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﺴﻠﯩﭗ ﺋﯧﺴﻪﺩەپ ﻳﯩﻐﻼپ ﻛﻪﺗﺘـﻰ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺷﻪھﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﻦ ﺋـﯘﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﺳـﯧﻐﯩﻨﻐﺎﻧﺘﻰ‬ ‫‪.‬ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﺎﻟﻴﻪ ھﻪﺩە ﻣﯘﺷﯘ ﻛﻪﻣﮕﯩﭽﻪ ﺋﻮﻏﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚﺕ ﻛﯜﻥ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﻛﯜﻧـﺴﯩﺮﻯ ﻳﯩﻐـﻼپ ﻛـﯜﻧﻠﯩﺮﻧﻰ ﺗﻮﻟﻤـﯘ ﺗﻪﺳـﻠﯩﻜﺘﻪ‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺟﯩﻨﻢ ﺑﺎﻻﻡ ﺗﯩﻨﭻ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻛﻪﭘﺴﻪﻥ ‪،‬ﺳﯩﻨﻤﯘ ﻛﯚﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﻪﻥ‪ .‬ھﻪ؟ ﻧﯩﻤﺪەپ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼپ ﻛﯧﺘﺴﻪﻥ؟ ﺑﯧـﺸﯩﯖﻐﺎ ھﻪﺭﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﺋﯧﻐـﺮ‬‫ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﻛﻪﻟﺴﯩﻤﯘ ﺩﺍﺩﺍڭ ﺋﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎﺭﻳﯚﻟﻪﻙ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ؟ﺳﻪﻥ ﺑﯩـﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩـﺰﺍﺭ ﺑﻮﻟـﺪﯨﯖﻤﯘﻳﺎ؟ ﺋﻪﻣـﺪﻯ ﺑﯩﺰﻧـﻰ ﺗﺎﺷـﻼپ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣـﯘ‬ ‫ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺭﻏﺎ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻰ؛‪ .---‬ﺋﺎﻟﻴﻪ ھﻪﺩە ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﻠﭗ ﻳﯩﻐـﻼپ ھﻪﺩەپ ﺋـﺴﻪﺩەپ ﺷـﯘ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧـﻰ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪.‬ﺋـﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩـﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﻤـﯘ‬ ‫ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﮔﻪﻧﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﯩﺴﯩﻼ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣﺪﻯ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺭﻏﺎ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻤﻪﻥ ‪.‬ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﻪﺭﮔﯩـﺰ ﻳﯩﻐﻼﺗﻤـﺎﻳﻤﻪﻥ ‪.‬ﺑﻮﻟـﺪﻯ ﻗﯩﻠـﺴﯩﻼ ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﯩـﺴﻼ !‬‫_ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﻰ ﺳﯜﺭﺗﻜﻪچ ﺋﯚﺯﻣﯘ ﺋﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﻳﯩﻐﻼپ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ‪ .‬ﺋﯘ ھﻪﻗﻘﻪﺗﻪﻧﻤﯘ ﺋﯚﺯﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ھﯩﺠﺮﺍﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ‬ ‫ﺩەپ ﻳﯘﺭﺗﺘﯩﻦ ﻳﺮﺍﻗﻼﺭﻏﺎ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ ‪.‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺩﺍﺩﺳﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻧﯩـﯔ ﭘﯩﺮﺍﻗﯩـﺪﺍ ﭘﯩـﺸﯩﭗ ﻗﻴﯩﻨﯩﻠـﺪﯨﻐﻨﻨﻰ ﺋﻪﺳـﻠﻪﭘﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐـﺎﻧﺘﻰ‬ ‫‪.‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﺳﻰ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﮔﻪپ‪-‬ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻨـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻛﯚﺯﺩﯨﻨﻤـﯘ‬ ‫ﺋﻜﻜﻰ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﻳﺎﺵ ﺳﯩﺮﻏﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺩﺍﺩﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﺩﯨﻦ ﺭەﻧﺠﯩﯩﮕﯩﻨﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺸﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ‪،‬ﺩە ﺑﯩﺸﻨﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﮔﯘﻧﺎھﻜﺎﺭ ﻛﯩﺸﯩﺪەﻙ‪:‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺍ ﻣﯩﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﺳﯩﻠﻪ ‪،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ھﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺳﯩﻠﻨﯔ ﺩﯨﻠﻠﯩﺮﻧﻰ ﺭەﻧﺠﯩﺘﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪...‬‬‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺗﯧﯩﺨﻰ ﺗﯜﮔﻤﻪﻳﻼ ھﻪﺭﺋﻜﻜﯩﻠﯩﺴﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺩەﻙ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﭼـﺎﻗﻼپ ﺋـﯜﻥ ﺳـﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﻐـﻼپ ﻛﻪﺗﺘـﻰ‪ .‬ﻣﺎﻧـﺎ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ھﯩﻠﻘﻰ ﮔﯜﺯەﻝ ﺷﻪھﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﺎﻧﺴﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯩﻐﻨـﺸﻨﻰ ﺩەﭘـﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﮔﯚھﻪﺭ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﯜﻣﯜﺩﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺧﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﻗﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﻬـﺮﻯ‪-‬‬ ‫ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﻨﻰ ﺋﯩﺰﻟﻪپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﭘﯩﺮﺍﻗﻰ‪ ،‬ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻗﯩﻴﻨﯩﺪﻯ ‪،‬ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺳﯩﻐﯩﻨﺪﯗﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﮔﯚﺷﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ‪ .‬ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼ ھﻪﺭﺑﺮ ﺋﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﻨﯩﯔ ﻳـﯜﺭﻛﯩﻨﻰ ﺷـﯘ ﻛﯩـﺸﯩﮕﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳـﯩﭗ ھﺎﻟـﺪﺍ ﺷـﯘ‬ ‫ﻛﯩﺸﻨﯩﯔ ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻟﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﺘﯘﻣﻰ ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﯩﺪﺍ ﻳﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘ ﻳﯜﺭەﻙ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺧﯩـﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻰ ﻛﯩـﺮەﻙ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﺑﯘ ﻳﯜﺭەﻙ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘـﺘﯩﻦ ﺑﯩـﺮﻯ ﺗﺎﺭﺗﻘـﺎﻥ ﺩەﺭﺕ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﺮﻏـﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷـﻠﯩﻖ ﺑﯩـﺮەﻟﻤﻪﻱ ﻛﯜﻧـﺴﯩﺮﻯ ﺗﺎﺭﻳﯩـﭗ ﻗﻮﺭﻟـﯘپ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺟﯘﻏﯩﻐﺎ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ ﺋﻪﺳﻠﻰ ھﺎﻟﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﭽﻜﻠﻪپ ﺑﯘﮔﯚﺷﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﯜﺭەﻙ ﭼﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛـﯚﻛﺮﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ھﻪﺳﺮەﺕ ﺋﯩﭽﺪە ﺋﺎﺯﺍﺑﻘﺎ ﺗﻮﻟﺪﻯ ‪ .‬ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﻏﯩﺮﻗﻰ ﺗﯩﻨﮕﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﺳﺎﻧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳـﯜﺭەﻛﻜﻪ‬ ‫ﻳﯚﺗﻜﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻘﺎ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮەﻟﻤﯩﺪﻯ ‪.‬ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺴﻪﻟﮕﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﺗﯩﭙﯩﻠـﺪﯗ ‪.‬ھﻪﺗﺘـﺎ ﺳـﺎﻗﺎﻳﻤﺎﺱ ﻛﯩـﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺒﺎﺭەﺕ ﺋﻪڭ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺋﯘﻗﯘﻣﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯔ ﻗﻪﻟﯩﺐ ﺋﺎﻏﯩﺮﻗﯩﻨﯩﯔ ﺩﻭﺭﺳﻰ ھﯩﻠﻘﻰ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺩﻭﺭﺍ ››ﺋﯚﻟﯜﻡ ›› ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮔـﯚھﻪﺭ ۋە ﺋﻮﻣـﺎﻕ‬ ‫ﻗﯩﺰﻯ ﺋﯩﺪﻯ ھﻪﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻟﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ ‪.‬ﺋﯘ ﺋﻮﻳﻼ‪-‬ﺋﻮﻳﻼ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋـﯚﻳﮕﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ ﻗﯩـﺘﯩﻢ ﺑﯩـﺮپ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺭﺍﺯﻟﯩﻘﯩﯩﻨـﻰ‬ ‫ﺋﻠﯩﺸﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﯗ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﻨﻰ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﻛﯚﺭﯗﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪.‬ﺳﻪﻧﻼ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺶ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻨﯩﯔ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺸﯖﻐﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ‪:-‬‬‫ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﻨﯩﯔ ﭼﯩﻦ‪-‬ﺩﯨﻠﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯ ﺋﯩﺪﻯ ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﺮﺋـﺎﺯ ﺋﺘﺘﯩـﻚ ﻣﯩـﺠﻪﺯ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩـﻦ‬ ‫ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪڭ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﻠﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ‪.‬ﻳﯘﺭﺕ ﺋﯩﭽﺪە ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﺎﺯﺍﺭﻟﯩـﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤـﺎﻳﺘﺘﻰ ‪.‬ﻗﻮﻟـﯘﻡ‪-‬ﻗﻮﺷـﻨﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋـﺎﺭﺍ ﺋﯩﻨـﺎﻕ‬ ‫ﺋﯚﺗﻪﺗﺘﻰ‪.‬ﺋﯚﻱ ﺋﭽﺪﯨﻤﯘ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﮔﻪ ﺋﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ ‪.‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻐﺸﻼﻳﺘﺘﻰ ‪،‬ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛﯚﺯ ﻛﯩﺴﯩﻠﮕﻪ ﮔﯩﺮﭘﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﻗـﺎﺭﺍپ‬ ‫ﺋﯩﭽﻰ ﺳﯩﺮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ‪،‬ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﻧﯩﯔ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺭەﭘﯩﻘﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﺩﯨﻦ ﻳﻮﺷـﯘﺭﯗﻧﭽﻪ ﻛﯚﺯﻳﯩـﺸﻰ‬


‫ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ ‪.‬ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﯩﮕﯩﻨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﺭﺯﯨﻨﺖ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﺎﻥ ﺗﻮﻣﯘﺭﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯚﺯﻧﯩﯔ ﺟﺎﻥ ﺗﻮﻣﯘﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺨﻰ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﻻ ﺳﻮﻟﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﺸﯩﮕﻪ ﭼﯩﺪﺍپ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛـﺎ‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﺩەﺑﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ)ﻳﻪﻧﻰ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ‪،‬ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﺳـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ‬ ‫)ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺭﻣﺎﻱ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺟﺮﺍﺷﺘﯘﺭۋﯨﺘﯩﺸﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺘﻰ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯩﻴﻦ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﭘﻪﺭﺷﺎﻥ ﻳﯜﺭﮔﯩﻨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺟﺎھﯩﻞ ﻗﯧﺮﯨﻐﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻳﯩﻠﻨﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋـﯚﻳﮕﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮﺷﻘﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ۋە ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺷﻪھﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﺧـﺴﯘﺱ ﺋﺎﻳـﺎﻟﻰ ۋە ﻗﯩـﺰﻯ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺳـﯩﺘﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮەﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ۋەﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺋﯚﻳﺪە ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ﻻﺯﯨﻤﻪﺗﻠﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﮔﯚھﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯖﻜﯩﺪەﻙ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﻮﭘﺘﯘ‪ .‬ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺗﯘﻏﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻟﯩﻤﯘ ﻗﯩـﺰ‪ .‬ﺑـﯘ ﺑـﺎﻟﯩﻨﻰ ﺳـﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻘﯩـﭗ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﻣـﺴﯩﻠﻪﺭ ﻳـﺎﻛﻰ ﺑﯩﺰﻣـﯘ؟‪ :-‬ﺩﯨـﺪﻯ‬‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻐﺎ ﺑﯘ ﻧﯩـﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩـﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﻤﯩـﺰ ﺗﯩـﻨﭻ‪-‬ﺋﺎﻣـﺎﻥ‬ ‫ﻳﻪﯕﮕﯜﻟﻠﯟﺍﭘﺘﯘ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺕ ﺗﻮﻳﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﯨﺸﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻳﺎﻧﻐﺎﻧﺪﯗ؟ ﺑﯩـﺰ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩـﯔ ﺑﻪﺧـﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻳﻠﻰ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛـﺎ ﭼﻮﯕﻘـﯘﺭ ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ‪-‬ﻳـﺎﻕ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼـﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﻗﺎﺭﺍﺭﻏـﺎ ﻛﯩﻠﯩـﭗ ﺑﻮﻟـﺪﯗﻡ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﺟﺮﺍﺷﺘﯘﺭۋەﺗﻤﯩﺴﻪﻡ ﺋﯚﻟﺴﻪﻣﻤﯘ ھﻪﺭﮔﯩﺰ ﮔﯚﺭﺩە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻳﺎﺗﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺳﯩﻠﻰ ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ( ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ( ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺗﯜﮔﻪﺷﺴﯘﻥ ﺩەﻣﺪﯨﻼ؟‬‫ﺳﯩﻠﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺟﯩﻖ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻼ؟ ﺑﻮﻟﺪﯨﻼ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻧﻪﺳﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﺰﯨﻤﻨﻰ ﻗﻮﻳﺪﯗﺭۋەﺗﺴﯩﻠﻪ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﯩﺰﯨﻤﻐﺎ ﻳﯩﭙﯩﺸﯟﺍﻟﻤﯩـﺴﻼ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐﯩﻤـﯘ‬‫ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭ‪.‬‬ ‫ﻗﯘﺩﺍﻡ ﺑﯩﺰ ﺑﻪﻛﺮەﻙ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ‪ .‬ﺩەﺳﻠﯩﭙﯩﺪە ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻮﻳﻐﺎ ﻗﯧﺘﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻپ ﺗﻮﻳﻼپ ﻗﻮﻳﺪﯗﻕ‪ .‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ؟‬‫ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ .....‬ھﻪﻱ‪....‬ﺳﯩﻠﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯨﺘﻪﻳﻠﻰ ﺩەﻳﺪﯨﻼ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑـﯘ ﻧﺎﺭﺭەﺳـﺘﯩﺪە ﺩﯗﻧﻴﺎﻏـﺎ ﻛﯩﻠﯩـﭙﻼ ﻳﯩـﺘﯩﻢ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﻛﯩﻤﮕﻪ؟ ﺋﺎﺷﯩﻖ‪-‬ﻣﻪﺷﯘﻗﻨﻰ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩـﺪﯨﻦ ﺋـﺎﻳﺮﯨﯟﯨﺘﯩﺶ ﺋﯩﻐﯩـﺮ ﮔﯘﻧـﺎھ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎھﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ .‬ﺗﻮﻻ ﺳﺎﻟﭽﯩﺪەﻙ ﭼﺎﭘﻼﺷﻤﺎﻱ ﻗﯩﺰﯨﻤﻨﻰ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ‪ .‬ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟـﺴﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﻐﻠـﺪﯨﻜﻰ‬‫ﻣﺎﺩﺍ ﺋﯩﺸﻪﻛﻨﻰ ﺑﯩﺮەﻱ‪-.‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﻴﻨﻰ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪۋﯨﺘﯩﭗ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪،‬ﺋﯘ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﮔﻪپ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﻪﺧـﺴﯩﺘﮕﻪ ﻳﺘﻪﻟﻤﻪﻳـﺪﯨﻐﻨﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳﻪﺯﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻼﺭﻏـﺎ ھﯘﺟـﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤـﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺑﯩﺮﻳﺎﻧـﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏـﺎﻥ‬ ‫ھﺎﻗﺎﺭەﺗﻠﯩﻚ ﻛﯜﻳﺌﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ھﺎﻗﺎﺭەﺗﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﭘﻪﺭﺯەﻧﯩﺖ ﺩﯨـﮕﻪﻥ ﻳﯜﺭەﻛﻨﯩـﯔ ﺟـﺎﻥ ﺗﻮﻣـﯘﺭﻯ ﺩﯨـﮕﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨـﻰ ﺑﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺷﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﺪﺍ ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯨﺘﯩﺸﻜﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘپ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻏﻠﯘﻣﻐﺎ ﺧﯘﺗﯘﻥ ﭼﯩﻘﻤﺎ ﺳﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﮔﯩﻨﯩﻢ ﻳﻮﻕ‪ .‬ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻣﺎﺩﺍ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ‬‫ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﻪﺗﻪ‪-‬ﺋﯚﮔﯜﻥ ﺑﯩﺮەﺭ ھﺎﯕﮕﯩﻐﯩﻤﯘ ﭼﯩﻘﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﺮﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟەﺗـﺴﻪﻙ ﺋـﺎﻳﺮﯨﯟﯨﺘﻪﻳﻠﻰ‪-:‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﻗﯘﺩﯨﺴﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ھﺎﻗﺎﺭەﺗﻠﻪﻧﮕﯩﮕﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﭼﯩﺪﺍپ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩـﺮ ﺋـﺎﺯ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ‬ ‫ﺑﺴﯟﯨﻠﯩﭗ ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﻮﻟﻤﯘ ﺋﻐﯩﺮ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ۋەﺯﻧﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﭼﯩـﯔ ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﺗـﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ‪.‬ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﻗﺎﺯﺍﻧﻐــﺎ ﻣﯘﻧــﺪﺍﻕ ﭼﯚﻣــﯜچ ﻗﯩﻠﯩــﭗ ﺋﺎﺑــﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋــﺎﻛﯩﻤﯘ ﺋــﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳــﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﯘﺩﺳــﯩﻐﺎ ﺩەﻝ ﺟﺎﻳــﺪﺍ ﺭەﺩﻳﻪ ﺑﻪﺭﺩﻯ ‪ .‬ﺳــﯩﺮﺗﺘﺎ ﺗــﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺭﯕﯩﻨﻰ ﺗﯩﯖﺸﺎپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﮔﯚھﻪﺭ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻧﻰ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﻖ ﺋﺎﯕﻼپ ﻳـﯜﺯﻧﻰ ﺗـﯘﺗﻘﯩﻨﭽﻪ ﻳﯩﻐـﻼپ ﺳـﯩﺮﺗﻘﺎ ﺋـﯚﺯﻧﻰ ﺋـﺎﺗﺘﻰ ‪.‬ﺋـﯚﻱ‬ ‫ﺋﯩﭽﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﭘﺎﻝ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﻪﻗﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺘﻰ‪.‬ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﺪە ﺳﯚھﺒﻪﺗﻜﻪ ﺩﺍﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺟﯩـﻢ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏـﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯘﺯﻟﯘﺷﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﮕﯩﻨﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﻤﯘ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬ﺋﯘ ﺩﺍﺩﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﻦ ﺋﺎﺗﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﺸﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﺩﯨﻦ ﺧﯩﺞ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﻮﻟﻤﯘ ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﺮ ﭼﺎﺭە ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺭﻧﯘﻣﯘﺳﻨﻰ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﻳﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋـﯚﺯ ﺋﺎﺋﻠﯩـﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏـﺪﺍپ ﻗﯩﻠﯩـﺶ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﯩﻴﻦ ﺋﺎﺗﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﭘﯘ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯩﻠﻨﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﭼﺎﺭﻣﯘ ﺋﯜﻧـﯜﻡ ﺑﺮەﻣـﺪﯗ‪ -‬ﻳـﻮﻕ ﺑﯘﻧـﺴﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻏﺎ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ‪ .‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﻗﯩﻠﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯜﻣﯜﺩﺳﯩﺰﻟﻪﻧﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻤﻜﺎﻧﻴﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯩﺮﺷﯩﭗ ﺑﯩﻘﯩﺶ ﻛﯩﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ ‪.‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﻳﯚﻧﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻗﯩﻴﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﺗﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺩە ﺗﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ‪.‬ﺋﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯧﻐﺮ ﮔﯘﻧﺎ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ‪ ،‬ﺋﯚﺯﮔﻪ ھﯚﻛﯜﻡ ﺋﯩـﻼﻥ ﻗﯩﻠﻨﯩـﺸﻨﻰ‬ ‫ﻛﯜﺗﯜۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺘﻰ‪،‬ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯩﺰﻟﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯩﻨﻨﻰ ﻛـﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛـﺎ ﻧﯩـﻤﻪ‬ ‫ﻗﯩﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺗﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ ‪.‬ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﻛﻪﻟﮕﯜﻟﯜﻙ‪.‬ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺳﺮﺍپ ﭼﻮڭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﺸﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺑﻮﻳﯘﻥ ﻗﯩﺴﻤﺎﻱ ﻳﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻱ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﻤﯘ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟ ﺋﯘ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺩﯨﻐﯩﻨﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛـﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺋﺎﺗـﺎ‪-‬ﺋﺎﻧـﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯩﺰﻻﻧﻤﺎﺱ ﺋﯩﺪﻯ ‪.‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ‪...‬ھﻪﻱ ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺗـﺎﺭﺗﻘﯘﻟﯘﻕ؟ ﻣـﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺟﺎﺯﺍ‪ ،‬ﻧﯩﻤﻪ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﺑﺎﺭ ؟ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﺋﻜﻜﻰ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﻳﺎﺵ ﻣﻪﯕﺰﯨﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼپ ﺳﯩﺮﻏﯩﭗ ﭼﯜﺷﺘﻰ ‪.‬ﺋﯘ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻳﯩﺸﻨﻰ‬ ‫ﺳﯜﺭﺗﯜپ‪ ،‬ﺋﻐﯩﺮ ﺗﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻴﻪ ھﻪﺩﻣﯘ ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻐـﺎ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺷﻼ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻛﯚﺯﻟﯧﺮﯨـﺪﯨﻨﻤﯘ‬ ‫ﺋﺨﺘﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻣﯘ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺟﯩﻨﯩﻢ ﺩﺍﺩﺍ –ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ – ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟـﺪﯨﻠﺮﺩﺍ ﻧﯩـﻤﻪ ﮔﯘﻧـﺎ ﺋﯚﺗﻜـﯜﺯﺩﯛﻡ ‪.‬ﺑـﯘﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩـﺪﯨﻢ ‪،‬ﺋﻪﮔﻪﺭﺩە‬


‫ﺳﯩﻠﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯩﺮﻧﻰ ﺭەﻧﺠﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯩﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭۋەﺗﺴﯩﻠﻪ ‪.‬ﺳﯩﻠﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ‪،‬ﺑﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﻐـﯘﭼﻰ ﺋـﯚﺯ ﺋﺎﺗـﺎ‪-‬‬ ‫ﺋﺎﻧﺴﻐﺎ ۋﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﺸﻰ ﻛﯩﺮەﻙ ‪.‬ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﻦ ﭼﻮﻗﻮﻡ ﺳﯩﻠﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﺷﯩﻤﻪﻥ ‪،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻜﻜﯩﻤﯩـﺰ ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺗﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﻣﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺰ‪ .‬ﺑﯩﺮﺑﯩﺮﻣﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺴﺎﻕ ﻳﺎﺷﯩﻤﯩﻘﯩﻤﯩﺰ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ‪،‬ﺳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﭽﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻏﺮﺳـﯘﻥ‪.‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩـﭗ ﺋﻪﻣـﺪﻯ‬ ‫ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﻗﯩﺰﻣﯩﺰ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻳﯩﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ‪ .‬ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯩﻠﯩﭙﻼ ﻳﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻜﻨﯩـﯔ ﺩەﺭﺩﯨﻨـﻰ ﺗﺎﺭﺗـﺴﯘﻧﻤﯘ؟ ﻣﯘﺷـﯘ ﻧﺎﺭەﺳـﯩﺪﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ھﯚﺭﻣﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﺴﯩﻼ ‪،‬ﺳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﻧﯜپ ﻗﺎﻻﻱ‪ .‬ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ‪.‬ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯩﻠﻪ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺗﯜﺯﺗﻪﻱ‪.‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺭۋەﺗﻤﯩﺴﻠﻪ ‪- ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺷـﯘ ﺳـﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯟﯨﺘﯩﭗ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻛﻪﺑﻰ ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻘﯩﺘﯩﭗ ﺯﺍﺭ‪-‬ﺯﺍﺭ ﻳﯩﻐﻼپ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬ﻳﯜﺭﻛﻰ ﺗﺎﺷﺘﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻗﻪﻟﺒـﻰ ﻳﯘﻣـﺸﯩﻐﺎﻥ ﺑـﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻟﯩﻜﯩــﻦ ﺑــﯘ ﻛﯩــﺸﻰ ﭘﯩــﺸﻨﻰ ﻗﯩﻘــﭙﻼ ﺋﻮﺭﻧﯩــﺪﯨﻦ ﺗــﯘﺭﺩﻯ ﺩە –ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻗــﺎﺭﺍپ ‪ -:‬ﺑﯩــﺮ‪-‬ﺑﯩــﺮﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﻟﻐﺎﻧﻐــﺎ ﺋﯚﻟــﯜپ ﻗــﺎﭘﺘﯘ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨــﻰ‬ ‫ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻢ‪.‬ﺋﺎﺟﯩﺮﺷﯩﭗ ﻛﯩـﺘﯖﻼﺭ ﺩﯨﮕﻪﻧـﺪﯨﻜﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺮﺷـﯩﭗ ﻛﯩـﺘﯩﯖﻼﺭ‪.‬ﺳـﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺟﯩﺮﺷـﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩـﺴﻪﯕﻼﺭ ﺋﯚﻟـﺴﻪﻣﻤﯘ ﮔﯚﺭﯛﻣـﺪە ﺧـﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ‬ ‫ﻳﺎﺗﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ :-‬ﺩﯨﮕﯩﻨﭽﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻤﯘ ﻗﺎﺭﻣﺎﻱ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﺮ ھﺎﺯﺍ ﺋﺴﻪﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﻴﯩﻦ ﺋﺎﺳﺘﺎ ھﻮﺷﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﺪﻯ ‪،‬ﺩە ﺋﯘﻣﯘ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ھﺎﺭۋﯨﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴـﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺗـﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ھﻮﺷﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﺪەﻙ ﭼﯩﻘﻘﯩﻨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯚﻟﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺋﺎﺳﺘﺎ ھﺎﺭۋﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘـﺎﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ»ﺋـﯚﺯﻯ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ‬ ‫ﻳﺎﺭەﻱ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻯ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻳﺎﺭەﻱ« ﺑﻮﻟﯘپ ھﯩﭻ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﻼﺷﻤﺎﻳﻞ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺋـﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧـﺪﯨﻦ ﺗﯩﺨﯩﻤـﯘ‬ ‫ﺟﯩﻤﺨﯘﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍپ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯩﯖﯩﺮﻗﺎپ ﻳﯜﺭﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛـﯚﺭﯛپ ﻧﯩـﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭﯨﻨـﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﯩﻲ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪-‬ﺩە‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻻ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼ ﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺳـﺎﯕﺎ ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻨﻤـﯘ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺑﯩـﺮ ﻗﯩﺰﻧـﻰ ﺗﯩﭙﯩـﭗ‬‫ﺑﯩﺮەﻳﻠﻰ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻝ‪ .‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﻪﺕ‪-،‬ﺩﯨﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﻛﯚﺗـﯜﺭﻣﻪﻱ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩﻐﯩﺰﻣـﯘ‬ ‫ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭۋﺍﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺖ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪە ﺋﯚﺗﯩﯟەﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺧﻪﺕ ﻛﯩﻠﯩـﭗ ﻗﺎﻟـﺪﻯ ‪.‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺩەﺭھـﺎﻝ ﺧﻪﺗﻨـﻰ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺕ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ؟‬ ‫ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯘﺭۋﺍﺗﺎﻣﺴﯩﺰ؟ ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ– ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻧﯩـﻤﻪ ﻛـﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﺗﯩﺴﯩﺰ؟ﺑﯘﻧﯩـﺴﻰ ﻣﺎﯕـﺎ‬ ‫ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﻟﯘﻣﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻣﯩﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛڭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺧﻪﺕ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋـﻮﺕ ﺋﯜﺳـﺘﯩﮕﻪ ﻳـﺎﻍ ﭼﺎﭼﻤـﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟـﺪﯗﻡ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺩﺍﺩﺍﻣﻐـﺎ ﺳـﯩﺰ ﻣﯩﻨـﻰ‬ ‫ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﻜﻪ »ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﻛﻪﺭﯨﻢ«ﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﻗﻪﺳﯩﻤﯩﻤﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻤﯩﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟـﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺗـﺘﯩﻢ‪ .‬ﺑﻮﻟـﺪﻯ ﺟﯩـﻖ ﺳـﯚﺯﻟﯩﻤﻪﻱ‪ .‬ﮔﻪﭘﻨﯩـﯔ ﺩەﻝ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﯩـﻼﻱ‬ ‫ھﻪﭘﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﭼﯩﻨﯩﭽﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺰ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﺷﺴﻪﻙ‪ ،‬ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﻳﻠﻰ‪ .‬ﻣﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﻣﯩﻨـﻰ‬ ‫ﻗﯩﻴﻨﯩﻤﺎڭ‪ .‬ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﯩﻨﻰ ھﯩﭽﻜﯩﻤﮕﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭەﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ﺧﻪﻳﯩﺮﻯ‬ ‫ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﯚﻳﯜپ‪ ،‬ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪپ‪:‬‬ ‫ۋﺍﭘﺎﺳﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﯩﺰ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺧﻪﺕ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻗﯩﺴﻘﺎ‪ ،‬ﺷﯘﻧﭽﻪ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﻜﯩﺴﯩﺰ ﻳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯜﻣﯩﺪﻯ ﮔﯚھﻪﺭﺩە ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﺪﯨﭽﯘ؟ ﺑﯘ ﺧﻪﺕ‪.....‬‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻜﺴﯩﺰ ﺧﻪﺕ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺧﯩﺘﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ﺋﯘﻣﯘ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﻳﻠﻰ ﺩەۋﺍﺗﺴﺎ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﻧﯩﻤﯩﮕﻪ ھﯩـﺴﺎپ ﺑـﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺷﯘ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻣﯩﯖﯩﭗ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻘﺎﻥ ﺑﺎﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺘﻰ‪ .‬ﺩە ﺑﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﯟە‪-‬ﭼﯩـﯟﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋـﺎﺭﯨﻼپ ﺑﯩـﺮ ﺋـﺎﺯ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﻪﮔﯩﺘﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺳـﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺟﺮﯨـﺸﯩﺶ ﻗﻪﻏﯩـﺰﯨﯖﻼﺭ ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻏـﺎ ﺑﯩـﺮ ﺗﺎﻟـﺪﯨﻦ ﺋﻮﺑـﺪﺍﻥ ﺳـﺎﻗﻼﯕﻼﺭ‪ .‬ﻗﺎﻳﺘـﺎ‬ ‫ﻧﯩﻜﺎھﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺗﻮﻱ ﺧﯧﺘﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺴﯩﻠﻪﺭ‪-.‬ﺳﯩﺮﯨﻖ ﭼﯩﺮﺍﻱ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺘﻪ ﭼﺎچ ﻛﻪﻟـﮕﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩـﺮﻣﻪ ﺑﻪﺵ ﻳﺎﺷـﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻳـﺎﺵ ﻳﯩﺰﯨﻠﯩـﻖ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭼﻮﻛﺎﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺴﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯚﻙ ﺗﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﺶ ﻗﻪﻏﯩﺰﯨﻨـﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩـﭗ‬ ‫ﻛﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺟﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺗﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮﺩﯗﻧﻴـﺎ ﺑﺎﺷـﻘﯩﭽﻪ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘـﺎ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﻮﻳﻼﺗﺘﻰ ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻗﻪﻏﻪﺯﻧﯩـﯔ ﺭﻭﻟـﻰ ﺷـﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭼﻮﯕﻤﯩـﺪﯗ؟ ﻣﯘﺷـﯘ ﺑﯩـﺮ ﭘـﺎﺭﭼﻪ ﻗﻪﻏﻪﺯ ﺗﯘﺭﻣـﯘﺵ‬ ‫ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻣﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ؟ ﺋﯘ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎپ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻪﻏﻪﺯﻧﯩـﯔ ﻗﯩﺰﯨـﻞ ﺗﺎﺷـﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧـﺪﺍ ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻟﻪﺯﺯﯨﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﺘﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻗﻪﻏﻪﺯ ﺋﻮﺗﺘﻪﻙ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ۋﯗﺟﯘﺩﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺰﯨﻢ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺴﯩﺘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﻣﺎﻧﺎ ھﺎﺯﯨﺮ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﭘـﺎﺭﭼﻪ ﺋﻮﺗﻘـﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻻﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨـﻞ ﺗﺎﺷـﻠﯩﻖ ﻗﻪﻏﻪﺯ ھـﺎﺯﯨﺮ ﭘﯜﺗﻜـﯜﻝ‬ ‫ۋﯗﺟﯘﺩﯗﻣﻨﻰ ﻣﯘﺯﻟﯩﺘﯩﭗ ﺗﻮﯕﻠﯩﺘﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛـﯚﻙ ﺗﺎﺷـﻠﯩﻖ ﻗﻪﻏﻪﺯﮔﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩـﭗ ﺗـﻮﯕﻠﯩﺘﯩﺶ ﺳـﺎﻧﺪﯗﻗﺪەﻙ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻳـﯜﺭﻛﯩﻨﻰ ﻣﯘﺯﻻﺗﻘﺎﻧـﺪەﻙ ھـﯧﺲ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﭘﯘﺷﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚﺭەﻟﮕﻪﻥ ﻧﺎﺭەﺳﯩﺪە ﻗﯩﺰ ﺑﯩـﺮﺩەﻡ ﺋﺎﻧـﺴﯩﻐﺎ ﺑﯩـﺮﺩەﻡ ﺩﺍﺩﺳـﯩﻐﺎ ﻗـﺎﺭﺍپ ﺋﯚﺯﻧﯩـﯔ ﭼﯜﺷﻨﯩﻜـﺴﯩﺰ‬ ‫‪،‬ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩەپ ﭘﯩﭽﺮﻻﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ھﺎﺯﯨﺮ ‪ 8-7‬ﺋﺎﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﯩﮕﯩﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﻮﻣﺎﻕ ﻛﯜﻟﯜﺷﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩەپ ﭘﯩﭽﯩﺮﻻﺷﻠﯩﺮﻯ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺘﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﻣﻪﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﯩﺘﻰ‬


‫‪.‬ﺋﯘﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﻮﻣﺎﻕ ‪ ،‬ﺑﻪﻛﻤﯘ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻠﻖ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘﻧﺎﺭﺳـﯩﺪە ﻗﯩﺰﻏـﺎ ھﻪﺩﺩﯨـﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴـﺎﺩە ﺋـﺎﻣﯩﺮﺍﻕ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯩﻠﯩﮕﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﮔﯚھﻪﺭﻻ ھﯚﻛﯜﻣﯩﺮﺍﻧﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﺎ ﻣﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐـﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ ﻳﯩﯖـﻰ ھﯚﻛـﯜﻣﺮﺍﻥ‬ ‫ﻳﯩﯖﻰ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩە ﺋﺎﺷﯘ ﻧﺎﺭەﺳﯩﺪە ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﻻ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ‪،‬ﻛﯚپ ﻛﯚﺭﮔﯩـﺴﻰ ﻛﯩﻠـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯟﺍﻟـﺪﻯ‪.‬ﺋـﯘ‬ ‫ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭘﻼ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﯩﻠﺸﻨﻰ ﺋﻪﺳﻼ ﺧﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻯ ۋە ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﻰ ﺩەپ ﺋﺎﺯ ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎﺭﺗﻤﯩﺪﻯ‪.‬ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋـﺸﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ھﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬ﻟﯩﻜﯩﻦ‪ .....‬ﺭەھﻤﺴﯩﺰ ﺭﯨﺌﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﻯ‪.‬ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺋﻜﻜـﻰ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ‪)،‬ﻳﺎﻕ ﺗﻮﻏﺮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻟﻪﺯﺯﯨﺘﻰ ‪،‬ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﭼﯜﭼﯜﻙ ﺗﻪﻣﻨﻰ ﺗﯩﺘﺸﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻧﺎﺭەﺳﯩﺪە ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯜچ‬ ‫ﻛﯩﺸﮕﻪ ) ھﯩﺠﺮﺍﻧﻨﯩﯔ ﺩەﺭﺩﯨﻨﻰ‪،‬ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﻨﻰ‪،‬ﻳﯩﺘﻤﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻨﻰ ﻳﯜﻛﻠﻪپ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺷﯘ ﺳـﻪۋەﺑﺪﯨﻦ ﺧـﺎﻣﯘﺵ ﺑﯩـﺮ ھـﺎﻟﻪﺗﻜﻪ‬ ‫ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ھﺎﺯﯨﺮ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻟﻪﺯﺯﺗﻰ ﻧﯩﻤﻪ؟ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە ‪،‬ﻏﻪﻡ‪-‬ﻗﺎﻳﻐﯘ‪ ،‬ﺋﺎﺯﺍﺏ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﻳﺎﻟﻤﯩﻐﯩـﺪەﻙ ﺩەﺭﺟﯩـﮕﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮپ ﻳﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻤﯘ ﺋﺎﺯﺍﺑﺪەﻙ ﺑﯩﻠﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﻨﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻯ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘ‪ 8-7‬ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯩـﺘﯩﻢ‬ ‫ﻛﯚﺭﺩﻯ‪.‬ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﭘﺮەﻙ ﻛﯚﺭﯛﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻠﯩﺘﺸﻨﻰ ﻛﯩﭽﻪ‪-‬ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯜﮔـﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻗﯩـﺰﻯ ﻛـﯚﺯ ﺋﺎﻟـﺪﺩﺍ ﺗـﯘﺭﯗپ ﺑﯩـﺮﺩەﻡ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻐﺎﺑﯩﺮﺩەﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺋﻪﺭﻛﯩﻠـﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﺎﺟﯩﺮﺷـﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺋﯩﻐﯩـﺮ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﺮﻯ ﺳﻪۋەﺑﺪﯨﻨﻤﯘ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﺭﻏﯘﺳﯩﻤﯘ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯜﻥ‪-‬ﺗﯜﻧﺴﯩﺰﻻ ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﺧﻮﺷﻤﯘ‬ ‫ﺩﯨﻤﻪﻱ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯩﮕﯩﺶ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﻮﻕ ﺧﯩﻴﺎﻟﻠﯩﺮﻧﻰ ﮔﯚھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺑﯚﻟﯟەﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺳﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺑﺪﺍﻧﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﺎﻱ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻢ –ﺩﯨﺪﻯ ﮔﯚھﻪﺭ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﯩﺮﻧﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺗﻼپ‪.‬‬‫ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﯩﺪﯨﯖﯩﺰ‪ ،‬ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﻳﻠﻰ ﺩەپ ﺧﻪﺕ ﺋﻪۋەﺭﺗﯩﭙﺴﯩﺰ‪،‬ﻣﺎﻧﺎ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻼ ﺋﺎﺟﯩﺮﺷﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﯗﻡ ‪،‬ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯩﻨﻰ‬‫ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻞ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﯩﺴﯩﺰ –ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘپ ‪-.‬ﻣﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯔ‪ :‬ﺳﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﺋﭽﯩﻢ ﺋﺎﻏﺮﯨﻴﺪﯗ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﻪﻧﻤـﯘ ﺋﺎﻣﺎﻟـﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟـﺪﯨﻢ‪ .‬ﮔـﯚھﻪﺭ‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻨﭽﻪ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﺩﯨﻦ ﻳﺎﺵ ﻏﯩﻠﺪﯨﺮﻻپ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﻧﯩﻤﻪﮔﯧﭙﯖﯩـﺰ ﺑـﺎﺭ؟ﺩەڭ‪،‬ﻣﻪﻥ ﺋـﺎﯕﻼﻳﻤﻪﻥ‪.‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﻣﻪﻥ ﺑـﯘﻗﯩﺘﯩﻢ ﺭﺍﺳـﺘﯩﻨﻼ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩـﺴﯩﺰ‬ ‫ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻢ‪.‬ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﭘﯩﺴﯩﻠﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﻤﺎﻱ‪ .‬ﻣﯩﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛڭ ‪،‬ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﭗ ﻛﯩﺘﻪﻳﻠﻰ ﺩﯨﮕﯩﻨﻢ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﯩـﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﯩﻨﻤـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺳﻪۋەﭘﯩﺘﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ‪.‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻢ‪.‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺷﯘﺳـﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩـﭗ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﺋﯩﺨﺘﻴﺎﺭﺳـﯩﺰ ﺗـﺎﺭﺍﻣﻼپ‬ ‫ﻳﺎﺷﻼﺭﺗﯚﻛﯜﻟﯜﺷﻜﻪﺑﺎﺷــﻠﯩﺪﻯ‪.‬ﺋــﯘ ﺑﺎﺷــﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻣﯘﺭﯨــﺴﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯩﻐﯩﻨﯩﭽﻪﺋــﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻻﻟﻤــﺎﻱ ﻗﺎﻟﯩﺪﻯ‪،‬ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼ ﺋــﯘﻧﻰ‬ ‫ﺑﺎﻏﯩﺮﯨﻐﺎﺑﺎﺳﺘﻰ‪.‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺮﻯ ﺗﻪﺩﯨﺮﯨﺠﻰ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯧﭙﯩﺸﺘﻰ‪-.‬ﺑﻮﻟﯩﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﯔ ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﺎڭ‪.‬ﺑﺎﺷﻘﻼﺭ ﻛﯚﺭﺳﻪﺳﻪﺕ ﺗﯘﺭﯨـﺪﯗ ‪.‬ﺳـﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩﻨـﯔ‬ ‫ﺑﺎﺭﯨﭽﻪ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍپ ﻗﺎﻟﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯨﯖﯩﺰ‪.‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻧﯩﻤﻪ ﺳﻪۋەﭘﯩﺘﯩﻦ ﺋﺎﺟﯩﺮﺷﺶ ﺗﻪﻟﭙﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﺪﯨﯖﺰ ﺑﻪﻟﻜﻢ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﺰ ﻣﺎﯕـﺎ ﺑـﯘﺗﻪﻟﭙﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﻮﻳﻤﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﯖﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﻼﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺯﻭﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﻤﯘﻣﻪﻥ ﺋﺎﺟﯩﺮﺷـﺸﻘﺎ ﻗﻮﺷـﯘﻟﻤﺎﻳﯩﺘﯩﻢ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩـﻦ‪...‬ﺑﻮﻟﯩـﺪﻯ ﺑﻮﻟﻐﯘﻟـﯘﻕ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪.‬ﺑﯩـﺰ ﺋﺎﺟﯩﺮﺷـﯩﭗ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ‪.‬ﺋﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪،‬ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺳﺮﺍڭ‪:‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩﻨﭽﻪ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﺘﯩﺮﯨﭗ ﻛﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻳﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪،‬ﺩە‪-‬ﺧﻪﻳﺮﻯ‬ ‫ﻣﻪﻥ ﻛﻪﺗﺘﻢ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺳﺮﺍڭ ﺩﯨﮕﯩﻨﭽﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪-‬ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﻘﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﻣﺎﺳﯩﺘﻦ ﺑﻪﺩەﺭ ﺋﯚﻱ ﺗﻪﺭەﭘـﻜﻪ ﻳـﻮﻝ ﺋﺎﻟـﺪﻯ‪،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤـﯘ ﻧﻪﻣﻠﯩـﺸﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪.‬ﺋﯘﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮەﺭﺋﻐﯩﺰ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋـﺎﺭﺗﯘﻕ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩـﺴﺎﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮﺋﯩﻐﺰﺳـﯚﺯ ﺋﺎﯕﻠﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﻛﯩﭽـﻚ ﺑﺎﻟﯩـﺪەﻙ ﻳﯩﻐـﻼپ ﺗﺎﺷـﻠﯩﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪،‬ﺋﺎﺑــﺪﯗﻟﻼﺑﯜﮔﯜﻥ ﮔــﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﺳــﺘﻨﻼ ﺋﺎﻳﯩﺮﻟﯩــﺪﻯ‪،‬ﺋﯘﺋﯚﺯﯨﮕﻪﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﺩەپ ﺗﺎﻟﯩﻐــﺎﻥ ﻣﻪھﯩﺒﯘﺑﯩــﺴﺪﯨﻦ ﺋﯚﻣﯜﺭﻟــﯜﻙ ﺋﺎﻳﺮﻟﯩﻐﺎﻧﯩــﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺋــﯘﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﻪﻛﻤــﯘ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩـﻚ ﺋــﯚﺗﺘﻪﺗﻰ ‪.‬ﻛﯩــﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪﺳﯩﻠﯩﻖ‪-‬ﺳــﭙﺎﻳﯩﻠﻖ ﺑﯩــﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋــﺎﻣﻠﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪،‬ﺋﯚﺯﺋﺎﻳﺎﻟﯩــﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷــﻘﺎﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﻗــﺎﺭﺍﭘﻤﯘ‬ ‫ﺳﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪،‬ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﻧﯘﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ۋەﺩﯨﺴﯩﮕﻪﺋﻪﻣﻪﻝ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ‪.‬ﻗﯩﺴﯩﻘـﺴﻰ ﺋﯘھﺎﻳـﺎﺗﺘﯩﻨﻰ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩـﻚ ﺋﯚﺗﻜـﯜﺯﯨﮕﻪﻥ‪ ،‬ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻳﯘﺯﺋﺎﺑﺮﯗﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﺎپ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺋﺎﺩﯨﻤﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗﻗﻼﺗﺘﻰ‪،‬ﺋﯘﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ‪،‬ﺋﯚﺯﻯ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻨﻰ ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﻐﺎﻥ‬ ‫‪،‬ﭼﯩﻦ ﻗﻪﻟﯩﺒﺪﯨﻦ ﺳﯚﻳﮕﻪﻥ ﻣﻪھﺒﯘﺑﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺋﯘﻧﯖﻐﺎ ھﻪﻗﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﻐﯩﺮﻛﻪﻟﺪﻯ‪،‬ﺋﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯚﺯ‪-‬ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﯩﭽﯩﺮﻟﯩـﺪﻯ‪》،‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﻗﻜﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﺪﯨﻢ‪،‬ھﻪﻡ ﺑﯩﺮﺋﯚﻣﯘﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺷـﺎﻳﻤﻪﻥ ﺩەپ ﺋﯩﺮﺍﺩەﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩـﺪﯨﻢ‪،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺗﯘﺭﻣـﯘﺵ ﻣﺎﯕﺎﻗﯘﭼـﺎﻕ ﺋﺎﭼﯩﻤـﺪﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ‬ ‫ﺑﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﺋﺘﺒﺎﺭەﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ﺋﯘ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺑﺎﻏﺮﻯ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪،‬ﺋﯘھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯔ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ ﺗﯩﯧﺘﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺭەﺯﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﻠﯟﯨﺮﯨﺪﯗ ‪》.‬‬ ‫ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻤﺘﻬﺎﻥ ھﻪﻡ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯘﺋﻤﻬﺘﺎﻧﻨﯔ ﺳﯘﺋﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ھﻪﻗﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﯩﻴﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﭘﯘﺧﯩﺘـﺎ ﺗﻪﻳﻴـﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻛﯩﺸﻼ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯩﺮەﻟﻪﻳﺘﺘﻰ‪،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﯩﺴﻨﻰ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﺑﻪﺧﯩﺘـﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩـﺸﻨﻰ ﻛﯩﻤـﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﯛﺷـﻨﻰ ﺑﯩﻠـﻤﻪﻱ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻨـﭗ ﻳﯜﺭﯨـﺪﻯ‪.‬ﺋـﯘﺟﻪﻣﺌﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋـﺎﺭﯨﻼپ ﺑﺎﻗﯩﻤـﺎﻗﯩﭽﻰ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪،‬ﺋﯩﻠﮕﺮﻯ ﺋـﯘ ﺋﯚﻳـﺪﯨﻦ ﻳﺮﺍﻗﻘـﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪،‬ﺟﻪﻣﺌﻴﻪﺗﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﯩﺘﻰ‪،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻳﻮﻟﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﮔـﺮﻯ ﺗﻮﻗـﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋـﯘﻧﻰ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﯩﻴﺎﻟﻐـﺎ ﻛﻪﻟﺘـﯜﺭﯛپ‬ ‫ﻗﻮﻳﺪﻯ‪،‬ﺋﯘ ﺋﯚﺯ‪-‬ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭە ﺳﺮﺗﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻝ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ‪،‬ﺩە ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪﻛﯩﻠـﻮﻣﯧﺮ ﻳﺮﺍﻗﯩﻠﻘﺘﻜـﻰ ﻧـﺎھﻴﻪ‬ ‫ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪،‬ﺋﯘﺋﻠﯩﮕﺮﻯ ﮔﯚھﻪﺭﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﻗﯩﭽﭗ ﭼﯩﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘﻧﺎھﻴﻪﺑﺎﺯﺭﯨﺪﺍﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﻯ‪،‬ﺷﯘﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﮔـﯚھﻪﺭﮔﻪھﻪﻣﺮﺍھ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ ﺷﻪھﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﯩـﺮ ﺋﺎﻳﯩﻠﻨﯩـﭗ ﭼﯩﻘﺎﻧـﺪﻯ‪،‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘﻛـﻮﭼﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩـﺮ‪-‬ﺑﯩـﺮﻟﻪپ ﺋﺎﻳﯩﻠﯩﻨـﭗ ﭼﯩﻘﯩﺘـﻰ ‪.‬ﺑﺎﺯﺍﺭﺋﺎﻳﻼﻧـﺪﻯ‪ ،‬ﻛﻪچ ﻛﯩـﺮﺩﻯ‬ ‫ﺋﯘﺋﯚﻳﮕﻪﻗﺎﻳﯩﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﻪﻱ ﺋﺎﺳﺘﺎﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯩﻜﺘﮕﻪﻛﻪﻟﯩﺪﻯ‪.‬ﺋﯘﻛﯚﺯﺋﺎﻟﺪﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪﻣﯧﺘﺮ ﻳﺮﺍﻗﯩﻠﻘﺘﺎ ﺗﯘﺭﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺮﺍﻣﺎﺷﯩﻨﺴﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﻰ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‬ ‫ﻣﺎﯕﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﻧﻪﮔﻪ ﻣﺎﯕﺪﯨﯔ ﺋﺎﻏﻨﻪ‪-‬ﺑﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﯕﻐﭽﻪﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﻭﻟﯩﺴﻐﺎﺷﺎﭘﻼﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺳﺎﻟﯩﺪﻯ‪،‬ﺋﯘ ﺋﺘﺘﻚ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩـﺮ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﻠـﻚ‬‫ﻳﺎﻏﺎﻕ ﻳﯘﺯ ‪،‬ﻗﺎﺭﺍﻣﺘﯘﻝ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯘﺗﺘﯘﺭﮔﻪﻥ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎﯕﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨـﺪﻯ‪- ،‬ﻧﻪﮔﻪ ﺑـﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬ﺋـﯚﻳﮕﻪ ﻣﺎﯕـﺪﯨﻢ‪- ،‬‬


‫ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ۋﺍﻗﯩﺘﯩﺴﺰﻻ –ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﺎﺩﺍﺵ ‪.‬ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻛﻪﻳﯩﭙﻴﺎﺗﯩﻨﯔ ﻳﺎﺧﯩﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻘﯘ؟ ‪-‬ھﭽﻨﻤﻪﺑﻮﻟﻤﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺮﺋﻮﺑـﺪﺍﻥ ﺗﯘﺭﻣﺎﻣـﺪﯨﻢ‪-.‬ﺋﯘﻧـﺪﺍﻕ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺱ ‪.‬ﺋﺎﯕﻠﺴﺎﻡ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺮﺷﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺩەﻳﺪﯗ؟ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺧﺎﭘﭽﻠﯩﻘﻤﯘﻳﺎ؟‪-‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪-،‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻳﯘﺭە ﺑﯩﺮەﺟـﺎﻳﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩـﭗ ﻣﯘﯕﺪﯨـﺸﭗ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﻤﺰﻣﻪﻧﺪە ﻣﻮﺗﯩﺴﯩﻜﻠﯩﺖ ﺑﺎﺭ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺑﯩﺮﮔﻪﻗﺎﻳﯩﺘﻤﺰ‪-،‬ﺑﻮﻟﯩﺪﻯ ﺭەھﻤﻪﺕ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﺎﻱ‪- ،‬ﻣﺎڭ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻜﻦ ﻣﺎﯕﻤﺎﻣﺴﻪﻥ ﻳﯖﻰ ﺗـﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪەﻙ ﻧﺎﺯﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ‪ .‬ﺋﻠﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﻨﭽﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩـﭗ ﻣﺎﯕـﺪﻯ‪.‬ﺩﻣـﺴﻤﯘ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻤﯘﭘﻪﺭﯨـﺸﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺋﺎﺟﯩﺮﺷﺶ ﺋﯧﻐﺮ ﻛﻪﻟﮕﻪﭼﻜﻪﭘﻪﺭﯨﺸﺎﻥ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬ﺋﻪﻟـﻰ ﺷـﻮﭘﺎﯕﻤﯘ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺩەﻝ ﻣﯘﺷـﯘﺟﻪھﻪﺗﺘﻜﻰ ھـﺴﻴﺎﺕ ﺋـﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ‬ ‫ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻣﯘ ﺷﯘﻧﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻣﯩﯖﺸﻘﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ‪-‬ﺋﺎ ﺑﺪﯗﻟﻼﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﺎﺭﯨﺘـﺎﺧﯘﻥ ﺋﯩـﺴﯩﻤﻠﻚ‬ ‫ﺑﯩﺮﺋﺎﺋﻠﯩﻨﯔ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺑﺎﺭﯨﺘﺎﺧﯘﻥ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﻛﯩﭽﻜﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﻪﺗﯟﺍﺭﻻپ ﭼﻮڭ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﻪﻟﻰ ﺩﺍﺩﯨـﺴﻨﯔ ﺋـﯚﺯﯨﮕﻪ ھﻪﺩﺩﯨـﻦ‬ ‫ﺯﯨﻴﺎﺩە ﺋﺎﻣﺮﺍﻗﻠﻘﻨﻰ ﭘﻪﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻜﻰ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼﺋﻪﺳﻜﻰ ﻳﻮﻟﻼﺭﻏﺎ ﻣﯩﯖﯟﺍﻟﯩﺪﻯ‪،‬ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺶ‪ ،‬ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯩﻜﯩـﺸﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﯩـﺴﺰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨـﺪﯨﻼ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﺎﺩەﺕ ﻗﯩﻠﯟﺍﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬ﺋﻮﻗﯘﺷﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﻟﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺳﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﭼﯩﺮﯨﻐﺎﭼﻘﺎ ﺩەﺭﯨﺴﺘﻪ ﺋﺎﺟﺰﻻپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻜﻰ‬ ‫ﺑﺎﺭﺍﺕ ﺋﺎﻛﺎﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎﻗﺎﻳﺘﺎ‪-‬ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺑﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﺋﺎﯕﻠﻤﺎﻱ ﺋﯘ ﻳﯩﺸﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﻴﺸﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩـﺸﯩﭗ ﺩﺍﺩﺳـﻨﻰ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪﺋﻠﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫‪،‬ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﻣﺴﻪ ﺗﺘﻼپ ھﯚﻛﯜﺭەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﻟﯩﺪﻯ‪ .‬ﺩﺍﺩﺳﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﻟﻘﻐﺎﺋﻪﻟﻼﻛﺮﯨﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯘﺗﺘﯘﺭﯗﺷﻜﻪﺋﯜچ ﺋﺎﻳﻼۋﺍﻗﯩﺖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ‬ ‫ﺋﯘﺑﯩﺮﻛﯜﻧﻰ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﻴﯩﻨﻜﻰ ﺩەﺭﺳﻜﻪ ﻣﻪﺱ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪﻛﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﻪﻛﺘﻪپ ﺭەھﺒﻪﺭﻟﻜﻰ ﺋـﯘﻧﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘـﺘﯩﻦ ﭼﻜﯜﻧـﺪﯛﺭۋەﺗﺘﻰ‪.‬ﺋـﯘﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ‬ ‫ﭼﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﻦ ﺩﺍﺩﺳﯩﻨﯔ ﺋﯧﺘﺰ‪-‬ﺋﯩﺮﯨﻖ ﺋﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ھﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﺶ ﺑﯩﺮﻳﺎﻗﻘﺎ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ھﻪﺩﺳﻼ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﻟﯩﺪﻯ‪،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ھـﺎﺭﺍﻕ‬ ‫ﺋﭽﻤﻪﻱ ﻣﻪﺱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﻟﻤﻐﺎﭼﻘﺎ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻟﻰ ﺑﺎﺭﺍﺕ ﺩەپ ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﯜﺯﺩﯨﻦ ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﻟﯩﺪﻯ ﺋﯘﺩەﭼﺎﻗﯩﺮﺷﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﻤﯘ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﻟﻰ ﺷـﻮﭘﺎڭ ﺩەپ ﺋﺎﺗﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧـﺴﯩﺮﻯ ﻛﯚﭘﻪﻳـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەپ ﭼﺎﻗﯩﺮﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﺪﻯ‪.‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﻪﻟـﻰ ﺑـﺎﺭﺍﺕ ﺩﯨـﮕﻪﻥ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩـﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﻪﻟـﻰ‬ ‫ﺷﻮﭘﺎﯕﻐﺎﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ‪.‬ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﺎﻟﺘﺎﻛﻮﭼﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺘﻰ‪.‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﺋﺎﺑﺎﯨﺪﯗﻟﻼﻧﻰ》ﻳﯘﺭەﺗﺎﻣﺎﻕ‬ ‫ﻳﻪﻳﻤﺰ《ﺩﯨﮕﻨﻰ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻳﺎﻗﯘﺕ ﺭﺳﺘﯘﺭﺍﻧﯩﻐﺎﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪-،‬ﻳﺎﺧﺸﻤﯘﺳﯩﻠﻪﺭ؟ﺳﻠﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪﻛﯩـﺸﻰ؟‪-‬ﺩﯨـﺪﻯ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩـﻖ ﺭەﺗﻠﯩـﻚ ﻛﻴـﻨﮕﻪﻥ ﻛﯜﺗﻜـﯜچ‬ ‫ﺑﯘﺋﻜﻜﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎچ‪،‬ﺋﯘﻻﺭﺋﺎﻟﺘﻪﻛﯟﺍﺩﯨﺮﺍﺕ ﻣﯧﺘﺮﻛﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻛﯩﭽﻚ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺧﺎﻧﮕﻪﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ‪،‬ﺑﯘﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺧـﺎﻧﮕﻪ ﺑﯩـﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪﺳـﺎﭘﺎ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻻ ﺳﺎﺟﻰ)ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺟﻮﺯﯨﺴﻰ(ﻗﻮﻳﯘﻟﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺋـﺸﻚ ﺗـﯜۋﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ ﺑـﯘﻟﯖﻐﯩﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻳﯩـﺮﯨﻢ ﻛـﯟﺍﺩﯨﺮﺍﺕ ﻣﯧﺘـﺮ ﻛﯩﻠـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻳﻪﺭﮔﻪﺳﯜﻧﺌﻰ ﮔﻠﻪﻡ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﺋﺎﻳﺎﻏﻠﯩﺮﻧﻰ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘپ ﺳﺎﭘﺎﻏﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷـﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻟـﻰ ﻛﯜﺗﻜـﯜﭼﮕﻪﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﻠﻪﺭﻧـﻰ‬ ‫ﺋﻴﺘﯟﯨﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻛﯜﺗﻜﯜﭼﻰ ﭼﯩﻘﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪-.‬ﻗﯧﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍﺵ ‪،‬ﺋﺎﺯﺍﺩە ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭ‪،‬ﺑﯘﻣﯘﺯﯨﻜﻠﻖ ﺭﺳﺘﯘﺭﺍﻥ‪ .‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﻳـﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳـﺎﻕ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨـﭗ‬ ‫ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﯔ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺩﯗﺗﺘﺎﺭﻧﻰ ﺗﻮﻻپ ﻛﯩﺮەﻱ‪ .‬ﺋﯘ ھﺎﺯﯨﺮ ﻣﯘﺷﯘ ﺭﯨﺴﺘﯘﺭﺍﻧﺪﺍ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ –ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻪﻟﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯩﻨﯩﭻ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ‪ .‬ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ۋە ﺑﯩﺮ ھﺎﺯﺍﺩﯨﻦ ﻛﯩﻴﻦ ﺋـﺎﻟﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ‪ ،‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﻤﯘ؟‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺳﻮﺭﺍپ‪.‬‬‫ھﻪﺭ ھﺎﻟﺪﺍ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﯚﺯەﯕﭽﯘ؟‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻣﯘ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﻤﺎﻳﻼ‪.‬‬‫ھﻪﺭ ھﺎﻟﺪﺍ ﺩەﻳﺴﻪﻧﻐﯘ؟ ﺳﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯜﺭﻣﯩﺴﻪڭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﻤﯩﺰﺩە ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ .‬ﺋﺎﯕﻠﯩـﺴﺎﻡ ﺋـﺎﺯﺭﺍﻕ‬‫ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﺎۋﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﯗچ ﻛﯩﻠﯩﭙﺴﻪﻥ‪ .‬ﻛﯚﯕﻠﯜﻛﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﺩە ﺗﯘﺕ‪ .‬ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﯕﺸﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ ﺳﻪﻥ ﺧـﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻳﯜﺭﻣﯩـﺴﻪڭ ﺑﯩﺰﻣـﯘ‬ ‫ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﺘﻪ ‪.‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﻪﻟﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺗﯜﺭﻟـﯜﻙ ﻗـﻮﺭﯗﻣﯩﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺑﯘﻳﺮﯗﺗﻘﺎﻧﯩﺪﻯ ‪.‬ﻗﻮﺭﯗﻣﯩﻼﺭﻣﯘ ﺋﯜﺳﺘﻪﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺪﻯ‪ ،‬ﻛﯜﺗﻜﯜﭼﻰ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﯩﺘﯩﺸﻘﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﯩﻢ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ‪.‬ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻟﻰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﺎﻕ ﺳﻮﺭﯗﻥ ﻗﯩﺰﯨﻤﯩﻐـﯘﺩەﻙ‪ .‬ﺋـﺎﻟﯩﻤﻤﯘ ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﻛﻪﺗﺘـﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳـﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﻛﯩـﺮەﻱ‪-‬ﺩﯨـﺪﻯ ﺋﻪﻟـﻰ ۋە‬‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺟﺎۋﺍﺑﯩﻨﯩﻤﯘ ﻛﯜﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺵ ﻣﯩﻨﯘﺗﻼﺭ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ﺋﯘ ﺋﻮﻥ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ‪-‬ﻳﯩﮕﯩﺰﻣﻪ ﻳﺎﺷـﻼﺭ ﭼﺎﻣﯩـﺴﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ‪-‬ﺋﺎﺭﺍ ﺳﺎﻻﻣﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩـﺰ ﺑﯩـﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨـﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻣﻼﺷـﻘﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺯﯨﻠﯟﺍ ﺑﻮﻱ‪ ،‬ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺮﺍﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻐﯩﺪەﻙ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩـﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﭼـﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳـﯩﺮﯨﻖ‬ ‫ﺭەﯕﺪە ﺑﻮﻳﺎپ ﺩﻭﻟﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪڭ ﻗﻮﻳﯘپ ﻛﻪﺳﺘﯜﺭۋەﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﺎﺳﻮﻧﯩﻼ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ ﻛﯩـﻴﮕﻪﻥ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ‬ ‫ﭘﯘﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ‪ ،‬ﻗﯘﻻﻕ ھﺎﻟﻘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯜﺯﯛﻙ‪ ،‬ﺑﯩﻠﻪﻳﺰﯛﻛﻠﯩﺮﯨﮕﯩﭽﻪ ﭘﯜﺗـﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ ﻛﯩﻴﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩـﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ‬ ‫ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﺷﻪﻛﻠﻰ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪۋﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗپ ﻗﺎﺭﺍﻣﺘﯘﻝ ﺋﯩﮕﯩﺰﺭەﻙ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ‪ ،‬ﺳﯩﺮﯨﻖ ﭼﯩﺮﺍﻱ‪ ،‬ﻳﯜﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﻮﻝ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪە ﺑﯘﻏﺪﺍﻳـﺪەﻙ ﺑﯩـﺮ ﺗـﺎﻝ ﻣﻪڭ ﺑـﺎﺭ ﻗﯩﺰﻧـﻰ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‬ ‫ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺩەپ ﺗﯘﻧﯘﺷﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﻟﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯩـﺘﯩﻢ ﺑﯩﻠـﻠﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩـﯔ ﺳـﻮﺭﯗﻧﺪﺍﭼﯩﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧـﺸﻰ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﯟﯨﺪﻯ‪ .‬ﻛﯚﺯﻯ ﭘﻪﺭﯨﺪەﻧﯩﯔ ﻛـﯚﺯﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮەپ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺳﻴﯩﻪ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍپ‪.‬‬ ‫ﻗﯩﻨﻰ ﺋﻪﻟﻰ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﻮﺭﯗﻧﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻖ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚﺗﻪﻣـﺪﯗ؟ ﻣﯚﺭﯨﻤﻪﺳـﻨﻰ ﮔﯚﺭﻛﯩﺮﺗﯩـﭗ‪ ،‬ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﻪﺳـﻨﻰ ﻗﺎۋﯨﺘﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‬‫«ﺧﯩﺴﻠﻪﺕ ﺩﻭﺭﯨﯖﯩﺰ«ﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻣﺴﯩﺰ؟‪-‬ﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬


‫ﻣﻪﻧﻐﯘ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﻱ ﺩﯨﮕﻪﻥ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ‪.‬‬‫ﻧﯩﻤﻪ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘ؟ ﺗﯩﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﺎﻳﻨﺎپ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﯩﺴﯩﺰ؟‬‫ﻣﻪﻥ ﺩﻭﺳﺘﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺩەﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺷﯘ »ﺧﯩﺴﻠﻪﺕ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ«ﻏﺎ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺗﯩﮕﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ‪.‬‬‫ۋﺍﻱ‪-‬ۋﯗﻱ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺳﻮﭘﯘﻣﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﺪە‪ -‬ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻛﯜﻟﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬‫ﻣﻪﻥ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻪﻝ ﺷﻮﭘﺎﯕﻤﯘ ﭼﺎﻻ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮەپ‪.‬‬‫ﻛﯚﺯﻯ ﺋﯩﭽﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺩەﯕﻪ‪ ،‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﻧﺪﯛﺭﺳﻪﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻐﯘ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻗﺎﺵ ﺋﯩﺘﯩﭗ‪.‬‬‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﻮﺭﯗﻥ‪ ،‬ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗـﺎﺯﺍ ﭼﯜﺷـﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩـﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩـﻦ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯚﺯ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﯩﻴﺎﺱ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﯟﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ؟‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ‪.‬‬‫ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﭘﺎﺭﺍﻗﻘﯩﺪە ﻛﯜﻟﯜﺷﺘﻰ ﺩە‪-‬‬ ‫ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﻣﯚﺭﯨﻤﻪﺳﺘﯩﻨﻤﯘ ﺯﯗۋﺍﻥ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻗﯩﻨﻰ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﯩﭙﺎﻟﯩﻖ ﺩﻭﺭﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﯔ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩـﺰ ﻳﻮﻟﯟﺍﺳـﺘﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻗﻮﻳﻤﯩـﺴﺎﻕ ھﯩـﺴﺎپ‬‫ﺋﻪﻣﻪﺱ –ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎﯕﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ‪ .‬ﺋﻪﻟﻰ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﻨـﯘﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩـﻨﻼ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﯩﺮﯨـﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﻛﯜﺗﻜﯜﭼﻰ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺗﻨﯘﺳﺘﺎ( ‪xo‬ﺋﯩﻜﯩﺲ ﺋﻮ( ﻣـﺎﺭﻛﯩﻠﯩﻖ ۋە ﺋﻪﺭﮔﻮﺗـﻮ ﻣـﺎﺭﻛﯩﻠﯩﻖ ﭘﯩﺮﺳـﻪﻧﺘﻰ ﻳـﯘﻗﯩﺮﻯ ھـﺎﺭﺍﻗﺘﯩﻦ ﺋﻜﻜﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯜﺳﺘﻪﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ھﺎﺭﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﭼﯚﭼﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﻪﺯەﻟـﺪﯨﻦ ھـﺎﺭﺍﻕ‪-‬ﺗﺎﻣﺎﻛـﺎ ۋە ﺑﺎﺷـﻘﺎ ﻳﺎﻣـﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ھﻪﻣﯩﺸﻪ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ ﺩەپ ﺋﯚﺯ‪-‬ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ۋەﺩە ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ‪.‬ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺑﯘﺯﯗﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨـﺸﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺋﻪﺯەﻟﺪﯨﻦ ﺭﯨﺴﺘﯘﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺗﺎﻧﺴﯩﺨﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻤﭽﯘ؟ ﺋـﯘ ﮔـﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﯕﮕـﯜﮔﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺮﻯ ﭼﻪﻛـﺴﯩﺰ ﺋـﺎﺯﺍپ‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩﯟەﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺯﺍپ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﯜﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎﯕﻐﺎ ﻳﻮﻟﯘﻗﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻟﻰ ﺋـﯘﻧﻰ»ﻳﺎﺧـﺸﻰ‬ ‫ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻳﻨﯩﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪ ،‬ﻗﻪﻟﯩﭗ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﯔ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ« ﺩﯨﮕﻪﭼﻜﯩﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ ‪.‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﻪھﯟﺍﻝ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻟﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﯘ؟ﻣﻪﻥ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﻤﻪﻥ‪-‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪.‬‬‫ھﯘﻱ ﻛﯚﺯﻯ ﺋﯩﭽﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻏﻮﺟـﺎﻡ‪ ،‬ﺳـﻮﺭﯗﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑـﺎﺭﻣﯘ ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ؟ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳـﯩﻼ ﻛﯩـﻢ ﺳـﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯩﭽـﺴﯘﻥ ﺩەﭘﺘـﯘ‪ .‬ﺑـﯘ ﺩﯨـﮕﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ‬‫ﺋﯘﺳﯘﺯﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺳﻠﻰ ﺋﯩﭽﯩﻤﻪﻥ ﺩەﭘﻤﯘ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﻛﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﻼ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ﺗﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻞ‪ ،‬ﻳﯜﺯﯛﻣﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺋﯩﭽﻤﯩﺴﻪڭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯘ‪ ،‬ﻗﯩﻨﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭە‪-‬ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩـﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩـﺪﯨﻦ‬‫ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﺭﯗﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ‪.‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯﺳﯩﺰﻻ ﺗﻮﺭﯗﺳﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ھﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﻰ ﻗﯘﭘﻘﯘﺭﯗﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ھﯩﭽﻨﯩﻤﯩﻨﻰ‬ ‫ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ۋﯨﯔ‪-‬ۋﯨﯔ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻏﯩﺮﻏﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰەﻟﯩﺪﻯ‪ .‬ﺳﻮﺭﯗﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﺎﺭﺩەﻙ ﻗﯩﻘﺎﺱ ﭼﯘﻗـﺎﻥ‬ ‫ﻛﯚﺗﯩﺮﻟﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ھﺎﺭﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪەﻙ ﻛﯚﺗﯩﺮۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ‪.‬ھﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏـﺎﻥ‬ ‫ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺳﯜﺭﯛپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩـﺴﯩﮕﻪ ﻗـﻮﻝ ﺋـﯘﺯﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯨﯖﯩﺰ؟ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﯖﯩﺰ ﻳﻮﻗﻤﯘ؟ ﻣﻪﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﯩﺰﺯﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻗﺎﻱ ﺩﯨﮕﻪﻧﯩﺪﯨﻢ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﭘﻪﺭﯨﺪە‪.‬‬‫ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﻢ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺑﯩﺸﯩﻢ ﺑﻪﻛﻠﻪ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪-‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺪﻯ‪-‬ﺩە ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﺭﯗﺳﻘﺎ ﺗﯩﻜﯩﺘﻰ‪.‬‬‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎ‪ ،‬ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﻪﺕ‪ .‬ﺋﺎﻳﺎﻟﯩـﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﺎﺟﺮﯨـﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗـﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎڭ ﻣﺎﻧـﺎ‬‫ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﯩﻐﯘﺩەﻙ ﭘﻪﺭﯨﺪە ﻳﯩﻨﯩﯖﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭۋﺍﻟﻤﺎﻣﺴﻪﻥ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﻟﻪﻟﻪﯕﺸﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺩﻭﻟﯩﺴﯩﻐﺎ‬ ‫ﺷﺎﭘﯩﻼﻗﻼپ‪ ،‬ﺋﻪﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻪﻥ ھﺎﺭﯨﻘﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﻗﯩﺰﻻﺭ ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺋﻪﻟﯩﺪەﻙ ﻛـﯚپ ﺋﯩﭽﻤﯩـﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩـﻦ ﺋﯘﻻﺭﻣـﯘ ﭘـﯘﺕ‬ ‫ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﺍﻟﻤﯩﻐﯘﺩەﻙ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺋﺎﺯﺍپ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺑﻮﭘﺘﯩﻤﯘ؟ ﻧﯩﻤﻪ ﺳﻪۋەﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﯨﯖﯩﺰ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬‫ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﯔ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻝ ﺗﺎﻧﺴﺎ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﻠﻰ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻪﻝ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘپ ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻜﻰ ﭼﻮڭ ﺯﺍﻟﺪﺍ ﻣﯘﯕﻠـﯘﻕ ﺋـﺎۋﺍﺯﺩﺍ‬‫ﻣﯘﺯﯨﻜﺎ ﭼﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﻐﺎ ﺟﯚﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﯟﺍﺗـﺎﺗﺘﻰ ‪.‬ﺋﻪﻟـﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳـﯩﻴﻪ ﺑﯩـﺮ ﻗـﻮﻝ ﺗﺎﻧـﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷـﺘﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ﺟﻮﺯﯨﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭘﻼ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺳﯜﺭﯛپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﯔ‪ .‬ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎڭ ﺩﯨﺪﯗﻗﻘﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎڭ‪ .‬ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﺯﺍپ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋـﯚﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺑﯘﻧـﺪﯨﻦ‬‫ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯘ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﺘﺎﻻﻳﻤﻪﻥ‪-‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺋﯚﺗﻪﻟﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯩﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑـﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼـﺎﻥ ﻛﯚﺯﯨـﺪﯨﻦ‬‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﻳﺎﺵ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺧﯘﺷﺎﻝ‪-‬ﺧﯘﺭﺍﻡ ﻳﺎﺷﯩﻤﺎﻣﺴﯩﺰ؟ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﯩﺰ ﺋـﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋـﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺧﯘﺷـﺎﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺴﺎﻕ ﻛﯩﻤـﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧـﻰ‬


‫ﺧﯘﺷﺎﻝ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺳﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎۋﺍﺭە ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﯘ ھﯩﭽﻨﯩﻤﯩﮕﻪ ھﯩﺴﺎپ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ھﺎﻣـﺎﻥ ﺋﯚﻟـﯜپ ﻛﯩﺘﯩﻤﯩـﺰ‪ .‬ﺋﻮﻳـﯘﻥ‪-‬‬ ‫ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯘﺭﯗﻗﺘﯘﺭﻣﯩﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﯩﺴﺎﻗﻤﯘ ھﺎﻣﺎﻥ ﺋﯚﻟﯜپ ﻛﯩﺘﯩﻤﯩـﺰ‪ .‬ﺷـﯘﯕﺎ ﺑﯩـﺰ ﺧﯘﺷـﺎﻟﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﺍﻟـﺪﯗﻕ‪ .‬ﺑﯩﺰﻣـﯘ‬ ‫ﺩەﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺳﯩﺰﺩەﻙ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ»ﺧﯩﺴﻠﻪﺕ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ«ﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯘﺗـﯘﻡ ﺋﻮﺗﻠﯩﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ھﻪﻣﻤﯩﻨـﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﺘﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪپ‪ .‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍپ‪-‬ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‪ ،‬ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻻﻻﻳﺴﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﻟﻪﺯﺯﯨﺘﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯩﺘﯩﻴﺎﻻﻳﺴﯩﺰ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺑﯩـﺮ ﻣـﯘﻧﭽﻪ ﭼﯜﺷـﻪﻧﺪﯛﺭﯛپ ﺋـﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻳﻨﯩـﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏـﺎﻥ‬ ‫ﭘﻪﺭﯨﺪەﻣﯘ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﺘﻰ‪-‬ﺩە‬ ‫ﻗﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘڭ‪ ،‬ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍپ‪-‬ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﯩﺘﯩﺴﯩﺰ‪ ،‬ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ﺋﯩﻴﯩﺘﻘﺎﻧﺪەﻙ ﺧﯘﺷﺎﻝ‪-‬ﺧﯘﺭﺍﻡ ﻳﺎﺷﯩﻼﻳـﺴﯩﺰ‪-‬‬‫ﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﻕ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﭽﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯩﭽﺴﻪﻡ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪-‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻣـﺎﻟﻼپ ﺗـﯘﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﺭﯨـﺪە ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻗﻮﻟﯩـﺪﯨﻦ ﻗـﻮﻟﯩﻨﻰ‬‫ﻳﯚﺗﻜﻪپ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﭼﻪﻣﺒﯩﺮەﻙ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﯟﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩـﺴﻰ ﺗﻮﺭﯗﺳـﻘﺎ ﻗـﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ‬ ‫ﺧﯩﻴﺎﻟﻐﺎ ﭼﯚﻣﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻟﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﻮﻝ ﺗﺎﻧﺴﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺧـﯘﺩﺩﻯ ﺑﯩـﺮ‪-‬‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﯩﻠﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺠﯩﻞ ﺋﺎﺷﯩﻖ‪-‬ﻣﻪﺷﯘﻗﻼﺭﺩەﻙ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﻳﯩﭙﯩﺸﻘﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺗﺎﻧﺴﺎ ﺗـﯜﮔﻪپ ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ‬ ‫ﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺩە‪-‬ﺩەﺭھﺎﻝ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﻪﻣﺒﯩﺮەﻙ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﺳﯚﻳﯜﺷﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﺯﺍﻝ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻜﻜـﻰ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﯨﻜﻰ ﺑـﯘ ﻣﻪﻧﺰﯨﺮﻟﻪﺭﻧـﻰ ﻛـﯚﺭﯛپ ﺋـﯚﺯ ﺋﻪﻗﻠﯩﻨـﻰ ﻳﻮﻗـﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﮔﯜﺯەﻝ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﻗﯩﻠﯩﺸﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮔﯚھﻪﺭﭼﯘ؟ ﺋﯘ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺋﺎﻳـﺎﻝ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺩﯨﮕﻪﻧﭽﯘ؟ ھﺎﺭﺍﻕ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ھﻪﻗﯩـﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﺎﻣـﺎﻥ ﻛـﯚﺭەﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﯩﭽﯩـﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﯩـﺴﯩﻤﻰ‬ ‫ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻛﯩﺘﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﻪﻟﯩﻨﻰ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﯘ ﺳـﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨـﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩـﺪﻯ‪ ،‬ھـﺎﺭﺍﻕ ﺭﺍﺳـﺘﯩﻨﻼ‬ ‫ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﻤﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﺪﯗﺭﺳﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﺎﻳﻤﯘ؟ ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﻣﯩﻨﯩـﯔ ﻣﯘﺷـﯘ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺮﯨﻤﻐﺎ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـﯘﻡ ﺳـﻪۋەﭘﭽﻰ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـﺘﺎ‬ ‫ﺋﺎۋﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﻮﻟﯘﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛـﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻗﻤـﺎﻳﻤﯘ؟ ﺋﺎﺳـﯩﻴﻪ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﭘﻪﺭﯨـﺪەﻧﯩﯔ ﺳـﯚﺯﻯ ﺭﺍﺳـﺘﯩﻨﻼ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯨﻤﯩﺪﯗ؟ ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﮕﯩﺶ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺟﻮﺯﺍ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻳﯩﺮﯨﻤﻰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ( ‪xo‬ﺋﯩﻜﯩﺲ ﺋﻮ( ﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺗﯩﻨﻤﺎﻳﻼ ﺋﯩﭽﯩـﺸﻜﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﻐﯩﻼ ﺑﻪﻛﻼ ﻗﺎﯕﺴﯩﻖ‪ ،‬ﺳﯩﺴﯩﻖ ﺗﯘﻳﯘﻟﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋـﯘ ھﺎﻣـﺎﻥ ﺋـﯘﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﻣﯩـﺴﻪ ﺑﻮﻟﻤـﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯘ ﺋـﺎﺯﺍﭘﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﻗﯘﺗﯘﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺋﯩﭽﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯚﺯﻯ ﭼﯜﺷﺘﻰ‪-‬ﺩە‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺳﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ؟ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﯩﻖ ﺋﯩﭽﺴﻪڭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬‫ﻗﻮﻳﯘڭ ﺟﯩﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﭽﻤﻪﻣﺪﯗ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ﺋﻪﻟﯩﮕﻪ‪.‬‬‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﯩﭽﻤﻪڭ‪ ،‬ﺟﯩﻖ ﺋﯩﭽﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﯩﻐﺎ ﻗﻮﻝ ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﻰ‪ ،‬ﺋﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘـﺎ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ‬‫ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺑﯘ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﻏﺪﺍپ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﭘﻼ ﺳﻪﺳﻜﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﺯﻭﺭﻻپ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﻮﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻤﯘ‪ ،‬ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﻳﻮﻕ ﺗﻮﺧﯘ ﻳﯜﺭەﻙ‪ ،‬ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻣﯩﺠﻪﺯ ﺩەپ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﺋـﺎﺭﯨﻼﺵ ﻣـﺎﺯﺍﻕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﻧﯩﺠﺎﺳﻪﺗﻜﻪ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺗﯘﺭﻣـﯘﺵ ﻳﻮﻟﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﯕﯘﺷـﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳـﻪۋەپ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﺋـﺎﺧﯩﺮ‬ ‫»ﺧﯩﺴﻠﻪﺕ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ«ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯘ ﻧﯩﺠﺎﺳﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪.‬‬ ‫ھﯩﺴﻴﺎﺕ‪-‬ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ‪ ،‬ﻣﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻟﻪﺯﺯەﺗﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺷﯩﺮﯨﻦ ﺋﺎﺯﺍپ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻣـﯘھﻪﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒـﺎﺭەﺕ ﻛﯩـﺸﯩﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـﻨﯩﯔ ﻧـﺎﺯﯗﻙ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮەﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ۋە ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﯘﺭﺕ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﻳﯜﺯ ﻛﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧـﺪەﻙ ھﯩـﺲ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﻜﻪﻥ‪ ،‬ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﻪﻛﻜﻪﻥ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﻪﺧﻼﻗﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨـﺪﺍ ﻛـﯚﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺩەﻝ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺷﯘ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ‪ ،‬ﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺪە ﺋﯚﺳﯜپ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﺷـﯘ ﺯﺍﻣـﺎﻥ ﭘﯘﺷـﺎﻳﻤﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﭘﺎﺗﻘﺎﻗﻘﺎ‪ ،‬ﻧﯩﺠﺎﺳﻪﺕ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩـﻨﯩﭽﻪ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳـﯩﺰ ﺋـﯜﻥ ﺳـﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﻐـﻼپ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﮔﯚھﻪﺭ ﺩﯨﺴﻪ‪ ،‬ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﻣﻪﻥ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺩەﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﻣﺎﯕـﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩـﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺩەپ ﺋﯚﺯ‪-‬ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﺎﺯﯨﺮ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﺎ »ﺧﯩﺴﻠﻪﺕ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ« ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺋﯩﻨـﻰ ﻗﯩـﺰﻻﺭ ﺋﯩﻴﺘﻘﺎﻧـﺪەﻙ‬ ‫ﺑﺎﺗﯘﺭ ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﻳﯩﻐﻼﯕﻐﯘ ﻣﯜﺷﯜﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻟﻰ ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﺎﺳـﺘﺎ ﻳﯚﻟﻪﺷـﺘﯜﺭﺩﻯ‪-‬ﺩە ﻳـﯜﺭە ﭼﯩﻘﯩـﭗ ﻛﯩﺘﻪﻳﻠـﻰ‬ ‫ﺳﻮﺭﯗﻧﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﯘﺭﺍﻳﻠﻰ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﺳﯚﺭەپ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﭘﯘﺗﻠﯩﺮﻯ ﻛﺎﻻﻣﭙﺎﻳﻠﯩﺸﯩﭗ‪ ،‬ﺑﯩﺸﻰ ﻗﯩﻴﯩـﭗ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗـﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺭﯨﺴﺘﯘﺭﺍﻥ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﻮﯕﻐﯘﻝ‪-‬ﺩﻭﯕﻐﯘﻝ ﺗﯘﻳﯘﻟﯘپ ﻳﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺸﻪﻙ ھﺎﺭۋﯨـﺴﯩﺪەﻙ ﺋـﯚﺯ ﻳـﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗـﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩـﺸﺘﯩﻦ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜﺷﻜﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ھﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭽﯩﻨﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺩەﺭھﺎﻝ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛپ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯔ؟ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەپ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﺳﯩﯟﺍﻟﻤﯩﺪﯨﯖﻼﺭ؟ ﺋـﯘ ﺋﻪﺯەﻟـﺪﯨﻦ ﻣﻪﺳـﯩﺖ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐـﺎﻥ‪ .‬ﺋﻪﻣـﺪﻯ ﺳـﯩﻠﻪﺭ‬‫ﺑﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﯘ؟‪-‬ﺩﯨـﺪﻯ‪ .‬ﻧﯩـﻤﻪ ﺩەۋﺍﺗﯩـﺴﯩﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯩـﺰ ﺯﻭﺭﻟﯩﻐﺎﻧـﺪﺍ ﺋﯩﭽـﻤﻪﻱ ﺋـﯚﺯﻯ ﺑﯩـﺰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻧـﺪە ﻳﯩـﺮﯨﻢ ﺑﻮﺗـﯘﻟﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩـﺮﺍﻗﻼ‬ ‫ﻛﯚﺗﯩﺮۋﯨﺘﯩﭙﺘﯘ؟‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﺋﺎﻻﻳﻐﯩﻨﯩﭽﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻳﯚﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﻳﯜﺭﯛپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻛﯩﻠﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﻗﯩﺰﻻﺭﻣﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ﺋـﺎﻟﯩﻢ ﺋﯩـﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩـﭗ ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩﺮﯨﻨـﻰ ﺋـﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺷـﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ‬


‫ﺋـﺎﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺳـﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ﻛﺎﺭۋﺍﺗﻘـﺎ ﻳـﺎﺗﻘﯘﺯﯗپ ﻗﻮﻳـﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺋـﯚﺯﻯ ﺭﯨـﺴﺘﯘﺭﺍﻧﺪﺍ ﭼﺎﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﻜﺘﯩﺮﻭﻧﻠـﯘﻕ ﭼﺎﻟﻐﯘﻧﯩـﯔ ﺗـﻮﻙ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳـﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯜﺯﯨﯟﯨﺘﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ھﻪﻣﺮﺍھﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﻪۋەﺭﻟﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺭﯨﺴﺘﯘﺭﺍﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩـﭗ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﻰ ﭼﯩﻜﯩﯟﯨﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻟـﻰ ﺷـﻮﭘﺎﯕﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺰ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ‪ .‬ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪە ﻛﻪﻟﮕﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯚﻳﯜﯕﺪە ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﻪ ﻗﻮﻧﯘپ ﺗﯘﺭﺍﻳﻠﻰ‪ .‬ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎ ھﻪ ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ .‬ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟـﻤﻪﻱ‬‫ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺭﯨﺴﺘﯘﺭﺍﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ۋە ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎﯕﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﻮﻳﻨﺎپ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪-‬ﺋﯘ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻳﯩﺘﯩﻢ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﻜﻪ ﺧﯘﻣﺎﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﺩﺍپ‪ ،‬ﺩﯗﺗـﺎﺭ‪ ،‬ﺧﯩﺠﻪﻛـﻜﻪ ﺋﻮﺧـﺸﺎﺵ ﻣﯩﻠﻠـﻰ ﺗـﯜﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩـﺮ ﻧﻪﭼـﭽﻪ ﺧﯩـﻞ ﭼـﺎﻟﻐﯘ‬ ‫ﺋﻪﺳﯟﺍﭘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﯩﺮﺍﺱ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﯗﺗﺎﺭﻏﺎ ھﯩﺮﯨﺲ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳـﺎﺭﺩﯨﻤﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﻠﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﺎﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻛﯩﻴﯩﻨﭽﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻕ‪-‬ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﯨـﺴﺘﯘﺭﺍﻧﺪﺍ ﺩﯗﺗﺘـﺎﺭ ﭼﯩﯧﻠﯩـﭗ‬ ‫ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯩﻴﺘﯩﭗ ﻳﯜﺭﺩﻯ‪.‬ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﻰ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﻠﯩﻜﺘﯩﺮﻭﻧﻠﯘﻕ ﭼﺎﻟﻐﯘﻧﯩﻤﯘ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﯚﺯ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯩـﺘﯩﻢ ھﯩﻴﯩـﺖ‪-‬ﺑـﺎﻳﺮﺍﻣﻼﺭﺩﯨﻼ ﻛﯚﺭﯛﺷـﯜپ ﺗﯘﺭﻏـﺎﻥ‪ .‬ھﻪﻡ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﺧﻪۋەﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯘ»ﺧﯩﺴﻠﻪﺕ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ« ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟـﻰ ﺷـﻮﭘﺎﯕﻨﯩﯔ‬ ‫ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﯘ ھﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭘﻤﯘ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻨﺪﻯ‪ ،‬ﺩە ﺋﯘھ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺭﯨﺴﺘﯘﺭﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﯚﻱ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩـﻖ ﺳﻪﺭەﻣﺠﺎﻧﻼﺷـﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺋﯚﻳﻨﯩـﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨـﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳـﯘﻟﯘپ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨـﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﺭۋﺍﺕ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺳﯩﺮﺗﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﻏﺎچ ﺗﺎﺧﺘﺎﻱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻮﻝ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗﻟﯘپ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﮔﯩﻠﻪﻡ ﺳـﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﺎﺭﯨﯟﺍﺗﺘﺎ ﻣﻪﺳﺘﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯘﺧﻼۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﭼﯜﺵ ﻛﯚﺭﺩﻯ‪ ،‬ﭼﯜﺷﯩﺪە ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﮔـﯚھﻪﺭ ﺑﯩـﺸﯩﻨﻰ ﺳـﯩﻼپ‪ ،‬ﭘـﯘﺕ‪-‬‬ ‫ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺭﺍھﻪﺗﻠﻪﻧﺪﻯ‪ .‬ﮔﯚھﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘپ ﻗﺎﺭﯨﯟﯨﺪﻯ‪ ،‬ﮔﯚھﻪﺭ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻐﺎ‬ ‫ﺋﯩﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯘﭼﺎﻏﻼپ ﺳﯚﻳﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺑﯩﻘﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﻤﺪﯨﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩﭗ ﺷﯩﺮﯨﻦ ﭼﯜﺵ ﺋﯩﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺳﺎﻟﺪﯗﺭۋﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻤﯘ ﻗﯩﭙﻴﺎﻟﯩﯖﺎچ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﭙﯘﻛﻠﯩﺮﻧﻰ ﺋـﺎﭼﻜﯚﺯﻟﻪﺭﭼﻪ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺟﯜپ ﺋﻪﻣﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺗﻠﯘﻕ ھﺎﺭﺍﺭەﺕ ﺋﯩﻘﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﯩﺮﯨﺘﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪-‬ﺩە‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺭ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯚﺭﯛﻟﯜپ ﭘﻪﺭﯨﺪەﻧﻰ ﺑﺎﺳﻤﺎﻟﺪﺍپ ﺗﺎﺷﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﺭﯨﺪە ھﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﺳﺘﯩﻦ ﺋﻪﻛﯩـﺴﭽﻪ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺗﯩﺨﯩﻤـﯘ‬ ‫ﭼﯩﯔ ﻳﯩﭙﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﻐﯘﭼﻪ ھﻮﺯﯗﺭ ﺋﯩﻠﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻳﯘﻕ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻪﺩەﻡ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺗﺴﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪە ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺧﯩﻠﻰ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﺘﻰ‪-‬ﺩە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯩﻨﯩـﺪﺍ ﻳﺎﻟﯩﯖـﺎچ ھـﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﺧﻼۋﺍﺗﻘـﺎﻥ ﻗﯩﺰﻧـﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛپ ﭼﯚﭼﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻳﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻳﻼپ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﻗﯩﺰ ﺋﻮﻳﻐﯘﻧﯘپ ﺑـﻮﻟﻐﯩﭽﻪ‬ ‫ﺩەﺭھﺎﻝ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻪ ﺗﺎﺷﻘﯩﺮﯨﻘﻰ ﺋﯚﻳﺪە ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﺧﻼۋﺍﺗﻘـﺎﻥ‬ ‫ﺋﻪﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﺗﯘﺭﯗپ ﺗﯩﯖﯩﺮﻗﺎپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎ ﺋﻪﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭﺩﯨﻦ ﻧﻪﭘﺮەﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋـﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺋـﯚﺯ‬ ‫ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ھﺎﻳﺎﺕ ﺧﯩﻠﻤﯘ ﺧﯩﻞ‪ .‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩﻚ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ھﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺗﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﻴﯩﻦ‪ .‬ﻣﺎﻧﺎ‬ ‫ﺗﯩﺨﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺗﻜﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ ھﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍپ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﯩﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋـﯚﺯ ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﯩـﺪﯨﻦ‪ ،‬ﻏﻮﺭﻭﺭﯨـﺪﯨﻦ‪ ،‬ﺋﻪﺩەپ‪-‬ﺋﻪﺧﻼﻗﯩـﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤـﺎﻱ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺷﻪﺭﻣﻰ‪-‬ھﺎﻳﺎﻧﻰ‪ ،‬ﺋﻪﺩەپ‪-‬ﺋﻪﺧﻼﻗﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ ھﺎﻳﺎﺗﯩـﺪﺍ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻧﯩﻜﺎھ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮەﻟﻤﻪﻱ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﺰﻟﻪپ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩـﭗ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﻳﻮﻟـﺪﺍ ﻛﯩﺘﯩﯟﯨﺘﯩـﭗ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺋﯚﺯ‪-‬ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﻛﯩـﺸﯩﻨﻰ ﺳﻪﺳـﻜﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩـﺮ ﭘﺎﺗﻘﺎﻗﻘـﺎ ﻛﯩﺮﯨـﭗ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯘ ﭘﺎﺗﻘﺎﻗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮەﻙ‪ .‬ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯﺍﭘﻘﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩـﺮەﻟﻤﻪﻱ ﻧﺎﭼـﺎﺭ‬ ‫ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﯩﻴﺎﻟﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﺰﻻ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﯘ؟ ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﺸﻰ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‬ ‫ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺑﻮﻳﻰ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻧﻪﭘﺮەﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﺭﺍﻗﻘﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻻﺭﻣﯘ؟ ﺋﯘ ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﯩﺮ ﺋﯘھـﺴﯩﻨﯩﺪﻯ‪-‬‬ ‫ﺩە ﻗﻪﺩەﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺰﻟﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﺟﯩﻤﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪».‬ﺋﻮﻏﯩﺮﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﭘﻮﻙ‪-‬ﭘـﻮﻙ« ﺩەﮔﻪﻧـﺪەﻙ ﺋﺎﺗﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ۋە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ‪ ،‬ھﻪﻣﺴﯚھﺒﻪﺕ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﭼﯘﺭﯗﭘﻼ ﻳﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﺋﺎﺗـﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩـﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳـﻪ ﻳـﯜﺯﻯ‬ ‫ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ‪ ،‬ﺧﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﻳﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪-‬ﺩە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﺪﺍ ﺋﯘﺯﯗﻧﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻳﯜﺯﻯ ﭼﯩـﺪﯨﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪-‬‬ ‫ﺩە ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﯩـﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻛـﯚﭘﺮەﻙ ﺑﯩـﺮﮔﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﻧﯩﻜﺎھﺘﯩﻦ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺟﺎﺭﺍھﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻐﯩﺮﻻپ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺗﯜﮔﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﻧﻮﺭﻣﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷـﯘ ﻛﯜﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ‪ ....‬ھﻪﻱ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨـﺸﻰ‬ ‫ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﮕﻪﻥ ﺗﯩﺰ ھﻪ! ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ھﻪﭘﺘﻪ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﯩﺰﻟﻪپ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻣﯩﻬﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ‬


‫ﺳﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻛﯚﺭﯛﺷﯟﺍﻻﻳﻠﻰ ﺩەﻳﺪﯗ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﯨﻢ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻪﻟﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪچ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯩﻤﯩﺴﺎﻡ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﭼﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‪.‬‬‫ﺗﻮﻧﯘﻳﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﮕﻪﻧﺪە ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻐﯘ؟‪-‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﯩﺪﯨﻦ ﻗـﺎﺭﯨﺲ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻛﻪﺗﺘـﻰ‪ .‬ﺋﻪﻟﯩﻨﯩـﯔ‬‫ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﻪ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺳﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﺩﻯ‪-‬ﺩە ﺩەﺭھﺎﻝ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭﺍﻱ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺭﻏﺎچ ﺗﯘﺭﻏﯩﻦ‪ ،‬ﻛﻪﻳﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭﺍﻱ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘپ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‪،‬‬‫ﻳﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻳﯜﺭە ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺳﺎﻟﺪەﻙ ﭼﯩﯔ ﭼﺎﭘﻼﺷﺘﻰ‪.‬‬‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﯩﺰﺩەﻙ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎﯕﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﺸﻜﻪ ﺳﻪۋەﭘﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ »ﺧﯩﺴﻠﻪﺕ ﺩﻭﺭﯨـﺴﻰ« ﻏـﺎ ﺋﺎﺷـﯩﻖ‬ ‫ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﻣﯩﻬﻤﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﻪﺭﯨﺪەﻟﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﮔﻪپ‪-‬ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤـﺎﻳﻼ ﻳﻮﻗـﺎپ ﻛﻪﺗﻜﯩـﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﯩﺰﻟﻪپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎﯕﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺘﻘﯘﺯﻏﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺳﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﺪﯨﻼ ﭘﻪﺭﯨﺪەﻧﻰ ﺋﯚﺯەﯕﮕﻪ ﺋﺎﺷﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﯖﻤﯘ ﻧﯩﻤﻪ؟ ﺋﯘ ھﻪ ﺩﯨﺴﯩﻼ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﯖﻨـﻰ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻗـﯘﻻﻕ ﻣﯩﯖﻪﻣﻨـﻰ ﺗﯩـﺸﯩﯟﯨﺘﻪﻳﻼ‬‫ﺩﯨﺪﻯ‪:‬ﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎچ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺷـﯘﻻﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺳﺎﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ‪.‬‬ ‫ھﯘﻱ ﺗﯩﭙﯩﻠﻤﺎﺱ ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﺧﻮﺭﻣﯩﺴﻰ ﻏﻮﺟﺎﻡ‪ ،‬ﻳﻮﻗﺎپ ﻛﻪﺗﻠﯩﻐﯘ‪ ،‬ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻨﻰ ﺧـﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩـﭗ ﻗـﺎﭼﻘﯘﻟﯘﻗﻤﯘ؟‪-‬ﺩﯨـﺪﻯ ﺋﺎﺳـﯩﻴﻪ‬‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺋﺎﻟﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍپ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺷﯘ ‪:‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ‪.‬‬‫ﻧﯩﻤﻪ ﺷﯘ؟ ﺗﯩﻠﯩﯖﯩﺰﯨﻨﻰ ﭼﺎﻳﻨﯩﻤﺎﻱ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻟﯩﺪەﻙ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻣﺴﯩﺰ‪:‬‬‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐـﯘﭼﻪ ﺋﻪﻟـﻰ ﺷـﻮﭘﺎڭ ﺋـﺎﺭﯨﻤﯩﻨﻰ ﺗـﯜﺯﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟـﺪﯨﻤﯘ ﻳـﺎﻛﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺩەپ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘﻣﯘ ﺩەﺭھﺎﻟﻼ‪:‬‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺧﯩﺠﯩﻞ ﻗﯩﻠﻤـﺎﻱ ﻗﯩﻨـﻰ ﺩﺍﺳـﺘﯩﺨﺎﻧﻐﺎ ﻣﻪﺭھﻪﻣﻪﺕ‪-:‬ﺩﯨـﺪﻯ ﺩە ﺋـﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﺍﺳـﺘﯩﺨﺎﻧﻐﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩـﭗ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯘﻻﺭ‬‫ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻧﻐﺎﺍ ﺩﺍﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎچ ﺋﯚﺯ‪-‬ﺋﺎﺭﺍ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﺭﯨﺪە ﭘﺎﺕ‪-‬ﭘﺎﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺴﯩﭗ ﻛﯜﻟﯜپ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ‬ ‫ﻳﯜﺯﻯ ﭼﯩﻤﯩﻠﺪﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە»ﺧﯩﺴﻠﻪﺕ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ« ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﯘﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺋﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨـﻰ ﭘﻪﺭﯨـﺪەﻧﯩﯔ‬ ‫ﺗﯩﻨﯩﺪە ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘ ﺳﻪۋەپ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻯ ﭼﯩﻤﯩﻠﺪﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﻤﺎﻱ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭ‪ .‬ﺑﯘ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﻪھﺮﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪-.‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻪﻟﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ‪.‬‬‫ﻳﺎﻕ ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ ،‬ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺧﯩﻠﻰ ﻣﻮﻟﭽﯩﻠﯩﻘﺘﻪﻙ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﯘ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺟﺎۋﺍﺑﻪﻥ‪.‬‬‫ھﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﻛﯚﯕﯜﻟﻠﯜﻙ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﯘ؟‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﭘﻪﺭﯨﺪەﻣﯘ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗپ‪.‬‬‫ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺳﻮﺭﯗﻧﻨﻰ ﻗﯩﺰﯨﺘﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﺎﻕ ﺑﻮﻻﺭ‪ .‬ﻗﯩﻨﻰ ﺋﻪﻟﻰ ﺋﯘﺳـﯘﺯﻟﯘﻗﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻣـﺴﯩﺰ؟‪-‬ﺩﯨـﺪﻯ ﺋﺎﺳـﯩﻴﻪ ﺋﻪﻟﯩـﮕﻪ ﻗـﺎﺵ ﺋﻮﻳﻨﯩﺘﯩـﭗ‪ ،‬ﺋﻪﻟـﻰ‬‫ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗپ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻻھﯩﺰەﻝ ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺵ ﻣﯩﻨﯘﺗﻼﺭ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﺧﺎﻟﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺑﻮﺗﯘﻟﻜﺎ ﭘﯩﯟﺍ ۋە ﺋﯩﻠـﻰ ﻻۋﺟـﯘ‬ ‫ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﻪﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺩﺍڭ ﻗﯩﺘﯩﭙﻼ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﻱ ﺩەپ‬ ‫ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻴﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﯩﻬﻤﺎﻥ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋـﯚﺗﻜﻪﻥ ﻗﯩـﺘﯩﻢ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺷـﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳـﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ .‬ﺋﯘ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﭽﻪ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﭽﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ ‪.‬ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏـﺎ ﺑﯩـﺮ ﺭﻭﻣﻜﯩـﺪﯨﻦ ﻟﯩﻘـﻼپ ﻗﯘﻳﯘﻟﻐـﺎﻥ ﭘﯩـﯟﺍ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠـﺪﻯ ‪.‬ﻧـﯚۋەﺕ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘپ‪.‬‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ‪ ،‬ﻛﯚﯕﻠﯜﯕﻼﺭﻏﺎ ﺭەھﻤﻪﺕ‪ .‬ﻣﻪﻥ ‪ -....‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﻰ ﺗﯜﮔﯩﮕﯩﭽﻪ ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻥ ﺑﯩﻠﯩﮕﻪ ﺗﻪﭘﺘﻰ‪.‬‬‫ﻧﯩﻤﻪ ﺑﯜﮔﯜﻧﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺰﺯﯨﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭽﻤﻪﻱ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻱ ﺩەﻣﺴﯩﺰ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬‫ﺗﻮﻻ ﻧﺎﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﯩﻠﯩﯖﻪ‪ ،‬ﮔﯜپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﭽﯩﯟﯨﺘﯩﯔ ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪﻣﯘ‪.‬‬‫ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺯﯨﺰ ﻣﯩﻬﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻗﯩﻞ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻻﻳﯩﺘﻪﻥ ﺳﯩﻨﻰ ﺩەپ ﻛﻪﭘﺘﯘ ﻗﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻪ‪ -‬ﺋﻪﻟﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩـﻨﯩﭽﻪ‬‫ﺭﻭﻣﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻟﻪۋﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳـﯩﺰ ﺭﻭﻣﻜﯩﻐـﺎ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺗﺘـﻰ‪.‬ﻣﺎﻧـﺎ ﺋﻪﻣـﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺯﺍﺑـﺎﻳﻠﯩﻖ ﺩەۋﺭﻯ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﯨﻤﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯘ ﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺭﻭﻣﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ھﺎﺭﺍﻗﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﺋﯩﭽﺘﻰ‪ .‬ﻛﻪچ ﻛﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺳﻮﺭﯗﻧﻤﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻗﯩﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺷﻼﻱ‪ -‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻣﻪﺳﺘﻠﯩﻜﯩﺪە ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ ﺋﯚﺭە ﺗﯘﺭﯗپ‪.‬‬‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯜﯕﮕﻪ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯩﺮەﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎڭ ﺳﻮﭘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﺳﯩﺘﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﺩە ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﻣﻪﻳﺪﯗ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ‬‫ﺋﯚﻳﺪە ﻗﻮﻧﯘپ ﻗﺎﻻﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯚﻳﺪە ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗپ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺟﯜپ ﻗﯩﺰ‪-‬ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﻪﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪە ﻗﻮﻧﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ ‪.‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘ ﻗﯩـﺘﯩﻢ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﯩـﺪەﻛﻼ ﻣﻪﺳـﯩﺖ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﺋﻪﻟﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯘﺧﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩﯨـﺴﯩﻨﯩﯔ‬


‫ﻛﺎﻳﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎﻱ ﺋﻪﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﻳﻮﺗﻘﺎﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪-‬ﺩە ﺷﯩﺮﯨﻦ ﺋﯘﻳﻘﯘﻏﺎ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬ﺋﺎﻻھﯩﺰەﻝ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺵ ﭘﯩﺸﯩﻢ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﯩﺴﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﺧﻠﯩﻴﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﻮﻳﻐﯩﻨﯩـﭗ ﻛﻪﺗﺘـﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻛـﺎﻟﭙﯘﻛﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﭼﻜﯚﺯﻟﻪﺭﭼﻪ ﺷﻮﺭﯨﻠﯩﭗ ﺳﯚﻳﯜﻟﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻤﻤﯘ ﻗﯩﭙﻴﺎﻟﯩﯖﺎچ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳـﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩـﭗ‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯘﭼﺎﻗﻼپ ﺳﯚﻳﯜۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍھﻪﺗﻠﯩـﻨﯩﺶ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﺋﯚﺗﻜـﯜﺯﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺋﻪﺗﯩـﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﺍ ﭘﻪﺭﯨﺪە ﻗﯩﭙﻴﺎﻟﯩﯖﺎچ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯘ ﺩەﺭھـﺎﻝ ﺗـﯘﺭﯗﭘﻼ ﻛﻪﺗﻤﻪﻛﭽـﻰ ﺑﻮﻟـﺪﯨﻴﯘ ﺗﻮﺧﺘـﺎپ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯘ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻗﯩﻴﻨﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍپ ﺋﯩﭽﯩﺪە ھﻪﺭ ﻳﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯘ ﺑـﯘ ﻛﯚﯕﯜﻟـﺴﯩﺰ ﺋـﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮەﻙ ﺋﯩﺪﻯ ‪.‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻰ ﻛﯩﺮەﻙ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺸﻰ ﻗﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﻟـﻰ ﺷـﻮﭘﺎڭ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭﯨـﺪە ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩـﺸﻰ ھﻪﻡ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻛﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﺭﯨﺪەﻧﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﻤﻪﻱ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜپ ﺑﺎﻗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪-‬‬ ‫ﺩە ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻧﯩﻤﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﮔﻪپ‪-‬ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻼ ﻛﯩﺘﻪﻱ ﺩﯨﮕﻪﻧﻤﯩﺪﯨﯖﯩﺰ‪ -‬ﭘﻪﺭﯨﺪەﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﻐﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬‫ﻳﺎﻕ‪ ،‬ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﭘﻪﺭﯨﺪەﻧﯩﯔ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼپ ﺗﯘﺭﯗپ‪.‬‬‫ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻟﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﻮﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻳﯩﻘﯩﻨﻼﺷﺘﯩﻢ ‪.‬ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟـﯘڭ‬‫ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﻢ ﻳﻮﻕ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺋﻪﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺗـﯘپ ‪ ،‬ﺋﻪﻟـﻰ ﻣﯘﺷـﯘ ﭼﺎﻏـﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩـﺮﻯ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻗﯩـﺘﯩﻢ ﭘﻪﺭﯨـﺪەﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﺳﯩﺘﻠﯩﻜﯩﺪە ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮڭ ﭼﯩﻐﯩﺪﺍ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﯩﺴﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺷﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ‬ ‫ﺗﺎڭ ﺋﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﯔ ﻳﯩﭙﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯩﯟﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﯩﻨﻰ ﺗﯩﺘﯩﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺧﯘﻣﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺮﻯ ھﯩﻠﯩﻘﻰ»ﺧﯩـﺴﻠﻪﺕ ﺩﻭﺭﯨـﺴﻰ« ھـﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ھﻪﺭ ﻗﯩـﺘﯩﻢ ھـﺎﺭﺍﻕ‬ ‫ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪە ﻣﻪﺳﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﻪﻛﻠﻪ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﻨﺪەﻙ ھﯩﺲ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﭼـﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩـﺪە ﻧﻪ ﻣـﯘھﻪﺑﺒﻪﺕ‪ ،‬ﻧﻪ ﺋـﺎﺯﺍپ‪ ،‬ﻧﻪﭘـﺮەﺕ‪ ،‬ﻧﻪ‬ ‫ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ﺋﯘ ھﯩﭽﻨﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤـﺎﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ھﯩﭽﻨﯩﻤﯩﻨـﻰ ﺋﻪﺳـﻠﯩﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺷـﯘﯕﺎ ﺋـﯘ ﺩﺍﺋﯩـﻢ ھـﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺎﻣـﺎﻛﯘ‬ ‫ﭼﯩﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ ،‬ھﻪ ﺩﯨﺴﯩﻼ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﻛﯜﻧﺪە ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯩﯖﻰ ﺩﻭﺳـﺘﻼﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺭﯨـﺴﺘﯘﺭﺍﻧﻤﯘ ﺭﯨـﺴﺘﯘﺭﺍﻥ‪ ،‬ﺗﺎﻧـﺴﯩﺨﺎﻧﯩﻤﯘ‬ ‫ﺗﺎﻧﺴﯩﺨﺎﻥ‪ ،‬ﻗﺎۋﺍﻗﻤﯘ ﻗﺎۋﺍﻕ ﭼﺎﭘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ .‬ھﻪﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻣﻪﺳﯩﺖ ھـﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﻪﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛـﺎ‬ ‫ﺑﯩﻪﻟﻦ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ھﺎﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﯚﺯ‪-‬ﺋﺎﺭﺍ ﻳﺎﺵ ﺗﯚﻛﯜﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻣﻪﺳﺘﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻳﯩﺸﯩﻠﮕﻪﻧﺪە ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﻳﯩﻐﻼپ ﺗـﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺩﯨﮕﯜﺩەﻙ ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﻤﯩﺴﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪچ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬ﺋﯘﻧﻰ ﺧﯘﻣﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮﻯ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺧﯘﻣﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﭘﻪﺭﯨﺪە ۋە ﺋﻪﻟﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩـﺰﻻﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺑﯩـﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﻛﯜﻧـﺪە ﺩﯨﮕـﯜﺩەﻙ‬ ‫ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻣﺎﺭﯨﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪».‬ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﺴﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﺘﯩﻜﻠﻪﻳﺪﯗ »ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﯘﻣﯘ ﻛﯜﻧﺪە ﺩﯨﮕﯜﺩەﻙ ﻳﯩﯖﻰ‪-‬ﻳﯩﯖﻰ ﻗﯩـﺰﻻﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚپ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﯛﺷﻨﯩﯔ ﻏﯩﻤﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ھﻪﺗﺘـﺎ ﺋﻮۋﻟﯩﻐـﯘﺩەﻙ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺋـﻮۋ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﺳﺎﺗﺮﺍﭼﺨﺎﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﻣﯘﻧﭽﺎ ﺩەپ ﻧﺎﻡ ﻗﻮﻳﯘپ ﺋﯩﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﯨﺒﯩﺮ ﺷﻮﭘﺎﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﯨﻦ ﻛﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ ،‬ﺑـﯘ‬ ‫ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩە ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﯘﺭﯗﻕ‪-‬ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛپ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﺎ‪-‬ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ‪ ،‬ﺧـﻮﺵ‪ ،‬ﻣـﺎﻗﯘﻝ‬ ‫ﺩﯨﻴﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻻﺗﺘﻰ‪-‬ﺩە ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺳﻪﻧﻪﻣﮕﻪ‪ ،‬ﻣﺎﻗﯘﻟﻐﺎ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭەﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻧﺎھﯩﻴﻪ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﺋﺎﺩەﺗﺘﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﻨﺎﻡ‪ ،‬ﺑﻮﻟﯘپ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺟﯩﻤﻰ ﻳﯜﺭﺕ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﻛﯜﭼﯜپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺋﺎﺩەﻡ‬ ‫ﺗﺎﺷﻘﯩﻨﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻳﯩﺰﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ ھﻪ ﺩﯨـﺴﯩﻼ ﻧـﺎھﯩﻴﻪ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐـﺎ‪ ،‬ﭘﻪﺭﯨـﺪە‬ ‫ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﯜﮔﯩﺮەﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯜﮔﯜﻧﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘ ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨـﺪﯨﻜﻰ ﺋـﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑـﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧـﺪﯨﻼ‬ ‫ﻳﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﻧﺎھﯩﻴﻪ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﻦ ﭘﻪﺭﯨﺪەﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩەپ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﭘﻪﺭﯨﺪەﻧﻰ ﺋﯩﺰﻟﻪپ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺩﯗﻟﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ۋەﺩﯨﻠﻪﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﭘﻪﺭﯨـﺪەﮔﻪ ﺳـﯚﻟﻪﺗﻠﯩﻜﺮﺍﻕ ﻛﯚﺭﯛﻧـﯜﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺩەﺭھـﺎﻝ‬ ‫ﺳﺎﺗﺮﺍﭼﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﯜﮔﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺗﯩﺨﻰ ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻧﻼ ﺗﺎﺯﻧﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﺪەﻙ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺗﯩﭗ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺋﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺳﺎﻗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺮﺩﯗﺭﺩﻯ‪.‬ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺑﯩـﺸﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺳﯩﯖﻤﯩﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﯩﭽﯩﻨﻰ ۋە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺩﯗﻛﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺩﯨﮕﯜﺩەﻙ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﺭﺍﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺑﯩﺮ ﻗـﯘﺭ ﻛﯩـﻴﯩﻢ‬ ‫ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗپ ﺋﻪﻳﻨﻪﻙ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪-‬ﺩە ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯩﯖـﻰ ﻛﯩـﻴﯩﻢ ﺗـﺎﺯﺍ ﻳﺎﺭﺍﺷـﻘﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺗﯩﭗ ﻗﯩﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺳﺎﻗﯩﻠﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﺩەﻙ ﺳﺎﻻﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯘﺭﻗﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ‬ ‫ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﯩﺘﺴﺎ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ھﻪﺗﺘﺎ ﺗﯩﺨﻰ ﺳﺎﺩﺩﺍ ﺩﯨﻬﻘﺎﻥ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﻪﺳـﺘﯩﻠﯩﻜﻰ ﻛﯩﻠﯩـﭗ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺧﯩﻠﻰ ﺋﯘﺯﯗﻧﻼﺭﻏﯩﭽﻪ ﺋﻪﮔﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻧﯩﯖﭽﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﻪﺭﯨﺪەﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺑﻪﺳﺘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺑﯘ ﺳﯚﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﺳـﺎﺋﯩﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﯩﺘﻤﯘ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ۋەﺩﯨﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﺟﺎﻳﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳـﻮﻝ ﺋﺎﻟـﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﺭﯨـﺪە ﺗﯩﺨـﻰ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ﭘﻪﺭﯨﺪەﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼپ ﻛﯚﺯﻯ ﺗﯚﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﻪﺭﯨﺪەﻧﯩﯔ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻗﺎﺭﯨﺴﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛـﻰ ﻗﯩـﺘﯩﻤﻼﺭﺩﺍ ﭘﻪﺭﯨـﺪە ھﻪ ﺩﯨـﺴﯩﻼ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ‬ ‫ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ھﻪﻡ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺑﯘﻧﭽﯩﻠﯩـﻚ ۋﺍﻗﯩـﺖ ﺳـﺎﻗﻼﺗﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﭘـﺴﯘﺱ ﺑـﯘ ﻗﯩـﺘﯩﻢ ﺋﻪھـﯟﺍﻝ ﺋـﯚﺯﮔﻪﺭﺩﻯ ﭘﻪﺭﯨـﺪە ﻛﯩﭽﯩﻜﯩـﭗ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪-‬ﺩە ﭘﻪﺭﯨﺪە ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﮕﯩﻼ ﺳﺎﻻﻡ‪-‬ﺳﻪﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺩەﻣﻨﻰ ﺷـﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻤﯘ ﺳﺎﻗﻠﯩﺘﺎﻣـﺴﯩﺰ؟‪-‬‬


‫ﺩەپ ﻗﯩﻴﺪﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻧﯩﻤﻪ؟ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﺎﻧﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮەﻟﻤﯩﺪﯨﯖﯩﺰﻣﺎ؟ ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﻗﻼپ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺑﯩﺮەﺭ ﻧﯚۋەﺕ ﺳﯩﺰ ﺳﺎﻗﻠﯩـﺴﯩﯖﯩﺰ‬‫ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ؟‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﭘﻪﺭﯨﺪە ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻻﻳﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭﻛﯩﺸﻰ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ﺋﯩﺰﺍﺭ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻣﺪﯨﻢ؟‬‫ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﻦ ﺋﯩﻜﻪﻧﺪە‪.‬‬‫ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ‪.‬‬‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﯖﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ ،‬ﺑﻮﻟﺪﻯ ﮔﻪپ ﺗﺎﻻﺷﻤﺎﻳﻠﻰ‪.‬‬‫ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﻳﯩﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺭﯗﻕ‪-‬ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺰ ﺷﯘﯕﺎ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﻛﻪﭼـﯜﺭﯛڭ‪-،‬ﭘﻪﺭﯨـﺪە ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩەﭘـﻼ ﻛﻪﻳـﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﺗﯘﺭﯗڭ‪ -‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﭘﻪﺭﯨﺪەﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺩەﺭھﺎﻟﻼ ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘۋﯨﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪.‬‬‫ﻟﯩﻜﯩﻦ ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﺪە ﺗﯘﺭﯗپ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﭘﻪﺭﯨﺪەﻧﻰ ﻛﻪﺗﻜﯜﺯﯨﯟەﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﺍ ﺑﯜﮔـﯜﻥ ﭘﻪﺭﯨـﺪەﻧﻰ ﻛﻪﺗﻜـﯜﺯﻣﻪﻱ ﻧﻪﭼـﭽﻪ ﻛﯜﻧـﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺧﯘﻣﺎﺭﯨﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯩﺶ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩـﺪﺍ ﻗﺎﺗﻨـﺎﺵ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﻨﯩـﯔ ﺋﺎﻟـﺪﻯ ﺗﻪﺭﯨـﭙﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﺳﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻗﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﯨﺘﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺟـﯜپ‬ ‫ﻗﯩﺰ ﻳﯩﮕﯩﺘﻜﻪ ﭼﯜﺷﺘﻰ‪ .‬ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﻠﯩﺸﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻻﺭ ﺷـﯘ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜـﻰ ﺑﯩـﺮ ﻣﯩﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﻐـﺎ ﻛﯩﺮﯨـﭗ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗـﺎﺗﺘﻰ ‪.‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺩەﻝ ﭘﻪﺭﯨـﺪە ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﻳﯩﺰﯨﻐـﺎ ﺑـﺎﺭﯨﻤﻪﻥ ﺩەپ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺪﻯ؟‪ ،‬ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ‪...‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﭘﻪﺭﯨﺪەﻧﻰ ﺩەپ ﺋﺎﻻﻳﯩﺘﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺗﯜﺳﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩـﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩـﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩـﻦ ﭘﻪﺭﯨـﺪە‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯩﺪﻯ؟ ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﺋﯘ‪.....‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍۋﺍﻣﯩﻨﻰ ﺩﺍۋﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻟﻤﯩﺪﻯ – ﺩە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻣﯩﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ ﺋﯩـﺸﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧـﺪە ﺑﻮﻟـﺴﺎ‬ ‫ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﺕ ﻛﻪﺳﺘﯜﺭﯛپ ﻳﺎﺗﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷـﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﺭﯨﺪە ھﯩﭻ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﺍﺭﻣﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﭘﯩﺴﯩﯖﯖﯩﺪە ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻛﯜﻟﯜپ ﻗﻮﻳـﯘپ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨـﻰ ﻗﻮﻟﺘـﯘﻗﻼپ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ‪.‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﭘﻪﺭﯨﺪەﻧﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩـﺮﻯ ﭘﻪﺭﯨـﺪەﮔﻪ ﺑﻪﻛـﻼ ﺋﯩﭽﯩـﺮﻛﻪپ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﯘﻣﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ھﻪ ﺩﯨﺴﯩﻼ ﺋـﯘﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩەﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﯘﺯﯗﻟﯘپ ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﻜﻪﻥ ﺭﯨﺴﺘﯘﺭﺍﻧﺪﺍ ﻣﯘﺯﯨﻜـﺎ ﭼﺎﻟﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺳـﺘﻰ ﺋـﺎﻟﯩﻢ ﺑﺎﻳﻘﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﯩﻐﺎ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﭽﻪ ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﻟﻼﻕ ﻗﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻳﻨﯩﺴﺎ‪ ،‬ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨـﺴﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﺭﺍﻕ ﺗﺎﻣﺎﻛﯘ ﺩﯨﺴﻪ ھﻪﺭ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﻧﻤﺎﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﺎﭼـﺎﺭ ﻗﯩـﺰ ﺑـﺎﻻ ﺋﯩﻤﯩـﺶ‪ .‬ﺷـﯘﯕﺎ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋـﯘﻻﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﺭﻻﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﺮەﻛﻤﯩﺶ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺯﺍﺗﯩﻐـﺎ ﻳﯩﻘﯩـﻦ ﻳﻮﻟﯩﻐـﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ھﯩﺠﺮﺍﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺋﯚﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﻦ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎﯕﻨﯩﯔ ۋﺍﺳﺘﯩﺴﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ۋە ﭘﻪﺭﯨﺪەﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﻰ‪ .‬ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﺋﯩـﺸﻼﺭ ﺑﺎﺷـﻘﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺟﯩﻨﯩـﺴﻰ ﺗﯘﺭﻣـﯘﺵ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﭘﻪﺭﯨـﺪەﮔﻪ ﺧﯘﻣـﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‬ ‫ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﺗﯩﺨﻰ ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ ﺩﻭﺳـﺘﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩـﯔ ﺋﯩﻴﺘﻘﯩﻨـﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﺭﺳـﺘﻤﯘ؟ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻳـﯜﺭﯨﻜﻰ‬ ‫ﻧﻪﭘﺮەﺗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺭﺗﻪﻧﺪﻯ‪ .‬ﮔﻮﻳﺎ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﻪﺭﯨﺪەﮔﻪ ﻧﻪﭘﺮەﺗﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺑﯩﺸﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﻐﺎﻧـﺪەﻙ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪-‬ﺩە ﻣﻪﺳـﯩﺖ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺩەﺭﺩﯨﻨـﻰ‬ ‫ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺷــﯘ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨــﭗ ﻣﻪﺳــﯩﺖ ﺑﻮﻟــﯘﺵ ﻛﯩــﺮەﻙ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩــﭗ ﺋﯘﻧﯩــﯔ ﺑﯜﮔــﯜﻥ ﻧﻪﭘــﺴﻰ ﺗﺎﻗﯩﻠــﺪﺍپ ﻛﻪﺗــﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟــﯘپ ﺟﯩﻨــﺴﻰ ﺧﯘﻣــﺎﺭﻯ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﻪﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺭﺍۋﺍﻕ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻐـﺎ ﻗـﺎﺭﺍپ ﻳـﻮﻝ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺩﯗﻛﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺧﯩﻨﯩﻤﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﻪﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻴﺘﯩـﺸﯩﭽﻪ ﺋـﯘﻻﺭ ﭘـﯘﻝ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻼ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨـﺴﻪ ﺷـﯘ ﻳﻪﺭﺩە ھـﺎﺯﯨﺮ‬ ‫ﺑﻮﻻﺭﺋﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺶ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺭﺍۋﺍﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﺎﺳـﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩـﺰ ﻗﺎﺭﺷـﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﻯ –ﺩە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﻪﻣﺮﺍھ ﺑﻮﻟﯘپ ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪە ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻗﺎﻧﻐﯘﭼﻪ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻣﻪﺳﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﺑـﯘ ﺋﯩﻜﻜـﻰ‬ ‫ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﭽﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨﻤﯩﺰ؟‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻮﺭﯗﻗﺮﺍﻕ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﺋﯚڭ ﻗﯩﺰ‪.‬‬‫ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﯩﻼ ﺑﺎﺭﻣﺎﻣﺪﯗﻕ؟‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻣﯘ ﻣﻪﺳﺘﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ‪.‬‬‫ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﻣﯘﺷﯘ ﺩﯗﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳـﺪە ﻳﺎﺗـﺎﻳﻠﻰ ﺑـﯘ‬‫ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛپ ﻛﯩﺮﻣﻪﻳﺪﯗ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﻮﻳﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﯩﻠﯩﭗ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻧﻪﺩﯨﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻳﻠﻰ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻣﯘ ﭘﻪﺭۋﺍﺳﯩﺰﻻ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﻳﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ھﯩﻠﯩﻘـﻰ ﻛﯩﭽﯩـﻚ‬‫ﺋﯚﻳﺪە ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﭗ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺗﺎﺷﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﻗﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺋﻪﻣـﺪﯨﻼ ﺋﯩـﺸﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩـﭗ ﺗﯘﺭﯨـﺸﯩﻐﺎ‬


‫ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺗﺎﺭﺍﻗﻼپ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺗﯩﺨﻰ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﺸﻜﯩﻤﯘ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ھﯩﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﯚﻣﯜﺭ ﺑﯩﻠﻪﻳﺰﯛﻙ ﺳﻠﯩﭗ ھﻪﻳﺪەپ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟـﻤﻪﻱ ﻗﻮﺭﯗﻗﻘﯩﻨﯩـﺪﯨﻦ ﺗﯩﺘـﺮەپ ﻛﻪﺗﺘـﻰ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ھﯩﻠﯩﻘـﻰ‬ ‫ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﺸﻜﯩﻤﯘ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﺎﻗﭽﯩﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻰ ﻛـﯚپ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺷـﻪھﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﻧـﺎﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﺗﯩﺠـﺎﺭەﺕ‬ ‫ﺳﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻧﺎﺷﺎﻳﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻛﯚﭘﻠﻪپ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺳﺎﻗﭽﯩﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺑﯘ ﻣﻪﺳـﻠﯩﮕﻪ ﺋﺎﻻھﯩـﺪە ﺋﻪھﻤﯩـﻴﻪﺕ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋـﺎﺯ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ﺧـﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـﻘﺎ ﺋﯩﺮﯨـﺸﺘﯜﺭﯛﺵ ﻣﻪﺧـﺴﯩﯩﺘﯩﺪە ﺳـﺎﻗﭽﯩﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﻟﺪﺍﺷـﻼﺭﻧﻰ ﺋـﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺗﯩﺠـﺎﺭەﺕ‬ ‫ﺳﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺭﺍۋﺍﻗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﯘﺭﯗﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﻣﻪﺳﺘﻠﯩﻜﻰ ﻳﯩﺸﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗـﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﺑﯩـﺮ ﺋـﯚﻳﮕﻪ ﺳـﻮﻻپ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘﻟﺪﻯ ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻤﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ‪ -‬ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ﺳﺎﻗﭽﯩﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬‫ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ -.‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺩﯨﺮ‪-‬ﺩﯨﺮ ﺗﯩﺘﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﻪﻣﮕﯩﭽﻪ ﺳﺎﻗﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺑﻪﻛـﻼ‬‫ھﻮﻟﯘﻗﯘپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﻳﯜڭ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩە‪ -‬ﺳﺎﻗﭽﯩﺨﺎﻧﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯜﻥ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻱ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺑـﯘ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍﺩﯨـﺴﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ‬‫ﺋﺎﯕﻼپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻧﻪﺩﯨﻤﯘ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﭗ ﻳﯜﺭﯨﯟەﺭﻣﻪ‪ .‬ھﯩﻠﯩﻤﯘ ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻣﻪﺳﯩﺖ ﻳﯜﺭﯛپ ﺩﺍﺩﯨـﺴﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳـﯜﺯﯨﻨﻰ ﺑـﻮﺵ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜﺭﻣﯩﺪﻯ ﺋﯘ‪.‬‬ ‫ﮔﻪپ ﻗﯩﻞ‪ ،‬ﺋﯚﻳﯜڭ ﻧﻪﺩە‬‫ﺳﻮﺟﺎڭ ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﯩﺮﻧﯩﻘﻨﻰ ﻛﻮﻻپ ﻳﯩﻐﻼﻣﺴﺮﺩﻯ ‪.‬‬‫ﺋﯩﻴﯩﺖ‪ .‬ﺋﯩﻴﺘﻤﯩﺴﺎڭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ -.‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ھﯘﺩﯗﻗﯘپ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﯚﺯ ﭘﻮﺯﯨﺘﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼپ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ‬‫ﺋﺎﺩﯨﺮﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺟﯩﻨﺎﻳﯩﺘﯩﯖﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﻪﻥ؟‬ ‫‪-....‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯚۋەﻥ ﺳﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬‫ﺳﻪﻥ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ‪ ،‬ﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎڭ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩـﯔ‬‫ﻳﯜەﻥ ﺟﻪﺭﯨﻤﺎﻧﻪ ﺗﯚﻟﻪپ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻠﻪﻙ ﺳﯘ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯩﻨﺪﯨﻜﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯚﮔﻪﻱ‬ ‫ﺋﺎﺗﺎ‪ -‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯩﻠﯩﺸﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﺘﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﻪ ﻛﯩﺮﭘﯩﻚ ﻗﺎﻗﻤﺎﻱ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ‬ ‫ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪە ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺗﻪﺭﭘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻣﯘﺭﻯ ﺗﻮﺧﺘﯩﺸﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐـﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨـﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟـﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﺷـﻜﻪ ﻳﯩﻘﯩـﻦ ﺷـﯘ ﺋﻮﺭﯗﻧـﺪ‬ ‫ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ – ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﻟﻪپ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﯩـﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷـﻜﻪ ﻳـﯜﺯﻯ‬ ‫ﭼﯩﻤﯩﻠﺪﯨﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﭽﯘﻗﯩﻐﺎ ﺩەﺳﺴﺘﯩﭗ ﭼﻮڭ ﻗﯩﻠﯩـﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﻛﯩﺴﻪﻟﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺗﯩﺨﯩﻤـﯘ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺋﺎﺳـﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺑﯩـﺮ ﻗﺎﺗـﺎﺭ ﺗﯘﺭﻣـﯘﺵ‬ ‫ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻠﯩﺮﻯ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ھﺎﺭﺍﻗﻘﺎ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﻧﻠﻪپ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ ﺑﻮﻟﯟﺍﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺗﺎ‪ -‬ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻘﭽﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮔﻪپ ﺋﺎﺩﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪﻱ ﻛـﯜﻥ‪ -‬ﻛـﯜﻧﻠﻪپ ﺋـﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻤـﺎﻱ‬ ‫ﻻﻏﺎﻳﻼپ ﺷﻮﭘﺎﯕﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﯩﺪﺍ ﭘﯘﻝ ﺗﯜﮔﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻼ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎﺗﺘﻰ‪-‬‬ ‫ﺩە ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﯘﻝ ﺳﻮﺭﺍﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺗﺎ‪ -‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﮔﻪپ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤـﺎﻱ ﻣﯘﺷـﯘ‬ ‫ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭼﻮﯕﺮﺍﻕ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯘ ﺋﺎﺗـﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﺎ‪-‬ﻗﺎﻳﺘﺎ ﭘﯘﻝ ﺳﻮﺭﺍۋﯨﺮﯨﭗ ﻳﯜﺯﻯ ﻗﯩﺰﺍﺭﻣﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳـﺎﻧﭽﯘﻗﻰ ﻛﯜﻧـﺪﯨﻦ – ﻛـﯜﻧﮕﻪ ﻗﯘﺭﯗﻏﺪﯨﻠﯩـﺸﻘﺎ ﻗـﺎﺭﺍپ‬ ‫ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪھﯟﺍﻝ ﺷﯘ ﺋﯘ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﭘﺴﻰ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﺑﯩﺮﺩەﻣﻠﯩـﻚ ﻗﺎﻳﻨـﺎپ ﺗﯘﺭﻏـﺎﻥ ھﯩـﺴﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳـﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨـﺪﺍ ﻣﯘﺷـﯘ‬ ‫ﺋﻪھﯟﺍﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﻛﻮﻳﺰﺍ ﺳﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻗﺎﻧﯘﻧﺪﺍ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗـﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩـﺴﯩﯩﻨﯩﯔ‪ ،‬ﻳـﯜﺭﺕ ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪە ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯜﺳﯩﺰ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﺘﯩﻦ ۋﺍﺯ ﻛﻪﭼﺘﻰ‪-‬ﺩە ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﻪﺗﻜﯜﺯﯨﯟەﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺩﺍڭ ﻗﯩﺘﯩﭗ ﺗـﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛـﺎ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋـﺎﻟﯩﻴﻪ‬ ‫ھﻪﺩﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺋﺎﻗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﻗﯩﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟـﮕﻪ‬ ‫ﺋﺎﺷﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻻﻟﯩﻤﺴﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺧﻪﻟﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨـﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷـﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩـﻖ ﻛـﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑـﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﭘـﺴﯘﺱ ﺋـﯘﻻﺭ ﻣﯩﯖﺒﯩـﺮ ﺟﺎﭘـﺎ‪-‬ﻣﯘﺷـﺎﻗﻪﺗﺘﻪ ﺳـﺎﻗﭽﯩﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐـﺎﻥ ﺟﻪﺭﯨﻤـﺎﻧﻪ ﭘـﯘﻟﻨﻰ‬ ‫ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺩﻯ‪-‬ﺩە ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯟﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﻮﻏﻠﯩﭽﯘ؟ ﺋﯘ ھﻪﺗﺘـﺎ ﺋـﯘﻻﺭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷـﻜﯩﻠﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﻤﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺳﻪۋەﺑﻰ ﻧﯩﻤﻪ؟ ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻴﯩﻪ ھﻪﺩﯨﻨﯩﯔ ﺋـﻮﻏﻠﻰ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻗﯩﻠﻐـﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﯩﺘﻪﺭﻟﯩـﻚ ﺑﻮﻟﻤﯩـﺪﯨﻤﯘ ۋە ﻳـﺎﻛﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﯩﺪە ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟ ﺑﯘﻧﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﭼﯩﺮﻣﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺍپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﺎھﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺧﺎﺯﺍﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﭼﯩﺪﺍپ ﺗﯘﺭﺍﻟﯩﺴﯘﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ‪-‬ﺳﻪھﺮﺍﺩﯨﻼ ﻣﻪﻣﯘﺭﻯ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺗﻮۋﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ‪.‬‬‫‪-‬ﻣﻪﻥ ﺑﺎﺭ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪:‬‬


‫ﻳﺎﺗﺎﻗﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻖ‪ ،‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﯩﻨﯩﯔ ‪ 15‬ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ۋﺍﻗﺘﯩﯔ ﺗﻮﺷﺘﻰ‪ ،‬ﺭەﺳﻤﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﺗﻪپ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪڭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺭەﺳﻤﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺗﻪپ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺗﯜۋﯨﺪە ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺷﻪھﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﺎﻗﭽﯩﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ‬ ‫ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ۋە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﯩﻰ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺳﺎﻗﻼۋﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺳﯩﻘﺘﻰ‪-‬ﺩە‬ ‫ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻦ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺭەﻧﺠﯩﺘﻤﻪ‪ ،‬ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﻢ ﺗﯩﮕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﻤﺎﻱ ﻣﯩﻨـﻰ‬‫ﺋﯩﺰﻟﯩﮕﯩﻦ ﺳﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﻟﯩﻢ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻣﯘ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺗـﯜپ‬ ‫ﻛﯩﺘﻪﻳﻠﻰ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎﯕﻐﺎ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﻻﻳﺘﺘﻰ – ﺩە ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯘﻧﯩﯖﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧـﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﺑـﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨـﭗ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﻐﺎ ﺧـﯘﺩﺩﻯ‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻪۋەﭘﭽﯩﺪەﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﺘﻪ ﻳﯩﻐﻼپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺋـﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﺧﯩﺠﯩﻠﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﮕﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﯨﻴﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺋﯚﻳﯩـﺪە ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼـﺎﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺗﻠﯩـﺸﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺩﻭﺳﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﺋﺎﺳﺎﺳـﻠﯩﻖ ﺭﻭﻝ‬ ‫ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭﺩە ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩـﺴﻪ ھـﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻧﺎﭼـﺎﺭ‬ ‫ﺋﻪﺧﻼﻕ‪ ،‬ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﯩﺴﻪ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﺋـﯚﺯ ھﺎﻟﯩﻐـﺎ ﺗﺎﺷـﻼپ ﻗﻮﻳـﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤـﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺷـﯘﯕﺎ ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﯚﻳـﺪە ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼـﺎﻥ‬ ‫ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺗﻠﯩﺸﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻝ ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧـﺴﯩﺮەپ ھﻪﺗﺘـﺎ ﺗﻪﺳـﻪﻟﻠﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎﯕﻨﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ‪-‬ﺩە ﺷﻪھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎۋﺍﺕ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﯩﻨﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺳﺎﻗﻼﻳﻤﯩﺰ ﺩەپ ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻤﯘ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯗ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻬﻤـﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‬‫ﻗﻮﻳﺎﻱ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺭەھﻤﻪﺕ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺩﺍﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩـﺸﯩﻨﯩﻤﯘ ﻛﯜﺗﻤﻪﺳـﺘﯩﻦ‪ .‬ﺋـﯘ‬‫ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩـﺪﯨﻦ ﻳﯜﮔـﯜﺭﺩﻯ‪-‬ﺩە ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺑﯩﻠﯩﻜﯩـﺪﯨﻦ ﻛـﺎپ ﻗﯩﻠﯩـﭗ‬ ‫ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨﺴﻪﻥ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺗﺎﭘﯩﻼپ ﺋﯩﻴﺘﯩﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯜﯕﮕﻪ ﺗﻪﺳـﻪﻟﻠﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﺎﻟـﺴﯘﻥ ﺩەپ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‬‫ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﻰ ﺋﺎﻟﯩﻢ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﻣﯩﻨﻰ ﺑﯘ ﺳﺎﻗﭽﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻗﯩﻞ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭﺩە ﺋﯘ ﻣﯩﻨﻰ ﺳﻮﻻپ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻥ‬‫ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ‪ ،‬ﻳﯜﺭﺕ ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯩﻨﺎۋﯨﺘﯩﻤﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺘﺘﯩﻢ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﻼڭ ﺟﺎﻳﯩﺪﯨﻤﯘ؟ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﻪۋەﭘﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺳﻪﻥ ۋە ﺋﻪﻟـﻰ ﺷـﻮﭘﺎڭ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﻪﻧﻤـﯘ ﺑـﺎﺭ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﺍ‬‫ﮔﯘﻧﺎھ ﻳﻮﻕ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺷﯘ ﺗﯘﺭﺳﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺭەﻧﺠﯩﺴﻪڭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳـﺪﯗ‪ ،‬ﺳـﻪﻥ ﺋﻪﻟـﻰ ﺷـﻮﭘﺎﯕﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳـﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨـﭗ ﻳﻮﻟـﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘﯩـﯔ‪،‬‬ ‫ﺑﯘﺯﯗﻟﺪﯗڭ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺟﺎۋﺍﭘﻜﺎﺭ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻯ ﻗﯩﺰﺍﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯩﻤﯩﺪﯗﺭ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﯩﺪﻯ ﺋﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺩەﺭھﺎﻝ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯚﺯ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺭە‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﻪﺕ ﺗﯘﺭﻣﯩﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ۋﺍﺥ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﯩﮕﻪﻧﮕﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺭەﻧﺠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻯ‪-‬ﺩە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺷﺘﻰ ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻤـﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩـﺪﻯ‪-‬ﺋـﺎﻟﯩﻢ ﺩەﺭھـﺎﻟﻼ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﯟﺍﻻﻱ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎﻣﻼﺭ ھﺎﺭۋﯨﺪﺍ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﻜﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ‬‫ﺋﻪﺗﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﺎﻳﻠﻰ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎﻳﻤﯩﻜﯩﻦ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ‪ ،‬ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﻗـﺎﺭﺍپ ﺋـﯘﻥ ﺗﯩﻨﯩـﺴﯩﺰ ﺧﯩﻴـﺎﻝ ﺋﯩﻠﻜﯩـﺪە‬‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﺗﯜﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻪﻧﯩﺖ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﻰ‪ ،‬ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﺎﻳﻠﻰ ‪.‬ﺋﻪﺗﻪ ﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ‪.‬‬‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻞ ﺑﺎﻻﻡ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺩﻭﺳﺘﯘڭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺑﺎﻕ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﺳﯩﻬﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﯘﻟﻼﻗﻘﺎ ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ‪ ،‬ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩﯨﻤﯘ‬‫ﻳﯩﻐﻼپ ﺗﯘﺭﯗپ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻻﻡ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎﻕ ﺳﯜﺕ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺍﺩﺍڭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺑﯩﺰﻧﯩـﯔ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺋـﻮﻏﻠﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺑﯩـﺰ ﺳـﺎﯕﺎ‬‫ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ –ﺩﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺳﻪﻟﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻣﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨـﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩەپ‬ ‫ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪:‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺧﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎﯕﻤﯘ ﺳﺎﻗﭽﯩﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻻھﯩـﺪە ﺑﯩـﺮ‬


‫ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﯩﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩـﯔ ﮔﻪپ ﺳـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﯕﻼﺷـﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨـﺸﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩـﻦ ﭘﯩﭽﯩـﺮﻻپ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐـﺎﻥ ﮔﻪپ ﺳـﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﯕﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﻪڭ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺳﺎﺗﺮﺍﭼﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﭼﯩﯟەﺭ ﺋﯘﺳﺘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻧﻪﭼـﭽﻪ ﻛﯜﻧـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯚﺳﯜپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭼﺎچ‪-‬ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺷﻪھﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﻮﺩﺍ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗپ ﭼﯩﻘﺘـﻰ‪ .‬ﺷـﻪھﻪﺭﺩە‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯘ ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩـﻦ ﺋـﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜـﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﭽﯩﻠﯩـﻖ ﺋﯩﭽﯩـﺪە‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﻮﺩﺍ‪-‬ﺳﯩﺘﯩﻖ ﻗﺎﺭﺍﭘﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻳﻼﻳﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﻮۋﻻﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺑﯩـﺮەﺭ ﺋـﻮۋ ﺗﯩـﭙﯩﺶ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﺋﯘ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻣﯘﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ؟ ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪە ﺋﺎﺷﯘ ﻧﺎﺷـﺎﻳﯩﻦ ﺋﻪﻳﯩـﺶ‪ -‬ﺋﯩـﺸﺮەﺕ‪ ،‬ﻛﻪﻳﯩـﭗ‪-‬ﺳـﺎﭘﺎﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩـﺴﻰ‬ ‫ﻳﻮﻗﻤﯩﺪﯗ؟ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﯖﭽﻪ ھﯩﺴﻴﺎﺗﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺳﯩﻠﺪە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻥ ھﯩﭻ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﻘﯘﺳﻰ‪ ،‬ھﯩﭽﻜﯩـﻢ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﯘﺳﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ ‪.‬ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩـﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﯩـﭗ ﭼﯩﻘﯩـﺸﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺯﻭﺭﻟﯩﺸﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺑﯘ ﺳﻮﺩﺍ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺮﺍﻕ؟ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﻮﻻﻣﺪﯨﻜﻪﻥ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋـﺎﺩﺍﺵ– ھﻪﺋﻪ ﺑﻮﻟﯩـﺪﯨﻜﻪﻥ‪-،‬ﺩﯨـﺪﻯ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐـﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﺷـﯘﺭﯗپ‬‫ﺋﺎﺩﺩﯨﻴﻼ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯩﺮﯨﭗ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻛﻪچ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﻳﻠﻰ ﻣﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎﯕﻨﯩﻤﯘ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ‪ .‬ﺋﯜﭼﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋـﯘ‬‫ﺳﺎﯕﺎ‪.....‬‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻞ‪ -‬ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺳﺘﯩﻨﻼ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﻥ ﺑﯩﻠﯩﮕﻪ ﺗﻪﭘﺘﻰ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨـﻰ ﻗﯩﻠـﺴﺎڭ ﻗﺎﻳﺘﯩـﭗ ﻛﯩـﺘﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‬‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﺋﯚﺯﯛڭ ﻳﻪۋﺍﻝ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﻳﻰ ﺗﻪﺭەﭘﻜﻪ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨﺴﻪﻥ؟ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻھﯩﺪە ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗپ ﻗﻮﻳﺎﻱ ﺩﯨﺴﻪﻡ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺩەﺭھـﺎﻝ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟـﺪﯨﻨﻰ‬‫ﺗﻮﺳﯘپ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩەﻡ‪ .‬ﺩﺍﺩﺍڭ‪-‬ﺋﺎﻧﺎڭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺳﯩﻨﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎﯕﻨﯩﯔ ﻳـﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺋـﺎﺩەﻡ‬‫ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﯩﺪﯗﻕ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺷﯘ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻤﯘ؟ ﺋﯘ ﻣﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﻛﺎﻣﯩﺮﻏﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﺍﺭ ﺗﺎﻳﯩﻨﻠﯩﻖ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ‪.‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﺩﻭﻣﺴﯩﻴﯩﭗ‪.‬‬‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﻣﯩﺴﺎﻣﻐﯘ ﺑﻮﻻﺭ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰﻻ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺑﺎﺭﺍﻳﻠﻰ‪-‬ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺳـﯚﺭەپ ﻣﺎﯕـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﻰ‬‫ﺷﻪھﻪﺭﺩە ﻳﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭼﻮڭ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﻣﯩﻬﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺗﺎﻣـﺎﻗﺘﯩﻦ ﻳﯩﻨﯩـﭗ ﺋـﯘﺧﻼﺵ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩـﯔ ﺋـﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗـﺎﺭﺍپ‬ ‫ﻣﯩﯖﯩﺸﺘﻰ‪).‬ﺑﯘ ﺋﯚﻱ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ھـﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩـﭗ ﺑﯘﺯﯗﻟـﯘپ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﯩـﻖ ﺋﯩﭙﭙﯩﺘﯩﻨـﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻟـﻰ ﺷـﻮﭘﺎﯕﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﯨـﺪە‪ ،‬ﺋﺎﺳـﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺸﻘﺎ ﺳﻪۋەﭘﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻱ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯚﻳﯩـﺪە ﻗﻮﻧﻐﺎﻧﯩـﺪﻯ‪ (.‬ﺋـﺎﻟﯩﻢ ﻳﯩـﺘﯩﺶ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺋﻪﻣـﺪﯨﻼ ﭼﯩﻘﻘـﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﯩﻐﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯘ ﺧﯩﻠﯩﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﺩﻭﺳـﺘﻰ ﺋـﺎﻟﯩﻢ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﻰ ﺧﯩﻠﯩﻼ ﺋﯩﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ھﺎﺭﺍﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩـﺰ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩـﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨـﻰ ﭼﯜﺷـﯜﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻢ‪-‬ﻛﯩﭽﻪﻙ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺷﭙﻪﺭ‪ ،‬ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷـﯜﺭﻣﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩە ﺗﯘﺗﺘﻰ‪ -‬ﺩە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‬ ‫ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻐﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﺶ ﻗﺎﺭﺍﺭﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﯔ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﻳﻮﺗﻘﺎﻧﻐﺎ ﺑﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺩﻭﺳﺘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ‪.‬‬‫ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺑﻮﻻﺭ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻣﯘ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺗﯩﻨﯩﭗ‪ .‬ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯ ﻛﻪﺳﭙﯩﮕﻪ ﻗﯩـﺰﯨﻘﯩﺶ‪ ،‬ﺷـﯘ‬‫ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯘﻝ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻣﺪﺍﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻗﯘﻡ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﺎﭘﺘﯘ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩەﻳﺴﻪﻥ‪ .‬ﺑﯘ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺷﻪھﻪﺭ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻳﯜﺭﺳﻪ ﺋﻮﻥ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﯩﺸﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻐﺎ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ‪-‬ﺩﯨـﺪﻯ‪.‬ﺋـﺎﻟﯩﻢ ﺋـﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺳـﯚﺯﯨﻨﯩﯔ‬‫ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﻻﭘﻼ‪-‬ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﭼﯩﻘﺘﯩﯔ‪ .‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻼﻱ ﺩەﻳـﺴﻪﻥ؟‪-‬ﺩەپ ﺳـﯘﺋﺎﻝ ﻧﻪﺯﯨـﺮﻯ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻏﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﻮﺭﯗﺳﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﺧﯩﻴﺎﻟﻐﺎ ﭘﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﻧﯩﻤﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﯘﻥ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﺎﭘﻼﺷﻘﺎﻥ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺳﻪۋەﺑﯩﺪﯨﻦ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩـﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﭘﯜﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﺷﯘ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯩﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘپ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳـﻰ ﺑـﺎﺭ ﺋﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺧﺎﻡ ﺧﯩﻴﺎﻟﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﮔـﯚھﻪﺭ ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩـﻖ‪ ،‬ﻧﯘﻣﯘﺳـﭽﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﺸﭽﺎﻥ ﻗﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻳﯩﺰﺍ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭼﯩﯟەﺭ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﺪە ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ ‪.‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘ ﮔﯚھﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺑﯩـﺮ ﺋـﺎﺋﯩﻠﻪ ﻗـﯘﺭﯗپ‬ ‫ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻏﯩﭽﻪ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪﺯەﺭ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯚﺗﯜﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩـﻦ ﺭﯨﺌـﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻐﯩﺸﻠﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﻐﯩﺮ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺧﺎﻣﯘﺵ ھﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪﺭﻯ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺋﯩﭻ ﺋﺎﻏﺮﯨﺘﻘﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﻛﯩﺸﻰ ﺟﯩﺴﻤﺎﻧﻰ ﺟﻪھﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﻏﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨـﭗ‪ .‬ﺩﻭﺭﺍ ﻳﯩﮕـﯜﺯﯛپ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﻛﯜﺗـﯜﺵ‬


‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻛﯩـﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻥ ﺟﯩـﺴﻤﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷـﻤﻪﻱ ﺋﯩﻨـﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻪﻟـﺒﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﺷـﻰ ﺋﻪڭ‬ ‫ﺩەھﺸﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﻭﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﺶ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺩەﻝ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﻜﻰ ﺧﯩﻠـﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩـﺴﻪﻟﮕﻪ‬ ‫ﻳﻪﻧﻰ ﻗﻪﻟﯩﭗ ﻛﯩﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺴﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﻳﯜﻧﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﯩﻬـﺮﻯ‪-‬ﻣـﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩـﭗ‬ ‫ﺟﺎﺭﺍھﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﯩﻨﯩﻜﻠﯩﺘﻪﻟﻤﯩﺪﻯ ‪.‬ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺗﺎﺳﺎﺩﺩﯨﺒﻰ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ ﺷﯘ ﻛـﯜﻧﻰ ﺋﺎﺧـﺸﯩﻤﻰ ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ھﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨـﻚ ﻣﯘﺭﺩﯨـﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗـﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐـﺎﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺋﺎﺗـﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ ۋە‬ ‫ﻳﯘﺭﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﻝ‪-‬ﺟﺎھﺎﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩـﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﺳﻜﻪﺷـﻠﯩﻜﺘﻪ ﺷـﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘﺳـﯘﻟﻐﺎ ﺳـﺎﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺩەﺭﯨﺠﯩﺪە ﺭەﺯﯨﻠﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻻ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺑﯘﻧﯩﺴﻰ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺩﯨﯖﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛپ ﺋﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﻧﯩﻤﯩﻤﯘ ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﻪﻥ ﺋﺎﺩﺍﺵ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺩﯨﻬﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﻧﯩﻤﯩﺶ ﻛﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﯘ ﺋﯘھﺴﯩﻨﯩﭗ‬‫ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚپ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﻼﻱ‪ ،‬ﺳـﻪﻛﺮﯨﻤﻪﻱ ﺋﻪﺳـﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋـﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩـﻦ ‪.‬ﺳـﯩﻨﯩﯔ‬‫ﺳﺎﻗﭽﯩﺨﺎﻧﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚچ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪.‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺳﻪﻥ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﯚچ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺋﯘ ﺳﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ‪ .‬ﺋﯘﻧﻰ ﺧﯩﻠﯩﻼ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﯘ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﯩﯖﻨﻰ ﺋﯩﻴﺘﻘـﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﯘ ﺳﺎﯕﺎ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ ‪.‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯەﯕﻨﻰ ﻗﺎﭼﯘﺭۋﺍﺗﯩﺴﻪﻥ‪ .‬ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﻛـﯜﻧﻰ ﺳـﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻐﺎ ﺋﯘ ﺳﻪۋەﭘﭽﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺴﻰ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺋـﯚﺯ ﻳﻮﻟـﯘﯕﻨﻰ‬ ‫ﺗﯩﭙﯩﯟﺍﻟﺴﺎڭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻻﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺧﯩﻠﯩﻼ ﻳﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻘﺎ ﻳـﯜﺯﻯ ﭼﯩﺪﯨﻤﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ »ﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﮔﻪپ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ« ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﺎﺳﺘﯘﻗﻘﺎ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺋﯘﻳﻘﯘﻏﺎ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯩـﺮ ﻛﯩـﭽﻪ ﺭﺍھﻪﺗﻠﯩﻨﯩـﭗ ﺋﯘﺧﻠﯩﯟﺍﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜﻧﺪﯨﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﺗﯘﺭﯗپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪-‬ﺩە ﺳﯩﺮﯨﺘﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻜﻰ ﺳﺎپ ھﺎۋﺍ ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺭﻭھﯩﻨﻰ ﺧﯩﻠﯩﻼ ﻳﺎﺷﺎﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪەﻙ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪.‬ﺋﯘ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺧﯩﻴﺎﻟﻐﺎ ﭘﺎﺗﺘﻰ ‪.‬ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﺰ ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﯩﺘﻪﺭﻣﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻣﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯەﻣﮕﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﺎﺧـﺸﻰ ﺋﯩـﺶ ﻗﯩﻠﻤـﺎﻱ ھﻪﺗﺘـﺎ ﺋـﯚﺯ‬ ‫ھﺎﺟﯩﺘﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯚﺯﻯ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻱ ﻛﯩﺮەﻛﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﭘﯩﺘﯩﭽﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻳﺎﻧﺎﺭﺳﻪﻧﻤﯘ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﺮﻣﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺷﯘ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ‬ ‫ﺋﯩﻠﻜﯩﺪە ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻗﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ ‪.‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ »ﻗﺎﺭﺍﯕﻼﺭ ﺋﻪﻟـﻰ ﺷـﻮﭘﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﯜﻟﭙﻪﺗﺪﯨـﺸﻰ‪ ،‬ﺗﯘﺗـﯘپ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ« ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩـﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩـﭗ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛـﯚﺭﯛپ ﻳﯘﻗـﺎﺭﻗﻰ ﺳـﯚﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﭼﯚﭼﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﻳﻪﺭ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﻯ ‪.‬ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜپ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩـﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﭽﻜﯩـﺮﻟﻪپ ﻛﯩﺮﯨﯟﯨـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘـﺎ ﺗﯘﺭﺳـﯘﻥ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ﺋﻪﮔﯩـﭗ‬ ‫ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﻛﯜﻥ؟ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻨﺎﻕ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ھـﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳـﻪ ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﯩـﭗ‬ ‫ﻗﺎﭼﻘﯘﺩەﻙ ھﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﯘ؟ ﺳﻪھﺮﺍﺩﺍ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﺎﻗﻜﯚﯕﯜﻝ‪ ،‬ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎپ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺋـﯘﻻﺭ ﺋـﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯜﻛـﺴﻪﻙ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ‪ ،‬ﻧﺎﺷﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻛﻪﻳﯩـﭗ‪-‬ﺳـﺎپ‪ ،‬ﺋﻪﻳﯩـﺶ‪-‬ﺋﯩـﺸﺮەﺕ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺷـﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻛﯜﻧﺪە ﺩﯨﮕﯜﺩەﻙ ﻣﻪﺳﯩﺖ‪-‬ﺋﻪﻟﻪﺱ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ھﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩـﺮﺍﻕ ﻗﺎﭼﯩـﺪﯗ‪ .‬ﻣﯘﺋـﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻳﯘﻗﺎﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮپ ﻛﯩـﺸﯩﻨﯩﯔ ﮔﻪپ‪-‬ﺳـﯚﺯ‪ ،‬ﺋﯩـﺶ‪-‬ھﻪﺭﻛﯩﺘﯩـﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣـﺪﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯖﻤـﯘ ﻳﯘﺭﺗﺪﺍﺷـﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩـﺪﯨﻦ ﻗﺎﺗـﺎﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺮۋﯨﺘﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪-‬ﺩە ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯩﭽﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﺰﯨﻢ ﺑﺎﻏﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋـﯚﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯘ ﺧﯩﻴـﺎﻝ ﺳﯜﺭﯛﺷـﺘﯩﻦ‬ ‫ﺗﻮﺧﺘﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﭼﺎﻥ ﭼﯩﻘﺘﯩﯔ؟ ﺗﯩﻨﯩﭽﻠﯩﻘﻤﯘ؟ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎﯕﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ‪-‬ﺩە ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬‫ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻪ ﺋﺎﺩﺍﺵ؟ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﭼﯩﻘﺘﯩﯔ ﺩﯨﺪﯨﻢ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﻼپ ﺳﻮﺭﺍپ‪.‬‬‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﻪﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺘﯩﻼپ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺳﯘﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺧﻮﺭﻟﯘﻕ ﭼﯩﺮﻣﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐـﺎ‬ ‫ﻛﯩﻠﯩﭙﻼ ﻳﯘﺭﺗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ۋەﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ‪ ،‬ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﻨﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺋﻮﻳﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺗﯩﺨـﻰ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩـﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩـﭙﻼ‬ ‫ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﻴﻨﭽﻪ ﻧﯩﻤﯩﻤﯘ ﺑﻮﻻﺭ؟ ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﻯ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﺎﺭ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺩەﺭﻳﺎﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﭼﺎﭘﻼپ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﻪ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﮔﯘﻧﺎھ ﺯﺍﺩﻯ ﻛﯩﻤﺪە؟ ﻣﻪﻥ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﯩﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻣﯩﯖﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ؟ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩـﺪە ﻳﻪﻧﻪ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﮕـﻰ ﻳـﻮﻕ‬ ‫ﭼﯩﺮﻣﺎﺵ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻠﻨﯩﯔ ﺳﯘﺋﺎﻟﯩﻐﺎ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺋﯩﻠﻜﯩﮕﻪ ﺑﻪﻧﯩﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﯘﻧﻰ ﻧﻮﻗﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﯜﺭە ﺋﺎﺩﺍﺵ ﻛﯚﯕﻠﯜﯕﻨﻰ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻗﯩﻠﻤﺎ‪ .‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺍﻳﻠﻰ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻪﻟﻰ ﺷـﻮﭘﺎڭ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩـﻨﯩﭽﻪ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺳـﯚﺭەپ ﻣﺎﯕـﺪﻯ‪.‬‬‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ –ﺩە‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﯚﻳﯜﯕﮕﻪ ﺑﺎﺭﻣﺎﻱ‪ ،‬ﺗﯩﺨﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﯜﻣﮕﯩﻤﯘ ﻛﯩﺮﻣﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻡ ﻣﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼۋﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯜﯕﮕﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩـﺮ‬‫ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯩﺮەﻱ‪ ،‬ﺧﻮﺵ ﺋﻪﻟﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎﯕﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺟﺮﺍپ ﭼﯩﻘﺘﻰ –ﺩە ﺋﺎﻟﺪﻯ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗـﺎﺭﺍپ ﻳـﯜﺭﯛپ ﻛﻪﺗﺘـﻰ ‪.‬‬


‫ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎﯕﻨﯩﯔ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺩەپ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﯨﻤﯘ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﺘﺎ ﻳﯩﭙﻰ ﺋﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﻏﺎﺯﺩەﻙ ﻟﻪﻳﻠﻪپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺟﯩﻨﯩﻢ ﺑﺎﻻﻡ‪ ،‬ﺗﯩﻨﯩﭽﻠﯩﻖ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﻤﯘ؟‪-‬ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﮕﯩﻼ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻧﺎ‪-‬ﺑﺎﻻ ﻗﺎﻧﻐﯘﭼﻪ ﻳﯩﻐﻼﺷـﺘﻰ‪.‬‬‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﮔﻪپ‪-‬ﺳﯚﺯﮔﯩﻤﯘ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻻھﯩﺰەﻝ ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﺎﺵ ﭘﯩﺸﯩﻢ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺩﺍﻡ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﯘ؟ ﺋﯘ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﯘ؟‪-‬ﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬‫ﺩﺍﺩﺍڭ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﯩﺮەﻙ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﻣﻪھﻪﻟﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩـﯔ ﻳﯩﻨﯩـﺪﯨﻜﻰ ھﯩﻠﯩﻘـﻰ ﻣﺎﮔﯩﺰﯨﻨﻐـﺎ ﭼﯩﻘﯩـﭗ‬‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ ‪.‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻤﯘ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ۋﺍﻗﺘﻰ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﻛﯩﺮﯨﭙﻼ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛـﺎ ﻗﻮﻟﯩـﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐـﺎ ﺋﺎﺗـﺎپ ﺳـﯩﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﻪ ﻛﯩﺮەﻛﻠﻪﺭﻧـﻰ ﻗﻮﻳـﯘپ ﻗﻮﻳﯘﺷـﻘﯩﻤﯘ‬ ‫ﺋﯜﻟﮕﯩﺮﻣﻪﻱ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﺑﺎﻏﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺑﺎﻟﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ھﺎﺯﺍ ﺑﯩـﺮ‪-‬ﺑﯩـﺮﯨﮕﻪ ﮔﻪپ‪-‬ﺳـﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﻤـﺎﻱ ﻳﯩﻐﻠﯩـﺸﯩﭗ ﺗـﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋـﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ﺋـﺎﻟﯩﻴﻪ‬ ‫ھﻪﺩﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻤﯘ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﯩﭗ ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ‪ .‬ﺩﯗﺋﺎﻏﺎ ﻗﻮﻝ ﻛﯚﺗﯜﺭﻟـﯜﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ ﺋﺎﺑـﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛـﺎ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐـﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍپ‪.‬‬ ‫ﺟﯩﻨﯩﻢ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ‪ ،‬ﺑـﯘ ﻗﯩـﺘﯩﻢ ﺑﯩﺰﻧـﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩـﻚ ﺋﻪﻧـﺴﯩﺮەﺗﺘﯩﯔ‪ .‬ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩـﻚ ﭘﺎﺭﺍﻛﻪﻧـﺪﯨﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺳـﺎﻟﺪﯨﯔ‪ .‬ﺑـﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣـﺴﻪﻥ؟ ﻣﻪﻥ ﺳـﯩﻨﻰ‬‫ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﻪﻥ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯩﺴﯩﯖﺪە ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺑﯩﺰ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﺎﻕ ﺳﯜﺕ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ‪ .‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯜﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯜﻣﯩـﺪﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﺑﻪﻙ ﭼﻮڭ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯜﻣﯜﺩﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﻤﯩﺴﺎڭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋـﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﻧﺘـﯘپ ﻛﻪﺕ‪ .‬ﺩﻭﺳـﺘﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘـﺎﻥ‬ ‫ﺗﯘﺗﻤﺎ‪» .‬ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳـﺘﻰ ﺗﻮﻻ‪،‬ﭘﯩﻴﺎﺯﻧﯩـﯔ ﭘﻮﺳـﺘﻰ« ﺩﯨﮕﻪﻧـﺪەﻙ ﻛﻪﻟـﺴﻪ‪-‬ﻛﻪﻟـﻤﻪﺱ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩـﺸﯩﭗ ﻳـﯜﺭﻣﻪ‪ .‬ﺑﻮﻟﯘﭘﻤـﯘ ﺋﻪﻟـﻰ ﺷـﻮﭘﺎﯕﺪەﻙ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺋﯜﻣﯜﺩﯨﯖﻨﻰ ﺋﯜﺯﮔﯩﻦ‪ .‬ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎﯕﻐﺎ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺑﻮﻝ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﮔﯩﭙﯩﻤﻨﻰ ﺋـﺎﯕﻠﯩﻐﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﻪﻥ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪-‬ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺳـﯚﺯﻟﻪۋﯨﺘﯩﭗ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨـﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﺗـﺎﻣﭽﻪ ﻳـﺎﺵ‬ ‫ﺳﯩﺮﻏﯩﭗ ﭼﯜﺷﯜپ ﻣﻪﯕﺰﯨﻨﻰ ﻧﻪﻣﺪﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﻮﻳﻐﺎ ﭼﯚﻣﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺯﺍﺩﻯ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ‪ .‬ﺩﺍﺩﺍﻡ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﯘﺷـﯘ ﻣﻪﻛﮕﯩـﭽﻪ‬ ‫ﺑﯘﻧﭽﻪ ﭼﯩﭽﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻐﯘ؟ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ھﻪﭘﺘﻪ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻛـﯚﯕﻠﻰ ﺑﯩـﺮ ﺋـﺎﺯ ﺟﺎﻳﯩﻐـﺎ‬ ‫ﭼﯜﺷﺘﻰ‪-‬ﺩە ﺋﯘ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﯩﺪە ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﭘﯩﺴﻠﻰ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﭘﯜﻛﺘﻰ‪-‬ﺩە ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺭﯗﺧـﺴﻪﺕ‬ ‫ﺳﻮﺭﺍپ ﻧﺎھﯩﻴﻪ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﮔﯚھﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯩـﺘﯩﻢ ﺋﺎﺗـﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩـﺴﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺳﻮﺭﺍپ ﻣﯩﯖﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪە ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩـﺪﯨﻦ ﺳـﯚﻳﯜﻧﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺋﻮﻏﻠﯩﻐـﺎ ﺋـﺎﻕ‬ ‫ﻳﻮﻝ ﺗﯩﻠﻪپ ﺋﯘﺯﯗﺗﯘپ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻧﺎھﯩﻴﻪ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﺩﯗﻟﻼ ﺋﺎﻟﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ‬ ‫ﻛﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﻜﺎﺭﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘپ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺳﯩﺮﯨﺘﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﺎﺳـﺘﯩﻦ ﺋـﯘﺩﯗﻟﻼ ﺋـﯚﻳﯩﮕﻪ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍپ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩﻭﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﺷﺎﭘﺎﻟﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺧﺘﺎپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻛﻪﻳـﻨﯩﮕﻪ ﺑﯘﺭﯗﻟـﯘپ‬ ‫ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎﯕﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ‪ -‬ﺋﯘ ﻏﻪﺭﯨﻖ ﻣﻪﺳﯩﺖ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭘﻼ ﻳﯜﺭە ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻞ ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﺎﻱ‪-‬ﺩﺩﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍپ‪.‬‬‫ﻳﺎﻕ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﻘﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﻪپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯩﻨﻰ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺩﯨﺴﻪڭ ﻳﯜﺭە‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻪﻟﻰ‪.‬‬‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﻪﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﯩﺖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﺎۋﺍﻗﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯜﮔﯜﻥ ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﻪﻟﻰ‬ ‫ﺷﻮﭘﺎڭ ۋە ﻗﺎۋﺍﻗﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﮔﻪﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﺪﯨﻤﯩﺪﻯ‪-‬ﺩە»ﮔﯜپ«ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ ﺋﯩﭽﯩﯟەﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﺎﺭﻗـﺎ‪-‬ﺋﺎﺭﻗﯩـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺭﻭﻣﻜﺎ ﺋﯩﭽﯩﯟەﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﻪﻛﻜﯜﺳﻰ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﯟﯨﺪﻯ ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮەﻱ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﻪﻟﯩﮕﻪ‪.‬‬‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺗﯩﺰﺭەﻙ ﻛﯩﺮﮔﯩﻦ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻪﻟﯩﻤﯘ ﻣﻪﺳﺘﻠﯩﻜﯩﺪە ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ ﺳﯚﺯﻟﻪپ‪.‬‬‫ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﭼﯩﻘﺎﻱ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﯘ ﻗﺎۋﺍﻗﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﻛﯜﺗﻜﯜﭼﻰ ھﻪﻣﺮﺍھ ﺧﯩﻨﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ‪ 20،22‬ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺩەﺭھـﺎﻝ‬‫ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﻼپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﮔﯩﺰﯨﻨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﮕﯩﻼ ﺑﯩﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺩەپ ﺗﻮۋﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎۋﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯚﺭﯛﻟﯜپ ﺳﺎﻗﭽﯩﺨﺎﻧﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎﯕﻤﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﯘ ﻣﺎﮔﯩﺰﯨﻨـﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺮ ﻧﻪﺭﺳـﻪ ﺳـﯩﺘﯩﯟﺍﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﺗﺎﺳﺎﺩﺩﯨﺒﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﯩﺖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩـﺮ ﻗﯩﺰﻧﯩـﯔ ﺋـﯘﻧﻰ ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﻠﯩﯟﺍﻟﻐـﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛپ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻧﯩﻤﻪ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻣﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﻣﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻣﻪﺳﺘﻠﯩﻜﯩﺪە ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ ﺋﯩﭽﯩﭗ‪ ،‬ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﺰ ﺑﻮﻟـﺴﺎ‬‫ﺳﺎﻗﭽﯩﺨﺎﻧﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩـﺮ ﻗﺎﺭﯨـﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧـﻼ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼـﺎﻥ ﻳﻮﻗـﺎپ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺧـﻤﻪﺕ ﺳـﻮﺟﺎڭ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘـﺎﻥ‬ ‫ﺟﯚﻟﯩﻴﯩﺸﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﻳﯚﻟﻪپ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ‪-‬ﺩە ﺋﯘﺩﯗﻝ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍپ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋـﯚﻳﯩﮕﻪ ﺋﻪﻛﻪﻟـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯚﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺩﯨﮕﯜﺩەﻙ ﻣﯩﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﺎ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﺩﯨﻞ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺋﯩﭽﯩـﭗ ﻛـﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨـﺪﺍ ﺋﻪﺧـﻤﻪﺕ‬ ‫ﺳﻮﺟﺎﯕﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ‪-‬ﺩە ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﺴﻮﻏﺎ ﺋﻪﻛﯩﺮۋﺍﻟﺪﻯ ﺩەپ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﭽﻪ ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪-‬ﻧﯩﻤﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯩﻨﻰ ﺳﻮﻻپ ﻗﻮﻳﻤﺎﻗﭽﯩﻤﯘ؟ ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻧﺎﺷﺎﻳﻪﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺋﻪﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﮕﻪچ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏـﺎﻥ‪ ،‬ﺳـﯩﻠﻪﺭ‬


‫ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ ﻣﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺩﯨﻠﻤﯘ؟ ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻣﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻗﯩﺘﯩﻤﻤﯘ ﻣﯩﻨﻰ ﺳـﻮﻻپ ﻗﻮﻳـﺪﯗﯕﻼﺭ‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺩﯨﻠﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﺴﺎﯕﻼﺭ ﺋﺎﺷﯘ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‪ ،‬ﻗﺎۋﺍﻗﺨﺎﻧﺎ‪ ،‬ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﺎﺭﺍﻣﮕﺎھﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭽﯩﻠﻐـﺎﻥ‬ ‫ﺋﻪﻳﯩﺶ‪-‬ﺋﯩﺸﺮەﺕ ﺳﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﻗﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﯖﻼﺭ؟ ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﻣﻪﺳﺘﯩﻠﯩﻜﯩﺪە ﻧﺎﺷﺎﻳﯩﻦ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﯘﺗﻤﺎﻱ‪ ،‬ھـﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩـﺸﻠﻪﺵ‪،‬‬ ‫ﺳﯩﺘﯩﺶ ﺳﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﻗﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﯖﻼﺭ؟ ﻣﯩﻨﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەپ ﺗﯘﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ؟‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﺎﻏﺮﻯ‪-‬ﺋﺎﻏﺰﯨﻐﺎ ﺑﯩﺴﯩﻘﻤﺎﻱ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﻨﻰ ﺋﯩﺘﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬ﻣﻪﺳﯩﺖ ﺋـﺎﺩەﻣﮕﻪ ھﻪﺭ‬ ‫ﻗﺎﻧﭽﻪ ﮔﻪپ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺳﯚﺭەپ ﻛﯩـﺮﺩﻯ‪-‬ﺩە ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﻧـﻰ‬ ‫ﺳﺎﻟﺪﯗﺭﯗپ ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗپ ﻗﻮﻳﺪﻯ ‪.‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳـﻮﺟﺎڭ ﻗﺎﺗـﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳـﺎﻗﭽﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﻠﻠﯩـﺲ‪ ،‬ﺑﯩـﺮﺩەﻡ ﺗـﯘﺭﯗپ ﻗﯩـﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﯩـﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﯩﻠﻼﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﺋﻪﻟﻰ‪ ،‬ﭘﻪﺭﯨﺪە ﺩەپ ﺗﻮۋﻟﯩﺴﺎ ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﻗﻪﺩﯨﺮﺩﺍﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻢ ﮔﯚھﻪﺭ ﺩەپ ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﻛﯜﻟﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺮﺩەﻡ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩـﺪەﻙ‬ ‫ھﯚﺭﻛﯩﺮەپ ﻳﯩﻐﻼﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺩﯨﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﻣﯘﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺋﺎﻻ ﺟﻮﻗﺎ ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺷﯩﺮﯨﻦ ﺋﯘﻳﻘﯘﺩﺍ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻧﯘﻗﯘپ ﺋﻮﻳﻐﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﭽﯩﭙﻼ ھﺎڭ‪-‬ﺗﺎڭ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩـﺸﻪﻧﻤﻪﻱ‬ ‫ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳـﺎﻗﭽﯩﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨـﭗ ﻗﺎﻟﻐـﺎﻥ ﺋﻮﺧـﺸﺎﻳﻤﻪﻥ ﺩەپ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐـﺎ ﻗﺎﺭﯨﯟﯨـﺪﻯ‪ ،‬ﺋـﯘ‬ ‫ﻣﯩﻠﻠﯩﻴﭽﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰەﻟﮕﻪﻥ ﺋﯚﻱ‪ ،‬ﺳﺎﻗﭽﯩﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﺱ ﺑﻮﻟﯘپ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ ﺋـﯘ ﺋﺎﺧـﺸﺎﻣﻘﻰ ﺋﯩـﺸﻼﺭﻧﻰ ﭼـﺎﻻ‪-‬ﭘـﯘﻻ ﺋﻪﺳـﻠﻪپ ﺑﯩـﺮ ﺋـﺎﺯ‬ ‫ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ھﻪ ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯨﯖﻤﯘ؟ ﻳﯜﺭە ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﻤﯩﺰ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﻮﻳﻐﯘﺗﯘپ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ‪.‬‬‫ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﻣﺎﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﭼﯩﯟەﺭ‪ ،‬ﭼﺎﻗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ۋە ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﺗـﯜپ‬ ‫ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﯘﺧﻼﭘﺴﻪﻧﻤﯘ؟‪-‬ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﺍ‪.‬‬‫ھﻪﺋﻪ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﯘﺧﻼﭘﺘﯩﻤﻪﻥ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻣﯘ ﻗﯩﺴﯩﻘﯩﻼ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﯩﺮﯨﭗ‪.‬‬‫ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺑﯘﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻤـﯘ ﺧـﯘﺩﺩﻯ ﻛﯩﭽﯩـﺪﯨﻦ ﺷـﯩﺮﯨﻦ ﺋﯘﻳﻘـﯘﺩﺍ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎﻧـﺪەﻙ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـﻨﻰ ﻣﻪﻧﯩﻠﯩـﻚ‬‫ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯚﺯ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﻣﺎﻕ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺟﯩﻖ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎﻡ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ھﺎﺯﯨﺮﻻ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﻣـﺎﯕﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ۋﺍﻗـﺘﯩﻢ ﻗﯩـﺴﻘﺎ‪ ،‬ﺷـﯘﯕﺎ ﺳـﯚﺯﻟﯩﮕﻪچ ﺋﻮﻟﺘـﯘﺭﺍﻱ‪ ،‬ﻗﺎﺭﯨـﺴﺎﻡ‬‫ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ﺑﻪﻛﻼ ﺋﺎﻻ‪-‬ﺟﻮﻗﺎ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﻛﻪﺗﺘﯩﯔ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻟﻰ‪ ،‬ﭘﻪﺭﯨﺪە ﮔﯚھﻪﺭ ﺩەپ ھﯩﻠﻰ ﻛﯜﻟﯜپ‪ ،‬ھﯩﻠﻰ ﻳﯩﻐﻼپ ﻛﻪﺗﺘﯩﯔ‪ .‬ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩـﻦ ﺑﯩـﺮ ﮔﻪﭘﻨـﻰ ﺳـﺎﯕﺎ ﺩەپ ﻗﻮﻳـﺎﻱ‪ .‬ﺋﻪﻟـﻰ‬ ‫ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﻻﺷﻤﺎ‪ .‬ﺋﯘ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﯘڭ‪ .‬ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﯔ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰ ھﺎﺯﯨﺮ ھﻪ ﺩەپ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﻛـﺸﯜﺭﯨﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺷـﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﻘﯩﻦ‪.‬ﺧﻪﻳﯩﺮ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻣﺎﯕﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﭼﯜﺷﻜﯩﭽﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯚﻳﺪە ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻟﻐﺎچ ﺗﯘﺭﻏﯩﻦ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﭼﯜﺷـﺘﻪ ﻛﯩﻠﯩـﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺳـﯩﻨﻰ ﺋﯚﻳـﺪە‬ ‫ﺋﺎۋﺍﺭە ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ھﯩﭽﻜﯩﻢ ﻳﻮﻕ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺳﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﯚﻳﯜﯕﮕﻪ ﺋﯚﺯﯛﻡ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺷـﯘﯕﺎ ﺋـﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘـﺴﺎﻡ ﺑـﻮﻻﺗﺘﻰ ﺩەپ ﺋﺎﺗـﺎ‪-‬‬ ‫ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﻏﻪﻡ ﻳﯩﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘپ ﻣﯩﯖﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻣﺸﻪﻟﺪﻯ ‪.‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻗﯩﺰﺍﺭﻏﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﮔـﺎﯕﮕﯩﺮﺍپ‬ ‫ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎﯕﻨﯩﯔ ﻣﯩﯖﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﺎ‪-‬ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻣﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻨﻰ‪ ،‬ﭼﯜﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘھﯩﻢ ﺋﯩﺶ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺟﯩﻜﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﺎﭘﺎﻏﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭼﯜﺷﻠﯜﻙ ﺗﺎﻣﺎﻕ ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻴﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨﻤﯩﺰ؟‪-‬ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪.‬‬‫ﺳﺎﯕﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ‪ .‬ﻛﯚﺭﯛپ ﺑﺎﻕ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ‪».‬ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ« ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳـﯚﺯﻧﻰ ﺋـﺎﯕﻼپ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ‬‫ﺳﯩﺴﯩﻐﺎﻥ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ‪ ،‬ﭼﯩﺮﯨﮕﻪﻥ ﺭﻭھﻰ ﻳﺎﺷﺎﺭﻏﺎﻧﺪەﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ‪.‬‬ ‫ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ؟ﻣﻪﻥ ﻗﯩﻼﻻﻳﻤﻪﻧﻤﯘ؟ ﻣﻪﻥ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ‪.‬‬‫ﺳﻪﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﯩﻼﻻﻳﺴﻪﻥ‪ .‬ھﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﻧﯩﻤﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ ﺳﻮﺭﯨﻤﯩﺪﯨﯖﻐﯘ؟‬‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﻜﺎ ﻣﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬‫«ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﻜﺎ« ﺑﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎﯕﻨﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ« ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﻜﺎ« ﺩەپ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷـﯘﯕﺎ ھﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩـﺴﯩﮕﻪ ﺑﺎﺷـﻘﯩﭽﻪ‬ ‫ﺗﯘﻳﯘﻟﺪﯨﻤﯘ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﭘﯩﺘﯩﭽﻪ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰﺩﺍ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﺎۋﺍﻗﺪﯨﺸﯩﻤﻤﯘ ﺋﯩﻤﺘﯩﻬﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻣﯘ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﯘپ ﻳﯜﺭﯛپ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﭼﯩﻘﯩـﺶ‬‫ﻳﻮﻟﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﺗﯩﺠﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ھﺎﺯﯨﺮ ﺧﯩﻠﻰ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﺎﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﯩﭽﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ھﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﭘﯩﺸﺸﯩﻘﻼپ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﺯﺍۋﯗﺗﻰ‬ ‫ﺑﺎﺭ‪ .‬ﺳﻪﻥ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺗﯘﺭﺍﻣﺴﻪﻥ؟‪-‬ﺩﯨﺪﻯ –ﻟﯩﻜﯩﻦ‬ ‫‪-‬ﻧﯩﻤﻪ ﻟﯩﻜﯩﻦ‪ ،‬ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﻻ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺳﻪﻧﺪﯨﻜﻰ؟‬


‫ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﻴﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻤﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەﻳﻤﻪﻥ‪.‬‬‫ﺋﯚﺯەﯕﺪە ﺋﯩﺸﻪﻧﯩﭻ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗپ‪ ،‬ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺱ‪-‬ﻳﺎﺩﯨﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺴﻪﯕﻼ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺴﻪﻥ‪.‬‬‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﺘﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﺎﺭﯨﯖﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪-‬ﺩە ﭘﺎﺭﺍڭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﻘﯘﭼﻪ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﭘﯩﺸﺸﯩﻘﻼپ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﺯﺍۋﯗﺗﯩﺨﯩﻤـﯘ ﻛﯩﻠـﭗ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﯚﺯﻯ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﭼﻮڭ ﺯﺍۋﯗﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺧﺎﺩﯨﻤﺪﯨﻦ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﭽﯩﻼﺭ ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﻗﻮﻳﻨﻰ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺯﺍۋﯗﺕ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ‪ 40‬ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﭼﯩـﺮﺍﻱ ﻣﯩﻬﺮﯨﺒـﺎﻥ ﻛﯩـﺸﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ ﺋـﯘ ﺋﻪﺧـﻤﻪﺕ ﺳـﻮﺟﺎﯕﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﻮﻟﯘﻗﺴﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎۋﺍﻗﺪﯨﺸﻰ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯜﺷﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﻮﺷـﯘﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻴﺘﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺯﺍۋﯗﺕ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺳـﺎﺩﯨﻖ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ‬ ‫ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﻯ‪-‬ﺩﻯ ﺯﺍۋﯗﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺋﯩﺪە‪-‬ﺗﯜﺯﯛﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻣﯘ‪-‬ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺑﻪﻙ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﮕﯩﻨـﻰ ﺧﯩـﺰﻣﻪﺕ‬ ‫ۋﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ھﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﻤﻪﺳﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﺳﯩﺰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻣﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺯﺍۋﯗﺗﻘﺎ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ‪ .‬ﺯﺍۋﯗﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩﻐﯩـﺰ ﺑـﻮﺵ‬ ‫ﺋﯚﻳﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮﯨﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪە ﺑﯩﺮەﺭ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﺗـﯘﺭﯗپ ﺋﯩـﺶ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐـﺎ ﺑﯩﺮﯨـﭗ‬ ‫ﺋﯚﺯﻯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺟﺎﻥ‪-‬ﺩﯨﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺯﺍۋﯗﺕ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﻣﻨـﯘﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ‪ ،‬ﺋـﯘﻧﻰ‬ ‫ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺧﺎﺗﺎ ﺗﺎﻟﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻳـﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺧـﯘﺩﺩﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﻗﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩـﺸﻠﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺯﯨﻤﻤﯩـﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳـﯜﻛﻠﯩﺮﻯ ﻳﯩـﻨﯩﻜﻠﻪپ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪەﻙ ھﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺩەﻡ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛـﯚﺭﯛپ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐـﺎ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ ﻗـﺎﻳﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺗﯩﺨﯩﻤـﯘ‬ ‫ﺋﺎﺷﺘﻰ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺯﺍۋﯗﺕ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﺪە ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪڭ ﺋﯩـﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩەﻣﻠﯩﺮﻧﯩـﯔ‬ ‫ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ‪.‬‬‫ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﻳﺎﺗﺎﻕ‪-‬ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻤﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭۋﺍﻟﺪﯨﻢ ‪.‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻢ ﻳﻮﻕ‪-،‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﮕﻪ‪.‬‬‫ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ‪ ،‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﻪﺗﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﻠﺪﻯ‪ .‬ﻳﯩﺰﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻗﻼپ ﻛﯩﻠﯩﯔ‪ .‬ﺑﻮﻏﺎﻟﺘﯩﺮﻏـﺎ ﺋﯩﻴﺘﯩـﭗ‬‫ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ‪ .‬ﻣﯘﺋﺎﺷﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﯘﺋﺎﺷﯩﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﯩﮕﻪ‪ ،‬ﺋﯚﺯ ﻛـﯜﭼﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩـﭗ‬ ‫ھﺎﻻﻟﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﭘﯘﻟﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩـﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩـﯔ‬ ‫ﺩﻭﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﺷﺎﭘﺎﻟﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺋﯚﺭﯛﻟﯜپ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎﯕﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ‪ ،‬ھﻪﺭ ﻗﯩـﺘﯩﻢ ﻣﯘﺷـﯘ ﻣﺎﺷـﯩﻨﺎ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩـﺪە ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺩﻭﻟﯩـﺴﯩﻐﺎ ﺷـﺎﭘﯩﻼﻕ‬ ‫ﭼﯜﺷﺴﯩﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪-‬ﺩە ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯩﯖﻰ‪-‬ﻳﯩﯖﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯘ ھﻪﺭ ﻗﯩـﺘﯩﻢ ﺋﻪﻟـﻰ ﺷـﻮﭘﺎڭ ﺑﯩـﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﺴﯩﻼ ﺑﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﮔﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮ ﻛﯜﺗﯜپ ﺗﯘﺭﺍﺭ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﻪﻟﯩﮕﻪ ﮔﻪپ‪-‬ﺳﯚﺯﻣﯘ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﮔﻪپ‪-‬ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ‪.‬‬ ‫ھﻪ ﻗﯩﻴﺪﺍپ ﻗﺎﭘﺴﻪﻧﻐﯘ؟ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻡ ﺯﺍۋﯗﺗﺘﺎ ﺋﯩﺶ ﺗﯩﭙﯩﭙﺴﻪﻥ‪ .‬ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﺰﻧـﻰ ﻣﯩﻬﻤـﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻣـﺴﻪﻥ‪-‬ﺩﯨـﺪﻯ ‪.‬ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺑﯩـﺰ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩـﺪﯨﻦ ﻳـﺎﻟﻐﯘﺯ‬‫ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪.‬‬ ‫ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪-‬ﺩەپ‪ ،‬ﺳﻮﺭﯨﺸﯩﻐﯩﻼ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﻪﺵ ﻗﻪﺩەﻡ ﻧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺷـﻪﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨـﺪﻯ ﺋـﯘ ﻗﯩﺰﻻﺭﻣـﯘ‬‫ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺳﺎﻻﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻣﯩﻬﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺩﯨـﺪﻯ ﺋﻪﻟـﻰ ﻗﯩﺰﻻﺭﻏـﺎ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺟـﺎۋﺍﺑﯩﻨﯩﻤﯘ ﻛﯜﺗﻤﻪﺳـﺘﯩﻦ‪ .‬ﻗﯩﺰﻻﺭﻣـﯘ‬‫ﺗﺎﺭﺗﯩﻨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩەﭘﻼ ﺟﺎۋﺍپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﻨﻰ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻐـﺎﻥ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼ ﺋـﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋـﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﭼﯘﺭﺍﻟﻤﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﺭﯨﺴﺘﯘﺭﺍﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺗﺎﻛﻰ ﻛﻪچ ﻛﯩﺮﮔﯜﭼﻪ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﻰ‪ .‬ﺩەﺳﻠﯩﭙﯩﺪە ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﻴﯩﻨﭽﻪ ﺟﻮﺯﺍ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ھﯩﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﻳﯘۋﺍﻗﺸﻘﺎ ﻣﯜﯕﮕﯜچ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ »ﺧﯩﺴﻠﻪﺕ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ »ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺩەﺳﻠﯩﭙﯩﺪە ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻧﺎﺯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﯨـﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﭘﻪﺩە‪-‬ﭼﯚپ ﺑﯘﺯﯗپ ﺗﺎﺷﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ھﺎﺯﯨﺮ ﻧﻪ ھﺎﻳﺎ‪ ،‬ﻧﻪ ﻧﯘﻣﯘﺱ ﺩەﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳـﻪ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﯩـﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻣﯘ ﻏﻪﺭﯨـﻖ ﻣﻪﺳـﯩﺖ ﺑﻮﻟـﯘپ‬ ‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘپ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎﯕﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﯩﺴﯩﭗ ﺳﯚﻳﯩﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﯩﺖ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪-‬ﺩە ﻳﯩﻨﯩـﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯘ ﻗﯩﺰﻣﯘ ھﯩﭻ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻼ ﺋﯩﭽﯩﺮﻗﯩﻐﺎﻥ ﻣﯜﺷﯜﻙ ﺑﻪﺯﮔﻪ ﺋﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺗﺎﺷـﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻧﻪﭼـﭽﻪ‬ ‫ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﯩﺴﻘﯩﻐﯩﻨﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺯﺍﺗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﭘﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻨﯩﺴﻰ ﺧﯘﻣـﺎﺭﻯ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﺗﯘﺗﺘﻰ‪-‬ﺩە ﺭﯨﺴﺘﯘﺭﺍﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻼ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺗﺎﺷﻼﻧﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﯩﯔ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﺗﯩﯟﯨﻠﯩﯔ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ‪.‬‬‫ﺋﻪﻣﯩﺴﻪ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﯨﻤﯩﺰ‪-‬ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺗﯘﺗﯘپ‪.‬‬‫ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻧﻪﮔﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﺑﺎﺭﺳﺎﻗﻤﯘ ﻣﻪﻳﻠﻰ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎﯕﻨﯩﯔ ﺋﯘﭼﺮﺍپ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻠﯩـﻚ‬‫ﺷﻪھﯟەﺗﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺋﻪﻳﯩﺶ‪-‬ﺋﯩﺸﺮەﺗﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﻣﯘﺋﺎﺷﻰ ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﻣﯩﻬﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯩﻠﯩﺶ‪ ،‬ﻗﯩﺰﻏﺎ‬ ‫ﺳﻮۋﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﻪﻧﺪە ﻗﯩﺰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪھﻪﺭ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﺎﻻ‪-‬ﭘﯘﻻ ﺧﻮﺷﻠﯩـﺸﯩﭙﻼ ﺋﯩـﺸﻘﺎ ﺑـﺎﺭﺍﺗﺘﯩﻢ‬ ‫ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ‪.‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺟﯩﻨﯩﺴﻰ ﺧﯘﻣﺎﺭﯨﻨﻰ ﭘﻪﺳﻪﻳﺘﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﻰ ﻗﯘﺭﯗﻗﺪﺍﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺑﯘ ﻣﯘﺋﺎﺷﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﻣـﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩـﺪﻯ ‪.‬ﻟﯩﻜﯩـﻦ‪....‬ﺋﻪﻣـﺪﻯ ﺋـﯘ ﻗﺎﻧـﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠـﺴﯘﻥ؟ ﺋـﯘ ﺷـﯘ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩـﺪﺍ ﺑﯩـﺮەﺭ ﺳـﺎﺋﻪﺕ‬


‫ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﯘﻧﭽﯩﺪﺍ ﺗﺎﺯﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍپ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﻤﯘ؟‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺯﺍۋﯗﺕ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ‪.‬‬‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺳﺎﻻﻡ ﺋﯩﻴﺘﺘﻰ‪-.‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻴﺘﯩﭗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬‫ﺋﺎﯕﻐﯩﭽﻪ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﻛﺎﺗﯩﭙﻰ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪-‬ﺩە‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰ ﺋﯩﺰﺩەپ ﻛﻪﭘﺘﯘ؟‪-‬ﺩﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍپ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋـﺎﯕﻼپ ﭼﯚﭼـﯜپ ﻛﻪﺗﺘـﻰ‪ .‬ﺋـﯘﻻﺭ ﺑـﯘ ﻳﻪﺭﻧـﻰ‬‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯗ؟‬ ‫ﺋﺎﭘﻼ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﺎﺭﻣﯩﻐﯩﻨﯩﻢ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭە ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ...‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﺸﻠﻪﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯩﮕﻰ‪-‬ﺗﻪﻛﺘﯩﻨﻰ ﺩەﻣﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﻤﯩﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳـﯘپ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﺗﯩﭙﯩﻐﺎ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﯩﻼ ﺑﺎﺷﻼپ ﻛﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﯩﻴﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‬ ‫ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭ ﺳﺎﻻﻣﻼﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮەپ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﺧـﻤﻪﺕ ﺳـﻮﺟﺎﯕﻨﻰ ﺗﺎﭘﻘﺎﻧﯩـﺪﯗﻕ‪ .‬ﺋـﯘ‬‫ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩە ﺋﯩﺸﻠﻪۋﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﻴﺘﯩـﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﯩـﺰ ﻧﺎھـﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﯘﺭﺳـﻪﻥ ﺑﻮﻟـﺪﯗﻕ‪ .‬ھﻪﺭ ﻧﯩـﻤﻪ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺋـﻮﻏﻠﯩﻤﯩﺰ ﺋﻮﺑـﺪﺍﻥ‬ ‫ﻳﺎﺷﺎۋﯨﺘﯩﭙﺘﯘ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﻳﻠﻰ‪ .‬ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺴﯘﻥ‪-‬ﺩەپ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺭەھﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻴﺘﺘـﻰ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺗﯩﻨﺪﯗﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻠﯩﻨﺪﯗﺭﻣﯩﺪﻯ‪ ».‬ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﻻ ﺗﯘﺭﺳﺎ‬ ‫ﻧﯩﻤﻪ ﺩەپ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻴﺘﯩﺪﯗ « ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﯩﻴﺎﻝ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﯟﺍﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳـﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺩەﺭھﺎﻝ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺘﺘﻰ‪-‬ﺩە ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺗـﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩـﺸﺨﺎﻧﺎ ﺋﯩﭽﯩـﺪە ﻣﯘﺷـﯘ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ھﯩﭽﻜﯩﺸﻰ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ھﺎﺯﺍ ﺳﯜﻛﯜﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﯩﻨﺪﻯ‪-‬ﺩە‬ ‫ﺑﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﻠﺪﯨﯔ‪ ،‬ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﻪﻱ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﺕ‪-‬ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﺎﺭﺍﻧﻼ ﺋﯩﻴﺘﺎﻟﯩﺪﻯ‪.‬‬‫ﺑﯘ ‪...‬ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ؟ ﻣﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ؟‪-‬ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ‪.‬‬‫ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯜﺯﯛڭ ﻗﯩﺰﺍﺭﻣﺎﻱ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻳﺴﻪﻧﻐﯘ؟‬‫‪-......‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ﺋﯜﻧﭽﯩﻘﻤﺎﻱ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﯩﭽﻪ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﻻ ﺩﯨـﺴﻪﻡ ﺳـﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﻐـﺎ ﻗـﺎﺭﺍ؟ ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻧـﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺮ ﻧﻪﻟﻪﺭﺩە‬‫ﻳﯜﺭﺩﯛڭ؟‬ ‫ﻛﻪﭼﯜﺭﯛڭ ﺳﺎﺩﯨﻘﻜﺎ؟ ﺗﯜﻧﯜﮔﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻢ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪپ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗپ ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﺋﯩﭽﯩـﺸﯩﭗ‬‫ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ‪ .‬ﻣﻪﺳﺘﯩﻠﯩﻜﯩﻤﺪە ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎﻟﻤﺎﻱ‪.......‬‬ ‫ھﻪﺋﻪ‪ ،‬ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩﻦ‪ .‬ﺋﻪﺳﻠﯩﺪە ﺳﯩﻨﻰ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼپ ﻛﻪﻝ ﺩﯨﺴﻪﻡ‪ ....‬ﺳﻪﻧﺰە‪ ...‬ﻳﯩﻨﯩﯖﺪﺍ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﯘﻝ ﻗﺎﻟﺪﻯ؟‬‫‪-.....‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯜﻥ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﯨﻼ ھﻪﻣﻤﻪ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﯩـﺮﻯ‬ ‫ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻠﻪپ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ھﺎﻻﻝ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﻰ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻪﺟﺮﯨﻨﯩـﯔ ھﻪﻣﻤﯩـﺴﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩـﯟەﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ھﯩـﺲ ﻗﯩﻠـﺪﻯ‪-‬ﺩە‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎﺩﯨﻘﻜﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ھﻪﻣﻤﻪ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻣﻪﺳﺘﻠﯩﻜﯩﻤﺪە ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﯟﯨﺘﯩﭙﺘﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﻣﻪﻥ ھﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺧﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‪ .‬ﻣﯩﻨﻰ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﯩﯔ ﺋﯩـﺸﺘﯩﻦ‬‫ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﯟەﺗﻤﻪڭ‪ .‬ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺴﺮﺍﭘﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﻤﻪﻥ‪-.‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ‬ ‫ﻏﻪﻳﺮەﺗﻜﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺋﯘﻛﺎﻡ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯜﻣﯜﺩﯨﻤﻨﻰ ﻳﻪﺭﺩە ﻗﻮﻳﻤﺎ‪ ،‬ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﯩـﯔ ﻳـﯜﺯﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﯩـﺴﺎﻡ‬‫ﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﯟﯨﺘﻪﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺋﯩﺸﻠﻪۋەﺭﮔﯩﻦ ‪.‬ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻣﻨﻰ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﯕـﺪﯨﻦ ﺳـﻮﺭﺍ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ ﺋﯩﻐﯩـﺰ ﮔﻪپ‪ ،‬ﺳـﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻳﺎﺷﺎﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﯔ ﻧﯩﻤﻪ؟‬ ‫ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﯩﺴﺘﯩﻜﯩﻢ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺵ‪-،‬ﺩﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﭘﻪﺭۋﺍﺳﯩﺰﻻ‪.‬‬‫ﺑﯘ ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﻗﯩﻨﺎﻕ ﺟﺎۋﺍپ ﺋﯘﻛﺎﻡ‪ ،‬ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯩﺴﯩﯖﺪە ﻣﯘﺳﺘﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺕ ﺳﺎﯕﺎ ﻧﻪﺳﯩﻬﯩﺘﯩﻢ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟـﺴﯘﻥ‪ .‬ﺑﯩـﺰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏـﺎ ﻧﯩـﻤﻪ ﺋﯜﭼـﯜﻥ‬‫ﺗﯚﺭەﻟﺪﯗﻕ؟ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ؟ ﻛﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺷﺎﻳﻤﯩﺰ؟ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺷﺎﻳﻤﯩﺰ؟ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻧﺮﺍﻕ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯩﻘﯩﺶ ﻛﯩـﺮەﻙ‪ .‬ﺳـﻪﻥ ﻗـﺎﺭﺍپ ﺑـﺎﻕ‪،‬‬ ‫ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ھﯩﺴﻴﺎﺕ ﺋﺎﺟﯩﺰ‪ ،‬ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪە ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﻳﻪپ‪ ،‬ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﺭﺩﺍ ﺋﯩﺸﺸﻪﻛﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ھﻪﺭ ﺧﯩﻞ ھﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻏـﺎ ﻗـﺎﺭ ﺋﯘﻻﺭﻣـﯘ‬ ‫ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﻏﯩﻤﯩﺪە ﻳﯜﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻗﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺴﻪ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪﯗ‪ .‬ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﯩﺮﯨﮕﯩﻼ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭﻣـﯘ‬ ‫ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺋﻪۋﻻﺩ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﻧﻪﺳﯩﻞ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﭼﯘ؟ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻳﯘﻗﺎﺭﺩﺍ ﺋﻴﯩﺘﻘﺎﻥ ھـﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩەﻙ‬ ‫ﻳﺎﺷﺎﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﺩە ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪڭ ﺗـﯜﭘﻜﻰ ﺋﺎﻻھﯩـﺪﯨﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺑﯩـﺰ ﺩﯨـﮕﻪﻥ ﺋـﺎﺩەﻡ‪،‬‬ ‫ﻳﯩﻐﻼﺷﻨﻰ‪ ،‬ﻛﯜﻟﯜﺷﻨﻰ‪ ،‬ﺧﺎﭘﯩﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻨﻰ‪ ،‬ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩـﺪﯨﻐﺎﻥ‪ .‬ﺋﯩـﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪھﻠﯩـﻞ ﻗﯩﻼﻻﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﭘﯩﻜﯩـﺮ ﻗﯩﻼﻻﻳـﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ھﯩﺴﻴﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﺴﯩﯖﺪە ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪ .‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺷﺎﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﻤﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﺎﺷﯘ ھـﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﻪﺭﯨﻘـﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻣـﺪﯗﻕ؟‬ ‫ﺋﻪڭ ﺋﺎۋۋﺍﻝ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﻳﯘﺭﺕ‪-‬ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯜﺗﻜﻪﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻗﻼپ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﯨﻐﯘﺩەﻙ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﻪﻧﺪﯛﺭﮔﯩﺪەﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ‬


‫ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺸﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳـﯜﺯ ﻛﯩﻠﻪﻟﯩﮕـﯜﺩەﻙ ﺩەﺭﯨﺠﯩـﺪە ﻳﺎﺷﯩـﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯩـﺮەﻙ‪ .‬ﺑﯘﻧـﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩـﻨﯩﻢ ﺋﻮﻳـﯘﻥ‪-‬ﺗﺎﻣﺎﺷـﺎ ﻗﯩﻠﻤـﺎڭ‪،‬‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻗﺘﯘﺭﻣﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺷﺎڭ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ‪ .‬ﺋﯘﻛﺎﻡ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﯩﻴﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻱ‪ ،‬ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﻤﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﺎ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﯩﻜﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩەﻳﺪﯨﻜﻪﻧـﺴﻪﻥ ﭼﻮﻗـﯘﻡ ھـﺎﺭﺍﻗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒـﺎﺭەﺕ‬ ‫ﻧﯩﺠﯩﺲ ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪ‪ .‬ﺋﯘ ھﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻼﻣﭽﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﭽﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﺧـﯘﺩﯗﯕﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩـﺴﻪﻥ‪-‬ﺩە‬ ‫ﺋﯚﺯﯛڭ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻛﻪﻳﯩﭗ‪-‬ﺳﺎﭘﺎﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺴﻪﻥ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯘڭ ﺭەﺗﺴﯩﺰ ھﺎﻟﻪﺗﻜﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼپ ﺳﺎﯕﺎ ھﯩﺴﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯘﻡ‪ ،‬ﺳﺎﯕﺎ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋـﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟـﺴﯩﻤﯘ ﻳـﺎﺭﺩەﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯘﻡ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺳﻪﻥ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺗﯩﺨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺷﻜﻪ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﯩﺮﯨﯔ ﺑـﺎﺭ‪ ،‬ﺋـﯘﻧﻰ‬ ‫ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪ‪ ،‬ھﺎﻳﺎﺕ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺴﻰ ﺗﯩﺨﻰ ﺋﯘﺭﯗﻥ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟەﺗﻤﻪ‪ ،‬ﻛﻪﻳﯩﭗ‪-‬ﺳﺎﭘﺎﻏﺎ ﺋﯘﻧﭽﻪ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﻻﺷﻘﺎﻧﺪﺍ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻞ‪ .‬ﺳﺎﺧﺘﯩﭙﻪﺯ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﻪﻙ ﻛﯚپ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﺴﺎﻣﻼ ﺩەﻳﺪﯗ‪ ،‬ھﻪﭘـﺘﻪ‪ ،‬ﺋـﻮﻥ ﻛـﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩـﺪﯨﻼ ﻳـﺎﻧﭽﯘﻗﯘﯕﻨﻰ‬ ‫ﻗﯘﺭﯗﻗﺪﺍپ ﺳﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﺱ ھﺎﻟﻐﺎ ﺋﯚﺗﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭ ھﺎﺯﯨﺮ ﺷﻪھﻪﺭﺩە ﺳﺎﻣﺎﻧﺪەﻙ‪ .‬ﺋﻪڭ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺩﯨـﺴﻪﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﺷـﯘ ﺑﯘﻧـﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ‬ ‫ﭼﻮﻗﯘﻡ ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼ‪ .‬ﺳﻪﻥ ﻣﯘﺷﯘ ﻧﯩﺠﯩﺴﻘﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەپ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺴﻪﻥ؟ ﻧﯩﻤﻪ ﺩەپ ﺋﯩﭽﯩﺴﻪﻥ؟ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗﺘﯩﯖﻤﯘ؟ ﻗﺎﻗﺎﺱ ﭼﯚﻟـﺪە ﺋﯩﻜﻜـﻰ ﻛـﯜﻥ‬ ‫ﺋﺎچ‪-‬ﺋﯘﺳﯘﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻪﻛﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﺱ ﺳﯘﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻠﯩﭗ ھﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺋﯩﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛپ ﺑﻪﺭﺳﻪڭ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﺸﻪﻛﻤﯘ ﺋﯩﭽﻤﻪﻳـﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﺟﻪﺑـﺎ ﺳـﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯩﺸﻪﻛﺘﻪﻛﻤﯘ ﺋﻪﻗﻠﯩﯔ ﻳﻮﻗﻤﯘ ﺋﯘﻛﺎﻡ؟ ﺑﯘ ﺳﯩﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﻜﯩﻨﯩﻢ‪ ،‬ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﮕﯩـﻨﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺳـﯩﻨﻰ ﺋـﯚﺯ ﻛـﯚﺭﯛپ ﺳـﺎﯕﺎ ﺗﻪﺭﺑﯩـﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩـﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯩﺴﯩﯖﺪە ﻣﻪھﻜﻪﻡ ﺗﯘﺗﺴﺎﯕﻼ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟـﯘپ ﭼﯩﻘﯩـﺴﻪﻥ ﺷـﯘﻧﺪﯨﻼ ﺑﯩـﺰ ﺳـﻪﻧﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑـﻮﻟﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﻗﯩﻼﻟﯩﺴﺎﯕﻼ ﻣﻪﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺳﯩﻨﻰ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺋﻪﺗﯩﯟﺍﺭﻻپ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯜڭ ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﻐﺎ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎڭ ﺳـﺎﯕﺎ‬ ‫ﻗﻮﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﻳﺎﺭﺩەﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺳﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺗﺎ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪەﻙ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺳـﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﯩـﯔ ﭼﻮﯕﻘـﯘﺭ ﻳﻪﺭﻟﯩـﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﮔـﺪﻯ‪ .‬ﻗﻪﻟﺒـﻰ‬ ‫ﺳﯩﻤﺎﭘﺘﻪﻙ ﺋﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺧﯩﺠﯩـﻞ ﺑﻮﻟـﺪﻯ‪ .‬ﺳـﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧـﺪﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺗﺎﻣﭽﻪ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺳﯩﺮﻏﯩﭗ ﭼﯜﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩـﺮ‬ ‫ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﯩﭻ‪-‬ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﯩﻨﯩﯔ ھﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ھﯩﺠـﺮﺍﻥ ﻳﯩﻐﯩـﺴﻰ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺑـﯘ ﻗﯩﺘﯩﻤﻘﯩـﺴﻰ ﺑﻮﻟـﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﭼﯩـﺮﯨﮕﻪﻥ‬ ‫ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﭘﻠﯩﻖ ﻧﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯘﻻﻕ ﺗﯜۋﯨﺪە ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻳﯩﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩـﺪەﻙ ﺟـﺎﺭﺍﯕﻼﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋـﯘ‬ ‫ﺋﯘﺧﻼﺵ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﺪﺍ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻮﻳﻼپ ﺑﺎﻗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﻣﻪﻥ ﺷـﯘﻧﭽﻪ ﺋﻪﻗﯩﻠـﺴﯩﺰ‪ ،‬ﺷـﯘﻧﭽﻪ ﺩﯙﺗﻤـﯘ؟ ﺋـﯚﺗﻜﻪﻥ ﻗﯩـﺘﯩﻢ‬ ‫ﺗﯘﺗﯘپ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻳﯘﺭﺕ‪-‬ﺧﻪﻟﻘﯩﻢ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻤﯘ ﻳﯜﺯ ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﯘﻡ ﺗﯚﻛﯜﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﺎﺭﺍﻣﺴﯩﺰﻣﯘ؟ ھﻪﻣﻤﻪ ھـﺎﺯﯨﺮ ﻣﺎﯕـﺎ‬ ‫ﻧﻪﺳﯩﻬﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ ‪.‬ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﻣﻪﻥ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﻮﻟﯘﻣﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ھﺎﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜپ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﻤﯘ؟»ﻗﺎﻏﺎ ﺑﯩـﻠﻪﻥ ﺩﻭﺳـﺖ ﺑﻮﻟـﺴﺎڭ‪،‬‬ ‫ﻳﯩﻴﯩﺸﯩﯔ ﭘﻮﻕ« ﺩﯨﮕﻪﻧﺪەﻙ‪ ،‬ﺋﻪﻟﻰ ۋە ﭘﻪﺭﯨﺪە ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺳﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﭘﻼ ﻣﯘﺷﯘ ھﺎﻟﻐﺎ‪ ،‬ھﻪﻣﻤﻪ ﺳﻪﺳﻜﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯩﺴﯩﻖ ﭘﺎﺗﻘﺎﻗﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜپ‬ ‫ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﻤﯘ؟ ﻣﯩﻨﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺑﻪﺧﯩﺘﯩﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﭼﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻛﻪﻟﻤﻪﺷـﻜﻪ ﻛﯩﺘﻪﺭﻣـﯘ؟ ھﻪﺗﺘـﺎ ﺋﺎﺗـﺎ‪-‬ﺋﺎﻧـﺎﻡ ﺗﻪﺭﺑﯩـﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩـﺴﻤﯘ‬ ‫ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﻐﯘﺩەﻙ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺭەﺯﯨﻠﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﯘ؟ ﺋﯘ ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼپ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺍﻡ‪-‬ﺗﺎﺭﺍﻡ ﻳﺎﺷـﻼﺭﻧﻰ ﺋـﺎﻗﻘﯘﺯﺩﻯ‪-‬ﺩە ﺋـﺎۋﺍﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘۋﯨﺘﯩـﭗ‬ ‫ﻳﯩﻐﻼپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﻣﯩﻬﺮﯨﺒﺎﻥ ﺗﻪﯕﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﻥ ﻣﯩﻨﻰ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺧﯘﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﯩﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯛپ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖـﺪﯨﻦ ﻣﯩﻨـﻰ ﻣﯘﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ھﻪﻣـﻤﻪ‬‫ﺳﻪﺳﻜﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﺗﻘﺎﻗﻘﺎ ﻣﯩﯩﻨﻰ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮۋﯨﺘﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻪﺟﻪﺑـﺎ ﻣﻪﻥ ﺳـﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖـﺪﺍ ﺧﺎﺗـﺎﻟﯩﻖ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﯛﻣﻤـﯘ؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﻠﯩـﭗ‪-‬ﺑﯩﻠـﻤﻪﻱ ﺳـﺎﯕﺎ‬ ‫ﺗﯜﺯﻛﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﻣﯩﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﯩﻦ‪ .‬ﻣﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻛﯩﺪەﻙ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ‪ .‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﻮﻟﻐـﺎﻥ‬ ‫ﻣﯘھﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻨﻰ‪-‬ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻢ‪ ،‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﺭﯗﻕ‪-‬ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯜﻣﯩـﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻗﻠﯩـﺸﯩﻢ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻣﯩﻨـﻰ ﺑـﯘ ﭘﺎﺳـﻜﯩﻨﺎ ﺳﯩـﺴﯩﻖ ﺋﺎﺯﮔﺎﻟـﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭﺍﻻﻳﺴﻪﻥ‪-.‬ﺋﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﯕﺮﯨﮕﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯘ ﭘﺎﺳـﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﯗﺭۋﯨﻠﯩـﺸﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﻟﻪپ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻠﻜﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﻳﯜﺯ‪-‬ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳـﯘﺩﻯ ۋە ﺋـﯚﺯﯨﭽﻪ ھـﺎﺯﯨﺮﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷـﻼپ‬ ‫ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﭘﺎﺳﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﻤﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﺎﺭﺍﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘـﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﺷـﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩـﻴﯩﻦ ﺋـﯘ ھﯩﺮﯨـﭗ‪-‬ﭼﺎﺭﭼـﺎﺵ‪ ،‬ﺋـﺎﺯﺍپ‪-‬ﺭﺍھﻪﺗـﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﺑﯩﻐﯩﺸﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭﺩە ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﮔﯚھﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﻐﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﺱ‪-‬ھﯘﺷﯩﻨﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ ﺩەﻡ ﺋﺎﻟﻤـﺎﻱ‬ ‫ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼپ‪-‬ﺋﺎﺭﯨﻼپ ﻳﻮﻗﻼپ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺭﯨﺸﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﺩﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﭘﻪﻗﻪﺕ‬ ‫ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ۋە ﺋﺎﻟﯩﻢ‪ ،‬ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭەﺕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺩﻭﺳﺘﻼﺷﺘﻰ ‪.‬ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﺩﯨﻜﻰ ﺑـﯘ‬ ‫ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﯩﻜـﻰ‪ ،‬ﺳـﻮﺩﯨﺪﯨﻜﻰ ھﻪﻣﻜﺎﺭﻻﺷـﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷـﺘﯘﺭﯗپ ﭼﯩﻘﺘـﻰ‪ ،‬ﺗﯩﺠـﺎﺭەﺕ ﻗﯩﻠﯩـﺸﻨﻰ‬ ‫ﺋﯜﮔﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺯﯨﻬﻨﯩﻨﻰ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻚ ﭘﯩﺸﺸﯩﻘﻼپ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﺯﺍۋﯗﺗﯩﻐﺎ ﻗـﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ ‪.‬ﺋﺎﺑـﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗـﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩـﺴﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻮﻏﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﻣﻪﻣﻨﯘﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﯩﻴﻪ ھﻪﺩە ھﻪﺭ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﺍ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﻪﯕﺮﯨـﺪﯨﻦ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩـﯔ ﻳـﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋـﺎﺩەﻡ ﺑﻮﻟﯩـﺸﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﯩـﺴﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ ﺋﺎﻛﺎ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ۋە ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩـﻞ ﺷـﯘ‬ ‫ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺪە ﺋﯚﺗﯜپ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﺘﻰ‪-‬ﺩە ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻣﻪﻥ ﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺑﯘ ﺯﺍۋﯗﺗﻨﻰ ﺳﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯩﻦ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺑﯜﮔﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼپ ﺑﯘ ﺯﺍۋﯗﺗﻨﯩﯔ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻰ‪ ،‬ﭘﺎﻳﺪﺍ‪-‬ﺯﯨﻴـﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩـﺰﮔﻪ‬‫ﺗﻪڭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬


‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ھﺎﺯﯨﺮﻻ ﺳـﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧـﺪﯨﻨﯩﯔ ﻗـﻮﻝ‬‫ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻤﭽﯘ؟‬ ‫ﻧﯩﻤﻪ؟ ﺑﯘ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺗﺎﻏﺎ؟ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺭەﻧﺠﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻤﻪﻥ ﺳﯩﺰ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ‪-....‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﮔﯩﭙﻰ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﺳﺘﯩﻼ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻳﻪﻧﻪ‬‫ﺳﯚﺯ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﻮﻳﺪﺍ ﺩﯨﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﻧﻪﭼﭽﻪ ۋﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺳﺎﻻﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﻢ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮەﻟﻤﯩـﺪﯨﻢ‪ .‬ﺳـﻪﻥ ھـﺎﺯﯨﺮ‬‫ﺧﯩﻠﻰ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﯔ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻨﻰ ﺳﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﺳﺎڭ ﻣﻪﻥ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ‪ .‬ﻣﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻢ ﺗﯩﺨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ‪ .‬ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﭼﻮڭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋـﯘ ﺳـﺎﯕﺎ‬ ‫ھﻪﻣﺮﺍھ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﭼﻘﯘﭼﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻏﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪-‬ﺩە ﺋﯘﻧﯩـﯔ ﺩﻭﻟﯩـﺴﯩﻐﺎ ﻳﻪﯕﮕﯩـﻞ ﺑﯩﺮﻧـﻰ‬ ‫ﺷﺎﭘﺎﻟﻼپ‪:‬‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪ‪ ،‬ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻢ ﺳﻪﻧﺪە‪-‬ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ‪.‬ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘ ﺯﺍۋﯗﺗﻘﺎ ﺷﯩﺮﯨﻚ ﺑﻮﻟﯘپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ھـﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﻜـﺎﺭ‬‫ﻳﯜﺭﮔﯩﺪەﻙ ۋﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟـﯘپ ﻣﺎﺷـﯩﻨﺎ ھﻪﻳـﺪەپ ﻛﯩﺘﯩـﭗ ﺑـﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﻮپ ﺋﺎﺩەﻣﻨﯩﯔ ﺟﯘﻏﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﻪﺧﻤﻪﺕ ﺳﻮﺟﺎڭ ﺗﻮﺧﺘﺎﺷﻨﻰ ﺋﯩﻴﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗـﺎﺭﺍپ ﺑﯩﻘﯩﯟﯨـﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭼﻮڭ ﻳﻮﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪە ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻗﯘﺳﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩﺪە ﻳﺎﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯚﺗﻜﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﯩـﺪﯗ ﺩەپ ﻳﯩﻘﯩـﻦ ﻛﻪﻟﺘـﯜﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺧـﻤﻪﺕ‬ ‫ﺳﻮﺟﺎڭ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ ﺳﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﻣﺎﯕﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪-‬ﺩە ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯜپ ھﯩﻠﯩﻘﻰ ﻣﻪﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨـﺪﻯ ‪.‬ھﯩﻠﯩﻘـﻰ‬ ‫ﻣﻪﺳﯩﺖ ﺑﻮﻳﻨﯩﻨﻰ ﺳﻮﺯﯗپ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﯟﯨﺪﻯ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﻰ ﺷﻮﭘﺎڭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ھﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ھﻪ ﺩەپ ﺋـﯘﻧﻰ‬ ‫ﺗﯩﻠﻼﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﻪﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪپ ﺗﺎﺭﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛپ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩـﺸﯩﭗ ﻳـﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛـﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﻳﻼپ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪-‬ﺋﻪﺟﻪﺑﺎ ﻛﯩـﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﯩﻨﯩﻤـﯘ ﺷـﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﻠﻠﯩﻐـﺎﻥ‪،‬ﺋﻪﻳﯩﺒﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﻤﯩـﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻧﻤـﯘ ﺋﻪﻟﯩـﺪەﻙ ﻛﻮﭼﯩـﺪﺍ ﺳﻪﺗﻠﯩـﺸﯩﭗ ﻳـﯜﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﯩﻤﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺑﯘ ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﮕﻪﻥ ﺳﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘ ﺷﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ‪-‬ﺩە ﺳﻪﺳﻜﯩﻨﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪﻟﯩﻨﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻴﺘﯩﺸﯩﭽﻪ ﺋﻪﻟﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﺳﺘﻠﯩﻜﯩﺪە ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨـﭗ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘـﯘﺩەﻙ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﯩﺘﯩﻤﯘ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭘﺎﺭﭼﯩﻐﺎ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜپ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘﺩەﻙ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ ﺑﯩﻜﺎﺭ ۋﺍﻗﯩﺖ ﺗﺎﭘﺴﯩﻼ ﻛﯩﺘﺎپ ﺋﻮﻗﯘﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ھﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﺩﯨﮕﯜﺩەﻙ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺩﯨﻬﻘﺎﻥ ۋە ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﺭﺯەﻧﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼپ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﺘﯘپ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ھﺎﻳﺎﺕ ﻗﻪﺳﯩﺪﯨﺴﻰ‪ ،‬ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻣﯩﻠﻮﺩﯨﻴﯩﺴﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯩﺰﯨﻠـﺪﻯ‪ .‬ﺋـﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩـﯔ ھـﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷـﯩﺪﯨﻦ ﺳـﯚﻳﯜﻧﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺗـﺎ‪-‬‬ ‫ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻨﻰ‪-‬ﺳﯩﯖﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ۋە ﺋﻮﻣﺎﻕ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ھﻪﺭ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺘﺘﻰ ‪.‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭘﺎﺕ‪-‬ﭘﺎﺕ ﻳﻮﻗﻼپ ﻛﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﮕﻪ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳـﯚﺯﻟﻪپ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺧـﯘﺩﺩﻯ ﺑـﯘ ﺋﯩـﺸﻼﺭ ﺋـﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩـﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩـﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧـﺪەﻙ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ھﯩﺠﺮﺍﻥ ﻟﻪﺭﺯﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺭﺍ ﺋﺎﺩﺍﺵ‪-‬ﺩﯨﺪﻯ ﺳﻪﻧﯘﺑﻪﺭ ﻣﻪﺭﻳﻪﻣﮕﻪ ﺋﺎﻛﺎﻡ ھﺎﺯﯨﺮ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺷﺎۋﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﻛﯩﺘﺎپ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﯩﻼ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﻪﻥ ﻛﯚﺭﺩﯛڭ ﺋـﯘ‬‫ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﺎھﯩﻴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻤﯘ ﻟﯩﻘﻘﯩﺪە ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻜﺎپ ﻛﯩﺘﺎپ ﺗﯩﺰﯨﻘﻠﯩﻖ‪ .‬ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﯩﻤـﯘ ﺑﯩﺮﻣـﯘﻧﭽﻪ‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﭘﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮەﺭ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﺩەﻡ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻳﻠﯩﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﯨـﺴﻪﻣﻤﯘ ﻛﯩﺘـﺎﭘﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐـﺎ ﺋﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩـﭗ‬ ‫ﺑﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﺗﯜﺯﯛﻙ ﮔﻪپ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ‪ ،‬ﻛﯩﺘﺎپ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻠﻰ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻯ‪ ،‬ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﺴﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ‬‫ﻳﻪﻧﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﻪﻳﺴﯩﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺑﯩﺰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﺎﻛﺎﻣﻐﺎ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ‪ ،‬ﺩﺍﺩﺍﻣﻨﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻤﯘ ﺷﯘ‪ ،‬ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﻘﯩﻦ‪ ،‬ﺑﻪﺧﯩـﺖ ﺋﯜﭼـﯜﻥ ﻛـﯚﺭەﺵ‬‫ﻗﯩﻞ! ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭼﯩﻦ ﺩﯨﻠﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘ ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﺗﯩﺮﯨﺸﺴﯘﻥ‪ ،‬ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﺭەﺵ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ‪.‬‬

Sehradiki_paji'elik_nikah  
Sehradiki_paji'elik_nikah  

) ‫ﺭﻭﻣﺎﻥ‬ ( ‫ﺗﯘﺭﻛﯩﻲ‬ ‫ﻣﯘھﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﺍﺧﻤﺎﻥ‬