Page 1

‫تِر پىرُگىراهوب تْزّش سىسًى لىٌٍبۋاتبهدّ ‪ ،‬تترجوت پىرُگىراهوىلىرىٌ‬ ‫ى ئېطلتىپ ٍبرهىدىڭسهْ ؟تترجىوت لىلىٌغبى پىرُگىراهوىُر سىس دىگت‬ ‫ى ٌتردىي چىموىسب لبًداق لىلۋاتىسىس ؟ ئْگىٌتي دىسڭىس تتربىٍلتش ئِ‬ ‫رًى ٌِق سىسًى لىٌٍبۋاتبهدّ ‪.‬‬ ‫ئتهدى ئتهتلىً گتپىت وىلتٌلى سىسدىىى ٌْلبرلى لىٌٍىلىطٌى تْرسًْج‬ ‫اى هْئتللىن ٍتل لىلىپ بىردّ ‪،‬‬ ‫تْرسًْجبى هْئتللىن بِلسب ۋّختى ‪ 777‬تتتمىمبت هتروىسًىڭ ‪ٌ-7202‬ىلل‬ ‫ق ئِلْغْغْچىسى ‪ٌ-7200‬ىللىك خبدىوى هتخسْس تتربىٍلىٌىص تتتمى‬ ‫لبتٌى ببضتىي ئِتىْزگتى ئمدىسبس ئېگىسى ‪.‬‬ ‫تلفْى ‪03720252237:‬‬ ‫چ چ‪364346522:‬‬ ‫تْرسًْجبى هْئتللىن ٍبزىر وۆپىچىلىىتىىى ئتهتلىً ئْگًْْش لىٍچىلى‬ ‫لىٌى وۆزدة تْتْپ ٌڭىچت ئمدىسبسلىمُرًى تتربىٍلتش ئْسْلٌى لِلًُد‬ ‫ى ‪ ،‬تتربىٍلتش تْرلىرى دًٍّب تِر تىللىردىي ئتڭ هِدا ۋة ئبلمطمب ئېرضى‬ ‫ةى ‪ PHP‬تىلدا پىرُگىراهوب ٌىسىص ًِلدىي ببضُپ ٍتلمىً ئۆزى لِل سېل‬ ‫ىپ تِر پىرُگىراهىسىٌى تترجىوت لىلىپ ئتهتس ئۆزى ٌېسىپ چىمىص ‪ .‬س‬ ‫ىسًى ٍتلمىً ئتهتلىً هبٍبرةت ۋة بىلىن بىلتى تتربٍلتٌدّ ‪ ،‬دةرىلىه ئبۋا‬ ‫ز سْرةت بىرگتۋدة لىلىٌغبى سىي دةرسى بِلْپ سىس خبلىغبى ۋالىتتب وۆرة‬ ‫لتٌسىس ‪ .‬سىسًى تتربىٍلتپ ٌتتىْزدىغبى ًىطبى ًِلدىي ببضُپ ٍترگسهْ‬ ‫لبًداق تترجوت للىسس ئتهتس لبًداق ٌېسىىپ چىمىوىس ئبرللىك وۆپ ئت‬ ‫زالىك هًْبتر سىستىوىس هتٍتللت لىسوىٌى ئۆز ئېچگت ئبلغبى ٌتًى ئتزا‬ ‫َر بىلِگٌى ئۆز ئېچىگت ئبلغبى سىستىوىٌى هْستتلىل ٌېسىپ چمىص د‬


‫ةرىسلىه جتهئً ‪ 07‬ببث بِلْپ ًِلدىي ببضُپ ئبسبسىً سبۋتٌى چىمىرى‬ ‫ش بْ جترٌبى ئېچىىرى ئۆلىىدىىى وۈرّسُرًىڭ دةرىس ئۆتْش ئْسْلى ل‬ ‫ُلىٌىلغبى بِلْپ سىسىٌى ئبسبسىً هبٍبرةتتىي تِلْق سبۋات چىمىردىپ‬ ‫خبلغبى پىرُگىراهوىٌى ٍترخىل ئْسْلدّ ٌىسىپ چېمىص ئبسبسىٌى تْرغ‬ ‫ّزىدّ ‪ -07 .‬ببث بِلسب هْئ‪.‬ةللىن سسًى هًْبتر سىستىوىسٌى لبًداق ٌېس‬ ‫ضٌى هْرةوىتپ ۋة ئبددىً جترٌبى تِلْق بىر تترةپ لىلىص ضبرائتىٌى ٍبز‬ ‫ىرَپ بىردّ‪.‬‬ ‫ئبلدىٌمى سىتىۋالغبى ‪ 72‬وىطىگت هْزىىب بىىتت سىستىوىسٌى لبًداق ئ‬ ‫ضلتش ۋة ئًْۋىسبل بتتٌى لبًداق ٌسىص جترٌبًى سۆۋغب للىٌدّ ‪،‬دةرسىلى‬ ‫ن سۆزلتش جترٌبًدا ٌېىسلغبى ‪ php‬ئٌْغْرچت وىتببى سۆۋغب للىٌدّ‬ ‫دةرىلسىه سىتۋالغْچىُرًىڭ لىٌٍچىلمٌى ‪ 6‬ئبٌغىچت لِلُش ئْسْلى لِل‬ ‫ىٌىلغبى سىس لٌٍبلغبًدا دةرىسلىىتت چْضتًوگتى ٌتر بِلسب هْئتللىن بى‬ ‫لتى ئبَلىطسىڭس سىسگت ضْ هتزهًٌْى ئبٌرىن چْضتًدّرّش دةرىسلىىى‬ ‫ئطلتپ لبٌتب تتهىٌلتپ بىردّ ‪.‬‬

‫ئْگتًگْچىلترًڭ بىرلبًچت سْئبلىغب جبۋاث ؛‬ ‫‪.0‬هتى لبًچىلىه ۋالىتتب ئْگًْْپ بِلىوتى؟‬ ‫جبۋاث‪:‬سىس لبًچلىه ئجتىَبت لىٌَُسىس؟‬ ‫‪.7‬سىس ٌبسىغبى بىىتتلترًى وۆرستم بَِهدّ؟‬ ‫جبۋاث‪ :‬بِلىدّ ‪ 777‬تتتمىمبت هتروىسدة ببر وۆلىىتىپ ئطلىگتى تۈرلت‬ ‫ر ٌتًى هتى ئۆزّم ٌبلغْز ئطلتي ٌبوى ببضمىلىرى بِلسْى ٍتهىسى‬ ‫ضْ ٌتردة ‪ .‬ئبٌرىن بىىتت لْرّش ئْچْى ۋالىت چىمىرضمب ۋة بىرلىس‬


‫ىن َزىولىمُرًى تتٌٍبرَضمب تِغرا وىلىدّ ضْڭُضمب ئٌْغْرچت بىىت‬ ‫ت لْرّلوىدى‪ .‬ئتهوت پبت ٌىمىٌدا ئۆزّم ٌبزۈاى بىر تۈر سىس بىلتى‬ ‫ٌۈز وۆرّضىدّ ‪.‬‬ ‫‪.3‬ببٍبسى لىووتتوْ لبًداق ؟‬ ‫جبۋابىن ئتگتر سىس دةرىسلىه ئطلىوتي دةرىسلىىتىىىدةن سىست‬ ‫ىوب تْزسىڭىس لبًچت پْلغب تْزةرسىس ؟بىر هًْبتر ئتزاَر بىلِي لىس‬ ‫هىٌى ئۆز ئېچىگت ئبلغبى ‪ ،‬هْزىىب بىىتت سىستىوىس ختۋةر بىىتت‬ ‫سىستىوىسى سىسچت لبًچت پْل بَِر ‪ .‬بْ دةرىسلىه ٍتلمىدة ئتهدى‬ ‫سۆزلىوتي ‪،‬چًْىى دةرىسلىه ئۆزى ٍتهوىٌى سۆزلتٌدّ ‪ ،‬سىس ئۆزىڭ‬ ‫ىسًى ئۆزگترتتي ئۆزّم ٌبزاي تترجىوت لىلوبي دىسڭىس هبًب دةرىسلى‬ ‫ن‪.‬‬ ‫وتچْرّڭ بتزى گتپلتر ستل لِپبل بِلْپ لبلدى ‪.‬ئوُ خبتبلىمى بِلسب‬ ‫وتچْرةرسىس‪.‬‬ ‫تلفْى ‪03720252237:‬‬ ‫چ چ‪364346522:‬‬

php_darislik_tursunjan  

No Description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you