Page 1

Ðåêëàìíî-iíôîðìàöiéíà

òèðàæ 14 200

ãàçåòà

Äîñòàâëÿºòüñÿ Äîñòàâëÿºòüñÿ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ïî ïî â³âòîðêàõ â³âòîðêàõ

35

(388) 6 âåðåñíÿ 2011 ð.

ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ

 

ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜ

 

ÐÀÔÀ˲ÂÊÀ ÐÀÔÀ˲ÂÊÀ


2



35 (388), 6 âåðåñíÿ 2011 ð.

 3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø, 7. Ò. (097) 645-60-64.  3-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â (òåëåôîí, ë³÷èëüíèêè, ²íòåðíåò). Ò. (098) 971-28-20.  3-ê³ì.êâ., ñ.Çàáîëîòòÿ. Ò. (098) 853-17-33, (096) 896-68-95.  3-ê³ì.êâ., ì.Äóáíî (öåíòð), 30òèñ. ó.î. Ò. (096) 449-77-85, (093) 630-02-56.  2-ê³ì.êâ., 6/9, Âàðàø, 11 (öåíòð, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà). Ò. (098) 532-32-17, (067) 977-99-62.  2-ê³ì.êâ., 4/9, Áóä³âåëüíèê³â, 21. Ò. (098) 275-84-98.  2-ê³ì.êâ., 4/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (066) 433-65-03.  2-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â (ðåìîíò). Ò. (098) 781-66-55.  2-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â, 32/1, 45.3/6.3, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 382-75-59.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Þâ³ëåéíèé, 3. Ò. 2-24-95, (067) 360-15-38.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 3-82-96, (067) 920-79-67.  1-ê³ì.êâ., 9/9, Áóä³âåëüíèê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 2-23-46, (093) 760-82-06.  1-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (097) 740-90-10.  1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (097) 921-87-05.  1-ê³ì.êâ., 1/9, Ïåðåìîãè. Ò. 3-53-40, (067) 605-22-32.  Êîòåäæ, Âîëîäèìèðåöü, âóë. ˳ñîâà Ïîëÿíà (ÁÀÌ, 2-ïîâ., 160ì2, íàâêðóãè ë³ñ, ïîðó÷ 2 ñòàâêè, àñôàëüò, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó), ³í. âàð³àíòè. Ò. (098) 990-22-80, (066) 806-77-45.  Êîòåäæ, âóë.Ïîë³ñüêà, 16 (ð-í «Æóðàâëèíè»), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 662-97-30, (098) 836-68-57.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (äåðåâ’ÿíèé, âñ³ çðó÷íîñò³, 13ñîò., ïðèâàòèçîâàí³). Ò. (096) 654-11-13.  Áóäèíîê, ð-í Êóçíåöîâñüêà, ³í. âàð³àíòè. Ò. (098) 971-08-05.  Áóäèíîê, ñ.ϳäöàðåâè÷³ (9õ10, ñàðàé, ñàäîê, âîäîïîñòà÷àííÿ, 0.25ãà, ïðèâàòèçîâàí³), 19òèñ.ó.î., òîðã. Ò. (096) 336-41-65.  Òåðì³íîâî! Áóäèíîê, ñ.Çàáîëîòòÿ, ïðèâàòèçîâàíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 569-57-11.  Áóäèíîê, ì.Êîñòîï³ëü (2-ïîâ., öåãëÿíèé, âñ³ çðó÷íîñò³). Ò. (03657) 2-31-31, (096) 233-67-20.  Õàòó, ñ.Êîëî䳿 (ñòàðó, 0.25ãà, âîäîïîñòà÷àííÿ), íåäîðîãî. Ò. 3-22-55, (097) 560-59-44.  Äà÷ó 12ñîò. (êðàéíÿ, áóäèíîê, êóù³, êîëîäÿçü, àêò, ìîæëèâå ï³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà). Ò. (097) 783-15-98.  Äà÷ó 8 ñîò. (2-ïîâ., áóäèíîê, ñàðàé, êîëîäÿçü, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (067) 347-75-72.  Äà÷ó 11ñîò., ð-í «Æóðàâëèíè» (2-ïîâ. áóäèíîê, êîëîäÿçü, ñàðàé, ñàäîê), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 362-27-77.  Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó. Ò. (096) 120-99-15.  Äà÷ó 6ñîò., ð-í ãðàäèðåíü (áóäèíîê 6õ4, 2 ïîâ., êîëîäÿçü). Ò. (098) 827-84-85.  Äà÷ó, ð-í çàë. ìîñòó (ïðèâàòèçîâàíà, 2-ïîâ. áóäèíîê, ñàðé, ãàðàæ, ñâ³òëî). Ò. (096) 569-39-29, (096) 803-57-75.  Äà÷ó, ð-í àåðîïîðòó (áóäèíîê, ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü, åëåêòðîåíåðã³ÿ, êóù³, äåðåâà, âèíîãðàä, ïðèâàòèçîâàíó), 9.4òèñ.ó.î. Ò. 3-29-47 ç 18:00.  Äà÷ó 13ñîò., ð-í ãðàäèðåíü (ïðèâàòèçîâàíó, áóäèíî÷îê, ñàðàé, ð³çí³ äåðåâà, êóù³, ñòàâîê, êîëîäÿçü). Ò. 3-61-21, (063) 825-28-76.  Äà÷íó ä³ëÿíêó 12ñîò (ðîäþ÷èé ÷îðíîçåì). Ò. 3-65-17.  Äà÷íó ä³ëÿíêó 5ñîò., «Ïîë³ñüêà Íîâèíà-2», çà àåðîïîðòîì («äèðåêö³éí³ äà÷³», ãîðîä, ñàä). Ò. 3-62-26, (067) 605-10-72.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 13.5ñîò., ð-í ÀÒÖ (ïðèâàòèçîâàíó, äåðæ. àêò), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 3-6443, (098) 783-37-90, (098) 113-49-44.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè: 10ñîò., 17.5ñîò., ñ.Êîëîäåíö³ (ð-í гâíîãî). Ò. (096) 233-67-20.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, Ðàôàë³âêà (îãîðîäæåíó, ñàäîê, âîäà, äåðæ. àêò), äîðîãî. Ò. (096) 490-19-23.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.15ãà, Ðàôàë³âêà (çàâåçåíî êàì³íü íà ôóíäàìåíò). Ò. (067) 362-40-20, (067) 362-20-46.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.15ãà, ñ.Ñóõîâîëÿ, äåðæ. àêò. Ò. (097) 474-73-77.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 8ñîò., ð-í àåðîïîðòó (ïîðó÷ çóïèíêà, ë³ñ, òðàíñôîðìàòîð, ïðèâàòèçîâàíó, äåðæ. àêò), 4000ó.î., òîðã. Ò. (096) 912-22-61.  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä çàáóäîâó, íåäàëåêî â³ä ì³ñòà (âîäà, ñâ³òëî, äåðæ. àêò). Ò. (097) 831-20-09, (097) 605-86-85.

 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 15ñîò., ñ.Çàáîëîòòÿ (ï³äâåäåíî ñâ³òëî, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (096) 675-11-16.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ñòàðà õàòà, ñâ³òëî, ñàäîê, ïðèâàòèçîâàíó). Ò. (097) 451-93-98.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 23ñîò., Ñò.Ðàôàë³âêà (ïðèâàòèçîâàíó, äåðæ. àêò, ìîæëèâèé ïîä³ë). Ò. (096) 643-98-66.  Ìàãàçèí 20ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (ï³ä áóäü-ÿêèé âèä òîâàðó). Ò. (097) 506-70-94.  Òåðì³íîâî! Ìàãàçèí (ìîæëèâà ïåðåáóäîâà íà æèòëîâèé áóäèíîê, äà÷ó), ïîðó÷ ë³ñ, ñòàâîê. Ò. (096) 683-80-48. ð-ê  Ïàâ³ëüéîí 23,5ì 2 , «Ï³âí³÷íèé». Ò. (096) 738-43-74.  ʳîñê 10ì2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (096) 452-77-39.  Íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 56ì2. Ò. (066) 737-93-74.  Ïðèì³ùåííÿ 32ì2, Êóçíåöîâñüê (öåíòð, êîìåðö³éíå). Ò. (067) 360-03-17.  Ãàðàæ 6õ4, ìåòàëåâèé, ð-í ð-êó «Ï³âí³÷íèé», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 362-27-77.  Ãàðàæ 9õ4, ð-í «Îêîëèö³» («ï³ä êëþ÷», âîðîòà 2.5õ2.5), 46òèñ.ãðí. Ò. (097) 755-44-92.  Ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³ (íîâèé, îøòóêàòóðåíèé, âîäà, íåìà ï³ä’¿çäó), íåäîðîãî. Ò. (097) 873-14-70.  Òåðì³íîâî! Ãàðàæ 6õ4, ð-í òåëåâåæ³, íåäîáóäîâàíèé. Ò. (096) 831-35-25.  Òåðì³íîâî! Ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³, 28òèñ.ãðí. Ò. (096) 752-85-97.  Ãàðàæ, çà «Îêîëèöåþ». Ò. (097) 390-28-54.  ̳ñöå ï³ä ãàðàæ, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. (097) 312-22-91.  Ãàðàæ 9õ5, ð-í òåëåâåæ³ (ñâ³òëî, çðó÷íèé çà¿çä, âîðîòà 2.8õ2.5), íåäîðîãî. Ò. (097) 947-78-16.  À/ì «BMW-320» 82ð.â. Ò. (067) 364-45-80.  À/ì: «Fiat-Doblo» 2006ð.â., 1.9ä, «Daewoo-Lanos» 2007ð.â., 1.4. Ò. (067) 944-36-99.  À/ì «Fiat-Scudo» 99ð.â., 1.9ä, á³ëèé, ñòàí õîðîøèé, 6200ó.î. Ò. (096) 336-41-65.  À/ì «Audi-100» 87ð.â., 2.2³, «ñòèãëà âèøíÿ». Ò. (097) 678-28-45.  À/ì «Suzuki Grand-Vitara XL-7» 2003ð.â., 2.7á, øê³ðÿíèé ñàëîí, êðó¿ç êîíòðîëü, êîíä., ëþê, åë. ïàêåò, 2 ïîäóøêè áåçïåêè. Ò. (067) 362-72-19.  À/ì «Ford-Sierra», 89ð.â, 2.0dohs, ñåäàí. Ò. (067) 125-62-43.  À/ì «Renault-Kangoo» 98ð.â., 1.9ä, ïàñàæèð., 200òèñ.êì., 52òèñ.ãðí, òîðã. Ò. (096) 713-92-46.  À/ì «Mazda-5» 2008ð.â., ÷îðíèé, 13.5òèñ.êì., åë. ïàêåò, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 3-14-72, (067) 948-34-19.  À/ì «Opel-Vectra À» 92ð.â., 2.0³, ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. (098) 929-77-21.  À/ì «Ãàçåëü-Ñîáîëü», 2003ð.â., âàíòàæîïàñàæèðñüêèé. Ò. (097) 940-12-25.  À/ì «ÃÀÇ-53», äèçåëü, ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 382-01-72.  À/ì «ÂÀÇ-21061» 87ð.â., 5-ÊÏÏ, åë/çàï., çàï÷àñòèíè, ñòàí õîðîøèé, òîðã. Ò. (097) 109-56-52.  À/ì «Ìîñêâè÷-2140 Ëþêñ» 83ð.â. Ò. (098) 465-61-70.  À/ì «ÂÀÇ-2108» 91ð.â., êîë³ð «âèøíÿ», ñòàí õîðîøèé, 2600ó.î. Ò. (067) 366-96-32.  À/ì «ÂÀÇ-2108» 87ð.â., 1.3, 5-ÊÏÏ, ÷åðâîíèé. Ò. (097) 759-86-58.  À/ì «ÂÀÇ-2104» 89ð.â., á³ëèé, ñòàí õîðîøèé, 1900ó.î. Ò. (097) 593-14-24.  À/ì «ÂÀÇ-2107» 96ð.â., 1.6ê, 5-ÊÏÏ, ìóçèêà, ñòàí õîðîøèé. Ò. (067) 363-23-98.  À/ì «ÂÀÇ-2106» 91ð.â., ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (067) 139-04-01.  À/ì «ÂÀÇ-2106» 99ð.â., ðîñ³éñüêà çá³ðêà. Ò. (098) 630-91-08.  À/ì «Òàâð³ÿ» 92ð.â., 1.3á, á³ëèé. Ò. 3-46-82 ç 18:00, (097) 682-11-28.  À/ì «Òàâð³ÿ 110206» 96ð.â., ñ³ðèé, êàïðåìîíò êóçîâà, äâèãóíà, ôàðêîï, àåðîãðàô³ÿ, ñèä³ííÿ «Îïåëü», 13000ãðí. Ò. (097) 140-72-61.  À/ì «ÇÀÇ-968» ïî çàï÷àñòèíàõ. Ò. (098) 583-66-72.  Êîìáàéí «Volvo-800», çåðíîçáèðàëüíèé, 35òèñ.ãðí. Ò. (096) 125-36-98, (096) 125-36-97.  Êîìáàéí «Hassia», ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 494-58-96.

366

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

 À/ì çàï÷àñòèíè ç ªâðîïè: äâèãóíè, ÊÏÏ, ÒÍÂÄ, òóðá³íè, êåðìîâ³ ðåéêè, îïòèêà. Ò. (067) 986-30-98, (099) 339-83-95.

 Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô; ÷îðíîçåì; öåãëó, á/â. Äîñòàâêà. Ò. 2-44-83, (098) 203-27-08.

 Àâòîáàãàæíèê (áîêñ) 320ë, ñâ³òëî-ñ³ðèé + ñ³ðèé, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (067) 361-01-82.  Ãóìó 185/65/14, 4øò, 400ãðí/øò. Ò. (096) 153-07-03.

 ÄÎØÊÈ, ÐÅÉÊÈ, ÁÐÓÑ, øòàõåòíèê. Ò. (097) 645-44-98, (099) 212-56-11.  Âàãîíêó; äîøêè äëÿ ï³äëîãè; áîê-õàóñ; áàëêè; êðîêâè; äîøêè. Ò. (097) 779-45-62.  Äâåð³ á/â. Ò. 3-10-82, (096) 783-20-85.  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, äåðåâ’ÿí³, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 3-65-76, (067) 384-61-82.  Ñò³íêó «Æèòîìèðÿíêà», íåäîðîãî. Ò. (098) 275-84-98.  ̳í³-ñò³íêó; äâåð³ ô³ëüîí÷àñò³; ñò³ë øê³ëüíèé, 2-òóìáîâèé; ñò³ëòóìáó; ìàòðàö 2-ñïàëüíèé. Ò. (096) 156-91-61.  2 ìàòðàöè äëÿ 2-ñïàëüíîãî ë³æêà, 190õ80 êîæíèé. Ò. 2-29-58, (096) 976-53-06.  Ì’ÿêèé êóòî÷îê (âåëèêà òóìáà äëÿ á³ëèçíè), áåæåâèé, á/â 3ð., ñòàí â³äì³ííèé, 2000ãðí; êð³ñëî, äèâàí – Áîëãàð³ÿ, 300ãðí. Ò. 62-8-55, (067) 645-75-11.  Ì’ÿêèé êóòî÷îê 240õ170, ç í³øåþ; ë³æå÷êî äèòÿ÷å ç áîðòèêàìè, â³ä 2ð. Ò. 3-48-90, (096) 839-52-93.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êð³ñëà ðîçêëàäí³), á/â. Ò. 2-41-64, (097) 828-18-25.  Ì’ÿêó ÷àñòèíó, ͳìå÷÷èíà, øê³ðÿíó, 1+2+3. Ò. (096) 381-41-95.  Äèâàí-òàõòó; ñò³ëåöü-òðàíñôîðìåð äëÿ ãîäóâàííÿ äèòèíè 0-3 ðîê³â. Ò. 2-62-01, (097) 244-97-59.  Äèâàí 80õ200, æîâòî-îðàíæåâèé, ðîçêëàäíèé. Ò. (067) 605-22-32.  ˳æêî äèòÿ÷å ç ìàòðàöîì; äèâàí-ë³æå÷êî; ñò³ëåöü äëÿ ãîäóâàííÿ. Ò. (097) 796-48-97.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», ñòàí õîðîøèé. Ò. (097) 705-77-00.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Adamex-Young», ñ³ðó ç êîëüîðîâèìè âñòàâêàìè, ñòàí â³äì³ííèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 194-48-04.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ (â³çîê â êîìïëåêò³), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 775-21-11.  Êîëÿñêó «Tako-Jumper X», ÷åðâîíî-ñ³ðó, â³ä íàðîäæåííÿ äî 3ð., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 2-48-74, (067) 178-56-09.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «VivaroAdbor», ñ³ðî-ñàëàòîâó, óêîìïëåêòîâàíó, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (097) 751-96-15.  Êîëÿñêó-âîçèê, îðàíæåâó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 671-88-34.  Êîëÿñêó-âîçèê çèìîâî-ë³òíþ, æîâòî-îðàíæåâó, 400ãðí. Ò. (067) 979-89-94.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «ADBOR», Ïîëüùà, ñòàí ãàðíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 2-33-97, (067) 151-47-95.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «ÀÂÑ», ͳìå÷÷èíà, ñó÷àñíó, 3-êîë³ñíó, 1300ãðí. Ò. 3-67-77, (093) 276-35-28.  Êîëÿñêó-òðàíñôîðìåð «Geoby», 1400ãðí, òîðã. Ò. (067) 362-58-62.  Êîëÿñêó-âîçèê «Graco» + äîùîâèê, ñòàí â³äì³ííèé, 1000ãðí. Ò. (097) 885-52-44.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Åverflo», ñòàí õîðîøèé, 600ãðí. Ò. (097) 553-83-57.  Âîçèê çèìîâî-ë³òí³é «Geoby», ñàëàòîâî-÷îðíèé (÷îõîë äëÿ í³ã, äîùîâèê). Ò. (096) 112-88-39.  Âîçèê «Jeoby», áëàêèòíèé, ñòàí õîðîøèé, 200ãðí. Ò. 2-26-84, (067) 645-75-11.  Âîçèê ë³òí³é, ²òàë³ÿ, íîâèé. Ò. 067) 428-99-10.  Âîçèê äèòÿ÷èé, ë³òî-îñ³íü, áëàêèòíèé. Ò. (097) 275-79-95.  Ñò³ëåöü äëÿ ãîäóâàííÿ, õîäóíêè – «Geoby»; êèëèìîê äèòÿ÷èé, ðîçâèâàþ÷èé, â³ä íàðîäæåííÿ äî 6ì³ñ, íåäîðîãî. Ò. (097) 451-54-96.  Ñò³ëåöü äëÿ ãîäóâàííÿ «Geoby», ñòàí õîðîøèé. Ò. (096) 849-71-94.  Ãîéäàëêó «Geoby», ðîæåâó, ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. 2-10-57, (067) 418-79-70.  Õîäóíêè; êîìá³íåçîí-êîíâåðò. Ò. (097) 796-48-97.

 Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» (10ò) ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. (067) 954-20-82.  Áëîêè ç êðèìñüêîãî ðàêóøíÿêà, âèñîêî¿ ÿêîñò³, çà ö³íàìè âèðîáíèêà. Äîñòàâêà ó êîðîòêèé òåðì³í. Ò. (063) 937-28-60, (097) 281-15-00.  Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â, ï³ñîê; öåãëó. Äîñòàâêà (10-15ò). Ò. (098) 771-85-26, (067) 339-05-39.  Êàì³íü (áàçàëüò); ùåá³íü áóäü-ÿêî¿ ôðàêö³¿. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. (067) 918-17-46.  Êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» (10ò). Ò. (098) 281-87-67.  Áëîêè ç â³äñ³âó â³áðîïðåñîâàí³, ñò³íîâ³, ðâàí³ ñò³íîâ³, äëÿ îãîðîæ³ – ð³çíèõ êîëüîð³â. Ò. (097) 488-62-18.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â. Äîñòàâêà «Êàìàç». Ò. (097) 163-42-90.  Øèôåð; öåìåíò; öåãëó: áóä³âåëüíó, ñèë³êàòíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó; êàì³íü ÷åðâîíèé; ùåá³íü; áëîêè ç â³äñ³âó; øëàêîáëîêè; ï³íîáëîêè; ðàêóøíÿê; âàïíî; äîøêè; áðóñ; ÄÂÏ. Ò. (097) 488-62-18.  ϳñîê; êàì³íü; ùåá³íü. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» (10ò). Ò. (097) 749-59-18.  ϳíîáåòîíí³ áëîêè 20õ30õ60; 10õ30õ60. Äîñòàâêà. Ò. (096) 972-05-33.  Ïëèòè ïóñòîòí³: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³, íîâ³; ñõîäèíêîâ³ ìàðø³; ïåðåìè÷êè; áëîêè ôóíäàìåíòí³, ç³ øëàêó, â³äñ³âó; ê³ëüöÿ êîëîäÿçí³, ñåïòèêîâ³; ºâðîïàðêàíè, 25 âèä³â, 260ãðí; áðóê³âêó; öåãëó; êåðàìçèò, 550ãðí/ì3. Ò. (098) 372-05-54.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 3-85-16, (097) 190-99-16.  ªâðîáëîêè â³áðîïðåñîâàí³ 20õ20õ40, 20õ12õ40; ïàðàïåòè; äàøêè íà ñòîâï÷èêè; áîðäþðè; ïëèòêó òðîòóàðíó, ëèöþâàëüíó (ð³çí³ êîëüîðè); ëîòêè; ºâðîïàðêàíè; áëîêè «ðâàíèé êàì³íü»; áðóê³âêó. Äîñòàâêà. Ò. (096) 226-56-68.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. (067) 458-09-05.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô òà ³í. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ ( äî 12ò). Ò. (067) 139-55-83.  Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê. Ò. (067) 956-96-45.  Øèôåð; öåìåíò; öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, âîãíåòðèâêó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. (098) 775-55-03, (097) 380-03-09.  Ìåòàëîïðîêàò: àðìàòóðó, êðóãè, êàòàíêè; òðóáè: ïðîô³ëüí³, âîäî-, ãàçîïðîâ³äí³; êóòíèêè; ëèñòè; «ïîëîñè»; áàëêè äâîòàâðîâ³; øâåëåð; êâàäðàò. Äîñòàâêà, äîñòóïí³ ö³íè. Ò. (096) 256-53-82, (097) 321-76-51.  Êîëîíè çàë³çîáåòîíí³, L=2.5, 8.5ì. Ò. (067) 360-39-49.

 Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 3-6ð. Ò. (097) 672-74-90.  Êîëÿñêó çèìîâî-ë³òíþ «Geoby», áåæåâó, óêîìïëåêòîâàíó, á/â 6ì³ñ., 2000ãðí. Ò. (097) 074-82-57.  Êîìï’þòåð: Athlon 2x2.31GHz/ ÎÇÓ 1Gb/X800GT 256Mb/HDD 200Gb/ìîí³òîð, êëàâ³àòóðà, ìèøêà, ñàáâóôåð+êîëîíêè, 2000ãðí; òåëåâ³çîð, 200ãðí; DVD-ïðîãðàâà÷, 200ãðí. Ò. (096) 787-61-88.  Êîìï’þòåð: Athlon 64, ÐÊ ìîí³òîð 19", êîëîíêè, êëàâ³àòóðà, ìèøêà, ô³ëüòð, 1800ãðí. Ò. 3-79-35, (096) 409-37-16, (095) 427-53-76.  Êîìï’þòåð: Celeron 1.8GHz/DDR 512Mb/HDD 80Gb/Radeon 9000 128Mb/CD-R, CD-DVD-RW/Samsung SyncMaster 765MB 17"/ìèøêà, êëàâ³àòóðà, êîëîíêè 10Âò/ïðèíòåð Canon i320. Ò. (097) 873-15-97.  Êîìï’þòåð: Athlon 64 3200, æîðñòêèé äèñê 250Gb, ïàì’ÿòü 1.5Gb, á/â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (097) 821-11-21.  Òåëåâ³çîð «Philips», ä³àã. 29ñì. Ò. (096) 738-43-75.  Êîíäèö³îíåðè. Âñòàíîâëåííÿ. Ò. (067) 362-37-60.  Åë.ïëèòó «Âåñòà-Åëåêòðà», 50ñì, íåðæàâ³éêà. Ò. 3-17-90, (096) 753-30-81.  Õîëîäèëüíèê «Àïøåðîí», 1.4ì, á/â, 600ãðí. Ò. (097) 357-14-74.  ³äåîêàìåðó «Panasonic NV GS320»; îïîðó òåëåñêîï³÷íó ï³ä ôîòî-, â³äåîòåõí³êó, âñå â ïîâíîìó êîìïëåêò³, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. (067) 361-01-82.  Ôîòîêàìåðó «Nikon 3000 kit AFSDX 18-55 VR», á/â, ãàðàíò³ÿ äî 02.2012. Ò. 3-65-76, (067) 384-61-82.  Àâòîìàãí³òîëó «Pioneer DEH7200SD», íà ãàðàíò³¿, 1600ãðí. Ò. (097) 997-36-90.  Êàñîâèé àïàðàò «Ì³í³-500,02 ÌÅ», 2010ð.â. Ò. (097) 940-12-25.  Ìîí³òîð «Samsung 755DF», 17", íåäîðîãî. Ò. (066) 059-76-41.  Ìîá. òåëåôîí «iPhone 3GS», 16Gb, îðèã³íàëüíèé, OS Windows Professional. Ò. 3-31-94, (096) 121-05-06.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, ð.46. Ò. (096) 381-41-99.  Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ (ðîáîòà äèçàéíåðà), ð³ñò 165ñì, ð.38-40, íåäîðîãî. Ò. (097) 033-93-19.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ, àìåðèêàíñüêó, «ñëîíîâà ê³ñòêà», íà ñòðóíêó ä³â÷èíó, 1000ãðí. Ò. 3-67-77, (093) 276-35-28.  Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ. Ò. (097) 693-86-04.  Îäÿã äèòÿ÷èé: äî 3ð. äëÿ ä³â÷èíêè, äî 1.5ð. äëÿ õëîï÷èêà; òóôë³: äëÿ ä³â÷èíêè 19ð., äëÿ õëîï÷èêà 24ð.; ÷åðåâèêè ñèí³, 23ð. Ò. (096) 849-71-94.  Íàï³â÷îáîòè øê³ðÿí³, ð.37; ïàëüòî îñ³ííº, ð.46-48. Ò. (097) 763-35-19.  Ñêðèïêó (52ñì) ç ôóòëÿðîì, íîâó. Ò. (067) 361-01-82.  Òðîñ d=12ìì, á/â, äåøåâî; áî÷êó 800ë, ç íåðæ. ñòàë³. Ò. 3-19-43, 3-44-69, (097) 297-74-33.  Êèëèì 3õ5, áåæåâèé, ñòàí â³äì³ííèé, 800ãðí. Ò. 2-26-84, (067) 645-75-11.  Êèëèì 4õ4.65, ñâ³òëèé. Ò. (097) 524-15-95.  ѳòêè äëÿ êàðòîïë³, îïòîì òà âðîçäð³á. Ò. (096) 452-77-39.  Êîâáàñí³ òà ì’ÿñí³ âèðîáè çà ãóðòîâèìè ö³íàìè äî Âàøîãî ñâÿòêîâîãî ñòîëó (áàíêåòè, âåñ³ëëÿ, çóñòð³÷³). ÒçΠ̒ÿñíèé ä³ì «Òðè êîïö³». Ò. (098) 516-42-66.  Ñâ³æ³ îâî÷³ òà ôðóêòè äî ñâÿòêîâîãî ñòîëó çà ãóðòîâèìè ö³íàìè. Ò. (096) 361-76-29.  Êàðòîïëþ. Ò. (097) 699-40-69, (097) 497-31-49.  Âåëèêó êàðòîïëþ ç äîñòàâêîþ äî äîìó. Ò. 3-34-81, (097) 144-63-64.  Ñâèíþ òóøêîþ àáî æ/â. Ò. (096) 226-56-68.  Ïîðîñÿ. Ò. (096) 941-83-04.  Ïåê³íåñ³â, 1.5ì³ñ. Ò. (097) 736-03-93.  Ñòàâêîâèé ñàïðîïåëü; ÷îðíîçåì, î.Ñóõîâîëÿ. Ò. (096) 683-80-48, (098) 910-01-34.

 1-, 2-ê³ì.êâ. (1-é, îñòàíí³é ïîâ. íå ïðîïîíóâàòè). Ò. (097) 512-10-78.  Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, 22, äîðîãî (25-27òèñ.ó.î.) àáî ð-í Ñîáîðó. Ò. (097) 848-60-97, (097) 979-32-22.  1-ê³ì.êâ., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. (098) 905-32-19, (097) 717-44-55.  Òåðì³íîâî! 1-ê³ì.êâ., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. (099) 301-05-21.  Äà÷ó, ð-í ìîëîêîçàâîäó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Ò. (097) 941-68-97.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, ð-í ì³ñòà, ÀÒÖ, Ñò.Ðàôàë³âêè. Ò. (096) 770-35-49.

 À/ì «ÂÀÇ» àáî ³íîìàðêó â õîðîøîìó ñòàí³ (ìîæëèâî áèòó, ãíèëó, ÿêà ïîòðåáóº ðåìîíòó). Ò. 3-99-05, (097) 205-74-08.  À/ì «ÇÀÇ-969, 968» («Çàïîðîæåöü») íà õîäó. Ò. (098) 835-91-27.  Áðóõò ìåòàë³â. Ïîð³çêà íåãàáàðèòíîãî áðóõòó; íàäàííÿ òðàíñïîðòó (â³ä 500êã). Ò. (096) 453-05-57, (096) 584-90-98.  ˳æêî äèòÿ÷å, óêîìïëåêòîâàíå. Ò. (098) 830-80-75.  Íîóòáóê (ìîæëèâî íåðîáî÷èé, äåôåêòíèé), ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Ò. (098) 548-81-55.  Êàáàíà 120êã. Ò. (096) 779-35-51.  ÂÐÕ, òåëÿò, êîíåé – æ/â; øê³ðè òåëÿ÷³. Ò. 3-11-33, (067) 382-01-72, (050) 855-68-87.  Àêö³¿ «Çàõ³äåíåðãî». Ò. 3-13-88, (097) 204-92-38.

 4-ê³ì.êâ., 9/9, Þâ³ëåéíèé 7, íà 2+äîï., 1+1+äîï., 1+äîï. Ò. 3-68-41, (067) 377-39-97.  4-ê³ì.êâ., 3/9, Áóä³âåëüíèê³â íà 1+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. (097) 767-11-86.  4-ê³ì.êâ., 2/5, Ïåðåìîãè íà 2+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. (096) 975-62-40.  3-ê³ì.êâ., 9/9, Ïåðåìîãè íà 2+äîï., Âàðàø, Ïåðåìîãè àáî ïðîäàì. Ò. 3-81-73, (097) 590-65-69.  3-ê³ì.êâ., 9/9, Áóä³âåëüíèê³â (öåãëÿíèé áóäèíîê) íà 2-ê³ì. àáî ïðîäàì. Ò. (098) 904-58-22.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 2+äîï., 1+äîï., Áóä³âåëüíèê³â. Ò. (068) 146-86-05.  3-ê³ì.êâ., 2/9, Ïåðåìîãè íà 1+1. Ò. 3-26-92, (098) 955-22-64.  2-ê³ì.+äîï., 5/9, Áóä³âåëüíèê³â, 25/2 íà 3-ê³ì., (3-5)/9. Ò. (098) 375-52-34.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 28 íà 1+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. 3-14-72, (067) 948-34-19.  2-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 1+äîï., Åíåðãåòèê³â. Ò. 3-52-36.  2-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø íà 3-ê³ì., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. (096) 513-77-01.  1-ê³ì.êâ.+äîï., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â íà 3-ê³ì. Ò. (067) 926-28-44.  Áóäèíîê íåâåëèêèé, ñ.Çàáîëîòòÿ (80% ãîòîâíîñò³, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ñâ³òëî) íà 1-, 2-ê³ì.êâ. àáî ïðîäàì. Ò. (096) 675-11-16.

 2-ê³ì.êâ íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîëîäà ñ³ì’ÿ. Ò. (097) 669-83-16.  1-ê³ì.êâ íà òðèâàëèé òåðì³í, ïåðåäîïëàòà. Ò. (098) 751-82-97.  1-ê³ì.êâ íà òðèâàëèé òåðì³í, ìåáëüîâàíó àáî ÷àñòêîâî, ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé, ñâîº÷àñíó îïëàòó òà ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. Ò. (067) 362-75-27.  Êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, ñ³ì’ÿ. Ò. (096) 748-97-42.  Ìàãàçèí, ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. (097) 506-70-94.  Ìàãàçèí äî 20ì 2, ð-ê «Öåíòðàëüíèé». Ò. (063) 188-15-48.  Ïðèì³ùåííÿ â³ä 50ì2, òîðã³âåëüíå. Ò. (097) 683-24-48.  Ãàðàæ íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í õë³áîçàâîäó. Ò. (063) 853-82-54.  Ãàðàæ, áàæàíî ð-í «Îêîëèö³». Ò. (096) 163-28-05.

 2-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, Âàðàø (òåëåôîí, ²íòåðíåò), ñòàí õîðîøèé. Ò. (098) 905-33-81.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ, â³ä þðèäè÷íî¿ îñîáè). Ò. (067) 364-27-75, (050) 849-39-34.  3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, öåíòð ì³ñòà (âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíòè). Ò. (096) 791-46-16.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàíó, äîêóìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. (096) 873-75-44.  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, ìåáëüîâàíó. Ò. (093) 453-23-56.  2-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, áåç ìåáë³â. Ò. (097) 163-42-64.  2-ê³ì.êâ., Âàðàø, óñ³÷åíó, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó, ïîðÿäí³é ñ³ì’¿. Ò. 3-94-85, (096) 119-76-20.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ïåðåäîïëàòà 5-6ì³ñ. Ò. (067) 585-47-90.  Áóäèíîê ç ïðèñàäèáíîþ ä³ëÿíêîþ íà òðèâàëèé òåðì³í, Ñò.Ðàôàë³âêà. Ò. 2-26-49, (098) 270-61-40.  Ïðèì³ùåííÿ 80ì2, öîêîëüíå, Âàðàø 43. Ò. (067) 360-13-60.  Ïðèì³ùåííÿ 60ì2, ð-í «Áåð³çêè» (ï³ä áàíê, àïòåêó òîùî). Ò. (096) 333-32-83.  Îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, Âàðàø. Ò. (067) 363-36-33.  Ãàðàæ, ð-í «Îêîëèö³». Ò. (067) 382-16-98.  Ãàðàæ. Ò. (067) 307-49-09.  Ãàðàæ çà õë³áîçàâîäîì, îáëàäíàíèé âèòÿæíîþ âåíòèëÿö³ºþ äëÿ ïðîâåäåííÿ ìàëÿðíèõ ðîá³ò (ôàðáóâàííÿ à/ì). Ò. (067) 151-48-10.


 Ãàðàæ, ð-í õë³áîçàâîäó, íà òðè-  Ïîñëóãè åêñêàâàòîðîì «ðà÷îê». âàëèé òåðì³í (âèñîòà âîð³ò 1.85). Ò. (096) 226-56-68. Ò. 3-62-28.  Âåñ³ëüíó ñóêíþ; òóôë³ ð.39, ðó-  Ïðîëîìè, ïðîõîäè, îòâîðè êàâè÷êè – ñòàí ³äåàëüíèé. Ò. (097) â áåòîí³; ïåðåíîñ ðîçåòîê, 873-18-47. âèìèêà÷³â; â³äáèâàííÿ ïëèòêè, ôàðáè. Ò. 2-47-11, (097) 324-97-68.  Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 3-86-84, (067) 600-93-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (äî 2.5ò). Ò. 2-19-14, (067) 751-08-98, (096) 374-97-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ì. Ò. 3-43-69, 3-88-86, (097) 921-87-00, (097) 921-86-86, (097) 885-41-55.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «ÔîðäÒðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 3-83-11, (067) 915-46-50.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «Ôîëüêñâàãåí LT-35» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 3-82-42, (097) 899-32-08.

 Áóä³âåëüí³ ðîáîòè: êëàäêà, ïîêð³âëÿ, êàì³íè, ïå÷³, ïàðêàíè, áóäèíêè. ßê³ñòü ãàðàíòóºìî. Ò. (096) 610-75-32.  Ðåìîíò êâàðòèð «ï³ä êëþ÷»; øòóêàòóðêà; øïàêëþâàííÿ; êëåºííÿ øïàëåð. Íåäîðîãî. Ò. 2-48-47, (096) 127-85-47.  Øòóêàòóðêà; óòåïëåííÿ áóäèíê³â ï³íîïëàñòîì; «êîðî¿ä». Ò. (098) 826-45-10.  Øïàêëþâàííÿ; øòóêàòóðêà; ã³ïñîêàðòîí; ïëèòêà; âàãîíêà; ñòÿæêà; ëàì³íàò; ïë³íòóñ; ï³íîïëàñò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ë³íîëåóì; çáèðàííÿ ìåáë³â; âð³çêà ìèéîê. Ò. 2-21-74, (097) 637-94-37.

 Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; ôàðáóâàííÿ; â³äêîñè; êëåºííÿ áàãåò³â. Ò. (097) 494-79-78.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êë庫Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàéäîâ- ííÿ øïàëåð. Ò. (097) 834-68-97. øèé, íàéâèùèé) òà «Ìåðñåäåñ-  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; êëåºÑïðèíòåð» (3ò, 19ì2, 5 ïàñà- ííÿ øïàëåð; â³äêîñè. Ò. 2-47-82, æèðñüêèõ ì³ñöü). Ò. 2-21-92, (098) 630-48-66. 2-10-99, (096) 380-83-03.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; øòóêàòóðêà; êëåºííÿ øïàëåð, «ïîêàò Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåí- êà» ôàðáîþ; â³äêîñè. Ò. (097) íÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» (íàé- 161-47-79. á³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. (097) 664-55-08.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í;  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè áóäüÓêðà¿í³ ì/à «VW LT-35 Maxi», ÿêî¿ ñêëàäíîñò³; ëàì³íàò; ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 3-88-22, (097) ïëèòêà. Ò. (096) 684-03-17. 864-90-02, (097) 756-27-00.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óê-  Ëàì³íàò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé. Ò. ðà¿í³ ì/à «Ðåíî-Òðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó (097) 179-64-58. ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáî-  Óêëàäàííÿ ïàðêåòó; øë³ôóâàííÿ; òàõ). Ò. 3-89-42, (096) 118-15-33. øïàêëþâàííÿ; ëàêóâàííÿ; ðåñòàâ ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ðàö³ÿ ñòàðîãî ïàðêåòó ³ ï³äëîãè. Ò. ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ (098) 780-41-81. ì/à «Mercedes-Sprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, Îáøèâêà âàãîíêîþ; ëàì³1.7õ3.4õ1.75). Ò. (097) 917-70-11.   Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåí- íàò; ë³íîëåóì; ñòÿæêà ï³äëîíÿ «Mercedes-Sprinter maxi»; ïî- ãè; ã³ïñîêàðòîí; åëåêòðîìîí¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü). òàæ; øïàêëþâàííÿ; êîíñóëüòàö³¿ ç äèçàéíó. Ò. (097) Ò. 2-45-66, (098) 512-94-83. 805-93-97.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì, ì³êðîàâòîáóñîì  Ïîêð³âëÿ, ã³äðî³çîëÿö³ÿ ãàðàæ³â ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ, ó Ìîñêâó, ºâðîðóáåðîéäîì; ñòÿæêà. Ò. (097) Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ò. (067) 720-35-85. 360-65-95, +7 (926) 333-17-79.  Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì; ñòÿæêà; åëåêòðèêà. Ò. (096)  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáó- 570-52-42. ñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà - ïí,  Ïîêð³âëÿ ºâðîðóáåðîéäîì ìàãà÷ò; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 8, 18, 35 ì³ñöü). çèí³â, ëàðê³â, ãàðàæ³â, îô³ñ³â; Ò. 3-63-03, (067) 967-59-87, (098) ã³äðî³çîëÿö³ÿ. Ò. 2-37-32, (096) 640-76-37. 836-69-01, +7(905) 782-81-31.  Ïîêð³âëÿ ºâðîðóáåðîéäîì áó Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ äèíê³â, ãàðàæ³â òà ³í. îá’ºêò³â. Ãàïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à ðàíò³ÿ. Ò. (097) 960-47-70. «Mercedes-Vito» (6 ì³ñöü,  Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì: êîíäèö³îíåð). Ò. (097) ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïëèò753-99-72, (097) 187-12-38. íèõ ñòèê³â òà áàëêîííèõ ðàì.  Îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, ïîõîðîí Ò. (096) 222-95-57. ì/à «Mercedes» (20 ì³ñöü). Ò. (098) 616-06-80.  Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì;  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïàïî Óêðà¿í³, Ðîñ³¿ (äî 7 ÷îë.). íåëüíèõ ñòèê³â; óñ³ ïîñëóãè Ò. (097) 710-93-34. ³ç çîâí³øí³õ ðîá³ò. Ò. (096) 435-95-40.  Ïåðåâåçåííÿ: ïàñàæèðñüê³ ó Õìåëüíèöüêèé, Îäåñó, Õàðê³â òà ³í. (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð); âàíòàæí³  ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ÍÈÕ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT-3 ðîá³ò: îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êàmaxi». Ò. (096) 911-42-15. íàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøîâèõ êàá³íîê, çì³øó Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî âà÷³â òà ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçÓêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Merêîøòîâíà. Ò. 2-60-41, (067) cedes-Sprinter» (íàéâèùèé, 884-97-89, (097) 153-87-47. íàéäîâøèé). Ò. (097) 753-99-72, (097) 187-12-38.  Ñàíòåõí³÷í³ ïîñëóãè: îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ. Ò.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, 2-48-16, (096) 400-62-92. Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT» (äîâãèé,  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà òðóá, ï³äâèùåíèé, ç ïðè÷åïîì). Ò. (097) êàíàë³çàö³¿; âñòàíîâëåííÿ, ðåºñòðà898-81-75.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óê- ö³ÿ ë³÷èëüíèê³â, âñòàíîâëåííÿ âàíí, ðà¿í³ (äî 500êã). Ò. (067) 998-59-90. çì³øóâà÷³â, óí³òàç³â. Ò. 2-50-03,  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, (067) 189-76-91, (096) 849-15-18. Óêðà¿í³ (òåðìîáóäêà, äîâæ. 6ì, äî  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðîâîäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; 5ò). Ò. (067) 274-02-09.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, óñòàíîâëåííÿ âàíí, óí³òàç³â, çì³øóÓêðà¿í³ ì/à «VW-LT» (ñåð. áàçà). âà÷³â. Ò. 2-12-71, 3-21-78, (098) 280-51-24, (097) 873-18-70. Ò. (098) 842-21-68.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à  ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ òà ÇÂÀÐÞ(1.2ò). Ò. (066) 930-96-34.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à ÂÀËÜͲ ðîáîòè; ìîíòàæ ñèñ«Mercedes-Benz Sprinter» (ñå- òåì îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àíðåäí³é, âèñîêèé, 3.30õ1.70õ1.85h, íÿ, êàíàë³çàö³¿; óñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³â+ðåºñòðàö³ÿ. ÊÎÍäî 2.5ò). Ò. (098) 107-83-47.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 1.5ò. ÑÓËÜÒÀÖ²¯. Ò. 2-33-14, (097) 960-15-17, (097) 265-07-21. Ò. (096) 684-03-17.

www.maydan.rv.ua

 Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí, d=50mm, 110mm; ìîíòàæ íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ. Ò. (096) 434-99-00, Ñåðã³é.  Âñ³ âèäè ïåðôîðàòîðíèõ ðîá³ò; óñòàíîâëåííÿ äâåðåé; ðåìîíò åëåêòðîïëèò; ïåðåíîñ åëåêòðîðîçåòîê òà ³í.; êëàäêà; ïëèòêà; ã³ïñîêàðòîí. Ò. (097) 692-08-57.  Åëåêòðèê, âñ³ âèäè ðîá³ò; ïåðôîðàòîðí³ ðîáîòè. Ò. (097) 286-32-69.  Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ôîòîêåðàì³êè. Äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 3-16-46, (067) 106-14-93.  Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ äåðåâîì. Çàì³ðè, äîñòàâêà. ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò. (0362) 43-41-90, (097) 377-70-53, (094) 966-41-90.  ÆÀËÞDz: âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³. ÐÎËÅÒÈ: òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³, çàõèñí³; ѲÒÊÈ ïðîòèìîñê³òí³. ³ä âèðîáíèêà. Ò/ô. 3-83-30, (067) 764-42-02, (093) 903-66-42.  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜͲ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåòè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 3-87-41, (096) 643-77-53.  Æàëþç³ ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³. Ðîëåòè áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè. Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè (çâè÷àéí³, ðîëåòíîãî òèïó). Âñòàíîâëåííÿ, ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü, äîñòóïí³ñòü. Ò. 3-75-95, (067) 712-92-78.  ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. (097) 873-15-96, Ñàøà.  Âñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows», ðåìîíò êîìï’þòåð³â, êîìïëåêòóþ÷èõ, ïðèíòåð³â; ï³äá³ð òà ïîøóê äðàéâåð³â, óñòàíîâëåííÿ ïðîãðàì. Ò. (097) 953-14-79, (067) 99-69-700.  Óñòàíîâêà OC «Windows» 7, XP SP3, íåîáõ³äíèõ ïðîãðàì òà äðàéâåð³â, àíòèâ³ðóñ³â, âèð³øåííÿ ïðîáëåì ç êîìï’þòåðîì. ßê³ñíèé ï³äõ³ä äî ñïðàâè. Ò. (097) 873-15-96.

 ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ïîä³é; ïåðåçàïèñ ç MiniDV íà DVD äèñêè. Ò. (067) 903-04-29, ³êòîð.  ³äåîñòóä³ÿ «KAKTUS-VIDEO» ïðîïîíóº ÿê³ñíó öèôðîâó ôîòî-, â³äåîçéîìêó. Ìóçèêà. Òàìàäà. Ò. (097) 136-12-72, (098) 443-64-88.  ³äåîñòóä³ÿ «ËÞÄÌÈËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì. Ò. (096) 935-55-68, (096) 935-55-69.  «Studio-SV»: ïðîôåñ³éíà ôîòî-, â³äåîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ Âàøîãî â³äåî; îöèôðîâêà VHS-êàñåò. Ò. (097) 653-52-39, Â’ÿ÷åñëàâ Âîëîäèìèðîâè÷.  «CinemaHause»: ïðîôåñ³éíà, ÿê³ñíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é. http:\\sinemahause. blogspot.com. Ò. (098) 227-32-89.  Ïðîôåñ³éíå ôîòî: âåñ³ëëÿ, Love Story, ñ³ìåéíà çéîìêà. Çðàçêè íà www.foto-kuznetsovsk.com.ua. Ò. (097) 483-07-91.  Òàìàäà, íåäîðîãî. Ò. (067) 363-14-34.  Âåñ³ëüíà ìóçèêà, òàìàäà (âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîðòîì). Ò. (097) 436-83-89, (097) 229-42-81.  Ìóçèêà íà âåñ³ëëÿ, ³í. óðî÷èñòîñò³. ßê³ñòü òà õîðîøèé íàñòð³é ãàðàíòóºìî. Ò. (097) 153-86-45, (097) 919-25-94.  Âåñ³ëüíà ìóçèêà; òàìàäà; ìóçè÷íå îôîðìëåííÿ ïðîôåñ³éíèõ òà ðîäèííèõ ñâÿò. Ò. (067) 363-09-59, (066) 039-00-03.  Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ³í. ñâÿòà; çàìîâíèê ìຠìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ç íàøèì âèêîíàííÿì (íà äèñêó). Ò. (098) 836-69-81.  ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ. Ò. 2-42-32.  ³çèòêè; ïë. êàðòêè; ö³ííèêè; ôëàºðè; ñàìîêëåéêà; äðóê íà äèñêàõ; êîëüîðîâèé äðóê 100øò. À4 25ãðí. Ò. (067) 970-54-90, (050) 042-20-02, Êóçíåöîâñüê.  Þðèäè÷íà êîíñóëüòàö³ÿ, ñêëàäàííÿ ïîçîâíèõ çàÿâ, ñêàðã, ³íôîðìàö³éíèõ çàïèò³â; ïðåäñòàâíèöòâî â ñóäàõ, äåðæ. óñòàíîâàõ. Áóä³âåëüíèê³â, 2, îô. 33. Ò. (067) 926-28-44.

 Óðîêè àíãë³éñüêî¿ ìîâè; ïåðåêëàä. Ò. (097) 610-77-21.  Ðåïåòèòîð ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Ò.  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà (097) 951-99-09. «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáó-  Ðåïåòèòîð ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Ò. êè; íàñòðîéêà ï³äêëþ÷åííÿ 3-53-85, (097) 815-89-59. äî «ÎÃλ, ³í. ïîñëóãè. Ò.  Çàïðîøóºìî íà êóðñè îïåðàòîð³â (067) 362-97-31, ç 15:00. êîìï’þòåðíîãî íàáîðó òà íà íà Ðåìîíò øâåéíèõ ìàøèí, îâåð- â÷àííÿ çà ñïåö³àëüíîñòÿìè: «Ä³ëîâîäñòâî», «Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê». ëîê³â. Ò. 3-23-16 ç 18:00.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòî- Ò. 2-50-18, (067) 369-59-01, (098) ìàò³â ó Êóçíåöîâñüêó; íàäàííÿ êîí- 859-42-39. ñóëüòàö³é; ïðîäàæ. Ò. (097)  Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê 944-65-96. â³äâ³äàòè ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé ñàëîí «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³  Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåòðåíàæåðè, àíòèöåëþë³òí³ ìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîìàñàæåðè. Ïåðåìîãè, 5. Ò. ìàò³â áóäü-ÿêèõ ìàðîê. Ãà3-35-40, (098) 872-97-57. ðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò.  Ìàñàæ äîðîñëèì ³ ä³òÿì: êëàñè÷íèé, ìåäîâèé, ë³êóâàëüíî2-11-38, (097) 830-64-95. ïðîô³ëàêòè÷íèé, àíòèöåëþë³òíèé.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòî- Ò. 3-73-52, (097) 705-77-37.  Ìàñàæ àíòèöåëþë³òíèé, ðó÷íèé, ìàò³â. Ò. (097) 443-57-44.  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà äîìó. ìåäîâèé, âàêóóìíèé, êîìá³íîâàíèé – äîðîñëèì òà ä³òÿì. Ò. 2-24-69, Ò. (096) 517-28-17. (097) 675-70-88, (063) 482-93-98.  ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ, ¿õ  Ìàñàæ, íåäîðîãî. Ò. (098) ï³äêëþ÷åííÿ. Øâèäêî, ÿê³ñ- 379-19-62 íî, â çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ.  Ìàí³êþð; ïåäèêþð. Ò. (096) 752-20-61, Ñâ³òëàíà. Ò. 2-22-28, (097) 873-19-37.  Óâàãà! Äîïîìîæó ñõóäíóòè òà íàâ÷ó çáåð³ãàòè ðåçóëüòàò! Ò. (097)  ÏÐÎÔÅѲÉÍÈÉ ÐÅÌÎÍÒ 553-83-57. ÒÅËŲÇÎв íà äîìó ó çàìîâ ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, íèêà. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – íà ñüîãîäí³». Ãàðàíò³ÿ. Ò. (096) êâàðòèðà (ãàðÿ÷à âîäà, ïîðó÷ 420-31-41. ñòîÿíêà, 3 ïëÿæ³, äî ïëÿæó «Ó÷êóºâêà» 20õâ.). Ò. (095)  Ðåìîíò ñêóòåð³â, ìîòîöèêë³â. Ò. 830-60-06. (098) 631-23-54.  «Premiera Film»: â³äåîçéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é. www.premierafilm.  Êðàùå ïèâî íà «Îêòîáåðblogspot.com. Ò. (097) 945-53-51. ôåñò³»: ͳìå÷÷èíà, Àâñòð³ÿ,  «25 êàäð» ïðîïîíóº: â³äåî-, ôî- Óãîðùèíà; «ãîðÿù³» òóðè â òîçéîìêà âåñ³ëü; ìîíòàæ; ôîòîêíè- Òóðå÷÷èíó, ªãèïåò, Òà¿ëàíä, ãè; ïðîôåñ³éíà àïàðàòóðà. ßê³ñíî, Ìàëüä³âè. ÒÀ «Òâ³é ñâ³ò», ì-í äîñòóïíî. Ò. (067) 170-59-90. Áóä³âåëüíèê³â, 2, îô. 148. ˳ö.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, þâ³- À ¹349619 â³ä 28.09.2007. ëå¿â, âèïóñêíèõ âå÷îð³â – íàéùàñ- Ò. 2-62-32, (096) 361-76-29, ëèâ³ø³ ìîìåíòè Âàøîãî æèòòÿ çà- (096) 778-80-46, (093) ëèøàòüñÿ íå ëèøå ó Âàø³é ïàì’ÿ- 674-26-08, (095) 047-36-50. ò³! Ò. (097) 924-60-39.

35 (388), 6 âåðåñíÿ 2011 ð.

Ñåðäå÷í³ ïðèâ³òàííÿ, ùèð³ ïîáàæàííÿ ë³êàðþ-ïåä³àòðó ÃÀËÞÊ Ëþäìèë³ Ñòåïàí³âí³ ç íàãîäè 60-ð³÷íîãî þâ³ëåþ!

3

4 âåðåñí ÿ

Ó öåé ñâÿòêîâèé ñâ³òëèé äåíü, êîëè íàñòàâ Âàø þâ³ëåé, Ìè ùèðî Âàñ â³òàºìî, äîáðà òà ùàñòÿ Âàì áàæàºìî. Õàé îáìèíàþòü Âàñ òðèâîãè, õàé Áîã äàñòü ùàñòÿ íà ïóò³, Õàé ñâ³òëà, ðàä³ñíà äîðîãà ùàñëèâî ñòåëèòüñÿ â æèòò³. Ç ïîâàãîþ ³ øàíîþ êîëåêòèâ ÄÍÇ ¹2.

íÿ 7 âåðåñ

³òàþ ç Äíåì íàðîäæåííÿ äðóæèíó ßÐÎØ Òåòÿíó Âàñèë³âíó!

Æåëàþ, ÷òîá ñ÷àñòüå Òåáå óëûáàëîñü, ×òîá æèçíü ïðîáåãàëà áåç çëà, ×òîá òîëüêî õîðîøåå â æèçíè ñáûâàëîñü Ïëîõîå óøëî íàâñåãäà! Ëþáëÿ÷èé ÷îëîâ³ê.

³òàþ ç 30-ð³÷÷ÿì êîõàíó äðóæèíó ÄÓÊÀ× Ñâ³òëàíó Âîëîäèìèð³âíó!

9 âåðåñ íÿ

Íåõàé â äóø³ çàâæäè ãîðÿòü ²ñêðèíêè ðàäîñò³ é ÷åêàííÿ, Íåõàé íå çíຠñåðöå çðàä, À ò³ëüêè äîáðîòó é êîõàííÿ. À ó æèòò³ íåõàé ùàñòèòü, Òà ìîëîä³ñòü õàé áóäå â³÷íà, ² ùàñòÿ ëèíå íå íà ìèòü, Íà âñå æèòòÿ – íåíà÷å ï³ñíÿ! Ç ëþáîâ’þ ÷îëîâ³ê Ðóñëàí.

ñíÿ 10 âåðå

³òàþ ç þâ³ëåºì äîðîãó õðåùåíó Á²ËÀÍ Ìèðîñëàâó Ïåòð³âíó!

Õàé ñ쳺òüñÿ äîëÿ, ÿê êàëèíà â ëóç³, Áóäóòü çàâæäè ïîðó÷ Âàø³ ð³äí³ é äðóç³, Òèõî, ÿê ñòðóìî÷îê, õàé ðîêè ñïëèâàþòü, ³òðó é óðàãàíó í³êîëè íå çíàþòü. ³äòåïåð ïîâîë³ õàé ðîêè ÷óäîâ³ Ïëèíóòü äî ñòîð³÷÷ÿ ïî æèâ³é âîä³, Ùîá áóëè Âè ðàä³ñí³ é çäîðîâ³, À ñåðöåì ³ äóøåþ çàâæäè ìîëîä³! Ëàñêè – â³ä Áîãà, â³ä ëþäåé – äîáðà Íà ìíî㳿-ìíî㳿 ë³òà! Ç ïîâàãîþ ³ ëþáîâ’þ ïîõðåñíèöÿ Òàíÿ.

11 âåðåñ íÿ

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ÊÀÇ̲Ð×ÓÊÀ ²âàíà Ãðèãîðîâè÷à!

Æåëàåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà, Äðóçåé çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì, Ïóñòü áóäåò æèçíü Òâîÿ ñîãðåòà Ëþáîâüþ, ðàäîñòüþ, òåïëîì! È, êàê âñåãäà, íàïîìíèì âíîâü Òåáå î ãëàâíîì - áóäü çäîðîâ! Ç ïîâàãîþ ñ³ì’ÿ Ñòåëüìàõ.

 Õî÷åø îòðèìàòè ÒÓÀËÅÒÍÓ ÂÎÄÓ â³ä «AVON»? Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó âåðåñí³. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 2-47-11, (067) 813-15-13, êîîðäèíàòîð Àíÿ.

 Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü âåðõíüîãî îäÿãó, ð-ê «Ï³âäåííèé». Ò. (097) 704-90-89.  Ïîòð³áí³ ïðîäàâö³ ïðîäòîâàð³â. Ò. (067) 788-78-49.  Ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ïðîäàâåöü. Ò. (097) 431-89-50.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íà ãîñïîäàð÷³ òîâàðè, ð-ê «Öåíòðàëüíèé» (æ³íêà 35-55ð.). Ò. (098) 804-92-03.

 Ðîáîòà â äîìàøí³õ óìîâàõ. Ò.  Äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³ ïîòð³áåí (097) 828-25-11, 9:00-20:00.  Àêòèâíèõ ëþäåé, ùî áàæàþòü îïåðàòîð ÏÊ (âèìîãè: õëîïåöü, ïðàöþâàòè â ìåðåæåâîìó á³çíåñ³, äîñêîíàëå çíàííÿ êîìï’þòåçàïðîøóºìî íà äîäàòêîâèé äîõ³ä. ðà, âì³ííÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç ê볺íòàìè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, Ò. (067) 926-63-19.  Áóä³âåëüí³é êîìïàí³¿ ó ì.Êè¿â: îõàéí³ñòü). Ò. (095) 370-85-54, ìîíîë³òíèêè, ìóëÿðè, çâàðþâàëü- (067) 362-97-29 äî 20:00. íèêè. Ò. 3-10-91, (097) 403-84-34.  Ó Ìîñêâó: ìóëÿðè, ìàëÿðè, øòóêà-  Ó ÂÀÒ «Êóçíåöîâñüêèé õë³áîòóðè, ïëèòî÷íèêè. Ò. (097) 934-28-86, çàâîä»: êîíäèòåðè, ïðèáèðàëüíèê âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü. Ò. 2-26-86. Òàíÿ, +7(965) 376-24-95.  Ó êàôå-áàð «Îêîëèöÿ»: îô³ö³ Ó àòåëüº øâà÷êè. Ò. (096) àíò, øàøëè÷íèê, ïîì³÷íèê êóõàðÿ. Ò. (067) 100-74-62. 805-62-17.  Ó êàôå «Âåñòåðí» êóõàð íà ïî Ó àòåëüº «Fashion» øâà÷êè. Ò. ñò³éíó ðîáîòó. Ò. (067) 382-40-59.  Ó ñóïåðìàðêåò «Âîïàê» êóõàð 3-17-98, (067) 738-30-13.  Ó àòåëüº øâà÷êè (âì³ííÿ òà áà- (äåííèé ãðàô³ê ðîáîòè, ïîâíèé æàííÿ ïðàöþâàòè, ç/ï 45% â³ä ñîö. ïàêåò). Ò. (096) 127-84-00. âèðîá³òêó, íå ì³ñöåâèì ÷àñòêîâà  Øóêàþ ðîáîòó (åêîíîì³÷íà êîìïåíñàö³ÿ ïðî¿çäó). Ò. 3-26-86. â/î, ä/ð, êîðèñòóâà÷ ÏÊ, ³íâàë³ä  Ïîòð³áíà øâåÿ-ìîòîðèñòêà (ñòàæ 3 ãð.). Ò. (097) 897-31-17. ðîáîòè íå ìåíøå 5ð.). Ò. 2-12-77, (067) 366-57-14.  Íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè ÷îëîâ³êè (ìåáë³, â³êíà, îïàëåííÿ). Ò. 3-53-51, 2-60-64, (096) 518-81-98.  Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî  Ó ìåáëåâèé öåõ ïðàö³âíèêè äîïîìîãè Ðàôàë³âñüê³é øêîë³(ä/ð). Ò. (097) 591-04-86. ³íòåðíàòó. Çâåðòàòèñü: ð-ê  Ïîòð³áåí âîä³é-âàíòàæíèê. Ò. «Öåíòðàëüíèé», ìàã. «Äìèòðóê (096) 361-76-29. ³ Êî», ¹152, 155, 156, 159, 160,  ϳäïðèºìñòâó ïîòð³áí³: êâàë³ô³êî- 184.  êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî âàí³ åëåêòðîìîíòàæíèêè, êàáåëüíèê- ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, ðîçïîä³ëüíèê, ³íæåíåð-åëåêòðèê ç³ òåëåôîíóéòå (097) 445-35-18. ñòàæåì ðîáîòè ìàéñòðà. Ðîáîòà â³äðÿäíà. Ò. (097) 829-72-64.  Õòî çíàéøîâ äæèíñîâó æ³íî÷ó  Ïîòð³áíà áðèãàäà ñïåö³àë³ñò³â ç æèëåòêó, ð-í àâòîâîêçàëó, íà çóïèíö³ óòåïëåííÿ ôàñàä³â ó ì.Êè¿â (ç/ï ì³ñüêèõ ìàðøðóòîê, ïðîõàííÿ ïîâ³ä âèðîá³òêó). Ò. (097) 140-72-74. âåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 3-69-04.  Õòî çíàéøîâ çâ’ÿçêó êëþ÷³â ç 1  Ó ñàëîí-ïåðóêàðíþ «Â³êòî- íà 2 âåðåñíÿ â ð-í³ ñòîÿíêè «²ìáåêñ» ð³ÿ» ïåðóêàð (îô³ö³éíå ïðàöå- ³ ÆÅÄ-1,2, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âëàøòóâàííÿ, ïîâíèé ñîö. ïà- âèíàãîðîäó. Ò. (067) 700-74-65. êåò). Ò. 3-61-85, (097) 947-78-26.  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Â-1 ¹331421 íà ³ì’ÿ  Ó ïðîäîâîëü÷èé ê³îñê ïðîäàâåöü Ïàøêà Îëåêñàíäðà Àíòîíîâè÷à (ä/ð). Ò. (067) 499-89-63. ââàæàòè íåä³éñíèì.  Ó íîâèé ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîêâàë³ô³êîâàí³ ïðîäàâö³ (ä/ð ó ñâ³ä÷åííÿ ê.2 ñ.À ¹001043 íà ³ì’ÿ òîðã³âë³, ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîö. Ñîâãóòü Àíàòîë³ÿ Þõèìîâè÷à ââàïàêåò). Ò. 2-33-53. æàòè íåä³éñíèì.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü æ³íî÷îãî îäÿ-  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åíãó, ð-ê «Ï³âäåííèé» (20-35ð). Ò. íÿ ñ.Ä ¹888021 íà ³ì’ÿ Ìîí³÷ Àíà(099) 027-85-27, (063) 689-90-43. ñòàñ³¿ Âàëåð³¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. (03636) 2-42-32, (067) 362-97-27, (095) 830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 14200 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹102

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


4

35 (388), 6 âåðåñíÿ 2011 ð.

ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 2-42-32 

2011_35  

201135 gazeta maydan